Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 8 Ιουλίου 2008 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων: βλ. συνοπτικά πρακτικά
 3.Συζητήσεις για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Περιβαλλοντικές επιπτώσεις του σχεδιαζόμενου αγωγού φυσικού αερίου στη Βαλτική Θάλασσα για τη σύνδεση Ρωσίας – Γερμανίας (συζήτηση)
 5.Σταθεροποίηση του Αφγανιστάν: προκλήσεις για την ΕΕ και τη διεθνή κοινότητα (συζήτηση)
 6.Τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕK ώστε να ενταχθούν οι αεροπορικές δραστηριότητες στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Kοινότητας (συζήτηση)
 7.Χρονοδιάγραμμα για τον προϋπολογισμό: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Ώρα των Ψηφοφοριών
  8.1.Ευρωπαϊκός μηχανισμός γειτονίας και εταιρικής σχέσης (A6-0271/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (ψηφοφορία)
  8.2.Kαθεστώτα στήριξης στα πλαίσια της KΓΠ (A6-0270/2008, Neil Parish) (ψηφοφορία)
  8.3.Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζομένους κατά την εργασία τους (δεύτερη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16, παράγραφος 1, της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (A6-0290/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (ψηφοφορία)
  8.4.Διατήρηση των αγρίων πτηνών (Προσαρμογή στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο) (A6-0259/2008, Miroslav Ouzký) (ψηφοφορία)
  8.5.Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (A6-0232/2008, Dariusz Rosati) (ψηφοφορία)
  8.6.Πρωτόκολλο για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση της Σύμβασης ΕΟΚ-ΟΗΕ για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο η οποία υπογράφηκε στο Espoo το 1991 (A6-0221/2008, Bogusław Sonik) (ψηφοφορία)
  8.7.Προσχώρηση του Λιχτενστάιν στη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (A6-0246/2008, Ewa Klamt) (ψηφοφορία)
  8.8.Προσδιορισμός του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος, στην Ελβετία ή στο Λιχτενστάιν (A6-0247/2008, Ewa Klamt) (ψηφοφορία)
  8.9.Πρωτόκολλο μεταξύ της EK, της Ελβετίας και του Λιχτενστάιν για την προσχώρηση του Λιχτενστάιν στη συμφωνία μεταξύ της EK και Ελβετίας για τον προσδιορισμό του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος, στην Ελβετία ή στο Λιχτενστάιν (A6-0261/2008, Ewa Klamt) (ψηφοφορία)
  8.10.Αρίθμηση των θεωρήσεων (A6-0268/2008, Gérard Deprez) (ψηφοφορία)
  8.11.Ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ ΕΚ και Ινδίας (A6-0254/2008, Christian Ehler) (ψηφοφορία)
  8.12.Αίτηση άρσης της ασυλίας του Witold Tomczak (A6-0277/2008, Diana Wallis) (ψηφοφορία)
  8.13.Υπεράσπιση των προνομίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων (A6-0222/2008, Giuseppe Gargani) (ψηφοφορία)
  8.14.Έγκριση της Επιτροπής (Τροποποίηση του Κανονισμού του ΕK) (A6-0198/2008, Andrew Duff) (ψηφοφορία)
  8.15.Ενιαία διαδικασία έγκρισης για τα πρόσθετα τροφίμων, τα ένζυμα τροφίμων και τις αρωματικές ύλες τροφίμων (A6-0179/2008, Åsa Westlund) (ψηφοφορία)
  8.16.Πρόσθετα τροφίμων (A6-0180/2008, Åsa Westlund) (ψηφοφορία)
  8.17.Αρωματικές ύλες και συστατικά τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες (A6-0177/2008, Mojca Drčar Murko) (ψηφοφορία)
  8.18.Ένζυμα τροφίμων (A6-0176/2008, Avril Doyle) (ψηφοφορία)
  8.19.Τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕK ώστε να ενταχθούν οι αεροπορικές δραστηριότητες στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Kοινότητας (A6-0220/2008, Peter Liese) (ψηφοφορία))
  8.20.Εργασία στην ολομέλεια και εκθέσεις πρωτοβουλίας (τροποποίηση του Kανονισμού) (A6-0197/2008, Richard Corbett) (ψηφοφορία)
  8.21.Προϋπολογισμός 2009: πρώτοι προβληματισμοί για την εντολή για τη διαβούλευση σχετικά με το ΠΣΠ 2009 (A6-0262/2008, Jutta Haug) (ψηφοφορία)
  8.22.Περιβαλλοντικές επιπτώσεις του σχεδιαζόμενου αγωγού φυσικού αερίου στη Βαλτική Θάλασσα για τη σύνδεση Ρωσίας - Γερμανίας (A6-0225/2008, Marcin Libicki) (ψηφοφορία)
  8.23.Σταθεροποίηση του Αφγανιστάν: προκλήσεις για την ΕΕ και τη διεθνή κοινότητα (A6-0269/2008, André Brie) (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης : βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Όροι πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου - Εσωτερική αγορά φυσικού αερίου - Ευρωπαϊκό στρατηγικό σχέδιο ενεργειακών τεχνολογιών (συζήτηση)
 13.H απάντηση της ΕΕ στην πρόκληση των Kρατικών Επενδυτικών Tαμείων (συζήτηση)
 14.Ώρα των ερωτήσεων (προς το Συμβούλιο)
 15.Αίτηση κατεπείγοντος: βλ. συνοπτικά πρακτικά
 16.Τροποποίηση της οδηγίας 2004/49/ΕΚ για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων - Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2004 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (συζήτηση)
 17.Kοινοί κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα (αναδιατύπωση) (συζήτηση)
 18.Διαμόρφωση νέας παιδείας αστικής κινητικότητας (συζήτηση)
 19.Τεχνικές προδιαγραφές και διοικητικές διαδικασίες στον τομέα των εμπορικών αεροπορικών μεταφορών (EU OPS) / χρήση μηχανισμών κράτησης για παιδιά (OPS 1.730) (συζήτηση)
 20.μερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (1426 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (1512 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου