Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-0075/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-0075/2008 (B6-0169/2008)

Keskustelut :

PV 08/07/2008 - 19
CRE 08/07/2008 - 19

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Sanatarkat istuntoselostukset
Tiistai 8. heinäkuuta 2008 - Strasbourg EUVL-painos

19. Kaupallisessa ilmakuljetuksessa sovellettavat tekniset vaatimukset ja hallinnolliset menettelyt (EU OPS) / lasten turvavarusteiden käyttö (OPS 1.730) (keskustelu)
Pöytäkirja
MPphoto
 
 

  Puhemies.(EL) Esityslistalla on seuraavana keskustelu Eva Lichtenbergerin liikenteen ja matkailun valiokunnan puolesta komissiolle laatimasta suullisesta kysymyksestä kaupallisessa ilmakuljetuksessa sovellettavista teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista menettelyistä (EU OPS) / lasten turvaistuinten käytöstä (OPS 1.730) (O-0075/2008 – B6-0169/2008).

 
  
MPphoto
 
 

  Eva Lichtenberger, esittelijä. − (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, tämän päivän keskustelu on saanut alkunsa Saksan WDR-televisiokanavan raportista, jonka mukaisesti nykyään yleisessä käytössä lentokoneissa olevat imeväisten ja pikkulasten turvavyöt eivät välttämättä ole turvallisia. Törmäyskokeet ovat osoittaneet, että kyseiset turvavyöt, joita eurooppalaiset lentoyhtiöt käyttävät yleisesti, saattavat itse asiassa olla lapselle vaaraksi ja aiheuttaa vakavia vammoja.

Käsiteltäessä pian voimaan astuvia EU OPS -asetuksia eli teknisiä turvallisuusmääräyksiä halusin varmistaa, että tämä turvallisuusongelma ratkaistaan, minkä vuoksi näytin kyseisen aihetta koskevan videon liikenteen ja matkailun valiokunnan kollegoilleni. Mielestäni on äärimmäisen tärkeää kiinnittää huomiota toteutettuihin törmäystesteihin, jotka osoittavat, että nämä vyöt eivät suojele lasta tilanteessa, jossa nousukiihdytys keskeytyy tai lentokone laskeutuu nopeasti, sekä etsiä asiaan ratkaisu välittömästi. Mielestäni asialla on kiire.

Nykyiset ehdotetut säännöt sallivat nämä vyöt, vaikka ainakin Euroopan valtiot soveltavat lasten kohdalla huomattavasti tiukempia turvallisuussääntöjä jopa autoissa. Vaikka hätälaskut ja keskeytetyt nousut ovatkin erittäin harvinaisia – mistä olemme erittäin kiitollisia ja mikä liittyy niin ikään teknisiin sääntöihin – emme voi sallia imeväisten ja pikkulasten altistumista tälle riskille. Kuka tahansa nämä törmäystestit nähnyt vakuuttuu, ettei tämä ole sallittavissa.

Liikennevaliokunnassa toimivat kollegani tarkastelivat asiaa kanssani, ja olen erittäin kiitollinen, että he suhtautuivat asiaan erittäin vakavasti. Haluamme löytää ongelmaan hyvän ratkaisun. Jotkut turvallisuusasiantuntijat ovat nyt huomauttaneet, ettei tiedossa ole yhtäkään tapausta, jossa tämänkaltainen turvavyö olisi osoittautunut vaaralliseksi. Valitettavasti asian tausta on kaamea.

Jos imeväiselle tai pikkulapselle ei ole varattu omaa paikkaa, heistä ei jää merkintää tilastoihin. Perustana olevat tosiseikat ovat olleet tiedossa jo vuosia. Saksan liikenneministeriö on kiinnittänyt huomiota asiaan ja kertonut, ettei se halua palata alemmalle turvallisuustasolle. Saksan lentoyhtiöiden liitto mielsi riskit kuitenkin populismiksi. Rehellisyyden nimissä minun on todettava, että tätä voidaan pitää vain kyynisenä lähestymistapana.

Tämä nostattaa useita tärkeitä kysymyksiä. Mikä viranomainen on itse asiassa hyväksynyt tämän pikkulasten käyttöön tarkoitetun turvavyölenkin? Millä perusteilla ja minkä teknisten standardien mukaisesti viranomainen on hyväksynyt vyön? Olen tietoinen, että tukeville henkilöille tarkoitettu lisävyö on hyväksytty, mutta tietääkseni lapsille tarkoitettua lisävyötä ei ole hyväksytty. Joidenkin lentoyhtiöiden vaihtoehtoisena ratkaisuna tarjoama sylissä pitäminen on erittäin vanha menetelmä. Sitä on käytetty ensimmäisen kerran 1920-luvulla, jolloin lentokoneiden kiihdytysvauhti oli noin 65 kilometriä tunnissa. Emme saa emmekä voi odottaa niin pitkään.

En usko, että asia voidaan jättää jäsenvaltioiden päätettäväksi ilmailualalla valitsevan kovan kilpailun vuoksi, sillä kilpailun aiheuttama paine aiheuttaa riskin, ettei parasta turvallisuusjärjestelmää luoda. Tarvitsemme eurooppalaisen ratkaisun. Nyt kysynkin teiltä, milloin sellainen löytyy? Onko mahdollista, että ratkaisu löydetään tänään ja että löydämme järkevää siirtymävaihetta koskevan ratkaisun?

Lopuksi haluan huomauttaa, että käsimatkatavaroissa kuljetettavien nesteiden rajoittamiseen käytettiin miljoonia ilman vakavaa keskustelua. Nyt meidän on investoitava lastemme turvallisuuteen. Niin on tehtävä.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Tajani, komission varapuheenjohtaja. − (IT) Arvoisa puhemies, hyvä Eva Lichtenberger, vastaan italiaksi, sillä tiedän teidän osaavan äidinkieltäni. Ilo on kokonaan minun puolellani.

Kiitän erittäin ajankohtaisen ja kansalaistemme turvallisuuteen liittyvän asian esille ottamisesta. Totesin liikenteen valiokunnan kokouksessa, että kansalaistemme turvallisuuden suojeleminen on etusijalla, samoin kuin kansalaisten ja etenkin pienten lasten oikeuksien, sillä he eivät kykene puolustamaan etujaan ja ovat siten riippuvaisia siitä, että me yritämme puolustaa heidän turvallisuuttaan mahdollisimman hyvin.

Esittelijän esille ottama ongelma on todellinen. Epäilyksiä on riittämiin ja myös Euroopan lentoturvallisuusvirasto on tietoinen useista ristiriitaisista tutkimuksista, jotka osoittavat, että lasten turvavöissä on ongelmia. Ristiriitaisten ja puutteellisten tietojen edessä lentoturvallisuusvirasto käynnisti vuonna 2007 tutkimuksen saadakseen asiaan luotettavamman tieteellisen vastauksen.

Nykyisten määräysten eli lasten turvalaitteiden käyttöä koskevan asetuksen (ETY) N:o 3922/1991 mukaisesti päätöksen asiassa tekevät jäsenvaltiot. Kun asia otetaan esiin pyytämällä Euroopan unionia antamaan jäsenvaltioille lopullinen vastaus, on viesti se, että näiden soveltama järjestelmä ei toimi eikä takaa lasten turvallisuutta.

Tieteellinen tutkimus saadaan päätökseen lokakuuhun 2008 mennessä eli vain muutaman kuukauden kuluttua. Näin ollen heti kun turvallisuuskysymykseen saadaan varma vastaus, toisin sanoen kun Euroopan lentoturvallisuusvirasto antaa tieteellisen arvion siitä, mikä on turvallisin tapa taata, että lapset matkustavat lentokoneessa mahdollisimman riskittömästi, velvollisuutenani on antaa välittömästi ehdotus lasten turvalaitteiden parantamistoimista. Tiedän, että ehdotettu ratkaisu, etenkin autoissa käytettäviä lasten turvaistuimia vastaavien turvaistuinten käyttöä koskeva ratkaisu, on yksi Euroopan lentoturvallisuusviraston tarkastelema vaihtoehto.

Ennen vastauksen antamista ja toimiin ryhtymistä, minkä aion tehdä, sillä pienimpien lasten turvallisuudesta huolehtiminen on tärkeää, odotan kuitenkin Euroopan lentoturvallisuusviraston, joka on toistaiseksi osoittanut kykenevänsä toimimaan moitteettomasti ja pelkästään tieteellisten perusteiden pohjalta, tieteellisesti pätevää vastausta. Näin ollen vastaan ajoitusta koskevaan kysymykseen – pyysitte tarkkoja päivämääriä – että Euroopan lentoturvallisuusviraston tutkimuksen on määrä valmistua kuluvan vuoden lokakuun loppuun mennessä; saatuani viraston vastauksen huolehdin siitä, että asiasta ilmoitetaan parlamentin valiokunnalle, ja annan jäsenvaltioille suoraan tiedon parhaimmasta tavasta suojella lapsia ja taata heidän turvallisuutensa.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Jarzembowski, PPE-DE-ryhmän puolesta.(DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, PPE-DE-ryhmä on samaa mieltä siitä, että lasten suojelua lennoilla on parannettava. Valiokunta on mitä ilmeisimmin ollut asiasta yhtä mieltä, muuten se ei olisi ottanut asiaa käsiteltäväkseen. Kiitän komissiota valmistelutöiden aloittamisesta jo hyvän aikaa sitten. Näin komissio on valmistautunut tähän keskusteluumme.

Pyytäisin arvoisaa komission jäsentä vastaamaan kolmeen kysymykseen. Antonio Tajani kertoi teknisten tietojen valmistuvan lokakuuhun mennessä. On esitettävä seuraava kysymys: milloin komissio aikoo tehdä päätelmänsä näiden tietojen perusteella, tällä istuntokaudella vai vasta myöhemmin?

Minulla on kolme selkeää kysymystä. Ensimmäinen koskee parhainta lasten suojelemiseen tarkoitettua teknistä laitetta. Tähän kysymykseen saamamme vastauksen jälkeen toinen kysymys koskee sitä, pitäisikö Euroopan unionin toimia lainsäädännölliseltä pohjalta vai pitäisikö sen antaa suosituksia. Näin ollen kysymys koskee sitä, pitäisikö asiassa ottaa käyttöön sitova yhteisön säädös. Lisäksi on epävarmaa, ehditäänkö tämä kaikki tehdä tällä lainsäädäntökaudella vai olisiko parempi antaa suosituksia ja vasta sen jälkeen säädös. Kolmas arkaluonteinen kysymys, jota suullisessa kysymyksessä ei oteta esille mutta johon meidän on vastattava, on seuraava: kuka kaiken maksaa? Tähän kysymykseen on vastattava.

Olettakaamme, kuten Eva Lichtenberger ehdotti, että sääntöjen mukaisesti kullekin lapselle tulee varata turvaistuin. Mikäli näin on, lapsi vie aikuisen paikan, mikä nostattaa seuraavan kysymyksen: onko lapsen vanhempien maksettava pienelle lapselle tarkoitetusta ylimääräisestä paikasta vai vastaako turvallisuuskuluista yhteisö, jolloin kaikkien muiden ilman lapsia matkustavien matkustajien on osallistuttava turvaistuimen kustannuksiin? Näin ollen turvallisuuden suojelemisesta aiheutuvien kustannusten maksamista koskevaan kysymykseen on vastattava (edellyttäen, että haluamme varustaa lentokoneet lasten turvallisuuden varalta).

 
  
MPphoto
 
 

  Ulrich Stockmann, PSE-ryhmän puolesta.(DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, jos ihmishenki on vaarassa, ennalta ehkäiseviin poliittisiin toimiin on ryhdyttävä nopeasti. Muita vaihtoehtoja ei ole. Luonnollisesti tämä koskee myös alle kaksivuotiaita lapsia lentokoneessa.

Aivan ensimmäiseksi haluan esittää lämpimän kiitoksen Eva Lichtenbergerille, joka näytti meille videon turvavyölenkkejä koskevasta törmäystestistä. Lisäksi haluan kiittää arvoisaa komission jäsentä lausunnosta, joka on pitkälle yhdenmukainen suullisen kysymyksemme kanssa, vaikka joitakin kohtia onkin selkiytettävä.

Pienten lasten ilmakuljetusta koskevat edellytykset astuvat voimaan ensi viikon lopulla. Jäsenvaltiot voivat valita turvaistuinten ja vyölenkin välillä. Kuten olemme nähneet, vyölenkit voivat kuitenkin olla hengenvaarallisia. Ensimmäinen kysymykseni kuuluukin: mikä on turvaistuinten pakollista käyttöä lentokoneissa koskevan komission ehdotuksen takaraja? Kysymys on samansuuntainen kuin Georg Jarzembowskin kysymys. Seuraavaksi kysyisin komission nykyisestä täytäntöönpanostrategiasta. Esitteleekö komissio asetuksen vai miten se aikoo panna täytäntöön tutkimuksen tulokset? Kolmanneksi, jos osa tarpeellisesta EU OPS -asetuksesta on hyväksyttävä uuden komiteamenettelyn mukaisesti, miten voimme olla varmoja siitä, että saamme turvallisia turvaistuimia koskevan asetuksen käsiteltäväksi vielä tällä lainsäädäntökaudella?

 
  
MPphoto
 
 

  Eva Lichtenberger, Verts/ALE-ryhmän puolesta.(DE) Arvoisa puhemies, käytän hyväkseni mahdollisuuden vastata arvoisan komission jäsenen puheenvuoroon esittääkseni joitakin lisäkysymyksiä.

On ratkaisevan tärkeää, että strategia pannaan täytäntöön ajoissa, ja itsekin toivoisin, että asiassa löydetään pikainen ratkaisu. Syynä on se, että nykyisiä EU OPS -edellytyksiä tulkitaan siten, että tällä hetkellä turvaistuimia käyttävien lentoyhtiöiden on siirryttävä käyttämään vyölenkkiä. Tämä kohta on selvitettävä. Edellytyksiä tulkitaan juuri näin. Tiedän tämän, sillä olen kysynyt asiasta sieltä täältä ja pyytänyt ihmisiä tiedustelemaan lentoyhtiöiltä niiden lapsia koskevista turvajärjestelmistä. Tällaisia tietoja olen saanut. Tämä on tärkeä asiakohta. Mielestäni on erittäin tärkeää selvittää tämä asia.

Toiseksi markkinoilla on tavanomaisiin lentokoneen istuimiin sopivia turvaistuimia sekä suhteellisen halpoja, lapsen kanssa matkustaville henkilöille tarkoitettuja turvatyynyjä, jotka mahtuvat joka paikkaan ja jotka voisivat olla erittäin hyödyllisiä. Luonnollisesti tässä oletetaan, että lapselle on varattu oma istumapaikka. On kuitenkin pidettävä mielessä, että tälläkin hetkellä äidit maksavat lisämaksun, vaikka pitäisivät lasta sylissään; voin näyttää tositteita, joiden mukaan hinta on lentoyhtiöstä riippuen noin 60 prosenttia aikuisen lipun hinnasta.

Haluaisin antaa parempaa järjestelmää käyttävien lentoyhtiöiden jatkaa järjestelmänsä soveltamista. Pyydän arvoisaa komission jäsentä kertomaan, onko asia näin vai ei.

 
  
MPphoto
 
 

  Reinhard Rack (PPE-DE).(DE) Arvoisa puhemies, en pyydä puheenvuoroa siksi, etten olisi tänään puhunut jo tarpeeksi, vaan siksi, että uskon käsittelevämme erittäin tärkeää asiaa, josta jäsenet ovat esittäneet olennaisia kysymyksiä. Uskomme, että komissio antaa meille vastauksia pian ja ryhtyy tarvittaviin toimiin.

Haluan ottaa kantaa kustannuskysymykseen. Periaatteessa oletan, vaikkakaan en tiedä onko ryhmäni asiasta täysin samaa mieltä, että turvallisuus kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan ja sitä koskevat päätökset ja rahoitus toteutetaan valtion tasolla. Tällä hetkellä käytössä on useita lentokoneiden turvavöitä, joita ei käytetä ja joita ei ole suunnattu minkään erityisryhmän käyttöön. Jotta varmistaisimme pienten kansalaistemme turvallisuuden, johon komission jäsen otti erityisesti kantaa, meidän on näin ollen ehdottomasti tehtävä päätös toimiin ryhtymisestä nopeasti, eikä rahoitus saa muodostua esteeksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Cramer (Verts/ALE).(DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, ette ole vastanneet ratkaisevan tärkeään kysymykseen. Mitä komissio tekee tällä hetkellä? Meillä on myönteinen ratkaisu. Mitä teette, jos lapsi loukkaantuu tällä välin hengenvaarallisesti, ja komissio on osavastuussa, koska se viivytteli toimien aloittamisessa? Mitä komissio silloin tekee? Teidän on esitettävä nämä kysymykset itsellenne aivan kuten mekin teemme.

Kustannuksista minulla on antaa vertauskohta. Kun kyseessä ovat vammaisten henkilöiden oikeudet ilmakuljetuksessa, kustannukset jaetaan kaikkien kesken, mikä on vain normaalia. Raskaana oleminen, lapsen syntymä ja kasvattaminen eivät ole ainoastaan yksityinen vaan julkinen, valtiolle kuuluva tehtävä. Kaikkien on osallistuttava siihen ja rahoitettava se. Tämä on siis minun kantani. Kun alle 14-vuotiaat voivat matkustaa junalla ilmaiseksi, muut matkustajat osallistuvat kustannuksiin.

Erityisesti polttoaineverosta – noin 14 miljardista eurosta vuosittain – vapautetun lentoliikenteen alalla voidaan taatusti uhrata muutama euro taataksemme lapsille paras mahdollinen suoja tulevaisuutta silmällä pitäen.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Tajani, komission varapuheenjohtaja. − (IT) Arvoisa puhemies, tahtoisin vastata, että minulla on taikasauva, jota heilauttamalla voin ratkaista kaikki tänä iltana esille tulleet ongelmat. Valitettavasti näin ei ole; minulla ei ole taikasauvaa. Uskon sitä vastoin, että meidän on käsiteltävä nämä asiat erittäin vastuuntuntoisesti toteamatta, että asiat ratkeavat huomenna, koska olemme löytäneet välittömän ratkaisun.

Emme voi tehdä mitään tässä ja nyt ilman tieteellistä näkökantaa parhaasta tavasta taata lasten turvallisuus ensinnäkin sen vuoksi, että nykyisten säännösten mukaisesti jäsenvaltiot ovat vastuussa päätösten tekemisestä: luonnollisesti turvaistuimia käyttävät lentoyhtiöt voivat jatkaa samaan tapaan, jos se on yhtiöiden mielestä paras järjestelmä. Kuten totesin, kun minulle esitetään selkeitä tosiasioita eli todisteiden tukema tieteellinen vastaus, jonka pohjalta voin toimia, ryhdyn toimiin. Taholtani olisi pinnallista todeta, että okei, mielestäni turvaistuimet ovat parempia kuin turvavyöt. Ilman tieteellisiä testejä ja yhden järjestelmän paremmuuden osoittavia fyysisiä todisteita kenelläkään ei ole varaa toimia näin.

En usko, että näin päästään eteenpäin. Vastauksia on mielestäni annettava pikemminkin silloin, kun ratkaisu on löytynyt. Mielestäni lainsäädännöllistä ratkaisua ei saada aikaan ennen tämän lainsäädäntökauden päättymistä. Uskon kuitenkin, että komissio voi asettaa nykyisen asetuksen tarkistamisen etusijalle ja yrittää ottaa käyttöön toimia, joilla asetuksen tarkistukset yhdenmukaistetaan ja asetetaan pakollisiksi kaikissa jäsenvaltioissa. On kuitenkin otettava huomioon, että tähän menee aikaa, eikä toimia saada hyväksytyksi ennen lainsäädäntökauden päättymistä. Haluan toistaa, että kuulemistilaisuudessani annoin tiettyjä lupauksia; antaa lupaus, että lainsäädännöllinen toimi, lukuisat lainsäädännölliset toimet hyväksytään, ei ole elinkelpoinen, totuudenmukainen vastaus. Lupauksia tulee antaa, niistä tulee ilmoittaa ja niihin tulee sitoutua vain, kun kysymyksessä olevat näkökohdat ovat saavutettavissa.

Lasten turvallisuutta koskevista lupauksistani haluan todeta, että uskokaa tai älkää, mutta olen itsekin isä ja nuorimpia koskevat ongelmat ovat minulle tärkeitä. Luonnollisesti en ole vastuussa kaikesta, mitä maailmassa tapahtuu. Sitä vastoin uskon, että asiaa koskeva huolellinen tutkimus on vietävä loppuun lyhyessä ajassa – tulokset saadaan lokakuussa, jolloin saan myös vastauksen – ja heti vastauksen saatuani teen kaiken tarpeellisen lapsimatkustajien turvallisuuden takaamiseksi parhaalla mahdollisella tavalla.

Jäsenvaltioiden päätöksestä kaikki lentoyhtiöt käyttävät tällä hetkellä tarvittavia apuvälineitä, olivatpa ne turvaistuimia tai -vöitä. Kun saamme pitäviä ja perusteltuja tieteellisiä todisteita, annamme myös vastauksia. Muussa tapauksessa vastaukset ovat pelkkiä mielipiteitä ja tässä parlamentissa – vaikka vain jotkut jäsenet ovat paikalla – kaikilla on oma mielipiteensä tieteestä. Mielestäni meidän on odotettava tuloksia, koska uskoakseni kukaan meistä ei ole alan asiantuntija, eikä kukaan meistä voi antaa tieteellisesti perusteltuja vastauksia. Euroopan lentoturvallisuusviraston työn ansiosta tulokset saadaan kahden kuukauden kuluessa, minkä jälkeen ryhdymme toimiin lastemme turvallisuuden takaamiseksi, mikä on mielestäni etusijalla. Toistan: mielestäni jokaisen kansalaisen ja etenkin heikoimmassa asemassa olevien kansalaisten turvallisuus on ensisijainen asiakohta, minkä vuoksi pyrin varmistamaan, että erityiset turvallisuuden suojelemistoimenpiteet hyväksytään mahdollisimman pian lainsäädännöllisen aikataulun mukaisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies.(EL) Keskustelu on päättynyt.

Kirjalliset kannanotot (142 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Seeber (PPE-DE), kirjallinen.(DE) Olen tyytyväinen, että strategista ympäristövaikutusten arviointia koskeva direktiivi hyväksyttiin. Ympäristönsuojeluvaatimusten täyttymisen arviointi hankkeen alku- ja kehitysvaiheessa tarkoittaa, että kaikki haittavaikutukset voidaan estää heti, eikä niitä tarvitse hillitä tai torjua myöhemmässä vaiheessa.

Tulevaisuudessa strategisessa ympäristövaikutusten arvioinnissa on luvattu ottaa paremmin huomioon ympäristönsuojelu ja terveysnäkökohdat hankkeita koskevissa päätöksissä. Kestävässä kehityssuunnittelussa on otettava alusta loppuun asti huomioon taloudellisten ja sosiaalisten näkökohtien lisäksi ympäristövaikutukset.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö