Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/0088(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0459/2007

Predkladané texty :

A6-0459/2007

Rozpravy :

PV 09/07/2008 - 22
CRE 09/07/2008 - 22

Hlasovanie :

PV 10/07/2008 - 5.1
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0358

Rozpravy
Streda, 9. júla 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

22. Zavedenie vízového informačného systému (rozprava)
PV
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. - Ďalším bodom programu je správa (A6-0459/2007), ktorú predkladá pani Sarah Ludfordová, v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú Spoločné konzulárne pokyny týkajúce sa víz pre diplomatické misie a konzulárne úrady, pokiaľ ide o zavedenie biometrických identifikačných znakov vrátane ustanovení o organizácii prijímania a spracúvania žiadostí o víza (KOM (2006) 0269 – C6-0166/2006 – 2006/0088(COD)).

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, podpredseda Komisie.(FR) Vážený pán predsedajúci, podľa môjho názoru sa o tomto návrhu hlasuje v čase, keď sa konajú rozhovory, pričom ešte neboli dostatočne preskúmané všetky možnosti, ako dohodu dosiahnuť už v prvom čítaní. Po tom, ako dňa 29. novembra 2007 prijal Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci návrh správy, sa slovinské predsedníctvo usilovalo o dosiahnutie zhody medzi členskými štátmi v otázke preformulovania niekoľkých aspektov textu a o zohľadnenie obáv Európskeho parlamentu.

Napriek tomu panoval nesúhlas so správou, ktorú Výbor prijal a ktorá sa týkala troch hlavných tém. Prvou témou bola veková hranica na odoberanie odtlačkov prstov, druhou bola diplomatická a konzulárna imunita poskytovaná v oblasti externých poskytovateľov služieb a treťou boli podmienky využívania týchto externých poskytovateľov služieb spolu s otázkou vízových poplatkov. V súvislosti s týmito troma uvedenými témami navrhlo slovinské predsedníctvo nové znenie, ktorým vzalo do úvahy zmeny navrhované Parlamentom.

V rámci rozhovorov ministrov tripartity, ktoré sa konali 17. júna, sa diskusia sústredila v zásade na otázku diplomatickej a konzulárnej imunity pre externých poskytovateľov služieb a z nej plynúce dôsledky, ako aj na prenos údajov bez toho, aby sa dosiahla dohoda. O ostatných témach sa nerokovalo. Od tejto doby nedošlo na pôde Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci k žiadnej novej diskusii.

Ďalšie technické údaje poskytnuté spravodajkyni Komisie v súvislosti s mimoriadne citlivou otázkou vekovej hranice na odoberanie odtlačkov prstov potvrdzujú technickú spoľahlivosť odoberania odtlačkov prstov deťom vo veku od šiestich rokov. Komisia však podporuje návrh predsedníctva, že deťom od šesť do dvanásť rokov by mali byť odtlačky odoberané len na účely overenia a nie na účely identifikácie v rámci vízového informačného systému (VIS). Okrem toho sa Komisia zaviazala zrealizovať štúdiu, ktorú požaduje Európsky parlament.

Okrem toho som si uvedomil, že toto riešenie bolo zrejme zvolené kvôli návrhu o cestovných pasoch, o ktorom má rozhodnúť Európsky parlament. Preto si myslím, že by bolo vhodné aj naďalej diskutovať o tejto veci a zistiť, či má tento návrh šancu získať súhlas Parlamentu.

Ďalší bod sa týka využívania služieb externých poskytovateľov. Boli stanovené podmienky, za ktorých môžu členské štáty v krajnom prípade využívať tieto služby, a na základe zmien navrhnutých Parlamentom bol zostavený zoznam požiadaviek, ktoré treba splniť. Diskusie o tejto otázke by tiež mali pokračovať. Chcel by som vám pripomenúť, že prijatie spomínanej zmeny spoločných konzulárnych pokynov vytvára základný predpoklad na realizáciu VIS.

Aj keď bolo nariadenie a rozhodnutie o zavedení VIS prijaté po dohode medzi Parlamentom a Radou v prvom čítaní, po pravde treba povedať, že ak bude musieť byť súčasný návrh posunutý do druhého čítania, spustenie VIS v máji 2009 bude ohrozené. Preto je potrebné dosiahnuť rýchly celkový kompromis o tomto návrhu.

Áno, pán predsedajúci, dámy a páni, som tu, medzi vami, aby som potvrdil záväzok Komisie pokračovať v rokovaniach a rozhovoroch, predovšetkým s vašou spravodajkyňou, pani barónkou Ludfordovou, a tiež s Radou, aby sme v nasledujúcich mesiacoch dospeli ku kompromisu. Opäť si myslím, že tento kompromis možno dosiahnuť za predpokladu, že budeme poctivo pracovať a medzi Radou a Parlamentom bude neustály dialóg, dialóg, ktorý bude Komisia zo všetkých síl podporovať a povzbudzovať.

 
  
  

PREDSEDÁ: PÁN BIELAN
podpredseda

 
  
MPphoto
 
 

  Sarah Ludford, spravodajkyňa. – Vážený pán predsedajúci, ide o tretí prvok vízového informačného systému. Popri úprave zostávajúcich spoločných konzulárnych pokynov určí po prvé povinnosť uložiť biometrické prvky a príslušné štandardy do VIS a po druhé ustanoví organizáciu prijímania žiadostí o víza. To by umožnilo, aby VIS začal fungovať. Hoci sa komplexná revízia vízových pravidiel predpokladá iba v prípade vízového kódexu, ku ktorému vypracúva správu môj kolega, pán Henrik Lax, dôvodom vytvorenia osobitného návrhu je skutočnosť, že prijatie vízového kódexu bude pravdepodobne trvať dlhší čas. Je však dôležité zabezpečiť súdržnosť medzi oboma návrhmi.

Dlhšiu dobu som diskutovala a rokovala s Radou. Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci prijal moju správu vlani v novembri a je mi ľúto, že dnes nemôžem v prvom čítaní predložiť dohodu; podľa môjho názoru sčasti preto, že si Rada dávala veľmi načas, ale aj preto, že zrejme nie je ochotná reagovať a urobiť skutočný krok smerom k tomu, o čo nám ide. Vyzývam teda svojich kolegov, aby správu schválili v znení, v akom ju prijal Výbor, a dúfajme, že nové predsedníctvo dokáže presvedčiť členské štáty, aby nášmu stanovisku venovali väčšiu pozornosť.

Rada by som sa zaoberala rovnakým okruhom otázok ako pán komisár, ale celú problematiku by som rozdelila na štyri, nie na tri skupiny.

Prvá skupina sa, povedzme, týka ochoty Rady presadiť odoberanie odtlačkov prstov malým deťom a nebrať pritom do úvahy otázky zásadného významu ani vysoké náklady a problémy rodičov s častou obmenou odtlačkov prstov a tiež ani problém nepravých zhôd alebo odmietnutí. Neverím, že mi Komisia poskytla všetky informácie.

Po druhé pociťujem zo strany členských štátov nedostatočnú ochotu spolupracovať a spoločne sa postaviť novej výzve zhromažďovania biometrických údajov.

Po tretie, nedostatočné zohľadnenie ochrany a bezpečnosti údajov: napriek sérii škandálov v súvislosti so stratou dát nepristupujú členské štáty dostatočne citlivo k zabezpečeniu osobných údajov pred stratou, k zachyteniu údajov tretím štátom alebo k technickým poruchám.

Poslednou je otázka vízového poplatku. Nemyslím si, že je správne, aby členské štáty nútili žiadateľov o vízum, aby platili za ich vlastné správne rozhodnutie tak, že umožnia obchodným spoločnostiam, s ktorými uzatvárajú zmluvy o zhromažďovaní biometrických údajov, aby si okrem poplatku za vízum účtovali ešte osobitný poplatok. Myslím si, že napriek opakovaným žiadostiam nepredložila ani Komisia ani Rada spoľahlivý a presvedčivý dôkaz na podporu návrhov na odoberanie odtlačkov prstov deťom od šiestich rokov veku. Podľa môjho názoru by to predstavovalo značné dodatočné náklady, ak by sa odtlačky odoberali každé dva roky. Preto navrhujeme zo začiatku oslobodiť od povinnosti poskytovať odtlačky prstov deti mladšie ako 12 rokov. Po troch rokoch však treba vykonať prieskum nadväzujúci na štúdiu o technickej vykonateľnosti, spoľahlivosti a proporcionalite odoberania odtlačkov prstov malým deťom. Predpokladám, že by to bola rozumná cesta vpred.

Pokiaľ ide o outsourcing , nemám nijaké problémy so všeobecnou koncepciou, pokiaľ zlepšuje služby pre žiadateľov o vízum a pokiaľ prebieha za podmienok, ktoré zabezpečujú integritu procesu udeľovania víz. Ak ide o krajnú možnosť a ak poskytovateľ služieb sídli v budove, ktorá je pod diplomatickou ochranou, čím sa zaistí prítomnosť konzulárnych úradníkov vykonávajúcich dohľad nad pracovníkmi poskytovateľa služieb, tiež nemám námietky voči všeobecnej koncepcii. Zaručila by sa ochrana údajov, ochrana materiálu pred odcudzením, no zo strany Rady nebadám v tejto veci nijaké ústupky. Rovnako zisťujem, že členské štáty dokonca ani nie sú ochotné hľadať spoločné umiestnenie s iným členským štátom či spoločné stredisko pre žiadosti o vízum.

Na záver dodám, že ma zaujal názor vnútroštátnych inšpektorov ochrany údajov, tzv. pracovnej skupiny v súlade s článkom 29. Poukazovali na paradox, že sa na jednej strane zvyšuje spoľahlivosť a bezpečnosť víz zavedením biometrických prvkov, kým na strane druhej, pokiaľ ide o prostriedky na zhromažďovanie údajov, nemajú tieto prostriedky rovnaký stupeň bezpečnosti, aký možno zabezpečiť na konzuláte alebo konzulárnom oddelení veľvyslanectva. Tým sa znižuje spoľahlivosť celého procesu. Ďalšími otázkami, najmä vízovými poplatkami, sa budem zaoberať vo svojej záverečnej poznámke.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Klamt, v mene skupiny PPE-DE.(DE) Vážený pán predsedajúci, návrh Komisie, ktorým sa menia spoločné konzulárne pokyny, v Európskej únii otvorených hraníc nevyhnutne potrebujeme. Moja skupina veľmi podporuje správu pani Sarah Ludfordovej. Pani spravodajkyni ďakujem za kvalitnú spoluprácu, vďaka ktorej sa politickým skupinám v rámci Európskeho parlamentu podarilo dospieť k značnému konsenzu o spoločnom textu.

Spoločné konzulárne pokyny treba nanovo definovať a prispôsobiť súčasnej situácii. V budúcnosti budú žiadatelia o vízum bez akýchkoľvek pochybností identifikovaní na základe zhromaždených biometrických údajov, akými sú fotografie a odtlačky prstov.

V minulosti sa ukázala, že niektoré členské štáty, medzi nimi aj Nemecko, vykladali a uplatňovali príslušné pravidlá rôzne, a teda nejednotne. V roku 2000 napríklad nemecké konzuláty a veľvyslanectvá dostali pokyn, aby pri udeľovaní víz a pri pochybnostiach, či vízum udeliť, postupovali menej byrokraticky. Nemecké veľvyslanectvo v Kyjeve začalo štedro udeľovať víza, v dôsledku čoho vzrástol počet víz udelených ukrajinským štátnym príslušníkom z približne 150 000 v roku 1999 na približne 300 000 v roku 2001, čo vyvolalo veľkú vlnu nelegálnych prisťahovalcov v schengenskom priestore.

Preto je nevyhnutné, aby všetky členské štáty jednotne uplatňovali pravidlá vydávania schengenských víz. Moja skupina je za hľadanie kompromisu medzi Radou a Európskym parlamentov, ako práve navrhoval aj pán komisár Barrot.

Naša skupina súhlasí takmer so všetkými bodmi správy pani barónky Ludfordovej. Jediné body, s ktorými nemôžeme súhlasiť, sa týkajú vekovej hranice pre deti a odoberanie odtlačkov prstov. Podporujeme návrh Komisie stanoviť vekovú hranicu u detí na šesť rokov. Moja skupina pokladá za najdôležitejšie držať sa tejto vekovej hranice, aby sa zabránilo obchodovaniu s deťmi v Európskej únii.

 
  
MPphoto
 
 

  Martine Roure, v mene skupiny PSE. – (FR) Vážený pán predsedajúci, chcela by som sa poďakovať pani barónke Ludfordovej za jej správu, ktorá má plnú podporu mojej politickej skupiny. Vízová politika Európskej únie je odzrkadlením našej ústretovosti. Preto chceme nájsť riešenie, ktoré nám umožní zaručiť bezpečnosť európskych víz pri dodržiavaní základných práv občanov tretích krajín, ktorí o víza požiadajú, predovšetkým pokiaľ ide o ochranu osobných údajov.

Majúc toto na pamäti verím, že Rada pochopí požiadavky Európskeho parlamentu. Musíme nájsť riešenie prijateľné pre všetkých. Chápem obavy pani spravodajkyne z outsourcingu využívaného pri zhromažďovaní a spracovaní biometrických údajov vložených do víz. Nemyslíme si, že stačí len potvrdiť postupy používané členskými štátmi. Ak máme mať skutočnú spoločnú vízovú politiku, je dôležité, aby členské štáty preskúmali uskutočniteľnosť ostatných navrhovaných možností skôr, ako sa uchýlime k outsourcingu.

Našou prioritou je tiež ochrana súkromia ľudí poskytujúcich biometrické údaje. Pokladáme za dôležité, aby sa veľmi jasne zadefinoval zmluvný vzťah externých poskytovateľov služieb, ktorí by mohli zhromažďovať tieto biometrické údaje. Navyše, aby sme mohli zaručiť bezpečnosť spomínaných údajov, je podľa môjho názoru absolútne nevyhnutné, aby sa údaje zhromažďovali v priestoroch, ktoré sú naozaj dobre chránené.

Čo sa týka vekovej hranice na zhromažďovanie biometrických údajov, nemám na túto otázku vyhranený názor. Myslím si však, že naša súčasná úroveň skúseností nám neumožňuje, aby sme zaručili dostatočnú spoľahlivosť odtlačkov prstov detí mladších ako 12 rokov a umožnili tak ich zhromažďovanie na účely použitia. To by podľa mňa vyvolalo nesprávny dojem o bezpečnosti.

Preto by som chcela pristúpiť k zásade predbežnej opatrnosti a pre zhromažďovanie odtlačkov prstov stanoviť hranicu nižšiu ako dvanásť rokov; ak budeme mať k dispozícii nezávislú štúdiu, ktorú nám prisľúbil pán komisár a ktorá nám poskytne všetky potrebné informácie o spoľahlivosti odtlačkov prstov detí, môže sa táto veková hranica zrevidovať.

Pokiaľ ide o ceny víz, ktoré samozrejme určuje Rada, mohla by to byť maximálna cena. Nemôžeme očakávať, že žiadatelia o vízum ponesú finančnú záťaž dodatočných požiadaviek Európskej únie.

Na záver by som rada dodala, vážený pán komisár, že oceňujem úsilie, ktoré ste vložili do týchto rokovaní, pretože Európsky parlament chce, aby bol jeho hlas vypočutý, ale v tejto chvíli to vyzerá tak, že Rada naše hlavné argumenty nepočúva.

 
  
MPphoto
 
 

  Tatjana Ždanoka, v mene skupiny Verts/ALE. – Vážený pán predsedajúci, predovšetkým by som v mene skupiny Verts/ALE rada poďakovala pani Ludfordovej za jej vynikajúcu spoluprácu, ktorá bola taká, ako zvykne byť.

Počet kľúčových otázok nás však veľmi znepokojuje. Plne súhlasíme s európskym inšpektorom na ochranu údajov v tom, že používanie biometrie v informačných systémoch je vždy závažným rozhodnutím, najmä ak sa dotyčný systém týka takého veľkého počtu ľudí. Podľa nášho názoru by bolo vhodnejšie, aby boli ustanovenia špecifikujúce všeobecné pravidlá, ako aj výnimky, obsiahnuté v samom nariadení o VIS.

Rovnako aj veková hranica, pri ktorej sú deti pod touto hranicou oslobodené od povinnosti poskytovať odtlačky prstov, vyvoláva, ako sme už počuli, celý rad otázok. Na tomto mieste ďakujeme pani spravodajkyni a ďalším kolegom za citlivé rozhodnutie posunúť túto hranicu zo šiestich na dvanásť rokov. Vedecká literatúra totiž neprináša dôkazy o tom, že by odoberania odtlačkov osobám mladším ako 14 rokov poskytovalo spoľahlivú identifikáciu.

Druhým problémom je externé spracovanie (tzv. outsourcing) žiadostí o vízum. V tejto oblasti musíme zabezpečiť nevyhnutné bezpečnostné opatrenia na zaistenie súladu so zásadami ochrany údajov. Ak porovnáme pôvodný text Komisie s textom, ktorý je navrhovaný teraz, je zrejmé, že sa z tohto hľadiska pani spravodajkyni podarilo dosiahnuť významný pokrok.

Naša skupina však dôrazne nesúhlasí s rozsiahlym zavedením biometrických prvkov. Sme presvedčení, že ide o zásadné ovplyvnenie bezpečnosti údajov a základných práv, ktoré neprináša žiadne výrazné výhody. Aj nedávne udalosti v Taliansku jasne ukazujú, ako ľahko môže viesť použitie odtlačkov prstov k zneužitiu moci.

Ak to zhrnieme, naozaj si ceníme úsilie pani spravodajkyne a jej odvahu dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Napriek tomu skupina Verts/ALE nie je ochotná súhlasiť s využitím biometrických prvkov v rámci EÚ, pokiaľ nebude bez akýchkoľvek pochybností dokázaná jej nevyhnutnosť.

Z tohto dôvodu nemôžeme správu v hlasovaní podporiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvia-Yvonne Kaufmann, v mene skupiny GUE/NGL.(DE) Vážený pán predsedajúci, som za zavedenie jednotných podmienok vydávania víz, aby sa predišlo tzv. kupovaniu víz. Avšak zásadne odmietam, aby boli do víz zahrnuté biometrické prvky. Predovšetkým v prípade malých detí. Pokladám to za úplne bezúčelné. Okrem toho nemôžeme navrhovať odoberanie odtlačkov šesťročným deťom bez toho, aby sme napríklad najprv vypracovali nezávislú štúdiu zameranú na odoberanie odtlačkov takým malým deťom a predovšetkým bez toho, aby sme mali predstavu o tom, ako dlho sa tieto detské odtlačky prstov majú uchovávať. Nemyslím si, že smieme alebo že by sme mali schvaľovať právne predpisy na takomto základe.

Problémy vidím aj vo vykonávaní navrhovaného nového nariadenia. Všetci žiadatelia vrátane detí sa teraz musia osobne dostaviť na konzulát, aby si nechali odobrať odtlačky prstov. Pre ľudí žijúcich vo vzdialených oblastiach v rozľahlých krajinách je to príliš náročné. Mohlo by to znamenať, že pre menej zámožných ľudí, najmä pre rodiny bude takmer nemožné požiadať o vízum a vycestovať do Európskej únie. Chce sa Európska únia ukázať v zahraničí v takomto svetle?

Rada a Komisia sa na túto situáciu snažia reagovať tým, že sa obracajú na súkromný sektor. Navrhujú dať externým poskytovateľom služieb právo prijímať žiadosti o vízum a biometrické údaje a zasielať ich na príslušné konzuláty. Náklady, ktoré s tým súvisia, prechádzajú na žiadateľov. A to nie je všetko! Podľa môjho názoru sa týmto spôsobom nedá zaručiť bezpečnosti uchovávania a dôvernosť všetkých týchto nesmierne citlivých údajov. Najdôležitejšie je preto povoliť externé spracovanie v každom prípade len za tých najprísnejších podmienok a v priestoroch, ktoré majú diplomatickú ochranu.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE).(PT) Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda Komisie, dámy a páni, naším zámerom bolo zaručiť pomocou tejto iniciatívy interoperabilitu medzi všetkými členskými štátmi, zaistiť rovnakú úroveň ochrany osobných údajov a rovnaké zaobchádzanie so všetkými žiadateľmi o azyl. Podporujem predovšetkým snahy o zjednodušenie postupov udeľovania víz žiadateľom podľa zásady „na jednom mieste“ a s využitím biometrických identifikátorov, t. j. obrazu tváre a desiatich odtlačkov prstov žiadateľa, ktoré sú uložené v centrálnom vízovom informačnom systéme (VIS).

Treba zdôrazniť, že, ako uviedol pán podpredseda Barrot, tieto údaje budú používané na identifikáciu. Úplne iná situácie vládne v otázke európskych pasov, pri ktorých je povolené odobrať iba dva odtlačky prstov, aby mohli byť použité len na identifikáciu, t. j. na porovnanie „jeden s jedným“, a na žiadne iné účely. Z tohto hľadiska vítam ochotu Európskej komisie, ako to teraz na plenárnej schôdzi prezradil pán podpredseda Barrot, podieľať sa na vypracovaní štúdie o realizovateľnosti odoberania odtlačkov prstov deťom, ktorú požaduje Parlament.

Pán predsedajúci, vzhľadom na to, že uskutočníme celkový prieskum kódexu Spoločenstva o vízach, samostatná diskusia o tomto konkrétnom návrhu by mala zmysel len vtedy, ak by viedla k urýchleniu celého procesu. Tento cieľ sa však nepodarí splniť. Zajtra budeme hlasovať o návrhu, ktorý v prvom čítaní neprešiel a ktorý predstavuje iba prvú etapu dlhého procesu. Preto mám vážne pochybnosti o tom, či je potrebné pokračovať v samostatnej diskusii o tomto návrhu, keď to vyzerá tak, že jej harmonogram sa veľmi podobá na harmonogram prieskumu vlastného kódexu.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE). - Pán predsedajúci, mám len jednu rýchlu poznámku. Najväčšou občianskou slobodou, ktorú všetci máme, je život sám. Keď rokujeme o otázkach mimoriadnych bezpečnostných opatrení, vždy sa rozbehne diskusia a dôjde k polarizácii názorov – o otázkach, ktoré by sme mohli vnímať ako niečo, čo obmedzuje naše občianske slobody, ako to zvyčajne označujeme. Chcem sa len uistiť, či je pán komisár spokojný, že ruka v ruke s tým, čo nás čaká teraz, pôjde nevyhnutná kontrola a vyváženosť; chcem si byť istá, že sa neminieme skutočný cieľ; chcem sa ubezpečiť, že iba zavádzame bezpečnostné opatrenia, opatrenia na identifikáciu, na ktorú má svet, v ktorom dnes žijeme, naozaj právo.

Môj kolega, pán Coelho, nám pred chvíľou pripomenul, že nedohodnúť sa o tejto veci v prvom čítaní je dôležitým signálom. Ide o veľmi citlivú oblasť a čoraz viac občanov sa pozastavuje nad tým, že sa im – vo všeobecnom slova zmysle – berie „sloboda“.

Na tomto mieste skončím: život je tou najväčšou občianskou slobodou. Musíme urobiť všetko, čo sa z hľadiska bezpečnostných a mimoriadnych opatrení naozaj dá ospravedlniť ochranou života. Chcela by som od vás, aby ste ma ubezpečili, že i tam existuje kontrola a vyváženosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, podpredseda Komisie.(FR) Vážený pán predsedajúci, pozorne som počúval rôznych rečníkov. Predovšetkým by som vám chcel pripomenúť informáciu, ktorá už bola doplnená do tohto súboru. Pokiaľ ide o odoberanie odtlačkov prstov deťom, zaznelo tu, že čísla ukazujú, že odtlačky prstov v databázach obsahujúcich podrobné informácie o 1,5 miliónoch žiadateľov o vízum mali vysokú kvalitu a spoľahlivosť, a bolo mi povedané, že technický dokument dosvedčujúci toto tvrdenie bol poslaný pani barónke Ludfordovej.

Avšak za seba by som vás chcel uistiť, že som v každom prípade absolútne pripravený začať štúdiu, o ktorú plným právom žiadate, aby sme naozaj zistili, nakoľko sú spomínané biometrické údaje spoľahlivé a či sú potrebné alebo nie. Myslím, že to je dobrý nápad. Naozaj ma zaujíma, pani barónka Ludfordová, či by sme nemohli dospieť k istému kompromisu tým, že odlíšime odtlačky prstov odobraté deťom vo veku od šesť do dvanásť rokov, ktoré by sa používali výlučne na účely overovania, od odtlačkov odobratých deťom starším ako dvanásť rokov, ktoré sa v súčasnosti môžu používať aj na iné účely.

V každom prípade urobím aj naďalej všetko, čo bude v mojich silách, aby som dosiahol dohodu s novým predsedníctvom EÚ, a posnažím sa o to, aby boli želania Parlamentu do veľkej miery zohľadnené.

Čo sa týka druhého bodu, outsourcingu, isteže máme určité obavy, pokiaľ ide o prílohu obsahujúcu prehľad minimálnych požiadaviek, ktoré sa majú zahrnúť do zmlúv podpísaných členskými štátmi a externými poskytovateľmi služieb. Komisia zároveň vydala dokument s prehľadom rôznych technických opatrení na zabezpečenie údajov. Cením si však váš záujem o túto otázku bezpečnosti údajov; je pravda, že v tretej krajine by mohlo hroziť nebezpečenstvo, že by údaje uchovávané v priestoroch externého poskytovateľa služieb mohli byť odcudzené alebo že by sa mohli stať terčom dôkladnej povinnej prehliadky. Je dôležité, aby sme si uvedomili, že si treba dávať pozor na toto nebezpečenstvo. Optimisticky a s opatrnosťou predpokladám, že dialóg o tejto otázke bude pokračovať. Toto sú moje názory. Ako povedal pán Coelho, je pravdou, že by sme sa mohli pokúsiť o to, aby boli táto správa a vízový kódex spracované spoločne, bok po boku, ako sa hovorí.

Na záver môžem Parlamentu a pani spravodajkyni, pani barónke Ludfordovej, ktorej by som sa chcel poďakovať za celú jej prácu, potvrdiť, že som rozhodnutý dohodnúť sa veľmi rýchlo na kompromise, takže požiadam Rada, aby viac načúvala slovám Parlamentu, a takisto budem dúfať, že Parlament sám od seba, s prihliadnutím na záväzky, ktoré Komisia prijme, prejaví istú mieru porozumenia. To je cena, ktorú budeme musieť zaplatiť, ak chceme dosiahnuť kompromis. Túto vec mierne zveličujem, pretože chceme výkonný a spravodlivý vízový informačný systém; a ak máme šancu dosiahnuť ho, potom sa všetky problémy, o ktorých sme diskutovali, musia vyriešiť, vážený pán predsedajúci, a ja by som rád poďakoval všetkým poslancom, ktorí dnes večer vystúpili.

 
  
MPphoto
 
 

  Sarah Ludford, spravodajkyňa. – Vážený pán predsedajúci, chcela by som sa poďakovať všetkým kolegom a najmä tým tieňovým, s ktorými som spolupracovala. Naša spoločná práca bola veľmi konštruktívna a oceňovala som ich pozitívny prínos. Všetci sme sa usilovne zapájali a ja som im veľmi vďačná.

Chcem, aby VIS fungoval a bol čo najskôr uvedený do prevádzky. V istom zmysle je to moje dieťa, pretože som bola spravodajkyňou o vlastnom systéme. Ale ako už upozornili kolegovia, hovoríme o veľmi citlivých osobných údajoch a v tejto chvíli možno o 70 miliónoch položiek. Nemôžeme si dovoliť pristupovať k VIS ako k jednému veľkému experimentu. Musíme pokračovať v predbežnej opatrnosti. Súhlasím s pani Ždanokovou a pani Rourovou a s ďalšími, že nemáme dosť skúseností na to, aby sme si mohli byť istí, že sa vyhneme problémom, napríklad v prípadoch, kedy sú odtlačky prstov odoberané šesťročným deťom.

Pán komisár hovoril o možnosti spustenia systému s tým, že v prípade vekovej kategórie šesť až dvanásť rokov by sme mali len možnosť overovať. To by teraz mohlo naraziť na isté obavy, ale nie z praktických dôvodov či kvôli nákladom, ktoré sú každé dva roky potrebné na zhromažďovanie týchto údajov. Úprimne povedané, myslím si, že Rada vôbec nepočítala s tým, že k tomu dôjde.

Ako zdôraznila pani Rourová, máme vytvoriť alebo sme už vytvorili spoločnú vízovú politiku. Preto je takým sklamaním, že členské štáty nie sú v podstate vôbec ochotné spolupracovať na základe rovnakých východísk a že chcú uplatňovať rôzne vízové poplatky, a to až do výšky 60 EUR. Priala by som si, aby bola Komisia aktívna a snažila sa primať členské štáty k tomu, aby spolupracovali na rôznych miestach.

Pani Klamtová, ktorej veľmi pekne ďakujem za konštruktívnu kritiku a ochotu spolupracovať, pripomenula, že odoberanie odtlačkov prstov deťom vo veku od šiestich rokov bude účinným nástrojom proti obchodovaniu s deťmi. Musím povedať, že neviem o nijakom serióznom výskume, ktorý by sa zaoberal touto problematikou. Prečo by sme si mali zvoliť vekovú hranicu šesť rokov? Prečo nie päť alebo štyri alebo tri či napríklad nula? Mohlo by predsa hroziť oveľa väčšie nebezpečenstvo, že skôr bude unesené dojča ako šesťročné dieťa.

Na záver len dodám, že návrh pána Coelha na spojenie tejto správy a vízového kódexu je zaujímavý. Vhodil do tejto diskusie tzv. falošnú loptičku, ako tomu hovoria hráči kriketu, ale aj tak ho budeme musieť vrátiť do výboru a počkať si na jeho názor. Do istej miery som tomu naklonená, ale myslím si, že záleží na výbore.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. - Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok, 10. júla 2008.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia