Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0093(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0278/2008

Předložené texty :

A6-0278/2008

Rozpravy :

PV 09/07/2008 - 21
CRE 09/07/2008 - 21

Hlasování :

PV 10/07/2008 - 5.2
CRE 10/07/2008 - 5.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0359

Rozpravy
Středa, 9. července 2008 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

21. Rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody mezi ES a Mauritáníi o partnerství v odvětví rybolovu (rozprava)
PV
MPphoto
 
 

  Předsedající. − Dalším bodem je zpráva (A6-0278/2008) předložená paní Carmen Fragaovou Estévezovou jménem Výboru pro rybolov o návrhu nařízení Rady o uzavření Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek dle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauretánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu na období ode dne 1. srpna 2008 do 31. července 2012 (KOM (2008) 0243 – C6-0199/2008 – 2008/0093(CNS)).

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, člen Komise. − Pane předsedající, nejprve mi dovolte, abych vyjádřil poděkování Výboru pro rybolov a zejména jeho zpravodajce paní Fragaové za její zprávu.

Tento revidovaný protokol stanovil rybolovná práva a finanční příspěvek na období od 1. srpna 2008 do 31. července 2012. Je to výsledek dlouhých a složitých jednání mezi Evropskou komisí a Mauretánií, které bylo zahájeno v říjnu 2007 po závažném nedostatečném využívání protokolu ze strany evropských majitelů lodí; zejména nedostatečném využívání možností lovu hlavonožců a malých pelagických druhů.

Hlavní změny provedené v novém protokolu se zaprvé týkají doby platnosti protokolu, kterou jsme prodloužili ze dvou na čtyři roky, a zadruhé omezení rybolovných práv pro lov hlavonožců na doporučení odborníků a malých pelagických druhů na základě skutečného využívání a prognóz pro loďstvo Evropské unie. Zatřetí celkové snížení finančního příspěvku na čtyřleté období z průměrných 86 milionů eur ročně na průměrných 72,25 milionů eur ročně, ale v rámci této přidělené částky se zvyšuje podpora rybářské politiky země: z 11 milionů eur ročně v letech 2008–9 na 20 milionů eur ročně v období 2011–2012. Začtvrté byl revidován postup řešení při porušení dohod v mauretánských vodách.

Jedná se o velmi vyvážený protokol, který uvádí v soulad různé zájmy: potřebu přizpůsobit finanční příspěvek EU sníženým možnostem rybolovu loďstva EU a větší podporu odvětví rybolovu v Mauretánii, a tak podporuje integraci tohoto odvětví do strategie mauretánského národního rozvoje.

Dohoda o partnerství v odvětví rybolovu zajišťuje 20 % rozpočtových příjmů státu Mauretánie ve srovnání s přibližně 30-35 % v období let 2004–2005. Ve státním rozpočtu zajišťuje dohoda o partnerství v odvětví rybolovu 80 % z celkových příjmů z odvětví rybolovu. Rybolovná činnost Evropského společenství v mauretánské výlučné hospodářské oblasti (VHO) představuje 20 % veškeré činnosti – tedy drobných rybářů i průmyslových plavidel.

Během jednání mauretánská strana požádala Komisi, aby se pokusila zaplatit první roční finanční příspěvek do konce srpna 2008. Tento příspěvek je pro státní rozpočet Mauretánie velmi důležitý vzhledem k tomu, jak jsem již řekl, že roční platby na základě dohody o partnerství v odvětví rybolovu představují 15 až 20 % rozpočtu země. Je to rovněž životně důležité pro subjekty EU v tomto regionu, jejichž činnost může utrpět, pokud platba nebude provedena do tohoto data – tedy z důvodu neprovedené ratifikace ze strany Společenství).

Chtěl bych poukázat na otázku relativní stability, která byla jedním členským státem rovněž vznesena na červnovém zasedání Rady, abych vám připomenul, že Komise nemá žádný právní závazek uplatňovat předchozí rozdělení rybolovných práv (tj. relativní stabilitu) na základě dohody o partnerství v odvětví rybolovu, to jest dohod, které mají finanční kompenzaci, stejně jako ta, kterou dnes posuzujeme. Je to z toho důvodu, že se musí zaručit, aby rozdělení odráželo nejlepší možnost pro zajištění ekonomické výhodnosti (tj. optimalizace využívání za finanční příspěvek). Podle těchto dohod by rybolovná práva měla být rozdělována podle dalších kritérií, jako je míra využívání předchozího protokolu, žádosti členských států a historická práva rybolovu přidělená členským státům a také situace/kapacita loďstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Carmen Fraga Estévez, zpravodajka. (ES) Pane předsedající, chtěla bych ještě jednou zopakovat, že ve Výboru pro rybolov jsme velmi usilovali o to, aby Komise a Evropská unie mohly dostát svým závazkům.

Možná vzhledem k počátečnímu nezájmu Komise o jednání obsahovala zpráva určitou kritiku používaného postupu navzdory tomu, že Mauretánie i nadále zůstává jedním z hlavních partnerů v oblasti rybolovu, a navzdory tomu, že finanční příspěvek je stále jedním z nejvyšších a zahrnuje stále větší závazky na rozvoj rybolovného odvětví Společenství.

Je proto těžké pochopit, proč text, o němž se jednalo, znamená velké snížení maximálních přípustných odlovů od 25 % do 50 % pro téměř všechny kategorie ryb a proč kromě technických opatření byly schváleny podmínky, které jsou pro nás těžko pochopitelné.

Jak jsme již několikrát při různých příležitostech na tomto fóru prohlásili a jak vám ve svém dopise oznámil rybářský svaz Europêche, pane Borgu, nemá příliš smysl vyjednávat rozsáhlá rybolovná práva – což ovšem není případ této dohody – pokud pak přijmeme technické podmínky, které nám brání, abychom tyto možnosti plně využili.

Minimální velikost stanovená pro chobotnice nijak nesouvisí s velikostí stanovenou pro sousední oblasti; dodatečné dvouměsíční biologické zotavení vyjednané na poslední chvíli skutečně bez vědomí odvětví rybolovu bylo stanoveno na základě vědecké zprávy nevalné kvality a bylo zavedeno na žádost mauretánské strany bez nezbytné předchozí konzultace se smíšeným vědeckým výborem; toto období zohledňuje pouze hlavonožce, přestože období zotavení ovlivňuje všechny kategorie. To vše je znepokojující známkou vyjednávání Evropská komise.

Z tohoto důvodu, pane předsedající a pane Borgu, musíme znovu trvat na větším zapojení Evropského parlamentu, přinejmenším jako pozorovatele na zasedáních smíšeného výboru, je to minimální požadavek na institucionální průhlednost, která měla být zajištěna již před časem.

Bylo by dobré, vzhledem k novým pravomocím, které doufejme Evropský parlament získá, až vstoupí v platnost Lisabonská smlouva – která už byla na dosah, a já jsem přesvědčen, že k tomu musí už brzy dojít – kdyby se Rada a Komise připravily na zapojení Parlamentu do role, k jejímuž naplňování bude dříve či později vyzván.

Ve zprávě jsme rovněž naznačili své zklamání, že Komise, a zde, obávám se, s vámi musím, pane Borgu, nesouhlasit, nerespektovala relativní stabilitu dohody. Získala totiž pravomoc, aby zmírnila kritérium, které při jiných příležitostech považovala doslova za nedotknutelné. To je věc, kterou budeme velice pozorně sledovat, což se od nás očekává.

Doufám, že v případě, na který poukazujete, tedy v případě hlavonožců, klíče k rozdělení na základě relativní stability a historických práv rybolovu v tomto lovišti ryb budou respektovány.

Budeme netrpělivě čekat na výsledek jednání, která byla naplánována na různých fórech a ve smíšených výborech a měla vyřešit některé technické otázky, na něž jsem poukazoval ve zprávě a které mohou, jako je tomu stále v případě Maroka, svazovat plavidla, která zoufale potřebují přístup k rybolovným právům, za něž platí velké částky peněz.

Navzdory tomu všemu zůstává tento protokol spolu s marockým protokolem, jak jste řekl, s dobou platnosti prodlouženou na čtyři roky, i nadále nejdůležitější výrazem spolupráce v oblasti rybolovu mezi Evropskou unií a rozvojovými zeměmi. Z toho důvodu se zjevně snažíme vyvolat hlasování proti dvěma novým navrhovaným změnám a rychlému schválení návrhu Komise.

 
  
MPphoto
 
 

  Cornelis Visser, jménem skupiny PPE-DE. – (NL) Dohoda o rybolovu s Mauretánií uzavřená 1. srpna 2006, měla být v tomto roce prodloužena. Dne 14. prosince loňského roku Komise náhle přišla s tím, že by měla být ukončena, neboť rybolovná práva nebyla evropskými rybářskými plavidly plně využívána, zejména plavidly lovícími drobné pelagické druhy.

Bylo to pro nás velké překvapení. Na částečné naléhání samotného Parlamentu se konaly rozhovory s cílem znovu projednat protokol o rybolovu. Nový protokol, který nám Komise předložila, stanoví ve srovnání se starým protokolem velice přísná omezení. Nejen že byla omezena rybolovná práva na určité druhy, která nebyla v předcházejících letech plně využita, ale přísná omezení platí pro všechny druhy ryb: 25 % na hlavonožce, 10 až 50 % pro druhy žijící při dně a 43 % pro pelagické druhy, zatímco finanční kompenzace zaplacené Mauretánii zůstávají pro příští roky beze změny nebo jsou jen mírně snížené. Chtěli bychom vědět, zda tato omezení byla skutečně nutná a jaký k nim byl důvod, zejména když se odvětví rybolovu v současné době potýká s velkými těžkostmi vzhledem ke krizi v cenách pohonných hmot a omezení možností rybolovu. Zdá se tedy, že k dalšímu omezení rybolovných práv neexistuje žádný zřejmý důvod, když to z biologického či vědeckého hlediska nepochybně nebylo nutné.

Odvětví rybolovu musí umět využívat všechna rybolovná práva, která jsou v současné době k dispozici. Jednou z možností by například mohlo být převedení středomořského rybolovu zaměřeného na tuňáka do Mauretánie. Navrhovaná omezení se dotknou rovněž holandských plavidel lovících pelagické druhy, zejména tresku tmavou, sledě obecného a makrely. Tolik k Mauretánii.

Stručně pár slov k návrhům Komise. Jsem s nimi velice spokojen, byť ne s návrhem týkajícím se Mauretánie. Myslím si, že obsahují hodně užitečných ukazatelů, jak přizpůsobit plavidla při reakci na palivovou krizi, a doufám, že tato nová opatření budou dostatečná, aby v daném odvětví nedocházelo ke ztrátě pracovních míst.

 
  
MPphoto
 
 

  Rosa Miguélez Ramos, jménem skupiny PSE. – (ES) Pane předsedající, v souvislosti s tímto novým protokolem stojí za povšimnutí, že ačkoli jeho platnost byla prodloužena ze dvou na čtyři roky, rybolovná práva byla omezena.

Přidělování licencí podle tohoto protokolu pro kategorii 5 (hlavonožci), který dává Španělsku 24 licencí, neuspokojí španělskou správu, protože tento počet nestačí uspokojit žádosti z tohoto odvětví, na které se tato kategorie přímo vztahuje.

Rada má pravomoc rozhodovat o přidělování nových licencí, přičemž přihlíží k jejich využívání. Avšak v tomto případě se nevychází z průměrů, nýbrž z období mezi koncem roku 2007 a začátkem roku 2008, kdy hrozily spory s Mauretánií kvůli využívání některých technických opatření, což vedlo k tomu, že značná část evropských plavidel se zdráhala tuto dohodu uzavřít, neboť panovaly obavy ze zadržení, jak se stalo v první čtvrtině roku 2008.

Jelikož nový protokol vyřešil technické problémy a přinesl bezpečnější postup pro vyrovnávání technických rozdílů mezi jednotlivými zúčastněnými stranami, nepochybně dojde k tomu, že větší počet plavidel bude požadovat přístup do tohoto loviště ryb, který se stává stále bezpečnější, a nabízí tedy více záruk než minulý protokol.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie Anne Isler Béguin, jménem skupiny Verts/ALE. – (FR) Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, když dojde na dohody o rybolovu, my zelení máme výklad, který se poněkud liší od názorů těch ostatních skupin. Máme za to, že dohody o rybolovu nespadají pouze do kategorie čistě a přísně komerčních dohod, ale patří také do evropských politik. Z toho důvodu odkazuji na stanovisko Výboru pro rozvoj, který zdůrazňuje také naše závazky poskytovat rozvojovou pomoc a podporovat demokracii a dobrou veřejnou správu.

Otázka, kterou jsme již položili v diskusích ve Výboru pro rybolov, zní: proč Komise vyhrožovala, že ukončí platnost dohod o rybolovu s Mauretánií sotva rok poté, co byly podepsány?

Pokud jde o nás, dohody o rybolovu nejsou pouze dohodami, které nám povolují využívat nějaký zdroj, a když ho využíváme méně, platíme méně. Nikoli, omezujeme rybolovná práva, protože v dotyčných oblastech je evropská rybářská plavidla dostatečně nevyužívají. Nicméně je to odpovědnost Mauretánie, je to chyba Mauretánie, pokud evropská plavidla půjdou za některými kategoriemi rybolovu jinam?

Vždy jsme požadovali, aby rybolovné zdroje byly v dalších dohodách o rybolovu respektovány, a vždy jsme říkali, že jsou příliš vyčerpávány a že v každém případě přijde čas, kdy zdroje budou snížené. To se přesně v této chvíli děje. Souhlasíme s Komisí, že zdroje by se měly zotavit na úroveň, při které je rybolov uskutečnitelný, a že je to dobrá věc. Je tu však něco jiného, s čím určitě nesouhlasíme. Během diskusí, které probíhaly, jsme se ptali, co by se stalo, kdyby se kompenzace snížila v závislosti na míře rybolovu, takže kompenzace by se snížila z 86 milionů eur na 70 milionů eur, což by znamenalo, že příjem Mauretánie by během tří let poklesl o 40 milionů eur.

Řekl jste nám, „Žádný problém neexistuje. Nemůžeme přejít z  kvót na lov ryb na něco jiného a rozhodnout se místo toho pracovat na rozvoji”. Tomu také rozumíme a vy jste jménem Komise slíbil, že zajistíte, aby těch 40 milionů eur bylo kompenzováno jako součást rozvojové politiky. Nicméně dnes v této dohodě nevidíme ani náznak této kompenzace, jedině v poznámce pod čarou se uvádí, že možnost kompenzace existuje. Takže této kompenzaci nevěříme a já se domnívám, že jste v této dohodě do určité míry Mauretánii podvedli, protože ke schválené kompenzaci nebylo přijato žádné ustanovení.

Jestli dovolíte, ráda bych vám připomněla, že když jsem byla vedoucí mise EU, která dohlížela na volby v Mauretánii, Evropská unie se zavázala tuto mladou demokracii podporovat. Naším prvním politickým krokem je však vyhrožování, že ukončíme dohody o rybolovu. To podle mého názoru není politika rozvojové pomoci a já bych opravdu ráda věděla, jaké záruky nám jako poslancům Evropského parlamentu můžete dát v souvislosti s kompenzací za snížení, o němž bylo rozhodnuto.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Martinez (NI). - (FR) Pane předsedající, dohoda o rybolovu mezi Evropou a Mauretánií, o níž naše kolegyně poslankyně a přítelkyně paní Fragaová Estévezová sepsala zprávu, se vztahuje na jeden z nejbohatších regionů světa z hlediska rybích populací. Například v Dakhle, bývalém španělském hlavním městě nazývaném tehdy Villa Cisneros, v té části Západní Sahary, která je nyní pod kontrolou Maroka, se nachází 40 km dlouhá mořská úžina, která se nazývá Rio de Oro, neboli Zlatá řeka podle odlesku slunečního světla na šupinách rybích hejn.

V minulosti nám tato hojnost ryb vlastně působila problémy s Marokem. Nyní musíme řešit podobný problém, který se ale týká rybolovu v Mauretánii v letech 2008 až 2012. Je to oblast, kde početně slábnou například populace chobotnic a hlavonožců, proto existuje období biologického zotavení. Naopak je velmi důležité lovit v této oblasti sardinky, neboť sardinka je dravec a loví chobotnice.

Prakticky to znamená především rozdělení kvót na lov ryb a licencí mezi pět evropských zemí, samozřejmě včetně Španělska a Itálie, ale také Portugalska, pane předsedající, a jsou tu některá další plavidla, mrazírenské trawlery, snad z Baltských států. Poté je to otázka snížení odlovů z přibližně 400 000 tun na 250 000 tun, neboť tyto kvóty nejsou kupodivu využívány, a to platí i pro Západní Saharu pod kontrolou Maroka, což je něco, pane generále Morillone, o čem si naši rybáři ze Středomoří lovící tuňáky mohou pouze nechat zdát.

V Mauretánii se průměrné využívání rybolovných práv pohybuje od 90 % u korýšů až po pouhých 22 % u tuňáků. Jako ve všech těchto dohodách a protokolech i zde je samozřejmě stanoven finanční příspěvek, který se platí za právo provozovat rybolov a který činí přibližně 300–305 milionů eur za čtyři roky, ročně 70 až 80 milionů. Pan Borg nám řekl, jak je tento příspěvek důležitý, neboť představuje zhruba 15 % ročního rozpočtu Mauretánie. Tato transakce je pro Mauretánii výhodná také proto, že příspěvek zůstává víceméně na stejné úrovni, zatímco odlovy se naopak zase snižují. Nicméně Mauretánci působí vážné problémy svým obtěžováním a zadržováním plavidel, což dělají jednoduše proto, aby cestou vybrali pokuty, ačkoli je pravda, že Evropská komise, jak nám právě připomněla paní Isler Béguinová, pro to nemá příliš pochopení a na mauretánskou vládu nyní vyvíjí tlak.

Ačkoli v těchto oblastech je lov ryb nepochybně velice důležitý, na marocké straně, například v Dahle, se ryby exportují do Brazílie a zajišťují tak živobytí pro celé město, odtud se bere zájem ze strany Organizace OSN pro výživu a zemědělství a afrických, karibských a tichomořských zemí o udržitelný rybolovný průmysl a kodex chování. Pane předsedající, možná navzdory ne vždy „dobrému“ chování Evropské komise během těchto jednání s mladou demokracií Mauretánie bychom nicméně měli tuto dohodu přivítat, protože je to snad jedna z posledních, kterou v tomto regionu získáváme v dnešní době, kdy si Maroko chce zachovat a obnovit kontrolu svých přírodních zdrojů.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE). - (ES) Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, pevně jsme doufali, že nová jednání o protokolu k dohodě s Mauretánií by mohla zahladit dojem z předcházejícího jednání nevalné úrovně; rovněž jsme se domnívali, že by to mohlo pomoci napravit neuspokojivý výsledek dohody s Marokem pro komerčně důležitá plavidla pro lov hlavonožců, která mají v Galicii obrovský socio-ekonomický význam, a kromě všeobecné krize v odvětví rybolovu jsou proto poškozována ještě účinky těchto dvou špatně vyjednaných dohod.

Avšak nemělo to být, a tak nemůžeme za tento výsledek Komisi chválit ani jí k němu blahopřát. Obecně došlo ke skutečně velkému omezení rybolovných práv a finanční kompenzace není tomuto snížení přizpůsobena. Na postižené odvětví se téměř nebral zřetel a dohodnutá technická opatření jsou nejen nejednoznačná, ale mají nepříznivý dopad na loďstvo Společenství. V případě chobotnice, jak uvádí zpráva, je minimální velikost chobotnice největší v regionu a k tomu není žádný důvod. Ve výsledku to plavidlům lovícím chobotnice zasadilo poslední ránu a jako by toho nebylo dost, přidělování licencí narušuje relativní stabilitu, což poškozuje lodě Španělska.

Jak jistě, pane Borgu, chápete, i když je nám to velmi líto, že všechny tyto úvahy znamenají, že vám nemůžeme blahopřát k tomu, čeho bylo v tomto případě dosaženo.Jsem totiž přesvědčena, že výsledky mohly a měly být mnohem lepší.

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, člen Komise. − Pane předsedající, v první řadě bych vám chtěl poděkovat za zajímavé postřehy a za probíhající diskusi. Chtěl bych se podrobněji zaměřit na některé body, které zde již byly zmíněny.

Především máte pravdu, když poukazujete na to, že tento revidovaný protokol omezil rybolovná práva. Právě proto jsme se rozhodli uskutečnit nová jednání, neboť je třeba zajistit maximální využití rybolovných práv, zatímco za předchozích podmínek byla rybolovná práva využívána velice nedostatečně, pokud jde o malé pelagické druhy a chobotnice.

Pokud jde o technické požadavky, o plavidla, která loví pomocí drapáků, doufáme, že tuto otázku rychle vyřešíme a že mauretánské úřady jsou velmi dobře připraveny, aby našly řešení, které uspokojí obě strany. Co se týče období klidu, tato žádost přišla původně od zástupců odvětví, kteří tvrdí, že po těchto obdobích klidu jsou odlovy výnosnější.

K otázce stanovení minimální velikosti pro chobotnice na 500 g chci poznamenat, že jednáme s třetí zemí, se suverénním státem Mauretánie a její vlastní nařízení stanoví, že minimální velikost pro chobotnice je 500 g. To byla hranice, kterou jsme nemohli při jednáních překročit: není možné požadovat na třetí zemi, aby změnila své právní předpisy, protože v zájmu našich vlastních rybářů je lovit hlavonožce menších rozměrů. Avšak uznáváme, že pro tuto věc v regionu neexistuje jedno harmonizované nařízení. Jsou jiné země, které povolují odlovy hlavonožců menší velikosti, a proto by rozhodnutí v této otázce mělo být přijato v rámci Výboru pro rybolov v oblasti středovýchodního Atlantiku.

V otázce klíčů pro rozdělování, tj. to, co je označováno jako „relativní stabilita”, jak jsem uvedl před Komisí, není vázanost na přesun relativní stability z jedné dohody na druhou, případně z jednoho protokolu na druhý.

Avšak v této dohodě a v protokolu je stanoveno, že pokud by členské státy potřebovaly více rybolovných práv a pokud by takové žádosti vycházely z vědeckých poznatků, ze stavu populací, potom by tyto žádosti mohly být posouzeny a slibuji, že bych se s nimi obrátil na Mauretánii za účelem vyjednání vyšších kvót, jako například v případě hlavonožců, bude-li na to vznesen konkrétní požadavek.

Musím uvést, že co se týče hlavonožců, byly licence využity ve 22 případech a nový protokol jich umožňuje využít 25, a tak se snažíme vytvořit jakýsi nárazník a bereme využití v úvahu.

Pokud některý zúčastněný členský stát prohlašuje, že požaduje více než 25, pak jestliže nám poskytnou konkrétní fakta, obrátíme se s nimi na Mauretánii a budeme se snažit dosáhnout navýšení kvót, vždy pokud to stav populace dovolí. Musím zdůraznit, že v případě hlavonožců skutečně máme problémy, které se týkají udržitelnosti a zdraví populace.

A opět k otázce celkové relativní stability, chtěl bych ještě poznamenat, že nelze využívat výhod obojího. Na jedné straně, když se rozdělují kvóty pro hlavonožce, jeden členský stát je třeba s rozdělením nespokojen. Ale potom, když dojde na tuňáka, a tomuto členskému státu jsou přiděleny výrazně vyšší kvóty, pak z toho tento členský stát těží, a zatím jsme v tomto směru žádné stížnosti neobdrželi.

Pokud jde o důvod k vypovězení protokolu a nové vyjednávání, zejména nebyl-li protokol v maximální míře využíván, chtěl bych znovu připomenout, co uvedla paní Isler Béguinová, že tyto dohody se netýkají pouze rybolovu, nýbrž také rozvojové pomoci. Poněvadž jsme snížili finanční složku za možnosti rybolovu, vyplývá z toho pro nás jasný závazek navýšit složku rozvojovou a my jsme povinni plně to respektovat.

Celkově se tedy finanční rozdělování týká čtyřletého období. Rozpočtová podpora 10. ERF vyrovnává zbývajících 40 milionů eur za období 2009/10-2012, a to deseti miliony eur ročně. To znamená, že Mauretánie obdrží finanční balíček, který, vezmete-li v úvahu, co dostávají jako kompenzaci za rybolovná práva – která jsou omezená podle skutečného odlovu v mauretánských vodách – a rovněž zvýšení rozpočtové podpory jako okamžitou kompenzaci z 10. ERF v rámci tohoto protokolu, nastává situace, kde celkový balíček je rovnocenný balíčku rybolovu, který měli podle předcházejícího finančního protokolu.

Na závěr bych rád uvedl k otázce zadržování plavidel, že tuto neděli, tento víkend, se uskuteční schůzka pracovní skupiny, která projedná doporučení a hlavní směry, které by měly tento problém vyřešit. Co se týče záležitosti, kterou hned na začátku zmínila paní Fragaová ohledně účasti poslanců EP, Komise má za to, že tentýž přístup, který je uplatňován pro účast poslanců EP při dvoustranných jednáních, musí být uplatňován i na smíšené výbory, kde jsou oficiálně zastoupeny dvě strany.

Komise bude i nadále spolupracovat s Parlamentem na základě existující rámcové dohody.

 
  
MPphoto
 
 

  Carmen Fraga Estévez, zpravodajka. − (ES) Pane předsedající, pokusím se postupovat systematicky. V první řadě v souvislosti s tím, o čem hovořila paní Isler Béguinová, bych chtěla upozornit, že finanční prostředky pro rozvojovou spolupráci v období čtyř let, kdy je protokol v platnosti, se zvyšují.

Snižuje se sice celkový finanční příspěvek, a to o 19 %, ale částky vyčleněné na rozvojovou spolupráci se zvyšují na 11 milionů eur, 16 milionů eur, 18 milionů eur a 20 milionů eur, takže pokud jde o rozvojovou spolupráci, nemusíte mít obavy, neboť tyto částky skutečně narůstají.

Pane Borgu, pokud jde o minimální velikosti chobotnic, a vzhledem k tomu, že technická opatření jsou pro využití rybolovných práv důležitá, řekla bych, že v této chvíli není nutné se tímto problémem zabývat. Víte velmi dobře, že celá záležitost není dosud vyřešená.

Stále tvrdím, že zmíněná velikost je největší v celém regionu. Výbor pro rybolov v oblasti středovýchodního Atlantiku na svém letošním zasedání prohlásil, že společná minimální velikost by měla být stanovena pro celý region, a já se domnívám, že zde by Komise měla usilovat o to, aby tato věc přestala být problémem.

Zpráva vypracovaná mauretánským vědeckým výborem uvádí, že například v listopadu 50 % odlovu v lovišti ryb Mauretánie může tvořit chobotnice o hmotnosti od 300 do 500 gramů, jinými slovy, minimální velikost v mauretánském lovišti ryb i jinde je problém.

S ohledem na relativní stabilitu se s vámi nebudu přít, ale o tomto tématu jsme diskutovali v Parlamentu a je obsažené v základním nařízení, o němž jsme jednali spolu s nařízením o licencích pro třetí země, ale počáteční rozdělení je něco jiného.

Počáteční rozdělení musí respektovat historická práva, a poté nejsou-li rybolovná práva v rámci tohoto rozdělení využívány, Komise může, s čímž souhlasím, poskytnout rybolovná práva komukoli, kdo je chce a zažádá o ně, ale na počátku musí být zohledněna historická práva a v případě kategorie 5 v Mauretánii to není tento případ, pane Borgu.

Nebudu to již dále podrobně rozvádět. Mohla bych zodpovědět více otázek, ale myslím si, i když přes brýle moc dobře nevidím, že vymezený čas mi už vypršel.

 
  
MPphoto
 
 

  President. − Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat zítra, 10. července 2008.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí