Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Úterý, 8. července 2008 - ŠtrasburkVydání Úř. věst.
 1.Zahájení zasedání
 2.Předložení dokumentů: viz zápis
 3.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis
 4.Dopad plánované výstavby ropovodu, který povede po dnu Baltského moře a který bude spojovat Rusko a Německo, na životní prostředí (rozprava)
 5.Stabilizace Afghánistánu: výzvy pro EU a mezinárodní společenství (rozprava)
 6.Změna směrnice 2003/87/ES tak, aby se činnosti v oblasti letectví začlenily do systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (rozprava)
 7.Rozpočtový kalendář: viz zápis
 8.Hlasování
  8.1.Evropský nástroj sousedství a partnerství (A6-0271/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (hlasování)
  8.2.Režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky (A6-0270/2008, Neil Parish) (hlasování)
  8.3.Minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci (druhá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (kodifikované znění) (A6-0290/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (hlasování)
  8.4.Ochrana divoce žijícího ptactva (Přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou) (A6-0259/2008, Miroslav Ouzký) (hlasování)
  8.5.Společný systém daně z přidané hodnoty (A6-0232/2008, Dariusz Rosati) (hlasování)
  8.6.Protokol o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí k Úmluvě z Espoo z roku 1991 (A6-0221/2008, Bogusław Sonik) (hlasování)
  8.7.Přistoupení Lichtenštejnska k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (A6-0246/2008, Ewa Klamt) (hlasování)
  8.8.Určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států, ve Švýcarsku nebo v Lichtenšteinsku (A6-0247/2008, Ewa Klamt) (hlasování)
  8.9.Protokol mezi ES, Švýcarskem a Lichtenštejnskem o dohodě ES/Švýcarsko o určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států, ve Švýcarsku nebo v Lichtenštejnsku (A6-0261/2008, Ewa Klamt) (hlasování)
  8.10.Číslování víz (A6-0268/2008, Gérard Deprez) (hlasování)
  8.11.Obnovení dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi ES a Indií (A6-0254/2008, Christian Ehler) (hlasování)
  8.12.Žádost o zbavení poslanecké imunity pana Witolda Tomczaka (A6-0277/2008, Diana Wallis) (hlasování)
  8.13.Ochrana výsadních pravomocí Evropského parlamentu před vnitrostátními soudy (A6-0222/2008, Giuseppe Gargani) (hlasování)
  8.14.Schvalování Komise (změny jednacího řádu Parlamentu) (A6-0198/2008, Andrew Duff) (hlasování)
  8.15.Jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin (A6-0179/2008, Åsa Westlund) (hlasování)
  8.16.Potravinářské přidatné látky (A6-0180/2008, Åsa Westlund) (hlasování)
  8.17.Látky určené k aromatizaci a některé složky potravin vyznačující se aromatem (A6-0177/2008, Mojca Drčar Murko) (hlasování)
  8.18.Potravinářské enzymy (A6-0176/2008, Avril Doyle) (hlasování)
  8.19.Změna směrnice 2003/87/ES tak, aby se činnosti v oblasti letectví začlenily do systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (A6-0220/2008, Peter Liese) (hlasování)
  8.20.Změna jednacího řádu Evropského parlamentu s ohledem na návrhy pracovní skupiny pro reformu Parlamentu týkající se činností pléna a zpráv z vlastního podnětu (A6-0197/2008, Richard Corbett) (hlasování)
  8.21.Rozpočet na rok 2009: První úvahy o mandátu PNR na rok 2009 a mandát pro dohodovací řízení (A6-0262/2008, Jutta Haug) (hlasování)
  8.22.Dopad plánované výstavby ropovodu, který povede po dnu Baltského moře a který bude spojovat Rusko a Německo, na životní prostředí (A6-0225/2008, Marcin Libicki) (hlasování)
  8.23.Stabilizace Afghánistánu: výzvy pro EU a mezinárodní společenství (A6-0269/2008, André Brie) (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení úmyslu hlasovat: viz zápis
 11.Schválení zápisu z předcházejícího zasedání: viz zápis
 12.Podmínky přístupu k plynárenským přepravním soustavám – Vnitřní trh se zemním plynem - Evropský strategický plán pro energetické technologie (rozprava)
 13.Reakce Evropské unie na problematiku státních investičních fondů (rozprava)
 14.Doba vyhrazená pro otázky (otázky na Radu)
 15.Žádost o naléhavý postup: viz zápis
 16.Změna směrnice 2004/49/ES o bezpečnosti železnic Společenství – Změna nařízení (ES) č. 881/2004 o zřízení Evropské agentury pro železnice (rozprava)
 17.Společná pravidla pro provozování leteckých služeb ve Společenství (přepracované znění) (rozprava)
 18.Na cestě k nové kultuře městské mobility (rozprava)
 19.Technické požadavky a správní postupy pro obchodní leteckou dopravu (EU OPS), zejména pro používání dětských poutacích zařízení (OPS 1.730) (rozprava)
 20.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 21.Ukončení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Vydání Úř. věst. (844 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Vydání Úř. věst. (1777 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí