Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0093(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0278/2008

Predkladané texty :

A6-0278/2008

Rozpravy :

PV 09/07/2008 - 21
CRE 09/07/2008 - 21

Hlasovanie :

PV 10/07/2008 - 5.2
CRE 10/07/2008 - 5.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0359

Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 9. júla 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

21. Možnosti rybolovu a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi ES a Mauritániou (rozprava)
Zápisnica
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. - Ďalším bodom programu je správa (A6-0278/2008), ktorú predkladá pani Carmen Fragová Estévezová, v mene Výboru pre rybné hospodárstvo, o návrhu nariadenia Rady o uzatvorení protokolu, ktorým sa stanovujú možnosti rybolovu a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom Mauritánskou islamskou republikou na obdobie od 1. augusta 2008 do 31. júla 2012(KOM (2008) 0243 – C6-0199/2008 – 2008/0093(CNS)).

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, člen Komisie. – Pán predsedajúci, dovoľte, aby som sa najprv poďakoval Výboru pre rybné hospodárstvo a najmä spravodajkyni, pani Fragovej, za jej správu.

Tento revidovaný protokol určil možnosti rybolovu a finančný príspevok na obdobie od 1. augusta 2008 do 31. júla 2012. Je výsledkom dlhých a zložitých rokovaní medzi Európskou úniou a Mauritániou, ktoré sa začali v októbri 2007 po závažnom nedostatočnom využívaní protokolu zo strany európskych majiteľov lodí; predovšetkým po nedostatočnom využití možnosti lovu hlavonožcov a malých pelagických druhov.

Hlavné zmeny uskutočnené v novom protokole sa po prvé týkajú platnosti protokolu, ktorú sme predĺžili z dvoch na štyri roky, a po druhé obmedzenia možností rybolovu pre lov hlavonožcov na základe odporučenia odborníkov a malých pelagických druhov na základe skutočného využívania a prognóz pre loďstvo Európskej únie. Po tretie sa finančný príspevok na štvorročné obdobie celkovo znížil z priemerných 86 miliónov EUR ročne na v priemere 72,25 miliónov EUR ročne, avšak v rámci tejto pridelenej sumy sa zvýšila podpora rybárskej politiky krajiny z 11 miliónov EUR ročne v rokoch 2008 – 2009 na 20 miliónov EUR ročne v období 2011 – 2012. Po štvrté bol zrevidovaný postup riešenia prípadov porušenia dohôd, ku ktorým dochádza v mauritánskych vodách.

Ide o veľmi vyvážený protokol, ktorý zlaďuje rôzne záujmy ako potrebu prispôsobiť finančný príspevok EÚ zníženým možnostiam rybolovu loďstva EÚ a väčšiu podporu sektora rybolovu v Mauritánii, čím dochádza k podpore integrácie tohto odvetvia do stratégie mauritánskeho národného rozvoja.

Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu zabezpečuje 20 % rozpočtových príjmov Mauritánie v porovnaní s približne 30 – 35 % v rokoch 2004 2005. V štátnom rozpočte zabezpečuje Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu 80 % z celkových príjmov tohto odvetvia. Rybolovná činnosť Európskeho spoločenstva v mauritánskej exkluzívnej hospodárskej zóne predstavuje 20 % celkovej činnosti – teda činnosti drobných rybárov i priemyselných plavidiel.

Počas rokovaní požiadala mauritánska strana Komisiu, aby sa pokúsila zaplatiť prvý ročný finančný príspevok do konca augusta 2008. Tento príspevok je pre štátny rozpočet Mauritánie dôležitý preto, ako som už uviedol, že ročné platby na základe Dohody o partnerstve v sektore rybolovu predstavujú 15 až 20 % rozpočtu krajiny. Zároveň je to rovnako dôležité aj pre subjekty EÚ v tejto oblasti, činnosť ktorých môže utrpieť, ak platba neprebehne do tohto dátumu, čiže z dôvodu neuskutočnenej ratifikácie zo strany Spoločenstva.

Chcel by som upozorniť na otázku relatívnej stability, ktorú predniesol jeden členský štát na júnovom zasadnutí Rady, aby som vám pripomenul, že Komisia nie je právne zaviazaná uplatňovať predošlé povolenia rybolovu (t. j. relatívnu stabilitu) na základe Dohody o partnerstve v oblasti rybolovu, čiže dohôd, ktoré upravujú finančnú kompenzáciu rovnako ako dohoda, ktorú posudzujeme dnes. Dôvod je jednoduchý: musíme zaručiť, aby rozdelenie odzrkadľovalo tú najlepšiu možnosť ako zaistiť hospodársku výhodnosť, t. j. optimalizovať využívanie za finančný príspevok. Podľa týchto dohôd by sa možnosti rybolovu mali rozdeľovať podľa ďalších kritérií, akými sú napr. miera využívania predchádzajúceho protokolu, žiadosti členských štátov, historické povolenia rybolovu pridelené členským štátom a tiež situácia/kapacita loďstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Carmen Fraga Estévez, spravodajkyňa.(ES) Pán predsedajúci, ešte raz by som rada zopakovala, že vo Výbore pre rybné hospodárstvo sme sa veľmi snažili o to, aby Komisia a Európska únia mohli plniť svoje záväzky.

Vzhľadom na počiatočný nezáujem Komisie správa možno obsahovala istú kritiku zaužívaného postupu napriek tomu, že Mauritánia aj naďalej ostáva jedným z hlavných partnerov v oblasti rybolovu, a aj napriek tomu, že finančný príspevok je jedným z najvyšších a zahŕňa stále väčšie záväzky rozvoja rybolovu Spoločenstva.

Preto možno len s ťažkosťami pochopiť, prečo text, o ktorom sa rokovalo, znamená veľké zníženie maximálnych prípustných výlovov pre takmer všetky kategórie rýb v rozsahu od 25 do 50 % a prečo boli okrem technických opatrení schválené aj podmienky, ktoré môžeme len ťažko pochopiť.

Ako sme už niekoľkokrát pri rôznych príležitostiach vyhlásili na tomto fóre a ako vo svojom liste oznámil rybársky zväz Europêche, pán Borg, nemá veľmi zmysel dohodnúť sa na rozsiahlych možnostiach rybolovu – čo nie je prípad tejto dohody – ak potom prijmeme technické podmienky, ktoré bránia plnému využitiu získaných možností.

Minimálna veľkosť stanovená pre chobotnice nijako nesúvisí s veľkosťou stanovenou pre susedné oblasti; dodatočné dvojmesačné biologické zotavenie sa, ktoré bolo dohodnuté naozaj v poslednej chvíli bez vedomia predstaviteľov sektora rybolovu, bolo stanovené na základe nie príliš kvalitnej vedeckej správy a zavedené na žiadosť mauritánskej strany bez toho, aby došlo k nevyhnutnej konzultácii so zmiešaných vedeckým výborom; toto obdobie zohľadňuje iba hlavonožce, hoci obdobie zotavenia sa ovplyvňuje všetky kategórie. Toto všetko je znepokojujúcim rysom spôsobu rokovania Európskej komisie.

Z tohto dôvodu, pán predsedajúci a pán Borg, musíme znovu trvať na väčšej účasti Európskeho parlamentu, prinajmenšom v úlohe pozorovateľa na zasadnutiach zmiešaného výboru, čo je minimálnou požiadavkou inštitucionálnej transparentnosti, ktorá mala byť zaistená už pred istým časom.

Vzhľadom na nové právomoci, ktoré, dúfajme, Európsky parlament získa po tom, ako vstúpi do platnosti Lisabonská zmluva, (ktorá už bola na dosah a ja osobne som presvedčený, že k tomu už čoskoro dôjde), by bolo vhodné, keby sa Rada a Komisia pripravili na zapojenie Parlamentu do úlohy, na plnenie ktorej bude skôr či neskôr vyzvaný.

V správe sme tiež naznačili svoje sklamanie z toho, a obávam sa, že na tomto mieste s vami, pán Borg, nemôžem súhlasiť, že Komisia nerešpektovala relatívnu nestabilitu dohody. Získala totiž právomoc na to, aby zmiernila kritérium, ktoré v iných situáciách považovala doslova za nedotknuteľné. Ako sa od nás očakáva, je to otázka, ktorú budeme veľmi pozorne sledovať.

Dúfam, že v prípade, na ktorý poukazujete, teda v prípade hlavonožcov, budú kritériá rozdelenia na základe relatívnej stability a historických možnostiach rybolovu v tomto lovnom revíri rešpektované.

Budeme netrpezlivo čakať na výsledok rokovaní, ktoré boli naplánované na rôznych fórach a v zmiešaných výboroch a majú vyriešiť niektoré technické otázky, na ktoré som poukázala v správe, a ktoré môžu, ako je tomu stále v prípade Maroka, obmedzovať plavidlá, ktoré naliehavo potrebujú získať možnosti rybolovu, za ktoré platia veľké sumy peňazí.

Napriek všetkému ostáva tento protokol spolu s marockým protokolom, ako ste povedali, s dobou platnosti predĺženou na štyri roky, aj naďalej tým najdôležitejším prejavom spolupráce medzi Európskou úniou a rozvojovými krajinami v oblasti rybolovu. Z tohto dôvodu sa snažíme iniciovať hlasovanie proti dvom novým navrhovaným zmenám a proti rýchlemu schváleniu návrhu Komisie.

 
  
MPphoto
 
 

  Cornelis Visser, v mene skupiny PPE-DE. – (NL) Dohoda o rybolove s Mauritániou uzavretá 1. augusta 2006 mala byť tento rok predĺžená. Dňa 14. decembra minulého roka však Komisia náhle prišla s tým, že by jej platnosť mala skončiť, pretože európske rybárske plavidlá, najmä plavidlá loviace malé pelagické druhy, nevyužívali v plnej miere možnosti rybolovu.

Veľmi nás to prekvapilo. Na čiastočné naliehanie zo strany Parlamentu sa uskutočnili rozhovory s cieľom znovu prerokovať protokol o rybolove. Nový protokol, ktorý nám predložila Komisia, stanovuje v porovnaní so starým protokolom veľmi prísne obmedzenia. Nielenže došlo k obmedzeniu možností rybolovu určitých druhov, ktoré sa v prechádzajúci rokoch plne nevyužívali, ale tieto prísne obmedzenia platia pre všetky druhy rýb: 25 % pre hlavonožce, 10 až 50 % pre druhy žijúce pri dne a 43 % pre pelagické druhy, kým finančné odškodnenie zaplatené Mauritánii ostane v najbližších rokoch nezmenené, resp. sa len minimálne zníži. Radi by sme vedeli, či sú tieto obmedzenia naozaj nevyhnutné, a aký dôvod k nim viedol, najmä keď sa sektor rybolovu v poslednom čase potýka s veľkými problémami spôsobenými krízou cien pohonných látok a obmedzením možností rybolovu. Preto sa zdá, že neexistuje žiadny zrejmý dôvod na obmedzenie možností rybolovu, ak to z biologického či vedeckého hľadiska nebolo vyslovene nevyhnutné.

Sektor rybolovu musí vedieť využívať všetky možnosti rybolovu, ktoré má v súčasnosti k dispozícii. Jednou z možností by napríklad mohlo byť presunutie lovu tuniaka zo Stredozemného mora do Mauritánie. Navrhované obmedzenia sa dotknú aj holandských plavidiel loviacich pelagické druhy, najmä tresku tmavú, sleďa obyčajného a makrelu. Toľko k Mauritánii.

Ešte stručne niekoľko slov k návrhom Komisie. Som s nimi veľmi spokojný, teda, s výnimkou návrhu týkajúceho sa Mauritánie. Myslím si, že obsahujú veľa užitočných ukazovateľov, ako prispôsobiť plavidlá v rámci reakcie na palivovú krízu. Dúfam, že tieto nové opatrenia budú stačiť na to, aby v spomínanom sektore nedochádzalo k úbytku pracovných miest.

 
  
MPphoto
 
 

  Rosa Miguélez Ramos, v mene skupiny PSE. – (ES) Pán predsedajúci, v súvislosti s týmto novým protokolom stojím za zmienku, že hoci bola jeho platnosť predĺžená z dvoch na štyri roky, došlo k obmedzeniu možností rybolovu.

Prideľovanie licencií v súlade s týmto protokolom pre kategóriu č. 5 (hlavonožce), ktorý dáva Španielsku 24 licencií, neuspokojuje španielsku správu, lebo tento počet nestačí na uspokojenie žiadostí z tohto sektora, na ktoré sa uvedená kategória priamo vzťahuje.

Rada má právomoc rozhodovať o prideľovaní nových licencií, pričom prihliada na ich využitie. Ale v tomto prípade sa nevychádza z priemeru, ale z obdobia medzi koncom roka 2007 a začiatkom roka 2008, kedy kvôli využívaniu niektorých technických opatrení hrozili spory s Mauritániou, čo viedlo k tomu, že sa veľká časť európskych plavidiel zdráhala uzavrieť túto dohodu, pretože panovali obavy zo zadržania, ku ktorému došlo v prvom kvartáli roka 2008.

Keďže nový protokol vyriešil technické problémy a priniesol bezpečnejší postup na vyrovnávanie technických rozdielov medzi jednotlivými zúčastnenými stranami, niet pochybností o tom, že väčší počet plavidiel požiada o prístup do tohto loviska rýb, ktoré sa stáva bezpečnejšie a ponúka viac záruk ako minulý protokol.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie Anne Isler Béguin, v mene skupiny Verts/ALE. – (FR) Pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, my zelení zastávame postoj, ktorý sa líši od názoru ostatných politických skupín. Myslíme si, že dohody o rybolove nepatria len do kategórie čisto a prísne komerčných dohôd, ale že sú aj súčasťou európskych politík. Z tohto dôvodu odkazujem na stanovisko Výboru pre rozvoj, ktorý tiež zdôrazňuje naše záväzky poskytovať rozvojovú pomoc a podporovať demokraciu a dobrú verejnú správu.

Otázka, ktorú sme už položili v diskusiách Výboru pre rybné hospodárstvo, teda znie: prečo sa Komisia vyhrážala, že ukončí platnosť dohôd o rybolove s Mauritániou sotva rok po tom, ako boli podpísané?

Pokiaľ ide o nás, dohody o rybolove nie sú iba dohodami, ktoré nám dovoľujú využívať nejaký zdroj, a keď ho využívame menej, tak aj menej platíme. Nie, my obmedzujeme práva na rybolov, pretože ich v spomenutých vodách naše plavidlá dostatočne nevyužívajú. V každom prípade, je za to zodpovedná Mauritánia, je to chyba Mauritánie, ak sa európske plavidlá presunutú za niektorými kategóriami rybolovu na iné miesta?

Vždy sme žiadali, aby ďalšie dohody o rybolove rešpektovali rybolovné zdroje, a vždy sme hovorili, že sú príliš vyčerpávané a v každom prípade príde čas, kedy budú tieto zdroje znížené. To sa presne deje v dnešnej dobe. Súhlasíme s Komisiou, že by sa zdroje mali zotaviť na úroveň, pri ktorej sa rybolov dá uskutočniť, a že je to správny postoj. Existuje však niečo iné, s čím nesúhlasíme. Počas diskusií, ktoré prebiehali, sme sa pýtali, čo by sa stalo, keby sa kompenzácia znížila v závislosti od miery rybolovu, tak, že by kompenzácia poklesla z 86 miliónov EUR na 70 miliónov EUR, čo by znamenalo, že príjem Mauritánie by počas troch rokov poklesol o 40 miliónov EUR.

Odpovedali ste nám: „Neexistuje nijaký problém. Nemôžeme prejsť z kvót na lov rýb na niečo iné a namiesto toho sa rozhodnúť pracovať na rozvoji.” Vášmu prístupu rozumieme. Vy ste v mene Komisie sľúbili, že zaistíte, aby sa tých 40 miliónov EUR vykompenzovalo ako súčasť rozvojovej politiky. Avšak v tejto dohode nevidíme ani len náznak sľúbenej kompenzácie; iba v poznámke pod čiarou je uvedené, že existuje možnosť kompenzácie. Takže tejto kompenzácii neveríme a ja osobne si myslím, že ste touto dohodou Mauritániu do istej miery poviedli, pretože nebolo prijaté žiadne ustanovenie o tom, že by bola schválená kompenzácia.

Ak dovolíte, chcela by som vám pripomenúť, že keď som bola vedúca misie EÚ dohliadajúcej na voľby v Mauritánii, Európska únia sa zaviazala podporovať túto mladú demokraciu. Naším prvým politickým krokom sú však vyhrážky, že ukončíme platnosť dohôd o rybolove. To však podľa môjho názoru nie je politika rozvojovej pomoci a naozaj by som rada vedela, aké záruky môžete poskytnúť poslancom Európskeho parlamentu v súvislosti s kompenzáciou za zníženie, o ktorom bolo rozhodnuté.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Martinez (NI). - (FR) Pán predsedajúci, dohoda o rybolove medzi Európou a Mauritániou, o ktorej napísala správu naša kolegyňa poslankyňa a priateľka, pani Fragová Estévezová, sa týka jedného z najbohatších regiónov sveta z hľadiska populácie rýb. Napríklad v Dakhle, bývalom španielskom hlavnom meste oblasti, ktoré sa pôvodne volalo Villa Cisneros, v tej časti Západnej Sahary, ktorá je dnes pod kontrolou Maroka, sa nachádza 40 km dlhá morská úžina, ktorá sa podľa odlesku slnečných lúčov od šupín húfov rýb nazýva Rio de Oro, čiže Zlatá rieka.

V minulosti nám táto hojnosť rýb vlastne spôsobila problémy s Marokom. Teraz musíme riešiť podobný problém týkajúci sa rybolovu v Mauritánii v rokoch 2008 až 2012. Ide o oblasť, v ktorej veľmi klesá napríklad populácia chobotníc a hlavonožcov, a práve preto existuje obdobie biologického zotavenia. A je naopak veľmi dôležité loviť v tejto oblasti sardinky, pretože sardinky sú dravci a lovia chobotnice.

V praxi to predovšetkým znamená rozdeliť kvóty na lov rýb a licencie medzi päť európskych krajín, samozrejme vrátane Španielska a Talianska, ale aj Portugalska, pán predsedajúci, a sú tu aj niektoré ďalšie plavidlá, mraziarenské plavidlá, napríklad z pobaltských krajín. Ďalej ide aj o otázku zníženia výlovu z približne 400 000 ton na 250 000 ton, pretože tieto kvóty sa prekvapujúco nevyužívajú. Platí to aj pre Západnú Saharu pod kontrolou Maroka, čo je, pán generál Morillone, niečo, o čom môžu naši rybári zo Stredozemia loviaci tuniaky len snívať.

V Mauritánii sa priemerné využívanie práv na rybolov pohybuje od 90 % v prípade kôrovcov až po 22 % v prípade tuniakov. Tak, ako vo všetkých týchto dohodách a protokoloch, aj tu je samozrejme stanovený finančný príspevok, ktorý sa platí za právo na rybolov a jeho výška je približne 300 – 305 miliónov EUR na štyri roky, ročne 70 až 80 miliónov. Pán Borg nám povedal, aký dôležitý je tento príspevok, pretože predstavuje zhruba 15 % ročného rozpočtu Mauritánie. Uvedená transakcia je pre Mauritániu výhodná aj preto, že príspevok zostáva na viac-menej rovnakej úrovni, kým výlovy sa znižujú. Mauritánia však spôsobuje vážne problémy obťažovaním a zadržiavaním plavidiel, čo robí jednoducho preto, aby touto cestou vyberala pokuty, hoci pravdou zostáva, že Európska komisia, ako nám práve pripomenula pani Islerová Béguinová, nemá pre takéto správanie veľké pochopenie a vyvíja tlak na mauritánsku vládu.

Hoci niet pochybností o význame rybolovu v týchto oblastiach, marocká strana, napríklad v Dakhle, vyváža ryby do Brazílie, čím zabezpečuje obživu pre celé mesto; tam vzniká záujem Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo, ako aj krajín Afriky, Karibiku a tichomorskej oblasti o trvalo udržateľný rybný priemysel a kódex správania. Vážený pán predsedajúci, možno by sme navzdory nie vždy „dobrému“ správaniu Európskej komisie počas rokovaní s mladou demokraciou, akou Mauritánia nepochybne je, mali túto dohodu privítať, pretože je asi jednou z posledných, ktoré v tomto regióne v dnešnej dobe dosiahneme , keďže si Maroko chce zachovať a obnoviť kontrolu vlastných prírodných zdrojov.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE). - (ES) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, pevne sme dúfali, že nové rokovania o protokole k dohode s Mauritániou by mohli odstrániť dojmy z predošlého rokovania nie príliš vysokej úrovne; rovnako sme si mysleli, že by to mohlo pomôcť napraviť neuspokojivý výsledok dohody s Marokom pre komerčne dôležité plavidlá na lov hlavonožcov, ktoré majú v Galícii obrovský sociálno-hospodársky význam, a okrem všeobecnej krízy v sektore rybolovu im škodia aj účinky týchto dvoch zle uzavretých dohôd.

Nemalo by to tak však byť, a preto nemôžeme za spomínaný výsledok Komisiu pochváliť ani jej nemôžeme k nemu poblahoželať. Všeobecne došlo k naozaj veľkému obmedzeniu práv na rybolov a finančná kompenzácia nie je prispôsobená tomuto zníženiu. Na postihnutý sektor sa takmer vôbec nebral ohľad; dohodnuté technické opatrenia nie sú len nejednoznačné, ale majú aj nepriaznivé účinky na loďstvo Spoločenstva. Ako sa uvádza v správe, v prípade hlavonožcov je minimálna veľkosť chobotníc tou najväčšou v regióne, a to úplne bezdôvodne. V konečnom dôsledku to bolo poslednou ranou pre plavidlá loviace hlavonožce, a aby toho nebolo málo, udeľovanie licencií narušuje relatívnu stabilitu, čo škodí španielskym lodiam.

Pán Borg, ako určite chápete, že všetky tieto úvahy znamenajú, že vám nemôžeme zablahoželať k tomu, čo sa v tomto prípade dosiahlo, a je nám to naozaj ľúto. Som totiž presvedčený, že výsledky mohli byť oveľa lepšie.

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, člen Komisie. – Pán predsedajúci, v prvom rade by som sa rád poďakoval za zaujímavé postrehy a za prebiehajúcu diskusiu. Rád by som sa podrobnejšie zameral na niektoré body, ktoré tu už boli spomenuté.

Predovšetkým, máte pravdu, keď poukazujete na to, že tento zrevidovaný protokol obmedzil práva na rybolov. Práve preto sme sa rozhodli usporiadať nové rokovania, pretože je treba zabezpečiť maximálne využitie rybolovných práv, kým za predošlých podmienok sa práva na rybolov využívali veľmi nedostatočne, najmä pokiaľ ide o malé pelagické druhy a hlavonožce.

Pokiaľ ide o technické požiadavky a o plavidlá využívajúce na lov drapáky, dúfame, že túto otázky vyriešime rýchlo a že mauritánske úrady sú kvalitne pripravené na to, aby našli riešenie, s ktorým budú spokojné obidve strany. Pokiaľ ide o obdobie pokoja, túto žiadosť odôvodnene podali zástupcovia sektora, ktorí tvrdia, že po spomenutých obdobiach pokoja sú výlovy bohatšie.

K otázke stanovenia minimálnej veľkosti chobotníc na 500 g chcem povedať, že rokujeme s treťou krajinou, so suverénnym štátom Mauritániou, ktorej vlastné nariadenia určia, že minimálna veľkosť chobotníc je 500 g. To bola hranica, ktorú sme pri rokovaniach nemohli prekročiť; od tretej krajiny totiž nemožno žiadať, aby zmenila vlastné právne predpisy preto, že je v záujme našich vlastných rybárov loviť hlavonožce menších rozmerov. Ale uznávame, že o tejto otázke neexistuje v celom regióne jedno harmonizované nariadenie. Existujú iné krajiny, ktoré povoľujú výlov hlavonožcov menšej veľkosti, a preto by rozhodnutie o tejto otázke malo byť prijaté v rámci Výboru pre rybárstvo východnej a centrálnej oblasti Atlantického oceánu (CECAF).

V otázke kritérií rozdeľovania, t. j. toho, čo je označované ako relatívna stabilita, ako som už uviedol pred Komisiou, neexistuje viazanosť na presun relatívnej stability z jednej dohody do druhej, prípadne z jedného protokolu na druhý.

Avšak v tejto dohode a v protokole sa uvádza, že ak by členské štáty potrebovali viac rybolovných práv a ak by sa takéto žiadosti zakladali na vedeckých poznatkoch a stave populácie, žiadosti by mohli byť posúdené a sľubujem, že by som sa s nimi okamžite obrátil na Mauritániu s cieľom dohodnúť vyššie kvóty, ako napríklad v prípade hlavonožcov, ak by sa objavila konkrétna žiadosť.

Musím povedať, že pokiaľ ide o hlavonožce, k využitiu licencií došlo v 22 prípadoch a nový protokol umožňuje využiť 25, a tak sa snažíme vytvoriť akýsi nárazník a berieme do úvahy využitie.

Ak niektorý členský štát vyhlasuje, že potrebuje viac ako 25 licencií, tak sa, ak nám poskytne konkrétne fakty, s nimi obrátime na Mauritániu a budeme sa usilovať o dosiahnutie zvýšenia kvót vždy, keď to stav populácie dovolí. Musím zdôrazniť, že v prípade hlavonožcov máme naozajstné problémy týkajúce sa udržateľnosti a zdravia ich populácie.

Vrátim sa k otázke celkovej relatívnej stability: dovoľte mi poznamenať, že nie je možné využívať obe výhody naraz. Na jednej strane, keď sa rozdeľujú kvóty pre hlavonožcov, jeden členský štát môže byť s rozdelením nespokojný. Ale keď príde rad na tuniaka a členský štát získa oveľa vyššie kvóty, tento členský štát z nich profituje, a z tohto hľadiska sme zatiaľ nedostali žiadne sťažnosti.

Pokiaľ ide o dôvod vypovedania protokolu a nové rokovania, najmä či protokol bol alebo nebol využívaný v najvyššej možnej miere, chcel by som znovu pripomenúť, čo uviedla pani Islerová Béguinová, že tieto dohody sa netýkajú iba rybolovu, ale aj rozvojovej pomoci. Keďže sme znížili finančnú zložku za možnosti rybolovu, vzniká nám jasný záväzok zvýšiť rozvojovú zložku, ktorý sme povinní rešpektovať.

Celkovo sa teda finančné rozdeľovanie týka štvorročného obdobia. Rozpočtová podpora 10. ERF vyrovnáva zvyšných 40 miliónov EUR na obdobie rokov 2009/10 – 2012, a to vo výške desiatich miliónov EUR ročne. To znamená, že Mauritánia dostane finančný balík, ktorý, ak vezmeme do úvahy, čo dostáva ako kompenzáciu za rybolovné práva (obmedzené podľa skutočného výlovu v mauritánskych vodách), ako aj zvýšenie rozpočtovej podpory ako okamžitú kompenzáciu z 10. ERF v rámci tohto protokolu, vytvára situáciu, v ktorej je celkový balík rovnocenný balíku rybolovu, ktorý mala Mauritánia podľa predchádzajúceho finančného protokolu.

Na záver by som na margo otázky k zadržiavaniu plavidiel rád uviedol, že tento víkend v nedeľu sa uskutoční schôdzka pracovnej skupiny, na ktorej sa prediskutuje odporučenie a hlavné smerovanie, ktoré by mali vyriešiť tento problém. Čo sa týka záležitosti, ktorú hneď na úvod spomenula pani Fragová s ohľadom na účasť poslancov EP, Komisia zastáva názor, že ten istý prístup, ktorý reguluje účasť poslancov EP na bilaterálnych rokovaniach, sa musí uplatniť aj na zmiešané výbory, v ktorých sú oficiálne zastúpené dve strany.

Komisia bude s Parlamentom aj naďalej spolupracovať na základe existujúcej rámcovej dohody.

 
  
MPphoto
 
 

  Carmen Fraga Estévez, spravodajkyňa.(ES) Vážený pán predsedajúci, pokúsim sa reagovať systematicky. V prvom rade by som v súvislosti s tým, o čom hovorila pani Islerová Béguinová, rada upozornila na skutočnosť, že finančné prostriedky určené na rozvojovú spoluprácu na obdobie, počas ktorého je protokol v platnosti, sa zvyšujú.

Celkový finančný príspevok sa síce znižuje, a to o 19 %, ale sumy vyčlenené na rozvojovú spoluprácu sa zvyšujú na 11 miliónov EUR, 16 miliónov EUR, 18 miliónov EUR a 20 miliónov EUR, takže pokiaľ ide o rozvojovú spoluprácu, nemusíte mať obavy, lebo objem prostriedkov naozaj narastá.

Pán Borg, pokiaľ ide o minimálnu veľkosť chobotníc a v súvislosti s významom technických opatrení na využitie rybolovných práv, dovoľujem si povedať, že v tejto chvíli nie je nevyhnutné zaoberať sa týmto problémom. Ako veľmi dobre viete, celá záležitosť zatiaľ nie je vyriešená.

Stále tvrdím, že spomenutá veľkosť je najväčšia v celom regióne. Výbor pre rybárstvo východnej a centrálnej oblasti Atlantického oceánu na svojom tohtoročnom zasadnutí vyhlásil, že spoločná minimálne veľkosť by sa mala stanoviť jednotne pre celý región. Podľa môjho názoru by sa Komisia mala snažiť o to, aby táto otázka prestala byť problémom.

Správa, ktorú vypracoval mauritánsky vedecký výbor, uvádza, že napríklad v novembri môžu 50 % výlovu v lovisku rýb Mauritánie tvoriť chobotnice s hmotnosťou od 300 do 500 gramov, inými slovami, minimálna veľkosť je problémom v mauritánskom lovisku rýb aj inde.

So zreteľom na relatívnu stabilitu vám nebudem protirečiť, ale o tejto téme sme diskutovali v Parlamente a nachádza sa aj v základnom nariadení, o ktorom sme rokovali spolu s nariadením o licenciách pre tretie krajiny, ale počiatočné rozdelenie, to je niečo iné.

Počiatočné rozdelenie musí rešpektovať historické práva a potom, ak nie sú rybolovné práva v rámci tohto rozdelenia využité, môže Komisia, s čím súhlasím, poskytnúť rybolovné práva komukoľvek, kto ich chce a požiada o ne, ale na začiatku treba zohľadniť historické práva, čomu v Mauritánii v prípade kategórie 5 nie je tak, pán Borg.

Ďalej už nebudem zachádzať do podrobností. Mohla by som odpovedať na viac otázok, ale myslím, aj keď cez okuliare dobre nevidím, že mi vymedzený čas už uplynul.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. - Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční zajtra, 10. júla 2008.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia