Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2041(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0252/2008

Predkladané texty :

A6-0252/2008

Rozpravy :

PV 08/07/2008 - 18
CRE 08/07/2008 - 18

Hlasovanie :

PV 09/07/2008 - 5.19
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0356

Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 8. júla 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

18. Za novú kultúru mestskej mobility (rozprava)
Zápisnica
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. – Nasleduje správa (A6-0252/2008) pána Reinharda Racka, v mene Výboru pre dopravu a cestovný ruch, s názvom Za novú kultúru mestskej mobility (2008/2041(INI)).

 
  
MPphoto
 
 

  Reinhard Rack, spravodajca. (DE) Vážená pani predsedajúca, minulú jeseň Komisia predstavila Zelenú knihu s názvom „Za novú kultúru mestskej mobility“ a o niekoľko mesiacov plánuje predložiť akčný plán obsahujúci špecifické opatrenia.

Európsky parlament ako ďalší zákonodarca cíti povinnosť a zodpovednosť v súvislosti s ďalšími opatreniami a ako inštitúcia s rozpočtovou právomocou zavčasu predniesť svoju pozíciu o tejto Zelenej knihe. K tomuto problému sme pristúpili sebaisto a opatrne: sebaisto v tom zmysle, že chceme povedať, kam by nás podľa názoru Európskeho parlamentu mala doviesť táto cesta a opatrne, pretože nechceme spochybniť právo Komisie na iniciatívu, ale budeme očakávať jej podrobné návrhy.

Pokiaľ ide o tento problém, vo Výbore pre dopravu sme dospeli k širšiemu konsenzu. Rád by som vás krátko informoval o niekoľkých dôležitých otázkach.

Kľúčovou témou, ktorou sa zaoberalo mnoho kolegov, bola subsidiarita. Pýtali sa, kto by mal byť v tejto veci aktérom a či v prvom rade ide o záležitosť Európy a domnievali sa, že pravdepodobne by sme nemali navonok robiť rozhodnutia.

Naša odpoveď je takáto: predpokladáme, že predstavenie Zelenej knihy, za ktorým nasleduje akčný plán, neovplyvní existujúce vymedzenie oblastí zodpovednosti v rámci Európy, ale že všetci kompetentní aktéri, Európska únia, členské štáty a regionálne a miestne orgány využijú svoje právomoci a rozhodne sa budú navzájom rozumne koordinovať. Z tohto hľadiska by sme radi videli integrovaný súhrnný koncept a rozhodnutia zo strany miest o tom, čo je v skutočnosti správne a dôležité pre jednotlivé samosprávy.

Ďalším problémom je zabezpečenie toho, aby doprava uspokojovala potreby ľudí. Nemali by sme zavádzať občanov Európy na európskom vnútornom trhu dopravy. Ak je v meste zelená zóna a ďalšia zelená zóna až v ďalšom meste, to nemusí znamenať, že čelia novému svetu jednoduchým prekročením hranice miestneho orgánu. Očakávame zosúladenie v rámci Európy a od Európy stanovenie najlepších postupov.

Tretím problémom je sprevádzanie zavedenia opatrení. Zúčastnili sme sa zasadnutia, na ktorom sa väčšina sťažovala, že veľakrát dostanú nariadenia z Európy a potom, keď je potrebné ich zaviesť, zistia, že členské štáty ich nezaviedli, alebo lepšie povedané nechali ich bez dotácií, ktoré by zabezpečili zavedenie týchto európskych opatrení.

Chceme venovať mimoriadnu pozornosť znevýhodneným cestujúcim. Podľa môjho názoru, a ako často opakujem, týka sa to aj mužov a žien s malými deťmi. Vo verejnej doprave to nemajú ľahké alebo lepšie povedané v doprave to nemajú ľahké.

Chceme zavčasu vyslať odkazy smerom k samotnému priemyslu o naliehavosti vyvinúť lepšiu logistiku a nové technológie. A čo je najdôležitejšie, chceme zvýšiť informovanosť ľudí. Oni sami musia pomôcť zabezpečiť, aby sme skutočne mohli dosiahnuť zdravé životné prostredie prostredníctvom systému dopravy.

Pán Cramer bude chodiť na bicykli, pán Marinescu bude chodiť domov novým vysokorýchlostným vlakom, pán Costa bude využívať motorový čln, pán podpredseda Tajani bude v Ríme cestovať skútrom a ja budem do môjho rodného mesta chodiť pešo. Ak všetko toto urobíme, prinesieme malé, ale nie bezvýznamné zlepšenie.

Na záver by som rád poďakoval obidvom komisárom, ktorí sa týmto problémom zaoberali do hĺbky, podpredsedovi Jacquesovi Barrotovi a podpredsedovi Antoniovi Tajanimu, ktorý je teraz zodpovedným komisárom. Ďakujem tieňovým spravodajcom, ktorí taktiež pracovali na tejto správe a kolegom, ktorí vo výbore pomohli dosiahnuť tento prijateľný výsledok. Dovoľte mi tiež poďakovať mojim kolegom vo výbore, v mojej skupine a v mojom úrade za ich prácu. Dúfam, že bude dôvodom pre ďalší prijateľný výsledok.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Tajani, podpredseda Komisie. (IT) Vážená pani predsedajúca, rád by som začal poďakovaním pánovi Rackovi za jeho text, ktorý vypracoval v spolupráci s Parlamentom. Taktiež som mu vďačný za jeho živý príspevok. Pôjdem a navštívim ho, aby sme nabudúce, ako navrhuje, našli intermodálne spôsoby premiestňovania sa v rámci našich miest.

Práca Parlamentu nadväzujúca na iniciatívu Komisie mala nepochybne priaznivý vplyv, rovnako ako diskusia, ktorá bola zameraná na tri základné otázky: ako môže byť v Európe zlepšená mestská mobilita, pridaná hodnota intervencie na úrovni Spoločenstva a prerozdelenie úloh medzi rôzne úrovne vlády. Zelená kniha Komisie začala proces zapájania sa do aktivít na európskej úrovni v oblasti mestskej mobility a dopravy. Kladie mestskú mobilitu do srdca európskych diskusií o najlepších prostriedkoch zabezpečenia mobility na základe toho, že je trvalo udržateľnou pre súčasnú spoločnosť, ako aj pre budúce generácie.

Hlavnými dôvodmi našej diskusie sú znepokojenia týkajúce sa klimatických zmien, dopravnej zápchy, vplyvov na zdravie a predovšetkým znečistenie atmosféry, bezpečnosti dodávok energie a bezpečnosti cestnej premávky. Mnoho pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré boli predložené na prerokovanie v rámci návrhu správy členmi Výboru pre dopravu a príspevky zo strany Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a Výboru pre regionálny rozvoj ukazujú, ako veľmi sa Európsky parlament zaoberá otázkou mestskej mobility, problémom, ktorý ovplyvňuje prevažnú väčšinu občanov EÚ.

Ako viete, konzultácie o Zelenej knihe skončili 15. marca a my sme dostali viac ako 400 príspevkov. Názory všetkých zúčastnených a samozrejme návrhy európskych inštitúcií poskytnú hodnotné vstupy, pokiaľ ide o nastávajúci akčný plán o mestskej mobilite, ktorý plánujem predstaviť túto jeseň.

Dovoľte mi prejsť k správe. Vítam pozvanie, ktoré je obsiahnuté v správe a  súvisí s rozvojom široko koncipovanej stratégie o európskej mestskej mobilite ako aj uznanie, že činnosť na úrovni Spoločenstva ponúka v niektorých sférach jasnú pridanú hodnotu. Správa rozpoznáva hlavné sféry činnosti štruktúrovaným, cieleným a taktiež veľmi jasným spôsobom a preto by som ešte raz vzdal poklonu pánovi profesorovi Rackovi. Správa analyzuje úlohu EÚ v rôznych oblastiach: právne predpisy, štandardizácia a zosúladenie, výmena osvedčených postupov a výskum. Okrem toho, vyzdvihuje potrebu koordinácie medzi jednotlivými orgánmi a integrovaný prístup, a rovnako aj zodpovednosť jednotlivcov a otázku financovania.

Najviac vítam myšlienky zahrnuté v texte, ale mal by som sa obšírnejšie venovať predovšetkým niektorým špecifickým otázkam, ktoré sú zahrnuté medzi mnohé, ktorými sa zaoberá správa. Upozorňujem napríklad na to, že správa potvrdzuje potrebu porovnateľných údajov a potrebu zohľadnenia mestskej mobility aj v ďalších sférach činnosti, kde má Európska únia svoje právne právomoci. Z tohto hľadiska, navrhovaná európska platforma zoskupuje údaje, osvedčené postupy a informácie o politike spôsobom, ktorý sa vyhýba byrokracii a nepochybne si zaslúži ďalšiu pozornosť.

Úplne súhlasím, pokiaľ ide o dôležitosť usmernení EÚ v súvislosti so štandardizáciou a zosúladením systémov dopravy, predovšetkým s ohľadom na zelené zóny a tvorbu cien, ak sa chceme vyhnúť postupným riešeniam vyvinutým v rôznych európskych mestách. Podporujem aj návrhy o sociálnej dimenzii, ktorá sa dotýka špecifických skupín a taktiež návrhy o zlepšení vzdelania, odborného vzdelávania a kampaní zameraných na zvýšenie informovanosti, ktoré by mohli prispieť k zmene správania našich občanov. Pokiaľ ide o financovanie, súhlasím so správou, že je nevyhnutné navrhnúť nové finančné nástroje s cieľom čo najlepšie využiť finančné prostriedky Spoločenstva.

Na záver, vážená pani predsedajúca, dámy a páni, úplne podporujem pozorovania, ktoré sú zahrnuté v správe: hovoríme o naliehavej potrebe nového zmýšľania a inovačných konceptov o mobilite v našich mestách. So všetkou úctou k zásadám EÚ a právnym predpisom, musíme presadzovať a nie brzdiť tvorivosť a pružnosť na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni. O tomto všetkom je subsidiarita. Vaša hodnotná správa vo veľkej miere prispieva k tvorbe európskej koncepcie v tejto oblasti: oblasti, ktorá je blízka srdciam občanov, podnikateľov a politikov v celej Európe, a predovšetkým miestnych úradníkov.

Ešte raz vám ďakujem za pozornosť a blahoželám spravodajcovi k jeho výbornej práci.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis spravodajca Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín požiadaného o stanovisko.. – (LT) Rád by som zablahoželal spravodajcovi pánovi Rackovi k jeho správe. Keby 80 % ľudí, ktorí žijú v mestách, prijalo odporúčané opatrenia o kultúre mestskej mobility, život by sa stal pre každého oveľa lepší a zdravší. Toto je dobrý príklad spôsobu, akým sa EÚ stará o svojich občanov.

Potrebujeme rozšíriť verejnú dopravu a sieť cyklistických trás a posilniť využívanie prostriedkov dopravy, ktoré sú prijateľné pre životné prostredie. Najdôležitejšou a najťažšou úlohou však ostáva zmena návykov ľudí. Napríklad, v Litve okolo 50 % všetkých ciest uskutočnených autom je uskutočnených na vzdialenosť menšiu ako jeden kilometer. Dokonca aj mladí a zdraví ľudia zabúdajú, že majú nohy a že bicykle už boli objavené. Pomocou Komisie by sme mali byť schopní nájsť rôzne finančné páky na odstránenie alebo zníženie dopravných zápch, ktoré ochromujú život v mestách a ich obyvateľov. Ide tiež o pohyb, mobilitu alebo udusenie medzi železnými monštrami, ktoré vypľúvajú látky znečisťujúce životné prostredie.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Olbrycht, spravodajca Výboru pre regionálny rozvoj požiadaného o stanovisko. (PL) Vážená pani predsedajúca, najskôr by som chcel zablahoželať pánovi Rackovi k jeho správe a ako zástupca Výboru pre regionálny rozvoj by som rád povedal, že medzi výbormi prebiehala veľmi dobrá spolupráca, a to medzi Výborom pre dopravu a Výborom pre regionálny rozvoj. Dúfam, že táto spolupráca bude príkladom spolupráce na projektoch aj v budúcnosti.

Správa pána Racka sa zaoberá dôležitými konceptmi v mnohých rôznych oblastiach. To znamená, na jednej strane, technické a organizačné problémy súvisiace so životným prostredím a, na strane druhej, otázky súvisiace so sociálnymi záležitosťami a problémami týkajúcimi sa územného a urbanistického plánovania. Táto správa tiež skúma do hĺbky problém, o ktorom hovoril pán Rack, inými slovami, praktické pôsobenie zásady subsidiarity. Správa sa zaoberá problémom, ktorý nepochybne patrí do právomocí miestnych orgánov, ale nepatrí do oblasti ich činnosti. Podľa zásady subsidiarity by však subjekty na ďalšej úrovni mali v tomto ohľade mestám pomáhať: toto si vyžaduje aj zásada ústretovosti. Subjekty na ďalšej úrovni by mali pomáhať mestám a tie by tiež mali, predovšetkým, pomáhať členským štátom a tiež Európskej únii a to predovšetkým vytvorením organizačných a finančných možností a financovaním pilotných štúdií a experimentálneho výskumu.

Táto správa sa dotýka aj toho, čo vieme o teórii, ale práve tu môžeme vidieť, čo znamená integrovaný prístup v praxi. Je to prístup, ktorý vyžaduje spoluprácu mnohých rôznych typov faktorov. Tešíme sa na ďalšiu prácu Európskej komisie, pokiaľ ide o tento problém a veľmi radi by sme videli akčný plán.

 
  
MPphoto
 
 

  Markus Ferber , v mene skupinyPPE-DE.(DE) Vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár, dámy a páni, ak je Európa vôbec bohatá, je bohatá svojou rôznorodosťou. Musíme si vždy pamätať, že keď hovoríme o mestskej doprave, že zároveň zachovávame a udržujeme toto bohatstvo z dlhodobého hľadiska.

Preto som trochu znepokojený, keď som počul prvého rečníka, ktorý spomenul, že stratíme rovnováhu, že náš spravodajca vo svojej správe objasnil rozdiel medzi tým, o čom môžeme rozhodnúť na miestnej úrovni podľa zásady subsidiarity, a tým málom, čím môžeme prispieť tu zo strany Európskej únie. Ak by sa to stalo, zjednotili by sme európske mestá a stratili bohatstvo Európy.

Dovoľte mi to povedať otvorene: miestne a regionálne orgány, ktoré sa už snažia vyrovnať s problémami organizácie dopravy, nepotrebujú Zelenú knihu, miestne a regionálne orgány, ktoré až dosiaľ odmietali riešiť tento problém, sa týmto problémom sa nebudú zaoberať ani v budúcnosti ani na základe Zelenej knihy alebo nášho uznesenia.

Musíme si uvedomiť, že akokoľvek radi sa zaoberáme podrobnosťami, Európa uspeje len vtedy, ak jej občania prijmú toto uznesenie na miestnej úrovni. Neprijmú ho na miestnej úrovni ak, nebudú cítiť, že zasahuje do všetkých oblastí ich miestneho života. Preto som bol kritický aj vo výbore. Veľmi ľutujem, že Výbor pre dopravu a cestovný ruch neprijal moje pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, pretože sa obávam, že nakoniec – počnúc samozrejme osvedčenými postupmi, so štrukturálnymi fondmi a so stimulmi z kohézneho fondu – robíme niečo, čomu by sme sa mali radšej vyhnúť.

Preto žiadam, aby sme prijali kompromis odsúhlasený vo výbore v najvyššej možnej miere. Nechoďme za tieto hranice, ktoré sú výsledkom mnohých zmien a doplnení, a ktoré už boli predložené na prerokovanie. Európa nebude úspešná, ak bude zasahovať do všetkých oblastí života ľudí.

 
  
MPphoto
 
 

  Saïd El Khadraoui, v mene skupiny PSE. – (NL) Rád by som začal poďakovaním spravodajcovi, pánovi Rackovi, za dobrú spoluprácu. Myslím si, že sme spolu dosiahli skvelú dohodu. On vie, že v niektorých otázkach chceme byť ambicióznejší a že sme chceli stručne zopakovať vo forme konkrétnych požiadaviek to, akým spôsobom by mala prispieť Európska únia. Rozumiem, že niektorí členovia jeho vlastnej skupiny s tým nesúhlasia.

V nadväznosti na to, čo bolo povedané, táto správa obsahuje dostatočné množstvo dobrých častí a preto dostáva plnú podporu mojej skupiny. Na začiatok uznáva, že mestá v celej Európe čelia rovnakým výzvam. Všade sú dopravné zápchy a to je problém, ktorý vedie k stresu a strate času. Všade potom dochádza k nehodám. Myslím, že polovica nehôd v Európskej únii sa stane v mestských oblastiach.

Taktiež chceme splniť ambiciózne ciele týkajúce sa klimatických zmien, ktoré sme si sami stanovili. Väčšina miest a veľkomiest sa tiež usiluje o financovanie vlastnej infraštruktúry a Európska únia môže zohrávať kladnú úlohu, pokiaľ ide o podporu všetkých týchto oblastí, aj keď – ja to veľmi rád uznám – situácia je z miesta na miesto rôzna. Môžeme sa však poučiť jeden od druhého a myslím si, že myšlienka observatória alebo platformy, pokiaľ ide o mestskú mobilitu, v ktorej bude možná výmena dobrých nápadov, by mala byť rozvinutá.

Mestá a veľkomestá by mali byť podporené a požiadané o to, aby dali na papier plány týkajúce sa mobility s cieľom spojiť všetky zúčastnené strany, dosiahnuť konsenzus o spoločnom prístupe a dospieť k pozitívnym dohodám. Veríme, že Európska únia by mala mať vedúce postavenie v oblastiach zosúladenia, štandardizácie, interoperability a výskumu a rozvoja nových projektov vrátane projektov verejnej dopravy a lepšej šance na úspech a uľahčiť rozširovanie udržateľných riešení v celej Európe.

Vážený pán komisár, na záver, spoliehame sa na vás, že prídete s konkrétnym akčným plánom a s jasným rozdelením zodpovedností medzi jednotlivé politické úrovne, ale plánom, v ktorom bude Európska únia zastávať vedúce postavenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Marie Beaupuy, v mene skupiny ALDE. – (FR) Vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár, dámy a páni, rád by som začal poďakovaním pánovi Reinhardovi Rackovi za jeho výbornú správu a rovnako ďakujem Komisii predovšetkým za vypracovanie Zelenej knihy, ktorá je teraz predmetom širších konzultácií a ktorá vedie k vytvoreniu akčného plánu ešte do konca roka 2008.

S mojimi kolegami zo skupiny pre bývanie (URBAN), najmä s Janom Olbrychtom, ktorý práve predniesol svoj príspevok, sme minulý rok pozvali komisára Barrota, aby s nami diskutoval o tomto probléme. Táto diskusia bola obzvlášť živá, najmä pokiaľ ide o tému integrovaného prístupu. Vážený pán komisár, v krátkom čase, ktorý mám k dispozícii, by som rád upozornil na výhody, ktoré má detailné nazeranie na tento aspekt. Existuje spojitosť medzi konceptmi urbanistického plánovania a mestskou mobilitou. Ak hovorím o „konceptoch urbanistického plánovania“, myslím tým absenciu konceptov urbanistického plánovania. Aby som načrtol túto situáciu, spomeniem štyri skutočnosti.

Po prvé, je jasné, že naše mestské časti, ktorých súčasťou sú obchodné, priemyselné odvetvia a zóny, odvetvia a zóny bývania a voľného času, sa v súčasnosti rozrastajú, či sú malé, veľké alebo strednej veľkosti. Mobilita sa rozvíja s každou novou zónou. Musím vám pripomínať, že naše mestské oblasti sa rozrástli o 11%, pokiaľ ide o ich veľkosť, zatiaľ čo ich populácia vzrástla len o 2,5 %? To znamená, že za 10 rokov, od roku 1990 do roku 2000, sa mestské časti rozšírili trikrát o veľkosť Luxemburska. Tieto číselné údaje ukazujú, že vždy, keď sa mestská časť rozšírila, naše cesty sa stali dlhšie bez ohľadu na to, kam nás dovedú. Nakoniec, v rámci týchto mestských častí, sa počet každodenných ciest, ktoré sú uskutočňované súkromnými automobilmi, zvýšil o 70 % a počet jednotlivých ciest o 20 %.

Tieto číselné údaje, tieto príklady, jasne ukazujú, že bez úspešného integrovaného prístupu, ktorý zohľadňuje rôzne mestské parametre a zároveň aj výkonnejšie, bezpečnejšie, inteligentnejšie vozidlá a rýchlejšiu, pohodlnejšiu verejnú dopravu, nebudeme schopní vyriešiť problém mestskej mobility a nebudeme schopní vyriešiť problém, ktorému čelia naši občania, ktorí budú nútení urobiť stále viac dlhších, nákladnejších a nepríjemných ciest.

Tieto koncepty urbanistického plánovania, vážený pán komisár, dámy a páni, musia zohľadňovať mestskú dopravu nielen pokiaľ ide o veľkomestá a mestá, mestské teritórium, ale tiež, ako povedal môj kolega pán Rack, aj úroveň predmestia. V týchto mestských a prímestských častiach musí existovať primeraná úroveň jednotných prístupov pre všetkých našich občanov, ktorí pracujú, oddychujú, vzdelávajú sa atď. Aj keď týmto problémom, ako to bolo už spomenuté, je otázka, ako umožniť rôznym administratívnym štruktúram, rôznym štvrtiam a ostatným teritóriám, aby spolu existovali vedľa seba. Preto, vážený pán komisár, vás žiadame o venovanie zvláštnej pozornosti integrovanému prístupu a zohľadnenie tohto prístupu v budúcich akčných plánoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Cramer, v mene skupiny Verts/ALE.(DE) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, tiež by som rád poďakoval spravodajcovi. Aj keď len ťažko môžem hovoriť o niečom pozitívnom, pokiaľ ide o konečný výsledok tejto správy. Európske mestá sú stále ponechané na samé seba, nie je im poskytovaná pomoc. Namiesto vytvorenia konkrétneho pomocného rámca pre mestské oblasti v 27 členských štátoch, sa väčšina členov výboru rozhodla pre povrchný text: mestá sa stanú zelenšími, bude tam menej hluku a lepšia kvalita života! Správa je nejasná, pokiaľ ide o spôsob dosiahnutia týchto cieľov, rovnako ako bola Európska komisia vo svojej Zelenej knihe o mestskej mobilite.

Pán Rack nám ponúkol niekoľko možností výberu podobne ako je to v suši bare, pokiaľ ide o riešenie problémov dopravy. V najlepšom prípade nám správa ponúka zoznam pridaných prísad, ale nie celý recept. Ide o naliehavú potrebu konať na úrovni EÚ. Osem z desiatich občanov EÚ žije v mestách a takmer všetci trpia tými istými problémami: dopravnými zápchami, nehodami, hlukom a znečistením. Naše mestá tiež zohrávajú kľúčovú úlohu v kontexte klimatických zmien. Mestská doprava je zodpovedná za približne 40 % všetkých emisií CO2 a 70 % všetkých skleníkových plynov. EÚ sa nepodarí splniť vlastné ciele týkajúce sa ochrany klímy, kým nezabezpečí zníženie premávky na cestách a ľudia nezačnú chodiť vlakmi, autobusmi, na bicykloch a pešo namiesto toho, aby využívali autá.

Emisie z dopravy v skutočnosti od roku 1999 vzrástli o 30 %, kým emisie z ostatných zdrojov klesli o 10 %. To znamená, že emisie z dopravy pohltili úspechy dosiahnuté v ostatných oblastiach. Napriek tomu, väčšina poslancov sa domnieva, že napriek tomu, že sú tieto číselné údaje uvedené v správe s cieľom naznačiť spojitosť medzi mestskou dopravou a klimatickými zmenami, ide o krok príliš ďaleko.

Na zajtrajšom hlasovaní predložia Zelení svoje pozmeňujúce a doplňujúce návrhy s cieľom vniesť do správy o mestskej mobilite prvok, ktorý je tak veľmi potrebný. Po prvé, chceme prispôsobiť spolufinancovanie EÚ, aby bola doprava prijateľná pre životné prostredie, predovšetkým, podľa našich pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré znamenajú, že by sa mali prideliť 40 % na železnice a 10 % na rozvoj cyklistiky. Doteraz bolo 60 % finančných prostriedkov z EÚ použitých na projekty ciest, kým len 20 % z týchto zdrojov bolo využitých na miestnu verejnú dopravu a železničnú dopravu. Potom nie je žiadnym prekvapením, že sa nám darí dosiahnuť presný opak toho, o čom neustále hovoríme, že chceme.

Po druhé, chceme prideľovať finančné prostriedky EÚ len v tom prípade, ak sú mestá schopné predložiť udržateľný plán mobility, ktorý by zabránil množstvu zbytočných cestných projektov. Po tretie, chceme zlepšiť bezpečnosť dopravy zavedením všeobecného obmedzenia rýchlosti na 30 km/h a zároveň umožniť mestám, aby si samé stanovili vyššie rýchlosti pre konkrétne cesty.

Ak chceme urobiť viac, pokiaľ ide o životné prostredie a ochranu klímy a zabezpečenie bezpečnej dopravy, európske mestá budú potrebovať značnú pomoc zo strany EÚ. Tento cieľ však dosiahnu len vtedy, ak budú prijaté naše pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Ak budú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy zamietnuté a bude prijatá ďalšia správa, ktorá nerieši ani jeden problém, Zelení nebudú hlasovať v prospech tejto správy.

 
  
MPphoto
 
 

  Johannes Blokland, v mene skupiny IND/DEM. – (NL) Predovšetkým by som chcel začať poďakovaním pánovi Rackovi za jeho ťažkú prácu. Mestská mobilita je zložitým problémom, pokiaľ ide o prípravu politiky na európskej úrovni. Nie je jednoduché vymedziť hranicu zodpovedností a to je viditeľné aj v správe, o ktorej dnes diskutujeme.

Na jednej strane, v správe sa na viacerých miestach uvádza, že Európska únia zastáva úlohu, pokiaľ ide o uskutočnenie plánov týkajúcich sa mestskej mobility a potom na inom mieste sa uvádza, že mestská mobilita patrí do zodpovednosti európskych miest a miestnych orgánov a na základe zásady subsidiarity by mala mať Európska únia obmedzenú regulačnú funkciu. V skratke, pokiaľ ide o odhad zodpovedností v tejto oblasti, je to veľmi zložité. Napriek tomu si myslím, že spravodajca, pán Rack, sa dôkladne zaoberal týmto problémom a vhodne sformuloval text s ohľadom na zásadu subsidiarity.

Napriek tomu mám však niekoľko kritických poznámok. Po prvé, myslím si, že správa sa stala veľmi podrobnou. To vytvára dojem, že je možné navrhnúť európsky rámec, ktorý by mohol byť využitý na riešenie všetkých problémov vo všetkých európskych veľkomestách. Rozumiem podrobnému zoznamu tém, ktoré je nevyhnutné zohľadniť, pokiaľ ide o zosúladenie a zoznam oblastí činnosti a rozhodne sú dobre mienené, ale pochybujem o tom, že ich môžeme ďalej uplatniť. Myslím, že všeobecný prístup by bol oveľa praktickejší. To by mohlo upozorniť na výmenu osvedčených postupov a technologických pokrokov v oblasti mestskej mobility. Uvedomujem si, že tento prístup je menej ambiciózny, ale myslím si, že by sme mali pamätať na to, že mestská mobilita je záležitosťou európskych veľkomiest a mestských orgánov.

Taktiež zoznam toho, čo by malo byť zosúladené, obsahuje niektoré sociálne normy. Mne sa to nezdá ako dobrý nápad. Sociálne normy, ako mobilita znevýhodnených cestujúcich, sú veľmi úzko spojené s jednotlivými členskými štátmi a preto je lepšie ich nezosúlaďovať alebo neštandardizovať.

Napriek týmto kritickým poznámkam budem hlasovať v prospech správy. Skutočnosťou je, že pán Rack uspel v tom, že v správe zdôraznil bezpečnú, udržateľnú a účinnú štruktúru mestskej mobility, ktorá je záležitosťou veľkomiest a miestnych orgánov Európy a ja si myslím, že toto je z veľkej časti zmyslom tejto správy. Európska únia môže rozšíriť svoju pomoc prostredníctvom priameho financovania a výmeny potrebných informácií, ale nariadenia EÚ v tejto oblasti nie sú potrebné a nie sú ani žiadané.

Rád by som ukončil svoj príspevok tým, že poviem, že by sme pri tom všetkom nemali prestať brať ohľad na skutočnosť, že zodpovednosť za systémy mestskej dopravy ostáva v mestách a veľkomestách Európy. Práve ony budú musieť rozvinúť tieto systémy a účinne pracovať so všetkými príslušnými orgánmi. Nakoniec by som rád upozornil na to, že úspech týchto systémov dopravy stojí alebo padá na účasti občanov. Oni majú taktiež zodpovednosť prispieť k naplneniu cieľov plánov o mestskej mobilite: udržateľnej, bezpečnej a spoľahlivej doprave v mestských oblastiach.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE). - (RO) Politika miest nepatrí do právomoci Európskej únie: podľa zásady subsidiarity ide o právomoc miestnych a regionálnych orgánov. Napriek tomu sa však úroveň urbanizácie v Únii nepretržite zvyšuje. Okolo tristo miliónov občanov žije vo veľkomestách a percento mestskej populácie bude do roku 2020 presahovať 80 %.

Urbanizácia a aglomerácia sa stali európskym problémom, pretože ovplyvňujú blaho všetkých občanov Európy. V skutočnosti sa zaoberáme zvýšenou požiadavkou na nové a rozmanité prostriedky dopravy, ktoré spôsobujú zvýšenú spotrebu energie a úroveň využívania pôdy a postupne zhoršujú kvalitu vzduchu a pôdy.

Napriek závažným rozdielom na úrovni vnútroštátnych právnych predpisov, pokiaľ ide o mestskú dopravu a územné plánovanie, by sa mohli inštitúcie európskeho Spoločenstva aktívne zapojiť do koordinácie, trvalého rozvoja miest a predovšetkým rozvoja mestských dopravných služieb a vyvíjať snahy na zabezpečenie účinného rozširovania osvedčených postupov.

Môj kolega, pán Rack, nám ponúka výrečné príklady riešení zo strany moderných technológií, akými je virtuálna mobilita a následné zavedenie multimodality, optimalizácie využívania infraštruktúr, využívania alternatívnych prostriedkov dopravy.

Vzdelanie a iniciatívnosť súkromného sektora zohráva podstatnú úlohu pre zelené veľkomestá Európy a celková politika Spoločenstva by mala zohľadniť všetky dlhodobé náklady a poskytnúť vecné návrhy, účinné medziregionálne a cezhraničné mechanizmy spolupráce ako aj nevyhnutné zdroje informácií.

Vhodné využívanie štrukturálnych a kohéznych fondov na miestnej a regionálnej úrovni, čo je zároveň hlavnou príčinou urbanizácie, by sa malo stať najúčinnejším a najdostupnejším zdrojom na riešenie tejto výzvy, ktorou sa zaoberá Európa v 21. storočí.

 
  
MPphoto
 
 

  Inés Ayala Sender (PSE). - (ES) Vážená pani predsedajúca, najskôr sa chcem poďakovať Komisii za pomoc, ktorú poskytuje svojim občanom, pokiaľ ide o riešenie problémov mobility, akými sú napríklad bezpečnosť premávky na cestách, dopravné zápchy a vplyv na životné prostredie: prevažná väčšina našich občanov zažíva a trpí všetkými týmito problémami vo vlastných mestách a veľkomestách.

S ohľadom na výhrady a zdržanlivosť, ktoré boli vyjadrené v súvislosti s potrebou zabezpečiť, aby bol tento druh činnosti riadený na základe zásady subsidiarity, sa domnievam, že nielen takéto návrhy sú dôvodmi pre ďalšie nevyhnutné diskusie, ale taktiež poskytujú priestor na odpoveď, pokiaľ ide o vážne a naliehavé otázky národných, regionálnych a predovšetkým miestnych vlád.

Dnes diskutujeme o tomto probléme v rámci kontextu diskusie o opatreniach, ktoré sú zamerané na boj proti klimatickým zmenám na začiatku diskusie o globalizácii nákladov, s ohľadom na rôzne prostriedky dopravy. Tieto diskusie sú podstatné, ale musia byť zohľadnené v praxi, v každodennom živote ľudí a v ich okolí, veľkomestách.

Preto vítame túto ohromnú snahu našej inštitúcie, ktorá je zahrnutá v správe pána Racka. Rád by som zablahoželal spravodajcovi k jeho výstižným pripomienkam a ďakujem mu za jeho ochotu začleniť moje pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, a tým zároveň prijať, podporiť a pozdvihnúť niektoré podstatné problémy, akým je napríklad zdravšia alternatívna forma mestskej mobility – chôdza, bicykel alebo verejná doprava – a podnety v súvislosti s bezpečnosťou na cestách, ktorá, ako už bolo povedané, ukazuje svoju najškodlivejšiu a najagresívnejšiu stránku práve v mestskom prostredí. Zohľadnené by mali byť potreby nielen osôb so zníženou mobilitou, ale taktiež ľudí s deťmi v kočiaroch, na ktorých sa často zabúda, ako to dokazujú mnohé prekážky na mestských chodníkoch.

Správa tiež žiada účinné prostriedky dopravy vrátane spoľahlivých nakladacích a vykladacích systémov s cieľom uľahčiť prevádzku v rámci posledného úseku dopravy, uznaním potreby presadzovať spoločnú mobilitu ľudí a tovarov.

Okrem toho táto správa podporuje zlepšenie využívania inteligentných systémov dopravy s ohľadom na dostupnosť, interoperabilitu a pružné nástroje. Nakoniec, správa podporuje aktívnu účasť na miestnych mestských fórach o mobilite.

 
  
MPphoto
 
 

  Renate Sommer (PPE-DE). (DE) Vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár, dámy a páni, čo tu vlastne robíme? Zaoberáme sa problémom, ktorý nie je v našej právomoci. Táto Zelená kniha o mestskej mobilite bola založená na vykonštruovanej právomoci, ako to medzi štyrmi očami potvrdila aj Komisia. Bolo mi povedané, že Komisia sa vyhlásila za oprávnenú konať v tejto oblasti len preto, že hovoríme o klimatických zmenách a preto, že 80 % Európanov žije v mestách.

Dobrý bože, bola by som rovnako oprávnená povedať, že 80 % Európanov žije v rodinách alebo niekedy žilo v rodinách. Preto nám teraz dovoľte sa zaoberať rodinnou politikou. Bolo by to rovnako oprávnené a nemožné ospravedlniť. S ohľadom na mestskú mobilitu, jediné, čo môže byť presadzované na európskej úrovni je výmena osvedčených postupov, nič viac. Prijatie normatívnych opatrení na tomto zasadnutí by sa rovnalo porušeniu zásady subsidiarity.

Môžeme predpokladať, že samotné miestne orgány sú naklonené diskusii o svojich problémoch s dopravou, pretože tieto problémy súvisia so spôsobom, akým funguje hospodárstvo a vnútorný, mestský trh. Zároveň ide, samozrejme, o otázku kvality života obyvateľov mesta, ktorí inak môžu mesto opustiť. Problémy, ktorým čelia naše mestá, môžu byť podobné, ale jednoducho nie sú rovnaké. Preto potrebujeme miestnych aktérov, aby urobili rozhodnutia, ktoré budú šité na ich oblasť. O politike mestskej dopravy sa musí rozhodnúť na miestnej úrovni a rozhodnutia musia urobiť miestne orgány, ktoré sú zodpovedné za plánovanie.

Preto by som rada upozornila poslancov, aby nežiadali normatívne opatrenia v tejto správe alebo neinterpretovali text tak, že zahŕňa tieto opatrenia. Taktiež upozorňujem na vytváranie väčšieho množstva údajov a byrokracie. Stanovenie európskej platformy pre mestskú mobilitu by určite prispelo práve k tomuto. Nepochybne by sme mali skoncovať s ďalšou európskou agentúrou, ktorá by produkovala ešte viac papiera, a samozrejme, si tiež vyžadovala slušné množstvo peňazí.

To je spôsob, akým naladíme občanov proti Európe. A to si nemôžeme dovoliť. Žiadam vás o ukončenie tejto situácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). - (SK) Ako architektka/urbanistka, ktorá má niekoľkoročné skúsenosti ako regionálna politička v miestnej a regionálnej vláde, môžem potvrdiť, že problém mestskej mobility je mimoriadne aktuálny a zložitý a chcem sa poďakovať spravodajcovi za jeho prístup.

Mnoho veľkomiest si často neuvedomí, že môžu predchádzať týmto problémom, ktoré sa týkajú organizácie dopravy a to prostredníctvom plánovania miestnej infraštruktúry ciest. Pri rozhodovaní, aké veľkomesto v rámci Európy navštíviť, turisti zohľadňujú prístupnosť jednotlivých miest a spôsob, akým je danom meste organizovaná doprava. Dopravné zápchy skutočne neprispievajú k atraktívnosti miest a ich centier.

Bez inovačných riešení, akými je odbremenenie dopravy, využívanie alternatívnych prostriedkov dopravy ako cyklistika a tzv. carpooling (spoločná jazda jedným autom) nebude zaručený úspech. Verím, že výskum a vývoj ponúkajú značný, ešte nevyužitý potenciál, pokiaľ ide o nové bezpečnejšie a pre životné prostredie prijateľné prostriedky dopravy a trvalo udržateľné systémy dopravy.

Každý musí pomôcť k vyriešeniu našich problémov s dopravou: EÚ, veľkomestá a ich obyvatelia, a rovnako aj turisti. Myslím, že je taktiež dôležité rozdeliť zodpovednosť medzi EÚ a veľkomestá. Z tohto hľadiska by mala EÚ jasne formulovať úlohy.

 
  
MPphoto
 
 

  Pierre Pribetich (PSE). - (FR) Vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár, dámy a páni, predovšetkým by som chcel vzdať poklonu môjmu kolegovi Reinhardovi Rackovi. Táto nová kultúra mestskej mobility je skutočnou revolúciou, pokiaľ ide o náš spôsob zmýšľania a cestovania.

Budem parafrázovať známy výrok francúzskeho mysliteľa Sieyésa o treťom štáte: „Čo je mestská mobilita vo veľkomeste? Všetko. A čím bola dosiaľ? Ničím. Čo je jej túžbou? Byť niečím.“ Týmito slovami vyjadrujem úplnú zhodu s tým, čo je revolúcia v našom správaní a naliehavú potrebu, pokiaľ ide o integrovaný a všeobecne platný európsky prístup k tejto novej mestskej mobilite, s dôrazom na konzistenciu hlavných zásad úspešného urbanistického plánovania. Taktiež chcem vyjadriť moju úplnú podporu konečnému ustanoveniu štandardnej základni riešení, ktoré umožňujú vypracovanie opatrení šitých na mieru pre každú teritoriálnu úroveň.

Vážený pán komisár, to znamená, že Komisia musí prijať svoje finančné záväzky a zaviesť tento prístup do praxe. Počas jedného príspevku náš kolega spomenul túto metódu, pričom ju prirovnal k suši baru, keď Európa navrhuje rôzne jedlá a mestské oblasti ich buď uplatnia alebo nie. Tento pružný prístup nesmie stratiť svoj smer: naše veľkomestá. Potrebujeme všetky prísady, aby sme boli schopní spôsobiť prevrat mestskej mobility a založiť túto novú kultúru.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). - (CS) Vážená pani predsedajúca, prosím prijmite moje ospravedlnenie za môj predchádzajúci prejav. Teraz by som sa rada zapojila do diskusie o správe pán Racka o novej kultúre mestskej mobility. Ako som už predtým povedala, mám rada cyklistiku v Bruseli a Štrasburgu, kde sú cyklistické chodníky bezpečné a predovšetkým, kde sú ohľaduplní motoristi a kde sú prioritou nielen chodci, ale aj cyklisti. Oveľa viac sa bojím doma, v Prahe, kde vidím, ako sa turisti len tak-tak vyhnú autám a preto doma radšej nebicyklujem. Iná kultúra je spojená s inou tradíciou, pokiaľ ide o pravidlá na ceste, kde silnejší vyhráva. Verím, že rastúca európska mobilita znamená obe, zosúladenie pravidiel na cestách v členských štátoch a postupné zbližovanie pokút, pokiaľ ide o dopravné priestupky. Rôzne pravidlá budú podporou pre rôznu kultúru. Následne, pre rozmaznaných cyklistov-cudzincov a chodcov (a ja sa považujem za jedného z nich), predstavujú cesty v nových členských štátoch veľké riziko.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). - (RO) Blahoželám pánovi Rackovi k jeho správe.

Únia potrebuje novú kultúru mestskej mobility, v ktorej by mali byť verejná doprava a bicyklovanie oveľa dôležitejšie.

Pre rozvoj verejnej dopravy sú nevyhnutné politiky na miestnej, regionálnej a národnej úrovni, ktoré budú čiastočne alebo úplne zohľadňovať služby verejnej dopravy pre isté skupiny ľudí, akými sú: žiaci, študenti, dôchodcovia a invalidi.

Považujem za nevyhnutné, aby urbanizácia a urbanistické plánovanie pokračovali integrovaným spôsobom a tiež zohľadnili súčasné a budúce potreby v oblasti mestskej dopravy. Zavedenie rýchlikov spájajúcich centrá veľkomiest s námornými a železničnými stanicami, letiskami a, predovšetkým, okrajovými regiónmi by malo byť prioritou pre rozvoj a modernizáciu veľkomiest.

Lokality s prístupom k vnútrozemskej vodnej doprave by mohli rozvinúť intermodálnu dopravu, ktorá by znížila znečistenie spôsobované cestnou dopravou vo veľkomestách.

Inteligentné systémy dopravy a rozvoj zelených oblastí by mali byť integrované do novej politiky o mestskej mobilite.

 
  
MPphoto
 
 

  Inés Ayala Sender (PSE). - (ES) Rada by som sa poďakovala za vašu veľkorysosť, vážená pani predsedajúca. Nie je to prvýkrát, čo som sa musela pre nedostatok času vrátiť do zasadacej siene. V súvislosti so správou pána Racka by som rada povedala, že budem hovoriť ešte o dvoch problémoch, na ktoré je pán komisár veľmi citlivý.

Po prvé, rada by som spomenula nedostatok podnetov pre nové pracovné profily v súvislosti s mestskou mobilitou. Myslím, že by v tomto smere mali byť zavedené isté opatrenia a že by mali byť zohľadnené z pohľadu pokroku, ktorý predstavujú. Druhým problémom je široká možnosť konzultácie a prípravy na sociálny dosah opatrení, akými sú napríklad mestské nástroje, ktoré sú v popredí.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Tajani, podpredseda Komisie. (IT) Vážená pani predsedajúca, rád by som pripomenul skutočný význam slova subsidium v jazyku mojich predkov, v latinčine. Subsidium znamená pomoc, takže subsidiarita znamená pomáhanie. Hovorím to, aby som zmiernil obavy pána Ferbera, pána Marinescu a pani Sommerovej: Komisia nemá záujem nahradiť miestne, vidiecke a regionálne orgány. Nie je na Európe, aby určovala politiky miestnych samospráv, a taktiež nie je na Európe, aby rozhodovala, čo robiť v jednotlivých veľkomestách.

Subsidium znamená pomáhanie: preto Európa, Európska komisia a európske inštitúcie môžu prispieť navrhnutím riešení, môžu otvoriť diskusiu, môžu prispieť k výmene informácií medzi veľkomestami s cieľom nájsť riešenia – spoločné riešenia, ak je to možné – ktoré by mali byť prospešné najmä pre občanov, uľahčiť ich životy, cestovanie a ich bezpečnosť, či už na cestách alebo v zmysle ochrany ich zdravia pred znečistením.

Finančné príspevky sú, samozrejme, možnosťou. Rád by som pripomenul program Civitas, ktorý dosiahol dobré výsledky a môže byť vhodným príkladom nasledovania. V akčnom pláne, ktorý zamýšľam predložiť – ktorého cieľom je koordinovať a navrhnúť nápady, ako konať – budem vychádzať zo všetkých návrhov, ktoré sa počas dnešnej diskusie dostali do popredia, a zároveň sa pokúsim o predloženie nápadov a návrhov, ktoré budú vždy v súlade so zásadou subsidiarity, pretože som si vedomý právomocí Únie. Keďže väčšina občanov EÚ žije vo veľkomestách, verím, že je povinnosťou Európskej únie pomôcť.

Pomáhanie – opakujem – neznamená nahradenie: Som tiež presvedčený, že je záležitosťou miestnych orgánov, ktoré si zvolili ľudia, aby vyriešili problémy týchto ľudí. Európska únia však zohráva dôležitú úlohu, aj keď pomáha a koordinuje len v niekoľkých iniciatívach a prideľuje isté finančné prostriedky s cieľom prispieť k lepšiemu riadeniu našich občanov zo strany miestnych orgánov a ich úradníkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Reinhard Rack, spravodajca. (DE) Vážená pani predsedajúca, ďakujem všetkým mojim kolegom, ktorí dnes večer prispeli k tejto veľmi živej diskusii a určite upozornili na niektoré drobné chyby.

Z tohto hľadiska, posledných 40 alebo 50 minút odrážalo to, čo sa dialo v posledných mesiacoch vo Výbore pre dopravu a cestovný ruch. Aj vo výbore sme boli svedkami rozdielnych názorov. Museli sme hlasovať o viac ako 350 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch. Podarilo sa nám zmeniť týchto 350 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov na pomerne konzistentný text, ktorý bol následne vo výbore prijatý prevažnou väčšinou, a to 27 za a 2 proti. Bol by som rád, keby sme dosiahli podobný výsledok na zajtrajšom hlasovaní a urobím pre to všetko.

Jedna skupina vo Výbore pre dopravu nebola spokojná s výsledkom diskusií a dnes len zopakovala svoj nesúhlas. Taktiež sme počuli naliehavú žiadosť mojich kolegov, aby zajtra zmenili svoj názor. Bol by som veľmi vďačný mojim kolegom, ak by pokračovali v spolupráci, ktorej sme boli svedkami vo Výbore pre dopravu a ak by sa sústredili na text, ktorý sme navrhli vo výbore, ktorý bude prezentovaný na zajtrajšom plenárnom zasadnutí. V tejto súvislosti by som ich chcel požiadať, aby sa pozreli na odporúčania, ktoré spravodajca zahrnul do zoznamu na zajtrajšie hlasovanie.

Pokiaľ ide o ostatných, teším sa na pokračovanie v práci na tejto téme a želám Komisii a podpredsedovi úspech v súvislosti s akčným plánom a ich ďalšími činnosťami v tejto oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční zajtra o 12.00 hod.

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (PSE), písomne. (RO) Podľa môjho názoru je v modernom veľkomeste nevyhnutný nový prístup, pokiaľ ide o mestskú mobilitu. V Európe viedol hospodársky rast z 50. a 60. rokov 20. storočia k rozšíreniu horizontálnych veľkomiest, ktorých populácia sa presťahovala z centra mesta do okrajových častí. Tento model, ktorý súvisí s rastúcim používaním automobilov, už v súčasnosti nie je udržateľný, s ohľadom na neslýchané zvyšovanie cien palív a znepokojenia súvisiace s klimatickými zmenami, ktoré sú udávané mierou znečistenia, ktoré je spôsobené vnútorným spaľovaním motora.

Iniciatívy, ktoré umožňujú európskym veľkomestám plánovanie účinných systémov verejnej dopravy, ktoré spĺňajú požiadavky ochrany životného prostredia a sú prístupné každému, by mali byť vítané, rovnako ako integrácia do urbanistického plánovania alternatívnych prostriedkov dopravy, ktoré majú svoje opodstatnenie na krátke vzdialenosti alebo sa rôznia v nadväznosti na konkrétny čas dňa. Ďalšou výzvou je preprava tovarov mestskou dopravou, ktorá je nevyhnutná pre hospodársky rozvoj veľkomesta. Z tohto dôvodu považujem za dôležité zaviesť postupy, akým je napríklad výmena skúseností medzi samosprávami európskych veľkomiest, optimalizácia mestských databáz na európskej úrovni a podpora občanov, pokiaľ ide o zmenu spôsobu dopravy v mestskom prostredí.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia