Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/2614(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

B6-0348/2008

Forhandlinger :

PV 10/07/2008 - 4

Afstemninger :

PV 10/07/2008 - 5.4
CRE 10/07/2008 - 5.4
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0361

Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Torsdag den 10. juli 2008 - Strasbourg EUT-udgave

5.4. Oprettelse af en database i Italien med fingeraftryk fra romaer (afstemning)
Protokol
  

Før afstemningen

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, næstformand i Kommissionen. - (FR) Hr. formand, mine damer og herrer! På baggrund af oplysninger i medierne om, at de italienske myndigheder agter at indsamle fingeraftryk fra beboerne i nomadelejre, behandlede Parlamentet spørgsmålet mandag aften. Jeg kan naturligvis bekræfte Kommissionens holdning til dette spørgsmål, som kommissær Špidla redegjorde for i mandags. Han henviste navnlig til det brev, som jeg havde sendt til de italienske myndigheder den 3. juli. Hr. Schulz gav under forhandlingen udtryk for, at jeg skulle holde Europa-Parlamentet underrettet.

Eftersom hr. Deprez er til stede, kan jeg foran Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender desuden anføre, at jeg holdt Præsidiet og koordinatorerne underrettet. Hvis jeg har forstået det korrekt, gav Formandskonferencen i går udtryk for et ønske om, at jeg afgav en kort redegørelse med henblik på at orientere Parlamentet om den seneste udvikling. Jeg vil kort redegøre for de foranstaltninger, som Kommissionen har truffet. Kommissionen er naturligvis meget opmærksom på dette spørgsmål. Jeg mødtes med hr. Ronchi den 26. maj. Den 3. juli anmodede jeg den italienske regering om at redegøre for foranstaltningernes formål og proportionalitet. Vi havde et indledende møde med hr. Maroni i Cannes under det uformelle rådsmøde. Hr. Maroni er den italienske indenrigsminister.

Under mødet forklarede hr. Maroni, at formålet med optællingen var at kontrollere, i hvilket omfang beboerne i normadelejrene har ret til sociale ydelser. Han forklarede, at der kun ville blive indsamlet fingeraftryk, hvis det var umuligt at fastslå de pågældendes identitet på anden vis, og at der kun ville blive indsamlet fingeraftryk fra børn på grundlag af en retskendelse.

(Tumult)

Jeg gentager blot ministerens ord. Jeg vil lige straks fortælle Dem, hvordan jeg reagerede. Han meddelte, at han havde stillet krav om, at der ikke blev foretaget optælling på grundlag af religion eller etnisk tilhørsforhold, og at den italienske regering havde iværksat en handlingsplan for uddannelse af mindreårige i samarbejde med UNICEF. Jeg vil ikke desto mindre gerne understrege, at den italienske regering har indvilliget i at sende os en statusrapport ultimo juli, hvilket er meget vigtigt.

Efter dette uformelle møde bad jeg generaldirektøren for GD for Retfærdighed, Frihed og Sikkerhed, Jonathan Faull, om at skrive til de italienske myndigheder for at få en skriftlig bekræftelse på disse oplysninger og for at få en yderligere afklaring inden den forventede fremsendelse af rapporten ultimo juli. Dette brev blev afsendt den 9. juli. Sent i går aftes modtog mit personale i Bruxelles et foreløbigt svar. I dette dokument afklares spørgsmålet om identifikation af etnisk tilhørsforhold og religion.

Med hensyn til de øvrige aspekter er jeg endnu ikke i stand til at afgøre, om disse fuldt ud besvarer de spørgsmål, som Kommissionen har stillet. Det er vores hensigt at indhente alle nødvendige oplysninger om indsamlingen af fingeraftryk. Hvad er formålet med indsamling af fingeraftryk, og hvordan vil disse fingeraftryk blive behandlet? Hvilket retsgrundlag tillader denne form for behandling af personoplysninger? Vil disse oplysninger blive opbevaret? Hvordan vil de blive opbevaret? Kan de anvendes til andre formål? Bliver de personer, der afgiver fingeraftryk, skriftligt underrettet på forhånd?

Med hensyn til børn anmodede vi om at få bekræftet, at der kun ville blive indsamlet fingeraftryk fra børn under 14 år på grundlag af en retskendelse med henblik på at fastslå deres identitet.

Vi har også anmodet om oplysninger om situationen i de 17 regioner i Italien, der ikke er omfattet af nøddekretet.

Endelig har vi anmodet om at få tilsendt dokumenter, foranstaltninger, afgørelser og lovgivningsmæssige, reguleringsmæssige og administrative akter, således at vi kan danne os et overblik over situationen. De afgør selv, om vi har til hensigt at følge op på dette spørgsmål med nødvendig årvågenhed, og naturligvis om vi har indledt den nødvendige dialog med de italienske myndigheder.

Jeg vil gerne afslutningsvis påpege, at Kommissionen ønsker åbenhed omkring denne sag, og at de grundlæggende rettigheder og fællesskabsretten overholdes. Kommissionen er traktaternes vogter, og vi skal i denne forbindelse objektivt kontrollere, om Italien har gennemført fællesskabsretten korrekt i disse sager, når vi har modtaget alle relevante oplysninger.

Som påpeget af kommissær Špidla er jeg generelt overbevist om, at det er nødvendigt at finde effektive løsninger, der er tilpasset de problemer, som navnlig romaerne står over for, herunder navnlig romabørn, der er de første ofre for fattigdom og udstødelse, og det har jeg allerede sagt til den italienske regering. Romaerne skal hjælpes og ikke stemples. Derfor understregede Kommissionen i sin rapport, som blev vedtaget i sidste uge, at EU, medlemsstaterne og civilsamfundet må forene deres kræfter for at sikre en effektiv koordinering af deres bestræbelser.

 
  
MPphoto
 
 

  Manfred Weber, for PPE-DE-Gruppen. - (DE) Fru formand, mine damer og herrer! Med henvisning til forretningsordenens artikel 170 ønsker jeg på vegne af Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater at stille et forslag om denne afstemning.

En række spørgsmål og politiske holdninger skiller os, men der er også ting, der forener Parlamentets medlemmer, herunder et engagement i menneskerettigheder og bekæmpelsen af alle former for racisme, og vi bør således ikke lade os skille af de spørgsmål, som vi er enige om, idet vi i så fald vil svække netop det, som vi er forenet om. Vores dygtige kommissær Jacques Barrot har forklaret, at der fortsat er en række uafklarede spørgsmål i forbindelse med vurderingen af de faktiske forhold omkring de problemer, der muligvis er i Italien.

I øjeblikket baserer vi os primært på artikler i pressen og på en lang række forskellige formularer, der er blevet rundsendt i Parlamentet igennem de sidste par uger. PPE-DE-Gruppen foreslår derfor, at dagens afstemning om beslutningen udsættes til næste mødeperiode i september, idet de faktiske forhold på dette tidspunkt vil være afklaret, således at vi ved, hvad vi stemmer om.

Jeg vil gerne sige til alle de medlemmer, der ikke er enig heri, at hvis de ikke er ude efter at blive forsidestof, men derimod har til hensigt at skabe resultater for mindretal i Europa på grundlag af et samarbejde mellem alle grupper i Parlamentet, såvel store som små, kan vi skabe resultater for disse mennesker. De medlemmer, der blot er ude efter at blive forsidestof og få offentlig omtale, bør stemme nu. Vi ønsker en udsættelse, indtil vi kender de faktiske forhold omkring denne sag. Jeg må erkende, at der under de sidste tre dages forhandlinger er blevet øvet tilstrækkeligt pres til at få skub i sagen. Jeg anmoder de medlemmer, der ønsker ordentlige svar, om at støtte forslaget om at drøfte dette spørgsmål i september.

(Bifald fra højre)

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Schulz, for PSE-Gruppen. - (DE) Fru formand! Den Socialdemokratiske Gruppe i Europa-Parlamentet anmodede mandag aften og igen i går Kommissionen om at redegøre for sine drøftelser med den italienske regering. Kommissær Barrot har på en meget faktuel og konkluderende vis meddelt, at den italienske regering for det første har videregivet ufuldstændige oplysninger, der efter min opfattelse ikke er særlig relevante.

De kender denne formular. Der er tale om en formular, der normalt bruges til at registrere forbrydelser, en formular, der klart viser, at den italienske regering træffer foranstaltninger, der højst ville være egnet i forbindelse med strafferetlige efterforskninger, men som helt afgjort ikke sikrer beskyttelsen af børn. At dømme ud fra det, som hr. Barrot netop har fortalt os, er det mere nødvendigt end nogensinde at vedtage denne beslutning i dag og at sende et klart signal fra Europa-Parlamentet.

(Bifald fra centrum og venstre)

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli, for UEN-Gruppen. - (IT) Fru formand, mine damer og herrer! Jeg støtter hr. Webers forslag, og jeg vil gerne takke kommissær Barrot, ikke kun for det, han har sagt i dag i Parlamentet, men også for hans vilje til at finde den bedste og mest konstruktive løsning på et problem, der i Italien bør anerkendes for, hvad det er, nemlig en nødsituation, der berører tusindvis af mennesker. Jeg kan forsikre Dem, at tusindvis af mindreårige vanrøgtes, og de har ingen ret til medicinsk behandling, vaccinationer eller skolegang.

Kommissionen og den italienske regering samarbejder tilsyneladende … Hr. formand, må jeg godt tale færdig? Må jeg fortsætte, eller skal jeg slutte her? Vil De minde medlemmerne om, at jeg har ret til at tale? Som sagt er Kommissionen og regeringen på rette vej, og jeg mener navnlig, at vi ikke bør stemme om et beslutningsforslag, der er fuld af unøjagtigheder, egentlige juridiske fejl, dvs. fuld af falske juridiske påstande. Det er derfor et helt igennem politisk beslutningsforslag uden hold i de faktiske forhold.

Jeg vil bl.a. gøre medlemmerne opmærksom på - og dette er min konklusion - at selv om kommissær Barrot har været meget klar i dag, sagde kommissær Špidla for tre dage siden, at han endnu ikke havde læst retsakten, som kun fylder to sider, så vidt jeg ved. Hvis alle medlemmerne til venstre føler sig nødsaget til at afsige en forhastet dom over en regerings metoder, er det efter min opfattelse fuldstændig uberettiget.

 
  
  

(Parlamentet forkastede anmodningen om at udsætte afstemningen)

Før afstemningen om ændringsforslag 10

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato (ALDE). - (IT) Fru formand! at tilføje "i hvert enkelt tilfælde" i anden del af ændringsforslaget, hvor vi opfordrer til, at der anvendes almindelige, ikkediskriminerende identifikationsprocedurer. På dansk er ordlyden således "i hvert enkelt tilfælde at anvende almindelige, ikkediskriminerende …".

 
  
  

(Parlamentet vedtog det mundtlige ændringsforslag)

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik