Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B6-0340/2008

Forhandlinger :

PV 09/07/2008 - 11
CRE 09/07/2008 - 11

Afstemninger :

PV 10/07/2008 - 5.5
CRE 10/07/2008 - 5.5
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


Forhandlinger
Torsdag den 10. juli 2008 - Strasbourg EUT-udgave

6. Stemmeforklaringer
PV
MPphoto
 
 

  Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er stemmeforklaringer.

 
  
  

Mundtlige stemmeforklaringer

 
  
  

Betænkning af Sarah Ludford (A6-0459/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (NI). - (EN) Fru formand! Det tog os ikke lang tid at fortsætte, hvor vi slap. I tiden op til den irske folkeafstemning blev en lang række betænkninger ledsaget af en anmodning om at vente med offentliggørelsen til efter det irske valg. Så snart stemmerne var blevet talt endeligt op, genoptog vi dagsordenen med at harmonisere vores politik, navnlig på området for militarisering og retlige og indre anliggender.

Sidste gang Parlamentet var samlet, talte den ene taler efter den anden om at respektere den irske afstemning, "men …". Nu forstår vi, hvad dette "men" betød. Dette "men" betød, at vi bør se bort fra udfaldet og fortsætte harmoniseringen af strafferetten, civilretten, immigration, asyl og de øvrige områder inden for indre anliggender. Vi foregiver end ikke at respektere folkets afgørelse. Vi er tilbage i vores lille verden, hvor vi foregiver, at vælgerne ikke eksisterer, og vi fortsætter, hvor vi slap.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Rogalski (UEN). - (PL) Fru formand! På grund af de meget omfattende sikkerhedsforanstaltninger i Strasbourg i dag, hvilket er en meget usædvanlig situation, som vi aldrig har oplevet før under et plenarmøde, kunne jeg ikke være til stede under den første del af afstemningen. Jeg vil derfor gerne have indført i protokollen, at jeg underskylder, at jeg ikke var til stede under afstemningen ved navneopråb. Den bil, der skulle bringe mig til Europa-Parlamentet, var over en halv time forsinket, og jeg vil gerne have indført min undskyldning i protokollen.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Vi har talt om dette ved mødets start. Deltagere, der ankommer under mødet, vil naturligvis blive undskyldt.

 
  
  

Forslag til forordning - Omstrukturering af EF-fiskerflåden

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - (EN) Fru formand! Jeg er sikker på, at mange mennesker er interesseret i det, jeg vil sige.

Jeg vil rigtig gerne tale om det forhold, at vi fortsat går fra den ene til anden krise i fiskerisektoren, uden at der gøres noget reelt forsøg på at løse det grundlæggende problem. Det grundlæggende problem for fiskerisektoren er rent faktisk den fælles fiskeripolitik, en politik baseret på sovjetisk planstyring, hvor kvoter tildeles til forskellige medlemsstater.

Det er på tide at gå bort fra denne kommunistiske centralstyring og gå over til løsninger baseret på ejendomsrettigheder.

Lad os se på nogle af de mest vellykkede løsninger til bevarelse af fiskebestandene, f.eks. i New Zealand og i Island, hvor de er baseret på ejendomsrettigheder og omsættelige ejendomsrettigheder.

Det er på tide, at EU ændrer sin tilgang og bevæger sig væk fra centralstyring og "EUSSR". Lad os gå over til markedsøkonomi.

 
  
  

Forslag til beslutning - Oprettelse af en database i Italien med fingeraftryk fra romaer (B6-0348/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI). - (NL) Fru formand! Det forhold, at Parlamentet gennem de seneste dage har kastet sig over en fuldstændig rimelig afgørelse truffet af den italienske regering, er symptomatisk for den kvælende atmosfære af venstreorienteret politisk korrekthed, der præger denne institution. Jeg kan imidlertid forsikre Dem om, at langt størsteparten af befolkningen i de europæiske lande har en fuldstændig modsat holdning end den, som tydeligvis støttes af et flertal i Europa-Parlamentet. Den fingeraftryksprocedure, som den italienske regering har iværksat med henblik på at løse de meget store problemer, der følger af den enorme indvandring af romaer til landet, støttes helt sikkert af langt størsteparten af befolkningen.

Det er desuden uacceptabelt, at EU blander sig i denne sag. Jeg er overrasket over, at EU ikke giver romaerne adgang til sine egne luksuøse bygninger og giver romabørn adgang til sine private skoler. De højtbesungne "menneskerettigheder" stopper tydeligvis ved grænserne til eurokraternes privilegerede områder.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (NI). - (EN) Fru formand! Det er ved at gå op for mig, at Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender næsten må være det sidste sted at lede efter et forsvar for borgernes rettigheder. Vi så det første yderst foruroligende tegn på intolerance i dette udvalg i forbindelse med modstanden mod udnævnelsen af hr. Buttiglione som kommissær. Vi var herefter vidne til, at en yderst drakonisk lovgivning blev presset igennem under påskud af, at der var tale om antiterrorregler.

Jeg kan ikke glemme udtalelsen fra Graham Watson, lederen af Det Liberale Demokratiske Parti om, at bin Laden havde bidraget mere til den europæiske integrationsproces end nogen anden efter Jacques Delors! Og nu ser vi i forbindelse med den afstemning, vi netop har haft, denne mærkværdige afvisning af blot at se på sagens faktiske omstændigheder.

Jeg ved ikke, om den italienske regering har ret i at hævde, at der er unøjagtigheder i denne betænkning. Jeg har en liberal holdning til dette spørgsmål. Jeg bryder mig ikke om tanken om databaser. Jeg bryder mig ikke om tanken om fingeraftryk. Almindelig høflighed og almindelig retfærdighed burde imidlertid have foranlediget os til at give regeringen mulighed for at invitere en gruppe fra Europa-Parlamentet, således at vi fik mulighed for vurdere sagens faktiske omstændigheder inden afstemningen. Det forhold, at en afstemning presses igennem, inden man har gjort sig bekendt med alle de faktiske omstændigheder, bekræfter, at præcis som Beskæftigelsesudvalget må være det sidste sted at lede efter et forsvar for beskæftigelsen, præcis som Fiskeriudvalget må være det sidste sted at lede efter et forsvar for fiskeriet ...

(Formanden afbrød taleren)

 
  
MPphoto
 
 

  Reinhard Rack (PPE-DE). - (DE) Fru formand! Jeg vil gerne på vegne af delegationen fra Østrigs Folkeparti understrege, at vi naturligvis alle er enige om, at vi bør træffe de fornødne foranstaltninger til at forbedre romaernes vanskelige situation, ikke kun i Italien, men også andre steder, og til at løse dette problem med omtanke. Vi mener imidlertid, at i den nuværende situation, hvor vi ikke har kendskab til alle kendsgerningerne, bør vi ikke vedtage en beslutning, da vi derved vil foregribe kendsgerningerne.

 
  
  

Forslag til beslutning - Situationen i Kina efter jordskælvet og før De Olympiske Lege (RC-B6-0340/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). - (SK) Fru formand! Jeg undlod at deltage i afstemningen om beslutningsforslaget om situationen i Kina efter jordskælvet og før De Olympiske Lege, da afstemningen ikke omfattede ændringsforslag, hvori der stilles krav om løsladelse af politiske fanger, herunder navnlig kandidaten til Sakharovprisen. Jeg vil også gerne benytte denne lejlighed til endnu en gang at henlede opmærksomheden på betydningen af ytringsfrihed, der er den vigtigste forudsætning for indledningen af demokratiseringsprocessen i Kina.

Pressefriheden er af afgørende betydning, idet det er de uafhængige medier, der informerer om menneskerettighedssituationen i Kina uden censur. Det er således meget vigtigt, at uafhængige tv-stationer som f.eks. NTDTV har mulighed for at transmittere. Denne satellit-tv-station sender 24 timer i døgnet på kinesisk og engelsk via satellitter over Asien, Europa, Australien og Nordamerika. Det franske selskab Eutelsat, der understøtter NTDTV's satellittransmissioner, afbrød pludselig disse tv-udsendelser over Asien den 16. juni 2008, helt klart som følge af pres fra det kinesiske kommunistparti.

Hvis vi skal skabe resultater, er vi nødt til at sætte handling bag ordene i beslutningen. Vi opfordrer Europa-Parlamentets formandskab til at stille krav om genoptagelse af disse tv-udsendelser over Asien.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE). - (DE) Fru formand! Europa-Parlamentet har en stærk tradition for at værne om menneskerettighederne, som vi kan være stolte over. Dette gælder ikke mindst vores politik i forhold til Kina og Tibet. Det er efter min opfattelse derfor så meget desto mere beklageligt, at vores beslutning i dag overhovedet ikke opfylder disse krav. I et historisk øjeblik havde Parlamentet ikke styrke til at sætte fokus på det, det burde have sat fokus på forud for De Olympiske Lege i Kina.

Jeg vil derfor gerne gøre det helt klart, at vores formand, hr. Pöttering, har forsvaret vores menneskerettighedsprincipper uden vaklen gennem de seneste par måneder. Den tyske forbundskansler Angela Merkel har gjort det samme på klar og imponerende vis. Jeg vil derfor gerne opfordre Parlamentet til at vende tilbage til de klare udmeldinger, der har kendetegnet Parlamentets politik i forhold til Kina og Tibet i de senere år og årtier, og betragte denne beslutning som et øjebliks svaghed inden sommerferien.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE). - (LT) Fru formand! Jeg vil gerne sige et par ord om beslutningsforslaget om Kina. Jeg stemte for forslaget, men jeg beklager meget, at en lang række vigtige ændringsforslag blev forkastet. Vi har i dag sagt, at situationen i Tibet er normal, hvilket ikke er rigtigt. Vi har nægtet at invitere Tibets åndelige leder til et møde i Rådet (almindelige anliggender), og denne beslutning er meget forkert. Vi var ikke engang i stand til at stemme imod Falun Gong-udøvere. Jeg beklager derfor dette, og vi bør efter min mening hurtigst muligt behandle disse spørgsmål på ny.

 
  
MPphoto
 
 

  Vytautas Landsbergis (PPE-DE). - (EN) Fru formand! Jeg ønsker blot at påpege, at som mange i min gruppe blev jeg forvirret over afstemningslisten, da vi i henhold til denne har stemt for en række absurde holdninger. At invitere Dalai Lama - nej, imod. Situationen i Tibet er ikke normal - nej, men vi har vedtaget, at den er normal. Mange af os har været forvirrede. Jeg har naturligvis forsøgt at rette op på situationen, men oplysningerne var forkerte, og vores liste var meget ukorrekt.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Jarzembowski (PPE-DE). - (DE) Fru formand, mine damer og herrer! Jeg tror ikke, at hr. Landsbergis rent faktisk har læst den beslutning, som vi har vedtaget med et flertal på to tredjedele. Hvis han havde læst den, ville han vide, at vi understreger den utålelige situation i Tibet fire gange og opfordrer den kinesiske regering til at respektere menneskerettigheder og kulturelle rettigheder i Tibet. De bør ikke fortælle usandheder, hr. Landsbergis! Langt de fleste parlamentsmedlemmer - dvs. et flertal i Parlamentet - har forsvaret menneskerettighederne og Tibets kulturelle autonomi.

 
  
  

Betænkning af Elmar Brok (A6-0266/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (UEN). - (PL) Fru formand! Jeg vil gerne forklare, hvorfor jeg stemte imod denne betænkning. Det er min dybe overbevisning, at denne betænkning rent faktisk er et af de mest kontroversielle dokumenter vedtaget af Parlamentet inden for de senere år. Jeg er overbevist om, at det forhold, at der ikke er nogen klar plan for EU's åbning mod øst, navnlig i lyset af Ukraines mulige fremtidige tiltrædelse, er en fuldstændig gyldig grund til at stemme imod betænkningen. Jeg ser bort fra den kendsgerning, at det foreløbige udkast til betænkning var fuldstændig uklart.

Til sidst en bemærkning til Dem, fru formand. De har givet to medlemmer lov til at tale, selv om de ikke stod opført på talerlisten. De bedes overholde proceduren.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Formanden afgør selv, hvem han eller hun vil give ordet til. Jeg ønskede at give ordet til løsgængere, og det er jeg fuldt ud berettiget til.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). - (NL) Fru formand! En af årsagerne til, at jeg stemte imod Brok-betænkningen, der er blevet udvandet som følge af en række ændringsforslag, er forslaget om en "kommunikationspolitik", der rent faktisk blot vil indebære endnu mere EU-propaganda.

Det er symptomatisk for det grundlæggende problem i EU. I stedet for at tage hensyn til vælgernes holdninger forsøger EU at ændre disse holdninger gennem propaganda. Folkeafstemningen i Irland har imidlertid gjort det endnu tydeligere, at denne form for social manipulation har den modsatte virkning. EU burde derfor holde op med dette og vise respekt for europæernes holdninger og indsigelser i stedet for at gøre præcis det modsatte.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE). - (DE) Fru formand! Jeg stemte for Brok-betænkningen, da jeg mener, at den er et vigtigt skridt i den rigtige retning. Jeg støtter også forslaget om en kommunikationspolitik. Kommunikation indebærer imidlertid også sandhed og klarhed. Vi bør nu langt om længe give klart udtryk for, at Kroatien kan og bør tiltræde EU i dette årti. Landene i Sydøsteuropa har klare udsigter til at blive medlem af EU i det kommende årti, men en forudsætning for sandhed og klarhed er også, at det anerkendes, at det ville underminere EU at presse på med kravet om Tyrkiets tiltrædelse. Vi bør derfor være ærlige over for vores partner, Tyrkiet, og langt om længe sige, at vi er nødt til at finde andre samarbejdsformer. Selv om det rent faktisk ikke formuleres på denne måde i Brok-betænkningen, er det den logiske konklusion, der kan drages af indholdet, hvilket er korrekt.

 
  
  

Forslag til beslutning - Situationen i Zimbabwe (B6-0347/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (UEN). - (PL) Fru formand! Jeg er en af medordførerne for betænkningen. Jeg vil gerne påpege, at situationen i Zimbabwe er som "Den uendelige historie". Europa-Parlamentet udtaler sig endnu en gang om dette spørgsmål, og det glæder mig meget, at det er lykkedes os at overvinde politiske skel og klart og beslutsomt give udtryk for vores holdning til den skandaløse situation i landet. Derfor stemte jeg for denne betænkning, som jeg trods alt medvirkede til at udarbejde.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - (EN) Fru formand! Det glæder mig meget at tale om denne beslutning, da jeg rent faktisk stemte for beslutningen i lighed med mange af mine kolleger i Parlamentet.

Jeg har imidlertid en bøn til parlamentsmedlemmer og politikere i hele Europa. Lad os sikre, at dette ikke blot er tomme ord, der kun har til formål at dulme vores samvittighed. Vi bør fokusere på handling og ikke på ord. Jeg tænker naturligvis på topmødet i Lissabon, hvor vi inviterede Mugabe på trods af sanktionerne.

Jeg tænker naturligvis på topmødet i Rom om fødevarekrisen og fødevaresikkerhed, hvor vi inviterede Robert Mugabe og hans garde, der gik på indkøb i de mest luksuøse butikker i Europa, mens deres landsmænd sultede.

Vi har ikke brug for flere tomme ord. Det kan være meget godt at være selvtilfredse med vores udtalelser, men vi er nødt til at sætte handling bag ordene. Vi er nødt til at indføre disse sanktioner mod Mugabes regime. Lad os stoppe dette hykleri. Denne opfordring er navnlig rettet mod mine portugisiske og italienske venner.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - (EN) Fru formand! Jeg stemte for denne beslutning, og i lighed med hr. Kamall har jeg modtaget flere og flere breve gennem de senere år om situationen i Zimbabwe.

De borgere, som jeg repræsenterer i East Midlands i Det Forenede Kongerige, kan simpelthen ikke forstå, hvorfor vi altid udtaler os så stærkt om Zimbabwe i Parlamentet og samtidig tillader, at hr. Mugabe inviteres til kontinentet for at udveksle synspunkter med vores ledere. Der er noget alvorlig galt og alvorlig hyklerisk ved dette. Det devaluerer denne institution og mange andre. Jeg håber således, at vi fremover vil være i stand til at udrede situationen, slippe af med denne rædsomme mand, og at demokratiet vil vinde indpas i Zimbabwe.

 
  
  

Betænkning af Karl von Wogau (A6-0250/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - (EN) Fru formand! Jeg vil gerne indledningsvis undskylde over for alle mine kolleger, at jeg stoppede den næste taler. Jeg har glemt hans navn, men jeg håber også, at han vil rejse sig, når han taler og udvise respekt for Parlamentet.

Vi blev forsikret om, at Galileo ikke ville blive et dyrt, unyttigt foretagende, og at vi ville lede efter en anvendelsesmulighed. Hvis man ser på alle de andre satellitsystemer - de kinesiske og russiske satellitsystemer og det amerikanske GPS - spørger folk, hvorfor vi har brug for Galileo. Hvis man ser på dette system - et dyrt, unyttigt foretagende i rummet - står det helt klart, at vi leder efter flere og flere anvendelsesmuligheder.

Nu leder vi efter en militær dimension. Hvorfor har vi brug for denne militære dimension? Det har vi helt klart ikke. Den udspringer udelukkende af vores misundelse på amerikanerne og en "også mig"-politik. Lad os skrotte dette fuldstændig tåbelige projekt, lad os spare skatteydernes penge, give pengene tilbage til skatteyderne og satse på en langt bedre teknologi.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Klamt (PPE-DE). - (DE) Fru formand! Jeg mener ikke, at vi med denne adfærd lever op til Parlamentets gode ry. Det er uacceptabelt, at hele Parlamentet småsnakker, når talere rejser sig for at få ordet. Fru formand, jeg opfordrer Dem til at få medlemmerne til at tie stille og til at sikre, at de medlemmer, der ikke hører efter, forlader salen.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Jeg er fuldstændig enig, men som De ved, beder vi om dette hver gang, og hver gang har vi de samme problemer.

 
  
  

Skriftlige stemmeforklaringer

 
  
  

Betænkning af Sarah Ludford (A6-0459/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), skriftlig. - (FR) På grundlag af betænkningen udarbejdet af min britiske kollega, Sarah Ludford, stemte jeg for den lovgivningsmæssige beslutning om ændring under førstebehandlingen i den fælles beslutningsprocedure af forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af de fælles konsulære instrukser til de diplomatiske og konsulære repræsentationer med hensyn til indførelse af biometriske identifikatorer, herunder bestemmelser om organisering af modtagelsen og behandlingen af visumansøgninger. Formålet med dette forslag er at skabe det nødvendige retsgrundlag, således at medlemsstaterne kan registrere ansøgernes obligatoriske biometriske identifikatorer - ansigtsbilledet og 10 fingeraftryk, og at indføre en retlig ramme for organiseringen af medlemsstaternes konsulater med henblik på gennemførelse af visuminformationssystemet (VIS) og oprettelse af fælles ansøgningscentre. Medlemsstaterne vil således ikke skulle udstyre deres konsulater med det nødvendige udstyr til indsamling af biometriske data. Jeg støtter de fleste ændringsforslag, navnlig forslagene om, at medlemsstaterne kan repræsentere hinanden, sikkerhedsforanstaltninger i forhold til eksterne tjenesteudbydere og oplysningskampagner.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), skriftlig. - (PT) Formålet med dette forslag til forordning er at regulere organiseringen af modtagelsen og behandlingen af visumansøgninger i forbindelse med indførelsen af biometriske identifikatorer i visuminformationssystemet (VIS) på EU-plan. Det indfører for det første en pligt til at levere biometriske data, der skal lagres i VIS, og fastlægger standarderne herfor. For det andet omfatter forslaget bestemmelser om organisering af modtagelsen af visumansøgninger.

Med dette forslag, der er et led i fællesskabsreguleringen af forvaltningen af grænserne (Schengenområdet), indføres foranstaltninger til indsamling af visumansøgernes "biometriske identifikatorer" (fotografier og fingeraftryk), foranstaltninger, der mildt sagt er tvivlsomme og fortsat behæftet med en lang række ubesvarede spørgsmål med hensyn til systemets effektivitet, beskyttelse af personoplysninger, formålene med og kriterierne for indsamling af data, standarder for indholdet af VIS-lagre, adgangsrettigheder (dvs. inden for rammerne af aftaler mellem EU og forskellige lande om udveksling af oplysninger), og endelig sikring af borgernes rettigheder, friheder og garantier.

Vi er imod fællesskabsregulering af retlige og indre anliggender og etableringen af overvågnings- og kontrolstrukturer og instrumenter på EU-plan til fremme af sikkerhedspolitikker.

Derfor stemte vi imod.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Zlotea (PPE-DE), skriftlig. - (RO) Jeg håber, at den stemme, som jeg har afgivet i dag, vil fremme snarlige forhandlinger med USA om visumfritagelse, således at statsborgerne i alle medlemsstaterne kan rejse frit og på samme vilkår.

Det er bydende nødvendigt, at det franske formandskab bl.a. forhandler om kriterierne for udstedelse af visum til USA til alle EU-borgere.

 
  
  

Betænkning af Carmen Fraga EStévez (A6-0278/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), skriftlig. - (EN) Fiskeripartnerskabsaftalen mellem EF og Mauretanien er helt sikkert vigtig for begge parter.

Denne aftale giver fiskere fra Middelhavet mulighed for at udøve deres erhverv andre steder, da der er overfiskeri i Middelhavet. Det nylige problem med tun er kun begyndelsen. Jeg har kendskab til to fiskeriselskaber fra Malta, der har anvendt denne aftale til at fiske i Atlanterhavet. Jeg fik kendskab hertil, da jeg deltog i en officiel parlamentsdelegation til Mauretanien, og præsidenten fortalte delegationen, at alle hidtidige forsøg på at finde en løsning på denne aftale var strandet.

Jeg bad i denne forbindelse om at tale privat med præsidenten. Jeg spurgte, om han på noget tidspunkt havde drøftet spørgsmålet med hr. Borg, den maltesiske kommissær. Præsidenten svarede, at han ikke havde talt med ham, men at jeg gerne måtte gøre dette, hvis jeg ville. Jeg kontaktede straks hr. Borg, der vurderede sagen og opsummerede de centrale spørgsmål. Jeg gjorde præsidenten opmærksom herpå og fortalte ham, at kommissæren ønskede at genoptage drøftelserne.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylwester Chruszcz (NI), skriftlig. - (PL) EU bemægtiger sig endnu en gang retten til at være en selvstændig stat. Efter min opfattelse henhører indgåelsen af internationale aftaler under den enkelte stats kompetence og ikke under en regional, international organisation som EU, og jeg har derfor stemt imod denne betænkning.

 
  
MPphoto
 
 

  Dorette Corbey (PSE), skriftlig. - (NL) Delegationen fra Arbejderpartiet i Nederlandene har stemt for aftalen med Mauretanien, ikke fordi det er en god aftale, men fordi den er en lille forbedring af den nuværende situation (reducerede fangster).

Vi er generelt imod sådanne aftaler, da de fratager udviklingslandene deres føde- og indkomstkilder. I Mauretaniens tilfælde er det om end endnu mere bekymrende, at udviklingsmidler anvendes til at støtte fiskeriets interesser. Det er en skandale!

 
  
MPphoto
 
 

  Christofer Fjellner (PPE-DE), skriftlig. - (SV) Vi undlod at deltage i afstemningen i dag om fiskeripartnerskabsaftalen mellem EF og Mauretanien. Vi stod over for to uønskede alternativer, enten en mere kortvarig aftale med højere fiskekvoter eller en mere langvarig aftale med lavere fiskekvoter. Det var desværre ikke muligt at stemme for aftalens ophør.

Vi moderate er imod fiskeriaftaler med afrikanske stater. Betænkningen indeholder en række meget små forbedringer sammenlignet med den nuværende aftale, men også tilbageskridt som f.eks. en forlængelse af gyldighedsperioden.

Da vi stod over for valget mellem disse uønskede alternativer, undlod vi at deltage i afstemningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), skriftlig. - (PT) Jeg glæder mig over forlængelsen af fiskeriaftalen med Mauretanien, selv om det bør understreges, at forhandlingerne ikke altid var de meste åbne og gennemsigtige.

Medlemsstaterne blev ikke hørt i tilstrækkeligt omfang i forhandlingsfasen, hvilket har udmøntet sig i en protokol, hvor fiskerimulighederne er blevet kraftigt beskåret, samtidig med at den finansielle modydelse praktisk taget er forblevet uændret, og hvor man ikke har fået afklaret de afgørende tekniske aspekter for hovedflåderne, men tværtimod har indført nye begrænsninger såsom en ekstra biologisk hvileperiode uden stor videnskabelig forsvarlighed.

På trods heraf har Portugal fået rimelige fiskerimuligheder på disse fiskepladser, nemlig 886 GT årligt i kategori 1 (fartøjer, som fisker efter krebsdyr, med undtagelse af languster og krabbe), opnåelse af godkendelse i kategori 5 (blæksprutter) og fastholdelse af 300 GT for languster.

På grundlag af disse oplysninger mener jeg, at dette er en positiv aftale for mit land, og jeg stemmer således for.

 
  
  

Forslag til forordning - Omstrukturering af EF-fiskerflåden

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), skriftlig. - (FR) Jeg stemte for Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. juli 2008 om forslag til Rådets forordning (EF) om et midlertidigt særligt initiativ til fremme af omstruktureringen af EF-fiskerflåderne, som er berørt af den økonomiske krise. En af de største udfordringer for fiskerierhvervet i EU er fortsat ofte den strukturelle uligevægt mellem flådekapaciteten og de tilgængelige ressourcer. Det vurderedes for nogle år siden, at EU-flåden havde en overkapacitet på ca. 40 %. På grund af overkapaciteten, og fordi fiskebestandene er blevet udtømt af mange års overfiskning, kæmper fiskeriet for at modstå økonomisk pres udefra såsom den pludselige stigning i brændstofpriserne. Jeg ville ønske, at der var blevet udviklet et fællesskabsinstrument til annualisering af stigende oliepriser, således at det indre marked havde tid til at imødegå stigende kostpriser. Jeg glæder mig over de tiltag, der er blevet gjort af den franske landbrugs- og fiskeriminister, Michel Barnier, som har arbejdet meget hårdt for at opnå dette resultat. Takket være ham er der blevet indført øjeblikkelige støtteforanstaltninger.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), skriftlig. - (PT) Fiskerisektoren er en af de sektorer, der er blevet hårdest ramt af den nuværende energikrise.

Den svimlende stigning i brændstofpriserne og reduktionen af fiskeriindsatsen som led i den fælles fiskeripolitik og de stagnerende fiskepriser ved første salg har bragt redere og fiskere i en vanskelig situation.

Dette berettiger derfor dette forslag om en presserende rådsforordning om tilpasning af EU's flåde til den nuværende økonomiske situation som følge af energikrisen.

Dette forslag er rent faktisk i tråd med en meddelelse fra Kommissionen, hvori de problemer og krav, som fiskerisektoren står over for, såvel som de nødvendige foranstaltninger til afhjælpning af den nuværende krise efter min opfattelse er korrekt diagnosticeret.

Selv om jeg mener, at dette forslag til forordning er et positivt initiativ, lever det ikke helt op til mine forventninger efter at have læst ovennævnte meddelelse.

Bestemmelserne om midlertidigt ophør med fiskeri i artikel 6 med krav om, at de støttemodtagende virksomheder skal omfattes af flådeomstruktureringsplaner, den manglende inddragelse af maskiner i artikel 7, hele artikel 9 og artikel 12, stk. 3, der udelukkende har til formål at forsvare trawlfiskeriets interesser, er efter min opfattelse mindre vellykkede punkter i dette forslag.

På trods af ovenstående og i lyset af de store vanskeligheder i fiskerisektoren i Europa fortjener denne betænkning min støtte.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), skriftlig. - (PT) Som vi forklarede under forhandlingen i går, stemmer vi imod dette forslag til forordning af grundlæggende årsager. Hvis man var i tvivl om rimeligheden heraf, behøvede man blot at lytte til Kommissionens redegørelser for at bortvejre denne tvivl.

Kommissionen mener, at problemet er overkapacitet, og målsætningen og løsningen er "omstrukturering af flåderne". Hvad med den samfundsøkonomiske krise? Hvad med de stigende brændstofpriser (diesel og navnlig benzin)? Hvad med fiskepriserne ved første salg? Det er meget enkelt for Kommissionen: "Hvis en række medlemsstater reducerer kapaciteten yderligere, vil dette være til gavn for andre medlemsstater, idet en reduktion af kapaciteten og således en nedgang i fiskeriindsatsen betyder flere ressourcer og flere markedsmuligheder."

Dette er baggrunden for forslaget om at afsætte 1,6 milliarder euro alene til oplægning af fiskerfartøjer.

"Enkelt" - hvis sygdommen ikke gør det af med fiskerierhvervet, vil "kuren" gøre det.

Der tilføres ingen midler for at hjælpe sektoren med at imødegå de stigende produktionsomkostninger og sikre lønningerne. Det foreslås imidlertid at allokere 1,6 milliarder euro til finansiering af endeligt, delvist eller "midlertidigt" ophør med fiskeri.

Den portugisiske regering følger dette grundprincip, og jeg kan oplyse, at den allokerer ca. 8,2 millioner euro til oplægning af 27 fartøjer i 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), skriftlig. - (EN) De negative følger af de nuværende olie- og brændstofpriser berører alle EU-borgere. Denne såkaldte redningspakke vil kun i ringe grad sikre en bæredygtig fiskeindustri. Selv om jeg støtter forslaget om kapacitetsreduktion - EU-flåden har i øjeblikket en overkapacitet på mindst 40 % - mener jeg ikke, at dette forslag vil sikre de ændringer, der skal til for at skabe en bæredygtig fiskerisektor i EU. Da 80 % af EU's lagre er foruroligende store, har vi brug for en reel kapacitetsreduktion, ikke bygning af nye fartøjer finansieret af skatteyderne.

 
  
  

Forslag til beslutning - Oprettelse af en database i Italien med fingeraftryk fra romaer (B6-0348/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Alma Anastase (PPE-DE), skriftlig. - (RO) Romaernes situation drøftes på ny på et meget vigtigt tidspunkt, hvor særlige begivenheder viser, at der stadig er betydelige svagheder i nationale og europæiske politikker på dette område, og at det tydeligvis er nødvendigt at overvåge og styrke disse politikker.

Jeg mener, at resultatet af forhandlingen og beslutningen om fingeraftryk fra romaer i Italien bør være baseret på to hovedkonklusioner. For det første er det af afgørende betydning, at de nationale foranstaltninger over for romaerne er rettet mod social integration og skabelse af en ramme for rettigheder og forpligtelser for disse borgere. Sådanne rettigheder og forpligtelser bør imidlertid være i overensstemmelse med EU's grundlæggende principper om ikkeforskelsbehandling såvel som respekt for grundlæggende frihedsrettigheder og menneskelig værdighed. Vi skal først og fremmest sikre mindreåriges rettigheder, uanset etnisk tilhørsforhold. Denne tilgang er blevet anvendt i Rumænien og bør også anvendes i de øvrige medlemsstater.

I lyset af romaernes kulturelle særtræk bør problemet med integration af romaerne løses på europæisk plan gennem udarbejdelse af en sammenhængende og omfattende strategi. Ud over at garantere de grundlæggende rettigheder bør denne strategi også fremme adgangen til uddannelse, navnlig til opdragelse til tolerance som led i det europæiske år for interkulturel dialog i 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), skriftlig. - (FR) Jeg stemte imod Europa-Parlamentets beslutning, hvori Italien opfordres til at standse optællingen af romaer på grundlag af etnisk tilhørsforhold, da den efter min mening er forhastet, og jeg beklager, at Parlamentet ikke stemte for forslaget om at udsætte afstemningen indtil september 2008 stillet af min politiske gruppe, Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater. Jeg vil gerne gøre det klart, at jeg naturligvis støtter forbuddet mod indsamling af romaernes, herunder mindreåriges, fingeraftryk, og udnyttelse af allerede indsamlede fingeraftryk, eftersom dette klart ville udgøre direkte forskelsbehandling på grundlag af race og etnisk oprindelse, hvilket er forbudt i henhold til artikel 14 i den europæiske konvention om menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, samt forskelsbehandling. De argumenter, som næstformanden i Kommissionen, min ven Jacques Barrot, kom med, har imidlertid gjort indtryk på mig, idet han gav klart udtryk for, at Kommissionen fulgte situationen nøje i fuldstændig åbenhed for at sikre, at fællesskabslovgivningen blev gennemført. Min samvittighed siger mig, at vi bør afvente de forskellige forventede svar fra den italienske regering, inden vi tager politiske initiativer såsom den vedtagne beslutning, der kan misfortolkes af de europæiske borgere.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), skriftlig. - (IT) Jeg stemmer for denne beslutning, selv om jeg håber, at den ikke udnyttes til partipolitiske formål. Romaspørgsmålet er hverken en højrefløjs- eller en venstrefløjssag, men ganske enkelt et alvorligt og uløst problem, der kræver en hurtig indsats, og vi har ventet alt for længe. Vi ønsker kulturel integration, og vi er således nødt til at investere i praktiske tiltag og forpligtelser.

Den foranstaltning, der drøftes af den italienske regering, bør begrænses til det strengt nødvendige på trods af minister Maronis tvetydige forsikringer. Problemet med denne foranstaltning er ikke selve identifikationen, men at der anvendes et etnisk kriterium og en meget diskriminerende praksis (fingeraftryk), navnlig i relation til mindreårige. Vi er ikke de eneste, der har gjort opmærksom på disse krænkelser. Der har været højlydte protester fra store dele af den katolske kirke og fra verdslige og katolske frivillige foreninger og organisationer. Den nationale formand for UNICEF har også taget kraftigt afstand fra indholdet i dette dekret. Jeg håber, at denne afstemning, der i praksis fordømmer Italien, vil være en lærestreg for regeringen og få den til at erkende, at den er nødt til at gå bort fra denne fejlslagne kurs.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bradbourn (PPE-DE), skriftlig. - (EN) De britiske konservative parlamentsmedlemmer har stemt imod denne beslutning, da det spørgsmål, der behandles i beslutningen, er et rent medlemsstatsanliggende, der således ikke vedrører EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), skriftlig. - (EN) Erstat blot "roma" med "jøde", og vi ved, hvor dette forslag kommer fra, og hvad det vil ende med, medmindre der tages kraftigt afstand fra det.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), skriftlig. - (PT) Vi er bekymret over den voksende og uacceptable racisme og fremmedhad i Europa, navnlig når disse fænomener fremmes af neoliberale politikker, der forværrer situationen snarere end at imødegå de behov og problemer, der har skabt stigende usikkerhed og forværrede levevilkår for arbejdstagere og befolkningsgrupper.

De foranstaltninger, der blev vedtaget i Italien for nylig, hvor der den 21. maj erklæredes "undtagelsestilstand for så vidt angår nomadebosættelserne i Campanien, Lazio og Lombardiet" i et år, er eksempler på sådanne farlige og uacceptable foranstaltninger, der fremmer forskelsbehandling, adskillelse og "kriminalisering" af borgere og befolkningsgrupper og krænker deres rettigheder, friheder og garantier - deres mest grundlæggende menneskerettigheder.

Dette forværrer fattigdommen, udstødelsen og den sociale opløsning og fører således til marginalisering og ghettodannelse, analfabetisme og inddragelse i den uformelle økonomi og tilskynder mange borgere af romaoprindelse til ikke at deltage i samfundet.

Som understreget beskyttes romaernes rettigheder bedst ved som led i integrationspolitikken at garantere dem adgang til uddannelse, bolig og sundhedspleje, beskæftigelse og social sikring.

 
  
MPphoto
 
 

  Gunnar Hökmark (PPE-DE), skriftlig. - (SV) Forskelsbehandling af romaer er et alvorligt problem, der skal imødegås i alle EU-medlemsstaterne. Alle europæiske borgere har samme rettigheder uanset nationalitet, etnisk tilhørsforhold, religion eller køn. EU's landvindinger og udvikling er baseret på disse rettigheder, og vi har en fælles forpligtelse til at værne om dette princip.

Dette stiller krav om adgang til uddannelse og sundhedspleje samt retten til respekt for den personlige integritet og værdighed. Behandlingen af romaerne i Italien i dag skal ses i dette perspektiv. EU har et ansvar for at sikre, at befolkningens grundlæggende rettigheder respekteres i alle lande.

Borgerne skal, uanset etnisk oprindelse, imidlertid også integreres i det samfund, de lever i, uden forskelsbehandling og således på lige vilkår for alle borgere. Det er vigtigt i forbindelse med bekæmpelsen af menneskehandel, prostitution og social udstødelse. Hverken voksne eller børn må tabes på gulvet.

På denne baggrund følte vi ikke, at vi kunne støtte nogen af de beslutninger, som Parlamentet har drøftet i dag.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE) , skriftlig. - (RO) Jeg stemte for denne beslutning. og jeg glæder mig over, at Europa-Parlamentet tager afstand fra denne diskriminerende og ulovlige foranstaltning, der er i strid med den europæiske menneskerettighedslovgivning.

Jeg gør imidlertid opmærksom på, at en beslutning ikke i sig selv vil løse det grundlæggende problem, da denne lovgivningsmæssige beslutning ikke er bindende. Jeg mener derfor, at vi bør anmode Kommissionen om at skride ind over for Italien for at få landet til at opgive sin diskriminerede politik over for romaerne.

Indsamlingen af fingeraftryk er hverken i overensstemmelse med EU-lovgivningen eller med noget andet instrument, som sikrer menneskerettigheder i Europa. På fællesskabsplan har vi direktiv 380 af 28. april 2008, der indeholder bestemmelser om indsamling af fingeraftryk fra tredjelandsstatsborgere over seks år. Jeg vil ikke desto mindre gerne understrege, at der henvises til tredjelande, som ikke er en del af EU-området. Direktiv 2004/38/EF garanterer alle EU-borgeres fri bevægelighed, og etnisk tilhørsforhold kan således ikke under nogen omstændigheder danne grundlag for en lovforanstaltning.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. - (EN) Italiens tiltag er en åbenlys tilsidesættelse af alle Europa-Parlamentets opfordringer om at udvikle en sammenhængende EU-politik til fremme af romaerne integration. Romaerne er en af de grupper, der er mest udsat for racisme og forskelsbehandling. Den italienske regering forsøger at se gennem fingre med og institutionalisere denne racisme og forskelsbehandling. De italienske myndigheder skal ikke indsamle fingeraftryk fra romaer, og jeg støttede beslutningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), skriftlig. - (EN) Jeg stemte for at udsætte afstemningen om denne følsomme betænkning, idet jeg mente, at det ville være mere hensigtsmæssigt at vente, indtil alle de oplysninger, som Kommissionen har anmodet den italienske regering om at tilvejebringe, var tilgængelige.

Da Parlamentet forkastede forslaget om at udsætte afstemningen, undlod jeg at deltage i den endelige afstemning, da jeg ikke ønskede at støtte beslutningen, før vi fik kendskab til alle sagens kendsgerninger, og da jeg var bekymret over visse dele af teksten, samtidig med at jeg ønskede at understrege, at det ikke er acceptabelt, hvis myndighederne træffer hårdhændede foranstaltninger over for en særlig samfundsgruppe.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), skriftlig. - (EN) Behandlingen af romaerne i Italien bør være en påmindelse om, at mindretal i Europa behandles på en umenneskelig, diskriminerende og nedværdigende måde af populistiske højreorienterede regeringer. Indsamling af fingeraftryk fra børn er ganske enkelt forkert. Vi har set dette før, og det bør ikke finde sted i et moderne Europa. Jeg opfordrer alle regeringer til at fordømme den italienske regering og til at gribe hurtigt ind for at beskytte romabørn i Italien.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), skriftlig. - (RO) Jeg mener, at den italienske regerings afgørelse om at indsamle fingeraftryk fra borgere af romaoprindelse, herunder navnlig fra børn, er en alvorlig krænkelse af de europæiske borgeres grundlæggende rettigheder.

Indsamling af fingeraftryk fra børn i en tidlig alder vil præge ham/hende for livet. Indsamling af fingeraftryk fra børn på under 14 år sker på grundlag af en formular, der anvendes i strafferetlige efterforskninger, hvilket er en krænkelse af borgernes grundlæggende rettigheder.

Jeg støttede ikke en udsættelse af afstemningen om beslutningen, da situationen er presserende, og da indsamlingen af fingeraftryk fra børn skal bringes til ophør. Udgangspunktet må ikke være en formodning om skyld hos visse børn, og den nuværende behandling af romabørn i Italien er uacceptabel.

Vi opfordrer den italienske regering til at stoppe indsamlingen af fingeraftryk fra mindreårige romaer i Italien.

EU bør foregå som et godt eksempel med hensyn til respekt for grundlæggende rettigheder, og Kommissionen bør derfor undersøge situationen i Italien og anmode den italienske regering om at stoppe indsamlingen af fingeraftryk fra romabørn.

Derfor stemte jeg for Europa-Parlamentets beslutning om at stoppe indsamlingen af fingeraftryk fra romaer, herunder navnlig fra romabørn, som led i "oprettelsen af en database i Italien med fingeraftryk fra romaer".

 
  
MPphoto
 
 

  Manfred Weber (PPE-DE), skriftlig. - (DE) Som koordinator for Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater i Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender vil jeg gerne afgive stemmeforklaring på mine og mine gruppekollegers vegne. Alle grupper er forenet om bekæmpelsen af racisme og enhver form for etnisk forskelsbehandling og om at fremme menneskerettighederne. PPE-DE-Gruppen ønsker helt bestemt også, at der bliver kastet lys over begivenhederne i Italien.

I beslutningen henvises der primært til artikler i pressen og til dokumenter og vidneudsagn fra en række organisationer og enkeltpersoner. De fleste medlemmer var ikke i stand til at vurdere situationen på egen hånd.

De italienske myndigheder har inviteret repræsentanter fra Europa-Parlamentet til Italien, således at de kan få et nærmere kendskab til sagen, og har også tilbudt at tilvejebringe yderligere oplysninger. Den ansvarlige kommissær, Jacques Barrot, har lovet at fremlægge en informativ rapport ultimo juli, og vores gruppe ønsker at afvente denne rapport. Vores målsætning var, og er stadig, først og fremmest at få forholdene behørigt belyst. Derfor ønskede vi at udsætte afstemningen om beslutningen indtil mødeperioden i september. Vores forslag samt en række stillede ændringsforslag blev desværre forkastet, hvilket er baggrunden for vores stemmeafgivning.

PPE-DE-Gruppen er fortsat af den opfattelse, at det ville have været mere hensigtsmæssigt at foretage en grundig undersøgelse end at vedtage en hastig beslutning. Vores modstanderes målsætning var at blive forsidestof, og de gjorde således de berørte mennesker en bjørnetjeneste.

 
  
  

Forslag til beslutning - Situationen i Kina efter jordskælvet og før De Olympiske Lege (RC-B6-0340/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), skriftlig. - (EN) Jeg mener, at beslutningen om at deltage eller boykotte De Olympiske Leges åbningsceremoni bør træffes i fællesskab. Alle mine socialdemokratiske kolleger er ikke nødvendigvis enige heri. Jeg ser imidlertid ingen grund til at boykotte ceremonien eller legene på dette grundlag. Selv Dalai Lama støtter dette synspunkt.

Forslaget om at invitere Dalai Lama til et møde i Rådet (almindelige anliggender) er absurd for enhver, der ikke bevidst forsøger at underminere forbindelserne mellem EU og Kina. Med hensyn til forskelsbehandling af grupper i Kina såsom fagforeningsmedlemmer, er der ganske rigtigt grund til bekymring, men kritik fra de mennesker, der ønsker at stigmatisere romasamfundet i Italien, det er simpelthen for tykt. "Fej først for din egen dør, før du fejer for andres."

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Gaubert (PPE-DE), skriftlig. - (FR) Jeg glæder mig over vedtagelsen af denne fælles beslutning om situationen i Kina. Det er vigtigt fortsat at lægge pres på Kina før afviklingen af De Olympiske Lege om mindre end en måned.

Vi kan ikke lukke øjnene for de alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, der finder sted, og som er i strid med de løfter, som Kina har afgivet. Europa-Parlamentet er forpligtet til at minde Kina om de løfter, landet afgav offentligt. Det er også vigtigt at gøre opmærksom på mindretalsrettigheder, retsstatsprincippet og den stadig udbredte anvendelse af dødsstraf.

Endelig havde jeg gerne set, at nogle af de mere stringente ændringsforslag rettet mod Kina var blevet vedtaget. Jeg tænker i denne forbindelse navnlig på krav om løsladelse af systemkritikere og menneskerettighedsaktivister som Hu Jia og hans hustru Zeng Jinyan, henvisning til situationen i Tibet, der langtfra er løst, og de uforholdsmæssigt hårde og uigennemsigtige domme afsagt over demonstranter efter demonstrationerne i foråret.

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE-DE), skriftlig. - (PL) Jeg undlod at deltage i afstemningen om beslutningen om situationen i Kina efter jordskælvet og før De Olympiske Lege. Dette gjorde jeg, fordi Parlamentet forkastede de ændringsforslag, hvori der blevet sat spørgsmålstegn ved overholdelsen af menneskerettighederne i Kina. Som følge heraf er beslutningen præget af en tone, der ikke var tiltænkt af initiativtagerne til denne forhandling. Hvorfor vedtog Parlamentet ikke denne beslutning inden de nyligt afholdte europamesterskaber i fodbold 2008? Fordi der ikke er problemer med overholdelsen af menneskerettighederne i Østrig og Schweiz. Det er ikke en antikinesisk handling at gøre Kina opmærksom på problemerne på dette område, men blot udtryk for, at vi forventer, at de minimumstandarder, som er blevet skabt af vores civilisation, vil blive overholdt.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE), skriftlig. - (EN) Jeg stemte for ændringsforslag 19, da jeg er helt overbevist om, at det vil være yderst nyttigt at invitere Dalai Lama til et møde i Rådet (almindelige anliggender) for at fremlægge sin vurdering af situationen i Tibet og forklare de 27 udenrigsministre sin mellemvejsstrategi og vision om reelt selvstyre for alle tibetanere inden for Kinas grænser.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), skriftlig. - (FI) I forbindelse med beslutningen om Kina stemte jeg for ændringsforslagene stillet af De Grønne, da den manglende overensstemmelse mellem situationen i Kina i dag forud for De Olympiske Lege og de løfter og offentlige tilsagn, som Kina afgav i sin tid om at forbedre menneskerettighederne og situationen i Tibet, er præcis som påpeget i ændringsforslag 15.

Jeg lægger stor vægt på kravet i ændringsforslag 16 om, at der skal skabes reelle resultater på grundlag af forhandlinger mellem Dalai Lama og kinesiske repræsentanter før åbningen af De Olympiske Lege. Den bekymring, der gives udtryk for i ændringsforslag 11 og 12 om begivenhederne i Lhasa, fortjener også opmærksomhed.

Opfordringen i ændringsforslag 20 til EU og medlemsstaterne om at træffe foranstaltninger over for Kina er meget velbegrundet. Jeg vil ikke udelukke en fuldstændig boykot af De Olympiske Lege. Europa-Parlamentets formand, Hans-Gert Pöttering, traf en fornuftig og human beslutning. Vi kan ikke tillade Kina fortsat at bygge en olympisk scene ved hjælp af tryllekunster under henvisning til det olympiske ideal og vores værdier.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. - (EN) Kinas håndtering af følgerne af jordskælvet i den sydvestlige del af Kina var et eksempel på de fremskridt, som landet har gjort i de seneste år. Der er imidlertid fortsat behov for yderligere fremskridt på menneskeretsområdet i landet. Der kan kun ske mærkbare fremskridt på dette område ved at forpligte begge parter til at indlede en konstruktiv dialog. De Olympiske Lege blev hilst velkommen som en fremragende mulighed for at fremme denne dialog og forbedringer med hensyn til menneskerettigheder og friheder. Jeg vil derfor understrege, at Kina er nødt til at intensivere sine bestræbelser på at leve op til de løfter, landet officielt har afgivet til Den Internationale Olympiske Komité om at styrke menneskerettighederne og de demokratiske rettigheder. Jeg stemte for beslutningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Zlotea (PPE-DE), skriftlig. - (RO) Som medlem af Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina håber jeg, at vi med dagens afstemning vil overbevise de kinesiske myndigheder om at leve op til deres egne offentlige tilsagn med hensyn til menneskerettigheder, mindretalsrettigheder, demokrati og retsstatsprincippet. Jeg opfordrer de kinesiske myndigheder til at træffe foranstaltninger hurtigst muligt for at forbedre menneskerettighedssituationen ved at benåde alle fængslede politiske fanger og menneskerettighedsaktivister, herunder dem, der sidder i fængsel i Tibet som følge af demonstrationerne i marts 2008.

 
  
  

Betænkning af Elmar Brok (A6-0266/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström og Åsa Westlund (PSE), skriftlig. - (SV) De svenske socialdemokrater undlod at deltage i afstemningen om Brok-betænkningen. Vi vil gerne redegøre for vores holdning til den fremtidige udvidelse af EU i denne stemmeforklaring.

Vi mener, at kandidatlande, der forhandler om EU-medlemskab, kun kan pålægges Københavnskriterierne. Vi støtter den fortsatte udvidelse af EU og mener, at udvidelsen er et af de afgørende spørgsmål for EU's fremtid. Vi mener også, at forhandlingerne med Tyrkiet skal fortsætte, og at landet skal vurderes på grundlag af samme objektive kriterier som de øvrige kandidatlande.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), skriftlig. - (PL) I Brok-betænkningen understreges ønsket om at styrke vores forbindelser med vores østlige nabolande, og derfor støttede jeg betænkningen. Jeg mener imidlertid ikke, at der er tale om en særlig imponerende betænkning, og den mangler den klare plan for åbning af EU mod øst, som vi håbede på at få. Vi forventede, at formanden for Udenrigsudvalget havde udarbejdet et bedre dokument.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Filip (PPE-DE), skriftlig. - (RO) Vi anerkender kompleksiteten af og den konkrete anvendelighed af Kommissionens udvidelsesstrategidokument 2007 og mener, at vi i det mindste bør genoptage mere konkrete drøftelser om udvidelsesstrategiens interne dimension i lyset af den nye situation efter det irske folks afstemning. EU's muligheder for at opfylde målsætningerne i sine politikker og sikre et funktionsdygtigt regionalt samarbejde, navnlig i landene i det sydøstlige Europa, afhænger af, hvilken løsning vi finder på forholdet mellem medlemsstaterne.

Jeg vil gerne understrege, at enhver forhandlingsløsning, der indebærer forskelsbehandling af en anden medlemsstat, uanset begrundelsen, vil skabe "en svag kæde", og jeg mener ikke, at en sådan tilgang vil være en fordel på lang sigt. Hvorvidt vores fremtidige tiltag bliver en succes, afhænger af vores evne til at forklare borgerne den direkte virkning af og de langsigtede fordele ved udvidelsen. Jeg vil endog sige, at vi bør se konstruktivt på den irske afstemning. Denne afstemning viser, at vi ikke altid har forstået at være åbne partnere i forhold til den almindelige borger, der lægger mere vægt på effektiv politisk praksis snarere end at kæmpe for idéer og visionære begreber.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE), skriftlig. - (FR) Jeg stemte for Brok-betænkningen om strategien for fremtidige udvidelser af EU for at bekræfte, at det efter min opfattelse ikke vil være muligt at gennemføre yderligere udvidelser uden en ny traktat, der giver EU mulighed for at samarbejde med 27 eller flere medlemsstater, og en tilstrækkelig finansiel ramme.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), skriftlig. - (FR) Det anføres i Brok-betænkningen om udvidelsesprocessen, at udvidelsesprocessens succes kun kan sikres, hvis "der er en klar og langvarig offentlig støtte".

Denne sætning forekommer mig fuldstændig hyklerisk her kort tid efter eurokraternes hånlige reaktion på det klare irske nej til Lissabontraktaten, der blot er en gentagelse af det franske og nederlandske nej i 2005, og henset til, at kravet i den franske forfatning om folkeafstemning om tiltrædelse af EU netop er blevet erstattet af bestemmelser om en pseudofolkeafstemning baseret på "borgerinitiativ", hvilket i praksis afhænger af Den franske Nationalforsamlings og Senatets velvilje.

Hr. Brok kommer end ikke ind på offentlig høring i form af en folkeafstemning, idet han er klar over, at langt de fleste europæere er imod Tyrkiets tiltrædelse af EU. Han foreslår blot, at der føres propaganda over for borgerne, der betragtes som uvidende eller endog enfoldige, for at vinde denne støtte.

Hvis hr. Brok og hans europæiske og nationale kolleger frygter - eller foragter - borgerne så meget, bør de i det mindste udvise den anstændighed at holde op med at søge deres accept. Det ville helt sikkert styrke demokratiet i Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. - (EN) Jeg støtter Brok-betænkningen om Kommissionens udvidelsesstrategidokument 2007. EU er nødt til at leve op til de løfter, der er blevet afgivet tidligere om udvidelse. Vi skal ganske rigtigt stille strenge og rimelige krav til alle kandidatlande og potentielle kandidatlande, som vi afgiver disse løfter til. Efter min opfattelse behandles disse spørgsmål behørigt i betænkningen, og jeg stemte for Brok-betænkningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), skriftlig. - (EL) Beslutningen er en skandaløs fordrejning af virkeligheden for borgerne i de gamle og ny EU-medlemsstater, hvori uddybningen og udvidelsen af EU fremstilles som værende til deres fordel, selv om det forholder sig stik modsat. Formålet med de foreslåede planer om den nye udvidelse er i endnu højere grad at udnytte og manipulere med borgerne i tiltrædelseslandene, der allerede står i en skrækkelig situation, og at sætte yderligere skub i den europæiske kapitals udplyndring af disse lande. Navnlig på Vestbalkan er udvidelsesprocessen baseret på en meget stor underkastelse og ydmygelse af borgerne i disse lande. Et typisk eksempel er kravet om fuldt samarbejde med Den Internationale Krigsforbryderdomstol for Det Tidligere Jugoslavien, denne pseudodomstol, der blev oprettet af amerikanske og europæisk imperialistiske bøller med det formål at stille ofrene for deres krige og forbrydelser på dette område for en domstol, og den blev brugt til at ødelægge den tidligere præsident Slobodan Milošević. Borgerne er desuden navnlig i fare, da udvidelsesprocessen forsat er baseret på nye grænsedragninger og oprettelse af protektorater for imperialisterne som f.eks. Kosovoprotektoratet, hvilket vil skabe en række nye imperialistiske stridigheder og sammenstød, hvor borgerne i området bliver ofre.

Medlemmerne af Europa-Parlamentet fra Grækenlands Kommunistiske Parti stemmer derfor imod beslutningen og understreger vores modstand mod det imperialistiske EU og EU-udvidelsen.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE), skriftlig. - (EN) De britiske konservative har altid været og er fortsat ivrige tilhængere af EU's udvidelse, da den sikrer et større indre marked og et løsere og mere fleksibelt nationernes Europa.

Denne betænkning indeholder imidlertid en række punkter, som vi ikke kan støtte. Vi mener ikke, at Europa skal være et "politisk integrationsprojekt". Vi er desuden uenige i de vigtigste aspekter i punkt 19, hvori der opfordres til oprettelse af "et område baseret på fælles politikker" på områder som f.eks. retlige anliggender, sikkerhed, migration, visumfri bevægelse og uddannelse, hvilket de britiske konservative ikke kan støtte. Vi er også uenige i punkt 6 om EU's mål med hensyn til "at udvikle et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, at sikre fuld respekt for og videreudvikling af gældende fællesskabsret og at værne om de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder som nedfældet i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder".

Vores bekymringer over disse og andre punkter i betænkningen svækker på ingen måde vores støtte til en yderligere udvidelse af EU, hvis ansøgerlandene opfylder Københavnskriterierne.

Af ovennævnte grunde har vi besluttet at undlade at deltage i afstemningen om denne betænkning.

 
  
  

Forslag til beslutning - Situationen i Zimbabwe (B6-0347/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), skriftlig. - (IT) Det er godt, at EU giver udtryk for sin holdning til denne del af Afrika, der på ny risikerer at blive ramt af bitre konflikter efter den farceagtige præsidentvalgkamp, som vi var vidne til for et par dage siden.

G8-lederne har også taget meget klart stilling, ikke gennem indførelse af sanktioner, der navnlig rammer civilbefolkningen, men gennem "finansielle foranstaltninger", der navnlig rammer virksomheder, banker og personer med forbindelser til regimet, der har siddet ved magten siden 1980. Den nuværende situation præget af afholdelse af valg under uhensigtsmæssige forhold og systematisk vold er uacceptabel. Jeg håber også, at EU-diplomatiet vil støtte Den afrikanske Unions forslag om dannelse af en national samlingsregering, således at denne vanskelige krise kan overvindes.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), skriftlig. - (PL) Jeg støtter denne beslutning, da jeg mener, at vi skal slå hårdt ned på vold i Zimbabwe, øge sanktionerne og opfordre til, at anerkendelsen af Mugabes regime trækkes tilbage. Den statsfinansierede voldskampagne mod den politiske opposition har udelukket muligheden for at gennemføre en fri anden runde af præsidentvalget.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Arlette Carlotti (PSE), skriftlig. - (FR) I lighed med alle andre mennesker verden over ønsker zimbabwerne fred, demokrati og velfærd.

Det har de ikke under Robert Mugabe. Landets tidligere frihedshelt har udviklet sig til en torturist. Parlamentet sender i dag et klart budskab om, at det ikke længere ønsker Mugabe og hans regime. Det har det zimbabwiske folk besluttet. EU skal lægge mest muligt pres på for at hjælpe zimbabwerne og afrikanerne med at finde en løsning på krisen.

Det vigtigste er at standse volden. Det vil kun være muligt at nedsætte en midlertidig regering med et klart mandat til at organisere frie og gennemsigtige valg overvåget af det internationale samfund gennem en dialog med inddragelse af alle zimbabwere.

Robert Mugabe vil imidlertid ikke forhandle, medmindre han tvinges. Vi er derfor nødt til at øge vores sanktioner mod regimet.

Endelig er vi allerede nu nødt til at planlægge genopbygningen af et fremtidigt Zimbabwe, og jeg glæder mig således over Kommissionens forslag om at frigive 250 millioner euro i nødfinansiering, så snart Zimbabwe får en lovlig og troværdig regering.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), skriftlig. - (PT) Jeg stemte for Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Zimbabwe, hvor Mugabes regime fordømmes.

Regeringens voldskampagne mod oppositionen, de mange krænkelser af menneskerettighederne og tilsidesættelsen af demokratiske principper er uacceptable. Den civiliserede verden skal ufortøvet fordømme situationen i Zimbabwe. Den politiske forfølgelse, umotiveret vold, sult, lidelser og de mange dødsfald blandt borgere er Mugabes seneste "værk", der skal gå over i historiens annaler. Det zimbabwiske folk fortjener en bedre skæbne. Jeg mener, at det er af afgørende betydning, at det internationale samfund griber ind for at løse den nuværende humanitære krise. EU skal foregå med et godt eksempel.

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE-DE), skriftlig. - (PL) Jeg støttede beslutningen om Zimbabwe. Robert Mugabes handlinger er uacceptable. Jeg vil ikke kalde ham præsident, da de begivenheder, der fandt sted for nylig i Zimbabwe, ikke kan kaldes et valg. Jeg er enig med en af de namibiske politikere, der sagde, at ud over de traditionelle sygdomme, som Afrika slås med - f.eks. malaria, tuberkulose og aids - er den farligste sygdom i dag, den sygdom, der skal bekæmpes hurtigst muligt, mugabeisme. Mugabe er blevet en fjende for hans egen befolkning. Det er meget frustrerende, når en mand, der kæmpede for frihed og uafhængighed, med tiden udvikler sig til en skadelig despot. Jeg håber, at afrikanerne vil åbne øjnene og indse, at folk som Mugabe er skadelige for hele Afrika.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), skriftlig. - (FI) Jeg stemte for beslutningen om situationen i Zimbabwe, da præsident Mugabes terrorregime den 27. juni endnu en gang åbenlyst lod hånt om det internationale samfunds holdning, retfærdighed og demokrati. Der er ingen tvivl om, at præsidentvalget i Zimbabwe var ulovligt, og volden, mordene, arrestationerne og forfølgelsen af oppositionen i landet er et særlig brutalt udtryk for den manglende retfærdighed.

Som påpeget i beslutningen er det tvingende nødvendigt at sikre en mæglingsproces i Zimbabwe med inddragelse af forskellige aktører fra det internationale samfund og Afrika. De aktører, der inddrages i dialogen, skal sikre bæredygtige løsninger for Zimbabwe, og det vil kun være muligt, hvis hele det internationale samfund, der har vidtrækkende demokratiske beføjelser, inddrages. Det zimbabwiske folk har en dyb længsel efter demokrati.

Situationen i Zimbabwe vedrører hele det internationale samfund og de afrikanske stater, og det er tvingende nødvendigt, at vi anerkender Mugabes tyranni. Kina og Libyen har desværre ikke samme holdning som det internationale samfund til dette spørgsmål.

EU skal støtte og tilskynde de afrikanske stater, der ønsker at boykotte Zimbabwe i forbindelserne med Afrika. Sydafrikas politiske og økonomiske støtte til Mugabes styre og udvisningen af zimbabwiske flygtninge fra Sydafrika er tværtimod i strid med vores fælles værdier. Jeg ønskede også at støtte holdningen i beslutningen om, at denne strid kan og bør have negative følger for forbindelserne mellem EU og Sydafrika.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Lambert (Verts/ALE), skriftlig. - (EN) Jeg stemte for beslutningen i dag og håber, at Rådet vil følge op herpå gennem en stærk samordnet indsats. Jeg håber også, at de holdningsændringer, som vi har set hos afrikanske ledere, også betyder, at vi ikke skal finde os i den ydmygelse at se hr. Mugabe deltage i internationale møder på EU's territorium. Den magt, som Mugabe har i dag, er vundet på bekostning af befolkningens blod og lidelser. Vores regering bør ikke gøre ondt værre ved at tvinge folk til at vende tilbage til Zimbabwe. De risikerer ikke kun at blive udsat for fysisk fare i landet, idet de også kan gøre situationen mere ustabil og lægge yderligere pres på svindende ressourcer. Den eneste garanterede politiske foranstaltning, som vores regeringer kan træffe, er at give disse mennesker lovlig indvandrerstatus og lov til at arbejde. Det ville også betyde, at de, når det er muligt at vende tilbage, vender tilbage med aktive færdigheder og potentielle finansielle ressourcer, der vil fremme udviklingen af græsrødder. Regeringerne bør rent faktisk generelt føre en sådan politik over for mennesker, der ikke kan vende tilbage til konfliktramte lande. Det zimbabwiske folk har brug for vores støtte på alle områder.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. - (EN) Situationen i Zimbabwe er bekymrende. I lighed med mine kolleger fordømmer jeg også Zanu-PF partiets adfærd under hele valget og understreger også, at valget den 27. juni ikke kan anses for at være lovligt. Der bør afholdes et nyt valg, hvor de demokratiske standarder respekteres. Det er værd at se nærmere på muligheden for at nå til enighed om en midlertidig regering i landet for at komme ud af det nuværende demokratiske dødvande i Zimbabwe. Jeg stemte for beslutningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), skriftlig. - (EN) Jeg fordømmer situationen i Zimbabwe og opfordrer alle Europa-Parlamentets medlemmer, Kommissionen, Rådet og alle nationale regeringer til at fordømme Mugabe og søge en udvej på denne krise. Jeg glæder mig over G8-ledernes erklæring om ikke at ville acceptere legitimiteten af en regering, som ikke afspejler folkets vilje i Zimbabwe.

 
  
  

Betænkning af Karl von Wogau (A6-0250/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), skriftlig. - (FR) Jeg stemte for initiativbetænkningen udarbejdet af min tyske kollega, hr. von Wogau, om rummet og sikkerhed. Tiden er inde til at anlægge en fælles tilgang for at forsvare europæiske interesser i rummet. Det bliver mere og mere åbenlyst for hver dag, at vi har behov for rumaktiver, således at EU's politiske og diplomatiske aktiviteter kan baseres på uafhængige, pålidelige og fuldstændige oplysninger til fordel for konfliktforebyggelsespolitikker, krisestyringsoperationer og global sikkerhed, navnlig med hensyn til overvågning af spredning af masseødelæggelsesvåben og transportmidler hertil og kontrol med overholdelsen af internationale traktater, overvågning af smugling på tværs af grænserne af lette våben og håndvåben, beskyttelse af kritisk infrastruktur, EU's grænser samt civilbeskyttelse i tilfælde af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer og kriser. Galileo er i denne forbindelse af afgørende betydning for EU's rolle i rummet. Denne tilgang bør gå hånd i hånd med det europæiske forsvar og støtte til den europæiske forsvarsindustri, navnlig luftfartsindustrien.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), skriftlig. - (EN) EU skal udvikle sine egen rumkapacitet. Vi er imod bevæbning af rummet, men anerkender, at eftersom USA nægter at indgå i et tæt samarbejde med EU om fælles brug af satellitkapaciteten i freds- og krigstid, har vi ikke andre muligheder end at forsøge at udvikle vores eget system i Europa.

Udviklingen af EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og EU's sikkerheds- og forsvarskapacitet kræver en rumdimension. Hr. von Wogau, formanden for Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar, har gjort Parlamentet og Europa en tjeneste med denne betænkning, som vi således bør følge op på.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), skriftlig. - (PT) Det ville være vanskeligt at udtrykke det mere klart.

I sin initiativbetænkning om rummet og sikkerhed har et flertal i Europa-Parlamentet forkastet vores forslag, hvori det understreges:

- at anvendelsen af rummet kun må tjene civile formål uden nogen direkte eller indirekte militær anvendelse, og

- at Galileoprojektet skal være et rent civilt projekt.

Flertallet godkendte samtidig en række farlige foranstaltninger, herunder:

- nødvendigheden af Galileo til uafhængige ESFP-operationer og for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP);

- udviklingen af et fælles grundlag for en geospatial efterretningspolitik, hvor der skabes betingelser for inddragelse af EUSC i planlægningen af den enkelte ESFP-operation, såfremt der er behov for rumobservation og rumbaserede efterretninger;

- at EU undersøger mulighederne for at allokere EU-budgetmidler til EUSC for at sikre tilstrækkelige midler til opfyldelse af de øgede behov for midler til finansiering af ESFP-operationer;

- muligheden for at finansiere fremtidige satellittelekommunikationssystemer, der understøtter ESFP-operationer, via EU's budget.

Med andre ord militarisering af Galileoprojektet og øget anvendelse af EU's budgetmidler til militære formål. Derfor stemte vi imod.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Hedh (PSE), skriftlig. - (SV) Jeg stemte imod betænkningen, da jeg mener, at rummet kun skal anvendes til fredelige formål. Betænkningen er alt for vidtgående.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. - (EN) Jeg glæder mig generelt over hr. Von Wogaus betænkning om rummet og sikkerhed. Jeg støtter ordførerens understregning af, at rummet ikke skal bevæbnes. Udviklingen af frivillige instrumenter, der kan forbedre sikkerheden i rummet, er et positivt skridt i retning af at sikre en ansvarlig rumpolitik. ESFP-aktiviteter finansieres i øjeblikket via mellemstatslige fællesskabsbudgetter, og jeg mener således, at det ville være uhensigtsmæssigt at foregribe beslutninger om denne finansiering i betænkningen. Disse holdninger afspejles i min stemmeafgivning.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), skriftlig. - (EL) Brugen af rummet er af afgørende betydning for effektiviteten af EU's imperialistiske indgreb. Det er konklusionen i den betænkning, som Europa-Parlamentet har vedtaget om rummet og EU's sikkerhed. I betænkningen understreges betydningen af at anvende rummet til "EU-medlemsstaternes" udstationeringer under FN, NATO og andre lignende organisationer. Der opfordres til en hurtig udvikling af programmerne Egnos og Galileo, fuld udvikling af EU's Satellitcenter og koordinering af EU-medlemsstaternes satellittelekommunikationssystemer gennem Det Europæiske Rumagentur med henblik på spionage og overvågning med det formål at sikre "uafhængige, pålidelige og fuldstændige oplysninger til fordel for konfliktforebyggelsespolitikker, krisestyringsoperationer …".

Der allokeres allerede et astronomisk beløb på 5,25 milliarder euro via EU's budget til disse formål alene i perioden 2007-2013. Dette forhold såvel som beslutningen om at fremskynde Galileoprogrammet viser, at EU agter at integrere anvendelsen af rummet i de strategiske ressourcer og den strategiske kapacitet til fremme af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik - med andre ord instrumenterne for EU's imperialistiske indgreb verden over.

I lyset af ovenstående er den indtrængende opfordring i betænkningen om "ikke militarisering" af rummet - et typisk eksempel på den skandaløse dobbelthed, der karakteriserer imperialistiske politiske talerør - udtryk for et ekstremt hykleri.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (PSE), skriftlig. - (EN) Medlemmerne af Europa-Parlamentet fra Labour-Partiet glæder sig over Parlamentets betænkning, og vi støtter navnlig udviklingen af en EU-adfærdskodeks for rumaktiviteter samt udvikling af frivillige instrumenter, der kan forbedre sikkerheden i rummet.

Vi ønsker imidlertid ikke at foregribe beslutninger om det fremtidige EU-budget, idet ESFP-aktiviteter i øjeblikket finansieres via mellemstatslige fællesskabsbudgetter. Vi stemte derfor imod to ændringsforslag herom i forbindelse med rumrelaterede ESFP-aktiviteter.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Stemmeforklaringerne er afsluttet.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik