Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0356/2008

Debatter :

PV 10/07/2008 - 11.2
CRE 10/07/2008 - 11.2

Omröstningar :

PV 10/07/2008 - 13.2
CRE 10/07/2008 - 13.2

Antagna texter :


Debatter
Torsdagen den 10 juli 2008 - Strasbourg EUT-utgåva

11.2. Situationen i Bangladesh
PV
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Nästa punkt är en debatt om sex resolutionsförslag om situationen i Bangladesh(1).

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska, författare. (PL) Herr talman! I samband med oroligheterna i januari 2007 införde Bangladesh expeditionsministär undantagstillstånd. Den 11 juni i år antog expeditionsministären en ny förordning som kränker de mänskliga rättigheterna på grund av en alltför bred definition av begreppet terroristhandling.

I juni skedde en våg av massarresteringar i Bangladesh med stöd av undantagstillståndet, som innebar att människor kunde fängslas utan häktningsbeslut vid misstanke om en anknytning mellan personen i fråga och brott. I själva verket arresterades ledare, medlemmar och anhängare till de två största oppositionspartierna, Awami League och Bangladeshs folkparti, som vägrade samarbeta med expeditionsministären för att planera det nationella valet till dess att deras ledare släpps fria. De förhandlingar som i dag inletts med Awami League känns därför hoppfulla. De kraftigt stigande livsmedelspriserna hotar dock landets stabilitet. Under dessa villkor är valet som planeras till december ingen garanti för att Bangladesh är på väg mot demokrati.

Vi vill uppmana Bangladesh expeditionsministär att häva undantagstillståndet och respektera de mänskliga rättigheterna. Detta bidrar till att upprätthålla demokratiska standarder under valet. Vi uppmanar de väpnade styrkorna att dra sig tillbaka från all inblandning i den politiska processen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Lambert, författare. − (EN) Herr talman! Som vi vet har Europaparlamentet oroat sig över situationen i Bangladesh under lång tid. Vi gav vårt stöd till att efterlysa bidrag som kan garantera fria och rättvisa val och vi gav vårt stöd även till uppmaningar från civilsamhället om att revidera och uppdatera röstlängden för att garantera ett så stort valdeltagande som möjligt.

Det är viktigt att säga att vi välkomnar de framsteg som gjorts i och med den nya elektroniska röstlängden. Det är en stor uppgift som inletts, och om den faktiskt fullbordas i tid och garanterar att minoritetsgrupper m.fl. också inkluderas kommer det verkligen att vara en historisk bedrift för de bangladeshiska myndigheterna. Vi vet att röstlängden redan haft en positiv effekt, i synnerhet för kvinnor från fattiga familjer eller med fattig bakgrund. De kan åtminstone känna att de har en identitet och att de kan låna små belopp för att starta sin egen affärsverksamhet etc.

Det har förekommit en del positiva framsteg. Vi välkomnar även de senaste åtgärderna mot krigsförbrytare och den åtgärd som expeditionsministären eller åtminstone delar av den vidtagit mot korruptionen.

Men vi är mycket oroade över expeditionsministärens roll och verksamhet och över undantagstillståndet. Det finns de som har sagt att undantagstillståndet är en teknisk fråga för att se till att en expeditionsministär åtminstone kan fortsätta efter övergångsperioden.

Men oavsett om man håller med om detta eller inte anser jag att undantagstillståndet verkligen börjar återspegla en tydlig brist på kontroller och balans i systemet, särskilt med tanke på de rapporter som vi precis fått om massarresteringar, åsidosättande av rätten till försvar, anklagelser om tortyr, rapporter om utomrättsliga mord, förföljelser av journalister och ökat våld mot kvinnor.

Så expeditionsministären måste tygla de väpnade styrkorna, upphöra med massarresteringarna och fortsätta med att antingen åtala eller släppa de tusentals personer som arresterats och garantera ett korrekt förfarande. Denna resolution återspeglar bestämt den önskan som jag tror finns i Europaparlamentet om att häva undantagstillståndet och se till att det civila samhället kan gå mot fria och rättvisa val med bistånd från Europeiska unionen, i alla fall i form av valobservatörsuppdrag.

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis, författare. − (EN) Herr talman! Bangladesh är ett av världens fattigaste länder. Landets fysiska integritet har en förfallodag. På grund av klimatförändringen hotas nämligen det mesta av Bangladeshs territorium att permanent översvämmas av en stigande havsnivå år 2050. Undantagstillståndet med alla dess odemokratiska yttringar – ett tillstånd som förklarades av den expeditionsministär som inrättades i januari 2007 under våldsamheterna i valupptakten – borde ha hävts nu. Alla människor som hålls häktade på grund av extraordinära befogenheter i och med undantagstillståndet bör antingen ställas inför rätta eller släppas.

Dessutom måste den nya antiterroristlagen anpassas till internationellt accepterade standarder som skyddar individuella rättigheter och friheter. Vidare måste landets väpnade styrkor dra sig tillbaka från all inblandning i den politiska processen. Det stundande valet måste hållas i ett icke-militariserat politiskt lugn.

 
  
MPphoto
 
 

  Esko Seppänen, författare. (FI) Herr talman! I resolutionen som vi precis antagit kräver Europaparlamentet mänskliga rättigheter för Indiens befolkning.

Situationen i Bangladesh är mycket problematisk. Hela landet har befunnit sig i undantagstillstånd i 18 månader, och det finns inga tecken på några kommande fria val. Bangladesh är ingen demokratisk stat, men världen är förstås full av odemokratiska stater och kränkningar av demokratin. Av alla odemokratiska stater är det endast Zimbabwe som har fördömts av EU och Förenta staterna. Valets odemokratiska natur kan kritiseras fritt i västerländsk media eftersom landet inte har någon olja. Olja är en skyddande buffert när det gäller att slippa fördömanden på grund av demokratiska kränkningar.

Bangladesh är inte heller någon oljestat. Av den anledningen skulle media kunna uppmärksamma situationen i landet med den tysta välsignelsen från de oljeberoende styrande makterna. Bangladesh har återinfört dödsstraffet, och sedan undantagstillståndet infördes har 300 000 människor fängslats på svaga grunder. Av dessa har 12 000 personer dött under den senaste månaden. Flera av dem som fängslats under de senaste veckorna har varit demokratiförespråkare, aktiva lokala medlemmar av politiska partier och demokratianhängare som expeditionsministären kommit att klassa som kriminella.

Terrorism är ordet för dagen, även i Bangladesh. Det är en täckmantel för kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Bangladesh är inte en stat baserad på rättsstatsprincipen. Kränkningar av de mänskliga rättigheterna sker i form av kvarhållanden av de mest skilda slag, brister i den anklagades rätt till försvar och brister i både offentliggörandet av domar och deras grunder. De mänskliga rättigheterna enligt konstitutionen respekteras inte. Av dessa skäl uppmanar vi Europaparlamentet att stödja den gemensamma resolution som kräver ett omedelbart upphävande av undantagstillståndet och att det i vederbörlig ordning hålls fria val.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Mann, för PPE-DE-gruppen. – (DE) Herr talman! Ahmeds expeditionsministär måste koncentrera sig på de verkliga målen, det vill säga att bekämpa korruptionen, göra landet säkert och förbereda anordnandet av landets kommande parlamentsval – i augusti på regional nivå och i december i hela landet. Valen måste dock vara rättvisa och hållas i enlighet med internationella standarder. De ska ge etniska och religiösa minoriteter möjlighet att engagera sig både passivt och aktivt. Valobservatörer, även från Europeiska unionen, bör återuppta sitt nödvändiga arbete i landet.

Självklart måste extremistattacker förhindras. Den nya antiterroristlagen som antogs 2008, med just detta syfte, måste dock följa internationella standarder. Detta är ännu inte fallet. Just används den mest mot människor som utsätts för politisk förföljelse. Det är inte så konstigt att det skapats ett klimat av rädsla i det bangladeshiska samhället. Människorättsaktivister och kritiska medborgare utsätts för godtyckliga fängslanden.

De som fängslats har rätt till ett korrekt förfarande. Rapporter från människorättsorganisationen Odhikar om massarresteringar och misshandel har kunnat styrkas. Som ledamot av Europaparlamentets delegation för förbindelserna med länderna i Sydasien och sydasiatiska organisationen för regionalt samarbete (SAARC) har jag besökt Bangladesh flera gånger. Många ledamöter som är närvarande här i dag har också varit med. I det måttligt islamiska landet finns det många i ansvarsfulla positioner som är välvilligt inställda. De väntar desperat på bistånd från omvärlden, bl.a. från Europeiska unionen – kommissionen och rådet.

Jag vill gratulera talmannen till det beslut han just fattat om beslutförhet i Europaparlamentet. Till Neena Gill vill jag säga att jag anser att vi bör hålla våra brådskande debatter vid liv och att vi inte jämt och ständigt ska behöva påpeka att de kommer att hanteras av det behöriga utskottet. Marios Matsakis har helt rätt. Ett ytterligare steg i denna riktning skulle innebära att vi plötsligt inte längre hade några tvärgrupper. Det skulle också vara ödesdigert eftersom utskotten inte kan göra detta arbete.

Vi måste ta väl vara på möjligheten att ha tillräckligt med tid så att vi slipper den situation som vi ser i dag, där den stackars talmannen måste använda ordförandeklubban – eftersom vi i framtiden förhoppningsvis kommer att ha dubbelt så lång talartid. På så sätt kan Europaparlamentet bli känt som språkrör för de mänskliga rättigheterna och bli starkare – och det tar tid.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill, för PSE-gruppen. – (EN) Herr talman! Efter att ha varit ordförande för Europaparlamentets delegation för förbindelserna med länderna i Sydasien och efter att ha besökt Bangladesh anser jag att det är en bräcklig stat som har fått uppleva mer än sin beskärda del av politiska, miljömässiga, ekonomiska och sociala motgångar. När jag var där blev jag dock imponerad av de livfulla och fria medierna och människornas beslutsamhet att övervinna sina svårigheter.

Jag anser att fokus i våra förbindelser med Bangladesh ska ligga på att stödja den demokratiska rörelsen i landet och införandet av rättstatsprincipen, liksom på att hjälpa till att bygga upp demokratiska institutioner. Med tanke på att EU spelar en viktig roll för att hjälpa Bangladesh att uppnå dessa mål bör detta omvandlas till konstruktiva handlingar för att bistå landet i stället för att försöka hantera deras problem på mikronivå.

Jag välkomnar tillkännagivandet av att valet kommer att hållas den tredje veckan i december i år. Jag uppmanar expeditionsministären att se till att det blir fria och rättvisa val och att låta valkommissionen fortsätta med sin färdplan.

Jag vill ta upp de punkter som Thomas Mann tog upp mot mig, eftersom jag anser att det inte är rätt att ta upp punkter från den föregående debatten. Om vi verkligen tar våra brådskande debatter på allvar anser jag att Thomas Mann borde se till att de personerna är närvarande. Bördan ligger på oss alla att se till att våra kolleger, närvarar eftersom vi har minoritetsgrupper som påverkar hur Europaparlamentet betraktas över hela världen. Det är viktigt att komma ihåg när vi har dessa brådskande debatter: de är viktiga, men se till att alla era ledamöter är här.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Onyszkiewicz, för ALDE-gruppen. (PL) Herr talman! Befolkningsmässigt är Bangladesh det sjunde största landet i världen med över 150 miljoner invånare. Detta är ett land som blev självständigt 1971 men som i 20 år har lidit under enväldiga regeringar, ofta av militärisk natur. Någonting började dock hända 1991. Demokratin fick ett uppsving och det blev en ökning på 5 procent. Det välkända företaget Goldman Sachs konstaterade att Bangladesh var ett land med en väldigt lovande framtid i alla fall när det gällde snabb ekonomisk tillväxt. I dag ser vi i stället en omfattande regression och en politisk kris. Armén har dykt upp på gatorna. Armén vill dessutom ändra konstitutionen för att kunna införa, som den säger, sin egen form av demokrati. Vi har hört detta tidigare. Vi har haft möjlighet att på nära håll iaktta vad denna speciella demokratiform innebär. Om den nya formen handlar om att dra in armén i politiken anser jag att det är fel väg att gå.

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki, för UEN-gruppen. (PL) Herr talman! Situationen i Bangladesh har alltid varit mycket allvarlig men särskilt nu under de senaste 18 månaderna – sedan undantagsbestämmelserna infördes. En effekt av detta har varit en ökning av antalet dödsdomar och att mer än 300 000 människor arresterats, varav ett antal blivit torterade. Problemet är att detta förtryck inte visar några tecken på att mattas av. För sex veckor sedan arresterades mer än 12 000 människor. Allt detta sker under en väldigt turbulent ekonomisk tid. Priserna för baslivsmedel såsom ris har stigit med en tredjedel. Klimatforskare varnar för att Bangladesh kan komma att ha upp till 25 miljoner klimatflyktingar under de kommande 40 åren. Denna massutvandring kommer att orsakas av översvämningar på grund av en stigande havsnivå i Bengaliska viken. Allt detta pekar mot en slutsats. Bangladesh är ett land som vi måste intressera oss för och stödja. Vi måste också stödja ekonomiska och demokratiska förändringar i landet – det fattigaste landet i världen.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE). - (EN) Herr talman! Enligt de undantagsbestämmelser som antogs 2007 kan man bli fängslad på obestämd tid utan domstolsbeslut på grund av skälig misstanke för inblandning i korruptionsrelaterad verksamhet. Med den nyligen inträffade arresteringen av Motiur Rahman Nizami har nu ledarna för de tre största politiska partierna i Bangladesh anhållits på falska anklagelser om korruption.

Sedan mars 2008 har minst 12 000 människor fängslats och nekats rätten att bli fria mot borgen, bl.a. hundratals medlemmar i politiska partier. Även affärsfolk och journalister förföljs i denna häxjakt.

Med valet som stundar i december i år kan ledarna för de viktigaste politiska partierna inte delta i dialogen, vilket hindrar den demokratiska processen. Även om Bangladeshs expeditionsministär förnekar påståenden om att dessa arresteringar är politiskt motiverade är det strategiska valet av tidpunkt för händelserna en alldeles för osannolik tillfällighet för att kunna ignoreras.

Fångarna bör åtalas lagenligt på grundval av trovärdiga bevis eller släppas omedelbart. Annars blir resultatet av det kommande valet bedrägligt och långt ifrån demokratiskt.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE). - (PL) Herr talman! Problemen i Bangladesh, som vi har försökt rikta uppmärksamheten på under flera år, är fortfarande olösta. Världen får höra om fler och fler fall av människorättskränkningar i det landet. Sedan i januari 2007 råder undantagstillstånd i Bangladesh. Antiterroristlagarna som infördes den 11 juni har ytterligare inskränkt de mänskliga rättigheterna och blivit ett slagträ i den politiska kampen. Under de senaste 18 månaderna har 300 000 personer arresterats och möjligheterna att utdöma dödsstraff har vidgats. Fångar torteras och dör under oklara omständigheter. Myndigheterna i Bangladesh gör inte mycket för att stödja ekonomin i landet, där livsmedelspriserna har stigit med mer än en tredjedel under de senaste månaderna och där en fjärdedel av territoriet hela tiden hotas av översvämning och humanitära katastrofer. En möjlighet till förändring i landet kommer i och med de fria parlamentsvalen, som föregås av att undantagstillståndet hävs. Det är av avgörande betydelse för expeditionsministären att man kan garantera pressfriheten under perioden före valet och att företrädare för samtliga landets etniska och religiösa minoriteter engageras i valet. EU bör snarast möjligt återuppta sitt valobservatörsuppdrag i Bangladesh, och dessförinnan måste Europeiska kommissionens kontor i Bangladesh noggrant övervaka den politiska situationen i landet och i vilken utsträckning de grundläggande mänskliga rättigheterna iakttas.

 
  
MPphoto
 
 

  Leopold Józef Rutowicz (UEN). - (PL) Herr talman! Bangladesh säkrade och köpte sin frihet och självständighet till priset av flera miljoner medborgares liv. Nationen har också drabbats av stora förluster på grund sitt läge och landets topografi. Landet drabbas av upprepade naturkatastrofer och är överbefolkat med 1 040 personer per kvadratkilometer. Det är inte urbaniserat, och inkomsten per person är mycket låg. Detta är ett land som det är svårt att styra på grund av analfabetismen och bristen på vägar och kommunikationer. Landet behöver hela tiden hjälp utifrån, inte minst för att skapa ett effektivt demokratiskt system, ett viktigt och svårlöst problem i muslimska länder. Effektiva stödformer är avgörande om man inte vill att Bangladesh ska styras av totalitära regimer. Jag stöder resolutionen. En diskussion om demokrati skulle kunna stimulera till positiva åtgärder från parlamentets sida.

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE-DE). - (PL) Herr talman! Bangladeshs expeditionsministär, som stöds av armén, låter arrestera tusentals personer, bland annat medlemmar av oppositionen. De hålls fängslade i månader utan att åtalas. Detta görs med ursäkten att man ska bekämpa korruption och terrorism. Regeringen trakasserar dessutom fristående medier och tillåter tortyr. Denna situation förekommer i ett land som hör till de fattigaste och mest tättbefolkade i världen. Mot den bakgrunden har man med oro konstaterat att Europeiska unionen ägnar problemen i Bangladesh för lite uppmärksamhet. Detta måste ändras. Ett bra tillfälle bör utgöras av parlamentsvalet som har utannonserats till i slutet av året. Europeiska kommissionen och rådet bör definitivt spela en aktivare roll för att häva undantagstillståndet och få slut på kränkningarna av de mänskliga rättigheterna. EU bör utöva påtryckningar, framför allt i samband med det kommande valet, och noga följa båda förberedelserna inför och genomförandet av det valet.

 
  
MPphoto
 
 

  Jo Leinen (PSE).(DE) Herr talman! För Europeiska unionen är det mycket viktigt med demokratiska villkor och respekt för mänskliga rättigheter i Bangladesh. Jag ansluter mig till kravet på fria och rättvisa val och att undantagstillståndet hävs inom den närmaste framtiden. Helt klart kan det inte förekomma någon demokratisk debatt i ett klimat präglat av fruktan och skrämseltaktik.

Vi riktar våra krav till expeditionsministären, det är sant. Men vi måste också påpeka att de politiska krafter som finns i Bangladesh har en ganska okultiverad stil och att saker och ting inte sker fredligt, utan mycket våldsamt, framför allt under valkampanjer. Valkampanjer används alltid för att skrämma minoriteter. Därför riktar vi vårt budskap till samtliga aktörer, i första hand till regeringen, men även till de politiska partierna.

Trots detta respekterar jag ert beslut, herr talman, men jag vill bara påpeka följande, som står i vår arbetsordning: ”Om omröstningen visar att beslutförhet inte föreligger, ska omröstningen tas upp på föredragningslistan till nästföljande sammanträde” (artikel 149.3). Jag hoppas att en sådan omröstning ska äga rum med 600 ledamöter närvarande, vilket alltid sker när vi röstar mitt på dagen, och inte 30.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (PSE).(LT) Bangladesh är ett av världens fattigaste länder. Det är också ett av de mest tättbefolkade. Bangladesh är det land som löper störst risk i samband med klimatförändringen. Slutligen är det ett av de minst demokratiska länderna.

Jag har listat fyra problem, fyra hot. Ett enda av de hoten skulle kunna knäcka till och med en blomstrande nation. Därför, och för att bryta den onda cirkeln, måste demokratin återupprättas. Också dagens debatter bör leda i den riktningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis (ALDE). − (EN) Herr talman! Jag ber om ursäkt över att behöva ta till orda igen, men jag måste återigen svara Neena Gill. Hon hävdar att diskussionen på torsdagseftermiddagen och resolutionerna skulle vara resultatet av små minoritetsgruppers önskningar. Låt mig säga att detta är respektlöst, orättvist och ogrundat. Dessa resolutioner diskuteras grundligt en eller ett par dagar innan vi kommer hit på torsdag eftermiddag under sammanträden där företrädare för samtliga grupper, inklusive PSE-gruppen, är närvarande. De godkänns av företrädare för de grupperna, om de godkänner innehållet, och därefter hålls en debatt och en omröstning.

Så om det finns ett problem med den socialdemokratiska gruppen är det inte vår angelägenhet. Det är Neena Gills grupp som har ett problem. De kanske inte diskuterar de här frågorna tillräckligt mycket eller i tillräckligt god tid, men det är hennes problem. När det gäller torsdag eftermiddag är det precis tvärtom. Det är inte minoritetsgrupperna. PPE-DE-gruppen har majoritet på torsdag eftermiddag och det är det som PPE-DE-gruppen vill som antas, eftersom den har majoritet.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN). - (PL) Herr talman! Det har blivit rutin att Europaparlamentet tar upp kränkningar av de mänskliga rättigheterna, demokratiska principer och rättsstatsprincipen och antar lämpliga resolutioner i kammaren. En av de saker vi behandlar i dag är situationen i Bangladesh, där det val som planerades till den 22 januari 2007 inte genomfördes utan har skjutits upp till december 2008. Detta har förvärrat situationen och å ena sidan lett till omfattande socialpolitiska protester och å andra sidan till en åtstramning av lagstiftningen och tuffare reaktioner från myndigheternas sida. Uttryck som terrorism, handlingar som skadar varor och människor och allvarlig brottslighet används ofta som grund för arresteringar och domar. Oron förvärras av en livsmedelskris som orsakat en prisökning på livsmedel med upp till 60 procent. Problemet kan inte lösas med tvång, dvs. arresteringar, domstolsbeslut eller fängslanden. Det som krävs är försoning mellan de stridande parterna. En sådan försoning skulle kunna åstadkommas genom demokratiska val, så en resolution där sådana krävs är förnuftig och bör få vårt stöd.

 
  
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Innan jag ger ordet till kommissionen vill jag svara min vän Jo Leinen.

Jo, du sa att om vi inte röstar i dag, så skulle omröstningen äga rum nästa gång. Du skulle ha rätt om inte detta vore en omröstning i en brådskande fråga, för enligt den tolkning som gjorts av utskottet för konstitutionella frågor, som du själv leder, sägs det mycket tydligt i artikel 115.6, att förslag till resolutioner om brådskande fall som inte hinner behandlas inom den tidsram som avsatts för debatten bortfaller. Samma sak gäller resolutionsförslag där man konstaterat att beslutförhet saknas.

I brådskande fall, och enbart i sådana fall, äger omröstningen alltså inte rum om man innan omröstningen sker har konstaterat att beslutförhet saknas. Den kan inte skjutas upp. Det sägs i artikel 115.6.

 
  
MPphoto
 
 

  Olli Rehn, ledamot av kommissionen. − (EN) Herr talman! Parlamentsvalet i december är helt klart mycket viktigt för att garantera en hållbar demokrati i Bangladesh. Det görs framsteg, men det krävs betydligt större framsteg, framför allt när det gäller de mänskliga rättigheterna.

Hittills gör vi en i stort sett positiv bedömning av de åtgärder som vidtagits av regeringen för att förbereda för dessa val när det gäller ramverket och dialogen med de politiska partierna. Betydande framsteg har gjorts med de tekniska förberedelserna.

Men det råder undantagstillstånd i Bangladesh. Därför kommer vi mycket noga att övervaka om de gradvisa lättnaderna i inskränkningarna av rätten att utöva medborgerliga och politiska rättigheter medger trovärdigt fria och rättvisa val. Låt mig också göra klart att vårt deltagande i processen, inklusive ett eventuellt återupptagande av observatörsuppdraget som avbröts i början av 2007, kommer att kopplas till detta åtagande från regeringens sida.

Vi delar också den oro som kommer till uttryck i er resolution av den 6 september förra året samt i de förslag som ingetts av de olika politiska grupperna inför dagens debatt. Inskränkningar i möjligheterna att utöva de grundläggande friheterna måste begränsas till det som är absolut nödvändigt för att garantera säkerheten.

 
  
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Debatten är härmed avslutad.

Omröstningen kommer att äga rum efter debatterna.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE), skriftlig. – (EN) Bangladesh är ett stort och strategiskt land i Sydasien med 153 miljoner invånare och cirka 80 miljoner registrerade väljare, vilket gör det till en av väldens största demokratier.

Expeditionsministären har nu informerat EU och USA om att den kommer att genomföra demokratiska val i december 2008 efter att ha upprättat en bedrägerisäker röstlängd. Militären tänker nu dra sig tillbaka från det politiska livet. Den före detta premiärministern Sheikh Hasina har släppts av humanitära skäl. De undantagsbestämmelser som man med all rätt invänder mot i resolutionen, är kvar och måste bort före valet. Det stora antalet arresterade efter våldsamheterna förra året, som ledde fram till undantagstillståndet, måste släppas fria eller åtalas. Långtidsobservatörerna från EU bör återvända snarast för att övervaka situationen inför valet.

EU följer Bangladesh mycket noga, med tanke på oron för de försämrade mänskliga rättigheterna under de senaste åren och en ökad islamisk radikalisering av samhället med ett utflöde av hinduer, ahmadier och kristna, och det faktum att regeringen verkar ha övergett sin framgångsrika modell för en sekulär flerpartidemokrati. Bangladesh har möjligheter att bli en framgångsrik demokrati i den muslimska världen, och EU måste ge detta sitt kraftfulla stöd.

 
  

(1) Se protokollet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy