Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2033(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0312/2008

Ingivna texter :

A6-0312/2008

Debatter :

PV 01/09/2008 - 24
CRE 01/09/2008 - 24

Omröstningar :

PV 02/09/2008 - 5.19
CRE 02/09/2008 - 5.19
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0387

Debatter
Måndagen den 1 september 2008 - Bryssel EUT-utgåva

24. SVSamordnad strategi för att förbättra kampen mot skattebedrägeri (debatt)
Anföranden på video
PV
MPphoto
 

  Talmannen. − Nästa punkt är betänkandet A6-0312/2008 från Sharon Bowles, för utskottet för ekonomi och valutafrågor om en samordnad strategi för att förbättra kampen mot skattebedrägeri (2008/2033(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Sharon Bowles, föredragande. − (EN) Herr talman! Får jag först ta tillfället i akt och tacka mina kolleger för deras bidrag, i synnerhet angående två ämnen där vi fortfarande har meningsskiljaktigheter. Jag tror vi har mer som för oss samman än som skiljer oss åt och att vi kan nå ett tillfredsställande resultat genom att inte glida för långt från huvudämnet.

De breda principer som ligger bakom detta betänkande om skattebedrägeri är enkla, och endast fuskarna själva skulle vara av en annan åsikt. Skatteförlusterna till följd av fusk är svåra att uppskatta. Fuskare och skattesmitare anstränger sig att dölja sin verksamhet för skattemyndigheterna, men enligt uppskattningar ligger nivån på 200–250 miljoner euro, eller 2–2,5 procent av EU:s totala BNP.

Min fråga är om lägger vi ned 2–2,5 procent av vår gemensamma ansträngning för att lösa det? Eftersom svaret på den frågan tydligen är nej, kan det bara finnas en slutsats. Det behövs större insatser, större uppmärksamhet, och i synnerhet behövs det större kollektiv uppmärksamhet från medlemstaternas sida genom större samarbete dem emellan.

Nu kan mervärdesskattbedrägeri, i synnerhet det uteblivna handels- eller karusellbedrägeriet utgöra den största enskilda orsaken till skatteförlust. Det sker helt enkelt på grund av kryphålen i mervärdesskattereglerna, enligt vilka den inte uppbärs på handel inom gemenskapen. Så mervärdesskattbefriade köp kan säljas vidare, mervärdesskatten stoppas i egen ficka, och sedan försvinner handlaren. Oskyldiga handlare kan bli insnärjda i komplexa karuseller och åtgärder inom medlemstaterna för att bekämpa bedrägeri, såsom att frysa återbäring, kan skada oskyldig affärsverksamhet. Det är ett välkänt problem i mitt eget hemland Storbritannien. Så det utgör desto större skäl för att ta itu med grunden till problemet.

Pragmatiskt sett kommer mervärdesskatt behöva förbli en konsumtionsskatt som ska tillfalla skattemyndigheten vid den slutliga destinationen. Betänkandet föreslår att mervärdesskatt borde uppbäras på leveranser inom gemenskapen till minimisatsen 15 procent, och att den importerande medlemsstaten sedan uppbär dess inhemska procentsats under efterföljande steg.

De 15 procent som uppbärs av den ursprungliga medlemsstaten måste sedan överföras till medlemsstaten för slutlig konsumtion genom någon clearing eller uppgörelsemetod. Detta är nu tekniskt möjligt och framför allt eftersom vi oundvikligen rör oss mot realtidsregistrering av transaktioner. Det behöver inte heller vara centraliserat; det kan göras på ett decentraliserat eller bilateralt sätt.

När det gäller andra sätt att bekämpa bedrägerier och skattesmitning, är informationsutbyte och samarbete av central vikt, och jag vågar säga att en ”kontanter nu”-attityd och inställningen ”Vad tjänar jag på det?” i vissa kretsar inte leder till framgång och är en kortsiktig inställning. Det slår tillbaka nästa gång när ni står på den krävande sidan.

Skattemyndigheter måsta känna till tillgångar för att kunna spåra dold inkomst som kan vara icke-deklarerad eller härröra från brottslig verksamhet. Detta undergrävs om informationsutbytet mellan myndigheterna är begränsat. Vi behöver även här agera internationellt för att uppnå högsta effektivitet.

Det leder mig slutligen till översynen av direktivet om skatt på inkomster från sparande. Det är lämpligt att åter ta en titt på det direktivet för att täppa till kryphål, t.ex. användandet av rättsliga enheter som fonder för att undgå bestämmelserna. Undanhållande av skatt är inte önskvärt, men här har vi skilda uppfattningar om det kan göras utan oönskade konsekvenser.

Det är dessa frågor vi tar upp i detta betänkande. Jag överlämnar det till er och ser fram emot den kommande debatten med intresse.

 
  
MPphoto
 

  László Kovács, ledamot av kommissionen. − (EN) Herr talman! Jag skulle först vilja tacka Europaparlamentet och i synnerhet föredraganden Sharon Bowles, för det mycket konstruktiva betänkandet om en samordnad strategi för att förbättra kampen mot skattebedrägeri.

I maj 2006 lade kommissionen fram ett meddelande som syftade till att lansera en bred debatt om de olika faktorer som måste beaktas i samband med en anti-bedrägeristrategi i gemenskapen.

Jag är glad över att Europaparlamentet accepterar och stöder de initiativ som gjorts och det tillvägagångssätt som kommissionen har valt i sitt meddelande. Jag är likaså glad över att Europaparlamentet uppmanar kommissionen till att lägga fram ytterligare förslag.

Betänkandet utgör ett mycket användbart och omfattande bidrag till den pågående diskussionen om kampen mot skattebedrägeri. Kommissionen håller fullständigt med om att bedrägeri inte är ett problem som kan bekämpas framgångsrikt enbart på nationell nivå.

Kommissionen kommer att beakta de många kommentarer och förslag som har lagts fram av Europaparlamentet i samband med dess arbete med de nuvarande och kommande lagförslagen om konventionella åtgärder för att bekämpa skattebedrägeri.

Vad gäller åtgärderna under 2008 kan jag bekräfta att kommissionen planerar att lägga fram tre lagförslag – ett i oktober, det andra i november och det tredje i december 2008. Dessa åtgärdspaket inkluderar förbättrade förfaranden för registrering och avregistrering av mervärdesskattskyldiga personer i syfte att säkerställa snabb upptäckt och avregistrering av påhittade beskattningsbara personer och för att ge mer säkerhet åt ärlig affärsverksamhet. Lagförslagen kommer även att omfatta handlares solidariska ansvar, skapandet av ett europeiskt nätverk (Eurofisc) som syftar till att förbättra samarbete för att upptäcka fuskare på ett tidigt stadium, fastställa villkor för mervärdesskattundantag vid import, ömsesidig hjälp vid uppbörd, automatiserad åtkomst till uppgifter, bekräftande av namn och adress för skattebetalare i systemet för utbyte av mervärdesskattedata och delat ansvar för skydd av alla medlemsstaters intäkter.

Kommissionen kommer före oktober att lägga fram ett meddelande med en beskrivning av den samordnade strategin och ett tidsschema för ytterligare åtgärder. Meddelandet kommer även att behandla frågor med avseende på en långsiktig strategi, särskilt bättre användning av moderna teknik, vilket även har understrukits i ert betänkande.

Kommissionen är fortfarande öppen för att undersöka alternativa system i stället för det nuvarande mervärdesskattsystemet, förutsatt att vissa villkor uppfylls. I betänkandet nämns i detta sammanhang en mekanism för omvänd skatteskyldighet och beskattning av leveranser inom gemenskapen. Kommissionen har erbjudit båda dessa radikala alternativ att behandlas av Ecofin-rådet, men hittills har inte medlemsstater visat den politiska viljan av vidta sådana långtgående åtgärder.

Vad det gäller direkta skatter arbetar kommissionen med översynen av direktivet om beskattning av inkomster från sparande, och har för avsikt att rapportera om direktivets effektivitet före slutet av september, i enlighet med Ecofin-rådets begäran den 14 maj 2008. Under översynsförfarandet har vi noggrant analyserat direktivets nuvarande räckvidd och behovet av ändringar i syfte att öka dess effektivitet. Rapporten kommer att följas av ett förslag om sådana ändringar av direktivet om beskattning av inkomster från sparande som kommer att visa sig nödvändiga och lämpliga. Kommissionen har även noga uppmärksammat Ecofin-rådets slutsatser från samma datum, som betonar vikten av att främja principer för god styrning inom skatteområdet – dvs. transparens, informationsutbyte och rättvis skattekonkurrens – och inkluderandet av berörda bestämmelser med tredjeländer och tredjelandsgrupper.

Tack vare det nära samarbetet med medlemsstater kommissionens expertgrupp inom strategin mot skattebedrägeri håller idén om en strategi mot skattebedrägeri på EU-nivå på att ta form. De presenterade åtgärderna kommer att innebära ett stort steg framåt, även om ytterligare ansträngningar kommer att behöva göras.

Angående er diskussion om skattekonkurrens, så borde ni veta att vi inom uppförandekodgruppen har arbetat med att avskaffa skattesystem som skadar affärsverksamhet inom EU. Sammantaget bedömde uppförandekodgruppen över 400 åtgärder i de nuvarande 27 medlemsstaterna och deras besittningar och territorier utanför EU, varav över ett hundratal befanns vara skadliga. Nästan alla av dessa 100 åtgärder har redan avskaffats, och de återstående har beslutats att avskaffas i enlighet med övergångsordningen. Det arbetet som har genomförts inom ramen för uppförandekoden har varit framgångsrikt. Det har lett till avveckling av nästan alla skadliga skatteåtgärder i medlemsstaterna och deras avhängiga, eller associerade, territorier.

Jag skulle avslutningsvis vilja tacka Europaparlamentet för dess konstruktiva bidrag till debatten om den samordnade strategin för att förbättra kampen mot skattebedrägeri.

 
  
MPphoto
 

  Othmar Karas, föredragande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor. (DE) Herr talman, herr kommissionsledamot, fru föredragande! Tack för det goda samarbetet och ert betänkande.

Jag har fyra punkter att ta upp. För det första anser jag att skattebedrägeri inte är någonting som kan bekämpas isolerat, och att en samordnad strategi är avgörande, båda bland de enskilda medlemstaterna och med tredjeländer. För det andra är de planerade pilotprojekten för att bekämpa karusellbedrägerier en bra idé och vi noterar dessa, men vill påpeka att det inte får leda till någon försämring i ramvillkoren för små och medelstora företag. För det tredje stöder vi uttryckligen kommissionens förslag om ändring av mervärdesskattdirektivet och rådets förordning om administrativt samarbete på detta område. För det fjärde är jag nöjd med att diskussionen om ett allmänt upphävande av banksekretessen är något som inte fick majoritet i något utskott och nu bestämt har avvisats av en stor majoritet.

 
  
MPphoto
 

  Werner Langen, för PPE-DE-gruppen. – (DE) Herr talman! Jag skulle vilja lägga till mina egna gratulationer till dem som redan har framförts till föredraganden. Bekämpning av skattebedrägeri har varit en fråga som kammaren har behandlat i åratal, och kommissionsledamoten kan tyvärr fortfarande, trots flera initiativ och omfattande stöd från parlamentet, inte redovisa annat än mycket små resultat – trots att frågan är brådskande – detta på grund av en blockering, i mer eller mindre grad, från medlemsstaternas sida. Man skulle tro att det skulle ligga i medlemstaternas intressen att nå framgång med bekämpningen av skattebedrägeri, eftersom vi talar om att få tillbaka över 200 miljarder euro per år – med andra ord mer än EU-budgeten – utan något behov av att höja skatter för ärliga skattebetalare. När man diskuterar den här frågan är det också viktigt att betona att medlemsstaterna själva bär en del av ansvaret.

Antagandet av betänkande visade sig vara ganska svårt för till en början uppstod det problem med en speciell fråga i utskottet, men denna fråga har nu blivit löst. Sharon Bowles visade god samarbetsvilja. Ur vårt perspektiv var detta ett besvärligt betänkande, eftersom det innehöll ett ändringsförslag som vi inte kan stödja. Fortfarande innehåller det förslag som går ut på att pressa sista droppen ur skattbetalaren och skattekällorna. Om detta är ett klokt alternativ, eller bara kommer leda till nya överträdelser återstår att se. Vi kan framförallt inte stödja ändringsförslag 4, som lades fram av våra ledamotskolleger från den socialdemokratiska gruppen, och som syftar till att avskaffa direktivet om beskattning av inkomster från sparande.

Det här är alltså vår ståndpunkt: vi stöder till fullo Sharon Bowles betänkande i alla andra hänseenden, men om ändringsförslag 4 om avskaffande av direktivet om beskattning av inkomster från sparande vinner en majoritet, kommer vi att förkasta betänkandet i dess helhet.

 
  
MPphoto
 

  Benoît Hamon, för PSE-gruppen. – (FR) Herr talman! Jag skulle också vilja tacka Sharon Bowles för kvaliteten i henne arbete och resultatet vi kunde uppnå i utskottet för ekonomi och valutafrågor genom en sådan viktig text som denna. Jag vill erinra mina ledamotskolleger om att statskassan för närvarande förlorar mellan 200 och 250 miljarder euro på grund av skattebedrägerier på den inre marknaden. Dessa förlorade miljarder innebär mindre offentlig investering, färre skolor, färre offentliga tjänster, fler sociala behov som inte kan uppfyllas, och naturligtvis, som kompensation, ofta högre skatter för de ärliga och ödmjuka skattebetalare som inte har tid till skattesmitning och skatteshopping.

Jag är nöjd över att kunna konstatera att det i fråga om mervärdesskattfrågan finns ett brett samförstånd i kammaren för att sätta stopp för fusk och praxis som drar fördel av sårbarheten i den övergångsordning vi upprättade 1993. Vi är efter Lichtenstein-skandalen alla väl medvetna om att de största skattebedrägerierna begås av de stora sparare som placerar betydande summor i tredjeländer, ofta skatteparadis, för att undvika skatt.

Europeiska unionen har ett instrument för att bekämpa detta fusk: Direktivet för beskattning av inkomster från sparande. Som Sharon Bowles dock har understrukit finns det för många kryphål i detta direktiv och det omfattar bara inkomst från sparande i form av räntor som ska betalas till individer. Det är därför för närvarande alldeles för enkelt att artificiellt upprätta en rättslig enhet, ibland med en enda partner, eller att uppfinna finansiella intäkter som inte är ren ränta i syfte att undvika skatt.

Det är därför av avgörande betydelse att vidga tillämpningsområdet för detta direktiv, så som föreslås i betänkandet, så att åtminstone skattebedrägeri inte blir så lätt. Faktum är att det är en moralisk nödvändighet.

Jag måste ge uttryck för min förvåning och besvikelse över det ändringsförslag som lades fram av PPE-DE-gruppen. Kontentan av detta ändringsförslag är på grund av det försiktiga anslaget och själva inriktningen att man föreslår att ingenting ändras och att vi i fråga om skattebedrägerier bör acceptera den nuvarande situationen.

Låt oss lägga fram dessa förslag för det europeiska folket, i synnerhet det tyska folket, och låt oss se vad man anser om de val som har gjorts här. Jag har hört tre viktiga uttalanden i media, i synnerhet i tyska media, om frågan om skattebedrägerier. Här i Europaparlamentet görs under tystnad andra val. Jag hoppas det europeiska folket kommer att ställa sig till doms över dessa val.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, för UEN-gruppen. – (PL) Herr talman, herr kommissionsledamot! Jag skulle vilja belysa tre frågor under denna debatt. För det första har det uppskattats att skatteförluster på grund av skattebedrägeri med avseende på mervärdesskatt och punktskatt uppgår till mer än 2 procent av Europeiska unionens BNP. Förlusterna uppgår totalt till mellan 200 och 250 miljarder euro. Detta är enorma summor. Nationella inkomster är reducerade och det finns även effekter för Europeiska unionens budgetinkomst eftersom proportionen av egen inkomst baserad på bruttonationalinkomst ökas.

För det andra skulle de lösningar som har föreslagits i betänkandet kunna göra mer skada än gott. Jag hänvisar, till exempel, till förslagen om transaktioner inom gemenskapen, till exempel mekanismen för omvänd skatteskyldighet, där skatten betalas av mottagaren och inte av leverantören. Jag är också oroad över förslaget att göra mervärdesskattsatser enhetliga, vilket i princip betyder att man avskaffar de reducerade satserna, och förslaget att upprätta clearingsystem för att fördela skatt mellan medlemsstater.

För det tredje verkar det som om vad som verkligen behövs för att bekämpa skattebedrägeri är närmare samarbete mellan skattemyndigheterna i medlemsstaterna. Det skulle innefatta snabbare informationsutbyten och kanske även automatisk åtkomst till vissa uppgifter om mervärdesskattebetalare och punktskattebetalare.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI).(DE) Herr talman! Jag ställer mig upp av två skäl: för det första eftersom detta är en fråga som har varit på vår agenda i många år – vilket Werner Langen har sagt – och vi skulle verkligen behöva fråga oss varför det inte blir något resultat, i synnerhet när det gäller mervärdesskattebedrägerier. För det andra är det oacceptabelt för den stora majoriteten européer att vi här diskuterar skattesmitning och bedrägeri – skattebetalares pengar – så hycklande utan att ta upp problemen här ibland oss.

Europaparlamentet, såsom det representeras av många ledamöter av Europaparlamentet, utgör en grogrund för bedrägeri. Vi kan läsa om det i Galvinbetänkandet och på andra ställen, men det görs försök att sopa detta under mattan. Jag behöver bara nämna Chicester, Purvis eller vissa liberala ledamöter av Europaparlamentet. Det är skandalöst. Om vi inte tar upp bedrägerifallen i våra egna led har vi ingen trovärdighet och ingen rätt att kritisera andra.

Jag uppmanar Olaf, men i synnerhet parlamentsadministrationen och parlamentsgrupperna att skaffa klarhet i detta. Det är skandalöst att det görs försök att tysta ned saker här, av alla platser.

 
  
MPphoto
 

  Zsolt László Becsey (PPE-DE). - (HU) Tack, herr talman! Jag är mycket glad över att en gemenskapsstrategi håller på att utvecklas på det här området, även om det går långsamt, kanske för långsamt. Jag håller med om att kampen mot skattebedrägeri måste integreras i de enskilda medlemsstaternas nationella skyldigheter, men den måste även integreras i gemenskapens Lissabonprogram.

Jag har följande synpunkter att framföra: för de första instämmer jag inte i formuleringen i Europaparlamentets betänkande om att en starkare skattekonkurrens skulle snedvrida den inre marknaden i onödig utsträckning och äventyra den sociala modellen. Detta är ett uttryck för den fixa idén att föreskriva lägsta skattesatser på varje tänkbart skatteområde, vilket faktiskt förutom inflation skulle leda till orättvisor eftersom det skulle drabba dem som i övrigt har sett om sina hus och kan sänka skatterna. När det gäller indirekt beskattning som även omfattas av gemenskapsrätten är principen att enbart hänvisa till minimisatser utan att låta oss fastställa maximisatser oacceptabel. Jag skulle vilja framhålla att grogrunden för missbruket med punktskatter är ökningen av miniminivåerna eftersom det stimulerar en utbredning av den svarta ekonomin och tillverkningen av hemgjorda produkter vilket strider mot all gemenskapspolitik. Sedan är jag när det gäller mervärdesskatten glad över strategin att gå långsamt fram och över idéförslaget om omvänd beskattning, men här krävs även resoluta steg framåt. Enligt min uppfattning och med hänsyn till den tekniska nivå vi har idag skulle detta enkelt kunna genomföras för gränsöverskridande transaktioner inom en inre marknad. Säljarens moms till mottagarlandet skulle enkelt kunna tas upp och överföras till mottagarlandet. För att göra detta måste det naturligtvis finnas en större vilja till samarbete mellan medlemsstaternas skatteförvaltningar, vilket fortfarande saknas, och vi måste ta oss samman och uppnå detta nu när euron har införts och betalningsdirektivet har tagits fram. Slutligen anser jag att det är viktigt att vidta åtgärder framförallt när det gäller utländska företags transaktioner utanför unionen, eftersom skatteunderlaget ofta förs dit före beskattningen och sedan återförs därifrån till företag i unionen genom oklara transaktioner i syfte att undvika skatt, och detta främjar inte valet av en gynnsam skattelokalisering. Tack så mycket.

 
  
MPphoto
 

  Antolín Sánchez Presedo (PSE).(ES) Herr talman, kommissionsledamot László Kovács, mina damer och herrar! Enligt vissa uppskattningar överskrider skattebedrägerierna i Europa skatteintäkterna med 6 procent. De har en undergrävande effekt på förtroendet för skattesystemen, på finansdepartementens möjligheter och rättvisa agerande och på medborgarnas välbefinnande. De är en grogrund för den informella ekonomin och den organiserade brottsligheten.

Inom Europeiska unionen medför bedrägerierna att den inre marknaden inte fungerar riktigt. De snedvrider konkurrensen och skadar EU:s ekonomiska intressen och även förverkligandet av Lissabonstrategin.

Om skatter betalades för den fjärdedel av världens tillgångar som är gömda i skatteparadis skulle det enligt uppgifter från Internationella valutafonden täcka Förenta nationernas millennieutvecklingsmål och bli pengar över.

Europeiska unionen måste bli tuffare i sin kamp mot skattebedrägerier. Det kan den bli på ett säkert och ansvarsfullt sätt utan att lägga omåttliga bördor på vår ekonomi. Den ökade gränsöverskridande handeln och följderna av globaliseringen gör att vi måste vara fast beslutsamma att främja en europeisk strategi mot skattebedrägeri. Nationella åtgärder räcker inte.

Denna strategi måste ha en intern dimension, där de problem som uppkommer genom bedrägerier med moms och specialskatter och även undandragande av direkt beskattning angrips. Den måste också ha en extern dimension, där Europeiska unionens ekonomiska tyngd görs gällande.

Vi får inte göra de medborgare besvikna som noggrant iakttar sina skatteförpliktelser och som förväntar sig att Europeiska unionen ska ha en ledande roll.

I detta sammanhang kräver vi att det åtgärdspaket mot momsbedrägerier som kommissionen kommer att lägga fram nästa månad är ambitiöst, och att den rapport som utlovas till slutet av denna månad om beskattning av inkomster från sparande leder till avgörande framsteg i kampen mot skattebedrägerier på detta område i Europa. Vi välkomnar generellt sett innehållet i Sharon Bowles betänkande och gratulerar henne till det. Vi räknar med att detta betänkande kommer att godkännas i plenum och att om det inte blir några förbättringar utvecklingen åtminstone inte går bakåt.

 
  
MPphoto
 

  Desislav Chukolov (NI). - (BG) Fru Bowles, jag beundrar er strävan att få bukt med skattebedrägeri på europeisk nivå.

Men tänk på hur detta kommer att drabba dem som nu regerar Bulgarien. Om skattebedrägerier stoppas i Bulgarien försäkrar jag er att liberalerna i det muslimska partiet Rörelsen för rättigheter och frihet (MRF) inte ens kommer att få hälften av den procentandel de för närvarande får. Om stölden av allmänna medel i mitt land hejdas en gång för alla kan socialisterna inte längre finansiera sina kampanjer eller sina absurda initiativ.

Som medlem av Attackpartiet kommer jag att stödja ert betänkande, eftersom Attack är det enda partiet i Bulgarien som arbetar för att stoppa avtappningen av statliga medel, och Attack är det parti vars plattform innehåller det bestämda åtagandet att granska alla tvetydiga och skumma uppgörelser som har skadat statens budget och som hittills har gynnat inte bara en eller två politiska krafter. Tack så mycket.

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling (PPE-DE).(FR) Herr talman! Låt mig först säga till Benoît Hamon att hans utpressning inte alls imponerar på oss, och jag beklagar att han tydligen helt har missuppfattat frågan.

Även om jag håller med om huvuddragen i Sarah Bowles betänkande anser jag att två punkter måste lyftas fram. För det första visar sig nu begränsningarna i det övergångssystem med moms som inrättades 1993. Jag anser inte att vi kan gå med på att fortsätta med det här övergångssystemet längre. Skattebedrägeri, som vi alla fördömer på grund av de direkta och indirekta effekterna, beror delvis på brister i det nuvarande systemet som därför bör göras om. Naturligtvis är jag medveten om att det finns vissa problem. Därför rekommenderar jag kommissionen att stödja den lösning som utarbetats av RTvat-organisationen och som borde göra det möjligt att undvika ett skattebortfall på 275 miljoner euro per dag samtidigt som de administrativa kostnaderna för små och medelstora företag minskar.

Den andra punkten gäller frågan om skatteundandragande och direktivet om beskattning av inkomster från sparande. Betänkandet innehåller oberättigade kommentarer som har föranlett mig att lägga fram ändringsförslag för att klargöra situationen. Den legitima och nödvändiga kampen mot skattebedrägeri får inte göra att vi ifrågasätter principen om skattekonkurrens. Jag avvisar detta fullständigt eftersom de två sakerna inte har något samband. Dessutom visar erfarenheten att systemet med skatteavdrag vid skattekällan är det mest effektiva systemet, snarare än att över hela linjen införa det system för informationsutbyte som har sina problem.

Slutligen är kraven på att omarbeta detta direktiv, när det gäller att utvidga dess tillämpningsområde till att omfatta alla rättssubjekt och alla inkomstkällor, också mycket dåligt genomtänkta eftersom de helt enkelt kommer att leda till att sparmedel skräms bort från Europeiska unionen. Därför vill jag att dessa punkter ändras. Om de inte ändras kommer vi inte att kunna rösta för betänkandet.

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE).(PL) Herr talman! Skattebedrägeri har nu varit ett globalt problem under en längre tid. Uppskattningar tyder på att de förluster som uppstår är i storleksordningen 2 till 2,5 procent av BNP, vilket motsvarar mellan 200 och 250 miljarder euro på europeisk nivå. Därför finns det ett stort behov av samordnade åtgärder på gemenskapsnivå och av att intensifiera samarbetet mellan medlemsstaterna.

I artikel 10 och artikel 280 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen fastslås att medlemsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att de skyldigheter fullgörs som följer av fördraget och samordna sina åtgärder för att skydda gemenskapens ekonomiska intressen. Men det är viktigt att komma ihåg att även om den fria rörligheten för varor och tjänster inom gemenskapens marknad gör det svårt för länder att bekämpa detta slags bedrägerier på egen hand så bör de åtgärder som vidtas inte hindra ekonomisk verksamhet och lägga onödiga bördor på skattebetalarna.

 
  
MPphoto
 

  László Kovács, ledamot av kommissionen. − (EN) Herr talman! Först vill jag tacka Europaparlamentets ledamöter för de kommentarer och synpunkter de har framfört under debatten.

Som jag sa i mina inledande kommentarer uppskattar kommissionen Europaparlamentets bidrag till debatten om en samordnad strategi för att förbättra kampen mot skattebedrägeri. Kommissionen har tagit sitt ansvar och kommer att vidta ytterligare initiativ för att stärka den rättsliga ramen och det administrativa samarbetet mellan medlemsstaterna. Medlemsstaterna måste säkerligen göra det samma.

En del av er har hänvisat till direktivet om beskattning av inkomster från sparande, och jag kan försäkra er att den pågående översynen är en mycket grundlig sådan där vi i detalj undersöker om det nuvarande tillämpningsområdet är effektivt och skälen för och mot att utvidga det. Det är en komplicerad fråga där man måste ta hänsyn till många faktorer: effektivitet när det gäller uppfyllelse av skatteskyldighet, den administrativa bördan för marknadens aktörer och även för skatteförvaltningen, behovet av lika villkor såväl inom EU som i förhållande till omvärlden – för att bara nämna några få. Som jag nämnde tidigare kommer vi snart att lägga fram rapporten. Den kommer att följas av ett förslag till ändring av direktivet om beskattning av inkomster från sparande, och vi kommer att göra vårt yttersta för att finna en medelväg.

Det är tydligt att det inte finns en enda och övergripande lösning för att få bort skattebedrägeri. Varje enskild åtgärd bör ge mervärde, men det är bara deras samlade genomförande som ger skatteförvaltningarna en bättre ram för att bekämpa skatteundandragande och skattebedrägeri.

 
  
MPphoto
 

  Sharon Bowles, föredragande. − (EN) Herr talman! Skattebedrägeri är en angelägenhet för EU eftersom bedragare utnyttjar gränsöverskridande kryphål, och det är de vi försöker täppa till.

Som kommissionsledamoten säger så är frågorna om beskattning av sparande komplicerade. Jag anser att det är möjligt för oss att genom vår omröstning enas om att inte alltför mycket föregripa den mer ingående debatt som vi kommer att få föra i den här frågan när kommissionen lägger fram ytterligare förslag. Likaså anser jag att vi även kan undvika att hänvisa till skattekonkurrens, en fråga där vi är oeniga men som inte är central för detta betänkande. Därför anser jag att vi bör kunna uppnå ett visst samförstånd.

Jag anser inte att overksamhet eller tveksamhet på alla dessa fronter är en tillfredsställande reaktion. 2,5 procent av BNP står på spel. Det är en stor andel av skatteunderlaget. Som vår kollega Antolín Sánchez Presedo påpekar kan det vara 5 procent av skatten.

Om några politiker här eller i någon medlemsstat drev en kampanj om att höja skatten med 5 procent för att betala för ingenting skulle de inte komma särskilt långt. Att bli irriterad över informationsutbyte, att göra så lite som möjligt, att vara räddhågad är, och det vill jag särskilt säga till medlemsstaterna, därför samma sak som att ta ut 5 procent skatt för ingenting, eftersom det är vad det kostar den ärlige skattebetalaren. Detta är det budskap som vill jag förmedla i detta betänkande, och jag anser att det är det gemensamma budskap som detta parlament vill förmedla i detta betänkande som stöd för kommissionsledamoten i hans ansträngningar och som uppmaning till honom att vara modig.

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. − Debatten är härmed avslutad.

Omröstningen kommer att äga rum på tisdag.

Skriftliga förklaringar (artikel 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), skriftlig. – (ET) Skattebedrägerier är ett problem både för EU och medlemsstaterna. De snedvrider konkurrensen och minskar intäktsbasen för EU och medlemsstaterna i lika mån.

En av orsakerna till problemet sägs vara det nuvarande övergångssystemet med moms som är komplicerat och föråldrat. Det behöver moderniseras. I det hänseendet är Europaparlamentets förslag att Europeiska kommissionen 2010 bör lägga fram ett beslut om ett nytt momssystem otvivelaktigt välkommet.

Att utarbeta ett nytt momssystem innebär uppenbarligen att säkerställa att det nuvarande skattesystemet inte ersätts av ett mer komplicerat och byråkratiskt system. Det är uppenbarligen också viktigt att betona att innan det tillämpas i hela EU måste man prova det för att se till att det fungerar i praktiken eftersom det kommer att förhindra många problem som kan dyka upp senare.

Ett lika viktigt steg i kampen mot skattebedrägerier är att modernisera tillgängligheten av mellanstatlig information, en process som skulle underlättas genom inrättandet av ett Europaomfattande informationscenter för e-skatteadministration.

Avvägningen mellan det allmänna intresset och individens grundläggande rättigheter och friheter kommer inte att åsidosättas när personuppgifter behandlas.

Slutligen måste i detta sammanhang uttrycket ”skatteparadis” också anses vara väsentligt. Jag välkomnar de idéer som framförs i betänkandet om att EU borde göra avskaffandet av skatteparadis på global nivå till en prioritet.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy