Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2006/0130(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0264/2008

Esitatud tekstid :

A6-0264/2008

Arutelud :

PV 08/07/2008 - 17
CRE 08/07/2008 - 17

Hääletused :

PV 09/07/2008 - 5.5
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0342

Istungi stenogramm
Teisipäev, 8. juuli 2008 - Strasbourg EÜT väljaanne

17. Lennuteenuste osutamist käsitlevad ühiseeskirjad (uuesti sõnastamine) (arutelu)
Protokoll
MPphoto
 
 

  Juhataja. – Järgmine päevakorrapunkt on ühisarutelu soovituse kohta teisele lugemisele (A6-0264/2008), mille on esitanud Arūnas Degutis transpordi- ja turismikomisjoni nimel, eesmärgiga võtta vastu määrus ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta (uuesti sõnastatud) (16160/4/2007 – C6-0176/2008 – 2006/0130(COD)).

 
  
MPphoto
 
 

  Arūnas Degutis, raportöör. – (LT) Kõnealuse määruse sihtmärk on ELi õhutranspordi siseturgu puudutavate õigusaktide tõhus rakendamine. See on kriitilise tähtsusega lennunduse siseturu tõhusaks ja ökonoomseks toimimiseks ühtlustatud ja kooskõlastatud eeskirjade raames.

See määrus asendab ja liidab kolm kehtivat määrust: määrus lennuettevõtjate lennutegevuslubade väljastamise ja õhusõiduki rentimise kohta, määrus ühenduse lennuettevõtjate juurdepääsu kohta ühendusesisestele lennuliinidele ja määrus piletihindade vabakslaskmise kohta.

Täna meie ees olev määrus põhineb peamiselt kogemusel, mis on omandatud olemasolevate asjakohaste määruste rakendamise käigus.

Parlament lõpetas selle määruse esimese lugemise 2007. aasta juulis. Nõukogu võttis ühise seisukoha vastu 18. aprillil 2008. aastal.

Mina kui raportöör koos variraportööridega korraldasin arutelud huvitatud osapooltega ja institutsioonidega. Lisaks, pärast esimest lugemist parlamendis, oli meil mitmeid kohtumisi nõukogu eesistujariigi esindajatega kindlustamaks, et küsimused, millega me töötasime, peegelduksid ühises seisukohas.

Olles põhjalikult ühist seisukohta analüüsinud, võin kinnitada, et see on vastavuses poliitilise kokkuleppega, mille nõukogu võttis vastu detsembris ning mis peegeldab küllalt hästi kõiki meile korda minevaid küsimusi.

Eesmärgiga saavutada kohane sotsiaalõiguste rakendamine on dokumendi lisas viide, mis põhineb komisjoni ja nõukogu ühisel seisukohal, et liikmesriigid peaks tagama tööhõive-eeskirjade ja -tingimuste piisava rakendamise, kaasa arvatud maksimaalne tööaeg ja minimaalne puhkeaeg.

Nüüdsest alates, nagu parlament on sedastanud, on kindlustatud lennupiletite hindade läbipaistvus, kaasa arvatud nende esitamine internetis.

Parlamendi poolt vastu võetud meeskonnaga ja meeskonnata lennuki rendilepingute ettepanekud, samuti meeskonnaga lepingute piiranguid puudutav seisukoht, on samuti vastu võetud.

Parlamendil on õnnestunud saavutada ka seisukoht, et lennuliinide jaotus peaks sõltuma otseühendusest asjaomaste lennujaamade vahel.

Nõukogu on reservatsioonideta heaks kiitnud 29 muudatusettepanekut ja tagasi lükanud 8, peamiselt tehniliste üksikasjade tõttu.

Järelikult, daamid ja härrad, usun, et võime aktsepteerida nõukogu ühist seisukohta. Ma ei arva, et edasised parandused või kolmas lugemine võiksid tuua mingeid tähelepanuväärseid tulemusi. Oleme saavutanud kõik, mida kavatsesime. Järelikult tahaksin soovitada nõukogu ühise seisukoha heakskiitmist, sest see on põhiliselt mõjutatud parlamendi esimesest lugemisest.

See seisukoht kiideti heaks enamiku transpordi- ja turismikomisjoni liikmete poolt.

Selle määruse kohene vastuvõtmine laseks lennundussektoril kohanduda parandatud õigusliku keskkonnaga, sest kolme asemel oleks ainult üks määrus.

Usun, et need fundamentaalsed saavutused lubavad parlamendisaadikutel toetada ühist seisukohta ilma muudatusettepanekuteta ja hääletada resolutsiooni poolt.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Tajani, komisjoni asepresident. − (FR) Proua juhataja, daamid ja härrad, ettepanek, mida te täna õhtul arutate, on väga tähtis, sest see võimaldab meil kaasajastada ja täiendada 1992. aasta määrust, millega loodi ühtne lennundusturg.

Selle peamine eesmärk on lihtsustada ja konsolideerida olemasolevaid õigusakte. Usun, et kõnealune kokkulepe, millele eelnes parlamendi esimene lugemine 2007. aasta juulis ja nõukogu ühise seisukoha vastuvõtmine novembris, võimaldab meil saavutada peaeesmärgid.

Esiteks muudab see teksti selgemaks, kustutades iganenud osad üleminekust liberaliseeritud turgudele. Tekst on muudetud selgesõnalisemaks ja kolm määrust on konsolideeritud üheks tekstiks.

Teiseks, see tagab tõhusa ja ühtlase ühenduse õigusnormide rakendamise, määratledes täpsemad ja nõudlikumad kriteeriumid, näiteks mis puudutab lennutegevuslubade väljastamist ja järelevalvet. See tugevdab ka lennuettevõtete rahalise elujõu alast järelevalvet.

Kolmandaks parandab see liikmesriikide vahelist koostööd ühendusesiseste teenuste osas.

Neljandaks parandab see reisijate õigusi, mis on väga tähtis: õigus täielikule teabele tegelikest piletihindadest, kaasa arvatud käibemaks ja lõivud, ning õigus mittediskrimineerimisele rahvuse või elukoha alusel, ostes piletit.

Pean esile tooma eriti reisijate õigused, sest kui tahame Euroopa arutelusid kaitsta, peame alati meeles pidama, et Euroopa kodanikud on meie töö keskpunkt. Mul on sellepärast väga hea meel näha kiirust, millega see küsimus edeneb, ning ma sooviksin veel kord esile tõsta tööd, mida on selle tekstiga teinud raportöör hr Degutis ning transpordikomisjon, ja mis on tähelepanuväärselt edenenud.

Võttes aluseks, et kahe institutsiooni vahel on vähe eriarvamusi, loodan, et saame peagi selle uue teksti vastu võtta ning et see jõustub ilma viivitusteta.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Jeggle, fraktsiooni PPE-DE nimel.(DE) Proua juhataja, daamid ja härrad, esiteks tahan soojalt tänada hr Degutist hea koostöö eest selle paketi liberaliseerimisel. Oleme saavutanud head kompromissid ja toetame seda raportit homme. Konsensus saavutati kiiresti lennundust käsitleva määruse üldistes tingimustes, mis pannakse homme hääletusele. Nagu hr Degutis ütles, viib see määrus meid pika sammu võrra edasi bürokraatlike takistuste vähendamisel.

Kolm olemasolevat määrust on pandud kokku õigusaktiks, mida on lihtne mõista. Tänu sellele ühisele seisukohale on kehtivad ELi lennuteenuste õigusaktid viidud kooskõlla praeguse tegevusega. Lisaks lennuettevõtete lennutegevuslubade andmisele hõlmab määrus ka tehnilisi küsimusi ja hindade läbipaistvust, mis on teema, millele soovin eelkõige tähelepanu pöörata oma fraktsiooni nimel.

Algusest peale soovitasime me tungivalt teha lõpp eksitavatele reklaamidele, mis pakuvad absurdselt odavaid piletihindu. Tahame sisse tuua olulised lihtsustused tarbija jaoks, milleks oli aeg juba ammu. See ELi määrus teeb lõpu reklaamitrikkidele ja meelitustele, mis tarbijat tihti segadusse ajavad. Lennuettevõtted ei tohi enam tarbijat ära kasutada, reklaamides – eriti internetis – naeruväärseid piletihindu, nagu näiteks 9,99 eurot, ja pärast seada nad suurte käibe- ja lisamaksude ette.

Tulevikus esitatakse piletihinnad arusaadaval ja läbipaistval viisil. Tarbijal peab olema võimalus teha kindlaks, kui suur osa hinnast läheb riigile ja kui suur osa lennuettevõtte ja lennujaama taskusse. See käib eelkõige internetipakkumiste kohta. Sellepärast oleme kutsunud üles hindade läbipaistvusele. Hääletame homme rõõmuga raporti poolt.

 
  
MPphoto
 
 

  Ulrich Stockmann, fraktsiooni PSE nimel.(DE) Proua juhataja, volinik, daamid ja härrad, esiteks tahan hr Degutist tänada hea töö eest ja muidugi hea koostöö eest. Oleme viimaks vastu võtmas vajalikke uuendusi kolmandale liberaliseerimispaketile. See uuesti sõnastamine lisab uut selgust ja tõhusust, eriti käikulaskmise, õhusõidukite rendi, õhuliikluse jaotuse ja lennuohutuse suhtes. See teeb ka selgeks, et ELi ja riiklikud sotsiaalõigusaktid tuleb nõuetekohaselt rakendada, sõltumata liikmesriigist, kus kõnealuse lennuettevõtte lennutegevuse tugibaas asub. Sellest hoolimata jäävad sotsiaalsed ja töötingimused Euroopa lennunduses probleemiks ja need tuleb tuua tagasi päevakorda. See tekst ei suutnud lahendada ka kindlustussüsteemi küsimust lennuettevõtte pankrotistumise puhul selle keerukuse tõttu. See on veel üks ülesanne komisjonile.

Hindade läbipaistvust puudutavate eeskirjade vastuvõtmine on suur edusamm. Tulevikus pole enam võimalik Euroopa kodanikke ahvatlevate pakkumistega petta. Kõikidel tarbijatel on nüüd võimalik näha mitte ainult lõplikku hinda, vaid ka kulude proportsiooni suhet, kui suur osa läheb lennuettevõttele, kui suur lennujaamale ja riigile. See on suur panus tarbijakaitsesse.

Tänan veel kord raportööri hea koostöö eest.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain, fraktsiooni UEN nimel. – (GA) Proua juhataja, tunnustan seda raportit. See näitab, kuidas institutsioonid võivad koos töötada, rakendades muudatusettepanekuid, mis kaitsevad nii reisijaid kui ka tarbijaid, samuti äriringkonda.

Lennureisimine on väga lühikese aja jooksul dramaatiliselt muutunud, tuues kasu reisijatele maailmas, mis globaliseerub üha enam. Täna saadavalolevate lendude mitmekesisus näitab tohutut muutust ühiskonnas äritegevuse ja vaba aja suhtes. Suurenenud konkurents lennuettevõtete vahel on kaasa toonud rohkem lende ja odavamaid lende tavareisijale.

Nägime, kuidas see juhtus üleöö mu oma kodumaal – Iirimaal – dereguleerimise kasutuselevõtuga lennunduses ja Ryanairi sünniga. Lakkamatu konkurents tööstusharus on viinud laiema valiku ja odavamate lendudeni. See on endastmõistetavalt loonud rohkem töökohti ja mõnel juhul edendanud piirkondlikku majandust.

Sellele vaatamata oleks meist hooletu jätta tähelepanuta selle Euroopa lennunduses toimunud laialdase arengu negatiivsed küljed, mis on viinud teatud sotsiaalsete ja ohutusega seotud probleemideni.

Lennuettevõtte kasud ei peaks kahjustama reisijate ja meeskonna ohutust või teisi sotsiaalseid aspekte. Kiidan heaks nii parlamendi kui ka nõukogu soovitused nende aspektide suhtes. Rohkem koostööd ja arusaamist ning tõhusam turg peab eksisteerima liikmesriikide vahel, et lennundusturg saaks areneda jätkusuutlikult. Oleme juba näinud, kuidas hindade läbipaistvus on reisijatele kasu toonud.

Õhutransport on jätkuvas muutumises koos elu ja ühiskonna muutumisega. Kuid meil peab olema ühtne lähenemisviis, et kõik need arengud oleksid püsivad ja et need saaksid kasu tuua kõigile, kes sellest tööstusharust sõltuvad. Tunnustan raportööri hr Degutist tehtud töö eest ja tervitan kogu südamest parlamendi ja nõukogu koostööd. Me hääletame siin homme selle raporti poolt.

 
  
MPphoto
 
 

  Jaromír Kohlíček, fraktsiooni GUE/NGL nimel. – (CS) See määrus hõlmab lubade väljaandmist lennuettevõtetele õhusõidukite rentimiseks (nii meeskonnaga kui ilma) ja vaba juurdepääsu ühendusesisestele lennuliinidele, kaasa arvatud mõned piirangud, eriti seoses avaliku teenuse osutamise kohustusega. Lisaks hea majandusliku olukorra nõuetele kutsutakse määrusega üles panema rõhku ohutusnormide järgimise tähtsusele, see puudutab ka rentimist. Piirangutega määruses taotletakse eelkõige vähendada võimalikku sotsiaalset dumpingut ja tagada lennuettevõtete läbipaistvam tegevus Euroopa Majanduspiirkonna raames. Ma ei nõustu täielikult eelkõnelejaga, et Ryanair on ideaalne näide, kuidas toime tulla õhuliikluse tingimustega. Õnnitlen raportööri kokkuleppe saavutamise puhul nii komisjoni kui ka nõukoguga ning tervitan tulemust, vaatamata asjaolule, et pole veel saavutatud üldist konsensust teatud sotsiaalsete tingimuste (tööaja pikkus ja maksimaalne töötundide arv) suhtes. Fraktsioon GUE/NGL tervitab ja toetab määrust.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE). - Proua juhataja, sooviksin hr Degulist tänada suurepärase raporti eest ning töö eest, mida ta on viimaste nädalate jooksul teinud.

Lendude hilinemise kõrval puudutab lõviosa lennuettevõtete kohta esitatud kaebustest, mis minuni jõuavad, nende toimimisviisi meelitada inimesi näiliselt odavate hindadega ja teha tegelik hind teatavaks alles protsessi lõpus. Odavlennuettevõtted on selle kunsti viimaste aastate jooksul täiuslikult omandanud.

Nüüdsest näevad tarbijad mitte ainult tegelikku hinda, vaid ka riikide valitsuste poolt sissenõutud julgestustasu peab olema selgelt välja toodud. See läbipaistvus peab olema hea asi ning ma loodan, et see teeb lõpu viimaste aastate jooksul levinud pettuse kasutamisele mõningate lennuettevõtete seas, kes üritavad pettusega panna reisijaid uskuma, et nad ostavad väga odava pileti, kui tegelikult on asi hoopis vastupidine.

Pean ka mainima, et raportis nähakse ette meeskonnaga rendi eeskirjade karmistamist õhusõidukitele väljaspool ELi, ja raporti kindlaksjäämist sotsiaalse dumpingu mitteaktsepteerimisele õhusõiduki rentimisel lennuettevõtte poolt – jällegi üks asjaolu, mis on minevikus esinenud.

Eksisteerib rahulolematus, et väljastpoolt ELi meeskonnaga renditud lennukite arv on vastuvõetamatul tasemel. Ohustades mitte ainult meie sotsiaalseid, vaid ka ohutust puudutavaid õigusakte ning kahjustades meie oma ELi tsiviillennundustööstust, ning meie raportöör on seda käsitlenud.

See on suurepärane raport tarbijate, lennuettevõtete personali ja kogu Euroopa lennunduse jaoks. See on nii hea, et tegelikult olen päris kindel, et lennuettevõtted on juba hakanud väljapääsuteid otsima – jällegi, seda on juba varem juhtunud, ja jällegi, veel üks kunst, mille meie lennuettevõtted on täiuslikult omandanud.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE).(PT) Proua juhataja, volinik, ajal, mil õhutranspordisektor elab läbi üht suurimat kriisiperioodi enneolematu kütusehindade tõusu tõttu, on elulise tähtsusega, et suunaksime oma tähelepanu ja õigusloomega seotud jõupingutused meetmetesse, mis aitaksid säilitada selle sektori tugevust ja dünaamilisust.

Selles kontekstis peab kohustus parandada ühenduse üldiseid lennundusalaseid eeskirju hõlmama teatud põhiküsimusi: esiteks majandusliku sobivuse nõude rakendamine lennuettevõtetele, arvestades potentsiaalset lennuettevõtete majandusliku usaldatavuse ja ohutuse suhet; teiseks läbipaistvus piletihindade määramisel, lisaks põhimaksumusele peab olema selgelt näidatud ka käibe- ja tollimaks ning teised kulud, ja lõpuks selgesõnaline määratlus avaliku teenuse osutamise kohustuse kohta, kaasa arvatud tingimused, mis johtuvad eripiirangutest äärepoolseimates piirkondades, ja vajadus kaitsta konkurentsi.

Raportöör teeb ettepaneku, et aktsepteeriksime nõukogu ühist seisukohta. See tähendab, et lisaks juba mainitud küsimustele on peamised parlamendi poolt esimesel lugemisel kindlaks tehtud eesmärgid saavutatud. Tegelikult vormistab ja defineerib see tekst nõuetele vastavad eeskirjad lennutegevuslubade, õhusõidukite rentimise, avaliku teenuse osutamise kohustuse ja lennuliikluse jaotuse kohta, tugevdades samal ajal siseturgu ja reisijate õigusi. See annab järelikult ühendusele õiguse pidada kolmandate riikidega ühendusesiseste liiklusõiguste teemalisi läbirääkimisi ning tugevdab nende inimeste tööalaseid õigusi, kes selles sektoris töötavad.

Pean järelikult hr Degutist selles valdkonnas tehtud töö puhul õnnitlema ja toetama nõukogu ühise seisukoha heakskiitu edasise muutmiseta. Seadusandliku võimu mõlemad pooled on tähtsa kokkuleppe saavutamise heaks töötanud. Kas tulemus aitab kriisist üle saada? Mul oli hea meel kuulda voliniku vastust. Kas see aitab kindlustada parema ja tõhusama lennunduse siseturu, mis tooks kasu majandusele ja rahvale? Me loodame seda.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE).(DE) Proua juhataja, volinik, daamid ja härrad, esiteks lubage mul Arūnas Degutist selle tasakaalustatud raporti eest soojalt tänada. On eriti tähtis praegu, internetiajastul, tagada suurem lennupiletihindade läbipaistvus ja seeläbi takistada eksitavaid pakkumisi, tagades samal ajal ka võrdsed võimalused ja konkurentsi. See on ainus võimalus saavutada minimaalne kvaliteet ja tarbijakaitse nimel kaitsta inimesi, kellel on vähe või üldse mitte mingeid kogemusi reiside broneerimisel, eksitavate pakkumiste eest. Teatavas mõttes on see koostalitlusvõime loomine.

Vajadus järgida sotsiaalõigusakte on teine peamine punkt raportis ja pole kahtlust, et liikmesriigid peavad tagama, et nii ühenduse kui ka riiklike sotsiaalõigusaktide sätteid kohaldatakse lennuettevõtete töötajate suhtes, kui lennuk ja selle meeskond renditakse välja, et toime tulla tipphooaja liiklusega või teha tasa teistes riikides baseeruvate lennuettevõtete vajakajäämised. See on vastuseks lennuettevõtete, töötajate ja eriti tarbijate vajadustele.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE).(LT) Sooviksin esile tuua kõnealuse määruse mõnda punkti, mis minu arvates on ülisuure tähtsusega meie kodanikele. Esiteks, see puudutab nii reisijaid kui ka lennuettevõtteid, nende omanikke ja meeskonda.

Esiteks, oodatud meetmed ei luba mitte ainult piletihindade läbipaistvuse suurendamist, vaid aitavad ka võidelda eksitava teabega, nagu eespool mainitud, samuti ebaausa konkurentsiga. Teiseks seatakse määruses meetmed lennuohutuse suurendamiseks, mis on väga tähtis. Kolmandaks, määruses pakutakse teavet lennukimeeskonna sotsiaalsete õiguste kohta ja viise nende kaitsmiseks. Järelikult – ka mina soovin hr Degutist õnnitleda ja tänada teda tehtud töö eest. Ootan huviga homset hääletust.

 
  
MPphoto
 
 

  Saïd El Khadraoui (PSE). (NL) Volinik, daamid ja härrad, alustuseks sooviksin kasutada võimalust ja tänada raportööri tehtud töö eest ja õnnitleda teda komisjoni ja nõukogu vahelise kokkuleppe saavutamise puhul. See lihtsustab eeskirju mitmes valdkonnas.

Sellel on siiski palju suurem tähendus. Tahaksin kinnitada kaasparlamendiliikmete poolt lennupiletihindade läbipaistvuse kohta öeldut. See on suur samm edasi. See on alati olnud ka parlamendipoolne tähtis nõue. Et poleks kaksipidimõtlemist: meil pole midagi madalate hindade vastu, aga tarbijal peab eelnevalt olema väga läbipaistev ja selge ettekujutus pileti lõplikust maksumusest, kaasa arvatud kõik maksud. Sama kehtib ka kõikide lisateenuste ja kindlustuse kohta, mida kliendid peavad selgesõnaliselt nõudma. Seega, hr Degutis, eeldan, et teie raport saavutab homme parlamendis üsna suure poolehoiu.

 
  
MPphoto
 
 

  Reinhard Rack (PPE-DE).(DE) Proua juhataja, tahan tõstatada teema, millel pea kõik kõnelejad on peatunud, nimelt hindade suurem läbipaistvus, ja rõhutada hr Simpsoni poolt õigusega märgitut.

Kõik, kes on kunagi internetis piletit broneerinud – ja seda teevad meist paljud – teavad, et probleeme võib tekkida mitte ainult hindade läbipaistvusega, vaid ka juhul, kui jätad ankeeti mõne pisidetaili õigesti lisamata. Sel juhul tuleb kindlasti tagasilöök ja pead maksma soovitust kallima kindlustuse eest ning saad lõpuks lisamaksude ja kindlustuse tõttu mitte odava, vaid ülepaisutatud hinnaga pileti. Lennuettevõtted ise ei peaks sellist tegevust propageerima ning eriti komisjon ja meie parlamendis peaksime sellist käitumist jälgima. See on ainus viis korraldada meie kodanikele mõistlik, kliendisõbralik süsteem.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN). - (PL) Proua juhataja, tahaksin raportööri tõeliselt suurepärase raporti puhul õnnitleda.

Oleme arutlenud lennunduse üle mitmel korral sellel osaistungjärgul. Täna tahame muuta reaalsuseks 16 aasta tagused määrused, mis käsitlevad lennuteenuste osutamise ühiseeskirju ühenduses. Need muudatusettepanekud peaksid aitama parandada ohutust ja – rõhutaksin – lennuteenuse kvaliteeti ning ka reisijate kaitset. Selge teave lennupileti hinna kohta on eriti tähtis küsimus. On hea, et me tegeleme lubade väljastamise küsimusega, et tagada lennuettevõtete usaldusväärsus.

Samuti on hea, et lennukimeeskondade õigused on täna kõne all olnud. Praegusel hetkel, kui lennunduses on käimas tohutu kasv, on reguleerimine elulise tähtsusega. See ei peaks aga takistama uusi algatusi ning peaks olema reisijate huvides. Peaksime ka meeles pidama, et lennud algavad ja lõpevad lennujaamades, nii et hea teeninduskultuur lennujaamades on samuti oluline.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE) - (RO) Määruse uus vorm tugevdab ja parandab olemasolevaid õigusnorme, mis puudutavad lennutegevuslube, rentimist, lennuliikluse jaotust ja hindade läbipaistvust.

Arvan, et sel moel on tagatud puhke- ja tööaega puudutavate sätete parem jõustamine ja lennuliinide võrdse kohtlemise põhimõte ning tuuakse sisse põhimõte konsulteerida lennujaamadega lennuliikluse jaotuse küsimuses.

Uue määruse kohta esitatud muudatusettepanekutesse on kaasatud ka liitlinnastumise põhimõte, mis tähendab grupeerunud paikkondi, mida teenindab üks lennujaam. Seda ideed võiks kasutada ka teist liiki infrastruktuuride arendamiseks.

Arvan, et ei tohiks olla diskrimineerimist reisijate suhtes lähtuvalt nende elukohast või turismibüroode asukohast. Inimeste nimel, kes lennuteenust usaldavad, peaks kõigi lennuettevõtete tase vastama kvaliteedi- ja ohutusnõuetele ning eelkõige peavad piletil olema lõivud ja tariifid ära näidatud üksikasjalikult.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Tajani, komisjoni asepresident. − (FR) Proua juhataja, daamid ja härrad, sooviksin teid südamest tänada selle arutelu eest ning parlamendi otsustavuse eest jõuda lõpule tööga selle tekstiga, mis on olulise tähtsusega ühtse lennundusturu toimimisel. Arvan, et nüüd on meil tasakaalustatud tekst, milles sisalduvad tähtsaimad muudatused ja Euroopa Parlamendi peamised muudatusettepanekud esimesel lugemisel.

Tervitan eriti ettevõtte asukohaga seotud muudatusettepanekuid, samuti muudatusi tekstis, mis puudutavad lubade väljastamist ja tühistamist, avaliku teenuse osutamise kohustust ja lennuliikluse jaotust lennujaamade vahel.

Kuid ikkagi, ennekõike toetan ma seisukohta, mida avaldas enamik parlamendiliikmetest, kes kõnelesid täna õhtul hindade läbipaistvusest ja reisijate õigustest. Kordaksin siin sellel arutelul, et meie jaoks on väga tähtis kaitsta reisijate õigusi, kaitsta kodanike õigusi. Oleme nii kõik võtnud kohustuse seoses läbipaistvusega. Loodan, et kui määrus on rakendatud, siis austavad seda kõik lennuettevõtted ja piletimüüjad. Komisjon tagab, et reisijate õigusi austatakse alati.

Mul on seega hea meel tehtud töö kvaliteedi üle ja arvan, et raportöör on suurepäraselt hakkama saanud komisjoni ja kõigi nende abiga, kes arutelul osalesid, ennekõike selleks, et kaitsta reisijate õigusi.

 
  
MPphoto
 
 

  Arūnas Degutis, raportöör. – (LT) Isegi teadmata homseid hääletustulemusi, tahaksin tänada kaasparlamendiliikmeid ja komisjoni esindajaid. Mulle tundus see töö huvitav, kasulik, täis väljakutseid ja meeldivaid hetki. Tahaksin soovida komisjonile edu selle määruse rakendamisel ja järelevalvel. Nagu hästi teame, toovad kõrged hinnad raskeid aegu pea kõigile lennuettevõtetele ja meie prioriteet peab olema reisijate õiguste kaitse, mis oleks eriti ebameeldiv pankroti korral. Veel kord palju tänu kõigile koostöö eest.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). - (CS) Proua juhataja, lootsin samuti selle raporti teemal sõna võtta eelneva registreerimiseta, aga mõistan, et aega jääb ilmselt väheks. Tahaksin, et see saaks vähemalt protokolli märgitud, et tahtsin rääkida sellest õhutransporti käsitlevast raportist.

 
  
MPphoto
 
 

  Juhataja. – Pr Roithová, peame ajagraafikust kinni pidama. Viis parlamendiliiget olid juba palunud luba sõnavõtuks ning teie rääkisite eelmise raporti teemal. Üritame hoida selles osas tasakaalu, et ühed ja samad parlamendiliikmed ei võtaks iga raporti teemal sõna, sest kell tiksub.

Arutelu on lõppenud.

Hääletamine toimub homme kell 12.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika