Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/0130(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0264/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0264/2008

Keskustelut :

PV 08/07/2008 - 17
CRE 08/07/2008 - 17

Äänestykset :

PV 09/07/2008 - 5.5
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0342

Sanatarkat istuntoselostukset
Tiistai 8. heinäkuuta 2008 - Strasbourg EUVL-painos

17. Lentoliikenteen harjoittamisen yhteiset säännöt (uudelleen laadittu toisinto) (keskustelu)
Pöytäkirja
MPphoto
 
 

  Puhemies. – (EL) Esityslistalla on seuraavana yhteiskeskustelu Arūnas Degutisin liikenteen ja matkailun valiokunnan puolesta laatimasta suosituksesta toiseen käsittelyyn lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä (uudelleen laadittu toisinto) (16160/4/2007 – C6-0176/2008 – 2006/0130(COD)) (A6-0264/2008).

 
  
MPphoto
 
 

  Arūnas Degutis, esittelijä. – (LT) Asetuksen tavoitteena on sisäisiä lentoliikennemarkkinoita koskevan EU:n lainsäädännön tehokas täytäntöönpano. Tällä on ratkaiseva merkitys lentoliikennepalvelumarkkinoiden tehokkaalle ja taloudelliselle toiminnalle yhdenmukaistettujen ja koordinoitujen sääntöjen mukaisesti.

Tämä asetus korvaa ja yhdistää kolme nykyistä asetusta eli asetuksen lentoliikenteen harjoittajien toimiluvista ja ilma-alusten leasing-toiminnasta, asetuksen yhteisön lentoliikenteen harjoittajien vapaasta pääsystä yhteisön sisäisen lentoliikenteen reiteille ja asetuksen lentolippujen hintojen vapauttamisesta.

Käsiteltävänä oleva asetus perustuu suurimmassa osin asiaa koskevien asetusten täytäntöönpanossa saatuun kokemukseen.

Parlamentti sai asetuksen ensimmäisen käsittelyn päätökseen heinäkuussa 2007. Neuvosto hyväksyi parlamentin yhteisen kannan 18. huhtikuuta 2008.

Yhdessä varjoesittelijöiden kanssa olemme käyneet keskusteluja asiasta kiinnostuneiden osapuolten ja toimielinten kanssa. Parlamentin ensimmäisen käsittelyn jälkeen järjestettiin lisäksi neuvoston puheenjohtajamaan edustajien kanssa useita tapaamisia, joissa varmistettiin, että työstämämme asiakohdat otetaan huomioon yhteisessä kannassa.

Olen käynyt yhteisen kannan tarkkaan läpi ja vahvistan, että se vastaa neuvoston viime joulukuussa hyväksymää poliittista sopimusta, jossa otetaan huomioon meitä koskevat asiakohdat.

Koska tavoitteena on sosiaalisten oikeuksien asianmukainen täytäntöönpano, asiakirjassa viitataan liitteeseen, joka perustuu sekä komission että neuvoston kantaan, jonka mukaisesti jäsenvaltioiden on varmistettava työntekoa, työsopimuksen enimmäispituus ja vähimmäislepoaika mukaan luettuina, koskevien sääntöjen ja vaatimusten asianmukainen soveltaminen.

Parlamentti on todennut, että tästä lähtien lentohintojen, niiden esitystapa Internetissä mukaan luettuna, avoimuus on varmistettu.

Parlamentin hyväksymät ehdotukset lentokoneiden vuokrausta miehistöineen tai ilman miehistöä koskevista sopimuksista sekä kanta miehistöineen vuokrattavan lentokoneen rajoituksista on myös hyväksytty.

Parlamentti on niin ikään saanut läpi kantansa, jonka mukaisesti lentoliikenteen jakaminen tapahtuu asianosaisten lentokenttien suoran yhteyden perusteella.

Neuvosto on hyväksynyt varauksetta 29 parlamentin tarkistusta ja hylännyt kahdeksan lähinnä teknisistä syistä johtuen.

Hyvät naiset ja herrat, näin ollen uskon, että voimme hyväksyä neuvoston yhteisen kannan. En usko, että lisätarkistukset tai kolmas käsittely muuttaisivat tilannetta ratkaisevasti. Olemme saavuttaneet haluamamme. Näin ollen haluan suositella, että neuvoston yhteinen kanta hyväksytään, koska siinä otetaan huomioon parlamentin ensimmäinen käsittely.

Liikenne- ja matkailuvaliokunta hyväksyi kannan jäsentensä enemmistöllä.

Asetuksen nopea hyväksyminen antaisi ilmailualalle mahdollisuuden mukautua ajantasaistettuun oikeudelliseen ympäristöön, kun asetuksia pitäisi panna kolmen sijaan täytäntöön vain yksi.

Uskon, että näiden olennaisten saavutusten johdosta jäsenet voivat tukea yhteistä kantaa tarkistuksitta ja äänestää päätöslauselman puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Tajani, komission varapuheenjohtaja. − (FR) Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, keskusteltavana oleva ehdotus on erittäin tärkeä, sillä sen avulla voidaan uudistaa ja täydentää vuoden 1992 asetusta, jolla ilmailun yhtenäismarkkinat perustettiin.

Asetuksen päätavoitteena on nykyisen lainsäädännön yksinkertaistaminen ja konsolidointi. Uskon, että käsiteltävänä oleva sopimus, joka oli parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä heinäkuussa 2007 ja jota koskeva neuvoston yhteinen kanta hyväksyttiin marraskuussa, antaa meille mahdollisuuden saavuttaa keskeiset tavoitteet.

Ensinnäkin tekstiä puhdistetaan poistamalla siitä siirtymistä vapautettuihin markkinoihin koskevat vanhentuneet kohdat. Teksti on selkeä, ja kolme asetusta konsolidoidaan yhdeksi tekstiksi.

Toiseksi yhteisön säännösten tehokas ja yhdenmukainen soveltaminen on varmistettu asetuksessa määrittämällä esimerkiksi toimilupien myöntämistä ja valvontaa koskevat tarkemmat ja suoremmat edellytykset. Lisäksi sopimuksessa kiristetään lentoyhtiöiden taloudellisen tilanteen valvontaa.

Kolmanneksi sopimuksella tehostetaan lentoliikenteen harjoittamista yhteisössä koskevaa jäsenvaltioiden välistä koordinointia.

Neljänneksi sopimuksella parannetaan matkustajien oikeuksia, mikä on erittäin tärkeää: oikeus saada tietää lipun todellinen hinta, eri verot, kustannukset ja maksut mukaan luettuina, ja oikeus olla joutumatta kansallisuuden ja asuinpaikan perustuvan syrjinnän kohteeksi lipun ostohetkellä.

Haluan korostaa etenkin matkustajien oikeuksia, sillä on muistettava, että Euroopan keskustelujen puolustaminen edellyttää Euroopan kansalaisten asettamista työskentelymme keskipisteeseen. Näin ollen olen erittäin tyytyväinen asian nopeaan käsittelyyn, ja haluan vielä kerran korostaa, miten merkittävästi esittelijä Arūnas Degutis ja liikenteen ja matkailun valiokunta ovat parantaneet tekstiä.

Ottaen huomioon, että kahden toimielimen kannat eriävät jossain määrin, toivon, että uusi teksti voidaan hyväksyä erittäin pian ja että se pannaan viivyttelemättä täytäntöön.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Jeggle, PPE-DE-ryhmän puolesta.(DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, tahdon kiittää Arūnas Degutisia hyvästä yhteistyöstä tämän vapauttamispaketin parissa. Olemme saaneet aikaan hyviä kompromissiratkaisuja, ja äänestän huomenna hänen mietintönsä puolesta. Yhteisymmärrys huomenna äänestettävistä ilmailualan sääntelyn suurista linjauksista löytyi pian. Kuten esittelijä totesi, asetus on iso askel kohti byrokratian keventämistä.

Nykyiset kolme asetusta on liitetty yhteen helppolukuiseksi säädösehdotukseksi. Yhteisen kannan johdosta EU:n nykyinen lentoliikennepalveluja koskeva lainsäädäntö on saatettu yhdenmukaiseksi nykyisen käytännön kanssa. Haluan kiinnittää ryhmäni puolesta erityisesti huomiota siihen, että lentoyhtiöiden luvanvaraistamisen lisäksi asetuksessa käsitellään teknisiä kysymyksiä ja hintojen avoimuutta.

PPE-DE-ryhmä on vaatinut alusta alkaen, että järjettömän alhaisia lentohintoja tarjoava harhaanjohtava mainonta saatetaan kuriin. Haluamme, että peliä yksinkertaistetaan kuluttajan kannalta merkittävästi, mikä olisi pitänyt tehdä jo kauan sitten. Tämä EU:n asetus lopettaa kuluttajaa usein hämmentävät mainontakikat ja houkuttimet. Lentoyhtiöt eivät saa enää huijata kuluttajia mainostamalla, etenkin Internetissä, lentoja naurettavien hintojen, esimerkiksi 9,99 euron hinnan avulla ja ilmoittamalla sitten veroista ja kuluista koostuvista ylimääräisistä kustannuksista.

Tulevaisuudessa lentohinnat on ilmoitettava selkeästi ja avoimesti. Kuluttajan tulee voida määrittää, mikä osa hinnasta menee valtiolle ja miten paljon siirtyy lentoyhtiön ja -kentän taskuihin. Tämä koskee ennen kaikkea Internet-mainontaa. Tämän vuoksi huomiota on kiinnitetty myös hintojen avoimuuteen. PPE-DE-ryhmä tukee mietintöä huomisessa äänestyksessä.

 
  
MPphoto
 
 

  Ulrich Stockmann, PSE-ryhmän puolesta.(EL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, tahdon kiittää Arūnas Degutisia hyvästä työstään ja tietenkin hienosta yhteistyöstä. Kolmannen vapauttamispaketin tarvitsema uudistus hyväksytään vihdoin. Uusi teksti tuo uutta selkeyttä ja tehokkuutta etenkin kaluston käyttöönoton lupamenettelyyn, lentokoneiden vuokraamiseen, liikenteen jakamiseen ja lentoliikenteen turvallisuuteen. Tekstissä myös tähdennetään, että EU:n ja kansallista lainsäädäntöä on sovellettava moitteettomasti huolimatta siitä, missä jäsenvaltiossa lentoyhtiön operatiivinen toimipaikka sijaitsee. Silti Euroopan ilmailualan sosiaalisissa oloissa ja työoloissa on ongelmia, ja asiakohta on otettava takaisin asialistalle. Tekstissä ei kyetty myöskään ratkaisemaan vakuutusmallia lentoyhtiön konkurssitilanteessa koskevaa kysymystä, koska asia on niin monimutkainen. Tämä asia jää myös komission selvitettäväksi.

Hintojen avoimuussääntöjen hyväksyminen on hieno saavutus. Jatkossa Euroopan kansalaisten huijaaminen houkuttelevien tarjousten avulla ei ole enää mahdollista. Kaikki asiakkaat näkevät nyt paitsi lopullisen hinnan, myös erittelyn, mikä osa hinnasta kuuluu lentoyhtiölle, mikä lentoasemalle ja mikä valtiolle. Tämä edistää kuluttajansuojaa huomattavasti.

Kiitän esittelijää vielä kerran hyvästä yhteistyöstä.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain, UEN-ryhmän puolesta.(GA) Arvoisa puhemies, mietintö on loistava. Siinä osoitetaan, miten toimielimet voivat työskennellä yhdessä panemalla täytäntöön matkustajia ja kuluttajia sekä yritysmaailmaa suojaavia tarkistuksia.

Lentomatkailu on muuttunut dramaattisesti hyvin lyhyen ajan kuluessa, mistä hyötyvät enenevässä määrin globalisoituvan maailman matkustajat. Nykyään tarjolla olevien lentojen runsaus on merkki valtavasta liiketoimintakäytäntöihin ja vapaa-aikaan liittyvästä yhteiskunnallisesta muutoksesta. Lisääntynyt lentoyhtiöiden välinen kilpailu on lisännyt tavallisille matkustajille suunnattujen lentojen määrää ja alentanut hintoja.

Kotimaassani Irlannissa tämä tapahtui yhdessä yössä ilmailualan sääntelyn purkamisen ja Ryanairin perustamisen myötä. Alan jatkuva kilpailu on lisännyt valinnanvaraa ja alentanut lentohintoja. Tämä puolestaan on luonut työpaikkoja ja joissakin tapauksissa parantanut aluetaloutta.

Olisi kuitenkin huolimatonta jättää huomiotta tästä laajasta kehityksestä Euroopan ilmailualaan kohdistuvia haittapuolia, kuten tiettyjä sosiaalisia ja turvallisuuteen liittyviä ongelmia.

Lentoyhtiöiden voitot eivät saisi mennä matkustajien ja henkilökunnan turvallisuuden tai muiden sosiaalisten näkökohtien edelle. UEN-ryhmä kannattaa niin parlamentin kuin neuvostonkin asiaa koskevia suosituksia. Jäsenvaltioiden yhteistyötä ja ymmärrystä on lisättävä ja markkinoita tehostettava, jotta lentomatkailumarkkinoita voidaan kehittää kestävällä tavalla. Tiedossa on jo, miten matkustajat ovat hyötyneet hintojen avoimuudesta.

Lentoliikenne muuttuu jatkuvasti elintapojen ja yhteiskunnan muuttuessa. Käytössä on kuitenkin oltava yhtenäinen lähestymistapa, jotta kehitys on kestävää ja jotta kaikki alasta riippuvaiset tahot voivat hyötyä kehityksestä. Tuen esittelijän Arūnas Degutisin työtä ja toivotan parlamentin ja neuvoston yhteistyön lämpimästi tervetulleeksi. Huomisessa äänestyksessä UEN-ryhmä äänestää mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Jaromír Kohlíček, GUE/NGL-ryhmän puolesta. – (CS) Asetus koskee lentoliikenteen harjoittajien lentokoneiden vuokraamista – miehistöineen tai ilman miehistöä – koskevia toimilupia ja vapaata pääsyä yhteisön sisäisen lentoliikenteen reiteille sekä tiettyjä, etenkin julkisen palvelun velvoitteita koskevia poikkeuksia. Vakavaraisuusvaatimusten lisäksi asetuksessa vaaditaan kiinnittämään enemmän huomiota turvallisuusstandardien noudattamisen merkitykseen myös vuokrauksen yhteydessä. Asetuksen rajoitusten tarkoituksena on etenkin vähentää sosiaalisen polkumyynnin todennäköisyyttä ja varmistaa, että Euroopan talousalueella lentoliikenteen harjoittajien toiminta on avoimempaa. En ole täysin samaa mieltä edellisen puhujan kanssa siitä, että Ryanair olisi paras esimerkki lentoliikenneolojen hoidosta. Onnittelen esittelijää sopimuksesta komission ja neuvoston kanssa ja olen tyytyväinen lopputulokseen, vaikka tiettyjä sosiaalisia oloja koskevista asioista – työajasta ja enimmäistyöajasta – ei ollakaan vielä päästy yleiseen yhteisymmärrykseen. GUE/NGL-ryhmä on tyytyväinen asetukseen ja tukee sitä.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE). - (EN) Arvoisa puhemies, haluan kiittää Arūnas Degutisia erinomaisesta mietinnöstä ja hänen viime viikkojen aikana tekemästään työstä.

Lentojen viivästykset pois luettuina suurin osa saamistani lentoyhtiöihin liittyvistä valituksista koskee tapaa, jolla lentoyhtiöt huijaavat ihmisiä aluksi alhaisilta vaikuttavien hintojen ja ostoprosessin loppuvaiheessa ilmoitettavan todellisen hinnan avulla. Halpalentoyhtiöt ovat hioneet tämän menetelmän viime vuosien aikana huippuunsa.

Todellisen hinnan lisäksi asiakkaille on nyt ilmoitettava erikseen myös kansallisten viranomaisten ilmailun turvaamiseksi kantamat verot. Tämän kaltainen avoimuus on hyvästä, ja toivon, että se päättää joidenkin lentoyhtiöiden viime vuosina harrastaman tavan huijata matkustajat uskomaan, että he ovat ostaneet halvan lipun, vaikka todellisuus on aivan toinen.

Haluan kiinnittää huomiota myös siihen, että mietinnössä tiukennetaan lentokoneiden vuokraamiseen miehistöineen kolmansista maista koskevia sääntöjä ja sitoudutaan varmistamaan, että sosiaalinen polkumyynti on kielletty lentoyhtiöiden vuokratessa lentokoneita, mikä myös on yleinen ilmiö viime aikoina.

Esittelijä on kiinnittänyt huomiota huoleen, että lentokoneita vuokrataan miehistöineen kolmansista maista liikaa, mikä vaarantaa paitsi sosiaalilainsäädännön, myös turvallisuutta koskevan yhteisön lainsäädännön ja heikentää EU:n omaa siviili-ilmailualaa.

Tämä on erinomainen mietintö kuluttajien, ilmailuhenkilökunnan ja Euroopan ilmailualan kannalta. Se on itse asiassa niin hyvä, että olen aika varma siitä, että lentoyhtiöt ovat jo aloittaneet porsaanreikien etsinnän – jälleen yksi viime ajoilta tuttu ilmiö, jonka lentoyhtiöt ovat hioneet huippuunsa.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE).(PT) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, aikana, jolloin lentoliikenteen ala on polttoaineen ennennäkemättömästä hintojen noususta johtuen yhdessä vaikeimmista kriiseistään, on tärkeää, että huomio ja lainsäädäntöhankkeet suunnataan alan vahvuuden ja dynamiikan säilyttäviin toimiin.

Tämän vuoksi sitoutumisessa lentoliikennepalveluja koskevien yhteisön yhteisten sääntöjen kehittämiseen on otettava huomioon joitakin keskeisiä kysymyksiä: ottaen huomioon lentoyhtiöiden taloudellisen vakauden ja turvallisuuden välisen potentiaalisen suhteen, lentoyhtiöitä koskevia vakavaraisuusvaatimuksia on ensinnäkin vahvistettava; toiseksi lippujen hinnat on määritettävä avoimesti ja verot, tullit ja muut maksut ilmoitettava selkeästi perushinnan lisäksi; lopuksi julkisen palvelun velvoitteet, syrjäisimpien alueiden erityisistä rajoitteista aiheutuvat edellytykset ja kilpailun suojelemisen tarve mukaan luettuina, on määritettävä yksiselitteisesti.

Esittelijä ehdottaa neuvoston yhteisen kannan hyväksymistä. Tämä tarkoittaa sitä, että edellä mainitsemieni seikkojen lisäksi parlamentin ensimmäisessä käsittelyssään määrittämät keskeiset tavoitteet on saavutettu. Tekstissä hahmotetaan ja määritetään todellakin toimilupia, lentokoneen vuokraamista, julkisen palvelun velvoitteita ja lentoliikenteen jakamista koskevat asianmukaiset säännöt ja vahvistetaan sisämarkkinoita ja kuluttajien oikeuksia. Näin ollen teksti antaa komissiolle toimivallan neuvotella EU:n sisäisistä liikenneoikeuksista kolmansien maiden kanssa ja parantaa alan työntekijöiden oikeuksia.

Haluan näin ollen onnitella Arūnas Degutisia näiden asioiden yhteydessä tekemästään työstä ja kannatan neuvoston yhteisen kannan hyväksymistä tarkistuksitta. Lainsäädäntövallan käyttäjä on laittanut hihat heilumaan tärkeän sopimuksen aikaansaamiseksi. Auttaako lopputulos kriisin ylittämisessä? Olen tyytyväinen komission jäsenen vastaukseen. Auttaako lopputulos luomaan paremmat ja tehokkaammat ilmailun sisämarkkinat, joista hyötyvät niin talous kuin kansalaisetkin? Toivotaan niin.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE). – (EL) Arvoisa puhemies, arvoisat komission jäsenet, hyvät naiset ja herrat, haluan esittää Arūnas Degutisille lämpimän kiitoksen tasapainoisesta mietinnöstä. Nyt Internetin aikakaudella on erityisen tärkeää lisätä lentohintojen avoimuutta ja torjua siten harhaanjohtavia tarjouksia sekä varmistaa tasavertaiset kilpailuedellytykset. Tämä on ainoa tapa vastata vähimmäislaatuvaatimuksiin ja suojella kuluttajansuojan nimissä ihmisiä, joilla on vähän tai ei lainkaan kokemusta matkojen varaamisesta, harhaanjohtavilta tarjouksilta. Tavallaan näin edistetään yhteentoimivuutta.

Mietinnön toisena merkittävänä kohtana on tarve tarkastella sosiaalilainsäädäntöä, ja jäsenvaltioiden on ehdottomasti varmistettava, että sekä yhteisön että kansallista sosiaalilainsäädäntöä noudatetaan lentoyhtiöiden työntekijöiden kohdalla, jos lentokoneita miehistöineen vuokrataan sesonkiliikenteen kattamiseksi tai muissa maissa toimivien lentotoiminnan harjoittajien puutteiden korvaamiseksi. Näin vastataan lentotoiminnan harjoittajien, työntekijöiden ja etenkin kuluttajien tarpeisiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE).(LT) Haluan korostaa useita käsiteltävänä olevan asetuksen kohtia, jotka ovat mielestäni kansalaistemme kannalta erittäin merkittäviä. Ennen kaikkea asetus koskee matkustajia ja lentoyhtiöitä, niiden omistajia ja miehistöä.

Ensinnäkin tarvittavat toimet lisäävät paitsi lentohintojen avoimuutta, myös auttavat torjumaan harhaanjohtavien tietojen jakamista, kuten edellä on esitetty, sekä epärehellistä kilpailua. Toiseksi asetuksessa määritetään lentoturvallisuuden lisäämiseen tähtäävät toimet, mikä on erittäin tärkeää. Kolmanneksi asetuksessa annetaan tietoa lentohenkilökunnan sosiaalisista oikeuksista ja niiden suojelemistavoista. Näin ollen haluan myös onnitella Arūnas Degutisia ja kiittää häntä tekemästään työstä. Odotan innolla huomista äänestystä.

 
  
MPphoto
 
 

  Saïd El Khadraoui (PSE). (NL) Arvoisa komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, haluan aluksi hyödyntää tilaisuuden kiittää esittelijää tekemästään työstä ja onnitella häntä komission ja neuvoston välisestä sopimuksesta. Tavoitteena on useiden alojen sääntöjen yksinkertaistaminen.

Mutta kyse on muustakin. Haluan korostaa, mitä kollegani ovat todenneet edellä lentohintojen avoimuuden merkityksestä. On päästy askel eteenpäin. Tätä on vaadittu parlamentissa pitkään. Haluan tarkentaa, että parlamentti ei vastusta alhaisia hintoja, mutta kuluttajalla on avoimuuden nimissä oltava etukäteen selkeä kuva lentolipun hinnasta kaikki kulut mukaan luettuina. Sama koskee sitä paitsi kaikkia ylimääräisiä palveluita ja vakuutuksia, joita asiakkaiden on erikseen pyydettävä. Näin ollen uskon, että suurin osa parlamentista tukee Arūnas Degutisin mietintöä huomisessa äänestyksessä.

 
  
MPphoto
 
 

  Reinhard Rack (PPE-DE).(DE) Arvoisa puhemies, tartun lähes kaikkien puhujien kommentoimaan asiakohtaan eli hinnoittelun avoimuuden lisäämiseen ja korostan Brian Simpsonin oikeutettua mielipidettä.

Kuka tahansa lentolippuja Internetissä varannut, eli suurin osa, tietää, että ongelmat voivat koskea paitsi hinnan avoimuutta, myös sitä, jos jokin varaustietojen pieni yksityiskohta on virheellinen. Tässä tapauksessa kaikki kääntyy päälaelleen ja asiakas saa lopulta laajemman vakuutuksen kuin haluaa, ja lippu ei ole edullinen vaan ylimääräisten kulujen ja vakuutusten vuoksi ylihinnoiteltu. Lentoyhtiöt eivät saisi itse edistää tätä käytäntöä, ja etenkin komission sekä parlamentin pitäisi valvoa tällaista käyttäytymistä. Tämä on ainoa tapa tarjota kansalaisillemme järkevästi ja asiakasystävällisesti organisoitu järjestelmä.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN). - (PL) Arvoisa puhemies, haluan onnitella esittelijää erinomaisesta mietinnöstä.

Ilmailusta on keskusteltu monessa yhteydessä tämän istuntojakson aikana. Tänään haluamme toteuttaa noin 16 vuotta vanhat asetukset lentoliikennepalvelujen tarjoamista yhteisössä koskevista säännöistä. Näiden tarkistusten avulla on tarkoitus parantaa turvallisuutta ja – haluan painottaa tätä kohtaa – lentoliikennepalvelujen laatua sekä matkustajien suojelua. Lentolippujen hintoja koskevien tietojen ilmoittaminen selkeästi on erityisen tärkeä asiakohta. On hyvä, että käsiteltäväksi on otettu myös toimilupa-asia, jotta varmistamme lentoliikenteen harjoittajien luotettavuuden.

Samoin on hyvä, että keskustelua käydään myös ilmailuhenkilöstön oikeuksista. Hetkellä, jolloin ilmailuliikenteen kasvu on valtavaa, sääntöjen määrittäminen on ratkaisevan tärkeää. Säännöt eivät saisi kuitenkaan olla uusien aloitteiden ja matkustajien etujen esteenä. Lisäksi on hyvä pitää mielessä, että lennot alkavat lentokentiltä ja päättyvät niille, joten lentokenttien hyvä palvelukulttuuri on myös keskeisessä asemassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE) - (RO) Uusi asetusmuoto vahvistaa ja parantaa lentoliikenteen harjoittajien toimilupien, lentokoneiden vuokraamisen, liikenteen jakamisen ja hintojen avoimuuden valvontaa koskevaa nykyistä lainsäädäntöä.

Uskon, että näin varmistetaan paremmin lepoaikoja ja työaikaa koskevan sosiaalilainsäädännön täytäntöönpano ja syrjimättömyyden periaatteen noudattaminen lentoliikenteen harjoittajien kesken ja lentoasemien kuulemisen periaatteen noudattaminen lentoliikennettä jaettaessa.

Uuteen asetukseen ehdotettujen tarkistusten joukossa on samoja lentokenttiä käyttävien asutuskeskusten periaate. Tätä konseptia voidaan käyttää myös muiden infrastruktuurien kehittämisessä.

Mielestäni matkustajia ei saa syrjiä asuinpaikan tai matkatoimiston perusteella. Jotta ihmiset luottavat lentoliikennepalveluihin, kaikkien lentoliikenteen harjoittajien on vastattava laatu- ja turvallisuusvaatimuksiin ja lipuissa on ennen kaikkea ilmoitettava yksityiskohtaisesti kaikki sovellettavat kulut ja tariffit.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Tajani, komission varapuheenjohtaja. − (FR) Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, haluan esittää vilpittömän kiitoksen tästä keskustelusta ja parlamentin sitoutumisesta tämän ilmailualan yhtenäismarkkinoiden toiminnan kannalta keskeisen tekstin laatimisen päätökseen saattamisesta. Mielestäni teksti on tasapainoinen ja siinä on yhdistetty merkittävimmät muutokset ja Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä tehdyt keskeiset tarkistukset.

Olen erityisen tyytyväinen pääasiallista toimipaikkaa koskeviin parannusehdotuksiin sekä tekstiin tehtyihin, toimilupien myöntämistä ja peruuttamista, julkisen palvelun velvoitteita ja lentoliikenteen jakamista lentoasemien kesken koskeviin muutoksiin.

Ennen kaikkea tuen kuitenkin tämän illan useimpien puhujien ilmaisemaa kantaa hintojen avoimuudesta ja matkustajien oikeuksista. Haluan toistaa tässä keskustelussa, että matkustajien oikeuksien, ja näin ollen kansalaisten oikeuksien puolustaminen on erittäin tärkeää. Kaikki kannatamme siis avoimuutta. Toivon, että asetuksen soveltamisvaiheessa sitä noudattavat kaikki lentoyhtiöt ja lippuja myyvät tahot. Komissio varmistaa, että matkustajien oikeuksia kunnioitetaan.

Näin ollen olen tyytyväinen tehdyn työn laatuun ja mielestäni esittelijä on tehnyt erinomaista työtä komission ja kaikkien tähän keskusteluun osallistuneiden avustuksella ennen kaikkea matkustajien oikeuksien puolustamiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Arūnas Degutis, esittelijä.(LT) Tietämättä huomisen äänestyksen tulosta haluan kiittää kollegoitani ja komission edustajia. Työnteko oli mielestäni kiinnostavaa, hyödyllistä ja täynnä haasteita ja miellyttäviä hetkiä. Haluan toivottaa komissiolle myötätuulta asetuksen täytäntöönpanossa ja valvonnassa. Kuten kaikki tiedämme, korkeat hinnat vaikeuttavat useimpien lentoyhtiöiden toimintaa ja tuolloin ensisijainen tehtävämme on puolustaa matkustajien oikeuksia, mikä on erityisten ikävää konkurssitilanteessa. Vielä kerran, kiitos yhteistyöstänne.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). - (CS) Arvoisa puhemies, aikomuksenani oli käyttää mietintöä koskeva catch-the-eye-puheenvuoro, mutta ymmärtääkseni aika ei riitä. Pyytäisin, että pöytäkirjaan merkitään ainakin, että halusin käyttää puheenvuoron tästä lentoliikennettä koskevasta mietinnöstä.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. – (EL) Arvoisa Zuzana Roithová, meidän on pidettävä kiinni aikataulusta. Viisi jäsentä on jo pyytänyt lupaa puhua, ja käytitte puheenvuoron edellisen mietinnön yhteydessä. Meidän on yritettävä säilyttää tasapaino, jotta samat jäsenet eivät käytä puheenvuoroa kaikkien mietintöjen käsittelyn yhteydessä, sillä kello tikittää.

Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan huomenna klo 12.00.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö