Ευρετήριο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
PDF 1622k
Τετάρτη 9 Ιουλίου 2008 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ
1. Έναρξη της συνεδρίασης
 2. Ετήσια έκθεση της ΕKΤ για το 2007 (συζήτηση)
 3. Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας - Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας: παράρτημα ΧΙ - Επέκταση των διατάξεων των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και (ΕΚ) αριθ. […] στους υπηκόους τρίτων χωρών που δεν καλύπτονται ήδη από τις εν λόγω διατάξεις μόνον λόγω της ιθαγένειάς τους (συζήτηση)
 4. Απόφαση επί του κατεπείγοντος
 5. Ώρα των ψηφοφοριών
  5.1. Ετήσια προγράμματα δράσης για τη Βραζιλία και την Αργεντινή (2008) (B6-0336/2008) (ψηφοφορία)
  5.2. Προτεραιότητες της ΕΕ για την 63η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (A6-0265/2008, Alexander Graf Lambsdorff) (ψηφοφορία)
  5.3. Τροποποίηση της οδηγίας 2004/49/ΕΚ για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων (A6-0223/2008, Paolo Costa) (ψηφοφορία)
  5.4. Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2004 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (A6-0210/2008, Paolo Costa) (ψηφοφορία)
  5.5. Κοινοί κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών υπηρεσιών στην Κοινότητα (αναδιατύπωση) (A6-0264/2008, Arūnas Degutis) (ψηφοφορία)
  5.6. Πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των ευρωπαϊκών στατιστικών επιχειρήσεων και εμπορίου (MEETS) (A6-0240/2008, Christoph Konrad) (ψηφοφορία)
  5.7. Ηλεκτρικές στήλες, συσσωρευτές και τα απόβλητά τους (A6-0244/2008, Johannes Blokland) (ψηφοφορία)
  5.8. Περιορισμοί κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων (A6-0135/2008, Miroslav Ouzký) (ψηφοφορία)
  5.9. Όροι πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου (A6-0253/2008, Atanas Paparizov) (ψηφοφορία)
  5.10. Εσωτερική αγορά φυσικού αερίου (A6-0257/2008, Romano Maria La Russa) (ψηφοφορία)
  5.11. Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας (A6-0251/2008, Jean Lambert) (ψηφοφορία)
  5.12. Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας: παράρτημα XI (A6-0229/2008, Emine Bozkurt) (ψηφοφορία)
  5.13. Επέκταση των διατάξεων των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και (ΕΚ) αριθ. […] στους υπηκόους τρίτων χωρών που δεν καλύπτονται ήδη από τις εν λόγω διατάξεις μόνον λόγω της ιθαγένειάς τους (A6-0209/2008, Jean Lambert) (ψηφοφορία)
  5.14. Συγκρότηση των πολιτικών ομάδων (τροποποίηση του άρθρου 29 του Κανονισμού) (A6-0206/2008, Richard Corbett) (ψηφοφορία)
  5.15. Ο ρόλος του εθνικού δικαστή στο ευρωπαϊκό δικαστικό σύστημα (A6-0224/2008, Diana Wallis) (ψηφοφορία)
  5.16. Επίλυση των διαφορών Airbus/Boeing ενώπιον του ΠΟΕ (ψηφοφορία)
  5.17. Ευρωπαϊκό στρατηγικό σχέδιο ενεργειακών τεχνολογιών (A6-0255/2008, Jerzy Buzek) (ψηφοφορία)
  5.18. Η απάντηση της ΕΕ στην πρόκληση των Κρατικών Επενδυτικών Ταμείων (ψηφοφορία)
  5.19. Διαμόρφωση νέας παιδείας αστικής κινητικότητας (A6-0252/2008, Reinhard Rack) (ψηφοφορία)
  5.20. Ετήσια έκθεση της ΕΚΤ για το 2007 (A6-0241/2008, Olle Schmidt) (ψηφοφορία)
 6. Απόφαση να ανακηρυχθεί το 2011 «Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού» (γραπτή δήλωση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7. Αιτιολογήσεις ψήφου
 8. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9. Ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (EGNOS και Galileo) (υπογραφή της πράξης)
 10. Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11. Η κατάσταση στην Κίνα μετά τον σεισμό και πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες (συζήτηση)
 12. Έγγραφο της Επιτροπής για τη στρατηγική διεύρυνσης για το έτος 2007 (συζήτηση)
 13. Υποδοχή
 14. Έγγραφο της Επιτροπής για τη στρατηγική διεύρυνσης για το έτος 2007 (συνέχιση της συζήτησης)
 15. Παλαιστίνιοι κρατούμενοι στο Ισραήλ (συζήτηση)
 16. Η κατάσταση στη Ζιμπάμπουε (συζήτηση)
 17. Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
 18. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19. Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20. Το διάστημα και η ασφάλεια (συζήτηση)
 21. Αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται με την αλιευτική συμφωνία σύμπραξης ΕΚ/Μαυριτανίας (συζήτηση)
 22. Κοινή Προξενική Εγκύκλιος: εισαγωγή βιομετρικών στοιχείων και θεωρήσεις εισόδου (συζήτηση)
 23. Αλιευτικοί στόλοι της ΕΕ που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση (συζήτηση)
 24. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 25. Λήξη της συνεδρίασης


  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. PÖTTERING
Προέδρου

 
1. Έναρξη της συνεδρίασης
  

(Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.05)

 

2. Ετήσια έκθεση της ΕKΤ για το 2007 (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης του κ. Olle Schmidt, εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, σχετικά με την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ για το 2007 (2008/2107(INI) (A6-0241/2007).

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt, εισηγητής. − (SV) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Trichet, κύριε Juncker, όλα τα μάτια είναι στραμμένα στην Ευρωπαϊκή Kεντρική Tράπεζα. H τρέχουσα αβέβαιη οικονομική κατάσταση και οικονομική αναταραχή ασκούν μεγάλη πίεση στην ΕΚΤ. Είμαι πεπεισμένος ότι η αύξηση των επιτοκίων την περασμένη εβδομάδα ήταν η σωστή απόφαση. Ο πληθωρισμός είναι μια μάστιγα που ανακατανέμει άδικα τον πλούτο. Οι πολιτικοί ηγέτες της Ευρώπης πρέπει να είναι ευγνώμονες που διαθέτουν μια ανεξάρτητη κεντρική τράπεζα η οποία είναι διατεθειμένη να αναλάβει δράση προκειμένου να προστατέψει την Ευρώπη από το φάσμα του στασιμοπληθωρισμού, της επιβράδυνσης της μεγέθυνσης και της αύξησης του πληθωρισμού.

Δέκα χρόνια μετά την εισαγωγή του, το ευρώ είναι ένα παγκόσμιο νόμισμα. Η ασφάλεια και η σταθερότητα που έφερε η ευρωζώνη στην Ένωση στο σύνολο της, συμπεριλαμβανομένης της χώρας μου, αλλά και στην παγκόσμια οικονομία είναι κάτι που κανείς δεν είχε τολμήσει να ονειρευτεί. Το «όχι» της Ιρλανδίας στο δημοψήφισμα δεν ήταν μια αντίδραση στην ισχύ του ευρώ. Η ασύμμετρη ανάπτυξη των οικονομιών των κρατών της ευρωζώνης συνιστά ενδεχομένως κίνδυνο, αλλά μπορεί να αντισταθμιστεί από την πιστή εφαρμογή των απαιτήσεων του συμφώνου σταθερότητας για χρηστή δημοσιοοικονομική διαχείριση και συνεχιζόμενη διαρθρωτική μεταρρύθμιση στα κράτη μέλη.

Ταυτόχρονα, θα ήταν χρήσιμο να επανεξεταστεί, δέκα χρόνια μετά την ίδρυσή της, ο τρόπος λειτουργίας της ΕΚΤ· ο έλεγχος, η διαφάνεια, η λήψη αποφάσεων και ο διεθνής ρόλος του ευρώ θα μπορούσαν έτσι να βελτιωθούν. Η επιτροπή συνεπώς προτείνει στην ΕΚΤ να παρουσιάσει μια νέα πρόταση σχετικά με το πώς η διαδικασία λήψης αποφάσεων μπορεί να γίνει πιο διαφανής και πιο αποτελεσματική καθώς διευρύνεται η Ευρωομάδα. Η ΕΚΤ πρέπει να κοινοποιεί τις συζητήσεις μεταξύ των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου όταν λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με το βασικό επιτόκιο, προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια και η προβλεψιμότητα. Ο ρόλος της ως επικεφαλής της Ευρωομάδας πρέπει να ενισχυθεί ώστε να αντικατοπτριστεί καλύτερα η σημασία του ευρώ και στο διεθνές περιβάλλον.

Η καλύτερη ενημέρωση της αγοράς σχετικά με τις αποφάσεις της ΕΚΤ για τα επιτόκια αποτελεί εδώ και καιρό κρίσιμο ζήτημα για το Κοινοβούλιο, όπως επίσης η δημοσίευση των πρακτικών και των αποτελεσμάτων των ψηφοφοριών. Η ΕΚΤ δεν το δέχεται, ωστόσο, λέγοντας ότι κάτι τέτοιο θα προκαλούσε εθνικούς διχασμούς στη διοίκηση της ΕΚΤ.

Κύριε Trichet, ακούσαμε τις απόψεις σας, και η επιτροπή καταθέτει τώρα μια τροποποιημένη πρόταση. Η διοίκηση της ΕΚΤ πρέπει να παρέχει σαφέστερη πληροφόρηση κάθε φορά που λαμβάνει μια απόφαση για τα επιτόκια, δηλαδή πρέπει να αναφέρει εάν επετεύχθη ομοφωνία χωρίς συζήτηση ή αν υπήρξε δυσκολία στην υιοθέτηση κοινής θέσης. Αυτό θα αποτελούσε ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για τη βελτίωση του διαλόγου μεταξύ της αγοράς, ημών των πολιτικών και της ΕΚΤ.

Ο πληθωρισμός έχει αυξηθεί σε επίπεδα ρεκόρ· κυμαίνεται τώρα γύρω στο 4%, δηλαδή σημαντικά υψηλότερος από τον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα. Όχι μόνο το δολάριο αλλά και άλλα νομίσματα έχουν αποδυναμωθεί σημαντικά έναντι του ευρώ, γεγονός που αναθέρμανε τη συζήτηση σχετικά με τις ισοτιμίες. Η διεύρυνση της ευρωζώνης δίνει στον νομισματικό χώρο μεγαλύτερη βαρύτητα αλλά ταυτόχρονα θέτει μια σειρά προκλήσεων, καθώς η διαδικασία λήψης αποφάσεων γίνεται πιο δύσκαμπτη και οι διαφορές στην οικονομική ανάπτυξη μεταξύ των μελών αυξάνονται.

Η κρίση στην αγορά στεγαστικών δανείων έδειξε ότι η χρηματοπιστωτική σταθερότητα είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα, καθώς οι κρίσεις δεν περιορίζονται πλέον σε μία και μόνο χώρα ούτε σε μία και μόνο περιοχή. Οι συντονισμένες παρεμβάσεις των Κεντρικών Τραπεζών των ΗΠΑ και της Αγγλίας συνέβαλαν σημαντικά στην εξισορρόπηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, αλλά δεν επέλυσαν την κρίση. Αυτό κατέστησε επίσης σαφή την ανάγκη για καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κεντρικών τραπεζών και άλλων φορέων. Το γεγονός ότι τόσο η ΕΚΤ όσο και η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ προειδοποίησαν ότι δεν έπρεπε να υποτιμηθεί ο κίνδυνος που θα συνεπαγόταν μια κρίση στην αγορά στεγαστικών δανείων, αλλά χωρίς αξιόλογο αποτέλεσμα, δείχνει πόσο ευάλωτες είναι πλέον οι παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές. Έχουμε κάθε λόγο να αναλάβουμε δράση κάτι που κάνει ήδη το Κοινοβούλιο μεταξύ άλλων, για παράδειγμα, ακολουθώντας τη διαδικασία Lamfalussy για τον εκσυγχρονισμό των ευρωπαϊκών εποπτικών δομών.

Η κοινή νομισματική πολιτική και η ΕΚΤ θα αντιμετωπίσουν μεγάλες προκλήσεις στα χρόνια που έρχονται. Είμαι πεπεισμένος ότι οι ηγέτες της ΕΕ και της ΕΚΤ θα αρθούν στο ύψος των περιστάσεων. Ταυτόχρονα, ωστόσο, όλοι οι ηγέτες της ΕΕ πρέπει να κατανοήσουν ότι η σταθερότητα των τιμών και η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση αποτελούν τους πυλώνες της μεγέθυνσης και της απασχόλησης. Είναι λοιπόν ακατανόητο ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο οποίος επιπλέον ασκεί και την προεδρία του Συμβουλίου, να θέτει υπό αμφισβήτηση τους στόχους σταθερότητας της ΕΚΤ. Κατά την άποψή μου, οι ηγέτες της Ευρώπης πρέπει να εξηγήσουν, στο πλαίσιο ενός ανοιχτού διαλόγου με τους πολίτες, τους στόχους και τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής. Οι μεγάλες αυξήσεις των τιμών και οι παρεπόμενες αυξήσεις των μισθών είναι οι χειρότεροι εχθροί της ευημερίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Trichet, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. − (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε εισηγητή, κυρίες και κύριοι, σας παρουσιάζω την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2007, όπως προβλέπεται στη Συνθήκη. Oι σχέσεις μας δεν περιορίζονται απλώς στις υποχρεώσεις που μας επιβάλλει η Συνθήκη, και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εκτιμά τη στενή σχέση που έχει αναπτύξει με το Κοινοβούλιο.

Αυτή είναι η τέταρτη φορά φέτος που σας απευθύνω τον λόγο. Οι συνάδελφοί μου στο Διοικητικό Συμβούλιο διατήρησαν στενή επαφή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κυρίως σε θέματα όπως η διεύρυνση της ευρωζώνης, τα συστήματα πληρωμών και η δέκατη επέτειος της οικονομικής και νομισματικής ένωσης.

(DE) Θα κάνω πρώτα μια σύντομη παρουσίαση των οικονομικών εξελίξεων των ετών 2007-2008 και θα περιγράψω τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που έλαβε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στη συνέχεια θα κάνω μερικά σχόλια επί των θεμάτων και των προτάσεων που θέσατε επί τάπητος στην πρόταση ψηφίσματος που καταθέσατε σχετικά με την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ για το 2007.

(EN) To 2007, η ΕΚΤ χρειάστηκε να αντιμετωπίσει ένα δύσκολο περιβάλλον με έντονες αυξήσεις και μεταβλητότητα στις τιμές των βασικών εμπορευμάτων, και, από το δεύτερο εξάμηνο του 2007, αυξημένη αβεβαιότητα λόγω της διαρκούς διόρθωσης των χρηματοπιστωτικών αγορών ανά τον κόσμο όπως αναφέρθηκε και από τον εισηγητή. Παρά τις εξελίξεις αυτές, η οικονομία της ευρωζώνης εξακολούθησε να επεκτείνεται με σταθερούς ρυθμούς στη διάρκεια του 2007· ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ ήταν 2,7%.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2008, η μέτρια μεγέθυνση του πραγματικού ΑΕΠ συνεχίστηκε αν και η σύγκριση σε τριμηνιαία βάση θα δείξει κατά πάσα πιθανότητα μεγάλη μεταβλητότητα λόγω πρόσκαιρων παραγόντων οι οποίοι σχετίζονται εν μέρει με τις καιρικές συνθήκες. Είναι λοιπόν σημαντικό να επικεντρωθούμε στις μεσοπρόθεσμες τάσεις κατά την αξιολόγηση των εξελίξεων της μεγέθυνσης.

Όσον αφορά τις μελλοντικές προοπτικές, εκτός των συνόρων, η μεγέθυνση στις αναδυόμενες χώρες πρέπει να παραμείνει ισχυρή, ώστε να διατηρηθεί αμείωτη η εξωτερική ζήτηση προς την ευρωζώνη. Εντός των συνόρων, τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη της ευρωζώνης παραμένουν ικανοποιητικά και η ευρωζώνη δεν πλήττεται από σοβαρές αναταράξεις. Τα ποσοστά ανεργίας και συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό αυξήθηκαν σημαντικά τα τελευταία χρόνια, και το ποσοστό ανεργίας κινείται στα χαμηλότερα επίπεδα της τελευταίας 25ετίας.

Παρόλα αυτά, η αβεβαιότητα γύρω από τις προοπτικές μεγέθυνσης παραμένει έντονη· οι καθοδικοί κίνδυνοι απορρέουν κυρίως από περαιτέρω μη αναμενόμενες αυξήσεις στις τιμές βασικών εμπορευμάτων, από τις δυνητικές επιπτώσεις της συνεχιζόμενης αναταραχής των χρηματαγορών στην πραγματική οικονομία και την αυξανόμενη τάση προστατευτισμού.

Όσον αφορά τις εξελίξεις στις τιμές, το 2007 ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός (βάσει του ΕνΔΤΚ) στην ευρωζώνη ήταν 2,1%, ελαφρώς υψηλότερος από το ανώτατο όριο σταθερότητας των τιμών που έχει θέσει η ΕΚΤ. Ωστόσο, στο τέλος του έτους, οι σημαντικές αυξήσεις στις διεθνείς τιμές πετρελαίου και τροφίμων ανέβασαν τον πληθωρισμό αρκετά πάνω από το 2%. Από τότε ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη σημείωσε νέες αυξήσεις και, μετά τις πρόσφατες έντονες αυξήσεις των τιμών των βασικών εμπορευμάτων, άγγιξε το ανησυχητικό επίπεδο του 4% στα μέσα του 2008. Μελλοντικά, ο ετήσιος πληθωρισμός (βάσει του ΕνΔΤΚ) θα παραμείνει κατά πάσα πιθανότητα αρκετά υψηλότερα από το επίπεδο που είναι συμβατό με τη σταθερότητα των τιμών για αρκετό καιρό, μέχρι να μετριαστεί βαθμιαία στη διάρκεια του 2009.

Οι κίνδυνοι που απειλούν τη σταθερότητα των τιμών μεσοπρόθεσμα είναι σαφές ότι παρέμειναν ανοδικοί στη διάρκεια του 2007 και εντάθηκαν τους τελευταίους μήνες. Αυτοί οι κίνδυνοι περιλαμβάνουν πιθανές νέες αυξήσεις των τιμών βασικών εμπορευμάτων και μη αναμενόμενες αυξήσεις στους έμμεσους φόρους και τις διοικητικά καθοριζόμενες τιμές. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο ανησυχεί έντονα για το ενδεχόμενο οι κινήσεις άνωθεν καθορισμού των τιμών και των ημερομισθίων να εντείνουν τις πληθωριστικές πιέσεις μέσω γενικευμένων δευτερογενών επιδράσεων. Ήδη βλέπουμε τα πρώτα σημάδια σε ορισμένες περιοχές της ευρωζώνης. Σε αυτό το πλαίσιο, οι πρωτοβουλίες τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των ονομαστικών μισθών ενέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο και πρέπει να αποφευχθούν.

Όπως το 2007, η νομισματική ανάλυση το πρώτο εξάμηνο του 2008 επιβεβαίωσε εκ νέου τους πρωτεύοντες ανοδικούς κινδύνους για τη σταθερότητα των τιμών μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Σύμφωνα με τη στρατηγική νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, φρονούμε ότι η διατήρηση υψηλού υποκείμενου ρυθμού νομισματικής και πιστωτικής επέκτασης στη ζώνη του ευρώ τα τελευταία χρόνια δημιούργησε ανοδικούς κινδύνους για τη σταθερότητα των τιμών.

Για τον περιορισμό των επικρατούντων ανοδικών κινδύνων για τη σταθερότητα των τιμών μεσοπρόθεσμα, το Διοικητικό Συμβούλιο προσάρμοσε περαιτέρω τη νομισματική πολιτική τον Μάρτιο και τον Ιούνιο του 2007. Μετά από μια περίοδο ασυνήθιστα αυξημένης αβεβαιότητας στο πλαίσιο της διόρθωσης των χρηματοπιστωτικών αγορών, τον Ιούλιο του 2008, το Διοικητικό Συμβούλιο ανέβασε το ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς για τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης της ευρωζώνης στο 4,25%. Αυτή η κίνηση καταδεικνύει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αποφασισμένο να αποτρέψει τις δευτερογενείς επιδράσεις και να διασφαλίσει τη σταθεροποίηση των μεσομακροπρόθεσμων προσδοκιών για τον πληθωρισμό σε επίπεδα συμβατά με τη σταθερότητα των τιμών. Με τον τρόπο αυτό η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ συμβάλλει στη διαφύλαξη της αγοραστικής δύναμης μεσοπρόθεσμα και τη στήριξη της διατηρήσιμης ανάπτυξης και της απασχόλησης στη ζώνη του ευρώ.

Μετά την απόφαση αύξησης των επιτοκίων που ελήφθη την περασμένη εβδομάδα, με βάση την τρέχουσα εκτίμηση του Διοικητικού Συμβουλίου, η κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής θα συμβάλει στην επίτευξη της σταθερότητας των τιμών μεσοπρόθεσμα. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε πολύ στενά όλες τις εξελίξεις το προσεχές διάστημα.

Στο σχέδιο ψηφίσματος θέτετε διάφορα ζητήματα που αφορούν την ΕΚΤ. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι θα εξετάσουμε προσεκτικά τα σχόλια που έγιναν και όλες τις παρατηρήσεις που περιέχονται στο ψήφισμα, και θα σας απαντήσουμε δεόντως.

Θα αναφερθώ τώρα εν συντομία σε ορισμένα από αυτά τα σημεία. Όσον αφορά τη στρατηγική νομισματικής πολιτικής, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων για τη θετική κρίση που επεφύλαξε στη στρατηγική νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ. Το σύστημα δύο πυλώνων που εφαρμόζουμε εγγυάται ότι λαμβάνονται υπόψη όλα τα στοιχεία που αφορούν την αξιολόγηση των κινδύνων για τη σταθερότητα των τιμών με συνεκτικό και συστηματικό τρόπο κατά τη λήψη αποφάσεων νομισματικής πολιτικής.

Το 2007, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκαινίασε στο εσωτερικό του ευρωσυστήματος μια ερευνητική ατζέντα για τη βελτίωση της νομισματικής ανάλυσης, όπως προτείνεται στο σχέδιο ψηφίσματος ώστε να συνεχιστεί η βελτίωση της αναλυτικής υποδομής της ΕΚΤ.

Όσον αφορά τη διαφάνεια, χαίρομαι που η επιτροπή αναγνωρίζει ότι η διάθεση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ στο κοινό δεν θα ήταν απαραίτητα ευκταία. Ένα τέτοιο μέτρο θα συγκέντρωνε δυσανάλογη προσοχή σε ατομικές θέσεις, τη στιγμή που σε μια ευρωζώνη με 15 και σύντομα 16 μέλη, αυτό που μετρά είναι η θέση του συλλογικού οργάνου λήψης αποφάσεων, δηλαδή του Διοικητικού Συμβουλίου. Θα οδηγούσε επίσης σε άσκηση πιέσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ώστε να εγκαταλείψουν την αναπόφευκτα «ευρωζωνική» προοπτική τους κατά τη λήψη αποφάσεων σε θέματα νομισματικής προοπτικής.

Όπως έχει ήδη τονιστεί με άλλες αφορμές, θεωρώ ότι η εισαγωγική δήλωση που παρουσιάζω εξ ονόματος του Διοικητικού Συμβουλίου στη μηνιαία συνέντευξη τύπου είναι κάτι ανάλογο με αυτό που στις άλλες κεντρικές τράπεζες καλείται «συνοπτικά πρακτικά». Σε συνδυασμό με τις ερωταποκρίσεις που ακολουθούν, η εισαγωγική δήλωση παρέχει σε πραγματικό χρόνο μια περιεκτική επισκόπηση της θέσης του Διοικητικού Συμβουλίου όσον αφορά την τρέχουσα νομισματική πολιτική. Αυτή η μέθοδος επικοινωνίας μάς έχει εξυπηρετήσει μέχρι τώρα στον χειρισμό των προσδοκιών των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Όσον αφορά τις δημοσιονομικές πολιτικές, η ΕΚΤ συμμερίζεται την άποψη ότι όλα τα κράτη μέλη πρέπει να σέβονται πλήρως το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Για το 2008 προβλέπεται νέα αύξηση του συνολικού λόγου δημοσιονομικού ελλείμματος στην ευρωζώνη. Υπάρχει σαφής κίνδυνος ορισμένες χώρες να μην συμμορφωθούν με τις διατάξεις του προληπτικού σκέλους του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Η επίτευξη χρηστών και διατηρήσιμων δημοσιονομικών θέσεων ώστε, επί αυτής της βάσης, να αφεθούν να λειτουργήσουν ελεύθερα οι αυτόματοι σταθεροποιητικοί παράγοντες είναι κατά την άποψή μας η καλύτερη συμβολή που μπορεί να έχει η δημοσιονομική πολιτική στη μακροοικονομική σταθερότητα.

Το σχέδιο ψηφίσματος αναφέρεται επίσης στους κινδύνους που απορρέουν από τις οικονομικές αποκλίσεις μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης, οι οποίες αντικατοπτρίζουν σε κάποιο βαθμό διαρθρωτικές ακαμψίες ή/και ακατάλληλες εθνικές πολιτικές. Εννοείται ότι οι εν λόγω αποκλίσεις μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω της νομισματικής πολιτικής.

Προκειμένου να αποφύγουμε μια παρατεταμένη περίοδο είτε μικρής μεγέθυνσης και υψηλής ανεργίας είτε «υπερθέρμανσης» της οικονομίας, ως αποτέλεσμα της ανταπόκρισης κάθε χώρας σε ασύμμετρους κλυδωνισμούς, απαιτούνται μεταρρυθμίσεις σε εθνικό επίπεδο για τον θωρακισμό κάθε χώρας έναντι αυτών των κλυδωνισμών. Για παράδειγμα, προσεκτικά σχεδιασμένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση του ανταγωνισμού, την αύξηση της παραγωγικότητας και την προαγωγή της ευελιξίας της αγοράς εργασίας.

Θα ξαναπώ ότι απαιτείται προσεκτική παρακολούθηση των εξελίξεων στην ανταγωνιστικότητα σε εθνικό επίπεδο –μεταξύ άλλων στο κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος– δεδομένου ότι η ανάκτηση της απολεσθείσας ανταγωνιστικότητας εκ των υστέρων είναι δύσκολη στην πράξη. Από αυτή την άποψη, υποστηρίζουμε την έκκληση του Κοινοβουλίου για υπεύθυνες πολιτικές μισθών και τιμών.

Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ στα θέματα που ανέδειξε η διόρθωση των χρηματοπιστωτικών αγορών για την πρόληψη και τη διαχείριση κρίσεων, που επίσης κατέχουν εξέχουσα θέση στην ανάλυση του Κοινοβουλίου.

Όσον αφορά την πρόληψη κρίσεων, η διόρθωση των αγορών ανέδειξε ορισμένα ζητήματα τόσο για τις εποπτικές αρχές όσο και για τις κεντρικές τράπεζες. Οι εποπτικές αρχές πρέπει να καταβάλουν νέες προσπάθειες ώστε να ενισχύσουν τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών διασυνοριακά. Είναι κρίσιμης σημασίας να αξιοποιηθούν ακόμη περισσότερο οι δυνατότητες του πλαισίου Lamfalussy. Το Συμβούλιο Ecofin έχει συμφωνήσει επί ορισμένων σχετικών μέτρων, και τώρα η προσοχή πρέπει να στραφεί στην υλοποίηση αυτών των κατευθύνσεων.

Η διόρθωση των αγορών, κατά την άποψή μας, δεν κατέστησε προφανή την ανάγκη αναμόρφωσης του τρέχοντος εποπτικού πλαισίου, για παράδειγμα μέσω της σύστασης μιας νέας εποπτικής αρχής σε επίπεδο ΕΕ. Οι κεντρικές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της ΕΚΤ, κατάφεραν σε μεγάλο βαθμό να εντοπίσουν αποτελεσματικά τις αδυναμίες και τους κινδύνους για το χρηματοπιστωτικό σύστημα στη διάρκεια της κρίσης. Δεν θα επεκταθώ περαιτέρω.

Αν θέλουμε να κρατήσουμε κάποιο δίδαγμα για τη διαχείριση κρίσεων μελλοντικά, το βασικό ζήτημα που ανέδειξε η αναταραχή ήταν η αναγκαιότητα της απρόσκοπτης ροής πληροφοριών μεταξύ των κεντρικών τραπεζών και των εποπτικών αρχών για όσο διάστημα διαρκεί η κρίση. Οι κεντρικές τράπεζες χρειάζονται ενδεχομένως εποπτικής φύσης πληροφόρηση προκειμένου να ασκήσουν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους για τη διαχείριση της κρίσης. Αυτό ισχύει για το ευρωσύστημα ακριβώς όπως και για όλες τις κεντρικές τράπεζες. Και οι εποπτικές αρχές από την πλευρά τους μπορούν να ωφεληθούν από τις πληροφορίες των κεντρικών τραπεζών. Κατά συνέπεια, η σχεδιαζόμενη ενίσχυση της νομικής βάσης της ΕΕ για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κεντρικών τραπεζών και εποπτικών αρχών υποστηρίζεται σθεναρά από την ΕΚΤ.

Κλείνοντας, θα ήθελα να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις σχετικά με την ολοκλήρωση των συστημάτων πληρωμών της Ευρώπης. Με ικανοποίηση είδαμε τα θετικά σχόλια για τα συστήματα SEPA και TARGET 2 στο σχέδιο ψηφίσματος. Όσον αφορά την πρωτοβουλία του ευρωσυστήματος για το T2S, το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει τις ερχόμενες εβδομάδες σχετικά με τη συνέχιση αυτού του έργου. Αξίζει να αναφερθεί ότι όλα τα μεγάλα Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων ανταποκρίθηκαν θετικά στην πρωτοβουλία.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Juncker, Πρόεδρος της Ευρωομάδας και μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε εισηγητή, κυρίες και κύριοι, πρώτα από όλα θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για το υψηλό επίπεδο της εργασίας του. Η έκθεσή του είναι εξαιρετική και καλύπτει όλα τα απαραίτητα σημεία.

Με χαρά παρατηρώ, στις εργασίες της επιτροπής σας και την έκθεση του εισηγητή σας, ότι οι απόψεις του Κοινοβουλίου συμπίπτουν σε γενικές γραμμές με τις απόψεις που έχει εκφράσει πολλές φορές η Ευρωομάδα, της οποίας είναι τιμή μου να είμαι πρόεδρος. Αυτή η συναίνεση, αυτή η ευρεία σύγκλιση απόψεων αφορά ιδιαιτέρως τις εργασίες και τις δραστηριότητες της Κεντρικής Τράπεζας, η οποία, όπως πάντα, δέχεται τα συγχαρητήρια του κοινοβουλίου σας και των κυβερνήσεων που εκπροσωπώ εδώ.

Αυτή η παρατήρηση είναι ιδιαιτέρως σημαντική υπό το φως της κριτικής που ασκήθηκε κατά της Κεντρικής Τράπεζας τις τελευταίες εβδομάδες και τους τελευταίους μήνες, όταν χρειάστηκε να ετοιμάσουμε τα όπλα μας για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης που πλήττει όλη την υφήλιο. Η ΕΚΤ αρχικά κατηγορήθηκε για υπερβολική παρέμβαση αλλά στη συνέχεια με ικανοποίηση είδαμε ότι όλες οι μεγάλες νομισματικές αρχές στον κόσμο αντέγραψαν τις μεθόδους και τα εργαλεία της.

Συμφωνούμε επίσης με την παρότρυνση του εισηγητή προς την Ευρωομάδα, το Συμβούλιο ECOFIN γενικότερα, και την Τράπεζα μας, για άντληση των κατάλληλων χρηματοοικονομικών διδαγμάτων από τις κρίσεις που αντιμετωπίσαμε μέχρι τώρα κυρίως όσον αφορά την παρακολούθηση των αγορών και τη διαφάνεια που θα πρέπει να προσθέσουμε στους τρέχοντες μηχανισμούς μας.

Ο αγώνας κατά του πληθωρισμού είναι η βασικότερη ανησυχία του συμπολιτών μας. Αυτή τη στιγμή όλες οι έρευνες δείχνουν ότι ο κόσμος εξακολουθεί να ανησυχεί για την απώλεια της αγοραστικής του δύναμης και φοβάται ότι οι κίνδυνοι που απειλούν την αγοραστική του δύναμη θα λάβουν υπόσταση. Είναι λοιπόν δικαίωμα και καθήκον της Τράπεζας να διασφαλίσει τη σταθερότητα των τιμών, μια αποστολή που ανατίθεται στην Κεντρική Τράπεζα από την ιδρυτική Συνθήκη του Μάαστριχτ.

Θα ήθελα επίσης να συμπληρώσω ότι δεν πρέπει να σκεπτόμαστε ότι η ΕΚΤ, ως νομισματική αρχή, είναι ο μοναδικός οργανισμός που είναι υπεύθυνος για τη σταθερότητα των τιμών και την καταπολέμηση του πληθωρισμού. Ο πληθωρισμός και η μάχη κατά του πληθωρισμού εμπίπτουν επίσης στην αρμοδιότητα των κυβερνήσεων της ευρωζώνης. Οι κυβερνήσεις αυτές, συμπληρώνοντας τις νομισματικές πολιτικές που εφαρμόζονται από την Κεντρική Τράπεζα, οφείλουν να θεσπίσουν ορθές πολιτικές για τη στήριξη της σταθερότητας των τιμών.

Έτσι λοιπόν οι κυβερνήσεις της Ευρωομάδας έχουν αναλάβει την ευθύνη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσουν ότι οι μισθοί και ο δημόσιος τομέας δεν θα ξεφύγουν από τον έλεγχό τους, δεδομένου ότι απαιτούνται περιορισμοί στις αυξήσεις των μισθών. Είμαστε λοιπόν αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι χρειαστεί προκειμένου να αποφευχθούν οι αδικαιολόγητες αυξήσεις της έμμεσης φορολόγησης, τόσο του ΦΠΑ όσο και του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Έχουμε αναλάβει τη δέσμευση να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε οι τιμές να μην υπερβούν τα όρια της κοινής λογικής.

Κανείς δεν μπορεί να μιλήσει για τον πληθωρισμό και τη σταθερότητα των τιμών χωρίς να αναφερθεί στην ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπως έπραξε και ο εισηγητής σας, τόσο στη γραπτή του έκθεση όσο και στην προφορική του παρέμβαση.

Ήθελα να τονίσω για ακόμη μια φορά ότι η ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι μια θεμελιώδης αρχή της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και μέρος του Συμφώνου στο οποίο βασίζεται η Οικονομική και Νομισματική Ένωση· είναι ενδεικτικό ότι κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο της συνταγματικής συνθήκης και της μετέπειτα μεταρρυθμιστικής συνθήκης της Λισαβόνας, καμία κυβέρνηση δεν τόλμησε να προτείνει την παραμικρή αλλαγή στους γενικούς όρους αναφοράς της Κεντρικής Τράπεζας, οι οποίοι επικεντρώνονται στην σταθερότητα των τιμών. Πιστεύω λοιπόν ότι μια μέρα θα πρέπει να δοθεί τέλος σε αυτήν την άσκοπη και μάταιη συζήτηση που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματική κατάσταση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε όλοι το δικαίωμα να ασκούμε κριτική στην Τράπεζα, να παρέχουμε υποστήριξη και συμβουλές για τη σωστή λειτουργία της, αλλά η ανεξαρτησία της είναι αδιαπραγμάτευτη.

Κατά τα άλλα, θα ήθελα να προσθέσω ότι δεν πρέπει να επιβαρύνουμε υπερβολικά τη νομισματική πολιτική με ευθύνες. Η Συνθήκη αναθέτει στην Κεντρική Τράπεζα το καθήκον της διατήρησης της σταθερότητας των τιμών. Δεν πρέπει να προσθέτουμε ένα ολόκληρο φάσμα οικονομικών στόχων στους όρους αναφοράς της Τράπεζας· πρέπει να ακολουθούμε την αρχή της συνεκτικότητας, δηλαδή να μην αναγκάζουμε την Κεντρική Τράπεζα να επιδιώκει υπερβολικά μεγάλο αριθμό πολιτικών στόχων. Έχει στη διάθεσή της ένα όπλο, ήτοι τη νομισματική πολιτική· και το χρησιμοποιεί με φειδώ και αποφασιστικότητα.

Όσον αφορά τη συναλλαγματική πολιτική, παρατήρησα μια μικρή ασάφεια στην έκθεση του κ. Schmidt, η οποία δίνει την εντύπωση ότι η συναλλαγματική πολιτική είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Κεντρικής Τράπεζας. Ευχαρίστως θα δεχόμουν η Κεντρική Τράπεζα να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο σε διάφορους τομείς της συναλλαγματικής πολιτικής, αλλά ακόμη και σ’ αυτή την περίπτωση εφιστώ την προσοχή σας στις διατάξεις της Συνθήκης που αναθέτουν από κοινού στην Κεντρική Τράπεζα και στις κυβερνήσεις τις εξουσίες χάραξης συναλλαγματικής πολιτικής. Σε κάθε περίπτωση, όσον αφορά τόσο τη συναλλαγματική και τη νομισματική πολιτική όσο και τις διαρθρωτικές πολιτικές διεξάγουμε διαρκώς έναν εποικοδομητικό διάλογο με την Κεντρική Τράπεζα, στον οποίο συνεισφέρουν όλοι.

Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο αυτού του τακτικού διαλόγου, ο κ. Trichet και έχω επισκεφθήκαμε την Κίνα τον περασμένο Νοέμβριο για να συζητήσουμε θέματα συναλλαγματικής πολιτικής με τις κινεζικές αρχές· θα επαναλάβουμε την επίσκεψή μας ξανά στο δεύτερο εξάμηνο αυτού του έτους.

Μια μικρή ασάφεια που παρατήρησα στην έκθεση της επιτροπής σας αφορά την εξωτερική εκπροσώπηση της ευρωζώνης. Και σε αυτή την περίπτωση, σε αντίθεση με αυτό που αφήνει να εννοηθεί η έκθεση, η Κεντρική Τράπεζα δεν είναι αποκλειστικά αρμόδια για τη λήψη των μέτρων που απαιτούνται για την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της ευρωζώνης. Αυτός είναι ένας ακόμη τομέας όπου οι αρμοδιότητες επιμερίζονται.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Mann, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (FR) Ένα καλωσόρισμα στους δύο Jean-Claudes, τον πρόεδρο Trichet και τον πρόεδρο Juncker!

(DE) Η 2α Ιουνίου ήταν ημέρα γιορτής για το Frankfurt am Main, την πατρίδα του γερμανικού μάρκου και του ευρώ – ήταν η δεκαετής επέτειος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Χάρη στην ΕΚΤ το ευρώ έχει καθιερωθεί διεθνώς και η σταθερότητα των τιμών παραμένει πάντα πρωταρχικός στόχος. Ήταν λογικό, λοιπόν, που πριν από μερικές ημέρες η ΕΚΤ χρησιμοποίησε το πλέον αποτελεσματικό της όπλο για να επηρεάσει το βασικό επιτόκιο και να το αυξήσει κατά 0,25%. Ο στόχος ήταν και παραμένει η περιστολή των πληθωριστικών κινδύνων που απορρέουν από το υψηλό κόστος ζωής λόγω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου και της βενζίνης.

Αυτή τη φορά η ΕΚΤ ανακοίνωσε τα μέτρα που επρόκειτο να λάβει αρκετές εβδομάδες νωρίτερα. Αντέδρασε διαφορετικά την άνοιξη: αποτελεσματική δράση μεγάλης κλίμακας εντός λίγων ωρών. Η έκθεση του κ. Schmidt –μια εξαιρετική έκθεση, προϊόν αγαστής συνεργασίας– χαιρετίζει αυτό το γεγονός. Το δεύτερο εξάμηνο του 2007 κατέρρευσε η αγορά ακινήτων. Στο πλαίσιο της κρίσης των στεγαστικών δανείων υψηλού κινδύνου οι τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες που είχαν ρισκάρει αλόγιστα βρέθηκαν σε δεινή θέση. Η ΕΚΤ διάθεσε πολύ σύντομα τα απαραίτητα ποσά ώστε να αποφευχθεί η διασυνοριακή κατάρρευση.

Αυτή η ταχύτητα και αποτελεσματικότητα καταδεικνύουν την αποφασιστικότητα της Κεντρικής Τράπεζας που απορρέει από τις αρμοδιότητες που της αναγνωρίζονται και την εμπιστοσύνη που της επιδεικνύεται. Νομίζω ότι οι αποφάσεις της ΕΚΤ είναι γενικά διαφανείς· βασίζονται σε καλή ροή πληροφόρησης και σε δεδηλωμένους στόχους. Στο πλαίσιο του νομισματικού διαλόγου η ΕΚΤ μας ενημερώνει τακτικά στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων σχετικά με τις αποφάσεις περί δημοσιονομικής πολιτικής.

Κατά την άποψή μου, δεν υπάρχει λόγος να δημοσιεύονται τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου όπως ακούμε συχνά να ζητείται. Πρέπει να αποτρέψουμε κάθε είδους εθνική επιρροή. Αυτό που χρειάζεται είναι απεριόριστη ανεξαρτησία. Κύριε Πρόεδρε, κανονικά, εμείς οι βουλευτές του ΕΚ έχουμε συχνά αφορμές να ασκήσουμε κριτική. Σήμερα, δράττομαι της ευκαιρίας να συγχαρώ τους παρεμβαίνοντες, βλέποντας ότι οι επιχειρήσεις και οι πολίτες βρίσκονται σε καλά χέρια· αφενός του κ. Trichet και της τράπεζας σας, της ΕΚΤ στο Frankfurt am Main, και αφετέρου, φυσικά, του αξιοθαύμαστου κ. Jean-Claude Juncker.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel António dos Santos, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. (PT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Juncker, κύριε Trichet, θα ήθελα καταρχάς να πω ότι ο βασικός στόχος αυτής της έκθεσης ήταν η ανάλυση των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη διάρκεια του 2007. Ωστόσο, η συζήτηση στην Επιτροπή Νομισματικών Θεμάτων δεν θα ήταν δυνατόν να μην αγγίξει και το θέμα των μελλοντικών προκλήσεων της νομισματικής πολιτικής και των ρυθμιστικών αρχών της ΕΕ.

Όσον αφορά την εντολή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) όπως ορίζεται στις συνθήκες, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε την αξία του έργου της στη διάρκεια του 2007. Παρόλο που δεν στάθηκε δυνατό να αποφύγει τη νομισματική αναταραχή και την παρεπόμενη κρίση στην οικονομική μεγέθυνση την οποία βιώνουμε σήμερα, κατάφερε να μετριάσει τις επιπτώσεις της τρέχουσας κατάστασης. Νομίζω ότι το βασικό ζήτημα παραμένει το κατά πόσον οι τρέχουσες πολιτικές και τα τρέχοντα μέσα της ΕΕ θα μας επιτρέψουν να ξεπεράσουμε οριστικά τη σοβαρή κρίση της παγκόσμιας οικονομίας και τις συνέπειές της για την Ευρώπη.

Μια κρίση δεν σημαίνει απαραίτητα καταστροφή. Ωστόσο, για να εμποδίσουμε την κρίση να εξελιχθεί σε καταστροφή πρέπει να έχουμε μια σωστή προοπτική, απορρίπτοντας τα απαρχαιωμένα δόγματα και επικεντρώνοντας την προσοχή μας στη φύση των νέων φαινομένων τα οποία καλούμαστε να χειριστούμε και να ξεπεράσουμε. Είναι απαράδεκτο να υποστηρίζουμε τη μη συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανόνες, και πρέπει να συνεισφέρουμε στη συζήτηση περί πολιτικής καταθέτοντας προτάσεις που αποσκοπούν στην αλλαγή της τρέχουσας κατάστασης.

Η έκθεση του κ. Schmidt δίνει ορισμένες κατευθύνσεις: καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κεντρικών τραπεζών και των εποπτικών αρχών στην προσπάθεια συμφιλίωσης της χρηματοπιστωτικής απορρύθμισης και της ρύθμισης· δημιουργία ενός πλαισίου για την άσκηση του ρόλου δημοσιονομικής διαχείρισης της ΕΚΤ· προώθηση του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών μεταξύ της Ευρωομάδας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΚΤ· βελτίωση της διαφάνειας της διαδικασίας λήψης αποφάσεων· και πάνω απ’ όλα, παροχή πληροφόρησης ώστε το κοινό να είναι σε θέση να κατανοήσει τα μέτρα της ΕΚΤ· προώθηση της διαρθρωτικής μεταρρύθμισης του συστήματος διακυβέρνησης της Τράπεζας· διαχείριση των επιτοκίων με μεγάλη προσοχή, για την αποφυγή των κερδοσκοπικών παρεμβάσεων και της πτώσης των τιμών των μετοχών, ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η επενδυτική πολιτική, η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, η διαρθρωτική μεταρρύθμιση και η οικονομική ανάπτυξη. Ανεξάρτητα από όλα αυτά, που είναι ήδη αρκετά, πρέπει επίσης να κατανοήσουμε ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια δύσκολη οικονομική και κοινωνική κρίση, το μέγεθος της οποίας δεν είναι ακόμα γνωστό. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι τα πράγματα θα χειροτερέψουν αρκετά προτού αρχίσουν να καλυτερεύουν.

Δεν τρέφουμε αυταπάτες· δεν πιστεύουμε ότι τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας θα μπορέσουν να επιλύσουν τα τρέχοντα προβλήματα. Το γεγονός ότι αναγνωρίζουμε το μέγεθος του προβλήματος δεν σημαίνει ότι είμαστε ηττοπαθείς· απλώς λογικοί. Όλα δείχνουν ότι είμαστε έτοιμοι να διατυπώσουμε πολιτικές λύσεις στα προβλήματά μας. Σίγουρα δεν πρόκειται για το τέλος του κόσμου, πόσο μάλλον για το τέλος της Ιστορίας. Αυτό που μπορούμε να ζητήσουμε από την ΕΚΤ είναι συνεργασία, άσκηση των καθηκόντων της, διαφάνεια και ευελιξία όσον αφορά την εντολή της και τήρηση των ορίων της εντολής αυτής.

 
  
MPphoto
 
 

  Wolf Klinz, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Trichet και κύριε Juncker, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να δώσω τα συγχαρητήριά μου. Η ΕΚΤ πράγματι ενήργησε ταχύτατα και αποτελεσματικά ήδη από την αρχή της χρηματοπιστωτικής κρίσης· χωρίς αυτήν την αποφασιστικότητα η κρίση θα είχε πιθανότατα εξελιχθεί πολύ χειρότερα. Η κρίση δεν έχει τελειώσει ακόμη, αλλά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την αποφασιστικότητα που επέδειξε όχι μόνο επιβεβαίωσε την αξιοπιστία της, αλλά επιπλέον η αντίδρασή της αποτέλεσε πρότυπο ικανής δράσης κεντρικής τράπεζας δίνοντας το παράδειγμα στις υπόλοιπες κεντρικές τράπεζες.

Ωστόσο, φοβάμαι ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα κληθεί σύντομα να αντιμετωπίσει την πλέον δύσκολη φάση. Οι επόμενοι 18 μήνες θα αποτελέσουν την τελική δοκιμασία που θα κρίνει αν η ΕΚΤ θα καταφέρει να διατηρήσει την αξιοπιστία της. Ελπίζω ότι θα τα καταφέρει. Οι τιμές του πετρελαίου και των πρώτων υλών έχουν πάρει την ανιούσα, το ίδιο και οι τιμές των τροφίμων καθώς και ο πληθωρισμός. Ο κ. Trichet μίλησε για πληθωρισμό 4% στην ευρωζώνη Σε πολλά κράτη μέλη, πληθωρισμός πλησιάζει το 6% και το ευρώ είναι απίστευτα ισχυρό.

Αυτό σημαίνει ότι ο κίνδυνος του στασιμοπληθωρισμού είναι απτός. Πρέπει να λάβουμε μέτρα ώστε ο κίνδυνος αυτός να προληφθεί σε πολύ πρώιμο στάδιο. Συνεπώς, υπό αυτές τις συνθήκες, χαιρετίζω το γεγονός ότι η ΕΚΤ απέδειξε την αξία της με τις αποφάσεις που έλαβε την περασμένη εβδομάδα για το ύψος των επιτοκίων. Δεν χωράει αμφιβολία ότι η καταπολέμηση του πληθωρισμού είναι και θα παραμείνει το βασικό μας μέλημα.

Όταν η Γερμανία περνούσε μια περίοδο στασιμοπληθωρισμού πριν από αρκετές δεκαετίες, ο καγκελάριος Schmidt είπε ότι προτιμά πληθωρισμό 5% από 5% ανεργία. Αντιτάχθηκε δηλαδή στην πολιτική της Bundesbank. Τελικά όμως αποδείχθηκε ότι η απόφαση της Bundesbank να καταπολεμήσει αμέσως και αποφασιστικά τον πληθωρισμό ήταν σωστή. Η Γερμανία άφησε πίσω της τον στασιμοπληθωρισμό γρηγορότερα από πολλές άλλες χώρες.

Δεν έχω κάποια συμβουλή να δώσω στην ΕΚΤ. Γνωρίζει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο τι πρέπει να κάνει. Έχω απλώς τρεις ευχές. Οι δύο έχουν ήδη εκπληρωθεί. Θα ήθελα να δω τον διάλογο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωομάδας και του κ. Juncker, προέδρου της Ευρωομάδας, να εξελίσσεται ομαλά. Πιστεύω ότι αυτό συμβαίνει ήδη. Θα ήθελα επίσης να δω στενότερη συνεργασία όχι μόνο μεταξύ των κεντρικών τραπεζών αλλά επίσης μεταξύ της κεντρικής τράπεζας και των εποπτικών αρχών. Και αυτό έχει δρομολογηθεί.

Τέλος –και εδώ έχω δυστυχώς λάβει αρνητική απάντηση από τον κ. Trichet– θα ήθελα να λαμβάνουμε περισσότερη πληροφόρηση σχετικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Δεν θέλουμε να ξέρουμε ονόματα, θέλουμε όμως να ξέρουμε αν μια απόφαση ελήφθη με μεγάλη ή με μικρή πλειοψηφία, και αν προηγήθηκε πολλή συζήτηση ή ελάχιστη.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Turmes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, δεν είμαι ειδικός στα νομισματικά θέματα, προσπαθώ όμως να καταλάβω τι κρύβεται πίσω από την επισιτιστική και ενεργειακή κρίση που βιώνουμε· το συμπέρασμά μου είναι ότι έχουμε εισέλθει σε μια νέα εποχή.

Μια εποχή σπανιότητας πόρων σε όλον τον πλανήτη. Γιατί; Γιατί έχουμε ένα κυρίαρχο οικονομικό μοντέλο, που χρονολογείται από τον 20ό αιώνα, και το οποίο δημιουργήθηκε και παγιώθηκε από ένα δισεκατομμύριο πολίτες της μεσαίας τάξης στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία, και από μικρές ελίτ σε άλλα σημεία του πλανήτη. Αυτά στον κόσμο του 20ού αιώνα.

Ο κόσμος του 21ου αιώνα είναι ένας κόσμος με εκατοντάδες εκατομμύρια περισσότερους μεσοαστούς, στην Κίνα, την Ινδία, την Ινδονησία, τη Νότιο Αφρική, τη Νιγηρία, το Μεξικό, τη Βραζιλία, και άλλες χώρες. Αυτό σημαίνει ότι το τρέχον, κυρίαρχο οικονομικό μοντέλο έχει ένα συστημικό σφάλμα. Το σύστημα δεν έλαβε ποτέ υπόψη ότι οι πόροι είναι πεπερασμένοι. Πού θα βρούμε ψάρια όταν οι Κινέζοι αρχίσουν να τρώνε τόσα ψάρια όσα και οι Γιαπωνέζοι; Πού θα βρούμε πετρέλαιο όταν όλοι οι Ινδοί αρχίσουν οδηγούν Tata; Πού θα βρούμε άνθρακα για τη χαλυβουργία ανά τον κόσμο αν οι αναδυόμενες χώρες αναπτυχθούν αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες; Μιλούμε για μια κρίση με βαθιές ρίζες.

Έχω λοιπόν τρία συγκεκριμένα ερωτήματα. Πρώτον, η κερδοσκοπία. Δεν θα βρούμε σίγουρα κερδοσκοπία στο επίπεδο της τοπικής κοινωνίας· τι θα κάνουμε όμως για να βοηθήσουμε τους πολίτες που γονατίζουν κάτω από το βάρος των αυξανόμενων τιμών, ενώ την ίδια στιγμή οι μέτοχοι της Total και της Eon και οι άλλοι κερδοσκόποι πλουτίζουν; Κύριε Juncker, καταθέσατε την ιδέα ενός φόρου κερδοσκοπίας. Έχει σημειωθεί καθόλου πρόοδος στο θέμα; Πιστεύω ότι οι πολίτες περιμένουν από εμάς τους πολιτικούς να αναλάβουμε δράση.

Το δεύτερο ερώτημα: τι είδους μέτρα μπορούν να ληφθούν άμεσα, ώστε η ευρωπαϊκή οικονομία να πάψει να εξαρτάται σε τέτοιον βαθμό από τις εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου και κατ’ επέκταση από τις τιμές τους; Θα μπορούσαμε ίσως να μελετήσουμε ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα, με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, για τον εκσυγχρονισμό των κτιρίων, των δημόσιων μεταφορών, και επίσης, για παράδειγμα, να εγκαταστήσουμε ηλεκτρικούς κινητήρες και άλλα συστήματα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις; Πιστεύω ότι αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος να μειώσουμε την κατανάλωση, δεδομένου ότι δεν έχουμε έλεγχο των τιμών.

Το τρίτο ερώτημα αφορά το σύστημα τιμαριθμικής προσαρμογής των μισθών. Κύριε Trichet, εσείς και εγώ έχουμε αρκετά υψηλό μισθό ώστε να μην μας απασχολούν πολύ οι τιμές της ενέργειας και των τροφίμων. Σίγουρα κερδίζετε περισσότερα από όσα εγώ, αλλά την ίδια στιγμή λέτε ότι τα συστήματα τιμαριθμικής προσαρμογής που έχουμε στο Λουξεμβούργο και στο Βέλγιο πρέπει να καταργηθούν. Κύριε Juncker, πώς αλλιώς θα μπορέσουν οι πολίτες να εξασφαλίσουν επιπλέον εισόδημα σε μια περίοδο που οι τιμές αυξάνονται διαρκώς; Πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί είστε τόσο αντίθετος με τα συστήματα τιμαριθμικής προσαρμογής.

 
  
MPphoto
 
 

  Johannes Blokland, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – (NL) Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλωσορίζω επίσης τον κ. Trichet, Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και τον κ. Juncker.

Θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ τον κ. Trichet για την ετήσια έκθεση που μόλις μας παρουσίασε. Το μέλλον δεν διαγράφεται λαμπρό στην ευρωζώνη, ας είμαστε ειλικρινείς. Φοβάμαι ότι στα χρόνια που έρχονται πολλές από τις αμφιβολίες που εκφράστηκαν πριν από την εισαγωγή του ευρώ θα δικαιωθούν. Μετά τα πρώτα χρόνια ευημερίας θα δούμε τώρα αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί να διατηρήσει τον πληθωρισμό σε χαμηλά επίπεδα.

Η ευρωζώνη έχει ενιαία νομισματική πολιτική, κάθε μία όμως από τις 16 χώρες μέλη έχει τη δική της οικονομική πολιτική. Δεκαέξι χώρες, κάθε μία με τον δικό της ΕνΔΤΚ και με τη δική της πολιτική απασχόλησης. Με τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη να φτάνει το 4%, η τελευταία αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μεταφράζεται σε πραγματικό επιτόκιο 0,25%. Όμως αυτό το επιτόκιο δεν αρκεί για την αντιστάθμιση του αυξανόμενου πληθωρισμού και της απειλής της ύφεσης σε κάθε κράτος μέλος.

Μήπως μπορεί ο κ. Trichet να μας κάνει μια εκτίμηση κατά πόσο τα διαθέσιμα μέσα θα αποδειχθούν επαρκή στα επόμενα χρόνια;

 
  
MPphoto
 
 

  Sergej Kozlík (NI). (SK) Υποστηρίζω την άποψη ότι η εισαγωγή του ευρώ, η σταδιακή διεύρυνση της ευρωζώνης και η εφαρμογή συνεκτικών οικονομικών πολιτικών, σε συνδυασμό με τη συντηρητική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μας έχουν οδηγήσει στην τρέχουσα, σχετικά σταθερή οικονομική ανάπτυξη που παρατηρείται στις χώρες της ΕΕ.

Είναι επίσης γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι λόγω της δυναμικής μεγέθυνσης, τόσο ποσοτικής όσο και ποιοτικής, των συναλλαγών στις χρηματοπιστωτικές αγορές, οι συναλλαγές αυτές είναι ολοένα και λιγότερο διαφανείς. Αυτό οδηγεί σε αύξηση των κινδύνων που απειλούν δυνητικά όχι μόνο τις ομάδες των προμηθευτών και των καταναλωτών, αλλά τις ίδιες τις οικονομίες ολόκληρων κρατών. Κατά συνέπεια, απαιτείται η θέσπιση ενός ευρύτερου πλαισίου σε επίπεδο ΕΕ για την χρηματοπιστωτική εποπτεία· απαιτείται επίσης η ενεργότερη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις εποπτικές δραστηριότητες ώστε να επιλύονται τυχόν προβλήματα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Συμφωνώ με τον εισηγητή, κ. Schmidt, ότι η αυξημένη συνεργασία μεταξύ των κεντρικών τραπεζών και των εθνικών εποπτικών αρχών θα γίνει ο κανόνας. Στόχος είναι η διατήρηση της σταθερότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη την ολοένα μεγαλύτερη ολοκλήρωση των χρηματοπιστωτικών συστημάτων. Την σήμερον ημέρα, οι νόμοι της οικολογίας ισχύουν και στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Χωρίς τη συμμετοχή των άλλων μεγάλων παικτών, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία, η Ιαπωνία, η Κίνα, η Ινδία κ.ά. δεν θα είναι δυνατή η επίτευξη ικανοποιητικού αποτελέσματος σε διεθνές επίπεδο.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE-DE). - (ES) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Trichet, κύριε Juncker, ο πρόεδρος της ΕΚΤ και ο πρόεδρος της Ευρωομάδας συμφωνούν ότι, επί μία δεκαετία, υπήρχε συμφωνία σχετικά με τους σχετικούς ρόλους των διαφόρων πολιτικών. Η Κεντρική Τράπεζα και η νομισματική πολιτική διασφαλίζουν τη σταθερότητα των τιμών, οι δημόσιοι λογαριασμοί πρέπει να ισοσκελίζονται μεσοπρόθεσμα και οι υπόλοιπες πολιτικές πρέπει να δημιουργούν οικονομική μεγέθυνση και αύξηση της απασχόλησης.

Όταν τα πράγματα πάνε στραβά, το μοντέλο αυτό τίθεται υπό αμφισβήτηση. Αρχίζουμε τότε να φορτώνουμε τις δικές μας ευθύνες στους ώμους των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Κάποιοι ρίχνουν το φταίξιμο στον κ. Trichet, άλλοι στον κ. Juncker. Αν τα πράγματα χειροτερέψουν, θα κατηγορήσουν τον κ. Pöttering.

Αυτή τη στιγμή λοιπόν, πιστεύω ότι είναι σημαντικό –και ο κ. Trichet είναι καλός καπετάνιος– να διατηρήσουμε σταθερή πορεία και να μην απομακρυνθούμε από το μοντέλο που μας επέτρεψε να φτάσουμε μέχρι εδώ.

Θα ήθελα επίσης να πω δύο λόγια για το θέμα των τιμών. Είναι αλήθεια, όπως λέει ο κ. Juncker, ότι είμαστε όλοι υπεύθυνοι γι’ αυτό το θέμα και ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να αναλάβουν δράση· είναι ένα θέμα που πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο της ευελιξίας της αγοράς, κατά την εκπόνηση της στρατηγικής μετά τη Λισαβόνα.

Ωστόσο, υπάρχει ένας τομέας στον οποίο η Κεντρική Τράπεζα καλό είναι να ηγηθεί. Υπάρχουν αυτοί που υποστηρίζουν –δεν έχω τα αριθμητικά στοιχεία– ότι σε κάποιο βαθμό οι αυξήσεις των τιμών οφείλονται στους κερδοσκόπους των χρηματοπιστωτικών αγορών· η μεταφορά χρημάτων από τις αγορές των δανείων υψηλού κινδύνου και των δάνειων μεταβλητού επιτοκίου στην αγορά των προθεσμιακών συμβάσεων ευθύνεται εν μέρει για αυτή την κατάσταση, και θα χρειαστεί να κάνουμε όλοι κάτι γι’ αυτό.

Από την άποψη της θεσμικής αρχιτεκτονικής, θα συμφωνήσω με τον εισηγητή, κ. Schmidt, ότι τώρα δεν είναι κατά πάσα πιθανότητα η κατάλληλη στιγμή για δημοσίευση των πλήρων πρακτικών. Ωστόσο, πιστεύω ότι θα ήταν δέον να δημοσιεύεται μια σύνοψη των πρακτικών και, κυρίως, πιστεύω ότι η Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να μας κοινοποιεί το σχετικό βάρος που δίδεται στους δύο πυλώνες στους οποίους βασίζεται η στρατηγική της κατά τη λήψη αποφάσεων ώστε να αυξηθεί η διαφάνεια και η ενημέρωση της αγοράς.

Πιστεύω επίσης ότι ενόψει της αύξησης της οικονομικής διακυβέρνησης χρειαζόμαστε ένα αντίβαρο, μια αντιστάθμιση: αυτό όμως δεν αποτελεί ευθύνη του κ. Trichet. Φταίμε εμείς που δεν έχουμε ακόμη εγκρίνει τη Συνθήκη της Λισαβόνας· αυτό είναι κάτι που προσδοκώ να διορθωθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Pervenche Berès (PSE). - (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Trichet, κύριε Juncker, πρώτα απ’ όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εξαιρετική δουλειά του. Νομίζω ότι όλες οι παρεμβάσεις συνετέλεσαν στη διασάφηση της κατάστασης· το μήνυμα ίσως είναι κάπως ασαφές, πιστεύω όμως ότι υπάρχουν χρήσιμα στοιχεία.

Κύριε Trichet, όλοι εντυπωσιάστηκαν από τους λόγους σας το καλοκαίρι του 2007. Εκτιμούμε το γεγονός ότι ενημερώσατε πάραυτα την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Τώρα, ωστόσο, αποφασίσατε να αυξήσετε τα επιτόκια παρόλο που όλοι πιστεύουν ότι η κρίση δεν έχει ακόμη τελειώσει και τα κακά μαντάτα, μεταξύ άλλων και από τις μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες, δεν έχουν έρθει ακόμη.

Όταν σας είδαμε τον περασμένο Δεκέμβριο, μας είπατε ότι αναμένετε πληθωρισμό 3% το 2008 και ότι μετά τα πράγματα θα ηρεμούσαν. Τώρα ο πληθωρισμός είναι στο 4% και μας ανακοινώνετε αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25%. Δεδομένου όμως του εισαγόμενου πληθωρισμού, αν η στρατηγική σας είναι πράγματι να κάνετε τα πάντα για τη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών, θα μπορέσετε να συνεχίσετε σε αυτή την κατεύθυνση βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, δεδομένων των κινδύνων που γνωρίζουμε ότι υπάρχουν για τη μεγέθυνση και κατά συνέπεια για την απασχόληση;

Κατά τη γνώμη μου, το φαινόμενο στο οποίο αναφέρθηκε ο κ. Turmes, δηλαδή το γεγονός ότι η ΕΕ εισέρχεται στη δεύτερη φάση της παγκοσμιοποίησης, μας αναγκάζει να επανεξετάσουμε τα εργαλεία στα οποία βασιζόμασταν κατά την πρώτη φάση της παγκοσμιοποίησης. Αυτή η πρώτη φάση ευνοούσε τη σταθερότητα των τιμών, ή εν πάση περιπτώσει τη μείωση των τιμών των καταναλωτικών αγαθών, κυρίως στο πλαίσιο των μετεγκαταστάσεων.

Τώρα, σε αυτή τη νέα φάση, έχουμε μια νέα ισορροπία και ένα νέο μοντέλο καθώς οι πρώην αναδυόμενες χώρες έχουν πλέον εδραιωθεί, μεταξύ άλλων και όσον αφορά την πρόσβασή τους στις πρώτες ύλες, με τις επιπτώσεις που αυτό έχει στις τιμές, όπως γνωρίζουμε.

Υπό αυτές τις συνθήκες λοιπόν –και απευθύνω το ερώτημα τόσο στον κ. Trichet όσο και στον κ. Juncker, καθώς ο κ. Juncker σωστά επέστησε την προσοχή στις αρμοδιότητες της Ευρωομάδας και του ECOFIN σε αυτόν τον τομέα, αλλά ούτε η μεν ούτε το δε εμφανίζονται ποτέ ενώπιον της επιτροπής μας ή του Κοινοβουλίου– δεν συμφωνείτε ότι το υπ’ αριθμόν ένα ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι η συναλλαγματική ισοτιμία, η αγορά αποθεμάτων πετρελαίου σε ευρώ και η ικανότητα της ΕΕ, και ιδίως της ευρωζώνης, να μιλούν με μια φωνή, έτσι ώστε, δέκα χρόνια μετά την εισαγωγή του ευρώ, να μπορέσουμε επιτέλους να συμμετάσχουμε σε έναν συντονισμένο και υπεύθυνο διάλογο μεταξύ των βασικών παγκόσμιων νομισμάτων ώστε να εξασφαλίσουμε τη βέλτιστη συναλλαγματική ισοτιμία για την ανάπτυξή μας;

 
  
MPphoto
 
 

  Margarita Starkevičiūtė (ALDE).(LT). Θα ήθελα να τονίσω ότι κατά τη διάρκεια της θητείας μας η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, χάρη στο εντυπωσιακό της έργο, έπαψε να είναι μία από τις πολλές κεντρικές τράπεζες του κόσμου και αναδείχθηκε σε παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα της. Σήμερα αντιμετωπίζει τη νέα πρόκληση της καθιέρωσης του ολοένα και πιο σημαντικού της ρόλου σε έναν παγκοσμιοποιημένο πλανήτη.

Θα θέλαμε να δούμε την τράπεζα να ενισχύει τον ρόλο της στον τομέα της πρόγνωσης και της διαχείρισης των μακροοικονομικών μεγεθών και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας· οι περισσότερες σύγχρονες κρίσεις έχουν τις απαρχές τους σε τρίτες χώρες και είναι αλήθεια ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν έχει καταφέρει να εκπονήσει μια ακριβή πρόγνωση της έκτασης της κρίσης και του δυνητικού της αντικτύπου. Τι θα μπορούσε να γίνει για να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση; Πρώτα απ’ όλα, καλύτερος συντονισμός μεταξύ οικονομικής και νομισματικής πολιτικής. Ο τρίτος κόσμος μπαίνει τώρα σε ένα στάδιο απελευθέρωσης των τιμών, με το οποίο είμαι ιδιαίτερα εξοικειωμένη, ως εκπρόσωπος της Λιθουανία. Αυτό το στάδιο ενδέχεται να διαρκέσει πολύ, και η Ευρώπη θα δεχθεί αυξημένη πίεση όσον αφορά τις τιμές. Ωστόσο, η πίεση αυτή θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί μέσω της νομισματικής μας πολιτικής, κάτι που θα επιβάρυνε επιπλέον την οικονομία μας. Εναλλακτικά, θα μπορούσαμε να προτείνουμε στις αναπτυσσόμενες χώρες να δεχθούν τη βοήθειά μας ώστε να τακτοποιήσουν την εισοδηματική πολιτική τους και να σταθεροποιήσουν τις τιμές. Αυτό θα μπορούσε να γίνει μέσω της αυξημένης συμμετοχής μας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα. Αυτό είναι ένα δυνητικό εργαλείο για τον περιορισμό του πληθωρισμού στις αναπτυσσόμενες χώρες και την απαλλαγή της Παγκόσμιας Τράπεζας από το βάρος της ρύθμισης της νομισματικής πολιτικής.

Υπάρχει μία ακόμη πτυχή που με ανησυχεί, και συγκεκριμένα το ευρωπαϊκό σύστημα πληρωμών. Παρά το σημαντικό έργο που έχει επιτελέσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την υλοποίηση του SEPA και την ανάπτυξη του συστήματος ασφαλείας TARGET 2, το πρόβλημα αποδεικνύεται πολύ πιο περίπλοκο.

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (UEN). - (PL) Κύριε Πρόεδρε, η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν φαίνεται να κάνει λόγο για μια συγκεκριμένη τάση που εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια. Ενώ μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα στη Φρανκφούρτη ενεργούσε εν πλήρη ανεξαρτησία, τελευταία βλέπουμε τις μεγαλύτερες χώρες της ΕΕ να ασκούν πιέσεις στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και να προσπαθούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις της.

Αυτή είναι μια ανησυχητική τάση διότι σημαίνει ουσιαστικά ότι η ΕΕ χωρίζεται στις χώρες που είναι ίσες και αυτές που είναι πιο ίσες από τις άλλες. Η κατάσταση αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει στην ύπαρξη δύο μέτρων και δύο σταθμών. Χώρες όπως η Γαλλία ή η Γερμανία έχουν το δικαίωμα να ασκούν πιέσεις στην ΕΚΤ, αλλά όταν προσπαθούν να κάνουν το ίδιο και οι μικρότερες χώρες, τηρείται απαρέγκλιτα η αρχή της ανεξαρτησίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ. Το αναφέρω γιατί είναι μια ανησυχητική εξέλιξη.

Τέλος, δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι η Ευρώπη διαθέτει ένα σωστό και σταθερό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αυτό είναι κάτι που ακόμη δρομολογείται. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι το παράδοξο παράδειγμα του Λονδίνου, το οποίο είναι το πιο σημαντικό χρηματοπιστωτικό κέντρο της ΕΕ, και ταυτόχρονα πρωτεύουσα μιας χώρας που δεν ανήκει στην ευρωζώνη.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI). - (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η ευρωζώνη πλήττεται από ενεργειακές τιμές που ούτε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ούτε η ΕΕ αλλά ούτε και οι κυβερνήσεις μπορούν να ελέγξουν. Ο γερμανός Υπουργός Οικονομικών, Peer Steinbrück, ανέφερε ότι ο κ. Trichet και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σκοπεύουν να υποστηρίξουν τις τράπεζες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Αναρωτιέμαι αν σκοπεύει ποτέ η ΕΚΤ να ανακοινώσει ότι θα υποστηρίξει τους πολίτες που μένουν χωρίς λεφτά πριν το τέλος του μήνα, μειώνοντας το κόστος του χρήματος και εξαναγκάζοντας τις τράπεζες να μειώσουν τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων σε πιο λογικά επίπεδα;

Η διατήρηση της ανάπτυξης είναι πιο σημαντική από τη διατήρηση του νομίσματος σε υψηλά επίπεδα. Αυτή είναι η πολιτική του δολαρίου στην οποία η ΕΚΤ δεν αντιπαραθέτει αποτελεσματική απάντηση. Ο κ. Schmidt επιθυμεί να ενισχυθεί ο ρόλος και η εξουσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ εγώ συμπαρατάσσομαι με αυτούς που αμφισβητούν την ανεξαρτησία της. Η εισαγωγή του ευρώ σίγουρα απέφερε κάποια οφέλη· μερικά από αυτά που αναφέρει ο κ. Schmidt είναι αδιαμφισβήτητα, δεν γίνεται όμως καμία αναφορά στα απτά αρνητικά αποτελέσματα που βιώνει κάθε πολίτης στην ευρωζώνη λόγω του πραγματικού πληθωρισμού, ο οποίος είναι πολύ υψηλότερος από τις επίσημες τιμές λόγω της εκτεταμένης κερδοσκοπίας που συνόδευσε την εισαγωγή του νέου νομίσματος· κερδοσκοπίας κατά της οποίας ούτε η ΕΚΤ ούτε τα θεσμικά όργανα έλαβαν επαρκή μέτρα.

Όπως αναφέρει ο κ. Schmidt, η αποδοχή της ΕΚΤ από τους πολίτες έγκειται στο γεγονός ότι επιδιώκει στόχους όπως η σταθερότητα των τιμών και η οικονομική μεγέθυνση, και γι’ αυτόν τον λόγο θεωρεί τη διαφάνεια λιγότερο σημαντική· προτείνει ακόμη την άρση της αρχής της ισότητας των κρατών μελών και την εκχώρηση περισσότερων εξουσιών στην Εκτελεστική Επιτροπή. Ο κ. Schmidt φοβάται ότι οι κυβερνήσεις θα ασκούν πιέσεις στον πρόεδρο της δικής τους κεντρικής τράπεζας, με άλλα λόγια, φοβάται ότι η πολιτική θα υπερισχύσει της οικονομίας. Εγώ πιστεύω ότι ισχύει το αντίθετο.

Κύριε Schmidt, κύριε Trichet, μου είναι αδύνατον να συμφωνήσω με αυτές τις προτάσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Gay Mitchell (PPE-DE). - (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον κ. Schmidt για την πολύ καλή έκθεσή του.

Θέλω να πω πρώτα απ’ όλα ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν εισέλθει ή πρόκειται να εισέλθουν σε περίοδο ύφεσης, και πρέπει να αναρωτηθούμε ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε υπό αυτές τις συνθήκες. Πιστεύω ότι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε υπό αυτές τις συνθήκες είναι να διαφυλάξουμε τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας και να προωθήσουμε τη δημιουργία νέων. Αν ανατρέξουμε στο διάστημα μεταξύ 1990 και 1998, θα διαπιστώσουμε ότι στην περιοχή που καλύπτει σήμερα η ευρωζώνη, δημιουργήθηκαν 5 εκατ. θέσεις εργασίας. Όμως στα δέκα χρόνια μεταξύ 1998 και 2008, μετά την εδραίωση του ευρώ και ενώ ο κ. Trichet και οι προκάτοχοί του ασκούσαν τις πολιτικές τους, δημιουργήθηκαν σχεδόν 16 εκατ. θέσεις εργασίας.

Πρέπει να το σκεφτούμε λίγο αυτό. Πρόκειται για επιτυχία, και πρέπει να αναγνωριστεί η συμβολή των πολιτικών της ΕΚΤ στην επιτυχία αυτή. Πρέπει να αποδώσουμε τα εύσημα σε αυτόν που το αξίζει.

Τι συμβαίνει όμως ακριβώς; Οι λόγοι πίσω από την επιτυχία είναι προφανώς τα χαμηλά επιτόκια κατά κύριο λόγο· ακόμη πιο σημαντική παράμετρος όμως είναι ο χαμηλός πληθωρισμός, και ορθώς ο κ. Trichet επιμένει να το αναφέρει.

Χρειαζόμαστε όμως διαρκείς αυξήσεις στα επιτόκια; Ήρθε η ώρα να εξετάσουμε το θέμα σε βάθος. Οι τρέχουσες οικονομικές συνθήκες απαιτούν νηφαλιότητα και σύνεση. Γι’ αυτό εξάλλου διαθέτουμε μια ανεξάρτητη Κεντρική Τράπεζα.

Ωστόσο, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο σχετικά με την ισχύ του ευρώ. Αυτή η ισχύς έχει αρνητικό αντίκτυπο στις εξαγωγικές οικονομίες. Η ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου και της στερλίνας παραμένει υψηλή και η απόκλιση μεταξύ των επιτοκίων στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην ευρωζώνη δεν θα αλλάξει αυτή την εικόνα. Η αύξηση των επιτοκίων, με στόχο τη μείωση του πληθωρισμού, ενδέχεται να ενέχει επιπλέον κινδύνους για τη συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ και να λειτουργήσει σαν τροχοπέδη της οικονομικής μεγέθυνσης σε μια περίοδο οικονομικής αβεβαιότητας.

Στον λίγο χρόνο που μου απομένει, θα ήθελα να αναφέρω ότι πέρυσι ήμουν εισηγητής της έκθεσης σχετικά με την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ και τότε ανέφερα ότι υπήρχαν 223 δισ. ευρώ σε νομίσματα των 500 ευρώ – σύνολο 446 εκατ. χαρτονομίσματα! Ζήτησα να εξεταστεί το θέμα, κυρίως γιατί, κατά την άποψή μου, τα χρήματα αυτά είναι πιθανόν να χρησιμοποιούνται για εγκληματικούς σκοπούς. Ίσως ο κ. Trichet θελήσει να αναφέρει στην απάντησή του τι ακριβώς έχει γίνει σχετικά με το θέμα που έθεσα πέρσι.

 
  
MPphoto
 
 

  Ieke van den Burg (PSE). - (EN) Κύριε πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ την ΕΚΤ για τη στάση που κράτησε πέρυσι στη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Ο ρόλος της ΕΚΤ ως ύστατου εγγυητή της ρευστότητας και market maker τονίστηκε στην έκθεση και συμμερίζομαι αυτή την άποψη. Πιστεύω ότι το πέτυχε αυτό.

Σχετικά με αυτό, κύριε Trichet, πιστεύω ότι ορθώς τονίσατε την ανάγκη για καλύτερη πρόσβαση στην πληροφόρηση και για ανταλλαγή πληροφοριών, τομέας στον οποίο η ΕΚΤ μπορεί να αναλάβει ηγετικό ρόλο. Αυτό είναι κάτι που προτείναμε ως Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων σε μια έκθεση προς το Κοινοβούλιο, η οποία θα συζητηθεί την επόμενη εβδομάδα και αφορά τη μεταρρύθμιση του εποπτικού συστήματος. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να διασυνδεθεί καλύτερα η πληροφόρηση «μικρο-εποπτείας» που διαθέτει αφενός η αγορά και οι εποπτικές αρχές του τραπεζικού συστήματος και αφετέρου η ΕΚΤ, και αυτός είναι επίσης ένας τομέας στον οποίο η ΕΚΤ μπορεί να αναλάβει ηγετικό ρόλο.

Είπατε ότι δεν επιθυμείτε αναμόρφωση των εποπτικών συστημάτων –δεν προτείναμε κάτι τέτοιο– αλλά πιστεύω ότι θα σας συνέφερε να μην εξαρτάστε σε τέτοιο βαθμό από την εθελούσια συνεργασία των κρατών μελών και των εποπτικών αρχών τους σε αυτή την ανταλλαγή πληροφοριών. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό να έχουμε περισσότερους ανεξάρτητους παράγοντες σε αυτόν τον τομέα, ένα ισχυρότερο σύστημα και μια ισχυρότερη δομή σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ένα άλλο στοιχείο είναι τα συστήματα πληρωμής και διακανονισμού. Με χαρά άκουσα ότι η πρόταση T2S, που εκπονήθηκε από την ΕΚΤ και άλλες κεντρικές τράπεζες, έτυχε θετικής υποδοχής από τα Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων. Νομίζω ότι αυτό θα αποτελέσει σημαντική βάση για περαιτέρω βελτίωση αυτού του συστήματος. Θα ήθελα επίσης να ζητήσω τη γνώμη σας σχετικά με το τι μέλλει γενέσθαι, και όσον αφορά τις αγορές, τις αγορές παραγώγων και τις μη οργανωμένες αγορές (OTC) προκειμένου να δημιουργηθούν περισσότεροι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι και ένα καλύτερο σύστημα εποπτείας σε αυτούς τους τομείς.

Το τελευταίο μου σχόλιο απηχεί τον χτεσινό λόγο του κ. Bernanke, αλλά δεν θα μπω σε λεπτομέρειες.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Dăianu (ALDE). - (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για τη δουλειά του.

Μια ετήσια έκθεση μπορεί να αποκαλύψει πολλά για τα επιτεύγματα αλλά και για τις λεπτές πτυχές της χάραξης πολιτικής και των εσωτερικών συμβιβασμών. Τα τρέχοντα επίπεδα του πληθωρισμού στην Ευρώπη βασανίζουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής αλλά και τους πολίτες. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει οικοδομήσει την αξιοπιστία της μέσω συνεπών πολιτικών. Οι επιδόσεις της ενισχύθηκαν από την αντιπληθωριστική πολιτική της στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και του ασιατικού οικονομικού θαύματος.

Δυστυχώς, τώρα βιώνουμε μια αντίστροφη κατάσταση, λόγω των μεγάλων αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων, οι οποίες αντικατοπτρίζουν την αυξανόμενη σπανιότητα των διαθέσιμων πόρων. Η πίεση του πληθωρισμού κόστους ταλανίζει τις αγορές παγκοσμίως. Του ύψος του πληθωρισμού στην ευρωζώνη κυμαίνεται στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας. Αυτό είναι πολύ ανησυχητικό, και ο στασιμοπληθωρισμός μας απειλεί.

Επιπλέον, η χρηματοπιστωτική κρίση έχει περιπλέξει κατά πολύ το έργο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η ΕΚΤ πρέπει να καταπολεμήσει συστηματικά τον πληθωρισμό, και σε αυτό το πλαίσιο καίριο ρόλο διαδραματίζει η σταθεροποίηση των προσδοκιών για τον πληθωρισμό. Το ρίσκο όμως είναι μεγάλο. Δεν είναι σαφές πόσο καιρό θα διαρκέσει ο εξωγενής πληθωρισμός κόστους. Πρέπει πάση θυσία να αποφευχθεί ο φαύλος κύκλος των αυξήσεων μισθών και τιμών. Την περασμένη δεκαετία μιλούσαμε για περιορισμό του πληθωρισμού· τώρα θα πρέπει να θέσουμε υπό έλεγχο τη δυναμική των αυξήσεων των τιμών και των μισθών.

Η αύξηση των οικονομικών αποκλίσεων στην ευρωζώνη θα δημιουργούσε ένα μη ευνοϊκό κλίμα για τις κινήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Επιπλέον, καθώς οι αγορές γίνονται ολοένα και πιο παγκοσμιοποιημένες, οι ενέργειες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πρέπει να αντιπαραβάλλονται με τις ενέργειες των άλλων μεγάλων κεντρικών τραπεζών. Το θέμα είναι οι διαφορές των επιτοκίων και οι συνολικές προσεγγίσεις στη χάραξη πολιτικής.

Ένα τελευταίο σχόλιο. Οι σοβαροί συστημικοί κίνδυνοι που ενέχουν σήμερα οι χρηματοπιστωτικές αγορές απαιτούν καλύτερα πλαίσια εποπτείας, καλύτερο συντονισμό μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ και των άλλων μεγάλων κεντρικών τραπεζών. Οι κίνδυνοι των πολιτικών «εύκολου χρήματος» πρέπει να τονιστούν.

 
  
MPphoto
 
 

  Othmar Karas (PPE-DE). - (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ελπίζω ότι το βασικό μήνυμα αυτής της συζήτησης θα φτάσει στους πολίτες της Ευρώπης. Το πρώτο βασικό μήνυμα αυτής της συζήτησης είναι, κατά την άποψή μου, ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ευρώ δεν αποτελούν την αιτία των προβλημάτων αλλά μέρος της λύσης. Το δεύτερο βασικό μήνυμα είναι ότι το ευρώ παρέχει οφέλη και προστασία. Ωφελεί τους πολίτες του συνόλου της ΕΕ και όχι μόνο της ευρωζώνης, όπως επίσης το πολιτικό οικοδόμημα της ΕΕ καθώς και την πολιτική ανάπτυξης και απασχόλησης της Ένωσης.

Εκτός από την εδραίωση της εσωτερικής αγοράς, το ευρώ είναι η πλέον αποτελεσματική απάντηση στην παγκοσμιοποίηση. Το ευρώ και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι αλήθεια ότι δεν μπορούν να μας απαλλάξουν από τις παγκόσμιες επιρροές, μας επιτρέπουν όμως να τις χειριστούμε πολύ καλύτερα.

Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τη σταθερή και νηφάλια πολιτική της, διότι σε μια περίοδο που η εμπιστοσύνη πλήττεται αυτή αποτελεί έναν φορέα που δικαιούται την εμπιστοσύνη μας.

Ωστόσο, θα ήθελα επίσης να διαμηνύσω σε όλους τους αρχηγούς κυβερνήσεων ότι δεν πρέπει να αγγίξουν το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ούτε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αν έχετε εσωτερικά προβλήματα, αν δεν κάνετε αυτό που πρέπει να κάνετε, η εύκολη λύση είναι να ρίξετε το φταίξιμο στους άλλους. Γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για καλύτερη ενημέρωση και για κάλυψη του ελλείμματος πληροφόρησης. Το ευρύ κοινό δεν συνειδητοποιεί τη σχέση μεταξύ πληθωρισμού, επιτοκίων και σταθερότητας των τιμών. Ευχαριστώ τον κ. Juncker που επεσήμανε ότι η έμμεση φορολόγηση δεν πρέπει να αυξηθεί, αλλά αντίθετα να μειωθεί όποτε είναι δυνατόν.

Πρέπει να μεταδώσουμε το μήνυμα ότι δεν φταίει το ευρώ για τις αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και των πρώτων υλών. Χαιρετίζω επίσης το γεγονός ότι η συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Επιτροπής και του κλάδου των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών κατέστησε δυνατή την εγκαινίαση του συστήματος διασυνοριακών πληρωμών SEPA. Ας χρησιμοποιήσουμε την ευαισθησία και τους δικαιολογημένους προβληματισμούς και φόβους του κοινού ως έναυσμα για διάλογο, ώστε να παράσχουμε απαντήσεις και εξηγήσεις αντί να περιοριζόμαστε στην ανταλλαγή συγχαρητηρίων εδώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Benoît Hamon (PSE). - (FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το ευρώ είναι ένα ολοένα πιο ακριβό νόμισμα σε σύγκριση με τα νομίσματα των βασικών μας εταίρων και ανταγωνιστών. Αυτό ισχύει κυρίως όσον αφορά το δολάριο. Φυσικά, η πολιτική της συστηματικής αύξησης των επιτοκίων αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σε συνδυασμό με την αντίστροφη πολιτική της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να εντείνει το πρόβλημα. Αυτή η συναλλαγματική τάση, η οποία πλήττει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών σχολίων, και μάλιστα από εξέχοντες ευρωπαίους ηγέτες.

Η κυρίαρχη άποψη, ιδίως στο Κοινοβούλιο μας, είναι ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα επί των συναλλαγματικών τάσεων. Η ίδια η ΕΚΤ αρνείται, μέσω του προέδρου της, να εκφράσει οποιαδήποτε άποψη πάνω στο θέμα, περιοριζόμενη σε μερικές ασαφείς διεθνείς δηλώσεις. Η κατάσταση αυτή όχι μόνο είναι αδιαφανής και αντιδημοκρατική, αλλά, το κυριότερο, αντιβαίνει στη Συνθήκη. Το άρθρο 111 της Συνθήκης αναφέρει τα εξής: «Εφόσον δεν υπάρχει σύστημα συναλλαγματικών ισοτιμιών έναντι ενός ή περισσοτέρων μη κοινοτικών νομισμάτων, κατά την έννοια της παραγράφου 1, το Συμβούλιο μπορεί, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία είτε μετά από σύσταση της Επιτροπής και διαβούλευση με την ΕΚΤ, είτε μετά από σύσταση της ΕΚΤ, να διατυπώνει γενικούς προσανατολισμούς για την πολιτική των συναλλαγματικών ισοτιμιών έναντι αυτών των νομισμάτων». Επαναλαμβάνω: «να διατυπώνει γενικούς προσανατολισμούς για την πολιτική των συναλλαγματικών ισοτιμιών».

Με άλλα λόγια, η ευρωζώνη διαθέτει τα μέσα που χρειάζεται για τη λήψη δημοκρατικών αποφάσεων σχετικά με τη συναλλαγματική πολιτική της. Η ερώτησή μου είναι απλή και απευθύνεται στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων: αντί να γκρινιάζουν, μήπως οι κυβερνήσεις της Ένωσης θα έπρεπε επιτέλους να αναλάβουν δράση;

 
  
MPphoto
 
 

  Cornelis Visser (PPE-DE). - (NL) Καταρχάς, πρέπει να συγχαρώ τον κ. Schmidt για την έκθεσή του. Αν και εκπρόσωπος της Σουηδίας, η οποία δεν ανήκει στην ευρωζώνη, συνέταξε μια πολύ καλή και σαφή έκθεση. Νομίζω ότι εκπλήρωσε τα κριτήρια της ένταξης για λογαριασμό της Σουηδίας.

Την περασμένη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε το επιτόκιο. Προφανώς, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ο πρόεδρός της κ. Trichet παίρνουν πολύ σοβαρά την εντολή της τράπεζας και τα κριτήρια του Μάαστριχτ. Χαίρομαι που η ΕΚΤ είναι ανεξάρτητη. Η ΕΚΤ πρέπει να θωρακιστεί έναντι των πολιτικών παρεμβάσεων, για παράδειγμα των εθνικών αρχών, και χαίρομαι που ακούω τον κ. Juncker να εκφράζει αυτή την άποψη εξ ονόματος της Ευρωομάδας.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανταποκρίθηκε καλά στη χρηματοπιστωτική κρίση. Κινήθηκε έγκαιρα για τη διασφάλιση της ρευστότητας των αγορών. Αυτό σταθεροποίησε τα επιτόκια προς το παρόν. Η κρίση στον τραπεζικό κλάδο ήταν ένας συναγερμός. Η απουσία διαφάνειας όσον αφορά τους χρηματοπιστωτικούς κινδύνους στους οποίους εκτίθενται τα ιδρύματα θα επιφέρει ζημίες δυνητικά πολύ υψηλές. Αυτή τη στιγμή διεξάγεται μια συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τον χρηματοπιστωτικό έλεγχο. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί να διαδραματίσει ζωτικής σημασίας ρόλο σε αυτόν τον τομέα, διότι ενημερώνεται αναλυτικά από τις κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών.

Όμως η Συνθήκη δεν αναφέρει τίποτα σχετικά. Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε στενότερη συνεργασία μεταξύ των κεντρικών τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, των χρηματοπιστωτικών αγορών και των ρυθμιστικών αρχών. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί να αναλάβει σημαντικότερο ρόλο στον έλεγχο και την εποπτεία. Είναι σε θέση να διοργανώνει διασυνοριακές ανταλλαγές πληροφοριών, κυρίως σε θέματα χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Η ΕΚΤ έχει αποδείξει την αξία της. Πρέπει να αξιοποιήσουμε τη δύναμή της προκειμένου να ενισχύσουμε τον χρηματοπιστωτικό έλεγχο.

 
  
MPphoto
 
 

  Christoph Konrad (PPE-DE). - (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, υπό το πρίσμα αυτής της συζήτησης μπορεί κανείς να πει ότι η ΕΚΤ είναι ένα είδος κυματοθραύστη. Αυτό είναι θετικό. Προφανώς, η σταθερότητα των τιμών είναι η βασική προτεραιότητα της οικονομίας. Αν αυτό συνεχιστεί και στο μέλλον, δεν μπορεί παρά να αποδειχτεί θετικό.

Αναφέραμε ότι ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη είναι κατά μέσο όρο 4%. Σε ορισμένες χώρες της ευρωζώνης κυμαίνεται σε υψηλότερα επίπεδα, για παράδειγμα 5,8% στο Βέλγιο και 5,1% στην Ισπανία. Αυτές οι εξελίξεις είναι δυσάρεστες. Το μήνυμα λοιπόν που έδωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την απόφασή της αυτή την εβδομάδα είναι σημαντικό. Πρέπει και εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο να αναγνωρίσουμε ότι η ΕΚΤ δεν μπορεί προφανώς να κάνει τίποτε για την καταπολέμηση των πληθωριστικών τιμών του πετρελαίου. Ωστόσο, οι δευτερογενείς επιδράσεις που θα γίνουν αισθητές στην ευρωζώνη, για παράδειγμα οι υψηλότεροι μισθοί, όπως απαιτούν τα σωματεία, και ταυτόχρονα οι υψηλότερες τιμές, που με τη σειρά τους θα επηρεάσουν τις επιχειρήσεις, ενέχουν κινδύνους και ενδέχεται να οδηγήσουν σε έναν φαύλο κύκλο.

Θα ήθελα να κάνω δύο ακόμη σχόλια σχετικά με την πολιτικοποίηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Είναι ένα θέμα που επανέρχεται διαρκώς στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων και κατέστη επίσης σαφές στη συζήτησή μας εδώ. Για παράδειγμα, το θέμα της διαφάνειας της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σηματοδοτεί αυτή την τάση, συνιστά μια απόπειρα να ανακαλύψουμε ακόμη περισσότερα, και ταυτόχρονα να αυξήσουμε την επιρροή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Μεγαλύτερη διαφάνεια – την αντιμετωπίζω με επιφύλαξη. Νομίζω ότι η ΕΚΤ πρέπει να αποφασίσει μόνη της, αφού φυσικά συμβουλευτεί το Κοινοβούλιο και τους εκπροσώπους της ευρωζώνης. Αν όμως μιλούμε για αιτιολόγηση των αποφάσεων, αυτό πραγματικά είναι υπερβολικό.

Πρέπει –και αυτό σίγουρα θα παίξει σημαντικό ρόλο στον επόμενο γύρο– να επανεξετάσουμε προσεκτικά κατά τη διεύρυνση της ευρωζώνης αν μπορούμε να συνεχίσουμε αυτή την πολιτική. Για μένα, η Σλοβακία ήταν μια προειδοποίηση. Στο μέλλον πρέπει να ασχολούμαστε λιγότερο με τις πολιτικές και περισσότερο με τα κριτήρια.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Κυρίες και κύριοι, ο αντίκτυπος της αμερικανικής χρηματοπιστωτικής κρίσης στην παγκόσμια οικονομία ήταν μια απρόσμενη εξέλιξη που σημάδεψε την 10η επέτειο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Ο αυξανόμενος πληθωρισμός είναι ένα ακόμη τρέχον πρόβλημα. Η ΕΚΤ διαχειρίστηκε άψογα την αναταραχή στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές, παρέσχε ρευστότητα ύψους 95 δισεκατομμυρίων ευρώ και έκανε διάφορες λεπτές παρεμβάσεις για τη σταθεροποίηση των πολύ βραχυπρόθεσμων επιτοκίων. Για ακόμη μια φορά αυτό κατέδειξε τα οφέλη της κοινής νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο για την ευρωπαϊκή οικονομία όσο και για τους πολίτες σε περιόδους αστάθειας. Σύμφωνα με το άρθρο 105 της ΣΕΚ, η ΕΚΤ υποστηρίζει επίσης τις γενικές οικονομικές πολιτικές της Κοινότητας. Τώρα η ΕΚΤ καλείται να αντιμετωπίσει την πρόκληση του αυξανόμενου πληθωρισμού, αφενός, και της οικονομικής επιβράδυνσης, αφετέρου. Δεν πρόκειται απλώς για μια πρόκληση, αλλά για μια πραγματική δοκιμασία της ανεξαρτησίας της ΕΚΤ και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών.

Μέσω της Συνθήκης της Λισαβόνας, η ΕΚΤ θα αποκτήσει νομική προσωπικότητα και σαφώς καθορισμένο ανεξάρτητο καθεστώς. Από την άλλη, η αυξανόμενη ολοκλήρωση των χρηματοπιστωτικών συστημάτων καθιστά αναγκαία τη στενότερη συνεργασία με τις κεντρικές τράπεζες των επιμέρους κρατών μελών. Πολλοί προειδοποιούν ότι η ανεξαρτησία της ΕΚΤ τίθεται σε κίνδυνο, μεταξύ άλλων επειδή οι έως τώρα ανεπίσημες συναντήσεις των υπουργών οικονομικών της ευρωζώνης θα προσλάβουν επίσημο καθεστώς με τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας. Ήδη αμφισβητείται η αρμοδιότητα των υπουργών να συζητούν εάν έχει τεθεί σωστά ή όχι ο στόχος του πληθωρισμού.

Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ των επαγγελματικών και πολιτικών αμφισβητήσεων που είναι θεμιτές σε μια δημοκρατική κοινωνία και των ουσιαστικών επεμβάσεων στη δημοσιονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δεδομένης της επώδυνης γέννησης της Συνθήκης της Λισαβόνας, η διασάφηση αυτής της διάκρισης θα είναι ένα πολύ σημαντικό καθήκον τόσο για εμάς τους βουλευτές του ΕΚ όσο και για τα μέσα ενημέρωσης. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εισηγητές για την ισορροπημένη και εξαιρετικά επαγγελματική έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ.

 
  
MPphoto
 
 

  Ιωάννης Βαρβιτσιώτης (PPE-DE). – Κυρία Πρόεδρε, άκουσα με μεγάλη προσοχή τόσο την ομιλία του Προέδρου της Κεντρικής Τράπεζας όσο και του Jean-Claude Juncker τον οποίο ιδιαίτερα εκτιμώ.

Βρισκόμαστε αναμφισβήτητα μπροστά σε μία μεγάλη οικονομική κρίση, που όμοιά της δεν είδαμε τις τελευταίες δεκαετίες. Η τρομακτική αύξηση των τιμών του πετρελαίου και πολλών άλλων προϊόντων, η υψηλή ανεργία, η φτώχεια η οποία επικρατεί και οι χαμηλοί ρυθμοί ανάπτυξης συνθέτουν αυτή τη θλιβερή εικόνα.

Πολύς λόγος έγινε για επικρίσεις που διατυπώθηκαν. Πιστεύω ότι οι κριτικές που έγιναν και μάλιστα από επίσημα χείλη ένα στόχο είχαν, την επισήμανση της σοβαρότητας της καταστάσεως. Άλλωστε, εμείς οι πολιτικοί πρέπει να επιδιώκουμε τις επικρίσεις, διότι μόνον έτσι γινόμαστε καλύτεροι, μόνον έτσι βλέπουμε καθαρότερα τα προβλήματα, μόνον έτσι οδηγούμεθα σε λύσεις προς το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για την πράγματι εκπληκτικά καλή έκθεσή του.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Κυρία Πρόεδρε είναι σαφές από αυτή τη συζήτηση ότι η υποτιθέμενη μάχη κατά του πληθωρισμού περιορίζεται στην αποφυγή της αύξησης των μισθών. Θέλοντας να δικαιολογήσουν την ένατη κατά σειρά αύξηση του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τα τελευταία δυόμισι χρόνια, οι υπεύθυνοι της νομισματικής πολιτικής της ΕΕ επιμένουν να μιλούν για συμπίεση των μισθών αγνοώντας επιδεικτικά τις τεράστιες αυξήσεις που σημείωσαν τα κέρδη των μεγάλων εταιρειών και των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών ομίλων, με ρυθμούς 30% ετησίως περίπου, τη στιγμή που οι αυξήσεις των μισθών σε ορισμένες χώρες δεν καλύπτουν καν το ύψος του πληθωρισμού. Αυτή είναι, για παράδειγμα, η περίπτωση της Πορτογαλίας, όπου οι περισσότεροι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι υπέστησαν σοβαρές απώλειες της αγοραστικής τους δύναμης και όπου οι μισθοί και οι συντάξεις είναι μεταξύ των χαμηλότερων στην ΕΕ.

Η πλήρης έλλειψη κοινωνικής ευαισθησίας σε αυτές τις νομισματικές πολιτικές, με τα υψηλά επιτόκια και το υπερτιμημένο ευρώ, επιτείνει τις κοινωνικές και εδαφικές ανισότητες, συμβάλλοντας στην αύξηση της φτώχειας και των προβλημάτων για τις μικρές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, ιδίως στις χώρες με τις πλέον αδύναμες οικονομίες. Αυτή η πολιτική πρέπει λοιπόν να αλλάξει ώστε να αντιστραφεί πλήρως ο στόχος και να δοθεί προτεραιότητα στην οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση, την εκρίζωση της φτώχειας, την προώθηση της κοινωνικής προόδου και ανάπτυξης.

 
  
MPphoto
 
 

  Theodor Dumitru Stolojan (PPE-DE). - (RO) Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επιδιώκει τη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών σε ένα περιβάλλον μεγάλης αβεβαιότητας και πληθωριστικών πιέσεων.

Δεν γνωρίζουμε ακόμη αν το τρέχον επίπεδο των τιμών ενέργειας και τροφίμων είναι αυτό από το οποίο θα προκύψουν όλες οι υπόλοιπες τιμές· δεν γνωρίζουμε επίσης ποια μέτρα δημόσιας πολιτικής θα λάβουν τα κράτη μέλη ώστε να διευκολύνουν την προσαρμογή των επιχειρήσεων, των αποταμιεύσεων και των νοικοκυριών στη νέα δομή τιμών. Επίσης, η χρηματοπιστωτική κρίση δεν έχει πει ακόμη την τελευταία της λέξη.

Ως βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκτιμώ την αποτελεσματικότητα και την ακεραιότητα των νομισματικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς επίσης την εμμονή του προέδρου της στον στόχο του πληθωρισμού που εγγυάται σταθερότητα των τιμών.

Εμπιστεύομαι την ορθή κρίση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, την ακεραιότητα και την ανεξαρτησία της, και το δικαίωμα των πολιτικών να παρεμβαίνουν στις αποφάσεις της τράπεζας αυτής.

 
  
MPphoto
 
 

  Μαργαρίτης Σχοινάς (PPE-DE). – Κυρία Πρόεδρε, το Eurogroup κάνει οικονομική πολιτική, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κάνει νομισματική πολιτική και εμείς εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κάνουμε απλώς πολιτική, χωρίς ιδιαίτερους επιθετικούς προσδιορισμούς, πράγμα που μας αναγκάζει να λογοδοτούμε για όλο το εύρος των αποφάσεων που λαμβάνονται στην ευρωζώνη.

Όντας πολύ νέος στην πολιτική και σεβόμενος πλήρως την ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας, πιστεύω ότι δεν είμαι σε θέση να δώσω συμβουλές. Αλλά ο εισαγόμενος πληθωρισμός, που είναι και το μεγάλο μας πρόβλημα, δεν πιστεύω ότι αντιμετωπίζεται συνολικά με όπλο τα επιτόκια.

Χρειαζόμαστε δράση στις αιτίες που τον παράγουν. Χρειαζόμαστε μάχη κατά των καρτέλ του πετρελαίου, χρειαζόμαστε μάχη κατά των κερδοσκόπων στις πρώτες ύλες, χρειαζόμαστε περισσότερα τρόφιμα στην αγορά και, αν δεν δράσουμε στη ρίζα του κακού, πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε τέτοιες ανάλογες συζητήσεις, που θα χαρακτηρίζονται από λογική βρυξελλική ή στρασβουργική αλλά θα πάσχουν από έλλειψη πολιτικής δικαιολόγησης στην κοινωνία.

 
  
MPphoto
 
 

  Piia-Noora Kauppi (PPE-DE).(EN) Κυρία Πρόεδρε, νομίζω ότι είναι πραγματικά εκπληκτικός ο τρόπος με τον οποίο η ΕΚΤ εκτέλεσε το βασικό κομμάτι της εντολής της: τη σταθερότητα των τιμών. Αν εξετάσουμε την περίοδο του γερμανικού μάρκου, 1948-1998, θα δούμε ότι το ιστορικό της σταθερότητας των τιμών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι καλύτερο από αυτό του γερμανικού μάρκου, που κάποτε θεωρούσαμε το παγκόσμιο σημείο αναφοράς. Νομίζω ότι έχετε πετύχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα σε αυτόν τον τομέα. Χαίρομαι επίσης ιδιαιτέρως που εσείς, Πρόεδρε Trichet, αναφερθήκατε στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Και αυτό αποτελεί μέρος της εντολής της ΕΚΤ σύμφωνα με τη Συνθήκη, και πιστεύω ότι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην χρηματοπιστωτική εποπτεία πρέπει να ενισχυθεί.

Το μοντέλο των «δίδυμων κορυφών» του Tommaso Padoa-Schioppa είναι πολύ γοητευτικό, και νομίζω ότι εξαρτάται τώρα από τα κράτη μέλη και το συμβούλιο να το υιοθετήσουν, ώστε η ΕΚΤ να διαδραματίσει σοβαρότερο εποπτικό ρόλο στον τομέα της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Αυτή τη στιγμή συντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η έκθεση Van den Burg-Dăianu σχετικά με το θέμα. Περιέχει πολλά καλά σημεία τα οποία επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο έργο σας για την καλύτερη εποπτεία της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). - (PL) Κύριε Πρόεδρε, η οικονομική και χρηματοπιστωτική λειτουργία της ΕΕ εξακολουθεί να εξασφαλίζει πραγματική σταθερότητα για ανάπτυξη. Θεμελιώδη ρόλο σε αυτό το πλαίσιο διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία έχει ως βασική αποστολή της την εκπόνηση της νομισματικής πολιτικής. Τα κράτη μέλη και οι κυβερνήσεις τους είναι υπεύθυνα για την οικονομική πολιτική και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

Ωστόσο, προκύπτουν ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λειτουργεί σωστά και σχετικά με τον αντίκτυπό της στις οικονομικές διεργασίες. Θα έπρεπε μήπως η Κεντρική Τράπεζα να αναλαμβάνει περισσότερες πρωτοβουλίες, όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες, ή όχι; Επίσης, υπό το φως της παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης και των αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας και των καυσίμων, τίθενται μερικά ακόμη ερωτήματα. Πρώτα απ’ όλα, τι μέτρα πρέπει να ληφθούν ώστε να αποτραπεί η επιδείνωση της κρίσης; Δεύτερον, πώς μπορεί να υποστηριχθεί η οικονομική μεγέθυνση των φτωχών χωρών; Τρίτον, πώς μπορούμε να εποπτεύσουμε τις χρηματοπιστωτικές αγορές ώστε να μην επαναληφθεί η κρίση στην αγορά στεγαστικών δανείων;

Τέλος, πρέπει να δηλωθεί σαφώς ότι η συμμόρφωση με τα κριτήρια του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης πρέπει να είναι εξίσου δεσμευτική για όλα τα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Trichet, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. − (EN) Κυρία Πρόεδρε, εκτιμώ απεριόριστα τις παρατηρήσεις που έγιναν τόσο στην αξιοσημείωτη έκθεση του εισηγητή όσο και στον μεγάλο αριθμό των παρεμβάσεων υπέρ της ανεξαρτησίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπως αναφέρθηκε σαφώς και από τον ίδιο τον κ. Jean-Claude Juncker. Νομίζω ότι η ανεξαρτησία αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική και δεν τίθεται επ’ ουδενί υπό αμφισβήτηση. Αποτελεί βασικό στοιχείο της αξιοπιστίας του ιδρύματος και ακριβώς επειδή διαθέτουμε αυτή την ορατή ανεξαρτησία και την πρωταρχική μας εντολή –που είναι σαφής στο θέμα της σταθερότητας των τιμών– καταφέραμε μέχρι τώρα να σταθεροποιήσουμε τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό.

Τόνισα ιδιαιτέρως το γεγονός ότι η σταθεροποίηση των προσδοκιών για τον πληθωρισμό είναι αποφασιστικής σημασίας, γιατί μας επιτρέπει, όσον αφορά τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αγοραία επιτόκια, να ενσωματώνουμε αυτές τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Ορισμένες κυβερνήσεις στην Ευρώπη δανείζονται σε 50ετή βάση. Δανείζονται με ορίζοντα 50 ετών και επιτόκιο που ενσωματώνει την αξιοπιστία της Κεντρικής Τράπεζας προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα των τιμών, όχι μόνο για δύο, πέντε, δέκα ή είκοσι χρόνια, αλλά για πολύ περισσότερο. Ακριβώς επειδή εμμένουμε στον στόχο της σταθεροποίησης των προσδοκιών για τον πληθωρισμό, λάβαμε την απόφαση που αναφέρθηκε.

Κατά την άποψή του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ –άποψη με την οποία συμφωνώ– όταν οι ευρωπαϊκές δημοκρατίες αποφάσισαν να ιδρύσουν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το ευρωσύστημα και την ευρωζώνη δεν θεώρησαν ότι υπάρχει αντίφαση μεταξύ της σταθερότητας των τιμών, της σταθεροποίησης των προσδοκιών για τη σταθερότητα των τιμών και της μεγέθυνσης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης.

Πρέπει να πω ότι τώρα σε παγκόσμιο επίπεδο θεωρείται πλέον δεδομένο ότι το κατάλληλο πρίσμα είναι η σταθερότητα των τιμών και ότι η αξιόπιστη σταθερότητα των τιμών διαχρονικά αποτελεί προϋπόθεση για διατηρήσιμη μεγέθυνση και δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Η αναφορά που έγινε στα σχεδόν 16 εκατ. θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν από την εισαγωγή του ευρώ δείχνει ακριβώς αυτό που θέλω να πω.

Θα ήθελα επίσης να συμφωνήσω με τα λεγόμενα πολλών από τους βουλευτές που ανέφεραν ότι η εξασφάλιση της σταθερότητας των τιμών προϋπέθετε τη συνεργασία και άλλων οργάνων λήψης αποφάσεων, αρχών, καθώς και του ιδιωτικού τομέα. Αυτός είναι και ο λόγος που είμαστε τόσο σαφείς στα μηνύματά μας, αναγνωρίζοντας πλήρως ότι είμαστε ανεξάρτητοι και ότι αυτοί που λαμβάνουν τέτοιες αποφάσεις είναι επίσης ανεξάρτητοι. Επιμένουμε όμως πάντα στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης γιατί η υπερβολική επιβάρυνση των νομισματικών πολιτικών λόγω χαλαρών δημοσιονομικών πολιτικών ενέχει πάντα κάποιο κίνδυνο.

Ζητούμε επίσης από τους υπεύθυνους διαμόρφωσης των τιμών γενικά –τις εταιρίες, τον παραγωγικό κλάδο, τις επιχειρήσεις λιανεμπορίου– να λάβουν υπόψη το γεγονός ότι θα εξασφαλίσουμε την σταθερότητα των τιμών μεσοπρόθεσμα ώστε να αποφευχθούν οι δευτερογενείς επιδράσεις σε αυτόν τον τομέα.

Αναφέρθηκα στους υπεύθυνους διαμόρφωσης των τιμών. Πρέπει να γίνει επίσης αναφορά και στους κοινωνικούς εταίρους και αυτός είναι ο λόγος που απευθυνόμαστε όχι μόνο στους διαμορφωτές των τιμών, αλλά και στους κοινωνικούς εταίρους, ώστε να ενσωματώσουν στις αποφάσεις τους το γεγονός ότι εμείς θα διασφαλίσουμε μεσοπρόθεσμα τη σταθερότητα των τιμών σύμφωνα με τον ορισμό μας.

Η κατάσταση είναι προφανώς δύσκολη λόγω των τιμών του πετρελαίου, των τιμών των βασικών εμπορευμάτων και τη σπανιότητα των πρώτων υλών, που σπρώχνουν τις τιμές προς τα πάνω. Πρέπει να θυμόμαστε τι συνέβη το 1973-1974. Είναι απολύτως σαφές ότι οι οικονομίες που άφησαν τις δευτερογενείς επιπτώσεις εκτός ελέγχου και είχαν μόνιμο πληθωρισμό και ταυτόχρονα πολύ χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, επλήγησαν σε μεγάλο βαθμό από μαζική ανεργία την οποία ακόμη αγωνιζόμαστε να εξαλείψουμε σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Το διακύβευμα λοιπόν είναι μεγάλο και αυτό είναι το σημαντικό.

Θα ήθελα επίσης να αναφέρω ένα εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο, το γεγονός ότι οι πλέον ευάλωτοι και φτωχοί συμπολίτες μας είναι αυτοί που υποφέρουν περισσότερο σε περιόδους υψηλού πληθωρισμού. Έτσι λοιπόν, όταν θέτουμε ως στόχο τη σταθερότητα των τιμών μεσοπρόθεσμα, όχι μόνο σεβόμαστε τη Συνθήκη, όχι μόνο σεβόμαστε την εντολή μας –την οποία δεν δημιουργήσαμε εμείς, αλλά μας δόθηκε από τις δημοκρατίες της Ευρώπης– αλλά κάνουμε το καλύτερο δυνατό για το πλέον ευάλωτο κομμάτι του πληθυσμού μας.

Όσον αφορά τις τιμές του πετρελαίου, των βασικών εμπορευμάτων και της ενέργειας, καθώς επίσης τις τιμές των τροφίμων και γενικότερα όλες αυτές τις τιμές που αυξάνονται, νομίζω ότι υπάρχει ένα τρίγωνο. Όπως είπαν πολύ εύγλωττα ορισμένοι βουλευτές, είναι βέβαιο ότι έχουμε ένα φαινόμενο που τροφοδοτείται από τη ζήτηση· οι μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες αυξάνουν τη ζήτηση παγκοσμίως και αυτό πρέπει να αναγνωριστεί πλήρως.

Σίγουρα υπάρχει και μια δεύτερη πλευρά αυτού του τριγώνου, η προσφορά· από την πλευρά της προσφοράς έχουμε πολλές ευθύνες. Τα καρτέλ δεν είναι καλά, και είναι προφανές ότι υπάρχουν καρτέλ σε πολλούς τομείς. Εκτός από τα καρτέλ, ορισμένες χώρες και οικονομίες προκαλούν τεχνητή σπάνη, μην επιτρέποντας τις γεωτρήσεις, τις ερευνητικές γεωτρήσεις και την κατασκευή διυλιστηρίων. Εφιστώ λοιπόν την προσοχή σας και σε αυτό το σημείο. Πρέπει να δούμε, από την πλευρά της προσφοράς, αν κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν.

Ιδίως όσον αφορά τη ζήτηση, κάθε εξοικονόμηση ενέργειας είναι απολύτως αναγκαία και αποτελεί κομμάτι του ελέγχου της ζήτησης· ομοίως, η αναγνώριση των πραγματικών τιμών και η αποφυγή τεχνητών τιμών για το πετρέλαιο και την ενέργεια ώστε η ζήτηση να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα.

Υπάρχει και η τρίτη πλευρά του τριγώνου, δηλαδή η ανακατανομή του κεφαλαίου σε παγκόσμιο επίπεδο για τα βασικά εμπορεύματα. Αυτή η περίπτωση δεν ταυτίζεται πλήρως με την περίπτωση του πετρελαίου, άλλων μορφών ενέργειας και πρώτων υλών διαφόρων ειδών. Το φαινόμενο όμως αυτό είναι υπαρκτό και προφανώς διαδραματίζει κάποιο ρόλο· πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό. Πρέπει να απαιτήσουμε από τις αγορές να είναι όσο το δυνατόν πιο διαφανείς, να λειτουργούν εν πλήρη διαφάνεια. Έτσι βλέπω εγώ αυτό το φαινόμενο, και θα προσθέσω ότι όπως σε ορισμένες ασθένειες απαιτείται αντιμετώπιση σε πολλά επίπεδα, έτσι και εδώ πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια και στις τρεις πλευρές του τριγώνου.

Πολλοί βουλευτές ανέφεραν την προληπτική εποπτεία και την ανάγκη να βελτιωθεί η κατάσταση, και δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω μαζί τους. Είναι σαφές ότι η κατάσταση πρέπει να βελτιωθεί. Από την ίδρυση της ΕΚΤ επιμένουμε ότι στόχος είναι η όσο το δυνατόν στενότερη συνεργασία όλων των αρχών. Έχουμε επίσης ταχθεί υπέρ της στενής σχέσης μεταξύ των κεντρικών τραπεζών και των εποπτικών αρχών. Τα πρόσφατα συμβάντα μετά την αναταραχή που ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2007 απέδειξαν ότι το δόγμα αυτό είναι σωστό: η στενή σχέση μεταξύ των κεντρικών τραπεζών και των εποπτικών αρχών είναι εκ των ων ουκ άνευ.

Θα έλεγα σε αυτή τη φάση ότι υποστηρίζουμε πλήρως τον προσανατολισμό που έθεσε η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων σε συναινετική βάση. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν πολλές σύνοδοι εργασίας και ότι πρέπει να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν ταχύτερα προς αυτή την κατεύθυνση. Γνωρίζω ότι το Κοινοβούλιο μελετά μερικές πιο τολμηρές πρωτοβουλίες. Θα έλεγα ότι εμείς από την πλευρά μας θα θέλαμε να δούμε να υλοποιούνται όλες οι έως τώρα αποφάσεις – να μην χρησιμοποιηθεί η δικαιολογία του δεύτερου σταδίου για να μην γίνουν πράξη όσα έχουν αποφασιστεί. Στη συνέχεια πιστεύω ότι πρέπει να εξετάσουμε πολύ προσεκτικά τις προτάσεις που τέθηκαν επί τάπητος, διότι πιστεύουμε ότι όσο πιο στενά συνεργαστούμε –και σίγουρα πιο στενά από ό,τι μέχρι τώρα– τόσο καλύτερο θα είναι το αποτέλεσμα για την Ευρώπη. Ό,τι λέω για την Ευρώπη, ισχύει, κατά την άποψή μας, για όλα τα άλλα συστημικά μέρη του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Το τελευταίο σημείο που θέλω να θίξω αφορά τη συναλλαγματική ισοτιμία στην οποία αναφέρθηκαν διάφοροι βουλευτές. Πιστεύω ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ είναι υπέρ της πλήρους εφαρμογής της Συνθήκης ως έχει. Η εντύπωσή μου είναι ότι όταν είμαστε στην Κίνα, όπως είπε ο Jean-Claude Juncker, ή στην ομάδα G7, όπου εγώ και ο Jean-Claude υπογράφουμε το ανακοινωθέν της συνόδου της G7, πράττουμε τα δέοντα και εγώ προσωπικά είμαι πολύ προσεκτικός –μια και κάποιοι είπαν ότι είμαι πολύ συνετός και επιφυλακτικός όταν αναφέρομαι στις ισοτιμίες– διότι πρόκειται για ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα, στο οποίο πρέπει να σεβαστούμε πλήρως την από κοινού συμφωνηθείσα κατεύθυνση. Αυτός είναι ο λόγος που θα μπορούσα να πω, και πάλι, ότι σε αυτό το στάδιο συμφωνούμε με όλους τους εταίρους μας στη G7 σχετικά με το μήνυμα για την Κίνα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία επ’ αυτού. Αυτό κατέστη σαφές στην τελευταία ανακοίνωση της G7. Θεωρούμε επίσης ότι είναι σημαντικό να εξετάσουμε προσεκτικά όλες τις δυνητικές αρνητικές επιπτώσεις των υπερβολικών διακυμάνσεων τόσο στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα όσο και στην ανάπτυξη.

Θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι είναι πολύ σημαντικό οι αρχές των ΗΠΑ να κατανοήσουν ότι ένα ισχυρό δολάριο είναι προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Juncker, Πρόεδρος της Ευρωομάδας και μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. (FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, δεν θα επανέλθω στα σχόλια που έκανε ο πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας στη διάρκεια της συζήτησής μας. Δεν έχει νόημα να επαναλάβω τα λεγόμενά του, δεδομένου ότι ήταν όλα σωστά, και οποιαδήποτε δική μου δήλωση θα μπορούσε να εκληφθεί ως απόπειρα σχολιασμού των λεγομένων του, κάτι που δεν χρειάζεται.

(DE) Κυρία Πρόεδρε, μιλώ γερμανικά για να δείξω στον κ. Trichet ότι και εγώ, όπως αυτός, γνωρίζω τη γλώσσα. Ναι, ένας Γάλλος που έχει σίγουρα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα, αξίζει συγχαρητήρια που αφιέρωσε χρόνο για την εκμάθηση της γλώσσας του τόπου όπου ζει, τώρα που μετακόμισε στη Φρανκφούρτη. Δεν το κάνουν πολλοί Γάλλοι αυτό.

(Χειροκροτήματα)

Θα μιλήσω γερμανικά, για να με καταλάβει καλύτερα. Θα ήθελα να κάνω δύο ή τρία τελευταία σχόλια, γιατί παρατηρώ ότι μερικές φορές οι συζητήσεις σε αυτή την αίθουσα είναι γεμάτες νοσταλγία για τις δεκαετίες του ’70 και του ’80. Η Ευρωομάδα παροτρύνεται να συντονίσει καλύτερα τις οικονομικές πολιτικές των κρατών μελών της ευρωζώνης. Κάνουμε όλοι ό,τι είναι δυνατόν για αυτόν τον σκοπό, και έχουμε εισαγάγει έναν κώδικα δεοντολογίας σε πολλούς τομείς πρακτικής οικονομικής πολιτικής τον οποίον πασχίζουμε να τηρούμε. Ωστόσο, δεν είναι δυνατόν από τη μια να ζητούμε συντονισμό των οικονομικών πολιτικών και από την άλλη να μην δεχόμαστε την εφαρμογή της πολιτικής που αποτελεί προϊόν αυτού του συντονισμού.

Θα σας δώσω μερικά παραδείγματα. Μεταρρυθμίσαμε το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης το 2005. Μέρος της ουσίας των προτάσεων μεταρρύθμισης του συμφώνου ήταν η ενίσχυση του προληπτικού σκέλους του, το οποίο ήταν αδύναμο και ανεπαρκές. Για την ενίσχυση του προληπτικού σκέλους του Συμφώνου Σταθερότητας, είναι απαραίτητο οι κυβερνήσεις να εμείνουν στην εξυγίανση του προϋπολογισμού και να εντείνουν τις προσπάθειες για εξυγίανση όταν η οικονομία πηγαίνει καλά, ώστε να έχουν αποθέματα για τις λιγότερο ευνοϊκές χρονιές, οι οποίες, δεδομένης της κυκλικής φύσης των οικονομικών μας συστημάτων, επανέρχονται τακτικά.

Αυτή τη στιγμή διανύουμε μια δύσκολη περίοδο. Δεν μπορούμε να προσμένουμε κάποια βελτίωση. Οι κυβερνήσεις που πέτυχαν την εξυγίανση έχουν επαρκή δημοσιονομικά περιθώρια ώστε να ενεργοποιηθούν οι αυτόματοι σταθεροποιητικοί παράγοντες όταν τα κρατικά έσοδα αρχίσουν να μειώνονται. Οι κυβερνήσεις που δεν πέτυχαν επαρκές επίπεδο εξυγίανσης όταν μπορούσαν, δεν μπορούν προφανώς να αντιδράσουν σε χαλεπούς καιρούς.

Όταν εμείς στην Ευρωομάδα συμφωνούμε ότι τα κράτη μέλη που έχουν πετύχει τους μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς τους στόχους μπορούν τώρα να δράσουν εν μέσω οικονομικής κάμψης και αυξήσεων στις τιμές του πετρελαίου και των τροφίμων, ο μόνος λόγος που είναι σε θέση να το κάνουν, είναι γιατί έχουν φροντίσει να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα δημοσιονομικά περιθώρια, ώστε οι περίοδοι κρίσεων να μην τα βρουν αποδυναμωμένα και αδύναμα να αντιδράσουν.

Δεν ζητήσαμε πάγωμα των μισθών· ούτε η Κεντρική Τράπεζα ούτε η Ευρωομάδα ζήτησε ποτέ πάγωμα των μισθών στην ευρωζώνη. Αυτό που λέμε είναι ότι οι μισθοί δεν πρέπει να αυξάνονται αυτομάτως μαζί με τον πληθωρισμό αλλά αντίθετα οι τάσεις στους μισθούς πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την αύξηση της παραγωγικότητας που μπορεί να επιτευχθεί σε μια δεδομένη οικονομία ώστε οι μισθοί να αυξάνονται αναλόγως χωρίς επιδείνωση του πληθωρισμού.

Έχουμε καταστήσει απολύτως σαφές ότι δεν μπορούμε να ζητούμε από τους απλούς εργαζομένους στην Ευρώπη να δεχθούν περιορισμούς των μισθών τη στιγμή που τα διευθυντικά στελέχη και οι κεφαλαιοκράτες λαμβάνουν τεράστιες αυξήσεις και αστρονομικές αμοιβές. Αυτό το έχουμε επαναλάβει πολλές φορές.

(Χειροκροτήματα)

Οι αμοιβές των μελών της διοίκησης των ευρωπαϊκών εταιρειών –μεταξύ άλλων και κατά κύριο λόγο στον χρηματοπιστωτικό τομέα– δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τις αυξήσεις της παραγωγικότητας σε αυτόν τον κλάδο. Απλώς εισπράττουν, και οι πράξεις τους δεν είναι ούτε οικονομικά χρηστές ούτε κοινωνικά υπεύθυνες.

(Χειροκροτήματα)

Δεν ζητήσαμε πάγωμα των μισθών και εγώ, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο, σέβομαι απολύτως το ευρωπαϊκό κοινωνικό συμβόλαιο, έτσι λοιπόν, απευθύναμε με επιτακτικό τρόπο την έκκληση, αντί να πληρώσουν οι εταιρείες, δεδομένων των αυξήσεων στις τιμές των πρώτων υλών και του πετρελαίου, να δούμε τι μπορούν να κάνουν τα κράτη στον τομέα της κοινωνικής υποστήριξης προς τις λιγότερο ευνοημένες ομάδες του πληθυσμού, η αγοραστική δύναμη των οποίων πλήττεται περισσότερο.

Είναι εξάλλου γεγονός ότι τα κράτη που πέτυχαν δημοσιονομική εξυγίανση έχουν τώρα τους απαραίτητους πόρους στη διάθεσή τους για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων κοινωνικής υποστήριξης για τους λιγότερο ευκατάστατους πολίτες τους. Υπάρχουν κράτη που θέσπισαν επιδόματα κόστους διαβίωσης, θέρμανσης και ενοικίου, και που ήταν σε θέση να το κάνουν χάρη στην εξυγίανση που πέτυχαν νωρίτερα. Υπάρχουν επίσης κράτη που προσαρμόζουν συστηματικά τα φορολογικά τους συστήματα ώστε να επωφελούνται από τις φορολογικές ελαφρύνσεις οι λιγότερο ευκατάστατοι πολίτες και όχι οι ευημερούσες ομάδες του πληθυσμού.

Σε αυτό τον βαθμό, πιστεύω ότι η γενική πολιτική, ακόμη και αν δεν είναι τέλεια, αποδίδει. Δεν θέλουμε και δεν πρέπει να επαναλάβουμε τα λάθη των δεκαετιών του ’70 και του ’80, ακόμη και αν αυτό θα ήταν κάπως ευκολότερο βραχυπρόθεσμα. Πρέπει να λάβουμε μέτρα κατά του αυξανόμενου πληθωρισμού. Στις δεκαετίες του ’70 και του ’80 επιτρέψαμε στον πληθωρισμό να ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Αφήσαμε επίσης το δημόσιο χρέος να αυξάνεται διαρκώς. Στις δεκαετίες του ’70 και του ’80 αποδεχθήκαμε τα δημόσια ελλείμματα, υποβαθμίζοντας την αρνητική τους επίδραση. Το αποτέλεσμα ήταν μαζική ανεργία στην Ευρώπη, την οποία τώρα καταφέραμε να μειώσουμε στο 7,2% χάρη στο ευρώ.

Το αποτέλεσμα ήταν υπερβολικά υψηλές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης σε όλες σχεδόν τις χώρες, τις οποίες πολλοί από εμάς εξακολουθούν να θεωρούν υπερβολικές, και αυτό δεν έχει καμία σχέση με απόρριψη της κοινωνικής αλληλεγγύης αλλά με τη συνετή χρηματοδότηση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Η εργασία φορολογούνταν υπερβολικά και το κεφάλαιο υπερβολικά λίγο. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα των εσφαλμένων πολιτικών στις δεκαετίες του ’70 και του ’80.

Είμαστε κατά του πληθωρισμού γιατί είμαστε κατά της ανεργίας και υπέρ της ανάπτυξης. Η οικονομική μεγέθυνση και η καταπολέμηση του πληθωρισμού δεν είναι αντώνυμα. Χρειαζόμαστε μεγέθυνση χωρίς πληθωρισμό, ώστε τα πράγματα να είναι καλύτερα αύριο για τους πολίτες. Η πολιτική του καλοπιάσματος, αν δήθεν τείνουμε χείρα βοηθείας για να θεωρηθούμε γενναιόδωροι ευεργέτες, δεν είναι η σωστή πολιτική. Αν θέλουμε να επιτύχουμε τώρα, πρέπει να σκεφτούμε τις επόμενες γενιές και όχι το αντίστροφο.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt, εισηγητής. − (SV) Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ για την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και γεμάτη ιδέες συζήτηση. Δείχνει ότι υπάρχει ευρεία υποστήριξη για το σκεπτικό και τα συμπεράσματα της έκθεσης. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον κ. Juncker και τον κ. Trichet για τις απαντήσεις που έδωσαν. Απαντήσατε με τρόπο που μου δίνει να καταλάβω ότι θα λάβετε υπόψη τις απόψεις και τις ιδέες που κατατέθηκαν εδώ.

Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στην προσωπική μου εμπειρία ως πολιτικού στη σχετικά αραιοκατοικημένη χώρα του ευρωπαϊκού Βορρά από όπου κατάγομαι: τη Σουηδία. Υπήρξα βουλευτής του σουηδικού κοινοβουλίου και μέλος της δημοσιονομικής επιτροπής του στη δεκαετία του ’90, όταν η Σουηδία βρέθηκε σε οικονομικό αδιέξοδο. Οι εμπειρίες της πολιτικής είναι ωφέλιμες, φίλοι μου. Όσοι από εσάς πιστεύετε ότι ο πληθωρισμός και η ασταθής νομισματική πολιτική θα βοηθήσουν τους ανθρώπους που χρειάζονται περισσότερο τη βοήθειά μας κάνετε λάθος. Κάνετε λάθος! Ως μέλος της δημοσιονομικής επιτροπής, είδα από πρώτο χέρι πώς τα επιτόκια στη Σουηδία έφτασαν σε ύψη που κανείς δεν θα φανταζόταν: 500%. Στη δεκαετία του ’90, όπως ακριβώς είπε ο κ. Juncker, είχαμε μαζική ανεργία, αυξανόμενο πληθωρισμό και στασιμοπληθωρισμό. Θυμάμαι πολύ καθαρά αυτές τις εμπειρίες, και με έκαναν να ελπίζω ότι και η χώρα μου η Σουηδία θα μπει στην ευρωζώνη και θα συμμετάσχει πλήρως στην ευρωπαϊκή συνεργασία.

Όπως είπε η συνάδελφος κ. Kauppi, και επανέλαβε ο κ. Trichet, κανείς δεν πίστευε ότι το ευρώ θα γνώριζε τέτοια επιτυχία. Νομίζω ότι αυτό αποδεικνύει την αξία της ευρωπαϊκής συνεργασίας.

Κύριε Juncker, είπατε ότι η ΕΚΤ ενεργεί με φειδώ και αποφασιστικότητα. Νομίζω ότι αυτή είναι μια καλή διατύπωση. Σας ευχαριστώ και πάλι για την εποικοδομητική συζήτηση. Σας ευχαριστώ επίσης που μου δώσατε την ευκαιρία να συντάξω αυτή την έκθεση, παρόλο που προέρχομαι από μια χώρα που δεν ανήκει στο σύστημα συνεργασίας του ευρώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – H συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα, στις 12 το μεσημέρι.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE-DE), γραπτώς. – (EN) Όσον αφορά τις οικονομικές εξελίξεις, τα θεμελιώδη μεγέθη της οικονομίας της ευρωζώνης παραμένουν υγιή λόγω της ανάπτυξης των επενδύσεων και της βελτίωσης των ποσοστών απασχόλησης και της συμμετοχής του εργατικού δυναμικού. Παρόλο που επιβραδύνεται, η ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας αναμένεται να παραμείνει ισχυρή, επωφελούμενη συγκεκριμένα από τη συνεχιζόμενη εύρωστη ανάπτυξη στις αναδυόμενες οικονομίες. Όσον αφορά τις εξελίξεις στις τιμές, ο ετήσιος πληθωρισμός, όπως μετράται με τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή, εξακολουθεί να υπερβαίνει κατά πολύ το επίπεδο που επιβάλλεται για τη σταθερότητα των τιμών από το προηγούμενο φθινόπωρο, φτάνοντας στο 3,7% τον Μάιο του 2008 και –σύμφωνα με τις ταχείες εκτιμήσεις της Eurostat– στο 4% τον Ιούνιο. Αυτό το ανησυχητικό επίπεδο των ποσοστών του πληθωρισμού οφείλεται κυρίως στις απότομες αυξήσεις των τιμών της ενέργειας και των τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο τους τελευταίους μήνες. Η αβεβαιότητα που περιβάλλει τη συγκεκριμένη προοπτική της οικονομικής δραστηριότητας παραμένει σε υψηλά επίπεδα και υφίστανται κίνδυνοι αρνητικών εξελίξεων. Συγκεκριμένα, οι κίνδυνοι απορρέουν από τις περιοριστικές επιπτώσεις που έχουν στην κατανάλωση και στις επενδύσεις οι περαιτέρω απροσδόκητες αυξήσεις των τιμών της ενέργειας και των τροφίμων. Επιπλέον, οι κίνδυνοι αρνητικών εξελίξεων εξακολουθούν να σχετίζονται με την πιθανότητα οι συνεχιζόμενες εντάσεις στη χρηματοπιστωτική αγορά να έχουν δυσμενέστερες επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία από ό,τι αναμενόταν. Υπό αυτές τις συνθήκες η απόφαση που έλαβε η ΕΚΤ να αυξήσει κατά 25 μονάδες βάσης στο 4,25% το ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς στις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος είναι ευπρόσδεκτη και αξίζει συγχαρητήρια!

 

3. Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας - Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας: παράρτημα ΧΙ - Επέκταση των διατάξεων των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και (ΕΚ) αριθ. […] στους υπηκόους τρίτων χωρών που δεν καλύπτονται ήδη από τις εν λόγω διατάξεις μόνον λόγω της ιθαγένειάς τους (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την κοινή συζήτηση

- της έκθεσης της Jean Lambert, εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης (COM(2006)0016 - C6-0037/2006 - 2006/0006(COD)) (A6-0251/2008),

- της έκθεσης της Emine Bozkurt, εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και καθορίζει το περιεχόμενο του παραρτήματος XI (COM(2006)0007 - C6-0029/2006 - 2006/0008(COD)) (A6-0229/2008), και

- της έκθεσης της Jean Lambert, εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την επέκταση των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. […] στους υπηκόους τρίτων χωρών που δεν καλύπτονται ήδη από τις εν λόγω διατάξεις μόνον λόγω της ιθαγένειάς τους (COM(2007)0439 - C6-0289/2007 - 2007/0152(CNS)) (A6-0209/2008).

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, Μέλος της Επιτροπής. (CS) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, και τα τέσσερα υπό συζήτηση νομοθετικά ψηφίσματα αφορούν θέματα τα οποία έχουν άμεσες επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή των ευρωπαίων πολιτών. Το δικαίωμα των ανθρώπων που κυκλοφορούν στην Ευρώπη να προστατεύονται από τα συστήματα κοινωνικής ασφάλειας είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας στην Ένωση.

Οι προτάσεις της Επιτροπής έχουν έναν κοινό στόχο, που είναι ο εκσυγχρονισμός και η απλούστευση του συντονισμού των εθνικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας.

Ο στόχος είναι ο ορισμός μηχανισμών συνεργασίας μεταξύ των σχετικών φορέων, καθώς και διαδικασιών που θα απλουστεύσουν και θα επιταχύνουν τον υπολογισμό και την καταβολή των κοινωνικών επιδομάτων στους δικαιούχους τους. Πρόκειται για οικογενειακά επιδόματα, συντάξεις, επιδόματα ανεργίας και ούτω καθεξής, με άλλα λόγια ένα φάσμα κοινωνικών επιδομάτων που έχουν μεγάλη σημασία για τη ζωή των ανθρώπων στην Ένωση.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους βουλευτές και τις εισηγήτριες για το έργο τους σχετικά με αυτά τα σημαντικά κείμενα τους τελευταίους μήνες.

Ο κανονισμός εφαρμογής ορίζει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να λειτουργεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004, τον οποίο αποκαλούμε βασικό κανονισμό. Επεκτείνεται σε όλα τα πρόσωπα που αξιοποιούν τον συντονισμό των εθνικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας: πολίτες, οργανισμούς κοινωνικής ασφάλειας των κρατών μελών, παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και εργοδότες.

Ο στόχος του είναι να θεσπίσει διαδικασίες, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σαφήνεια, με βάση τις οποίες οι ασφαλισμένοι που βρίσκονται σε διασυνοριακή κατάσταση θα λαμβάνουν κοινωνικά επιδόματα. Σε ποιον να απευθυνθώ προκειμένου να μου χορηγηθούν οικογενειακά επιδόματα; Σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβεί ο εργοδότης μου, εάν θέλει να με αποσπάσει, προσωρινά, σε άλλο κράτος μέλος; Η επαγγελματική σταδιοδρομία μου πλησιάζει στο τέλος της και, δεδομένου ότι έχω εργαστεί σε διάφορα κράτη μέλη, πώς μπορώ να ανακαλύψω τον τρόπο με τον οποίο θα υπολογιστεί η σύνταξή μου και τι πρέπει να κάνω προκειμένου να τη λάβω;

Οι διαδικασίες που ορίζονται στον εν λόγω κανονισμό αποσκοπούν να βοηθήσουν τους δικαιούχους να λάβουν τις κατάλληλες απαντήσεις, μέσω της συνεργασίας μεταξύ των φορέων κοινωνικής ασφάλειας.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών μας να καταστήσουμε αποτελεσματική αυτήν τη συνεργασία και να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των πολιτών το ταχύτερο δυνατόν, συνειδητοποιήσαμε τη σημασία της ηλεκτρονικής επεξεργασίας και ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των φορέων των διαφόρων κρατών μελών.

Το δίκτυο EESSI (ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλεια) θα διασφαλίζει ότι η ανταλλαγή δεδομένων θα είναι ταχεία και ασφαλής και θα συντομεύσει το χρονικό διάστημα που χρειάζονται οι φορείς κοινωνικής ασφάλειας, προκειμένου να απαντήσουν και να επεξεργαστούν μια διασυνοριακή κατάσταση.

Αν ο κανονισμός εφαρμογής εγκριθεί σύντομα, οι πολίτες θα μπορούν να επωφεληθούν από την πρόοδο που επιτεύχθηκε, μέσω του συντονισμού, στους τομείς της απλούστευσης και του εκσυγχρονισμού, και επίσης να επωφεληθούν από τα νέα δικαιώματα που δεν μπορούσαν να εφαρμοστούν έως τώρα, παρόλο που περιλαμβάνονται στον βασικό κανονισμό. Τα οφέλη της νέας έννοιας του συντονισμού για τους ευρωπαίους πολίτες θα φανούν πραγματικά μόνο όταν εγκριθεί ο κανονισμός εφαρμογής και ο κανονισμός για την τροποποίηση των παραρτημάτων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004.

Δύο περαιτέρω σχέδια ψηφίσματος αφορούν τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και τα παραρτήματά του. Αποσκοπούν να τροποποιήσουν τον βασικό κανονισμό, ώστε να λαμβάνει υπόψη τις νομοθετικές αλλαγές στα κράτη μέλη, ιδίως σε εκείνα που προσχώρησαν στην Ένωση μετά την 29η Απριλίου 2004, όταν εγκρίθηκε ο βασικός κανονισμός.

Τα ψηφίσματα αυτά τροποποιούν, επίσης, τα παραρτήματα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 τα οποία έμειναν κενά όταν εγκρίθηκε ο βασικός κανονισμός.

Παρά τον τεχνικό χαρακτήρα αυτών των κειμένων, ο στόχος τους παραμένει ο ίδιος: να διασφαλίσουν τη διαφάνεια των μηχανισμών και των διαδικασιών που ισχύουν για τα πρόσωπα τα οποία κυκλοφορούν στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, το παράρτημα XI περιλαμβάνει μια ειδική διάταξη που λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της εθνικής νομοθεσίας. Τα παραρτήματα έχουν, συνεπώς, ζωτική σημασία για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της ασφάλειας δικαίου όσον αφορά τις εθνικές κανονιστικές ρυθμίσεις που είναι επίσης αρκετά εκτεταμένες.

Ο συντονισμός των εθνικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας, στον οποίο συμβάλλετε με τον ρόλο σας ως συννομοθετική αρχή, θα διασφαλίσει ότι δύο θεμελιώδεις αρχές (η ίση μεταχείριση και η μη διάκριση) εφαρμόζονται πλήρως προς όφελος των ευρωπαίων πολιτών που επωφελούνται από την ελεύθερη κυκλοφορία.

Ο κανονισμός εφαρμογής προβλέπει, επίσης, την επέκταση των διατάξεων του κανονισμού αριθ. 883/2004 στους υπηκόους τρίτων χωρών που δεν καλύπτονται ήδη από τις εν λόγω διατάξεις μόνον λόγω της ιθαγένειάς τους. Ο στόχος του εν λόγω κανονισμού είναι να διασφαλίσει ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που βρίσκονται σε μια διασυνοριακή κατάσταση μπορούν να επωφεληθούν από τον εκσυγχρονισμένο και απλουστευμένο συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας.

Πράγματι, είναι απαραίτητο να εφαρμόζεται ένας ενιαίος και ομοιόμορφος κανόνας συντονισμού σε διοικητικά θέματα και προκειμένου να επιτευχθεί η απλούστευση.

Η επίτευξη γενικής συναίνεσης όσον αφορά τους εν λόγω κανονισμούς θα συνεπάγεται σημαντική πρόοδο για όλους εκείνους που επωφελούνται από τους κανονισμούς και θα διασφαλίζει καλύτερη εξυπηρέτηση για τα πρόσωπα που κυκλοφορούν στο εσωτερικό της Ένωσης.

Αυτό θα αποδείξει ότι οι κανονισμοί για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας είναι έτοιμοι για τις νέες προκλήσεις του 21ου αιώνα σε σχέση με την κινητικότητα. Θα ήθελα να προσθέσω ότι το έργο αυτό είναι αποτέλεσμα της υποδειγματικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και ότι η βούληση να εξευρεθούν λύσεις για τους πολίτες έχει συμβάλει στην υπέρβαση των διαφορών μεταξύ των επιμέρους συστημάτων και της πολυπλοκότητας του συγκεκριμένου τομέα.

Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να πω ότι η Επιτροπή στηρίζει κατηγορηματικά τις τροπολογίες 2 και 161 οι οποίες καθιστούν δυνατή τη χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος επεξεργασίας δεδομένων, που είναι σημαντικό ειδικά όσον αφορά όσον αφορά τις λειτουργίες του ηλεκτρονικού μητρώου δεδομένων και την ηλεκτρονική επεξεργασία των διασυνοριακών υποθέσεων. Επίσης, η Επιτροπή στηρίζει ιδίως την τροπολογία 90, που αφορά τη χορήγηση επιδομάτων ασθενείας και μακροπρόθεσμης περίθαλψης. Οι δύο αυτές τροπολογίες ενισχύουν σημαντικά τους πολίτες στο πλαίσιο ολόκληρου του συστήματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Lambert, εισηγήτρια. − (EN) Κυρία Πρόεδρε, θέλω να συνδυάσω τις δύο εκθέσεις μου στον άφθονο χρόνο που έχω στη διάθεσή μου για την εισήγησή μου προς το Σώμα.

Πρώτον, θα ήθελα να αρχίσω ευχαριστώντας τους συναδέλφους, το Συμβούλιο και την Επιτροπή για την καλή έως τώρα συνεργασία όσον αφορά έναν, προφανώς, πολύ περίπλοκο φάκελο – αλλά πάντοτε είναι, όταν επιδιώκεις να διατυπώσεις γραπτώς αυτά που κάνεις στην πράξη, με τρόπο που νομίζεις ότι θα είναι τουλάχιστον σαφής για τους επαγγελματίες του κλάδου και για εκείνους που πρέπει να κατανοήσουν το σύστημα.

Όπως ανέφερε ο Επίτροπος, ο βασικός κανονισμός ((ΕΚ) αριθ. 883/2004) αφορά τον συντονισμό, αλλά όχι την εναρμόνιση –και θέλω να το καταστήσω αυτό σαφές– των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας μεταξύ των κρατών μελών για τα άτομα που διαμένουν ή εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος ή ακόμη απλώς ταξιδεύουν εκεί. Δεν μπορεί να τεθεί σε ισχύ έως ότου αυτός ο κανονισμός εφαρμογής συμφωνηθεί μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τη διαδικασία συναπόφασης που απαιτεί ομοφωνία στο Συμβούλιο – που είναι μόνο μία από τις δυσκολίες.

Ο κανονισμός εφαρμογής ορίζει τη διοικητική διάρθρωση που αφορά το πώς πρέπει να λειτουργεί. Ορίζει τους κανόνες του τρόπου με τον οποίο κάθε κράτος μέλος, κάθε αρμόδια αρχή, θα αντιμετωπίζει τις διάφορες διαστάσεις της κοινωνικής ασφάλειας όσον αφορά διασυνοριακά θέματα. Στο επίκεντρο του νέου βασικού κανονισμού και του κανονισμού εφαρμογής βρίσκεται η ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδομένων, με στόχο τη μεγαλύτερη ταχύτητα και, επίσης, τη μεγαλύτερη ακρίβεια της επικοινωνίας.

Ευελπιστούμε, μεταξύ άλλων, ότι θα τεθεί τέρμα στην κατάσταση –ή τουλάχιστον θα μειωθεί ο χρόνος που απαιτείται– στην οποία χιλιάδες σελίδες καταλήγουν στο γραφείο ενός υπαλλήλου: συνταγές που εγγράφονται με τον πάντοτε, φυσικά, απόλυτα ευανάγνωστο γραφικό χαρακτήρα των πολυάριθμων ιατρών, και άλλες αιτήσεις που σχετίζονται με τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Επιδιώκοντας να απλουστεύσουμε και να διασαφηνίσουμε αυτήν τη διαδικασία, ελπίζουμε ότι θα μειώσουμε, επίσης, τη σημερινή έκταση των περιπτώσεων απάτης στο σύστημα. Για παράδειγμα, υπάρχουν άτομα τα οποία εκμεταλλεύονται τη σημερινή αδράνεια που έχει προκύψει, χειριζόμενοι επιδέξια το σύστημα απόδοσης δαπανών για τη διασυνοριακή περίθαλψη. Θα μπορούσε εξίσου να διασφαλίσει ότι περισσότεροι πάροχοι και άτομα υποβάλλουν αιτήσεις, επειδή θεωρούν ότι υπάρχει ελπίδα να τους καταβληθούν τα χρήματα, και δεν θα τα κληροδοτήσουν στους κληρονόμους τους.

Τα άρθρα 78 και 79 του βασικού κανονισμού καθορίζουν τον ρόλο της Επιτροπής όσον αφορά τη στήριξη της ανάπτυξης της ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής χρηματοδότησης, συνεπώς εκφράζω την έκπληξη και την απογοήτευσή μου σε κάποιο βαθμό για την πρόταση διαγραφής των τροπολογιών 2 και 161, οι οποίες σχετίζονται με την εφαρμογή αυτής της απαραίτητης ανάπτυξης. Όταν συζητούσαμε το θέμα της ανταλλαγής δεδομένων, η επιτροπή θεώρησε ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να καταστήσει απόλυτα σαφείς τις διασφαλίσεις και την ανάγκη για αναλογική συλλογή δεδομένων. Συνεπώς, ενισχύσαμε τις απαιτήσεις που αφορούν την προστασία των δεδομένων στις προτάσεις μας.

Ο βασικός κανονισμός αφορά, επίσης, τις πτυχές της πρόσβασης σε παροχές σε είδος για υγειονομική περίθαλψη των ατόμων που διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος –για παράδειγμα κατά τη διάρκεια διακοπών– ή για τα άτομα για τα οποία η προγραμματισμένη θεραπεία καθίσταται αναγκαία για ιατρικούς λόγους, και όχι απλώς από επιλογή. Η πρόσφατη δημοσίευση της οδηγίας για την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη συνδέεται με αυτόν τον βασικό κανονισμό. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να διασφαλίσει ότι τα δύο νομοθετήματα δεν αντιβαίνουν το ένα στο άλλο.

Η επιτροπή προέβλεψε, επίσης, την προτεινόμενη επέκταση των οδηγιών για τις ισότητες και πρότεινε δύο μέτρα που αφορούν συγκεκριμένα τα άτομα με αναπηρίες – πρώτον, ένα μέτρο οριζόντιου χαρακτήρα, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των ατόμων με ειδικές αναπηρίες όταν επικοινωνούν μαζί τους και, δεύτερον, όσον αφορά την κάλυψη των δαπανών ενός προσώπου που συνοδεύει ένα άτομο με αναπηρία το οποίο χρειάζεται επείγουσα ιατρική περίθαλψη στο εξωτερικό. Έχουμε επίγνωση ότι πρόκειται για ένα θέμα που απαιτεί περαιτέρω συζήτηση με το Συμβούλιο.

Ο κανονισμός εφαρμογής αφορά, επίσης, διάφορες προθεσμίες. Γνωρίζω ότι υπάρχουν ποικίλες απόψεις ως προς αυτό, που θα αντανακλούνται σε ορισμένες από τις τροπολογίες τις οποίες συζητούμε σήμερα. Η επιτροπή επέλεξε, επίσης, να στηρίξει ένα αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα που αφορά την αξιολόγηση και την καταβολή των παροχών σε χρήμα για μακροπρόθεσμη περίθαλψη και την πρόσθετη σαφήνεια σχετικά με τους μεθοριακούς εργαζόμενους που καθίστανται άνεργοι. Θα ήθελα να ελπίζω ότι το Σώμα θα μπορέσει να στηρίξει αυτές τις τροπολογίες της επιτροπής.

Όσον αφορά την άλλη έκθεση σχετικά με τα δικαιώματα των υπηκόων τρίτων χωρών όταν ταξιδεύουν στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει ήδη ένας κανονισμός που συνδέει εκείνους που διαμένουν νόμιμα και βρίσκονται σε διασυνοριακή κατάσταση με τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας. Αυτός ο κανονισμός πρέπει τώρα να επικαιροποιηθεί: επειδή επικαιροποιούμε τον γενικό κανονισμό, πρέπει να επικαιροποιήσουμε και τον συνδετικό κανονισμό.

Η νέα πρόταση είναι ουσιαστικά η ίδια με την ισχύουσα. Διασαφηνίζει εκ νέου το πεδίο εφαρμογής και διατηρεί τα δικαιώματα που ήδη έχουν οι πολίτες. Δεν θεσπίζει νέα δικαιώματα και θα καταστεί ακόμη πιο σημαντική καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύσσει την κοινή μεταναστευτική πολιτικής της. Η επονομαζόμενη πρόταση για την μπλε κάρτα θα επωφεληθεί, επίσης, από αυτήν την επικαιροποίηση του κανονισμού. Και πάλι ευελπιστώ ότι το Σώμα θα μπορέσει να στηρίξει τις τροπολογίες της επιτροπής ως προς αυτό. Θέλουμε μια σαφή δήλωση αρχών και γι’ αυτόν τον λόγο συνιστώ –όπως πράγματι και η επιτροπή– να μην στηρίξουμε τις τροπολογίες που αφορούν την προσθήκη παραρτημάτων.

(Χειροκροτήματα)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. ROURE
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Emine Bozkurt, εισηγήτρια. − (NL) Κυρίες και κύριοι, σήμερα ψηφίζουμε επί μιας πρότασης για τον συντονισμό της ευρωπαϊκής κοινωνικής ασφάλειας με σαφέστερο και πιο ευέλικτο τρόπο και, συνεπώς, ψηφίζουμε υπέρ της διασαφήνισης του παραρτήματος.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή έχουν καταβάλει προσπάθειες για να απλουστεύσουν την πρόταση, ώστε να μπορέσουν οι Ευρωπαίοι να κατανοήσουν καλύτερα τους πολύπλοκους κανόνες που ισχύουν για τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλειας.

Πρέπει να αρχίσω ευχαριστώντας τους σκιώδεις εισηγητές με τους οποίους ήταν χαρά μου να συνεργαστώ για το συγκεκριμένο έγγραφο τους τελευταίους μήνες και τα τελευταία έτη. Την Jean Lambert, φυσικά, που υπήρξε η σκιώδης εισηγήτρια για τη έκθεσή μου εξ ονόματος των Πρασίνων, όπως και εγώ υπήρξα σκιώδης εισηγήτρια για την έκθεσή της, την Ria Oomen-Ruijten από την Ομάδα ΕΛΚ-ΕΔ, την Bilyana Raeva από την Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, τον Δημήτριο Παπαδημούλη από την Ομάδα ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ και την Ewa Tomaszewska από την Ομάδα ΕΕΕ, μαζί με όλους τους άλλους βουλευτές για την πολύτιμη συνεισφορά τους στη συζήτηση.

Θα πρέπει, επίσης, να επισημάνω ότι οι συνομιλίες με την Επιτροπή και το Συμβούλιο πήγαν εξαιρετικά καλά. Είναι ιδιαίτερα ευγνώμων προς την Hélène Michard και τον Rob Cornelissen από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στη συνεργασία με το Συμβούλιο συμμετείχαν οι διαδοχικές Προεδρίες. Δεδομένου ότι χρειάστηκαν αρκετά έτη για να φθάσουμε στο σημείο να ψηφίσουμε επί του συντονισμού της κοινωνικής ασφάλειας, είχαμε τη χαρά να συνεργαστούμε με τη Φινλανδία, τη Γερμανία, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία και τη Γαλλία.

Κυρίες και κύριοι, ήταν πράγματι μια μακρά διαδικασία, αλλά με επιτυχή έκβαση. Τώρα έχουμε έναν καλό συμβιβασμό, τον οποίο όλα τα κράτη μέλη και όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μπορούν να προωθήσουν. Η κατευθυντήρια αρχή μας κατά την αξιολόγηση των τροπολογιών ήταν ανέκαθεν η πεποίθηση ότι οι αλλαγές στο σημερινό σύστημα συντονισμού δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να οδηγήσουν σε μείωση των δικαιωμάτων των πολιτών.

Ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα ως προς αυτό είναι η απόρριψη του παραρτήματος III, δεδομένου ότι το παράρτημα III παρέχει στα κράτη μέλη την ελευθερία να περιορίζουν τα δικαιώματα των πολιτών τους. Η παρούσα έκθεση αντανακλά τις προσπάθειές μας εξ ονόματος της Ευρώπης που δίνει περισσότερα δικαιώματα στους πολίτες της σε όσο το δυνατόν περισσότερους τομείς. Το θετικό στοιχείο της ευρωπαϊκής συνεργασίας είναι ότι δίνει τη δυνατότητα στις ευρωπαϊκές χώρες να μεριμνούν για τους πολίτες τους συλλογικά. Η κοινωνική δικαιοσύνη αποτελεί σημαντικό μέρος αυτού και δεν σταματά σε σύνορα. Οι πολίτες πρέπει να μπορούν να βασίζονται στην προστασία των κοινωνικών τους δικαιωμάτων, ακόμη και εκτός των συνόρων της χώρας τους.

Η ενιαία αγορά δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να κυκλοφορούν ελεύθερα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είμαστε πρόθυμοι να το ενθαρρύνουμε αυτό. Οι άνθρωποι μπορούν τότε να είναι βέβαιοι ότι τα δικαιώματα της κοινωνικής τους ασφάλειας ταξιδεύουν μαζί τους, ότι οι συντάξεις τους είναι εντάξει, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής ή εργασίας τους, και ότι η κατάλληλη περίθαλψη είναι διασφαλισμένη, σε ολόκληρη την Ευρώπη και όχι μόνο για τους ίδιους, αλλά και για τις οικογένειές τους. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή συνεργασία όπως θα έπρεπε να είναι.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová, συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. (CS) Κυρίες και κύριοι, ως συντάκτρια γνωμοδότησης σχετικά με την παρούσα έκθεση, εκφράζω τη λύπη μου που η αρμόδια επιτροπή δεν ενέκρινε τις βασικές προτάσεις μου. Για μία ακόμη φορά δεν αξιοποίησε την ευκαιρία να διασφαλίσει σαφείς κανόνες για τις διατάξεις σχετικά με την κοινωνική ασφάλεια που ισχύουν για όλα τα μέλη της οικογένειας που κυκλοφορούν στα κράτη μέλη, όσον αφορά την απόδοση δαπανών για τη μη επείγουσα υγειονομική περίθαλψη, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Κατά συνέπεια, πρέπει ακόμη να διασαφηνίσουμε ότι το ποσό της απόδοσης δαπανών για την προγραμματισμένη περίθαλψη στο εξωτερικό πρέπει να αντιστοιχεί, τουλάχιστον, στο κόστος παρόμοιας περίθαλψης στη χώρα στην οποία είναι ασφαλισμένος ο ασθενής. Ο πολίτης που σχεδιάζει να επωφεληθεί από τη νοσοκομειακή περίθαλψη πρέπει να υποβάλει αίτηση για άδεια εκ των προτέρων, αλλά έχει το δικαίωμα προσφυγής, αν η αίτησή του απορριφθεί. Η προειδοποίηση για την εξωνοσοκομειακή περίθαλψη δεν είναι υποχρεωτική. Οι πολίτες θα πρέπει τώρα να περιμένουν να εγκριθεί η νέα οδηγία για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, παρόλο που η απόδοση των δαπανών αποτελεί μέρος του παρόντος κανονισμού. Επιπλέον, η οδηγία δεν θα συμβάλει σημαντικά στον τομέα της επικουρικότητας στην υγειονομική περίθαλψη, αλλά η έγκριση της πολιτικής ενδέχεται να καθυστερήσει, ίσως για χρόνια. Εκφράζω τη λύπη μου που η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων υποτίμησε αυτήν την άποψη. Εκτός από αυτό, η έκθεση είναι πολύ καλή και θα τη στηρίξω.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriele Stauner, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να πω κάτι για την έκθεση Lambert σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού, που σχετίζεται με τις λεπτομέρειες του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας.

Όπως ανέφερε η εισηγήτρια, ο σκοπός του κανονισμού είναι ο συντονισμός, όχι η εναρμόνιση, για την οποία εμείς στην ΕΕ, σε κάθε περίπτωση, δεν διαθέτουμε τη νομική βάση. Ωστόσο, ορισμένες από τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων υπερβαίνουν τον συντονισμό και αποτελούν τη βάση για νέες αρμοδιότητες και υπηρεσίες. Κατά τη γνώμη μας, για παράδειγμα, δεν είναι απαραίτητο να δοθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να δημιουργήσει τη δική της ουδέτερη κεντρική βάση δεδομένων και να τη διαχειρίζεται ανεξάρτητα, προκειμένου να διασφαλίζει την άμεση καταβολή των χρημάτων στους πολίτες. Αυτό αποτελεί καθήκον των κρατών μελών, που ήδη το εκπληρώνουν έως τώρα και που, επιπλέον, τώρα πρέπει να ορίσουν έναν οργανισμό σύνδεσης για αυτό. Για τους πολίτες που αναζητούν και συμβουλές, είναι, επίσης, καταλληλότερο και εγγύτερο να απευθυνθούν στις αρχές των κρατών μελών, και όχι σε μια απόμακρη και ανώνυμη βάση δεδομένων της Επιτροπής. Θα ήθελα, συνεπώς, να διαφωνήσω με τον Επίτροπο ειδικά στο θέμα αυτό.

Επίσης, δεν θεωρούμε ότι πρέπει κάθε ασφαλισμένο άτομο με αναπηρία να δικαιούται την απόδοση των δαπανών ταξιδίου και διαμονής του συνοδού. Η καταβολή των δαπανών ταξιδίου του συνοδού πρέπει να συνδέεται με την έννοια της βαριάς αναπηρίας, που σε κάθε περίπτωση ορίζεται σε μεγάλο βαθμό εξαιρετικά από τη νομοθεσία στα κράτη μέλη.

Πιστεύουμε, επίσης, ότι οι άνεργοι που δεν τήρησαν τις υποχρεώσεις τους στη χώρα εργασίας τους, συγκεκριμένα δεν προέβησαν στις απαιτούμενες ενέργειες για την εξεύρεση εργασίας εκεί, δεν θα πρέπει να μπορούν να υποβάλουν αίτηση για επιδόματα στη χώρα διαμονής τους σαν να συμμορφώνονταν ανέκαθεν με τη νομοθεσία. Αυτό δεν είναι δίκαιο.

Οι άλλες τρεις τροπολογίες της Ομάδας μου αφορούν τις χρονικές περιόδους, για όλες από τις οποίες θεωρούμε ότι έξι μήνες αρκούν. Δεν θα πρέπει να ποικίλλουν από 12 έως 18 μήνες.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Cremers, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (NL) Εξ ονόματος της Ομάδας ΕΣΚ, τις ευχαριστίες μου προς τις εισηγήτριες, τους υπαλλήλους της Επιτροπής και τη σλοβενική Προεδρία.

Το θέμα αυτό έχει μακρά ιστορία. Άλλωστε, ο προηγούμενος κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 αποτελεί ένα από τα πρώτα νομοθετήματα σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στην Ευρώπη. Η προτεινόμενη απλούστευση σχεδιάστηκε για να διασφαλίσει ταχύτερη εξυπηρέτηση για τον ευρωπαίο πολίτη, όταν προβάλλει αξιώσεις, και ταυτόχρονα καλύτερο έλεγχο της νομιμότητας των εν λόγω αξιώσεων. Η συνεργασία μεταξύ των οργανισμών πληρωμής και η καλύτερη ανταλλαγή δεδομένων είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες. Οι κανόνες εφαρμογής πρέπει, επίσης, να διασφαλίζουν ότι δεν διακόπτονται τα δικαιώματα των μεθοριακών εργαζομένων και των άλλων δικαιούχων.

Από τη δεύτερη ανάγνωση η Ομάδα μας διαπιστώνει τρία εναπομείναντα θέματα που ενδέχεται να απαιτούν περαιτέρω εξέταση. Πρώτον, εξακολουθούν να υπάρχουν δύο διαφορετικοί κανόνες όταν αποφασίζεται αν κάποιος είναι μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος χωρίς προσωπικό. Στο πλαίσιο της κοινωνικής ασφάλειας ο ορισμός που χρησιμοποιείται είναι αυτός που ισχύει στη χώρα προέλευσης, ενώ στο πλαίσιο της απασχόλησης ο ορισμός που εφαρμόζεται για τους αποσπασμένους εργαζόμενους είναι αυτός που ισχύει στη χώρα εργασίας. Έως ότου καταλήξουμε σε έναν σαφή ευρωπαϊκό ορισμό για την αυτοαπασχόληση, είναι βέβαιο ότι το θέμα αυτό θα συνεχίσει να τίθεται προς συζήτηση στο Κοινοβούλιο.

Το δεύτερο θέμα αφορά την ενημέρωση των δικαιούχων. Στο κείμενο της Επιτροπής, από τότε που τροποποιήθηκε, τα λεπτομερή στοιχεία σχετικά με το πότε οι δικαιούχοι πρέπει να ενημερώνονται από τις αρμόδιες αρχές, και για ποια θέματα, διασκορπίστηκαν ευρέως σε πολλά διαφορετικά άρθρα. Μια σαφής περίληψη του δικαιώματος στην ενημέρωση, που θα παρέχεται σε κεντρικό σημείο της εν λόγω νομοθεσίας, θα καταστήσει αυτήν τη θέση πολύ πιο σαφή για τους δικαιούχους.

Ένα τρίτο θέμα ανησυχίας είναι ο έλεγχος συμμόρφωσης. Γνωρίζουμε από τον προηγούμενο κανονισμό ότι η εγγραφή στα κράτη μέλη και η συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ των αρμόδιων αρχών ορισμένες φορές λειτούργησε ανεπαρκώς. Θα ήταν πολύ καλή ιδέα να ενημερώνεται το Κοινοβούλιο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι σχετικοί κανόνες στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Ona Juknevičienė, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (LT) Επιτρέψτε μου να συγχαρώ την εισηγήτρια, κ. Lambert, και να την ευχαριστήσω για τη συνεργασία της στην προετοιμασία αυτού του εγγράφου.

Ο κανονισμός καθορίζει την κατάσταση και επιλύει πρακτικά καθημερινά ανθρώπινα προβλήματα. Δεν αποσκοπεί στην ενοποίηση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας. Πρόκειται για μια μέθοδο εφαρμογής, που επιτρέπει την ύπαρξη διαφορετικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας στα κράτη μέλη. Ωστόσο, δεν επιτρέπει να χάνουν οι άνθρωποι αυτά που δικαιούνται.

Πριν από ένα έτος, ο πρόεδρος Σαρκοζί εκφώνησε μια ομιλία στο Σώμα, στην οποία ανέφερε ότι οι Γάλλοι πιστεύουν ότι η Ευρώπη δεν μεριμνά για αυτούς και δεν παρέχει κοινωνική ασφάλεια. Ούτε ο ιρλανδικός λαός πιθανόν γνωρίζει τι μπορεί να περιμένει από την ΕΕ.

Σήμερα η Γαλλία και μάλιστα όλοι μας έχουμε την ευκαιρία να δείξουμε στους ανθρώπους ότι τα καθημερινά τους προβλήματα επιλύονται σε επίπεδο ΕΕ.

Δυστυχώς, απ’ όσο γνωρίζω, δεν είναι όλοι προετοιμασμένοι στο Συμβούλιο να δεχθούν τις καθορισμένες χρονικές περιόδους που πρότεινε η Επιτροπή, προκειμένου τα κράτη μέλη να διευθετήσουν τις διαφορές τους. Η εισηγήτρια προτείνει ότι δεν πρέπει να το επισπεύσουμε.

Η Ομάδα μου είναι υπέρ των προτάσεων και των τροπολογιών που υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να επιλύουν τα θέματα της πληρωμής και συμβατότητας εντός έξι μηνών, αντί να τα παρατείνουν για ενάμισι έτος. Οι άνθρωποι δεν πρέπει να χάνουν τα δικαιώματά τους λόγω της αδράνειας των σχετικών φορέων και της καθυστέρησης στη λήψη αποφάσεων.

Ο παρών κανονισμός θα μπορούσε να αποτελέσει το καλύτερο παράδειγμα των προσπαθειών της ΕΕ να κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών της.

Συνεπώς, καλώ τους συναδέλφους μου βουλευτές να ψηφίσουν υπέρ αυτών των τροπολογιών. Αφορούν την πρακτική και κατανοητή βοήθεια προς κάθε πολίτη της Ένωσης. Εκλεγήκαμε για να εκπροσωπούμε τους ανθρώπους, όχι τις κυβερνήσεις ή τα θεσμικά όργανα.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. (PL) Κυρία Πρόεδρε, κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει το δικό της σύστημα κοινωνικής ασφάλειας που διαφέρει από τα συστήματα των άλλων χωρών, με βάση πολλά έτη παράδοσης, καθώς και τις οικονομικές δυνατότητες της χώρας. Τα συστήματα αυτά δεν υπόκεινται σε εναρμόνιση. Το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας για την ανάληψη εργασίας σε άλλες χώρες έχει δημιουργήσει την ανάγκη συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας. Οι ισχύοντες σχετικοί κανονισμοί πρέπει να απλουστευτούν.

Η εισαγωγή της ηλεκτρονική διαβίβασης δεδομένων στο πολωνικό συνταξιοδοτικό σύστημα έχει μειώσει σημαντικά τον αριθμό των σφαλμάτων στη διαβίβαση ασφαλιστικών δεδομένων μεταξύ των σχετικών φορέων.

Είναι αναγκαία η προστασία των πολιτών έναντι μιας μείωσης των ασφαλιστικών δικαιωμάτων τους. Οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν ποιο σύστημα θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό των δικαιωμάτων τους. Έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν πώς θα υπολογισθούν οι εισφορές τους και ποια θα είναι τα επακόλουθα δικαιώματα. Γι’ αυτόν τον λόγο, είναι σημαντικό οι κανονισμοί και οι διαδικασίες που αφορούν τον συντονισμό των συστημάτων, που εκ φύσεως είναι αρκετά πολύπλοκα, να απλοποιηθούν στον βαθμό που αυτό είναι δυνατόν, και, επίσης, να μην λειτουργήσουν αναδρομικά σε βάρος του ασφαλισμένου.

 
  
MPphoto
 
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα κατ’ αρχήν να ευχαριστήσω τις εισηγήτριες Jean Lambert και Emine Bozkurt για την λεπτομερή και κοπιαστική δουλειά τους, για την εξαιρετική συνεργασία που είχαν με όλους τους σκιώδεις εισηγητές και για την προσπάθειά τους να αξιοποιήσουν τις προτάσεις μας και τη συμβολή μας.

Πρόκειται για εκθέσεις εξαιρετικά δύσκολες με πολλές πολύπλοκες τεχνικές λεπτομέρειες αλλά εξαιρετικά χρήσιμες για τους Ευρωπαίους πολίτες.

Οι πολίτες, με κάθε ευκαιρία, πρόσφατα και στο δημοψήφισμα στην Ιρλανδία, διαμαρτύρονται για το μεγάλο κοινωνικό έλλειμμα που χαρακτηρίζει τις πολιτικές του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Ζητούν μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία να φροντίζει τα δικαιώματά τους και εδώ συζητούμε για τον κανονισμό 883/2004, ο οποίος βρίσκεται με ευθύνη του Συμβουλίου και της Επιτροπής, και όχι του Κοινοβουλίου, σε κατάσταση εκκρεμότητας εδώ και χρόνια, μέχρις ότου εγκριθούν οι εφαρμοστικοί κανονισμοί για τα παραρτήματα.

Το αποτέλεσμα είναι γραφειοκρατία, έλλειψη πληροφόρησης, σύγχυση, παραβίαση βασικών ασφαλιστικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, που στο μεταξύ κινούνται· μια Ευρώπη αλά καρτ, όπως τη θέλουν οι νεοφιλελεύθεροι και οι μεγάλες επιχειρήσεις, με ενιαίο νόμισμα αλλά χωρίς συντονισμό και εναρμόνιση των κοινωνικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων. Και μέσα σ’ αυτή τη νομοθετική τρύπα έρχεται η Επιτροπή με την πρότασή της για μία «οδηγία Bolkestein από την πίσω πόρτα» για τις υπηρεσίες υγείας.

Αυτές οι εκθέσεις δείχνουν έναν άλλο δρόμο. Δεν χρειαζόμαστε μία οδηγία Bolkestein για τις υπηρεσίες υγείας, χρειαζόμαστε έναν βελτιωμένο κανονισμό 883/2004, μέσω του οποίου, σύμφωνα με τις εκθέσεις, μπορούν να αντιμετωπιστούν όλα τα ζητήματα που προκύπτουν διασφαλίζοντας και τα δικαιώματα των εργαζομένων και των οικογενειών τους και στηρίζοντας την αναγκαία κινητικότητα.

Επομένως, κύριε Špidla, αφήστε τα πειράματα Bolkestein στις υπηρεσίες υγείας και προχωρήστε μαζί με το Συμβούλιο γρήγορα στις διαδικασίες για την επεξεργασία των υπόλοιπων κεφαλαίων και παραρτημάτων του κανονισμού 883/2004, έτσι ώστε να τεθεί σε ισχύ το συντομότερο δυνατόν.

Προτρέπω τους συναδέλφους να μην υπερψηφίσουν τροπολογίες που αποδυναμώνουν το περιεχόμενο των εκθέσεων Jean Lambert και Emine Bozkurt.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, στην έκθεση A6-0251/2008, η τροπολογία 4 ανέφερε την «κινητικότητα των ανέργων». Αυτό σημαίνει ότι οι άνεργοι θα ταξιδεύουν σε ολόκληρη την ΕΕ αναζητώντας εργασία – σε βάρος των φορολογουμένων; Ένα κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για τις πληρωμές της κοινωνικής ασφάλειας για κάποιον που εργάστηκε εκεί, αλλά μετακόμισε σε άλλο κράτος μέλος και τότε κατέστη άνεργος.

Η τροπολογία 148 εισηγείται ότι ο φορολογούμενος πρέπει να πληρώνει για το ταξίδι για ιατρική εξέταση σε άλλο κράτος μέλος με ένα σύστημα απόδοσης των δαπανών μεταξύ των κρατών μελών, χωρίς αμφιβολία χρησιμοποιώντας μια πολύπλοκη μέθοδο της ΕΕ. Τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με την αναπηρία οι οποίες είναι δεσμευτικές για ένα άλλο κράτος μέλος, παρόλο που περιπλέκονται από τον βαθμό αναπηρίας, αλλά ενδέχεται να έχουν κανόνες κατά της αλληλεπικάλυψης παροχών.

Οι κανόνες θα αφορούν όλους τους πολίτες της ΕΕ που κυκλοφορούν στο εσωτερικό της ΕΕ για οποιονδήποτε λόγο. Συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμα διαμένοντες υπήκοοι τρίτων χωρών οι οποίοι έχουν επίσης εργαστεί σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη, και σύντομα οι ανιθαγενείς και οι πρόσφυγες. Σε αρκετά σημεία οι εκθέσεις αυτές ισχυρίζονται ότι απλουστεύουν τους κανονισμούς και εκσυγχρονίζουν την ισχύουσα νομοθεσία για τις αρχές κοινωνικής ασφάλειας, τους εργαζόμενους και τους πολίτες, χωρίς αποκλεισμούς. Δεν θα υπάρχουν, προφανώς, επιπτώσεις στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Αναφέρει ότι οι κανόνες για τον συντονισμό θα μειώσουν τον οικονομικό και διοικητικό φόρτο –κάτι που μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε κοινοτικό επίπεδο– αλλά δεν πρόκειται για εναρμόνιση. Πώς μπορούμε να έχουμε απόδοση δαπανών, μεθόδους που καθορίζονται από την ΕΕ, έναν κανόνα που να καλύπτει όλες τις μετακινήσεις και κανόνες για τον συντονισμό, χωρίς να πρόκειται για εναρμόνιση; Γενικά, οι παρούσες εκθέσεις αποτελούν ένα σύνολο αντικρουόμενων δηλώσεων. Αν εγκριθούν, θα χρειαστεί μεγάλη διοικητική προσπάθεια, η οποία θα κοστίσει χρήματα που σύμφωνα με την έκθεση δεν απαιτούνται.

Τέλος, η οικογένεια εδώ περνάει κρίση ταυτότητας. Τα επιδόματα τοκετού και υιοθεσίας, προφανώς, δεν είναι οικογενειακά επιδόματα. Συνεπώς, πότε μια οικογένεια δεν είναι οικογένεια, και ένα υιοθετημένο παιδί τι είναι ακριβώς;

Και εγώ θα ήθελα να αποφύγω μια κρίση ταυτότητας. Ένας «μεθοριακός εργαζόμενος» είναι ένα πρόσωπο που εργάζεται σε ένα κράτος μέλος αλλά διαμένει σε ένα άλλο, υπό τον όρο ότι επιστρέφει στο σπίτι του μία φορά την εβδομάδα. Λοιπόν, εδώ είναι Γαλλία και θα πάω στο σπίτι μου αύριο. Είμαι μεθοριακός εργαζόμενος, παρόλο που ζω στο κέντρο της Αγγλίας;

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI). - (NL) Κυρία Πρόεδρε, η κινητικότητα της εργασίας υποτίθεται ότι αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της ΕΕ και της στρατηγικής της Λισαβόνας, ωστόσο, ως βουλευτής του ΕΚ –όπως και άλλοι βουλευτές– λαμβάνω τακτικά καταγγελίες σχετικά με την έλλειψη υγειονομικής κάλυψης, την ανεπαρκή κοινωνική κάλυψη και –ίσως το πιο αποθαρρυντικό από όλα– αντικρουόμενες συμβουλές από τις διάφορες δημόσιες υπηρεσίες.

Δεν είναι ασυνήθιστο ένας εργαζόμενος από ένα κράτος μέλος να εργάζεται σε ένα άλλο κατ’ εντολή μιας εταιρείας που βρίσκεται σε ένα τρίτο κράτος μέλος, και εκεί φαίνεται ότι έγκειται για πολλούς το πραγματικό πρόβλημα, προκαλώντας προβλήματα σχετικά με το πού και πώς καλύπτονται. Εδώ έχουμε το ίδιο ακριβώς πρόβλημα, αυτό που αντιμετωπίζουν οι βοηθοί των βουλευτών, και, παρά τον αγώνα της ένωσης βοηθών των βουλευτών, το πρόβλημα παραμένει. Πρέπει να πω ότι είναι απαράδεκτο που δεν μπορούμε να τακτοποιήσουμε τα του οίκου μας ως προς αυτό, ωστόσο, νομοθετούμε για άλλους.

Ανησυχώ κυρίως για τα άτομα με ωφέλιμη απασχόληση, όχι για τους «τουρίστες παροχών». Θέλω να δω να καλύπτονται πραγματικά τυχόν κενά στην παρούσα νομοθεσία που βοηθούν τους «τουρίστες παροχών».

 
  
MPphoto
 
 

  Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE). - (NL) Τις ευχαριστίες μου σε όλους τους εισηγητές για την εξαιρετική δουλειά που έχουν κάνει, επειδή δεν πρόκειται για εύκολη αποστολή. Χρειαζόμαστε καλούς κανόνες σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στην Ευρώπη, κυρία Πρόεδρε, κανόνες οι οποίοι διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι που κάνουν χρήση αυτής της ελευθερίας δεν θα βρεθούν σε νομοθετικό κενό. Έχουμε μεριμνήσει τώρα για αυτό στον νέο κανονισμό συντονισμού. Ο εν λόγω κανονισμός ήταν απαραίτητος, επειδή ο παλαιός δεν επαρκούσε πλέον και υπήρχε περιθώριο απλούστευσης των διαδικασιών συντονισμού.

Αναρωτιέμαι αν το αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό. Έχουν όλα απλουστευθεί τώρα; Διατηρώ αμφιβολίες. Συντονίζουμε την κοινωνική ασφάλεια, αλλά αυτό που δεν συντονίζουμε είναι η φορολογική μεταχείριση των παροχών, όταν οι παροχές παρέχονται ολοένα και περισσότερο ως φορολογικές πιστώσεις. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να μας προβληματίσει.

Ένα άλλο θέμα είναι ότι ο συντονισμός πάντοτε λαμβάνει χώρα μετά το συμβάν. Οι εθνικοί νομοθέτες πρέπει να λαμβάνουν πολύ περισσότερο υπόψη τις συνέπειες των αλλαγών του συστήματος για τα άτομα που μετακινούνται, δηλαδή για τα άτομα που εργάζονται σε μια χώρα και διαμένουν σε μια άλλη.

Θα ήθελα, επίσης, να επιστήσω την προσοχή σε μια αλλαγή στο παράρτημα. Η συγκεκριμένη αλλαγή είναι πολύ καλή για τους ολλανδούς συνταξιούχους που συνεχίζουν να καταβάλλουν εισφορές κοινωνικής ασφάλειας στις Κάτω Χώρες, αλλά διαμένουν στο εξωτερικό και έως τώρα δεν είχαν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για παροχές στις Κάτω Χώρες, παρόλο που καταβάλλουν εισφορές στο εκεί σύστημα. Συνεπώς, οι Ολλανδοί που διαμένουν στο Βέλγιο ή στη Γερμανία, ή ακόμη και πιο μακριά στη Γαλλία, la belle France, ή στην Ισπανία, θα έχουν τώρα δικαίωμα στην περίθαλψη. Τις ευχαριστίες μου για αυτό και στον υπουργό Υγείας, ο οποίος ήταν υπέρ αυτής της αλλαγής.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson (PSE). - (SV) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θέλω να ευχαριστήσω τις εισηγήτριες. Η Jean Lambert έχει εργαστεί για τα θέματα αυτά όσο καιρό μπορώ να θυμηθώ και διαθέτει μεγάλη εμπειρία. Η Emine Bozkurt συμμετέσχε λίγο αργότερα, αλλά και οι δύο έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά και, συγκεκριμένα, συνεργάστηκαν εξαιρετικά καλά με τους σκιώδεις εισηγητές από τα διάφορα κόμματα.

Θα αρχίσω με ορισμένα γενικά θέματα, επειδή επιβάλλεται να τα επαναλάβω. Δεν πρόκειται για εναρμόνιση. Γνωρίζουμε ότι τα συστήματα κοινωνικής ασφάλειας στην ΕΕ διαφέρουν. Πρόκειται για τους πολίτες και για το δικαίωμα των πολιτών να αξιοποιούν την εσωτερική αγορά, προκειμένου να αναζητούν εργασία και να διαμένουν σε άλλα μέρη εντός της εσωτερικής αγοράς. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρχει συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας. Είναι σημαντικό να υπάρχει συντονισμός των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. Είναι σημαντικό οι άνεργοι να μπορούν να αξιοποιούν την εσωτερική αγορά. Είναι σημαντικό οι ασθενείς να μπορούν να αναζητούν θεραπεία σε άλλες χώρες. Όλα αυτά είναι καίριας σημασίας για την εσωτερική αγορά. Χωρίς συντονισμό, η εσωτερική αγορά δεν θα λειτουργούσε ικανοποιητικά.

Υπήρχε και πριν συντονισμός. Είχε τις ελλείψεις του. Τώρα θεσπίζονται βελτιώσεις, αφενός μέσω της κάλυψης περισσότερων ανθρώπων, όχι μόνο των οικονομικά ενεργών, και αφετέρου μέσω της κάλυψης περισσότερων τομέων, όπως οι συντάξεις πρόωρης συνταξιοδότησης, κάτι που θεωρούμε θετική εξέλιξη.

Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σε ορισμένα θέματα που έθιξαν οι εισηγήτριές μας. Η Jean Lambert αναφέρθηκε στην ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδομένων και είναι θετικά διακείμενη προς αυτό, δεδομένου ότι παρέχει πολλές βελτιώσεις. Ωστόσο, είναι, επίσης σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη η προστασία του ατόμου, όταν ανταλλάσσονται πληροφορίες με αυτόν τον τρόπο. Ακολουθούμε, συνεπώς, τις συστάσεις του επόπτη προστασίας δεδομένων.

Όσον αφορά τους υπηκόους τρίτων χωρών, είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη αυτήν την πτυχή, και όχι μόνο επειδή δρομολογείται η μπλε κάρτα. Επείγει ακόμη περισσότερο να υπάρχει ίση μεταχείριση. Όσον αφορά την έκθεση της Emine Bozkurt, θα πω απλώς ότι ο νέος κανονισμός δεν πρέπει να συνεπάγεται λιγότερα δικαιώματα, αλλά περισσότερα. Αυτό είναι σημαντικό. Ευχαριστώ και πάλι τις εισηγήτριες και ευελπιστώ ότι θα μπορέσουμε να λάβουμε μια οριστική απόφαση στο εγγύς μέλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ την εισηγήτρια και την επιτροπή για το σπουδαίο έργο τους όσον αφορά την απλούστευση και την ενημέρωση αυτών των πολύπλοκων διατάξεων. Το θέμα για το οποίο συζητούμε σήμερα είναι ένα θέμα που εμπίπτει άμεσα στο πεδίο ενδιαφέροντος των πολιτών μας. Τι είναι σημαντικό για τους πολίτες, που άλλωστε αποτελούν το αντικείμενο αυτών των διατάξεων; Πρώτον, το γεγονός ότι διασφαλίζονται τα δικαιώματά τους και, λαμβανομένης υπόψη της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων που έχουμε σήμερα, ότι προβλέπεται η κοινωνική προστασία τους παντού. Δεύτερον, το έγγραφο πρέπει να είναι κατανοητό για αυτούς. Τρίτον, ο μηχανισμός παροχών πρέπει να λειτουργεί σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Τι επιτυγχάνουμε με τους εν λόγω κανονισμούς; Η κύρια ανησυχία των πολιτών μας –το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλεια– διασφαλίζεται πολύ καλά. Η δεύτερη ανησυχία τους, η δυνατότητα κατανόησης, είναι κάτι που δεν έχουμε ακόμη επιτύχει απόλυτα. Δεν κατηγορώ κανέναν εδώ: το θέμα αυτό είναι περίπλοκο, πολύ τεχνικό και δεν πρόκειται για σπουδαίο λογοτεχνικό έργο. Η τρίτη ανησυχία, το χρονικό διάστημα στο οποίο οι πολίτες λαμβάνουν παροχές, εξαρτάται από την ψηφοφορία που θα διεξαχθεί σήμερα.

Οι παροχές κοινωνικής ασφάλειας δεν συγκρίνονται με τα κέρδη των επιχειρηματιών ή τα μερίσματα των τραπεζών. Οι αιτούντες είναι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν δυσκολίες για τους οποίους το επίδομα είναι γενικά η μόνη πηγή εισοδήματος. Συνεπώς, σας ζητώ να στηρίξετε τις προτάσεις για καταβολή των παροχών εντός χρονικού διαστήματος έξι μηνών. Προκειμένου να διασφαλισθεί η άσκηση και η προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, η χρονική περίοδος συμψηφισμού μεταξύ των αρμόδιων φορέων των κρατών μελών πρέπει να είναι η ίδια, δηλαδή έξι μήνες, ιδίως λαμβανομένου υπόψη ότι θα χρησιμοποιείται ηλεκτρονική διαδικασία. Μια χρονική περίοδος 18 μηνών για την επεξεργασία των παροχών δεν αρμόζει στον 21ο αιώνα.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Tomasz Zapałowski (UEN). - (PL) Κυρία Πρόεδρε, η δημιουργία ενός συντονισμένου συστήματος κοινωνικής ασφάλειας είναι ένα πολύ δύσκολο έργο. Γι’ αυτόν τον λόγο, πρέπει να συγχαρούμε την εισηγήτρια. Θα ήθελα, ωστόσο, στο σημείο αυτό, να επιστήσω την προσοχή στο θέμα των παροχών που καταβάλλονται στις οικογένειες των μεταναστών που καταφθάνουν από χώρες εκτός Ευρώπης. Φυσικά, πρέπει να παρέχεται στήριξη στους νόμιμα διαμένοντες, και πρέπει να παρέχεται ανθρωπιστική βοήθεια στους παράνομους μετανάστες, αλλά η παροχή απεριόριστων κοινωνικών παροχών σε οικογένειες για τις οποίες αυτό γίνεται η μόνιμη και αποκλειστική πηγή εισοδήματος αποτελεί παρανόηση. Σήμερα υπάρχουν πολλές οικογένειες που απολαύουν ενός ευρέος φάσματος παροχών και δεν προτίθενται να εργαστούν, επειδή θεωρούν ότι το βιοτικό τους επίπεδο είναι αρκετά ικανοποιητικό. Αυτό έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην οικονομία, καθώς και στις παραδόσεις και στην κουλτούρα της εργασίας στην Ευρώπη. Αυτό επιδεινώνεται από το γεγονός ότι οι εν λόγω οικογένειες ζουν με τέτοιον τρόπο που δεν ενσωματώνονται στην κουλτούρα και τις παραδόσεις της χώρας στην οποία εγκαθίστανται.

 
  
MPphoto
 
 

  Κυριάκος Τριανταφυλλίδης (GUE/NGL). – Κυρία Πρόεδρε, η έκθεση της κυρίας Lambert θεωρούμε ότι είναι από τεχνικής άποψης θετική, καθώς αποτελεί πρόοδο στον τομέα του συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης. Δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συναθροίζουν τις περιόδους που έχουν ζήσει ή εργαστεί σε άλλο κράτος μέλος, δυνάμει του εκάστοτε συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, για να υπολογίσουν τη σύνταξή τους από το Δημόσιο ή να κατοχυρώσουν άλλα δικαιώματα. Με αυτό τον τρόπο βοηθά στην ευκολότερη και ομαλότερη κυκλοφορία πολιτών μέσα στην Ένωση.

Πρέπει όμως να σημειώσω ότι δεν θα πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι, έστω και με κάποιες παραστάσεις που κάνει η έκθεση, θα γίνεται ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων, κάτι που δεν μας βρίσκει απολύτως σύμφωνους.

Αυτό που θέλω να τονίσω με την παρέμβασή μου είναι μια άλλη ανάγκη, την οποία τείνουμε να παραβλέπουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα. Το σημαντικό δεν είναι να ληφθούν μέτρα που βοηθούν στην κυκλοφορία απλώς και μόνο για να ληφθούν. Οι εργαζόμενοι δεν θέτουν αυτό ως προτεραιότητα αλλά ζητούν και απαιτούν τα βασικά τους δικαιώματα να γίνονται σεβαστά. Κοινωνική ανάγκη δεν είναι οι μεταβάσεις από μια χώρα σε άλλη λόγω έλλειψης εργασίας ή λόγω κακών συνθηκών εργασίας στη χώρα καταγωγής. Κοινωνική ανάγκη είναι να εξασφαλίζεται η βεβαιότητα και η ασφάλεια στην εργασιακή και κατ’ επέκταση στην οικογενειακή ζωή του κάθε πολίτη. Η μετανάστευση για οικονομικούς και κοινωνικούς λόγους δεν πρέπει να είναι ο στόχος, κάθε άλλο.

Η πορεία που επιλέγεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που θέτει την ελευθερία διακίνησης του κεφαλαίου υπεράνω των αυτονόητων εργασιακών δικαιωμάτων, όπως βλέπουμε σε σειρά περιπτώσεων που επιδικάζει το ΔΕΚ, δείχνει ότι δεν μπορεί να αρκούμαστε στο δικαίωμα μεταφοράς των συνταξιοδοτικών μας δικαιωμάτων, για να δείξουμε εικονικά ότι κατοχυρώνεται η ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων.

Χρειάζεται να διεκδικήσουμε πλήρη απασχόληση με ολοκληρωμένη κοινωνική ασφάλιση σε αντιδιαστολή με τις τρέχουσες πρακτικές, που με πρόφαση το δημογραφικό πρόβλημα σπρώχνουν προς λογικές αβέβαιης εργασίας και υποβάθμισης τη σημασίας των συλλογικών διαπραγματεύσεων στη μια ή την άλλη χώρα.

 
  
MPphoto
 
 

  Edit Bauer (PPE-DE).(SK) Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τις εισηγήτριες, την κ. Lambert και την κ. Bozkurt, για το εξαιρετικό και δύσκολο έργο τους.

Οι εισηγήτριες, εμείς στο Σώμα, το Συμβούλιο και η Επιτροπή έχουμε όλοι συνδυάσει τις προσπάθειές μας και, χάρη σε αυτό, σήμερα έχουμε μπροστά μας, επιτέλους, τον πολυαναμενόμενο νέο κανονισμό ο οποίος θα καταστήσει δυνατή την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 που πρόκειται να αντικαταστήσει τον περίπλοκο κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71. Τα δύο αυτά έγγραφα από κοινού απλουστεύουν την πρόσβαση των πολιτών στις παροχές και τις υπηρεσίες, όπως έχουν επισημάνει πολλοί συνάδελφοι βουλευτές, καθώς και ο Επίτροπος. Η πρόσβαση στις εν λόγω παροχές και υπηρεσίες, που χορηγούνται από τα επιμέρους κράτη μέλη μέσω των συστημάτων τους κοινωνικής ασφάλειας, ήταν πολύ δύσκολη έως τώρα για τους δικαιούχους σε άλλα κράτη μέλη. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι από κοινού τα δύο αυτά έγγραφα θα συμβάλουν στην απλούστευση της διασυνοριακής κυκλοφορίας για λόγους εργασίας, και ως αποτέλεσμα η ενιαία αγορά εργασίας θα αξιοποιείται και θα λειτουργεί καλύτερα.

Ως σκιώδης εισηγήτρια για την άλλη έκθεση που προετοίμασε η κ. Lambert, θα ήθελα να επισημάνω τη διευρυμένη εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης, επεκτείνοντας τις διατάξεις του κανονισμού σε υπηκόους τρίτων χωρών. Νομίζω ότι, όπως δείχνει η συζήτηση, δεν μπορούμε να υποθέσουμε ότι η συγκεκριμένη νομοθεσία θα επιλύσει όλα τα προβλήματά μας. Δεν επιλύει ούτε όλα τα υφιστάμενα προβλήματά μας, πόσο μάλλον τα μελλοντικά.

Σαφώς, θα πρέπει να λάβουμε πολλά μέτρα και να καταβάλουμε μεγάλες προσπάθειες, προκειμένου να επιτευχθεί βιωσιμότητα και να προσαρμοστούμε στις νέες προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένου του περαιτέρω συντονισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriela Creţu (PSE).(RO) Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τον απλώς τεχνικό χαρακτήρα του εν λόγω κανονισμού. Μάλιστα, υπήρχε ένα λανθασμένο όραμα που εμπόδιζε μια έντονα πολιτική πτυχή. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε την ενιαία αγορά, αλλά υπάρχουν 27 διαφορετικά συστήματα κοινωνικής ασφάλειας. Εκατομμύρια πολίτες εργάζονται σε άλλες χώρες και πρέπει να επωφελούνται από τα νόμιμα κοινωνικά δικαιώματα που οφείλονται σε αυτούς και στις οικογένειές τους. Οι αρμόδιοι φορείς πρέπει να διαχειρίζονται αυτήν την κατάσταση και οι προμηθευτές να έχουν έκπτωση φόρου για τις υπηρεσίες τους.

Οι κανόνες σύμφωνα με τους οποίους επιλύονται σήμερα τα προβλήματα προηγούνται της εποχής του Διαδικτύου, όταν η Ένωση είχε έξι κράτη μέλη που κατοικούνταν από στάσιμους πολίτες. Σήμερα, έχει 27 κράτη μέλη, που κατοικούνται από πολίτες οι οποίοι τείνουν να μεταναστεύουν. Ο εκσυγχρονισμός, η απλούστευση και η προσαρμογή αυτών των κανόνων στη νέα πραγματικότητα ήταν απολύτως απαραίτητα. Αυτός είναι ο σκοπός του κανονισμού αριθ. 883/ 2004, που εξακολουθεί να είναι ανεφάρμοστος χωρίς διαδικασίες.

Βρισκόμαστε τώρα στο 2008 – τέσσερα έτη καθυστερήσεων με δυσμενείς επιπτώσεις τόσο για τους εργαζόμενους που διεκδικούν τα δικαιώματά τους, όσο και για την αποτελεσματικότητα των εταιρειών και των φορέων που εμπλέκονται.

Μια παροιμία λέει «ο διάβολος βρίσκεται στις λεπτομέρειες». Σήμερα, πρέπει να συγχαρούμε τις εισηγήτριες Jean Lambert και Emine Bozkurt, επειδή, με την επίλυση του προβλήματος των λεπτομερειών, αναμένουμε εντονότερη ροή πληροφοριών, σε συνθήκες ασφάλειας των δεδομένων και αποτελεσματικότερου συντονισμού.

Αυτές τις ημέρες, η νέα κοινωνική ατζέντα προτείνει μικρές βελτιώσεις στο πλαίσιο μεγάλων ελλείψεων. Η εφαρμογή του κανονισμού 883 αποτελεί καλό νέο. Μετριάζει ελάχιστα την εντύπωση ότι, τα τελευταία έτη, η ευρωπαϊκή κοινωνική ατζέντα βρίσκεται σε τέλμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN). - (PL) Κυρία Πρόεδρε, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 ισχύει όχι μόνο για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους, αλλά και για όσους καλύπτονται από τα συστήματα κοινωνικής ασφάλειας. Επεκτείνει τον συντονισμό αυτών των συστημάτων, και υπάρχουν επίσης άλλες σημαντικές αλλαγές, μεταξύ των οποίων οι υπολογισμοί για τις συντάξεις, τις παροχές και άλλα δικαιώματα. Πόσο αποτελεσματικός θα αποδειχθεί αυτός ο συντονισμός θα εξαρτηθεί από τα περιεχόμενα του νέου κανονισμού εφαρμογής και από την αποτελεσματικότητα της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων, καθώς και από τις καλές επικοινωνίες. Είναι, επίσης, θετικό, ότι ο κανονισμός έχει επιπτώσεις σε τρίτες χώρες και ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες βελτίωσής του.

Πρέπει να αναγνωρίσουμε το έργο και τις προτάσεις της εισηγήτριας. Δεν μπορούμε να απαιτήσουμε περισσότερα από αυτήν, δεδομένου ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις εργασίες τους και δεν έχουν υποβάλει τα τελικά περιεχόμενα των παραρτημάτων. Οι εργασίες συνεχίζονται και οι δικαιούχοι των παροχών συνεχίζουν, επίσης, να περιμένουν, παρόλο που έχουν απογοητευτεί από τη μη καταβολή των πλήρων παροχών, από τη γραφειοκρατία και από το μεγάλο χρονικό διάστημα αναμονής για την επιστροφή των χρημάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (PPE-DE). – Κυρία Πρόεδρε, πρόκειται για κανονισμούς που επιβεβαιώνουν τον γενικό ευρωπαϊκό προσανατολισμό και αφορούν στη λύση πρακτικών προβλημάτων κοινωνικής ασφάλισης των Ευρωπαίων πολιτών αλλά και όλων όσων διαβιούν και εργάζονται σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όταν θα ισχύσουν, μετά την ψήφιση και του κανονισμού εφαρμογής που βρίσκεται υπό εξέταση στο πλαίσιο της συναπόφασης, θα ενισχύσουν την κινητικότητα των εργαζομένων και θα διευκολύνουν τη ζωή των οικογενειών τους κατά την ενεργό περίοδο και κατά την περίοδο της συνταξιοδότησης.

Οι αρχές απλοποίησης των κανονισμών, σύμφωνα και με τις εισηγήτριες, τις οποίες συγχαίρω, θα αλλάξουν το ισχύον σύστημα συντονισμού, χωρίς να οδηγούν σε λιγότερα δικαιώματα για τους πολίτες, πράγμα που θα συνέβαινε με μία εναρμόνιση.

Η ανάγκη για αποτελεσματικότητα και σύντομες χρονικά λύσεις ικανοποιείται με την απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και την επίλυση διοικητικών διακρατικών προβλημάτων. Είναι βασικό μέτρο τα κράτη μέλη να ορίσουν αρχές συνεργασίας και τους ειδικούς οργανισμούς σύνδεσης, ώστε να καλυφθούν οι ποικίλες διαστάσεις της κοινωνικής ασφάλισης κατά τις διασυνοριακές σχέσεις.

Μια από αυτές είναι και η μακροχρόνια φροντίδα, η οποία είναι ένα θέμα που λύνεται με πολύ πολύπλοκο τρόπο κατά την πρόταση του Κοινοβουλίου. Ελπίζουμε ότι θα βρεθεί ένας ευκολότερος τρόπος κάλυψης του χρόνιου προβλήματος της γηράσκουσας Ευρώπης.

Τα συστήματα πληρωμών, ο διακανονισμός των διαφωνιών, η ανάκτηση των καταβληθέντων ποσών, η δυσκολία των πολιτών να συναθροίσουν τα δικαιώματα από περιόδους εργασίας σε άλλο κράτος μέλος είναι μεγάλα εμπόδια σήμερα, που ελπίζεται ότι θα ξεπεραστούν εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος με τον συντονισμό που πρόκειται να αποκαταστήσει ο νέος βασικός κανονισμός αλλά και ο κανονισμός εφαρμογής.

Με τις ειδικές διατάξεις για την εφαρμογή των εθνικών νομοθεσιών στο παράρτημα ΧΙ θα ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εθνικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Με τον κανονισμό θα καλυφθούν επίσης τα δικαιώματα των ξένων εργαζομένων.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE). - (EN) Κυρία Πρόεδρε, ποτέ δεν λείπουν οι παρατηρήσεις από την Ακροδεξιά, όταν συζητούμε για το θέμα αυτό – παρατηρήσεις όπως «τουρίστες παροχών». Ποτέ δεν τους ακούμε να μιλούν για «φορολογικούς τουρίστες» ή για «τουρίστες κρατικής ενίσχυσης». Πάντοτε οι φτωχοί και οι λιγότεροι ευνοημένοι δέχονται επίθεση με αυτόν τον τρόπο.

Θέλω να συγχαρώ τις δύο εισηγήτριες για τις παρούσες εκθέσεις. Δυστυχώς, το θετικό έργο τους είναι απίθανο να ελκύσει την προσοχή των μέσων ενημέρωσης στα κράτη μέλη, που γενικά ενδιαφέρονται περισσότερο για αρνητικές ιστορίες. Πρόκειται για περίπλοκα ψηφίσματα που επιδιώκουν τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας των κρατών μελών, τα οποία είναι επίσης περίπλοκα, επειδή επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν διάφορες επιμέρους συνθήκες. Οι κανονισμοί είναι απαραίτητοι για τους πολίτες και τους κατοίκους μας, ιδίως για εκείνους που διαμένουν σε μεθοριακές περιοχές οι οποίοι, συχνά, εργάζονται σε ένα κράτος μέλος ενώ διαμένουν σε ένα άλλο. Είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι που πράγματι εργάζονται και ζουν με αυτόν τον τρόπο καλύπτονται όσον αφορά την απρόβλεπτη ανεργία, την ασθένεια και τα ατυχήματα και, μάλιστα, τη μελλοντική συνταξιοδότηση. Χρειάζονται ασφάλεια, αν θέλουμε να διασφαλίσουμε πραγματικά την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη.

Ωστόσο, θέλω να θίξω ένα συγκεκριμένο θέμα που δεν καλύπτεται από τους παρόντες κανονισμούς και δεν καλύπτεται, γενικά, ούτε στα κράτη μέλη. Πρόκειται για την ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων με αναπηρίες, που συχνά χρειάζονται προσωπική βοήθεια προκειμένου να μετακινηθούν ελεύθερα.

(Η Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE). - (RO) Οι κανόνες που αφορούν τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας συνδέονται στενά με την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων και πρέπει να βελτιώσουν το βιοτικό επίπεδο και τις συνθήκες απασχόλησης των πολιτών που διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός στην εκδοχή που τροποποίησαν οι εισηγήτριες απλουστεύει όλες αυτές τις διαδικασίες και επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής σε όλες τις κατηγορίες πολιτών, τόσο στους εργαζόμενους όσο και στους ανέργους.

Οι ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να μπορούν να επωφελούνται από τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα με το συνολικό ποσό να αντιστοιχεί στα χρόνια υπηρεσίας τους. Μόλις εγκαθίστανται σε ένα άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πολίτες θα πρέπει να μπορούν να βρίσκουν ένα διοικητικό σύστημα ικανό να συγκεντρώσει όλες τις πληροφορίες που αφορούν την προηγούμενη απασχόληση, καθώς και τα οικονομικά δικαιώματα που απορρέουν από την επαγγελματική δραστηριότητα.

Γι’ αυτόν τον λόγο, θα ήθελα η πρόταση της Επιτροπής να περιλαμβάνει λύσεις όσο το δυνατόν πιο ακριβείς για τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη μπορούν να διαβιβάζουν αποτελεσματικά πληροφορίες που αφορούν τα κοινωνικά δικαιώματα. Επιπλέον, θεωρώ ότι ο παρών κανονισμός είναι θεμελιώδης για την ευρωπαϊκή εργασιακή κινητικότητα.

Μια έρευνα του Ευρωβαρόμετρου δείχνει ότι περισσότερο από το 50% των πολιτών αποθαρρύνεται από την κοινωνική ανασφάλεια που αναμένει έπειτα από την αλλαγή του τόπου εργασίας σε άλλο κράτος μέλος. Κατά συνέπεια, μόλις το 2% των ευρωπαίων πολιτών ζει επί του παρόντος σε διαφορετικό κράτος μέλος από το δικό του.

Αν θέλουμε η κινητικότητα να παράσχει πραγματική ώθηση στην ευρωπαϊκή οικονομία, πρέπει να εξαλείψουμε όλα τα διοικητικά εμπόδια που αφορούν τη φορητότητα των κοινωνικών δικαιωμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Joel Hasse Ferreira (PSE). (PT) Επίτροπε Špidla, κυρίες και κύριοι, πρέπει να συντονίσουμε την κοινωνική ασφάλεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εξ ου και αυτή η ευκαιρία να συζητήσουμε για το θέμα. Πρώτον, θα ήθελα να χαιρετίσω το έργο των εισηγητριών, της Emine Bozkurt και της Jean Lambert. Δεύτερον, θα ήθελα να επισημάνω τα ακόλουθα θέματα: την απόλυτη ανάγκη να διασφαλισθεί η συμβατότητα μεταξύ των εθνικών συστημάτων, στον ιδιωτικό και στον αλληλασφαλιστικό τομέα, καθώς και στον δημόσιο τομέα. Η συμβατότητα θα συμβάλει στη μεγαλύτερη κινητικότητα και θα δώσει στους εργαζόμενους τη δυνατότητα να κυκλοφορούν σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Κύριε Πρόεδρε, στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να σημειωθεί πρόοδος στον συνυπολογισμό των εκπτώσεων φόρου στα διάφορα κράτη μέλη, ακριβώς όπως είναι σημαντικό να διασφαλισθεί ότι ο συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας ενισχύει και ποτέ δεν περιορίζει τα δικαιώματα των πολιτών. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να απλουστευθούν οι κανόνες, ώστε οι πολίτες να μπορούν να κατανοούν τις αρχές και τη γλώσσα που χρησιμοποιούν τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αισθάνονται ότι η Ευρώπη αποτελεί μία οντότητα.

Γνωρίζουμε ότι δεν είναι εύκολη η διαχείριση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας, αλλά είναι απαραίτητο οι ευρωπαίοι πολίτες να κατανοούν τα κριτήρια που χρησιμοποιούμε. Θα ήθελα να προχωρήσω παραπέρα και να πω ότι ο συντονισμός αυτός θα συμβάλει, ασφαλώς, στην ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησής μας των διαφορετικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας. Πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες για μια βελτιωμένη κοινωνική ασφάλεια για όλους τους Ευρωπαίους, ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλειας που λαμβάνει υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές από τα διάφορα συστήματα, προκειμένου να βελτιώσουμε τον συντονισμό σήμερα και, ποιος ξέρει, την εναρμόνιση αύριο.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE).(SK) Η εσωτερική αγορά, που περιλαμβάνει τις τέσσερις ελευθερίες, αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έγκριση της οδηγίας για τις υπηρεσίες και την ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων επιφέρει πλεονεκτήματα για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από την άλλη πλευρά, οι πολίτες στρέφονται προς εμάς για προβλήματα που αντιμετωπίζουν, όταν χρειάζονται υγειονομική και κοινωνική περίθαλψη. Τα επιμέρους κράτη μέλη διαθέτουν ειδικά συστήματα κοινωνικής ασφάλειας. Είμαι πεπεισμένη ότι ο συντονισμός των συστημάτων, η διαφάνεια, η εξάλειψη της γραφειοκρατίας και το σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών θα ωφελήσει όλους τους πολίτες της ΕΕ.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές για την πολύ ενδιαφέρουσα σημερινή συζήτηση, και τις εισηγήτριες για το πολύ δύσκολο έργο τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, Μέλος της Επιτροπής. (CS) Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για τη λεπτομερή συζήτηση που, κατά τη γνώμη μου, αποδεικνύει την υψηλή ποιότητα της σχετικής έκθεσης. Αυτήν τη στιγμή έχουμε φθάσει σε ένα ορισμένο στάδιο όσον αφορά τις εργασίες μας σχετικά με τον νέο κανονισμό. Πράγματι, στο σημείο αυτό δεν έχουν επιλυθεί όλα τα προβλήματα αλλά, όπως έδειξε, επίσης, η συζήτηση, σημειώσαμε επιτυχία σε όλες τις πτυχές. Το ευρωπαϊκό σύστημα συντονίζει τα συστήματα κοινωνικής ασφάλειας. Αυτό δεν σημαίνει ότι ορίζει νέα δικαιώματα. Σε αυτό το επίπεδο δεν ορίζουμε νέα δικαιώματα. Αυτό που επιτυγχάνουμε είναι ότι βελτιώνουμε την πρακτική εφαρμογή των δικαιωμάτων για τους πολίτες που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους, δεκάδες εκατομμύρια υποθέσεις. Κατά συνέπεια, επιτρέψτε μου για μία ακόμη φορά να τονίσω πόσο σημαντική είναι αυτή η συζήτηση, δεδομένου ότι είναι εξαιρετικά πρακτική και επηρεάζει σχεδόν κάθε πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτρέψτε μου, επίσης, να τονίσω ότι οι τεχνικές προτάσεις που κατατέθηκαν έχουν, επίσης, θεμελιώδη πολιτική σημασία, επειδή η ελεύθερη κυκλοφορία και η πρόσβαση στα δικαιώματα ανήκουν, κατά τη γνώμη μου, στις θεμελιώδεις αρχές στις οποίες οικοδομήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να απαντήσω, με μεγάλη συντομία, σε μια παρατήρηση που ακούσαμε όσον αφορά τις νέες οδηγίες που θα κατατεθούν για την κυκλοφορία των ασθενών. Θέλω να επισημάνω ότι το θέμα δεν είναι η ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών, με άλλα λόγια τυχόν παραλληλισμοί με προηγούμενες οδηγίες είναι ανακριβείς. Επίσης, είμαι της άποψης ότι η διεξοδική συζήτηση στο Κοινοβούλιο θα αποδείξει ότι οι προτάσεις αυτές αντιπροσωπεύουν την πρόοδο για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Lambert, εισηγήτρια. − (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές που συνεισέφεραν στη συζήτηση.

Είναι σαφές ότι ορισμένοι άνθρωποι ζουν, προφανώς, πολύπλοκες ζωές. Ωστόσο, η κατάσταση ενδέχεται να είναι πολύ σαφής, αν τα σύνορα βρίσκονται σε απόσταση ίσως 10 χιλιομέτρων από τα σπίτια τους και αναζητούν εργασία ή άλλα πράγματα.

Είναι βεβαίως σαφές από ορισμένες ομιλίες που ακούσαμε στο Σώμα ότι το ισχύον σύστημα δεν έχει γίνει καλά κατανοητό ούτε στις κυβερνήσεις ορισμένων κρατών μελών ούτε στο ίδιο το Σώμα. Ο συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας ήδη υπάρχει – δεν πρόκειται για κάτι καινούριο. Αυτό που κάνουμε αφορά την ενημέρωση, την εφαρμογή και την απλούστευση. Όλοι όσοι έχετε μαζί σας μια ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης υγείας –που, φυσικά, όλοι θα έχετε– θα γνωρίζετε ότι ακόμη και το ισχύον σύστημα μπορούμε να το απλουστεύσουμε.

Συνιστώ την τροπολογία 30 στο άρθρο 11, παράγραφος 1 στο άτομο που δεν ήταν σίγουρο αν είναι μεθοριακός εργαζόμενος ή όχι.

Ο παρών κανονισμός εφαρμογής επιδιώκει, επίσης, να ορίσει με σαφήνεια τα δικαιώματα των ανθρώπων. Αυτός είναι ο στόχος της τροπολογίας 34 και της τροπολογίας 125, που πρόκειται για διασαφήνιση και δεν παρέχει νέα δικαιώματα σε κάποιον που αναζητεί εργασία σε δύο κράτη μέλη.

Θα ήθελα για μία ακόμη φορά να σας προτρέψω να στηρίξετε το κείμενο της επιτροπής που αφορά τη βάση δεδομένων. Αν αυτή δεν δημιουργηθεί και δεν λειτουργήσει αποτελεσματικά –και πρόκειται για κάτι που επιθυμούν και οι κυβερνήσεις των κρατών μελών– τότε καθίσταται πολύ δύσκολη η τήρηση των τυχόν προθεσμιών που το Σώμα θα αποφασίσει να θέσει σήμερα.

Συνιστώ στο Σώμα τη θέση της επιτροπής και για τις δύο εκθέσεις και αναμένω με ενδιαφέρον την ψηφοφορία σε λίγα λεπτά.

 
  
MPphoto
 
 

  Emine Bozkurt, εισηγήτρια. − (NL) Δεν έχω ουσιαστικά να προσθέσω τίποτε περισσότερο. Τις ευχαριστίες μου σε όσους συνεισέφεραν στη συζήτηση: σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας. Τώρα περιμένω να δω πώς θα εξελιχθεί σε λίγο η ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE). - (FR) Κυρία Πρόεδρε, το βράδυ της Δευτέρας μας ικανοποίησε η επίσκεψη του υπουργού, κ. Jouyet, και η σημασία την οποία φάνηκε ότι αποδίδει η γαλλική Προεδρία στις εργασίες του Κοινοβουλίου.

Σήμερα που συζητούμε για την κοινωνική ασφάλεια, το έδρανο της Προεδρίας παρέμεινε απελπιστικά άδειο. Ελπίζω ότι αυτό δεν αποτελεί ένδειξη ότι η γαλλική Προεδρία της Ένωσης δεν ενδιαφέρεται για ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως η κοινωνική ασφάλεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. - Η συζήτηση έληξε.

Θα προχωρήσουμε τώρα στην ψηφοφορία.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. McMILLAN-SCOTT
Αντιπροέδρου

 

4. Απόφαση επί του κατεπείγοντος
  

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με την ανάληψη ειδικής δράσης για την προώθηση της αναδιάρθρωσης των αλιευτικών στόλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση (COM(2008)0454 - C6-0270 /2008 -2008/0144(CNS))

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Morillon, Πρόεδρος της Επιτροπής Αλιείας.(FR) Κυρίες και κύριοι, λάβαμε πράγματι αυτήν την αίτηση κατεπείγοντος και εξετάστηκε από την Επιτροπή Αλιείας κατά την ειδική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε εδώ στις 10.00. Η Επιτροπή Αλιείας τάχθηκε ομόφωνα υπέρ της έγκρισης της εν λόγω διαδικασίας κατεπείγοντος και είμαι ευγνώμων για την άμεση αντιμετώπιση του ζητήματος.

 
  
  

(Το Σώμα εγκρίνει την αίτηση κατεπείγοντος)(1)

 
  

(1)Βλ. Συνοπτικά Πρακτικά για περισσότερες λεπτομέρειες.


5. Ώρα των ψηφοφοριών
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την Ώρα των ψηφοφοριών.

(Για αποτελέσματα και άλλες λεπτομέρειες των ψηφοφοριών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά)

 

5.1. Ετήσια προγράμματα δράσης για τη Βραζιλία και την Αργεντινή (2008) (B6-0336/2008) (ψηφοφορία)

5.2. Προτεραιότητες της ΕΕ για την 63η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (A6-0265/2008, Alexander Graf Lambsdorff) (ψηφοφορία)

5.3. Τροποποίηση της οδηγίας 2004/49/ΕΚ για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων (A6-0223/2008, Paolo Costa) (ψηφοφορία)

5.4. Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2004 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (A6-0210/2008, Paolo Costa) (ψηφοφορία)

5.5. Κοινοί κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών υπηρεσιών στην Κοινότητα (αναδιατύπωση) (A6-0264/2008, Arūnas Degutis) (ψηφοφορία)

5.6. Πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των ευρωπαϊκών στατιστικών επιχειρήσεων και εμπορίου (MEETS) (A6-0240/2008, Christoph Konrad) (ψηφοφορία)
  

− Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 
 

  Christoph Konrad, εισηγητής. − (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις επί της παρούσας έκθεσης, μία πλευρά της οποίας, όπως γνωρίζετε, είναι ότι συμβάλλει στη διαδικασία απορρύθμισης και μείωσης της γραφειοκρατίας.

Η έκθεση προβλέπει μια υποχρέωση εκ μέρους της Επιτροπής να υποβάλλει κάθε έτος έκθεση στο Κοινοβούλιο, με την οποία θα μας ενημερώνει σχετικά με την πρόοδο της εν λόγω διαδικασίας μείωσης της γραφειοκρατίας και απορρύθμισης και, ελπίζουμε, σχετικά με τον βαθμό επιτυχίας της. Εμείς στο Κοινοβούλιο, ωστόσο, μπορούμε να διαδραματίσουμε πολύ πιο σημαντικό ρόλο στην εν λόγω διαδικασία. Ελπίζω και εύχομαι λοιπόν ότι, εκτός από την ανωτέρω υποχρέωση υποβολής εκθέσεων εκ μέρους της Επιτροπής, εμείς μπορούμε να συμμετέχουμε πολύ πιο ενεργά σε αυτήν τη διαδικασία, για παράδειγμα μέσω του έργου μας στην επιτροπή. Η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων ειδικότερα μπορεί να ηγηθεί των εν λόγω ζητημάτων, πράγμα που περιλαμβάνει διεξαγωγή διαλόγου με τον Επίτροπο Verheugen και την ομάδα υψηλού επιπέδου ανεξάρτητων ενδιαφερόμενων μερών για τον διοικητικό φόρτο υπό την προεδρία του κ. Stoiber.

Συνεπώς, εμείς στο Κοινοβούλιο καλούμαστε να καταβάλουμε περαιτέρω προσπάθειες στην προκειμένη υπόθεση, και θα ήθελα επ’ ευκαιρία να τονίσω αυτό το σημείο.

 

5.7. Ηλεκτρικές στήλες, συσσωρευτές και τα απόβλητά τους (A6-0244/2008, Johannes Blokland) (ψηφοφορία)

5.8. Περιορισμοί κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων (A6-0135/2008, Miroslav Ouzký) (ψηφοφορία)

5.9. Όροι πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου (A6-0253/2008, Atanas Paparizov) (ψηφοφορία)

5.10. Εσωτερική αγορά φυσικού αερίου (A6-0257/2008, Romano Maria La Russa) (ψηφοφορία)
  

− Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 
 

  Romano Maria La Russa, εισηγητής. − (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, λόγω του περιορισμένου διαθέσιμου χρόνου χθες, δεν μπόρεσα, όπως ήθελα, να ευχαριστήσω όλους όσοι εργάστηκαν μαζί μου. Επρόκειτο για μια δύσκολη οδηγία, και διεξήχθηκαν πολύ μακρές συζητήσεις, κατά την άποψή μου όμως, καταλήξαμε τελικά σε ένα επιτυχές συμπέρασμα.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως όλους τους συναδέλφους μου στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας για τη συνεργασία τους, ειδικά τους σκιώδεις εισηγητές, κ. Reul, κ. Swoboda, κ. Manders, κ. Turmes, κ. Seppänen, και προφανώς τον Επίτροπο Piebalgs –ελπίζω ότι δεν ξέχασα κανέναν– καθώς και τον κ. Vidal-Quadras για τη συνεργασία του. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλη τη γραμματεία, το επιτελείο μου και τους συνεργάτες μου.

Τρία μόνο δευτερόλεπτα. Πρόκειται για μια οδηγία που παρουσιάζει ενδιαφέρον και η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική. Είναι μια οδηγία – παρακαλώ επιτρέψτε μου να μιλήσω για τρία δευτερόλεπτα. Είναι μια οδηγία –χάνουμε τόσο χρόνο σε αυτό το Σώμα!– που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τους διαχειριστές, συχνά, δυστυχώς, υπό τη μορφή μονοπωλίων, καθώς και για τους καταναλωτές.

Πιστεύω ότι κατά το έργο μας, επιχειρήσαμε να μην επιβαρύνουμε τους παραγωγούς ή τους καταναλωτές, επιχειρήσαμε ωστόσο –και σας ευχαριστώ για τα χειροκροτήματα, όμως θα συνεχίσω– επιχειρήσαμε να εργαστούμε για όλους τους ευρωπαίους πολίτες υπό την έννοια … Καλώς, βιάζεστε, ας ολοκληρώσουμε πολύ σύντομα. Πρόκειται, και σας ευχαριστώ, για μια πολύ ευχάριστη έκφραση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας στην Ευρώπη.

(Χειροκροτήματα)

 

5.11. Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας (A6-0251/2008, Jean Lambert) (ψηφοφορία)
  

− Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 79:

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Cremers (PSE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να προτείνω να αντιστραφεί η σειρά της ψηφοφορίας. Η τροπολογία 79 είναι ευρύτερη και η τροπολογία 163 περιορίζει την τροπολογία 79, άρα η τροπολογία 79 είναι η ευρύτερη. Ως εκ τούτου, θα θέλαμε να προηγηθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Ο λόγος για τον οποίο τοποθετήθηκε σε αυτήν τη σειρά είναι η προσθήκη της λέξης «σοβαρή» στην τροπολογία 163.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Lambert, εισηγήτρια. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ ευχαρίστως με την αντιστροφή που προτείνεται από την Ομάδα ΕΣΚ.

 

5.12. Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας: παράρτημα XI (A6-0229/2008, Emine Bozkurt) (ψηφοφορία)

5.13. Επέκταση των διατάξεων των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και (ΕΚ) αριθ. […] στους υπηκόους τρίτων χωρών που δεν καλύπτονται ήδη από τις εν λόγω διατάξεις μόνον λόγω της ιθαγένειάς τους (A6-0209/2008, Jean Lambert) (ψηφοφορία)

5.14. Συγκρότηση των πολιτικών ομάδων (τροποποίηση του άρθρου 29 του Κανονισμού) (A6-0206/2008, Richard Corbett) (ψηφοφορία)
  

− Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI). - (FR) Κύριε Πρόεδρε, αντί να επικαλεστώ το άρθρο 151 του Κανονισμού μας σχετικά με το παραδεκτό των τροπολογιών, καθώς φαίνεται, στην ουσία, ότι μια τροπολογία έχει μόνο μακρινή σχέση με το αρχικό κείμενο της έκθεσης, θα ήθελα να προτείνω να αναπέμψει το Σώμα το κείμενο στην επιτροπή.

Θα επεξηγήσω εν συντομία την πρόταση. Ο κύριος σκοπός της έκθεσης Corbett, ακόμη και κατά τη γνώμη του ίδιου του κ. Corbett, είναι να αποτρέψει τους βουλευτές οι οποίοι πιστεύουν στην υπεράσπιση της εθνικής ταυτότητας, της κυριαρχίας και της αυτονομίας να συγκροτήσουν ομάδα.

Ωστόσο, θα ήθελα να επισημάνω τα ολέθρια αποτελέσματα της έκθεσης. Στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο, μπορεί να οδηγήσει σε πολύ μεγάλο αριθμό μη εγγεγραμμένων βουλευτών οι οποίοι, ανακαλύπτοντας τα κοινά τους σημεία, θα αποφασίσουν να συγκροτήσουν μια ομάδα που σίγουρα δεν θα ήταν πολιτικώς ορθή αφενός, και θα είχε στην πραγματικότητα ακόμη περισσότερους βουλευτές από ό,τι φοβόσαστε αφετέρου.

Ακολουθώ λοιπόν την εντελώς αντιδημοκρατική, κομματική και δογματική λογική του κ. Corbett και των δημιουργών αυτού του σχεδίου και εφιστώ την προσοχή τους στα ολέθρια αποτελέσματα κειμένων όπως αυτό. Προτείνω οι ενδεχόμενες συνέπειες μιας τέτοιας διάταξης να εξεταστούν στην επιτροπή.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Κύριε Gollnisch, ήμουν στην προεδρία όταν διαλύθηκε η ομάδα σας.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (NI). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, ο χειρότερος λόγος για να τροποποιήσουμε τον Κανονισμό είναι για να στοχεύσουμε ένα συγκεκριμένο άτομο ή μια συγκεκριμένη ομάδα ατόμων. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ του κράτους δικαίου και της αυθαίρετης εξουσίας. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι η παρούσα έκθεση, ως έχει, είναι παράνομη διότι καταψηφίστηκε στην αρχική της μορφή στην επιτροπή. Η τροποποιημένη έκδοση που βρίσκεται τώρα ενώπιον του Σώματος μοιάζει τόσο λίγο με την αρχική, η οποία απορρίφθηκε στην επιτροπή, ώστε πιστεύω ότι, αν ακολουθήσουμε κανονικά τις διαδικασίες μας, δεν μπορούμε παρά να την αναπέμψουμε είτε στην επιτροπή ή στις νομικές υπηρεσίες για διαιτησία.

 
  
MPphoto
 
 

  Jo Leinen (PSE), Πρόεδρος της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. (DE) Κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει λόγος αναπομπής της παρούσας έκθεσης στην επιτροπή. Αν ήθελε ο κ. Gollnisch να υποστηρίξει τα επιχειρήματά του, θα μπορούσε να είχε παρευρεθεί στη συνεδρίαση της επιτροπής μας, αλλά δεν το έκανε.

Συζητήσαμε το όλο θέμα, και δηλώνω στο Σώμα ότι ο αριθμός των βουλευτών του Κοινοβουλίου αυξήθηκε από 626 στο τρέχον επίπεδο των 785 μετά από τη σημαντική διεύρυνση, και τώρα έχει οριστεί να αυξηθεί από 732 σε 751, και ότι, όταν πραγματοποιούνται τέτοιου είδους αλλαγές, πρέπει φυσικά να επαναπροσδιορίζεται και ο ελάχιστος αριθμός βουλευτών μιας πολιτικής ομάδας. Το πράξαμε σε ανάλογες περιπτώσεις στο παρελθόν, και το πράττουμε ξανά τώρα. Όπως θα γνωρίζετε, οι τροπολογίες που κατατίθενται συνιστούν συμβιβαστικές προτάσεις.

Για αυτόν τον λόγο, κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι θα πρέπει να ψηφίσουμε σήμερα αντί να αναπέμψουμε εκ νέου το ζήτημα στην επιτροπή. Η αναπομπή δεν θα χρησίμευε σε τίποτα.

 
  
  

(Το Σώμα απορρίπτει την αίτηση αναπομπής στην επιτροπή)

- Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 3:

 
  
MPphoto
 
 

  Hanne Dahl, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – (DA) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφέρω εν συντομία τους λόγους της προφορικής τροπολογίας μου, και στην πραγματικότητα αφορά τόσο τον κ. Corbett όσο και τον κ. Leinen, οι οποίοι έθεσαν το ποσοστό των βουλευτών του Κοινοβουλίου ως επιχείρημα της εν λόγω αλλαγής. Η παρούσα προφορική τροπολογία, την οποία καταθέτω εξ ονόματος της Ομάδας μου, συνιστά φυσική συνέχεια των τροπολογιών που εγκρίθηκαν το 2002 όταν ο κ. Corbett ήταν εισηγητής. Παρακολουθώ λοιπόν στενά τον συλλογισμό του, που έλαβε υπόψη τη διεύρυνση της ΕΕ από 15 σε 25 χώρες. Χρησιμοποιώντας την ίδια αναλογία για μια ΕΕ που τώρα αποτελείται από 27 χώρες, καταλήγουμε σε ένα μέγεθος της τάξης του 3%, το οποίο πρέπει να εκπροσωπεί το ένα πέμπτο των εν λόγω εθνών, πράγμα που σημαίνει έναν ελάχιστο αριθμό 22 βουλευτών. Ελπίζω ότι η τροπολογία μου γίνεται αντιληπτή στον πραγματικό της χαρακτήρα, ήτοι ως ένα συμβιβαστικό κείμενο. Οι χθεσινές διαπραγματεύσεις μας κάλεσαν να επιδιώξουμε συμβιβασμό, έναν συμβιβασμό το κείμενο του οποίου να συνάδει πλήρως με τον συλλογισμό του κ. Corbett το 2002. Η προφορική τροπολογία έχει ως εξής. Θα την διαβάσω στην αγγλική γλώσσα, καθώς έχω μόνο την αγγλική έκδοση η οποία διανεμήθηκε στους βουλευτές σήμερα.

(EΝ) «Κάθε πολιτική ομάδα απαρτίζεται από βουλευτές που έχουν εκλεγεί στο ένα πέμπτο τουλάχιστον των κρατών μελών. Ο ελάχιστος αναγκαίος αριθμός βουλευτών για τη συγκρότηση πολιτικής ομάδας θα είναι 3% του συνολικού αριθμού βουλευτών.»

(DA) Θα παρότρυνα τους συναδέλφους βουλευτές να υπερψηφίσουν την παρούσα προφορική τροπολογία, καθώς συνιστά συμβιβασμό με τον οποίο εμείς που είμαστε αντίθετοι με την αρχική πρόταση παραμένουμε πιστοί στη λογική του κ. Corbett.

 
  
  

(Το Σώμα απορρίπτει την προφορική τροπολογία)

 

5.15. Ο ρόλος του εθνικού δικαστή στο ευρωπαϊκό δικαστικό σύστημα (A6-0224/2008, Diana Wallis) (ψηφοφορία)

5.16. Επίλυση των διαφορών Airbus/Boeing ενώπιον του ΠΟΕ (ψηφοφορία)

5.17. Ευρωπαϊκό στρατηγικό σχέδιο ενεργειακών τεχνολογιών (A6-0255/2008, Jerzy Buzek) (ψηφοφορία)

5.18. Η απάντηση της ΕΕ στην πρόκληση των Κρατικών Επενδυτικών Ταμείων (ψηφοφορία)

5.19. Διαμόρφωση νέας παιδείας αστικής κινητικότητας (A6-0252/2008, Reinhard Rack) (ψηφοφορία)

5.20. Ετήσια έκθεση της ΕΚΤ για το 2007 (A6-0241/2008, Olle Schmidt) (ψηφοφορία)

6. Απόφαση να ανακηρυχθεί το 2011 «Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού» (γραπτή δήλωση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

7. Αιτιολογήσεις ψήφου
  

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

- Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση Arūnas Degutis (A6-0264/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE).(LT) Σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίναμε το ψήφισμα που αφορά κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών υπηρεσιών στην Κοινότητα σε δεύτερη ανάγνωση.

Τροποποιούμε τον κανονισμό που ισχύει από το 1992, και θα ήθελα να τονίσω για άλλη μια φορά τις σημαντικότερες τροπολογίες για τους πολίτες μας, και πρωτίστως για τους επιβάτες και τα πληρώματα αεροσκαφών. Αναφέρομαι στα υπό εξέταση μέτρα που θα μας έδιναν τη δυνατότητα να επιτύχουμε διαφάνεια στους αεροπορικούς ναύλους και να καταστούμε πιο ενεργοί όσον αφορά την απαγόρευση της παραπλανητικής διαφήμισης και του αθέμιτου ανταγωνισμού στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών.

Οι τροπολογίες που αποσκοπούν στη διασφάλιση μεγαλύτερης τήρησης των προτύπων ασφάλειας πτήσεων καθώς και κοινωνικών εγγυήσεων για πληρώματα αεροσκαφών είναι πολύ σημαντικές. Φαίνεται πως όλες οι διαφωνίες μεταξύ της Επιτροπής και του Συμβουλίου έχουν επιλυθεί, και έτσι ο κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ στο τέλος τους έτους.

Ελπίζω πραγματικά ότι ο τροποποιημένος κανονισμός θα εφαρμοστεί δεόντως σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). (CS) Κυρίες και κύριοι, σήμερα, έπειτα από 16 χρόνια, δώσαμε επιτέλους το πράσινο φως στην απλούστευση, στην ενοποίηση και ταυτόχρονα σε αυστηρότερους περιορισμούς όσον αφορά τη χορήγηση και την ανάκληση αδειών αεροπορικής εκμετάλλευσης. Ελπίζω ότι ο κανονισμός δεν θα έχει ως αποτέλεσμα την εκκαθάριση μικρών εταιρειών. Υπερψήφισα τον κανονισμό. Πιστεύω ειλικρινά ότι ο κανονισμός θα καταστήσει όντως δυνατή την ανάκληση των αδειών εκμετάλλευσης εταιρειών οι οποίες εξαπατούν τους πελάτες παρουσιάζοντας απλώς τα τιμολόγιά τους χωρίς φόρους, τέλη ή προσαυξήσεις των τιμών των καυσίμων και, ως εκ τούτου, δεν παρουσιάζουν την πλήρη τιμή των αεροπορικών εισιτηρίων. Ελπίζω ότι ο ελεγκτικός φορέας θα εστιάσει επίσης στις διακρίσεις τιμών λόγω του τόπου κατοικίας. Πιστεύω ότι ο τροποποιημένος κανονισμός θα οδηγήσει σε βελτίωση της ασφάλειας της εκμετάλλευσης των αεροπορικών υπηρεσιών, ιδιαιτέρως ενοποιώντας τους όρους που διέπουν τη μίσθωση αεροσκαφών με πλήρωμα στην ΕΕ, καθώς και από τρίτες χώρες.

 
  
  

- Έκθεση Miroslav Ouzký (A6-0135/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Gyula Hegyi (PSE). - (HU) Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ως ο αρμόδιος Σοσιαλιστής για το εν λόγω θέμα, υποστήριξα τις συμβιβαστικές συστάσεις που διαπραγματεύτηκε ο κ. Ouzký. Θεωρώ επιτυχία για το Κοινοβούλιο καθώς και για τη Σοσιαλιστική Ομάδα το γεγονός ότι το Συμβούλιο έκανε επίσης αποδεκτό το ότι οφείλουμε να περιορίσουμε περαιτέρω τους δύο διαλύτες γλυκόλης, προστατεύοντας έτσι την υγεία των πολιτών μας.

Η ουσία που ονομάζεται DEGME είναι βλαβερή για την υγεία όταν απορροφάται από το δέρμα. Είναι ευρέως γνωστό ότι περιορίζει επίσης την αναπαραγωγική ικανότητα· συνιστά, λοιπόν, σημαντική επιτυχία η απαγόρευση της χρήσης της όχι μόνο στα χρώματα, αλλά και στα προϊόντα καθαρισμού και τα προϊόντα πατωμάτων. Αρχικά, η Επιτροπή θα απαγόρευε την DEGME μόνο στα χρώματα, μέσω όμως της συνεργασίας όλων των μερών επιτύχαμε τον περιορισμό της και στα προϊόντα καθαρισμού.

Η εισπνοή του διαλύτη DEGME είναι βλαβερή για την ανθρώπινη υγεία. Σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα είχε απαγορευθεί μόνο στα χρώματα ψεκασμού, αλλά και πάλι, κατόπιν σύστασης των Σοσιαλιστών, περιορίστηκε και στα καθαριστικά ψεκασμού. Καθώς δεν πραγματοποιήθηκε συζήτηση στην Ολομέλεια, θέλησα να αναφέρω την ουσία των συμβιβαστικών συστάσεων.

 
  
  

- Έκθεση Romano Maria La Russa (A6-0257/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE).(MT) Είναι σημαντικό το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωρίζει την κατάσταση στη χώρα μου αναφορικά με τις τιμές του νερού και του ηλεκτρισμού καθώς και το αποτέλεσμα της σημερινής απόφασης, όσον αφορά, δηλαδή, αυτήν την υπόθεση. Για αυτόν τον λόγο αιτιολογώ την ψήφο μου. Από τότε που η κυβέρνηση αύξησε την τιμή του πετρελαίου, αύξησε και τους λογαριασμούς των καταναλωτών επιβάλλοντας μια προσαύξηση. Αυτόν τον μήνα ανήγγειλε ότι θα αυξηθεί στο 96%. Κάτι τέτοιο θα προκαλέσει ένα νέο είδος φτώχειας, φτώχειας που θα είναι γνωστή ως ενεργειακή πενία. Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση δεν προτείνει καμία βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη λύση. Πολιτική εναλλακτικής ενέργειας δεν υφίσταται, παρά το γεγονός ότι στη χώρα μου έχουμε πολύ ήλιο και άνεμο, ακόμη και όσον αφορά καθαρότερη ενέργεια όπως το αέριο, στον βαθμό που η κυβέρνηση δεν έχει ξεκινήσει ακόμη να εξετάζει καν μια τέτοια πολιτική. Για αυτόν τον λόγο ψήφισα κατά αυτόν τον τρόπο και για αυτόν τον λόγο αυτό που κάναμε σήμερα είναι σημαντικό, αν όχι ιστορικής σημασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Oldřich Vlasák (PPE-DE).(CS) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να αιτιολογήσω για ποιον λόγο ψήφισα κατά αυτόν τον τρόπο επί της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2003/55/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου. Το κρίσιμο σημείο της οδηγίας αφορά αναμφίβολα την πρόταση για τον διαχωρισμό ιδιοκτησίας, που εμποδίζει σαφώς τις κάθετα ολοκληρωμένες εταιρείες να έχουν συμμετοχή τόσο στις δραστηριότητες εφοδιασμού όσο και στις δραστηριότητες μεταφοράς αερίου. Ψήφισα υπέρ της τροποποιημένης συμβιβαστικής πρότασης διότι είμαι πεπεισμένος ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες των χωρών που ήταν κατά του πλήρους διαχωρισμού της ιδιοκτησίας. Συμφωνώ με την Επιτροπή ότι η ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου πλήττεται από έλλειψη επενδύσεων σε μεταφορική υποδομή και μικρό βαθμό συντονισμού μεταξύ των επιμέρους διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς. Κατά τη γνώμη μου, ωστόσο, οφείλουμε να λάβουμε υπόψη τη διαφορά στη δομή των αγορών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας και να γίνει συνεπώς διάκριση μεταξύ τους. Η ελευθέρωση της αγοράς αερίου πρέπει να πραγματοποιηθεί κατά τρόπο σταδιακό και συμμετρικό. Είναι απαραίτητο να επικεντρωθούμε ιδιαιτέρως στην εναρμόνιση του βαθμού ανοίγματος των εθνικών αγορών.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato (ALDE). - (IT) Κύριε Πρόεδρε, απείχα από την τελική ψηφοφορία και ψήφισα κατά της πρότασης για τη λεγόμενη «τρίτη επιλογή» όσον αφορά τον διαχωρισμό προμηθευτών και δικτύων στην αγορά αερίου, διότι χάσαμε μια σημαντική ευκαιρία να επιβεβαιώσουμε την αρχή του ελεύθερου ανταγωνισμού στην αγορά αερίου. Έπρεπε να είχαμε ακολουθήσει ό,τι συνέβη στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας· απεναντίας, αυτή η τρίτη επιλογή προσφέρει στην πράξη μια εγγύηση στα μονοπώλια και πρώην μονοπώλια στην Ευρώπη. Οι εθνικές μας αγορές θα συνεχίσουν επομένως να στερούνται συγκρισιμότητας, πράγμα που καθιστά κάθε προοπτική γνήσιας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας ακόμη πιο απόμακρη.

Ακόμη χειρότερο είναι το γεγονός ότι αυτή η αμφιλεγόμενη τρίτη επιλογή στην πραγματικότητα σημαίνει ότι τα πρώην μονοπώλια θα παροτρυνθούν και θα βοηθηθούν περαιτέρω να συνάψουν συμφωνίες προς την κατεύθυνση εκείνων που συνάφθηκαν με τον κολοσσό αερίου της Ρωσίας, την Gazprom.

 
  
  

- Έκθεση Jean Lambert (A6-0251/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, όπως όλοι σε αυτό το Σώμα γνωρίζουν, υπήρχε από το 2004 ένας κανονισμός ΕΚ για τον συντονισμό των ευρωπαϊκών συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας, ωστόσο δεν υπήρχε, δυστυχώς, κανονισμός εφαρμογής. Η απόφαση που λήφθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μας παρέχει επιτέλους και εκτελεστικούς κανόνες, πράγμα που σημαίνει ότι διαθέτουμε μια πράξη με την οποία είμαστε σε θέση να ενθαρρύνουμε την κινητικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς απώλεια της κοινωνικής ασφάλισης.

Η δημιουργία οργανισμών σύνδεσης μας δίνει επίσης τη δυνατότητα να παρέχουμε πρακτική συνδρομή σε όσους εργάζονται εκτός της χώρας προέλευσής τους, απαντώντας, για παράδειγμα, σε ερωτήματα του τύπου πού και πώς θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης. Με άλλα λόγια, εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διασφαλίσαμε ότι οι πολίτες μπορούν να λάβουν πραγματική βοήθεια σε θέματα πρόνοιας.

 
  
  

- Έκθεση Emine Bozkurt (A6-0229/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI). - (NL) Απείχα από την ψηφοφορία επί της έκθεσης Bozkurt, αν και καταρχήν δεν ανθίσταμαι σε μια περιορισμένη μορφή συντονισμού από τα κράτη μέλη της ΕΕ των διαφόρων συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας των κρατών μελών, σίγουρα όχι αν κάτι τέτοιο λειτουργεί προς όφελος των ευρωπαίων πολιτών που ζουν σε ένα κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος προέλευσής τους.

Εντούτοις, προειδοποιώ εκ νέου για τον κίνδυνο της εναρμόνισης, ή ακόμη χειρότερα, της ενοποίησης των διαφορετικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας στα διάφορα κράτη μέλη. Ως Φλαμανδός, είμαι, κατά κάποιον τρόπο, προνομιούχος παρατηρητής του πώς ένα ενιαίο σύστημα κοινωνικής ασφάλειας στο Βέλγιο για δύο μόνο ομάδες πληθυσμού, Φλαμανδούς και Βαλλώνους, είναι εντελώς ανεφάρμοστο και οδηγεί σε τεράστιες καταχρήσεις. Για όνομα του Θεού, αφήστε κάθε κράτος μέλος να οργανώσει και να χρηματοδοτήσει μόνο του το σύστημα κοινωνικής ασφάλειάς του, ειδάλλως είτε έτσι είτε αλλιώς θα καταλήξετε σε ένα σύστημα καταχρήσεων που είναι χειρότερο, πιο δαπανηρό και λιγότερο αποτελεσματικό, και που σε τελική ανάλυση δημιουργεί λιγότερη και όχι περισσότερη αλληλεγγύη μεταξύ των λαών της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να αιτιολογήσω ότι ψήφισα υπέρ της εν λόγω έκθεσης γιατί προτείνει έναν νέο κανονισμό που αντικαθιστά τον παλαιό, διασφαλίζοντας έτσι ότι τα συστήματα κοινωνικής ασφάλειάς μας μπορούν πλέον να συντονίζονται αποτελεσματικότερα, καθώς οι σχετικές νομικές διατάξεις απλουστεύτηκαν και τροποποιήθηκαν. Η έκθεση Lambert μας δίνει επίσης τη δυνατότητα να επιτύχουμε τους στόχους μας να συμβάλουμε περαιτέρω στη μεγαλύτερη κινητικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να δώσουμε στους ανθρώπους τη δυνατότητα να μεταφέρουν το δικαίωμα παροχών πρόνοιας όταν απασχολούνται σε άλλο κράτος μέλος.

Το γεγονός αυτό αποτελεί συνεισφορά στην κοινωνική ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
  

- Έκθεση Richard Corbett (A6-0206/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI). - (NL) Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Να ’μαστε λοιπόν σήμερα στη δεύτερη φάση των προσπαθειών του κ. Corbett να περιποιηθεί το Κοινοβούλιο ακόμη καλύτερα σαν τον αγαπημένο της πολιτικά ορθής κάστας των ευρωκρατών.

Χθες αποφασίστηκε ότι εμείς, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν θα επιτρέπεται σχεδόν καθόλου να καταθέτουμε κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, και ότι πρόκειται να υπάρξει ένα σύστημα αυτολογοκρισίας από τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Σήμερα, καθίσταται ευκολότερη η συγκρότηση ομάδας, και ο εισηγητής εμφαντικά, και ως κάποιο βαθμό ειλικρινά, αναγνωρίζει ότι το εν λόγω μέτρο στοχεύει πρωτίστως στο δικαίωμα του ευρωσκεπτικισμού στο Κοινοβούλιο. Άρα έχουμε επιστρέψει στην αρχή. Η ευρωσκεπτικιστική άποψη σε αυτό το Σώμα, βεβαίως όσον αφορά το πολιτικό δικαίωμα, πρέπει να φιμωθεί. Η ευρωσκεπτικιστική ψήφος σε δημοψηφίσματα στην Ιρλανδία, στις Κάτω Χώρες και στη Γαλλία, ως συνήθως, απλώς αγνοείται σαν να μην υπάρχει. Πρόκειται για την ευρωπαϊκή εκδοχή της δημοκρατίας τύπου Mugabe. Ωραία δημοκρατία!

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI).(FR) Κύριε Πρόεδρε, ο εισηγητής, κ. Corbett, εξέφρασε στην πραγματικότητα τις απόψεις του, χρησιμοποιώντας προσβλητική γλώσσα, θα προσέθετα, εκτός της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων αναφορικά με την πολιτική οικογένεια της οποίας είμαι εκπρόσωπος σε αυτό το Σώμα· αυτό σαφώς δίνει αφορμή για σοβαρές αμφιβολίες ως προς την αμεροληψία του.

Η έκθεση είναι εξαιρετικά αμφισβητήσιμη και το περιεχόμενό της μειώθηκε δραματικά στην επιτροπή· ό,τι απέμεινε ήταν ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της επιβίωσης πολιτικά ορθών ομάδων ο συνολικός αριθμός βουλευτών των οποίων θα έπεφτε κάτω από τον ελάχιστο αναγκαίο αριθμό, και εισήχθη μια τροπολογία για να αποτρέψει την πολιτική μας οικογένεια από τη συγκρότηση ομάδας. Οι λόγοι που δόθηκαν έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τα γεγονότα· χρειάζεται μόνο να ανατρέξετε στο παράρτημα της έκθεσης για να δείτε ότι δεν υπάρχει κανένα εθνικό κοινοβούλιο όπου ο ελάχιστος αναγκαίος αριθμός βουλευτών για τη συγκρότηση ομάδας υπερβαίνει τους 20. Παρεμπιπτόντως, ο αριθμός αυτός είναι συχνά πολύ μικρότερος, 15, 10 ή 8, και σε ορισμένες περιπτώσεις αρκεί ένα και μόνο άτομο για τη συγκρότηση πολιτικής ομάδας.

Η έκθεση Corbett συνιστά, συνεπώς, επίθεση κατά της δημοκρατίας και, απλώς, κατά των βασικών κανόνων της ευγενούς άμιλλας.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). - (NL) Η παρούσα έκθεση Corbett έχει έναν και μοναδικό σκοπό, ήτοι τη φίμωση των δεξιών εθνικών φωνών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο πρόεδρος της ομάδας του κ. Corbett δεν αποκρύπτει το γεγονός. Όταν συγκροτήθηκε η Ομάδα ITS τον Ιανουάριο του 2007, δήλωσε απερίφραστα ότι ο Κανονισμός θα τροποποιούνταν ειδικά προκειμένου να εμποδίζει στο μέλλον τη συγκρότηση ομάδων της δεξιάς.

Ως αποτέλεσμα, άλλες ομάδες θα υποστούν αναμφίβολα έμμεσες ζημίες, ο κ. Corbett όμως δεν θα χάσει τον ύπνο του για αυτό. Η πρότασή του στοχεύει πιθανόν σε μια ευρωσκεπτικιστική ομάδα. Σαφώς, είναι ανάθεμα για τους σοσιαλιστές του Κοινοβουλίου το ότι ομάδες κάθε πολιτικής απόχρωσης πρέπει να έχουν τα ίδια μέσα και πολιτικά δικαιώματα. Αυτό το σκεπτικό τύπου Mugabe αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του δημοκρατικού ελλείμματος στην Ευρώπη, κατά τον ίδιο τρόπο που η δημοκρατική ετυμηγορία των ψηφοφόρων στη Γαλλία, στις Κάτω Χώρες και στην Ιρλανδία αγνοείται σταθερά. Να είστε βέβαιος, κύριε Πρόεδρε, θα θέσουμε το ζήτημα σε εκλογική αντιπαράθεση του χρόνου στη Φλάνδρα.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (NI). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ το γεγονός και μόνο ότι ψηφίσαμε επ’ αυτού σήμερα παραβίαση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η επιτροπή καταψήφισε την έκθεση γιατί πιστεύω ότι ο πρόεδρος της επιτροπής δεν είχε υπολογίσει σωστά ποιος βρισκόταν στην αίθουσα, οπότε απλώς έσκισε τον Κανονισμό και προχώρησε σε τροποποιημένη έκδοσή του.

Γιατί έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο; Τι είναι τόσο σημαντικό που απαιτεί να σκίσουμε τους κανονισμούς μας κατ’ αυτόν τον τρόπο; Η απάντηση φυσικά όπως γνωρίζουμε –και ο εισηγητής υπήρξε σαφής ως προς αυτό– είναι για να εμποδίσουμε τη συγκρότηση ομάδας από τους ευρωσκεπτικιστές.

Γιατί όμως φοβάστε τόσο πολύ; Τι σας προκαλεί τόση ανησυχία; Είμαστε μόνο 50, ίσως 60 άτομα το πολύ, από τους 785 βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μήπως τα άτομα για τα οποία ανησυχείτε πραγματικά είναι οι δικοί σας ψηφοφόροι και εξιδανικεύετε και προβάλλετε σε εμάς την περιφρόνηση και τον φόβο που αισθάνεστε για τους εκλογείς της Ευρώπης που ψηφίζουν «όχι» όποτε τους δίνεται η ευκαιρία, μήπως βγάζετε σε εμάς, τους φανερούς εκπροσώπους των ατόμων αυτών σε αυτήν την αίθουσα, ό,τι δεν τολμάτε να εκστομίσετε για εκείνους που σας τοποθετούν σε αυτό το μέρος;

Αν έχω άδικο, διαψεύστε με: διεξάγετε τα δημοψηφίσματα που υποσχεθήκατε. Pactio Olisipiensis censenda est!

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Pęk (UEN). - (PL) Κύριε Πρόεδρε, ψήφισα κατά της έκθεσης του κ. Corbett, καθώς πιστεύω ότι πρόκειται για σύμπτωμα ακραίας διάκρισης στην καρδιά του υποτιθέμενα δημοκρατικού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που επιχειρεί να χρησιμοποιήσει διοικητικές μεθόδους για να καταστήσει αδύνατη τη συγκρότηση πολιτικών ομάδων οι οποίες δεν σκέπτονται και δεν ενεργούν κατά τον τρόπο που η πλειονότητα θεωρεί ως πολιτικά ορθό. Πρόκειται για διπλή διάκριση γιατί χρησιμοποιούνται διοικητικές μέθοδοι για να αποτραπεί η συγκρότηση ομάδων και, ταυτόχρονα, παρέχονται σημαντικά ποσά πρόσθετης χρηματοδοτικής στήριξης σε οργανωμένες πολιτικές ομάδες, πράγμα που τους προσφέρει ένα πρόσθετο πλεονέκτημα. Η διάκριση αυτή στρέφεται εναντίον της βάσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των θεμελίων επάνω στα οποία υποτίθεται ότι οικοδομείται η ΕΕ. Διαμαρτύρομαι έντονα κατά του εν λόγω διαβήματος· δεν πρέπει να τρέφετε αυταπάτες ότι ακόμη και αν καταφέρετε να το επιτύχετε αυτό, θα μπορέσετε να το περάσετε και στους λαούς της Ευρώπης, οι οποίοι σίγουρα θα εναντιωθούν.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, σπάνια έχω ακούσει τέτοιες ανοησίες όπως αυτές που μόλις άκουσα από το Vlaams Blok, το Front national και τον Dan Hannan. Η παρούσα έκθεση δεν λογοκρίνει κανέναν, ούτε η εν λόγω αλλαγή του Κανονισμού θα έχει ως αποτέλεσμα για κανέναν απώλεια της ψήφου, του δικαιώματος έκφρασης και του δικαιώματος να ενεργεί ως βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η αλλαγή του Κανονισμού αφορά το εξής: ποιο είναι το κατώτατο όριο που τίθεται προκειμένου να μπορούν οι βουλευτές να συγκροτήσουν ομάδα και, ως εκ τούτου, να έχουν πρόσβαση σε επιπρόσθετα χρήματα των φορολογουμένων και σε επιπρόσθετους πόρους για την επιδίωξη πολιτικών δραστηριοτήτων; Κάθε εθνικό κοινοβούλιο που διαθέτει σύστημα ομάδων θέτει ένα κατώτατο όριο. Το κατώτατο όριο που είχαμε ήταν ιδιαιτέρως χαμηλό – χαμηλότερο ως ποσοστό από κάθε σχεδόν εθνικό κοινοβούλιο. Είναι απολύτως ορθό να κάνουμε πίσω και να το εξετάσουμε.

Παρατηρώ ότι εν τέλει σχεδόν όλες οι ομάδες υποστήριξαν τον συμβιβασμό – μεγάλες ομάδες και μικρότερες. Παρατηρώ ότι ακόμη και η ομιλήτρια της Ομάδας Ανεξαρτησία και Δημοκρατία –της ευρωσκεπτικιστικής Ομάδας IND/DEM– πρότεινε ένα εναλλακτικό ποσοστό της τάξης του 3%: 22 βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συνεπώς, ακόμη και οι ίδιοι αναγνωρίζουν ότι το ισχύον ποσοστό πρέπει να αυξηθεί, ότι είναι επί του παρόντος πολύ χαμηλό. Ειλικρινά, συνιστά πράγματι η διαφορά μεταξύ του 22 που πρότειναν οι ίδιοι και του 25 που εγκρίθηκε επίθεση κατά της δημοκρατίας; Φτάνει πια!

 
  
  

- Έκθεση Jerzy Buzek (A6-0255/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Leopold Józef Rutowicz (UEN). - (PL) Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση του κ. Buzek παρέχει μια λεπτομερή εκτίμηση όλων των στρατηγικών μέτρων στον τομέα της ενεργειακής τεχνολογίας. Δυστυχώς, η έλλειψη χρηματοδότησης όλων των απαιτούμενων ερευνών, σε συνδυασμό με την ξαφνική αύξηση των τιμών του αερίου και του πετρελαίου, είχε ως αποτέλεσμα ότι έπρεπε να στρέψουμε την έρευνά μας σε ζητήματα που σχετίζονται με τη μείωση της χρήσης τους για σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής. Αυτή η προτεραιότητα θα μειώσει επίσης τις εκπομπές CO2 και θα πρέπει να συμπεριληφθεί στη στρατηγική. Πιστεύω ότι είναι σημαντική η προώθηση της έρευνας στην κατασκευή ασφαλών, σύγχρονων πυρηνικών σταθμών και στην κατασκευή των νεότερων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής βάσει της παραγωγής ηλίου και υδρογόνου, καθώς και βιοκαυσίμων τρίτης γενιάς που μπορούν να παραχθούν σε τοπικό επίπεδο, αμβλύνοντας το υπερβολικά βεβαρημένο κόστος των καυσίμων. Κατά την ψηφοφορία, υποστήριξα τις τροποποιήσεις που αφορούσαν αυτές τις προτεραιότητες.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). - (PL) Κυρίες και κύριοι, κάναμε αποδεκτή τη σημαντική έκθεση που προετοιμάστηκε από τον Καθηγητή Buzek. Η αυξανόμενη εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις εισαγωγές ενέργειας, οι οποίες, το 2030, αναμένεται να φτάσουν το 65%, μας ανάγκασε να λάβουμε μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας των αποθεμάτων πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για ηλεκτροπαραγωγή, βάσει της αρχής της αλληλεγγύης. Πρέπει επίσης να δημιουργηθούν νέα μέσα για τη μείωση των κινδύνων για την ενεργειακή ασφάλεια των επιμέρους κρατών μελών που προκαλούνται από τη διαρκή ελευθέρωση του ενεργειακού τομέα. Προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους της ΕΕ όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη μείωση των αερίων θερμοκηπίου, πρέπει να προωθήσουμε την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, ιδίως τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα. Είναι σημαντική η υποστήριξη καθαρών τεχνολογιών άνθρακα και η ένταση των δραστηριοτήτων μας όσον αφορά τα βιοκαύσιμα δεύτερης και τρίτης γενιάς καθώς και η αύξηση της έρευνας για την πυρηνική παραγωγή ενέργειας. Επίσης, πολύ πιο σημαντικό έχει καταστεί το έργο για τη βελτίωση της απόδοσης και της εξοικονόμησης ενέργειας.

 
  
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

- Πρόταση ψηφίσματος (B6-0336/2008) – Ετήσια προγράμματα δράσης για τη Βραζιλία και την Αργεντινή (2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), γραπτώς. − (IT) Κύριε Πρόεδρε, ψηφίζω υπέρ του εν λόγω ψηφίσματος. Είμαι ο εισηγητής της Επιτροπής Ανάπτυξης για το πρόγραμμα Erasmus Mundus και πρόσφατα η έκθεσή μου εγκρίθηκε ομόφωνα. Ελπίζω ότι θα είμαστε σε θέση να προσυπογράψουμε το τελικό κείμενο τον Σεπτέμβριο στην Ολομέλεια, ούτως ώστε το νέο πρόγραμμα να ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2009.

Ο σκοπός είναι να εξάγουμε την αρτιότητα του πανεπιστημιακού μας συστήματος πέρα από τα σύνορα της Ένωσης, δίνοντας τη δυνατότητα σε αλλοδαπούς φοιτητές να έρθουν να σπουδάσουν στις σχολές μας – και δίνοντας την ευκαιρία σε φοιτητές της ΕΕ, μέσω στήριξης, να αποκτήσουν εμπειρία σε μια χώρα εκτός της ΕΕ. Πιστεύω ότι το Erasmus συνιστά βασικό μέσο αειφόρου ανάπτυξης εφόσον, όπως τονίζει η έκθεσή μου, θα έπρεπε να προωθεί την επιστροφή των φοιτητών στη χώρα προέλευσής τους και τη συμβολή τους ως εκ τούτου, μέσω του αποθέματος ιδεών, γνώσης και διεθνών επαφών που έχουν αποκτήσει, στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας τους.

Σημαντικό ποσοστό χρηματοδότησης, σχετικά με τη δράση 2, λαμβάνεται από τις πιστώσεις που κατανέμονται για την ανάπτυξη. Κατά την άποψή μου, είναι αναγκαίο να διασφαλίσουμε ότι οι χρηματοδοτικές πιστώσεις για τα ετήσια προγράμματα δράσης για τη Βραζιλία και την Αργεντινή το 2008, που κατανέμονται ειδικά για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας, χρησιμοποιούνται πράγματι τόσο για την εκπαίδευση όσο και για συγκεκριμένη δράση στον τομέα και ότι παρέχουν υποδομές και μέσα παραγωγής προσανατολισμένα στην αειφόρο ανάπτυξη.

 
  
  

- Έκθεση Alexander Graf Lambsdorff (A6-0265/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Καθώς είναι αδύνατον να αναφέρω όλα τα σημαντικά σημεία της εν λόγω έκθεσης, θα ήθελα να επισημάνω ότι μετά από το κατηγορηματικό ΟΧΙ του λαού της Ιρλανδίας στη Συνθήκη της Λισαβόνας, αυτό το Κοινοβούλιο εξακολουθεί να παριστάνει και να ενεργεί σαν να μην συνέβη τίποτα.

Το αντίθετο μάλιστα, όπως φαίνεται από την αναίσχυντη φιλοδοξία της παρούσας έκθεσης. Μεταξύ άλλων, η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θεωρεί ότι:

- η θέση κάθε χώρας, οι εξωτερικές πολιτικές τους δηλαδή, πρέπει να συνδέεται προς μια δεσμευτική πολιτική πλατφόρμα καθιερωμένη από την ΕΕ·

- η ΕΕ πρέπει να εξετάσει την αναδιοργάνωση και την επέκταση των γραφείων της στα Ηνωμένα Έθνη, λαμβάνοντας υπόψη «τις αυξημένες εξουσίες και αρμοδιότητες που οι εκπρόσωποι της ΕΕ αναμένεται να ασκούν όταν κυρωθεί η Συνθήκη της Λισαβόνας»·

- το Συμβούλιο πρέπει να καθορίσει, «το συντομότερο δυνατόν, τη φύση του καθεστώτος των παρατηρητών της ΕΕ στα Ηνωμένα Έθνη»·

- τα κράτη μέλη πρέπει να συμφωνήσουν αναφορικά με «πιο συνεκτική θέση σχετικά με τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ, έτσι ώστε, χωρίς να εγκαταλείπεται ο απώτερος στόχος, στα αναθεωρημένα Ηνωμένα Έθνη να υπάρχει μια μόνιμη έδρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση· στοχεύει στο μεταξύ να αυξηθεί το βάρος της Ένωσης».

Ο φεντεραλισμός, υπό τον έλεγχο ισχυρών εξουσιών, με τη Γερμανία επικεφαλής, σε μία από τις φιλόδοξες και σαφείς του εκφράσεις ...

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (PSE), γραπτώς. − (EN) Το Εργατικό Κόμμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χαιρετίζει την παρούσα έκθεση και συγκεκριμένα χαιρετίζει τις έντονες εκκλήσεις προς τα κράτη μέλη της ΕΕ να εστιάσουν και να ενισχύσουν τη δέσμευσή τους προς τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας. Συμφωνούμε απόλυτα ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στην τήρηση των υποσχέσεων που έχουν δοθεί και στην κλιμάκωση των υφιστάμενων διαδικασιών.

Οι βουλευτές του Εργατικού Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ωστόσο, δεν συμφωνούν με τη σύσταση για μία ενιαία έδρα για την ΕΕ στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και δεν μπορούν να υποστηρίξουν αυτήν τη σύσταση. Δεν πιστεύουμε ότι θα είναι καλό για το φάσμα της ευρωπαϊκής εκπροσώπησης. Σύμφωνα με το άρθρο 19, τα ευρωπαϊκά μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών δεν παρουσιάζουν ρητώς θέσεις της ΕΕ στο Συμβούλιο. Επιπλέον, ο ίδιος ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών ορίζει ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Ωστόσο, υπάρχει μια υγιής ανεπίσημη διαδικασία συντονισμού τόσο στη Νέα Υόρκη όσο και ευρύτερα, και αυτή θα πρέπει να ενθαρρυνθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Graf Lambsdorff (ALDE), γραπτώς. − (IT) Η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία θεωρούσε πάντοτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει μόνιμη έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, όπως διατυπώνεται στην έκθεση Lambsdorff. Η Ομάδα μας δεν δέχεται, ωστόσο, το καθεστώς «προτεραιότητας» που αποδίδεται στην πρωτοβουλία που αναφέρεται ως η «Επιτακτική Διαδικασία» σύμφωνα με την οποία θα υπάρξει αύξηση του αριθμού μόνιμων εθνικών μελών και η οποία, κατά την άποψή μας, πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μία μόνο πρωτοβουλία από ένα φάσμα πρωτοβουλιών.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Χαιρετίζω την έκθεση του κ. Lambsdorff που καθορίζει τις προτεραιότητες της ΕΕ για την 63η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Στηρίζω ιδιαιτέρως την ανάγκη της συνεχιζόμενης άσκησης πίεσης για τη φιλόδοξη δέσμευση ως προς τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας (ΑΣΧ) στη διάσκεψη κορυφής. Η κοινοτική ατζέντα για τους ΑΣΧ θα πρέπει να αποτελεί παράδειγμα παγκοσμίως και θα πρέπει να ασκήσουμε πίεση προκειμένου να ακολουθήσει το εν λόγω παράδειγμα η υπόλοιπη διεθνής κοινότητα στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο. Ψήφισα υπέρ της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), γραπτώς. − (EN) Σήμερα η πρόταση εκ μέρους του κ. Lambsdorff σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για την 63η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών εγκρίθηκε χωρίς ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Η εν λόγω πρακτική –που καθίσταται δυνατή βάσει του άρθρου 90 του Κανονισμού– όχι μόνο είναι πολύ αμφιλεγόμενη, αλλά δίνει και την ψευδή εντύπωση ότι το σύνολο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμφωνεί με το περιεχόμενο της έκθεσης, κάτι που σίγουρα δεν συμβαίνει. Απορρίπτουμε κατηγορηματικά τη σύσταση σύμφωνα με την οποία το υφιστάμενο καθεστώς της Συνθήκης της Λισαβόνας απαιτεί «αναδιοργάνωση και επέκταση των γραφείων του Συμβουλίου και της Επιτροπής στη Νέα Υόρκη και στη Γενεύη λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες εξουσίες και αρμοδιότητες που οι εκπρόσωποι της ΕΕ αναμένεται να ασκούν ενόψει της κύρωσης της Συνθήκης της Λισαβόνας». Αυτό συνιστά όχι μόνο προσβολή έναντι των ιρλανδών ψηφοφόρων οι οποίοι απέρριψαν τη Συνθήκη της Λισαβόνας κατά ευρεία πλειοψηφία στο δημοψήφισμα, αλλά και απόπειρα ερμηνείας της Συνθήκης της Λισαβόνας κατά τρόπο ώστε να «προσδίδει νομική προσωπικότητα στην ΕΕ», καθιστώντας την ως εκ τούτου υπερκράτος.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (UEN), γραπτώς. − (IT) Η έκθεση Lambsdorff (και η σχετική σύσταση) δίνει σαφές πολιτικό μήνυμα για την ενίσχυση της θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ηνωμένα Έθνη· συνυπολογίζοντας την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, η Ένωση παρέχει στα Ηνωμένα Έθνη πάνω από το 40% της χρηματοδότησής τους, δεν έχει όμως αποκτήσει μέχρι σήμερα ως αντάλλαγμα καμία πολιτική εξουσία ή ικανότητα άσκησης επιρροής.

Ωστόσο, ένα σημείο του κειμένου είναι παραπλανητικό και επιζήμιο για τις συζητήσεις που διεξάγονται στη Νέα Υόρκη για τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ενώ τονίζει τον απώτερο στόχο να υπάρχει μια μόνιμη έδρα για την ΕΕ, η σύσταση αναφέρει, μεταξύ των διαφόρων διαπραγματευτικών πρωτοβουλιών, μόνο τη λεγόμενη «Επιτακτική Διαδικασία», μια άσκηση της οποίας ηγούνται οι χώρες που έχουν δεσμευτεί ως προς τη στήριξη μόνο μίας από τις διάφορες προτάσεις που έχουν τεθεί επί τάπητος, ήτοι της αύξησης του αριθμού των μόνιμων εθνικών μελών. Η εν λόγω πρόταση, που υποστηρίχθηκε από λιγότερο από το ένα τρίτο των μελών, από την αρχή φαινόταν διασπαστική και μη ισορροπημένη, όπως επεσήμανε ο ίδιος ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης.

Τονίζουμε μεν ότι χαιρετίζουμε θερμά την πολιτική προσοχή που αποδίδει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη συνολική ενίσχυση της θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ηνωμένα Έθνη, θεωρούμε δε ότι οι επιφυλάξεις και η αντίρρησή μας ως προς το σημείο της σύστασης που αναφέρεται στην «Επιτακτική Διαδικασία» πρέπει να καταχωρηθεί στα πρακτικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Pasqualina Napoletano (PSE), γραπτώς. − (IT) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να παράσχω ευνοϊκή γνώμη σχετικά με την έκθεση Lambsdorff, η οποία επισημαίνει εκ νέου τη δέσμευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ενίσχυση της θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ηνωμένα Έθνη.

Θα ήθελα, ωστόσο, να τονίσω ότι, όσον αφορά το ζήτημα της μεταρρύθμισης του Συμβουλίου Ασφαλείας, η έκθεση παρουσιάζει μια αξιολογική κρίση που είναι επιζήμια για τις συζητήσεις που διεξάγονται ακόμη στη Νέα Υόρκη.

Συγκεκριμένα, από τις διάφορες επιλογές μεταρρύθμισης που έχουν τεθεί επί τάπητος, γίνεται μνεία στην «Επιτακτική Διαδικασία» (παράγραφος ΙΖ), μια πρόταση αύξησης των μόνιμων εθνικών μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Η εν λόγω πρόταση μέχρι στιγμής έχει υποστηριχθεί από λιγότερο από το ένα τρίτο των κρατών μελών της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Θα ήθελα, ως εκ τούτου, να σας ζητήσω να καταχωρήσετε στα πρακτικά την επιφύλαξή μου ως προς το εν λόγω τμήμα της σύστασης.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianni Pittella (PSE), γραπτώς. − (IT) Η έκθεση Lambsdorff δίνει σαφές πολιτικό μήνυμα για την ενίσχυση της θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ηνωμένα Έθνη· συνυπολογίζοντας την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, η Ένωση παρέχει στα Ηνωμένα Έθνη πάνω από το 40% της χρηματοδότησής τους, δεν έχει όμως αποκτήσει μέχρι σήμερα ως αντάλλαγμα καμία πολιτική εξουσία ή ικανότητα άσκησης επιρροής.

Ένα σημείο του κειμένου είναι παραπλανητικό και επιζήμιο για τις συζητήσεις που διεξάγονται στη Νέα Υόρκη για τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ενώ τονίζει τον απώτερο στόχο να υπάρχει μια μόνιμη έδρα για την ΕΕ, η σύσταση αναφέρει, μεταξύ των διαφόρων διαπραγματευτικών πρωτοβουλιών, μόνο τη λεγόμενη «Επιτακτική Διαδικασία», που υποστηρίζεται από χώρες που θα ήθελαν μόνο μία από τις διάφορες προτάσεις που έχουν τεθεί επί τάπητος, ήτοι την αύξηση του αριθμού των μόνιμων εθνικών μελών. Η εν λόγω πρόταση, που υποστηρίχθηκε από λιγότερο από το ένα τρίτο των μελών, από την αρχή φαινόταν διασπαστική και μη ισορροπημένη, όπως επεσήμανε ο ίδιος ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης.

Τονίζω μεν ότι χαιρετίζω θερμά την πολιτική προσοχή που αποδίδει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη συνολική ενίσχυση της θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ηνωμένα Έθνη, θεωρώ δε ότι η επιφύλαξη και η αντίρρησή μου ως προς το σημείο της σύστασης που αναφέρεται στην «Επιτακτική Διαδικασία» πρέπει να καταχωρηθεί στα πρακτικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. − (PT) Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι το ζήτημα της μεταρρύθμισης των Ηνωμένων Εθνών ανακύπτει τόσο τακτικά. Η ανάγκη για μεταρρύθμιση έχει αναγνωριστεί εδώ και μερικά χρόνια, το ίδιο όμως και η αδυναμία διεξαγωγής της εν λόγω μεταρρύθμισης. Το αδιέξοδο αυτό είναι σοβαρό για δύο λόγους. Πρώτον, επιδεινώνει τους παράγοντες που συμβάλλουν στις αποτυχίες του οργανισμού, και υπάρχουν πολλές. Δεύτερον, προωθεί την εμφάνιση συζητήσεων που συντηρούνται και αιτιολογούνται από την ανάγκη για εναλλακτικές λύσεις.

Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δημοκρατιών αποτελεί σαφώς μια ιδέα που αξίζει να προωθηθεί, παρότι αυτό δεν σημαίνει ολοκληρωτική προσήλωση στο σχέδιο του Συνδέσμου των Δημοκρατιών. Ωστόσο, θα ήταν επίσης φρόνιμο να είμαστε ρεαλιστές. Για αυτόν τον λόγο τα Ηνωμένα Έθνη πρέπει να προσαρμοστούν στις πραγματικότητες της εξουσίας, όχι τόσο λόγω του ζητήματος της νομιμότητας, όσο λόγω του ζητήματος της βιωσιμότητας.

Όσον αφορά τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι καμία από τις χώρες που διαθέτουν έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας ή που ενδέχεται να αποκτήσουν έδρα σε αυτό δεν συμφωνεί με την αντικατάσταση αυτών με μια ενιαία έδρα της ΕΕ.

Τέλος, έχουμε δει ότι το νέο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών απέχει πολύ από το να ξεπεράσει τις ανεπάρκειες του προκατόχου του.

 
  
MPphoto
 
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE-DE), γραπτώς. − (ES) Όσον αφορά τη σύσταση για την 63η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών που πρόκειται να πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη, το άρθρο 90, παράγραφος 4 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ορίζει ότι μια σύσταση στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ, που έχει ψηφιστεί στην επιτροπή, θα θεωρείται εγκριθείσα και θα εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασης Ολομέλειας χωρίς να απαιτείται η επικύρωση του κειμένου από την Ολομέλεια και χωρίς να τεθεί σε συζήτηση και σε διαδικασία τροποποίησης.

Ως εκ τούτου, καθώς είμαστε ικανοποιημένοι ουσιαστικά από το σύνολο του κειμένου, εκτός από μία παράγραφο, η Ομάδα μου επιφυλάσσεται να γνωμοδοτήσει επί της παραγράφου που αναφέρεται σε υπηρεσίες σχετικά με τη σεξουαλική και την αναπαραγωγική υγεία. Η έννοια αυτή, που παρουσιάζει κάποια ασάφεια, εμπεριέχει ζητήματα που σε μεγάλο βαθμό είναι θέμα προσωπικής συνείδησης και ηθικής, και θεωρούμε ότι ΔΕΝ πρέπει να αποτελούν αντικείμενο καμίας διακήρυξης εκ μέρους αυτού του Κοινοβουλίου, ειδικά σε σχέση με τη νέα Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών. Η Ομάδα μας ζήτησε χωριστή ψηφοφορία στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και ψήφισε κατά για τους λόγους που μόλις αναφέρθηκαν.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański (UEN), γραπτώς. − (EN) Η έκθεση και η σύσταση Lambsdorff έχουν ιδιαίτερη πολιτική σημασία στο μέτρο που προωθούν την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ηνωμένα Έθνη. Είναι ίσως σκόπιμο να υπενθυμίσουμε ότι παρά το γεγονός ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη παρέχουν πάνω από το 40% του προϋπολογισμού των Ηνωμένων Εθνών, η επίδραση και η επιρροή της ΕΕ στα Ηνωμένα Έθνη παραμένει πολύ μικρότερη από ό,τι θα έπρεπε να είναι.

Ωστόσο, το κείμενο της έκθεσης περιέχει ένα παραπλανητικό σημείο για τις συζητήσεις που διεξάγονται επί του παρόντος στη Νέα Υόρκη για τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ενώ επιβεβαιώνει τον μακροπρόθεσμο στόχο να υπάρχει μια μόνιμη έδρα για την ΕΕ, η σύσταση αναφέρει μεταξύ πολλών άλλων μόνο μία από τις διάφορες προτάσεις που έχουν τεθεί επί τάπητος, τη λεγόμενη «Επιτακτική Διαδικασία». Είναι γνωστό ότι η εν λόγω πρόταση έχει αποδειχθεί εξαιρετικά διασπαστική και έχει λάβει τη συναίνεση κάτω του ενός τρίτου των μελών των Ηνωμένων Εθνών, όπως επεσήμανε ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης.

Ως εκ τούτου, ενώ εκφράζω θερμά την εκτίμησή μου για το συνολικό περιεχόμενο και τη δομή της παρούσας σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θεωρώ απαραίτητο να τονίσω τη ρητή επιφύλαξη και αντίρρησή μου ως προς το σημείο που αναφέρεται στην «Επιτακτική Διαδικασία».

 
  
MPphoto
 
 

  Marcello Vernola (PPE-DE), γραπτώς. − (IT) Η έκθεση Lambsdorff (και η σχετική σύσταση) δίνει σαφές πολιτικό μήνυμα για την ενίσχυση της θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ηνωμένα Έθνη· συνυπολογίζοντας την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, η Ένωση παρέχει στα Ηνωμένα Έθνη πάνω από το 40% της χρηματοδότησής τους, δεν έχει όμως αποκτήσει μέχρι σήμερα ως αντάλλαγμα καμία πολιτική εξουσία ή ικανότητα άσκησης επιρροής.

Ωστόσο, ένα σημείο του κειμένου είναι παραπλανητικό και επιζήμιο για τις συζητήσεις που διεξάγονται στη Νέα Υόρκη για τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ενώ τονίζει τον απώτερο στόχο να υπάρχει μια μόνιμη έδρα για την ΕΕ, η σύσταση αναφέρει, μεταξύ των διαφόρων διαπραγματευτικών πρωτοβουλιών, μόνο τη λεγόμενη «Επιτακτική Διαδικασία», μια άσκηση της οποίας ηγούνται οι χώρες που έχουν δεσμευτεί ως προς τη στήριξη μόνο μίας από τις διάφορες προτάσεις που έχουν τεθεί επί τάπητος, ήτοι της αύξησης του αριθμού των μόνιμων εθνικών μελών. Η εν λόγω πρόταση, που υποστηρίχθηκε από λιγότερο από το ένα τρίτο των μελών, από την αρχή φαινόταν διασπαστική και μη ισορροπημένη, όπως επεσήμανε ο ίδιος ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης.

Τονίζω μεν ότι χαιρετίζω θερμά την πολιτική προσοχή που αποδίδει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη συνολική ενίσχυση της θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ηνωμένα Έθνη, θεωρώ δε ότι η επιφύλαξη και η αντίρρησή μου ως προς το σημείο της σύστασης που αναφέρεται στην «Επιτακτική Διαδικασία» πρέπει να καταχωρηθεί στα πρακτικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), γραπτώς. − (PL) Με χαροποιεί πολύ το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέτασε σήμερα το ζήτημα των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επικείμενη συνεδρίαση των Ηνωμένων Εθνών. Η πρόταση του εισηγητή αναφέρει το γεγονός ότι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών επιδιώκει τη «δημιουργία νέων οργάνων, τη ριζική αναδιάρθρωση άλλων, την αναμόρφωση της διεύθυνσης των επιτόπιων επιχειρήσεών του, την αναδιοργάνωση του τρόπου παροχής βοήθειας και την εις βάθος μεταρρύθμιση της Γραμματείας του». Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό.

Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο σκοπός όλων αυτών των δραστηριοτήτων είναι ο άνθρωπος και τα ανθρώπινα δικαιώματα που απορρέουν από την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β´ αναφέρθηκε σε αυτό πριν από μερικά χρόνια σε ένα φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών, λέγοντας ότι το πρώτο είδος συστηματικής απειλής για τα ανθρώπινα δικαιώματα συνδέεται με τον τομέα της διαίρεσης των υλικών αγαθών, που συχνά είναι άδικη· ότι ένα δεύτερο είδος απειλής σχετίζεται με τις διάφορες μορφές αδικίας στον τομέα του πνεύματος, και ότι είναι δυνατόν ένα άτομο να υποστεί βλάβη στην εσωτερική του άποψη της αλήθειας, στη συνείδησή του, στη σφαίρα των λεγόμενων δικαιωμάτων των πολιτών, τα οποία δικαιούνται όλοι χωρίς διακρίσεις λόγω του παρελθόντος, της φυλής, του φύλου, της εθνικότητας, της θρησκείας ή των πολιτικών πεποιθήσεών τους. Κατά τη γνώμη μου, τα λόγια του πρέπει να αποτελούν πρότυπο για τις δραστηριότητες των Ηνωμένων Εθνών.

 
  
  

- Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση Paolo Costa (A6-0223/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Η εν λόγω πρόταση αποτελεί μέρος μιας δέσμης μέτρων (σε συνδυασμό με τις προτάσεις οδηγιών σχετικά με τη διαλειτουργικότητα και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων) που επιδιώκει «τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των μηχανών στην Ευρωπαϊκή Ένωση», ως τμήμα της ελευθέρωσης των σιδηροδρομικών μεταφορών στην ΕΕ.

Πριν από οποιοδήποτε άλλο ζήτημα, οφείλουμε συνεπώς να υπογραμμίσουμε ότι κύριος στόχος της εν λόγω οδηγίας είναι η εξάλειψη κάθε εμποδίου στην ελευθέρωση των σιδηροδρομικών μεταφορών εναρμονίζοντας τη νομοθεσία κάθε χώρας σχετικά με την ασφάλεια των σιδηροδρόμων.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα πιο προηγμένα πρότυπα που ρυθμίζουν την ασφάλεια των σιδηροδρόμων σε κάθε χώρα πρέπει να εγκριθούν και να εφαρμοστούν. Ωστόσο, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η ελευθέρωση και η ιδιωτικοποίηση των σιδηροδρόμων αμφισβητήθηκε σε μερικές χώρες, στο Ηνωμένο Βασίλειο για παράδειγμα, έπειτα από την επιδείνωση των υπηρεσιών και άλλες σοβαρές εξελίξεις που οδήγησαν σε μια αναθεώρηση της επίθεσης κατά αυτής της δημόσιας υπηρεσίας.

Τονίζω ότι η εναρμόνιση της νομοθεσίας σχετικά με την ασφάλεια των σιδηροδρόμων σε κοινοτικό επίπεδο δεν πρέπει επ’ ουδενί να απειλεί τους πιο προηγμένους νόμους που έχουν θεσπιστεί σε κάθε χώρα ούτε να στερεί το δικαίωμα κάθε χώρας να διατηρήσει τους εν λόγω νόμους.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), γραπτώς. (DE) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Paolo Costa αναφορικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2004/49/ΕΚ σχετικά με την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων.

Η ασφάλεια του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού δικτύου δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς κοινούς στόχους και κοινή δράση, για αυτόν τον λόγο χαιρετίζω θερμά τη δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους. Μία από τις βασικές πτυχές της είναι η έγκριση σιδηροδρομικών οχημάτων· σύμφωνα με κατασκευαστές και σιδηροδρομικούς οργανισμούς, υπάρχει περιορισμένη τεχνική αιτιολόγηση των υφιστάμενων απαιτήσεων έγκρισης που επιβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές. Οι οδηγίες σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρομικών συστημάτων πρέπει επίσης να ενοποιηθούν και να συγχωνευθούν.

Ένα άλλο θετικό σημείο είναι ότι η νέα νομοθετική πρόταση προβλέπει σαφείς κανόνες συντήρησης των σιδηροδρομικών οχημάτων. Το επόμενο βήμα είναι συνεπώς μια απόφαση της Επιτροπής υπέρ ενός δεσμευτικού κανονιστικού συστήματος συντήρησης.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Costa σχετικά με την «Ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων». Οι συστάσεις του εισηγητή θα συμβάλουν στον εξορθολογισμό της νομοθεσίας και στη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των συρμών στην ΕΕ. Οι εν λόγω συστάσεις θα μειώσουν τη γραφειοκρατία και θα ενισχύσουν την ανάπτυξη των σιδηροδρομικών μεταφορών στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Η εναρμόνιση των εθνικών διαδικασιών ασφαλείας στα κράτη μέλη είναι ουσιώδους σημασίας. Το ζήτημα αυτό παρέχει ένα ακόμη παράδειγμα του πόσο απαραίτητο είναι να επιμένουμε στις επενδύσεις στις σιδηροδρομικές μεταφορές. Αν επιθυμούμε αειφόρο ανάπτυξη του συστήματος μεταφορών της Ευρώπης και προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους και να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν προς τους πολίτες αλλά και σε διεθνές επίπεδο κατά τα τελευταία έτη, πρέπει να επενδύσουμε στους σιδηροδρόμους και να διασφαλίσουμε τη διαλειτουργικότητα του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος.

Τα μέτρα απλούστευσης και η υιοθέτηση της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης συνιστούν τα θεμελιώδη σημεία της εν λόγω έκθεσης. Ένα άλλο πολύ σημαντικό σημείο είναι η χρήση αυστηρότερων μέτρων κατάρτισης και πιστοποίησης για όλους τους ενδιαφερόμενους και αρμόδιους φορείς της κοινοτικής σιδηροδρομικής αγοράς, από τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις έως τους διαχειριστές υποδομής.

Θεωρώ ότι η εν λόγω έκθεση συνιστά ένα θετικότερο βήμα στην αναζήτηση της πολυτροπικότητας ως του κύριου άξονα της ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), γραπτώς. − (EN) Ψήφισα υπέρ της εξαίρεσης των διατηρητέων σιδηροδρόμων από το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας. Το εν λόγω γεγονός δεν στερεί την εκτίμησή μου όσον αφορά την πολύ ιδιαίτερη περίπτωση που αποτελούν οι εν λόγω επιχειρήσεις. Η συμμόρφωση των επιχειρήσεων αυτών με τους όρους της εν λόγω οδηγίας θα είχε ως αποτέλεσμα μια σειρά βαρύτατων δαπανών για κατά κύριο λόγο εθελοντικούς/συνδρομητικούς οργανισμούς. Σιδηρόδρομοι όπως οι Romney, Hythe και Dymchurch Railway καθώς και ο ελαφρύς σιδηρόδρομος Kent and East Sussex (του οποίου είμαι ισόβιο μέλος) αποτελούν μέρος του ιστορικού ιστού της τουριστικής βιομηχανίας της νοτιοανατολικής Αγγλίας και της ΕΕ. Είναι κρίμα που ορισμένοι σε αυτό το Σώμα οι οποίοι εμφανίζουν μια ροπή προς τον «εθνικισμό» δεν υποστήριξαν την εν λόγω εξαίρεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), γραπτώς. − (PL) Η δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών απαιτεί αλλαγές στους υφιστάμενους κανονισμούς. Τα κράτη μέλη έχουν αναπτύξει τις δικές τους προδιαγραφές ασφαλείας, πρωτίστως για τα εθνικά δρομολόγια, βάσει εθνικών τεχνικών και λειτουργικών αρχών. Καθίσταται ζωτικής σημασίας η δημιουργία εναρμονισμένων ρυθμιστικών δομών στα κράτη μέλη, κοινών πράξεων κανονισμών ασφαλείας, ενιαίων πιστοποιητικών ασφαλείας για σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, συναφών ευθυνών και αρμοδιοτήτων για αρχές ασφάλειας και για διαδικασίες διερεύνησης σιδηροδρομικών ατυχημάτων.

Ανεξάρτητοι φορείς ρύθμισης και παρακολούθησης της ασφάλειας των σιδηροδρόμων πρέπει να συσταθούν σε κάθε κράτος μέλος. Προκειμένου να διασφαλιστεί η κατάλληλη συνεργασία μεταξύ των εν λόγω φορέων σε επίπεδο ΕΕ, πρέπει να τους ανατεθεί το ίδιο ελάχιστο σύνολο καθηκόντων και ευθυνών.

Η προστασία της δημόσιας ασφάλειας και τάξης, που περιλαμβάνει τη διατήρηση της τάξης των σιδηροδρομικών επικοινωνιών δημόσιας χρήσης, πρέπει να συγκαταλέγεται μεταξύ των βασικών καθηκόντων για τα οποία είναι αρμόδια η ΕΕ.

 
  
  

- Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση Paolo Costa (A6-0210/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), γραπτώς. − (EN) Υποστήριξα όλες τις τροπολογίες επί της έκθεσης της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2004 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει σημειωθεί αύξηση της τάξης άνω του ενός πέμπτου στον αριθμό των επιβατών των συρμών. Βραχυπρόθεσμα, αυτό έχει οδηγήσει σε τεράστιες δυσκολίες καθώς υπερπλήρεις συρμοί έχουν οδηγήσει σε εξαιρετική συμφόρηση και καθώς επιβάτες σε ορισμένες περιοχές –συμπεριλαμβανομένης αυτής από όπου κατάγομαι, της νοτιοδυτικής Αγγλίας– έχουν δυσανασχετήσει και διαμαρτυρηθεί για την κυκλοφορία του τροχαίου υλικού στη χώρα. Ταυτόχρονα, πραγματοποιούνται εκστρατείες για την εκ νέου θέση σε λειτουργία σταθμών και γραμμών που έχουν κλείσει εδώ και καιρό ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί η ζήτηση και η ανάγκη μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, όπως η εκστρατεία στο Radstock, Somerset.

Μακροπρόθεσμα, νέες παραγγελίες τροχαίου υλικού θα αμβλύνουν την κρίση, προκειμένου όμως να συνεχιστεί η άνθηση των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων, χρειαζόμαστε μια στρατηγική που ένας ενισχυμένος Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων θα μπορούσε να παράσχει.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η εν λόγω πρόταση αποτελεί μέρος μιας δέσμης μέτρων (σε συνδυασμό με τις προτάσεις οδηγιών σχετικά με τη διαλειτουργικότητα και την ασφάλεια) για την ελευθέρωση των σιδηροδρομικών μεταφορών στην ΕΕ, στην οποία ο «οργανισμός» αναλαμβάνει τον κεντρικό ρόλο της «ρυθμιστικής αρχής».

Αυτή η πολιτική θα προωθήσει τη σταδιακή επιδείνωση των σιδηροδρομικών μεταφορών ως δημόσιας υπηρεσίας και θα προσφέρει τις πιο επικερδείς διαδρομές σε ιδιωτικές επιχειρήσεις μέσω της ιδιωτικοποίησης (συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα), εις βάρος του φορολογούμενου κοινού και ανεξάρτητα από τα συμφέροντα και τις ανάγκες κάθε χώρας και του λαού της.

Στην Πορτογαλία, όπως έχει δείξει ο χρόνος, η εφαρμογή αυτής της πολιτικής έχει οδηγήσει σε επιδείνωση των δημόσιων υπηρεσιών, περιορισμένη κινητικότητα και αυξημένους ναύλους. Είχε ως αποτέλεσμα το κλείσιμο εκατοντάδων χιλιομέτρων σιδηροτροχιών, το κλείσιμο σταθμών, μείωση του αριθμού επιβατών και της ποιότητας των υπηρεσιών, μείωση του αριθμού των εργαζομένων που απασχολούνται στον τομέα των σιδηροδρόμων και επίθεση κατά της αμοιβής και των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Ο τομέας των σιδηροδρόμων είναι στρατηγικής σημασίας για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη. Χρειαζόμαστε μια πολιτική που να προωθεί την ανάπτυξη και τη βελτίωση των συστημάτων δημόσιων σιδηροδρομικών μεταφορών.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), γραπτώς. (DE) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Paolo Costa για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2004 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων.

Η βελτίωση του τεχνικού νομικού πλαισίου για τους κοινοτικούς σιδηροδρόμους ως τμήμα της τρίτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους συνιστά ουσιώδη και ευπρόσδεκτη εξέλιξη, που περιλαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων. Ως κεντρική αρχή, ο Οργανισμός πρέπει να διασφαλίζει την εφαρμογή ενιαίας στρατηγικής σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται από την άποψη αυτήν στη συνεχιζόμενη ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, η διαλειτουργικότητα και η συμβατότητα του οποίου πρέπει να διασφαλιστούν πάση θυσία.

Η δημιουργία μιας διαδικασίας ελέγχου ΕΚ συνιστά ενδεδειγμένο μέσο για αυτόν τον σκοπό, η αποτελεσματικότητά της, όμως, θα εξαρτηθεί από έναν εύρωστο και αποτελεσματικό Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων. Για τον λόγο αυτόν, υποστηρίζω την περαιτέρω ανάπτυξη του Οργανισμού όπως προτείνεται από τον εισηγητή.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Η έκθεση του κ. Paulo Costa σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων υποστηρίζει κυρίως την έκκληση για ένα Ευρωπαϊκό σύστημα διαχείρισης της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, που να αποτελείται από την πιο προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας των σιδηροδρόμων. Υποστηρίζω την εν λόγω πρωτοβουλία η οποία, σε συνδυασμό με την έκθεση σχετικά με την «Ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων», θα καταστήσει δυνατή την ύπαρξη ενός συνεκτικότερου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού δικτύου. Ψήφισα υπέρ της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Navarro (PSE), γραπτώς. – (FR) Η διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων αποτελεί ζήτημα κεφαλαιώδους σημασίας για την ανάπτυξη και την επιτυχία των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων. Με χαροποιεί, ως εκ τούτου, ιδιαιτέρως το γεγονός ότι κατορθώσαμε να καταλήξουμε σε συμβιβασμό προς όφελος της βελτίωσης της κοινοτικής νομοθεσίας στον εν λόγω τομέα. Παρότι ψήφισα υπέρ των προτάσεων που παρουσιάζονται από τον εισηγητή, κ. Paolo Costa, συνειδητοποιώ πλήρως τα όρια του εν λόγω συμβιβασμού. Δέκα χρόνια για την επίτευξη της πιστοποίησης όλων των τύπων τροχαίου υλικού συνιστούν αξιοσημείωτο χρονικό διάστημα. Ως προς τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων, θα μπορούσε να είναι πολύ πιο εκτενής, ιδίως όσον αφορά την ανάπτυξη και την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας (ERTMS). Τα κράτη μέλη αποφάσισαν διαφορετικά φοβούμενα μήπως οι οργανισμοί σιδηροδρόμων και άλλοι εθνικοί φορείς –νεοσυσταθέντες, είναι αλήθεια– καταδικαστούν σε απαρχαίωση. Ωστόσο, αν βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο σήμερα, είναι γιατί το 2004, δεν είχαν το θάρρος να δώσουν μια πραγματική ευρωπαϊκή ώθηση στους σιδηροδρόμους. Έτσι προχωρά η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση: σποραδικά και με μικρά βήματα. Ωστόσο, αν υιοθετήσουμε αυτήν την προσεκτική προσέγγιση, είναι πιθανόν ότι θα χάσουμε μερικές ευκαιρίες, για αυτόν τον λόγο ελπίζω ότι τα κράτη μέλη θα παίξουν το παιχνίδι εφαρμόζοντας με σθένος ό,τι τα ίδια έχουν προτείνει.

 
  
  

- Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση Arūnas Degutis (A6-0264/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Επαναβεβαιώνοντας την κριτική μας σχετικά με τον κύριο στόχο της, δηλαδή την ελευθέρωση των αεροπορικών μεταφορών ως δημόσιας υπηρεσίας στην ΕΕ, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε τι επισημάναμε πριν από έναν χρόνο. Πραγματοποιείται μια απόπειρα:

- απόκρυψης του γεγονότος ότι η ελευθέρωση είχε αρνητικές επιπτώσεις στην απασχόληση και στις συνθήκες εργασίας. Τα αποτελέσματα αυτού στην ασφάλεια και τη συντήρηση ποιοτικών στόλων πρέπει να αξιολογηθούν·

- αποφυγής της διασφάλισης του πλήρους σεβασμού των δικαιωμάτων των εργαζομένων καθώς και απόπειρα αποφυγής της αναφοράς του γεγονότος ότι:

α) οι συμβάσεις και οι συνθήκες εργασίας πληρωμάτων θαλάμου επιβατών θα ρυθμίζονται από τη νομοθεσία, από συλλογικές συμβάσεις και από συναφή δικαιώματα της χώρας όπου οι εργαζόμενοι εκτελούν συνήθως την εργασία τους ή από όπου ξεκινούν και όπου επιστρέφουν μετά από την εργασία, ακόμη και αν δραστηριοποιούνται προσωρινά σε άλλη χώρα·

β) εργαζόμενοι «κοινοτικών» αεροπορικών μεταφορών που παρέχουν υπηρεσίες από επιχειρησιακή βάση εκτός της επικράτειας των κρατών μελών θα υπόκεινται στην κοινωνική νομοθεσία και στις συλλογικές συμβάσεις της χώρας όπου ο φορέας εκμετάλλευσης έχει την έδρα του·

γ) θα διασφαλισθεί η συμμετοχή των εκπροσώπων των οργανώσεων των εργαζομένων στις αποφάσεις που λαμβάνονται σχετικά με τον τομέα των αεροπορικών μεταφορών.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), γραπτώς. − (PL) Ο κανονισμός που έχει εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τροποποιεί τη νομοθεσία που ρυθμίζει την παροχή αεροπορικών υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προς όφελος τόσο των αερομεταφορέων όσο και των επιβατών. Ο κανονισμός είναι σημαντικός για την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Δημιουργεί ένα ανταγωνιστικότερο περιβάλλον για τις δραστηριότητες των ευρωπαίων αερομεταφορέων οι οποίοι συναγωνίζονται τους διεθνείς ανταγωνιστές τους.

Μέσω του κανονισμού, θα καθοριστούν οι ίδιες προϋποθέσεις για τη χορήγηση και την ανάκληση αδειών λειτουργίας, πράγμα που θα πρέπει να εξαλείψει τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού που επικρατούν επί του παρόντος στην αγορά και οι οποίες οφείλονται, μεταξύ άλλων παραγόντων, στους διαφορετικούς κανονισμούς όσον αφορά τις απαιτήσεις για άδειες λειτουργίας, στις διακρίσεις κατά ορισμένων κοινοτικών αερομεταφορέων λόγω της εθνικότητάς τους, ή διακρίσεις ως προς την παροχή δρομολογίων σε τρίτες χώρες.

Εντούτοις, αυτός που θα ωφεληθεί τα μέγιστα από τις αλλαγές που έχουν θεσπιστεί θα είναι ο καταναλωτής. Καθιστώντας υποχρεωτική τη συμπερίληψη όλων των φόρων και επιβαρύνσεων στην τιμή των αεροπορικών εισιτηρίων, θα υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια των τιμών και υποστήριξη της αρχής των εκούσιων πρόσθετων πληρωμών. Θα δοθεί επίσης τέλος στην υποχρέωση των καταναλωτών να πληρώνουν υψηλότερα τιμολόγια και θα καταστήσει δυνατόν για τους καταναλωτές να προβαίνουν σε συνειδητοποιημένες επιλογές. Επιπλέον, εξαλείφοντας τις αεροπορικές εταιρείες οι οποίες δεν είναι οικονομικά υγιείς, οι επιβάτες θα απαλλαχθούν από τον κίνδυνο που δημιουργείται από την πιθανότητα χρεοκοπίας του αερομεταφορέα τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), γραπτώς. (DE) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Arūnas Degutis που αφορά κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών υπηρεσιών στην Κοινότητα.

Βήματα για την ενίσχυση και τη βελτίωση των υφιστάμενων νομικών διατάξεων πρέπει να ενθαρρύνονται, ειδικά όσον αφορά τη διαφάνεια των αεροπορικών ναύλων. Οι επιβάτες δικαιούνται πλήρη ανάλυση της τιμής των αεροπορικών εισιτηρίων τους. Το νέο μέσο θα καταστήσει πιο διαφανείς και κατανοητούς τους ναύλους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση προβαίνει σε ενέργειες για την καταπολέμηση της παραπλανητικής διαφήμισης και τη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού βάσει της ποιότητας, και όχι βάσει της φαινομενικής ελκυστικότητας ευκαιριών, ιδίως στο Διαδίκτυο.

Τα μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις διατάξεις πρόνοιας αντιπροσωπεύουν μια ακόμη βελτίωση που επιφέρει το νέο μέσο, παρέχοντας στους εργαζομένους καλύτερη κάλυψη και πιο ομοιόμορφες συνθήκες εργασίας. Οι κοινοί κανόνες θα διαφυλάξουν τα δικαιώματα καταναλωτών και εργαζομένων και θα διασφαλίσουν την απαραίτητη διαφάνεια και κοινοποίηση πληροφοριών εκ μέρους των αερομεταφορέων στην Κοινότητα.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), γραπτώς. − (PL) Τάσσομαι υπέρ της άποψης του εισηγητή αναφορικά με την έγκριση της κοινής θέσης του Συμβουλίου χωρίς καμία τροποποίηση. Πιστεύω επίσης ότι ο εν λόγω κανονισμός ενισχύει και βελτιώνει τις υφιστάμενες νομικές διατάξεις σχετικά με την παρακολούθηση των αδειών λειτουργίας, τη μίσθωση αεροσκαφών, την κατανομή της αεροπορικής κυκλοφορίας και τη διαφάνεια των τιμών.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Η έκθεση του κ. Arūnas Degutis που αφορά κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών υπηρεσιών στην Κοινότητα θα διασφαλίσει την αντιστοιχία της τιμής των πτήσεων που παρουσιάζεται με την πραγματική τιμή που καταβάλλεται. Οι τελικές τιμές των πτήσεων πρέπει πλέον να περιλαμβάνουν ναύλους, φόρους, αερολιμενικά τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις. Πρόκειται για ένα θετικό βήμα προς την ενίσχυση της διαφάνειας στον τομέα των αερομεταφορών και την προστασία των καταναλωτών. Οι εργαζόμενοι του τομέα των αεροπορικών υπηρεσιών θα απολαμβάνουν επίσης μεγαλύτερης κοινωνικής προστασίας δυνάμει των προτάσεων της έκθεσης. Ψήφισα συνεπώς υπέρ των συστάσεων της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (PPE-DE), γραπτώς. − (EN) Υποστηρίζω πλήρως την εν λόγω έκθεση, η οποία θα θέσει τέλος στην αθέμιτη πρακτική εκ μέρους των αεροπορικών εταιρειών της διαφήμισης ναύλων χωρίς φόρους, επιβαρύνσεις και πολλά άλλα πρόσθετα τέλη. Η παρούσα κατάσταση επιτρέπει στις αεροπορικές εταιρείες να παρουσιάζουν ανενόχλητα διαφημίσεις με παραπλανητικούς ναύλους που, πολύ απλά, αποδεικνύονται ψευδείς.

Ως αποτέλεσμα, υπάρχει σοβαρή έλλειψη διαφάνειας των τιμών όσον αφορά τους αεροπορικούς ναύλους, γεγονός που στρεβλώνει τον ανταγωνισμό και επηρεάζει τη δυνατότητα του καταναλωτή να προβαίνει σε συνειδητοποιημένες επιλογές. Σε πολλές περιπτώσεις, οι καταναλωτές καταλήγουν να πληρώνουν πολύ περισσότερα από ό,τι περίμεναν αρχικά, καθώς ο ναύλος που διαφημίζεται δεν έχει σχέση με το τελικό κόστος.

Η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο συνεργάστηκαν για να διασφαλίσουν την αλλαγή αυτής της κατάστασης. Η εν λόγω έκθεση σημαίνει ότι οι αεροπορικοί ναύλοι πρέπει να διαφημίζονται απλά και με σαφήνεια, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων και των πρόσθετων επιβαρύνσεων. Η «καταστολή» εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης της εν λόγω πρακτικής είναι μια σπουδαία είδηση για τον καταναλωτή.

 
  
  

- Έκθεση Christoph Konrad (A6-0240/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), γραπτώς. − (PL) Οι στατιστικές χρησιμοποιούνται ευρέως, όχι μόνο από επιχειρήσεις ή οργανισμούς που εμπλέκονται στην οικονομία. Διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον σχεδιασμό ή την παρακολούθηση των εξελίξεων της αγοράς. Για τον λόγο αυτόν, είναι σημαντικό οι δείκτες που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή των εν λόγω στατιστικών να είναι αξιόπιστοι και να αντικατοπτρίζουν ορθά την πραγματικότητα και τις αλλαγές της αγοράς. Οι υφιστάμενοι δείκτες πρέπει να αναθεωρηθούν, θα πρέπει όμως να εξεταστούν και νέοι τομείς συλλογής στοιχείων.

Η ανάγκη εκσυγχρονισμού των στατιστικών μας προκύπτει επίσης και από την ύπαρξη διαφορετικών συστημάτων και διαφορετικών πρακτικών στον τομέα της στατιστικής στα κράτη μέλη, γεγονός που συχνά καθιστά δύσκολη τη σύγκριση στοιχείων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Φυσικά, οι αλλαγές στον εν λόγω τομέα δεν πρέπει να αυξάνουν το βάρος αναφοράς για τις επιχειρήσεις, και ειδικότερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η προηγμένη προσέγγιση που χρησιμοποιείται στο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των ευρωπαϊκών στατιστικών επιχειρήσεων και εμπορίου θα πρέπει να ενθαρρύνει τον εξορθολογισμό καθώς και τον συντονισμό των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την εξασφάλιση στοιχείων από διαφορετικές πηγές και, το σημαντικότερο, θα έχει ως αποτέλεσμα το ότι δεν θα απαιτείται από τις επιχειρήσεις να παρέχουν τα ίδια στοιχεία σε διαφορετικούς οργανισμούς που συμμετέχουν στη συλλογή στοιχείων.

Πιστεύω ότι το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των ευρωπαϊκών στατιστικών επιχειρήσεων και εμπορίου αποτελεί σημαντικό βήμα για τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις, γεγονός που θα συμβάλει στην επίτευξη του στόχου που τέθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήτοι να μειωθεί ο φόρτος αυτός κατά 25% έως το 2012.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Υποστηρίζω την έκθεση του κ. Konrad σχετικά με το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των ευρωπαϊκών στατιστικών επιχειρήσεων και εμπορίου. Η έκθεση αποσκοπεί στην παροχή επενδύσεων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της παραγωγής στατιστικών ούτως ώστε να ικανοποιηθούν οι νέες απαιτήσεις και να μειωθούν ταυτόχρονα τα βάρη για τις επιχειρήσεις. Ψήφισα υπέρ της έκθεσης.

 
  
  

- Έκθεση Johannes Blokland (A6-0244/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), γραπτώς. − (PL) Τάσσομαι υπέρ της παρούσας έκθεσης. Οι ηλεκτρικές στήλες και οι συσσωρευτές που δεν συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις της οδηγίας 2006/66/ΕΚ πρέπει να αποσυρθούν και να απαγορευθεί η πώλησή τους. Η Επιτροπή αποφάσισε ότι οι ηλεκτρικές στήλες που συμμορφώνονται προς τους υφιστάμενους κανονισμούς οι οποίες διατέθηκαν στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από τις 26 Σεπτεμβρίου 2008 δεν θα αποσυρθούν. Θεωρώ ότι αυτό αποτελεί μια πολύ λογική λύση.

Η απόσυρση των ηλεκτρικών στηλών που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις θα έχει ως αποτέλεσμα αύξηση των αποβλήτων. Πιστεύω ότι ο απλούστερος και ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης αυτής της κατάστασης είναι να τοποθετηθούν αυτοκόλλητα στις εν λόγω ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που να αναφέρουν ότι δεν συμμορφώνονται προς τους κανονισμούς της ΕΕ.

 
  
  

- Έκθεση Miroslav Ouzký (A6-0135/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Με την έκθεση του κ. Ouzky η χρήση δύο ουσιών, της 2-(2-μεθοξυαιθοξυ)αιθανόλης (DEGME) και της 2-(2-βουτοξυαιθοξυ)αιθανόλης (DEGBE), θα περιοριστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και σε ορισμένες περιπτώσεις θα απαγορευθεί σε προϊόντα που διατίθενται στο ευρύ κοινό. Οι συστάσεις της έκθεσης προωθούν την προστασία των καταναλωτών και ψήφισα υπέρ της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), γραπτώς. − (PL) Οι τοξικές ουσίες που περιέχονται σε προϊόντα που χρησιμοποιούνται για καθαρισμό, πλύση και απολύμανση, καθώς και σε χρώματα και διαλύτες, μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ερεθίζοντας τις αναπνευστικές οδούς και τα μάτια και προκαλώντας αλλεργίες.

Ο περιορισμός της πρόσβασης στην αγορά προϊόντων που δεν πληρούν τις καθορισμένες προδιαγραφές ασφαλείας θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στην προστασία της υγείας μας και του περιβάλλοντος. Η χρήση των περισσότερων από αυτά τα προϊόντα μπορεί να είναι επιβλαβής, προκαλώντας ποικίλα δυσάρεστα συμπτώματα. Τα προϊόντα μπορούν επίσης να είναι επιβλαβή για το περιβάλλον μετά την είσοδό τους στο οικοσύστημα. Εκεί όπου ρυπαίνουν το έδαφος και τις πηγές ύδατος, είναι συχνά αδύνατον να προβλέψει κανείς ποια θα είναι τα αποτελέσματα.

Ο περιορισμός των επιπέδων της DEGME και της DEGBE σε διάφορα είδη απορρυπαντικών ή προϊόντων καθαρισμού συνιστά πολύ θετικό βήμα και, για αυτόν τον λόγο, πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να καταβάλει κάθε προσπάθεια και να δεσμευτεί για την εξάλειψη αυτών των ανθυγιεινών ουσιών από τις ζωές μας και από το περιβάλλον.

 
  
  

- Έκθεση Atanas Paparizov (A6-0253/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Ψηφίσαμε κατά της εν λόγω έκθεσης γιατί αποτελεί μέρος της δέσμης μέτρων για την ελευθέρωση της αγοράς αερίου και υποστηρίζει ρητά βήματα για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς όσο το δυνατόν ταχύτερα παρότι δεν εγκρίνει γενικά τα μέσα και τους κανονισμούς που προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Υπάρχουν ορισμένες ενδιαφέρουσες επικριτικές παρατηρήσεις ως προς: την υποβληθείσα μελέτη επιπτώσεων· την εν μέρει ελλείπουσα τήρηση της αρχής της επικουρικότητας· και τον μη συνεπή διαχωρισμό αρμοδιοτήτων μεταξύ των ευρωπαϊκών δομών.

Ωστόσο, η γραμμή που υιοθετήθηκε από την έκθεση είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου, δηλαδή η διευκόλυνση της ιδιωτικοποίησης του τμήματος που απέμεινε από τον δημόσιο τομέα και η τοποθέτησή του στην υπηρεσία της στρατηγικής οικονομικών ομάδων που επιθυμούν να εισαχθούν στην αγορά.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Η έκθεση του κ. Atanas Paparizov περί όρων πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου θα διευκολύνει την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς αερίου της ΕΕ. Η έκθεση αντιμετωπίζει διασυνοριακά ζητήματα μεταξύ κρατών μελών και θα αυξήσει τη ρυθμιστική εποπτεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση να εργαστεί προς την κατεύθυνση μιας εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου και ψήφισα υπέρ της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Η έκθεση αυτή αξίζει μια θετική ψήφο από εμένα και όλους τους συναδέλφους μου που πίστεψαν ότι η συνέπεια της τρίτης ενεργειακής δέσμης εξαρτιόταν από την αποτελεσματική και όχι απλώς διακοσμητική ρύθμιση της εμπορίας φυσικού αερίου.

Χαιρετίζω τη διάθεση δημιουργίας των συνθηκών για την αύξηση των επενδύσεων σε δίκτυα φυσικού αερίου. Αυτό καθαυτό θα επιτρέψει μια πιθανή αύξηση της ανταγωνιστικότητας και του ανταγωνισμού στον τομέα.

Χαιρετίζω τις απόπειρες προς την αποτελεσματική ελευθέρωση των εθνικών αγορών φυσικού αερίου και την πρόσβαση τρίτων στο δίκτυο, γεγονός που αυξάνει το επίπεδο διαφάνειας.

Τέλος, χαιρετίζω την εγγενή προθυμία του εν λόγω εγγράφου να υλοποιήσει την επιθυμία των ευρωπαίων πολιτών για μια πιο διαφανή και λιγότερο μονοπωλιακή αγορά ενέργειας.

Η τρίτη ενεργειακή δέσμη χρειάζεται την έγκριση της εν λόγω έκθεσης όπως και οι ευρωπαίοι συμπολίτες μας.

 
  
  

- Έκθεση Romano Maria La Russa (A6-0257/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), γραπτώς. − (EN) Η θέση που έλαβα εκφράζει την άποψή μου σχετικά με τη σημασία του φυσικού αερίου και της διαθεσιμότητάς του στους καταναλωτές στη χαμηλότερη δυνατή τιμή. Ένας αγωγός αερίου πρόκειται να ενώσει τη Λιβύη με τη Σικελία. Ο αγωγός αυτός θα περάσει κοντά από τη Μάλτα, άρα, προκειμένου να επωφεληθεί η χώρα μου, θα πρέπει είτε να συνδεθεί με τον αγωγό ή, όπως έχει προταθεί, να κατασκευαστεί ένας αγωγός από τη Σικελία στη Μάλτα. Η χώρα μου δεν διαθέτει μεγάλη εγχώρια αγορά και η κατανάλωσή της κυμαίνεται μεταξύ 16 και 18 εκατομμυρίων μονάδων ετησίως. Αν η χρήση φυσικού αερίου διευρυνθεί, θα αλλάξει αναμφίβολα την ενεργειακή πολιτική τόσο στη Μάλτα όσο και στο Γκόζο. Αυτό μπορεί να συμβεί αν το αέριο χρησιμοποιείται για την ίδια την παραγωγή ενέργειας. Επέστησα την προσοχή της τότε εθνικιστικής κυβέρνησης στη σημασία ύπαρξης σταθμών που χρησιμοποιούν αέριο περίπου 15 χρόνια πριν.

Η κυβέρνηση δεν έδωσε καμία προσοχή και τελικά εγκατέστησε μόνο έναν μικρό σταθμό με αέριο, ως επέκταση. Επίσης, καθώς οι αποστάσεις στη Μάλτα είναι μικρές, είναι εφικτή η χρήση αερίου για την πρόωση ιδιωτικών και εμπορικών οχημάτων. Η μετατροπή του κινητήρα των οχημάτων δεν αποτελεί πρόβλημα. Επίσης, το αέριο είναι κατά πολύ φθηνότερο και κατά πολύ καθαρότερο από τη βενζίνη ή το ντίζελ. Η κυβέρνηση όμως και η υπηρεσία της, EneMalta, δεν έχουν εξετάσει καν την υποδομή που απαιτείται για τη διανομή του.

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. – H πρόταση οδηγίας για την εσωτερική αγορά αερίου εντάσσεται στην ονομαζόμενη «τρίτη ενεργειακή δέσμη», που ολοκληρώνει την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών παροχής φυσικού αερίου.

H πρόταση οδηγίας και η έκθεση επιδιώκουν να ξεπερασθεί ο υψηλός βαθμός συγκέντρωσης που εξακολουθεί σε διάφορες χώρες, ώστε να ολοκληρωθεί η διείσδυση των ευρωενωσιακών μονοπωλίων στην αγορά, με αποτέλεσμα την ταχύτερη εφαρμογή της απελευθέρωσης και μάλιστα με επιβολή κυρώσεων στα κράτη μέλη που δεν την έχουν ακόμη εφαρμόσει πλήρως.

Δύο είναι τα κρίσιμα στοιχεία της δέσμης: O διαχωρισμός ιδιοκτησίας ανάμεσα στις δραστηριότητες εφοδιασμού και στις δραστηριότητες μεταφοράς και αποθήκευσης αερίου, ώστε το κεφάλαιο να μπορεί ουσιαστικά να χρησιμοποιεί όσες δημόσιες υποδομές παραγωγής, αποθήκευσης, μεταφοράς αερίου έχουν απομείνει στα κράτη μέλη. H ενίσχυση των δήθεν ανεξάρτητων ρυθμιστικών αρχών, με στόχο να αφαιρεθεί οποιαδήποτε δυνατότητα εθνικών ρυθμίσεων ή κρατικών παρεμβάσεων από τα κράτη μέλη, εξασφαλίζει την πλήρη ασυδοσία των επιχειρηματικών ομίλων που θα λυμαίνονται τον τομέα του αερίου.

H πολιτική αυτή της ΕΕ θα έχει για τους εργαζόμενους τα ίδια οδυνηρά αποτελέσματα με αυτά της ιδιωτικοποίησης των άλλων τομέων ενέργειας: αυξήσεις τιμών, χειροτέρευση της ποιότητας των υπηρεσιών. H πάλη ενάντια στα συμφέροντα των μονοπωλίων για την ανατροπή αυτής της πολιτικής είναι ο μόνος δρόμος για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών της λαϊκής οικογένειας.

 
  
MPphoto
 
 

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE), γραπτώς. − (PT) Το εν λόγω μέτρο αποδεικνύει κατηγορηματικά την κοινή μας προθυμία για την επίτευξη του στόχου της ελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας. Ως εκ τούτου, ψηφίζω υπέρ.

Πιστεύω ότι ο διαχωρισμός της ιδιοκτησίας των πάγιων στοιχείων παραγωγής φυσικού αερίου και των δικτύων μεταφοράς είναι απαραίτητος για αυτό, αλλά δεν αποτελεί per se μια επαρκή προϋπόθεση.

Για τον λόγο αυτόν καταβάλλεται προσπάθεια για τη δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών για την ενθάρρυνση διεθνών επενδύσεων σε υποδομές δικτύου.

Για τον λόγο αυτόν καταβάλλεται προσπάθεια για την ίση μεταχείριση τρίτων χωρών που σκοπεύουν να επενδύσουν στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας.

Για τον λόγο αυτόν καταβάλλεται προσπάθεια για τη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών ενέργειας.

Το εν λόγω μέτρο θα καταστήσει την αγορά ανταγωνιστική και είναι, συνεπώς, προς όφελος των καταναλωτών, οι οποίοι θα επωφεληθούν από τους νέους κανόνες μιας πιο υγιούς, ελεύθερης και διαφανούς αγοράς ενέργειας.

 
  
  

- Έκθεση Jean Lambert (A6-0251/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), γραπτώς. (SV) Ψηφίζω υπέρ της εν λόγω έκθεσης διότι θα διευκολύνει τη ζωή ανθρώπων που μετεγκαθίστανται και ταξιδεύουν μεταξύ των κρατών μελών, χωρίς να σημειώνεται καμία μεταβίβαση εξουσιών στην ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Zlotea (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Lambert γιατί απαντά στις ανάγκες των πολιτών. Ζούμε σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο όπου χιλιάδες άνθρωποι εργάζονται σε χώρα διαφορετική από τη χώρα κατοικίας τους και χρειαζόμαστε συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας για όλους τους ανθρώπους που κάνουν χρήση του δικαιώματός τους να εργάζονται σε άλλα κράτη, προκειμένου να διασφαλίσουμε και να υποστηρίξουμε την κινητικότητα, που συνιστά θεμελιώδες δικαίωμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Ευρώπη μας επιτρέπει να κυκλοφορούμε ελεύθερα, θα έπρεπε, όμως, να μας παρέχει περισσότερα κοινωνικά δικαιώματα, τα οποία δεν πρέπει να σταματούν στα εθνικά σύνορα.

Ελπίζοντας ότι οι ευρωπαίοι πολίτες θα είναι σε θέση να επωφεληθούν, από την άποψη της κοινωνικής ασφάλειας, της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων, υποστηρίζω την πρωτοβουλία για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων. Οφείλουμε να εξαλείψουμε κάθε εμπόδιο για την κινητικότητα.

 
  
  

- Έκθεση Emine Bozkurt (A6-0229/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), γραπτώς. (SV) Ψηφίζω κατά της εν λόγω έκθεσης γιατί περιέχει προτάσεις για τη λεπτομερή ρύθμιση σε επίπεδο ΕΕ ζητημάτων όπως η καταβολή επιδομάτων γονέων στη Σουηδία, που θα δημιουργήσουν δυσκολίες όσον αφορά τις ατομικές εκτιμήσεις, και παρέχει στην ΕΕ υπερβολικά μεγάλη εξουσία.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), γραπτώς. (PL) Ο σκοπός του εν λόγω εγγράφου είναι να καταστήσει τους κοινοτικούς κανόνες όσον αφορά τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας στα επιμέρους κράτη μέλη καλύτερους και πιο αποτελεσματικούς. Οι κανονισμοί που περιέχει θα απλουστεύσουν σίγουρα τη ζωή του μέσου ευρωπαίου πολίτη ο οποίος επωφελείται από την ελεύθερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανεξάρτητα από το αν κάποιος είναι εργαζόμενος, διοικητικός υπάλληλος, φοιτητής, συνταξιούχος ή επιχειρηματίας, όλοι θα μπορούν να διατηρούν τα δικαιώματά τους σε παροχές κοινωνικής ασφάλισης μετά από αλλαγή της χώρας διαμονής τους. Υποστηρίζω σίγουρα την εξάλειψη άλλου ενός εμποδίου στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων στην ΕΕ, και το έγγραφο αυτό αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση.

 
  
  

- Έκθεση Jean Lambert (A6-0209/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. – (FR) Έχω δύο παρατηρήσεις επί της έκθεσης Lambert και του κανονισμού τον οποίο τροποποιεί.

1. Παρά την άρνηση της εισηγήτριας, το σχέδιο κανονισμού προϋποθέτει ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών απολαμβάνουν ελεύθερη κυκλοφορία, ελευθερία εγκατάστασης και ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση· πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι αυτά είναι όλα πράγματα που, δόξα τω Θεώ, δεν έχουν γίνει ακόμη πραγματικότητα. Αυτό που κάνει είναι να περιορίζει λίγο περισσότερο τα προνόμια των κρατών μελών στον τομέα της μεταναστευτικής πολιτικής, με άλλα λόγια, το κυριαρχικό δικαίωμά τους να επιλέγουν τους αλλοδαπούς στους οποίους επιτρέπεται η είσοδος στην επικράτειά τους και να ελέγχουν την είσοδο, τη διαμονή και την έκταση των δικαιωμάτων των εν λόγω αλλοδαπών.

2. Μοιάζει σκόπιμο να δώσουμε τη δυνατότητα στους πολίτες των κρατών μελών της ΕΕ να επωφελούνται από τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας καθώς και να διασφαλίσουμε ότι η κοινωνική προστασία που δικαιούνται να αναμένουν (λόγω της εργασίας και των εισφορών τους) δεν επηρεάζεται αρνητικά από τη «διεθνή» κινητικότητα στην οποία ενθαρρύνονται να συμμετέχουν. Ωστόσο, η πάση θυσία διασφάλιση, στον εν λόγω τομέα, της απόλυτα ίσης μεταχείρισης μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών και των υπηκόων τρίτων χωρών, χωρίς καμία μέριμνα για τη διασφάλιση αμοιβαίας μεταχείρισης, χρησιμεύει απλώς ως ένα ισχυρό κίνητρο μετανάστευσης που ήδη υφίσταται υπό τη μορφή της τεράστιας, γενικευμένης και αυτοκαταστροφικής γενναιοδωρίας των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειάς μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Η εμπιστοσύνη των ανθρώπων στην ΕΕ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εμπιστοσύνη τους στην κοινωνική σταθερότητα της Ευρώπης, και πρόκειται για έναν από τους τομείς που έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες αλλαγές κατά τα τελευταία χρόνια και δεκαετίες. Στην πράξη, εξαιτίας της εργασίας μερικής απασχόλησης και των νέων όρων απασχόλησης («McJobs») οι ευρωπαίοι εργαζόμενοι συχνά καταλήγουν να αμείβονται λίγο περισσότερο από ορισμένους ανέργους. Η σκοτεινή πλευρά της αχαλίνωτης οικονομικής ανάπτυξης και οι διαρκείς περικοπές των παροχών πρόνοιας συνιστούν αύξηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα από τα πλουσιότερα μέρη του κόσμου, το 16% του πληθυσμού ζούσε κάτω από το όριο της φτώχειας το 2005. Ως αποτέλεσμα των αυξανόμενων τιμών του πετρελαίου και των τροφίμων, ακόμη περισσότεροι άνθρωποι βρέθηκαν κάτω από το όριο της φτώχειας ή ζουν τώρα στο χείλος της φτώχειας. Η ΕΕ πρέπει να αφοσιωθεί στην κατεπείγουσα καταπολέμηση της φτώχειας του πληθυσμού της, και τα συστήματα κοινωνικής ασφάλειας πρέπει να είναι διαθέσιμα πρωτίστως για τους Ευρωπαίους.

 
  
  

- Έκθεση Richard Corbett (A6-0206/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Boursier (PSE), γραπτώς. – (FR) Σήμερα, ψήφισα υπέρ της έκθεσης Corbett σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 29 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφορικά με τη συγκρότηση των πολιτικών ομάδων, ήτοι την απαίτηση οι βουλευτές μιας πολιτικής ομάδας να εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τέταρτο των κρατών μελών (αντί της ισχύουσας απαίτησης του ενός πέμπτου) και ο ελάχιστος αριθμός βουλευτών να είναι 25 (αντί για 20), και το έπραξα αυτό για πολλούς λόγους.

Πρώτον, επειδή θεωρώ ότι η εν λόγω μεταρρύθμιση είναι απολύτως απαραίτητη ούτως ώστε να είναι σε θέση το θεσμικό μας όργανο να λειτουργεί αποτελεσματικότερα και να θέσουμε τέλος στην εξαιρετικά κατακερματισμένη του κατάσταση, με κανόνες που έχουν παραμείνει αμετάβλητοι παρά τις διαδοχικές διευρύνσεις και την αύξηση του μεγέθους της Συνέλευσής μας από το 2004.

Επιπλέον, η λύση που προτάθηκε από τον σοσιαλιστή συνάδελφό μου, χάρη στις ακούραστες προσπάθειες του οποίου επιτεύχθηκε συμβιβασμός με την πλειονότητα των πολιτικών ομάδων, μου μοιάζει πολύ λογική σε σύγκριση με την πρακτική που ακολουθείται σε εθνικό επίπεδο στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ακόμη, δεδομένων των πόρων, τόσο των ανθρωπίνων όσο και των οικονομικών, που διατίθενται στις πολιτικές ομάδες από το θεσμικό όργανο, πιστεύω επίσης ότι η σαφής αντιπροσωπευτικότητα αρκεί για να αιτιολογηθεί η εν λόγω αλλαγή.

Τέλος, ο σκοπός είναι απλούστατα η προώθηση μιας ορισμένης συνέπειας μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο· μόνο να ενισχυθεί μπορεί η δημοκρατία μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylwester Chruszcz (NI), γραπτώς. − (PL) Το εν λόγω έγγραφο συνιστά μια ακόμη απόπειρα εκ μέρους της πλειοψηφίας να αναλάβει τον έλεγχο εις βάρος της μειοψηφίας. Η αλαζονεία των μεγαλύτερων πολιτικών ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε νέες διαστάσεις. Το εν λόγω έγγραφο αποσκοπεί στην αύξηση του ελάχιστου αναγκαίου αριθμού βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη συγκρότηση πολιτικής ομάδας από 21 σε 30. Μικρές ομάδες όπως, για παράδειγμα, η Ομάδα Ανεξαρτησία και Δημοκρατία απειλούνται σοβαρά από έναν τέτοιο όρο. Προφανώς, ψήφισα κατά του εν λόγω εγγράφου.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrew Duff (ALDE), γραπτώς. − (EN) Η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη ψήφισε κατά της μεταρρύθμισης του άρθρου 29 για τους εξής λόγους:

– η ύπαρξη των υφιστάμενων επτά ομάδων δεν προκαλεί ουσιαστικά προβλήματα αποτελεσματικότητας·

– οι απόψεις της μειοψηφίας έχουν στον ίδιο βαθμό το δικαίωμα να οργανωθούν επαγγελματικά με τις απόψεις της πλειοψηφίας·

– ένα ευπρεπές Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αντικατοπτρίζει την ευρύτερη πολυμορφία των πολιτικών απόψεων που συναντούμε στην Ένωση: δεν χρειάζεται να αντιγράψουμε κατά γράμμα τα εθνικά κοινοβούλια καθήκον των οποίων είναι να παρέχουν μια κυβέρνηση·

– η κατάργηση των μικρότερων ομάδων είτε θα εξαναγκάσει τους απρόθυμους βουλευτές να προσχωρήσουν σε μεγαλύτερες ομάδες, συμβάλλοντας στην έλλειψη συνοχής τους, είτε θα γεμίσει τις πτέρυγες των μη εγγεγραμμένων, συμβάλλοντας στην αναποτελεσματικότητα·

– το μέγεθος του Κοινοβουλίου πρόκειται εν πάση περιπτώσει να μειωθεί από 785 σε 751 (Λισαβόνα) ή 736 (Νίκαια).

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Η ψήφος μας κατά της εν λόγω έκθεσης και η αντίστοιχη δέσμευση συνάδει με την προάσπιση εκ μέρους μας της πολυφωνίας, της δημοκρατίας και του σεβασμού των διαφορετικών απόψεων. Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι η εν λόγω έκθεση μεταβάλλει τους κανόνες για τη συγκρότηση των πολιτικών ομάδων και επιβάλλει περισσότερα εμπόδια στη συγκρότηση πολιτικών ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από τις επόμενες εκλογές.

Μέχρι σήμερα, επιτρεπόταν σε έναν ελάχιστο αριθμό 20 βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από έξι κράτη μέλη να συγκροτήσουν πολιτική ομάδα.

Η πρόταση που εγκρίθηκε τώρα απαιτεί 25 βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από επτά κράτη μέλη για τη συγκρότηση πολιτικής ομάδας. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι δυσκολότερη η συγκρότηση μικρών πολιτικών ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γεγονός που αποτελεί ένα επιπλέον εμπόδιο στην επιβεβαίωση των θέσεων που διαφέρουν από εκείνες της κυρίαρχης ιδεολογίας σε αυτήν την ολοένα και περισσότερο νεοφιλελεύθερη, μιλιταριστική και φεντεραλιστική Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μία τελική παρατήρηση σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε από την πλειοψηφία, τις Ομάδες ΕΛΚ-ΕΔ και ΕΣΚ. Ξεκίνησαν παρουσιάζοντας μια πρόταση που απαιτούσε 30 μέλη για τη συγκρότηση πολιτικής ομάδας. Στη συνέχεια, εκβίασαν ορισμένες μικρότερες πολιτικές ομάδες για να κερδίσουν τη στήριξή τους για την καλούμενη συμβιβαστική πρόταση, την πρόταση που μόλις εγκρίθηκε. Όσον αφορά εμάς, τους ευρωβουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος της Πορτογαλίας, τηρήσαμε από την αρχή μια συνεπή στάση κατά της δημιουργίας πρόσθετων εμποδίων στη συγκρότηση των πολιτικών ομάδων.

 
  
MPphoto
 
 

  Mikel Irujo Amezaga (Verts/ALE), γραπτώς. − (ES) Η αποχή μου σε σχέση με την εν λόγω έκθεση οφείλεται στο γεγονός ότι, παρότι απαιτούνται βεβαίως ρεαλιστικοί κανόνες για τη συγκρότηση των κοινοβουλευτικών ομάδων, αισθάνομαι ότι ο προτεινόμενος αριθμός βουλευτών και κρατών μελών είναι εξαιρετικά υψηλός. Προκειμένου αυτό το Κοινοβούλιο να είναι σε θέση να προασπίσει την πολυφωνία και την πολυμορφία, είναι προτιμότερο όσοι θίγονται να συγκροτήσουν πολιτική ομάδα παρά να γεμίσουν τις πτέρυγες μιας ομάδας μη εγγεγραμμένων η οποία θα καθίστατο ολοένα και περισσότερο ετερογενής και αναποτελεσματική.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE), γραπτώς. − (FI) Οι μεγαλύτερες ομάδες πρότειναν αρχικά να απαιτούνται 30 βουλευτές από επτά κράτη μέλη για τη συγκρότηση ομάδας. Ευτυχώς, το σχέδιο απέτυχε με τη μικρή πλειοψηφία στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων τον Μάιο, όταν το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν 15 προς 14.

Ψήφισα επίσης κατά των προτεινόμενων σήμερα τροπολογιών, γιατί οι μικρές ομάδες θα παραμένουν συχνά αμέτοχες κατά τη λήψη αποφάσεων. Αποτελεί σφάλμα το γεγονός ότι πρέπει να περιοριστεί η ποικιλομορφία των απόψεων ή το ότι η λειτουργία των μικρών ομάδων πρέπει πλέον να καταστεί δυσκολότερη από πριν.

Είναι επίσης παράξενο υπό το πρίσμα του γεγονότος ότι οι μεγαλύτερες διαφορές απόψεων συναντώνται συχνά στο εσωτερικό των ομάδων. Η μεγαλύτερη ομάδα, οι Συντηρητικοί, έχει χωριστεί σε δύο ή και σε τρεις ακόμη ομάδες σχετικά με πολλά σημαντικά θέματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Timothy Kirkhope (PPE-DE), γραπτώς. − (EN) Συντηρητικοί βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισαν κατά αμφότερων των τροπολογιών που προτάθηκαν από τον κ. Corbett για αύξηση του κατώτατου ορίου για τη συγκρότηση των πολιτικών ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η ισορροπία μεταξύ της αποτελεσματικής λειτουργίας του Κοινοβουλίου και της ανάγκης αναγνώρισης της πολυφωνίας και της διαφορετικότητας των απόψεων στο Κοινοβούλιο πρέπει να αντιμετωπιστεί με προσοχή. Αυτό θα επιτευχθεί καλύτερα με τη διατήρηση των ορίων για τη συγκρότηση των πολιτικών ομάδων ως έχουν. Αν και αναγνωρίζουμε ότι είναι θεμιτή η αύξηση του αναγκαίου αριθμού βουλευτών για τη συγκρότηση πολιτικής ομάδας, οποιαδήποτε αύξηση της απαίτησης του αριθμού κρατών μελών θα έθετε αδίκως και αδικαιολόγητα σε μειονεκτική θέση τις μικρότερες ομάδες και αντιπροσωπείες. Συνεπώς, έπειτα από εξέταση της έκθεσης του κ. Corbett, η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων δεν συνέστησε καμία μεταβολή των κατώτατων ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 29.

Συντηρητικοί βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισαν, ωστόσο, υπέρ της μίας τροπολογίας, που κατατέθηκε αρχικά από τον κ. Kirkhope, η οποία είχε εγκριθεί από την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Η εν λόγω τροπολογία προβλέπει μια πιο ρεαλιστική και λογική προσέγγιση των περιστάσεων υπό τις οποίες μια πολιτική ομάδα μπορεί να πέσει κάτω από τα απαιτούμενα κατώτατα όρια.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Υποστηρίζω την έκθεση του Richard Corbett για την τροποποίηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τη συγκρότηση των πολιτικών ομάδων. Με 27 κράτη μέλη οι κανόνες της ΕΕ επί αυτού του θέματος πρέπει να ανανεωθούν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να δικαιολογήσει το γεγονός ότι χρησιμοποιεί εκατομμύρια ευρώ από τα χρήματα των φορολογουμένων για τη χρηματοδότηση συνασπισμών κομμάτων, ειδικά φασιστικών, που ενώνονται μόνο για οικονομικό όφελος.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει το κατώτερο όριο από κάθε σχεδόν κοινοβούλιο για τη συγκρότηση ομάδων. Δεν απειλείται καμία υφιστάμενη ομάδα – ούτε η τροποποίηση του άρθρου συνιστά απόπειρα καταστολής των ευρωσκεπτικιστών, που ξεπερνούν τον νέο ελάχιστο αριθμό. Ως εκ τούτου, ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Corbett.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), γραπτώς. − (NL) Οι δύο μεγαλύτερες ομάδες προτιμούν πολύ περισσότερο ένα δικομματικό σύστημα. Το κύριο χαρακτηριστικό ενός τέτοιου είδους συστήματος είναι ότι τα δύο κόμματα μοιράζονται ένα κοινό συμφέρον, δηλαδή τα δεύτερα, τρίτα ή τέταρτα κόμματα να μην είναι σε θέση να περάσουν το κατώφλι της λήψης πολιτικών αποφάσεων και να παραμείνουν, συνεπώς, απολύτως αδιάφορα στα μάτια του εκλογικού σώματος. Μόνο οι μεγαλύτερες ομάδες μετρούν· όσοι διαμαρτύρονται και θεωρούνται εναλλακτικοί πρέπει να παραμεριστούν. Αν, κατ’ εξαίρεση, άλλοι κατορθώσουν παρόλα αυτά να μπουν στο κοινοβούλιο, τους δίνεται στην ιδανική περίπτωση η χειρότερη δυνατή θέση, ως άτομα με περιορισμένα δικαιώματα.

Μερικοί βουλευτές σε αυτό το Σώμα δεν ανήκουν σε ομάδα. Αυτό είναι συνήθως το αποτέλεσμα πίεσης τρίτων. Η ίδια πίεση υποχρεώνει άλλους βουλευτές να προσχωρήσουν σε μια ομάδα με τις απόψεις της οποίας διαφωνούν εν μέρει. Για λόγους προσωπικού οφέλους οι ομάδες δέχονται βουλευτές ακόμη και όταν γνωρίζουν ότι οι απόψεις των εν λόγω βουλευτών παρεκκλίνουν σημαντικά από τη γραμμή του κόμματος. Ο λόγος είναι ότι δεν είναι δυνατή η συγκρότηση ομάδας σε αυτό το Κοινοβούλιο αν δεν υπάρχουν τουλάχιστον 20 βουλευτές με τα ίδια λίγο ή πολύ πολιτικά φρονήματα. Προκειμένου να υπάρχει δημοκρατική εκπροσώπηση όλου του φάσματος των απόψεων της κοινωνίας, είναι προτιμότερο να καταργήσουμε αυτόν τον ελάχιστο αριθμό, αντί να τον αυξήσουμε σε 25 ή 30 και να θεσπίσουμε αυστηρούς κανόνες κατά των διαφωνούντων. Αντιτίθεμαι απόλυτα σε αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Δεν υπάρχει κανένας ευλογοφανής λόγος, κατά τη γνώμη μου, για να αυξηθεί ο ελάχιστος αναγκαίος αριθμός βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη συγκρότηση πολιτικής ομάδας. Κατόπιν προσεκτικότερης εξέτασης, τα επιχειρήματα που προβλήθηκαν από τον εισηγητή είναι ψευδή, ιδιαίτερα η αναφορά του στα υποτιθέμενα υψηλότερα κατώτατα όρια για τη συγκρότηση πολιτικής ομάδας στα κοινοβούλια των κρατών μελών. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια δίκαιη σύγκριση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η εξίσωση πρέπει να περιλαμβάνει μόνο κοινοβούλια εκλεγμένα με άμεση ψηφοφορία. Τα δεύτερα τμήματα γενικά περιλαμβάνουν εκπροσώπους από ομοσπονδιακά κρατίδια ή περιφέρειες, και για αυτόν τον λόγο δεν είναι συγκρίσιμα. Η μέση τιμή που χρησιμοποιείται από τα εκλεγμένα με άμεση ψηφοφορία εθνικά κοινοβούλια για τη συγκρότηση των πολιτικών ομάδων ταυτίζεται ουσιαστικά με το κατώτατο όριο που χρησιμοποιείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Εν πάση περιπτώσει, το εν λόγω διάβημα της αύξησης του ελάχιστου αριθμού για τη συγκρότηση των πολιτικών ομάδων υποκινείται προφανώς από μια διαφορετική ατζέντα. Στην επιτροπή, για παράδειγμα, ο εισηγητής αναφέρθηκε στη συγκρότηση της Ομάδας Ταυτότητα, Παράδοση, Κυριαρχία (ITS) ως μια ατυχή περίσταση και τόνισε την ανάγκη αποφυγής παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον. Λόγω αυτής της επίθεσης κατά της δημοκρατίας και της ελευθερίας έκφρασης καθώς και της ισότητας των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η οποία κατοχυρώνεται στη Συνθήκη και στον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ψήφισα φυσικά κατά της εν λόγω έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. – H έκθεση, όπως ψηφίστηκε, προστίθεται στον απαράδεκτο κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που αποσκοπεί στον έλεγχο και τον ασφυκτικό περιορισμό όσων δυνάμεων δεν στοιχίζονται απόλυτα με την ΕΕ. Πρόκειται για νέα αντιδημοκρατική και αυταρχική απόφαση, που θέτει ακόμη μεγαλύτερες δυσκολίες στη συγκρότηση πολιτικών ομάδων. O πολιτικός στόχος είναι προφανής: Θέλουν να αποκλείσουν τις ριζοσπαστικές, ιδιαίτερα τις κομμουνιστικές δυνάμεις, να φιμώσουν κάθε αντίθετη φωνή και έκφραση που αμφισβητεί την ΕΕ και της πολιτικής της.

H αντιδημοκρατική αυτή επιχείρηση, συνοδεύτηκε από έναν υποτιθέμενο πολιτικό εκβιασμό του συνασπισμού του Λαϊκού Kόμματος και των Σοσιαλδημοκρατών, να σύρουν στην αποδοχή της αύξησης αυτής και άλλες πολιτικές δυνάμεις, με την απειλή ότι αν δεν τον δεχτούν θα υπερψηφίσουν πρόταση για ακόμη μεγαλύτερη αύξηση του αριθμού των απαιτούμενων ευρωβουλευτών σε 30. H εξέλιξη της ψηφοφορίας δείχνει ότι πρόκειται για ένα στημένο παιχνίδι των δυνάμεων του ευρωμονόδρομου, για να εξασφαλίσουν άλλοθι για την αντιδημοκρατική τους απόφαση.

Oι ευρωβουλευτές της NΔ, του ΠAΣOK και ο ευρωβουλευτής του ΣΥN υπερψήφισαν την επαίσχυντη αυτή τροπολογία και την απόφαση στο σύνολό της, αποδεικνύοντας ότι στα κρίσιμα ζητήματα οι δυνάμεις του ευρωμονόδρομου ακολουθούν κοινή πορεία.

Oι Ευρωβουλευτές του KKΕ καταψηφίσαμε και την αύξηση του αριθμού σε 25 και την έκθεση στο σύνολο της, καταγγέλλοντας τις αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις και τα πολιτικά παιχνίδια.

 
  
MPphoto
 
 

  José Ribeiro e Castro (PPE-DE), γραπτώς. − (PT) Η επιβολή υπερβολικών περιορισμών και η δημιουργία εμποδίων στη συγκρότηση των πολιτικών ομάδων δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι θετική για κανένα κοινοβούλιο. Εκτός από το ότι θεωρείται ενδεχομένως ως παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, το αποτέλεσμα τέτοιων πρωτοβουλιών είναι συχνά ακριβώς το αντίθετο του επιδιωκόμενου από τους υποστηρικτές. Πρόκειται επομένως για μια κακή μεταρρύθμιση.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να επιβεβαιωθεί ως ένα ουσιώδες δημοκρατικό σημείο αναφοράς, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και ανά τον κόσμο. Δεν θα το επιτύχει αυτό αν δεν κατορθώσει να διατηρήσει υποδειγματική θέση. Δεν συμφωνώ ότι αυτή είναι η σωστή κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουμε.

Επιπλέον, περισσότερο από ποτέ, η Ευρώπη χρειάζεται να διατηρεί διαρκώς την εμπιστοσύνη των πολιτών της, όλων των πολιτών της, στα θεσμικά της όργανα. Όλοι οι Ευρωπαίοι πρέπει να αισθάνονται ότι εκπροσωπούνται, ανεξάρτητα από τις πολιτικές τους θέσεις. Για αυτόν τον λόγο πρόκειται για μια κακή και άκαιρη μεταρρύθμιση. Ψηφίζω κατά.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), γραπτώς. (SV) Αντιτίθεμαι σε κάθε απόπειρα μείωσης της δημοκρατίας και της διαφορετικότητας των απόψεων στο Κοινοβούλιο μέσω τέτοιου είδους μέτρων όπως η μεταβολή του αριθμού των βουλευτών και των κρατών μελών που δικαιούνται να συγκροτήσουν πολιτικές ομάδες. Παρά την άποψη αυτή, ψήφισα υπέρ της συμβιβαστικής τροπολογίας της έκθεσης Corbett. Ο λόγος είναι ρεαλιστικός – ήταν ο μόνος δυνατός τρόπος ψήφου προκειμένου να μην διακινδυνευτεί μια απόφαση η οποία θα ήταν ακόμη χειρότερη από δημοκρατική άποψη και η οποία θα καθιστούσε δυσκολότερη τη συγκρότηση πολιτικής ομάδας.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), γραπτώς. − (PL) Σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκανε αποδεκτή μια τροποποίηση του Κανονισμού του, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή των κατευθυντήριων γραμμών για τη συγκρότηση των πολιτικών ομάδων. Έπειτα από τις εκλογές του Ιουνίου του 2009, οι πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να αποτελούνται από τουλάχιστον 25 βουλευτές που θα εκπροσωπούν τουλάχιστον 7 κράτη μέλη.

Θα ήθελα να προσφέρω την πλήρη στήριξή μου στην εν λόγω αύξηση του κατώτατου ορίου για τη συγκρότηση των πολιτικών ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς θα συμβάλει στην αποφυγή υπερβολικών κοινοβουλευτικών διχασμών και θα καταστήσει το έργο του Κοινοβουλίου αποτελεσματικότερο. Τόσο η συναπόφαση όσο και η αποτελεσματικότητα του Κοινοβουλίου έχουν πληγεί εξαιτίας του υπέρμετρου αριθμού μικρότερων ομάδων στο Σώμα. Ωστόσο, προκειμένου να ενισχυθεί η δημοκρατία, οι μικρές πολιτικές ομάδες πρέπει να προστατεύονται κατά προσωρινών μειώσεων του αριθμού των βουλευτών, αν πέσουν κάτω από το αναγκαίο κατώτατο όριο.

 
  
  

- Έκθεση Diana Wallis (A6-0224/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström και Åsa Westlund (PSE), γραπτώς. (SV) Ψηφίσαμε υπέρ της έκθεσης, καθώς η βελτίωση της συνεργασίας και η αύξηση της δεκτικότητας μεταξύ εθνικών δικαστηρίων/δικαστών και του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι ύψιστης σημασίας για την αποτελεσματικότητα του ευρωπαϊκού νομικού συστήματος. Πρέπει να καταστεί πιο διαφανές και η εφαρμογή του να βελτιωθεί μέσω καλύτερης εκπαίδευσης και εγκαταστάσεων δικτύωσης και ανταλλαγής γνώσεων. Ωστόσο, θεωρούμε ότι η συζήτηση για τις παραγράφους 26 και 27 που αφορούν τη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε ορισμένους τομείς συνιστά ζήτημα που αφορά τη Συνθήκη, επί του οποίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη δηλώσει την άποψή του.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Ψηφίσαμε κατά της παρούσας έκθεσης λόγω της απαράδεκτης πίεσης που θα ασκήσει στα κράτη μέλη, και στους εθνικούς δικαστές μας, οι οποίοι είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του δικαστικού συστήματος κάθε κυρίαρχου κράτους.

Η εν λόγω έκθεση καθιστά σαφές ποιος ήταν ο σκοπός του καλούμενου Ευρωπαϊκού Συντάγματος και της ανενεργής Συνθήκης της Λισαβόνας, την οποία επιδιώκει να αναβιώσει με έναν πραγματικά αντιδημοκρατικό τρόπο. Η ίδια η έκθεση επιβεβαιώνει την πρόθεση δημιουργίας μιας ενιαίας ευρωπαϊκής τάξης. Για να το επιτύχουν αυτό, στοχεύουν «προς την κατεύθυνση της πλέον ενεργού συμμετοχής και της ενίσχυσης της ευθύνης των εθνικών δικαστών για την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου».

Οι εθνικοί δικαστές διαδραματίζουν καίριο ρόλο ως εγγυητές του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του κοινοτικού δικαίου. Ωστόσο, δεν είναι δυνατόν να αμφισβητούνται η αρχή της επικουρικότητας και συνταγματικά ζητήματα σε κάθε κράτος μέλος εν ονόματι «της υπεροχής του κοινοτικού δικαίου, της άμεσης ισχύος, της συνεπούς ερμηνείας και της ευθύνης των κρατών μελών για παραβάσεις του κοινοτικού δικαίου», όπως σκοπεύει η Επιτροπή και η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι απαράδεκτο να εξακολουθήσει αυτή η πίεση, τώρα που η Συνθήκη έχει απορριφθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. – (FR) Η εν λόγω έκθεση είναι απολύτως ειλικρινής μαζί μας. Από την πρώτη κιόλας παράγραφο, δηλώνει τον στόχο της: τη δημιουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής έννομης τάξης.

Πράγματι, η παρούσα έκθεση, ένα γνήσιο φυλλάδιο υπέρ του κοινοτικού δικαίου, επιδιώκει την πλέον ενεργό συμμετοχή των εθνικών δικαστών και την ενίσχυση της ευθύνης τους για την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου. Συνεπώς, προτείνεται η ενσωμάτωση της κοινοτικής νομοθεσίας και της συναφούς νομολογίας σε εθνικούς κώδικες το συντομότερο δυνατόν.

Η έκθεση προχωρεί με την ιδέα της συγχώνευσης των εθνικών νομικών συστημάτων και του κοινοτικού νομικού συστήματος χωρίς να θίγει, σε κανένα σημείο, το ζήτημα των εκτεταμένων κοινοτικών προτύπων, τη συγκεχυμένη διατύπωσή τους και τη συχνή έλλειψη ομοιομορφίας τους.

Αυτό το διάβημα προς την απλούστευση και την κωδικοποίηση της κοινοτικής νομοθεσίας είναι σίγουρα θετικό. Το ίδιο ισχύει για την έγκριση κανονισμών για τη διασφάλιση της ασφάλειας δικαίου· αναφέρομαι ιδιαίτερα στους κανονισμούς που αφορούν την εναρμόνιση των κανόνων για τη σύγκρουση νομοθεσιών. Ωστόσο, η νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αποδεικνύεται συχνά ανασφαλής για την επιβολή των εθνικών νομοθεσιών που υπόκεινται στις δεσμευτικές αρχές και δογματικές απόψεις του Δικαστηρίου ακόμη και αν αντιτίθενται σαφώς στις ορθότερες νομικές παραδόσεις των κρατών μελών.

 
  
  

- Πρόταση ψηφίσματος: Επίλυση των διαφορών Airbus/Boeing ενώπιον του ΠΟΕ (B6-0334/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) «Φίλοι, φίλοι, οι δουλειές κατά μέρος»...

Αναφέρομαι σε μία ακόμη αντίφαση μεταξύ της ΕΕ και των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτήν τη φορά στην αεροναυπηγική βιομηχανία όπου, παρά τη συμφωνία του 1992 σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις, κάθε πλευρά επιχειρεί να υπερασπίσει τα συμφέροντά της, γιατί έτσι λειτουργεί ο καπιταλιστικός ανταγωνισμός.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταγγέλλει ότι «η ΕΕ τηρεί συνεχώς το πνεύμα και το γράμμα της συμφωνίας του 1992 και έχει τακτικά παράσχει τεκμηριωμένα στοιχεία συμμόρφωσης» ενώ «οι ΗΠΑ έχουν σε μεγάλο βαθμό παραμελήσει τις υποχρεώσεις τους», «εκδήλωσαν μονομερώς την πρόθεση να αποσυρθούν» από τη Συμφωνία και κίνησαν «διαδικασία ενώπιον του ΠΟΕ κατά της ΕΕ, επικαλούμενες επιστρέψιμες ευρωπαϊκές χρηματοδοτικές ενισχύσεις οι οποίες ανταποκρίνονταν πλήρως στους όρους της Συμφωνίας του 1992 και ήταν παρεμφερείς με τις επιδοτήσεις από τις οποίες είχε επωφεληθεί η Boeing».

Ταυτόχρονα, ενόψει των «άδικων επιθέσεων» της Boeing και του Κογκρέσου των ΗΠΑ, κατά της σύμβασης που ανατέθηκε στον Όμιλο Northrop Grumman Corporation EADS για το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης κεφαλαίων για τα ιπτάμενα τάνκερ των ΗΠΑ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιδιώκει να κατευνάσει τα πνεύματα, επισημαίνοντας την ανάγκη «να καταλήξουν σε μια πραγματιστική ισορροπία μεταξύ της ευρωπαϊκής στήριξης του μη στρατιωτικού τομέα και του στρατιωτικού-βιομηχανικού προγράμματος των ΗΠΑ».

Φαίνεται ότι δεν δικαιούνται όλες οι χώρες κυριαρχία και «ελεύθερες συναλλαγές»…

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), γραπτώς. − (EN) Θα ψηφίσω υπέρ της εν λόγω έκθεσης, όχι γιατί απολαμβάνω τις διαφορές ενώπιον του ΠΟΕ ή γιατί είμαι παρανοϊκός με τις ΗΠΑ, αλλά γιατί έχω κουραστεί από τις εδώ και πολλά χρόνια προστατευτικές ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών, ιδίως στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας.

Οι Αμερικανοί έχουν τελειοποιήσει την τέχνη της παραπόνεσης και της διαμαρτυρίας για άλλες χώρες καθώς και την έλλειψη ελεύθερων συναλλαγών από μέρος τους, όταν οι ίδιοι έχουν εγκρίνει μέτρα που επιτρέπουν σε πτωχεύσασες αεροπορικές εταιρείες να εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται, και έχουν υποτίθεται χρηματοδοτήσει με εκατομμύρια δολάρια την Boeing.

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου δικαίως υποστηρίζει την ΕΕ στην προσφυγή της κατά των Ηνωμένων Πολιτειών ενώπιον του ΠΟΕ.

Σκοπός όλων μας θα έπρεπε να είναι ο δίκαιος και ανοιχτός ανταγωνισμός μεταξύ των κατασκευαστών αεροσκαφών με ελευθερία επιλογής για τις αεροπορικές εταιρείες του καλύτερου αεροσκάφους που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους στην καλύτερη τιμή.

Το επίσημο σύνθημα των ΗΠΑ είναι «In God we Trust», δηλαδή «Στον Θεό που εμπιστευόμαστε». Ίσως θα έπρεπε να αλλάξει και να γίνει «Μην κάνετε ό,τι κάνω. Κάντε ό,τι λέω».

 
  
  

- Έκθεση Jerzy Buzek (A6-0255/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm (PSE), γραπτώς. (SV) Εμείς, οι σουηδοί Σοσιαλδημοκράτες, ψηφίσαμε υπέρ της έκθεσης του κ. Buzek σχετικά με το ευρωπαϊκό στρατηγικό σχέδιο ενεργειακών τεχνολογιών.

Βλέπουμε θετικά τη δέσμευση και αποθήκευση CO2 αλλά αμφισβητούμε την ανάγκη υποστήριξης μεθόδων όπως η μετάβαση από τον άνθρακα στο φυσικό αέριο για την περαιτέρω ανάπτυξη της εν λόγω τεχνολογίας. Βλέπουμε θετικά την έρευνα και την ανάπτυξη νέων πηγών ενέργειας με χαμηλές ή μηδενικές εκπομπές CO2.

Τασσόμαστε υπέρ της συγχρηματοδότησης της εν λόγω έρευνας από την Ένωση, αλλά δεν πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ματαιώσουμε τη διαδικασία του προϋπολογισμού καλώντας την Επιτροπή σε αυτό το στάδιο να ακυρώσει συγκεκριμένα ποσά. Επιλέξαμε, ως εκ τούτου, να απέχουμε από τα δύο αυτά σημεία.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), γραπτώς. − (EN) Ψηφίζω κατά του δεύτερου τμήματος της παραγράφου 26 γιατί δεν υποστηρίζω την πυρηνική ως μία από τις πρωτοβουλίες προτεραιότητας. Ωστόσο, θα ψηφίσω υπέρ της έκθεσης γιατί στόχος της είναι η επιτάχυνση της καινοτομίας σε προηγμένες ευρωπαϊκές τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Είναι καίριας σημασίας για την Ευρώπη να διαθέτει ένα σχέδιο έρευνας στον τομέα της ενέργειας προς στήριξη των φιλόδοξων στόχων της στους τομείς της ενεργειακής πολιτικής και της κλιματικής αλλαγής.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), γραπτώς. − (PL) Συμφωνώ με τις απόψεις του κ. Buzek όσον αφορά το ζήτημα της εισαγωγής νέων τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας ενόψει των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ήτοι την προστασία του περιβάλλοντος, που θα διασφαλίζουν την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και θα διατηρούν το υψηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συμφωνώ επίσης με την παρατήρηση του εισηγητή αναφορικά με τους ανεπαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους που κατανέμονται σε νέες τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας στο τρέχον δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η επιτυχία στον τομέα της νέας τεχνολογίας ηλεκτροπαραγωγής πρέπει να επιτευχθεί μέσω σύμπραξης μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Όπως γνωρίζουμε εις βάρος μας, ο στόχος της ΕΕ για την ταχεία αύξηση του ποσοστού χρήσης βιοκαυσίμων είχε δυσμενείς επιπτώσεις. Οι μονοκαλλιέργειες, η υλοτόμηση των τροπικών δασών και ο ανταγωνισμός με τις καλλιέργειες παραγωγής τροφίμων και ζωοτροφών, που έχει συμβάλει στην τρέχουσα επισιτιστική κρίση, έχουν καθώς φαίνεται ωθήσει τους υπουργούς της ΕΕ να επανεξετάσουν τη στάση τους και έχουν κλονίσει τον στόχο τους να αυξήσουν το μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 10% της παραγωγής καυσίμων κινητήρων έως το 2020.

Ενώ οφείλουμε να χαιρετίσουμε το γεγονός ότι τα βιοκαύσιμα δεν θα παράγονται πλέον από καλλιέργειες παραγωγής τροφίμων και ότι υπάρχει μια γενική επιθυμία αναμονής βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς όπως αυτά που παράγονται από απόβλητα, αυτό δεν πρέπει επ’ ουδενί να οδηγήσει σε χαλάρωση των προσπαθειών της ΕΕ στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η ανησυχητική ανοδική τάση της τιμής του πετρελαίου καθιστά σημαντικότερη από ποτέ την προώθηση της παραγωγής και της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Όλα αυτά τα δισεκατομμύρια που δαπανώνται για την ηλεκτροπαραγωγή από πυρηνική ενέργεια, με όλα τα προβλήματα που ενέχει, πρέπει να επενδυθούν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

 
  
  

- Πρόταση ψηφίσματος (B6-0304/2008) – Κρατικά επενδυτικά ταμεία

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. – (FR) Τα κρατικά επενδυτικά ταμεία, αυτά τα κρατικά ταμεία που επενδύονται ανά τον κόσμο, είναι κάτι καλό ή κάτι κακό; Μάλλον καλό, αν πιστέψουμε το εν λόγω ψήφισμα. Εντούτοις, είναι αλήθεια ότι μια Ευρώπη που παραμένει οικονομικά στάσιμη εξαιτίας των δικών της οικονομικών και νομισματικών πολιτικών δεν είναι σε θέση να απορρίψει τα χιλιάδες δισεκατομμύρια ευρώ δυνητικών επενδύσεων που αυτά συμβολίζουν.

Αληθεύει ότι, προς το παρόν, τα κρατικά επενδυτικά ταμεία δεν διαταράσσουν τις χρηματοπιστωτικές αγορές (έχουν βοηθήσει ακόμη και το τραπεζικό σύστημα των ΗΠΑ) και τείνουν να κατευθύνονται περισσότερο προς μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Ωστόσο, αυτό μπορεί να αλλάξει. Γνωρίζουμε όλοι την αδιαφάνεια των περισσότερων ταμείων όσον αφορά το εύρος των πόρων τους, τη διανομή των στοιχείων του ενεργητικού τους, τη διοικητική δομή τους και τις επενδυτικές στρατηγικές τους οι οποίες εκτείνονται από δεοντολογικές επενδύσεις έως την επιδίωξη υψηλών αποδόσεων, θέσεων ελέγχου και ενδεχομένως τη δυνατότητα πρόκλησης σοβαρών ζημιών στο μέλλον. Τα κράτη που διαθέτουν τα εν λόγω ταμεία, δεν είναι όλα σύμμαχοι της Ευρώπης, απεναντίας. Ένα από αυτά έχει ήδη επικαλεστεί την απειλή του «χρηματοπιστωτικού πυρηνικού όπλου» του.

Ωστόσο, θα απόσχουμε από το κείμενο αυτό αντί να το καταψηφίσουμε γιατί, αν και υποστηρίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων παγκοσμίως, ζητά με περίσκεψη κάποια παρακολούθηση και προστασία έναντι των εν λόγω ταμείων.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), γραπτώς. − (EN) Το εν λόγω ψήφισμα καλύπτει ένα σημαντικό θέμα. Τα κρατικά επενδυτικά ταμεία διαδραματίζουν ολοένα σημαντικότερο ρόλο στο παγκόσμιο εμπόριο και τις επενδύσεις. Εν μέρει αυτό είναι θετικό, αλλά δεν συμβαίνει πάντοτε καθώς οι ασύδοτες διοικήσεις λαμβάνουν αποφάσεις οι οποίες μεγιστοποιούν το βραχυπρόθεσμο κέρδος εις βάρος των χωρών, των κοινωνιών και των οικογενειών. Πρέπει να εξετάσουμε τρόπους αύξησης της διαφάνειας και της λογοδοσίας για αυτούς τους πόρους που συχνά υπερβαίνουν όσους διατίθενται στα εθνικά κράτη.

 
  
  

- Έκθεση Reinhard Rack (A6-0252/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), γραπτώς. (FI) Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση του κ. Rack σχετικά με τη διαμόρφωση νέας παιδείας αστικής κινητικότητας, υπέρ της οποίας ψηφίσαμε, αποτελεί σημαντικό μέρος της νέας σφαιρικής προσέγγισης της δέσμης μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια της Επιτροπής: σημαντικές μειώσεις των εκπομπών μπορούν να επιτευχθούν στην Ευρώπη με τη χρήση συνετού, αποτελεσματικού κοινοτικού σχεδιασμού των μεταφορών.

Πρέπει, ωστόσο, να ληφθεί υπόψη ότι τα κράτη μέλη διαφέρουν ως προς τη γεωγραφική τους θέση και τις συνθήκες διαβίωσης. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο ψήφισα υπέρ των δύο τροπολογιών της Ομάδας μας. Κατάγομαι από μια χώρα μεγάλων αποστάσεων και συγκριτικά μικρών πόλεων. Είναι αρκετά σαφές ότι οι ευκαιρίες μείωσης της ιδιωτικής χρήσης των οχημάτων είναι σημαντικά μικρότερες στις αραιοκατοικημένες αστικές κοινότητες της Φινλανδίας, για παράδειγμα, στο βόρειο τμήμα της χώρας, παρά στις πυκνοκατοικημένες περιοχές της κεντρικής Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), γραπτώς. (DE) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Reinhard Rack σχετικά με τη διαμόρφωση νέας παιδείας αστικής κινητικότητας. Το σχέδιο έκθεσης σχετικά με την Πράσινη Βίβλο αποτελεί σημαντική συνεισφορά στο θέμα της αστικής ανάπτυξης. Η οικονομική ανάπτυξη μιας πόλης και η προσβασιμότητα σε αυτήν εξαρτώνται από την καλύτερη κινητικότητα, η τελευταία, όμως, δεν πρέπει να επιτευχθεί εις βάρος της ευημερίας των ανθρώπων ή του περιβάλλοντος.

Για αυτόν τον λόγο, η έκθεση οφείλει να λάβει περισσότερο υπόψη τους κοινωνικούς παράγοντες και την πολιτική απασχόλησης. Πρέπει επίσης να εδράζεται στην επίγνωση ότι η διαφορετικότητα των κρατών μελών δεν θα επιτρέψει ενιαία ευρωπαϊκή λύση και ότι η αυστηρή τήρηση της αρχής της επικουρικότητας πρέπει να συνεχίσει επομένως να υπερισχύει. Πιστεύω επίσης ότι, στις χώρες όπου έχει ήδη λάβει χώρα η ελευθέρωση, πρέπει να εκτιμηθεί ο αντίκτυπός της στην απασχόληση. Επιπλέον, απευθύνω έκκληση για ένα σύστημα πιστοποίησης για τον επανεξοπλισμό αυτοκινήτων, φορτηγών οχημάτων και οχημάτων παντός εδάφους με ειδικά φίλτρα.

Ενώ η Πράσινη Βίβλος επισημαίνει τα περισσότερα προβλήματα που επηρεάζουν την αστική κινητικότητα σήμερα και παρουσιάζει επίσης μερικές νέες και καινοτόμες ιδέες για την επίλυσή τους, δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση όλες τις πτυχές που πρέπει να αντιμετωπιστούν και άρα μπορεί να θεωρηθεί μόνο ως σημείο αφετηρίας για τη συζήτηση επί του θέματος αυτού.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), γραπτώς. − (PL) Το σημαντικότερο ζήτημα που έθιξε ο εισηγητής είναι η οριοθέτηση των περιοχών στις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συμμετέχει σε θέματα που αφορούν την αστική κινητικότητα.

Ο εισηγητής δικαίως επισημαίνει ότι υπάρχουν παρεμφερή προβλήματα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της αστικής κινητικότητας, αλλά δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη ενιαίας μεθόδου αντιμετώπισης των εν λόγω προβλημάτων. Στο σημείο αυτό, οι απόψεις του εισηγητή όσον αφορά τη δυνατότητα της πόλης να επιλέγει μια μέθοδο για την επίτευξη των καθορισμένων στόχων κρίνονται συνετές και θα ήθελα να εκφράσω τη στήριξή μου για τις εν λόγω απόψεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), γραπτώς. − (NL) Οι πόλεις είναι πυκνοκατοικημένες, διαθέτουν λίγους ανοιχτούς χώρους και μεγάλη κίνηση για τη διάνυση σχετικά μικρών αποστάσεων. Καθώς ο χώρος είναι πολύτιμος, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για κυκλοφορία βαρέων οχημάτων, και ο υπερβολικός θόρυβος και η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι πρόσθετοι λόγοι ώστε να επιχειρήσουμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αυτοκινήτων στις πόλεις μας όσο το δυνατόν περισσότερο. Φυσικά οι πόλεις πρέπει να είναι προσβάσιμες στην πυροσβεστική, στην αστυνομία, στα ασθενοφόρα, στα αυτοκίνητα μετακόμισης και στα οχήματα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, αλλά πρέπει να διατηρηθούν λίγοι ανοιχτοί χώροι πρωτίστως για χρήση από πεζούς, ποδηλάτες, τραμ, παιδικές χαρές και πάρκα και κήπους. Μόνο τότε η πόλη είναι ένα μέρος όπου μπορεί κανείς να ζήσει.

Το κείμενο που ψηφίζεται σήμερα δεν κάνει αυτήν τη σαφή επιλογή, απλώς επιδιώκει να συμφιλιώσει αντικρουόμενα συμφέρονται και ιδέες. Ευτυχώς η ΕΕ δεν έχει αρμοδιότητα σε αυτόν τον τομέα. Το μόνο που μπορεί να κάνει η ΕΕ είναι να συμβάλει στην προώθηση βέλτιστων πρακτικών, καλής εμπειρίας που έχει αποκτηθεί και βελτιωθεί. Τέτοιου είδους βελτιώσεις είναι σημαντικές όχι μόνο για την πόλη που τις έχει ήδη υλοποιήσει, αλλά και ως παράδειγμα για άλλες. Παραδείγματα αποτελούν το σύστημα τελών κυκλοφοριακής συμφόρησης του Λονδίνου, τα νέα δίκτυα τραμ στο Στρασβούργο και στο Μπορντό ή το περιορισμένης κυκλοφορίας κέντρο της πόλης που έχει καθιερωθεί εδώ και χρόνια στο Groningen. Δυστυχώς, η ΕΕ δεν θα κάνει σχεδόν καμία συνεισφορά με την εν λόγω έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriele Stauner (PPE-DE), γραπτώς. (DE) Ψήφισα κατά της εν λόγω έκθεσης γιατί η ΕΕ δεν είναι υπεύθυνη για αυτά τα θέματα. Δεν κάνει τίποτα για τη νομική ασφάλεια και δεν φέρνει την Ευρώπη πιο κοντά στο λαό όταν το Κοινοβούλιο αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να καταρτίζει εκθέσεις για θέματα που δεν εμπίπτουν στη ρυθμιστική αρμοδιότητα της ΕΕ.

 
  
  

- Έκθεση Olle Schmidt (A6-0241/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Inger Segelström και Åsa Westlund (PSE), γραπτώς. (SV) Ψηφίσαμε υπέρ της έκθεσης του κ. Olle Schmidt σχετικά με την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ. Ωστόσο, θα θέλαμε να επισημάνουμε, όσον αφορά το απόσπασμα της αιτιολογικής έκθεσης που αναφέρεται στην ανάγκη εισαγωγής του ευρώ στη Σουηδία, ότι σεβόμαστε το αποτέλεσμα του σουηδικού δημοψηφίσματος το 2003 με το οποίο αποφασίστηκε ότι η Σουηδία θα διατηρούσε ως νόμισμά της τη σουηδική κορόνα.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Ψηφίσαμε κατά της εν λόγω έκθεσης γιατί επιβεβαιώνει την υποστήριξη του έργου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δεν προβαίνει σε κριτικές των διαδοχικών αυξήσεων του βασικού επιτοκίου, παρά το γεγονός ότι έχει ήδη αγγίξει το 4,25%, ποσοστό κατά πολύ υψηλότερο από το βασικό επιτόκιο της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Επιπλέον, η έκθεση παραβλέπει το γεγονός ότι οι δραστηριότητες της τράπεζας βλάπτουν τους εργαζομένους, τον πληθυσμό εν γένει και τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εξυπηρετεί μόνο τους στόχους των μεγάλων οικονομικών ομίλων και της χρηματοδότησης κεφαλαίου, ακόμη και όταν αυτοί προκαλούν προβλήματα για τις πιο εύθραυστες και εξαρτώμενες οικονομίες, όπως η οικονομία της Πορτογαλίας.

Για παράδειγμα, στην Πορτογαλία, όπου το επίπεδο του χρέους έχει αγγίξει το 114% του ΑΕΠ, αυτή η αύξηση, σε συνδυασμό με την υπερτίμηση του ευρώ, είναι ένα ακόμα καρφί στο φέρετρο των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, επιδεινώνει το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου και αυξάνει την εξάρτηση της χώρας. Θα είναι δυσκολότερη η αντιμετώπιση της ανεργίας, της αβεβαιότητας, των χαμηλών μισθών και της γενικευμένης αύξησης των τιμών, λαμβάνοντας υπόψη ότι το επίπεδο του χρέους των πορτογαλικών οικογενειών έχει ανέλθει πλέον στο 129% του διαθέσιμου εισοδήματός τους.

Επιβεβαιώνουμε επομένως την ανάγκη για διακοπή αυτής της δεξιάς πολιτικής και της ψευδούς αυτονομίας της ΕΚΤ, που χρησιμεύει μόνο για να αποκρύπτει το γεγονός ότι είναι στην υπηρεσία των μεγάλων κεφαλαίων.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. – (FR) Η έκθεση Schmidt αποτελεί την ετήσια επιδοκιμασία του Κοινοβουλίου προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τη φιλανθρωπία της.

Ως συνήθως, φαίνεται να παραβλέπει το ουσιώδες σημείο: την τρομερή συμπίεση περιθωρίων που συνθλίβει την αγοραστική δύναμη των Ευρωπαίων και για την οποία η ΕΚΤ και η Ευρωπαϊκή Ένωση ευθύνονται εν μέρει. Κανείς δεν πιστεύει ότι τα επίσημα στοιχεία για τον πληθωρισμό (3% για το 2008, σύμφωνα με την έκθεση), που αποτελούν απλώς σύνθετους δείκτες, αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα του αυξανόμενου κόστους ζωής για τους πολίτες, ειδικά για αγαθά, ενέργεια και στέγαση. Όλοι θυμούνται τις δηλώσεις των αρχών της ΕΚΤ, που προειδοποιούσαν για τις πληθωριστικές τάσεις της αύξησης των μισθών, λες και οι μισθοί των Ευρωπαίων δεν υφίσταντο πτωτική πίεση λόγω του αθέμιτου παγκόσμιου ανταγωνισμού και της μεταναστευτικής πολιτικής που προωθούνταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όσον αφορά την εξαιρετικά υπερτιμημένη συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ, είναι αλήθεια ότι μας προστατεύει από τα χειρότερα ενόψει της αυξανόμενης τιμής του πετρελαίου. Εντούτοις, απειλεί την ανταγωνιστικότητα πολλών βιομηχανιών που μπαίνουν σε πειρασμό να μετεγκατασταθούν, όπως έπραξε η Airbus, στη ζώνη του δολαρίου.

Δεν μπορούμε, ως εκ τούτου, να στηρίξουμε αυτήν την αμοιβαία επιδοκιμασία.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), γραπτώς. − (PL) Στην έκθεσή του σχετικά με την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ, ο εισηγητής επικεντρώθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Τράπεζα. Παρασχέθηκαν πολλές ανησυχητικές πληροφορίες για τις ευρωπαϊκές οικονομίες κατά τους τελευταίους μήνες· και δυστυχώς, πολύ περισσότερες από ό,τι το 2007. Η κρίση των χρηματοπιστωτικών αγορών και η αιφνίδια αύξηση της τιμής του πετρελαίου και των τροφίμων επιβραδύνουν την οικονομική ανάπτυξη και αυξάνουν τον πληθωρισμό, ενώ υπάρχουν ανησυχίες για αύξηση των ποσοστών της ανεργίας. Η ΕΚΤ θα είναι ένα από τα κορυφαία θεσμικά όργανα που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις.

Τα μέτρα που λήφθηκαν τον Αύγουστο του 2007 παρείχαν ρευστότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές, δεν επέλυσαν όμως το πρόβλημα. Σημειώνεται επίσης αύξηση του αριθμού των χωρών που προσχωρούν στη ζώνη του κοινού νομίσματος. Η Σλοβακία θα είναι η πρώτη χώρα της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης που θα προβεί σε αυτό το βήμα. Ωστόσο, η Σλοβακία δεν θα είναι σίγουρα η τελευταία. Η είσοδος των νέων κρατών μελών της ΕΕ στην ευρωζώνη μοιάζει απλώς θέμα χρόνου. Οι εμπειρίες της Σλοβακίας εν προκειμένω θα παρατηρούνται αναμφίβολα στενά από χώρες της περιοχής που εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο προσχώρησης στον χώρο του ενιαίου νομίσματος.

Ο εισηγητής δικαίως επισημαίνει επίσης ότι τα διαφορετικά επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης, οι διαφορετικοί δείκτες μεγέθυνσης ή τα διαφορετικά επίπεδα ωριμότητας των οικονομιών της ΕΕ θα μπορούσαν να προκαλέσουν προβλήματα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ. Για τον λόγο αυτόν, θεωρώ συνετή την πρόταση αναθεώρησης των δυνατοτήτων όσον αφορά τη μεταβολή της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Αυτή η αναθεώρηση θα πρέπει να περιλαμβάνει όχι μόνο τα υφιστάμενα μέλη της ευρωζώνης, αλλά και τα μελλοντικά και πιθανά μέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Χαιρετίζω την έκθεση του κ. Olle Schmidt σχετικά με την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ. Συντάσσομαι με την έκκληση του εισηγητή για εξακολούθηση της βελτίωσης των σχέσεων της ΕΚΤ με άλλες κεντρικές τράπεζες και συναφή ιδρύματα. Μάλιστα, θα ήθελα να επαναλάβω την σύσταση του κ. Schmidt ότι πρέπει να υπάρξει μέριμνα όσον αφορά περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων ούτως ώστε να μην διακυβευτεί η οικονομική ανάπτυξη. Ψήφισα υπέρ της εκτίμησης του εισηγητή.

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. – Tο ψήφισμα που οι ευρωβουλευτές του KKΕ καταψηφίσαμε επιχειρεί να εμφανίσει προκλητικά σαν μεγάλη «επιτυχία» τη 10χρονη εφαρμογή της ONΕ και της καθιέρωσης του ευρώ, την ίδια στιγμή που οι εργαζόμενοι και τα φτωχά λαϊκά στρώματα των χωρών της Ευρωένωσης, μαζί και της Ελλάδας, βιώνουν τις οδυνηρές συνέπειές τους, όπως η ακρίβεια, η καθήλωση των μισθών και συντάξεων, η ανεργία, η άγρια φορολόγηση των εργαζόμενων και φτωχών αυτοαπασχολουμένων, η αφαίρεση εργατικών, κοινωνικών και δημοκρατικών δικαιωμάτων. H όποια «επιτυχία» τους, αφορά αποκλειστικά τα κέρδη και υπερκέρδη της ευρωπαϊκής πλουτοκρατίας και είναι σε ευθεία αντίθεση με τα εργατικά και λαϊκά συμφέροντα. H Ευρωπαϊκή Kεντρική Tράπεζα, ως γνήσιο όργανο του ευρωπαϊκού κεφαλαίου, καλείται να διαδραματίσει έναν πιο ενεργό και αποτελεσματικό ρόλο σε αυτήν την κατεύθυνση, με αντιλαϊκά μέτρα όπως η αύξηση των επιτοκίων κλπ.

Oι επισημάνσεις και ανησυχίες ωστόσο του ψηφίσματος για τη νομισματική «αναταραχή» και τα προβλήματα «συνοχής» της Ευρωένωσης που συνεχίζονται και διευρύνονται, επιβεβαιώνουν την εκτίμησή μας για τις συνεχείς και αναπόφευκτες κρίσεις του καπιταλιστικού συστήματος και του ανισόμετρου τρόπου που αναπτύσσεται και για την ανάγκη ανατροπής και αντικατάστασής του από σύστημα σχεδιασμένης λαϊκής οικονομίας, με το λαό στην εξουσία, την ανάγκη ρήξης και αποδέσμευσης από την ιμπεριαλιστική ΕΕ. Φιλολαϊκός δρόμος ανάπτυξης στα πλαίσιά της δεν μπορεί να υπάρξει.

 

8. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
  

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.15 και επαναλαμβάνεται στις 15.00)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. PÖTTERING
Προέδρου

 

9. Ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (EGNOS και Galileo) (υπογραφή της πράξης)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Κύριε Προεδρεύων, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, με αυτήν τη δημόσια υπογραφή της νομικής πράξης για το πρόγραμμα Galileo τονίζουμε τη σημασία που προσδίδουμε στα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης EGNOS και Galileo. Ο κανονισμός που υπογράφεται σήμερα αποτελεί μια σημαντική υπόμνηση ότι πολλοί στόχοι μπορούν να επιτευχθούν μόνο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι από την ξεχωριστή δράση μεμονωμένων κρατών μελών. Τα EGNOS και Galileo μπορούν και θα παράσχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα μέσα ώστε να δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή εναλλακτική και συμπλήρωμα σε άλλα συστήματα. Ταυτόχρονα, θα μας δώσουν τη δυνατότητα να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας μας σε μείζονα στρατηγικά τεχνολογικά πεδία.

Το Galileo θα αποτελείται από ένα δίκτυο 30 δορυφόρων και υποδομή επίγειου ελέγχου. Το κείμενο του κανονισμού που θα υπογράψουμε σήμερα είναι το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία κατά την πρώτη ανάγνωση.

Τα θεσμικά όργανα βρήκαν λύσεις που κατέστησαν εφικτή τη συγκρότηση ενός τόσο πολύπλοκου τεχνικού συστήματος, ιδιαίτερα συμφωνώντας για την κοινοτική χρηματοδότηση ύψους 3,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ως εκ τούτου, το Galileo θα μπορέσει να λειτουργήσει από το 2013 το αργότερο.

Ως Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμότατες ευχαριστίες μου στην πρόεδρο της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, Angelika Niebler, και την εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Etelka Barsi-Pataky, για τις επιτυχείς προσπάθειές τους, καθώς και στη σλοβενική Προεδρία για τη μεγάλη προσήλωσή της σε αυτόν τον πολύ σημαντικό στρατηγικό φάκελο.

(Χειροκροτήματα)

Ελπίζω επίσης ότι αυτή η δημόσια υπογραφή θα υπογραμμίσει την πρόθεσή μας να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με σθένος και προσήλωση για να επιτύχουμε αληθινή πρόοδο για τους πολίτες μας. Σας ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ, καθώς και για την προσοχή σας.

Καλώ τώρα στο βήμα τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου, Jean-Pierre Jouyet.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Jouyet, Προεδρεύων του Συμβουλίου. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, πλέον θα είναι εφικτό να επαληθεύουμε ακριβείς πληροφορίες θέσης και χρόνου με το σύστημα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης που εγκαινιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος. Μαζί με εσάς, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να απονείμω κι εγώ τα εύσημα στη σλοβενική Προεδρία, η οποία οδήγησε σε επιτυχή έκβαση αυτήν τη δύσκολη συμφωνία. Θα ήθελα επίσης να απονείμω τα εύσημα στην κ. Niebler, πρόεδρο της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, στην εισηγήτριά σας και σε εκείνους τους επιφανείς βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έκαναν εφικτή την έγκριση αυτού του κανονισμού.

Είναι ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός αυτό που κάνουμε σήμερα με την έγκριση του κανονισμού για το Galileo. Θα κάνει εφικτή την ανάπτυξη του δημοσίως χρηματοδοτούμενου παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος εντοπισμού θέσης. Όπως είπε ο κ. Pöttering, αυτό το σύστημα βασίζεται σε ένα σύνολο 30 δορυφόρων και επίγειων σταθμών, και θα παρέχει στους χρήστες, σε πολλούς τομείς, πληροφορίες για την τοποθεσία τους. Επομένως, για πολλούς από τους πολίτες μας αυτή είναι μια ένδειξη της πραγματικής προόδου που σημειώνεται στην Ευρώπη.

Δεν διασφαλίζει μόνο την ανεξαρτησία μας, παρέχοντας ένα σήμα που θα μπορούσε να αντικαταστήσει το αμερικανικό σήμα GPS, για παράδειγμα όταν αυτή η υπηρεσία δεν λειτουργεί, αλλά πηγαίνει πολύ πιο μακριά, αφού θα παρέχει υπηρεσίες που δεν είναι επί του παρόντος διαθέσιμες μέσω GPS: τον εντοπισμό ανθρώπων που βρίσκονται σε κίνδυνο, κάτι που είναι επίσης ουσιώδες για τον ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει η Ευρώπη σε σχέση με τους πολίτες της, ή τη δημιουργία μιας υπηρεσίας ασφάλειας της ζωής, που ενδείκνυται ιδιαιτέρως για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας. Το Galileo θα έχει, συνεπώς, χειροπιαστά αποτελέσματα στην καθημερινή ζωή των πολιτών μας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Επίτροπος και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος ξεκίνησαν τη διαδικασία επιλογής για εταιρείες που θα αναμειχθούν στην ανάπτυξη των διαφόρων ομάδων στις οποίες θα ανατεθεί η εφαρμογή του συστήματος· η δημιουργία του Galileo έχει επίσης προφανώς μεγάλη σημασία για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Συνολικά, η διαχείριση του προγράμματος Galileo θα τεθεί υπό τον πολιτικό έλεγχο του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι η γαλλική Προεδρία είναι αποφασισμένη να εργαστεί πολύ στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· προτείνει τη συνεδρίαση, το συντομότερο δυνατόν, της διοργανικής ομάδας Galileo, της GIP, που περιλαμβάνει τα τρία θεσμικά όργανα της ΕΕ –Επιτροπή, Κοινοβούλιο και Συμβούλιο–, προκειμένου να συζητηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή εφαρμογή του εν λόγω προγράμματος, που είναι πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Ο κ. Jouyet και εγώ θα προβούμε τώρα στην υπογραφή του κανονισμού για το Galileo, και καλώ την Επίτροπο, κ. Ferrero-Waldner, την κ. Angelika Niebler, πρόεδρο της Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, και την εισηγήτρια, κ. Etelka Barsi-Pataky, να πλησιάσουν και να κάνουν το ίδιο.

(Υπογραφή του κανονισμού σχετικά με το πρόγραμμα Galileo)

(Χειροκροτήματα)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. ONESTA
Αντιπροέδρου

 

10. Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

11. Η κατάσταση στην Κίνα μετά τον σεισμό και πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την κατάσταση στην Κίνα μετά τον σεισμό και πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Jouyet, Προεδρεύων του Συμβουλίου. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η Κίνα είναι στρατηγικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πολιτικές και εμπορικές μας σχέσεις είναι ιδιαιτέρως ισχυρές· θα υπογράμμιζα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Κίνας.

Η συμμετοχή της Κίνας σε διεθνές επίπεδο, όπως στη διευθέτηση σημαντικών περιφερειακών και παγκόσμιων ζητημάτων, έχει μεγάλη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ένωση επίσης σκοπεύει να ενθαρρύνει την ανάπτυξη και τις μεταρρυθμίσεις στην Κίνα προς όφελος όχι μόνο της ίδιας της χώρας, αλλά και, δεδομένου του μεγέθους της, ολόκληρου του πλανήτη. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, παρακολουθήσαμε με μεγάλη ανησυχία τις επιπτώσεις του σεισμού που έπληξε την επαρχία Σετσουάν τον περασμένο Μάιο και αποτιμήσαμε το μέγεθος αυτής της καταστροφής· με περισσότερους από 70 000 νεκρούς και 18 000 αγνοούμενους, ο τελικός φόρος αίματος, δυστυχώς, είναι πιθανό να ξεπεράσει τις 80 000. Επιπλέον, πάνω από 5 εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν τα σπίτια τους. Επί αρκετές εβδομάδες, ο σεισμός και οι τεράστιες ανθρώπινες και υλικές ζημιές έκαναν την Κίνα να κινητοποιήσει ολόκληρο τον κρατικό μηχανισμό της, και η διεθνής κοινότητα αναγνώρισε τις προσπάθειες που κατέβαλε η χώρα προκειμένου να ανταποκριθεί γρήγορα και αποτελεσματικά στην καταστροφή.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανταποκρίθηκε γρήγορα παρέχοντας ανθρωπιστική βοήθεια· ο κοινοτικός μηχανισμός πολιτικής προστασίας ενεργοποιήθηκε άμεσα στις 13 Μαΐου για να συντονίσει τις συνεισφορές σε είδος των κρατών μελών· η βοήθεια, συνολικού ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ, που προσφέρθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών –εκ των οποίων 2,2 εκατομμύρια ευρώ προσφέρθηκαν από την Επιτροπή–, διοχετεύτηκε μέσω του Ερυθρού Σταυρού.

Σε γενικές γραμμές, πιστεύουμε ότι η Κίνα διαδραμάτισε αποτελεσματικό ρόλο κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων αρωγής και ότι με τη βοήθεια της διεθνούς κοινότητας καταβάλλει αξιόλογες προσπάθειες για να μετριάσει τις επιπτώσεις της καταστροφής. Οι κινεζικές αρχές ήταν πολύ ανοικτές στην ξένη βοήθεια και στην κάλυψη αυτού του γεγονότος από τα μέσα επικοινωνίας· επομένως, τους απονέμουμε τα εύσημα για τις εξαιρετικές προσπάθειες αρωγής και ανοικοδόμησης.

Από την άλλη πλευρά, όπως γνωρίζετε, όλοι μας παρακολουθήσαμε στενά και με αρκετή ανησυχία τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στο Θιβέτ και συνεχίζουμε να παρακολουθούμε από κοντά τις περαιτέρω εξελίξεις στην περιοχή. Στη δήλωση που έγινε από τη σλοβενική Προεδρία στις 17 Μαρτίου εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΕ εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία της σχετικά με τις συνεχιζόμενες αναφορές για αναταραχή στο Θιβέτ και εξέφρασε τη βαθιά συμπαράστασή της και συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Έκανε έκκληση για συγκράτηση από όλες τις πλευρές και προέτρεψε τις κινεζικές αρχές να αποφύγουν τη χρήση βίας, ζητώντας επίσης από τους διαδηλωτές να σταματήσουν τη βία.

Στα διαβήματά μας προς τις κινεζικές αρχές ζητήσαμε να ξεκινήσει διάλογος με τον Δαλάι Λάμα, προκειμένου να συζητηθούν βασικά ζητήματα, όπως η διαφύλαξη της κουλτούρας, της θρησκείας και των παραδόσεων του Θιβέτ. Ζητήσαμε επίσης να υπάρξει διαφανής πληροφόρηση και να επιτραπεί ελεύθερη πρόσβαση στο Θιβέτ στα μέσα επικοινωνίας, σε διπλωμάτες, τουρίστες και οργανισμούς των ΗΕ. Το Θιβέτ άνοιξε και πάλι για τους τουρίστες στα μέσα Ιουνίου.

Χαιρετίσαμε επίσης την ανεπίσημη συνάντηση που είχαν στις 4 Μαΐου οι κινεζικές αρχές και οι απεσταλμένοι του Δαλάι Λάμα· πιστεύουμε ότι είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και έχουμε εκφράσει την ελπίδα ότι αυτό θα οδηγήσει σε περαιτέρω γύρο εποικοδομητικού διαλόγου με τον Δαλάι Λάμα. Οι κινεζικές αρχές και οι εκπρόσωποι του Δαλάι Λάμα συναντήθηκαν ξανά στις 1, 2 και 3 Ιουλίου στο Πεκίνο. Είναι, φυσικά, πολύ νωρίς για να σχολιάσουμε αυτόν τον πρόσφατο γύρο συνομιλιών, όμως ελπίζουμε ότι και οι δύο πλευρές θα προχωρήσουν με εποικοδομητικό τρόπο.

Οι κινεζικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι η κεντρική κυβέρνηση στο Πεκίνο και ο εκπρόσωπος του Δαλάι Λάμα συμφώνησαν να συνεχίσουν τις επαφές και τις διαβουλεύσεις τους· εξέφρασαν επίσης την ελπίδα να μπορέσει να ανοίξει το Θιβέτ για τους δημοσιογράφους και άλλους ανθρώπους στο εγγύς μέλλον, με την αποκατάσταση της δημόσιας τάξης στην επαρχία.

Σε ό,τι αφορά την παρουσία στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων, κάθε κράτος μέλος θα καθορίσει το επίπεδο στο οποίο επιθυμεί να εκπροσωπηθεί. Επιτρέψτε μου να επισημάνω αναφορικά με αυτό ότι η Κίνα ανέφερε αρκετές φορές ότι θα επιφυλάξει θερμή υποδοχή σε όλους τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μετά από διαβουλεύσεις με όλους τους ομολόγους του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανακοίνωσε την πρόθεσή του να παραστεί στην τελετή έναρξης με τη διπλή ιδιότητά του ως Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας και Προεδρεύοντος του Συμβουλίου.

Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώνονται οι πληροφορίες που ήθελα να σας μεταφέρω σήμερα.

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, Μέλος της Επιτροπής. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, είμαι πεπεισμένη ότι οι στρατηγικές σχέσεις ΕΕ-Κίνας είναι ζωτικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και πιστεύω ότι είναι και για την Κίνα, όπως και για τον υπόλοιπο κόσμο.

Κοιτώντας πίσω, η περασμένη άνοιξη αποτέλεσε μια δοκιμασία για τις σχέσεις ΕΕ-Κίνας. Η αναταραχή στο Θιβέτ οδήγησε σε εκτεταμένες διαμαρτυρίες στην Ευρώπη και στην παρακώλυση της λαμπαδηδρομίας της ολυμπιακής φλόγας σε αρκετές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Τα τελευταία γεγονότα, με τη σειρά τους, οδήγησαν σε ένα κύμα εθνικιστικού αισθήματος στην Κίνα και σε αντιευρωπαϊκά αισθήματα, που μεταφράστηκαν σε εκστρατείες για μποϊκοτάζ εναντίον ευρωπαϊκών συμφερόντων στην Κίνα. Κατά συνέπεια, η ανησυχία εντεινόταν σχετικά με το διευρυνόμενο χάσμα ανάμεσα στην κινεζική και την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη και στην αντίληψη της μίας για την άλλη.

Αυτές οι εξελίξεις ήταν, ευτυχώς, μάλλον πρόσκαιρες. Δύο γεγονότα έπαιξαν αποφασιστικό ρόλο στην ανατροπή της αναδυόμενης τάσης. Το ένα ήταν η επίσκεψη της Επιτροπής στο Πεκίνο το διάστημα 24-26 Απριλίου, στην οποία συμμετείχα με τον Πρόεδρο Barroso. Το άλλο ήταν ο αντίκτυπος του τρομερού σεισμού που έπληξε την επαρχία του Σετσουάν τον Μάιο.

Επιτρέψτε μου να τα πάρω με τη σειρά. Πρώτον, η επίσκεψή μας στα τέλη Απριλίου επικεντρώθηκε στη βιώσιμη ανάπτυξη και την αλλαγή του κλίματος, αλλά επίσης αποτέλεσε μια ευκαιρία για έκφραση των ανησυχιών της ΕΕ σχετικά με την κατάσταση στο Θιβέτ απευθείας στην κινεζική ηγεσία. Θα θυμάστε ότι όταν μίλησα σε αυτό το Σώμα στις 26 Μαρτίου ζήτησα την επανέναρξη των συνομιλιών ανάμεσα στους εκπροσώπους του Δαλάι Λάμα και της κινεζικής κυβέρνησης. Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τον Απρίλιο ο Πρόεδρος Hu Jintao μας ανακοίνωσε ότι η Κίνα σύντομα θα άρχιζε εκ νέου συνομιλίες με τους εκπροσώπους του Δαλάι Λάμα. Αυτό ήταν ένα βασικό αίτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτή η έκβαση της επίσκεψής μας στο Πεκίνο απέδειξε ότι η συνεπής προσέγγιση της Επιτροπής για εποικοδομητικό διάλογο με την Κίνα είχε αισθητά αποτελέσματα και ήταν έτσι μια σωστή προσέγγιση.

Το άλλο γεγονός που σηματοδότησε μια αποφασιστική καμπή στις σχέσεις της Κίνας με τον υπόλοιπο κόσμο ήταν, όπως αναφέρθηκε ήδη από τον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, ο σεισμός στο Σετσουάν. Το μέγεθος της ανθρώπινης καταστροφής που προκλήθηκε από τον σεισμό και η δοκιμασία των ανθρώπων ήταν τεράστια: 70 000 άνθρωποι αναφέρθηκαν ως νεκροί και περίπου 10 εκατομμύρια εκτοπίστηκαν.

Αυτό προκάλεσε ένα ξέσπασμα της διεθνούς συμπαράστασης και υποστήριξης για τα θύματα. Το σημαντικότερο, η κινεζική κυβέρνηση αντέδρασε με γρήγορο και καλά συντονισμένο τρόπο απέναντι στον σεισμό, διαθέτοντας πάνω από 130 000 στρατιώτες για τη διάσωση και την παροχή ελεύθερης πρόσβασης στον Τύπο στις πληγείσες περιοχές. Αυτή η αντίδραση έριξε ένα πιο θετικό φως στη σύγχρονη Κίνα.

Ο Προεδρεύων του Συμβουλίου ανέφερε ήδη ότι ως Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά κάναμε τη δωρεά μας και συνεπώς δεν χρειάζεται να πω κάτι για αυτό. Επιτρέψτε μου να μεταβώ αμέσως στην κατάσταση όπως είναι σήμερα.

Τρία γεγονότα ανάμεσα στο παρόν και στο τέλος του έτους θα έχουν αποφασιστικό αντίκτυπο στις σχέσεις ΕΕ-Κίνας από την κινεζική πλευρά, και νομίζω το ίδιο και για εμάς: οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Πεκίνου, η διάσκεψη κορυφής της ASEM, που θα διεξαχθεί στο Πεκίνο στις 24 και 25 Οκτωβρίου, και η διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Κίνας, που πρόκειται να πραγματοποιηθεί την 1η Δεκεμβρίου στη Γαλλία. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου η κινεζική ηγεσία θα είναι ιδιαιτέρως δεκτική στα μηνύματα που έρχονται από το εξωτερικό. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, πρέπει να αποφύγουμε τις όποιες παρανοήσεις και να συνεχίσουμε την πολιτική των εποικοδομητικών συναντήσεων.

Η κατάσταση στο Θιβέτ θα εξακολουθήσει να προσελκύει την προσοχή κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών. Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι είμαστε πίσω σε μία κατάσταση προ της 14ης Μαρτίου, καθώς οι συνομιλίες ανάμεσα στην κινεζική κυβέρνηση και τους εκπροσώπους του Δαλάι Λάμα ξεκίνησαν εκ νέου στις αρχές Μαΐου, και ένας νέος γύρος συνομιλιών πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα· όμως συμφωνώ ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε μια πλήρη εκτίμηση. Θα εξακολουθήσουμε να παροτρύνουμε και τις δύο πλευρές να συνεχίσουν τις συνομιλίες τους με γόνιμο και αποτελεσματικό τρόπο.

Τον περασμένο μήνα, στις 24 Ιουνίου, η Κίνα έκανε άλλο ένα θετικό βήμα, επιτρέποντας και πάλι την πρόσβαση για τους ξένους τουρίστες στο Θιβέτ. Παρότι ελεγχόμενες επισκέψεις από διπλωμάτες και ξένους δημοσιογράφους πραγματοποιούνται από τον Μάρτιο, συνεχίζουμε να τους πιέζουμε να επιτρέψουν την πλήρη πρόσβαση για τους ξένους δημοσιογράφους.

Αναφορικά με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, όλοι ελπίζουμε ότι θα αποτελέσουν μια ευκαιρία για την Κίνα και τον κόσμο να έρθουν πιο κοντά. Ευελπιστούμε στην επιτυχία της Κίνας σε αυτό.

Η διάσκεψη κορυφής της ASEM τον Οκτώβριο, στην οποία θα συμμετέχω, θα είναι μια καλή ευκαιρία για να υπογραμμίσουμε τις σχέσεις μας με την Κίνα και, με την ευκαιρία αυτή, να θέσουμε επί τάπητος όλα τα σημαντικά παγκόσμια ζητήματα.

Εν κατακλείδι, ελπίζω ότι στην επόμενη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Κίνας συγκεκριμένα, θα μπορέσουμε να σημειώσουμε πραγματική πρόοδο σε αρκετά ζητήματα αμοιβαίας σπουδαιότητας, όπως η αλλαγή του κλίματος, οι συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για τη σύναψη της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Κίνας, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα οικονομικά και εμπορικά ζητήματα. Αυτοί είναι οι στόχοι μας από τώρα έως την 1η Δεκεμβρίου. Νομίζω ότι είναι σημαντικό η στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Κίνας να συνεχίσει να αναπτύσσεται με σταθερό ρυθμό, ο οποίος να λαμβάνει υπόψη τις ανησυχίες που υπάρχουν.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Jarzembowski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, κυρία Επίτροπε, η Ομάδα μου επιθυμεί να αναφερθεί στο ψήφισμα σχετικά με τη φυσική καταστροφή στην Κίνα και την κατάσταση στο Θιβέτ, που με μεγάλη πλειοψηφία ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 22 Μαΐου του τρέχοντος έτους.

Η Ομάδα ΕΛΚ-ΕΔ επικροτεί τη μεγάλη προσήλωση της κινεζικής κυβέρνησης στην ανοικοδόμηση των περιοχών που επλήγησαν από τον σεισμό. Ταυτόχρονα, όμως, περιμένουμε από την κινεζική κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι τα καινούργια σπίτια και τα άλλα νέα κτίρια θα κατασκευαστούν ώστε να αντέχουν σε σεισμικές δονήσεις, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε το λυπηρό γεγονός ότι οι κατασκευαστικές ατέλειες οδήγησαν στην κατάρρευση πολλών σχολείων και ότι πολλοί μαθητές έχασαν τη ζωή τους. Αναμένουμε να ερευνηθεί αυτό το ζήτημα και οι υπεύθυνοι να κληθούν να λογοδοτήσουν.

Η Ομάδα ΕΛΚ-ΕΔ σημειώνει με σοβαρή ανησυχία ότι η κινεζική κυβέρνηση δεν έχει επωφεληθεί ακόμα της ευκαιρίας που προσφέρει η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων προκειμένου να βελτιώσει τον σεβασμό των καθολικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα. Στη χώρα ο εκφοβισμός των κινέζων πολιτών και οι περιορισμοί σε εκπροσώπους των μέσων επικοινωνίας φαίνονται να είναι ακόμη πιο διαδεδομένοι στην περίοδο προετοιμασίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Για τον λόγο αυτό, ζητάμε από την κινεζική κυβέρνηση να αποκαταστήσει τα καθολικά ατομικά δικαιώματα, ιδιαίτερα την ελευθερία του Τύπου, έγκαιρα σε σχέση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και να συνεχίσει να τα εγγυάται και μετέπειτα.

(Χειροκροτήματα)

Τέλος, η Ομάδα ΕΛΚ-ΕΔ ζητά από την κινεζική κυβέρνηση να επιδείξει καλή θέληση στις τρέχουσες συνομιλίες με τον Δαλάι Λάμα και να τις οδηγήσει σε θετική έκβαση, που θα πρέπει να περιλαμβάνει πρόβλεψη για πολιτιστική αυτονομία του Θιβέτ. Θεωρούμε απαράδεκτο το γεγονός η κινεζική κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει αυτές τις συνομιλίες για να διευκολυνθεί κατά την περίοδο προετοιμασίας των Ολυμπιακών Αγώνων, μόνο και μόνο για να τις διακόψει μετά.

Αναμένουμε ένα αποτέλεσμα που θα προαγάγει την πολιτιστική αυτονομία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Θιβέτ.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Libor Rouček, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (CS) Κυρίες και κύριοι, καταρχάς, θα ήθελα να εκφράσω τον θαυμασμό μου για τον τρόπο με τον οποίο οι κινεζικές αρχές χειρίζονται τον αντίκτυπο του καταστροφικού σεισμού που συντάραξε την επαρχία του Σετσουάν και έπληξε σχεδόν 10 εκατομμύρια ανθρώπους. Χαιρετίζω το γεγονός ότι η Κίνα αμέσως άνοιξε τα σύνορά της στην ξένη βοήθεια και μπορώ να υποσχεθώ, εξ ονόματος της Ομάδας ΕΣΚ, ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε η ευρωπαϊκή βοήθεια να υλοποιηθεί με γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο. Αναφορικά με το Θιβέτ, χαιρετίζω την επανέναρξη των επαφών και τους δύο γύρους συνομιλιών που διεξήχθησαν μεταξύ των κινεζικών αρχών και των απεσταλμένων του Δαλάι Λάμα. Νομίζω ότι είναι μια καλή αρχή, εάν λάβουμε υπόψη τα γεγονότα του Μαρτίου, και πιστεύω επίσης ότι αυτές οι επαφές και οι συνομιλίες θα συνεχιστούν μέχρι να βρεθεί μια λύση αποδεκτή και από τις δύο πλευρές. Η Κίνα πρόσφατα άνοιξε και πάλι το Θιβέτ στους ξένους τουρίστες και, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, περισσότεροι από 1 000 Θιβετιανοί που κρατούνταν μετά τις διαδηλώσεις του Μαρτίου έχουν ήδη αφεθεί ελεύθεροι. Παρόλα αυτά, θέλω να ζητήσω από τις κινεζικές αρχές να δώσουν στις οικογένειες όσων είναι ακόμα υπό κράτηση τουλάχιστον κάποιες πληροφορίες σχετικά με το πού βρίσκονται. Όσον αφορά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, εύχομαι τόσο στην Κίνα όσο και στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή καλούς και επιτυχημένους αγώνες, διότι είμαι βέβαιος ότι αυτοί οι αγώνες, εάν οργανωθούν με επιτυχία, μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κανένας εδώ δεν αμφισβητεί τη σημασία των κάθε είδους σχέσεων με την κινεζική κυβέρνηση και ακόμη λιγότερο την αλληλεγγύη που προέκυψε από τον σεισμό. Η δήλωση που έκανε ο Προεδρεύων του Συμβουλίου εγείρει, ωστόσο, ένα πρόβλημα. Αυτή η δήλωση δεν αναφέρει απολύτως τίποτα για τον ρόλο που μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει αυτή η Ένωση στην προαγωγή των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων όλων όσοι διαμένουν στο κινεζικό έδαφος, στο Θιβέτ, και όχι μόνο στο Θιβέτ.

(Χειροκροτήματα)

Θα ήθελα να πω δυο λόγια για αυτό, διότι ειδάλλως το να χαιρετίζουμε το γεγονός ότι επετράπη και πάλι η είσοδος σε ξένους τουρίστες, χωρίς να πούμε τίποτα για όλα όσα συνέβησαν, για τις καταδίκες, τις δημόσιες δίκες, τη στρατιωτικοποίηση της Λάσα όταν περνούσε από εκεί η ολυμπιακή φλόγα, τις ελευθερίες που εξακολουθούν να απαγορεύονται, τα βασανιστήρια που συνεχίζουν να γίνονται ελεύθερα, είναι μάλλον ένας μονόπλευρος τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος. Η αντίδραση σε αυτήν τη μονόπλευρη προσέγγιση μπορεί κάλλιστα να χαρακτηριστεί αφελής, ιδεαλιστική και άσκοπη, καθώς υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται για σοβαρά πράγματα και για καλές σχέσεις με την Κίνα, και, από την άλλη, υπάρχουν κάποιοι που σκέφτονται για αφελή και αντιφατικά πράγματα, δηλαδή εμείς.

Αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας δήλωσης όπως αυτή που κάνατε: δεν αναφέρατε τους Ουιγούρους απλώς επειδή δεν έχουν έναν διεθνικό ηγέτη που να υποστηρίζει τη μη χρήση βίας, όπως ο Δαλάι Λάμα, και πιστεύω ότι αυτό είναι σοβαρό όταν μιλάμε για την Κίνα. Αυτή η Ευρώπη είναι η Ευρώπη που λέει, τη στιγμή που συμβαίνουν όλα αυτά: «Είναι στην ευχέρεια του κάθε αρχηγού κράτους να αποφασίσει εάν θα πάει ή όχι, και εμείς οι Γάλλοι στο μεταξύ συμβουλευτήκαμε τους εταίρους μας και θα πάμε ως Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Τι Προεδρία είναι αυτή; Τι Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή; Αυτή είναι η Ευρώπη των εθνών και η Κίνα δικαίως θα θεωρήσει ότι η Ευρώπη των εθνών στερείται της ικανότητας να διατυπώσει μια πολιτική ικανή να την αναγκάσει να κάνει οτιδήποτε θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα των Κινέζων και άλλων πολιτών.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Είναι πολύ δύσκολο να ζητήσω από έναν ομιλητή να διακόψει, ιδιαίτερα όταν αυτός βρίσκεται εν τη ρύμη του λόγου, όμως, σας παρακαλώ, προσπαθήστε να τηρείτε τον χρόνο ομιλίας σας.

 
  
MPphoto
 
 

  Hanna Foltyn-Kubicka, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα για άλλη μία φορά να επιστήσω την προσοχή σας στην αναμφισβήτητα καταστροφική πολιτική κατάσταση στο Θιβέτ. Όσο πλησιάζουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, οι αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας εντείνουν τις πολιτικές τους σε σχέση με την επαρχία αυτή. Η αποστολή του στρατού σε θιβετιανές μονές με το πρόσχημα της αναζήτησης όπλων και τρομοκρατών έχει γίνει συνήθης πρακτική. Το αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών είναι η κατάσχεση έργων τέχνης που έχουν συγκεντρωθεί σε αυτές τις τοποθεσίες, και αυτό συνοδεύεται από την καταστροφή των θρησκευτικών αντικειμένων. Οι πληροφορίες από ανεξάρτητα ερευνητικά ινστιτούτα και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφέρουν το τελευταίο ανάλογο περιστατικό που σημειώθηκε στη μονή Tsendrok, στην επαρχία Amdo Maima. Οι Αγώνες ξεκινούν σε λιγότερο από έναν μήνα. Κάθε μέρα που περνά αποδεικνύει ότι η πεποίθησή μας ότι θα υπήρχαν αλλαγές στην κινεζική εσωτερική πολιτική λόγω των Αγώνων ήταν αβάσιμη. Ελπίζω, ωστόσο, ότι το συμφέρον της Ευρώπης σε αυτό το θέμα δεν θα σβήσει μαζί με την ολυμπιακή φλόγα στο Πεκίνο.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, συγχαρητήρια για το ότι κάνατε την υποκρισία, τα ψέματα και τις ηθικολογίες ένα ολυμπιακό γεγονός. Φτάνει πια! Συμπεριφέρεστε όπως έκαναν οι κυβερνήσεις επί χρόνια ενώπιον του σοβιετικού κομμουνιστικού ολοκληρωτισμού. Είναι πάντα η ίδια παλιά ιστορία και το ίδιο παλιό «παραμύθι» που λέτε σε εμάς εδώ.

Μιλάτε για την κατάσταση των διαπραγματεύσεων. Εάν ρωτήσετε τους Θιβετιανούς πώς πήγαν οι διαπραγματεύσεις, θα σας πουν ότι υποβλήθηκαν σε συνεχή ταπείνωση καθόλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και αντιμετώπισαν συνεχιζόμενο εκβιασμό –ως προς αυτό ο Δαλάι Λάμα και οι εκπρόσωποί του έτυχαν της ίδιας μεταχείρισης που επεφύλαξε ο Μπρέζνιεφ στον Ντούμπτσεκ– που έλεγε ότι «αν κουνηθείτε, σας “φάγαμε” όλους». Αυτό ειπώθηκε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, και τώρα ο Προεδρεύων του Συμβουλίου, ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, θα πει: «Μπράβο, Κίνα! Μας δείχνεις τι να κάνουμε όταν κάποιος κουνιέται». Αυτή είναι η κινεζική πομπώδης απάντηση, ακριβώς όπως η φράση του Σαρκοζί «να γίνει εκκαθάριση των προαστίων με σωλήνα υψηλής πίεσης» ήταν μια πομπώδης απάντηση.

Αυτή είναι η αλήθεια· και μετά λέτε ότι αυτή είναι μια Ευρώπη με αξίες. Σε ποια βάση, πότε και πώς; Λοιπόν, τώρα που είναι όλοι παρόντες –και αυτή είναι Μαύρη Τετάρτη για αυτό το Σώμα– θα συγχαρώ τον Πρόεδρο της Σοσιαλιστικής Ομάδας και τον Πρόεδρο της Ομάδας ΕΛΚ-ΕΔ, είναι όλοι τους εδώ. Για να πούμε τι ακριβώς; Για να πούμε τι σήμερα εδώ; Όλοι μου λένε ότι «τα πράγματα θα βελτιωθούν χάρη στους Ολυμπιακούς Αγώνες».

Το 2001 είπαμε ότι εάν δώσουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες στους Κινέζους, τα πράγματα θα βελτιωθούν. Τίποτα δεν έχει γίνει από το 2001 και τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Συνεπώς, τι μας λέτε; Ότι σε τέσσερις εβδομάδες τα πράγματα θα καλυτερέψουν; Γιατί να γίνει αυτό; Οι Κινέζοι υπερισχύουν. Το κινεζικό κομμουνιστικό κόμμα υπερισχύει. Όσο πιο σκληροί γίνονται, τόσο πιο βαθιά υποκλίνεστε και όσο πιο πολύ υποκλίνεστε, τόσο περισσότερο θριαμβεύουν.

Γιατί πιστεύετε ότι αυτό θα αλλάξει; Θα ελέγχουν τα πάντα στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα ελέγχουν τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, θα ελέγχουν τα τηλεοπτικά δίκτυα, αλλά δεν θα ελέγχουν τον Σαρκοζί, αυτό είναι αλήθεια. Θα τον καλέσουν μέχρι και σε δείπνο με κινέζικα ξυλάκια. Θα είναι πολύ ωραία. Θα τον καλοπιάσουν και θα συμπεριφέρονται πολύ διαχυτικά. Στη συνέχεια, ο Σαρκοζί θα πει: «αυτό είναι τρεις πυρηνικοί σταθμοί και 36 τρένα μεγάλης ταχύτητας», και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Αυτό είναι αποτροπιαστικό. Είναι αξιοκαταφρόνητο και πιστεύω ότι εάν η Ευρώπη δεν ξυπνήσει, εάν συνεχίσουμε να βγάζουμε προς τα έξω την εικόνα μιας Ευρώπης εμπόρων, ανίκανων να προασπίσουν τα πλέον θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρώπη ή οπουδήποτε στον κόσμο, τότε δεν αξίζει τον κόπο να οικοδομήσουμε την Ευρώπη και αυτό είναι που πρέπει να πούμε στον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου.

(Ζωηρά χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (CS) Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είναι πάντα πιο δύσκολο να δούμε το δοκάρι στο δικό μας μάτι παρά την ακίδα στο μάτι ενός άλλου. Κατά πρώτον, θα ήθελα να εκφράσω τη συμπαράστασή μου στα θύματα αυτής της τεράστιας καταστροφής και επίσης τον θαυμασμό μου, όπως και ο συνάδελφός μου, κ. Rouček, για τον τρόπο με τον οποίο η κινεζική κυβέρνηση αντέδρασε προκειμένου να βοηθήσει τα θύματα. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή, η οποία ήταν ασυνήθιστα γρήγορη στην παροχή οικονομικής βοήθειας, και λέγοντάς το αυτό είμαι σίγουρος ότι δεν θα υπάρξει κάποιο όριο σε αυτήν τη βοήθεια. Νομίζω ότι μιλώ για την πλειονότητα των ευρωβουλευτών όταν λέω ότι επιθυμούμε ασφαλή διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων, στο πνεύμα του τίμιου παιχνιδιού, και όχι μόνο στα στάδια. Φυσικά, σεβόμαστε τις τυπικές πτυχές της κινεζικής ιστορίας και κουλτούρας. Ωστόσο, αυτά τα δύο γεγονότα μας δίνουν περισσότερες ευκαιρίες να διεξαγάγουμε έναν εντατικότερο διάλογο και να επιτύχουμε αισθητά αποτελέσματα στις συζητήσεις με τους εταίρους μας από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, τόσο ως προς την οικολογία όσο και ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – (NL) Το απόγευμα της Τετάρτης 18 Ιουνίου είχα ραντεβού με τρεις ευυπόληπτους, φιλήσυχους κινέζους πολίτες σε ένα ξενοδοχείο στο Πεκίνο. Λιγότερο από μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη συνάντησή μας, πληροφορήθηκα ότι δύο από αυτούς είχαν συλληφθεί από την υπηρεσία ασφαλείας και ο τρίτος είχε λάβει επίσημη προειδοποίηση να μην μου μιλήσει. Οι δύο που είχαν συλληφθεί αφέθηκαν ελεύθεροι μετά από σχεδόν 31 ώρες. Η επίσημη γραμμή ήταν ότι δεν αφέθηκαν ελεύθεροι, διότι δεν είχαν συλληφθεί, απλώς είχαν «κληθεί να μιλήσουν».

Όπως και να έχει, οι κινεζικές αρχές ξεκάθαρα ήθελαν να αποτρέψουν οποιαδήποτε προσωπική επαφή μεταξύ ενός μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αυτών των τριών κινέζων πολιτών. Όμως κατανοώ απόλυτα την απεχθή συμπεριφορά τους. Το Πεκίνο προφανώς δεν περίμενε από τρεις ηγετικούς εκπροσώπους των ανθηρών προτεσταντικών εκκλησιών να «σερβίρουν» καλή προπαγάνδα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στις παραμονές αυτού του μεγαλειώδους αθλητικού θεάματος, τα μέλη των προτεσταντικών εκκλησιών που δεν είναι επισήμως καταγεγραμμένα υφίστανται ολοένα και πιο άγρια θρησκευτική καταδίωξη.

Οι προοδευτικοί ηγέτες της Κίνας προτιμούν να κρατούν κρυφές τις ανατριχιαστικές λεπτομέρειες αυτής της καταπίεσης. Φυσικά. Άλλωστε, ποια είναι η τιμή στην καταδίκη ενός απλού ιερέα του εκκλησιαστικού οίκου του Πεκίνου να κάνει καταναγκαστική εργασία; Επί τρία χρόνια έπρεπε να αφιερώνει δέκα με δώδεκα ώρες την ημέρα φτιάχνοντας μπάλες ποδοσφαίρου για τους επερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αρκετά όμως με την κινεζική μορφή καταναγκαστικής εργασίας!

Και τι να συμπεράνουμε για τους κινέζους αξιωματούχους που διέταξαν τη σύλληψη μελών των εκκλησιαστικών οίκων, επειδή έσπευσαν να παράσχουν πρακτική βοήθεια εθελοντικά και από βαθιά αλτρουιστική διάθεση στα θύματα του τρομερού σεισμού στην επαρχία Σετσουάν; Αυτό ήταν πραγματικά απαράδεκτο. Κύριε Πρόεδρε, πολύ πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων στην Κίνα θα έλεγα ότι το Πεκίνο έσβησε την ολυμπιακή φλόγα με την κατάφωρη ασέβειά του προς τα θεμελιώδη δικαιώματα!

 
  
MPphoto
 
 

  Edward McMillan-Scott (PPE-DE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ξεκινήσω εκφράζοντας τα συλλυπητήριά μου στους συγγενείς εκείνων που έχασαν τη ζωή τους και σε εκείνους που επλήγησαν από τον σεισμό.

Όμως, θέλω ιδιαιτέρως να απευθύνω τα σχόλιά μου, εάν μου επιτρέπετε, στον κ. Jouyet για τη σημερινή δήλωσή του ότι ο Πρόεδρος Σαρκοζί, που θα έρθει αύριο εδώ, θα παραστεί στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων.

Θα ήθελα να υπενθυμίσω το κύριο άρθρο στο σημερινό φύλλο της τοπικής εφημερίδας Les Dernières Nouvelles d’Alsace με τίτλο «L’Europe a capitulé» – η Ευρώπη συνθηκολόγησε. Όχι μόνο θα πάει ο Πρόεδρος Σαρκοζί στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά επίσης στις 16 Ιουνίου οι μεταδόσεις ενός ομίλου που εκπέμπει στην Κίνα μέσω του Eutelsat, με την άδεια των γαλλικών αρχών, ανεστάλησαν. Αυτό έχει ξαναγίνει στο παρελθόν. Με αυτήν την ευκαιρία εκλιπαρώ τη γαλλική κυβέρνηση να επιτρέψει στο NDTV να αρχίσει και πάλι τις μεταδόσεις του.

Υποβάλλω σήμερα στους εισηγητές των Ηνωμένων Εθνών για τα βασανιστήρια και τη θρησκευτική ελευθερία, έναν φάκελο που σχετίζεται με ορισμένους από τους ανθρώπους με τους οποίους είχα επαφή όταν ήμουν στο Πεκίνο πριν από δύο χρόνια. Ο κ. Cao Dong εξακολουθεί να βασανίζεται σε μια φυλακή στη βορειοανατολική Κίνα. Ο κ. Niu Jinping συνελήφθη ξανά στις 20 Απριλίου 2008 και υποβάλλεται σε βασανιστήρια. Η σύζυγός του, κ. Zhang Lianying, έχει βασανιστεί πολλές φορές και έχει φυλακιστεί τέσσερις φορές. Θα δημοσιεύσω στην ιστοσελίδα μου έναν φάκελο με 50 είδη βασανιστηρίων που έχει υποστεί. Ο κ. Gao Zhisheng, χριστιανός δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γνωρίζω ότι έτυχε πολύ άσχημης μεταχείρισης νωρίτερα φέτος. Παραμένει σε κατ’ οίκον περιορισμό. Ο κ. Hu Jia συνελήφθη αφότου έδωσε στοιχεία στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Πρόκειται για ένα δικτατορικό, βάναυσο και παρανοϊκό καθεστώς. Πρέπει να κρατήσουμε την πολιτική μακριά από τον αθλητισμό· πρέπει να κρατήσουμε τον κ. Σαρκοζί μακριά από το Πεκίνο.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Evans (PSE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, όπως πολλοί άνθρωποι εδώ, πριν από επτά χρόνια όταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες ανατέθηκαν στην Κίνα είχα σοβαρές επιφυλάξεις. Όμως ανατέθηκαν μόνο μετά από μια σειρά διαβεβαιώσεων που είχαν δώσει οι αρχές περί σεβασμού των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, περί τέλους στα βασανιστήρια και τις κακοποιήσεις και περί αντιμετώπισης των τεκμηριωμένων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Επιστρέφοντας γρήγορα στο παρόν, γνωρίζουμε ότι οι ανησυχίες μας είναι εξίσου μεγάλες, εάν όχι μεγαλύτερες. Άλλοι μίλησαν για τις κακοποιήσεις. Ο κ. Cappato μίλησε εύγλωττα για το Θιβέτ και μίλησαν επίσης ο κ. Cohn-Bendit και άλλοι. Γνωρίζουμε για τις παραβιάσεις της φυσικής δικαιοσύνης. Η Κίνα εκτελεί περισσότερους ανθρώπους ετησίως από ό,τι όλες οι υπόλοιπες χώρες του κόσμου μαζί. Νομίζω ότι θα είναι ντροπή για την Ευρώπη τον επόμενο μήνα εάν ο Πρόεδρος Σαρκοζί και μια σειρά αρχηγών κυβερνήσεων και προέδρων της ΕΕ και μοναρχών σταθούν εκεί και ανταλλάξουν χειραψία με τους κινέζους ηγέτες, δίνοντάς τους έτσι αξιοπιστία τη στιγμή που δεν την αξίζουν και δίνοντάς τους το πράσινο φως να συνεχίσουν στο ίδιο πνεύμα όπως έκαναν μέχρι τώρα. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες πρέπει να αφορούν το ολυμπιακό ιδεώδες και αυτά που συμβαίνουν επί του παρόντος στην Κίνα το παραβαίνουν αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Dirk Sterckx (ALDE). - (NL) Ως πρόεδρος της αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με την Κίνα, συμφωνώ με την Επίτροπο όταν λέει ότι έχουμε στρατηγικούς δεσμούς με τους Κινέζους και ότι αυτοί είναι σημαντικοί τόσο για εμάς όσο και για εκείνους. Στόχος μας είναι φυσικά οι οικονομικοί δεσμοί, αλλά περισσότερο από αυτό νομίζω ότι πρέπει να το υπογραμμίζουμε αυτό.

Υπάρχουν δύο άλλα πράγματα που θεωρώ εξίσου σημαντικά: τα ατομικά ανθρώπινα δικαιώματα και η ελευθερία έκφρασης. Αυτά είναι ζητήματα που θέτουμε εκ νέου κάθε φορά που έχουμε επαφές με την αντιπροσωπεία ή με μέλη της αντιπροσωπείας, στους κινέζους συναδέλφους μας. Διαφωνούμε, αλλά τα συζητάμε και προσπαθούμε να ανταλλάξουμε απόψεις και επιχειρήματα. Είναι δύσκολο, ενίοτε είναι σκληρή δουλειά, αλλά είναι κάτι που το Κοινοβούλιο πρέπει να συνεχίσει να κάνει αδιάκοπα.

Αν έχουμε σημειώσει πρόοδο; Πολύ λίγη και με πολύ αργό ρυθμό ίσως· αλλά νομίζω ότι έχουμε σημειώσει πρόοδο. Θα προέτρεπα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην ξεχάσει ότι πρέπει να κρατήσουμε επαφή με τους Κινέζους και να συνεχίσουμε να ανακινούμε αυτά τα ζητήματα, όσο δύσκολο, κοπιαστικό και απογοητευτικό και αν είναι μερικές φορές. Όμως νομίζω ότι είναι ο μόνος δρόμος για να πάμε μπροστά. Επειδή η μοίρα των Κινέζων θα κριθεί όχι σήμερα εδώ, σε αυτήν την Αίθουσα, αλλά στην Κίνα και από τους ίδιους του Κινέζους. Αυτούς πρέπει να πείσουμε, όχι τους εαυτούς μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Mann (PPE-DE). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, υπήρξε ένα κύμα παγκόσμιας συμπαράστασης για τα θύματα του καταστροφικού σεισμού στις 12 Μαΐου στην Κίνα. Μια σημαντική ποσότητα διεθνούς βοήθειας διοχετεύτηκε στη χώρα, όμως εντός των συνόρων της σημειώθηκαν διακρίσεις και αντι-αυτονομιστικά μέτρα παράλληλα με τις προσπάθειες ανακούφισης από την καταστροφή. Είναι παντελώς άσχετο το κατά πόσο οι άνθρωποι ανήκουν στην πλειοψηφία ή σε μία μειοψηφία – πρέπει αναμφισβήτητα να λάβουν βοήθεια. Δεν πρέπει να υπάρξουν άλλες δικαιολογίες για τον εορτασμό των διαφορών· αυτή είναι μια ανεφάρμοστη αντίληψη. Η Κίνα καλά θα κάνει να ανοίξει επιτέλους. Αυτό θα περιλάμβανε ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα μέρη της Κίνας για τους ξένους παρατηρητές και τους δημοσιογράφους. Το NTDTV, ο μόνος μη λογοκριμένος τηλεοπτικός σταθμός στην Κίνα, πρέπει να μπορέσει να ξαναρχίσει τις εκπομπές του χωρίς καθυστέρηση.

Πολλοί αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων δεν έχουν αντιδράσει ακόμα στη σύσταση που έγινε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιό μας να μην παραστούν στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων. Στηρίζουμε τη θέση που τήρησαν η Angela Merkel στη Γερμανία, ο βρετανός Πρωθυπουργός, Gordon Brown, ο δικός μας Πρόεδρος, Hans-Gert Pöttering, και άλλες ηγετικές δημόσιες προσωπικότητες, που αποφάσισαν να απουσιάσουν από την τελετή στις 8 Αυγούστου. Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Nicolas Sarkozy, είπε ότι η στάση του θα εξαρτηθεί από την έκβαση των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στους Κινέζους και του εκπροσώπους του Δαλάι Λάμα. Μέχρι τώρα οι διαπραγματεύσεις ήταν άκαρπες και έτσι θα παραμείνουν· αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να παραμείνει στο Παρίσι.

(Χειροκροτήματα)

Πριν από τους Αγώνες, επιτρέψτε μου να σας θυμίσω τα δεινά των Θιβετιανών. Μετά τις διαμαρτυρίες της 14ης Μαρτίου οι νεκροί ήταν περισσότεροι από 200 και 5 000 Θιβετιανοί φυλακίστηκαν, οι περισσότεροι από αυτούς χωρίς δίκη. Χιλιάδες τραυματίστηκαν εξαιτίας σωματικής βίας που τους ασκήθηκε στη διαδικασία της πατριωτικής επανεκπαίδευσης. Αυτό, κύριε Πρόεδρε, είναι μια υπενθύμιση προς εκείνους που ακόμα σκοπεύουν να ξεκινήσουν για το Πεκίνο.

(Χειροκροτήματα από την Ομάδα Verts/ALE)

 
  
MPphoto
 
 

  Alexandra Dobolyi (PSE). - (HU) Σας ευχαριστώ που μου δίνετε τον λόγο, κύριε Πρόεδρε. Η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων είναι μια πρόκληση από κάθε άποψη, αλλά είναι επίσης μια εξαιρετική ευκαιρία για τους κινέζους πολίτες να δείξουν στον κόσμο ότι έχουν κατανοήσει τις παγκόσμιες αξίες και το πνεύμα των Ολυμπιακών. «Ένας κόσμος, ένα όνειρο»: το σύνθημα των Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου αναδεικνύει πλήρως και εκπροσωπεί πιστά τις θεμελιώδεις αρχές των Αγώνων. Πιστεύω ότι οι Ολυμπιακοί θα αποτελέσουν μια εξαίρετη ευκαιρία για εμάς να εμβαθύνουμε και να επεκτείνουμε τη συνεργασία και τον διάλογό μας με την Κίνα σε πολλούς τομείς.

Ωστόσο, δεν πρέπει να λησμονούμε τον σεισμό του Μαΐου και την καταστροφή, που άφησε πολλές δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και εκατομμύρια αστέγους. Πρέπει να διαβεβαιώσουμε τη χώρα για την υποστήριξή μας στους δύσκολους καιρούς, αλλά πρέπει πάντα να θυμίζουμε στην ηγεσία τη σπουδαιότητα των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων και να ασκούμε εποικοδομητική κριτική σε πολλούς τομείς.

Είμαι από εκείνους που πιστεύουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεχίσει τον αποτελεσματικό διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα με την Κίνα, αλλά πρέπει να αποδεχτούμε ότι τα αποτελέσματα θα προκύψουν σιγά σιγά. Και ναι, τα αποτελέσματα έρχονται: μόλις πριν από λίγες ημέρες, μία απευθείας αεροπορική σύνδεση ξεκίνησε και πάλι ανάμεσα στην Κίνα και την Ταϊβάν μετά από διακοπή πολλών δεκαετιών. Οι συζητήσεις με τον Δαλάι Λάμα ξεκίνησαν και πάλι. Εδώ επίσης ενδιαφερόμαστε για ρεαλιστικό διάλογο, προσανατολισμένο στα αποτελέσματα, που θα λαμβάνει υπόψη τις θιβετιανές και τις κινεζικές αξίες και θα δείχνει τον δρόμο για το μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.

 
  
MPphoto
 
 

  Cornelis Visser (PPE-DE). - (NL) Κύριε Πρόεδρε, οι Ολυμπιακοί Αγώνες ξεκινούν στο Πεκίνο την 8η ημέρα του 8ου μήνα του 2008. Το οκτώ είναι τυχερός αριθμός για τον κινεζικό πολιτισμό και συνδέεται με καλή τύχη και ευημερία. Ελπίζω αυτή η ημερομηνία να αποδειχθεί τυχερή για τον λαό της Κίνας. Από οικονομικής πλευράς η Κίνα τα πηγαίνει πράγματι πολύ καλά. «Δεν έχει σημασία εάν μια γάτα είναι μαύρη ή άσπρη, αρκεί να πιάνει ποντίκια», όπως συνήθιζε να λέει ο Deng Xiaoping. Άνοιξε τη χώρα στις επενδύσεις ξένων κεφαλαιούχων. Λίγο λίγο η κινεζική οικονομία απελευθερώνεται. Η Κίνα αποτελεί τώρα αξιόπιστο εταίρο για οικονομική ανάπτυξη. Είναι ικανοποιημένη, για παράδειγμα, που το νόμισμά της σταθεροποιείται όχι μόνο απέναντι στο δολάριο, αλλά και στο ευρώ και σε άλλα νομίσματα. Η Κίνα έχει έναν εποικοδομητικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομία.

Όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα πράγματα δεν είναι καλά, δυστυχώς, και σίγουρα όχι σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα του ίδιου του πληθυσμού της Κίνας. Το βρίσκω απογοητευτικό που με την ευκαιρία ενός εορταστικού γεγονότος όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες τίθενται σε ισχύ περιορισμοί στον δορυφορικό εκφωνητή στην κινεζική γλώσσα, που μεταδίδει από τη Δύση. Ελπίζω ότι οι κινεζικές αρχές θα επωφεληθούν της ευκαιρίας να δείξουν στον λαό τους ότι οι κανόνες ισχύουν όχι μόνο στον αθλητικό στίβο, αλλά κυρίως στο επιβεβλημένο καθήκον των πολιτικών υπαλλήλων να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία έκφρασης.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Golik (PSE). - (PL) Κύριε Πρόεδρε, 69 000 άνθρωποι πέθαναν από τον σεισμό της 12ης Μαΐου 2008, περισσότεροι από 18 000 αγνοούνται και ο αριθμός των τραυματιών ξεπερνά τις 37 000. Το γεγονός αυτό συγκλόνισε όχι μόνο τους Κινέζους, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Ίσως ήμουν το μοναδικό άτομο στην Αίθουσα σήμερα που ήμουν παρών τότε: ήμουν στο Πεκίνο και στη Σανγκάη και είδα την αλληλεγγύη εκείνων των ανθρώπων, των Κινέζων, που ταυτίστηκαν με τα θύματα και την τραγωδία.

Επωφελούμενος της ευκαιρίας αυτής, θα ήθελα να εκφράσω τον θαυμασμό μου για τις χιλιάδες του προσωπικού διάσωσης και των εθελοντών από ολόκληρο τον κόσμο, από την Ταϊβάν, την Ιαπωνία, την Αυστραλία και πάνω από όλα από την Κίνα, των οποίων η αλληλεγγύη και η αφοσίωση σε αυτές τις τραγικές συνθήκες αξίζουν ειδικό έπαινο. Τα μέτρα που ελήφθησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει επίσης να αναγνωριστούν. Η κινεζική κυβέρνηση με την υποστήριξη των τοπικών αρχών διέθεσε το ποσό των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ για να βοηθηθούν τα θύματα της καταστροφής. Η συνολική ξένη ενίσχυση που έλαβε το Πεκίνο ανήλθε σε 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι περισσότεροι από αυτούς τους πόρους προήλθαν από την κινεζική διασπορά που ζει σε διάφορα μέρη του κόσμου.

Πιστεύω ότι οι ενέργειες που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένη ανθρωπιστική βοήθεια είναι πιο χρήσιμες και ότι ο διάλογος είναι πιο πετυχημένος από συνθήματα και καλέσματα για μποϊκοτάζ και διαμαρτυρίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Nirj Deva (PPE-DE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, αυτό το Σώμα πρέπει να προαγάγει την πολιτική ικανότητα, κάτι που δυστυχώς σήμερα δεν κάνει.

Δέκα εκατομμύρια άστεγοι άνθρωποι είναι τεράστια καταστροφή – η χειρότερη στον κόσμο. Είδαμε μία ανθρωποκεντρική κινεζική κυβέρνηση και ηγεσία εν δράσει σε μία περιοχή που έχει έναν από τους μεγαλύτερους πληθυσμούς, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από ένα εκατομμύριο Θιβετιανών. Σε αντίθεση με τη Βιρμανία όπου οι κυβερνώντες δεν νοιάζονταν και δεν νοιάζονται, η κινεζική κυβέρνηση εμφανώς ενδιαφέρεται για τον λαό της. Αυτό ήταν αυταπόδεικτο σε όποιον είδε την προσπάθεια ανακούφισης.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κίνα δεν μπορούν να καθοριστούν από άλλες χώρες, δυνάμεις, οργανώσεις ή λαούς στον υπόλοιπο κόσμο. Μπορούν να καθοριστούν μόνο από τα 1,3 δισεκατομμύρια του κινεζικού πληθυσμού για τους εαυτούς τους. Γνωρίζουμε καλά ότι αυτός ο πληθυσμός μπορεί να μιλήσει, μπορεί να δείξει και να εκφράσει την οργή του, και το κάνει πράγματι όταν κάτι δεν πάει καλά.

Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα βελτιώνεται και μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω. Το Κοινοβούλιο και οι συνάδελφοί μου που φωνάζουν για αυτό δεν πρόκειται να κάνει καμία διαφορά. Ως συνήθως, αυταπατώμεθα ως προς το πόσο σημαντικοί είμαστε. Ο κινεζικός λαός θα είναι αυτός που, έχοντας εξέλθει από τη φτώχεια, θα ζητήσει μεγαλύτερη δημοκρατική έκφραση για τον εαυτό του. Τετρακόσια εκατομμύρια άνθρωποι εξήλθαν από τη φτώχεια – ένα αξιοσημείωτο επίτευγμα. Όμως ο κινεζικός λαός φοβάται. Γυρνώντας την πλάτη μας σε αυτούς, όπως κάναμε με την ολυμπιακή φλόγα, εξοργίζουμε μόνο τον λαό της Κίνας, όχι την κυβέρνησή τους. Αυτή η διάκριση είναι σημαντική και πρέπει να γίνει κατανοητή.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Mikko (PSE). - (ET) Συνάδελφοι, ανά τους αιώνες το ολυμπιακό κίνημα έχει πασχίσει για έναν καλύτερο κόσμο. Το μεγάλο γεγονός που πρόκειται να ξεκινήσει στο Πεκίνο συνέβαλε να επικεντρωθεί η προσοχή στο Θιβέτ και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο διάλογος ανάμεσα στο Πεκίνο και τον Δαλάι Λάμα πρέπει οπωσδήποτε να συνεχιστεί. Δίνοντας στην Κίνα την ευκαιρία να φιλοξενήσει αυτό το παγκόσμιο αθλητικό γεγονός, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή επέβαλε την πολύ σαφή προϋπόθεση μέχρι το έτος 2008 η Κίνα να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ξέρουμε ότι αυτό δεν έχει συμβεί.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες ποτέ δεν είχαν να κάνουν αποκλειστικά με τον αθλητισμό. Οι αρχές του Ολυμπιακού Χάρτη απηχούν εκείνες της ΕΕ έως έναν σημαντικό βαθμό, αναφέρομαι στα βασικά δικαιώματα των πολιτών και τα ανθρώπινα δικαιώματα όπου δεν γίνεται κανένας συμβιβασμός. Ο Χάρτης δηλώνει ότι η διοργανώτρια χώρα χρειάζεται να υποστηρίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και να μην καταπιέζει τους πολίτες λόγω εθνικότητας ή θρησκευτικών πεποιθήσεων. Ως εκ τούτου, συμμερίζομαι την άποψη ότι η θέση του Προέδρου Σαρκοζί θα πρέπει να είναι στο Παρίσι μπροστά στην τηλεόρασή του και όχι στο Ολυμπιακό Στάδιο στο Πεκίνο.

 
  
MPphoto
 
 

  David Hammerstein (Verts/ALE). - (ES) Κύριε Πρόεδρε, η εμπειρία της διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων στην Κίνα μας έδωσε ένα μάθημα: εάν πρόκειται να παραβιάζεις συστηματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα πρέπει να είσαι μία μεγάλη, οικονομικά ισχυρή χώρα, όχι η Ζιμπάμπουε ή η Κούβα. Ούτε και η Βιρμανία. Πρέπει να είσαι μια χώρα όπου έχουν βάση εκατοντάδες δυτικές επιχειρήσεις, μια χώρα όπου εκατομμύρια άνθρωποι εργάζονται σε συνθήκες όμοιες με της δουλείας. Πρέπει να είσαι μια χώρα με μεγαλοπρεπές και επιθετικό ύφος και τότε η Ευρώπη θα υποκλιθεί και θα σου κάνει τεμενάδες.

 
  
MPphoto
 
 

  José Ribeiro e Castro (PPE-DE). (FR) Κύριε Πρόεδρε, εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στους συγγενείς των θυμάτων του σεισμού και θέλω να εκφράσω την ειλικρινή θλίψη μου. Ωστόσο, υπάρχουν άλλα ζητήματα που πρέπει να συζητήσουμε, και αυτό το λέω ειδικά προς το Συμβούλιο, καθώς θυμάμαι τα σχόλια που έκανε ο Πρόεδρος Σαρκοζί πριν από λίγους μήνες, τον καιρό των συμβάντων στο Θιβέτ.

Αυτό που μόλις ακούσαμε είναι μια πρόταση να μετατραπούν ο αθλητισμός σε κακή πολιτική και η πολιτική σε γελοίο αθλητισμό, και αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο το ότι ο Πρόεδρος Σαρκοζί πρόκειται να εκπροσωπήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Πεκίνο χωρίς να επισκεφθεί τους πολιτικούς κρατούμενους εκεί. Είναι σκανδαλώδες για τους ηγέτες μας να μεταβούν στο Πεκίνο χωρίς να εκστομίσουν ούτε λέξη σχετικά με τη σκληρή πραγματικότητα της κατάστασης. Αυτό θα ήταν σκανδαλώδες και αυτοί οι ηγέτες δεν θα μπορούσαν πλέον να εμφανίζονται με αξιοπρέπεια ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Είναι σημαντικό να επανέλθουμε σε αυτό το ζήτημα τον Σεπτέμβριο.

 
  
MPphoto
 
 

  Μανώλης Μαυρομμάτης (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, ακριβώς ένα μήνα πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου η Κίνα ζει ακόμη το δράμα από το τραγικό χτύπημα του Εγκέλαδου. Χρειάστηκε δυστυχώς ένας σεισμός με χιλιάδες νεκρούς και αστέγους για να γίνει αντιληπτό από την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας ότι η αλληλεγγύη των λαών που προσέτρεξαν σε βοήθεια ήταν επιβεβλημένη.

Αυτό όμως υποχρέωσε και την Κίνα να ανοίξει τα σύνορά της, με αποτέλεσμα όλα τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και η ανθρωπιστική βοήθεια να βρεθούν εκεί που μέχρι τότε δύσκολα κάποιος έφτανε ακόμη και ως επισκέπτης.

Τα μετά τους σεισμούς στην Κίνα γεγονότα οδήγησαν στην ύφεση, με αποτέλεσμα τα μάτια όλου του κόσμου να στρέφονται τώρα στην ειρηνική συνύπαρξη των λαών. Η ολυμπιακή σημαία και η ιερή φλόγα της αρχαίας Ολυμπίας θα πάρουν την ιδανική θέση ανάμεσα σε αυτά που μας χωρίζουν αλλά και, πάνω απ’ όλα, σε εκείνα που μας ενώνουν.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva Lichtenberger (Verts/ALE). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, όταν ο Πρόεδρος Σαρκοζί μίλησε μετά την αναταραχή στο Θιβέτ, έτρεφα πολύ μεγάλο θαυμασμό για τη Γαλλία στον ρόλο της ως θεματοφύλακα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Από τότε η κατάσταση έχει χειροτερέψει πολύ, με τον αριθμό των πολιτικών κρατουμένων να φτάνει σε επίπεδα ρεκόρ.

Η κατάσταση στο Θιβέτ δεν ήταν ποτέ τόσο τεταμένη. Η λογοκρισία των μέσων επικοινωνίας ποτέ δεν ήταν τόσο αυστηρή όσο είναι τώρα. Και κατά την άποψή μου η αντίδραση του Προέδρου είναι ένα χαστούκι στο πρόσωπο για αυτούς που αγωνίζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ματαιώνουμε τις ελπίδες όλων εκείνων των ανθρώπων στην Κίνα που βασίζονται στη δική μας πίεση, ώστε να τους βοηθήσουμε στις προσπάθειές τους να φέρουν τη δημοκρατία στην Κίνα.

 
  
MPphoto
 
 

  Colm Burke (PPE-DE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αιτιολόγησε την ανάθεση από την πλευρά της των Ολυμπιακών Αγώνων του 2008 στην Κίνα, ισχυριζόμενη ότι αυτό θα βοηθούσε στο άνοιγμα της χώρας σε βελτιώσεις στην κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Παρόλα αυτά, οι κινεζικές αρχές δεν έλαβαν υπόψη τις διεθνείς εκκλήσεις να σταματήσουν την παρακολούθηση των ταραχών της 14ης Μαρτίου στο Θιβέτ. Οι συμμετέχοντες στη διαμαρτυρία εξακολουθούν να παρακολουθούνται, να κρατούνται και να συλλαμβάνονται αυθαίρετα, ενώ στις οικογένειές τους δεν δίνεται καμία πληροφορία για το πού βρίσκονται, παρότι αυτό προβλέπεται από τους κινεζικούς νόμους.

Καλώ την Κίνα να τηρήσει τις δημόσιες δεσμεύσεις που έκανε αναφορικά με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα δικαιώματα των μειονοτήτων, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Αυτή ήταν εξαρχής η συμφωνία που έγινε με την ΔΟΕ, όταν η τελευταία συμφώνησε να επιτρέψει στην Κίνα να φιλοξενήσει τους αγώνες.

Αυτή είναι μια ιστορική και μοναδική ευκαιρία για την Κίνα να δείξει στον κόσμο την προθυμία της να βελτιώσει τις επιδόσεις της στα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά κατά τη γνώμη μου δεν βλέπουμε αρκετή πρόοδο ως προς αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Ana Maria Gomes (PSE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, υποστηρίζω τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων στο Πεκίνο, αλλά ζητώ επίσης από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και θεσμικά όργανα να απαιτήσουν η Κίνα να τηρήσει τις δεσμεύσεις της αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, δηλαδή αυτές που ανέλαβε προκειμένου να διεξαγάγει τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Πεκίνο.

Αυτό απαιτεί από τους ευρωπαίους εκπροσώπους που θα παραστούν –ή όχι– στους Ολυμπιακούς Αγώνες να χρησιμοποιήσουν αυτή την ευκαιρία για να επιστήσουν την προσοχή στην κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα. Είναι πολύ σοβαρό. Πολλοί άνθρωποι βρίσκονται στη φυλακή, μεταξύ αυτών και ο Hu Jia, ο οποίος φυλακίστηκε αφότου μίλησε σε εμάς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω βιντεοδιάσκεψης. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να παραμένουν στη φυλακή χωρίς λόγο από τις κινεζικές αρχές.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). - (PL) Κύριε Πρόεδρε, πολλές χώρες και οι ηγέτες τους, μεταξύ αυτών και στην Ευρώπη, θέλουν να έχουν καλές επαφές με την Κίνα, προκειμένου να εξασφαλίσουν επικερδείς συμβάσεις ή οικονομικές συμφωνίες, δίνοντας ελάχιστη προσοχή στην έλλειψη δημοκρατίας και την αδυναμία σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα. Η παγκόσμια γνώμη, οι παγκόσμιοι ηγέτες και τα παγκόσμια θεσμικά όργανα πρέπει να δράσουν από κοινού και να εφαρμόσουν διάφορες μεθόδους πίεσης, προασπιζόμενοι αξίες όπως η ελευθερία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία. Εάν είμαστε διχασμένοι, δεν θα μπορέσουμε να ενεργήσουμε μαζί και θα έχουμε μηδαμινά αποτελέσματα. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι μια καλή ευκαιρία για τέτοια μέτρα. Η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να δράσει για να βοηθήσει έναν πληθυσμό που έχει υποφέρει εξαιτίας του τραγικού σεισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Jouyet, Προεδρεύων του Συμβουλίου. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς δεν ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση εκείνη που αποφάσισε το 2001 ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες πρέπει να διεξαχθούν στο Πεκίνο· ήταν η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή.

Δεύτερον, όπως είπατε, τα ολυμπιακά ιδεώδη πράγματι υπάρχουν, αλλά δεν έχουν να κάνουν με την πολιτική, έχουν να κάνουν με τον αθλητισμό, κάτι που η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή επαναλαμβάνει συνεχώς.

Τρίτον, δεν ξέρω εάν ο καλύτερος τρόπος για να αγωνιστούμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κίνα και να έχουμε έναν ολοκληρωμένο διάλογο είναι να ελαφρύνουμε τη συνείδησή μας λέγοντας «Δεν πρόκειται να πάω, αλλά θα παρακολουθήσω την τελετή έναρξης στην τηλεόραση», όπως μόλις είπε ένας βουλευτής. Δεν νομίζω ότι το πρόβλημα περιστρέφεται γύρω από αυτό το ζήτημα. Σημειώνω, επιπλέον, ότι ένας αριθμός βουλευτών από διάφορες πολιτικές ομάδες και ποικίλων πεποιθήσεων επίσης εξέφρασαν τις απόψεις τους στο Σώμα σας σχετικά με τον διάλογο που πρέπει να έχουμε με τις κινεζικές αρχές.

Παρά τις όποιες τρέχουσες δυσκολίες, πρέπει να συνεχίσουμε να αξιοποιούμε στο μέγιστο τις σχέσεις της ΕΕ με την Κίνα. Μόνο μία ισχυρή Ένωση θα δώσει τη δυνατότητα στις δύο πλευρές να διεξαγάγουν ανοικτές συζητήσεις –που όλοι μας υποστηρίζουμε– για οποιοδήποτε ζήτημα, ακόμη και για εκείνα που δείχνουν τα πλέον ακανθώδη· η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν περίμενε να συμβούν τα γεγονότα στο Θιβέτ για να ξεκινήσει έναν τέτοιο διάλογο. Θέλουμε να ξεκινήσουμε διάλογο με την Κίνα σε έναν αυξανόμενο αριθμό ζητημάτων διμερούς και παγκόσμιου ενδιαφέροντος, που δεν είναι μόνο εμπορικά – αποτελεί μεγάλη παραπλάνηση να υποστηρίξουμε το αντίθετο. Αυτό το σημείο εθίγη επίσης από την κ. Ferrero-Waldner. Χρειαζόμαστε έναν ολοκληρωμένο διάλογο με την Κίνα, καθώς η χώρα αυτή έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει στη διεθνή κοινότητα, και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε –οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι και αυτοί ένα μέσο για τον σκοπό αυτό– προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η Κίνα θα ενταχθεί πιο αποτελεσματικά στη διεθνή κοινότητα.

Επιπλέον, θα ήθελα να επισημάνω ότι θα πρέπει να διεξαγάγουμε στρατηγικό διάλογο με την Κίνα, ιδιαίτερα στην επερχόμενη διάσκεψη κορυφής που θα διεξαχθεί υπό τη γαλλική Προεδρία. Η γαλλική Προεδρία ήταν αυτή που επέλεξε την ημερομηνία για αυτήν τη διάσκεψη κορυφής, που θα διεξαχθεί στο δεύτερο εξάμηνο του 2008. Στο χέρι μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι προετοιμασίες θα γίνουν υπό τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, και αυτή η διάσκεψη κορυφής θα πρέπει να αποτελέσει την ευκαιρία ώστε η εταιρική σχέση ανάμεσα στην Κίνα και την Ευρωπαϊκή Ένωση να ασχοληθεί με νέα ζητήματα, ιδιαιτέρως όσα σχετίζονται με δράση απέναντι στην κλιματική αλλαγή και σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα – όπως πολλοί από εσάς είπατε.

Η αποφασιστικότητα της Κίνας να διαδραματίσει έναν πιο σημαντικό ρόλο στον διεθνή στίβο πρέπει να συνοδευτεί από νέες ευθύνες στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην κοινωνική σφαίρα και σε σχέση με την περιβαλλοντική προστασία. Γνωρίζουμε και είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε προς αυτόν τον στόχο, και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αναμφίβολα ο πλέον κατάλληλος εταίρος για να βοηθήσει την Κίνα να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο.

Αναφορικά με αυτό, αφότου διαβουλεύτηκε με τους συναδέλφους και ομολόγους του και έλαβε τη συναίνεσή τους, ο Πρόεδρος Σαρκοζί, με την ιδιότητά του ως Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναλαμβάνει τις ευθύνες να ξεκινήσει έναν ολοκληρωμένο διάλογο ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κίνα. Εάν η Κίνα θέλει να διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο στην παγκόσμια σκηνή, πρέπει να επωμιστεί τις απορρέουσες ευθύνες. Πολλές συγκρίσεις έγιναν, για παράδειγμα, από τον κ. Cohn-Bendit. Σημείωσα τη σύγκριση με την ΕΣΣΔ του Μπρέζνιεφ. Θέλουμε πραγματικά μια σύγκρουση ανάμεσα σε δύο ανταγωνιστικούς συνασπισμούς; Σημειώθηκε κάποια πρόοδος στον διάλογο που έγινε επίσης με αυτήν τη μεγάλη χώρα; Διαδραματίσαμε βασικό ρόλο στην επίτευξη αυτής της προόδου, και είναι επίσης μέσω διαλόγου και μέσω δημοκρατικών εξελίξεων που οι αξίες μας υπερίσχυσαν, όπως πάντα. Πρέπει να έχουμε έναν προκλητικό διάλογο με την Κίνα όπου κανένα θέμα δεν θα είναι ταμπού και πρέπει να την ενθαρρύνουμε να αναλάβει δεσμεύσεις σε όλους τους τομείς, στο πολιτικό, το κοινωνικό και το πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Μάλιστα, κάποιοι βουλευτές ανέφεραν τη θανατική ποινή. Πρέπει επίσης να θέσουμε αυτό το ζήτημα στην Κίνα, όπως πρέπει να το θέσουμε και σε όλες τις άλλες χώρες, και ελπίζω ότι οι ίδιοι συντηρητικοί βουλευτές που μόλις μίλησαν για αυτό το θέμα θα το κάνουν. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι υπάρχουν και άλλες χώρες όπου η θανατική ποινή είναι σε ισχύ και οι οποίες έχουν σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση· ωστόσο, χρειάζεται να έχουμε αυτόν τον ολοκληρωμένο διάλογο. Πρέπει επίσης να προχωρήσουμε με προσοχή, και συμφωνώ πλήρως με τα όσα είπε η Επιτροπή αναφορικά με το Συμβούλιο, ότι δεν πρέπει να πυροδοτούμε εθνικιστικά αισθήματα στην Κίνα σε μια περίοδο που φιλοξενεί ένα πολύ σημαντικό γεγονός για ολόκληρη τη χώρα, μια χώρα που επιδιώκει να πετύχει την ένταξή της στον διεθνή στίβο.

Στο πνεύμα αυτό, αναλαμβάνοντας όλες τις ευθύνες που συνδέονται με τον ρόλο του και ενεργώντας εν πλήρη γνώσει της φύσης των ευρωπαϊκών αξιών, ο Πρόεδρος Σαρκοζί, με τον νέο του ρόλο, θα επισκεφθεί το Πεκίνο για να διαβιβάσει αυτό το μήνυμα και επίσης να δείξει ότι πιστεύουμε στη θετική ανάπτυξη αυτής της μεγάλης χώρας σε ό,τι αφορά την ένταξή της στον διεθνή στίβο. Είδαμε ήδη αισθητά σημάδια προόδου στη Βιρμανία και στην εξομάλυνση των συγκρούσεων με το Ιράν και με τη Βόρεια Κορέα· αυτοί είναι όλοι τομείς όπου χρειαζόμαστε και τη βοήθεια της Κίνας. Αυτό συνεπάγεται σαφώς πολύ περισσότερα από απλώς εμπορικά συμφέροντα.

Τέλος, θα έλεγα στον κ. Cappato ότι σε όλες τις σχέσεις μας, είτε εντός της ΕΕ αναφορικά με μειονότητες, είτε σε σχέσεις ανάμεσα στην Ένωση και ορισμένους από τους εταίρους της, πρέπει να έχουμε τις ίδιες απαιτήσεις και να είμαστε προσεκτικοί πριν να δίνουμε μαθήματα ηθικής σε ολόκληρο τον κόσμο.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, Μέλος της Επιτροπής. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σύντομη καθώς πολλά ήδη ειπώθηκαν.

Θα ήθελα να επαναλάβω ότι η σχέση με την Κίνα είναι μια πολύπλευρη σχέση. Αυτό σημαίνει ότι το πεδίο που καλύπτει αυτή η στρατηγική σχέση είναι τεράστιο. Εκτός από το περιβάλλον, το εμπόριο, τον πολιτισμό –όποιες και αν είναι οι διάφορες τομεακές συζητήσεις και διάλογοι που έχουμε– λαμβάνουμε υπόψη επίσης τις ανησυχίες όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχουν ιδιαίτερα εκφραστεί εδώ πολύ σοβαρά. Τις λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη είτε αυτές αφορούν υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είτε άτομα που διατυπώνουν αιτήματα και φυλακίζονται είτε αφορούν την εφαρμογή της ποινής του θανάτου. Είναι όντως αλήθεια ότι ο αριθμός των ατόμων που εκτελούνται είναι πολύ υψηλός. Το γεγονός αυτό το έχουμε αναφέρει με ιδιαίτερη σαφήνεια, καθώς και τις εικαζόμενες υποθέσεις βασανισμού και κακομεταχείρισης.

Διατηρούμε αυτόν τον διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι αληθές ότι ο διάλογος αυτός ορισμένες φορές δεν αποφέρει ικανοποιητικά αποτελέσματα, αλλά δεν έχουμε άλλο μέσο. Πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε διάλογο με την Κίνα. Στα γερμανικά έχουμε το εξής ρητό: Steter Tropfen höhlt den Stein (σταγόνα-σταγόνα το νερό τρώει τον βράχο). Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Για την ολοκλήρωση αυτής της συζήτησης, έχουν κατατεθεί πέντε προτάσεις ψηφίσματος σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2 του Κανονισμού.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στις 9.00, κατ’ εξαίρεση, λόγω της παρουσίασης του προγράμματος της γαλλικής Προεδρίας.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), γραπτώς. – (SK) Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Πεκίνου πλησιάζουν, όμως, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα δεν έχει βελτιωθεί. Το αντίθετο, μάλιστα, το κινεζικό καθεστώς συνεχίζει να συλλαμβάνει ολοένα και περισσότερα άτομα προκειμένου προλάβει δυνητικές διαδηλώσεις κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων.

Η ελευθερία του Τύπου είναι εξαιρετικά σημαντική επειδή τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης είναι αυτά που παρέχουν μη λογοκριμένες πληροφορίες για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα. Κατά συνέπεια, είναι ζωτικής σημασίας οι ανεξάρτητοι τηλεοπτικοί σταθμοί, όπως ο NTDTV, να μπορούν επίσης να εκπέμπουν. Αυτός ο τηλεοπτικός σταθμός εκπέμπει δορυφορικά 24 ώρες το 24ωρο επί 7 ημέρες την εβδομάδα στα κινεζικά και τα αγγλικά σε Ασία, Ευρώπη, Αυστραλία και Βόρεια Αμερική. Η γαλλική εταιρεία Eutelsat που αναμεταδίδει τις εκπομπές του NTDTV ξαφνικά έπαυσε να μεταδίδει το σήμα του NTDTV στην Ασία στις 16 Ιουνίου 2008, κατά τα φαινόμενα λόγω πιέσεων που άσκησε το κουμμουνιστικό κόμμα της Κίνας.

Επίτροπε Ferrero-Waldner, σας απευθύνω έκκληση με την ελπίδα ότι θα χρησιμοποιήσετε, εξ ονόματος της Επιτροπής, κάθε δυνατό μέσο προκειμένου να αποκατασταθούν οι εκπομπές του NTDTV στην Ασία. Ζητώ επίσης από τη γαλλική Προεδρία να αποτρέψει, εξ ονόματος του Συμβουλίου, τους περιορισμούς της ελευθερίας του λόγου στην Κίνα.

Ζητώ από τις κινεζικές αρχές να δείξουν στον κόσμο ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες που ανατέθηκαν στο Πεκίνο είχαν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα. Πιστεύω ότι το άνοιγμα του Θιβέτ στους τουρίστες, τους δημοσιογράφους και σε όλα τα μέσα ενημέρωσης θα είναι πραγματικό και θα επιτρέψει την εξασφάλιση μη λογοκριμένης ενημέρωσης σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή αυτή.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sándor Tabajdi (PSE), γραπτώς. – (HU) Η διεύρυνση είναι μια από τις επιτυχέστερες πολιτικές της ΕΕ και ταυτόχρονα ίσως ένα από τα αποτελεσματικότερα μέσα εξωτερικής πολιτικής που γνωρίζουμε έως σήμερα. Κάθε διεύρυνση έως σήμερα έχει ενισχύσει την Ένωση, και έχει σταθεροποιήσει και γενικά εναρμονίσει τις χώρες που έχουν προσχωρήσει σε αυτή. Τα τέσσερα χρόνια που παρήλθαν από τη διεύρυνση του 2004 έχουν διαψεύσει όλους τους αβάσιμους φόβους και παραπλανητικές πληροφορίες που προηγήθηκαν αυτής: η διεύρυνση είναι μια αδιαμφισβήτητη επιτυχία, και τόσο τα παλαιά όσο και τα νέα κράτη μέλη έχουν κερδίσει πάρα πολλά από αυτή. Δυστυχώς, ορισμένοι πολιτικοί, είτε συνειδητά είτε από καθαρή βλακεία, αρνούνται να παραδεχθούν την επιτυχία της διεύρυνσης και παραπλανούν τους πολίτες των παλαιών κρατών μελών. Γι’ αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό να ενημερώσουμε την κοινωνία για τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη της διεύρυνσης.

Η απόρριψη της Συνθήκης της Λισαβόνας από την Ιρλανδία συνιστά όντως σημαντικό εμπόδιο σε περαιτέρω διεύρυνση της Ένωσης. Εξακολουθώ να ευελπιστώ ότι η ΕΕ θα βρει σύντομα λύση προκειμένου να διασώσει τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Ωστόσο, η εισδοχή της Κροατίας δεν πρέπει να είναι όμηρος αυτής της κατάστασης: η προσχώρηση της Κροατίας είναι νομικά δυνατή ακόμη και χωρίς την επαναφορά στη ζωή της Συνθήκης της Λισαβόνας. Η Κροατία θα μπορούσε κατά συνέπεια να γίνει μέλος στα τέλη του 2009 ή στις αρχές του 2010, ανάλογα με την πρόοδο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων.

Η σχέση μεταξύ της στρατηγικής διεύρυνσης και της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας είναι ένα περίπλοκο θέμα. Βασικά συμφωνώ ότι οι ευρωπαίοι γείτονές μας οι οποίοι δε έχουν ακόμη προοπτική ένταξης πρέπει να μετακινούνται από τη μια κατηγορία στην άλλη ανάλογα με τον βαθμό εκπλήρωσης που επιτυγχάνουν όσον αφορά μετρήσιμος στόχους. Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό η Ένωση να είναι σε θέση να προστατεύει τον γεωπολιτικό της χώρο της ελεύθερης κυκλοφορίας, όσον αφορά την ικανότητα ολοκλήρωσης, να αποφασίζει η ίδια σε ορισμένες συγκεκριμένες περιπτώσεις τι προοπτικές θα προσφέρει στους εταίρους της.

 

12. Έγγραφο της Επιτροπής για τη στρατηγική διεύρυνσης για το έτος 2007 (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A6-0266/2008) του κ. Elmar Brok, εξ ονόματος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με το έγγραφο της Επιτροπής για τη στρατηγική διεύρυνσης για το έτος 2007 (2007/2271(INI)).

 
  
MPphoto
 
 

  Elmar Brok, εισηγητής. − (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε, πρέπει να πούμε ότι οι προηγούμενες διευρύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπήρξαν σημαντικές πολιτικές και οικονομικές επιτυχίες. Δεν υπάρχει αμφιβολία περί αυτού. Για τις περιπτώσεις της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας, κύριε Επίτροπε, θα πρέπει να διεξάγουμε βεβαίως χωριστή συζήτηση εδώ τις προσεχείς εβδομάδες, όμως η εισαγωγική μου παρατήρηση παραμένει σε γενικές γραμμές βάσιμη.

Ταυτόχρονα, πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι, όταν διαπραγματευόμαστε με χώρες και τους υποσχόμαστε περαιτέρω διαπραγματεύσεις, θα τηρούμε αυτές τις υποσχέσεις και, όταν σε μια χώρα παραχωρούμε καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας, αυτή στην πραγματικότητα θα έχει μεταχείριση υποψήφιας προς ένταξη χώρας. Πρέπει να τηρηθούν και οι υποσχέσεις που δόθηκαν στη Θεσσαλονίκη.

Ταυτόχρονα, ωστόσο, πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι αυτό δεν συνεπάγεται με κανένα τρόπο μια αυτόματη αλληλουχία γεγονότων αλλά ότι εκάστη μεμονωμένη χώρα πρέπει να εκπληρώνει τις προϋποθέσεις –τα κριτήρια της Κοπεγχάγης– για ένταξη στη Ένωση έτσι ώστε η μετάβαση να είναι επιτυχής τόσο από την άποψη των εντασσόμενων χωρών όσο και από την άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά.

Πρέπει επίσης να εξετάσουμε αν, με τον αριθμό των μελών μας να έχει ανέλθει στις 27 χώρες –και ίσως η Κροατία να γίνει σύντομα το 28ο μέλος– χρειαζόμαστε τώρα μια φάση παγίωσης έτσι να διασφαλίσουμε ότι τα πάντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τίθενται πραγματικά στην αρμόζουσα κατάσταση λειτουργίας. Αυτοί ακριβώς που ανοίγουν τρύπες στη Συνθήκη της Λισαβόνας ενώ υποστηρίζουν τη διεύρυνση πρέπει να αντιληφθούν ότι ακολουθούν μια πολιτικά ασυνεπή στάση. Η Συνθήκη της Λισαβόνας, στην πραγματικότητα, προοριζόταν ω προαπαιτούμενο για τον τελευταίο γύρο διεύρυνσης, όχι ως προετοιμασία για τον επόμενο. Αυτοί που επιδιώκουν τη διεύρυνση αλλά αντιτίθενται στη Συνθήκη της Λισαβόνας εργάζονται στην πραγματικότητα για να εξαλείψουν τη δυνατότητα διεύρυνσης. Αυτό πρέπει να διατυπωθεί με ιδιαίτερη σαφήνεια.

Ένα άλλο σημείο υπέρτατης σημασίας που πρέπει να εκτιμήσουμε είναι ότι η ισχύς δεν εξαρτάται μόνο από το μεγάλο μέγεθος αλλά ότι η εσωτερική συνοχή, με την οποία εννοώ να προσέχουμε να μην υπερβούμε την ικανότητά μας, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα, όπως μας έχει διδάξει η ιστορία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση που θέλουμε δεν είναι ένας χώρος ελεύθερων συναλλαγών αλλά μια πολιτικά αποτελεσματική μονάδα. Αυτό σημαίνει ότι η ικανότητά μας για εσωτερική μεταρρύθμιση είναι ακριβώς τόσο ένα προαπαιτούμενο για διεύρυνση όσο και η εσωτερική μεταρρύθμιση στις υποψήφιες χώρες είναι προαπαιτούμενο για την προσχώρησή τους. Η «εμβάθυνση και η διεύρυνση» έχει καταστεί η καθιερωμένη περιγραφή αυτής της διττής διαδικασίας.

Ταυτόχρονα, πρέπει να έχουμε υπόψη τη ζωτική σημασία που αποδίδεται στην ευρωπαϊκή προοπτική για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, αλλά επίσης και για την Ουκρανία και άλλες χώρες, ως κλειδί για την επιτυχία της διαδικασίας εσωτερικής μεταρρύθμισης τους στην επιδίωξη περισσότερης δημοκρατίας και κράτους δικαίου, επικεντρώνοντας τις φιλοδοξίες τους εντονότερα στις Βρυξέλλες παρά προς οιαδήποτε άλλη κατεύθυνση.

Ωστόσο, υπό τις συνθήκες, που περιέγραψα, αυτός ο δρόμος σε κάθε περίπτωση δεν θα οδηγήσει σε άμεση πλήρη ένταξη, επειδή αυτές οι χώρες δεν είναι ακόμη έτοιμες και επειδή ούτε και η Ένωση είναι ακόμη έτοιμη. Σε πολλές περιπτώσεις η πλήρης ένταξη δεν θα είναι επιλογή.

Για τον λόγο αυτό, χρειαζόμαστε νέα μέσα στον τομέα ανάμεσα στην πλήρη ένταξη και την πολιτική γειτονίας, έτσι ώστε η ευρωπαϊκή προοπτική αυτών των χωρών να μην τους δίδει μόνο ελπίδα αλλά και να συνοδεύεται από πραγματική πρόοδο σε τομείς όπως το ελεύθερο εμπόριο και το σύστημα Σένγκεν. Χρειαζόμαστε μέσα προσαρμοσμένα στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο εντός του οποίου διεξάγουμε ελεύθερο εμπόριο με τις χώρες ΕΖΕΣ, μέσα που θα επέτρεπαν στις χώρες εταίρους να υιοθετήσουν το 30, το 50 ή το 70% του σώματος της θεσπισμένης κοινοτικής νομοθεσίας και πρακτικής.

Αυτό σημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις για πλήρη ένταξη θα μπορούσαν να είναι πολύ σύντομες. Η Σουηδία, η Αυστρία και η Φινλανδία επέλεξαν αυτήν την οδό, ενώ άλλες χώρες όπως η Ελβετία, η Ισλανδία και η Νορβηγία ακολούθησαν διαφορετικό δρόμο. Αλλά ποιος γνωρίζει ότι η Νορβηγία σήμερα είναι συμβαλλόμενο μέλος των Συμφωνιών Σένγκεν και ότι η Ελβετία συνεισφέρει στη διαρθρωτική πολιτική της Ένωσης στα νέα κράτη μέλη; Με άλλα λόγια, μπορούμε να αναπτύξουμε πολύ στενές σχέσεις, και στη συνέχεια μπορεί να ληφθεί απόφαση για εκάστη περίπτωση για το αν αμφότερες οι πλευρές θέλουν αυτή η στενή συνεργασία να συνεχιστεί σε μόνιμη βάση ή αν θέλουν να είναι ένα μεταβατικό στάδιο στην πορεία προς την πλήρη ένταξη.

Κατά συνέπεια, ακόμη και στα Δυτικά Βαλκάνια –αν και όχι στην Κροατία, όπου τώρα θα ήταν ένα εντελώς παράλογο βήμα– χώρες για τις οποίες η προσχώρηση θα ήταν μια μακρότερη διαδικασία θα μπορούσαν να επωφεληθούν από αυτό το μεταβατικό στάδιο, αν επιθυμούσαν, για να το χρησιμοποιήσουν ως μέσο. Πρέπει να τους δοθεί αυτή η επιλογή.

Σε αυτήν τη βάση, κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι θα πρέπει είμαστε σε θέση να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή προοπτική για χρήση ως μέσο στον τομέα μεταξύ της ένταξης και της πολιτικής γειτονίας και να διευρύνουμε κατ’ αυτόν τον τρόπο τον χώρο σταθερότητας, ειρήνης και ελευθερίας στην Ευρώπη χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο το δυναμικό ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Jouyet, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (FR) Κύριε Πρόεδρε, το Συμβούλιο επιθυμεί να ευχαριστήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα τον κ. Brok για την έκθεσή του σχετικά με το έγγραφο της Επιτροπής για τη στρατηγική διεύρυνσης για το έτος 2007 και να επωφεληθεί αυτής της ευκαιρίας για να επικροτήσει τον ενεργό ρόλο που διαδραμάτισε το Κοινοβούλιο, και την ανεκτίμητη συμβολή του στη διαδικασία διεύρυνσης.

Η έκθεση του κ. Brok δείχνει ότι η τελευταία διεύρυνση έχει αποτελέσει επιτυχία τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και για τα κράτη μέλη που προσχώρησαν σε αυτή.

Πιστεύουμε ότι η διεύρυνση έχει αποτελέσει επιτυχία για την ΕΕ, και ότι αυτή κατέστησε δυνατό να ξεπεραστεί η διαίρεση της Ευρώπης και βοήθησε στη διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας σε ολόκληρη την ήπειρο. Η διεύρυνση ενέπνευσε μεταρρυθμίσεις, και ενίσχυσε τις κοινές αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, το κράτος δικαίου και την οικονομία της αγοράς.

Η διεύρυνση της ενιαίας αγοράς και η επέκταση της οικονομικής συνεργασίας έχουν ενισχύσει την ευημερία και την ανταγωνιστικότητα, η οποία έχει δώσει τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να βελτιώσει την απάντησή της στην πρόκληση της παγκοσμιοποίησης, και έχει επίσης διευκολύνει τις ανταλλαγές με τους εταίρους μας. Η διεύρυνση έχει αναμφίβολα προσδώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεγαλύτερη βαρύτητα στον κόσμο, και την έχει καταστήσει ισχυρότερο διεθνή παράγοντα.

Η πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ έχει καθιερωθεί, και έχει λάβει υπόψη τα διδάγματα που αποκόμισε από προηγούμενες διευρύνσεις. Τον Δεκέμβριο του 2007 η Ένωση συμφώνησε ότι η μελλοντική στρατηγική διεύρυνσης θα βασίζεται στην παγίωση δεσμεύσεων, στην εφαρμογή ισότιμων και αυστηρών προϋποθέσεων, και στη βελτιωμένη επικοινωνία. Αυτή παραμένει η βάση για την προσέγγισή μας στη διεύρυνση.

Η Ένωση έχει καταλήξει ότι, προκειμένου να είναι σε θέση να διατηρήσει την ικανότητά της για ολοκλήρωση, οι υποψήφιες χώρες πρέπει να είναι έτοιμες να αποδεχθούν πλήρως τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται γι’ αυτές η προσχώρηση, και ότι η Ένωση πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργεί αποτελεσματικά και να προχωρεί, όπως τόνισε στην ομιλία του ο κ. Brok.

Αυτές οι δύο πτυχές είναι ουσιώδεις αν θέλουμε να επιτύχουμε την ευρεία και διαρκή υποστήριξη της κοινής γνώμης. Η κοινή γνώμη πρέπει να κινητοποιηθεί με την υιοθέτηση μεγαλύτερης διαφάνειας και βελτιωμένης επικοινωνίας όσον αφορά τα θέματα αυτά και υπολογίζω στη συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην επίτευξη του στόχου αυτού.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις που είναι σε εξέλιξη.

Όσον αφορά την Τουρκία, ο έλεγχος, δηλαδή το πρώτο επίσημο στάδιο για έκαστο κεφάλαιο, έχει ολοκληρωθεί για 23 κεφάλαια, σε οκτώ εκ των οποίων οι διαπραγματεύσεις έχουν ξεκινήσει.

Όσον αφορά την Κροατία, οι διαπραγματεύσεις έχουν αρχίσει σε 20 κεφάλαια, και έχουν προσωρινά κλείσει σε δύο εξ αυτών.

Στις 17 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκαν διακυβερνητικές διασκέψεις σε υπουργικό επίπεδο με την Τουρκία και την Κροατία για την έναρξη διαπραγματεύσεων με την Τουρκία για το Κεφάλαιο 6, «Εταιρικό Δίκαιο» και το Κεφάλαιο 7, «Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας», και με την Κροατία για το Κεφάλαιο 2, «Ελεύθερη κυκλοφορία για τους εργαζόμενους» και το Κεφάλαιο 19, «Κοινωνική πολιτική και απασχόληση».

Ο στόχος μας είναι να προωθήσουμε αυτές τις διαπραγματεύσεις, και θα σας υπενθυμίσω ότι όσον αφορά τις σχέσεις μας με την Τουρκία, θέλουμε η διαδικασία των μεταρρυθμίσεων να συνεχιστεί και να επιταχυνθεί. Αυτό θα διασφαλίσει ότι η διαδικασία είναι μη αντιστρέψιμη και διαρκής, και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά την πρόοδο που επιτυγχάνεται σε όλους τους τομείς, και ιδιαίτερα όσον αφορά τη συμμόρφωση με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης.

Φυσικά, πρόοδος πρέπει να σημειωθεί και προς την κατεύθυνση της εξομάλυνσης των διμερών σχέσεων με την Κυπριακή Δημοκρατία. Όσον αφορά την Κροατία, οι διαπραγματεύσεις βαίνουν καλώς, και το έτος αυτό εισήλθαν σε αποφασιστική φάση. Ο κύριος στόχος τώρα είναι να συνεχίσει να αξιοποιείται επωφελώς η πρόοδος που έχει σημειωθεί, και να επιταχυνθεί ο ρυθμός των μεταρρυθμίσεων.

Έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει την Κροατία να συνεχίσει τις προσπάθειές της να αναπτύξει καλές σχέσεις με γειτονικές χώρες, περιλαμβανομένου του έργου που αποσκοπεί στην εξεύρεση οριστικών λύσεων που θα είναι αποδεκτές για αμφότερα τα μέρη και, φυσικά, να επιλύσει τα υπόλοιπα διμερή θέματα με τους γείτονές της.

Ωστόσο, θα ήθελα επίσης να επωφεληθώ αυτής της ομιλίας, αν μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, για να καταδικάσω έντονα, εξ ονόματος της Προεδρίας, τα βίαια γεγονότα που συνέβησαν σήμερα το πρωί στην Κωνσταντινούπολη, θύματα των οποίων ήσαν αστυνομικοί που βρίσκονταν σε υπηρεσία έξω από την αμερικανική Πρεσβεία στην Κωνσταντινούπολη. Εξ ονόματος της Προεδρίας, καταγγέλλουμε αυτήν την αποτρόπαιη επίθεση, και φυσικά βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε στενή επικοινωνία με τις τουρκικές αρχές.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Olli Rehn, Μέλος της Επιτροπής. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου καταρχάς να ευχαριστήσω τον Elmar Brok και την επιτροπή γι’ αυτήν την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα έκθεση.

Η συζήτησή σας λαμβάνει χώρα ενώ η ΕΕ εξετάζει την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί μετά το ιρλανδικό «όχι». Ταυτόχρονα, η πορεία των γεγονότων στη νοτιοανατολική Ευρώπη μας υπενθυμίζει την άμεση ευθύνη μας να προάγουμε τη σταθερότητα και τη δημοκρατία στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Η παγιωμένη ατζέντα της διεύρυνσης της ΕΕ καλύπτει τα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία. Χαιρετίζω τη σθεναρή δέσμευση που διατυπώνεται στην έκθεση όσον αφορά την προοπτική της πλήρους ένταξής τους. Η Επιτροπή συμμερίζεται πολλά σημεία της έκθεσης, περιλαμβανομένης της ικανότητας ολοκλήρωσης, η οποία είναι ασφαλώς ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη διεύρυνση της ΕΕ.

Σημειώνω με ενδιαφέρον την πρόταση της έκθεσης σχετικά με έναν διευρυμένο Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ +) για σχέσεις με χώρες που δεν είναι μέρος της τρέχουσας ατζέντας διεύρυνσης. Ενόψει της οικονομικής παγκοσμιοποίησης, είναι λογικό να επεκταθεί ο ευρωπαϊκός νομικός και οικονομικός χώρος και έτσι να καταστεί η ευρύτερη Ευρώπη ισχυρότερη όσον αφορά την ήπια κανονιστική εξουσία μας.

Ωστόσο, για τα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία, που έχουν μια σαφή προοπτική ένταξης, η ΕΕ δεν πρέπει να επιβάλει νέα ενδιάμεσα στάδια πριν από την υποψηφιότητα ή την προσχώρηση. Κάτι τέτοιο το μόνο που θα επιτύγχανε θα ήταν να γεννηθούν αμφιβολίες σχετικά με τη δέσμευση της ΕΕ, αποδυναμώνοντας έτσι το αναγκαίο κίνητρο για δημοκρατική μεταρρύθμιση.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου τον περασμένο μήνα επιβεβαίωσε εκ νέου την πλήρη στήριξή του στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Είναι ένα ισχυρό μήνυμα: η ΕΕ τηρεί τον λόγο της. Είναι επίσης ισχυρό μήνυμα και για την Τουρκία. Η ενταξιακή διαδικασία της ΕΕ προχωρεί: στα μέσα Ιουνίου άνοιξαν δύο ακόμη κεφάλαια.

Όσον αφορά την Τουρκία, το περασμένο έτος διατηρήσαμε μαζί ζωντανή τη διαδικασία και καταφέραμε να προχωρήσουμε μέσα από ιδιαίτερα θολά νερά. Ήταν μια νίκη που απαιτούσε όραμα και αντοχή.

Είχε στηθεί το σκηνικό για την επιτυχία το 2008, έτσι ώστε να αναζωογονήσουμε τη διαδικασία ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ το έτος αυτό. Δυστυχώς, όμως, δεν είδαμε μια τέτοια αναζωογόνηση, για λόγους που σχετίζονται κυρίως με την εσωτερική κατάσταση στην Τουρκία.

Εμείς, στην ΕΕ, θέλουμε να συνεχίσουμε τη διαδικασία σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στο διαπραγματευτικό πλαίσιο. Από την πλευρά της, η Τουρκία χρειάζεται τώρα να βελτιώσει τη δημοκρατική λειτουργία των κρατικών θεσμών της και να εργαστεί προς την κατεύθυνση των αναγκαίων συμβιβασμών προκειμένου να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις που σχετίζονται με την ΕΕ.

Ελπίζω ειλικρινά να επικρατήσουν η ηρεμία και η λογική, έτσι ώστε η Τουρκία να μπορέσει να αποφύγει την στασιμότητα και, αντίθετα, να σημειώσει πρόοδο και να συνεχίσει την ευρωπαϊκή της πορεία με σαφή αντίληψη κατεύθυνσης και αποφασιστικότητας.

Θα ήθελα να επωφεληθώ της παρούσας ευκαιρίας για να προσθέσω μερικά λόγια σχετικά με τα σημερινά συμβάντα στην Τουρκία και να επαναλάβω και εγώ τα σχόλια του Υπουργού Jean-Pierre Jouyet σχετικά με το θέμα αυτό. Η Επιτροπή καταδικάζει σθεναρά τη απαγωγή τριών γερμανών τουριστών στην ανατολική Τουρκία, και ζητούμε την άμεση απελευθέρωσή τους. Η Επιτροπή καταδικάζει σθεναρά τη βίαιη ένοπλη επίθεση στην Κωνσταντινούπολη σήμερα το πρωί. Θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες και τους φίλους των αστυνομικών που σκοτώθηκαν, και εύχομαι στους τραυματίες αστυνομικούς ταχεία ανάρρωση.

Ολοκληρώνοντας θέλω να πω ότι η διεύρυνση υπήρξε πάντοτε μια μακρόχρονη προσπάθεια και μια προσπάθεια που έχει να ξεπεράσει πολιτικές θύελλες στην Άγκυρα, το Βελιγράδι, τις Βρυξέλλες και σε πολλές άλλες πρωτεύουσες της Ευρώπης. Δεν μπορούμε να χαλαρώσουμε την προσπάθειά μας όσον αφορά το έργο αυτό για την ειρήνη και την ευημερία που εξυπηρετεί τα θεμελιώδη συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της. Ευελπιστώ ότι ως προς αυτό μπορώ να βασίζομαι στην υποστήριξή σας.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. (RO) Η στρατηγική διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να βασίζεται στην εμπειρία που έχουμε αποκομίσει έως σήμερα και στην τρέχουσα πολιτική και οικονομική κατάσταση. Οι προηγούμενες διευρύνσεις έχουν αποφέρει οφέλη τόσο στην Ένωση όσο και στα κράτη μέλη.

Παρά ταύτα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι χώρες που προσχώρησαν στην ΕΕ διήλθαν ανόμοιες περιόδους όσον αφορά τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις και ακολούθησαν διαφορετική πορεία προς την πραγματική ενσωμάτωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα αντιμετώπισαν δυσκολίες προσαρμογής από την αύξηση του αριθμού των κρατών μελών. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν επιχειρήματα υπέρ της συνέχισης της διεύρυνσης της Ένωσης. Πιστεύω ότι θα ήταν εις βάρος της Ένωσης αν χώρες όπως οι χώρες των Βαλκανίων ή η Δημοκρατία της Μολδαβίας έμεναν έξω από την Ένωση.

Οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης επωφελούνται από ιστορικές και γεωγραφικές θεωρήσεις προκειμένου να ζητήσουν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν οικονομικές απαιτήσεις οι οποίες δεν μας επιτρέπουν να αναστείλουμε τη διεύρυνση, επί παραδείγματι ο φάκελος της ενέργειας. Πρέπει επίσης να ασχοληθούμε με τις εξωτερικές πολιτικές επιρροές που ενδέχεται να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις.

Χρειαζόμαστε γειτονικές χώρες που αναπτύσσουν ισχυρές δημοκρατίες, λειτουργικές οικονομίες της αγοράς και κράτος δικαίου. Αυτή τη στιγμή, η Πολιτική Γειτονίας υλοποιείται με συμφωνίες συνεργασίας ή σύνδεσης, που αφορούν δραστηριότητες παρόμοιες με τις δραστηριότητες μιας διαπραγματευτικής διαδικασίας, αλλά σε πολύ λιγότερο σημαντικό επίπεδο. Πιστεύω ότι αυτές οι συμφωνίες πρέπει να περιλαμβάνουν και να εφαρμόζουν διαδικασίες ταυτόσημες με αυτές που εφαρμόζονται για τα κεφάλαια των ενταξιακών διαπραγματεύσεων.

Είμαι πεπεισμένος ότι οι χώρες που πραγματικά θέλουν να είναι τμήμα της Ένωσης θα αποδεχθούν τέτοιες προϋποθέσεις, ακόμη και αν δεν έχουν υπογράψει προκαταρκτική συμφωνία υποψήφιας προς ένταξη χώρας, και τα οφέλη θα είναι πολύ σημαντικά για αμφότερα τα μέρη. Έτσι, η στιγμή της διεύρυνσης θα βρει τις χώρες σε κατάσταση η οποία θα τους επέτρεπε ταχεία ολοκλήρωση.

Ωστόσο, προκειμένου να παγιωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και να φθάσει στο χρονικό σημείο μιας νέας διεύρυνσης, υπάρχει μια υποχρεωτική προϋπόθεση: η μεταρρύθμιση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Για τον λόγο αυτό, η επικύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας είναι μια απαίτηση την οποία όλα τα κράτη μέλη πρέπει να κατανοήσουν και να εκπληρώσουν.

Το περιεχόμενο της έκθεσης Brok περιλαμβάνει διευκρινίσεις σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λάβει η Ένωση την επόμενη περίοδο, τα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να λάβει υπόψη.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Κυρίες και κύριοι, θα παρατηρήσατε ότι, όταν ζητούμε από κάποιον να μιλήσει, περιμένουμε μέχρις ότου τελειώσει, επειδή οι διερμηνείς μας είπαν ότι πρέπει να αφήνουμε δέκα έως δεκαπέντε δευτερόλεπτα, τον χρόνο που χρειάζεται για να αναμεταδοθεί η ομιλία, πριν καλέσουμε τον επόμενο ομιλητή να ανέβει στο βήμα.

Θα αντιλαμβάνεστε ότι αυτό γίνεται προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα η διερμηνεία να φθάνει σωστά σε όλους.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Marinus Wiersma, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (NL) Εξ ονόματος της πολιτικής ομάδας μου επιτρέψτε μου να επαναλάβω και να προσυπογράψω αυτά που μόλις είπαν ο Προεδρεύων του Συμβουλίου και ο Επίτροπος σχετικά με τα γεγονότα στην Τουρκία. Δεύτερον, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τον τρόπο με τον οποίο συνεργάστηκε μαζί μας κατά την προετοιμασία αυτής της συζήτησης και, τρίτον, θα επαναλάβω εξ ονόματος της Ομάδας μου ότι κατά την άποψή μας –και ο Προεδρεύων του Συμβουλίου είπε το ίδιο– η διεύρυνση έως τώρα υπήρξε επιτυχία και συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη μιας ευρύτερης Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρέπει να υπογραμμίσω το γεγονός αυτό από την αρχή κιόλας της ομιλίας μου, και η έκθεση του κ. Brok κάνει επίσης την ίδια επισήμανση: τηρούμε –όπως είπε ο Επίτροπος– τις υποσχέσεις που δώσαμε στην Τουρκία και στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων στη συζήτησή μας για τη στρατηγική διεύρυνσης. Έτσι δεν υπάρχει αλλαγή στρατηγικής έναντι αυτών των χωρών, όμως μεγαλύτερη προσοχή θα δοθεί στον τρόπο εφαρμογής και διαχείρισης των κριτηρίων προσχώρησης κατά τη διάρκεια της διαπραγματευτικής διαδικασίας.

Δεύτερον, συμφωνούμε με τον εισηγητή ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην ίδια την ικανότητα της Ένωσης να απορροφήσει νέα μέλη. Αφενός ζητούμε περισσότερα από τις υποψήφιες χώρες κατά τη διάρκεια της προενταξιακής φάσης, αλλά από την άλλη η Ευρωπαϊκή Ένωση σαφώς πρέπει να κάνει μάλλον περισσότερα για να διαχειριστεί την άφιξη νέων μελών με τον αρμόζοντα τρόπο. Και πιστεύουμε ότι αυτό σημαίνει ολοκλήρωση των απαραίτητων θεσμικών μεταρρυθμίσεων. Η Συνθήκη της Νίκαιας δεν αποτελεί επαρκή βάση για επιτυχή περαιτέρω διεύρυνση.

Τρίτον, και κατά τη γνώμη μου το σημαντικότερο: η έκθεση αυτή βλέπει επίσης πέρα από την τρέχουσα ατζέντα διεύρυνσης σε χώρες που δεν είναι στον κατάλογο των δυνητικών υποψηφίων χωρών. Η υφιστάμενη Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας της ΕΕ δεν αρκεί. Αυτό είναι αληθές για τους γείτονές μας στον νότο, και η ΕΕ έχε καταθέσει πρόταση για Μεσογειακή Ένωση, όμως αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο για τους ανατολικούς γείτονές μας. Έχουμε καταλήξει στο σαφές συμπέρασμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσφέρει περισσότερα, περισσότερα από την Πολιτική Γειτονίας. Πιστεύουμε ότι αυτή πρέπει να περιλαμβάνει τόσο τις σχέσεις μεταξύ αυτών των χωρών και της Ένωσης όσο και τις διμερείς σχέσεις μεταξύ των ίδιων των χωρών. Η Μαύρη Θάλασσα θα ήταν ένα καλό γεωγραφικό πλαίσιο εδώ, με ρόλο τόσο για τη Ρωσία όσο και για την Τουρκία. Χωρίς αυτές τις δύο χώρες οι κύριες προκλήσεις και τα προβλήματα σε αυτήν την περιοχή δεν θα επιλυθούν. Η Τουρκία θα είχε κεντρικό ρόλο μεταξύ της Μαύρης Θάλασσας και της Μεσογείου και αυτό θα της έδινε την ευκαιρία να δείξει πόσο σημαντική είναι η Τουρκία στην Ευρώπη και πόσο πολύτιμη είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Bronisław Geremek, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να υποστηρίξω τη θέση που έλαβε το Συμβούλιο και η Επιτροπή υπό το φως των δραματικών γεγονότων στην Τουρκία. Αυτό το σημαντικό θέμα είναι το αντικείμενο της σημερινής συζήτησής μας.

Η έκθεση του κ. Brok επιβεβαιώνει την αντίληψη της στρατηγικής διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το λέγω αυτό ως πολίτης μιας χώρας που έχει επωφεληθεί από αυτήν τη στρατηγική. Η έκθεση αναφέρει ότι οι νέες προσχωρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αποτελέσει επιτυχία. Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι οι ελπίδες των ευρωπαϊκών εθνών που φιλοδοξούν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι διατεθειμένα να συμμορφωθούν με τα κριτήρια εισδοχής που θέτει θα βρουν υποστήριξη από την ΕΕ. Η έννοια της ικανότητας ολοκλήρωσης, η οποία είναι προϋπόθεση για μια απόφαση προσχώρησης, ορίζεται σωστά στην παρούσα έκθεση.

Ίσως θα μπορούσε επίσης να ειπωθεί ότι αυτοί που προσδοκούσαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ανακοινώσει ένα τέλος στη διεύρυνση της ΕΕ και να εισαγάγει κάποιο υποκατάστατο στην πλήρη ένταξη έχουν απογοητευθεί. Η ΕΕ διευρύνεται και αυξάνει τη ισχύ της. Άκουσα με μεγάλη χαρά τον Επίτροπο Rehn να λέγει ότι δεν πρέπει να δημιουργήσουμε οιουσδήποτε νέους προθαλάμους για χώρες που επιθυμούν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα πρέπει να τους επιτρέπουμε να υποβάλουν αίτηση για απ’ ευθείας πρόσβαση στο καθιστικό. Ωστόσο, πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι η μελλοντική διεύρυνση πρέπει να κατανοηθεί και να υποστηριχθεί από τους ευρωπαίους πολίτες. Αυτό αποτελεί ουσιώδη συνιστώσα της ικανότητας της ΕΕ να δέχεται νέα κράτη μέλη, καθώς και παράγοντα ενίσχυσης της εμπιστοσύνης στην Ευρώπη μεταξύ των πολιτών της. Γνωρίζουμε ότι αυτή η εμπιστοσύνη διέρχεται περίοδο κρίσης. Γνωρίζουμε επίσης ότι η Ευρώπη θα βγει από την κρίση. Ανήκω σε αυτούς που πιστεύουν στη δύναμη των ευρωπαϊκών ιδεών και στα κοινοτικά θεσμικά όργανα.

Ο σκοπός της στρατηγικής διεύρυνσης που εξετάζει σήμερα προσεκτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι να παγιώσει την εσωτερική ισχύ της ΕΕ και να ανταποκριθεί στις φιλοδοξίες των ευρωπαίων πολιτών. Ανταποκρίθηκε με τον ίδιο τρόπο που ανταποκρίθηκε στις φιλοδοξίες της Κεντρικής Ευρώπης το 2004.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. (PL) Κύριε Πρόεδρε, η κύρια ένστασή μου στην έκθεση που συζητούμε σήμερα είναι η έλλειψη σαφούς σχεδίου για το άνοιγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς ανατολάς. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να επισημάνω έλλειψη συνέπειας στον τρόπο με τον οποίο έχει ενεργήσει το Σώμα. Το περασμένο έτος εγκρίναμε έκθεση που εκπόνησε ο συνάδελφός μου κ. Michał Kamiński, η οποία έκανε λόγο για αναγνώριση σαφούς προοπτικής ένταξης για την Ουκρανία. Ωστόσο, το έγγραφο που συζητούμε τώρα μοιάζει περισσότερο να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου στις χώρες που σκέπτονται να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά στη στενότερη γειτονική μας χώρα, την Ουκρανία. Μια έκθεση που κάνει λόγο για την ανάγκη να ενισχυθεί η ικανότητα της Ένωσης να δέχεται νέες χώρες συνιστά εκ των πραγμάτων φρένο σε περαιτέρω επέκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε φυσικές υποψήφιες χώρες, όπως η Ουκρανία, ένα ευρωπαϊκό έθνος, προσφέρεται μια εναλλακτική επιλογή αμφιβόλου αξίας αντί για πλήρη ένταξη.

Λαμβάνοντας υπόψη τα γεωστρατηγικά μας συμφέροντα, πρέπει να κατανοήσουμε ότι είναι σημαντικό να έχουμε τη στενότερη δυνατή συνεργασία με την Ουκρανία. Σε αυτήν την κατάσταση θα ήταν καλύτερα να δείξουμε στο Κίεβο μια ανοικτή θύρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά να καθιστούμε τη δυνατότητα ένταξης περισσότερο νεφελώδη και έτσι να σπρώχνουμε τους Ουκρανούς στην τροχιά επιρροής της Ρωσίας. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σήμερα, όταν ο κίνδυνος για την Ουκρανία από το Κρεμλίνο προβάλλει σοβαρότερος.

 
  
MPphoto
 
 

  Gisela Kallenbach, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου επίσης να ευχαριστήσω τον Elmar Brok, ο οποίος έλαβε υπόψη την έννοια της διαδικασίας στην έκθεσή του. Βλέπω μια αλλαγή στρατηγικής μεταξύ του εγγράφου εργασίας και της παρούσας έκθεσης, και αυτό είναι ορθό και αρμόζον.

Οι προηγούμενες διευρύνσεις υπήρξαν επιτυχία για ολόκληρη την Κοινότητα, ακόμη και αν ενίοτε κάποια κριτική είναι απαραίτητη. Και αυτή, επίσης, είναι και σωστή και αρμόζουσα. Παρά ταύτα, η διαδικασία διεύρυνσης δεν έχει τελειώσει. Όπως πολλοί άλλοι ομιλητές, θα ήθελα να αναφέρω τα Δυτικά Βαλκάνια, τα οποία δεν πρέπει να περιοριστούν σε μια μαύρη τρύπα, που θα περιβάλλεται από κράτη μέλη της Ένωσης. Είναι προς το συμφέρον μας να αποφύγουμε κάτι τέτοιο. Χρειαζόμαστε μα σαφή στρατηγική διεύρυνσης, όχι κάποια που να ποικίλει ανάλογα με τις περιστάσεις.

Η ΕΕ πρέπει να είναι εταίρος αξιόπιστος και άξιος εμπιστοσύνης. Αυτό σημαίνει επίσης ότι πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να υλοποιήσουμε μεταρρυθμίσεις εμείς οι ίδιοι. Αν αυτή τη στιγμή υπάρχει ερωτηματικό σχετικά με την προθυμία μας, τότε πρέπει να διεξάγουμε κριτική αυτοανάλυση. Είναι απερίσκεπτο και εσφαλμένο να αποδίδουμε κάθε σημάδι ευρωσκεπτικισμού σε προηγούμενες διευρύνσεις και στην κόπωση της διεύρυνσης. Γι’ αυτό ας ξυπνήσουμε! Ας εργαστούμε για μια ισόρροπη οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη, και ας μεταδώσουμε τον βαθμό οικονομικού, πολιτιστικού και ιστορικού εμπλουτισμού που επιφέρει η διεύρυνση. Ας πούμε επίσης στον κόσμο τι θα κόστιζε αν υπήρχε μια άλλη ανάφλεξη στα σύνορά μας ή εντός της Ευρώπης.

Η ύπαρξη σαφών στόχων και η διεξοδική και ανοικτή συζήτησή τους δημιουργεί εμπιστοσύνη. Η Ένωση καλλιεργεί επίσης την εμπιστοσύνη με το να τηρεί τις υποσχέσεις της, και αναμένω αυτό να το πράξουμε εγκρίνοντας αυτήν την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (NL) Κύριε Πρόεδρε, μετά τα πρώτα κύματα προσχώρησης του 2004 και του 2007 η διεύρυνση βρίσκεται τώρα σε στασιμότητα. Η Κροατία πρέπει να περιμένει έως το 2011, η Μακεδονία δεν θα είναι υποψήφια χώρα πριν το 2014 το νωρίτερο και για τις υπόλοιπες πέντε χώρες των Δυτικών Βαλκανίων η αναμονή θα είναι ακόμη μεγαλύτερη. Οι διαπραγματεύσεις με την Τουρκία συνεχίζονται, αλλά είναι πιθανό η Τουρκία για δεκαετίες ακόμη να μην είναι σε θέση να ενταχθεί.

Τώρα που έχουν ενταχθεί όλα τα κράτη που ήταν στο παρελθόν εντός της σοβιετικής σφαίρας επιρροής, η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να υποφέρει από κόπωση της διεύρυνσης. Πίσω από τη συζήτηση για τη διεύρυνση και την πολιτική γειτονίας υπάρχουν δύο διαφορετικά είδη σκέψης. Το ένα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια παγκόσμια δύναμη και ένα υπερκράτος το οποίο βαθμιαία λαμβάνει ολοένα και περισσότερες από τις αποφάσεις που επηρεάζουν τα κράτη μέλη του. Αυτό το υπερκράτος θέλει να καταστήσει τα γειτονικά κράτη εξαρτώμενα από αυτό, αλλά χωρίς να τους εξασφαλίσει επιρροή ως ίσοι εταίροι εντός της Ένωσης. Οι χώρες που δεν έχουν κάνει τις αναγκαίες προσαρμογές ή των οποίων η οικονομία είναι ασθενής δεν θα τους επιτραπεί να ενταχθούν. Αυτές πρέπει να διατηρηθούν εκτός της Ένωσης, αλλά παρά ταύτα με το ζόρι σύρονται στη σφαίρα επιρροής της ΕΕ όπου δεν έχουν φωνή. Η Ομάδα μου απεχθάνεται αυτήν την τακτική.

Η άλλη άποψη θέλει τη συνεργασία να περιλαμβάνει διαφορετικούς και ίσους εταίρους. Η Ένωση είναι ανοικτή σε οιοδήποτε ευρωπαϊκό κράτος που επιθυμεί να ενταχθεί και πληροί τα απαιτούμενα κριτήρια όπως η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό το είδος Ένωσης δεν αναζητεί τρόπους επιβολής αποφάσεων οι οποίες στερούνται υποστήριξης στα κράτη μέλη, αλλά προσπαθεί να επιλύσει τα διασυνοριακά προβλήματα των πολιτών της με τη συνεργασία. Αυτό το είδος Ένωσης είναι το καταλληλότερο για τον επιδιωκόμενο σκοπό και έχει μακροπρόθεσμα τις περισσότερες πιθανότητες επιβίωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Γεωργίου, εξ ονόματος της ομάδας IND/DEM. – Κύριε Πρόεδρε, είναι πράγματι αξιέπαινη η προσπάθεια του κυρίου Brok, και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα για την προφορική του παρέμβαση, με την οποία έδωσε πολύ χρήσιμες επεξηγήσεις.

Εντούτοις, ενώ είναι αξιέπαινη η προσπάθεια, είναι ανεξήγητη αυτή η σπουδή εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εντάξει νέα κράτη για μία ακόμη φορά όπως όπως στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε ποια Ένωση; Σε ποια Ευρώπη; Στην Ευρώπη του ακριβού πετρελαίου, των ακριβών τροφίμων, στην Ευρώπη της ανεργίας, στην Ευρώπη της μιζέριας, αν θέλετε; Δηλαδή τι θέλουμε να δημιουργήσουμε; Να δημιουργήσουμε ένα καινούργιο πλέγμα διηπειρωτικής μιζέριας;

Αυτό δεν μπορεί να είναι προς το συμφέρον της Ευρώπης. Πιστεύω ότι ενδεχομένως είναι προς το συμφέρον άλλων. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος της Ιρλανδίας, που ενδεχομένως δεν θα επέτρεπε τόσο απλοϊκές διευρύνσεις όσο αυτές τις οποίες επιλέξαμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Irena Belohorská (NI).(SK) Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εργασία του σε αυτό το επίκαιρο θέμα, που στοχεύει στην επίλυση ενός τόσο ευαίσθητου ζητήματος για τη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η διεύρυνση κατά 10 νέα κράτη μέλη το 2004 και κατά δύο ακόμη το 2007 υπήρξε αναμφισβήτητα επιτυχία τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και για τις προαναφερθείσες χώρες που προσχώρησαν σε αυτή. Η ανταγωνιστικότητα και η σπουδαιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξάνονται, χάρη στο αυξημένο ανθρώπινο καθώς και οικονομικό δυναμικό. Ωστόσο, μπορώ με ασφάλεια να πω ότι, παρά το γεγονός αυτό, τα 12 νέα κράτη μέλη αισθάνονται ακόμη, σε συνεχή βάση, τις διαφορές μεταξύ αυτών και των 15 παλαιών κρατών μελών. Μιλούμε για διακρίσεις και αυτές οι διακρίσεις προκαλούνται από έλλειψη ωριμότητας, είτε οικονομικής είτε κοινωνικής. Ωστόσο, με εκπλήσσει το γεγονός ότι η διεύρυνση παρουσιάζεται ως λόγος για τον οποίο η Συνθήκης της Λισαβόνας πρέπει να επικυρωθεί.

Κυρίες και κύριοι, η Συνθήκη της Νίκαιας είναι νεκρή. Είναι ένα έγγραφο που ανήκει στην ιστορία και το οποίο δεν είναι εφαρμόσιμο στη σημερινή πολιτική ζωή. Έχει απωλέσει τον σκοπό της να λειτουργήσει ως συμβόλαιο μεταξύ των 15 παλαιών κρατών μελών. Σήμερα είμαστε 27 κράτη μέλη και κατά συνέπεια η Συνθήκη της Λισαβόνας πρέπει να επικυρωθεί, αλλά όχι λόγω διεύρυνσης. Η διεύρυνση μπορεί να επιτευχθεί μέσω χωριστής διμερούς συνθήκης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κράτους μέλους.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, η Βρετανία, η χώρα μου, ήταν μια από τις τρεις χώρες που προσχώρησαν στο πρώτο κύμα διεύρυνσης το 1973. Από τότε, το κόμμα μου, το Βρετανικό Συντηρητικό Κόμμα, στηρίζει ενεργά τη διαδικασία διεύρυνσης έως τα τωρινά 27 κράτη μέλη.

Η διεύρυνση επεκτείνει την ενιαία αγορά της ΕΕ, δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες για οικονομική ανάπτυξη και εμπόριο. Δημιουργεί περισσότερες θέσεις εργασίας και κοινωνική σταθερότητα, καθώς επίσης εξασφαλίζει την προβολή ισχυρότερης φωνής για την ΕΕ στην παγκόσμια σκηνή. Η διεύρυνση παγιώνει τις κοινοτικές αξίες της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου σε αυτά τα νέα κράτη μέλη, όπως έχουμε διαπιστώσει στο παρελθόν με τις πρώην δικτατορίες της Ισπανίας, της Ελλάδας και της Πορτογαλίας που προσχώρησαν τότε και τις πρώην κομμουνιστικές χώρες του Συμφώνου της Βαρσοβίας, που προσχώρησαν πιο πρόσφατα.

Γι’ αυτούς που αμφισβητούν την εξέλιξη της ΕΕ προς μια ολοένα και στενότερη Ένωση, η διεύρυνση θα πρέπει θεωρητικά να δημιουργήσει μια ευρύτερη, χαλαρότερη και πιο ευέλικτη Ευρώπη και περισσότερη συζήτηση σχετικά με τη μελλοντική κατεύθυνση της ΕΕ. Ο Πρόεδρος Σαρκοζί, ο Προεδρεύων του Συμβουλίου, έθεσε πρόσφατα το θέμα της διεύρυνσης στο πλαίσιο της παράλυσης της Συνθήκης της Λισαβόνας, μετά την απόρριψή της με το ιρλανδικό δημοψήφισμα. Ο κ. Σαρκοζί είπε ότι η επόμενη προβλεπόμενη διεύρυνση προς την Κροατία δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Πιστεύω ότι αυτό είναι λάθος και αποτελεί απόπειρα να διατηρηθεί η Συνθήκη ζωντανή.

Είμαι πεπεισμένος ότι μπορεί να βρεθεί τρόπος για την προσχώρηση της Κροατίας στην ΕΕ χωρίς τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Πράγματι, υπάρχουν αναμφισβήτητα άλλες πτυχές της Συνθήκης όπου θα γίνουν προσπάθειες για την εφαρμογή τους χωρίς τα έγγραφα της επικύρωσης. Τώρα είναι σαφές ότι οι Ευρωπαίοι θέλουν λιγότερη εστίαση στον θεσμικό καλλωπισμό και περισσότερη στην υποστήριξη της ΕΕ αποκαθιστώντας έτσι τις σχέσεις της με τον λαό.

Προσωπικά υποστηρίζω τη μελλοντική διεύρυνση προς τα Δυτικά Βαλκάνια και ενδεχομένως προς την Ουκρανία, τη Μολδαβία και καλώς εχόντων των πραγμάτων προς μια δημοκρατική Λευκορωσία. Η διεύρυνση αποτελεί απτό παράδειγμα των θετικών πραγμάτων που η ΕΕ μπορεί να προσφέρει στους λαούς της.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda (PSE). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου στον κ. Brok για την προθυμία του να συμμετάσχει σε μια πολύ εποικοδομητική συνεργασία. Το μήνυμα είναι σαφέστατο: η διαδικασία της διεύρυνσης δεν θα διακοπεί, αλλά όλοι χρειάζεται να κάνουμε ακόμη περισσότερα για να προετοιμαστούμε. Αυτό ισχύει για εκείνους εξ ημών που είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για εκείνους που επιθυμούν να προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλύτερη προετοιμασία, φυσικά, συνεπάγεται επίσης θεσμικές μεταρρυθμίσεις και παγίωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν χρειάζεται καν να προσθέσω, επιπλέον, ότι καλύτερη προετοιμασία σημαίνει επίσης απερίφραστη αποδοχή των κριτηρίων της Κοπεγχάγης, τα οποία πρέπει να ισχύουν και να εφαρμοστούν, όχι μόνον να δημοσιευτούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Είμαι επίσης ιδιαίτερα ευγνώμων στον κ. Brok που υιοθέτησε την ιδέα εμού και του κ. Jan Marinus Wiersma για Ένωση της Μαύρης Θάλασσας, αν και ίσως σε μια κάπως επιφυλακτικότερη μορφή. Το θέμα είναι ότι πρέπει να στείλουμε σαφή μηνύματα στην Ουκρανία και στις άλλες χώρες της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας που καλύπτονται από την πολιτική γειτονίας. Προκειμένου, ωστόσο, να βοηθήσουμε αυτές τις χώρες, είναι επίσης σημαντικό στη συνεργασία αυτή να συμπεριλάβουμε την Τουρκία και τη Ρωσία. Εκτιμώ τις ιδέες της γαλλικής Προεδρίας για τη Μεσογειακή Ένωση, όμως δεν πρέπει να θέτουμε σε υποδεέστερη μοίρα την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Πρέπει και εκεί να επιδείξουμε το ενδιαφέρον μας, και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει τις ενδεδειγμένες προτάσεις συνεργασίας.

Όσον αφορά τις βαλκανικές χώρες, ο κ. Brok διατυπώνει ορισμένες προτάσεις στην έκθεση του. Όπως υπογράμμισε με σαφήνεια και ακρίβεια σήμερα, αυτές είναι προαιρετικές προτάσεις. Το μήνυμα «Περιμένετε λιγάκι με τις μεταρρυθμίσεις σας –υπάρχει αρκετός χρόνος», είναι ένα μήνυμα που κανείς δεν πρέπει να διατυπώνει εδώ. Όχι, οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να επιταχυνθούν, τόσο στην Κροατία όσο και, φυσικά, στις άλλες χώρες. Ιδιαίτερα δε όταν μια νέα κυβέρνηση αναλαμβάνει καθήκοντα, όπως συνέβη τώρα στη Σερβία, το μήνυμά μας πρέπει να είναι σαφές. Πρέπει να λέγει: «Σας θέλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το συντομότερο δυνατόν, αλλά δεν μπορούμε να προσφέρουμε εναλλακτική λύση στη δική σας διαδικασία μεταρρυθμίσεων. Πρέπει να την επιδιώξετε εσείς οι ίδιοι, και πρέπει να εφαρμόζετε φιλοευρωπαϊκή στρατηγική».

Η Ένωση είναι ημιτελής χωρίς τις βαλκανικές χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, όμως το μεταρρυθμιστικό έργο πρέπει να γίνει στις χώρες αυτές, και πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό, έτσι ώστε να μπορούμε να οικοδομήσουμε μαζί μια νέα Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  István Szent-Iványi (ALDE). - (HU) Η ιστορία της ΕΕ έως τώρα υπήρξε μια πορεία συνεχούς διεύρυνσης, και αυτή η διεύρυνση είναι επίσης μια από τις προφανέστερες αποδείξεις της επιτυχίας και της ελκυστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρά ταύτα, στην κοινή γνώμη ολοένα και περισσότερο μπορεί κανείς να αντιληφθεί κάποιου είδους κόπωση και απάθεια σχετικά με τη διεύρυνση. Το γεγονός αυτό μας δίδει κάθε λόγο να ασχοληθούμε με το θέμα της διεύρυνσης με τρόπο ρεαλιστικό.

Ωστόσο, ρεαλισμός δεν μπορεί να σημαίνει σκεπτικισμός. Δεν μπορεί να σημαίνει σταμάτημα της διαδικασίας διεύρυνσης, και ακόμη λιγότερο δεν μπορεί να σημαίνει διατύπωση νέων όρων εισδοχής που δεν μπορούν να εκπληρωθούν, ή επανάληψη των υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί προηγουμένως, δεδομένου ότι αυτό θα υπονόμευε την αξιοπιστία μας. Από τη στιγμή του ιρλανδικού δημοψηφίσματος, κύρια μέριμνά μας είναι να αποδείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί ακόμη, και η διεύρυνση αποτελεί ακόμη σημαντικό και πραγματικό στόχο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια τέτοια στάση εξυπηρετεί τουλάχιστον τόσο τα συμφέροντα των κρατών μελών όσο και των χωρών που επιθυμούν να προσχωρήσουν. Ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański (UEN). - (PL) Κύριε Πρόεδρε, η ακαδημαϊκή γλώσσα άρχισε να παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις απ’ ό,τι η πολιτική στη στρατηγική διεύρυνσης της ΕΕ. Η θεωρία της ικανότητας διεύρυνσης είναι απλά ένα σύνολο προσχημάτων για μια εντελώς αυθαίρετη και πολιτική απόφαση να κλείσει η Ένωση την πόρτα στον υπόλοιπο κόσμο. Αυτή είναι μια κακή και επιζήμια κατεύθυνση που ακολουθεί η Ευρώπη, καθώς η διεύρυνση ήταν αυτή που προσέδωσε στην ΕΕ βαρύτητα στη διεθνή σκηνή και έδωσε στην Ευρώπη τη δυνατότητα να διαδώσει το κοινωνικό, το πολιτικό και το οικονομικό μοντέλο της.