Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Istungi stenogramm
Kolmapäev, 9. juuli 2008 - StrasbourgEÜT väljaanne
 1.Istungi algus
 2.Raport EKP 2007. aasta aruande kohta (arutelu)
 3.Sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamine – Sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamine: XI lisa – Määruse (EÜ) nr 883/2004 kohaldamisala laiendamine kolmandate riikide kodanikele, keda need sätted ei hõlma (arutelu)
 4.Otsus kiirmenetluse kohta
 5.Hääletused
  5.1.Iga-aastased tegevusprogrammid Brasiiliale ja Argentinale(2008) (B6-0336/2008) (hääletus)
  5.2.ELi prioriteedid ÜRO Peaassamblee 63. istungjärguks (A6-0265/2008, Alexander Graf Lambsdorff) (hääletus)
  5.3.Ühenduse raudteede ohutuse direktiivi 2004/49/EÜ muutmine (A6-0223/2008, Paolo Costa) (hääletus)
  5.4.Määruse (EÜ) nr 881/2004 (millega asutatakse Euroopa Raudteeagentuur) muutmine (A6-0210/2008, Paolo Costa) (hääletus)
  5.5.Ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevad eeskirjad (uuesti sõnastamine) (A6-0264/2008, Arūnas Degutis) (hääletus)
  5.6.Euroopa ettevõtlus- ja kaubandusstatistika kaasajastamise programm (MEETS) (A6-0240/2008, Christoph Konrad) (hääletus)
  5.7.Patareid ja akud ning patarei- ja akujäätmed (A6-0244/2008, Johannes Blokland) (hääletus)
  5.8.Teatavate ohtlike ainete ja valmististe turustamise ja kasutamise piirangud (A6-0135/2008, Miroslav Ouzký) (hääletus)
  5.9.Maagaasiedastusvõrkudele juurdepääsu tingimused (A6-0253/2008, Atanas Paparizov) (hääletus)
  5.10.Maagaasi siseturg (A6-0257/2008, Romano Maria La Russa) (hääletus)
  5.11.Sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamine (A6-0251/2008, Jean Lambert) (hääletus)
  5.12.Sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamine: XI lisa (A6-0229/2008, Emine Bozkurt) (hääletus)
  5.13.Määruse (EÜ) nr 883/2004 kohaldamisala laiendamine kolmandate riikide kodanikele, keda need sätted ei hõlma (A6-0209/2008, Jean Lambert) (hääletus)
  5.14.Parlamendi kodukorra artikli 29 (Fraktsioonide moodustamine) muutmine (A6-0206/2008, Richard Corbett) (hääletus)
  5.15.Riiklike kohtunike roll Euroopa kohtusüsteemis (A6-0224/2008, Diana Wallis) (hääletus)
  5.16.Airbus/Boeing kaubandusvaidlused WTOs (hääletus)
  5.17.Euroopa energiatehnoloogia strateegiline kava (A6-0255/2008, Jerzy Buzek) (hääletus)
  5.18.Riiklikud investeerimisfondid (hääletus)
  5.19.Uued suunad linnalise liikumiskeskkonna arendamisel (A6-0252/2008, Reinhard Rack) (hääletus)
  5.20.EKP 2007. aasta aruanne (A6-0241/2008, Olle Schmidt) (hääletus)
 6.Otsus kuulutada aasta 2011 vabatahtliku töö Euroopa teema-aastaks (kirjalik deklaratsioon) (vt protokoll)
 7.Selgitused hääletuse kohta
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 9.Euroopa satelliitraadionavigatsiooni programmid (EGNOS ja Galileo) (akti allkirjastamine)
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 11.Olukord Hiinas pärast maavärinat ja enne olümpiamänge (arutelu)
 12.Laienemist käsitlev komisjoni 2007. aasta strateegiadokument (arutelu)
 13.Tervitus
 14.Laienemist käsitlev komisjoni 2007. aasta strateegiadokument (arutelu jätkamine)
 15.Palestiina kinnipeetavad Iisraeli vanglates (arutelu)
 16.Olukord Zimbabwes (arutelu)
 17.Infotund (küsimused komisjonile)
 18.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 19.Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (vt protokoll)
 20.Kosmos ja julgeolek (arutelu)
 21.EÜ ja Mauritaania vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (arutelu)
 22.Viisasid käsitlevad ühised konsulaarjuhised: biomeetria ja viisataotlused (arutelu)
 23.Majanduskriisist mõjutatud Euroopa kalalaevastik (arutelu)
 24.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 25.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
EÜT väljaanne (826 kb)
 
Istungi stenogramm
EÜT väljaanne (1776 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika