Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 9 Ιουλίου 2008 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

23. Αλιευτικοί στόλοι της ΕΕ που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση (συζήτηση)
PV
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την κοινή συζήτηση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με την ανάληψη ειδικής προσωρινής δράσης για την προώθηση της αναδιάρθρωσης των αλιευτικών στόλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση (COM(2008)0454 - C6-0270/2008 - 2008/0144(CNS)).

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, Μέλος της Επιτροπής. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς είμαι ευγνώμων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο κανόνισε τη συγκεκριμένη συζήτηση σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

Όπως γνωρίζετε, χθες η Επιτροπή ενέκρινε μια πρόταση κανονισμού που περιέχει πολύ σημαντικά στοιχεία σε μια δέσμη έκτακτων μέτρων της ΕΕ με στόχο την αντιμετώπιση της κρίσης καυσίμων. Σήμερα ζητώ τη συμφωνία σας για τη συγκεκριμένη πρόταση.

Δυστυχώς, η Επιτροπή δεν μπόρεσε να εγκρίνει την πρότασή της στις 3 Ιουλίου όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί. Ο λόγος είναι η ενδελεχής εξέταση στην οποία έπρεπε να υποβληθεί η πρόταση, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι είναι ένα πραγματικά αποτελεσματικό μέτρο για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Η Επιτροπή Αλιείας διεξήγαγε μια χρήσιμη συζήτηση σήμερα το πρωί, για την οποία την ευχαριστώ. Μπόρεσαν να διασαφηνιστούν και να συζητηθούν διάφορα ζητήματα και εύχομαι να μπορέσω να λάβω υπόψη μου τις σημαντικές και χρήσιμες εισηγήσεις κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα. Αναμένω με ενδιαφέρον τη συζήτηση μαζί σας, ελπίζοντας ότι αυτό μπορεί να προλειάνει το έδαφος για την ευνοϊκή γνωμοδότησή σας επί της πρότασής μας στην αυριανή ψηφοφορία.

Όπως σας είχα εξηγήσει μόλις πριν από τρεις εβδομάδες, ο κλάδος της αλιείας αντιμετωπίζει μια διαρθρωτική και διαρκή κρίση. Για πολλά χρόνια, ο στόλος της ΕΕ είχε παγιδευτεί σε έναν φαύλο κύκλο πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας, υπεραλίευσης και φθίνουσας κερδοφορίας. Την ίδια στιγμή, οι αλιείς δεν μπορούσαν να ωφεληθούν από τη μείωση της προσφοράς και την αύξηση των τιμών λιανικής πώλησης των αλιευτικών προϊόντων. Ως εκ τούτου, τα κέρδη μειώνονται καθιστώντας τον κλάδο περισσότερο ευάλωτο από άλλους σε ενδεχόμενη δραστική αύξηση του κόστους, όπως συνέβη και με την τιμή του πετρελαίου.

Η Επιτροπή κατανοεί την ανάγκη για συντονισμένη δράση σε επίπεδο ΕΕ έτσι ώστε να αποσοβηθεί μια σοβαρή κρίση για τον κλάδο και να διασφαλιστεί η απευθείας αντιμετώπιση του προβλήματος. Και αυτό δεν σημαίνει μόνο δυνατότητα λήψης ανακουφιστικών έκτακτων μέτρων αλλά και δέσμευση να αντιμετωπιστεί επιτέλους το βασικό ζήτημα της πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας, το οποίο υπονομεύει όλες τις προσπάθειές μας, προκειμένου να επαναφέρουμε τον κλάδο σε τροχιά αειφορίας και κερδοφορίας.

Για αυτούς τους λόγους, η Επιτροπή έχει προτείνει μια δέσμη έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση, αφενός μεν, της οικονομικής και κοινωνικής δυσπραγίας που έχει πυροδοτήσει η δραματική αύξηση της τιμής του πετρελαίου, αφετέρου δε, των υποκείμενων διαρθρωτικών προβλημάτων του ευρωπαϊκού στόλου. Πιστεύω ότι είναι ζωτικής σημασίας να επικεντρώσουμε την ενίσχυσή μας στους στόλους που είναι περισσότερο εξαρτημένοι από τα καύσιμα και πλήττονται επομένως περισσότερο από την τρέχουσα πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα.

Προτείνουμε, επομένως, τα κράτη μέλη να προβούν άμεσα στη χορήγηση ενίσχυσης για την προσωρινή παύση, το οποίο θα είναι σαν ένα εισαγωγικό μέτρο για την αναδιάρθρωση, και στη συνέχεια να δημιουργήσουν προγράμματα προσαρμογής στόλου στα οποία θα αρθούν οι περιορισμοί πρόσβασης στην πριμοδότηση της μόνιμης παύσης – διάλυση. Πρόσθετη ενίσχυση για την προσωρινή παύση, καθώς και για τον εκσυγχρονισμό και την ενεργειακή αποδοτικότητα θα διατίθεται για όσα σκάφη συμμετέχουν στα εν λόγω προγράμματα. Θα χορηγείται ενίσχυση μερικού παροπλισμού στους επιχειρηματίες που θα αντικαθιστούν τα παλαιά σκάφη με μικρότερα σκάφη καλύτερης ενεργειακής απόδοσης.

Έχοντας ως βάση τις περαιτέρω οικονομικές αναλύσεις, μπορεί επίσης να εξεταστεί το ενδεχόμενο πιθανών τροποποιήσεων στο καθεστώς de minimis για την αλιεία. Επιπλέον, θα εισηγηθούμε διατάξεις που θα προβλέπουν τις προσωρινές μειώσεις των εισφορών των υπαλλήλων σε ό,τι αφορά τις καταβολές τους υπέρ της κοινωνικής ασφάλισης.

Πρόκειται επίσης να αναληφθούν ειδικές πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση της αξίας των αλιευμάτων στο πρώτο σημείο πώλησης. Η Επιτροπή σχεδιάζει να συνδράμει προσωρινά έργα για τον κλάδο, εκτός των πόρων που θα διαθέσει στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ). Έχει επίσης προβλεφθεί η λήψη πρόσθετων μέτρων για να ενθαρρυνθεί η μετάβαση στις τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας, να μετριαστεί ο κοινωνικοοικονομικός αντίκτυπος της κρίσης και να διευκολυνθεί ο επαναπρογραμματισμός και η εκταμίευση των πόρων του ΕΤΑ.

Τα παραπάνω μέτρα θα αποτελέσουν προσωρινές εξαιρέσεις από τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας, προκειμένου να υποστηρίξουν την ταχύτερη προσαρμογή του στόλου της ΕΕ στην παρούσα κατάσταση και να προσφέρουν προσωρινή ανακούφιση κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου.

Πιστεύω ότι τα συγκεκριμένα μέτρα θα μπορέσουν να δώσουν σημαντική ώθηση στον κλάδο για τη διαρθρωτική του προσαρμογή, διευκολύνοντας ταυτόχρονα τη μετάβαση για τους αλιείς, τους ιδιοκτήτες των σκαφών και όσους απασχολούνται στις υπηρεσίες εξυπηρέτησης κατά τη διάρκεια της περιόδου προσαρμογής. Η Επιτροπή έχει ξεκινήσει πολύ σημαντικές και εποικοδομητικές συνομιλίες με τον κλάδο για το συγκεκριμένο ζήτημα και ο κλάδος στηρίζει γενικότερα τις πρωτοβουλίες μας.

Σε ό,τι αφορά τις επίσημες τροπολογίες που κατέθεσε το Κοινοβούλιο στην πρόταση της Επιτροπής, μπορούμε να δεχθούμε την τροπολογία που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 13 και όντως η συγκεκριμένη τροπολογία θα πρέπει να ισχύει για όλα τα σκάφη. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν μπορεί να υποστηρίξει την τροπολογία στο άρθρο 18, παράγραφος 2 αφού η εν λόγω τροπολογία θα καθιστούσε δυσεφάρμοστο στην πράξη το μέτρο του μερικού παροπλισμού.

Τέλος, έχει μεγάλη σημασία να εκφράσω την πεποίθησή μου ότι σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορούμε να δώσουμε μεγαλύτερη ώθηση στην κοινή αλιευτική πολιτική, ειδικά στο πλαίσιο της βιωσιμότητας των πόρων.

Γνωρίζω ότι το χρονικό περιθώριο είναι πολύ μικρό και ότι το Κοινοβούλιο δεν έχει πολύ χρόνο στη διάθεσή του για να αντιδράσει. Ωστόσο, δεδομένης της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης που αντιμετωπίζει ο αλιευτικός κλάδος, ελπίζω να μπορέσω να στηριχτώ στην υποστήριξη του Κοινοβουλίου, ώστε τα εν λόγω μέτρα να εγκριθούν το συντομότερο δυνατό.

 
  
MPphoto
 
 

  Carmen Fraga Estévez, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (ES) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς συμφωνώ με τον κ. Borg ότι είναι κρίμα που χρειάστηκε να εργαστούμε κατ’ αυτόν τον τρόπο, έχοντας ως βάση ανεπίσημα κείμενα που δεν έχουν ακόμα μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες, αν και εδώ και αρκετό καιρό, το Κοινοβούλιο ζητά μέτρα και κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τη σοβαρή κρίση που απειλεί τον αλιευτικό κλάδο. Προφανώς, κύριε Borg, και εμείς έχουμε συνειδητοποιήσει τον έκτακτο χαρακτήρα της περίστασης από σεβασμό προς τον αλιευτικό μας κλάδο.

Με τον ίδιο τρόπο, θα ήθελα να τονίσω ότι η συγκεκριμένη πρόταση αποτελεί, όπως επεσήμανε ο κ. Borg, ένα μόνο στοιχείο από μια δέσμη μέτρων και ότι δεν έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα ή τις σημαντικότερες λεπτομέρειες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προβούμε σε μια συνολική αξιολόγηση των νέων μέτρων de minimis, των τροποποιήσεων του καθεστώτος των κρατικών ενισχύσεων, των κατευθυντηρίων γραμμών για τη νέα κοινή οργάνωση της αγοράς, ή του νέου έκτακτου χρηματοδοτικού μέσου, στα οποία αναφέρεται η πρόταση της Επιτροπής.

Όσον αφορά την τροποποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας που πρότεινε η Επιτροπή, εκτιμώ τις προσπάθειες για περισσότερη ευελιξία, αν και θα ήταν πιο πρακτικό να ακολουθούσαμε τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν είχαν εγκριθεί, προτάσεις που ήταν περισσότερο κατάλληλες για περιόδους κρίσεων, όπως π.χ. αλλαγές στις μηχανές, και οι οποίες ενδεχομένως να μην είχαν επιτρέψει να διολισθήσουμε στις επικίνδυνες μεθόδους που εφαρμόζουμε σήμερα, όπως π.χ. είναι η διάλυση.

Είμαι επίσης πολύ ευγνώμων, και το εννοώ, για την προθυμία που επέδειξε σήμερα το πρωί ο κ. Borg να συμπεριλάβει διάφορες τροπολογίες που προτάθηκαν στην Επιτροπή Αλιείας, μεταξύ των οποίων και την πρότασή μου, καθώς και για το γεγονός ότι αποδέχτηκε να συμπεριληφθεί στην περίοδο αναφοράς για την πρόσβαση στα οφέλη που προβλέπονται από το πρόγραμμα προσαρμογής στόλου, και το σύνολο των πωλήσεων των πρώτων έξι μηνών του 2008, που ήταν η περίοδος με τις υψηλότερες τιμές του πετρελαίου, εκτός από εκείνες του 2007.

Τέλος, θα θέλαμε τα θιγόμενα κράτη μέλη να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για την εφαρμογή τόσο των συγκεκριμένων, όσο και των άλλων μέτρων. Η μπάλα βρίσκεται όντως στο γήπεδό τους· πρέπει να δράσουν γρήγορα προκειμένου να διασφαλίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο ότι τα εν λόγω μέτρα, και εκείνα που ακόμα εκκρεμούν, θα συνεισφέρουν πραγματικά στην αντιμετώπιση της κρίσης του αλιευτικού κλάδου.

Δεν θα ήθελα να συμβεί ό,τι συνέβη με τον κανονισμό σχετικά με την παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία (IUU), όπου το Συμβούλιο αποφάσισε ότι θα τεθεί σε ισχύ μόλις το 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Rosa Miguélez Ramos, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (ES) Κύριε Πρόεδρε, μίλησα στην ολομέλεια τον Ιούνιο και τόνισα ότι οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να αντιμετωπίσουν την κρίση μαζί, μέσω ενός αποτελεσματικού και αμερόληπτου μηχανισμού που θα μπορεί να επιτρέψει τη λήψη έκτακτων μέτρων σε κοινοτικό επίπεδο.

Εμείς, οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές, είμαστε ικανοποιημένοι που τα προβλήματα του συγκεκριμένου κλάδου έχουν αρχίσει να αντιμετωπίζονται σε κοινοτικό επίπεδο και που η πρόταση περιλαμβάνει μέτρα τα οποία εμείς, τα μέλη του Κοινοβουλίου, τα έχουμε συζητήσει επανειλημμένως, και τα οποία οι κυβερνήσεις των κρατών μελών που έχουν πληγεί περισσότερο τα ζητούσαν εδώ και πολύ καιρό. Ελπίζουμε, κύριε Borg, ότι τα μέτρα που προτείνετε θα αναδείξουν δύο προβλήματα τα οποία οι ευρωπαϊκοί στόλοι αντιμετωπίζουν για μεγάλο χρονικό διάστημα: την υπερβολική εξάρτηση από τα καύσιμα και την ανάγκη βελτίωσης της εμπορικής προώθησης των αλιευτικών προϊόντων.

Όπως αναμενόταν, συμφωνούμε με τα χρηματοδοτικά μέτρα, και με κάποια περισσότερο από κάποια άλλα, όπως π.χ. με την προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων και τις αλλαγές των μηχανών και των αλιευτικών εργαλείων· είμαστε επίσης πολύ ικανοποιημένοι που η ενίσχυση επεκτείνεται για πρώτη φορά και στους εργαζόμενους στην ξηρά, κάτι το οποίο οι σοσιαλιστές είχαμε ζητήσει επανειλημμένα.

Χαιρετίζουμε επίσης την εξαγγελία σας ότι και άλλες προτάσεις ευρύτερου περιεχομένου είναι στα σκαριά, όπως π.χ. αυτές που προορίζονται για τη βελτίωση της εμπορικής προώθησης καθώς και του μηχανισμού καθορισμού των τιμών με μια συνακόλουθη μείωση του καθεστώτος de minimis, το οποίο, όπως αναφέρατε, εξαρτάται από το πόρισμα μιας μελέτης οικονομικού αντίκτυπου.

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, εμείς στο κόμμα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών δεν εκμεταλλευτήκαμε την ευκαιρία να τροποποιήσουμε την πρόταση, έτσι ώστε στην αυριανή συνάντηση να μπορέσει να εγκριθεί χωρίς αντιδράσεις, όπως εσείς ζητήσατε, με απώτερο στόχο την έγκρισή της από το Συμβούλιο Αλιείας τον προσεχή Μάρτιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Morillon, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, είναι προφανές ότι εν προκειμένω συνεχίζουμε τη συζήτηση κατά την οποία, ύστερα από σχεδόν δύο ώρες σήμερα το πρωί, μπορέσαμε να σημειώσουμε κάποια πρόοδο στο συγκεκριμένο ζήτημα. Θα ήθελα μόνο να επανέλθω εν συντομία σε τρία σημεία, τα οποία θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά.

Κατανοούμε πλήρως τις προτεραιότητές σας σε ό,τι αφορά τα έκτακτα και προσωρινά μέτρα τα οποία πρόκειται να εφαρμοστούν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των αλιευτικών μας στόλων, οι οποίοι καταναλώνουν και πολύ μεγάλες ποσότητες μαζούτ. Ωστόσο, πρέπει να τονίσω ότι οι ενέργειες αυτές δεν θα πρέπει να αποβούν σε βάρος όσων έχουν κατορθώσει να μειώσουν την ενεργειακή τους εξάρτηση χρησιμοποιώντας εξαρτήματα και μεθόδους αλίευσης που αρμόζουν πολύ περισσότερο στις σημερινές απαιτήσεις. Αυτό είναι το σημείο εκκίνησης στο οποίο θα πρέπει να δοθεί έμφαση για ψυχολογικούς λόγους.

Δεύτερον, προτείνατε μέτρα τα οποία θα έχουν φυσικά άμεσα αποτελέσματα αλλά και που θα αποκτήσουν και ένα μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χαρακτήρα. Πρόκειται για μέτρα ρύθμισης της αγοράς, και είναι πολύ ευπρόσδεκτα, αν και δυστυχώς δεν μπορούμε να περιμένουμε θαύματα στον τομέα αυτόν σε πολύ βραχυπρόθεσμη βάση.

Το τρίτο και τελευταίο σημείο είναι ότι με τα μέτρα αυτά δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπουμε τη συζήτηση που έχουμε μαζί σας από τότε που αναλάβατε τα καθήκοντά σας, σχετικά με μια μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής που θα επιτρέψει στους αλιείες να αποκτήσουν μια καλύτερη ιδέα για την παραγωγική τους ικανότητα, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι δυσλειτουργίες που προκαλούνται όταν τα σύνολα των επιτρεπομένων αλιευμάτων (TAC) και οι ποσοστώσεις χρειάζεται να μεταβληθούν ξαφνικά χωρίς προειδοποίηση, και που από άποψη κερδοφορίας αποβαίνουν ιδιαίτερα επιζήμιες για τις δραστηριότητες του αλιευτικού μας κλάδου.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. (PT) Κύριε Πρόεδρε, ο τίτλος της ανακοίνωσης της Επιτροπής και της πρότασης της Επιτροπής για έναν κανονισμό του Συμβουλίου είναι αρκετός για να επιβεβαιωθεί, αν ποτέ υπήρξε αμφιβολία επί τούτου, ότι τα προτεινόμενα μέτρα δεν αποβλέπουν στην αντιμετώπιση των αιτιών της τρέχουσας επιδείνωσης της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης στον αλιευτικό κλάδο. Παρά τα αποσπασματικά μέτρα για την ικανοποίηση των δικαιολογημένων αιτημάτων της συντριπτικής πλειονότητας του αλιευτικού κλάδου, για άλλη μια φορά παρατηρούμε ότι επιχειρείται η εκμετάλλευση της επιδείνωσης της οικονομικής κατάστασης στον εν λόγω τομέα, προκειμένου να θεσπιστούν μέτρα που θα ενθαρρύνουν και θα επιταχύνουν ακόμα περισσότερο τη μείωση του αριθμού των σκαφών.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι δεν έχουν κατατεθεί συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση δύο βασικών ζητημάτων: την αύξηση της τιμής των καυσίμων, της βενζίνης και του πετρελαίου, και τη διαμόρφωση και αύξηση της τιμής του ψαριού στο πρώτο σημείο πώλησης χωρίς να υπάρξει αντίστοιχη αύξηση για τους καταναλωτές. Μπορεί να μην υπάρχουν οικονομικοί πόροι για τον συντονισμό και την εφαρμογή μέτρων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τον κλάδο να ανταπεξέλθει στην αύξηση του κόστους των καυσίμων, ωστόσο, για την ολοένα και μεγαλύτερη μείωση των σκαφών, που αναφέρεται ως «μέτρο της αγοράς» διατίθενται εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Κανείς δεν θέλει να πιάσει τον ταύρο από τα κέρατα και να προωθήσει μια δίκαιη διανομή της προστιθέμενης αξίας στην αλυσίδα.

Βασικά, η Επιτροπή προωθεί μια σειρά από προτάσεις που είναι ουσιαστικά ανεπαρκείς αφού δεν απαντούν στις ανάγκες της συντριπτικής πλειονότητας του αλιευτικού κλάδου. Αυτό δείχνει ότι, στο τέλος, ο μοναδικός στόχος είναι η διάλυση του μεγαλύτερου μέρους αυτού του στρατηγικά οικονομικού κλάδου.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, πρόσκειμαι ολοένα και πιο θετικά στη συγκεκριμένη δέσμη προτάσεων αν και δεν παύω να προβληματίζομαι για την αποδοτικότητα των μέτρων.

Με ποιον τρόπο, κύριε Επίτροπε, διασφαλίζουμε ότι σε ολόκληρη την ΕΕ τα συγκεκριμένα μέτρα δεν θα προκαλέσουν κάποιας μορφής στρέβλωση του ανταγωνισμού; Βασιζόμενοι όχι σε κάτι που μπορεί να κάνει η Επιτροπή αλλά στο γεγονός ότι αποτελεί μια πραγματικότητα το ότι ορισμένα κράτη μέλη είναι περισσότερο πρόθυμα αναφορικά με τις δημόσιες δαπάνες και ότι προσπαθούν να συνδράμουν κλάδους σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι άλλα κράτη μέλη, και εφόσον υπάρχει επιφύλαξη για κάποια από αυτά τα μέτρα και ενθουσιασμός για κάποια άλλα, δεν θα οδηγηθούμε στην άνιση εφαρμογή και στη μειωμένη απόδοση των συγκεκριμένων μέτρων, με ενδεχόμενη επίπτωση στον ανταγωνισμό;

Πώς θα ελέγξετε αυτήν την εξέλιξη; Θα την ελέγξετε πράγματι, και τι είδους δράση θα αναλάβετε αν προκύψει στρέβλωση;

Η δεύτερη ένστασή μου έχει κάπως τοπικιστικό χαρακτήρα και εστιάζει κυρίως στο πρόγραμμα προσαρμογής στόλου. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα προβλέπει ειδικά μέτρα στήριξης με την προϋπόθεση ότι το πρόγραμμα θα επιφέρει μια μόνιμη μείωση της αλιευτικής ικανότητας του στόλου κατά 30%.

Ας πάρουμε για παράδειγμα την περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου, κύριε Επίτροπε. Στις τρεις από τις χώρες που αποτελούν το Ηνωμένο Βασίλειο, στη Σκωτία, στην Ουαλία και στη Βόρεια Ιρλανδία, η αλιεία είναι υπόθεση των τοπικών κυβερνήσεων οι οποίες λαμβάνουν και τις αποφάσεις. Θα ήταν λογικό αν η καθεμία από αυτές τις κυβερνήσεις εκπονούσε το δικό της πρόγραμμα προσαρμογής στόλου για τη δική της περιοχή, με το οποίο η αλιευτική ικανότητα θα μειωνόταν κατά 30%. Αλλά για την περίπτωση ολόκληρου του Ηνωμένου Βασιλείου, επειδή κάποιοι έχουν αδρανήσει, το συνολικό αποτέλεσμα μπορεί να μην είναι ακριβώς αυτό.

Είναι δίκαιο αυτό; Υπάρχουν ενέργειες στις οποίες θα μπορούσε να προβεί η Επιτροπή για να αμβλύνει την εν λόγω αδικία; Με λίγα λόγια, μπορεί η Επιτροπή να εξετάσει τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενδεχόμενης ανισότητας σε χώρες όπου υπάρχουν περιφερειακές κυβερνήσεις, και στις οποίες οι περιφερειακές κυβερνήσεις μπορεί να κάνουν το καθήκον τους ενώ οι εθνικές κυβερνήσεις όχι;

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Casaca (PSE). (PT) Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι τόσο η πολιτική κατεύθυνση της συγκεκριμένης πρότασης όσο και η χρονική στιγμή κατά την οποία υποβάλλεται είναι απολύτως σωστές. Νομίζω ότι αυτά είναι τα κατάλληλα μέτρα για την κατάσταση την οποία βιώνουμε στις ευρωπαϊκές θάλασσες. Νομίζω ότι αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε.

Αν εξετάσουμε προσεκτικά τη συγκεκριμένη πρόταση, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι να δούμε αν αυτή είναι εφαρμόσιμη ή όχι. Καθώς ο Επίτροπος ζήτησε την ανάληψη επείγουσας δράσης, το Κοινοβούλιο έδρασε επειγόντως και αποποιήθηκε του δικαιώματός του να εξετάσει και να υποβάλλει τροπολογίες για τον κανονισμό. Ωστόσο, το πρόβλημα είναι αν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν τόσο περίπλοκοι κανόνες σαν αυτούς, εντός της προβλεπόμενης χρονικής περιόδου.

Μία ρήτρα αναφέρει ότι τα σχέδια για μείωση θα πρέπει να ξεκινήσουν πριν από τις 30 Νοεμβρίου. Ωστόσο, τα συγκεκριμένα σχέδια για τη μείωση του αριθμού των σκαφών πρέπει να καταρτιστούν από τα κράτη μέλη και ορισμένα από τα εν λόγω προγράμματα πρέπει να εγκριθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφού οι χρηματοδοτικοί πόροι για τα προγράμματα θα προέλθουν από το υφιστάμενο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας. Τα εν λόγω προγράμματα είναι εξαιρετικά σύνθετα και περιέχουν υποχρεωτικά ποσοστά ενώ κάποιοι από τους κανόνες είναι σχεδόν ακατανόητοι, όπως ανέφερε και ο Επίτροπος σήμερα με το άρθρο 19, παράγραφος 4. Αυτό, κατ’ εμέ, φαίνεται να είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα: θα είναι μήπως ανέφικτη η πρακτική εφαρμογή αυτής της πρότασης λόγω των λεπτομερειών μου εμπεριέχονται σε αυτήν; Αν ναι, μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν πολύ λυπηρή.

Ζητώ επομένως από την Επιτροπή, τον Επίτροπο και όλους τους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης να σκεφτούν πολύ σοβαρά το κατά πόσο είναι εφικτό αυτό που προτείνεται εν προκειμένω, επειδή αν δεν είναι εφικτό εντός της προτεινόμενης χρονικής περιόδου, δεν αξίζει η προσπάθεια που μας ζητείται να καταβάλλουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Elspeth Attwooll (ALDE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, η Ομάδα της Συμμαχίας των Δημοκρατών και των Φιλελευθέρων για την Ευρώπη χαιρετίζει την πρόταση κανονισμού αλλά θα ήθελε να εκφράσει με τη σειρά της τη λύπη της για το γεγονός ότι δεν είχαμε καθόλου χρόνο για να υποβάλλουμε καλά επεξεργασμένες τροπολογίες επ’ αυτής. Ως εκ τούτου, είναι καλό που ακούμε ότι η Επιτροπή θα λάβει πλήρως υπόψη τις ανησυχίες που εκφράστηκαν τόσο στην επιτροπή σήμερα το πρωί, όσο και κατά τη διάρκεια της χθεσινοβραδινής συζήτησης και ότι θα διαπραγματευτεί με το Συμβούλιο ώστε να προβεί στις προσαρμογές που θα κρίνει ότι είναι κατάλληλες.

Δύο από αυτές τις ανησυχίες αφορούν τον μερικό παροπλισμό, τόσο όσον αφορά τη συμβολή του για την επίτευξη των στόχων σχετικά με τη μείωση της αλιευτικής ικανότητας, όσο και τις χρήσεις για τις οποίες θα διατίθενται οι εκάστοτε επιδοτήσεις. Θα ήταν καλό να λάβουμε κάποιες διαβεβαιώσεις από την Επιτροπή για αυτά τα σημεία.

Όσον αφορά τις δύο τροπολογίες, η πρώτη θεωρούμε ότι καλύπτεται ήδη αποτελεσματικά από το κείμενο. Υποστηρίζουμε σε μεγάλο βαθμό τη δεύτερη, καθώς θεωρούμε ότι έχει στόχο να καλύψει τις ανησυχίες που μόλις ανέφερα, αν και τελικά μπορεί να αποβεί αντιπαραγωγική για τη μείωση της αλιευτικής ικανότητας. Έτσι, από το να ψηφίσουμε βεβιασμένα για την προώθηση της συμπερίληψής της σε ένα νομοθετικό κείμενο, ζητούμε από την Επιτροπή να εξετάσει τα θετικά σημεία της ιδέας καθώς και αν θεωρεί σκόπιμο να αναπτυχθούν άλλα μέτρα που θα αποδίδουν έμφαση στη μείωση της κατανάλωσης των καυσίμων.

Τέλος, και σε περισσότερο προσωπικό επίπεδο, θα ήθελα να σταθώ σε δύο φράσεις της ανακοίνωσης της Επιτροπής οι οποίες αναφέρουν: «Η δέσμη αυτή μέτρων είναι σημαντικό να εφαρμοστεί με τρόπο που να εξασφαλίζει ίση μεταχείριση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μεταξύ των αλιέων της ΕΕ που απορρέουν από τη διαφορετική ικανότητα των κρατών μελών να κινητοποιήσουν τη δημόσια ή την κοινοτική χρηματοδότηση». Θα ήθελα να προσυπογράψω το σημείο που έχει ήδη αναφερθεί, ότι δηλαδή δεν θα πρέπει να υπάρξει στρέβλωση του ανταγωνισμού λόγω του διαφορετικού βαθμού προθυμίας των κρατών μελών για τη διάθεση της συγκεκριμένης χρηματοδότησης. Ευελπιστώ ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλιστεί ότι κάθε κράτος μέλος που διαθέτει αλιευτικό στόλο θα επωφεληθεί από τις ευκαιρίες που προσφέρει ο κανονισμός.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE). - (ES) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Borg, κυρίες και κύριοι, σε αυτήν την συζήτηση οφείλουμε να αναγνωρίσουμε αρκετά πράγματα.

Καταρχάς, αν η αλιευτική βιομηχανία δεν κραύγαζε «φτάνει πια!» δεν θα ήμασταν σήμερα εδώ να συζητάμε την επείγουσα ανάγκη για την υιοθέτηση μέτρων. Το πρώτο είναι αυτό.

Δεύτερον, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα εισάκουσαν αυτήν την κραυγή διαμαρτυρίας. Το Κοινοβούλιο συγκεκριμένα ενέκρινε ήδη ένα ψήφισμα σχετικά με την κρίση στην τελευταία περίοδο συνόδου του. Επιπλέον, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι όπως αναφέραμε και στον κ. Borg σήμερα το πρωί, η Επιτροπή ενήργησε με απροσδόκητη ταχύτητα παρουσιάζοντάς μας τη δέσμη μέτρων που συζητούμε σήμερα. Θα πρέπει όλοι μας να επικροτήσουμε τη συγκεκριμένη ενέργεια.

Φτάσαμε, επομένως, στη λύση του προβλήματος; Κάθε άλλο. Βρισκόμαστε μόλις στην αρχή. Η Επιτροπή υπέβαλε κάτι που θα μπορούσε να ονομαστεί ως ένα αρχικό έγγραφο πρώτου σταδίου για την αντιμετώπιση της κρίσης, ένα σχέδιο ενίσχυσης που εστιάζει στην αναδιάρθρωση του στόλου. Η Επιτροπή λοιπόν οφείλει τώρα να υποβάλει ένα σχέδιο για το δεύτερο στάδιο, με την ίδια αίσθηση του επείγοντος, το οποίο θα περιλαμβάνει μέτρα για την αύξηση της κερδοφορίας του στόλου και τη βελτίωση της εμπορικής προώθησης, καθώς και μέτρα που θα έχουν στόχο την αναβάθμιση της αξίας των αλιευμάτων στο πρώτο σημείο πώλησης, μέτρα για τα οποία προς το παρόν δεν διαθέτουμε κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Ωστόσο, το Συμβούλιο και οι κυβερνήσεις των κρατών μελών πρέπει να εφαρμόσουν μέτρα, ενεργώντας με την ίδια ταχύτητα, όπως ακριβώς η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο, και ευθυγραμμιζόμενοι με τα αιτήματά μας, θα πρέπει να αυξήσουν τους ελέγχους στα εισαγόμενα αλιευτικά προϊόντα και να ξεκινήσουν εκστρατείες διεξοδικής ενημέρωσης των καταναλωτών με στόχο την προώθηση των συμφερόντων των αλιέων μας.

Αν δεν υλοποιηθεί ένα τέτοιο σχέδιο, και αν αρκεστούμε στο κείμενο που έχουμε μπροστά μας σήμερα, κύριε Borg, το μόνο που θα έχουμε καταφέρει είναι να έχουμε προχωρήσει σε μια έξυπνη και γενναιόδωρη κίνηση η οποία εκμεταλλεύεται την τρέχουσα κρίση, όχι για να κάνει περισσότερο επικερδή τον αλιευτικό στόλο και να τον διασώσει από τη σοβαρή κρίση που αντιμετωπίζει σήμερα, αλλά για να τον περιορίσει.

 
  
MPphoto
 
 

  Luis Manuel Capoulas Santos (PSE). (PT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, ο αλιευτικός κλάδος είναι σίγουρα ο κλάδος εκείνος της οικονομίας που ταλανίζεται περισσότερο από την τρέχουσα πετρελαϊκή κρίση. Αυτό είναι γνωστό σε όλους. Για αυτό και χαιρετίζουμε το πολιτικό μήνυμα που στέλνει η Επιτροπή με τη δική της δέσμη μέτρων. Δεν θα είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτό που θα σταθεί εμπόδιο για την άμεση έγκρισή της, όπως ανέφεραν προηγουμένως και οι συνάδελφοί μου.

Γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, δεδομένου του μεγέθους του προβλήματος. Ωστόσο, έχοντας ήδη εξετάσει τις προτάσεις της Επιτροπής, δεν μπορώ να κρύψω τη βαθειά μου απογοήτευση. Όλα τα μέτρα δείχνουν προς την ίδια κατεύθυνση: τη μείωση του αριθμού των σκαφών. Ακόμα και τα υποτιθέμενα έκτακτα μέτρα, όπως η προσωρινή παύση, συνδέονται με τις υποχρεωτικές μειώσεις του στόλου.

Δεν καταλαβαίνω γιατί τα μέτρα που περιγράφονται στο άρθρο 7 αποκλείουν την αντικατάσταση των μηχανών και μου είναι επίσης δύσκολο να καταλάβω γιατί το πρόγραμμα προσαρμογής του στόλου θα πρέπει να καλύπτει σκάφη με ενεργειακό κόστος που αντιστοιχεί στο 30% και πλέον του κόστους παραγωγής. Και τα άλλα σκάφη, κύριε Επίτροπε, τα οποία σχεδόν όλα περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα, εκτός από τις μηχανότρατες; Και ο στόλος παράκτιας αλιείας, που από κοινωνική άποψη είναι πολύ σημαντικός; Ούτε μπορώ να καταλάβω γιατί τα μοναδικά σκάφη που καλύπτονται από το πρόγραμμα μερικής μείωσης είναι αυτά που χρησιμοποιούν ένα μόνο αλιευτικό εργαλείο και αντιπροσωπεύουν το 70% του στόλου που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο εργαλείο. Η εν λόγω απαίτηση, σε συνδυασμό με τον κανόνα μείωσης της αλιευτικής ικανότητας κατά 60% και τον περιορισμό της ικανότητας αυτής κατά 25% προκειμένου να υποστηριχθούν νέα σκάφη, καθιστά το συγκεκριμένο μέτρο εντελώς ανέφικτο, όπως είπε και ο συνάδελφός μου κ. Casaca πριν από λίγο.

Κύριε Επίτροπε, αντιλαμβάνομαι πόσο δύσκολο είναι για εσάς να βρίσκετε λύσεις για προβλήματα τέτοιου μεγέθους, αλλά δεν μπορούμε να δίνουμε στον κλάδο την ψευδαίσθηση ότι προσπαθούμε να θεραπεύσουμε τις αδυναμίες του, όταν τα μέτρα που λαμβάνουμε οδηγούν μόνο στη μείωση και στην εγκατάλειψη. Είναι καλύτερο να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους και να αναφέρουμε τι κάνουμε. Ζητώ επομένως από εσάς, παρά το σύντομο χρονικό περιθώριο που έχουμε μέχρι το Συμβούλιο της Δευτέρας, να καταβάλουμε μια προσπάθεια απλούστευσης και να γίνουμε περισσότερο ρεαλιστές, έτσι ώστε το θετικό πολιτικό μήνυμα να μην μετατραπεί σε μια τεράστια απογοήτευση για τον κλάδο που στηρίζει μεγάλες ελπίδες σ’ εμάς.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, όλοι όσοι βρισκόμαστε σε αυτή την αίθουσα αντιδρούμε σε ένα κείμενο της Επιτροπής το οποίο λάβαμε μόλις πριν από μερικές ώρες και περιλαμβάνει μια δέσμη μέτρων για την υποστήριξη του αλιευτικού μας στόλου εν μέσω της έρπουσας οικονομικής κρίσης. Η Επιτροπή εισηγείται τη λήψη έκτακτων μέτρων περιορισμένης χρονικής διάρκειας, και κυρίως κοινωνικής φύσεως, τα οποία είναι καλοδεχούμενα.

Τα κοινωνικά μέτρα απευθύνονται τόσο στους αυτοαπασχολούμενους αλιείς όσο και στους υπαλλήλους. Στην Ιρλανδία επικρατεί μια ιδιότυπη κατάσταση ύστερα από μια δικαστική απόφαση πριν από μερικά χρόνια, δυνάμει της οποίας όλοι σχεδόν οι ναύτες θεωρούνται αυτοαπασχολούμενοι ή μισθωτοί αλιείς και μέχρι σήμερα αποκλείονται από τις παροχές κοινωνικής ασφάλισης όταν δεν εργάζονται είτε για οικονομικούς λόγους είτε για λόγους που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες· έτσι χαιρετίζω τη συγκεκριμένη πτυχή.

Όσον αφορά τα μέτρα της προσωρινής «ακινητοποίησης» θα ήθελα διαβεβαιώσεις από την Επιτροπή ότι τα συγκεκριμένα μέτρα θα ισχύσουν για όλους όσους οφείλουν να ακινητοποιηθούν για σύντομο χρονικό διάστημα για οικονομικούς λόγους, καθώς και ότι ο περιορισμός ότι τα μέτρα αυτά θα είναι μόνο για όσους συμμετέχουν στο πρόγραμμα προσαρμογής θα εφαρμοστεί με διασταλτική ερμηνεία. Μια αίτηση για οποιασδήποτε μορφής αναδιάρθρωση θα είναι αρκετή για να μπορέσει να ισχύσει η ακινητοποίηση στον συγκεκριμένο τομέα.

Χαιρετίζω επίσης ένθερμα την ενίσχυση προσωρινού παροπλισμού, ο οποίος θα επιτρέψει στους αλιείς να στραφούν σε μικρότερα, περισσότερο φιλικά προς το περιβάλλον και αποδοτικά από ενεργειακή άποψη σκάφη. Θα ήθελα επίσης να πω ότι η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, που θα προκύψει από τη νέα αυτήν ενίσχυση του στόλου, θα πρέπει να υποστηριχθεί από τα κράτη μέλη ώστε να βοηθήσει τις κοινές τους προσπάθειες στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για το κλίμα, η οποία μας αφορά ολοένα και περισσότερο, ενώ θα πρέπει να συνδέσουμε τη δέσμη μέτρων για το κλίμα με τις προσπάθειες των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τα αποδοτικά από την άποψη της ενέργειας σκάφη, τα μικρότερα σκάφη και την αντικατάσταση των σκαφών για την ειδική αυτή περίπτωση.

Θεωρώ επίσης πολύ σημαντικό να ενθαρρύνουμε τον μερικό παροπλισμό που προτείνεται στο κείμενο επειδή με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν όσοι αλιείς θα θέλουν να συνεχίσουν να αλιεύουν και έχουν τις δεξιότητες και την εμπειρογνωμοσύνη γενεών να συνεχίσουν όντως να αλιεύουν, αν και σε μικρότερο βαθμό, ενόσω θα ξεπερνάμε την παρούσα οικονομική κρίση που τους ταλανίζει.

Σας ευχαριστώ λοιπόν για τα μέτρα. Ελπίζω ειλικρινά ότι τα κράτη μέλη θα τα εφαρμόσουν με τον σωστό τρόπο. Δεν υπάρχουν άλλα χρήματα, και ό,τι υπάρχει προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας. Μπορεί να είναι μέτρα «ασπιρίνες» για την αντιμετώπιση του προβλήματος, ας ελπίσουμε όμως ότι δεν θα αποβούν σε βάρος του ανταγωνισμού λόγω του διαφορετικού ύψους των πόρων που διαθέτουν τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι όλοι μας γνωρίζουμε τις αρνητικές επιπτώσεις των σημερινών τιμών του πετρελαίου και των καυσίμων. Μόλις τον Ιούνιο, η Age Concern Scotland ανέφερε ότι φέτος τον χειμώνα λόγω της ανόδου της τιμής του πετρελαίου θα είναι περισσότεροι οι ευάλωτοι άνθρωποι που θα πασχίζουν να ζεσταθούν. Ένας εκπρόσωπος της φιλανθρωπικής οργάνωσης είπε ακριβώς τα εξής: «κάθε φορά που η τιμή των καυσίμων αυξάνει κατά 1%, άλλοι χίλιοι άνθρωποι στην Σκωτία ζουν χωρίς τα επαρκή καύσιμα». Πολλοί από αυτούς είναι πάμφτωχοι συνταξιούχοι, που ζουν με ένα εισόδημα που έχει διαμορφωθεί σε πολύ χαμηλά επίπεδα και μπορεί ήδη να ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.

Στο πλαίσιο αυτό, αναρωτιόμαστε εύλογα για ποιον λόγο η Επιτροπή βιάζεται για την «υποτιθέμενη» διάσωση ενός συγκεκριμένου κλάδου. Λέω «υποτιθέμενη» επειδή νομίζω ότι πρέπει να αναρωτηθούμε αν η εξεταζόμενη επαναχάραξη των κατευθυντηρίων γραμμών του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας, και ενδεχομένως των de minimis κατευθυντηρίων γραμμών, μπορεί να διασφαλίσει ότι θα έχουμε έναν βιώσιμο αλιευτικό κλάδο. Αμφιβάλω ότι η συγκεκριμένη δέσμη μέτρων θα ικανοποιήσει τα αιτήματα κάποιων τμημάτων του αλιευτικού κλάδου, ειδικά αν οι τιμές των καυσίμων παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα και εμείς εξακολουθούμε να παρουσιάζουμε πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα.

Από μια πρόσφατη απάντηση της Επιτροπής σχετικά με τον βαθμό της πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας του αλιευτικού στόλου της ΕΕ, πληροφορήθηκα ότι η Επιτροπή εκτιμά πως παρουσιάζουμε, όπως αναφέρει, «μια σημαντική πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα σε κάποιες χώρες της Κοινότητας, η οποία κατά μέσο όρο ανέρχεται τουλάχιστον στο 40%». Η ανακοίνωση και ο κανονισμός του Συμβουλίου που τη συνοδεύει αναφέρονται στην ανάγκη μείωσης της πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας. Ας εξασφαλίσουμε ότι αυτό θα επιτευχθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, πέρασε η ώρα και για αυτό θα είμαι σύντομη. Νομίζω ότι έχει σημασία να σας αναφέρω τι είπε η Ομοσπονδία των Ιρλανδών Αλιέων τον Ιούνιο όταν πρωτοανακοινώθηκε η συγκεκριμένη δέσμη μέτρων. Προβληματίστηκαν και είπαν ότι κάθε ανάλογη πρόταση θα πρέπει να βασίζεται σε σημαντική χρηματοδότηση.

Νομίζω ότι έχει ήδη ειπωθεί πως δεν υπάρχει καμία πρόσθετη χρηματοδότηση και ότι αυτό που κάνουμε είναι μια ανακατανομή των πόρων που διαθέτουμε σήμερα. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ειλικρινείς ως προς αυτό δεδομένου ότι η συγκεκριμένη δέσμη μέτρων θα αποσπάσει πόρους από άλλα μέτρα που θα ήταν απαραίτητα, αν οι τιμές του πετρελαίου δεν είχαν προκαλέσει τα προβλήματα που προκάλεσαν στον αλιευτικό κλάδο, και σίγουρα, και σε άλλους κλάδους.

Πρέπει μάλλον να ντρεπόμαστε που αναγκάσαμε τους ανθρώπους του κλάδου να βγουν από τη θάλασσα και να κατέβουν στους δρόμους ώστε να μας πείσουν να αντιδράσουμε δυναμικά. Παρεμπιπτόντως, υπάρχουν κάποια σημεία της συγκεκριμένης δέσμης μέτρων, τα οποία αν εφαρμοστούν –και νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικότερο– θα φέρουν πολύ θετικά αποτελέσματα. Νομίζω ότι είναι σημαντικό που οι στόλοι οι οποίοι υποχρεώθηκαν να βγουν έξω, τρόπος του λέγειν, πριν από την εξαγγελία του συγκεκριμένου κανονισμού θα ενισχυθούν οικονομικά στο πλαίσιο των εν λόγω μέτρων.

Υπάρχουν όμως πολλά άλλα ζητήματα για τον αλιευτικό κλάδο. Το ένα που αναφέρατε, κύριε Επίτροπε, είναι το γεγονός ότι οι τιμές των ιχθύων έχουν μειωθεί παρά αυξηθεί. Θα ήταν ενδιαφέρον (ίσως όμως απόψε είναι πολύ αργά) να ακούσω πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η εξέλιξη, επειδή μόνο τότε θα έχουμε σημειώσει πρόοδο στον αλιευτικό κλάδο.

Πολύ συχνά, όταν οι άνθρωποι έχουν πρόβλημα, είτε είναι αγρότες είτε αλιείς, λένε ότι η Ευρώπη αντιδρά με μεγάλη καθυστέρηση. Στην προκειμένη περίπτωση, δεν αντιδράσαμε πολύ γρήγορα, αλλά τουλάχιστον καταλήξαμε κάπως γρήγορα στη θέση που λάβαμε σήμερα.

Ωστόσο, όπως έχουν αναφέρει και άλλοι, ό,τι έχουμε το έχουμε μόνο στα χαρτιά. Η προσπάθειά μας είναι περίπλοκη και μοιάζει λίγο με τη Συνθήκη της Λισαβόνας αλλά εύχομαι να γίνει αποδεκτή – ειδικά στην Ιρλανδία, όπου η Συνθήκη της Λισαβόνας απορρίφθηκε.

 
  
MPphoto
 
 

  Colm Burke (PPE-DE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, χαιρετίζω τις προτάσεις της Επιτροπής. Σαν σήμερα, πέρυσι, επισκεπτόμουν την εκλογική μου επικράτεια στο Castletownbere. Ήταν Ιούλιος του 2007 και οι αλιείς βρίσκονταν σε μια αρκετά δυσμενή κατάσταση όσον αφορά τον κλάδο γενικότερα. Δώδεκα μήνες μετά, αντιμετωπίζουμε πάλι τα ίδια προβλήματα· ως εκ τούτου, επικροτώ τις προτάσεις που υποβλήθηκαν σήμερα στην σε αυτήν την αίθουσα από την Επιτροπή.

Ωστόσο, χρειάζεται να ανταποκριθούν τα κράτη μέλη και σε άλλους τομείς που αφορούν ολόκληρο τον αλιευτικό κλάδο. Το γενικότερο θέμα που θέσατε στο μνημόνιό σας σχετικά με την ποσότητα, την ποιότητα και την προσφορά είναι πολύ σημαντικό και αφορά την εγγύηση ότι οι άνθρωποι που αλιεύουν και προσφέρουν τα ψάρια θα ανταμείβονται αναλόγως για το έργο που επιτελούν. Νομίζω ότι στο τέλος, ενώ ο καταναλωτής μπορεί να πληρώνει, οι μεσάζοντες είναι εκείνοι που αποκομίζουν το μεγαλύτερο κέρδος από την όλη διαδικασία. Νομίζω ότι ένα από τα πράγματα που πρέπει να αλλάξουμε είναι όλος ο τομέας της προαιρετικής σήμανσης. Πρέπει να καθιερώσουμε αυτόν τον μηχανισμό ώστε να μπορούμε να διακρίνουμε με ευκολία το προϊόν που προέρχεται από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και που σε πολλές περιπτώσεις, δεν τηρεί τους προβλεπόμενους κανονισμούς. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει αλλαγή στον συγκεκριμένο τομέα. Είναι πάρα πολλά τα προϊόντα που εισάγονται στην ΕΕ και δεν είναι, ως όφειλαν, συμβατά με τους κανονισμούς, και εμείς δεν κάνουμε αρκετά για να διασφαλίσουμε ότι υπάρχουν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για όλους τους ανθρώπους στην ΕΕ. Νομίζω ότι πρόκειται για έναν πολύ σημαντικό τομέα τον οποίον πρέπει να βελτιώσουμε. Αν και χαιρετίζω τους συγκεκριμένους κανονισμούς και τις συγκεκριμένες προτάσεις, νομίζω ότι πρέπει επίσης να εφαρμόσουμε τους κανονισμούς εκείνους που θα προορίζονται για τα προϊόντα που εισάγονται από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να μιλήσω για ένα συγκεκριμένο ερώτημα που ανέκυψε σήμερα το πρωί στην Επιτροπή Αλιείας, το οποίο έθεσα εγώ μαζί με τη συνάδελφό μου Carmen Fraga Estévez. Το άρθρο 12, παράγραφος 3 ορίζει ότι «Το σχέδιο προσαρμογής στόλου αφορά μόνον τους στόλους εκείνους στους οποίους το κόστος της ενέργειας αντιπροσωπεύει κατά μέσον όρο ποσοστό τουλάχιστον 30% του κόστους παραγωγής του οικείου στόλου, με βάση τον κύκλο εργασιών του για το 2007».

Μπορείτε να εγγυηθείτε σε εμάς εδώ σήμερα και να καταγραφεί ότι για την κατάρτιση των ανωτέρω αριθμητικών στοιχείων, θα συνυπολογιστούν και οι πρώτοι έξι μήνες του 2008, επειδή οι έξι αυτοί μήνες ήταν ιδιαίτερα κακοί από την άποψη της σημερινής ποσοστιαίας αύξησης του ενεργειακού κόστους για τον στόλο, ειδικά τα πιο ευάλωτα σημεία των στόλων μας;

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, αφού δικαιούμαστε να θέσουμε και άλλη μια ερώτηση, θα ήθελα να θέσω το εξής ερώτημα στον Επίτροπο. Υπό το φως των προγραμμάτων μερικού παροπλισμού και της πρότασης για πιθανή ανακατανομή του 25% της αλιευτικής ικανότητας η οποία στρέφεται μόνιμα προς τα νέα σκάφη, μήπως στην πραγματικότητα κάτι τέτοιο θα ισοδυναμούσε με την επαναφορά επιζήμιων επιδοτήσεων για την κατασκευή των σκαφών;

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, Μέλος της Επιτροπής. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για όλες αυτές τις παρεμβάσεις και για τα ερωτήματα που τέθηκαν. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όσο το δυνατόν περισσότερα αφού δεν είχαμε αρκετό χρόνο, όπως συνήθως έχουμε στην Επιτροπή Αλιείας και στην ολομέλεια, για να συζητήσουμε τις προτάσεις, δεδομένου του επείγοντος χαρακτήρα της συγκεκριμένης πρότασης.

Σχετικά με το καθεστώς de minimis, όπως αναφέραμε και στην ανακοίνωση, θα πραγματοποιήσουμε τις απαραίτητες οικονομικές αναλύσεις τις προσεχείς εβδομάδες και μήνες ενώ πριν από τα τέλη του έτους σκοπεύουμε να υποβάλουμε μια πρόταση της Επιτροπής, αν κριθεί αναγκαίο, στην περίπτωση που η οικονομική ανάλυση δείξει ότι μπορούμε να προχωρήσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση και εφόσον και οι κανόνες του ΠΟΕ το επιτρέψουν.

Η επόμενη αρκετά χρονοβόρα διαδικασία που αφορά τη διαβούλευση με τη συμβουλευτική επιτροπή των κρατών μελών και με τους ενδιαφερόμενους, και η τελική έγκριση από την Επιτροπή θα διαρκέσει περίπου έξι μήνες. Μιλάμε λοιπόν για ένα χρονικό περιθώριο που είναι αρκετά μεγάλο, αυτό είναι αλήθεια. Ωστόσο, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι το καθεστώς de minimis δεν είναι η λύση για την αναδιάρθρωση του στόλου που χρειαζόμαστε.

Είτε μας αρέσει, είτε όχι, υπάρχει μια κατάσταση πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας, και αν δεν την αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά, ποτέ δεν πρόκειται να βρούμε μια μόνιμη λύση. Δεν υπάρχει λόγος, το έχω πει επανειλημμένως, να ξοδεύουμε τα χρήματά μας για ένα πρόβλημα χωρίς να προσπαθούμε να βρούμε την πραγματική αιτία του προβλήματος, και αυτό ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε. Έχουμε τη διάθεση να παράσχουμε τη συνδρομή μας άμεσα και σε μεσοπρόθεσμη βάση στους αλιείς αλλά τονίζουμε επίσης το γεγονός ότι πρέπει να υπάρξει αποτελεσματική αναδιάρθρωση. Διαφορετικά, πρέπει να επιστρέφουμε εδώ κάθε χρόνο και να συζητάμε το ίδιο θέμα. Οφείλω λοιπόν να το ξεκαθαρίσω: η Επιτροπή δεν σκοπεύει να διαθέσει απλά και μόνο χρήματα για το πρόβλημα. Έτσι, κάθε μορφή μόνιμης αλιευτικής δραστηριότητας για τους αλιείς δεν μπορεί να μας οδηγήσει πουθενά. Για αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε όντως το πρόβλημα. Αυτή λοιπόν είναι η απάντησή μου σε ό,τι αφορά το καθεστώς de minimis, το οποίο εξετάζουμε.

Σχετικά με τα μέτρα της αγοράς, θα παρέχουμε πιο ειδικά μέτρα για να αποσαφηνιστεί η κατάσταση, δεδομένου ότι γύρω από το συγκεκριμένο θέμα υπάρχουν πολλά μέτωπα για τα οποία οφείλουμε να δράσουμε δεόντως. Καταρχάς, θα διαθέσουμε περισσότερους χρηματοδοτικούς πόρους για τα σκάφη που αλιεύουν με αντλίες και άλλες ενώσεις του κλάδου προκειμένου να καταρτιστούν αλιευτικά σχέδια, σχέδια προώθησης στην αγορά, πρωτοβουλίες ποιότητας και διακλαδικές πρωτοβουλίες. Κι όπως φαίνεται από τις άλλες χώρες, από τη Νορβηγία για παράδειγμα, έχουμε τη δυνατότητα να δούμε πώς τα σκάφη που αλιεύουν με αντλίες μπορούν να βοηθήσουν αποτελεσματικά τον τομέα εξαλίευσης. Όπως επισημάναμε και στην ανακοίνωσή μας, δεν πρόκειται για νέα εργαλεία ή μέσα. Περιγράφονται εκτενώς τόσο στην ΚΟΑ όσο και στο ΕΤΑ. Το πρόβλημα είναι ότι μέχρι στιγμής, ούτε ο κλάδος ούτε τα κράτη μέλη τα έχουν προωθήσει επαρκώς.

Σε ό,τι αφορά το σύστημα παρακολούθησης των τιμών, πάλι μαζί με τον κλάδο και τα κράτη μέλη θα χρησιμοποιήσουμε αυτήν την επιπλέον γνώση για τη δημιουργία εργαλείων παρακολούθησης σε όλη την αλυσίδα αξίας, προκειμένου να βοηθήσουμε τον κλάδο να προβλέπει την πορεία των τιμών πιο αποτελεσματικά στο μέλλον. Η Επιτροπή έχει δρομολογήσει σχετική μελέτη η οποία θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο. Υπάρχει πολιτική ώθηση στο συγκεκριμένο ζήτημα σε ευρύτερο πεδίο. Η πρόσφατη ευρωπαϊκή σύνοδος κορυφής υποστήριξε ευρύτερες πρωτοβουλίες της Επιτροπής για την παρακολούθηση των τιμών των τροφίμων και των μηχανισμών εξέλιξης των τιμών. Πάλι οι αρμόδιες επί του προϋπολογισμού αρχές θα διαθέσουν τον Σεπτέμβριο πρόσθετους χρηματοδοτικούς πόρους για ένα σύστημα παρακολούθησης των τιμών που θα αφορά τις τιμές των ιχθύων. Θα ξεκινήσουμε την προσπάθειά μας γρήγορα, δρομολογώντας καταρχάς ένα πιλοτικό έργο σχετικά με το πεδίο εφαρμογής και τις λεπτομέρειες του συγκεκριμένου εγχειρήματος, και το πλήρες σύστημα παρακολούθησης των τιμών θα πρέπει στη συνέχεια να προσδιοριστεί και να αρχίσει να λειτουργεί πριν από τα τέλη του 2009.

Σχετικά με την αύξηση των ελέγχων όσον αφορά την πιστοποίηση, τις απαιτήσεις σήμανσης και τον περιορισμό της παράνομης αδήλωτης και ανεξέλεγκτης αλιείας, και εδώ η Επιτροπή θα διαθέσει χρηματοδοτική στήριξη σε πρωτοβουλίες του κλάδου στον τομέα της παρακολούθησης της αγοράς, και ιδίως σε σχέση με την παρακολούθηση της συμμόρφωσης του τομέα με τις νομικές απαιτήσεις σχετικά με την πιστοποίηση, τη σήμανση κλπ. Σχεδιάζουμε να δημοσιεύσουμε προσκλήσεις υποβολής προτάσεων περί τα τέλη του 2008 με τις οποίες θα προσκαλούμε τις τομεακές οργανώσεις να καταρτίσουν συγκεκριμένες προτάσεις, ενώ η εφαρμογή των έργων αυτών θα ξεκινήσει εντός του 2009.

Στη συνέχεια, εντός του 2009, θα έχουμε επίσης την πλήρη αναθεώρηση της ΚΟΑ. Θα προσπαθήσω λοιπόν να δώσω κάποια ενδεικτικά χρονικά πλαίσια σχετικά με τα διάφορα μέτρα της αγοράς που εξετάζουμε.

Σχετικά με την περίοδο αναφοράς που τέθηκε από την κ. Fraga και την κ. Doyle, μπορώ να ξαναπώ ότι η προκαταρκτική εξέταση δείχνει ότι μπορούμε να ακολουθήσουμε την πρόταση αυτή. Είναι προφανές ότι η κατάσταση στα καύσιμα έχει αλλάξει σημαντικά από το 2007 και φαίνεται λογικό η σημερινή πραγματικότητα να αντανακλάται στον στόχο της δέσμης μέτρων που εξετάζουμε. Ωστόσο, οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι όλα τα οικονομικά δεδομένα που έχουν χρησιμοποιηθεί για την περίοδο αναφοράς από το 2007 έως το 2008 αποτυπώνουν ακριβώς την οικονομική κατάσταση για τον αντίστοιχο στόλο και τα αντίστοιχα σκάφη. Η υποχρεωτική μείωση της αλιευτικής ικανότητας κατά 30% θα εξακολουθεί να ισχύει. Η χρήση των αριθμητικών στοιχείων του 2008 θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει σε μια πιο εκτεταμένη εφαρμογή της συγκεκριμένης δέσμης μέτρων. Μπορώ λοιπόν να επιβεβαιώσω ότι προχωρούμε και υιοθετούμε τη συγκεκριμένη εισήγηση που μας ήλθε από την Επιτροπή Αλιείας σήμερα το πρωί.

Σχετικά με το αν η πρόταση αντιμετωπίζει τις αιτίες του προβλήματος, θα εξέφραζα την πεποίθηση ότι στην πραγματικότητα υπάρχουν δύο πρωταρχικοί στόχοι: αφενός μεν, η αντιμετώπιση της πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας, όπως έχω αναφέρει, προκειμένου να μπορέσουμε να επιβιώσουμε επωφελώς και στο μέλλον, αφετέρου δε, να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τους αλιείς ώστε τα αλιεύματά τους να έχουν μια λογική τιμή. Μόλις σκιαγράφησα τα μέτρα που προτείνουμε εν προκειμένω.

Σε ό,τι αφορά το ερώτημα που έθεσε ο Στρατηγός Morillon σχετικά με τα μέτρα που δεν θα πρέπει να εφαρμοστούν σε βάρος όσων έχουν ήδη υποβληθεί στη διαδικασία της αναδιάρθρωσης, και σε ό,τι αφορά το θέμα που έθεσε ο κ. Allister, η κ. Attwooll και άλλοι, αυτά είναι πολύ σχετικά. Θα ήθελα να πω ότι σε γενικές γραμμές, αν υπάρξει περαιτέρω μείωση της αλιευτικής ικανότητας ορισμένων κρατών μελών, η εξέλιξη αυτή θα ωφελήσει άλλα κράτη μέλη, επειδή αν υπάρξει μείωση της αλιευτικής ικανότητας με μια συνακόλουθη μείωση των προσπαθειών, θα υπάρχουν περισσότεροι πόροι και περισσότερες ευκαιρίες στην αγορά.

Ωστόσο, θα ήθελα να γίνω πιο συγκεκριμένος και να πω ότι το προτεινόμενο προσωρινό μέτρο, στο οποίο θα έρθω σύντομα, θα είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να καθορίζει κριτήρια βάσει των αναγκών και να μην ακολουθεί το ΕΤΑ έτσι ώστε, για παράδειγμα, οι απαιτήσεις όσων έχουν ήδη υποβληθεί στη διαδικασία αναδιάρθρωσης να αναγνωρίζονται αλλά και να αναγνωρίζονται επίσης και όσοι έχουν χαμηλές επιδοτήσεις από το ΕΤΑ.

Σχετικά με το θέμα της κοινωνικής πρόνοιας, καταρχάς οφείλουμε να δούμε πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη το συγκεκριμένο μέτρο. Στη περίπτωση που το μέτρο παρέχει μόνο οφέλη στους εργαζόμενους και όχι στις εταιρείες, τα στοιχεία της πρόνοιας μπορεί να μην χρειάζεται καν να εμπλακούν στη διαδικασία. Κάτι τέτοιο θα σημάνει επομένως ότι η διαδικασία της έγκρισης θα είναι ταχύτερη.

Αν απαιτηθεί τροποποίηση των κατευθυντηρίων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις, τότε η Επιτροπή θα ακολουθήσει τη διαδικασία της εκπόνησης μιας πρότασης, για την οποία συνήθως απαιτούνται δύο με τρεις μήνες. Σχετικά με την απόφαση του ιρλανδικού δικαστηρίου, θα εξετάσουμε με ποιον τρόπο ο προσδιορισμός των εργαζομένων ως αυτοαπασχολούμενοι επηρεάζει ενδεχομένως την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου και θα επιδιώξουμε μια λύση προκειμένου να αντιμετωπιστεί το εν λόγω πρόβλημα που αφορά την Ιρλανδία.

Όσον αφορά το αίτημα ότι η επείγουσα προσωρινή παύση δραστηριότητας δεν θα πρέπει να συνδέεται με την αναδιάρθρωση (που τέθηκε και από την κ. Doyle), η αναδιάρθρωση ορίζεται με κάποια ελαστικότητα στη δέσμη μέτρων μας, έτσι ώστε να υπάρχουν άφθονες ευκαιρίες για τα σκάφη που δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα. Μπορούν να λάβουν ενίσχυση τώρα και να έχουν περιθώριο έξι μηνών για να προσαρμοστούν. Η σύνδεση αυτή πάντως με την αναδιάρθρωση θα πρέπει να διατηρηθεί για την έκτακτη δέσμη μέτρων προκειμένου να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Σχετικά με το ζήτημα της χρηματοδοτικής απαίτησης που έθεσε η κ. McGuinness, μόνο η χρηματοδοτική απαίτηση για την προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων αποτιμάται περίπου στα 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Η συνολική χρηματοδοτική απαίτηση ανέρχεται περίπου στα επίπεδα των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο τρέχων προγραμματισμός για τον άξονα 1 του ΕΤΑ για τα συγκεκριμένα μέτρα εκτιμάται ότι καλύπτει περίπου τα 600 εκατομμύρια ευρώ, με άλλα 250 περίπου εκατομμύρια ευρώ να προέρχονται από την εθνική συγχρηματοδότηση.

Η Επιτροπή εκτιμά ότι άλλα 550 εκατομμύρια ευρώ πρόκειται να προέλθουν από τον προγραμματισμό των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΤΑ. Επομένως, προκύπτει ένα έλλειμμα 600 εκατομμυρίων ευρώ. Υπάρχει όμως και η προσθετικότητα. Δεν αξιοποιούμε μόνο τους πόρους του ΕΤΑ. Υπάρχει μια προσθετικότητα των 600 εκατομμυρίων ευρώ. Ένα σημαντικό μέρος του συγκεκριμένου ποσού μπορεί να χρηματοδοτηθεί μέσω του αδιάθετου περιθωρίου στο πλαίσιο της κατηγορίας 2 των ανώτατων ορίων του δημοσιονομικού πλαισίου για τα έτη 2009-2010, με τον κύριο όγκο να έρχεται το 2009.

Είναι αυτή ακριβώς η προσθετικότητα που θα μπορούσε να αποτελέσει το προσωρινό μέσο στο οποίο αναφέρθηκα πριν. Το προσωρινό μέσο θα πρέπει να συσταθεί βάσει των αναγκών, έτσι ώστε να μην αντικατοπτρίζει άμεσα τις αναλογικές επιδοτήσεις στο πλαίσιο του ΕΤΑ αλλά να καλύπτει τα μέρη εκείνα του στόλου που πρέπει να αναδιαρθρωθούν και τα οποία όμως δεν θα λάμβαναν ενίσχυση από το ΕΤΑ, είτε επειδή η κατανομή του ΕΤΑ στο εν λόγω κράτος μέλος είναι πολύ περιορισμένη, είτε επειδή αφορά τομείς που είναι εκτός σύγκλισης και, ως εκ τούτου, έχουν περιορισμένες επιδοτήσεις από το ΕΤΑ, είτε επειδή υπάρχει τεράστια ζήτηση την οποία το ΕΤΑ αδυνατεί να καλύψει. Αυτή λοιπόν είναι η απάντησή μου για τα χρηματοδοτικά κονδύλια.

Θα ήθελα επίσης να επισημάνω, σε σχέση με το ερώτημα που τέθηκε, ότι αν και βραχυπρόθεσμα δεν προτείνουμε κάποια θαυματουργή λύση, προβλέπουμε την άμεση προσωρινή παύση τριών μηνών από την 1η Ιουλίου 2008 και, όπως είπα, θα είμαστε ευέλικτοι όσον αφορά την έννοια της αναδιάρθρωσης, ενώ σε ό,τι αφορά τις περαιτέρω προβλέψεις για την προσωρινή παύση, αυτές θα πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο ενός προγράμματος προσαρμογής του στόλου.

Για τους πρώτους τρεις μήνες όμως, όσο θα υφίσταται αναδιάρθρωση με τη γενική έννοια του όρου, η επιδότηση θα ισχύει.

Σχετικά με το θέμα που τέθηκε και αφορά το αν μπορούν οι προσπάθειες μας να καρποφορήσουν εντός του χρονικού πλαισίου λόγω των σχετικών προϋποθέσεων, η απάντησή μου είναι ότι οι περισσότερες προϋποθέσεις αφορούν τον μερικό παροπλισμό που είναι ένα νέο μέσο και που ξεσήκωσε πολλές αντιδράσεις, ακόμα και για να φτάσουμε στο συγκεκριμένο στάδιο. Ενδεχόμενη κατάργηση του μερικού παροπλισμού θα καταργούσε αυτομάτως και τις προϋποθέσεις που αφορούν τον παροπλισμό. Είμαι βέβαιος, ωστόσο, ότι δεν επιθυμείτε κάτι τέτοιο. Μπορώ όμως να σας διαβεβαιώσω ότι η Επιτροπή θα ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τον κλάδο να εγκρίνουν τα προγράμματα προσαρμογής του στόλου και να διασφαλίσουν ότι αυτά παρακολουθούνται και εφαρμόζονται δεόντως, έτσι ώστε τα χρονικά πλαίσια και οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί να ακολουθηθούν και να τηρηθούν.

Θα ήθελα να επαναλάβω ότι δεν είναι αλήθεια να λέμε ότι όλα τα μέτρα συνδέονται με τον παροπλισμό των σκαφών. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει μια συνέχιση του συνολικού παροπλισμού αλλά υπάρχει και η θέσπιση του μερικού παροπλισμού, και ο μερικός παροπλισμός σημαίνει ότι θα απομακρύνουμε τα παλαιότερα σκάφη και θα εισαγάγουμε καινούρια, και υπό αυτήν την έννοια θα υπάρξουν νέα σκάφη με χαμηλότερη αλιευτική ικανότητα με απόλυτους όρους. Θα έχουμε μια πραγματικά αποτελεσματική μείωση της αλιευτικής ικανότητας αλλά την ίδια στιγμή θα έχουμε αντιμετωπίσει καταλλήλως τα προβλήματα με τα καύσιμα.

Υπάρχουν επίσης μέτρα σε σχέση με την αντικατάσταση των μηχανών και σε σχέση με την αλλαγή εργαλείων και εξοπλισμού, και υπάρχουν και τα μέτρα που περιέγραψα σχετικά με τα μέτρα της αγοράς και την κοινωνική πρόνοια. Δεν θεωρώ επομένως σωστό να λέμε ότι προτείνουμε μόνο μια συνέχιση του συνολικού παροπλισμού των σκαφών. Υπάρχουν πολλά άλλα μέσα και ελπίζω τα κράτη μέλη να επιλέξουν αυτά που καλύπτουν με τον καταλληλότερο τρόπο τις ανησυχίες και τις πραγματικές καταστάσεις του τομέα.

Σχετικά με το θέμα που έθεσε η κ. Stihler και αφορά το γεγονός ότι ίσως πρόκειται για επιζήμιες επιδοτήσεις για την κατασκευή νέων σκαφών, πρέπει να υπογραμμίσω το γεγονός ότι δεν θα δώσουμε ούτε ένα λεπτό του ευρώ για τον παροπλισμό των σκαφών εκείνων που διατηρούν την αλιευτική τους ικανότητα. Θα διαθέσουμε ενίσχυση μόνο για τη διάλυση των σκαφών εκείνων που θα παροπλιστούν πλήρως. Δεν παρέχουμε καμία κρατική ενίσχυση για την αλιευτική ικανότητα που παραμένει αμετάβλητη. Προσπαθούμε απλά να βρούμε μια λύση με την οποία η απαραίτητη αναδιάρθρωση μέσω της μείωσης της αλιευτικής ικανότητας, την οποία επιχειρήσαμε μέσω του συνολικού παροπλισμού που δεν απεδείχθη και τόσο επιτυχής, να μπορεί να αντιμετωπιστεί πιο αποτελεσματικά με τη βοήθεια του νέου αυτού μέσου του μερικού παροπλισμού. Ο συνδυασμός του μερικού παροπλισμού, του συνολικού παροπλισμού, της διατήρησης των σκαφών σε λειτουργία με την πιθανότητα αντικατάστασης των μηχανών, με τη πιθανότητα εκσυγχρονισμού του σκάφους κλπ., όλα τα μέτρα που ήδη υπάρχουν, καθώς και η συνολική δέσμη μέτρων στο πλαίσιο του προγράμματος προσαρμογής του στόλου, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια κατάσταση στην οποία θα επιτευχθεί η αναγκαία μείωση της αλιευτικής ικανότητας, γεγονός που θα μεταφραστεί σε μείωση των προσπαθειών για την αντιμετώπιση της σημερινής κατάστασης που βιώνουμε όσον αφορά την υγεία των αλιευτικών αποθεμάτων.

Θέλω απλά να ολοκληρώσω λέγοντας σε σχέση με την αρχική παρέμβαση της κ. Stihler ότι μπορώ μόνο να επαναλάβω το πασίγνωστο ρητό «μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα».

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2008.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Iles Braghetto (PPE-DE), γραπτώς. (IT) Επικροτώ την έγκριση της πρότασης κανονισμού για την αντιμετώπιση της κρίσης του αλιευτικού κλάδου. Τα συγκεκριμένα μέτρα δεν θα επιλύσουν σε καμία περίπτωση όλα τα προβλήματα ενός κλάδου που είναι ιδιότυπα περίπλοκος, όπως αναγνώρισε και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη σύνοδο κορυφής του Ιουνίου, δεδομένου του διπλού περιορισμού των πόρων και της αγοράς που καθιστά τον κλάδο λιγότερο ανθεκτικό στις οικονομικές πιέσεις. Το μέτρο που εγκρίθηκε σήμερα στον απόηχο της κρίσης των καυσίμων δημιουργεί αναμφισβήτητα νέες προοπτικές και νέα σενάρια. Είναι σημαντικό για τις αλιευτικές μας επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν όλες τις ευκαιρίες που προσφέρονται. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η αύξηση των τιμών των καυσίμων, που έχει υπερδιπλασιαστεί μέσα σε χρονικό διάστημα λίγων μηνών, δεν έχει μόνο ακυρώσει τα κέρδη αλλά προκαλεί και ζημίες στις αλιευτικές επιχειρήσεις. Ο κανονισμός προβλέπει ένα ειδικό προσωρινό μέτρο με προθεσμία την 31η Δεκεμβρίου 2010, το οποίο έχει στόχο να υποστηρίξει τη γρηγορότερη προσαρμογή του κοινοτικού στόλου στην παρούσα κατάσταση, να μετριάσει τις οικονομικές και οικονομικές συνέπειες στη μεταβατική περίοδο. Η δέσμη μέτρων εστιάζει κυρίως στη μείωση της αλιευτικής προσπάθειας και της πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας, καθώς και στον εκσυγχρονισμό και στη μετατροπή των στόλων, προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα της υψηλής εξάρτησης από τα καύσιμα.

Άλλα μέτρα προορίζονται για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και τη μείωση των εκπομπών από τα αλιευτικά σκάφη, καθώς και για την ενθάρρυνση εγκατάλειψης των αλιευτικών τεχνικών που ζημιώνουν το περιβάλλον, όπως π.χ. τα συρόμενα δίχτυα βυθού.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM), γραπτώς. (EN) Η δέσμη επειγόντων μέτρων που υπέβαλε η Επιτροπή είναι ένα βήμα για να τερματιστεί η επισφαλής κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαίοι αλιείς.

Οι Ιρλανδοί αλιείς έχουν ορισμένες σοβαρές ανησυχίες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Πώς θα διανεμηθεί η ενίσχυση των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ; Για κάθε στόλο ξεχωριστά ή βάσει μιας κατανομής ποσόστωσης;

Επιπλέον, τι θα γίνει με τις μηχανότρατες που αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα του σημερινού ευρωπαϊκού στόλου και που απειλούνται με εξαφάνιση από την παρούσα δέσμη επειγόντων μέτρων που έχει υποβληθεί; Το γεγονός αυτό αφορά κυρίως τους ιρλανδούς αλιείς, καθώς η Ιρλανδία έχει δοκιμάσει πολλές εναλλακτικές μεθόδους από τις μηχανότρατες οι οποίες μέχρι σήμερα δεν είχαν καμία επιτυχία. Αν η Ιρλανδία πρόκειται να συνεχίσει να προμηθεύει με ψάρι την υπόλοιπη ΕΕ και να εξακολουθήσει να έχει τα μέσα για να συντηρεί τις οικογένειές της, κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό.

Η Ιρλανδία έχει τη μεγαλύτερη παράκτια ζώνη στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Η κοινή αλιευτική πολιτική δεν βοήθησε την Ιρλανδία. Οι ιρλανδοί αλιείς πέρασαν δύσκολες στιγμές στο παρελθόν και τώρα πια δεν μπορούν να ελέγξουν τα προβλήματά τους. Ήρθε η ώρα για αλλαγή. Ήρθε η ώρα οι ιρλανδοί αλιείς να επανέλθουν ως διαχειριστές των ιρλανδικών θαλασσών.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου