Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 8 juli 2008 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument: se protokollet
 3.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 4.Miljökonsekvenser av den gasledning som planeras i Östersjön (debatt)
 5.Afghanistans stabilisering: utmaningar för EU och det internationella samfundet (debatt)
 6.Ändring av direktiv 2003/87/EG för att integrera luftfartsverksamheten i gemenskapssystemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser (debatt)
 7.Budgetkalender: se protokollet
 8.Omröstning
  8.1.Europeiskt grannskaps- och partnerskapsinstrument (A6-0271/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (omröstning)
  8.2.System för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken (A6-0270/2008, Neil Parish) (omröstning)
  8.3.Minimikrav för säkerhet och hälsa vid arbetstagares användning av arbetsutrustning i arbetet (andra särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (kodifierad version) (A6-0290/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (omröstning)
  8.4.Bevarande av vilda fåglar (anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll) (A6-0259/2008, Miroslav Ouzký) (omröstning)
  8.5.Gemensamt system för mervärdesskatt (A6-0232/2008, Dariusz Rosati) (omröstning)
  8.6.Protokoll om strategisk miljöbedömning till UNECE:s konvention om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang som undertecknades i Esbo 1991 (A6-0221/2008, Bogusław Sonik) (omröstning)
  8.7.Liechtensteins anslutning till avtalet EU/EG/Schweiz om Schweiz associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (A6-0246/2008, Ewa Klamt) (omröstning)
  8.8.Liechtensteins anslutning till avtalet EG/Schweiz om att fastställa vilken stat som skaansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz (A6-0247/2008, Ewa Klamt) (omröstning)
  8.9.Protokoll mellan EG, Schweiz och Liechtenstein till avtalet EG/Schweiz för att fastställa vilken stat som skaansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz eller Liechtenstein (A6-0261/2008, Ewa Klamt) (omröstning)
  8.10.Numrering av viseringar (A6-0268/2008, Gérard Deprez) (omröstning)
  8.11.Förnyande av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Indiens regering (A6-0254/2008, Christian Ehler) (omröstning)
  8.12.Begäran om upphävande av Witold Tomczaks immunitet (A6-0277/2008, Diana Wallis) (omröstning)
  8.13.Försvaret av Europaparlamentets rättigheter inför nationella domstolar (A6-0222/2008, Giuseppe Gargani) (omröstning)
  8.14.Godkännande av kommissionen (ändringar i parlamentets arbetsordning) (A6-0198/2008, Andrew Duff) (omröstning)
  8.15.Enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (A6-0179/2008, Åsa Westlund) (omröstning)
  8.16.Livsmedelstillsatser (A6-0180/2008, Åsa Westlund) (omröstning)
  8.17.Aromer och livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper (A6-0177/2008, Mojca Drčar Murko) (omröstning)
  8.18.Livsmedelsenzymer (A6-0176/2008, Avril Doyle) (omröstning)
  8.19.Ändring av direktiv 2003/87/EG för att integrera luftfartsverksamheten i gemenskapssystemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser (A6-0220/2008, Peter Liese) (omröstning)
  8.20.Arbetet i kammaren och användningen av initiativbetänkanden (ändring av arbetsordningen) (A6-0197/2008, Richard Corbett) (omröstning)
  8.21.2009 års budget: Första synpunkterna på mandatet för medlingen avseende 2009 års preliminära budgetförslag (A6-0262/2008, Jutta Haug) (omröstning)
  8.22.Miljökonsekvenser av den gasledning som planeras i Östersjön (A6-0225/2008, Marcin Libicki) (omröstning)
  8.23.Afghanistans stabilisering: utmaningar för EU och det internationella samfundet (A6-0269/2008, André Brie) (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 12.Villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten - Den inre marknaden för naturgas - En europeisk strategisk plan för energiteknik (debatt)
 13.EU:s hantering av statsägda förmögenhetsfonder (debatt)
 14.Frågestund (frågor till rådet)
 15.Begäran om brådskande förfarande: se protokollet
 16.Ändring av direktiv 2004/49/EG om säkerhet på gemenskapens järnvägar - Ändring av förordning (EG) nr 881/2004 om inrättande av en europeisk järnvägsbyrå (debatt)
 17.Gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen (omarbetning) (debatt)
 18.Mot en ny kultur för rörlighet i städer (debatt)
 19.Tekniska krav och administrativa förfaranden inom området civil luftfart (EU OPS) och användningen av fasthållningsanordningar för barn (OPS 1.730) (debatt)
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 21.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (818 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (1933 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy