Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/2614(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

B6-0348/2008

Debatten :

PV 10/07/2008 - 4

Stemmingen :

PV 10/07/2008 - 5.4
CRE 10/07/2008 - 5.4
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0361

Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 10 juli 2008 - Straatsburg Uitgave PB

5.4. Aanleggen van databank met vingerafdrukken van Roma in Italië (stemming)
Notulen
  

– Vóór de stemming:

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, vicevoorzitter van de Commissie. (FR) Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, maandagavond voerde u een debat naar aanleiding van berichten in de media dat de Italiaanse autoriteiten vingerafdrukken zouden nemen van de bewoners van zigeunerkampen. Ik bevestig natuurlijk het standpunt van de Commissie hierover, zoals dit op maandag is uiteengezet door commissaris Špidla, die specifiek verwees naar de brief die ik op 3 juli naar de Italiaanse autoriteiten heb verstuurd. Tijdens het debat zei de heer Schulz dat hij van mening was dat ik het Europees Parlement op de hoogte moest stellen.

Bovendien heb ik het Bureau en de coördinatoren op de hoogte gehouden en aangezien de heer Deprez hier is, kan ik dit zeggen in bijzijn van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Mevrouw de Voorzitter, als ik het goed heb begrepen wilde de Conferentie van voorzitters gisteren dat ik een korte verklaring zou geven om het Parlement op de hoogte te stellen van het laatste nieuws. Ik zal een korte samenvatting geven van de maatregelen die door de Commissie zijn getroffen. Als het om dit soort zaken gaat is de Commissie natuurlijk zeer waakzaam. Op 26 mei heb ik gesproken met de heer Ronchi. Op 3 juli heb ik de Italiaanse regering om een uitleg gevraagd van het doel en de evenredigheid van de maatregelen. We hadden tijdens de Informele Raad in Cannes een eerste ontmoeting met de heer Maroni. Hij is de Italiaanse minister van Binnenlandse zaken.

Tijdens deze ontmoeting legde de heer Maroni uit dat de telling zou worden gebruikt om te controleren of de bewoners van de zigeunerkampen recht hebben op een bijstandsuitkering. Hij maakte duidelijk dat er alleen vingerafdrukken zullen worden genomen als de identiteit niet op een andere manier kan worden vastgesteld en dat er van kinderen alleen vingerafdrukken zullen worden genomen als hiervoor een gerechtelijk bevel is.

(Rumoer)

Ik herhaal alleen maar wat de minster zei. Ik zal u zo vertellen wat ik heb gedaan. Hij zei dat hij een verzoek had ingediend om het uitvoeren van een telling op grond van religie of etniciteit te verbieden en dat de Italiaanse regering, in samenwerking met Unicef, een actieplan was gestart voor het onderwijs aan minderjarigen. Desondanks moet ik zeggen dat de Italiaanse regering ermee heeft ingestemd ons voor eind juli een statusrapport over de situatie te sturen. Dit is uiterst belangrijk.

Na deze informele ontmoeting heb ik de directeur-generaal voor Justitie, vrijheid en veiligheid, Jonathan Faull, gevraagd een brief te sturen naar de Italiaanse autoriteiten en om hierin om een schriftelijke bevestiging van deze informatie te vragen en om hierin, in de aanloop naar het rapport dat eind juli wordt verwacht, te vragen om nadere informatie. Op 9 juli werd de brief verstuurd. Gisteravond laat heeft mijn personeel in Brussel een voorlopig antwoord ontvangen. Dit document geeft een verduidelijking van de identificatie van etniciteit en religie.

Als het gaat om de andere aspecten kan ik nu niet zeggen of deze de vragen van de Commissie volledig zullen beantwoorden. Het is onze bedoeling alle benodigde informatie over het vingerafdrukproces te krijgen. Wat is het doel van het nemen van vingerafdrukken en hoe zullen de vingerafdrukken worden verwerkt? Wat is de rechtsgrondslag die dit type verwerking van persoonlijke gegevens mogelijk maakt? Worden deze gegevens opgeslagen? Hoe worden ze opgeslagen? Kunnen de gegevens voor andere doeleinden worden gebruikt? Ontvangen de mensen van wie de vingerafdrukken worden genomen, hierover vooraf schriftelijke informatie?

Voor wat kinderen betreft hebben we om een bevestiging gevraagd van berichten dat van kinderen onder de veertien jaar alleen vingerafdrukken zullen worden genomen als dit is goedgekeurd door een rechter en dit het doel heeft om hun identiteit vast te stellen.

We hebben ook gevraagd naar de situatie in de zeventien regio’s in Italië waarvoor de noodverordening niet geldt.

Ten slotte hebben gevraagd om toezending van teksten, maatregelen, besluiten en wetgevingshandelingen, regelgevingshandelingen en bestuurlijke handelingen die ons een idee van de situatie geven. Het is aan u om te beslissen of we deze kwestie met alle vereiste waakzaamheid gaan opvolgen en natuurlijk of we de noodzakelijke dialoog aangaan met de Italiaanse autoriteiten.

Mevrouw de Voorzitter, ik wil als laatste zeggen dat de Commissie wil dat deze zaak op een transparante manier wordt afgewikkeld met inachtneming van de grondrechten en het Gemeenschapsrecht. Wij hebben de rol als bewaker van de Verdragen en, als we eenmaal beschikken over alle relevante informatie, moeten wij objectief verifiëren of Italië al het toepasselijke Gemeenschapsrecht in deze gevallen op de juiste manier heeft toegepast.

Zoals commissaris Špidla heeft uitgelegd ben ik er in het algemeen van overtuigd – en dit heb ik ook tegen de Italiaanse regering gezegd – dat het nodig is dat er effectieve oplossingen worden gevonden voor de problemen waar de Roma mee te maken hebben. Dit geldt met name voor de Roma-kinderen die de belangrijkste slachtoffers zijn van de situatie van armoede en uitsluiting. De Roma moeten worden geholpen en mogen niet worden gestigmatiseerd. Daarom benadrukte de Commissie in diens verslag dat vorige week werd gepresenteerd, dat de Europese Unie, de lidstaten en het maatschappelijk middenveld de handen ineen moeten slaan om hun inspanningen effectief te coördineren zodat dit kan worden bereikt.

 
  
MPphoto
 
 

  Manfred Weber, namens de PPE-DE-Fractie. – (DE) Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, onder verwijzing naar artikel 170 van het Reglement wil ik namens de Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) en Europese democraten een voorstel betreffende deze stemming ten tafel brengen.

Er zijn kwesties en politieke meningen die ons verdelen, maar er zijn in dit Parlement ook dingen die ons verenigen. Dit zijn onder meer onze inzet voor de mensenrechten en de strijd tegen alle vormen van racisme. We moeten dus niet toestaan dat we verdeeld raken over de onderwerpen waarover we het eens zijn, omdat we anders de zaak die ons verenigt, juist verzwakken. Onze competente commissaris Jacques Barrot heeft uitgelegd dat er nog steeds onbeantwoorde vragen zijn als het gaat om het beoordelen van de feiten over de problemen die we wellicht in Italië hebben.

Momenteel zijn we hoofdzakelijk aangewezen op artikelen in de pers en zijn we aangewezen op een breed scala aan formulieren die de afgelopen weken het Parlement rond zijn gestuurd. Daarom stellen wij als PPE-DE-Fractie voor dat de stemming van vandaag wordt uitgesteld tot de vergaderperiode van september, omdat tegen die tijd de feiten zullen zijn opgehelderd en we dan zullen weten waarover we stemmen.

Tegen alle leden die het hier niet mee eens zijn, wil ik het volgende zeggen. Als u niet uit bent op het halen van een snelle headline maar de doelstellingen voor ogen hebt om samen te werken om iets te bereiken voor de minderheden in Europa en om de handen ineen te slaan met zowel de grote en kleine fracties in dit Parlement, dan kunnen we samen iets bereiken voor deze mensen. Degenen die alleen uit zijn op een snelle headline en alleen de publiciteit willen halen, moeten nu stemmen. Wij bepleiten uitstel totdat we bekend zijn met de feiten van deze zaak. Ik moet erkennen dat er genoeg druk van het debat dat we de laatste dagen hebben gevoerd, is uitgegaan om de zaak in gang te krijgen. Ik wil degenen die echte antwoorden willen, vragen om steun voor ons voorstel om dit in september te bespreken.

(Applaus van rechts)

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Schulz, namens de PSE-Fractie. – (DE) Mevrouw de Voorzitter, de Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement heeft maandagavond en gisteren opnieuw aan de Commissie gevraagd om verslag te doen van haar discussies met de Italiaanse regering. Commissaris Barrot heeft op een zeer feitelijke maar overtuigende manier verteld dat de Italiaanse regering informatie heeft gegeven die uiterst incompleet was en, zo lijkt het mij, niet bijzonder relevant.

U bent allen bekend met dit formulier. Het is een formulier van het type dat normaal wordt gebruikt om misdrijven vast te leggen. Het formulier laat duidelijk zien dat de Italiaanse regering maatregelen neemt die op zijn hoogst geschikt zouden zijn voor een strafrechterlijk onderzoek, maar die beslist niet bijdragen aan de bescherming van kinderen. Afgaand op wat de heer Barrot ons zojuist heeft verteld, is noodzakelijker dan ooit om deze resolutie vandaag nog aan te nemen, zodat het Europees Parlement een duidelijk signaal afgeeft.

(Applaus van het centrum en van links)

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli, namens de UEN-Fractie. – (IT) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ik ben het eens met het voorstel van de heer Weber en ik wil commissaris Barrot bedanken, niet alleen voor wat hij vandaag in het Huis heeft gezegd maar ook voor zijn inzet om op de best mogelijke manier en op constructieve wijze een oplossing te vinden voor een situatie in Italië waarvan de ware aard moet worden erkend. Het gaat hier namelijk om een noodgeval waarbij duizenden mensen betrokken zijn. Ik verzeker u dat duizenden minderjarigen in omstandigheden van totale verwaarlozing leven, zonder dat ze recht hebben op medische behandeling, vaccinaties of scholing.

Ik vind dat het er op lijkt dat de Commissie en de Italiaanse regering samenwerken… – Mijnheer de Voorzitter, mag ik uitspreken? Mag ik doorgaan of moet ik stoppen met spreken? Wilt u het Huis er alstublieft aan herinneren dat ik het recht heb om te spreken? – Ik zei dat de Commissie en de regering de juiste kant op gaan en ik geloof met name dat we niet moeten stemmen over een resolutie die vol staat met onnauwkeurigheden en echte fouten vanuit juridisch oogpunt, ofwel die volstaat met juridische onwaarheden. Het is daarom een geheel politieke resolutie, die niet is gebaseerd op feiten.

Ik kom nu bij mijn conclusie. Ik wil het Huis er onder meer aan herinneren dat, hoewel commissaris Barrot vandaag zeer duidelijk is geweest, commissaris Špidla drie dagen geleden heeft gezegd dat hij de tekst, die naar ik meen uit niet meer dan twee pagina’s bestaat, nog moest lezen. Wanneer iedereen van links derhalve koste wat kost een voorbarig oordeel wil vellen over de methoden van een regering, ben ik van mening dat dit oordeel geheel onrechtmatig is.

 
  
  

(Het Parlement verwerpt het verzoek om de stemming uit te stellen)

Vóór de stemming over amendement 10:

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato (ALDE).(IT) Mijnheer de Voorzitter, kan in het tweede deel van het amendement, waarin we vragen om de toepassing van normale, niet-discriminerende identificatieprocedures, de frase “on a case-by-case basis” worden toegevoegd? In het Engels wordt het dan “to employ, on a case-by-case basis, ordinary, non-discriminatory…”.

 
  
  

(Het mondeling amendement wordt in aanmerking genomen)

 
Juridische mededeling - Privacybeleid