Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Teisipäev, 8. juuli 2008 - StrasbourgEÜT väljaanne
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 3.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 4.Läänemerre kavandatud Venemaad ja Saksamaad ühendava gaasijuhtme keskkonnamõju (arutelu)
 5.Afganistani stabiliseerimine: väljakutsed ELile ja rahvusvahelisele üldsusele (arutelu)
 6.Direktiivi 2003/87/EÜ muutmine, et lisada lennutegevus ühenduse kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi (arutelu)
 7.Eelarve ajakava (vt protokoll)
 8.Hääletus
  8.1.Üldsätted Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi loomise kohta (A6-0271/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (hääletus)
  8.2.Ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavad otsetoetuskavad (A6-0270/2008, Neil Parish) (hääletus)
  8.3.Töötajate poolt tööl kasutatavatele töövahenditele esitatavad ohutuse ja tervishoiu miinimumnõuded (A6-0290/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (hääletus)
  8.4.Loodusliku linnustiku kaitse (kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega (A6-0259/2008, Miroslav Ouzký) (hääletus)
  8.5.Ühine käibemaksusüsteem (A6-0232/2008, Dariusz Rosati) (hääletus)
  8.6.ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni 1991. aasta piiriülese keskkonnamõju hindamise Espoo konventsiooni keskkonnamõju strateegilise hindamise protokoll (A6-0221/2008, Bogusław Sonik) (hääletus)
  8.7.Liechtensteini ühinemine ELi, EÜ ja Šveitsi vahelise lepinguga Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamise kohta (A6-0246/2008, Ewa Klamt) (hääletus)
  8.8.Liechtensteini ühinemine EÜ ja Šveitsi vahelise lepinguga, mis käsitleb liikmesriigis või Šveitsis esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi määratlemist (A6-0247/2008, Ewa Klamt) (hääletus)
  8.9.EÜ ja Šveitsi vahelisele lepingule, mis käsitleb liikmesriigis, Šveitsis või Liechtensteinis esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi määratlemist, lisatud protokoll EÜ, Šveitsi ja Liechtensteini vahel (A6-0261/2008, Ewa Klamt) (hääletus)
  8.10.Viisa numbrid (A6-0268/2008, Gérard Deprez) (hääletus)
  8.11.Euroopa Ühenduse ja India Vabariigi valitsuse vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamine (A6-0254/2008, Christian Ehler) (hääletus)
  8.12.Witold Tomczaki puutumatuse äravõtmise taotlus (A6-0277/2008, Diana Wallis) (hääletus)
  8.13.Euroopa Parlamendi eelisõiguste kaitsmine liikmesriikide kohtute ees (A6-0222/2008, Giuseppe Gargani) (hääletus)
  8.14.Parlamendi kodukorra muutmine Euroopa Komisjoni heakskiitmise osas (A6-0198/2008, Andrew Duff) (hääletus)
  8.15.Toidu lisaainete, toiduensüümide ning toidu lõhna- ja maitseainete lubade andmise ühtne menetlus (A6-0179/2008, Åsa Westlund) (hääletus)
  8.16.Toidu lisaained (A6-0180/2008, Åsa Westlund) (hääletus)
  8.17.Lõhna- ja maitseained ning teatavad lõhna- ja maitseomadustega toidu koostisosad (A6-0177/2008, Mojca Drčar Murko) (hääletus)
  8.18.Toiduensüümid (A6-0176/2008, Avril Doyle) (hääletus)
  8.19.Direktiivi 2003/87/EÜ muutmine, et lisada lennutegevus ühenduse kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi (A6-0220/2008, Peter Liese) (hääletus)
  8.20.Parlamendi kodukorra muutmine (täiskogu töökorraldus ja algatusraportid) (A6-0197/2008, Richard Corbett) (hääletus)
  8.21.2009. aasta eelarve: esmased tähelepanekud 2009. aasta esialgse eelarveprojektiga seoses ja lepitusmenetluse volitus (A6-0262/2008, Jutta Haug) (hääletus)
  8.22.Läänemerre kavandatud Venemaad ja Saksamaad ühendava gaasijuhtme keskkonnamõju (A6-0225/2008, Marcin Libicki) (hääletus)
  8.23.Afganistani stabiliseerimine: väljakutsed ELile ja rahvusvahelisele üldsusele (A6-0269/2008, André Brie) (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 12.Maagaasiedastusvõrkudele juurdepääsu tingimused – maagaasi siseturg – Euroopa energiatehnoloogia strateegiline kava (arutelu)
 13.Riiklikud investeerimisfondid (arutelu)
 14.Infotund (küsimused nõukogule)
 15.Kiirmenetluse taotlus (vt protokoll)
 16.Ühenduse raudteede ohutuse direktiivi 2004/49/EÜ muutmine – määruse (EÜ) nr 881/2004 (millega asutatakse Euroopa Raudteeagentuur) muutmine (arutelu)
 17.Lennuteenuste osutamist käsitlevad ühiseeskirjad (uuesti sõnastamine) (arutelu)
 18.Uued suunad linnalise liikumiskeskkonna arendamisel (arutelu)
 19.Tehnilised nõuded ja haldusprotseduurid õhusõidukiga teostatava ärilise lennutranspordi jaoks (EU OPS) / laste turvasüsteemide kasutamine (OPS 1.730) (arutelu)
 20.Järgmise istungjärgu päevakord (vt protokoll)
 21.Istungjärgu lõpp
Arutelud
EÜT väljaanne (780 kb)
 
Arutelud
EÜT väljaanne (1677 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika