Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2006/0130(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0264/2008

Předložené texty :

A6-0264/2008

Rozpravy :

PV 08/07/2008 - 17
CRE 08/07/2008 - 17

Hlasování :

PV 09/07/2008 - 5.5
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0342

Doslovný záznam ze zasedání
Úterý, 8. července 2008 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

17. Společná pravidla pro provozování leteckých služeb ve Společenství (přepracované znění) (rozprava)
Zápis
MPphoto
 
 

  Předsedající. Dalším bodem je rozprava (A6-0264/2008) o doporučení pro druhé čtení předložené panem Arűnasem Degutisem, jménem Výboru pro dopravu a cestovní ruch, o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství (přepracované znění) (16160/4/2007 – C6-0176/2008 – 2006/0130(COD)).

 
  
MPphoto
 
 

  Arűnas Degutis, zpravodaj. – (LT) Cílem tohoto nařízení je účinné uplatnění právních předpisů EU souvisejících s vnitřním trhem letecké dopravy. A to je rozhodující pro účinný a hospodárný provoz trhu leteckých služeb, které jsou provozovány v souladu s předpisy.

Toto nařízení nahrazuje a kombinuje tři stávající nařízení: Nařízení o udělování licencí leteckým dopravcům a o pronájmu letadel, nařízení o volném vstupu leteckých dopravců Společenství na letecké trasy v rámci Společenství a nařízení o liberalizaci cestovného v letecké dopravě.

Nařízení, které tu dnes máme před sebou, z převážné části vychází ze zkušeností získaných během zavádění stávajících nařízení.

Parlament dokončil své první čtení tohoto nařízení v červenci 2007. Rada přijala společný postoj 18. dubna 2008.

Coby zpravodaj jsem společně se stínovými zpravodaji zorganizoval podrobné diskuse se zúčastněnými stranami a institucemi. Kromě toho jsme po prvním čtení v Parlamentu měli několik zasedání se zástupci předsednické země v Radě, abychom zajistili zohlednění těchto problémů při společném postoji.

Po podrobném prozkoumání společné pozice, mohu potvrdit, že je ve shodě s politickou dohodou, která byla přijata Radou loni v prosinci a která zohledňuje problémy, které nás znepokojují.

S cílem dosáhnout přijatelného uplatnění sociálních práv je v příloze uveden popis odvolávající se na materiál založený na pozici Komise a Rady. Hovoří se v něm o tom, že by členské státy měly zajistit vhodné uplatnění podmínek zaměstnávání včetně vymezení maximálního počtu pracovních dnů a minimálního počtu dnů volna.

Od této chvíle, jak prohlásil Parlament, bude zajištěna transparentnost leteckých poplatků včetně jejich prezentace na internetu.

Parlament přijal návrhy týkající se „operativního“ a „prostého“ leasingu letadel a taktéž bylo přijato stanovisko k omezení „operativního“ leasingu letadel.

Parlament uspěl i v dosažení pozice, podle níž by rozdělení linek letecké dopravy mělo záviset na přímé komunikaci mezi dotyčnými letišti.

Rada bez připomínek přijala 29 pozměňovacích návrhů Parlamentu a 8 jich zamítla především kvůli technickým nedostatkům.

Proto, dámy a pánové, věřím, že můžeme přijmout společný postoj Rady. Nemyslím, že by jakékoli další změny nebo třetí čtení přinesly nějaké podstatné výsledky. Dosáhli jsme toho, čeho jsme chtěli. Proto bych rád doporučil přijetí společného postoje Rady, která byla v podstatě ovlivněna prvním čtením v Parlamentu.

Tento postoj byla přijat převážnou většinou také ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch.

Včasné přijetí tohoto nařízení by umožnilo odvětví letecké dopravy přizpůsobit se aktualizovanému právnímu prostředí, protože by namísto tří nařízení bylo už jen jedno.

Věřím, že tyto úspěchy umožní členským státům podpořit společný postoj bez dalších změn a že budou hlasovat ve prospěch usnesení.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Tajani, místopředseda Komise. (FR) Vážená paní předsedající, dámy a pánové, návrh, o kterém dnes večer diskutujeme, je velmi důležitý, protože nám umožní zmodernizovat a doplnit nařízení z roku 1992, kterým byl vytvořen jednotný trh letecké dopravy.

Jeho hlavním cílem je zjednodušení a posílení stávajících právních předpisů. Věřím, že dohoda, kterou máme na stole a která prošla prvním čtením Parlamentu v červenci 2007 a přijetím v rámci společného postoje Rady z listopadu, nám umožní dosáhnout našich hlavních cílů.

Zaprvé, tento návrh očišťuje text od zastaralých částí o přechodu na liberalizované trhy. Text je vysvětlen a tři nařízení jsou zkonsolidována do jednoho textu.

Zadruhé, formulováním přesnějších a přísnějších kritérií zajišťuje účinné a rovnocenné zavedení opatření Společenství, například v souvislosti s dotacemi a dohledem nad provozními licencemi. Taktéž zpřísňuje sledování finanční spolehlivosti leteckých dopravních společností.

Zatřetí, posiluje koordinaci mezi členskými státy v souvislosti se službami v rámci Společenství.

Začtvrté, zlepšuje práva cestujících, což je velmi důležité: právo na úplné informace o skutečné ceně letenky včetně daní, sazeb a poplatků a práva nebýt při koupi letenky diskriminován na základě národnosti nebo bydliště.

Musím upozornit především na práva cestujících, neboť chceme-li ochránit evropské rozpravy, musíme vždy pamatovat na to, že evropští občané jsou smyslem naší práce. Proto mě těší, když vidím rychlost, kterou se tento problém posouvá dopředu, a rád bych ještě jednou vyzdvihl práci zpravodaje, pana Degutise, a Výboru pro dopravu a cestovní ruch, která podstatně vylepšila tento text.

Navzdory tomu, že názory dvou institucí se trochu liší, doufám, že budeme v blízké budoucnosti schopni přijmout tento nový text a že vstoupí v platnost bez většího zpoždění.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Jeggle PPE-DE.(DE) Vážená paní předsedající, vážený pane komisaři, dámy a pánové, nejprve chci poděkovat panu Degutisovi za jeho dobrou spolupráci na tomto balíku liberalizace. Dosáhli jsme přijatelného kompromisu a tuto zprávu zítra podpoříme. Na širším konsensu o nařízení týkajícím se letectví jsme se dohodli rychle, a proto budeme zítra hlasovat ve prospěch této zprávy. Jak řekl zpravodaj, nařízení nám umožní udělat velký krok vpřed, pokud jde o omezení byrokracie.

Tři stávající nařízení byla spojena v jeden právní text, který je lehce srozumitelný. Díky tomuto společnému postoji byly stávající právní předpisy EU týkající se leteckých služeb zharmonizovány se současnými postupy. Kromě toho, pokud jde o udělování licencí leteckým společnostem, v nařízení jsou obsaženy i technické otázky a transparentnost cen, které jsou problémem, na který chci jménem mé skupiny poukázat.

Na začátku jsme se snažili jednou provždy skoncovat se zavádějícími reklamami, které nabízely absurdně nízké ceny letenek. Pro spotřebitele chceme zavést nezbytná zjednodušení, která jsou už dlouho odkládána. Toto nařízení EU skoncuje s podvody a klamnými a matoucími podněty prezentovanými reklamou. Letecké společnosti už spotřebitele nebudou moci klamat – zejména na internetu – propagováním letů za směšně nízkou cenu například 9,99 EUR a potom dodatečně připočítat vysoké příplatky ve formě daní a poplatků.

V budoucnosti bude cena letenek stanovena srozumitelným a transparentním způsobem. Spotřebitel musí být schopen rozpoznat, jaká část ceny letenky připadne státu a jaká část putuje do kapsy letecké společnosti a letišti. To platí zejména pro internetové nabídky. Proto i my žádáme cenovou transparentnost. Zítra budeme rádi hlasovat ve prospěch této zprávy.

 
  
MPphoto
 
 

  Ulrich Stockmann, jménem skupiny PSE.(DE) Vážená paní předsedající, vážený pane komisaři, dámy a pánové, nejprve chci poděkovat panu Degutisovi za jeho dobrou práci a samozřejmě za dobrou spolupráci. Nakonec přijímáme nezbytnou aktualizaci třetího balíku liberalizace. Přepracované znění tohoto textu přináší novou srozumitelnost a účinnost, především pokud jde o povolení k uvedení do provozu, rozložení provozu a bezpečnost leteckých služeb. Taktéž objasňuje správné uplatňování evropských a vnitrostátních sociálně-právních předpisů bez ohledu na členský stát, v kterém má letecká společnost svoji provozní základnu. Navzdory tomu zůstává sociálně-pracovní situace v evropském letectví problémem, a proto musí být opětovně zařazena do agendy. Samotný text pro svou složitost nemohl vyřešit otázku modelu pojištění v případě bankrotu letecké společnosti. To je další úkol pro Komisi.

Přijetí pravidel o cenové transparentnosti je velkým úspěchem. V budoucnosti už nebude možné klamat evropské občany zveřejňováním lákavých nabídek. Všichni zákazníci budou od této chvíle umět rozpoznat nejen konečnou cenu, ale taktéž část nákladů, která připadne letecké společnosti, letišti a státu. V souvislosti s ochranou spotřebitele jde o velký krok vpřed.

Ještě jednou děkuji zpravodaji za dobrou spolupráci.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain, jménem skupiny UEN.(GA) Vážená paní předsedající, chválím tuto zprávu. Poukazuje na to, jak instituce mohou spolupracovat, pokud jde o zavedení změn v oblasti ochrany cestujících, a také spotřebitelů a podnikatelské komunity.

Letecká doprava ve velmi krátké době prošla klíčovou změnou, přičemž přináší prospěch zejména cestujícím ve světě, který se stává ještě více globalizovaným. Rozdílnost akutálně nabízených letů ukazuje na obrovskou změnu společnosti v oblasti podnikatelských praktik a volného času. Zvýšená konkurenceschopnost mezi leteckými společnostmi vyústila do většího počtu letů a levnějších letů dostupných pro průměrné cestující.

Viděli jsme, jak se to během jedné noci událo v mé vlastní zemi – Irsku – od začátku deregulace leteckého průmyslu a zrodu společnosti Ryanair. Nepřetržitá konkurence v průmyslu vede k větší možnosti výběru a levnějším letům. To samozřejmě vytváří pracovní příležitosti a v některých případech zlepšuje i regionální hospodářství.

Navzdory tomu by od nás bylo nedbalé nevěnovat pozornost negativním aspektům tohoto velkého rozvoje leteckého průmyslu v Evropě, který zároveň znamená určité sociální a bezpečnostní problémy.

Zisky leteckých společností by neměly ohrožovat cestujícího a bezpečnost posádky nebo jiné sociální aspekty. Chválím doporučení ze strany Parlamentu i ze strany Rady týkající se těchto aspektů. Mezi členskými státy musí existovat intenzivnější spolupráce a porozumění a účinnější trh s ohledem na trvale udržitelný rozvoj trhu letecké dopravy. Už jsme byli svědky toho, jak přínosná byla cenová transparentnost pro cestující.

Letecká doprava se bude nepřetržitě měnit v návaznosti na změny života a společnosti. Proto musíme zaujmout jednotný postoj k tomuto rozvoji a zajistit jeho udržitelnost a všem, kteří jsou na tomto průmyslu závislí, zajistit zisk. Chválím zpravodaje, pana Degutise, za jeho práci a z celého srdce vítám spolupráci Parlamentu a Rady. Zítra budeme hlasovat ve prospěch této zprávy.

 
  
MPphoto
 
 

  Jaromír Kohlíček, jménem skupiny GUE/NGL. – Toto nařízení upravuje vydávání licencí dopravcům k pronajímání letadel s osádkou a bez osádky, volný přístup na trasy uvnitř Společenství včetně možných odchylek způsobených např. závazkem veřejné služby. Nařízení žádá vedle finanční způsobilosti zdůraznění důležitosti dodržení bezpečnostních norem, a to i u leasingu. Omezení zakotvená v nařízení mají zejména omezit možnost sociálního dumpingu a zajistit, že v rámci Evropského hospodářského prostoru budou operovat podniky v přehlednějších podmínkách. Nesouhlasím zcela s mým předřečníkem v tom, že Ryanair je ideálním případem, jakým způsobem řešit podmínky v leteckém provozu. Blahopřeji zpravodaji k dosažení dohody s Komisí a Radou a vítám dosažený výsledek přesto, že v sociálních podmínkách se stále nepodařilo v oblasti související, tj. pracovní doba a její omezení, dosáhnout všeobecné dohody. Frakce GUE/NGL výsledek jednání vítá a závěr jednání podporuje.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE). - Vážená paní předsedající, rád bych poděkoval panu Degutisovi za jeho výbornou zprávu a práci, kterou v posledních týdnech odvedl.

Nejvíce stížností na letecké společnosti, které jsem obdržel, se kromě zpoždění letů týkalo způsobu, jakým tyto společnosti lákají lidi na nízkou cenu letenky, a na rozdíl mezi nabízeným cestovným a skutečnou cenou letenky, kterou jim však společnosti řeknou až na konci celého procesu nákupu. Nízkonákladové letecké společnosti toto umění klamu v posledních letech zdokonalily.

Nyní budou zákazníci vidět nejen skutečnou cenu, ale i daně za bezpečnostní ochranu civilního letectví, které vybírají národní vlády a které budou muset být uvedeny zvlášť. Tato transparentnost musí být přijatelná a já doufám, že skončí to, co bylo v posledních letech ukázkovým podvodem některých leteckých společností, které se snažily nalhat cestujícím, že si kupují levné letenky, ačkoliv opak byl pravdou.

Musím se zmínit také o zpřísnění pravidel uvedených ve zprávě, která se týkají operativního leasingu letadel mimo prostor EU a závazku zajistit nepřijatelnost sociálního dumpingu v případě leasingu letadla leteckou společností, což se opět v minulosti dělo.

Znepokojení z velkého množství „operativně leasingovaných“ letadel pocházejících z jiných zemí než z EU je na nepřijatelné úrovni, zároveň kompromituje nejen naše sociální zákony, ale také naše zákony o bezpečnosti a taktéž ohrožuje náš vlastní průmysl civilního letectví EU, a zpravodaj na to poukázal.

Z pohledu spotřebitelů, zaměstnanců leteckých společností a evropského letectví je to výborná zpráva. Je opravdu dobře, že se letecké společnosti pokoušejí najít mezery v zákonech, o čemž jsem přesvědčen a což je další věc, která se v minulosti děla. Toto je další umění, které letecké společnosti předváděly a dovedly k dokonalosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE).(PT) Vážená paní předsedající, vážený pane komisaři, v době, kdy letecká doprava zažívá jednu ze svých největších krizí kvůli nepřekonatelnému zvýšení cen paliva, je nezbytné, abychom věnovali pozornost i naše právní předpisy úsilí vypracovat opatření, která pomohou udržet sílu a dynamiku tohoto odvětví.

V tomto kontextu musí závazek vylepšit společná pravidla týkající se provozu leteckých služeb ve Společenství zahrnovat několik podstatných bodů: zaprvé, upevnění požadavků finanční spolehlivosti leteckých společností, s ohledem na potenciální vztah mezi přiměřenými finančními prostředky dopravců a jejich bezpečností; zadruhé, transparentnost stanovení cen letenek, na kterých budou jasně uvedeny základní náklady, daně, povinné poplatky a další poplatky; a nakonec i závazky vůči veřejnosti včetně podmínek, které platí v případě specifických omezení ve vzdálených regionech a potřebě ochrany soutěže.

Zpravodaj navrhuje, abychom přijali společný postoj Rady. To znamená, že kromě těchto bodů, které už byly zmíněny, bylo dosaženo i hlavních cílů formulovaných Parlamentem v prvním čtení. V podstatě tento text formuluje a definuje vhodná pravidla týkající se problémů s udělováním licencí na provoz, s leasingem letadel, se závazky služeb ve veřejném zájmu a pravidly rozložení provozu, přičemž posiluje vnitřní trh a práva cestujících. Proto dávám Komisi právo jednat o přepravních právech v rámci Společenství s třetími zeměmi a posílit pracovní práva těch, kteří pracují v tomto odvětví.

Proto musím poblahopřát panu Degutisovi k jeho práci a podpořit přijetí společné pozice Rady bez dalších změn. Obě ruce normotvorné moci pracovaly na dosažení této důležité dohody. Pomůže výsledek překonat tuto krizi? Potěšila mě odpověď pana komisaře. Zajistí tato pomoc lepší a výkonnější vnitřní trh letecké dopravy, který bude prospěšný hospodářství i lidem? Doufejme, že ano.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE). - (DE) Vážená paní předsedající, vážený pane komisaři, dámy a pánové, v první řadě bych chtěl poblahopřát panu Arūnasi Degutisovi k jeho vyvážené zprávě. Obzvlášť dnes, v době internetu, je důležité poskytnout větší cenovou transparentnost letenek a tím zabránit klamavým nabídkám a zároveň zajistit stejné konkurenční podmínky. To je jediný způsob, jak dosáhnout minimální kvality a ve jménu ochrany spotřebitele ochránit lidi, kteří mají jen minimální nebo žádné zkušenosti s rezervací cest, před lákadlem klamavých nabídek. V jistém smyslu jde o vytvoření interoperability.

Potřeba sledování právních předpisů v sociální oblasti je druhým hlavním bodem této zprávy a členské státy musejí nepochybně zajistit, aby Společenství i národní sociální ustanovení byla zaměřena na zaměstnance leteckých společností v případě, že jsou letadla a jejich posádky pronajímány s cílem pokrýt dopravní špičku během sezóny nebo na pokrytí nedostatku leteckých provozovatelů, kteří mají základny v jiných zemích. To odpovídá potřebám leteckých provozovatelů, potřebám zaměstnanců a především potřebám spotřebitelů.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE).(LT) Ráda bych upozornila na několik bodů v souvislosti s nařízením, o kterém diskutujeme a které je velmi důležité pro naše občany. Především se dotýká cestujících, leteckých společností, jejich vlastníků a posádky letadla.

Zaprvé, připravovaná opatření by umožnila nejen zvýšení transparentnosti leteckého cestovného, ale taktéž by pomohla v boji proti zavádějícím informacím, jak už bylo zmíněno, a rovněž v boji proti nekalé soutěži. Zadruhé, nařízení stanoví opatření na zvýšení bezpečnosti letů, což je velmi důležité. Zatřetí, nařízení poskytuje informace o sociálních právech posádky a způsobech, jak je zaručit. Proto bych také ráda poblahopřála panu Degutisovi a poděkovala mu za jeho práci. Těším se na zítřejší hlasování.

 
  
MPphoto
 
 

  Saïd El Khadraoui (PSE). (NL) Vážený pane komisaři, dámy a pánové, rád bych začal tím, že využiji tuto příležitost a poděkuji zpravodaji za jeho práci a poblahopřeji mu k dosažení dohody s Komisí a Radou. Z pohledu mnoha oblastí tu jde o zjednodušení pravidel.

Jde o daleko víc. Rád bych podpořil to, co už pověděli mí kolegové o důležitosti transparentnosti v souvislosti s cenami letenek. Je to velký krok vpřed. Také to vždy byl důležitý požadavek ze strany Parlamentu. Dovolte nám být úplně srozumitelnými: nemáme nic proti nízkým cenám, ale spotřebitel by měl mít s ohledem na veškerou transparentnost jasnou představu o nákladech ještě před nákupem letenky, která by zahrnovala všechny náklady. Totéž platí i pro všechny ostatní služby navíc a pojištění, o které musí zákazník výslovně požádat. Proto, pane Degutisi, předpokládám, že vaše zpráva se zítra bude těšit podpoře ze strany Parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Reinhard Rack (PPE-DE). (DE) Vážená paní předsedající, chci se věnovat problému, k němuž se vyjadřovali téměř všichni řečníci, a sice větší transparentnosti stanovení ceny, a zdůraznit, co správně vypozoroval pan Simpson.

Každý, kdo si někdy rezervoval let prostřednictvím internetu – a mnoho z nás to tak dělá – ví, že problém může vzniknout nejen v souvislosti s cenovou transparentností, ale i v případě, že během rezervace správně nevyplníte nějakou drobnost. V takovém případě se všechno vrátí zpět a vy skončíte s letenkou, jejíž cena je příliš vysoká a jejíž součástí je pojištění a poplatky navíc. Samotné letecké společnosti by neměly podporovat tyto praktiky a především Komise a my v Parlamentu bychom měli sledovat takové jednání. To je jediný způsob, jak se postarat o rozumný systém určený pro naše občany, který je ohleduplný k zákazníkovi.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN). - (PL) Vážená paní předsedající, rád bych poblahopřál zpravodaji k jeho skutečně výborné zprávě.

Na tomto zasedání jsme diskutovali o letectví při mnoha příležitostech. Dnes chceme zrealizovat nařízení o společných pravidlech provozu leteckých dopravních služeb ve Společenství z doby před 16 lety. Tyto změny by měly pomoci ke zlepšení bezpečnosti a – to bych rád zdůraznil – kvalitě služeb letecké dopravy a rovněž i k ochraně cestujících. Jasná informace o ceně letenky je obzvlášť důležitá. Je také dobré, že se zabýváme problémem udělování povolení na zajištění spolehlivosti provozovatelů.

Taktéž je dobré, že se dnes diskutuje i o právech posádky. V době, kdy se letectví mimořádně rozvíjí, je toto nařízení nezbytné. Zároveň by nemělo omezovat nové iniciativy a mělo by prosazovat zájmy cestujících. Taktéž bychom měli pamatovat na to, že lety začínají a končí na letištích, proto je nezbytná také přijatelná kultura služeb na letištích.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE) - (RO) Nová forma nařízení posiluje a zlepšuje stávající právní ustanovení týkající se kontroly licencí provozovatelů letadel, pronájmu, rozložení provozu a cenové transparentnosti.

Myslím, že je zajištěno lepší vymáhání právních předpisů v sociální oblasti týkajících se doby odpočinku a pracovního doby a je zavedena  zásada nediskriminace mezi leteckými provozovateli, jakož i zásada konzultace s letišti o rozložení leteckého provozu.

Navrhované změny nového nařízení také zahrnují zásadu aglomerace, jež představuje seskupování lokalit, které nabízí totéž letiště. Tohoto konceptu by mohlo být využito i při rozvoji dalších typů infrastruktury.

Myslím, že by neměla existovat žádná diskriminace mezi cestujícími na základě jejich bydliště nebo cestovních kanceláří. Aby lidé důvěřovali leteckým službám, všichni provozovatelé leteckých služeb by měli splňovat normy kvality a bezpečnosti, a především, na letence by měly být jasně uvedeny všechny poplatky a tarify.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Tajani, místopředseda Komise. (FR) Vážená paní předsedající, dámy a pánové, rád bych vám upřímně poděkoval za tuto diskusi a za závazek Parlamentu projít celý tento text, který je nezbytný pro fungování jednotného trhu letecké dopravy. Myslím, že nyní máme vyvážený text, který obsahuje nejdůležitější změny a hlavní změny ze strany Evropského parlamentu z prvního čtení.

Vítám především zlepšení navržená v souvislosti s místem založení a změny textu týkající se podmínek udělování a rušení licencí, závazků služeb ve veřejném zájmu a rozdělení provozu mezi letišti.

Především však podporuji postoj převážné většiny členů, kteří hovořili dnes večer, týkající se cenové transparentnosti a práv cestujících. Rád bych v této diskusi zopakoval, že je pro nás velmi důležité, abychom chránili práva cestujících a práva občanů. Proto jsme všichni zavázáni usilovat o transparentnost. Doufám, že až bude toto nařízení zavedeno, budou ho dodržovat všechny letecké společnosti a všichni, kdo prodávají letenky. Komise zajistí, aby byla práva cestujících vždy dodržena.

Proto jsem potěšen kvalitou odvedené práce a myslím si, že zpravodaj odvedl výbornou práci, s pomocí Komise a všech, kteří se zúčastnili této diskuse, především všech, kteří chrání práva cestujících.

 
  
MPphoto
 
 

  Arűnas Degutis, zpravodaj.(LT) I bez toho, že bych věděl, jaké budou zítřejší výsledky, bych rád poděkoval svým kolegům a zástupcům Komise. Tato práce byla zajímavá, užitečná a plná výzev a příjemných momentů. Rád bych popřál Komisi úspěch v zavedení a sledování tohoto nařízení. Jak dobře víme, vysoké ceny by přinesly těžké časy mnoha leteckým společnostem a naší prioritou by potom bylo chránit práva cestujících, kteří by nebyli nadšeni, kdyby letecké společnosti zbankrotovaly. Ještě jednou vám všem děkuji za spolupráci.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). - Paní předsedající, já jsem se hlásila na „catch the eye“ k této zprávě také, ale chápu, že už asi čas nedostanu, prosím, abych to alespoň mohla dát do zápisu. Já jsem se hlásila také o slovo k této zprávě k letecké přepravě.

 
  
MPphoto
 
 

  Předsedající. – Vážená paní Roithová, musíme dodržovat časový harmonogram. Pět členů už požádalo o slovo a vy jste se vyjádřila k předchozí zprávě. Snažíme se najít rovnováhu, a protože hodiny tikají, neumožňujeme přednést příspěvek členům, kteří se už vyjadřovali k ostatním zprávám.

Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat zítra ve 12:00.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí