Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-0075/2008

Indgivne tekster :

O-0075/2008 (B6-0169/2008)

Forhandlinger :

PV 08/07/2008 - 19
CRE 08/07/2008 - 19

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Tirsdag den 8. juli 2008 - Strasbourg EUT-udgave

19. Tekniske krav og administrative procedurer inden for civil luftfart / brug af fastspændingsanordninger til børn (forhandling)
Protokol
MPphoto
 
 

  Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er mundtlig forespørgsel af Eva Lichtenberger for Transport- og Turismeudvalget til Kommissionen om tekniske krav og administrative procedurer inden for civil luftfart (EU OPS) / brug af fastspændingsanordninger til børn (OPS 1.730) (O-0075/2008 - B6-0169/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Eva Lichtenberger, ordfører. - (DE) Fru formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Dagens forhandling blev udløst af en tv-udsendelse på den tyske kanal WDR, som viste, at de sikkerhedsseler, der i øjeblikket anvendes i fly til spædbørn og småbørn ikke nødvendigvis er sikre. Kollisionsforsøg har vist, at disse seler, som er de seler, der anvendes af de fleste luftfartsselskaber i Europa, faktisk kan udgøre en risiko for børn og forårsage alvorlige kvæstelser.

På et tidspunkt, hvor vi overvejer EU OPS, dvs. de tekniske sikkerhedskrav, som snart træder i kraft, ønskede jeg at sikre, at vi løste dette sikkerhedsproblem, og derfor viste jeg denne video til mine kolleger i Transport- og Turismeudvalget. Efter min mening er det afgørende, at vi ser grundigt på de kollisionsforsøg, der er gennemført, og som har vist, at disse seler ikke redder et barn, hvis take-off afbrydes, eller hvis et fly lander hurtigt, og at vi søger en omgående løsning. Jeg mener, at dette er ekstremt presserende.

De aktuelle, foreslåede regler vil fortsat tillade disse seler, selv om der gælder langt strengere sikkerhedskrav for børn i biler, i hvert fald i de fleste europæiske lande. Selv om nødlanding og afbrydelse af take-off sker meget, meget sjældent, hvilket vi er meget taknemmelige for, og som også kan tilskrives de tekniske regler, kan vi ikke tillade, at spædbørn og småbørn udsættes for denne risiko. Alle, der har set dette kollisionsforsøg, vil være overbevist om, at vi ikke kan tillade dette.

Mine kolleger i Transportudvalget har undersøgt spørgsmålet sammen med mig, og jeg er meget taknemmelig for, at også de har taget det meget alvorligt. Vi ønsker at finde en god løsning på dette problem. Et par sikkerhedseksperter har nu indvendt, at der ikke er et eneste kendt eksempel, hvor denne type sikkerhedssele har vist sig at være farlig. Der er desværre en makaber grund til det.

Hvis spædbørn eller børn ikke optager et separat sæde, registreres de ikke i statistikken. De bagvedliggende kendsgerninger har været kendte i årevis. Det tyske transportministerium har påpeget dette og har sagt, at det ikke ønskede at gå tilbage til et lavere sikkerhedsniveau. Den tyske sammenslutning af luftfartsselskaber har dog beskrevet optegnelsen af risici som populisme. Jeg må helt ærligt sige, at det kun kan betragtes som en kynisk tilgang.

Det rejser flere vigtige spørgsmål. Hvilken myndighed godkendte rent faktisk denne supplerende sele til småbørn? På hvilket grundlag og i henhold til hvilke tekniske standarder skete det? Jeg er bekendt med, at der er givet tilladelse til en udvidelsessele til korpulente personer, men så vidt jeg ved, er der ingen tilladelse til den supplerende sele til børn. At lade børn sidde på skødet, hvilket nogle luftfartsselskaber tilbyder som alternativ, er en meget gammel metode. Den blev først registreret, da flyene i 1920'erne stadig lettede med ca. 65 km/t. Vi bør ikke og kan ikke vente så længe.

Jeg mener ikke, vi kan overlade denne beslutning til medlemsstaterne, fordi vi står over for streng konkurrence i luftfartssektoren, og presset fra konkurrencen skaber risiko for, at vi ikke opnår det bedste sikkerhedssystem. Vi har brug for en europæisk løsning. Jeg spørger: Hvornår får vi det? Er der en chance for, at vi ser det i dag, og er der chance for, at vi finder en fornuftig løsning i overgangsperioden?

Endelig har vi brugt millioner på 'væske på fly' uden seriøs debat. I dette tilfælde skal vi investere i børnenes sikkerhed. Det er nødvendigt, at vi gør det.

(Bifald)

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Tajani, næstformand i Kommissionen. - (IT) Fru formand, fru Eva Lichtenberger! Jeg vil svare Dem på italiensk, fordi jeg ved, at De er meget kyndig i mit modersmål. Det er mig en glæde at gøre det.

Tak, fordi De har rejst et spørgsmål, som er særdeles aktuelt, og som vedrører vores borgeres sikkerhed. Jeg sagde under mit møde med Transportudvalget, at beskyttelsen af vores borgeres helbred er en prioritet på samme måde som borgernes rettigheder, især for de mindste borgere, der ikke kan forsvare deres egne interesser og derfor er afhængige af, at vi forsøger at beskytte deres sikkerhed så godt, vi kan.

Det problem, De har rejst, er meget reelt. Der hersker udbredt tvivl, og Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur er selv bekendt med en række kontroversielle undersøgelser, som har påvist problemer med sikkerhedsanordninger til børn. Derfor lancerede agenturet i lyset af de modstridende og ufuldstændige oplysninger en undersøgelse i 2007 for at opnå en mere pålidelig videnskabelig belysning af dette spørgsmål.

De nuværende bestemmelser - forordning (EØF) nr. 3922/1991, der kræver brug af sikkerhedsanordninger til børn - giver medlemsstaterne frit valg. Ved at rejse dette spørgsmål beder De EU give medlemsstaterne et definitivt svar, der siger: "Pas på. Det system, der bruges nu, fungerer ikke og garanterer ikke børnenes sikkerhed".

Den videnskabelige vurdering afsluttes om nogle få måneder i oktober 2008. Så snart vi har modtaget et definitivt svar på spørgsmålet om sikkerhed, dvs. hvad Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur betragter som den videnskabeligt mest sikre metode til at garantere, at børn kan flyve med lavere risiko, er det min pligt omgående at foreslå de foranstaltninger, der er nødvendige for at forbedre sikkerhedsanordningerne til børn. Jeg ved, at den foreslåede løsning, dvs. barnesikkerhedssæder svarende til sæderne i biler, er en af de muligheder, der undersøges af Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur.

Inden jeg giver et svar, og inden jeg iværksætter handlinger, hvilket jeg har til hensigt at gøre, fordi vi bør værne om vores mindste borgeres sikkerhed, vil jeg afvente det videnskabeligt begrundede svar fra Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur, som indtil nu har vist sig i stand til at udføre et godt stykke arbejde og strengt overholde videnskabelige kriterier. Hvad angår tidsplanen - De anmodede om præcise datoer - må jeg gentage mig selv og sige, at agenturets undersøgelse efter planen vil blive afsluttet i oktober i år. Så snart jeg modtager tilbagemelding fra agenturet, vil jeg underrette parlamentsudvalget, og jeg vil henvende mig direkte til medlemsstaterne med oplysninger om den bedste metode til at beskytte børn og garantere deres sikkerhed.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Jarzembowski, for PPE-DE-Gruppen. - (DE) Fru formand, hr. kommissær! Vi er alle enige i, at vi skal forbedre børnenes sikkerhed under flyvning. Det enedes udvalget i hvert fald om, ellers ville spørgsmålet ikke være blevet rejst i udvalget. Jeg er også taknemmelig for, at Kommissionen har iværksat det indledende arbejde for længe siden. Vi går derfor nu ind i en forhandling, som Kommissionen allerede har forberedt.

Der er tre spørgsmål, som jeg håber, at kommissæren kan besvare. Han sagde, at de tekniske data vil foreligge i oktober. Spørgsmålet er: Hvornår vil Kommissionen drage konklusioner af disse data? I denne valgperiode eller senere?

Der er tre meget tydelige spørgsmål. Det første vedrører den bedste tekniske anordning til beskyttelse af børn. Det andet spørgsmål, som ligger i forlængelse af besvarelsen af det første, er, om EU skal arbejde på et lovgivningsmæssigt grundlag eller skal begynde med at udstede henstillinger. Det er altså et spørgsmål, om vi skal introducere bindende europæisk lovgivning. Så er der spørgsmålet om, hvorvidt vi kan nå det i denne valgperiode, eller om vi skal begynde med henstillinger og derefter gå videre med lovgivning. Så er der det tredje vanskelige spørgsmål, som ikke blev rejst i det mundtlige spørgsmål, men som vi og De skal besvare: Hvem skal betale for det? Det er et spørgsmål, der skal besvares.

Lad os, som Eva Lichtenberger foreslår, antage, at reglerne krævede, at hvert barn skulle have et barnesæde. Hvis det var tilfældet, ville barnet optage et voksensæde, hvilket rejser spørgsmålet: Skal vi tvinge forældrene til at betale for et ekstra sæde til deres lille barn, eller skal vi opkræve sikkerhedsomkostningerne generelt, så alle de andre passagerer, der ikke medbringer børn, skal bidrage til udgifterne til barnesædet? Vi skal derfor også besvare spørgsmålet - idet vi antager, at vi vil udstyre flyene, så de varetager børnenes sikkerhed - om, hvem der skal betale for denne sikkerhedsbeskyttelse.

 
  
MPphoto
 
 

  Ulrich Stockmann, for PSE-Gruppen. - (DE) Fru formand, hr. kommissær! Hvis der er den mindste risiko for menneskeliv, skal vi iværksætte omgående og forebyggende politisk handling. Der er ikke andre muligheder. Det gælder naturligvis også for børn under to år på fly.

Jeg vil ført takke Eva Lichtenberger varmt for at have givet os adgang til den video, der viser kollisionsforsøg med supplerende seler. Jeg vil også takke kommissæren for hans holdning, der generelt er i tråd med vores spørgsmål, selv om der stadig er enkelte punkter, der skal afklares.

Disse nye krav til flytransport af små børn træder i kraft ved udgangen af næste uge. Medlemsstaterne kan derefter vælge mellem barnesæder og supplerende seler. Som vi har set, kan de supplerende seler være livstruende. Mit første spørgsmål er: Hvornår vil Kommissionen senest fremlægge et forslag, der gør det obligatorisk at bruge barnesæder i fly? Det ligger i forlængelse af Georg Jarzembowskis spørgsmål. Mit næste spørgsmål er: Hvad er Kommissionens nuværende gennemførelsesstrategi? Vil den fremlægge en forordning, eller hvordan vil den gennemføre de resultater, som undersøgelsen evt. frembringer? Hvis vi fortsat tillader, at dele af den nødvendige EU OPS-forordning vedtages under den nye komitologiprocedure, hvordan kan vi for det tredje være sikre på, at vi får og behandler en forordning om sikre barnesæder i løbet af denne valgperiode?

 
  
MPphoto
 
 

  Eva Lichtenberger, for Verts/ALE-Gruppen. - (DE) Fru formand! Jeg vil benytte lejligheden til at reagere på det, kommissæren sagde, for at fremsætte yderligere et par spørgsmål.

Det er vigtigt, at strategien gennemføres i god tid, og jeg vil også meget gerne se en midlertidig løsning. Årsagen er, at de nuværende EU OPS-krav fortolkes sådan, at alle luftfartsselskaber, der allerede tilbyder barnesæder, skal gå tilbage til at bruge den supplerende sele. Det skal afklares. Det er den måde, kravene fortolkes på. Jeg ved det, fordi jeg har forhørt mig, og jeg har bedt forskellige personer ringe til luftfartsselskaberne for at spørge om deres sikkerhedssystemer til børn. Det er de oplysninger, jeg har modtaget. Det er vigtigt. Det skal præciseres, og jeg mener, det er virkelig er vigtigt.

For det andet er der barnesæder på markedet, der passer ind i traditionelle flysæder, og der er ganske billige airbags til ledsagende passagerer, der passer ind alle steder, og som kan være nyttige. Et barn optager tydeligvis et helt sæde her. Lad mig fortælle Dem, at mødre skal betale, selv om de sidder med barnet på skødet. Jeg kan fremvise regninger, som beløber sig til omkring 60 % af en voksenbillet afhængig af luftfartsselskabet.

Jeg ønsker, at alle, der allerede bruger et bedre system, får lov til at blive ved med at bruge dette system. Jeg beder kommissæren oplyse mig, om det er tilfældet eller ej.

 
  
MPphoto
 
 

  Reinhard Rack (PPE-DE). - (DE) Fru formand! Jeg beder ikke om ordet igen, fordi jeg ikke har sagt nok i dag, men fordi jeg mener, at vi behandler et meget vigtigt problem, som medlemmer også har stillet relevante spørgsmål om. Vi forventer, at Kommissionen vil komme med et omgående svar og derefter iværksætte de nødvendige handlinger.

Jeg vil gerne tale om spørgsmålet om omkostninger. Jeg antager grundlægende, selv om jeg ikke ved, om min gruppe støtter mig fuldt ud her, at sikkerhed er et forhold, der håndteres af medlemsstaterne, og som derfor skal løses og finansieres på medlemsstatsniveau. Vi har i øjeblikket mange flysikkerhedsseler, der ikke bruges, og som ikke er beregnet til nogen bestemt. Af hensyn til vores mindre borgeres sikkerhed - et emne, som kommissæren omtalte specifikt - bør vi derfor definitivt beslutte at handle, at gøre det hurtigt og ikke lade finansiering være en hindring.

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Cramer (Verts/ALE). - (DE) Fru formand, hr. kommissær! De har ikke besvaret det afgørende spørgsmål. Hvad gør De i mellemtiden? Der er en positiv løsning. Hvad vil De gøre, hvis et barn kvæstes fatalt i mellemtiden, og De er delvist ansvarlig, fordi De forsinkede indsatsen? Hvordan vil De håndtere det? De skal stille Dem selv disse spørgsmål, som vi også gør det.

Hvad angår omkostninger, er der et parallelt tilfælde, vi kan sammenligne med. For handicappede, der flyver, fordeles omkostningerne mellem alle, hvilket kun er normalt. At undfange, føde og opfostre børn er ikke kun en privatsag, det er en offentlig opgave, en statslig opgave. Alle skal være parate til at påtage sig det og også til at finansiere det. Efter min mening er dette en selvfølgelighed. Når børn op til 14 år kan rejse gratis med toget, er det også de andre passagerer, der bidrager til denne omkostning.

Navnlig inden for luftfartssektoren, som er fritaget for brændstofafgift - dvs. 14 milliarder euro om året - kan vi vel rejse nogle ekstra euro for at give børnene den bedste beskyttelse, de har brug for i fremtiden.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Tajani, næstformand i Kommissionen. - (IT) Fru formand! Jeg ville gerne kunne sige, at jeg har en tryllestav, og at jeg kan løse alle vores problemer allerede i eftermiddag. Jeg kan desværre ikke svinge en tryllestav, fordi jeg ikke har nogen. I stedet mener jeg, at vi skal håndtere disse sager på en meget ansvarlig måde, uden at sige, at de vil blive løst i morgen, fordi vi har fundet en øjeblikkelig løsning.

Hvis det ikke videnskabeligt er påvist, hvilke anordninger der bedst kan sikre børnenes sikkerhed, kan vi ikke gøre noget her og nu, ikke mindst fordi det under den nuværende forordning er medlemsstaterne, der træffer beslutninger. De luftfartsselskaber, der bruger barnesæder, kan selvfølgelig fortsætte med at gøre det, hvis de mener, det er den bedste anordning. Som jeg sagde, vil jeg handle, så snart jeg modtager tydeligere fakta - med videnskabelig dokumentation, der sætter mig i stand til at handle. Ellers ville det være overfladisk, hvis jeg sagde: 'Fint, jeg har besluttet, at barnesæder er bedre end sikkerhedsseler'. Det er der ingen, der kan sige, medmindre de har gennemført videnskabelige forsøg med fysisk bevis, der dokumenterer, at det ene system er bedre end det andet.

Jeg mener ikke, at dette er vejen fremad. Jeg mener i stedet, at svarene skal gives, så snart en løsning er fundet. Efter min mening vil vi først nå frem til en lovgivningsmæssig løsning ved udgangen af denne valgperiode. Jeg mener dog, at Kommissionen kan gøre ændring af den eksisterende forordning til en prioritet og forsøge at indføre foranstaltninger med henblik på harmonisering af ændringsforslagene til forordningen, hvilket vil gøre dem obligatoriske i alle medlemsstater. Men glem ikke, at dette vil tage tid, og det vil muligvis ikke lykkes at godkende dem inden udgangen af valgperioden. Jeg vil gentage, at jeg afgav visse tilsagn under min høring. At love, at lovgivningsmæssige foranstaltninger, dusinvis af lovgivningsmæssige foranstaltninger, vil blive truffet, er ikke et levedygtigt, sandfærdigt svar. Man skal kun afgive, annoncere og indgå løfter, hvis de kan opfyldes.

Hvad angår mit løfte med hensyn til barnesikkerhed: Tro det eller ej, jeg er selv far, og tro det eller ej, så er problemet med de små meget vigtigt for mig. Jeg kan naturligvis ikke drages til ansvar for alt, hvad der sker i verden. Jeg mener i stedet, at der skal gennemføres en grundig undersøgelse inden for en kort tidsramme - konklusioner vil blive draget i oktober, hvorefter jeg modtager et svar - og så snart jeg har modtaget svaret, vil jeg gøre, hvad der er nødvendigt for at forsøge at beskytte børnepassagerernes sikkerhed på den bedst mulige måde.

I øjeblikket bruger luftfartsselskaberne efter medlemsstaternes beslutning alle de nødvendige anordninger, det være sig barnesæder eller sikkerhedsseler. Når vi har adgang til hårde, dokumenterbare videnskabelige kendsgerninger, kan vi give svar. Ellers vil disse svar blot være meninger, og her i Parlamentet har alle en forskellig mening om videnskaben, selv om kun få medlemmer er til stede. Da ingen af os, tror jeg, er ekspert på dette område og kan give videnskabeligt dokumenterede svar, mener jeg, at vi skal afvente resultaterne. Vi vil modtage resultaterne i løbet af to måneder takket være Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur, også kan vi iværksætte foranstaltninger for at beskytte børnenes sikkerhed, hvilket er en prioritet for mig. Jeg gentager: Hver borgers sikkerhed er en prioritet for mig. Det gælder især vores svageste borgeres sikkerhed, og derfor vil jeg bestræbe mig på at sikre, at de specifikke sikkerhedsforanstaltninger vedtages så hurtigt som muligt i overensstemmelse med den lovgivningsmæssige tidsplan.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Forhandlingen er afsluttet.

Skriftlig erklæring (artikel 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Seeber (PPE-DE), skriftlig. - (DE) Det glæder mig, at direktivet om strategisk miljøvurdering blev vedtaget. Vurdering af miljømæssig forenelighed på et tidligt trin, når et produkt udvikles, sikrer, at alle negative virkninger kan forebygges, i stedet for at skulle begrænses eller bekæmpes på et senere tidspunkt.

SMV-proceduren vil i fremtiden øjensynligt sikre, at der i højere grad tages højde for miljøbeskyttelse og sundhedsaspekter, når der skal træffes projektbeslutninger. Bæredygtig udviklingsplanlægning skal fra start til slut ikke kun omfatte økonomiske og sociale aspekter, men også miljøpåvirkning.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik