Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0041(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0208/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0208/2008

Συζήτηση :

PV 01/09/2008 - 18
CRE 01/09/2008 - 18

Ψηφοφορία :

PV 02/09/2008 - 5.15
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0383

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2008 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ

18. Χρήση του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) στο πλαίσιο του κώδικα συνόρων του Σένγκεν (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A6-0208/2008) του κ. Brejc, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 562/2006 όσον αφορά τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) στο πλαίσιο του κώδικα συνόρων του Σένγκεν (COM(2008)0101 – C6-0086/2008 – 2008/0041(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή, κ. Brejc, για το έργο του σχετικά με αυτήν την πρόταση. Πραγματοποιείται ένα σημαντικό βήμα το οποίο θα μας επιτρέψει να επωφεληθούμε πλήρως από τα διαθέσιμα τεχνικά μέσα για την εξασφάλιση των εξωτερικών μας συνόρων.

Είναι άκρως σημαντικό να χρησιμοποιούμε το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) ώστε να διασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα των ελέγχων που πραγματοποιούνται στα εξωτερικά σύνορα. Το VIS προσφέρει μια αξιόπιστη σύνδεση μεταξύ του κατόχου της θεώρησης, της θεώρησης και του διαβατηρίου προκειμένου να αποτρέπεται η χρήση πλαστών ταυτοτήτων.

Τα πλήρη οφέλη αυτού του συστήματος θα αντληθούν μόνο με την εισαγωγή των βιομετρικών δεδομένων. Το υπό εξέταση νομοθετικό μέσο θα καθορίζει, εφόσον εγκριθεί επισήμως, τους κοινούς κανόνες για τη διασφάλιση της αποδοτικής και εναρμονισμένης χρήσης του VIS στα εξωτερικά μας σύνορα.

Χωρίς κοινούς κανόνες, τα σημεία διέλευσης των συνόρων στα οποία δεν χρησιμοποιείται συστηματικά το VIS θα μπορούσαν εύκολα να χρησιμοποιηθούν από παράνομους μετανάστες και εγκληματίες. Με την τροποποίηση του κώδικα συνόρων του Σένγκεν, θα θεσπιστούν τέτοιοι κοινοί κανόνες.

Μπορώ, συνεπώς, να στηρίξω πλήρως τον συμβιβασμό που έχει επιτευχθεί και να συγχαρώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τη συμφωνία κατά την πρώτη ανάγνωση.

 
  
MPphoto
 

  Mihael Brejc, εισηγητής. – (SL) Ευχαριστώ τον Επίτροπο για τα καλά του λόγια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετέχει σε διαδικασία συναπόφασης για την τροποποίηση του κανονισμού που διέπει τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις. Οι τροποποιήσεις στο σύστημα θεωρήσεων τις οποίες προτείνει η Επιτροπή προέβλεπαν αρχικά τον πολύ λεπτομερή έλεγχο της εισόδου πολιτών τρίτων χωρών που χρειάζονται θεώρηση. Αυτό θα περιελάμβανε όχι μόνο τη συνηθισμένη διαδικασία ταυτοποίησης του προσώπου με βάση το έγγραφο, αλλά και τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων. Ο κανονισμός περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα έρευνας και τις προϋποθέσεις όσον αφορά την πρόσβαση των αρμοδίων αρχών ελέγχου των σημείων διέλευσης των εξωτερικών συνόρων στα δεδομένα με σκοπό τον έλεγχο της ταυτότητας και ούτω καθεξής – θα αποφύγω να παραθέσω το σύνολο αυτών των ελέγχων.

Σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό, ο συνοριακός υπάλληλος έχει πρόσβαση στο Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις, μέσω του οποίου μπορεί να ελέγξει όλα τα δεδομένα που αφορούν τον επιβάτη στα σύνορα, περιλαμβανομένων των δακτυλικών αποτυπωμάτων. Ο προτεινόμενος κανονισμός, ήτοι ο συστηματικός έλεγχος μέσω της λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων των πολιτών τρίτων χωρών κάθε φορά (υπογραμμίζω: κάθε φορά) που εισέρχονται στη ζώνη Σένγκεν, θα έχει σίγουρα ως αποτέλεσμα την αύξηση του χρόνου αναμονής στα σημεία συνοριακής διέλευσης, ιδίως κατά την τουριστική περίοδο και στην αρχή και το τέλος των αργιών.

Δεδομένου ότι η Ευρώπη αποτελεί παγκόσμια οικονομική δύναμη, καθώς και ενδιαφέροντα τουριστικό προορισμό για πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι χρειάζονται φυσικά θεωρήσεις εισόδου, κατά τη γνώμη μου είναι, ή ήταν, απαραίτητο να μειωθεί καταλλήλως η ανελαστικότητα του κανονισμού. Γι’ αυτό πρότεινα τον δειγματοληπτικό έλεγχο των θεωρήσεων και των δακτυλικών αποτυπωμάτων στα σημεία διέλευσης των συνόρων. Θέλησα έτσι να επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι ο κάτοχος θεωρήσεων δακτυλοσκοπείται μία φορά κατά τη διαδικασία απόκτησης της θεώρησης, και έπειτα πάλι κατά την είσοδο στη ζώνη Σένγκεν, για λόγους σύγκρισης και επαλήθευσης της ταυτότητας.

Θεωρώ ότι ένας τέτοιος τρόπος λειτουργίας ή μια τόσο άκαμπτη διάταξη συνιστούν υπερβολή, καθότι στην πραγματικότητα δεν διαθέτουμε στοιχεία, ή εκτιμήσεις, σχετικά με τους αριθμούς των πλαστών θεωρήσεων. Συν τοις άλλοις, η δακτυλοσκόπηση ατόμων για τα οποία δεν υπάρχει υποψία τέλεσης παράνομης πράξης είναι άστοχη και χρονοβόρα. Παρά την ύπαρξη χωριστών διαδρόμων για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα σημεία διέλευσης των συνόρων θα σχηματίζονται μεγάλες ουρές, στις οποίες, ιδίως κατά τη διάρκεια των επίσημων αργιών και των διακοπών, θα περιμένουν όλοι, τόσο οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και οι κάτοχοι θεωρήσεων.

Σε αυτήν τη σύνοδο του Κοινοβουλίου καταφέραμε, σχετικά γρήγορα, να καταλήξουμε σε συναίνεση όσον αφορά ορισμένες αποκλίσεις από τέτοιες ανελαστικές διατάξεις, ενώ μετά από δύο τριμερείς διαλόγους επιτεύχθηκε επίσης συμβιβασμός με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ενέκρινε την πρόταση με μεγάλη πλειοψηφία, καθώς υπήρξαν δύο μόνο αποχές και καμία αρνητική ψήφος.

Εν ολίγοις, φρονώ ότι ο τρέχων κανονισμός είναι καλός, καθότι διασφαλίζει την ομαλή διέλευση των συνόρων. Ακόμα και όταν σχηματίζονται μεγάλες ουρές, οι συνοριακοί υπάλληλοι δύνανται, βάσει της προσωπικής τους εκτίμησης, και σύμφωνα με τον κανονισμό, να πραγματοποιήσουν δειγματοληπτικούς ελέγχους, εφόσον οι συνθήκες το επιβάλλουν. Η απόφαση για τη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων δεν λαμβάνεται μόνον από τους ίδιους τους συνοριακούς υπαλλήλους, αλλά κυρίως από τους προϊσταμένους τους στα σημεία ελέγχου των συνόρων. Θεωρώ ότι έχουμε εξασφαλίσει ικανοποιητικές εγγυήσεις όσον αφορά την ασφάλεια, επιτρέποντας συγχρόνως στους επιβάτες να διασχίζουν τα σύνορα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα.

Επιτρέψτε μου, με την ευκαιρία αυτή, να ευχαριστήσω το Συμβούλιο και την Επιτροπή για την εξαιρετική συνεργασία τους, ιδίως τους σκιώδεις εισηγητές, και ειδικότερα τον κ. Cashman, για μια σειρά από καλές ιδέες, καθώς και για την ενεργό συμβολή τους στην αναζήτηση μιας συμβιβαστικής θέσης.

 
  
MPphoto
 

  Urszula Gacek, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η επέκταση της ζώνης Σένγκεν έχει καταργήσει τους ελέγχους των συνόρων στο μεγαλύτερο μέρος της ΕΕ και έχει καταστήσει τις καθημερινές μετακινήσεις εντός της ζώνης αυτής ταχύτερες και ευκολότερες για τους πολίτες μας. Ωστόσο, συνεπάγεται επίσης ότι οι πολίτες χωρών εκτός της ΕΕ που εισέρχονται στη ζώνη Σένγκεν ελέγχονται μόνο μία φορά, στα εξωτερικά σύνορα.

Ενώ οι πολίτες μας εξισώνουν συχνά την παράνομη μετανάστευση με τις δραματικές σκηνές ακατάλληλων και υπερφορτωμένων σκαφών τα οποία παραβιάζουν τα θαλάσσια σύνορά μας, ή εμπορευματοκιβωτίων γεμάτων με δυστυχείς μετανάστες –θύματα εμπορίας ανθρώπων– τα οποία διασχίζουν τα χερσαία σύνορα, η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σύνθετη. Το 50% περίπου των παράνομων μεταναστών εισέρχονται στην ΕΕ νομίμως, αλλά δεν εγκαταλείπουν το έδαφός μας μετά τη λήξη των θεωρήσεών τους. Δεύτερον, οι περιπτώσεις πλαστογράφησης εγγράφων είναι πολλές, ιδίως στα αεροδρόμια.

Προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των ατόμων που παραμένουν στην ΕΕ μετά τη λήξη της θεώρησής τους, καθώς και να μειωθεί ο κίνδυνος παροχής πρόσβασης σε άτομα με πλαστά έγγραφα, στη ζώνη Σένγκεν θα ισχύσει ένα εναρμονισμένο και ασφαλές σύστημα ελέγχου της εγκυρότητας των θεωρήσεων και λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων. Εντούτοις, όπως πολύ καλά γνωρίζουν όλοι οι πολίτες μας οι οποίοι ταξιδεύουν, η ενίσχυση της ασφάλειας αυξάνει τις οχλήσεις και τον χρόνο αναμονής στα σύνορα για τους καλόπιστους ταξιδιώτες. Συνεπώς, είναι επίσης απαραίτητος κάποιος βαθμός πραγματισμού. Όταν κρίνεται ότι δεν υφίσταται κίνδυνος όσον αφορά την εσωτερική ασφάλεια και την παράνομη μετανάστευση, και η κυκλοφορία στα σύνορα είναι τόσο επιβαρυμένη ώστε ο χρόνος αναμονής να γίνεται υπερβολικός, τότε η υποχρέωση λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων θα μπορεί να παραλειφθεί.

Αυτό το πιο ευέλικτο σύστημα μπορεί να εφαρμοστεί για μέγιστο χρονικό διάστημα τριών ετών, μετά την παρέλευση του οποίου θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του. Ενώ επιδιώκουμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια στην Ευρώπη, συγχρόνως πρέπει να υποδεχόμαστε εξίσου φιλόξενα τόσο τους τουρίστες όσο και τα άτομα που μετακινούνται για επαγγελματικούς λόγους. Φρονώ ότι το προτεινόμενο Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις προσφέρει την κατάλληλη μέση λύση, εξισορροπώντας αυτούς τους δύο στόχους.

 
  
MPphoto
 

  Michael Cashman, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το εξαίρετο έργο που έχει επιτελέσει. Οι συμβιβαστικές θέσεις στις οποίες καταλήξαμε με το Συμβούλιο είναι εύλογες και αποτελεσματικές, και αυτό είμαι σε θέση να το δηλώσω ως αρχικός εισηγητής του κώδικα συνόρων του Σένγκεν.

Το λακωνίζειν εστί φιλοσοφείν, γι’ αυτό δεν θα απασχολήσω περισσότερο το Σώμα. Θα εκφράσω απλώς τις ευχαριστίες μου –όπως οφείλει κάθε βουλευτής του ΕΚ– στους δύο εξαιρετικούς βοηθούς μου, Renaud και Maris, οι οποίοι συνεργάζονται μαζί μου και καθιστούν το έργο μου όχι μόνο ευχάριστο αλλά και παραγωγικό.

 
  
MPphoto
 

  Sarah Ludford, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, ως εισηγήτρια για το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS), και δεδομένου ότι συνεχίζω να ασχολούμαι με την τροποποίηση της κοινής προξενικής εγκυκλίου που διέπει τη λήψη των βιομετρικών αναγνωριστικών στοιχείων, ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για οτιδήποτε σχετίζεται με το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις.

Όταν λάβαμε την απόφαση σχετικά με το VIS, προβλέψαμε αυτήν την τριετή περίοδο κατά την οποία η αναζήτηση θα μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση μόνο της αυτοκόλλητης θεώρησης, χωρίς τα δακτυλικά αποτυπώματα στο VIS. Έχω, όμως, κάπως ανάμικτα συναισθήματα σχετικά με αυτόν τον συμβιβασμό. Τον υποστηρίζω διότι αυτό κατέστη δυνατό να συμφωνηθεί. Από την άλλη πλευρά, όμως, η Επιτροπή έχει ορθώς επισημάνει ότι μόνον ο έλεγχος με βάση βιομετρικά στοιχεία μπορεί να επιβεβαιώσει με βεβαιότητα ότι το πρόσωπο που επιθυμεί να εισέλθει στην ΕΕ είναι αυτό για το οποίο έχει εκδοθεί η θεώρηση, συνεπώς οι συνοριακοί φύλακες πρέπει να εκτελούν για κάθε κάτοχο θεώρησης συστηματική αναζήτηση στο VIS, περιλαμβανομένης της αναζήτησης με βάση βιομετρικά στοιχεία. Ως εκ τούτου, με ανησυχεί κάπως η παρέκκλιση και η δυνατότητα διενέργειας δειγματοληπτικών ελέγχων.

Θα αναμένω με ενδιαφέρον αυτήν την έκθεση μετά από τρία χρόνια, και θα μεριμνήσω ώστε η ευελιξία να μην μετατραπεί σε εκμεταλλεύσιμο κενό, διότι σίγουρα αν θέλουμε να διατηρήσουμε το VIS πρέπει και να το χρησιμοποιούμε κατάλληλα.

 
  
MPphoto
 

  Tatjana Ždanoka, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Brejc για την εξαιρετική έκθεσή του. Κατανοούμε την επισήμανσή του ότι η αναζήτηση στο VIS βάσει του αριθμού της αυτοκόλλητης θεώρησης σε συνδυασμό με την επαλήθευση των δακτυλικών αποτυπωμάτων θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Ως εκ τούτου, χαιρετίζουμε τη θέσπιση μιας παρέκκλισης, σύμφωνα με την οποία σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα είναι δυνατή η αναζήτηση στο VIS χωρίς επαλήθευση των δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Κατά τη γνώμη μας, όμως, η έκθεση δεν είναι όσο φιλόδοξη θα έπρεπε να είναι. Η παρέκκλιση πρέπει να αποτελεί γενικό κανόνα. Προτείνουμε να εκτελείται αναζήτηση στο VIS μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την ταυτότητα του κατόχου της θεώρησης. Είναι γνωστό ότι η Ομάδα των Πρασίνων τάσσεται εντόνως κατά της εκτεταμένης χρήσης βιομετρικών στοιχείων εάν προηγουμένως δεν έχει αποδειχθεί η αναγκαιότητά της πέρα από κάθε αμφιβολία. Πιστεύουμε ότι έχει κρίσιμες επιπτώσεις όσον αφορά την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Συνεπώς, δεν μπορούμε επί του παρόντος να ψηφίσουμε υπέρ του κανονισμού.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI). (NL) Κύριε Πρόεδρε, ο κανονισμός ορίζει ορθώς ότι, για κάθε κάτοχο θεώρησης, πρέπει να εκτελείται συστηματική αναζήτηση στο Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) με σκοπό τη διασταύρωση των βιομετρικών στοιχείων. Αυτή είναι η καλύτερη και ασφαλέστερη μέθοδος ελέγχου της αυθεντικότητας μιας θεώρησης. Ως εκ τούτου, είναι λυπηρό το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο αισθάνεται την ανάγκη να υπονομεύσει αυτήν την αρχή καθορίζοντας έναν κατάλογο περιπτώσεων στις οποίες θεωρείται αρκετός ο έλεγχος της αυτοκόλλητης θεώρησης, χωρίς να διενεργείται έλεγχος των βιομετρικών στοιχείων. Δημιουργείται λοιπόν ο κίνδυνος, λόγω της θέσπισης αυτού του καταλόγου, οι βιομετρικοί έλεγχοι να γίνουν η εξαίρεση παρά ο κανόνας. Γνωρίζω, φυσικά, ότι είναι αδύνατο να εκτελούνται οι βιομετρικοί έλεγχοι κανονικά σε όλες τις περιπτώσεις, όμως πρέπει οπωσδήποτε να αποτελούν τον κανόνα. Στο πλαίσιο της καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης, καθώς και της τρομοκρατίας και της διασυνοριακής εγκληματικότητας, δεν μπορούμε να επιτρέπουμε μια χαλαρή και παράτυπη προσέγγιση σε αυτόν τον τομέα.

 
  
MPphoto
 

  Gyula Hegyi (PSE).(HU) Κύριε Πρόεδρε, η Ουγγαρία είναι, φυσικά, πολύ ευτυχής για την ένταξή της στη ζώνη Σένγκεν. Επιτρέψτε μου ορισμένα σύντομα σχόλια σχετικά με αυτό το θέμα, όσον αφορά την ατυχή κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στα σύνορα μεταξύ Ουγγαρίας και Αυστρίας. Από πολλές απόψεις, οι αυστριακές αρχές δεν λαμβάνουν υπόψη το σύστημα Σένγκεν: αν και η Ουγγαρία είναι μέρος του Σένγκεν επί σχεδόν ένα έτος, ζητούν τα διαβατήρια των Ούγγρων που επιθυμούν να διασχίσουν τα σύνορα και επιβάλλουν πρόστιμα εάν δεν έχουν διαβατήριο. Φυσικά, αυτό δεν συμβαίνει συχνά, όταν όμως συμβαίνει δικαιολογημένα προκαλεί την εύλογη δυσαρέσκεια της ουγγρικής κοινής γνώμης. Δυστυχώς, πέραν αυτού, εφαρμόζεται επίσης η πρακτική του κλεισίματος, στα σύνορα, οδών οι οποίες λειτουργούσαν έως σήμερα, προκειμένου να μην δίνεται η δυνατότητα στους Ούγγρους να τις χρησιμοποιούν για να διασχίσουν τα σύνορα χωρίς διαβατήριο στο πλαίσιο της συμφωνίας Σένγκεν. Ελπίζω ότι θα βρεθεί κάποια λύση ώστε να τεθεί τέρμα σε αυτές τις αυστριακές καταχρήσεις. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 

  Manfred Weber (PPE-DE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω και εγώ ότι ο εισηγητής μας εξασφάλισε ένα θαυμάσιο αποτέλεσμα το οποίο λαμβάνει υπόψη, αφενός, την ασφάλεια και, αφετέρου, τη δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής. Εντούτοις, ακούσαμε επίσης την άποψη ότι, σε σχέση με τις μελλοντικές εξελίξεις, ένα από τα βασικά προβλήματα που πρέπει να μας απασχολήσουν είναι τα άτομα που εισέρχονται μεν νομίμως στην ΕΕ, όμως δεν εγκαταλείπουν την επικράτειά μας και εξαφανίζονται στο εσωτερικό της μετά τη λήξη των θεωρήσεών τους.

Θέλω απλώς να προσθέσω το εξής στη συζήτηση: σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, αν θέλουμε να λειτουργήσει πραγματικά το σύστημα εισόδου και εξόδου από την ΕΕ, θα απαιτηθούν συστηματικοί έλεγχοι. Αυτό είναι κάτι που δεν θα μπορέσουμε να αποφύγουμε, και πρέπει να εξετάσουμε αυτό το ζήτημα στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά τον εισηγητή σας, κ. Brejc, διότι εστίασε την προσοχή του στον κύριο στόχο της πρότασης, που είναι να εξασφαλιστούν τα σύνορα, χωρίς να λησμονείται, ωστόσο, ότι τα σύνορα αυτά πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτα. Φρονώ ότι οι δύο αυτές παράμετροι μπορούν να εναρμονιστούν και ότι αυτό ακριβώς επιτύχατε στο υπό εξέταση κείμενο, το οποίο είναι αποτέλεσμα ενός εξαιρετικού συμβιβασμού. Θα προσέθετα δε, απηχώντας τις προηγούμενες επισημάνσεις του κ. Weber, ότι βρισκόμαστε όντως αντιμέτωποι με το διττό πρόβλημα του ανοίγματος της Ευρώπης σε όσους επιθυμούν να εισέρχονται και να εξέρχονται από αυτήν σε τακτική βάση, παραμένοντας συγχρόνως σχετικά επιφυλακτικοί έναντι όσων, πρέπει να ειπωθεί, επιχειρούν να καταχραστούν τους κανόνες. Αυτή η διττή απαίτηση του ανοίγματος και, συγχρόνως, της τακτικότητας και του σεβασμού της νομοθεσίας πρέπει, επομένως, να λαμβάνεται δεόντως υπόψη.

Επιτρέψτε μου να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στο Σώμα διότι μας επέτρεψε να σημειώσουμε πρόοδο ως προς την εξασφάλιση των συνόρων μας, διατηρώντας ταυτόχρονα την αναγκαία ευελιξία.

 
  
MPphoto
 

  Mihael Brejc, εισηγητής. – (SL) Επιτρέψτε μου να σχολιάσω δύο αντικρουόμενες προσεγγίσεις: την παρέκκλιση ως γενική αρχή και την αυστηρή τήρηση των κανόνων που ορίζονται στον κώδικα του Σένγκεν.

Ο συμβιβασμός ακριβώς τον οποίο επιτύχαμε καθιστά δυνατή τη διέλευση των συνόρων με εύλογο τρόπο ακόμα και όταν υπάρχουν πραγματικά μεγάλες ουρές αναμονής. Σκεφτείτε μόνο τι θα γινόταν σε ένα σημείο διέλευσης των συνόρων μεταξύ της Σλοβενίας και της Κροατίας, λόγου χάρη, κατά τη διάρκεια μιας επίσημης αργίας, όταν εμφανίζονται πενήντα έως εξήντα χιλιάδες άτομα, τα δέκα χιλιάδες από τα οποία διαθέτουν θεώρηση. Εάν ήταν υποχρεωτική η δακτυλοσκόπηση των δέκα χιλιάδων αυτών ατόμων, οι υπόλοιποι, που είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορούν να διασχίσουν τα σύνορα χωρίς καμία διατύπωση, θα έπρεπε να περιμένουν μία ή δύο ημέρες. Ας είμαστε, λοιπόν, ρεαλιστές και ας δημιουργήσουμε ένα αυστηρό σύστημα ελέγχου το οποίο θα περιλαμβάνει εύλογα μέτρα για την ομαλή διέλευση των συνόρων.

Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι ο κανονισμός ορίζει σαφώς, και παραθέτω: «Με αποκλειστικό σκοπό να ελέγξουν την ταυτότητα του κατόχου θεώρησης ή/και το γνήσιο της θεώρησης [...], οι αρμόδιες αρχές που είναι επιφορτισμένες με τους ελέγχους στα εξωτερικά σημεία συνοριακής διέλευσης [...] εξουσιοδοτούνται, [...], να πραγματοποιούν έρευνες χρησιμοποιώντας τον αριθμό αυτοκόλλητης θεώρησης σε συνδυασμό με την επαλήθευση των δακτυλικών αποτυπωμάτων του κατόχου θεώρησης». Συνεπώς, σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει ακόμη και η παραμικρή αμφιβολία, ο συνοριακός υπάλληλος θα πραγματοποιεί έλεγχο· σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, όταν υπάρχει μεγάλος αριθμός ανθρώπων στα σύνορα, θα ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού, οι οποίες επιτρέπουν την παρέκκλιση από αυτήν την αρχή.

Δεν πρέπει να χτίσουμε ένα νέο «Τείχος του Βερολίνου» που θα αποτελείται από συνοριακούς υπαλλήλους και συστήματα πληροφοριών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και πρέπει να συνεχίσει να είναι μια παγκόσμια δύναμη που μεριμνά για τους πολίτες της και για τους πολίτες τρίτων χωρών που εισέρχονται στην επικράτειά της.

Ευχαριστώ τον κ. Cashman, μεταξύ άλλων, και φυσικά τον Επίτροπο, για την υπομονή τους κατά τον σχεδιασμό αυτού του συμβιβαστικού κειμένου.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE-DE), γραπτώς. – (HU) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, όλοι συμφωνούμε ως προς την ανάγκη τροποποίησης του κώδικα συνόρων του Σένγκεν, έτσι ώστε οι διατάξεις του να συνάδουν με τις απαιτήσεις του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις.

Εντούτοις, η αρχική πρόταση της Επιτροπής είναι προβληματική καθότι ορίζει ότι, όταν πολίτες τρίτων χωρών διασχίζουν τα σύνορα, δεν πρέπει να ελέγχεται μόνο η ισχύς των θεωρήσεων, αλλά να λαμβάνονται επίσης τα δακτυλικά τους αποτυπώματα. Αυτό ενδέχεται, ωστόσο, να προκαλέσει τεράστια συμφόρηση στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, κυρίως στα χερσαία σημεία διέλευσης των συνόρων κατά τη διάρκεια περιόδων διακοπών ή επίσημων αργιών.

Ως εκ τούτου, χαιρετίζω τις τροποποιήσεις που προτείνει ο εισηγητής, σύμφωνα με τις οποίες οι εν λόγω έλεγχοι δεν πρέπει να διενεργούνται συστηματικά αλλά μόνο σε δειγματοληπτική βάση, υπό σαφώς καθορισμένες συνθήκες και χρονικούς περιορισμούς.

Στην αυριανή ψηφοφορία, σας παρακαλώ να στηρίξετε την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία η διέλευση των εξωτερικών συνόρων μας πρέπει να είναι δυνατή χωρίς παρατεταμένους χρόνους αναμονής, όχι μόνο ως γενική αρχή αλλά και στην πράξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramona Nicole Mănescu (ALDE), γραπτώς. – (RO) Ο υπό εξέταση κανονισμός συνιστά απάντηση στην ανάγκη εξασφάλισης και ενίσχυσης των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθιστώντας πιο αποδοτικούς τους ελέγχους στα σημεία διέλευσης των συνόρων. Η σημαντικότερη, ωστόσο, πτυχή αφορά τη θέσπιση κοινών κανόνων για την εναρμόνιση του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις.

Παρότι ορισμένα κράτη μέλη έκριναν ότι η υποχρεωτική χρήση του VIS μπορεί να επιτευχθεί μόνον όταν η εξέλιξη της τεχνολογίας επιτρέψει την πρακτική χρήση φορητών συσκευών, με ταχεία μεταφορά δεδομένων και αξιόπιστο έλεγχο, φρονώ ότι η πρόταση του εισηγητή να επιτρέπεται στους υπαλλήλους φύλαξης των συνόρων να επιλέγουν αν θα χρησιμοποιήσουν ή όχι το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις αποτελεί εύλογη λύση έως ότου η τεχνολογία καταστήσει δυνατή την ταχεία μεταφορά δεδομένων και τη συστηματική χρήση του.

Δεν πρέπει, άλλωστε, να λησμονούμε ότι ο επαρκής έλεγχος των συνόρων της ΕΕ θα ενισχύσει την εσωτερική ασφάλεια των κρατών μελών και, ως εκ τούτου, θα καταπολεμήσει πρακτικές απάτης όπως αυτές που χρησιμοποιεί το οργανωμένο έγκλημα, ακόμη και τρομοκρατικές ενέργειες. Επιπλέον, εκτός από τη σημαντική αύξηση της αποδοτικότητας των συνοριακών ελέγχων, η συστηματική χρήση του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις θα αποτελούσε επίσης προκαταρκτικό όρο βελτίωσης της ευελιξίας κατά την υποβολή της αίτησης για την έκδοση θεώρησης.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου