Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/0130(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0264/2008

Predkladané texty :

A6-0264/2008

Rozpravy :

PV 08/07/2008 - 17
CRE 08/07/2008 - 17

Hlasovanie :

PV 09/07/2008 - 5.5
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0342

Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 8. júla 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

17. Spoločné pravidlá prevádzky leteckých služieb (prepracované znenie) (rozprava)
PV
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. Nasleduje spoločná rozprava (A6-0264/2008) o odporúčaní na druhé čítanie predložené pánom Arűnasom Degutisom, v mene Výboru pre dopravu a cestovný ruch, o spoločných pravidlách prevádzky leteckých služieb v Spoločenstve (prepracované znenie) (16160/4/2007 – C6-0176/2008 – 2006/0130(COD)).

 
  
MPphoto
 
 

  Arűnas Degutis, spravodajca. – (LT) Cieľom tohto nariadenia je účinné uplatnenie právnych predpisov EÚ súvisiacich s vnútorným trhom s leteckou dopravou. A to je rozhodujúce pre účinnú a hospodárnu prevádzku trhu s leteckými službami, ktoré sú uskutočňované v súlade s predpismi.

Toto nariadenie nahrádza a kombinuje tri existujúce nariadenia: Nariadenie o udeľovaní licencií leteckým dopravcom a o prenájme lietadiel, nariadenie o voľnom vstupe leteckých dopravcov Spoločenstva na letecké trasy v rámci Spoločenstva a nariadenie o liberalizácii leteckého cestovného.

Nariadenie, ktoré tu dnes máme pred sebou je z prevažnej časti postavené na skúsenostiach získaných počas zavádzania existujúcich nariadení.

Parlament dokončil svoje prvé čítanie tohto nariadenia v júli 2007. Rada prijala spoločnú pozíciu 18. apríla 2008.

Ako spravodajca som spolu s tieňovými spravodajcami zorganizoval podrobné diskusie so zúčastnenými stranami a inštitúciami. Okrem toho, po prvom čítaní v Parlamente sme mali niekoľko zasadnutí so zástupcami predsedajúcej krajiny v Rade, aby sme zabezpečili zohľadnenie týchto problémov v spoločnej pozícii.

Po podrobnom preskúmaní spoločnej pozície, môžem potvrdiť, že sa zhoduje s politickou dohodou, ktorá bola prijatá Radou minulý rok v decembri a ktorá zohľadňuje problémy, ktoré nás znepokojujú.

S cieľom dosiahnuť prijateľné uplatnenie sociálnych práv je v prílohe uvedený popis odvolávajúci sa na materiál, ktorý je založený na pozícii Komisie a Rady, ktorý hovorí o tom, že členské štáty by mali zabezpečiť vhodné uplatnenie podmienok zamestnávania vrátane vymedzenia najvyššieho počtu pracovných dní a najnižšieho počtu voľných dní.

Odteraz, ako vyhlásil Parlament, bude zabezpečená transparentnosť leteckých poplatkov vrátane ich prezentácie na internete.

Parlament prijal návrhy týkajúce sa „operatívneho“ a „prostého“ leasingu lietadiel a taktiež bola prijatá pozícia o obmedzení „operatívneho“ leasingu lietadiel.

Parlament uspel aj v dosiahnutí pozície, podľa ktorej by rozdelenie liniek leteckej dopravy malo závisieť od priamej komunikácie medzi dotknutými letiskami.

Rada bez pripomienok prijala 29 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov Parlamentu a odmietla ich 8, predovšetkým z dôvodu technických nedostatkov.

Preto, dámy a páni, verím, že môžeme prijať spoločnú pozíciu Rady. Nemyslím, že akékoľvek ďalšie zmeny a doplnenia alebo tretie čítanie by prinieslo nejaké podstatné výsledky. Dosiahli sme to, čo sme chceli. Preto by som rád odporučil prijatie spoločnej pozície Rady, ktorá bola v podstate ovplyvnená prvým čítaním v Parlamente.

Táto pozícia bola prijatá prevažnou väčšinou aj vo Výbore pre dopravu a cestovný ruch.

Včasné prijatie tohto nariadenia by umožnilo odvetviu leteckej dopravy prispôsobiť sa aktualizovanému právnemu prostrediu, pretože by namiesto troch nariadení bolo už len jedno.

Verím, že tieto úspechy umožnia členským štátom podporiť spoločnú pozíciu bez ďalších zmien a doplnení a že budú hlasovať v prospech uznesenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Tajani, podpredseda Komisie. (FR) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, návrh, o ktorom dnes večer diskutujeme je veľmi dôležitý, pretože nám umožní zmodernizovať a doplniť nariadenie z roku 1992, ktorým bol vytvorený jednotný trh leteckej dopravy.

Jeho hlavným cieľom je zjednodušiť a posilniť existujúce právne predpisy. Verím, že dohoda, ktorú máme na stole, a ktorá prešla prvým čítaním Parlamentu v júli 2007 a prijatím v rámci spoločnej pozície Rady z novembra, nám umožní dosiahnuť naše hlavné ciele.

Po prvé, tento návrh očisťuje text od zastaraných častí o prechode na liberalizované trhy. Text je vysvetlený a tri nariadenia sú skonsolidované do jedného textu.

Po druhé, formulovaním presnejších a prísnejších kritérií zabezpečuje účinné a rovnorodé zavedenie opatrení Spoločenstva, napríklad v súvislosti s dotáciami a dohľadom nad prevádzkovými licenciami. Taktiež sprísňuje sledovanie finančnej spoľahlivosti leteckých dopravných spoločností.

Po tretie, posilňuje koordináciu medzi členskými štátmi v súvislosti so službami v rámci Spoločenstva.

Po štvrté, zlepšuje práva cestujúcich, čo je veľmi dôležité: právo na úplné informácie o skutočnej cene letenky vrátane daní, sadzieb a poplatkov a práva nebyť diskriminovaný na základe národnosti alebo bydliska, pokiaľ ide o kúpu letenky.

Musím upozorniť predovšetkým na práva cestujúcich, pretože ak chceme ochrániť európske rozpravy, musíme vždy pamätať, že európski občania sú zmyslom našej práce. Preto ma teší, keď vidím rýchlosť, akou sa tento problém posúva dopredu a rád by som ešte raz vyzdvihol prácu spravodajcu, pána Degutisa, a Výboru pre dopravu, pokiaľ ide o tento text, ktorý bol podstatne vylepšený.

Napriek tomu, že názory dvoch inštitúcií sa trochu líšia, dúfam, že budeme v blízkej budúcnosti schopní prijať tento nový text a že vstúpi do platnosti bez väčšieho meškania.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Jeggle PPE-DE.(DE) Vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár, dámy a páni, najskôr sa chcem poďakovať pánovi Degutisovi za jeho dobrú spoluprácu na tomto balíku liberalizácie. Dosiahli sme prijateľný kompromis a túto správu zajtra podporíme. Na širšom konsenze o nariadení týkajúcom sa letectva sme sa dohodli rýchlo, a preto budeme zajtra hlasovať v prospech tejto správy. Ako povedal spravodajca, nariadenie nám umožní urobiť veľký krok vpred, pokiaľ ide o obmedzenie byrokracie.

Tri existujúce nariadenia boli spojené do jedného právneho textu, ktorý je ľahko zrozumiteľný. Vďaka tejto spoločnej pozícii boli existujúce právne predpisy EÚ týkajúce sa leteckých služieb zosúladené so súčasnými postupmi. Okrem toho, pokiaľ ide o udeľovanie licencií leteckým spoločnostiam, v nariadení sú obsiahnuté aj technické otázky a cenová transparentnosť, ktoré sú problémom, na ktorý chcem v mene mojej skupiny poukázať.

Na začiatku sme sa snažili navždy skoncovať s zavádzajúcimi reklamami, ktoré ponúkali absurdne nízke ceny leteniek. Pre spotrebiteľa chceme zaviesť nevyhnutné zjednodušenia, ktoré sú už dlho odkladané. Toto nariadenie EÚ skoncuje s podvodmi a klamnými podnetmi, ktoré sú prezentované reklamou a ktoré veľakrát mätú spotrebiteľa. Letecké spoločnosti už viac nemôžu klamať spotrebiteľov propagovaním letov – najmä prostredníctvom internetu – ktorých cena je smiešne nízka, napríklad 9,99 EUR a potom dodatočne prirátať vysoké príplatky vo forme daní a poplatkov.

V budúcnosti bude letecké cestovné stanovené zrozumiteľným a transparentným spôsobom. Spotrebiteľ musí byť schopný rozpoznať, aká časť ceny leteckého cestovného ide štátu a aká časť ide do vreciek leteckej spoločnosti a letisku. To platí najmä pre internetové ponuky. Preto aj my žiadame cenovú transparentnosť. Zajtra budeme radi hlasovať v prospech tejto správy.

 
  
MPphoto
 
 

  Ulrich Stockmann, v mene skupiny PSE.(DE) Vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár, dámy a páni, najskôr sa chcem poďakovať pánovi Degutisovi za jeho dobrú prácu a, samozrejme, za dobrú spoluprácu. Nakoniec prijímame nevyhnutnú aktualizáciu tretieho balíka liberalizácie. Prepracované znenie tohto textu prináša novú zrozumiteľnosť a účinnosť, predovšetkým pokiaľ ide o povolenie na uvedenie do prevádzky, rozloženie prevádzky a bezpečnosť leteckých služieb. Taktiež objasňuje správne uplatňovanie európskych a vnútroštátnych sociálno-právnych predpisov bez ohľadu na členský štát, v ktorom má letecká spoločnosť svoju prevádzkovú základňu. Napriek tomu, sociálno-pracovná situácia v európskom letectve ostáva problémom a preto musí byť opätovne zaradená do agendy. Samotný text pre svoju zložitosť nemohol vyriešiť otázku modelu poistenia v prípade bankrotu leteckej spoločnosti. To je ďalšia úloha pre Komisiu.

Prijatie pravidiel o cenovej transparentnosti je veľkým úspechom. V budúcnosti nebude viac možné klamať občanov Európy zverejňovaním lákavých ponúk. Všetci zákazníci budú odteraz vedieť rozpoznať nielen konečnú cenu, ale taktiež časť nákladov, ktorá pripadne leteckej spoločnosti, letisku a štátu. V súvislosti s ochranou spotrebiteľa ide o veľký krok vpred.

Ešte raz ďakujem spravodajcovi za dobrú spoluprácu.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain, v mene skupiny UEN.(GA) Vážená pani predsedajúca, chválim túto správu. Poukazuje na to, ako inštitúcie môžu spolupracovať, pokiaľ ide o zavedenie zmien a doplnení v oblasti ochrany cestujúcich, taktiež spotrebiteľov a podnikateľskej komunity.

Letecká doprava vo veľmi krátkom časovom období prešla kľúčovou zmenou, pričom prináša prospech najmä cestujúcim vo svete, ktorý sa stáva ešte viac globalizovaný. Rozdielnosť letov, ktoré sú dnes v ponuke, ukazuje obrovskú zmenu spoločnosti, pokiaľ ide o podnikateľské praktiky a voľný čas. Zvýšená konkurencieschopnosť medzi leteckými spoločnosťami vyústila do väčšieho počtu letov a lacnejších letov dostupných pre priemerných cestujúcich.

Videli sme, ako sa to za jednu noc udialo v mojej vlastnej krajine – Írsku – od začiatku deregulácie leteckého priemyslu a zrodu spoločnosti Ryanair. Nepretržitá konkurencia v priemysle vedie k väčšej možnosti výberu a lacnejším letom. To samozrejme vytvára pracovné príležitosti a v niektorých prípadoch zlepšuje aj regionálne hospodárstvo.

Napriek tomu by bolo od nás nedbalé nevenovať pozornosť negatívnym aspektom tohto veľkého rozvoja leteckého priemyslu v Európe, ktorý zároveň znamená isté sociálne a bezpečnostné problémy.

Zisky leteckých spoločností by nemali ohrozovať cestujúceho a bezpečnosť posádky alebo iné sociálne aspekty. Chválim odporúčania zo strany Parlamentu aj zo strany Rady, pokiaľ ide o tieto aspekty. Medzi členskými štátmi musí existovať intenzívnejšia spolupráca a porozumenie a účinnejší trh s ohľadom na trvalo udržateľný rozvoj trhu leteckej dopravy. Už sme boli svedkami toho, ako bola cenová transparentnosť prínosom pre cestujúcich.

Letecká doprava sa bude nepretržite meniť v nadväznosti na zmeny života a spoločnosti. Preto musíme zaujať jednotný postoj k tomuto rozvoju a zabezpečiť jeho udržateľnosť a všetkým, ktorí sú od tohto priemyslu závislí, zabezpečiť zisk. Chválim spravodajcu, pána Degutisa, za jeho prácu a z celého srdca vítam spoluprácu Parlamentu a Rady. Zajtra budeme hlasovať v prospech tejto správy.

 
  
MPphoto
 
 

  Jaromír Kohlíček, v mene skupiny GUE/NGL. (CS) Toto nariadenie riadi udeľovanie licencií leteckým dopravcom, pokiaľ ide o leasing lietadiel (vrátane posádky alebo bez posádky) a voľný vstup do vnútorných leteckých trás Spoločenstva vrátane istých úľav, najmä pokiaľ ide o povinnosti týkajúce sa služieb verejnosti. Navyše, pokiaľ ide o požiadavky na finančnú spoľahlivosť, nariadenie žiada klásť väčší dôraz na dôležitosť zosúladenia s bezpečnostnými normami a taktiež v súvislosti s leasingom lietadiel. Obmedzenia sú súčasťou cieľa nariadenia, predovšetkým pokiaľ ide o zníženie pravdepodobnosti sociálneho dampingu a zabezpečenie toho, aby dopravcovia v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru prevádzkovali svoje spoločnosti transparentnejším spôsobom. Úplne nesúhlasím s predchádzajúcim rečníkom, že Ryanair je dokonalým príkladom toho, ako sa vysporiadať s podmienkami leteckej prevádzky. Blahoželám spravodajcovi k dosiahnutiu dohody s oboma, Komisiou aj Radou a vítam výsledok, napriek skutočnosti, že všeobecný konsenzus ešte nebol dosiahnutý v otázke o sociálnych podmienkach (pracovný čas a maximálny počet pracovných hodín). Skupina GUE/NGL víta a podporí toto nariadenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE). - Vážená pani predsedajúca, rád by som poďakoval pánovi Degutisovi za jeho výbornú správu a prácu, ktorú odviedol za posledné týždne.

S výnimkou meškania letov bolo najviac sťažností na letecké spoločnosti, ktoré som dostal, zameraných na spôsob, akým tieto spoločnosti vábia ľudí nízkym cestovným a na rozdiel medzi ponúkaným cestovným a skutočnou cenou letenky, ktorú im však spoločnosti povedia až na konci celého procesu kúpy. Nízkonákladové letecké spoločnosti za posledné roky zdokonalili toto umenie klamať.

Teraz budú zákazníci vidieť nielen skutočnú cenu, ale aj dane za bezpečnostnú ochranu civilného letectva, ktoré vyberajú národné vlády a ktoré budú musieť byť uvedené samostatne. Táto transparentnosť musí byť prijateľná a ja dúfam, že skončí to, čo bolo za posledné roky ukážkou podvodu zo strany niektorých leteckých spoločností, ktoré sa snažili oklamať cestujúcu verejnosť o tom, že si kupujú veľmi lacné letenky, aj keď opak bol pravdou.

Musím sa zmieniť aj o sprísnení pravidiel uvedených v správe, ktoré sa týkajú operatívneho leasingu lietadiel mimo priestoru EÚ a záväzku zabezpečiť, aby nebol sociálny damping prijateľný v prípade leasingu lietadla leteckou spoločnosťou – opäť niečo, čo sa v minulosti dialo.

Znepokojenia ohľadom množstva „operatívne leasingovaných“ lietadiel pochádzajúcich z iných krajín ako z krajín EÚ je na neprijateľnej úrovni, zároveň kompromitujú nielen naše sociálne zákony, ale tiež naše zákony o bezpečnosti a taktiež ohrozujú náš vlastný priemysel civilného letectva EÚ, a spravodajca na to poukázal.

Z pohľadu spotrebiteľov, zamestnancov leteckých spoločností a európskeho letectva je to výborná správa. Je dobré, že v skutočnosti sa letecké spoločnosti pokúšajú nájsť medzery v zákonoch, o čom som presvedčený, a čo je ďalšia vec, ktorá sa v minulosti diala, a čo je ďalšie umenie, ktoré letecké spoločnosti predvádzali a doviedli do dokonalosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE).(PT) Vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár, v čase, keď zažíva letecká doprava jednu zo svojich najväčších kríz vďaka neprekonateľnému zvýšeniu cien paliva, je nevyhnutné, aby sme venovali pozornosť a naše právne predpisy úsiliu vypracovať opatrenia, ktoré pomôžu udržať silu a dynamiku tohto odvetvia.

V tomto kontexte musí záväzok vylepšiť spoločné pravidlá týkajúce sa prevádzky leteckých služieb v Spoločenstve zahŕňať niekoľko podstatných bodov: po prvé, upevnenie požiadaviek o finančnej spoľahlivosti leteckých spoločností, s ohľadom na potenciálny vzťah medzi primeranými finančnými prostriedkami dopravcov a ich bezpečnosťou; po druhé, transparentnosť, pokiaľ ide o stanovenie cien leteniek, na ktorých budú jasne uvedené základné náklady, dane, povinné poplatky a ďalšie poplatky, a nakoniec, aj záväzky voči verejnosti vrátane podmienok, ktoré platia v prípade špecifických obmedzení vo vzdialených regiónoch a potrebe ochrany súťaže.

Spravodajca navrhuje, aby sme prijali spoločnú pozíciu Rady. To znamená, že okrem týchto bodov, ktoré už boli spomenuté, boli dosiahnuté aj hlavné ciele formulované Parlamentom v prvom čítaní. V podstate tento text formuluje a definuje vhodné pravidlá, pokiaľ ide o problémy súvisiace s udeľovaním licencie na prevádzku, leasingom lietadiel, záväzkami služieb vo verejnom záujme a pravidlami rozloženia prevádzky, pričom posilňuje vnútorný trh a práva cestujúcich. Preto dávam Komisii právo rokovať o prepravných právach v rámci Spoločenstva s tretími krajinami a posilniť pracovné práva tých, ktorí pracujú v tomto odvetví.

Preto musím z tohto hľadiska zablahoželať pánovi Degutisovi k jeho práci a podporiť prijatie spoločnej pozície Rady bez ďalších zmien a doplnení. Obe ruky normotvornej moci pracovali na dosiahnutí tejto dôležitej dohody. Pomôže výsledok prekonať túto krízu? Potešila ma odpoveď pána komisára. Zabezpečí táto pomoc lepší a výkonnejší vnútorný trh leteckej dopravy, ktorý bude prospešný pre hospodárstvo aj pre ľudí? Dúfajme, že áno.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE). - (DE) Vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár, dámy a páni, v prvom rade by som chcel zablahoželať pánovi Arūnasovi Degutisovi k jeho vyváženej správe. Obzvlášť dnes, vo veku internetu, je dôležité poskytnúť väčšiu cenovú transparentnosť, pokiaľ ide o letecké cestovné, a tým zabrániť klamlivým ponukám a zároveň zabezpečiť rovnaké konkurenčné podmienky. To je jediný spôsob, ako dosiahnuť minimálnu kvalitu a v mene ochrany spotrebiteľa ochrániť ľudí, ktorí majú len minimálne alebo žiadne skúsenosti s rezerváciou ciest pred lákadlom, ktoré predstavujú klamlivé ponuky. V istom zmysle ide o vytvorenie interoperability.

Potreba sledovania právnych predpisov v sociálnej oblasti je druhým hlavným bodom tejto správy a členské štáty musia nepochybne zaistiť, aby obe, Spoločenstvo aj národné sociálne ustanovenia, boli zamerané na zamestnancov leteckých spoločností v prípade, ak sú lietadlá a ich posádky prenajímané s cieľom pokryť dopravnú špičku počas sezóny alebo na pokrytie nedostatku leteckých prevádzkovateľov, ktorí majú základne v iných krajinách. To zodpovedá potrebám leteckých prevádzkovateľov, potrebám zamestnancov a predovšetkým potrebám spotrebiteľov.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE).(LT) Rada by som upozornila na niekoľko bodov v súvislosti s nariadením, o ktorom diskutujeme a ktoré je veľmi dôležité pre našich občanov. Predovšetkým sa dotýka cestujúcich, leteckých spoločností, ich vlastníkov a posádky lietadla.

Po prvé, pripravované opatrenia by umožnili nielen zvýšenie transparentnosti leteckého cestovného, ale taktiež by pomohli v boji proti zavádzajúcim informáciám, ako to už bolo spomenuté, a rovnako v boji proti nečestnej súťaži. Po druhé, nariadenie stanovuje opatrenia na zvýšenie bezpečnosti letov, čo je veľmi dôležité. Po tretie, nariadenie poskytuje informácie o sociálnych právach posádky a spôsoboch, ako ich zabezpečiť. Preto by tiež rada zablahoželala pánovi Degutisovi a poďakovala mu za jeho prácu. Teším sa na zajtrajšie hlasovanie.

 
  
MPphoto
 
 

  Saïd El Khadraoui (PSE). (NL) Vážený pán komisár, dámy a páni, rád by som začal tým, že využijem túto príležitosť a poďakujem spravodajcovi za jeho prácu a zablahoželám mu k dosiahnutiu dohody s Komisiou a Radou. Z pohľadu mnohých oblastí tu teda ide o zjednodušenie pravidiel.

Ide o ďaleko viac. Rád by som podporil to, čo už povedali moji kolegovia o dôležitosti transparentnosti v súvislosti s cenami leteniek. Je to veľký krok vpred. Tiež to vždy bola dôležitá požiadavka zo strany Parlamentu. Dovoľte nám byť úplne zrozumiteľnými: nemáme nič proti nízkym cenám, ale spotrebiteľ by mal mať s ohľadom na všetku transparentnosť jasnú predstavu o nákladoch ešte pred kúpou letenky, ktorá by zahŕňala všetky náklady. To isté platí aj pre všetky ostatné služby navyše a poistenie, o ktoré musí zákazník výslovne požiadať. Preto, pán Degutis, predpokladám, že vaša správa sa bude zajtra tešiť podpore zo strany Parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Reinhard Rack (PPE-DE). (DE) Vážená pani predsedajúca, chcem sa venovať problému, ku ktorému sa vyjadrovali takmer všetci rečníci, a to väčšej transparentnosti pokiaľ ide o stanovenie ceny a zdôrazniť, čo správne vypozoroval pán Simpson.

Ktokoľvek, kto si niekedy rezervoval let prostredníctvom internetu – a mnoho z nás to tak robí – vie, že problém môže vzniknúť nielen v súvislosti s cenovou transparentnosťou, ale aj v prípade, ak nevyplníte správne nejakú drobnosť počas rezervácie. V takomto prípade sa všetko vráti späť a vy skončíte s letenkou, ktorej cena je príliš vysoká a ktorej súčasťou sú poplatky navyše a poistenie. Samotné letecké spoločnosti by nemali podporovať tieto praktiky a predovšetkým Komisia a my v Parlamente by sme mali sledovať takéto správanie. To je jediný spôsob, ako sa postarať o rozumný systém ohľaduplný k zákazníkovi určený pre našich občanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN). - (PL) Vážená pani predsedajúca, rád by som zablahoželal spravodajcovi k jeho skutočne výbornej správe.

Na tomto zasadnutí sme diskutovali o letectve pri mnohých príležitostiach. Dnes chceme uskutočniť nariadenia o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve spred 16 rokov. Tieto zmeny a doplnenia by mali pomôcť zlepšiť bezpečnosť a – toto by som vyzdvihol – kvalitu služieb leteckej dopravy a rovnako aj ochranu cestujúcich. Jasná informácia o cene letenky je obzvlášť dôležitá. Je tiež dobré, že sa zaoberáme problémom udeľovania povolení na zabezpečenie spoľahlivosti prevádzkovateľov.

Taktiež je dobré, že sa dnes diskutuje aj o právach posádky. V tomto čase, keď sa letectvo mimoriadne rozvíja, je toto nariadenie nevyhnutné. Zároveň by nemalo obmedzovať nové iniciatívy a malo by presadzovať záujmy cestujúcich. Taktiež by sme mali pamätať na to, že lety začínajú a končia na letiskách, preto je nevyhnutná aj prijateľná kultúra služieb na letiskách.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE) - (RO) Nová forma nariadenia posilňuje a zlepšuje existujúce právne ustanovenia, pokiaľ ide o kontrolu licencií prevádzkovateľov lietadiel, prenájom, rozloženie prevádzky a cenovú transparentnosť.

Myslím, že tento spôsob, lepšie vymáhanie právnych predpisov v sociálnej oblasti týkajúce sa času odpočinku a pracovného času je zabezpečené a zásada nediskriminácie medzi leteckými prevádzkovateľmi ako aj zásada konzultácie s letiskami o rozložení leteckej prevádzky sú zavedené.

Navrhované zmeny a doplnenia nového nariadenia tiež zahŕňajú zásadu aglomerácie, ktorá predstavuje zoskupovanie lokalít, ktoré ponúka to isté letisko. Tento koncept by mohol byť využitý aj pri rozvoji ďalších typov infraštruktúry.

Myslím, že by nemala existovať žiadna diskriminácia medzi cestujúcimi na základe ich miesta bydliska alebo cestovných kancelárií. Aby ľudia dôverovali leteckým službám, všetci prevádzkovatelia leteckých služieb by mali spĺňať normy kvality a bezpečnostné normy, a predovšetkým, na letenke by mali byť jasne uvedené všetky poplatky a tarify.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Tajani, podpredseda Komisie. (FR) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, rád by som vám úprimne poďakoval za túto diskusiu a za záväzok Parlamentu prejsť celý tento text, ktorý je nevyhnutný pre fungovanie jednotného trhu leteckej dopravy. Myslím, že teraz máme vyvážený text, ktorý obsahuje najdôležitejšie zmeny a hlavné zmeny a doplnenia zo strany Európskeho parlamentu z prvého čítania.

Vítam predovšetkým zlepšenia navrhnuté v súvislosti s miestom založenia a zmeny textu týkajúce sa podmienok udeľovania a zrušenia licencií, záväzkov služieb vo verejnom záujme a rozdelenia prevádzky medzi letiskami.

Predovšetkým však podporujem pozíciu prevažnej väčšiny členov, ktorí rečnili dnes večer, pokiaľ ide o cenovú transparentnosť a práva cestujúcich. Rád by som v tejto diskusii zopakoval, že je pre nás veľmi dôležité ochrániť práva cestujúcich, ochrániť práva občanov. Všetci sme preto zaviazaní, pokiaľ ide o transparentnosť. Dúfam, že keď bude toto nariadenie zavedené, tak ho budú dodržiavať všetky letecké spoločnosti a všetci tí, ktorí predávajú letenky. Komisia zabezpečí, aby boli vždy dodržané práva cestujúcich.

Preto som potešený, pokiaľ ide o kvalitu odvedenej práce a myslím si, že spravodajca odviedol výbornú prácu, s pomocou Komisie a všetkých tých, ktorí sa zúčastnili na tejto diskusii, predovšetkým všetkých, ktorí chránia práva cestujúcich.

 
  
MPphoto
 
 

  Arűnas Degutis, spravodajca.(LT) Aj bez toho, aby som vedel, aké budú zajtrajšie výsledky, by som rád poďakoval mojim kolegom a zástupcom Komisie. Táto práca bola zaujímavá, užitočná a plná výziev a príjemných momentov. Rád by som zaželal Komisii úspech, pokiaľ ide o zavedenie a sledovanie tohto nariadenia. Ako dobre vieme, vysoké ceny by priniesli ťažké časy pre mnohé letecké spoločnosti a našou prioritou by potom bolo chrániť práva cestujúcich, ktorí by neboli nadšení, ak by letecké spoločnosti zbankrotovali. Ešte raz vám všetkým ďakujem za spoluprácu.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). - (CS) Vážená pani predsedajúca, tiež som dúfala, že budem môcť hovoriť o tejto správe počas postupu „catch the eye“, ale chápem, že teraz pravdepodobne už nie je dostatok času. Bola by som rada, ak by bolo aspoň v zápisnici zaznamenané, že som taktiež chcela prispieť svojím príspevkom k tejto správe o leteckej doprave.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. – Vážená pani Roithová, musíme dodržiavať časový harmonogram. Piati členovia už požiadali o slovo a vy ste sa vyjadrili k predchádzajúcej správe. Snažíme sa nájsť rovnováhu, preto neumožňujeme predniesť príspevok členom, ktorí sa už vyjadrovali k ostatným správam, pretože hodiny tikajú.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční zajtra o 12.00 hod.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia