Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B6-0338/2008

Forhandlinger :

PV 09/07/2008 - 11
CRE 09/07/2008 - 11

Afstemninger :

PV 10/07/2008 - 5.5
CRE 10/07/2008 - 5.5

Vedtagne tekster :


Forhandlinger
Onsdag den 9. juli 2008 - Strasbourg EUT-udgave

11. Situationen i Kina efter jordskælvet og før De Olympiske Lege (forhandling)
PV
MPphoto
 
 

  Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er redegørelser fra Rådet og Kommissionen om situationen i Kina efter jordskælvet og før De Olympiske Lege.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Jouyet, formand for Rådet. - (FR) Hr. formand, fru kommissær, mine damer og herrer! Kina er en strategisk partner for EU. Især vores politiske relationer og handelsrelationer er stærke. Lad mig minde om, at EU er Kinas største handelspartner.

Kinas internationale engagement, f.eks. i løsning af vigtige regionale og globale problemstillinger, har stor betydning for EU. Det er også EU's mål at tilskynde til udvikling og reformer i Kina, ikke kun af hensyn til selve landet, men også, landets størrelse taget i betragtning, hele kloden, og det er i denne forbindelse, vi med stor bekymring har fulgt følgerne af det jordskælv, der ramte Sichuanprovinsen i maj, og vurderet omfanget af katastrofen. Med mere end 70.000 døde og 18.000 savnede vil det samlede antal omkomne desværre nok vise sig at overstige 80.000. Desuden har over 5 millioner mennesker mistet deres hjem. I flere uger har jordskælvet og de enorme menneskelige og materielle tab som følge deraf fået Kina til at mobilisere hele sit statsapparat, og det internationale samfund har anerkendt Kinas indsats for at reagere hurtigt og effektivt på katastrofen.

EU reagerede hurtigt ved at yde humanitær bistand. Fællesskabets civilbeskyttelsesordning blev øjeblikkeligt aktiveret den 13. maj for at koordinere naturaliebidrag fra medlemsstaterne. Bistand til en samlet værdi af 25 millioner euro fra EU, herunder medlemsstaterne - hvoraf Kommissionen donerede de 2,2 millioner euro - er blevet kanaliseret gennem Røde Kors.

I det store hele føler vi, at Kina har spillet en effektiv rolle under hjælpeaktionen, og at landet med hjælp fra det internationale samfund yder en betydelig indsats for at afhjælpe følgerne af katastrofen. De kinesiske myndigheder har været meget åbne over for udenlandsk bistand og mediedækning af begivenheden, og derfor hylder vi dem for deres enestående hjælpe- og genopbygningsindsats.

På den anden side har vi alle, som De ved, fulgt de begivenheder, der fandt sted i Tibet, tæt og med nogen bekymring, og vi holder fortsat nøje øje med den videre udvikling i området. I den erklæring, det slovenske formandskab udsendte på EU's vegne den 17. marts, udtrykte EU sin dybe bekymring over de fortsatte rapporter om uro i Tibet og sin dybeste medfølelse med og kondolence til ofrenes familier. Den opfordrede til tilbageholdenhed på alle sider og opfordrede indtrængende de kinesiske myndigheder til at afstå fra magtanvendelse, ligesom den opfordrede demonstranterne til at afholde sig fra vold.

I vores meddelelser til de kinesiske myndigheder har vi anmodet om, at der indledes en dialog med Dalai Lama med henblik på at drøfte centrale spørgsmål såsom bevarelse af kultur, religion og tibetanske traditioner. Vi har også indtrængende opfordret til, at information gøres gennemskuelig, og at medierne, diplomater, turister og FN's organisationer får fri adgang til Tibet. Turister fik igen adgang til Tibet i midten af juni.

Vi glædede os også over det uformelle møde den 4. maj mellem de kinesiske myndigheder og Dalai Lamas udsendinge. Vi mener, at det er et skridt i den rigtige retning, og vi har udtrykt håb om, at det vil føre til endnu en runde med konstruktiv dialog med Dalai Lama. De kinesiske myndigheder og Dalai Lamas repræsentanter mødtes igen den 1., 2. og 3. juli i Beijing. Det er naturligvis for tidligt at kommentere på denne seneste runde drøftelser, men vi håber, at begge sider vil fortsætte i den konstruktive ånd.

De kinesiske myndigheder har bekræftet, at centralregeringen i Beijing og Dalai Lamas repræsentant er blevet enige om at fortsætte deres kontakt og drøftelser. De udtrykte også håb om, at Tibet kunne blive åbnet for journalister og andre inden længe, når den offentlige ro og orden er genoprettet i provinsen.

Hvad angår deltagelsen ved De Olympiske Leges åbningsceremoni, er det op til hver enkelt medlemsstat, på hvilket niveau den ønsker at være repræsenteret. Tillad mig i denne sammenhæng at gøre opmærksom på, at Kina ved flere lejligheder har sagt, at landet vil hilse alle EU-ledere varmt velkommen.

Efter at have talt med alle sine kolleger i Rådet har Frankrigs præsident bekendtgjort sin beslutning om at deltage ved åbningsceremonien i sin dobbelte egenskab af præsident for Den Franske Republik og formand for Rådet.

Det var alt, hvad jeg ønskede at nævne for Dem i dag.

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, medlem af Kommissionen. - (EN) Hr. formand! Jeg er overbevist om, at strategiske relationer mellem EU og Kina er afgørende vigtige for EU, og det mener jeg også, de er for Kina og for resten af verden.

Når vi ser tilbage, har dette forår været en test for forholdet mellem EU og Kina. Urolighederne i Tibet førte til omfattende protester i Europa og til forstyrrelse af løbet med den olympiske fakkel i flere europæiske hovedstader. Sidstnævnte førte til en bølge af nationalistiske følelser i Kina og til antieuropæiske følelser, som udmøntede sig i boykotkampagner mod europæiske interesser i Kina. Som følge heraf opstod der voksende bekymring om den stadig større kløft mellem de offentlige meninger i Kina og Europa og opfattelsen af hinanden.

Heldigvis var denne udvikling af forholdsvis kort varighed. To begivenheder var medvirkende til at vende den begyndende tendens. Den ene var Kommissionens besøg i Beijing den 24.-26. april, som jeg deltog i sammen med kommissionsformand Barroso. Den anden var følgen af det forfærdelige jordskælv, der ramte provinsen Sichuan i maj.

Lad mig tage dem en ad gangen. For det første, vores besøg i slutningen af april fokuserede på bæredygtig udvikling og klimaforandringer, men gav os også lejlighed til at tage EU's bekymringer over situationen i Tibet op direkte med den kinesiske ledelse. De vil huske, at da jeg talte her i Parlamentet den 26. marts, opfordrede jeg til at genoptage drøftelserne mellem Dalai Lamas repræsentanter og den kinesiske regering. Under drøftelserne i april bekendtgjorde præsident Hu Jintao over for os, at Kina inden længe ville genoptage drøftelserne med Dalai Lamas repræsentanter. Det var et af EU's vigtigste ønsker.

Dette resultat af vores besøg i Beijing beviste, at Kommissionens konsekvente metode med konstruktivt engagement over for Kina har medført håndgribelige resultater, og at det derfor var den rigtige metode.

Den anden begivenhed, der markerede vendepunktet i Kinas forhold til resten af verden var, som formanden for Rådet allerede har nævnt, jordskælvet i Sichuan. Omfanget af den menneskelige katastrofe, som jordskælvet udløste, og folks lidelser var enorme. 70.000 mennesker er rapporteret dræbt og op til 10 millioner er blevet tvunget til at forlade området.

Det forårsagede en strøm af international sympati og støtte til ofrene. Og vigtigere, den kinesiske regerings reaktion på jordskælvet var hurtig og velkoordineret. Der blev udsendt over 130.000 soldater til redningsoperationen, og pressen fik fri adgang til de ramte områder. Denne reaktion har kastet et mere positivt lys på det moderne Kina.

Formanden for Rådet har allerede nævnt, hvad vi som EU samlet set har doneret, så derfor behøver jeg ikke sige noget om det. Lad mig gå direkte til situationen, som den ser ud i dag.

Tre begivenheder, der finder sted fra nu og indtil årets slutning, vil have afgørende indflydelse på forholdet mellem EU og Kina ud fra det kinesiske synspunkt, og jeg tror, det samme gælder for os: De olympiske lege i Beijing, ASEM-topmødet, som vil finde sted i Beijing den 24.-25. oktober, og topmødet mellem EU og Kina, der skal finde sted i Frankrig den 1. december. I denne periode vil den kinesiske ledelse være særligt følsom over for budskaber udefra. Det er nu mere end nogensinde nødvendigt at undgå misforståelser og fortsætte vores politik med konstruktivt engagement.

Situationen i Tibet vil fortsat tiltrække opmærksomhed i disse måneder. I dag kan vi sige, at vi er tilbage i den situation, vi befandt os i før den 14. marts, fordi drøftelserne mellem den kinesiske regering og Dalai Lamas repræsentanter blev genoptaget i begyndelsen af maj, og der fandt en ny runde drøftelser sted sidste uge, men jeg er enig i, at vi ikke har den fulde bedømmelse endnu. Vi vil fortsætte med at opfordre begge sider til at fortsætte drøftelserne på en positiv og resultatorienteret måde.

Sidste måned, den 24. juni, tog Kina også et positivt skridt ved igen at give udenlandske turister adgang til Tibet. Selv om diplomater og udenlandske journalister har kunnet komme på kontrollerede besøg siden marts, opfordrer vi dem fortsat til at tillade fuld adgang for udenlandske journalister.

Hvad angår De Olympiske Lege, håber vi alle, at der bliver lejlighed til, at Kina og verden kan komme tættere på hinanden. Vi ønsker Kina held og lykke.

ASEM-topmødet i oktober, hvor jeg vil deltage, vil være en god lejlighed til at understrege vores forhold til Kina og dermed tage vigtige globale emner op.

Afslutningsvis håber jeg, at vi - især ved det næste topmøde mellem EU og Kina - kan opnå konkrete fremskridt på en række spørgsmål af fælles betydning såsom klimaforandringer, de igangværende forhandlinger om at færdiggøre en samarbejdsaftale og et partnerskab mellem EU og Kina, menneskerettigheder og økonomiske og handelsmæssige spørgsmål. Det er vores mål fra nu og indtil den 1. december. Det er efter min mening altafgørende, at det strategiske partnerskab mellem EU og Kina fortsætter sin støtte udvikling på en måde, der også tager de åbne spørgsmål i betragtning.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Jarzembowski, for PPE-DE-Gruppen. - (DE) Hr. formand, hr. formand for Rådet, fru kommissær! Min gruppe vil først og fremmest gerne henvise til den beslutning om naturkatastrofen i Kina og om situationen i Tibet, som Parlamentet vedtog med stort flertal den 22. maj i år.

PPE-DE-Gruppen glæder sig over den kinesiske regerings energiske engagement i genopførelsen af de områder, der blev ramt af jordskælvet. Men samtidig forventer vi, at den kinesiske regering vil sørge for, at de nye huse og andre nye bygninger konstrueres, så de kan modstå jordrystelser, for vi må huske den triste kendsgerning, at konstruktionsfejl var årsag til, at mange skoler styrtede sammen, så mange elever mistede livet. Vi forventer, at denne sag bliver undersøgt, og at de ansvarlige bliver holdt ansvarlige.

PPE-DE-Gruppen ser med stor alvor på, at den kinesiske regering endnu ikke har benyttet sig af den lejlighed, som organiseringen af De Olympiske Lege udgør, til at forbedre respekten for almene menneskerettigheder i Kina. Tværtimod ser det ud til, at intimidering af kinesiske borgere og restriktioner for repræsentanter fra medierne er endnu mere udbredt op mod De Olympiske Lege.

Vi opfordrer derfor den kinesiske regering til at indføre almene borgerrettigheder, især pressefrihed, inden De Olympiske Lege, og at fortsætte med at garantere dem bagefter.

(Bifald)

Og sluttelig opfordrer PPE-DE-Gruppen den kinesiske regering til at udvise god vilje i de igangværende drøftelser med Dalai Lama og til at afslutte dem med positivt resultat, hvilket bør omfatte garanti for Tibets kulturelle autonomi. Vi vil betragte det som uacceptabelt, hvis den kinesiske regering brugte disse drøftelser til at klare sig igennem De Olympiske Lege blot for at lade dem bryde sammen bagefter.

Vi forventer et resultat, der fremmer kulturel autonomi og menneskerettigheder i Tibet.

(Bifald)

 
  
MPphoto
 
 

  Libor Rouček, for PSE-Gruppen. - (CS) Hr. formand, mine damer og herrer! Først og fremmest vil jeg gerne udtrykke min beundring over den måde, de kinesiske myndigheder har håndteret følgerne af det ødelæggende jordskælv, der rystede provinsen Sichuan og påvirkede næsten 10 millioner mennesker. Det glæder mig, at Kina straks åbnede sine grænser for udenlandsk bistand, og jeg kan i PSE-Gruppens navn love, at vi fortsat vil gøre alt, hvad vi kan, for at sikre, at europæisk nødhjælp bliver leveret hurtigt og effektivt. Hvad angår Tibet, glæder det mig, at kontakten er genetableret, og at der har været to runder drøftelser mellem de kinesiske myndigheder og Dalai Lamas udsendinge. Jeg synes, det er en god start i betragtning af, hvad der fandt sted i marts, og jeg tror også, at kontakten og drøftelserne vil fortsætte, indtil der er fundet en løsning, som begge sider kan acceptere. For nylig gav Kina atter udenlandske turister adgang til Tibet, og ifølge New York Times er over 1.000 tibetanere, der blev anholdt efter demonstrationerne i marts, allerede blevet løsladt. Jeg vil dog stadig gerne opfordre de kinesiske myndigheder til i det mindste at give familierne til dem, der stadig er anholdt, besked om, hvor de befinder sig. Hvad angår De Olympiske Lege, ønsker jeg både Kina og Den Internationale Olympiske Komité held og lykke, for jeg er overbevist om, at hvis legene er vellykkede, kan de være med til at forbedre menneskeretssituationen i Kina.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato, for ALDE-Gruppen. - (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Ingen her ville sætte spørgsmålstegn ved vigtigheden af relationer af alle mulige slags med den kinesiske regering og endnu mindre ved den solidaritet, der er opstået som følge af jordskælvet. Men der er et problem med udtalelsen fra formanden for Rådet. Udtalelsen siger overhovedet ingenting om den rolle, som EU kan og må spille i forhold til at fremme borgerlige og politiske rettigheder for alle, der bor på kinesisk territorium, i Tibet og ikke kun i Tibet.

(Bifald)

Det vil jeg gerne sige noget om, for ellers bliver vores udtryk for tilfredshed med, at udenlandske turister igen har fået adgang, uden at sige et ord om alt det andet, der er sket, om domfældelserne, de offentlige retssager, militariseringen af Lhasa, da den olympiske fakkel skulle passere, frihedsrettighederne, som folk fortsat nægtes, torturen, som fortsat udøves, en temmelig ensidig måde at tackle problemet på. Reaktionen på denne ensidige tilgang kunne meget vel blive at stemple den som naiv, idealistisk og meningsløs, for der er folk, som tænker over alvorlige ting, over et godt forhold til Kina, og så er der folk, der tænker over naive og inkonsekvente ting, dvs. os.

Det er resultatet af en udtalelse som Deres. De har heller ikke nævnt uygurerne, ganske enkelt fordi de ikke har en transnational leder, der støtter ikkevold ligesom Dalai Lama, og det, synes jeg, er alvorligt, når vi taler om Kina. Så Europa er et Europa, som, mens alt dette foregår, siger: "Det er op til hvert enkelt statsoverhoved at beslutte, om de vil med, og i mellemtiden har vi franskmænd talt med vores partnere, og vi tager af sted som EU's formandskab". Hvad er det for et formandskab? Hvad er det for et EU? Det er nationernes Europa, og Kina vil med rette have den holdning, at nationernes Europa ikke er i stand til at udarbejde en politik, der kan tvinge dem til at respektere kinesernes og andres menneskerettigheder.

(Bifald)

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Det er meget svært at bede en taler om at stoppe, især når han er i fuld gang, men vær venlige at forsøge at overholde Deres taletid.

 
  
MPphoto
 
 

  Hanna Foltyn-Kubicka, for UEN-Gruppen. - (PL) Hr. formand! Jeg vil gerne endnu en gang henlede Deres opmærksomhed på den uomtvisteligt katastrofale politiske situation i Tibet. Nu, hvor De Olympiske Lege nærmer sig, intensiverer myndighederne i Den Kinesiske Folkerepublik deres politik i forhold til provinsen. Det er blevet almindelig praksis at sende hæren ind i tibetanske klostre under påskud af at lede efter våben og terrorister. Resultatet af disse handlinger er beslaglæggelse af kunstværker, der er samlet på disse steder, og det følges op af ødelæggelse af religiøse genstande. Oplysninger fra uafhængige forskningsinstitutioner og menneskerettighedsorganisationer fortæller os om det seneste tilfælde af denne slags, som fandt sted i klostret Tsendrok i provinsen Amdo Maima. Legene starter om under en måned. For hver dag, der går, kan vi se, at vores tro på, at legene ville medføre en ændring i interne kinesiske politikker, var grundløs. Men jeg håber, at Europas interesse i sagen ikke vil slukkes sammen med den olympiske flamme i Beijing.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Cohn-Bendit, for Verts/ALE-Gruppen. - (FR) Hr. formand, hr. formand for Rådet! Tillykke med, at De har fået hykleri, løgne og floskler gjort til en olympisk disciplin. Nu må det være nok! De opfører Dem, ligesom regeringer opførte sig i årevis over for Sovjetunionens kommunistiske totalitarisme. Det er altid samme gamle historie, og det er altid den samme gamle ende, De spinder for os her.

De taler om den aktuelle tilstand i forhandlingerne. Hvis De spørger tibetanerne, hvordan forhandlingerne gik, vil de fortælle Dem, at de blev udsat for konstante ydmygelser under forhandlingerne og vedvarende afpresset - hvad dette angår, blev Dalai Lama og hans repræsentanter behandlet, ligesom Bresjnev behandlede Dubcek - med, at "hvis I rører jer, skyder vi jer, hele banden." Det er, hvad der blev sagt under forhandlingerne, og nu vil formanden for Rådet, præsidenten for Den Franske Republik, sige: "Godt klaret, Kina! Vis os, hvad man skal gøre, når der er nogen, der rører sig." Det er en overdrevet kinesisk reaktion, ligesom Sarkozys omtale af at "rense ud i forstæderne med en højtryksslange" var en overdrevet reaktion.

Det er sandheden, og så taler De om et værdiernes Europa. På hvilket grundlag, hvornår og hvordan? Nå, men nu hvor alle er til stede - og i dag er det Parlamentets sorte onsdag - vil jeg gerne gratulere formanden for Den Socialdemokratiske Gruppe og formanden for PPE-Gruppen, de er her alle. For at sige hvad? For at sige hvad her i dag? Alle fortæller mig, at "tingene vil blive bedre takket være De Olympiske Lege".

I 2001 sagde vi, at hvis vi gav De Olympiske Lege til kineserne, ville tingene blive bedre. Siden 2001 er der intet sket, og situationen har udviklet sig fra slemt til værre. Så hvad er det, De fortæller os? At tingene vil blive bedre på fire uger? Hvorfor skulle de blive bedre? Kineserne vinder. Det kinesiske kommunistparti vinder. Jo hårdere de er, jo mere lægger De Dem på knæ, og jo mere De lægger Dem på knæ, jo mere kan de triumfere.

Hvorfor tror De, at det skulle blive anderledes? De vil kontrollere alt under De Olympiske Lege. De vil kontrollere radiostationerne, de vil kontrollere tv-netværkene, men de vil ikke knotrollere Sarkozy, det er sandt. De vil endda invitere ham til middag med spisepinde. Det bliver rigtig hyggeligt. De vil sleske for ham og være rigtig søde og rare og venlige. Og så vil Sarkozy sige: "det bliver tre atomkraftværker og 36 højhastighedstog", og jeg ved ikke, hvor meget andet. Det er afskyeligt. Det er foragteligt, og jeg tror, at hvis Europa ikke vågner op, hvis vi fortsætter med at projicere dette billede af et Europa af købmænd, der ikke kan forsvare de mest grundlæggende rettigheder i Europa eller andre steder i verden, så er det ikke umagen værd at opbygge Europa, og det er det, vi burde sige til formanden for Rådet.

(Kraftigt bifald)

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka, for GUE/NGL-Gruppen. - (CS) Hr. formand! Det er altid sværere at se bjælken i ens eget øje end splinten i andres. Til at begynde med vil jeg gerne udtrykke min medfølelse med ofrene for denne enorme katastrofe og min beundring, ligesom min kollega hr. Rouček, for den måde, den kinesiske regering har reageret på for at hjælpe ofrene. Jeg vil også gerne takke Kommissionen, som var usædvanlig hurtig til at yde økonomisk bistand, og sige, at jeg er sikker på, at der ikke er nogen grænse for denne bistand. Jeg tror, at jeg taler for flertallet af os, når jeg siger, at vi ønsker, at De Olympiske Lege skal foregå sikkert og i en ånd af fair play, og ikke kun på stadionerne. Vi respekterer naturligvis de typiske aspekter af kinesisk historie og kultur. Men disse to begivenheder giver os yderligere lejlighed til at gennemføre en endnu mere intens dialog og opnå håndgribelige resultater i diskussioner med vores partnere fra Den Kinesiske Folkerepublik, både hvad angår miljø og menneskerettigheder.

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder, for IND/DEM-Gruppen. - (NL) Hr. formand! Onsdag den 18. juni om eftermiddagen havde jeg en aftale med tre respektable, fredelige kinesiske statsborgere på et hotel i Beijing. Knap en time før vi skulle mødes, hørte jeg, at to af dem var blevet hentet af sikkerhedstjenesten, og at den tredje var blevet officielt advaret mod at tale med mig. De to, der blev tilbageholdt, blev løsladt omkring 31 timer senere. Officielt blev de ikke løsladt, for de havde ikke været anholdt, de var kun blevet "afhørt".

Uanset årsagen ønskede de kinesiske myndigheder tydeligvis at forhindre enhver form for personlig kontakt mellem et medlem af Europa-Parlamentet og disse tre kinesiske statsborgere. Men jeg kan sagtens se det afskyelige ved deres opførsel. Beijing kunne jo ikke regne med, at tre førende repræsentanter for de blomstrende protestantiske huskirker skulle udsprede god propaganda om De Olympiske Lege. Aftenen før denne storslåede sportsbegivenhed udsættes medlemmerne af protestantiske kirker, der ikke er officielt registreret, for stadig hårdere religiøs forfølgelse.

Kinas progressive ledere foretrækker at holde detaljerne om denne undertrykkelse godt skjult, det er klart. For hvor er æren egentlig i at idømme en helt almindelig præst fra en huskirke i Beijing tvangsarbejde? I tre år var han tvunget til at tilbringe 10 til 12 timer om dagen med at lave fodbolde til de kommenDe Olympiske Lege. Nok sagt om den kinesiske form for tvangsarbejde!

Og hvad skal vi mene om kinesiske embedsmænd, som fik medlemmerne af disse huskirker anholdt for at skynde sig at yde praktisk hjælp, frivilligt og på grund af en dyb tro på altruisme, til ofrene for det forfærdelige jordskælv i provinsen Sichuan? Det var virkelig for langt ude. Længe før De Olympiske Lege i Kina begyndte, ville jeg hævde, at Beijing har slukket den olympiske flamme ved sin himmelråbende mangel på respekt for grundlæggende rettigheder!

 
  
MPphoto
 
 

  Edward McMillan-Scott (PPE-DE). - (EN) Hr. formand! Jeg vil gerne starte med at kondolere familierne til dem, der har mistet livet, og dem, der har måttet lide på grund af jordskælvet.

Men hvis jeg må, vil jeg især gerne rette mine bemærkninger til hr. Jouyet for hans bekendtgørelse i dag af, at præsident Sarkozy, som kommer her i morgen, vil deltage i åbningsceremonien for De Olympiske Lege.

Jeg vil gerne minde om lederen i dagens udgave af den lokale avis, Les Dernières Nouvelles d'Alsace: "L'Europe a capitulé" - Europa har kapituleret. Ikke alene tager præsident Sarkozy til De Olympiske Lege, men den 16. juni blev udsendelserne fra en gruppe, der sender til Kina via Eutelsat med tilladelse fra de franske myndigheder, indstillet. Det er sket før. Ved denne lejlighed beder jeg indtrængende den franske regering om at lade NDTV genoptage deres udsendelser.

I dag fremlægger jeg for FN's ordførere for tortur og religiøs frihed et dossier om nogle af de mennesker, jeg havde kontakt med, da jeg var i Beijing for to år sden. Hr. Cao Dong bliver stadig tortureret i et fængsel i det nordøstlige Kina. Hr. Niu Jinping blev anholdt igen den 20. april 2008 og udsættes for tortur. Hans kone, fru Zhang Lianying, har været udsat for tortur mange gange og har været fængslet fire gange. Jeg lægger et dossier med 50 former for tortur, hun har været udsat for, ud på min hjemmeside. Hr. Gao Zhisheng, en kristen menneskerettighedsadvokat, blev behandlet særdeles dårligt tidligere i år. Han er fortsat under husarrest. Hr. Hu Jia blev anholdt, efter han havde udtalt sig til Parlamentets Underudvalg om Menneskerettigheder.

Det er et egenrådigt, brutalt og paranoid regime. Vi bør holde politik og sport adskilt. Vi bør holde hr. Sarkozy væk fra Beijing.

(Bifald)

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Evans (PSE). - (EN) Hr. formand! Ligesom mange andre her havde jeg alvorlige forbehold for syv år siden, da Kina blev tildelt De Olympiske Lege. Men de blev kun tildelt efter en lang række forsikringer fra myndighederne om, at minoritetsrettigheder ville blive respekteret, at tortur og mishandling ville ophøre, og at der ville blive taget hånd om de veldokumenterede overtrædelser af menneskerettighederne.

Hop frem til i dag, og vi ved, at vores bekymringer er så store som nogensinde, om ikke større. Andre har nævnt mishandlingen. Hr. Cappato var veltalende om Tibet, og hr. Cohn-Bendit og andre har også talt. Vi kender til overtrædelserne af de fundamentale retssikkerhedsgarantier. Kina henretter flere mennesker hver år end alle andre lande i verden tilsammen. Jeg tror, det vil blive en skamplet på Europa næste måned, hvis præsident Sarkozy og en række regeringschefer, præsidenter og prinser fra EU står der og giver de kinesiske ledere hånden og derved giver dem en troværdighed, de ikke fortjener, og giver dem grønt lys til at fortsætte i samme spor som hidtil. De olympiske lege burde handle om det olympiske ideal, og det, der foregår i Kina i øjeblikket, strider imod det ideal.

 
  
MPphoto
 
 

  Dirk Sterckx (ALDE). - (NL) Hr. formand! Som formand for Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina er jeg enig med kommissæren, når hun siger, at vi har strategiske bånd til kineserne, og at disse bånd er vigtige for begge parter. Vi sigter naturligvis mod økonomiske bånd, men mere end det. Det tror jeg, vi er nødt til at blive ved med at understrege.

Der er to andre ting, jeg anser som vigtige: individuelle menneskerettigheder og ytringsfrihed. Disse spørgsmål tager vi op igen hver gang, vi har kontakt med delegationen eller medlemmer af delegationen, med vores kinesiske kolleger. Vi er uenige, men vi diskuterer det, og vi forsøger at udveksle idéer og argumenter. Det er vanskeligt, det er nogle gange hårdt arbejde, men det er noget, som Parlamentet uophørligt må fortsætte med.

Har vi opnået fremskridt? For lidt og for langsomt måske, men jeg synes, at vi har opnået fremskridt. Jeg opfordrer indtrængende Parlamentet til ikke at glemme, at vi er nødt til at bevare kontakten til kineserne og blive ved med at tage disse ting op, uanset hvor vanskeligt det er, uanset hvor trættende og uanset hvor frustrerende, det nogle gange er. Men jeg tror, det er den eneste vej frem. For kinesernes skæbne vil ikke blive afgjort her i Parlamentet, men i Kina og af kineserne selv. Det er dem, vi skal overbevise, ikke os selv.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Mann (PPE-DE). - (DE) Hr. formand! Ofrene for det katastrofale jordskælv i Kina den 12. maj er blevet mødt af en bølge af sympati fra hele verden. Der er strømmet en betydelig mængde international bistand til landet, men inden for landets grænser er der blevet skelnet, og antiseparatistiske tiltag går hånd i hånd med katastrofehjælpen. Det er fuldstændig ligegyldigt, om folk tilhører flertallet eller et mindretal - der er ingen tvivl om, at de skal have hjælp. Det bør ikke komme flere opfordringer til at hylde forskellene, det er upraktisk. Kina ville gøre klogt i langt om længe at åbne sig. Det skulle omfatte fri adgang til alle dele af Kina for udenlandske observatører og journalister. NTDTV, den eneste ucensurerede tv-station i Kina, skal straks have tilladelse til at genoptage sine udsendelser.

Mange stats- og regeringschefer har endnu ikke reageret på Parlamentets anbefaling om, at de afholder sig fra at deltage i De Olympiske Leges åbningsceremoni. Vi støtter det standpunkt, Angela Merkel har indtaget i Tyskland, som den britiske premierminister, Gordon Brown, har indtaget, som vores egen formand, Hans-Gert Pöttering, har indtaget, og som andre førende, offentlige figurer har indtaget med deres beslutning om at blive væk fra ceremonien den 8. august. Frankrigs præsident, Nicolas Sarkozy, har sagt, at hans standpunkt vil afhænge af resultatet af forhandlingerne mellem kineserne og Dalai Lamas repræsentanter. De forhandlinger har været frugtesløse, og det vil de vedblive med at være, så han er altså nødt til at blive i Paris.

(Bifald)

Før legene begynder vil jeg gerne minde Dem om tibetanernes elendighed. Der var over 200 døde efter protesterne den 14. marts, og 5000 tibetanere er blevet fængslet, de fleste uden retssag. Tusinder har pådraget sig kvæstelser som følge af fysisk vold i forbindelse med patriotisk genopdragelse. Det siger jeg som en påmindelse til dem, der stadig har planer om at tage til Beijing.

(Bifald fra Verts/ALE-Gruppen)

 
  
MPphoto
 
 

  Alexandra Dobolyi (PSE). - (HU) Hr. formand! Det er en udfordring i enhver henseende at organisere De Olympiske Lege, men det giver også kineserne en enestående lejlighed til at vise verden, at de har forstået olympiadens universelle værdier og ånd. Slognet for De Olympiske Lege i Beijing, "én verden, én drøm", fremhæver fuldt ud legenes grundlæggende principper og repræsenterer dem flot. Jeg er overbevist om, at De Olympiske Lege vil give os en fortrinlig lejlighed til at styrke og udvide vores samarbejde og dialog med Kina på mange områder.

Men vi må ikke glemme jordskælvet i maj og den ødelæggelse, som efterlod mange titusinder døde og gjorde millioner hjemløse. Vi må forsikre landet om vores støtte i vanskelige tider, men vi må altid minde ledelsen om vigtigheden af demokratiske reformer og give konstruktiv kritik på mange områder.

Jeg tilhører dem, der mener, at EU skal fortsætte sin resultatorienterede dialog om menneskerettigheder med Kina, men vi må acceptere, at resultaterne kun vil indfinde sig trin for trin. Og ja, resultaterne kommer. For blot et par dage siden blev den direkte flyforbindelse mellem Kina og Taiwan genoptaget efter mange årtier. Diskussionerne med Dalai Lama er blevet genoptaget. Også her er vi interesseret i resultatorienteret, pragmatisk dialog, der tager højde for tibetanske og kinesiske værdier og viser vejen mod fremtiden.

 
  
MPphoto
 
 

  Cornelis Visser (PPE-DE). - (NL) Hr. formand! De olympiske lege åbner i Beijing den 8. dag i den 8. måned i 2008. Otte er et lykketal i kinesisk kultur og forbindes med held og fremgang. Jeg håber, at denne dato vil vise sig at bringe held for det kinesiske folk. Økonomisk klarer Kina sig særdeles godt. "Det er lige meget, om en kat er sort eller hvid, bare den fanger mus," som Deng Xiaoping sagde. Han åbnede landet for udenlandske, kapitalistiske investeringer. Lidt efter lidt bliver den kinesiske økonomi liberaliseret. Kina er nu en solid partner i økonomisk udvikling. Det er f.eks. godt, at landets valuta er koblet ikke kun til dollaren, men også til euroen og andre valutaer. Kina spiller en konstruktiv rolle i verdensøkonomien.

Hvad angår menneskerettigheder ser tingene beklageligvis ikke så godt ud, især ikke når det handler om Kinas egen befolknings menneskerettigheder. Det er skuffende, at der i forbindelse med en festlig begivenhed som De Olympiske Lege indføres restriktioner for den satellitstation, der sender på kinesisk fra Vesten. Jeg håber, at de kinesiske myndigheder vil benytte legene som lejlighed til at vise deres folk, at reglerne ikke kun gælder på stadion, men frem for alt for den forpligtelse, der påhviler autoriteterne i forhold til at respektere menneskerettigheder og ytringsfrihed.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Golik (PSE). - (PL) Hr. formand! 69.000 mennesker døde som følge af jordskælvet den 12. maj 2008, mere end 18.000 savnes, og der er over 37.000 sårede. Det har rystet ikke kun kineserne, men hele verden. Jeg var formentlig den eneste i Parlamentet i dag, som var til stede dengang. Jeg var i Beijing og Shanghai, og jeg så de menneskers solidaritet, kinesernes, som identificerede sig med ofrene og tragedien.

Jeg vil gerne benytte mig af lejligheden til at udtrykke min beundring for de tusinder af redningsarbejdere og frivillige fra hele verden, fra Taiwan, Japan, Australien og frem for alt fra Kina, hvis solidaritet og engagement under disse tragiske omstændigheder fortjener en særlig hyldest. EU's initiativer bør også anerkendes. Den kinesiske regering har med hjælp fra lokale myndigheder afsat 10 milliarder euro til hjælp til katastrofeofrene. Den samlede, udenlandske støtte, Beijing har modtaget, beløber sig til 5 milliarder euro. De fleste af disse midler stammer fra den kinesiske diaspora, der bor rundt omkring i verden.

Jeg tror, at aktiviteter rettet mod specifik humanitær hjælp er til større nytte, og at dialog fører til bedre resultater end sloganer og opfordringer til boykotter og protester.

 
  
MPphoto
 
 

  Nirj Deva (PPE-DE). - (EN) Hr. formand! Parlamentet skal fremme statsmandskunst, men det gør det desværre ikke i dag.

Ti millioner hjemløse er en enorm katastrofe - den værste i verden. Vi har set en menneskeorienteret, menneskecentreret kinesisk regering og ledelse i aktion i et område, der har en af de største befolkninger, herunder mere end en million tibetanere. I modsætning til Burma, hvor magthaverne var og er ligeglade, bekymrer den kinesiske regering sig påviseligt for sit folk. Det var indlysende for alle, der overværede katastrofehjælpen.

Menneskerettigheder i Kina kan ikke kun afgøres af andre lande, magter, organisationer eller folk i resten af verden. Det kan kun de 1,3 milliarder kinesere afgøre for sig selv. Vi ved ganske udmærket, at denne befolkning kan udtrykke sig, kan demonstrere og kan vise deres vrede, og det gør de også, når der er noget galt.

Menneskerettighedssituationen i Kina er ved at blive bedre, og den kan blive endnu bedre. Parlamentet og det, at mine kolleger råber op, gør ingen forskel. Vi stikker som sædvanlig os selv blår i øjnene om, hvor vigtige vi er. Det vil være det kinesiske folk, som, når de er blevet løftet ud af fattigdommen, selv vil bede om større demokratisk ytringsfrihed. Fire hundrede millioner mennesker er blevet løftet ud af fattigdom - det er ganske bemærkelsesværdigt. Men det kinesiske folk er bange. Ved at vende dem ryggen, som vi gjorde på grund af den olympiske fakkel, gør vi kun det kinesiske folk rasende, ikke deres regering. Det er en vigtig forskel, der bør forstås.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Mikko (PSE). - (ET) Hr. formand! Gennem tiderne har den olympiske bevægelse kæmpet for en bedre verden. Den store begivenhed, der skal til at begynde i Beijing, har hjulpet med at skabe opmærksomhed om Tibet og menneskerettigheder. Dialogen mellem Beijing og Dalai Lama er nødt til at fortsætte. Da Den Internationale Olympiske Komité gav Kina muligheden for at være vært for denne verdensomspændende sportsbegivenhed, var det under meget klar betingelse af, at Kina inden 2008 skulle respektere menneskerettighederne. Vi ved, at det ikke er sket.

De olympiske lege har aldrig kun handlet om sport. Principperne i det olympiske charter afspejler i betydelig grad EU's principper. Jeg henviser til borgernes grundlæggende rettigheder og menneskerettighederne, hvor vi ikke går på kompromis. Ifølge chartret skal værtslandet værne om den menneskelige værdighed og ikke undertrykke borgere på grund af nationalitet eller religiøse overbevisninger. Som følge deraf deler jeg den opfattelse, at præsident Sarkozy skal blive hjemme foran sit tv i Paris og ikke tage til det olympiske stadion i Beijing.

 
  
MPphoto
 
 

  David Hammerstein (Verts/ALE). - (ES) Hr. formand! Erfaringerne med at lade De Olympiske Lege afholde i Kina har lært os en ting. Hvis man har tænkt sig at overtræde menneskerettighederne systematisk, er man nødt til at være et stort, økonomisk stærkt land, ikke et Zimbabwe eller et Cuba. For slet ikke at tale om Burma. Man skal være et land, hvor hundredvis af vestlige firmaer opererer, et land, hvor millioner af mennesker arbejder under slavelignende forhold. Man skal være et land med en storladen og aggressiv stil, for så vil Europa bukke og skrabe for dig.

 
  
MPphoto
 
 

  José Ribeiro e Castro (PPE-DE). - (FR) Hr. formand! Jeg kondolerer de pårørende til ofrene for jordskælvet, og jeg vil gerne udtrykke min oprigtige sorg. Men der er andre sager, vi er nødt til at diskutere, og det siger jeg især til Rådet, for jeg kan huske præsident Sarkozys bemærkninger for et par måneder siden i forbindelse med episoderne i Tibet.

Det, vi lige har hørt, er et forslag om at lave sport om til dårlig politik og politik om til en latterlig sportsgren, og det er uacceptabelt. Det er uacceptabelt, at præsident Sarkozy vil repræsentere EU i Beijing uden at besøge landets politiske fanger. Det ville være skammeligt, hvis vores ledere tog til Beijing uden at sige et eneste ord om situationens barske realiteter. Det ville være skammeligt, og disse ledere ville ikke længere have nogen værdighed over for de europæiske institutioner. Det er afgørende vigtigt, at vi vender tilbage til dette emne i september.

 
  
MPphoto
 
 

  Manolis Mavrommatis (PPE-DE). - (EL) Hr. formand! Blot en måned før De Olympiske Lege i Beijing oplever Kina stadig de tragiske følger efter jordskælvet. Desværre skulle der et jordskælv med tusinder af ofre og hjemløse til, før regeringen i Den Kinesiske Folkerepublik indså, at solidariteten fra de nationer, der tilbød at hjælpe, var vigtig.

Det forpligtede imidlertid Kina til at åbne sine grænser, hvilket gjorde det muligt for alle massemedierne og de humanitære hjælpeorganisationer at nå frem til områder, som man indtil da dårligt kunne besøge, selv som gæst.

De begivenheder, der fulgte jordskælvet i Kina, førte til en opblødning, der betyder, at folkenes fredelige sameksistens nu ligger hele verden på sinde. Det olympiske flag og den hellige flamme fra oldtidens Olympia vil indtage den ideelle position blandt de ting, der adskiller os, men også, frem for alt, blandt de ting, der forener os.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva Lichtenberger (Verts/ALE). - (DE) Hr. formand! Da præsident Sarkozy udtalte sig efter urolighederne i Tibet, beundrede jeg Frankrig en hel del for dets rolle som beskytter af menneskerettighederne. Siden da er situationen kraftigt forværret, og antallet af tilbageholdte har sat nye rekorder.

Situationen i Tibet har aldrig været så anspændt. Censuren af medierne har aldrig været så hård, som den er nu. Og efter min mening er præsidentens reaktion et slag i ansigtet på dem, der arbejder for menneskerettighederne. Vi knuser håbet hos alle de mennesker i Kina, som sætter deres lid til, at vores pres vil hjælpe dem i deres kamp for at få indført demokrati i Kina.

 
  
MPphoto
 
 

  Colm Burke (PPE-DE). - (EN) Hr. formand! Den Internationale Olympiske Komité begrundede tildelingen af De Olympiske Lege 2008 til Kina med en påstand om, at det ville hjælpe med at åbne landet for forbedringer i menneskerettighedssituationen.

Men de kinesiske myndigheder har ignoreret internationale opfordringer om at standse deres opfølgning på optøjerne i Tibet den 14. marts 2008. Deltagerne i protesterne forfølges, tilbageholdes og arresteres stadig vilkårligt, og deres familier får ingen oplysninger om, hvor de er, selv om det er et krav ifølge kinesisk lov.

Jeg opfordrer Kina til at overholde overholde de løfter, landet offentligt har givet om respekt for menneskerettighederne, minoritetsrettigheder, demokrati og retsstatsprincipperne. Det var den aftale, der blev indgået med IOC i starten, da det blev vedtaget at lade Kina være vært for legene.

Dette er en historisk og unik lejlighed for Kina til at bevise, at man faktisk ønsker at forbedre det indtryk, verden har af holdningen til menneskerettigheder i landet, men efter min mening sker der ikke tilstrækkelige fremskridt i denne henseende.

 
  
MPphoto
 
 

  Ana Maria Gomes (PSE). - (EN) Hr. formand! Jeg støtter, at De Olympiske Lege afholdes i Beijing, men jeg opfordrer også indtrængende de europæiske regeringer og institutioner til at forlange, at Kina overholder sine tilsagn vedrørende menneskerettigheder, som blev afgivet for at få De Olympiske Lege til Beijing.

Det kræver, at de repræsentanter for Europa, som vil - eller ikke vil - deltage i De Olympiske Lege, benytter lejligheden til at henlede opmærksomheden på menneskerettighedssituationen i Kina. Den er meget alvorlig. Der er mange mennesker i fængsel, herunder Hu Jia, som blev fængslet efter at have talt med os her i Parlamentet via videokonference. Vi kan ikke acceptere, at disse mennesker fortsat holdes fængslet uden forklaring fra de kinesiske myndigheder.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). - (PL) Hr. formand! Mange lande og deres ledere, herunder fra Europa, er ivrige efter at have et godt forhold til Kina for at sikre sig lukrative kontrakter eller økonomiske aftaler og ser derfor stort på manglen på demokrati og den manglende overholdelse af menneskerettighederne i Kina. Den globale, offentlige mening, verdens ledere og globale institutioner må handle samlet og lægge forskellige former for pres på for at forsvare værdier som frihed, menneskerettigheder og demokrati. Hvis vi står spilittet, vil vi ikke kunne handle samlet, og vi vil ikke have den store indflydelse. De olympiske lege er en god lejlighed til et sådant tiltag. Det internationale samfund må gribe ind for at hjælpe en befolkning, der har lidt som følge af det tragiske jordskælv.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Jouyet, formand for Rådet. - (FR) Hr. formand, mine damer og herrer! For det første var det ikke EU, der tilbage i 2001 besluttede, at De Olympiske Lege skulle afholdes i Beijing, det var Den Internationale Olympiske Komité.

For det andet, som De har sagt, eksisterer de olympiske idealer rent faktisk, men de handler ikke om politik, de handler om sport, hvilket Den Internationale Olympiske Komité har sagt igen og igen.

For det tredje ved jeg ikke, om den bedste måde at kæmpe for menneskerettigheder i Kina og føre en omfattende dialog på er ved at lette sin samvittighed ved at sige: "Jeg tager ikke med, men jeg vil stadig se åbningsceremonien i tv", som et medlem lige har sagt. Jeg tror slet ikke, det er dét, problemet drejer sig om. Jeg bemærker desuden, at et antal medlemmer fra forskellige politiske grupper og med forskellige anskuelser også har udtrykt deres synspunkter her i Deres Parlament om den dialog, vi skulle have med de kinesiske myndigheder.

På trods af de aktuelle vanskeligheder er vi nødt til at fortsætte med at få mest muligt ud af EU's relationer med Kina. Kun et stærkt EU vil gøre det muligt for de to sider at føre åbne diskussioner - som vi alle er fortalere for - og uanset emne, selv dem, der ser ud til at have flest torne, ventede EU ikke på begivenhederne i Tibet, før vi indledte dialogen. Vi ønsker at indlede en dialog med Kina om stadig flere emner af bilateral og global betydning, som ikke udelukkende er handelsrelaterede - det er groft vildledende at antyde det. Det har fru Ferrero-Waldner også pointeret. Vi har brug for en omfattende dialog med Kina, fordi landet spiller en vigtig rolle i det internationale samfund, og vi må gøre alt, hvad vi kan - De Olympiske Lege er også et middel til at opnå dette mål - for at sikre, at Kina integreres mere effektivt i det internationale samfund.

Desuden vil jeg gerne gøre opmærksom på, at vi vil være nødt til at gennemføre en strategisk dialog med Kina, især ved det kommende topmøde, der skal afholdes under det franske formandskab. Det var ikke det franske formandskab, der valgte datoen til dette topmøde. Topmødet vil finde sted i anden halvdel af 2008. Det påhviler os at sikre, at forberedelserne gennemføres under de bedst mulige forhold, og dette topmøde skulle åbne mulighed for, at partnerskabet mellem Kina og EU tager nye emner op, især emner, der vedrører indgriben over for klimaforandringer samt miljømæssige og sociale standarder - som mange af Dem har nævnt.

Kinas beslutsomhed i forhold til at spille en større rolle på den internationale arena skal ledsages af større ansvarlighed inden for menneskerettigheder, på det sociale område og i forhold til beskyttelse af miljøet. Det er vi opmærksomme på, og vi er indstillede på at arbejde i den retning, og EU er utvivlsomt den bedst egnede partner til at hjælpe Kina følge denne rute.

Hvad dette angår, påtager præsident Sarkozy sig, efter at have rådført sig med sine kolleger og partnere og fået deres samtykke, i sin egenskab af formand for EU ansvaret for at føre en omfattende dialog mellem EU og Kina. Hvis Kina ønsker at spille en større rolle på verdensscenen, må landet også løfte det deraf følgende ansvar. Der er blevet lavet mange sammenligninger, f.eks. af hr. Cohn-Bendit. Jeg bemærkede også sammenligningen med Bresjnevs USSR. Ønsker vi virkelig en konflikt mellem to fjendtligt indstillede blokke? Blev der ikke opnået fremskridt under dialogen, som også er opnået med denne store nation? Vi spillede en central rolle i at opnå dette fremskridt, og det er også gennem dialog og demokratisk udvikling, at vores værdier sejrede som altid. Vi må føre en udfordrende dialog med Kina, hvor intet emne er tabu, og vi må tilskynde landet til at give tilsagn på alle områder, inden for politik, menneskerettigheder og det sociale område.

Nogle medlemmer har endda omtalt dødsstraf. Vi bør også tage dette emne op med Kina, men vi må også tage det op med alle de andre lande, og det håber jeg, at de samme konservative medlemmer, som netop har talt om emnet, vil gøre. Jeg vil gerne minde Dem om, at der er andre lande, som har relationer med EU, hvor man benytter sig af dødsstraf. Men det er rigtigt, at vi skal have denne omfattende dialog. Vi er også nødt til at gå varsomt frem, og jeg er fuldstændig enig i det, Kommissionen har sagt angående Rådet, at vi ikke må forværre nationalistiske følelser i Kina på et tidspunkt, hvor det er vært for en begivenhed, der er meget vigtig for hele landet, et land, som forsøger at integrere sig med den internationale arena.

Det er i denne ånd, under hensyntagen til hele det ansvar, der er knyttet til hans rolle, og fuldt bevidst om naturen af europæiske værdier, at præsident Sarkozy i sin nye rolle vil besøge Beijing for at overbringe dette budskab og for at demonstrere, at vi har tillid til denne store nations positive udvikling i forhold til dens integration med den internationale arena. Vi har allerede set håndgribelige tegn på fremskridt i Burma og i løsning af konflikter med Iran og Nordkorea. Det er alt sammen områder, hvor vi også har brug for Kinas hjælp. Det omhandler tydeligvis meget mere end rent handelsmæssige interesser.

Sluttelig vil jeg sige til hr. Cappato, at vi i alle vore relationer, uanset om det er inden for EU, i forhold til minoriteter eller i forholdet mellem EU og nogle af dets partnere, også må have de samme betingelser og passe på, før vi belærer hele verden om moral.

 
  
  

FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Næstformand

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, medlem af Kommissionen. - (EN) Hr. formand! Jeg skal fatte mig i korthed, for der er allerede sagt meget.

Jeg vil blot gerne gentage, at forholdet med Kina har vældig mange facetter. Det betyder, at dette strategiske forhold er enormt vidtrækkende. Bortset fra miljøet, handel, kultur - hvad det nu end er for sektorspecifikke drøftelser og dialoger, vi fører - tager vi også de bekymringer vedrørende menneskerettigheder, der er blevet fremhævet her i dag, meget alvorligt. Vi tager dem alvorligt, uanset om de vedrører menneskerettighedsforkæmpere, som er i fængsel, eller brugen af dødsstraf. Det er rigtigt, at der henrettes meget stort antal mennesker. Det har vi altid sagt meget klart, også de påståede sager om tortur og mishandling.

Vi fører denne dialog om menneskerettigheder. Det er sandt, at nogle gange er den ikke tilfredsstillende, men vi har ikke andre instrumenter. Vi er nødt til at fortsætte med at føre en dialog med Kina. Vi har et ordsprog på tysk: "Steter Tropfen höhlt den Stein" (konstante dryp nedslider stenen). Det er det, vi forsøger at gøre.

(Bifald)

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Som afslutning på forhandlingen har jeg modtaget fem beslutningsforslag(1), jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2.

Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder undtagelsesvis sted i morgen kl. 9.00 på grund af fremlæggelse af det franske formandsskabs program.

Skriftlige erklæringer (artikel 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), skriftlig. - (SK) De olympiske lege i Beijing nærmer sig, men ifølge mine oplysninger er menneskerettighedssituationen i Kina ikke blevet bedre. Snarere tværtimod. Det kinesiske regime arresterer stadig flere og flere mennesker for at forhindre potentielle demonstrationer under De Olympiske Lege.

Pressefrihed er yderst vigtigt, fordi det er de uafhængige medier, der leverer ucensureret information om menneskerettighedssituationen i Kina. Det er derfor afgørende vigtigt, at uafhængige tv-stationer såsom NTDTV også kan sende. Denne tv-station sender 24 timer i døgnet hver eneste dag på kinesisk og engelsk via satellitter over Asien, Europa, Australien og Nordamerika. Det franske firma Eutelsat, der transmitterer NTDTV, afbrød pludselig NTDTV's signal i Asien den 16. juni 2008, tilsyneladende på grund af pres fra Kinas Kommunistiske Parti.

Fru kommissær Ferrero-Waldner! Jeg appellerer til Dem i håbet om, at De i Kommissionens navn vil benytte alle til rådighed stående midler til at genetablere NTDTV's udsendelser i Asien. Jeg opfordrer også det franske formandskab til i Rådets navn at forhindre indskrænkningerne i ytringsfriheden i Kina.

Jeg opfordrer de kinesiske myndigheder til at vise verden, at det, at De Olympiske Lege blev tildelt Beijing, har medført en bedring i menneskerettighedssituationen i Kina. Jeg tror, at turister, journalister og alle medier virkelig vil få adgang til Tibet, og at det vil gøre det muligt at få ucensureret information om situationen i området.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sándor Tabajdi (PSE), skriftlig. - (HU) Udvidelse er en af EU's mest vellykkede politikker og samtidig måske et af de mest effektive udenrigspolitiske instrumenter, man nogensinde har set. Enhver udvidelse indtil nu har styrket EU og stabiliseret de lande, der er blevet optaget, og generelt fået dem til at rette ind. De fire år, der er gået siden udvidelsen i 2004, har gjort en ende på al den grundløse frygt og vildledende information, der gik forud. Udvidelsen er en overvældende succes, og både gamle og nye har draget stor fordel af den. Desværre benæger nogle politikere, enten bevidst på grund af ren og skær dumhed, udvidelsens succes og vildleder borgerne i de gamle medlemsstater. Det er derfor yderst vigtigt, at vi gør samfundet bekendt med de fordele og goder, udvidelsen fører med sig.

Irlands forkastelse af Lissabontraktaten udgør virkelig en væsentlig hindring for yderligere udvidelse af EU. Jeg regner fortsat med, at EU hurtigt vil finde en løsning, så Lissabontraktaten kan reddes. Men optagelsen af Kroatien bør ikke tages som gidsel. Optagelsen af Kroatien er juridisk mulig, selv uden at Lissabon træder i kraft. Kroatien kunne derfor blive medlem i slutningen af 2009 eller begyndelsen af 2010 afhængigt af, hvordan optagelsesforhandlingerne skrider frem.

Forholdet mellem udvidelsesstrategi og den europæiske naboskabspolitik er et kompliceret spørgsmål. Jeg er grundlæggende enig i, at vores europæiske naboer, som endnu ikke har udsigt til medlemskab, skal overgå fra én kategori til en anden baseret på deres opfyldelse af målbare kriterier. Samtidig er det vigtigt, at EU er i stand til at beskytte sit geopolitiske område med ret til fri bevægelighed, og hvad angår integrationskapacitet bør det selv i visse specifikke tilfælde beslutte, hvilke muligheder det skal tilbyde sine partnere.

 
  

(1) Se protokollen.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik