Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0041(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0208/2008

Indgivne tekster :

A6-0208/2008

Forhandlinger :

PV 01/09/2008 - 18
CRE 01/09/2008 - 18

Afstemninger :

PV 02/09/2008 - 5.15
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0383

Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Mandag den 1. september 2008 - Bruxelles EUT-udgave

18. Anvendelse af visuminformationssystemet (VIS) inden for Schengen-grænsekodeksen (forhandling)
Video af indlæg
Protokol
MPphoto
 

  Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er betænkning af Mihael Brejc for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 562/2006 med hensyn til anvendelse af visuminformationssystemet (VIS) inden for rammerne af Schengen-grænsekodeksen (KOM(2008)0101 - C6-0086/2008 - 2008/0041(COD)) (A6-0208/2008).

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, næstformand i Kommissionen. - (FR) Hr. formand! Allerførst vil jeg gerne takke ordføreren, hr. Brejc, for hans arbejde med dette forslag. Det er et vigtigt skridt, som vil give os mulighed for at få fuldt udbytte af de tekniske værktøjer, der er til rådighed, med henblik på at sikre vores ydre grænser.

Det er ekstremt vigtigt at anvende visuminformationssystemet (VIS) til at sikre, at den kontrol, der udøves ved de ydre grænser, er effektiv. VIS giver en pålidelig forbindelse mellem visumindehaver, visum og pas med henblik på at forhindre, at der anvendes falsk identitet.

Man vil først få fuldt udbytte af dette system, når der indføres biometriske data. Det lovgivningsinstrument, der er på dagsordenen, vil, når det er blevet formelt vedtaget, fastlægge de fælles regler med henblik på at sikre effektiv og harmoniseret anvendelse af VIS ved vores ydre grænser.

Uden fælles regler kan de grænseovergangssteder, hvor VIS ikke anvendes systematisk, udnyttes af illegale indvandrere og kriminelle. Disse fælles regler vil blive opstillet gennem en ændring af Schengengrænsekodeksen.

Jeg kan derfor støtte det opnåede kompromis fuldt ud og ønske Europa-Parlamentet og Rådet tillykke med denne aftale under førstebehandlingen.

 
  
MPphoto
 

  Mihael Brejc, ordfører. - (SL) Hr. formand! Jeg vil gerne takke kommissæren for hans venlige ord. Parlamentet er involveret i fælles beslutningstagning om ændringsforslag til forordningen, der styrer brugen af visuminformationssystemet. Ændringsforslaget til visumsystemet, der er foreslået af Kommissionen, lagde oprindeligt op til en meget grundig kontrol ved indrejse af borgere fra tredjelande, som behøvede visum. Det ville ikke blot involvere den sædvanlige procedure med at sammenligne personen og dokumentet, men også fingeraftryk. Forordningen indeholder alle disse undersøgelsesforanstaltninger, så en række myndigheder kan forvalte kontrollen ved de ydre grænseovergange for at få adgang til data til konstatering af identitet osv. - jeg vil afstå fra at opregne alle disse kontrolforanstaltninger.

I overensstemmelse med denne forordning har grænsevagterne adgang til visuminformationssystemet, hvor de kan undersøge alle data vedrørende dem der vil passere grænsen, herunder fingeraftryk. Den foreslåede forordning, dvs. systematisk undersøgelse med fingeraftryk af borgere fra tredjelande, hver gang (jeg understreger hver gang) de rejser ind i Schengenområdet, vil bestemt forlænge ventetiden ved grænseovergangene, særlig i turistsæsonen og i begyndelsen og slutningen af ferier.

Eftersom Europa er en økonomisk verdensmagt såvel som et interessant turistmål for borgere fra tredjelande, der naturligvis skal have indrejsevisum, er det, eller var det, efter min mening nødvendigt at lempe forordningen på passende måde. Det er derfor, jeg har foreslået stikprøveundersøgelser og -tjek af fingeraftryk ved grænseovergangene. Dermed ønskede jeg at henlede opmærksomheden på, at visumindehaveren fik taget fingeraftryk én gang i forbindelse med, at vedkommende fik visum, og så igen, når vedkommende rejste ind i Schengenområdet, så man kunne sammenligne og verificere identiteten.

Jeg mener, at en sådan operation eller en så ufleksibel bestemmelse er overdreven, for vi har faktisk ingen data om eller vurderinger af antallet af forfalskede visa. Oven i dette er det tåbeligt og tidsrøvende at tage fingeraftryk af helt umistænkelige personer. Selv om der er særlige baner for borgere fra EU, vil der opstå meget lange køer ved grænserne, hvor alle, nemlig borgere fra EU og dem med visa, skal stå i kø på fridage og i ferierne.

I denne mødeperiode i Parlamentet er det lykkedes os forholdsvis hurtigt at nå til enighed om visse afvigelser fra sådanne strenge bestemmelser, og vi har også nået et kompromis med Rådet og Kommissionen efter to trialoger. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender har godkendt forslaget med stort flertal uden nogen stemmer imod og med kun to, der afholdt sig.

Kort sagt mener jeg, at den nuværende forordning er god, eftersom den sikrer en let grænseovergang. Selv når der er mange, der står i kø, kan grænsebetjentene selv vurdere situationen i overensstemmelse med forordningen og, hvis der er grund til det, foretage en stikprøveundersøgelse. Beslutningen om at foretage stikprøveundersøgelser er ikke noget, som grænsebetjentene alene afgør, men derimod primært deres overordnede ved grænsen. Jeg mener, vi har sikret passende sikkerhedsnormer og samtidig gjort det muligt for folk at krydse grænsen på kortest mulig tid.

Lad mig benytte denne lejlighed til at takke Rådet og Kommissionen for deres udmærkede samarbejde og i særdeleshed skyggeordførerne, særligt hr. Cashman, for en række gode idéer og deres aktive vilje til at finde et kompromis.

 
  
MPphoto
 

  Urszula Gacek, for PPE-DE-Gruppen. - (EN) Hr. formand! Udvidelsen af Schengenområdet har fjernet grænsekontrollen i det meste af EU og gjort hverdagsrejser inden for disse grænser hurtigere og lettere for vores borgere. Men det betyder også, at borgere fra lande uden for EU, der rejser ind i Schengenområdet, faktisk kun bliver undersøgt én gang, ved den ydre grænse.

Mens vores borgere ofte forbinder illegal indvandring med dramatiske billeder af synkefærdige og overfyldte både, der forsøger at komme over vores maritime grænser, eller containerlæs af ulykkelige ofre for menneskesmugling, der krydser landegrænserne, er virkeligheden meget mere kompliceret. Omkring 50 % af de illegale indvandrere kommer legalt ind i EU, men undlader at rejse ud igen, når deres visum udløber. For det andet er der mange tilfælde af forfalskede dokumenter, især i lufthavnene.

For at nedbringe antallet af folk, der bliver for længe, såvel som at nedsætte risikoen for at give adgang til folk med forfalskede dokumenter, vil der blive indført et harmoniseret og sikkert system til at undersøge ægtheden af visa og tage fingeraftryk i Schengenområdet. Men som alle vores rejsende borgere udmærket er klar over, fører forøget sikkerhed til forøget besvær og ventetid ved grænserne for reelle rejsende. Derfor må man også udøve en vis grad af pragmatisme. Hvis der ikke skønnes at være nogen risiko for indre sikkerhed og illegal indvandring, og trafikken ved grænsen er så intens, at ventetiderne bliver alt for lange, kan man se bort fra behovet for at tage fingeraftryk.

Dette mere fleksible system kan gælde i maksimalt tre år, hvorefter der kan foretages en evaluering af dets effektivitet. Vi sigter mod at gøre Europa sikkert, men samtidig må vi byde rejsende erhvervsfolk og turister velkommen. Jeg tror, at det visuminformationssystem, der er blevet foreslået, har fundet den rigtige balance mellem de to mål.

 
  
MPphoto
 

  Michael Cashman, for PSE-Gruppen. - (EN) Hr. formand! Jeg vil gerne takke ordføreren for det udmærkede arbejde, han har gjort. Det kompromis, vi har nået med Rådet, er fornuftigt og effektivt, og jeg siger dette som den oprindelige ordfører for Schengengrænsekodeksen.

Man bør fatte sig i korthed, så jeg vil ikke opholde Parlamentet længere bortset fra - som alle medlemmer burde - at takke vores to pragtfulde assistenter Renaud og Maris, der arbejder sammen med mig og ikke blot gør mit arbejde fornøjeligt, men også produktivt.

 
  
MPphoto
 

  Sarah Ludford, for ALDE-Gruppen. - (EN) Hr. formand! Som ordfører for visuminformationssystemet (VIS), der stadig arbejder på ændringsforslag til de fælles konsulære instrukser, der skal styre den faktiske indsamling af biometriske data, er jeg meget interesseret i alt, hvad der vedrører visuminformationssystemet.

Da vi besluttede os for VIS, afsatte vi denne treårige periode, hvor søgningen kunne foretages bare ved hjælp af visummærkaten uden fingeraftryk i VIS. Men jeg har lidt blandede følelser omkring dette kompromis. Jeg støtter det, fordi det er, hvad vi har været i stand til at enes om. Men på den anden side har Kommissionen med rette sagt, at kun en biometrisk undersøgelse med sikkerhed kan bekræfte, at den, der vil rejse ind, er den, som har fået visum, og derfor bør der foretages en systematisk søgning i VIS, herunder en biometrisk undersøgelse foretaget af grænsevagterne, af enhver, der har visum. Jeg er derfor lidt foruroliget over undtagelserne og mulighederne for at foretage stikprøver.

Jeg vil se frem til denne betænkning om tre år og sikre, at fleksibiliteten ikke er blevet et smuthul, for hvis vi skal have VIS, må vi hellere anvende det ordentligt.

 
  
MPphoto
 

  Tatjana Ždanoka, for Verts/ALE-Gruppen. - (EN) Hr. formand! Jeg vil gerne takke hr. Brejc for hans udmærkede betænkning. Vi påskønner det, han siger om, at det vil skabe en masse problemer at søge i VIS ved hjælp af nummeret på visummærkaten i forbindelse med verifikation af fingeraftryk. Derfor glæder vi os over indførelse af en undtagelsesbestemmelse i særlige tilfælde, så man kan søge i VIS uden at verificere fingeraftrykkene.

Ikke desto mindre er denne betænkning efter vores mening ikke så ambitiøs, som den burde være. Undtagelsen burde i stedet være den almindelige regel. Vi foreslår, at man kun bør søge i VIS i særlige tilfælde, når der er tvivl om identiteten. Det er velkendt, at Verts/ALE-Gruppen stærkt modsætter sig en overdreven indførelse af biometri, indtil nødvendigheden heraf er bevist ud over enhver rimeligt tvivl. Vi mener, at det har afgørende betydning for personlig datasikkerhed og for fundamentale rettigheder. Derfor kan vi ikke stemme for forordningen denne gang.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI). - (NL) Hr. formand! I forordningen står der med rette, at der for enhver, der er i besiddelse af et visum, systematisk skal foretages søgning i VIS med henblik på en biometrisk kontrol. Det er den bedste og sikreste måde til at kontrollere et visums ægthed. Det er derfor beklageligt, at Parlamentet faktisk ønsker at underminere princippet ved at indføre en liste over situationer, hvor det er tilstrækkeligt at kontrollere visummærkaten og ikke de biometriske oplysninger. Det kan derfor frygtes, at biometrisk kontrol bliver en undtagelse i stedet for reglen ved indførelse af disse lister. Jeg ved selvfølgelig også, at det er umuligt at gennemføre den biometriske kontrol systematisk i alle situationer, men det bør i hvert fald være reglen. Når det gælder bekæmpelse af ulovlig indvandring og bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, kan vi ikke tillade os at optræde slapt og uforpligtende.

 
  
MPphoto
 

  Gyula Hegyi (PSE). - (HU) Hr. formand! Ungarn var naturligvis også meget glad over at komme ind i Schengenzonen. Tillad mig at sige et par ord mere i forbindelse med dette emne om den ulykkelige situation, der har udviklet sig på grænsen mellem Ungarn og Østrig. I mange henseender tager de østrigske myndigheder ikke hensyn til Schengensystemet: Selv om Ungarn har været en del af Schengen i næsten et år, beder de om pas fra ungarere, der kommer fra den anden side af grænsen, og uddeler bøder, hvis de ikke har noget pas. Naturligvis sker det ikke ofte, men når det sker, forårsager det forståeligt nok og retfærdigvis stor antipati i den offentlige mening i Ungarn. Desværre er der ud over dette også en praksis med at lukke veje, der har eksisteret indtil nu, ved grænsen for at forhindre ungarere i at benytte dem til at krydse grænsen uden pas under Schengenaftalen. Jeg håber, at det vil lykkes for os at standse disse krænkelser fra østrigernes side.

 
  
MPphoto
 

  Manfred Weber (PPE-DE). - (DE) Hr. formand! Jeg mener også, at vores ordfører har leveret et glimrende resultat, som tager højde for sikkerheden på den ene side og for gennemførligheden på den anden. Men, hvis vi kigger lidt ud i fremtiden, så har vi også hørt, at et af de store problemer er de såkaldte overstayers, med andre ord mennesker, der rejser lovligt ind i EU, men undlader at forlade området og forsvinder, når deres visum udløber. Jeg vil gerne tilføje følgende. Hvis ind- og udrejsesystemet skal fungere på lang sigt, så bliver vi nødt til at have systematiske kontroller. Det vil vi ikke kunne undgå, og vi bliver nødt til at se på denne sag ved EU’s ydre grænser.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, næstformand i Kommissionen. - (FR) Hr. formand! Jeg må endnu en gang takke Deres ordfører, hr. Brejc, for han har fat i selve formålet med forslaget, som er at sikre grænserne uden dog at glemme, at disse grænser skal være tilstrækkeligt fleksible. Jeg tror på, at de to kan forenes, og at De har opnået det med denne tekst, som er resultatet af et fremragende kompromis. Jeg vil gerne, som et ekko på det hr. Weber netop sagde, tilføje, at vi har et problem med hensyn til både at åbne Europa for alle, der ønsker at rejse ind på og forlade det europæiske territorium på lovlig vis, og så samtidig være forholdsvis opmærksom på dem, der, jeg bliver nødt til at sige det, forsøger at snyde og misbruge reglerne. Der skal derfor tages højde for dette dobbelte krav om åbenhed og på samme tid om regularitet og respekt for loven.

Jeg vil gerne takke Parlamentet for, at det har gjort det muligt for os at gøre fremskridt med hensyn til sikringen af vores grænser og samtidig opretholde den nødvendige fleksibilitet.

 
  
MPphoto
 

  Mihael Brejc, ordfører. - (SL) Hr. formand! Jeg vil gerne kommentere to modsatte meninger: afvigelse som generelt princip og streng overholdelse af de regler, der er fastlagt i Schengenkodeksen.

Det er netop det kompromis, vi har nået, der gør det muligt at foretage fornuftige grænseoverskridelser, selv når køerne er virkelig lange. Forestil Dem bare en grænseovergang mellem f.eks. Slovenien og Kroatien på en fridag, når der kommer 50.000-60.000 mennesker, hvoraf de 10.000 har visum. Hvis de 10.000 skulle have taget fingeraftryk, ville de andre, der er borgere i EU og kan krydse grænsen uden formaliteter, måtte vente en dag eller to. Lad os derfor være realistiske og skabe et strengt kontrolsystem, der omfatter rimelige foranstaltninger for let grænseoverskridelse.

Lad os ikke glemme, at der i forordningen står, og jeg citerer “De myndigheder, som har kompetence til at foretage kontrol ved de ydre grænseovergangssteder, ... har udelukkende med henblik på at verificere visumindehaverens identitet og/eller visummets ægthed ... adgang til at søge med visummærkatens nummer kombineret med verifikation af visumindehaverens fingeraftryk”. Derfor vil grænsevagten undersøge sagen i alle tilfælde, hvor der er selv den mindste tvivl; i alle andre tilfælde, når der er et stort antal mennesker ved grænsen, vil han handle i overensstemmelse med denne forordning, der tillader nogle afvigelser.

Vi må ikke bygge en ny Berlinmur af embedsmænd og information. EU er og bør fortsætte med at være en global magt, der er hensynsfuld over for sine borgere og over for andre, der rejser ind.

Jeg vil gerne takke hr. Cashman, blandt andre, og naturligvis kommissæren for deres tålmodighed, mens vi arbejdede på dette kompromis.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. - Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted i morgen.

Skriftlige erklæringer (artikel 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE-DE), skriftlig. - (HU) Hr. formand, mine damer og herrer! Vi er alle enige om nødvendigheden af at ændre Schengengrænsekodeksen, så dens bestemmelser svarer til det, der kræves i visuminformationssystemet.

Men Kommissionens oprindelige forslag er problematisk, eftersom det kræver, at når borgere fra tredjelande krydser grænsen, skal man ikke alene undersøge, om deres visum er ægte, men også tage deres fingeraftryk. Men det kan forårsage store køer ved EU’s ydre grænser, navnlig ved grænseovergangene i ferier eller på fridage.

Derfor glæder jeg mig over de ændringsforslag, ordføreren har stillet, og som lægger op til, at disse kontrolforanstaltninger ikke skal udføres systematisk, men kun ved stikprøver under veldefinerede betingelser og tidsbegrænsninger.

Ved afstemningen i morgen opfordrer jeg til, at man støtter udvalgets udtalelse om, at det bør være muligt at krydse vores ydre grænser uden lang ventetid, ikke bare i princippet, men også i praksis.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramona Nicole Mănescu (ALDE), skriftlig. - (RO) Denne forordning kommer som svar på behovet for at sikre og styrke EU’s grænser ved at gøre kontrollen ved grænseovergangene mere effektiv. Ikke desto mindre vedrører det vigtigste aspekt fastlæggelsen af fælles regler for harmonisering af visuminformationssystemet.

Selv om nogle medlemsstater har ment, at den obligatoriske brug af VIS kun kan nås, når den teknologiske udvikling gør det muligt at benytte bærbare indretninger med hurtig dataoverførsel og hurtige undersøgelser, tror jeg, at ordførerens forslag om at lade grænsepolitiet vælge, om de vil bruge visuminformationssystemet eller ikke, er en løsning, indtil det teknologiske system gør det muligt at overføre data hurtigt og systematisk at bruge det.

Vi bør heller ikke glemme, at en tilstrækkelig kontrol ved EU’s grænser vil forøge den indre sikkerhed i medlemsstaterne og derfor vil bekæmpe svig og organiseret kriminalitet samt terrorhandlinger. Desuden vil et systematisk tjek i visuminformationssystemet også udgøre den første betingelse for større fleksibilitet, når man ansøger om visum.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik