Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0152(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0209/2008

Rozpravy :

PV 09/07/2008 - 3
CRE 09/07/2008 - 3

Hlasovanie :

PV 09/07/2008 - 5.13
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0350

Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 9. júla 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

7. Vysvetlenia hlasovania
Zápisnica
  

Ústne vysvetlenia hlasovania

 
  
  

– Odporúčanie pre druhé čítanie: Arūnas Degutis (A6-0264/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE)(LT) Dnes sme v Európskom parlamente v druhom čítaní prijali uznesenie o spoločných pravidlách pre prevádzkovanie leteckých služieb v Spoločenstve.

Meníme tak nariadenie platné od roku 1992 a rada by som znovu zdôraznila pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré majú najväčší význam pre našich občanov a najmä cestujúcich a posádky lietadiel. Mám na mysli najmä opatrenia, ktoré nám umožnia dosiahnuť transparentnosť v cenách leteniek a rozšíriť činnosť v oblasti zákazov klamných reklám a nekalej súťaže v leteckých službách.

Návrhy, ktorých cieľom je zabezpečiť lepšie dodržiavanie leteckých bezpečnostných štandardov aj sociálne istoty pre zamestnancov leteckých spoločností, sú veľmi dôležité. Vyzerá to, že všetky nezhody medzi Komisiou a Radou boli objasnené, takže nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť na konci roku.

Skutočne dúfam, že pozmenené nariadenie bude riadne uplatňované vo všetkých členských štátoch EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). (CS) Dámy a páni, po šestnástich rokoch sme dnes dali definitívne zelenú zjednodušeniu, zjednoteniu a súčasne i sprísneniu udeľovaniu a odnímaniu licencií pre letecké služby a dúfam, že nariadenie nepovedie ku zrušeniu malých športových spoločností. Nariadenie som podporila. Umožní totiž, respektíve verím, že nariadenie skutočne umožní odnímanie licencií spoločnostiam, ktoré klamú zákazníkov, keď neuvádzajú celkovú cenu leteniek, ale svoje tarify bez daní, poplatkov či príplatkov za benzín. Dúfam, že sa agentúra pre dohľad zameria aj na cenovú diskrimináciu na základe miesta pobytu. Verím, že v pozmenenej podobe nariadenie lepšie ochráni aj bezpečnosť prevádzky najmä zjednotením podmienok prenájmu lietadiel s posádkou v EÚ, ale aj z tretích krajín.

 
  
  

– Správa: Miroslav Ouzký (A6-0135/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Gyula Hegyi (PSE). - (HU) Ďakujem vám, pán predsedajúci. Ako zástupca socialistov zodpovedajúci za túto záležitosť som podporil kompromisné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré dohodol pán Ouzký. Považujem za úspech pre Parlament a pre skupinu sociálnych demokratov, že taktiež Rada prijala skutočnosť, že by sme mali zakázať ďalšie dve glykolové rozpúšťadlá a chrániť tak zdravie našich občanov.

Látka nazývaná DEGME poškodzuje zdravie pri vstrebaní cez kožu. Je známe, že taktiež znižuje reprodukčnú schopnosť, je teda významným úspechom, že sme zakázali jej používanie nielen vo farbách, ale aj v čistiacich prostriedkoch a podlahových materiáloch. Komisia by zakázala látku DEGME len vo farbách, ale vďaka spolupráci všetkých strán sme dosiahli taktiež to, že bola zakázaná aj v čistiacich prostriedkoch.

Vdýchnutie látky nazývanej DEGME je škodlivé ľudskému zdraviu. Podľa správy Európskej komisie by bola zakázaná len vo farbách nanášaných striekaním, ale opäť na odporúčanie socialistov bola zakázaná aj v aerosólových čistiacich prostriedkoch. Chcel som zmieniť podstatu kompromisných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov vzhľadom na to, že sa neuskutočnila rozprava v pléne.

 
  
  

– Správa: Romano Maria La Russa (A6-0257/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE).(MT) Je dôležité, aby bol Európsky parlament zoznámený so situáciou v mojej krajine čo sa týka cien za vodu a elektrinu a s vplyvom dnešného rozhodnutia v tejto veci. Práve preto chcem vysvetliť dôvody svojho hlasovania. Odvtedy, ako vláda zvýšila cenu za ropu, zvýšila aj vyúčtovanie spotrebiteľov tým, že zaviedla prirážku. Tento mesiac oznámila zvýšenie o 96 %. Bude to príčinou novej chudoby, chudoby energetickej. Vláda pritom nepresadzuje žiadne krátkodobé ani dlhodobé riešenie. Politika alternatívnych zdrojov energie neexistuje, hoci v mojej krajine je veľa slnka a vetra, ani s ohľadom na čistejšiu energiu, ako napr. zemný plyn, do takej miery, že im vláda stále nezačala pripisovať žiadny význam. Preto som hlasoval takto a preto je to, čo sme dnes urobili, dôležité, ak nie historické.

 
  
MPphoto
 
 

  Oldřich Vlasák (PPE-DE).(CS) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, dovoľte mi, aby som vysvetlil svoje hlasovanie k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 55 z roku 2003 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom. Kľúčová časť tejto smernice sa nepochybne týka návrhu na oddelenie vlastníctva, ktoré by výsledne bránilo vertikálne integrovaným spoločnostiam v držbe majetkového podielu na dodávkach a preprave plynu. Pri hlasovaní som podporil pozmenený kompromisný návrh, a to najmä z toho dôvodu, že som presvedčený, že je potrebné zohľadniť obavy štátov, ktoré sa vyslovili proti plnému vlastníckemu oddeleniu. Súhlasím s tvrdením Komisie, že európsky trh so zemným plynom trpí nedostatkom investícií do prenosovej infraštruktúry a nízkou mierou koordinácie medzi jednotlivými prevádzkovateľmi prenosových sústav. Vzhľadom na štrukturálnu rôznorodosť trhu so zemným plynom a trhu s elektrickou energiou však podľa môjho názoru nie je možné pristupovať k obom odvetviam rovnako. Trh s plynom je potrebné liberalizovať postupne, symetricky. Je nutné sústrediť sa najmä na harmonizáciu miery otvorenosti vnútroštátnych trhov.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato (ALDE). - (IT) Vážený pán predsedajúci, zdržal som sa konečného hlasovania a hlasoval som proti tzv. tretej možnosti v súvislosti s oddelením činností v oblasti siete a dodávok na trhu so zemným plynom, pretože sme stratili významnú príležitosť utvrdiť zásadu voľnej súťaže na trhu so zemným plynom. Mali by sme nasledovať to, čo bolo zavedené na trhu s energiou, a táto tretia možnosť v praxi zaručí existenciu monopolov a predchádzajúcich monopolov v Európe, našim vnútroštátnym trhom bude ďalej chýbať porovnateľnosť, a tým sú vyhliadky na skutočný európsky trh s energiou ešte vzdialenejšie.

Ešte horšie na tejto mnohoznačnej tretej možnosti je to, že v praxi podporí a pomôže existujúcim monopolom v tom, aby uzatvárali zmluvy s takými subjektmi, ako je ruský energetický gigant Gazprom.

 
  
  

– Správa: Jean Lambert (A6-0251/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). - (DE) Vážený pán predsedajúci, všetci v tomto Parlamente vieme, že od roku 2004 máme nariadenie o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia, ale bohužiaľ žiadne vykonávacie predpisy. Rozhodnutie, ktoré Európsky parlament prijal, nám konečne poskytuje aj vykonávacie predpisy, čo znamená, že máme k dispozícii nástroj, ktorým môžeme podporiť mobilitu v Európskej únii bez straty sociálnej istoty.

Zavedenie styčných orgánov nám umožňuje poskytnúť praktickú pomoc tým, ktorí pracujú mimo svoju vlasť, napríklad pri zodpovedaní otázok ako a kde sa majú prihlásiť o dôchodok. Inými slovami sme v Európskom parlamente zabezpečili, že ľudia môžu v oblasti sociálnej starostlivosti dostať skutočnú pomoc.

 
  
  

– Správa: Emine Bozkurt (A6-0229/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI). - (NL) Zdržal som sa hlasovania o správe pani Bozkurtovej, hoci nie som proti obmedzenej forme koordinácie rôznych systémov sociálneho zabezpečenia členskými štátmi EÚ, rozhodne nie, ak je to v prospech európskych občanov, ktorí žijú v inom členskom štáte, ako vo svojom vlastnom.

Ešte raz však varujem pred harmonizáciou, a ešte horšie uniformitou, systémov sociálneho zabezpečenia v rôznych členských štátoch. Ako Flám mám jedinečnú možnosť pozorovať, ako je jednotný systém sociálneho zabezpečenia v Belgicku, kde sú dve skupiny obyvateľstva, flámska a valónska, úplne nerealizovateľný a vedie k obrovskému zneužívaniu. V záujme všetkých nechajme členské štáty, aby si svoje systémy sociálneho zabezpečenia organizovali a financovali samé alebo tak či tak skončíme v systéme plnom zneužívania, ktorý je horší, drahší a menej účinný a v konečnom dôsledku bude solidarita medzi európskymi národmi menšia, nie väčšia.

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). - (DE) Vážený pán predsedajúci, taktiež som chcel vysvetliť, že som hlasoval za túto správu, pretože navrhuje nové nariadenie miesto starého, a tak zabezpečí, že sa systémy sociálneho zabezpečenia teraz môžu účinne koordinovať vďaka tomu, že sa zjednodušili a zmenili príslušné právne ustanovenia. Správa pána Lamberta nám taktiež dáva možnosť dosiahnuť ciele a prispieť k väčšej mobilite v Európskej únii a ľuďom umožňuje vziať si nárok na dávky sociálneho zabezpečenia so sebou, ak si nájdu zamestnanie v inom členskom štáte.

To je prínos pre sociálne zabezpečenie v Európskej únii.

 
  
  

– Správa: Richard Corbett (A6-0206/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI). - (NL) Ďakujem vám, pán predsedajúci. Dnes sme sa dostali do druhej fázy úsilia pána Corbetta urobiť z Parlamentu ešte väčšieho domáceho maznáčika politicky korektnej eurokratickej kasty.

Včera sa rozhodlo, že nám poslancom takmer nebude povolené predkladať parlamentné otázky a má byť zavedený systém vlastnej cenzúry zo strany predsedu Parlamentu. Dnes je jednoduchšie vytvárať skupiny a spravodajca dôrazne a do istej miery úprimne priznáva, že toto opatrenie je zamerané v prvom rade proti euroskeptickej pravici v Parlamente. Tým sa kruh uzatvára. Euroskeptické názory v tomto Parlamente, určite tie na pravici politického spektra, musia byť umlčané. Euroskeptické výsledky referend v Írsku, Holandsku a Francúzsku sa ako zvyčajne jednoducho neberú do úvahy, ako keby neboli. Toto je európska verzia demokracie v štýle Roberta Mugabeho. Určitá demokracia!

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI).(FR) Vážený pán predsedajúci, spravodajca pán Corbett sa mimo výboru vyjadril naozaj urážlivým spôsobom o politickej skupine, ktorú v tejto snemovni zastupujem, čo samozrejme vyvoláva vážne pochyby o jeho nestrannosti.

Táto správa je veľmi sporná a jej obsah bol vo výbore drasticky obmedzený; jediné, čo zostalo sú opatrenia, ktorými sa zabezpečí prežitie politicky korektných skupín, ktorých celkový počet členov by nedosiahol minimálnu hranicu, a bol nenápadne pridaný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý by konkrétne našej politickej skupine zabránil vo vytvorení skupiny. Uvedené dôvody sú v úplnom rozpore s faktami; stačí poukázať na prílohu správy, aby sme dokázali, že v žiadnom parlamente členských štátov nie je stanovená minimálna hranica na vytvorenie politickej skupiny nad 20 poslancov. Toto číslo je často oveľa nižšie, 15, 10 alebo 8, v niektorých prípadoch na vytvorenie skupiny stačí jedna osoba.

Správa pána Corbetta je teda útokom na demokraciu a jednoducho aj na základné zásady poctivej hry.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). - (NL) Správa pána Corbetta má len jeden a jediný cieľ, a to umlčať národné hlasy pravice v Európskom parlamente. Predseda skupiny pána Corbetta sa tým nijako netají. Keď bola v januári v roku 2007 vytvorená skupina ITS, otvorene sa vyjadril, že nariadenie bude pozmenené tak, aby v budúcnosti zabránilo vytváraniu skupín politickej pravice.

Ostatné skupiny tým budú taktiež poškodené, ale to pána Corbetta nezaujíma. Jeho návrh je zameraný proti euroskeptickej skupine. Socialisti v Parlamente nemôžu zniesť, že skupiny celého politického spektra by mali mať rovnaké prostriedky a práva. Toto uvažovanie v štýle Roberta Mugabeho je súčasťou demokratických nedostatkov v Európe, rovnako ako skutočnosť, že demokratické rozhodnutie voličov vo Francúzsku, Holandsku a Írsku sa stále neberie do úvahy. Buďte si istý, vážený pán predsedajúci, že to bude jedna z tém našich volieb vo Flámsku.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (NI). - Vážený pán predsedajúci, skutočnosť, že sme o tejto záležitosti dnes hlasovali, mi pripadá ako porušenie rokovacieho poriadku tohto Parlamentu. Podľa môjho názoru výbor správu zamietol, pretože predseda nesprávne spočítal počet ľudí v miestnosti, a v tom okamihu jednoducho porušil poriadok a pokračoval s pozmenenou podobou návrhu.

Prečo sme zašli tak ďaleko? Aká dôležitá vec nás núti takto porušovať vlastný poriadok? Odpoveď je, ako samozrejme vieme (a spravodajca sa tým netají), že má zabrániť euroskeptikom, aby vytvorili skupinu.

Prečo sa tak bojíte? Čo vás tak znervózňuje? Je nás 50, azda maximálne 60, zo 785 poslancov. Je možné, že ľudia, ktorí vás skutočne znepokojujú, sú vaši vlastní voliči a že vaše opovrhnutie a obavy z voličov, ktorí hlasujú „nie“, kedykoľvek na to majú príležitosť, prenášate na nás, ich zjavných hovorcov v tomto Parlamente a že nám vraciate to, čo sa neodvážite vyjadriť o ľuďoch, ktorí vás zvolili na toto miesto.

Ak sa mýlim, dokážte mi, že sa mýlim – uskutočnite referendá, ktoré ste sľúbili. Pactio Olisipiensis censenda est! (O Lisabonskej zmluve sa musí hlasovať!)

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Pęk (UEN). - (PL) Vážený pán predsedajúci, hlasoval som proti správe pána Corbetta, pretože sa domnievam, že je prejavom krajnej diskriminácie uprostred údajne demokratického Európskeho parlamentu snažiaceho sa s použitím administratívnych metód zabrániť vytváraniu politických skupín, ktoré nezmýšľajú alebo nekonajú spôsobom považovaným väčšinou za politicky korektný. Je to dvojitá diskriminácia, pretože sa pomocou administratívnych metód znemožňuje vytváranie skupín a zároveň sa poskytujú značné čiastky na ďalšiu finančnú podporu organizovaným politickým skupinám, čo im dáva ďalšiu výhodu. Táto diskriminácia je v rozpore s podstatou Európskej únie a so základmi, na ktorých by EÚ mala stavať. Ostro proti tomuto kroku protestujem; nemali by ste si robiť ilúzie: aj keď budete schopní presadiť ho tu, nepodarí sa vám to cez európske národy, ktoré isto budú mať námietky.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE). - Vážený pán predsedajúci, zriedka počúvam také nezmysly, ako teraz od Flámskeho bloku, Národného frontu a pána Dana Hannana. Táto správa nikoho nepodrobuje cenzúre, ani by táto zmena pravidiel neviedla k tomu, že by niekto stratil svoj hlas, svoje právo vyjadrovať sa a konať ako poslanec Európskeho parlamentu.

Táto zmena pravidiel sa týka toho, akú stanovíme minimálnu hranicu počtu poslancov potrebných na vytvorenie skupiny, a tým jej členom umožníme prístup k ďalším financiám od daňových poplatníkov a ďalším prostriedkom na ich politické aktivity. Každý národný parlament využívajúci systém skupín má stanovenú hranicu. My sme ju mali veľmi nízku, percentuálne nižšiu než ktorýkoľvek národný parlament. Je správne obzrieť sa a túto záležitosť preskúmať.

Všimol som si, že nakoniec takmer všetky skupiny tento kompromis podporili, veľké aj malé. Všimol som si, že aj samotný hovorca skupiny IND/DEM, euroskeptickej skupiny IND/DEM, navrhol kompromisné číslo 3 %, teda 22 poslancov. Takže oni sami uznávajú, že naša súčasná hranica musí byť zvýšená a že je v súčasnosti príliš nízka. Úprimne, je rozdiel medzi ich počtom 22 a počtom 25, ktorý bol schválený, skutočne útokom na demokraciu? Prestaňte s tým!

 
  
  

– Správa: Jerzy Buzek (A6-0255/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Leopold Józef Rutowicz (UEN) . (PL) Vážený pán predsedajúci, správa pána Buzeka poskytuje podrobné hodnotenie všetkých strategických opatrení v oblasti energetickej technológie. Nanešťastie z dôvodu nedostatku financií na všetok potrebný výskum a náhly nárast cien plynu a ropy sme museli výskum zamerať na otázky spojené s tým, ako znížiť ich využitie na výrobu energie. Táto priorita taktiež zníži emisie CO2 a mala by byť zaradená do stratégie. Domnievam sa, že je dôležité podporovať výskum v oblasti výstavby bezpečných, moderných atómových elektrární a najnovších elektrární využívajúcich vodík, hélium a biopalivá tretej generácie, ktoré sa môžu vyrábať miestne, čo zníži náklady na pohonné hmoty. Pri hlasovaní som podporil zmeny, ktoré tieto priority zohľadňujú.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). - (PL) Dámy a páni, prijali sme dôležitú správu, ktorú pripravil pán profesor Buzek. Závislosť Európskej únie od dovozu energie, ktorá by v roku 2030 mala dosiahnuť 65 %, nás primala k tomu, aby sme prijali kroky na zaistenie bezpečných dodávok surovín využívaných na výrobu energie, založené na zásade solidarity. Mali by sa taktiež vytvoriť ďalšie nástroje, ktorými by sa znížilo ohrozenie energetickej bezpečnosti v jednotlivých členských štátoch spôsobené trvalou liberalizáciou energetického odvetvia. Aby sme dosiahli ciele EÚ v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a znižovania skleníkových plynov, musíme podporovať rozvoj nových technológii, predovšetkým zachytávania a uchovávania uhlíka. Je dôležité podporiť technológie čistého uhlia a zosilniť naše činnosti v oblasti biopalív tretej generácie a výskumu jadrovej energie. Dôležitejšia ako predtým je práca na zlepšení energetickej účinnosti a úspor energie.

 
  
  

Písomné vysvetlenia hlasovania

 
  
  

– Návrh uznesenia (B6-0336/2008) – Ročné akčné programy pre Brazíliu a Argentínu na rok 2008 (2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne. - (IT) Vážený pán predsedajúci, hlasujem za toto uznesenie. Som spravodajcom Výboru pre rozvoj k programu Erasmus Mundus a moja správa bola nedávno jednomyseľne schválená. Dúfam, že sa nám podarí podporiť konečné znenie textu na plenárnom zasadnutí v septembri, aby program mohol začať v januári 2009.

Cieľom je vývoz nášho jedinečného univerzitného systému za hranice Únie tak, že umožníme zahraničným študentom štúdium na našich fakultách a že študentom EÚ poskytneme prostriedky a s nimi príležitosť získať skúsenosti mimo štátov EÚ. Domnievam sa, že program Erasmus je kľúčovým nástrojom pre udržateľný rozvoj, pretože (ako zdôrazňuje moja správa) má podnecovať študentov k tomu, aby sa vrátili do svojej vlasti a prispeli tak prostredníctvom získaných myšlienok, znalosti a medzinárodných kontaktov k rozvoju hospodárstva svojich štátov.

Značné finančné sumy v súvislosti s akciou 2 sa získavajú z peňazí vyhradených na rozvoj. Podľa môjho názoru je dôležité, aby sme zabezpečili, že finančné čiastky vyhradené na ročné akčné programy pre Brazíliu a Argentínu na rok 2008, výslovne určené na podporu hospodárskeho rozvoja a prosperity, budú využité na oblasť vzdelania a konkrétnych činnosti a že budú vytvárať infraštruktúru a výrobné prostriedky zamerané na udržateľný rozvoj.

 
  
  

– Správa: Alexander Graf Lambsdorff (A6-0265/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne - (PT) Keďže nie je možné uviesť všetky dôležité body v tejto správe, rád by som zdôraznil, že po tom, ako občania Írska vyslovili rozhodné NIE Lisabonskej zmluve, tento Parlament stále predstiera a koná, ako keby sa nič nestalo.

Lenže je to práve naopak, ako ukazuje trúfalý zámer tejto správy. Väčšina Európskeho parlamentu sa okrem iného domnieva, že:

a) postoj každého štátu, teda jeho zahraničná politika, by mal byť spätý so záväznou politickou platformou stanovenou EÚ;

b) EÚ by mala zvážiť reorganizáciu a rozšírenie svojich kancelárií v OSN s ohľadom na „vzhľadom na očakávané zvýšené právomoci a zodpovednosti zástupcov EÚ, ktoré budú uplatňovať so zreteľom na ratifikáciu Lisabonskej zmluvy“;

c) Rada by mala čo najskôr vymedziť „operačný charakter pozorovateľského štatútu EÚ pri OSN“;

d) členské štáty by mali zaujať „jednotnejšiu pozíciu k reforme Bezpečnostnej rady OSN, ktorá zachová konečný cieľ jedného stáleho kresla pre Európsku úniu v rámci reformovanej OSN, ale súčasne sa zameria na zvýšenie vplyvu EÚ“.

Federalizmus, pod palcom veľkých mocností a vedením Nemecka, v jednom zo svojich ctižiadostivých a jasných vyjadrení…

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (PSE), písomne. - Socialistická strana v Európskom parlamente víta túto správu a najmä dôraznú požiadavku, aby sa členské štáty zamerali na posilnenie svojho záväzku splniť rozvojové ciele milénia. V plnej miere súhlasíme s tým, že je nutné zamerať sa na splnenie už prijatých prísľubov a na zdokonalenie súčasných postupov.

Poslanci socialistickej strany však nesúhlasia s odporúčaním získať stále kreslo v Rade bezpečnosti OSN, a nemôžu toto odporúčanie podporiť. Domnievame sa, že by to pre európske zastúpenie nebolo dobré. V súlade s článkom 19 európski členovia Rady bezpečnosti OSN výslovne nezastupujú postoje Európskej únie. Okrem toho aj Charta OSN stanovuje, že to tak byť nemôže. Existuje však prospešný neformálny postup koordinácie v New Yorku aj inde, ktorý by sa mal podporovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Graf Lambsdorff (ALDE), písomne. - (IT) Skupina Verts/ALE sa vždy domnievala, že by EÚ mala mať stále kreslo v Rade bezpečnosti OSN, ako je to stanovené v správe pána Lambsdorffa. Naša skupina však neprijíma prednostné postavenie, ktoré je udeľované iniciatíve označovanej ako „Overarching Process“ (zastrešujúci proces), vďaka ktorej by došlo ku zvýšeniu počtu stálych členov a na ktorú sa (podľa nášho názoru) má pozerať ako na jednu z celého radu mnohých iniciatív.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. - Vítam správu pána Lambsdorffa, ktorá stanovuje priority EÚ pre 63. zasadnutie Valného zhromaždenia OSN. Predovšetkým podporujem nutnosť pokračovať na samite v presadzovaní náročného záväzku na splnenie rozvojových cieľov milénia. Agenda EÚ pre rozvojové ciele milénia by mala dať všeobecný príklad a my by sme na Valnom zhromaždení OSN v septembri mali presadzovať nasledovanie tohto príkladu v celom medzinárodnom spoločenstve. Hlasoval som za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), písomne. - Dnes bol návrh odporúčania Európskeho parlamentu Rade o prioritách EÚ pre 63. zasadnutie Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov predložený pánom Lambsdorffom prijatý bez hlasovania na plenárnom zasadnutí. Nielen že je tento postup (umožnený článkom 90 rokovacieho poriadku) veľmi pochybný, ale taktiež vytvára klamný dojem, že s obsahom správy súhlasí celý Európsky parlament, čo určite nie je pravda. Absolútne odmietame odporúčanie, že súčasný charakter Lisabonskej zmluvy bude vyžadovať „reorganizáciu a rozšírenie zastúpení v New Yorku a Ženeve vzhľadom na očakávané zvýšené právomoci a zodpovednosti zástupcov EÚ, ktoré budú uplatňovať so zreteľom na ratifikáciu Lisabonskej zmluvy“. Nielenže to uráža írskych voličov, ktorí v referende veľkou väčšinou Lisabonskú zmluvu odmietli, ale je to taktiež pokus vyložiť Lisabonskú zmluvu tak, že by založila „právnu subjektivitu EÚ“, a tým z nej urobila „nadštát“.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (UEN), písomne. - (IT) Správa pána Lambsdorffa (a jej odporúčanie) je jasným politickým signálom na posilnenie postavenia Európskej únie v OSN; Únia (ak počítame spoločne Komisiu a členské štáty) poskytuje OSN viac ako 40 % financií, ale doteraz za to nezískala žiadny politický význam či vplyvné postavenie.

Jedna časť textu je však zavádzajúca a poškodzuje práve prebiehajúce rozhovory v New Yorku o reforme Rady bezpečnosti. Hoci odporúčanie zdôrazňuje hlavný cieľ ako taký, ktorým je snaha získať pre EÚ stále kreslo, z mnohých rôznych iniciatív rokovaní, ktoré sú k dispozícii, uvádza len tzv. „Overarching Process“ (zastrešujúci proces) podporovaný tými štátmi, ktorých zámerom je podporovať len jeden z rôznych predložených návrhov, napr. zvýšenie počtu národných členov. Tento návrh, ktorý podporila menej ako jedna tretina členov, od začiatku vyzeral rozvratne a nevyvážene, ako to zdôraznil aj predseda Valného zhromaždenia.

Napriek tomu by sme radi zdôraznili, že veľmi vítame politickú pozornosť, ktorú Európsky parlament zameriava na celkové posilnenie postavenia Európskej únie v OSN, domnievame sa, že naše výhrady a námietky k časti odporúčaní týkajúce sa tzv. „Overarching Process“ (zastrešujúceho procesu) by sa mali zaznamenať.

 
  
MPphoto
 
 

  Pasqualina Napoletano (PSE), písomne. - (IT) Vážený pán predsedajúci, rada by som sa priaznivo vyjadrila o správe pána Lambsdorffa, ktorá znovu zdôrazňuje záväzok Európskeho parlamentu posilniť postavenie Európskej únie v OSN.

Chcela by som však upozorniť na to, že pokiaľ ide o reformy Rady bezpečnosti, správa navrhuje hodnoty, ktoré poškodzujú stále prebiehajúce rozhovory v New Yorku.

Predovšetkým sa z rôznych možností reformy, ktoré sú k dispozícii, uvádza len tzv. „Overarching Process” (odsek Q), čo je návrh zvýšiť počet stálych národných členov Rady bezpečnosti.

Tento návrh doteraz podporila menej ako jedna tretina členov Valného zhromaždenia OSN.

Preto žiadam o zaznamenanie svojich výhrad k tejto časti odporúčaní.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianni Pittella (PSE), písomne. - (IT) Správa pána Lambsdorffa (a jej odporúčanie) je jasným politickým signálom na posilnenie postavenia Európskej únie v OSN; Únia (ak počítame spoločne Komisiu a členské štáty) poskytuje OSN viac ako 40 % financií, ale doteraz za to nezískala žiadny politický význam či vplyvné postavenie.

Jedna časť textu je však zavádzajúca a poškodzuje práve prebiehajúce rozhovory v New Yorku o reforme Rady bezpečnosti. Hoci odporúčanie zdôrazňuje hlavný cieľ ako taký, ktorým je snaha získať pre EÚ stále kreslo, z mnohých rôznych iniciatív rokovaní uvádza len tzv. „Overarching Process“ (zastrešujúci proces) podporovaný štátmi, ktoré by chceli mať na stole len jeden návrh , napr. zvýšenie počtu stálych národných členov.

Tento návrh, ktorý podporila menej ako jedna tretina členov, od začiatku vyzeral rozvratne a nevyvážene, ako to zdôraznil aj predseda Valného zhromaždenia.

Napriek tomu by som rád zdôraznil, že veľmi vítam politickú pozornosť, ktorú Európsky parlament zameriava na celkové posilnenie postavenia Európskej únie v OSN, domnievam sa, že moje výhrady a námietky k časti odporúčaní týkajúce sa tzv. „Overarching Process“ (zastrešujúceho procesu) by sa mali zaznamenať.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE) , písomne. - (PT) Je znepokojujúce, že sa tak často objavuje otázka reformy OSN. Nutnosť reformy je známa už niekoľko rokov, ale rovnako tak aj nemožnosť takúto reformu vykonať. Vážnosť tejto bezvýchodiskovej situácie má dva dôvody. Po prvé, zhoršuje okolnosti prispievajúce k nedostatkom organizácie, ktorých nie je málo. Po druhé, podporuje vznik rozhovorov, ktoré sú živené a ospravedlňované nutnosťou hľadať alternatívy.

Posilňovanie spolupráce medzi demokraciami je určite myšlienka hodná podpory, napriek tomu z nej nevyplýva úplné zapojenie do projektu Ligy demokracií. Bolo by však múdre byť realistami. To je dôvod, prečo je nutné, aby sa OSN prispôsobila realite moci, nie až tak pre otázku oprávnenosti, ale skôr z dôvodu realizovateľnosti.

Čo sa týka postavenia Európskej únie, musíme uznať, že žiadny zo štátov, ktoré majú kreslo v Rade bezpečnosti alebo by ho mohli získať, nesúhlasí s tým, aby ich nahradilo jedno kreslo Európskej únie.

Na záver, je zjavné, že nová Rada OSN pre ľudské práva je stále vzdialená prekonaniu nedostatkov svojho predchodcu.

 
  
MPphoto
 
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE-DE), písomne. - (ES) Pokiaľ ide o odporúčania pre 63. zasadnutie Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov, ktoré sa bude konať v septembri v New Yorku, čl. 90 ods. 4 rokovacieho poriadku stanoví, že odporúčania v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, o ktorých sa hlasovalo vo výbore, sa považujú za prijaté a sú zaradené na program rokovania plenárneho zasadnutia, pričom nie je potrebné schvaľovať text na plenárnom zasadnutí a uskutočňovať rozpravu a postup prijímania zmien.

Moja skupina je okrem jedného odseku prakticky celým dokumentom spokojná, chcela by si teda vyhradiť svoj názor na odsek, ktorý sa týka služieb sexuálneho a reprodukčného zdravia. Tento koncept je pomerne nejednoznačný a obsahuje otázky, ktoré sú vo veľkej miere záležitosťou osobného svedomia a morálky, a my sa domnievame, že by nemali byť predmetom akýchkoľvek vyhlásení zo strany Parlamentu, predovšetkým v súvislosti s nadchádzajúcim zasadnutím OSN. Naša skupina požiadala o oddelené hlasovanie vo výbore AFET a hlasovala proti z dôvodov, ktoré som práve uviedol.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański (UEN), písomne. - Správa a odporúčania pána Lambsdorffa sú politicky veľmi dôležité tým, do akej miery podporujú posilnenie Európskej únie v OSN. Môže byť prospešné pripomenúť si, že Komisia a členské štáty poskytujú viac než 40 % financií rozpočtu OSN, vplyv EÚ v tejto organizácii je však stále slabší, než by mal byť.

Text správy však obsahuje zavádzajúcu časť o práve prebiehajúcich rozhovoroch v New Yorku tykajúcich sa reformy Rady bezpečnosti. Odporúčanie (hoci zdôrazňuje dlhodobý cieľ získať pre EÚ stále kreslo) z mnohých rôznych návrhov, ktoré sú k dispozícii, uvádza len tzv. „overarching process“(zastrešujúci proces). Je známe, že tento návrh sa ukázal veľmi rozvratný a získal súhlas menej než jednej tretiny členov OSN, ako poznamenal predseda Valného zhromaždenia.

Vyjadrujem teda silné ocenenie celkovému obsahu a štruktúre tohto odporúčania Európskeho parlamentu, považujem však za nevyhnutne potrebné zdôrazniť našu výslovnú výhradu a námietku k časti, ktoré zmieňuje tzv. „overarching process“(zastrešujúci proces).

 
  
MPphoto
 
 

  Marcello Vernola (PPE-DE), písomne. - (IT) Správa pána Lambsdorffa (a jej odporúčanie) je jasným politickým signálom na posilnenie postavenia Európskej únie v OSN; Únia (ak počítame spoločne Komisiu a členské štáty) poskytuje OSN viac ako 40 % financií, ale stále za to nezískala žiadny politický význam či vplyvné postavenie.

Jedna časť textu je však zavádzajúca a poškodzuje práve prebiehajúce rozhovory v New Yorku o reforme Rady bezpečnosti. Hoci odporúčanie zdôrazňuje hlavný cieľ ako taký, ktorým je snaha získať pre EÚ stále kreslo, z mnohých rôznych iniciatív rokovaní uvádza len tzv. „Overarching Process“ (zastrešujúci proces) podporovaný tými štátmi, ktorých zámerom je podporovať len jeden z rôznych predložených návrhov, napr. zvýšenie počtu národných členov. Tento návrh, ktorý podporila menej ako jedna tretina členov, od začiatku vyzeral rozvratne a nevyvážene, ako to zdôraznil aj predseda Valného zhromaždenia.

Napriek tomu by som rád zdôraznil, že veľmi vítam politickú pozornosť, ktorú Európsky parlament zameriava na celkové posilnenie postavenia Európskej únie v OSN, domnievam sa, že moje výhrady a námietky k časti odporúčaní týkajúce sa tzv. „Overarching Process“ (zastrešujúceho procesu) by sa mali zaznamenať.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), písomne. - (PL) ) Som veľmi potešený tým, že Európsky parlament dnes zvažuje otázku priorít EÚ pre nadchádzajúce zasadnutie OSN. Návrh spravodajcu uvádza skutočnosť, že OSN zamýšľa „vytvorenie nových orgánov, radikálnu reformu ostatných orgánov, zmenu riadenia operácií na mieste, reorganizáciu dodávok pomoci a hĺbkovú reformu sekretariátu“. To je nesmierne dôležité.

Nemali by sme však zabúdať na to, že cieľom všetkých týchto aktivít je človek a ľudské práva vyplývajúce z ľudskej dôstojnosti. Pápež Ján Pavol II. pred niekoľkými rokmi na fóre OSN hovoril o tom, že prvý typ systematického ohrozenia ľudských práv je spojený s rozdeľovaním materiálnych statkov, ktoré je často nespravodlivé; druhý typ ohrozenia je spojený s rôznymi druhmi nespravodlivosti v duchovnej oblasti a že je možné človeku uškodiť v jeho vnútornom prístupe k pravde, v jeho svedomí, v oblasti ktorá sa nazýva „občianske práva“, čo sú všetky oblasti, na ktoré má človek právo bez diskriminácie z dôvodu pôvodu, rasy, pohlavia, národnosti, náboženstva alebo politického presvedčenia. Podľa môjho názoru by jeho slová mali byť ukazovateľom pre činnosť OSN.

 
  
  

– Odporúčania pre druhé čítanie: Paolo Costa (A6-0223/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. - (PT) Súčasný návrh tvorí súčasť súboru opatrení (spolu s návrhmi smerníc o interoperabilite a o zriadení Európskej agentúry pre železnice), ktorého cieľom je „uľahčenie voľného pohybu rušňov v EÚ“ ako súčasti liberalizácie železničnej dopravy v EÚ.

Pred zvážením iných záležitostí musíme teda zdôrazniť, že hlavným cieľom tejto smernice je odstrániť všetky prekážky liberalizácie železničnej dopravy harmonizáciou právnych predpisov o bezpečnosti železníc v jednotlivých štátoch.

Niet pochýb, že v každom štáte je potrebné prijať a uplatňovať najpokročilejšie štandardy pre bezpečnosť železníc. Mali by sme však mať na pamäti, že liberalizácia a privatizácia železnice bola v niektorých štátoch spochybnená, napríklad v Spojenom kráľovstve, po tom, ako zhoršenie služieb a iné vážne udalosti viedli k preskúmaniu útoku na túto verejnú službu.

Zdôrazňujem, že harmonizácia právnych predpisov o bezpečnosti železníc na úrovni Spoločenstva nesmie nikdy ohroziť najpokročilejšie zákony stanovené v každom štáte, ani odstrániť právo každého štátu ponechať si tieto zákony.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), písomne. - (DE) Hlasoval som za správu pána Paola Costu o zmene smernice 2004/49/ES o bezpečnosti železníc Spoločenstva.

Bezpečnosť na európskych železničných sieťach sa nedá dosiahnuť bez spoločných cieľov a aktivít, čo je dôvod, prečo tento železničný balíček veľmi vítam.

Jedným z kľúčových aspektov je udeľovanie povolenia na uvádzanie železničných vozidiel do prevádzky; podľa výrobcov a železničných prevádzkovateľov sú súčasné požiadavky stanovené príslušnými orgánmi na udelenie povolenia z technického hľadiska málo ospravedlniteľné. Taktiež je potrebné spojiť a zlúčiť smernice, ktoré sa týkajú interoperability železničných systémov.

Ďalším kladným bodom je to, že nový návrh na právny predpis poskytuje jasné pravidlá týkajúce sa údržby vozidiel. Budúcim krokom je teda rozhodnutie Komisie v prospech záväzného regulačného systému o údržbe.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. - Hlasoval som za správu pána Costu o bezpečnosti železníc Spoločenstva. Návrhy spravodajcu pomôžu usmerniť právne predpisy a uľahčia pohyb vlakov v EÚ. Tieto odporúčania obmedzia byrokraciu a mali by podporiť vývoj železničnej dopravy v Európe.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE) , písomne. - (PT) ) Harmonizácia vnútroštátnych postupov týkajúcich sa bezpečnosti v členských štátoch je nevyhnutne potrebná. Táto záležitosť je ďalším príkladom toho, ako je dôležité trvať na investíciách do železničnej dopravy. Ak chceme dosiahnuť trvalý rozvoj európskeho systému dopravy a dbať na ciele a záväzky prijaté v nedávnych rokoch aj na medzinárodnej úrovni, musíme investovať do železníc a zaručiť interoperabilitu európskeho železničného systému.

Základnými bodmi tejto správy sú opatrenia na zjednodušenie a zavedenie zásady vzájomného uznávania. Ďalším veľmi dôležitým bodom je zavedenie dôkladnejšieho školenia a opatrení na udeľovanie osvedčení pre všetkých zúčastnených a zodpovedné strany na železničnom trhu Spoločenstva, od železničných spoločností po manažérov infraštruktúry.

Domnievam sa, že táto správa je ďalším pozitívnym krokom v našom hľadaní rozmanitosti ako hlavného zamerania európskej dopravnej politiky.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), písomne. - Hlasoval som za vylúčenie historických železníc z pôsobnosti smernice. Odráža to môj názor na to, aký veľmi zvláštny prípad tieto spoločnosti predstavujú. Keby tieto spoločnosti mali dodržiavať podmienky smernice, znamenalo by to rad ochromujúcich výdavkov pre väčšinou dobrovoľnícke alebo príspevkové organizácie. Železnice ako Romney, Hythe, Dymchurch a Kente či East Sussex Light Railway (ktorej som doživotným členom) sú súčasťou historickej štruktúry cestovného ruchu juhovýchodného Anglicka a Európy. Je hanba, že niektorí v tejto snemovni, ktorí majú údajne „nacionalistické“ sklony, túto výnimku nedokázali podporiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), písomne. - (PL) Vytvorenie spoločného železničného trhu pre dopravné služby vyžaduje zmeny súčasných predpisov. Členské štáty vyvinuli vlastné bezpečnostné štandardy primárne určené pre vnútroštátne trate a založené na vnútroštátnych technických a prevádzkových koncepciách. Je čím ďalej dôležitejšie vytvoriť harmonizované regulatívne štruktúry v členských štátoch, spoločné texty bezpečnostných predpisov, jednotné bezpečnostné osvedčenia pre železničné spoločnosti, podobné zodpovednosti a právomoci bezpečnostných orgánov a vyšetrovacie postupy v prípade železničnej nehody.

V každom členskom štáte by mali byť vytvorené orgány pre reguláciu a sledovanie bezpečnosti železníc. Mali by mať rovnaký minimálny rozsah povinností a zodpovednosti, aby sa zabezpečila ich riadna spolupráca na európskej úrovni.

Ochrana verejnej bezpečnosti a poriadku, ktorej súčasťou je udržiavanie poriadku na železničných komunikáciách určených pre verejnosť, by mala byť jednou zo základných úloh patriacich do zodpovednosti EÚ.

 
  
  

– Odporúčania pre druhé čítanie: Paolo Costa (A6-0210/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), písomne. - Podporil som všetky zmeny ku správe Výboru pre dopravu a cestovný ruch o zmene nariadenia (ES) č. 881/2004, ktorým sa ustanovuje Európska železničná agentúra.

V Spojenom kráľovstve sme zaznamenali nárast počtu cestujúcich vo vlakoch o viac ako pätinu. Z krátkodobého hľadiska to viedlo k nesmiernym problémom, pretože preplnené vlaky spôsobili veľké zaťaženie a cestujúci v určitých oblastiach (vrátane mojej – juhozápadného Anglicka) protestovali a sťažovali si na pohyb koľajových vozidiel v krajine. Súčasne prebiehajú kampane za opätovné otvorenie zatvorených staníc a dráh, aby bolo možné zvládnuť dopyt a nutnosť znížiť emisie uhlíka, ako napr. kampane v meste Radstock v oblasti Somerset.

Dlhodobo túto krízu zmiernia nové pravidlá pre koľajové vozidlá, ak však majú európske železnice ďalej rozkvitať, potrebujeme myslieť strategicky, čo (ako dúfam) môže zabezpečiť posilnená Európska agentúra pre železnice.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. - (PT) Súčasný návrh tvorí súčasť balíčka opatrení (spolu s návrhmi smerníc o interoperabilite a bezpečnosti), ktorého cieľom je liberalizácia železničnej dopravy v EÚ, v ktorej preberá ústrednú regulačnú úlohu agentúra.

Táto politika podporí postupné zhoršovanie železničnej dopravy ako verejnej služby a výnosnejšie trate predá súkromným spoločnostiam prostredníctvom privatizácie (verejno-súkromné partnerstvo) na úkor daňových poplatníkov a bez ohľadu na záujmy a potreby jednotlivých štátov a ich občanov.

V Portugalsku, ako sa postupom času ukázalo, viedlo uplatňovanie tejto politiky ku zhoršeniu verejných služieb, obmedzeniu mobility a zvýšeniu cestovného. Výsledkom bolo uzavretie stoviek kilometrov železničných tratí a staníc, zníženie počtu cestujúcich a kvality služieb, nižší počet zamestnancov v železničnom odvetví a ohrozenie ich práva na plat a na prácu.

Železničné odvetvie má strategické postavení pre sociálno-ekonomický rozvoj. Potrebujeme politiku, ktorá podporuje rozvoj a zlepšenie systémov verejnej železničnej dopravy v našich štátoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), písomne. - (DE) Hlasoval som za správu Paola Costu o zmene nariadenia (ES) č. 881/2004 , ktorým sa ustanovuje Európska železničná agentúra.

Zlepšenie technického právneho rámca pre železnice Spoločenstva ako súčasť tretieho železničného balíčka je dôležitým a vítaným vývojom, ktorého súčasťou sú opatrenia na posilnenie Európskej agentúry pre železnice. Agentúra musí, ako ústredný orgán zabezpečiť, aby sa v Európe uplatňovala jednotná stratégia. Osobitný význam v tomto ohľade pripisuje stálemu rozvoju Európskeho systému riadenia železničnej dopravy, ktorého interoperabilita a zlučiteľnosť musí byť zabezpečená za každú cenu.

Vytvorenie overovacieho postupu ES je na to vhodným prostriedkom, jeho účinnosť bude však závisieť od silnej a efektívnej Európskej agentúry pre železnice. Z tohto dôvodu podporujem ďalší rozvoj agentúry tak, ako ho navrhuje spravodajca.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. - Správa pána Paula Costu o zriadení Európskej agentúry pre železnice významne podporuje požiadavku na Európsky systém riadenia železničnej prevádzky tvorený najpokročilejšou technológiou železničnej bezpečnosti. Podporujem túto iniciatívu, ktorá spolu so správou o bezpečnosti železníc Spoločenstva umožní súdržnejšiu európsku železničnú sieť. Hlasoval som za správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Navarro (PSE), písomne. – (FR) Otázka interoperability železníc má zásadný význam pre rozvoj a úspech európskych železníc. Som teda rád, že sa nám podarilo dosiahnuť kompromis v záujme zlepšenia právnych predpisov Spoločenstva v tejto oblasti. Hlasoval som za návrhy presadzované spravodajcom pánom Paolom Costom, hoci si uvedomujem obmedzenie tohto kompromisu. Desať rokov na dosiahnutie osvedčení všetkých typov koľajových vozidiel je pomerne dlhý čas. Pokiaľ ide o úlohu Európskej agentúry pre železnice, mohla by byť oveľa širšia, najmä vzhľadom na rozvoj a uplatnenie Európskeho systému riadenia železničnej dopravy (ERTMS). Členské štáty rozhodli inak zo strachu, že by agentúry pre železnice a ďalšie vnútroštátne orgány (a pravdou je, že novo založené) boli odsúdené na zánik. Ak sme však v tejto situácii dnes, dôvodom je, že už v roku 2004 nemali dostatok odvahy dať skutočný európsky podnet železniciam. Tak postupuje európska integrácia – pomaly, ale isto. Keď si však tento opatrný prístup osvojíme, pravdepodobne prídeme o niektoré príležitosti, a preto dúfam, že členské štáty budú hrať hru tak, že dodržia to, čo samé navrhli.

 
  
  

– Odporúčania pre druhé čítanie: Arūnas Degutis (A6-0264/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. - (PT) Znovu potvrdzujeme našu kritiku hlavného cieľa správy, ktorým je liberalizácia leteckej dopravy v EÚ a radi by sme vám pripomenuli to, na čo sme poukázali pred rokom. Ide o pokus:

– zakryť skutočnosť, že liberalizácia mala negatívny vplyv na zamestnanosť a pracovné podmienky; mal by sa vyhodnotiť vplyv týchto skutočností na bezpečnosť a údržbu kvalitného strojového parku;

– vyhnúť sa úplnému dodržiavaniu práv zamestnancov a ich pripomínaniu:

a) zmluvy a pracovné podmienky osádky budú regulované právnymi predpismi, kolektívnymi zmluvami a príslušnými právami štátu, v ktorom zamestnanci zvyčajne vykonávajú prácu alebo v ktorom začínajú a do ktorého sa vracajú po skončení práce, aj ak sa nachádzajú v druhom štáte;

b) zamestnanci leteckej dopravy Spoločenstva poskytujúci služby z prevádzkovej základne umiestnenej mimo územia členských štátov budú podriadení sociálnym právnym predpisom a kolektívnym zmluvám štátu, v ktorom má prevádzkovateľ hlavnú kanceláriu;

c) účasť zastupujúcich organizácií pracujúcich na rozhodnutiach v odvetví leteckej dopravy bude zaručená.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), písomne. - (PL) Nariadenie, ktoré schválil Parlament, mení právny predpis upravujúci poskytovanie leteckých služieb v Európskej únii v prospech leteckých dopravcov i cestujúcich. nariadenie je dôležité pre správne fungovanie vnútorného trhu. Vytvára konkurenčnejšie prostredie pre činnosť európskych dopravcov, ktorí sa združujú proti medzinárodnej konkurencii.

Vďaka nemu budú stanovené rovnaké podmienky udeľovania a rušenia prevádzkových licencií dopravcom, čo by malo odstrániť narušenie konkurencie, ktorá na trhu v súčasnosti prevláda a je tiež spôsobená (okrem iného) rozdielnymi predpismi týkajúcimi sa požiadaviek na získanie prevádzkových licencií, diskrimináciou istých dopravcov EÚ na základe ich národnosti alebo diskrimináciou v obsluhovaní leteckých trás do tretích krajín.

Najväčší prospech však predložené zmeny prinesú zákazníkovi. Keďže bude povinné zahrnúť všetky dane a dodatočné poplatky do ceny leteniek, ceny budú transparentnejšie a zásada dobrovoľného platenia dodatočných poplatkov bude viac podporená. Zabráni tomu, aby zákazníci museli platiť vyššiu sadzbu a umožní im prijímať informované rozhodnutia. Navyše tým, že odstráni letecké finančne nespoľahlivé spoločnosti, budú zákazníci zbavení rizika, že ich dopravcovia skrachujú.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), písomne. - (DE) Hlasoval som za správu pána Arūnasa Degutisa o spoločných pravidlách prevádzky leteckých služieb v Spoločenstve.

Kroky na posilnenie a zlepšenie platných právnych predpisov je nutné podporovať, predovšetkým pokiaľ ide o transparentnosť cien leteniek. Cestujúci majú nárok na úplný rozpis ceny. Vďaka novému nástroju budú ceny leteniek transparentnejšie a zrozumiteľnejšie. Týmto spôsobom EÚ prispieva k potláčaniu klamnej reklamy a vytváraniu rovnakých podmienok založených na kvalite, nie na zdanlivej príťažlivosti ponúk, najmä na internete.

Opatrenia zabezpečujúce dodržiavanie ustanovení o sociálnom zabezpečení predstavujú ďalšie zlepšenie, ktoré nástroj zavádza, a poskytujú zamestnancom lepšie krytie a jednotné pracovné podmienky. Spoločné pravidlá zabezpečia práva zákazníkov a zamestnancov a zaručia potrebnú transparentnosť a sprístupnenie informácií zo strany leteckých dopravcov v Spoločenstve.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), písomne. - (PL) Súhlasím s názorom spravodajcu na prijatie spoločného postoja Rady bez zmien. Taktiež sa domnievam, že toto nariadenie posilňuje a zlepšuje súčasné právne predpisy o sledovaní prevádzkových licencií, prenajímaní lietadiel, rozdelení leteckej prevádzky a transparentnosti cien.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne.Správa pána Arūnasa Degutisa o pravidlách prevádzky leteckých služieb v Spoločenstve zabezpečí, že cena za let, ktorú vidíme, je cena, ktorú v skutočnosti zaplatíme. Konečné ceny za let teraz musia zahŕňať letenku, dane, poplatky na letisku a ďalšie poplatky. Je to pozitívny krok smerom k väčšej transparentnosti v leteckom odvetví a ochrane spotrebiteľov. Pre zamestnancov v odvetví leteckých služieb to vďaka návrhom správy bude znamenať väčšiu sociálnu ochranu. Preto som hlasoval za odporúčanie správy.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (PPE-DE), písomne. - Plne podporujem túto správu, ktorá skoncuje s nepoctivými praktikami leteckých spoločností inzerujúcich ceny bez započítania dane a celého radu ďalších poplatkov. Súčasná situácia dovoľuje, aby zostalo bez postihu, že letecké spoločnosti inzerujú klamné ceny, ktoré (veľmi jednoducho) sú nepravdivé.

Výsledkom je vážny nedostatok transparentnosti v oblasti cien za let, čo narušuje konkurenciu a ovplyvňuje schopnosť zákazníka informovane si vybrať. V mnohých prípadoch ľudia napokon zaplatia oveľa viac ako pôvodne očakávali, pretože inzerovaná cena sa len málo podobá konečnej cene.

Komisia a Parlament spolupracovali na tom, aby zabezpečili zmenu tejto situácie. Táto správa znamená, že ceny za let musia byť inzerované jednoducho a jasne vrátane všetkých daní a ďalších poplatkov. Zákrok Európskej únie proti týmto praktikám je dobrou správou pre zákazníkov.

 
  
  

– Správa: Christoph Konrad (A6-0240/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), písomne. - (PL) Štatistiky sa hojne používajú, a to nielen v spoločnostiach a inštitúciách v oblasti ekonómie. Hrajú dôležitú rolu pri plánovaní a sledovaní vývoja trhu. Z toho dôvodu je dôležité, aby ukazovatele používané pri zhromažďovaní údajov pre štatistiky boli spoľahlivé a riadne odrážali skutočnosť a zmeny na trhu. Súčasné ukazovatele by mali byť preskúmané, mali by sme sa však zamýšľať aj nad novými oblasťami zhromažďovania údajov.

Nutnosť modernizácie našich štatistických výsledkov vychádza taktiež z toho, že v členských štátoch sa používajú rôzne systémy a štatistické postupy, čo často komplikuje porovnanie údajov v celej EÚ.

Samozrejme by tieto zmeny nemali spoločnostiam zvýšiť záťaž pri podávaní správ, predovšetkým malým a stredným podnikom. Prepracovaný prístup použitý v programe na modernizáciu európskych štatistík v oblasti podnikov a obchodu by mal podporiť racionalizáciu a koordináciu metód používaných pri získavaní štatistík z rôznych zdrojov, a čo je najdôležitejšie, bude znamenať, že spoločnosti nebudú musieť poskytovať rovnaké údaje rozdielnym inštitúciám zapojeným do zhromažďovania údajov.

Domnievam sa, že Program pre modernizáciu európskych štatistík v oblasti podnikov a obchodu je dobrým krokom smerom ku zníženiu administratívnej záťaže podnikov, čo pomôže dosiahnuť ciele stanovené Komisiou, aby bola záťaž znížená do roku 2012.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. - Podporujem správu pána Konrada o programe modernizácie európskej štatistiky podnikania a obchodu. Správa sa usiluje o poskytnutie investícií na zlepšenie efektivity vypracovávania štatistík, aby mohli byť splnené nové požiadavky a zároveň znížená obchodná záťaž. Hlasoval som za túto správu.

 
  
  

– Správa: Johannes Blokland (A6-0244/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), písomne. Hlasoval som za túto správu. Batérie a akumulátory, ktoré nezodpovedajú smernici 2006/66/ES, by mali byť stiahnuté z trhu a ich predaj zakázaný. Komisia rozhodla, že batérie uvedené na trh v súlade s právnymi predpismi pred 26. septembrom 2008 nebudú po tomto dátume stiahnuté z trhu. Domnievam sa, že je to rozumné riešenie.

Stiahnutie batérií, ktoré nezodpovedajú požiadavkám, vyústi do nárastu odpadov. Domnievam sa, že najlepším riešením tejto situácie je označiť tieto batérie a akumulátory nálepkami s textom, že nezodpovedajú predpisom EÚ.

 
  
  

– Správa: Miroslav Ouzký (A6-0135/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. - Vďaka správe pána Ouzkého bude používanie látok 2-(2-metoxyetoxy)etanolu (DEGME) a 2-(2-butoxyetoxy)etanolu (DEGBE) značne obmedzené a v niektorých prípadoch zakázané vo výrobkoch predávaných širokej verejnosti. Odporúčania správy podporujú ochranu spotrebiteľa a ja som hlasoval za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), písomne. - (PL) Toxické látky obsiahnuté vo výrobkoch určených na čistenie, umývanie, dezinfekciu a vo výrobkoch a rozpúšťadlách môžu predstavovať riziko pre ľudské zdravie dráždením dýchacích ciest a očí a spôsobovaním alergií.

Obmedzenie dostupnosti výrobkov, ktoré nespĺňajú bezpečnostné požiadavky na trhu, by významne pomohlo ochrane nášho zdravia a prostredia. Používanie väčšiny týchto výrobkov môže byť škodlivé a spôsobuje rôzne nepríjemné príznaky. Rovnako môžu poškodzovať životné prostredie po vstupe do ekosystému. Ak znečistia pôdne alebo vodné zdroje, často nie je možné predvídať následky.

Obmedzenie použitia látok DEGME a DEGBE v rôznych druhoch umývacích a čistiacich prostriedkov je pozitívnym krokom a z tohto dôvodu verím, že by EÚ mala vyvinúť maximálne úsilie a zaviazať sa, že odstráni tieto nezdravé látky z našich životov a životného prostredia.

 
  
  

– Správa: Atanas Paparizov (A6-0253/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. - (PT) Hlasovali sme proti tejto správe, pretože tvorí súčasť balíčku liberalizácie trhu s plynom a výslovne podporuje kroky k čo najrýchlejšiemu dokončeniu vnútorného trhu, hoci zo všeobecného hľadiska neschvaľuje nástroje a nariadenia, ktoré navrhuje Európska komisia.

Niektoré zaujímavé kritické pripomienky sú zamerané proti: predloženým hodnoteniam vplyvu, čiastočne nedostatočnému rešpektovaniu zásady subsidiarity a nedôslednému rozdeleniu kompetencií v európskych štruktúrach.

Správa je však zameraná na zjednodušenie prístupu spoločností k prepravným sústavám, teda zjednoduší privatizáciu toho, čo zostalo z verejného odvetvia a dá ho k dispozícii stratégiám hospodárskych skupín, ktoré chcú vstúpiť na trh.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. - Správa pána Atanasa Paparizova o podmienkach prístupu k plynárenským prepravným sústavám zjednoduší integráciu vnútorného trhu s plynom v EÚ. Správa sa zaoberá cezhraničnými záležitosťami a zvýši regulačný dohľad na európskej úrovni. Pre EÚ je dôležité úsilie smerovať k vnútornému trhu s plynom a ja som hlasoval za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE), písomne. - (PT) Táto správa zasluhuje hlas odo mňa aj mojich kolegov, ktorí veria, že súdržnosť tretieho energetického balíčka závisí od efektívnej, nie len kozmetickej regulácie trhu s plynom.

Vítam vôľu vytvoriť podmienky na zvýšenie investícií do plynárenských sústav. Toto opatrenie ako také umožní potenciálne zvýšenie konkurencieschopnosti a konkurencie v odvetví.

Vítam úsilie vynaložené na efektívnu liberalizáciu vnútroštátnych trhov s plynom a na zabezpečenie prístupu tretích strán do plynárenských sústav, ktoré zvýši úroveň transparentnosti.

Nakoniec chcem uvítať vnútornú vôľu tohto dokumentu uviesť do praxe želanie európskych občanov na transparentnejší a menej monopolizovaný energetický trh.

Schválenie tejto správy je nevyhnutne potrebné pre tretí energetický balíček aj pre našich európskych spoluobčanov.

 
  
  

– Správa: Romano Maria La Russa (A6-0257/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), písomne. - Postoj, ktorý som zaujal, odráža môj názor na význam zemného plynu a jeho dostupnosti spotrebiteľom za najnižšiu možnú cenu. Plynovod spojí Líbyu a Sicíliu. Bude prechádzať v blízkosti Malty, teda ak bude moja krajina chcieť získať z neho prínos, bude sa musieť pripojiť k potrubiu alebo (ako bolo navrhnuté) bude nutné postaviť plynovod zo Sicílie na Maltu. Moja krajina nemá veľký domáci trh a jeho spotreba sa pohybuje na úrovni 16 až 18 miliónov jednotiek ročne. Ak by sa používanie zemného plynu rozšírilo, bezpochyby by to ovplyvnilo energetickú politiku na Malte aj na ostrove Gozo. Môže sa to stať pri použití plynu vo výrobe energie. Asi pred pätnástimi rokmi som na elektrárne poháňané zemným plynom upozornil vtedajšiu vládu Národnej strany.

Vláda tomu nevenovala pozornosť a po čase zriadila len jednu malú elektráreň poháňanú zemným plynom ako rozšírenie. Vzhľadom na to, že vzdialenosti na Malte sú malé, je taktiež reálne použiť zemný plyn na pohon súkromných a komerčných vozidiel. Prestavba motorov vozidiel nepredstavuje problém. Zemný plyn je taktiež oveľa čistejší ako benzín alebo nafta. Vláda a jej agentúra EneMalta sa však ani nezaoberali infraštruktúrou nutnou na jeho distribúciu.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL) , písomne. – (EL) Návrh smernice o vnútornom trhu so zemným plynom tvorí súčasť tretieho energetického balíčka, ktorý dokončuje privatizáciu služieb v oblasti dodávok zemného plynu.

Cieľom návrhu smernice a správy je odstrániť vysokú úroveň centralizácie, ktorá stále v niektorých štátoch existuje, aby sa dokončilo preniknutie monopolov EÚ na trh, čím sa urýchli liberalizácia a zároveň budú uložené sankcie členským štátom, ktoré ju ešte úplne nezrealizovali.

Balíček má dva kľúčové body: oddelenie vlastníctva medzi dodávateľskou činnosťou, prepravou zemného plynu a jeho skladovaním, aby kapitál mohol využiť verejnú infraštruktúru na výrobu, skladovanie a prepravu zemného plynu, ktorá je v členských štátoch. Právomoci pravdepodobne nezávislých regulačných orgánov, zamerané na to, aby členské štáty nemali možnosť vnútroštátnych úprav alebo zásahov, zaručujú absolútnu imunitu obchodným skupinám, ktoré budú mať zhubný vplyv na odvetvie zemného plynu.

Táto politika EÚ bude mať rovnako strašné dôsledky pre zamestnancov ako privatizácia v ďalších energetických odvetviach: zvýšenie cien a zhoršenie kvality služieb. Potláčanie monopolných záujmov a zvrat tejto politiky je jediný spôsob ako naplniť súčasné potreby rodín pracujúcej triedy.

 
  
MPphoto
 
 

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE), písomne. - (PT) Toto opatrenie jasne dokazuje naše spoločné odhodlanie dosiahnuť ciele liberalizácie energetického trhu. Preto hlasujem za.

Domnievam sa, že oddelenie vlastníctva majetku vo výrobe zemného plynu a prepravných sústav je v tomto smere nevyhnutné, nie je však samo o sebe postačujúcou podmienkou.

Z tohto dôvodu je nutné vytvoriť potrebné podmienky na povzbudenie nadnárodných investícií do sieťovej infraštruktúry.

Z tohto dôvodu je nutné žiadať rovnaké zaobchádzanie s tretími krajinami, ktoré majú v úmysle investovať do európskeho energetického trhu.

Z tohto dôvodu je nutné zlepšiť koordináciu medzi vnútroštátnymi regulátormi v energetickom odvetví.

Toto opatrenie zvýši konkurenciu na trhu, a je teda v záujme spotrebiteľov, ktorí budú mať prospech zo zdravšieho, slobodnejšieho a transparentnejšieho energetického trhu.

 
  
  

– Správa: Jean Lambert (A6-0251/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), písomne. - (SV) Hlasujem za túto správu, pretože zjednoduší život ľuďom, ktorí sa premiestňujú a cestujú medzi členskými štátmi, pričom neprenáša právomoci na EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Zlotea (PPE-DE), písomne. - (RO) Hlasoval som za správu pána Lamberta, pretože zodpovedá potrebám občanov. Žijeme v globalizovanom svete, v ktorom tisíce ľudí pracujú v inom štáte ako v tom, kde majú trvalý pobyt a koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia potrebujeme pre všetkých, ktorí využívajú svoje právo pracovať v iných štátoch, aby sme podporovali mobilitu, ktorá je základným právom EÚ.

Európa nám umožňuje voľnejší pohyb, mala by však taktiež zaistiť viac sociálnych práv, ktoré by nemali byť obmedzené vnútroštátnymi hranicami.

V dôvere, že európski občania budú môcť využiť rovné zaobchádzanie a zákaz diskriminácie v oblasti sociálneho zabezpečenia, podporujem iniciatívu, ktorá zjednoduší voľný pohyb pracujúcich.

 
  
  

– Správa: Emine Bozkurt (A6-0229/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), písomne. - (SV) Hlasujem proti tejto správe, pretože obsahuje návrhy na podrobnú reguláciu na európskej úrovni takých záležitostí, ako sú švédske rodičovské príspevky, čo spôsobí problémy pri individuálnom posudzovaní a poskytne EÚ príliš veľa právomocí.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písomne . - (PL) Cieľom tohto dokumentu je zlepšenie a zefektívnenie pravidiel EÚ tykajúcich sa koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia v členských štátoch. Predpisy, ktoré obsahuje, určite zjednodušia život priemerných občanov EÚ využívajúcich voľný pohyb v celej EÚ. Zamestnanci, úradníci, študenti, dôchodcovia a podnikatelia – všetci si budú môcť ponechať svoje nároky na dávky sociálneho zabezpečenia po zmene štátu svojho trvalého pobytu. Rozhodne podporím odstránenie ďalšej prekážky voľného pohybu osôb v EÚ a tento dokument je ďalším dôležitým krokom uvedeným smerom.

 
  
  

– Správa: Jean Lambert (A6-0209/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne. (FR) Ku správe pána Lamberta a k nariadeniu, ktorého sa týka, mám dve poznámky.

1. Hoci to spravodajca popiera, návrh nariadenia predpokladá, že príslušníci tretích štátov využívajú voľný pohyb, slobodu usadiť sa a voľný prístup na pracovný trh v celej EÚ. Je nutné pripomenúť si, že to všetko sú veci, ktoré sa našťastie ešte nestali skutočnosťou. Návrh vo väčšej miere obmedzuje výsady členských štátov v oblasti prisťahovaleckej politiky, inými slovami ich zvrchované právo vyberať si cudzincov, ktorým bude povolený vstup a pobyt na ich území a rozsah práv týchto cudzincov.

2. Zdá sa, že by bolo vhodné umožniť občanom členských štátov EÚ, aby využívali koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia a zabezpečiť, aby sociálna ochrana, ktorú majú nárok očakávať (vzhľadom na ich prácu a príspevky) nebola negatívne ovplyvnená „medzinárodnou“ mobilitou, ku ktorej sú povzbudzovaní. Snaha urobiť všetko pre to, aby sa v tejto oblasti zabezpečilo rovné zaobchádzanie s európskymi občanmi a príslušníkmi tretích štátov bez toho, aby bol zaručený vzájomný prístup, slúži len ako silný podnet prisťahovalectva, ktorý už aj tak dávame vo forme nesmiernej, nerozlišujúcej a samovražednej štedrosti našich systémov sociálneho zabezpečenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. - (DE) Dôvera ľudí EÚ do veľkej miery závisí od toho, ako sa môžu spoľahnúť na sociálnu stabilitu, čo je jedna z oblastí, ktorá v nedávnych rokoch a desaťročiach prešla najväčšími zmenami. V praxi európski občania (z dôvodu čiastočných úväzkov a nových podmienok zamestnania, tzv. McJobs) často napokon zarábajú len o trochu viac ako niektorí nezamestnaní. Odvrátenou stranou prudkého hospodárskeho rastu a stálej úspory na sociálny blahobyt je zvýšenie chudoby a sociálneho vylúčenia.

V EÚ, jednej z najbohatších oblastí sveta, žilo v roku 2005 až 16 % obyvateľov pod hranicou chudoby. Následkom rastúcich cien ropy a potravín sa pod hranicu chudoby dostalo ešte viac osôb a teraz žijú na pokraji chudoby. EÚ musí bezodkladne začať s potláčaním chudoby medzi svojimi vlastným obyvateľmi a systémy sociálneho zabezpečenia musia byť na prvom mieste prístupné Európanom.

 
  
  

– Správa: Richard Corbett (A6-0206/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Boursier (PSE), písomne. – (FR) Dnes som hlasovala za správu pána Corbetta o zmene článku 29 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu vo veci vytvárania politických skupín, najmä za požiadavku, aby politická skupina zastupovala najmenej jednu štvrtinu členských štátov (namiesto súčasnej požiadavky na jednu pätinu) a aby najnižší počet poslancov potrebný na vytvorenie politickej skupiny bol dvadsať päť (namiesto dvadsať) a mala som na to niekoľko dôvodov.

Po prvé, keďže túto reformu považujem za absolútne nevyhnutnú v záujme účinnejšieho fungovania našej inštitúcie a na to, aby jej stav prestal byť taký roztrieštený s pravidlami, ktoré sa nezmenili napriek postupnému rozširovaniu a zväčšeniu veľkosti nášho zhromaždenia od roku 2004.

Okrem toho mi riešenie navrhované mojím socialistickým kolegom (vďaka neúnavnému úsiliu ktorého sa dosiahol kompromis s väčšinou politických skupín) pripadá rozumné v porovnaní s tým, čo je bežnou praxou na národnej úrovni v EÚ.

Navyše vzhľadom na zdroje (ľudské aj finančné), ktoré táto inštitúcia politickým skupinám dáva k dispozícii, je pre mňa taktiež dostatočným dôvodom na túto zmenu aj jasná symbolika.

Na záver, cieľom je jednoduchá a jasná podpora určitej súdržnosti medzi politickými silami na európskej úrovni; naša demokracia sa môže len posilniť.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylwester Chruszcz (NI), písomne. - (PL) ) Tento dokument je ďalším pokusom väčšiny prevziať kontrolu na úkor menšiny. Arogancia väčších politických skupín v Európskom parlamente dosiahla nové rozmery. Cieľom tohto dokumentu je zvýšiť minimálny počet poslancov potrebný na vytvorenie politickej skupiny z 21 na 30. Malé skupiny, ako napríklad skupina INDE/DEM, sú touto podmienkou vážne ohrozené. Samozrejme som hlasoval proti tomuto dokumentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrew Duff (ALDE), písomne. - Skupina ALDE hlasovala proti reforme článku 29 z nasledujúcich dôvodov:

– existencia súčasných siedmich skupín nespôsobuje skutočné problémy pokiaľ ide o efektivitu,

– menšinové názory majú také práva, že môžu byť profesionálne zaradené ako väčšinové názory,

– zodpovedajúci Európsky parlament musí byť odrazom širšej rôznorodosti politických názorov, ktorú v Únii nájdeme, nepotrebujeme presne napodobňovať vnútroštátne parlamenty, ktorých úlohou je dopĺňať vládu,

– zrušenie menších strán by donútilo zvyšných poslancov, aby sa pripojili k väčším skupinám, ktoré by tak stratili súdržnosť alebo aby zaplnili rady nezaradených poslancov, ktorí by tak boli menej efektívni,

– veľkosť Parlamentu sa v každom prípade zmenší zo 785 na 751 (Lisabonská zmluva) alebo 736 (Zmluva z Nice).

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. - (PT) Hlasovali sme proti tejto správe a príslušnému záväzku, čo zodpovedá tomu, že bránime pluralitu, demokraciu a ctíme rozdielne názory. Je neprijateľné, aby táto správa zmenila pravidlá vytvárania politických skupín a vytvorila viac prekážok vytvárania politických skupín v Európskom parlamente po nových voľbách.

Doteraz bol najnižší počet poslancov potrebný na vytvorenie politickej skupiny dvadsať zo šiestich členských štátov.

Návrh, ktorý bol teraz schválený, vyžaduje na vytvorenie politickej skupiny dvadsať päť poslancov zo siedmich členských štátov. To znamená, že vytváranie malých skupín  v Európskom parlamente bude náročnejšie, čo je ďalšou prekážkou potvrdenia postojov, ktoré sa líšia od dominantnej ideológie v tejto čoraz viac neoliberálnej, militaristickej a federalistickej Európskej únii.

Posledná poznámka o postupe používanom väčšinovými skupinami PPE-DE a PSE. Začali predložením návrhu, ktorý požaduje minimálny počet tridsiatich poslancov nutný na vytvorenie politickej skupiny. Potom vydierali niektoré menšie politické skupiny, aby si zabezpečili ich podporu pre tzv. kompromisný návrh, ktorý bol práve schválený. Čo sa týka nás, členov portugalskej komunistickej strany, zaujímame od začiatku súdržný postoj proti vytváraniu akýchkoľvek ďalších zábran vzniku politických skupín.

 
  
MPphoto
 
 

  Mikel Irujo Amezaga (Verts/ALE), písomne. - (ES) V súvislosti s touto správou som sa zdržal hlasovania, pretože sa domnievam, že (aj keď pragmatické pravidlá vytvárania politických skupín sú určite nutné) navrhovaný počet poslancov a členských štátov je príliš vysoký. Ak má tento Parlament brániť pluralitu a rôznorodosť, je pre dotknuté strany lepšie vytvoriť politickú skupinu, ako rozšíriť rady nezaradených poslancov, čo by spôsobilo zvýšenie nesúrodosti a neefektívnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE), písomne. - (FI) Väčšie skupiny pôvodne navrhovali, aby na vytvorenie skupiny bolo potrebných tridsať poslancov zo siedmich členských štátov. Našťastie tento projekt neuspel v tesnom hlasovaní Výboru pre ústavné veci v máji, keď pomer hlasov bol 15:14.

Teraz som taktiež hlasovala proti navrhovaným zmenám, pretože malé skupiny často pri rozhodovaní zostávajú na okraji. Nie je správne obmedzovať rôznorodosť názorov alebo sťažovať fungovanie malých skupín v porovnaní so súčasným stavom.

Je to zvláštne aj vzhľadom na skutočnosť, že najväčšie názorové rozdiely nájdeme často vnútri skupín. Najväčšia skupina – konzervatívci – sa v mnohých závažnejších otázkach delí na dve alebo tri skupiny.

 
  
MPphoto
 
 

  Timothy Kirkhope (PPE-DE), písomne. - Konzervatívni poslanci hlasovali proti obom zmenám navrhovaným pánom Corbettom na zvýšenie najnižšieho počtu poslancov potrebného na vytváranie politických skupín v Európskom parlamente. Rovnováha medzi efektívnou činnosťou Parlamentu a potrebou uznať pluralitu hlasov a názorov v ňom sa musí prísne strážiť. To by sme dosiahli lepšie tak, že by sme ponechali taký minimálny počet poslancov potrebný na vytvorenie politickej skupiny, aký je teraz. Uznávame, že na zvýšenie počtu poslancov potrebného na vytvorenie politickej skupiny existuje vážny dôvod, ale každé zvýšenie tejto požiadavky by nečestne a zbytočne znevýhodnilo menšie skupiny a delegácie. Preto teda, po zvážení správy pána Corbetta, Výbor pre ústavné veci neodporúčal žiadne zmeny najnižšieho počtu stanoveného v článku 29.

Konzervatívni poslanci však hlasovali pre jednu zo zmien, pôvodne predloženú pánom Kirkhopom, ktorú schválil Výbor pre ústavné veci. Táto zmena poskytuje pragmatickejší a rozumnejší prístup k podmienkam, za ktorých môže skupina mať nižší ako požadovaný minimálny počet členov.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. - Podporujem správu pána Richarda Corbetta o zmene článku 29 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu vo veci vytvárania politických skupín. Vzhľadom na počet dvadsať sedem štátov je potrebné aktualizovať pravidla EÚ v tejto oblasti. Európsky parlament nemôže ospravedlňovať používanie miliónov eur z peňazí daňových poplatníkov na financovanie skupín, najmä fašistických, ktoré sa spolčujú len z dôvodu finančného zisku.

Európsky parlament má zo všetkých parlamentov takmer najnižšiu hranicu na vytváranie skupín. Žiadna existujúca skupina nie je ohrozená, zmena pravidla ani nie je pokusom usadiť euroskeptikov, ktorí majú vyšší ako teraz požadovaný počet. Hlasoval som teda pre správu pána Corbetta.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), písomne. - (NL) Dve najväčšie skupiny dávajú prednosť systému dvoch strán. Hlavnou vlastnosťou takéto systému je, že príslušné dve strany majú spoločný záujem, najmä ten, aby sa druhým, tretím či štvrtým stranám nepodarilo dostať k politickému rozhodovaciemu procesu, a tak zostať v očiach voličov úplne bezvýznamnými. Počíta sa len s väčšími skupinami, protesty a alternatívy musia ísť nabok. Ak sa ostatným výnimočne podarí dostať do Parlamentu, v ideálnom prípade sú im určené menej príťažlivé miesta, ako jednotlivcom s obmedzenými právami.

Niektorí poslanci Parlamentu nepatria do žiadnej skupiny. To je zvyčajne výsledkom tlaku zo strany ostatných. Ten istý tlak núti iných poslancov, aby sa pridali do skupiny, s ktorej názormi čiastočne nesúhlasia. Skupiny prijímajú poslancov na základe vlastných záujmov, aj keď je známe, že ich názory sa zásadne odchyľujú od línie strany. Dôvodom je skutočnosť, že tu nie je možné vytvoriť skupinu, ak nemáte najmenej dvadsať poslancov, ktorí majú viac-menej podobné názory. Ak majú byť všetky názorové odtiene demokraticky zastúpené, je lepšie uspokojiť sa s najnižším počtom namiesto zvyšovania počtu poslancov na dvadsať päť či tridsať a zavádzania prísnych pravidiel proti opozícii. S tým vôbec nesúhlasím.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. - (DE) Podľa môjho názoru neexistuje žiadny prijateľný dôvod na zvýšenie minimálneho počtu poslancov potrebného na vytvorenie politickej skupiny. Argumenty, ktoré spravodajca uvádza, sú z bližšieho pohľadu sporné, najmä to, že sa odvoláva na údajne vyššie hranice potrebné na vytváranie politických skupín v parlamentoch členských štátov. Keby sme ich chceli správne porovnať s Európskym parlamentom, mali by sme zahrnúť len priamo volené komory. Druhé komory sa väčšinou skladajú zo zástupcov federatívnych štátov alebo regiónov a z toho dôvodu sa nedajú porovnávať. Priemerná hodnota, ktorú vnútroštátne parlamenty používajú pri vytváraní politických skupín, je v podstate totožná s hranicou, ktorá používa Európsky parlament.

Tento návrh zvýšiť najnižší počet poslancov potrebný na vytvorenie politickej skupiny je v každom prípade zjavným výsledkom iného programu. Napríklad vo výbore sa spravodajca odkazoval na vytvorenie skupiny Identita, tradícia, suverenita (ITS) ako na poľutovaniahodný prípad a zdôraznil nutnosť zabrániť jeho opakovaniu v budúcnosti. Z dôvodu tohto útoku na demokraciu a slobodu prejavu a na rovnosť poslancov, ktorá je zakotvená v Zmluve a v rokovacom poriadku Európskeho parlamentu, som prirodzene hlasoval proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL) , písomne. – (EL) Správa v podobe tej, v akej bola schválená, dopĺňa neprijateľný rokovací poriadok Európskeho parlamentu, ktorého cieľom je ovládať a potlačovať právomoci tých, ktorí úplne nesúhlasia s EÚ. Je to nové nedemokratické a autoritárske rozhodnutie, ktoré vo väčšej miere bráni vytváraniu politických skupín. Politický zámer je jasný: vylúčiť radikálne sily, predovšetkým komunistické, umlčať všetky opozičné hlasy a každý prejav odmietnutia EÚ a jej politík.

Táto nedemokratická činnosť bola sprevádzaná údajným politickým vydieraním zo strany koalície skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov a Socialistickej skupiny v Európskom parlamente, aby donútili ostatných prijať tento zvýšený počet s hrozbami, že ak sa nepodrobia, hlasovali by za návrh ešte výraznejšieho zvýšenia požadovaného počtu na tridsať. Vývoj hlasovania ukazuje na to, že výsledok bol dopredu určený silami jedného európskeho smeru ako alibi pre nedemokratické rozhodnutia.

Poslanci skupín Nea Demokratia, PASOK a Synaspismos hlasovali za túto hanebnú zmenu aj rozhodnutie ako také, čo dokazuje, že v kľúčových otázkach sú sily európskeho jedného smeru na dennom poriadku.

My, poslanci gréckej komunistickej strany, sme hlasovali proti zvýšeniu počtu na dvadsať päť a proti celej správe, čím odsudzujeme nedemokratické intrigy a politické hry.

 
  
MPphoto
 
 

  José Ribeiro e Castro (PPE-DE), písomne. - (PT) V žiadnom parlamente nikdy nemôže byť dobré vytvárať prehnané obmedzenia a prekážky formovania politických skupín. Okrem toho, že sa to môže považovať za porušenie základných práv, výsledok podobných krokov je často úplným opakom toho, čo ich obhajcovia zamýšľali. Je to teda zlá reforma.

Európsky parlament musí potvrdiť svoju úlohu zásadne demokratického vzťažného bodu, a to v EÚ aj vo svete. To nedosiahne, ak si neudrží svoje príkladné postavenie. Nesúhlasím s tým, že toto je správny smer, ktorým sa máme vydať.

Navyše Európa potrebuje viac ako kedykoľvek predtým stále udržiavať dôveru všetkých svojich občanov v európske inštitúcie. Všetci Európania musia cítiť, že majú svoje zastúpenie nezávisle od politických postojov. Preto je to zlá a nevhodná reforma. Hlasujem proti.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), písomne. - (SV) Som proti všetkým pokusom o oslabenie demokracie a rôznorodosti názorov v Parlamente prostredníctvom opatrení, ako je zmena počtu poslancov a členských štátov potrebného na vytvorenie politických skupín. Napriek tomuto názoru som hlasovala za kompromisnú zmenu správy pána Corbetta. Dôvod je pragmatický: bola to jediná možnosť, ako sa pri hlasovaní vyhnúť z demokratického hľadiska ešte horšiemu rozhodnutiu, ktoré by skomplikovalo vytváranie politických skupín.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písomne. - (PL) ) Európsky parlament dnes prijal zmenu rokovacieho poriadku, ktorej výsledkom bude zmena pravidiel vytvárania politických skupín. Po voľbách v júni 2009 budú politické skupiny musieť zahŕňať najmenej dvadsať päť členov zastupujúcich najmenej sedem členských štátov.

Vyjadrujem úplnú podporu tomuto zvýšeniu hranice na vytváranie politických skupín v Európskom parlamente, pretože zabráni neprimeranému parlamentnému rozčleneniu a zefektívni jeho činnosť. Súdržnosť a efektivita Parlamentu sa znížili z dôvodu nadmerného počtu malých skupín. V záujme posilnenia demokracie je však nutné chrániť malé skupiny pred dočasným znížením počtu členov, ak nedosahujú požadovanú hranicu.

 
  
  

– Správa: Diana Wallis (A6-0224/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström a Åsa Westlund (PSE), písomne. - (SV) Hlasovali sme za správu, pretože lepšia spolupráca a väčšia otvorenosť medzi súdmi a sudcami jednotlivých štátov a Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev sú pre európsky súdny systém nanajvýš dôležité. Musí byť transparentnejší a jeho uplatňovanie je nutné zlepšiť prostredníctvom vzdelávania a príležitostí na vytváranie sietí a výmenu znalostí. Domnievame sa však, že rozprava o bodoch 26 a 27 týkajúca sa právomoci Súdneho dvora Európskych spoločenstiev je v istých oblastiach záležitosťou Zmluvy, kde Európsky parlament už prijal stanovisko.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. - (PT) Hlasovali sme proti tejto správe z dôvodu neprijateľného tlaku, ktorý vytvára na členské štáty vrátane sudcov našich štátov, ktorí sú základným kameňom súdneho systému vo všetkých zvrchovaných štátoch.

Táto správa vysvetľuje, čo bolo úmyslom tzv. Európskej ústavy a neprijatej Lisabonskej zmluvy, ktorú sa snaží naozaj nedemokratickým spôsobom oživiť. Samotná správa potvrdzuje zámer ustanoviť jednotný európsky právny systém. V záujme jeho dosiahnutia sa usiluje „zapojiť (sudcov) aktívnejšie do vykonávania práva Spoločenstva a prideliť im väčšiu zodpovednosť za jeho vykonávanie“.

Sudcovia jednotlivých štátov hrajú zásadnú úlohu pri zaručovaní zásad právneho štátu, čo zahŕňa aj právo Spoločenstva. Zásada subsidiarity a ústavné záležitosti nie je možné spochybňovať v mene „zásady nadradenosti práva Spoločenstva, zásady priameho účinku, zásady jednotnosti výkladu a zásady zodpovednosti štátu za porušenie práva Spoločenstva“, ako to má v úmysle Komisia a väčšina Európskeho parlamentu. Je neprijateľné pod takýmto nátlakom pokračovať, keď bola Lisabonská zmluva zamietnutá.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne. (FR) Tato správa je k nám úplne úprimná. Už v prvom odseku určuje svoj cieľ – vytvorenie jednotného európskeho právneho poriadku.

Táto správa, vskutku naozajstný pamflet v prospech práva Spoločenstva, usiluje o aktívnejšie zapojenie sudcov jednotlivých štátov a o zvýšenie ich právomoci pri uplatňovaní práva Spoločenstva. V súlade s tým sa taktiež navrhuje, aby sa právo Spoločenstva a s ním spojená judikatúra čo najskôr začlenili do vnútroštátnych zákonníkov.

Správa pokračuje myšlienkou zlúčenia vnútroštátnych právnych systémov a systému Spoločenstva, pričom sa na žiadnom mieste nezmieňuje o témach neprimeraných noriem Spoločenstva, ich zmätočných formuláciách a častej nedostatočnej dôslednosti.

Krok smerom k zjednodušeniu a kodifikácii práva Spoločenstva je určite prínosný. To isté platí pre prijatie predpisov, ktoré zabezpečia právnu istotu; mám na mysli predovšetkým tie, ktoré sa týkajú harmonizácie pravidiel upravujúcich konflikty zákonov. Judikatúra Súdneho dvora sa však často ukazuje ako neistá pri uplatňovaní vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré sú podriadené záväzným princípom a dogmám Súdneho dvora, hoci jasne protirečia pevne stanoveným právnym tradíciám členských štátov.

 
  
  

– Návrh uznesenia: spor Airbus/Boeing (B6-0334/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. - (PT) „Priatelia, priatelia, obchod nabok“...

Poukazujem na ďalší rozpor medzi EÚ a Spojenými štátmi, tento raz v oblasti leteckého priemyslu, v ktorej sa napriek dohode z roku 1992 o vládnej podpore každá strana snaží brániť svoje záujmy, pretože to je spôsob fungovania kapitalistickej konkurencie.

Európsky parlament sa sťažuje, že „EÚ postupuje dôsledne v zmysle dohody z roku 1992 a pravidelne poskytuje zdokumentované dôkazy o jej dodržiavaní“, zatiaľ čo „USA do značnej miery ignorovali svoje záväzky“ a „vyhlásili, že od nej odstupujú, a zažalovali EÚ na pôde WTO, pričom sa odvolávali na európske návratné financovanie, ktoré bolo plne v súlade s dohodou z roku 1992 a ktoré je podobné financovaniu poskytnutému Boeingu.“

Zároveň sa Parlament snaží (tvárou v tvár „ostrým útokom“ zo strany Boeingu a Kongresu Spojených štátov proti zmluve o pridelení objednávky týkajúcej sa programu rekapitalizácie amerického leteckého tankera tímu Northrop Grumman Corporation EADS) prilievať olej do ohňa tým, že zdôrazňuje potrebu „dosiahnutia pragmatickej rovnováhy medzi európskou občianskou podporou a vojensko-priemyselným programom USA“.

Zdá sa, že nie všetky štáty majú nárok na zvrchovanosť a „voľný trh“…

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), písomne. – Budem hlasovať za túto správu: nie preto, že ma tešia spory so Svetovou obchodnou organizáciou (WTO) či preto, že som paranoidný v súvislosti so Spojenými štátmi, ale preto, lebo už dlhé roky mám dosť protekčného správania USA, najmä v oblasti civilného letectva.

Američania dokonale ovládajú umenie náreku a sťažností pokiaľ ide o iné štáty a ich nedostatočný voľný trh, zatiaľ čo oni sami prijali opatrenia, ktoré umožňujú skrachovaným leteckým spoločnostiam pokračovať v obchodovaní a pravdepodobne dali milióny dolárov na pomoc spoločnosti Boeing.

Výbor pre medzinárodný obchod podporil EÚ v spore proti Spojeným štátom vo Svetovej obchodnej organizácii (WTO) a urobil správne.

Spoločným zámerom nás všetkých by mala byť spravodlivá a otvorená konkurencia medzi leteckými výrobcami a sloboda voľby leteckých spoločností pri výbere lietadiel, ktoré by najlepšie zodpovedali ich potrebám za najlepšiu cenu.

Oficiálnym heslom Spojených štátov je „In God we Trust“ (Veríme v Boha.). Možno by sa malo zmeniť na „Don’t do as I do. Do as I say“ (Nerob to, čo robím ja. Rob to, čo hovorím.).

 
  
  

– Správa: Jerzy Buzek (A6-0255/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm (PSE), písomne. - (SV) My, švédski sociálni demokrati, sme hlasovali za správu pána Buzka o Európskom strategickom pláne pre energetické technológie.

Staviame sa kladne k zachytávaniu a ukladaniu CO2, spochybňujeme však, či je v záujme ďalšieho rozvoja tejto technológie nutné podporovať veci ako je premena uhlia na plyn. Máme taktiež kladný postoj k výskumom a rozvoju nových zdrojov energie s nízkymi alebo nulovými emisiami CO2.

Podporujeme, aby sa Únia podieľala na financovaní tohto výskumu, nedomnievame sa však, že by sme v tomto štádiu mali predbiehať rozpočtový proces a žiadať Komisiu o to, aby vyčlenila konkrétne sumy. Preto sme sa rozhodli pri týchto dvoch bodoch zdržať.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), písomne. - Hlasujem proti druhej časti odseku 26, pretože nepodporujem atómovú energiu ako jednu z uprednostňovaných iniciatív. Budem však hlasovať za správu, pretože jej cieľom je urýchliť inováciu európskych nízkouhlíkových technológií. Je veľmi dôležité, aby Európa mala energetický výskumný plán, ktorý by podporil jej náročnú energetickú politiku a ciele týkajúce sa klimatických zmien.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), písomne. - (PL) Súhlasím s názormi pána Buzka týkajúcimi sa zavádzania nových technológií výroby energie v súvislosti s úlohami EÚ, najmä s ochranou životného prostredia, zaistením bezpečnosti dodávok energie a udržiavaním vysokej úrovne konkurencieschopnosti EÚ.

Taktiež súhlasím s tým, čo spravodajca uviedol v otázke nedostatočnej výšky investícií do nových technológií na výrobu energie v súčasnom finančnom rámci EÚ. Nesmieme zabúdať, že úspech v oblasti nových technológií výroby energie by sa mal dosiahnuť partnerstvom medzi verejným a súkromným odvetvím.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. - (DE)Ako je nám na vlastnú škodu známe, zámer EÚ rýchlo zvýšiť podiel využívania biopalív má škodlivé dôsledky. Monokultúry, rúbanie dažďových pralesov a konkurencia medzi potravinárskymi a kŕmnymi plodinami, ktorá prispela k súčasnej potravinovej kríze, pravdepodobne primali ministrov EÚ, aby zmenili názor a uštedrili ranu svojmu cieľu zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov vo výrobe motorových palív o 10 % do roku 2020.

Mali by sme vítať skutočnosť, že sa biopalivá už nemajú vyrábať z potravinárskych plodín a že je všeobecným želaním, aby sa počkalo na biopalivá druhej generácie, teda tie, ktoré sa získavajú z odpadu, čo ale v žiadnom prípade nesmie viesť k ochabnutiu úsilia EÚ v oblasti obnoviteľných zdrojov. Znepokojujúci trend zvyšovania cien ropy zvyšuje význam podpory výroby a používania energie z obnoviteľných zdrojov. Miliardy, ktoré sa investujú do výroby atómovej energie so všetkými jej problémami, sa musia použiť na obnoviteľné zdroje.

 
  
  

– Návrh uznesenia (B6-0304/2008) – Štátne investičné fondy

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne. (FR) Štátne investičné fondy, tieto fondy, ktoré vlastní štát, do ktorých sa investuje po celom svete – sú dobré alebo zlé? Skôr dobré, ak máme veriť tomuto uzneseniu. Je však pravda, že si Európa, ktorá kvôli svojmu vlastnému hospodárstvu a menovej politike ekonomicky stagnuje, nemôže dovoliť vzdať sa miliárd eur potenciálnych investícií, ktoré tieto fondy predstavujú.

Je pravda, že štátne investičné fondy zatiaľ nenarušujú finančné trhy (dokonca pomohli bankovému systému USA) a zameriavajú sa skôr na dlhodobé investície. Všetci sme si vedomí neprehľadnosti väčšiny týchto fondov z hľadiska ich zdrojov, rozdeľovania aktív, štruktúry riadenia a investičnej stratégie, kde rozpätie dosahuje od etických investícií až po sledovanie vysokého zisku, riadiacich pozícií a prípadne aj možnosti vážnych problémov v budúcnosti. Nie všetky štáty, ktoré tieto fondy majú, sú k Európe priateľské, ba naopak. Jeden z nich sa už zmienil o hrozbe svojej „finančnej jadrovej zbrane“.

Nebudeme však hlasovať proti tomuto uzneseniu, ale zdržíme sa hlasovania, keďže správa síce podporuje voľný pohyb kapitálu po celom svete, ale taktiež prezieravo vyzýva na sledovanie a ochranu pred týmito fondmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), písomne. - Toto uznesenie sa týka dôležitej záležitosti. Štátne investičné fondy hrajú stále dôležitejšiu úlohu na globálnom trhu a v investíciách. Niektoré aspekty sú pozitívne, ale pri niektorých to tak nie je, pretože nevypočítateľné riadenie prijíma rozhodnutia, ktoré na najvyššiu mieru zvyšujú krátkodobé zisky na úkor štátov, spoločností a rodín. Musíme preskúmať spôsoby, ako zvýšiť transparentnosť a zodpovednosť za tieto zdroje, ktoré často prevážia zdroje dostupné v členských štátoch.

 
  
  

– Správa: Reinhard Rack (A6-0252/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), písomne. - (FI) Vážený pán predsedajúci, správa pána Racka o novej kultúre mestskej mobility, za ktorú sme hlasovali, je dôležitou súčasťou nového komplexného prístupu Komisie v súbore opatrení v oblasti energetiky a klímy: významné zníženie emisií v Európe sa môže dosiahnuť použitím citlivého, efektívneho komunitného a dopravného plánovania.

Musíme však zohľadniť skutočnosť, že členské štáty sú rôzne geograficky umiestnené a majú rôzne životné podmienky. Presne z tohto dôvodu som hlasovala za dve zmeny navrhnuté mojou skupinou. Pochádzam zo štátu s dlhými vzdialenosťami a relatívne malými mestami. Je celkom jasné, že príležitosti na obmedzenie súkromnej dopravy sú oveľa nižšie napríklad v riedko osídlených mestských komunitách na severe Fínska ako v husto osídlenej strednej Európe.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), písomne. - (DE) Hlasoval som za správu pána Reinharda Racka o novej kultúre mestskej mobility. Návrh správy k zelenej knihe je dôležitým príspevkom k téme mestského rozvoja. Hospodársky vývoj mesta a jeho prístupnosť závisí od lepšej mobility, ale prístupnosť sa nesmie dosahovať na úkor dobrých životných podmienok ľudí alebo životného prostredia.

V tomto ohľade by správa mala viac dbať na sociálne faktory a politiku zamestnanosti. Taktiež musí vychádzať z vedomia toho, že rôznorodosť členských štátov nedovolí existenciu jednotného európskeho riešenia a že teda musia stále prevládať striktné dodržiavanie zásady subsidiarity. Taktiež sa domnievam, že v štátoch, v ktorých sa už uskutočnila liberalizácia, by mal byť zhodnotený jej vplyv na zamestnanosť. Ďalej žiadam, aby bol zavedený systém udeľovania povolení na dodatočné vybavenie áut, úžitkových vozidiel a terénnych vozidiel špecifickými filtrami.

Zelená kniha zdôrazňuje väčšinu problémov, ktoré majú v súčasnosti vplyv na mestskú mobilitu a taktiež predstavuje nové a inovatívne myšlienky na ich riešenie, nedotýka sa však všetkých aspektov, ktorým je potrebné venovať pozornosť a môže sa teda považovať len za východisko diskusie na túto tému.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), písomne. - (PL) Najvýznamnejšou záležitosťou, ktorej sa spravodajca dotýka, je vymedzenie oblastí, v ktorých by sa EÚ mala podieľať na záležitostiach tykajúcich sa mestskej mobility.

Spravodajca upozorňuje na podobné problémy v celej EÚ, ktoré sa týkajú oblasti mestskej mobility, a robí tak správne, nie je však možné vytvoriť jednotnú metódu, ktorá by tieto problémy vyriešila. V tomto bode sú názory spravodajcu na to, že si mesto môže vybrať metódu, ktorou by dosiahlo stanovené ciele, rozumné, a rád by som sa vyjadril v ich prospech.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), písomne. - (NL) ) Mestá sú husto osídlené, s malým počtom otvorených priestorov a rušnou dopravou na relatívne krátke vzdialenosti. Ak považujeme priestor za najcennejší, nezostáva miesto pre ťažkú nákladnú dopravu a nadmerný hluk, znečistenie vzduchu a ďalší dôvody by mali posilniť našu snahu o zníženie počtu áut v mestách na najnižšiu možnú mieru. Samozrejme, že mestá musia byť dostupné pre hasičskú a zdravotnú záchrannú službu, políciu, sťahovacie autá a osoby so zníženou pohyblivosťou, ale vzácne otvorené priestranstvá musia byť prednostne určené pre chodcov, cyklistov, električky, detské ihriská, parky a záhrady. Len tak bude mesto miestom, kde sa dá žiť.

Text, o ktorom sa dnes hlasuje, toto jasne nerozlišuje, ale len sa snaží zmieriť protichodné záujmy a úmysly. EÚ našťastie v tejto oblasti nemá právomoci. Všetko, čo môže urobiť, je podporovať osvedčené postupy a dobré skúsenosti, ktoré sa zlepšujú a na ktoré sa dá spoľahnúť. Tieto zlepšenia nie sú dôležité len pre mesto, ktoré ich už realizovalo, ale aj ako príklad ostatným. K takýmto príkladom patrí systém spoplatňujúci vjazd do centrálnej časti Londýna, nová električková trať v Štrasburgu a v Bordeaux alebo dlho zavedená obmedzená doprava v centre mesta Groningen. Bohužiaľ prínos EÚ pre túto správu nebude takmer žiadny.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriele Stauner (PPE-DE), písomne. - (DE) ) Hlasovala som proti tejto správe, pretože EÚ za tieto záležitosti nenesie zodpovednosť. Nemá žiadny prínos pre právnu istotu a neprináša Európu bližšie občanom, ak Parlament vydáva správy o záležitostiach, ktoré nepatria pod regulačné právomoci EÚ.

 
  
  

– Správa: Olle Schmidt (A6-0241/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Inger Segelström a Åsa Westlund (PSE), písomne. - (SV) Hlasovali sme za správu pána Olleho Schmidta o výročnej správe ECB za rok 2007. V súvislosti s časťou vysvetľujúceho vyhlásenia, ktoré hovorí o nutnosti, aby Švédsko vstúpilo do eurozóny, by sme však zdôraznili, že rešpektujeme výsledok švédskeho referenda z roku 2003, v ktorom bolo rozhodnuté, že si Švédsko ponechá svoju menu „krona“.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. - (PT) Hlasovali sme proti tejto správe, keďže znovu potvrdzuje podporu Európskej centrálnej banke, nevyjadruje kritiku v súvislosti so stálym zvyšovaním základnej sadzby, hoci už dosiahla 4,25 %, čo je oveľa vyššie číslo ako základná sadzba federálnej rezervy Spojených štátov.

Navyše správa nevenuje pozornosť skutočnosti, že činnosť banky poškodzuje pracujúcich, obyvateľstvo ako také a malé, stredné a veľké podniky. Slúži len záujmom veľkých hospodárskych celkov a finančnému kapitálu a spôsobuje problémy nestabilnejšiemu a závislejšiemu hospodárstvu, akým je Portugalsko.

Napríklad v Portugalsku, kde výška dlhu dosiahla 114 % HDP, je toto zvýšenie, spojované s nadhodnoteným kurzom eura, ďalším klinčekom do truhly malým a stredným podnikom, zhoršuje schodok v trhovej rovnováhe a zvyšuje závislosť štátu. Bude ťažšie riešiť nezamestnanosť, podmienenosť, nízke platy a všeobecný nárast cien, vzhľadom na to, že vyššie zadlženie rodín v Portugalsku teraz dosiahlo 129 % čistých príjmov.

Znovu teda potvrdzujeme nutnosť zrušiť túto pravicovú politiku a falošnú autonómiu ECB, ktorá slúži výlučne na zastieranie skutočnosti, že je podriadená veľkému kapitálu.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne. (FR) Správa pána Schmidta je každoročným potľapkaním po chrbte, ktoré Parlament poskytuje ECB za jej zhovievavosť.

Ako vždy sa zdá, že v nej chýba kľúčový bod: obávané znižovanie marží, ktoré obmedzuje kúpnu silu Európanov a za ktoré čiastočne nesie vinu ECB a EÚ. Nikto neverí tomu, že oficiálna miera inflácie (3 % za rok 2008, podľa správy), ktorá je len zloženým indexom, odráža skutočnosť rastúcich životných nákladov občanov, najmä na suroviny, energiu a bývanie. Každý sa odvoláva na oznámenia orgánov ECB, varujúce pred vplyvom inflácie, ktorá vyvolá zvýšenie miezd, ako by platy tých istých Európanov nepodliehali stálemu znižovaniu z dôvodov nespravodlivej globálnej hospodárskej súťaže a prisťahovaleckej politiky, ktorú EÚ podporuje.

Je pravdou, že vysoko nadhodnotený výmenný kurz eura nás chráni od najhoršieho tvárou v tvár rastúcim cenám ropy. Veľmi ohrozuje konkurenciu mnohých priemyslových odvetví, ktoré láka presídlenie do zóny dolára, ako to bolo v prípade spoločnosti Airbus.

Nemôžeme teda podporovať toto vzájomné potľapkávanie po chrbte.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), písomne. - (PL) Vo svojej správe o výročnej správe ECB sa spravodajca zmeral na úlohy, pred ktorými banka stojí. V niekoľkých posledných mesiacoch bolo dostupných veľa znepokojujúcich správ pre európske hospodárstva; nanešťastie v oveľa väčšej miere ako v roku 2007. Kríza na finančných trhoch a náhly nárast cien ropy a potravín spomaľujú hospodársky rast, zrýchľujú infláciu a vznikajú obavy zo zvýšenia počtu nezamestnaných. ECB bude jedným z vedúcich orgánov, ktoré sa budú musieť pokúsiť tieto problémy vyriešiť.

Kroky uskutočnené v auguste 2007 poskytli likviditu finančným trhom, ale problém nevyriešili. Očakáva sa taktiež nárast počtu krajín, ktoré vstúpia do eurozóny. Slovensko bude prvým štátom v strednej a východnej Európe, ktoré tak urobí. Určite však nebude posledné. Vstup ďalších nových štátov do eurozóny je pravdepodobne len otázkou času. Skúsenosti Slovenska v tomto ohľade budú bez pochyby pozorne sledovať okolité štáty, ktoré taktiež o prijatí jednotnej meny uvažujú.

Spravodajca taktiež správne zmieňuje, že by rozdiely v úrovniach hospodárskeho rastu, ukazovateľoch rastu alebo úrovniach vyspelosti mohli spôsobiť problémy v spôsobe rozhodovania ECB. Z tohto dôvodu považujem návrh vyhodnotiť možnosti zmien v spôsobe rozhodovania za rozumný. Toto vyhodnotenie by nemalo zahŕňať len súčasných členov eurozóny, ale taktiež budúcich a potenciálnych členov.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. - Vítam správu pána Olleho Schmidta o výročnej správe ECB. Pridávam sa k jeho požiadavke, aby ECB ďalej podporovala vzťahy  s ostatnými centrálnymi bankami a ďalšími inštitúciami. Taktiež by som chcel zopakovať odporúčania pána Schmidta postupovať obozretne pri ďalšom zvýšení úrokových sadzieb, aby nebol ohrozený hospodársky rast. Hlasoval som za vyhodnotenie spravodajcu.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL) , písomne. – (EL) Uznesenie, proti ktorému sme my, poslanci gréckej komunistickej strany, hlasovali, sa provokatívne snaží vyliečiť desať rokov existencie hospodárskej a menovej únie a ustanovenia eura ako „veľký úspech“, zatiaľ čo pracujúci a chudobná pracujúca trieda v európskych štátoch (vrátane Grécka) zažívajú tvrdé následky: vysoké ceny, zmrazenie miezd a dôchodkov, nezamestnanosť, nadmerné dane zamestnancov a chudobných podnikateľov na voľnej nohe a odobratie zamestnaneckých, sociálnych a demokratických práv. Akýkoľvek „úspech“ sa vzťahuje len na prospech a prebytok zisku európskych plutokratov a je úplne v rozpore so záujmami zamestnancov a občanov. Európska centrálna banka, ako jasný nástroj európskeho kapitálu, by mala v tomto smere zohrať aktívnejšiu a efektívnejšiu úlohu prostredníctvom nepopulárnych opatrení, ako je zvýšenie úrokových sadzieb atď.

Poznámky a znepokojenie uznesení týkajúcich sa nepokoja na finančných trhoch a záležitostí „súdržnosti“ EÚ, ktoré zostávajú a sú širšie, potvrdzujú náš odhad týkajúci sa pokračujúcej a nevyhnutnej krízy kapitalistického systému a jeho nesúmerného rastu, aj pokiaľ ide o nutnosť zvrhnúť ho a nahradiť systémom plánovaného hospodárstva, s mocou danou ľuďom a potrebou prerušiť väzby s imperialistickou EÚ. Rast, ktorý uprednostňuje obyčajných ľudí, nemôže existovať v rámci EÚ.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia