Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2607(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

O-0040/2008 (B6-0166/2008)

Rozpravy :

PV 09/07/2008 - 15
CRE 09/07/2008 - 15
PV 04/09/2008 - 3

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 9. júla 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

15. Palestínski väzni v izraelských väzniciach (rozprava)
Zápisnica
MPphoto
 
 

  Predsedajúci − Ďalším bodom programu je rozprava o:

- otázke na ústne zodpovedanie pre Radu, ktorá sa týka palestínskych väzňov v izraelských väzniciach (O-0040/2008 - B6-0166/2008);

- otázke na ústne zodpovedanie pre Komisiu, ktorá sa týka palestínskych väzňov v izraelských väzniciach (O-0041/2008 - B6-0167/2008);

 
  
MPphoto
 
 

  Luisa Morgantini, autorka. − (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, 47 členom z rôznych politických skupín predkladáme jednoduchú otázku: aké sú zámery Rady a Komisie vo veci porušovania medzinárodných zmlúv izraelskými úradmi, pokiaľ ide o palestínskych zajatcov? Drvivá väčšina týchto väzňov je zadržiavaná na izraelskom území, čím dochádza k porušovaniu článku 76 Ženevského dohovoru: svojvoľné zatýkanie, domové prehliadky, zadržiavanie na základe administratívneho rozhodnutia, mučenie a hrubé zaobchádzanie počas výsluchov vo väzenských zariadeniach. Muži, ženy, dospievajúci, študenti, poslanci, poslankyne a starostovia, okolo 10 000 uväznených osôb z tria polmiliónovej populácie; návštevy osôb vo veku od 16 do 35 rokov sú zakázané, čo vedie k tomu, že väzni nevideli svojich súrodencov a rodičov už mnoho rokov.

Všetky tieto skutočnosti zdokumentovali medzinárodné organizácie, ako sú Amnesty International, OSN a uznávané izraelské organizácie, medzi nimi B’Tselem a Hamoked, a palestínske organizácie, ako je Addameer a Defence for Children International. Na izraelské orgány však nebol vyvíjaný žiadny tlak, ktorý by ich prinútil k dodržiavaniu dohovorov a pravidiel, ktoré samy ratifikovali, a ktoré sme ratifikovali aj my.

Chcela by som uviesť jeden prípad, žiadosť jednej matky: „Som matkou väzňa Saida Al Atabeha z Nábulusu. Môj syn je vo väzení od roku 1977 a ja mám 78 rokov, mám vysoký krvný tlak a cukrovku; strácam pomaly zrak a nemôžem už sama vychádzať z domu. Možno vás to prekvapí, ale mojím jediným prianím na tomto svete je, skôr než zomriem, uvidieť ešte svojho syna a láskyplne ho objať. Všetky moje deti už vyrástli, oženili sa alebo vydali, a opustili môj dom. Said všetko stratil a ja ho nemôžem vidieť, nie preto, že som stará a chorá, ale preto, že izraelské orgány mi nedajú povolenie na jeho návštevu, ako tvrdia, z bezpečnostných dôvodov. Mohla som Saida navštíviť iba jedinýkrát a to za pomoci izraelskej záchrannej služby v spolupráci s Červeným krížom, čo bolo pred ôsmimi rokmi, po tom, ako vo väzení strávil už 29 rokov. To bolo prvý a poslednýkrát, čo som objala svojho milovaného syna. Vzal ma do náručia a povedal: „Mami, je to akoby som sa znova narodil“. Tieto minúty boli pre mňa aj pre neho tie najcennejšie, ale tá chvíľa, keď nás od seba oddelili, bola tá najťažšia a najbolestnejšia.“ Táto matka žiada: „Chcela by som ho ešte raz vidieť.“

Môžeme toto pripustiť? Môže byť mužovi, ktorý je vo väzení už 32 rokov, zabránené, aby videl svoju matku? Kde sú medzinárodné pravidlá? Kde je ľudskosť, pýtam sa? Verím, že Rada, ako aj Komisia a Parlament nesmú ustúpiť a musia pokiaľ možno čo najsilnejším hlasom povedať, že medzinárodné pravidlá sa musia dodržiavať, že palestínski väzni, a ako som už uviedla, je ich okolo 10 000, musia byť prepustení, čím by sa pripravila cesta k mieru medzi Palestínčanmi a Izraelčanmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Jouyet, úradujúci predseda Rady. (FR) Vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka, vážená pani podpredsedníčka, vážená pani Morgantiniová, dámy a páni, uviedli ste témy izraelského väznenia a zadržiavania Palestínčanov na základe administratívneho rozhodnutia vrátane väznenia a zadržiavania mladistvých osôb, a zaobchádzania s nimi na okupovaných územiach a v Izraeli.

Rada verí, že trestná politika a prax musia za každých okolností dodržiavať základné zásady ľudských práv, ako ich ukladá medzinárodné právo, najmä Všeobecná deklarácia ľudských práv a Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach.

Každé zadržiavanie človeka, ktoré je možné označiť ako svojvoľné, by malo byť postavené mimo zákon, najmä vzhľadom na skutočnosť, že zadržovaná osoba nebola oboznámená s obvineniami vznesenými proti nej. Zásada práva na spravodlivý a verejný súd vedený nestrannými a nezávislými sudcami je v právnom štáte zásadná, a pripomíname, že špeciálne súdy by sa mali konať iba vo veľmi obmedzenom počte prípadov a za jasne stanovených podmienok.

Je tiež nevyhnutné, aby sa dodržiavala povinnosť zaobchádzať so zadržiavanými osobami patričným spôsobom, a samozrejme, aby mučenie a iné kruté, neľudské a ponižujúce zaobchádzanie s väzňami bolo jednoznačne zakázané, a aby sa mu predchádzalo.

Rada uznáva, že situácia dodržiavania ľudských práv na Strednom východe je znepokojujúca. Napriek tomu Radu veľmi potešilo, že dialóg medzi Európskou úniou a Izraelom sa zaoberá všetkými týmito otázkami vrátane situácie na palestínskych územiach. Otázka ľudských práv je témou, o ktorej sa nepretržite diskutuje na všetkých úrovniach pri politických stykoch medzi EÚ a Izraelom.

Preto Európska únia vo svojom vyhlásení zo 16.júna 2008, zverejnenom na záver Asociačnej rady EÚ – Izrael, vyzvala k premene neformálnej skupiny zaoberajúcej sa otázkou ľudských práv na stály podvýbor.

Rada je oboznámená so skutočnosťami, ktoré predložili vážení poslanci a poslankyne v Parlamente, najmä pani podpredsedníčka, a tiež s tými, ktoré sa uvádzajú v poslednej správe pána Johna Dugarda, osobitného spravodajcu OSN pre situáciu v oblasti dodržiavania ľudských práv na okupovaných palestínskych územiach, a v správach rôznych mimovládnych organizácií.

Rada mala príležitosť prejaviť svoje znepokojenie a niekoľkokrát vyzvala na hromadné prepustenie palestínskych väzňov. Potvrdzuje navyše svoje stanovisko, že politický proces začatý v Annapolise v novembri 2007, ktorý musí sprevádzať značná miera vzájomnej dôvery, predstavuje jediný spôsob na dosiahnutie riešenia prerokúvaného medzi stranami, ktoré ja založené na spolužití dvoch štátov, a to konkrétne nezávislého Palestínskeho štátu, demokratického a životaschopného, ktorý by fungoval v mieri s Izraelom, s bezpečnými a uznávanými hranicami.

V tomto kontexte, a s cieľom znovu vybudovať dôveru medzi stranami a zahrnúť civilné obyvateľstvo do súčasného politického procesu, vyzýva Rada Izrael, aby urobil významné gesto, a to najmä prepustením v prvom rade palestínskych detí, žien a volených zástupcov, ktorí sú vo väzení alebo sú zadržiavaní na základe administratívneho rozhodnutia.

(potlesk)

Pokiaľ ide o odvolanie sa na nástroje medzinárodného práva, ako uvádza pani Morgantiniová, Rada zastáva stanovisko, že medzinárodné právo treba obhajovať a rozvíjať, ako sa uvádza v európskej bezpečnostnej stratégii, ktorú Rada prijala v decembri 2003.

Zdôraznil by som, že predsedníctvo v mene Európskej únie vyjadrilo spokojnosť s podpisom dohody o výmene medzi Izraelom a Hizballáhom, o ktorej sme sa dozvedeli v pondelok. Táto dohoda umožňuje návrat tiel bojovníkov Hizballáhu a prepustených palestínskych väzňov výmenou za návrat tiel izraelských vojakov, Ehuda Goldwassera a Eldada Regeva, zajatých v roku 2006.

Dúfame, že táto výmena prebehne podľa dohody, zároveň si však uvedomujeme, z pohľadu budúcnosti, aká zložitá je otázka väzňov na Strednom východe, a aké dôležité je vyriešiť ju.

Rada zdôrazňuje, že politický proces, tak ako ho definuje časový plán, predstavuje jediný prostriedok na dosiahnutie riešenia, o ktorom sa rokuje medzi stranami, a to za podmienok, ktoré som uviedol, teda spolužitie dvoch štátov.

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, členka Komisie. Vážený pán predsedajúci, najskôr by som sa chcela vyjadriť k tomu, čo uviedla pani Morgantiniová; chcela by som povedať, že som veľmi citlivá na otázku, ktorú ste nám dnes položili. Vo februári som sa tiež stretla s palestínskym ministrom pre záležitosti väzňov, spolu s pani Fadwou Barghoutiovou, manželkou Marwana Barghoutiho, ktorý je vo väzení. Veľmi pozorne som si ich vypočula. Ich opis situácie väzňov zodpovedá opisu zo správ vážených pánov poslancov a poslankýň, a vás osobne, ktoré ste citovali vo svojich otázkach.

Chcela by som preto zdôrazniť, že ma veľmi znepokojuje porušovanie ľudských práv, a veľmi súcitím s palestínskymi väzňami, ktorí trpia v izraelských väzniciach.

Komisia si veľmi dobre uvedomuje zodpovednosť Izraela ako okupujúcej mocnosti a rozpory s medzinárodným právom, ktoré predstavujú podmienky týchto väzňov. Preto napríklad otázku zadržiavania na základe administratívneho rozhodnutia pravidelne nastoľujeme pri rokovaniach s izraelskými partnermi, a to na neformálnej aj na formálnej úrovni. Tento konkrétny prípad, ktorá ste dnes uviedla, sa ma veľmi dotýka, a ak by som k nemu mohla dostať podklady, osobne by som sa pokúsila urobiť, čo je v mojich silách. Snáď existuje možnosť, ako by sa táto matka mohla opäť stretnúť so svojím synom.

Európska únia tiež mnohokrát vyzvala na okamžité prepustenie palestínskych zákonodarcov zadržiavaných Izraelom. Komisia si tiež uvedomuje skutočnosť, že Izrael vo svojich väzniciach zadržiava palestínske deti, čo je v rozpore s Dohovorom OSN o právach dieťaťa, ktorý stanovuje minimálny vek pre mladistvých na 18 rokov, ako aj so štvrtým Ženevským dohovorom, ktorý požaduje, aby väzni boli zadržiavaní na okupovanom území. Tieto zadržiavané deti sú obzvlášť zraniteľné. My to vieme. Zaobchádzanie s nimi musí byť uvedené do súladu s medzinárodným právom.

Musíme venovať zvýšenú pozornosť situácii detí postihnutých týmto konfliktom. To je dôvod, prečo Európska únia zaradila Izrael a okupované palestínske územia na zoznam krajín, kde majú byť prednostne uplatňované smernice EÚ o deťoch a ozbrojených konfliktoch.

V súlade s týmito smernicami Európska únia zahrnula všetky aspekty práv a prospechu detí v ozbrojených konfliktoch aj do politického dialógu s Izraelom. Európska únia tiež úzko spolupracuje s agentúrami OSN, ako aj s izraelskými a palestínskymi mimovládnymi organizáciami, ktoré sa aktívnym spôsobom podieľajú na sledovaní, zaznamenávaní a ochrane práv dieťaťa.

Dodržiavanie ľudských práv a medzinárodného práva je jednou zo základných hodnôt Európskej únie. Je základným prvkom našej zahraničnej politiky. Ochrana ľudských práv preto hrá dôležitú úlohu v našich vzťahoch s Izraelom. Svedčí o tom aj náš dialóg o ľudských právach s izraelskými orgánmi na všetkých úrovniach.

Komisia na svojich stretnutiach s izraelskými predstaviteľmi, a ja osobne na stretnutiach s izraelskými politickými predstaviteľmi, budeme samozrejme pokračovať v naliehaní na Izrael, aby plne dodržiaval medzinárodné právo a dohody. Európska únia predniesla na poslednom zasadnutí Asociačnej rady EÚ – Izrael svoj zámer zriadiť formálny Podvýbor pre ľudské práva. Bol by to dôležitý krok smerom k ďalšiemu formálnemu dialógu o týchto otázkach.

Článok 2 Dohody o pridružení EÚ – Izrael bude naďalej pripomínať Európskej únii ako aj Izraelu, že dodržiavanie ľudských práv a demokratických zásad je základom našich bilaterálnych vzťahov. Veríme, že dialóg je najsľubnejším prostriedkom na vyvíjanie pozitívneho vplyvu na Izrael. Nebojíme sa predkladať zložité otázky, ako je tá, ktorú predložili vážení páni poslanci.

Úplne súhlasím s predsedníctvom, ktoré tvrdí, že na všetky tieto skutočnosti sa treba pozerať v kontexte konfliktu na Strednom východe, a preto sa domnievam, že vyriešenie tohto konfliktu by nakoniec tiež zmiernilo, alebo dokonca vyriešilo problém väzňov.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock, v mene skupiny PPE-DE Vážený pán predsedajúci, protiizraelské sily v tomto Parlamente znovu hľadajú akúkoľvek príležitosť, aby zaútočili na židovský štát, a preto opäť tí z nás, ktorí sa usilujú o vyváženú debatu a skutočný mier na Strednom východe, sú nútení postaviť sa na obranu Izraela. Napokon Izrael je demokratickou krajinou, ktorá čelí existenciálnej hrozbe zo strany teroristov Džihádu a ich vodcov, ktorí sú v súčasnosti zadržiavaní Izraelom na základe administratívneho rozhodnutia.

Pokiaľ ide o otázku detí, teroristi ich bohužiaľ vtiahli a najali do intifády, dokonca ako potenciálnych samovražedných atentátnikov.

Obzvlášť spochybňujem potrebu tohto návrhu uznesenia v čase prímeria s Hamasom, ktorý práve prestal vystreľovať na civilistov rakety z Gazy, a tiež v čase konania výmeny väzňov medzi Izraelom a Hizballáhom, kde došlo k návratu piatich väznených teroristov domov k ich rodinám, zatiaľ čo na strane Izraela dôjde k navráteniu dvoch tiel izraelských vojakov. Jeden z týchto teroristov – Samir Kuntar – zavraždil mladého Izraelčana, ktorého utopil, a potom jeho dcéru hodil o skaly a pažbou pušky jej rozbil lebku. Zabil tiež policajta. Palestínski teroristi, ktorí uniesli loď Achille Lauro – pričom vtedy zavraždili staršieho židovského muža, ktorého hodili cez palubu – požadovali Kuntarove prepustenie.

Za vyjednávanie s teroristami platí každá demokracia vysokú cenu, čo platí dvojnásobne v prípade Izraela. Samir Kuntar sľúbil, že teraz, keď je prepustený na slobodu, poštve Džihád proti Izraelu.

Schvaľujem preto odvážne rozhodnutie Izraela. Dúfam, že konečne prinesie pozitívne výsledky, obávam sa však, že to tak nebude, pretože je celkom zjavné, že ľudia, ktorí si želajú zničenie Izraela ako štátu, získavajú na sile od politikov, ako je pani Morgantiniová, ktorí práve v tomto čase predkladajú takého uznesenia.

Keď už sa zaoberá touto témou, mohla by snáď tiež prešetriť tvrdenia v britskej tlači o mučení, ku ktorému údajne bežne dochádza v palestínskych väzniciach voči vlastným obyvateľom zo strany Hamasu v Gaze, dokonca aj zo strany samotnej palestínskej samosprávy.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique De Keyser, v mene skupiny PSE (FR) Vážený pán predsedajúci, nedávno som sa zúčastnila na berlínskej konferencii, kde kľúčovou otázkou bolo nastolenie právneho štátu na okupovaných územiach. To, čo sa uplatňuje na Palestínu, neustále sa rozvíjajúci štát, sa o to viac musí uplatňovať na Izrael. A v tomto ohľade je osud palestínskych väzňov, teda osud viac ako 8 500 Palestínčanov, skutočnou paradigmou, a dôvodom a podmienkou ich prepustenia.

Zdôraznila by som, že 48 volených členov Palestínskej legislatívnej rady je v súčasnosti vo väzení. To je neprijateľné. Prevažná väčšina zadržaných bola prevezená do izraelských väzníc v rozpore so Ženevským dohovorom, ktorý zakazuje prevoz zadržiavaných osôb z okupovaných území na územie okupanta; to je neprijateľné, ako aj to, že platný trestný zákonník na okupovaných územiach, sa uplatňuje iba na Palestínčanov, nie na osadníkov. Jednoducho povedané, čo je trestné pre jednu skupinu, nie je trestné pre druhú skupinu. To je neprijateľné. Je takisto neprijateľné, aby bolo uväznených približne sto žien, a aby tie z nich, ktoré sú tehotné alebo dojčia, nedostali potrebnú starostlivosť. Je zadržiavaných 310 mladistvých osôb za rovnakých podmienok ako dospelí, napriek tomu, že Izrael je signatárom Dohovoru o právach dieťaťa. A nech sa mi nikto nesnaží nahovoriť, ako som už predtým počula, že vo veku 15 rokov sú títo mladí Arabi už dospelí, a že sú schopní všetkého.

Čo je toho príčinou, pán Tannock, ak nie okupácia, ktorá ich pripravila o detstvo? A zoznam pokračuje: mučenie, zlé zaobchádzanie, neexistujúce právo na obhajobu, chýbajúce rozhodnutia súdu atď. Chcela by som vám pripomenúť, že tieto skutočnosti boli zaznamenané izraelskými, ako aj medzinárodnými zdrojmi. Európsky parlament samozrejme nemôže mávnuť čarovnou paličkou a ukončiť tento konflikt, ale uisťujem vás, že ľudské práva budú v centre pozornosti pri preskúmaní postavenia Izraela, o ktorom sa bude rokovať v priebehu tohto roku. Článok 2 tejto dohody jasne stanovuje: „vzťahy medzi zmluvnými stranami, ako aj všetky ustanovenia samotnej dohody budú založené na dodržiavaní demokratických zásad a základných ľudských práv stanovených v univerzálnej deklarácii o ľudských právach, ktorou sa riadi ich vnútorná a medzinárodná politika a predstavuje zásadný prvok tejto dohody“.

Samozrejme, že musí dôjsť k výmene. Musí sa dosiahnuť dohoda o výmene a prepustení väzňov, ako je napríklad Gilad Shalit na strane jednej a Salah Hamouri na strane druhej. Samozrejme ma tiež veľmi potešilo, že bola podpísaná dohoda o výmene s Hizballáhom. Chcela by som však pripomenúť našim izraelským partnerom, že pre Európsky parlament sú ľudské práva neobchodovateľnou záležitosťou. Preto ma veľmi potešila neústupnosť vašich slov, pán minister, ako zástupcu Rady, aj vás, pani komisárka, ktoré nás uistili o tom, že naše tri orgány skutočne tvoria jednu Európsku úniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis, v mene skupiny ALDE Vážený pán predsedajúci, o tejto otázke hovorím s osobným zaujatím.

Jednotlivé po sebe idúce vlády v Izraeli uplatňujú politiku, ktorou sa snažia potlačiť túžbu palestínskeho národa žiť slobodne vo svojej krajine používaním železnej päste a striel, a svojvoľným zatýkaním, väznením, mučením a vraždením civilistov vrátane žien a detí. Táto politika je úplne nerozumná a neuvedomujú si pritom, že skutočné bezpečnostné problémy, ktorým Izrael čelí, nemožno vyriešiť týmto druhom neľudského prístupu. Naopak, táto brutalita môže iba vyvolať ďalšie násilie a môže tiež postupne odplaviť akúkoľvek medzinárodnú podporu, ktorú tieto vlády mohli v minulosti využívať.

Už je príliš neskoro na to, aby vedenie EÚ smelo upozornilo vládnucich židovských politikov, že pokiaľ budú aj naďalej konať v štýle nacistických vojenských veliteľov, a pokiaľ si budú aj naďalej myslieť, že podpora USA a podpora, ktorú majú v Európe – poslancov a poslankyne EP nevynímajúc – je nekonečná, privedú nevyhnutne a s matematickou presnosťou svoj štát k neexistencii.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Flautre, v mene skupiny Verts/ALE (FR) Vážený pán predsedajúci, Obeida Assida je palestínsky študent. Bol zatknutý v roku 2003, keď mal 17 rokov, a je zadržiavaný v Izraeli na základe administratívneho rozhodnutia, bez toho, aby proti nemu boli vznesené obvinenia a prebehol súd. Saed Yassine je palestínsky bojovník za ľudské práva. Má 34 rokov. Od roku 2006 je zadržiavaný v Izraeli na základe administratívneho rozhodnutia. Nebolo proti nemu vznesené žiadne obvinenie a nie je ani známe, že by sa niečoho dopustil. Jeho žene a deťom bolo umožnené navštíviť ho len trikrát. Noura al Hashlamounová je 36-ročná žena v domácnosti a matka šiestich detí. Od septembra 2006 je zadržiavaná v Izraeli na základe administratívneho rozhodnutia, bez toho, aby proti nej boli vznesené obvinenia a prebehol súd. Marwan Barghouti, človek, ktorý dal podnet a autor dokumentu o väzňoch, je od apríla 2002 zadržiavaný v Izraeli. Okrem toho by som chcela upozorniť svojich kolegov a kolegyne v tomto Parlamente na skutočnosť, že žiadosť o jeho prepustenie je stále v obehu, a uvítam, keď ju podpíšete.

Každý vie, že ak by som mala prejsť celý dlhý zoznam tisícok palestínskych väzňov, ktorí sú v súčasnosti zadržiavaní v izraelských väzniciach, pričom je porušované medzinárodné právo a právo o ochrane ľudských práv, hovorila by som veľmi dlho. Každý z týchto väzňov, každá ich rodina si však zasluhuje dlhý prejav. Neboli ušetrení ničoho – brutálne výsluchy, ktoré môžu trvať až 188 dní, a vie sa o tom, že ich súčasťou býva mučenie, pri ktorých sú podpisované priznania a rozsudky v hebrejčine, bezdôvodné zadržiavanie v Izraeli, mimo ich vlastného územia, ktoré sú svojvoľne obnoviteľné každých šesť mesiacov, podrobovanie ad hoc a diskriminačnej vojenskej jurisdikcii, ktorá absolútne nemá právne opodstatnenie, neumožnenie prístupu k právnemu zástupcovi počas prvých 90 dní od zadržania, a prakticky žiadne práva na návštevy.

Pani De Keyserová správne hovorí, že práve toto EÚ nemôže akceptovať. Toto všetko je úplne neprijateľné. A vy nám hovoríte, že využijete tento nový dialóg. Prečo by sme mali veriť, že zajtra Európska únia, vy, Komisia a Rada, budú schopnejšie zaviesť dodržiavanie článkov, ktoré už sú zahrnuté v podpísanej dohode, že zajtra...

(Predsedajúci prerušil rečníčku.)

 
  
MPphoto
 
 

  Kyriacos Triantaphyllides, v mene skupiny GUE/NGL – (EL) Vážený pán predsedajúci, počas nášho predchádzajúceho plenárneho zasadnutia, ktoré sa konalo 16. júna v Štrasburgu, ste urobili vyhlásenie týkajúce sa situácie v Palestíne. Toto vyhlásenie odrážalo smutné zistenia ad hoc výboru, ktorý na základe vašej iniciatívy po návšteve palestínskych území začiatkom júna, zaznamenal úbohé životné podmienky, ktoré spôsobila izraelská okupácia.

Je teraz na Rade a Komisii, aby predložili odpoveď týkajúcu sa krokov, ktoré plánujú uskutočniť, s cieľom zaistiť, aby okupačné sily, štát Izrael, dodržiavali medzinárodné právo, pokiaľ ide o situáciu palestínskych zajatcov v izraelských väzniciach.

Dnes my, poslanci a poslankyne Európskeho parlamentu, žiadame, aby Rada a Komisia poskytli vysvetlenie skutočnosti, že dňa 16. júna rozšírili vzťahy medzi Európskou úniou a Izraelom, teda v čase, keď je v izraelských väzniciach zadržiavaných v rozpore s medzinárodným právom 11 000 väzňov, z ktorých je 376 detí, 118 žien a 44 členov Palestínskej legislatívnej rady, a 800 väzňov je zadržiavaných na základe administratívneho rozhodnutia.

O dva mesiace znovu navštívime Palestínu. Dovtedy budeme žiadať, aby ste v mene celého Parlamentu naliehali na izraelské orgány, aby okamžite prepustili všetky väznené deti a osoby, v ktorých prípade sa nepostupovalo podľa obvyklých právnych postupov…

(Predsedajúci prerušil rečníka.)

 
  
MPphoto
 
 

  Nickolay Mladenov (PPE-DE). - Vážený pán predsedajúci, verím, že tento Parlament, spolu s Komisiou a Radou, a každý politik v Európe je presvedčený, že ochrana ľudských práv jedinca je v čase vojny a terorizmu oveľa zásadnejšou povinnosťou, ako v čase mieru a bezpečia. Verím, že sa stotožňujeme s týmto spoločným názorom.

Ide o názor, ktorý zastáva aj izraelský najvyšší súd. V mnohým jeho rozhodnutiach izraelský najvyšší súd podporil práva palestínskych väzňov ako aj osôb, vystupujúcich proti akciám izraelských obranných síl alebo vlády.

Rád by som vám pripomenul, že v roku 1991, keď Izrael očakával útok chemickými a biologickými zbraňami, jeho najvyšší súd podporil petíciu, v ktorej sa doslova hovorilo o tom, že sila spoločnosti postaviť sa na odpor svojim nepriateľom, sa opiera o jej zistenia, že ide o boj za hodnoty, ktoré si zasluhujú ochranu. Najlepším partnerom pri obrane práv palestínskych väzňov v Izraeli je izraelský najvyšší súd. Verím, že tento právny systém v demokratickej krajine, ako je Izrael, by sa mal zaoberať všetkými znepokojeniami, ktoré majú poslanci a poslankyne v tomto Parlamente.

Pýtam sa však poslancov a poslankýň tohto Parlamentu: ktorý dohovor chráni práva tých, ktorí boli unesení alebo terorizovaní či zavraždení za posledných niekoľko rokov? Podľa akého súdu bolo Alanovi Johnsonovi umožnené, aby sa odvolal proti svojmu únosu? Aké právo na návštevy bolo udelené Giladovi Shalitovi? Aké práva mal šestnásťročný Ophir Rakhum? Aká právna ochrana mu bola poskytnutá?

Nalieham na poslancov a poslankyne tohto parlamentu, nalieham na nich so všetkou úprimnosťou a celým srdcom, aby sa postavili za Komisiu a Radu a podporili ich v ich vyváženom prístupe k tomuto konfliktu a ochrane osôb, ktorých práva sú porušované. Nemali by sme zastávať postoj, ktorý by podkopával schopnosť Európskej únie podporovať mierový proces na Strednom východe, ako je to teraz.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (PSE). - Vážený pán predsedajúci, rád by som na úvod povedal úradujúcemu predsedovi Rady, že Amnesty International vyhlásila, že 8 500 Palestínčanov z okupovaných palestínskych území zadržiavaných v izraelských väzniciach je zadržiavaných v rozpore s článkom 76 Ženevského dohovoru, a že mnohým z týchto väzňov boli znemožnené návštevy rodinných príslušníkov kvôli obmedzeniu cestovných povolení. Pri návštevách, ktoré sú povolené, napriek tomu, že podľa medzinárodných štandardov pre ľudské práva je Izrael zodpovedný za zabezpečenie návštev pre palestínskych väzňov, je to medzinárodné spoločenstvo prostredníctvom Medzinárodného výboru Červeného kríža, ktoré zastrešuje náklady s tým spojené. Preto je potrebné, aby sme my v Európskom parlamente žiadali Európsku radu, aby konala.

Stretol som sa, tak ako pani komisárka Ferrero-Waldnerová, s pani Barghoutiovou a tiež ďakujem pani komisárke, že sa zmienila o našich parlamentných kolegoch z Palestínskej legislatívnej rady, ktorí sú medzi väznenými.

Hoci súhlasím s pánom Mladenovom a pánom Tannockom, že únosy a neumožnenie návštev rodinných príslušníkov izraelským občanom sú takisto porušovaním medzinárodného práva, je mi ľúto, že sa pán Tannock snažil opísať moju spoluautorku, pani Morgantiniovú, ako niekoho, kto sa usiluje o zničenie Izraela, pretože obaja podporujeme ľudské práva a dodržiavanie medzinárodného humanitárneho práva.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE). - (FR) Vážený pán predsedajúci, nesmierne zložitá otázka zachovania našich demokratických hodnôt v boji proti terorizmu je tou, na ktorú sa v dnešnej rozprave toľko útočí. Bohužiaľ nemám čas, aby som sa venovala všetkým bodom uvedeným v textoch, ktoré predložili moji kolegovia, ani tým, ktoré boli predložené v písomnej podobe, a nebudem opakovať to, čo uviedol môj kolega pán Mladenov, pokiaľ ide o izraelský najvyšší súd.

Zmienim sa však o otázke mladistvých osôb. Áno, mladistvé osoby sú väznené; väčšinou ide o mladistvé osoby, s ktorými Hamas manipuluje a posiela ich na smrť, vyzbrojených granátmi a pásmi plnými výbušnín. Vy a moji kolegovia ste spomínali medzinárodné právo. To tiež odsudzuje nábor detských vojakov. Každá mladistvá osoba vo väzení predstavuje zlyhanie spoločnosti. Izrael je povinný čeliť tomuto problému v súlade s medzinárodným právom, avšak skutočnou tragédiou je strata mieru pre jednu celú generáciu v Palestíne.

Stručná poznámka k Giladovi Shalitovi. Domnievam sa, že mám pravdu, keď hovorím, že tento väzeň je izraelským, ako aj francúzskym občanom. Zaslúži si viac, ako len trestuhodné prehliadanie, na ktoré je odsúdený kvôli nedôslednému rozhorčeniu niektorých mojich kolegov. A to nehovorím o globálnom politickom kontexte, o ktorom sa zmienil pán minister a pani komisárka.

Vážený pán predsedajúci, skončím svoj prejav zmienkou o krehkých, avšak skutočných prímeriach, ku ktorých dochádza na niekoľkých frontoch. Chcela som len vo všeobecnejšej rovine povedať, že kritizujem to, ako sú niektorí tu prítomní ľudia na každom zasadnutí posadnutí prednášaním o tom, ako by mal fungovať demokratický štát.

 
  
MPphoto
 
 

  Caroline Lucas (Verts/ALE). - Vážený pán predsedajúci, strácam prehľad o tom, koľkokrát sme už v tejto rokovacej sále odsúdili izraelské orgány za ich systematické porušovanie ľudských práv palestínskeho národa.

Okupácia, múr oddeľujúci Izraelčanov od Palestínčanov, obsadenie Gazy – zoznam by mohol pokračovať. Dnes sa zameriavame na hroznú situáciu palestínskych väzňov vrátane 44 členov Legislatívnej rady. Sú našimi kolegami, našimi partnermi, ktorí trpia vo väzení, bez toho, aby proti nim boli vznesené obvinenia a konal sa súdny proces.

Moja otázka znie: kedy Európska rada niečo podnikne? Ku koľkým ďalším porušeniam medzinárodného práva medzitým dôjde? Koľko ďalších Palestínčanov musí byť zatknutých, uväznených a mučených, kým EÚ prestane iba hovoriť o ľudských právach a začne podnikať opatrenia, aby tieto práva bránila?

Úvahy o posilnení vzťahov EÚ – Izrael v tomto čase poukazujú na udivujúce prehliadanie našej zodpovednosti voči palestínskemu ľudu. Neuplatňovanie článku 2 Dohody o pridružení dokazuje poľutovaniahodnú politickú zbabelosť.

Nevedieme spor s izraelskými občanmi, z ktorých mnohí sa s nami delia o odsúdenie izraelských orgánov. V tejto chvíli nevediem spor dokonca ani s Izraelom, ale s Európskou radou a jej čudným zlyhaním, pokiaľ ide o politické vedenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Chris Davies (ALDE). - Vážený pán predsedajúci, úplne súhlasím s pani Caroline Lucasovou. Je iróniou, že ďalšou témou našej rozpravy je Zimbabwe. Mugabemu sa nepáčil výsledok volieb, preto ho sfalšoval, a teraz zatýka členov parlamentu, aby sa pokúsil o dosiahnutie novej rovnováhy a tak situáciu ešte zhoršuje. Za to ho úplne odsúdime.

Porovnávanie je samozrejme vzdialené, ale pred dva a pol rokom sme zaplatili za voľby v Palestíne. Izrael nebol spokojný s ich výsledkom, preto sme odmietli uznať novú vládu. Odvtedy Izrael zatkol viac ako 40 členov parlamentu, osoby, ktoré patria k nesprávnej strane, osoby, ktoré nepoužili žiadne zbrane, ale ktoré sa odobrali k volebným urnám.

Nechystáme sa uplatňovať sankcie. Namiesto toho sa usilujeme o užšie partnerstvo s Izraelom. Preto, pani komisárka a pán minister, sú rozpory iste zrejmé. Hovoríte, že máte vyvážený prístup – kde je však dôkaz toho, že s naším prístupom vôbec niečo dosiahneme?

 
  
MPphoto
 
 

  Sarah Ludford (ALDE). - Vážený pán predsedajúci, nenechám Izrael len tak bez povšimnutia, Európskemu parlamentu však neprospeje, keď bude zdôrazňovať iba pohľad jednej strany – Izraela – v komplexnom konflikte, kde si porušovanie ľudských práv vyžaduje vyvážený prístup. Rozprava iba o izraelských akciách je tiež veľmi zle načasovaná.

Zabúdame, že naším prvoradým cieľom je podporovať strany, aby dosiahli mierové riešenie fungovania dvoch štátov? Iba ak naša kritika bude presná a konštruktívna a nestranná, vypočujú si nás obidve strany, a budeme tak mať lepšie vyhliadky na to, aby sme niečo ovplyvnili.

Domnievam sa, že organizácia Human Rights Watch a osobitný spravodajca OSN, Martin Scheinin, toto dosiahli. Posledný spomínaný zdôrazňuje dôležitosť rozhodnutia izraelského najvyššieho súdu – bez akýchkoľvek otázok na ústne zodpovedanie. Dokonca aj správa Johna Dugarda uvádza, že je hlboko znepokojený a odsudzuje porušovanie ľudských práv Palestínčanmi voči Palestínčanom, a Palestínčanmi voči Izraelčanom. O tomto nepadla jediná zmienka.

Ľutujem, že Izrael sa stále opiera o nariadenia o výnimočnom stave z roku 1945, ktoré zdedil po britskej koloniálnej vláde, stojí však za zmienku, že sú uplatňované na židovských teroristov v Hebrone, ako aj na palestínsky ľud.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bowis (PPE-DE). - Vážený pán predsedajúci, nejde tu o otázku teroristov zatknutých, súdených, usvedčených a uväznených; ide jednoducho o otázku zadržaných a stále zadržiavaných jedincov. A najmä o otázku detí, nie detských vojakov – je pravda, že niektoré deti hádzali kamene a podobne, ale stále sú to deti.

Predstavte si, že táto rokovacia sála je plná detí. Zoberte polovicu z nich, nasaďte im na hlavu vrecia, zviažte im ruky za chrbtom, odveďte ich preč, bez toho, aby ste povedali ich rodičom, kam ich vediete, zatvorte ich do väznice, dajte ich do miestnosti veľkosti 1,5 m2 bez okien, rozsvieťte svetlo, odoprite im lekársku starostlivosť, akékoľvek návštevy zvonku atď., neumožnite im výmenu oblečenia. To je to, o čom hovoríme. Toto je to, o čom by mal byť Dohovor OSN o právach dieťaťa.

Moja námietka voči Izraelu je nasledovná: preboha, takto si nezískate priateľov. Izrael, prosím ťa, moje volanie k tebe znie: prepusti deti!

 
  
MPphoto
 
 

  Ignasi Guardans Cambó (ALDE). - Vážený pán predsedajúci, práve preto, že niektorí z nás veria, že Izrael je demokraciou – demokratickým štátom – a pretože Európska únia sa k nemu tak správa, vyžadujeme od neho, aby fungoval ako právny štát. Ak by nebol demokratickým štátom, nesnažili by sme sa o to, aby bol za takéto fungovanie zodpovedný.

Pre osoby, ktoré sú mimo celého súdneho systému, neexistuje najvyšší súd. Vieme, čo tvrdí najvyšší súd, to sa však vzťahuje iba na osoby, ktoré sa môžu k najvyššiemu súdu dostať. Pokiaľ ste zadržaní na základe administratívneho rozhodnutia, a nemáte prístup k žiadnemu súdu, nemôže dôjsť k pojednávaniu na najvyššom súde, ktorý by vás ochránil.

Konflikt nemôže slúžiť ako dôvod na takéto porušovanie práv. Zostať neutrálni a zaobchádzať s týmito jedincami, akoby neexistovali, nie je vyvážený prístup. Títo jedinci sú zadržiavaní bez akejkoľvek záruky, bez akéhokoľvek súdneho procesu, ich rodiny trpia a v mnohých prípadoch sú ich domy a ich rodiny zničené a potrestané za to, čo títo jedinci spáchali alebo z čoho sú obviňovaní, a toto si zasluhuje odozvu zo strany Európskej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Frieda Brepoels (PPE-DE). - (NL) Chcela by som pripomenúť pánovi Tannockovi, že túto otázku nepredložila iba pani Morgantiniová, ale aj dvaja podpredsedovia Parlamentu zo skupiny PPE-DE, pán McMillan-Scott a pani Kratsa-Tsagaropoulouová, a tiež pán Bowis, pán Kasoulides a ja. Začnem vysvetlením: ako členka parlamentnej delegácie pre vzťahy s Palestínskou legislatívnou radou som pri niekoľkých príležitostiach priamo zažila, čo znamená nemôcť sa stretnúť so svojimi demokraticky zvolenými kolegami, pretože sú vo väzení.

Čo sa už len dá povedať o tom množstve žien a detí roztrúsených po rôznych väzniciach mimo palestínskych území, čo ich právnym zástupcom a rodinám takmer znemožňuje ich navštevovať? Každý hovoril o každodenných životných podmienkach a nedostatočnej lekárskej starostlivosti. Ako dlho bude medzinárodné spoločenstvo a Európska únia toto tolerovať? Nalieham na Komisiu a Radu, aby túto neprijateľnú situáciu dostali pod kontrolu.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Lehideux (ALDE). - (FR) Vážený pán predsedajúci, rád by som poznamenal dve veci.

Prvou je, že v tomto Parlamente sú určité problémy chápané dosť zvláštnym spôsobom; stále odsudzujeme tých istých ľudí a stále hovoríme o tých istých ľuďoch. Keby sme tu odsúdili Kubu za zadržiavanie politických väzňov, budete hovoriť o tom, akým spôsobom Európsky parlament pristupuje k otázke ľudských práv.

Moja druhá poznámka sa týka podmienok, za akých by Izrael konečne prepustil zadržiavané osoby, a tie sú: skončiť útoky, skončiť bombardovanie izraelských dedín, skončiť zabíjanie detí, skončiť útoky rýpadlami, prestať posielať deti s vreckami plnými dynamitu. Potom Izrael prepustí svojich väzňov!

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio López-Istúriz White (PPE-DE). - (ES) Vážený pán predsedajúci, slová pani Morgantiniovej sú veľmi dojímavé a my môžeme preukázať svoju solidaritu s týmito riadne zdokumentovanými prípadmi údajného porušovania ľudských práv palestínskych väzňov. Zámerne hovorím riadne zdokumentované, pretože niektorí kolegovia z ľavice smerovali voči štátu Izrael veľmi závažné a neprípustné obvinenia. Boli niekedy obvinení z vraždenia žien a detí, alebo z nacistického správania? Je toto spôsob, ako môžeme podporiť mierový proces?

Pani Morgantiniová, viem, že vaša iniciatíva sa opiera o špecifický a dojemný prípad, a že vaše zámery si zaslúžia pozornosť. Avšak niektorí z vašich ľavicových kolegov opäť využili príležitosť, aby sa pokúsili potlačiť a ponížiť izraelský národ.

Je zrejmé, že stále musíme potláčať sovietsky antisemitizmus, ktorý stále poznamenáva mentalitu niektorých vašich kolegov tu v Parlamente.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Jouyet, úradujúci predseda Rady. (FR) Vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka, dámy a páni, budem stručný, keďže hlavné body som už uviedol vo svojom úvodnom prejave. Aj keď je táto diskusia v niektorých ohľadoch veľmi emotívna, chcel by som vás uistiť, že Rada si je vedomá spomínaných skutočností, a že bude naďalej zaznamenávať svoje znepokojenie a dovolávať sa nástrojov medzinárodného práva.

Predsedníctvo bude naďalej nastoľovať túto problematiku na politických stretnutiach, ktoré sa počas nášho funkčného obdobia budú konať medzi Európskou úniou a Izraelom. Poznamenávame tiež, že prebiehajúci politický proces sa môže ďalej rozvíjať, len ak sa zlepší miera vzájomnej dôvery. Pokračovanie kolonizačného procesu, pretrvávanie terorizmu a násilia, a údel palestínskych väzňov sú prekážkami snáh o dosiahnutie mieru, ako je tomu aj v prípade izraelských rukojemníkov zadržiavaných teroristickými skupinami, mám na mysli najmä Gilada Shalita.

Aby som skončil s nádejnou poznámkou, rád by som Parlamentu zdôraznil, že Európska únia má v tomto procese zohrávať kľúčovú úlohu, vďaka jej postaveniu člena štvorky pre Blízky východ, jej štatútu hlavného zdroja financovania a vďaka jej krokom na podporu palestínskej samosprávy, a tiež zo svojej pozície hlavného partnera Izraela. Európska únia vždy uznávala, že Izrael má právo cítiť sa v rámci uznaných hraníc bezpečne a súčasne spolunažívať v mieri s Palestínou, ako som už povedal v úvode.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci − Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční počas budúceho rokovania v septembri 2008.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia