Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2006/0130(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0264/2008

Teksty złożone :

A6-0264/2008

Debaty :

PV 08/07/2008 - 17
CRE 08/07/2008 - 17

Głosowanie :

PV 09/07/2008 - 5.5
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0342

Pełne sprawozdanie z obrad
Wtorek, 8 lipca 2008 r. - Strasburg Wydanie Dz.U.

17. Wspólne zasady świadczenia usług lotniczych we Wspólnocie (przekształcenie) (debata)
Protokół
MPphoto
 
 

  Przewodnicząca . – Następnym punktem posiedzenia jest wspólna debata (A6-0264/2008) dotycząca zalecenia do drugiego czytania, które przedstawi pan Arūnas Degutis w imieniu Komisji Transportu i Turystyki na temat wspólnych zasad świadczenia usług lotniczych we Wspólnocie (przekształcenie) (16160/4/2007 – C6-0176/2008 – 2006/0130(COD)).

 
  
MPphoto
 
 

  Arūnas Degutis, sprawozdawca. – (LT) Celem niniejszego rozporządzenia jest skuteczne wprowadzenie w życie przepisów Unii Europejskiej dotyczących wewnętrznego rynku transportu lotniczego. Ma to podstawowe znaczenie dla efektywności i ekonomii funkcjonowania rynku usług lotniczych na zharmonizowanych i skoordynowanych zasadach.

Rozporządzenie to zastępuje i łączy w sobie trzy istniejące rozporządzenia: rozporządzenie w sprawie przyznawania licencji przewoźnikom lotniczym i leasingu samolotów, rozporządzenie w sprawie wolnego dostępu przewoźników lotniczych Wspólnoty do wewnątrzwspólnotowych tras lotniczych oraz rozporządzenie w sprawie liberalizacji opłat lotniczych.

Rozporządzenie, które dziś mamy przed sobą powstało w głównej mierze w oparciu o doświadczenie nabyte w trakcie wprowadzania w życie odpowiednich istniejących rozporządzeń.

Pierwsze czytanie tego rozporządzenia w Parlamencie zakończyło się w lipcu 2007 roku. Rada przyjęła w tej sprawie wspólne stanowisko dnia 18 kwietnia 2008.

Jako sprawozdawca, wraz ze sprawozdawcami pomocniczymi, zaaranżowałem szczegółowe rozmowy z zainteresowanymi stronami i instytucjami. Ponadto po pierwszym czytaniu w Parlamencie spotkaliśmy się kilka z osobami reprezentującymi kraju, który objął prezydencję w Radzie w celu upewnienia się o tym, że sprawy, którymi się zajmowaliśmy, znalazły odzwierciedlenie we wspólnym stanowisku.

Po dokładnej analizie wspólnego stanowiska mogę potwierdzić, iż jest ono zgodne z porozumieniem politycznym przyjętym przez Radę w grudniu zeszłego roku. Dość dobrze odzwierciedla ono interesujące nas sprawy.

W związku z dążeniem do odpowiedniego wdrażania praw społecznych aluzja dotyczy załącznika do dokumentu, opartego na stanowisku zarówno Komisji, jak i Rady, według którego państwa członkowskie powinny zapewniać adekwatne stosowanie przepisów i warunków odnośnie do zatrudnienia, włącznie z maksymalnym czasem zatrudnienia i minimalnymi okresami odpoczynku.

Od tej pory, zgodnie z oświadczeniem Parlamentu, zapewnione zostaną przejrzyste opłaty lotnicze, włącznie z zamieszczeniem ich w Internecie.

Przyjęte przez Parlament propozycje dotyczące porozumień dotyczących tzw. mokrego i suchego leasingu statków powietrznych, a także stanowisko w sprawie ograniczeń dotyczących mokrego leasingu statków powietrznych także zostały przyjęte.

Parlamentowi udało się osiągnąć stanowisko, według którego przyznawanie tras lotniczych powinno zależeć od bezpośrednich połączeń pomiędzy lotniskami, których to dotyczy.

Rada przyjęła w całości 29 poprawek Parlamentu, a odrzuciła 8, głównie ze względów technicznych.

Dlatego też myślę, panie i panowie, że możemy przyjąć wspólne stanowisko Rady. Nie sądzę, by jakiekolwiek dalsze poprawki bądź trzecie czytanie miały przynieść widoczne wyniki. Osiągnęliśmy to, c chcieliśmy osiągnąć. Chciałbym zatem zalecić przyjęcie wspólnego stanowiska Rady, w związku z tym, że właściwie wpłynęło na nie pierwsze czytanie Parlamentu.

Ze stanowiskiem tym zgodziła się większość członków Komisji Transportu i Turystyki.

Szybkie przyjęcie tego rozporządzenia umożliwiłoby sektorowi lotnictwa dopasowanie się do podniesionych standardów środowiska prawnego environment, ponieważ mielibyśmy do czynienia z jednym rozporządzeniem, a nie z trzema.

Wierzę, że te podstawowe osiągnięcia umożliwią posłom udzielenie wsparcia dla wspólnego stanowiska i oddanie głosów popierających rezolucję.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Tajani, − (FR) Pani przewodnicząca, pani i panowie! Propozycja, którą omawiają państwo dziś wieczorem jest bardzo ważna, ponieważ umożliwi nam ona modernizację i uzupełnienie rozporządzenia z roku 1992. na mocy którego powstał wspólny rynek lotniczy.

Jej głównym celem jest uproszczenie i konsolidacja istniejących przepisów. Wierzę, że przedłożone porozumienie, po pierwszym czytaniu w Parlamencie w lipcu 2007 roku i przyjęciu przez Radę wspólnego stanowiska w listopadzie, umożliwi nam osiągnięcie głównych celów.

Po pierwsze, oczyszcza ono tekst dzięki usunięciu przestarzałych fragmentów dotyczących przejścia na zliberalizowane rynki. Tekst stał się bardziej przejrzysty, a rozporządzenia zostały połączone w jeden tekst.

Po drugie, zapewnia ono efektywność i jednolitość w stosowaniu przepisów wspólnotowych dzięki bardziej precyzyjnej i surowszej definicji kryteriów dotyczących, na przykład, przyznawania licencji na działalność i pełnienie nad nimi nadzoru. Zaostrza ono także monitoring rentowności przewoźników lotniczych.

Po trzecie, zwiększa ono koordynację państw członkowskich, jeżeli chodzi o usługi wewnątrzwspólnotowe.

Po czwarte, zapewnia ono pasażerom więcej praw, co jest bardzo ważne – prawo do pełnej informacji dotyczącej rzeczywistej ceny biletu włącznie z podatkami, kosztami i opłatami oraz prawo do nie bycia dyskryminowanym ze względu na narodowość lub miejsce zamieszkania w momencie zakupu biletu.

Muszę szczególnie podkreślić prawa pasażerów, ponieważ jeżeli chcemy stawać w obronie debat europejskich, musimy zawsze pamiętać, nasza praca powinna skupiać się na że obywatelach Europy. Dlatego też jestem bardzo zadowolony z tempa, w którym posuwa się praca nad tym tematem i chciałbym jeszcze raz podkreślić znaczenie pracy wykonanej nad tym tekstem przez sprawozdawcę, pana Degutisa, oraz Komisję Transportu. W dużym stopniu został on poprawiony.

W związku z tym, że istnieje kilka rozbieżności opinii pomiędzy obydwiema instytucjami, mam nadzieję, że uda nam się niedługo przyjąć ten nowy tekst i że wejdzie on w życie bez opóźnień.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Jeggle, w imieniu grupy PPE-DE. (DE) Pani przewodnicząca , panie komisarzu, panie i panowie! Przede wszystkim chciałabym gorąco podziękować panu Degutisowi za dobrą współpracę nad tym pakietem liberalizacyjnym. Osiągnęliśmy korzystne kompromisy i jutro udzielimy poparcia pana sprawozdaniu. Szybko osiągnęliśmy porozumienie co do ogólnego zarysu rozporządzenia dotyczącego lotnictwa, którego dotyczyć będzie jutrzejsze głosowanie. Jak pan powiedział, rozporządzenie to umożliwia nam duży krok do przodu, jeżeli chodzi o redukcję formalności administracyjnych

Trzy istniejące rozporządzenia zostały połączone w jednym tekście legislacyjnym, który jest łatwy do zrozumienia. Dzięki temu wspólnemu stanowisku, istniejące w Unii Europejskiej przepisy dotyczące usług lotniczych zostały dopasowane do obecnej praktyki. Oprócz licencji przyznawanych liniom lotniczym, rozporządzenie to obejmuje także kwestie techniczne oraz przejrzystość cen – jest to temat, który chciałabym poruszyć w szczególności w imieniu mojej grupy.

Od początku naciskaliśmy na ostateczne ukrócenie oszukańczych reklam oferujących absurdalnie niskie ceny. Chcemy wprowadzić znaczne uproszczenia dla konsumentów, które już dawno powinny były wejść w życie. Niniejsze rozporządzenie Unii Europejskiej położy kres sztuczkom oraz zachętom stosowanym w reklamie, często wprowadzającym konsumenta w błąd. Linie lotnicze nie będą mogły mamić konsumenta poprzez reklamowanie lotów– szczególnie w Internecie – w śmiesznych cenach, na przykład kosztujących 9.99 euro, a potem konfrontowania ich z wysokimi kosztami dodatkowymi w formie podatków i opłat.

W przyszłości opłaty lotnicze będą ustalane w sposób zrozumiały i jasny. Konsument musi być w stanie rozpoznać, jaki odsetek ceny przekazywany jest państwu, a ile pieniędzy ląduje w kieszeni linii lotniczej i lotniska. Dotyczy to przede wszystkim ofert zamieszczanych w Internecie. Dlatego też domagamy się przejrzystych cen. Z przyjemnością zagłosujemy jutro na rzecz sprawozdania.

 
  
MPphoto
 
 

  Ulrich Stockmann, w imieniu grupy PSE. – (DE) Pani przewodnicząca , panie komisarzu, panie i panowie! Przede wszystkim chciałbym podziękować panu Degutisowi za jego dobrą pracę i, oczywiście, za dobrą współpracę. W końcu przyjmujemy konieczną aktualizację do trzeciego pakietu liberalizacyjnego. Tekst tego przekształcenia jest zastrzykiem jasności i efektywności, szczególnie w odniesieniu do oddawania do użytku, leasingu statków powietrznych, dystrybucji ruchu i bezpieczeństwa usług lotniczych. Daje on także jasno do zrozumienia, że przepisy społeczne na szczeblu unijnym i krajowym musza być stosowanie w sposób właściwy, niezależnie od tego, w którym kraju linie lotnicze maja swoja bazę operacyjną. Niemniej jednak warunki społeczne i warunki pracy w europejskim sektorze lotnictwa pozostają problemem i należy je na nowo umieścić w porządku obrad. Tekst nie mógł także rozwiązać kwestii modelu ubezpieczeń w przypadku bankructwa linii lotniczych ze względu na jej złożoność. Jest to następne zadanie dla Komisji.

Przyjęcie zasad dotyczących przejrzystości cen jest wielkim sukcesem. W przyszłości nie będzie już można mamić obywateli Europy kuszącymi ofertami Wszyscy klienci będą teraz mogli zobaczyć nie tylko ostateczną cenę, ale także udział, jaki w cenie biletu mają linie lotnicze, lotnisko i państwo. Jest to znaczący wkład w ochronę konsumenta.

Jeszcze raz dziękuje sprawozdawcy za dobrą współpracę.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain, w imieniu grupy UEN. – (GA) Pani przewodnicząca! Sprawozdanie to zyskało moje uznanie. Pokazuje on sposób, w jaki instytucje mogą współpracować zatwierdzając poprawki, które chronią zarówno pasażerów, jak i konsumentów oraz społeczność przedsiębiorców.

Podróżowanie samolotem ogromnie zmieniło się w bardzo krótkim okresie czasu, przynosząc korzyści pasażerom w świecie, który staje się coraz bardziej zglobalizowany. Różnorodność obecnie dostępnych lotów jest ukazuje olbrzymie zmiany w społeczeństwie, jeżeli chodzi o działalność przedsiębiorczą i czas wolny. Wzrost konkurencji pomiędzy liniami lotniczymi doprowadził do zwiększenia liczby lotów i do obniżenia cen lotów dla zwykłych pasażerów.

Widzieliśmy, jak stało się to z dnia na dzień w moim ojczystym kraju – Irlandii, wraz z wprowadzeniem deregulacji w branży lotniczej i narodzinami firmy Ryanair. Ciągła konkurencja w branży doprowadziła do powstania szerszej oferty lotów i obniżenia ich cen. Oczywiście doprowadziło to do utworzenia nowych miejsca pracy i, w kilku przypadkach, poprawy sytuacji w dziedzinie gospodarki regionalnej.

Niemniej jednak niedbalstwem z naszej strony byłoby niezauważanie negatywnych stron tego dużego rozwoju w branży lotniczej w Europie. W związku z nim pojawiły się pewne kwestie społeczne i dotyczące bezpieczeństwa.

Zyski linii lotniczych nie powinny stanowić zagrożenia ani dla bezpieczeństwa pasażerów i personelu ani dla innych kwestii społecznych. Z moim dużym uznaniem spotkały się zalecenia odnośnie do tych kwestii zarówno ze strony Parlamentu, jak i Rady. Między państwami członkowskimi musi istnieć większa współpraca i zrozumienie oraz bardziej wydajny rynek, aby zapewnić zrównoważony rozwój rynku podróży lotniczych. Widzieliśmy już, w jaki sposób na przejrzystości cen skorzystali pasażerowie.

Transport lotniczy będzie podlegał ciągłym zmianom, tak jak zmienia się życie i społeczeństwo. Musimy jednak reprezentować jednolite podejście, aby rozwój we wszystkich tych dziedzinach był zrównoważony i niósł korzyści dla wszystkich, którzy są zależni od tej branży. Chciałbym wyrazić uznanie dla sprawozdawcy, pana Degutisa, za jego pracę i z całego serca podziękować za współpracę Parlamentowi i Radzie. Jutro oddamy głos na korzyść tego sprawozdania.

 
  
MPphoto
 
 

  Jaromír Kohlíček, w imieniu grupy GUE/NGL. – (CS) Rozporządzenie to reguluje kwestię przyznawania przewoźnikom licencji na leasing statków powietrznych (z załogą i bez załogi) oraz wolny dostęp do wewnątrzwspólnotowych tras lotniczych włącznie z pewnymi derogacjami, dotyczącymi szczególnie usług o charakterze publicznym. Oprócz wymagań dotyczących kondycji finansowej rozporządzenie to stawia wymóg kładzenia większego nacisku na spełnianie norm bezpieczeństwa, także, jeżeli chodzi o leasing. Ograniczenia zawarte w rozporządzeniu mają na celu przede wszystkim zmniejszenie prawdopodobieństwa występowania dumpingu społecznego i zapewnienie większej przejrzystości działania przewoźników w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Niezupełnie zgadzam się z moim przedmówcą, że Ryanair jest idealnym przykładem firmy, która poradziła sobie z warunkami w ruchu powietrznym. Gratuluje sprawozdawcy osiągnięcia porozumienia zarówno z Komisją, jak i z Radą i jestem zadowolony z wyniku, pomimo faktu, że nie został jeszcze osiągnięty konsensus odnośnie do niektórych warunków społecznych (czas pracy i maksymalny czas pracy). Grupa GUE/NGL jest zadowolona i popiera rozporządzenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE). - Pani przewodnicząca! Chciałbym podziękować panu Degutisowi za wspaniałe sprawozdanie i pracę, jaką wykonał w ciągu ostatnich tygodni.

Oprócz opóźnionych lotów, najwięcej skarg dotyczących linii lotniczych, które otrzymuję, dotyczy sposobu, w jaki zwodzą one ludzi, posługując się pozornie niskimi cenami, a prawdziwe koszty ujawniając dopiero pod sam koniec procedury. Tanie linie lotnicze w ostatnich latach opanowały tę sztukę do perfekcji.

Teraz nie tylko klienci widzieć będą prawdziwe ceny, lecz także podatki na cel zachowania bezpieczeństwa nakładane przez rządy krajowe będą musiały być osobno zaznaczone. Ta przejrzystość musi być czymś dobrym i mam nadzieję, że ukróci ona to, co dla niektórych linii od kilku lat stanowi ćwiczenia w oszustwie, mające na celu próby przekonania pasażerów, że kupują bardzo tani bilet, podczas gdy w rzeczywistości jest odwrotnie.

Muszę także wspomnieć zawarte w sprawozdaniu zaostrzenie zasad dotyczących tzw. mokrego leasingu dla statków powietrznych spoza Unii Europejskiej oraz zobowiązanie do nieakceptowania dumpingu społecznego, gdy linie lotnicze dzierżawią samoloty - po raz kolejny coś, z czym mieliśmy do czynienia w przeszłości.

Istnieją obawy, że poziom wielu samolotów spoza Unii, wydzierżawionych na zasadzie mokrego leasingu, jest niedopuszczalny i naraża na szwank nie tylko przepisy naszego prawa społecznego, ale także prawa dotyczącego bezpieczeństwa oraz osłabia naszą własną unijna branżę lotnictwa cywilnego. Nasz sprawozdawca poruszył ten temat.

Jest to sprawozdanie doskonałe dla konsumentów, personelu linii lotniczych i lotnictwa europejskiego. Jest ono w rzeczywistości tak dobre, że jestem prawie pewien, ze linie lotnicze zaczną niedługo szukać luk – po raz kolejny, następna rzecz, która miała już miejsce w przeszłości, i, po raz kolejny, następna sztuka opanowana przez nasze linie lotnicze do perfekcji.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE). (PT) Pani przewodnicząca, panie komisarzu! W momencie, gdy sektor transportu lotniczego przechodzi przez jeden z największych kryzysów spowodowany bezprecedensowym wzrostem cen paliwa, musimy koniecznie zwrócić nasza uwagę i wszystkie wysiłki legislacyjne ku środkom, które pomogą utrzymać temu sektorowi dynamikę i siłę.

W tym kontekście zaangażowanie w udoskonalanie wspólnych przepisów dotyczących świadczenia usług lotniczych we Wspólnocie musi obejmować kilka podstawowych punktów. Po pierwsze, zaostrzenie przepisów dotyczących kondycji finansowej dla linii lotniczych ze względu na potencjalny stosunek pomiędzy zdrowiem finansowym przewoźników a bezpieczeństwem. Po drugie, przejrzystość w ustalaniu cen biletów i jasne zaznaczanie, oprócz kosztów podstawowych, podatków, ceł i innych opłat, i, na koniec, stworzenie jednoznacznej definicji obowiązków związanych ze świadczeniem usług publicznych, włącznie z warunkami będącymi rezultatem określonych wymogów w najdalszych regionach i potrzeby ochrony konkurencji.

Sprawozdawca proponuje, żebyśmy zaakceptowali wspólne stanowisko Rady. Oznacza to, że oprócz kwestii już wymienionych, główne cele wyznaczone przez Parlament w pierwszym czytaniu zostały osiągnięte. W rezultacie tekst ten formułuje i definiuje odpowiednie reguły w kwestii licencji na prowadzenie działalności, leasingu statków powietrznych, zobowiązań odnośnie do usług publicznych oraz zasad dystrybucji ruchu, wzmacniając rynek wewnętrzny i prawa pasażera. Daje on w związku z tym Komisji prawo do negocjacji z krajami trzecimi wewnątrzwspólnotowych praw odnośnie do ruchu oraz zaostrza prawa dotyczące zatrudnienia osób pracujących w sektorze.

Musze zatem pogratulować panu Degutisowi pracy, jaką wykonał on w tym zakresie i poprzeć przyjęcie wspólnego stanowiska Rady bez dalszych poprawek.. Oba organy władz legislacyjnych współpracowały, aby osiągnąć ważne porozumienie. Czy wynik pomoże przezwyciężyć kryzys? Odpowiedź Komisji sprawia mi dużą przyjemność. Czy pomoże on zbudować w dziedzinie lotnictwa lepszy i bardziej efektywny rynek wewnętrzny, który będzie niósł korzyści dla gospodarki i ludzi? Mamy taką nadzieję.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE). (DE) Pani przewodnicząca, panie komisarzu, panowie i panie! Po pierwsze pozwólcie mi państwo serdecznie pogratulować panu Arūnasowi Degutisowi tego zrównoważonego sprawozdania. W dniu dzisiejszym, w erze Internetu, szczególnie ważne jest zapewnienie większej przejrzystości cen przelotów, a tym samym zapobieganie wprowadzającym w błąd ofertom, a również stwarzanie warunków równości w konkurencji. Jest to jedyny sposób osiągnięcia minimalnej jakości i, w imieniu ochrony konsumenta, chronienia osób, których doświadczenie w dziedzinie rezerwacji lotów jest małe lub żadne, przed pokusą korzystania z wprowadzających w błąd ofert. W pewnym sensie jest to budowanie interoperacyjności.

Konieczność przestrzegania praw społecznym stanowi drugi, do ważności, punkt w sprawozdaniu i nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że państwa członkowskie muszą zapewnić przestrzeganie praw społecznych na szczeblu zarówno krajowym, jak i wspólnotowym w stosunku do pracowników linii lotniczych, jeżeli statek powietrzny i jego załoga zostały wydzierżawione w celu zapewnienia połączeń w szczycie sezonu lub uzupełnienia deficytu przewoźników lotniczych z siedzibą w innych krajach. Jest to odpowiedź na potrzeby operatorów linii lotniczych, potrzeby pracowników i, w szczególności, potrzeby konsumentów.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE). (LT) Chciałabym podkreślić kilka kwestii dotyczących omawianego rozporządzenia, które, według mnie, ma olbrzymie znaczenie dla obywateli. Przede wszystkim dotyczy ono pasażerów, jak również linii lotniczych, ich właścicieli oraz załogi lotów.

Po pierwsze, przewidziane środki pozwolą nie tylko na zwiększenie przejrzystości opłat lotniczych, ale także pomogą w walce z mylącymi informacjami, jak powiedziano wcześniej, oraz nieuczciwą konkurencją. Po drugie, rozporządzenie zawiera środki mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa lotów, co jest bardzo ważne. Po trzecie, rozporządzenie zapewnia informacje odnośnie do praw socjalnych załogi lotów oraz sposoby na zapewnienie ich przestrzegania. Dlatego też chciałabym pogratulować panu Degutisowi i podziękować mu za wykonaną pracę. Z niecierpliwością oczekuję jutrzejszego głosowania.

 
  
MPphoto
 
 

  Saïd El Khadraoui (PSE). (NL) Panie komisarzu, panie i panowie! Na początku chciałbym skorzystać z okazji i podziękować sprawozdawcy za wykonana pracę oraz pogratulować mu z okazji osiągnięcia przez Komisje i Radę porozumienia. Tutaj chodzi o uproszczenie zasad w bardzo wielu dziedzinach.

Jednak chodzi tu o jeszcze więcej. Chciałbym wyrazić moje poparcie dla tego, co zostało już powiedziane przez kolegów posłów na temat znaczenia przejrzystości w kwestii cen biletów lotniczych. Jest to wielki krok do przodu. Było to także bardzo ważne żądanie ze strony Parlamentu. Chcemy wyrazić się jasno: Nie mamy nic przeciwko niskim cenom, ale konsument powinien mieć przy całej jasności dokładne pojęcie o kosztach w chwili kupna biletu lotniczego, przy uwzględnieniu wszystkich kosztów. W tek kwestii to samo dotyczy wszelkiego rodzaju dodatkowych usług i ubezpieczenia, którego klient musi otwarcie zażądać. Wskutek tego, panie pośle Degutis, zakładam, że pana sprawozdanie spotka się jutro z bardzo dużym poparciem ze strony Parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Reinhard Rack (PPE-DE). (DE) Pani przewodnicząca! Chciałbym powrócić do tematu, który poruszyli prawie wszyscy moi przedmówcy, a mianowicie do większej przejrzystości w kwestii cen, oraz podkreślić to, co słusznie zaobserwował pan Simpson.

Każdy, kto kiedykolwiek rezerwował lot za pośrednictwem Internetu – wielu z nas to robi – wie, z jakimi problemami może mieć do czynienia, nie tylko w związku z przejrzystością cen, lecz także wtedy, gdy źle wpisze się jakiś szczegół w trakcie robienia rezerwacji. W takim przypadku wszystko się cofa i w rezultacie płaci się wyższe ubezpieczenie, niż się chciało i kupuje nie tani bilet, lecz bilet w cenie zawyżonej wskutek dodatkowych opłat i ubezpieczenia. Linie lotnicze same w sobie nie powinny promować tej praktyki, a Komisja zwłaszcza i my w Parlamencie powinniśmy kontrolować tego rodzaju zachowanie. Jest to jedyny sposób na zapewnienie naszym obywatelom sensownego i przyjaznego dla klienta systemu.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN). - Pani Przewodnicząca! Gratuluję Panu Sprawozdawcy – to na prawdę dobre sprawozdanie.

W czasie tej sesji wielokrotnie dyskutowaliśmy o lotnictwie. Dziś chcemy doprowadzić do aktualizacji pochodzących sprzed 16 lat przepisów dotyczących wspólnych zasad wykonywania cywilnego transportu lotniczego na terenie Unii. Te zmiany winny przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa i, co chcę podkreślić, jakości usług lotniczych oraz ochrony pasażerów. Kwestią szczególną powinno być jasne i klarowne sformułowanie ceny biletów na przelot. Dobrze, że poruszamy tu także kwestię uzyskiwania koncesji, tak aby przewoźnik był wiarygodny. Dobrze również, że poddane są tutaj dyskusji prawa załóg samolotów. Dziś, gdy lawinowo rozwija się lotnictwo, uregulowania prawne są niezbędne. Nie powinny ode jednak hamować inicjatyw i powinny służyć pasażerowi. Pamiętajmy również o tym, że lot zaczyna się i kończy na lotnisku, a więc niezbędna jest również właściwa kultura obsługi na lotnisku.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE) - (RO) Nowa forma rozporządzenia zaostrza i udoskonala istniejące przepisy prawne dotyczące nadzoru na licencjami na działalność lotniczą, wynajem, dystrybucje ruchu i przejrzystość cen.

Myślę że w ten sposób zapewnione zostaje lepsze przestrzeganie przepisów dotyczących okresu odpoczynku oraz czasu pracy. Wprowadza to też zasadę niedyskryminacji pomiędzy operatorami lotniczymi oraz zasadę konsultowania się z lotniskami w kwestii dystrybucji ruchu lotniczego.

Poprawki zaproponowane do rozporządzenia uwzględniają także zasadę konurbacji, która dotyczy grup miejscowości obsługiwanych przez jedno lotnisko. Koncepcje te można również wykorzystać w tworzeniu innych rodzajów infrastruktur.

Myślę, ze nie powinna mieć miejsca dyskryminacja pasażerów w zależności od ich miejsca zamieszkania lub ze strony biur podróży. Aby ludzie darzyli zaufaniem sektor usług lotniczych, wszyscy operatorzy lotniczy powinni przestrzegać norm jakości i bezpieczeństwa a szczególnie na biletach powinny być wyraźnie zaznaczone wszystkie obowiązujące opłaty i taryfy.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Tajani, − (FR) Pani przewodnicząca, panie i panowie! Chciałbym szczerze podziękować państwu za te debatę i za zaangażowanie Parlamentu ukończenie tego tekstu, który stanowi podstawę dla funkcjonowania jednolitego rynku usług lotniczych. Myślę, że mamy teraz do czynienie ze zrównoważonym tekstem, który zawiera najważniejsze zmiany i główne poprawki naniesione przez Parlament Europejski w pierwszym czytaniu.

Szczególnie zadowolony jestem z ulepszeń zaproponowanym w związku z miejscem założenia i ze zmian w tekście dotyczących warunków przyznawania i odbierania licencji, zobowiązań w związku ze świadczeniem usług publicznych i dystrybucji ruchu pomiędzy lotniskami.

Jednak przede wszystkim popieram pozycje wyrażona przez większość posłów, którzy wypowiedzieli się dziś wieczorem na temat przejrzystości cen i praw pasażerów. Chciałbym powtórzyć, że w tej debacie bardzo ważne jest, żebyśmy stali w obronie praw pasażerów, w obronie praw obywateli. Jesteśmy w ten sposób wszyscy zaangażowani w zasady przejrzystości. Mam nadzieję, że gdy rozporządzenie to wejdzie w życie, przestrzegać go będą wszystkie linie lotnicze i wszyscy sprzedawcy biletów. Komisja zapewni stałe przestrzeganie praw pasażera.

W związku z tym jestem zachwycony jakością wykonanej pracy i myślę, że sprawozdawca doskonale wywiązał się z zadania, z pomocą Komisji i wszystkich tych, którzy wzięli udział w tej debacie, przede wszystkim po to, by bronić praw pasażerów.

 
  
MPphoto
 
 

  Arūnas Degutis (LT) Nie znając nawet jutrzejszych wyników, chciałbym podziękować kolegom posłom i przedstawicielom Komisji. Praca ta wydała mi się ciekawa, potrzebna i pełna wyzwań orz miłych chwil. Chciałbym także życzyć Komisji sukcesów we wprowadzaniu i nadzorowaniu tego rozporządzenia. Jak jest nam wszystkim wiadomo, wysokie ceny mogą postawić firmy lotnicze w trudnej sytuacji i naszym priorytetem będzie wtedy obrona praw pasażerów, co może być szczególnie nieprzyjemne w przypadku bankructwa. Po raz kolejny dziękuję wszystkim z państwa za współpracę.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). - (CS) Pani przewodnicząca! Także miałam nadzieję na zabranie głosu w sprawie tego sprawozdania w ramach procedury „catch the eye” ale rozumiem, że prawdopodobnie nie będzie na to czasu. Chciałabym, żeby przynajmniej w przemówieniach jednominutowych zostało zarejestrowane to, ze chciałam zabrać głos na temat tego sprawozdania dotyczącego transportu lotniczego.

 
  
MPphoto
 
 

  Przewodnicząca . – Pani poseł Roithová! Musimy zachować porządek czasowy. Pięciu posłów poprosiło juz o głos, a pani wypowiadała się już w sprawie poprzedniego sprawozdania. Staramy się zachować równowagę, tak aby na temat wszystkich sprawozdań nie wypowiadali się ci sami połowie, ponieważ czas mija.

Debata została zamknięta.

Głosowanie będzie miało miejsce jutro o godzinie 12 w południe.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności