Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2006/0130(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0264/2008

Ingediende teksten :

A6-0264/2008

Debatten :

PV 08/07/2008 - 17
CRE 08/07/2008 - 17

Stemmingen :

PV 09/07/2008 - 5.5
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0342

Volledig verslag van de vergaderingen
Dinsdag 8 juli 2008 - Straatsburg Uitgave PB

17. Regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap (herschikking) (debat)
Notulen
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. – Aan de orde is het gezamenlijk debat (A6-0264/2008) over de aanbeveling voor de tweede lezing door Arūnas Degutis, namens de Commissie vervoer en toerisme, inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtvervoersdiensten in de Gemeenschap (herschikking) (16160/4/2007 – C6-0176/2008 – 2006/0130(COD)).

 
  
MPphoto
 
 

  Arūnas Degutis, rapporteur. – (LT) Het doel van deze verordening is de doelmatige implementatie van EU-regelgeving inzake de interne luchtvaartmarkt. Dit is essentieel voor het doelmatig en economisch functioneren van de markt in luchtvaartdiensten in het kader van de geharmoniseerde en gecoördineerde regels.

Deze verordening vervangt drie bestaande verordeningen en voegt deze samen: de Verordening inzake de vergunningsverlening van luchtvaartmaatschappijen en het leasen van vliegtuigen, de Verordening betreffende de toegang van communautaire luchtvaartmaatschappijen tot intracommunautaire luchtroutes en de Verordening betreffende de liberalisering van luchtvaarttarieven.

De verordening die vandaag voor ons ligt, is voor het grootste deel gebaseerd op ervaringen die zijn opgedaan tijdens de implementatie van relevante bestaande verordeningen.

Het Parlement heeft zijn eerste lezing van deze verordening in juli 2007 afgerond. De Raad heeft zijn gemeenschappelijk standpunt op 18 april 2008 aangenomen.

Als rapporteur heb ik samen met mijn plaatsvervangers diepgaande gesprekken met belanghebbende partijen en instellingen georganiseerd. Bovendien hebben wij na de eerste lezing verscheidene ontmoetingen gehad met vertegenwoordigers van het land dat voorzitter van de Raad is om te verzekeren dat de zaken waar wij aan werkten, terug zouden komen in het gemeenschappelijk standpunt.

Na zorgvuldige analyse van het gemeenschappelijk standpunt kan ik bevestigen dat het overeenkomt met de politieke overeenstemming die de Raad afgelopen december heeft aangenomen, die de aangelegenheden die ons zorgen baren tamelijk goed weerspiegelt.

Teneinde een gepaste implementatie van sociale rechten te bereiken, wordt er in de bijlage bij het document, dat is gebaseerd op het standpunt van zowel de Commissie als de Raad, op gewezen dat de lidstaten behoorlijke toepassing van de regels en voorwaarden inzake werkgelegenheid, met inbegrip van de maximale arbeidstijd en minimale rusttijden, dienen te verzekeren.

Zoals het Parlement heeft gesteld, zou vanaf nu de transparantie van luchtvaarttarieven, inclusief hun vermelding op het internet, verzekerd zijn.

De door het Parlement aangenomen voorstellen over leaseovereenkomsten aangaande vliegtuigen met en zonder bemanning, alsmede het standpunt over beperkingen in het leasen van vliegtuigen met bemanning, zijn ook aangenomen.

Het Parlement is er ook in geslaagd het standpunt te realiseren dat de verdeling tussen luchtverkeersroutes moet geschieden in directe communicatie tussen de betreffende luchthavens.

De Raad heeft 29 van de amendementen van het Parlement onvoorwaardelijk geaccepteerd en er 8 verworpen, hoofdzakelijk op technische gronden.

Daarom, dames en heren, geloof ik dat wij het gemeenschappelijk standpunt van de Raad kunnen accepteren. Ik denk niet dat nadere amendementen of een derde lezing significante resultaten zouden opleveren. Wij hebben bereikt wat wij wilden bereiken. Daarom zou ik willen adviseren dat wij het gemeenschappelijk standpunt van de Raad accepteren, aangezien het aanzienlijk is beïnvloed door de eerste lezing van het Parlement.

Dit standpunt is door de meerderheid van de Commissie vervoer en toerisme geaccepteerd.

Als deze verordening snel wordt aangenomen, zou dit de luchtvaartsector in staat stellen zich aan te passen aan de verbeterde wetgeving omdat er nog maar één verordening is in plaats van drie.

Ik geloof dat deze fundamentele resultaten leden in staat zouden stellen het gemeenschappelijk standpunt zonder amendementen te steunen en voor de resolutie te stemmen.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Tajani, vicevoorzitter van de Commissie. (FR) Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, het voorstel dat u vanavond bespreekt is zeer belangrijk omdat het ons in staat zal stellen de verordening van 1992 die de gemeenschappelijke luchtvaartmarkt heeft gecreëerd te moderniseren en aan te vullen.

Haar hoofddoel is de bestaande wetgeving te vereenvoudigen en te verstevigen. Ik geloof dat het voorstel dat, na de eerste lezing door het Parlement in juli 2007 en het aannemen van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad in november, ter tafel ligt ons in staat stelt de hoofddoelen te bereiken.

Ten eerste schoont het de tekst op door de verouderde artikelen over de overgang naar de geliberaliseerde markten te schrappen. De tekst is verhelderd en drie verordeningen zijn in een enkele tekst samengevoegd.

Ten tweede verzekert het effectieve en eenvormige toepassing van de communautaire bepalingen door nauwkeurigere en striktere criteria te stellen, bijvoorbeeld met betrekking tot de verlening van en het toezicht op exploitatievergunningen. Het scherpt tevens het toezicht op de financiële levensvatbaarheid van luchtvaartmaatschappijen aan.

Ten derde vergroot het de coördinatie tussen lidstaten met betrekking tot intracommunautaire diensten.

Ten vierde verbetert het de rechten van passagiers, wat zeer belangrijk is: het recht op volledige informatie over de werkelijke prijs van een kaartje, inclusief belastingen, andere kosten en vergoedingen, en het recht niet te worden gediscrimineerd wegens nationaliteit of verblijfplaats bij de koop van een kaartje.

Ik moet de rechten van passagiers in het bijzonder benadrukken omdat wij, als wij de Europese discussies willen verdedigen, altijd moeten onthouden dat de burgers van Europa de doelgroep van ons werk zijn. Ik ben daarom zeer verheugd te zien hoe snel deze zaak voortgaat en ik wil nogmaals het werk accentueren dat de rapporteur, de heer Degutis en de Commissie vervoer aan deze tekst, die aanzienlijk is verbeterd, hebben verricht.

Aangezien er weinig meningsverschillen tussen de twee instellingen zijn, hoop ik dat wij in staat zullen zijn deze nieuwe tekst zeer spoedig aan te nemen en dat deze op korte termijn in werking zal treden.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Jeggle, namens de PPE-DE-Fractie.(DE) Mevrouw de Voorzitter, commissaris, dames en heren, ik wil eerst de heer Degutis hartelijk danken voor de goede samenwerking aangaande dit liberaliseringpakket. Wij hebben goede compromissen bereikt en zullen zijn verslag morgen steunen. Er werd snel consensus bereikt over de grote lijnen van de luchtvaartverordening waarover wij morgen zullen stemmen. Zoals hij heeft gezegd, brengt die verordening ons een grote stap vooruit in het terugdringen van bureaucratie.

Drie bestaande verordeningen zijn samengevoegd in een gemakkelijk te begrijpen wettekst. Dankzij dit gemeenschappelijk standpunt is bestaande communautaire wetgeving over luchtvaartdiensten in lijn gebracht met de huidige praktijk. Naast de vergunningsverlening van luchtvaartmaatschappijen omvat de verordening technische kwesties en prijstransparantie, het onderwerp dat ik namens mijn fractie in het bijzonder wil bespreken.

Wij hebben vanaf het begin benadrukt dat er eindelijk een eind moest komen aan misleidende advertenties die absurd lage luchtvaarttarieven aanbieden. Wij willen aanzienlijke vereenvoudigingen voor de consument invoeren, en het is hoog tijd. Deze EU-verordening zal een eind maken aan de advertentietrucs en –prikkels die de consument vaak in verwarring brengen. Luchtvaartmaatschappijen mogen consumenten niet langer lokken door – voornamelijk op het internet – voor vluchten te adverteren voor belachelijk lage prijzen van bijvoorbeeld 9,99 euro, en hen dan confronteren met grote toeslagen in de vorm van belastingen en kosten.

Luchtvaarttarieven moeten voortaan op een begrijpelijke en transparante wijze worden vermeld. De consument moet kunnen zien welk deel van de prijs naar de staat gaat en hoeveel in de zak van de luchtvaartmaatschappij en de luchthaven terechtkomt. Dit geldt bovenal voor internetaanbiedingen. Daarom hebben wij ook om prijstransparantie gevraagd. Wij zullen morgen graag voor het verslag stemmen.

 
  
MPphoto
 
 

  Ulrich Stockmann, namens de PSE-fractie.(DE) Mevrouw de Voorzitter, commissaris, dames en heren, ik wil eerst de heer Degutis graag danken voor zijn goede werk en uiteraard voor de goede samenwerking. Wij nemen eindelijk de noodzakelijke verbetering van het derde liberaliseringspakket aan. Deze herschikte tekst brengt nieuwe helderheid en efficiëntie, met name met betrekking tot toestemming voor indienststelling, vliegtuigleasing, verkeersdistributie en veiligheid van luchtdiensten. Hij maakt ook duidelijk dat sociale wetgeving van de EU en de lidstaten correct moet worden toegepast, ongeacht de lidstaat waar de luchtvaartmaatschappij haar hoofdkantoor heeft. Niettemin blijven de sociale en arbeidsomstandigheden in de Europese luchtvaart een probleem en zij moeten weer op de agenda worden gezet. De tekst heeft, door zijn complexiteit, de kwestie van het verzekeringsmodel in geval van het faillissement van een luchtvaartmaatschappij ook niet kunnen oplossen Dat is een andere opdracht voor de Commissie.

Het aannemen van regels over prijstransparantie is een groot succes. Het zal voortaan niet meer mogelijk zijn om Europese burgers te verlokken met verleidelijke aanbiedingen. Alle klanten zullen nu niet alleen de uiteindelijke prijs kunnen zien, maar ook welk deel van de kosten naar de luchtvaartmaatschappij, de luchthaven en de staat gaat. Dat is een belangrijke bijdrage aan consumentenbescherming.

Ik dank de rapporteur nogmaals voor de goede samenwerking.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain, namens de UEN-Fractie. – (GA) Mevrouw de Voorzitter, ik beveel dit verslag aan. Het laat zien hoe de instellingen kunnen samenwerken in het implementeren van amendementen die de passagiers, en de consumenten en de zakenwereld beschermen.

Het luchtverkeer is in zeer korte tijd ingrijpend veranderd, ten gunste van passagiers in een steeds mondialer wordende wereld. De verscheidenheid in vluchten die vandaag beschikbaar zijn laat zien hoezeer de samenleving is veranderd met betrekking tot ondernemerspraktijken en ontspanning. De toegenomen concurrentie tussen luchtvaartmaatschappijen heeft geresulteerd in meer vluchten en goedkopere vluchten voor gewone passagiers.

Wij hebben in mijn eigen land – Ierland – gezien hoe dit van de ene dag op de andere gebeurde met de invoering van deregulering in de luchtvaartbranche en de geboorte van Ryanair. Aanhoudende concurrentie in de branche heeft geleid tot meer keuze en goedkopere vluchten. Dit heeft uiteraard werkgelegenheid geschapen en, in sommige gevallen, de regionale economie bevorderd.

Wij zouden echter nalatig zijn als wij de negatieve kanten van deze grote ontwikkeling in de Europese luchtvaartbranche, die tot zekere sociale en veiligheidsproblemen heeft geleid, zouden negeren.

Winsten van luchtvaartmaatschappijen zouden de veiligheid van passagiers en werknemers en andere sociale aspecten niet mogen ondermijnen. Ik prijs de aanbevelingen van zowel het Parlement als de Raad op deze aspecten. Als de markt voor luchtverkeer zich op een duurzame wijze moet ontwikkelen, moet er meer samenwerking en begrip en een effectievere markt komen tussen de lidstaten. Wij hebben al gezien hoe prijstransparantie de passagiers ten goede is gekomen.

Het luchtvervoer zal blijven veranderen naarmate het leven en de samenleving verandert. Wij moeten echter een eenvormige benadering kiezen om ervoor te zorgen dat al deze ontwikkelingen duurzaam zijn en iedereen die van de branche afhankelijk is ten goede komen. Ik complimenteer de rapporteur, de heer Degutis, met zijn werk en ik verwelkom de samenwerking van Parlement en Raad hartelijk. Wij zullen hier morgen voor het verslag stemmen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jaromír Kohlíček, namens de GUE/NGL-Fractie. (CS) Deze verordening regelt de vergunningverlening van luchtvaartmaatschappijen om vliegtuigen te leasen (zowel met als zonder bemanning) en vrije toegang tot intracommunautaire luchtroutes inclusief sommige uitzonderingen, voornamelijk voor openbaredienstverplichtingen. Naast financiële bekwaamheidseisen legt de verordening ook meer nadruk op het belang van het voldoen aan veiligheidsstandaarden, ook met betrekking tot leasing. Beperkingen in de verordening zijn in het bijzonder gericht op het verminderen van de kans op sociale dumping en het verzekeren dat luchtvaartmaatschappijen in het kader van de Europese Economische Ruimte transparanter opereren. Ik ben het niet geheel met de vorige spreker eens dat Ryanair het ideale voorbeeld is van hoe met omstandigheden in het luchtverkeer moet worden omgegaan. Ik feliciteer de rapporteur met het bereiken van een overeenkomst met zowel de Commissie als de Raad en ik verwelkom het resultaat, ondanks het feit dat er nog geen algemene consensus is bereikt over sommige sociale voorwaarden (werktijd en maximale arbeidstijden) De GUE/NGL-fractie verwelkomt en steunt de verordening

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE). - (EN) Mevrouw de Voorzitter, ik zou de heer Degutis willen danken voor zijn voortreffelijke verslag en het werk dat hij de laatste weken heeft verricht.

Afgezien van vertragingen gaan de meeste klachten tegen luchtvaartmaatschappijen die ik ontvang over de manier waarop zij mensen lokken met wat lage prijzen lijken en handig pas aan het eind van het proces de werkelijke kosten meedelen. Goedkope luchtvaartmaatschappijen hebben deze kunst de laatste jaren geperfectioneerd.

Nu zien klanten niet alleen de ware prijs, maar de door de nationale overheden geheven de sociale lasten moeten ook apart worden aangegeven. Deze transparantie moet wel een goede zaak zijn, en ik hoop dat zij een eind maakt aan de misleiding van de laatste jaren door sommige luchtvaartmaatschappijen die proberen het reizend publiek te verlokken om te geloven dat zij een zeer goedkoop ticket kopen terwijl het tegendeel waar is.

Ik moet ook melding maken van de aanscherping in het verslag van de regels over leasing van vliegtuigen met bemanning buiten de EU en zijn verbintenis te verzekeren dat sociale dumping als luchtvaartmaatschappijen vliegtuigen leasen onacceptabel is – nogmaals, iets dat in het verleden is gebeurd.

Er zijn zorgen dat het aantal met bemanning geleaste vliegtuigen van buiten de EU zich op een onaanvaardbaar niveau bevindt, wat niet alleen onze sociale wetgeving schendt, maar ook onze veiligheidswetten en onze eigen burgerluchtvaartbranche in de EU ondermijnt en onze rapporteur heeft daarover gesproken.

Dit is een voortreffelijk verslag voor consumenten, luchtvaartpersoneel en de Europese luchtvaart. Het is zelfs zo goed dat ik er vrij zeker van ben dat luchtvaartmaatschappijen al op zoek zijn gegaan naar mazen – wederom iets dat in het verleden is gebeurd en nog een kunst die onze luchtvaartmaatschappijen hebben geperfectioneerd.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE).(PT) Mevrouw de Voorzitter, commissaris, in een tijd waarin de luchtverkeerssector een van zijn ernstigste crises doormaakt door de ongeëvenaarde toename in brandstofprijzen, is het essentieel dat wij onze aandacht en onze wetgevende inspanningen richten op maatregelen die helpen de kracht en dynamiek van deze sector te handhaven.

In dit verband moet de verbintenis tot verbetering van de gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtvaartdiensten in de Gemeenschap enkele fundamentele punten omvatten: ten eerste, versterking van de financiële eisen aan luchtvaartmaatschappijen, gegeven het mogelijke verband tussen de financiële gezondheid van luchtvaartmaatschappijen en veiligheid; ten tweede, transparantie in de vaststelling van ticketprijzen met een duidelijke indicatie, naast de basisprijs, van de belastingen, accijnzen en andere lasten, en, tot slot, de ondubbelzinnige formulering van openbaredienstverplichtingen, inclusief voorwaarden die voortvloeien uit specifieke beperkingen in de ultraperifere gebieden en de noodzaak om concurrentie te garanderen.

De rapporteur stelt voor dat wij het gemeenschappelijk standpunt van de Raad accepteren. Dit betekent dat, naast de reeds genoemde punten, de hoofddoelen die het Parlement bij de eerste lezing heeft vastgesteld, zijn bereikt. In feite formuleert en definieert deze tekst goede regels over de onderwerpen: regels over exploitatievergunningen, leasing van vliegtuigen, openbaredienstverplichtingen en verkeersverdeling, en versterkt deze tegelijk de interne markt en de rechten voor passagiers. Hij geeft de Commissie derhalve het recht met derde landen te onderhandelen over intracommunautaire verkeersrechten en versterkt de arbeidsrechten van degenen die in de sector werkzaam zijn.

Ik moet de heer Degutis dan ook feliciteren met zijn werk in dit verband en steun het zonder nader amendement accepteren van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad. Beide takken van het wetgevend gezag hebben eraan gewerkt om een belangrijke overeenkomst te bereiken. Zal het resultaat helpen om de crisis te overwinnen? Ik was blij met het antwoord van de commissaris. Zal dit helpen om een betere en efficiëntere luchtvaartmarkt te garanderen die een voordeel is voor de economie en de mensen? Wij hopen het.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE).(DE) Mevrouw de Voorzitter, commissaris, dames en heren, laat mij eerst de heer Arūnas Degutis hartelijk feliciteren met dit evenwichtige verslag. Het is vandaag, in het tijdperk van het internet, van bijzonder belang betere prijstransparantie over luchtvaarttarieven te bieden en aldus misleidende aanbiedingen te voorkomen, en tevens gelijke concurrentievoorwaarden te garanderen. Dat is de enige manier om een minimale kwaliteit te bereiken en, uit naam van consumentenbescherming, mensen die weinig of geen ervaring hebben in het boeken van reizen te beschermen tegen misleidende aanbiedingen. In zekere zin is dit het creëren van interoperabiliteit.

De noodzaak om aan sociale wetgeving te voldoen, is het tweede hoofdpunt van het verslag en het lijdt geen twijfel dat de lidstaten moeten verzekeren dat sociale bepalingen, zowel op communautair als op nationaal niveau, van toepassing zijn op werknemers van luchtvaartmaatschappijen wanneer vliegtuigen en hun bemanningen worden verhuurd om pieken in het seizoensverkeer op te vangen, of om de tekorten van in andere landen gevestigde luchtvaartexploitanten te compenseren. Dat beantwoordt aan de behoeften van de luchtvaartexploitanten, de behoeften van werknemers en in het bijzonder, de behoeften van de consumenten.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE).(LT) Ik wil graag enkele punten met betrekking tot de verordening die wij bespreken, benadrukken die naar mijn mening van zeer groot belang zijn voor onze burgers. Allereerst, het betreft zowel passagiers als luchtvaartmaatschappijen, hun eigenaren en vliegtuigbemanning.

De voorgenomen maatregelen zouden in de eerste plaats niet alleen een toename van de transparantie in luchtvaarttarieven mogelijk maken, maar ook helpen om misleidende informatie te bestrijden, zoals eerder is genoemd, alsmede oneerlijke concurrentie. In de tweede plaats bevat de verordening maatregelen voor een betere vluchtveiligheid, wat zeer belangrijk is. In de derde plaats verschaft de verordening informatie over de sociale rechten van vluchtbemanningen en manieren om die te waarborgen. Daarom zou ook ik de heer Degutis willen feliciteren en hem danken voor zijn werk. Ik verheug mij op de stemming van morgen.

 
  
MPphoto
 
 

  Saïd El Khadraoui (PSE). (NL) Mijnheer de commissaris, collega’s, ik zou op mijn beurt uiteraard om te beginnen de rapporteur willen danken voor het geleverde werk en feliciteren met het bereikte akkoord met de Commissie en de Raad. Het gaat om een vereenvoudiging van de wetgeving op heel veel terreinen.

Maar het is veel meer dan dat. Ik wil mij aansluiten bij de collega’s die het hebben gehad over het belang van transparantie inzake de prijzen van vliegtickets. Dat is een grote stap voorwaarts. Het is ook steeds een belangrijke eis geweest van de zijde van het Parlement. Wij hebben - voor alle duidelijkheid - niets tegen lage prijzen, maar de consument moet in alle transparantie bij voorbaat een duidelijk idee hebben van de kostprijs van een vliegticket, met alle daarin begrepen kosten. Hetzelfde geldt overigens voor alle soorten bijkomende diensten of verzekeringen die expliciet door de klant moeten worden aangevraagd. Bijgevolg, collega Degutis, ga ik ervan uit dat uw verslag morgen op zeer veel steun van dit Parlement zal kunnen rekenen.

 
  
MPphoto
 
 

  Reinhard Rack (PPE-DE).(DE) Mevrouw de Voorzitter, ik wil ingaan op een onderwerp waar bijna alle sprekers over hebben gesproken, namelijk grotere transparantie in prijzen, en benadrukken wat de heer Simpson terecht heeft opgemerkt.

Iedereen die ooit via het internet vluchten heeft geboekt – en velen onder ons doen dit – weet dat er niet alleen problemen kunnen ontstaan met betrekking tot prijstransparantie, maar ook wanneer je een of ander klein detail van de boeking niet juist invult. In dat geval komt het allemaal terug en blijk je meer verzekeringen te hebben dan je wilde en geen goedkoop ticket maar een met een overmatig hoge prijs als gevolg van extra kosten en verzekering. De luchtvaartmaatschappijen zelf zouden deze praktijk niet mogen bevorderen en de Commissie in het bijzonder en wij in het Parlement zouden toezicht moeten houden op dergelijk gedrag. Dat is de enige manier om een redelijk, klantvriendelijk systeem voor onze burgers te organiseren.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN). - (PL) Mevrouw de Voorzitter, ik wil de rapporteur graag feliciteren met een werkelijk voortreffelijk verslag.

Wij hebben deze vergaderperiode vaak over de luchtvaart gesproken. Vandaag willen wij een werkelijkheid maken van de verordeningen van ongeveer 16 jaar geleden inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap. Deze amendementen moeten helpen om de veiligheid en – ik zou dit benadrukken – de kwaliteit van luchtvaartdiensten en passagierbescherming te verbeteren Duidelijke informatie over ticketprijzen is een bijzonder belangrijke zaak. Het is goed dat wij ook spreken over vergunningverlening om te verzekeren dat exploitanten betrouwbaar zijn.

Het is ook goed dat de rechten van boordpersoneel hier vandaag zijn besproken. Op dit moment, met zijn enorme groei in de luchtvaart, is regulering essentieel. Het zou nieuwe initiatieven echter niet mogen belemmeren en het zou in het belang van de passagiers moeten zijn. Wij moeten ook onthouden dat vluchten op luchthavens beginnen en eindigen, dus een goede cultuur van dienstverlening op vliegvelden is ook essentieel.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). - (RO) De nieuwe vorm van de verordening versterkt en verbetert de bestaande wettelijke bepalingen met betrekking tot het toezicht op exploitatievergunningen en huur van vliegtuigen, verkeersverdeling en prijstransparantie.

Ik denk dat op deze manier een betere handhaving van de sociale wetgeving inzake rustperioden en arbeidstijd is verzekerd en het beginsel van non-discriminatie tussen luchtvaartexploitanten en het beginsel van het raadplegen van luchthavens over de verdeling van het luchtverkeer zijn ingevoerd.

De voorgestelde amendementen op de nieuwe verordening omvatten ook het agglomeratiebeginsel, wat betekent dat een groep plaatsen door hetzelfde vliegveld wordt bediend. Dit begrip zou misschien ook kunnen worden gebruikt voor de ontwikkeling van andere soorten infrastructuur.

Ik vind dat er geen discriminatie tussen passagiers op grond van hun woonplaats of die van de toeristenbureaus mag zijn. Als de mensen vertrouwen moeten hebben in luchtvaartdiensten, zouden alle luchtvaartexploitanten aan de kwaliteits- en veiligheidsstandaarden moeten voldoen en zou in het bijzonder het ticket alle toepasselijke kosten en tarieven uitdrukkelijk moeten vermelden.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Tajani, , vicevoorzitter van de Commissie. (FR) Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, ik wil u graag oprecht danken voor dit debat en de verbintenis van het Parlement om deze tekst, die essentieel is voor het functioneren van de gezamenlijke luchtvaartmarkt, tot een goede afronding te laten komen. Ik geloof dat wij nu een evenwichtige tekst hebben die de belangrijkste veranderingen en de belangrijkste amendementen van het Europees Parlement van de eerste lezing omvat.

Ik ben in het bijzonder verheugd over de voorgestelde verbeteringen met betrekking tot de vestigingsplaats en de veranderingen aan de tekst over de voorwaarden voor toekenning en intrekking van vergunningen, openbaredienstverplichtingen en de verdeling van verkeer tussen luchthavens.

Ik steun echter bovenal het door de meerderheid van de leden die vanavond hebben gesproken verwoorde standpunt met betrekking tot prijstransparantie en de rechten van passagiers. Ik zou hier in dit debat herhalen dat het zeer belangrijk is dat wij de rechten van passagiers beschermen, rechten van de burgers beschermen. Aldus zetten wij ons allemaal in voor transparantie. Ik hoop dat als zij wordt toegepast, de verordening door alle luchtvaartmaatschappijen en door iedereen die tickets verkoopt, wordt gerespecteerd. De Commissie zal ervoor zorgen dat de rechten van passagiers altijd worden gerespecteerd.

Ik ben dan ook opgetogen met de kwaliteit van het werk dat is verricht en ik denk dat de rapporteur voortreffelijk werk heeft gedaan, met de hulp van de Commissie en al diegenen die aan dit debat hebben deelgenomen, om bovenal de rechten van passagiers te verdedigen.

 
  
MPphoto
 
 

  Arūnas Degutis, rapporteur. – (LT) Zelfs zonder de resultaten van morgen te kennen, zou ik mijn medeleden en de vertegenwoordigers van de Commissie willen bedanken. Ik vond dit werk interessant, nuttig en vol uitdagingen en prettige momenten. Ik wil de Commissie ook graag succes wensen in de invoering van en het toezicht op deze verordening. Zoals wij goed weten, zouden hoge prijzen leiden tot moeilijke tijden voor de meeste luchtvaartmaatschappijen en onze prioriteit zou dan zijn om de rechten van passagiers, die in het bijzonder onaangenaam zouden kunnen worden getroffen in geval van faillissement, te beschermen. Nogmaals, dank u allen voor uw medewerking.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). - (CS) Mevrouw de Voorzitter, ik had ook gehoopt onder de “blikvangersprocedure” over dit verslag te spreken, maar ik begrijp dat er nu waarschijnlijk onvoldoende tijd zal zijn. Dan zou ik graag ten minste in de notulen opgenomen zien dat ik ook over dit verslag over luchtvervoer wilde spreken.

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. – Mevrouw Roithová, wij moeten ons aan de orde houden. Er hebben al vijf leden gevraagd om te spreken en u had over het vorige verslag gesproken. Wij proberen een evenwicht te handhaven zodat niet steeds dezelfde leden spreken over alle verslagen, want de klok tikt.

Het debat is gesloten.

De stemming vindt morgen om 12.00 uur plaats.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid