Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2047(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0325/2008

Внесени текстове :

A6-0325/2008

Разисквания :

PV 02/09/2008 - 14
CRE 02/09/2008 - 14

Гласувания :

PV 03/09/2008 - 7.8
CRE 03/09/2008 - 7.8
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0399

Пълен протокол на разискванията
Вторник, 2 септември 2008 г. - Брюксел Редактирана версия

14. Равенство между жените и мъжете — 2008 г. (разискване)
Видеозапис на изказванията
Протокол
MPphoto
 

  El Presidente. − El siguiente punto es el informe de Iratxe García Pérez, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, sobre la igualdad entre mujeres y hombres - 2008 (2008/2047(INI)) (A6-0325/2008).

 
  
MPphoto
 

  Iratxe García Pérez, Ponente. − Señor Presidente, señor Comisario querría comenzar mi intervención expresando mi agradecimiento a la Comisión por el informe 2008 sobre la igualdad entre hombres y mujeres, que incluye una perspectiva integral, tanto de políticas de integración de la dimensión de género como de medidas específicas de discriminación positiva. Si bien es cierto que también tendríamos que señalar que este informe presentado por la Comisión ha tenido como eje fundamental las cuestiones laborales, sin tener en cuenta muchas otras cuestiones y realidades problemáticas que se refieren a la mujer y que, por lo tanto, hemos intentado incorporar en este informe del Parlamento.

Asimismo expreso mi agradecimiento a todos los colegas que han contribuido con su trabajo a la mejora del informe inicialmente presentado. Existe un acuerdo común en que, a pesar de los avances, todavía queda mucho por hacer.

En este sentido, la complacencia sería nuestro mayor enemigo. Si no somos conscientes de los retos y del trabajo que queda por hacer, difícilmente avanzaremos en la igualdad.

La perspectiva de este informe se basa en el principio de transversalidad, planteando distintas cuestiones que afectan a este principio. Todas son importantes y no podemos obviar ninguna de ellas: la incorporación de la mujer al mercado laboral, la violencia de género, la mujer en el mundo educativo, conciliación de vida familiar y laboral y sectores vulnerables como las mujeres inmigrantes o las discapacitadas. Todos estos elementos han de ser tenidos en cuenta y merecen un exhaustivo trabajo y análisis, pero me gustaría centrarme en el tiempo de que dispongo en los aspectos que considero más importantes.

Con respecto a la violencia de género, estamos hablando de la mayor lacra social existente en estos momentos, no sólo en Europa, sino en todo el mundo. Una injusticia social en la que la mujer, por el mero hecho de ser mujer, está sufriendo violencia por parte de los hombres, pues en la sociedad los valores machistas todavía están bastante arraigados.

Por ello, es necesario impulsar en los Estados miembros legislaciones para luchar contra esta lacra social. El ejemplo más claro lo tenemos en España, donde hace pocos años se ha incorporado a la legislación nacional la Ley contra la Violencia de Género, que reconoce derechos a las mujeres maltratadas y lleva a cabo una política integral, desde la prevención al tratamiento y la integración de estas mujeres.

Con respecto a la mujer y al mercado laboral, debemos ser conscientes de que estamos lejos todavía de cumplir los objetivos de la Estrategia de Lisboa. Ha aumentado el empleo de las mujeres, pero todavía tenemos datos de desempleo femenino muchos mayores que los de los hombres, y por ello hay que incorporar medidas políticas, tanto por parte de la Comisión Europea como de los Estados miembros, que fomenten la incorporación de la mujer al mercado laboral en igualdad de condiciones con el hombre.

Y otra realidad, que no podemos obviar, es la diferencia salarial, que se mantiene desde el 2003 en un 15 %. Son necesarias mayores medidas concertadas con el empresariado y con los sindicatos.

Asimismo, en este informe proponemos a las instituciones comunitarias y a los Estados miembros que declaren el 22 de febrero como Día Internacional de la Igualdad Salarial. Son 52 días al año lo que una mujer necesitaría trabajar de más para cobrar el mismo salario que un hombre.

Con respecto a la conciliación de la vida familiar y laboral, es necesario cambiar la realidad, en la que, actualmente, el 85 % de las cuidadoras informales son mujeres. Necesitamos más servicios públicos de atención a la infancia y a las personas dependientes.

Asimismo, con respecto a la participación de la mujer en la vida pública, debemos fomentar iniciativas para aumentar esa participación a través de las organizaciones sociales, sindicatos y partidos políticos. Las cuotas electorales han sido un paso decisivo, que debe continuar en el camino de la democracia paritaria.

Existen otros elementos fundamentales —como el acceso a la educación, la ruptura de estereotipos sociales, la cuestión y problemática de las mujeres en el mundo rural— que no podemos obviar. Debemos aunar esfuerzos en este sentido. Trabajar estrechamente con las organizaciones y hacer efectivo el principio fundamental de la Unión Europea de la igualdad entre hombres y mujeres, porque de esta manera estaremos avanzando hacia una Europa con más Derecho y mayor justicia social.

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Špidla, člen Komise. − Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, Komise vítá zprávu a návrh usnesení o rovnosti žen a mužů v Evropské unii. Přijetí zprávy je zdůrazněním závazku Parlamentu s ohledem na rovnost žen a mužů a potvrzuje podporu Parlamentu pro přístup Komise. Chci poděkovat především zpravodajce, paní Garcíi Pérezové, za podporu, kterou vyjádřila vůči krokům prováděným Evropskou komisí v této oblasti.

Rovnost mužů a žen je jedna ze základních hodnot Evropské unie. Zároveň představuje oblast, ve které Evropa často předcházela sociálnímu vývoji. A také v posledních letech tu zahájila důležité a ambiciózní iniciativy. Přijetí Plánu pro dosažení rovného postavení žen a mužů zdůraznilo vůli Komise použít všechny prostředky k tomu, aby se Evropa více přiblížila skutečné rovnosti žen a mužů ve všech oblastech.

Komise kromě toho poznamenává, že návrh usnesení Parlamentu zdůrazňuje určitá témata, která jsou zahrnuta v prioritách plánu. Jde zejména o postavení žen na trhu práce, o sladění pracovního a soukromého života, o vyvážené zastoupení na vedoucích postech a také o boj proti násilí na ženách. Tento přístup je v souladu s politikou Komise v této oblasti a obsahuje témata, která byla zdůrazněna ve zprávě pro rok 2008.

Ačkoliv je pokrok dosažený v oblasti rovnosti žen a mužů zřetelný, stále jsou před námi důležité úkoly. Musíme pokračovat ve svém úsilí a posílit právní základnu.

Komise sdílí názor zpravodajky, že v dosažení skutečné rovnosti mužů a žen hraje centrální roli sladění pracovního a osobního života. Dobře víme, že jsou to většinou ženy, které přebírají povinnosti v rodině a domácnosti. Proto jsou ženy také častěji než muži nuceny přerušit studium a profesionální kariéru a velmi často se k nim už nikdy nevrátí. Pro zvýšení zaměstnanosti žen je tudíž klíčová dostupnost kvalitních a cenově přijatelných služeb péče o děti. Komise v následujících týdnech předloží zprávu o vývoji v této oblasti.

Kromě toho provedla Komise v roce 2006 a 2007 konzultaci se sociálními partnery na téma slaďování pracovního a soukromého života. Ti dali v červenci 2008 najevo svůj záměr jednat o rodičovské dovolené. Komise tedy v tuto chvíli nepředloží návrh týkající se tohoto tématu.

Komise hodlá v blízké budoucnosti předložit balíček iniciativ týkajících se sladění pracovního a soukromého života, zejména zprávu o péči o děti, návrh směrnice, kterou se mění směrnice o mateřské dovolené, a návrh směrnice, kterou se mění směrnice z roku 1986 o tzv. pomáhajících manželkách/manželích. Současná situace pomáhajících manželů a manželek je v zemědělství, ale i dalších odvětvích, kde existují rodinné podniky, nepřijatelná. Není akceptovatelné, aby osoby, které pravidelně pracují pro rodinný podnik, neměly v některých zemích žádné právo na sociální zabezpečení a ocitaly se v případě rozvodu, úmrtí samostatně výdělečné osoby nebo hospodářských potíží ve stavu největší nouze.

Politika rovnosti má zásadní význam pro předcházení a boji proti násilí páchaného na druhém pohlaví, protože jeho základy leží právě v nerovnováze moci mezi muži a ženami. Účinná opatření proti násilí na základě pohlaví naopak přispívají ke skutečné ochraně práv žen ve společnosti a k podpoře rovnosti.

Násilí páchané na ženách je nepřípustné. Znásilňování, pohlavní zneužívání dívek, obchod s ženami za účelem sexuálního či pracovního vykořisťování, domácí násilí, obtěžování na pracovišti stejně jako tradiční nebo ubližující praktiky – jako například mrzačení pohlavních orgánů – narušují zdraví, svobodu, důstojnost a fyzickou a emocionální nedotknutelnost žen. Naše intervence musí být důrazná a mimořádně účinná zejména v případech, kdy násilí na ženách organizovaně páchají mezinárodní zločinné skupiny, jak je tomu v případě obchodování s lidmi.

Z toho důvodu Komise zvažuje, že v rámci svého pracovního programu na rok 2009 přepracuje a zpřísní právní předpisy týkající se obchodu s lidmi, vykořisťování a pohlavního zneužívání dětí, což je hrozný zločin páchaný především na dívkách.

Závěrem chci uvést, že politika rovnosti hraje zásadní roli pro změnu uvažování a jednání. Proto je klíčová pro zajištění nejen právní rovnosti, ale také rovnosti žen a mužů faktické. Komise tak vítá podporu, kterou jí Evropský parlament tímto návrhem usnesení vyjadřuje.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin, rapporteur for the opinion of the Committee on Employment and Social Affairs. − Mr President, first of all I would like to say that this is a very comprehensive report and highlights many of the issues that must be dealt with in order to ensure equality between women and men.

I am particularly pleased to see that the issue of violence against women is dealt with, because for too many people violence against women is seen as a women’s issue, whereas in fact it is a societal issue, and until it is dealt with as a societal issue we cannot hope to eliminate it.

Furthermore, I agree with the rapporteur and her statement about the feminisation of poverty and about the groups that are particularly at risk, as well as the central issue of ensuring equal access to pensions and social welfare payments.

In this context, I would like to have seen paragraph 14 from my opinion taken on board, where I make this case specifically for carers. Given that by 2030 the ratio of active to inactive people will be 2:1, the role of family carers will become much more significant, and given that there are already 100 million carers in the EU – men and women but predominantly women – without proper access to social welfare payments or pensions, we need to ensure that this generation of carers does not become the next generation of poorer, older people adding to the feminisation of poverty.

Finally a personal comment on paragraph 9 which does not reflect the views of the Employment Committee: I believe that the text should be qualified by stating the need to respect national legislative processes when considering the issue of abortion. There is a protocol to the Treaty of Maastricht which ensures that EU law will not override Article 40.3.3 of the Irish Constitution on the protection of the unborn.

During the Lisbon debate in Ireland, many citizens said to me that the EU was intent on pushing to have abortion available in Ireland. Even though I said that this was not the case, many still argued that Parliament was pushing the agenda, and that is why I believe our intention needs to be clear. The issue is not one’s view on abortion. Mine, I suspect, may be different to that of the rapporteur, but that is not the point. The issue is one of subsidiarity, and citizens, whatever their position on abortion, need to be able to rely on that. I believe all of us in this Parliament should respect that as well.

 
  
MPphoto
 

  Maria Badia i Cutchet, Ponente de opinión de la Comisión de Cultura y Educación. − Señor Presidente, en primer lugar, quiero felicitar a la ponente por su acertado enfoque a la hora de redactar este informe sobre la igualdad entre hombres y mujeres.

Como ponente de la Comisión de Cultura, quiero destacar las principales aportaciones que hemos hecho en esta comisión, evidentemente relacionadas con áreas de nuestra competencia como son la educación, la cultura, el deporte y la comunicación.

En primer lugar, hemos propuesto promover comportamientos igualitarios en las escuelas y eliminar los estereotipos de género aún demasiado extendidos en algunos medios de comunicación; tomar medidas para modificar la segregación laboral existente entre las distintas etapas escolares, de manera que la participación de profesores de ambos sexos sea equilibrada en cada etapa; eliminar cualquier discriminación en materia de retribución por razón de sexo en los ámbitos tanto de educación, culturales y relativos al deporte y a la comunicación, así como propiciar una mayor participación de las mujeres en los organismos directivos de estos sectores, en los que su presencia es aún minoritaria.

Como ya ha dicho la ponente, queda mucho camino por andar. Y aquí, me viene a la memoria el verso de Machado que dice «Caminante no hay camino, se hace camino al andar», porque, amigos y amigas, la igualdad la vamos a conseguir en la medida en que luchemos por ella.

 
  
MPphoto
 

  Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, εξ ονόματος της ομάδας PPE-DE. – Κύριε Πρόεδρε, εξ ονόματος της πολιτικής μου ομάδας, θέλω να συγχαρώ την Επιτροπή για την έκθεσή της, καθώς και τη συνάδελφο για την άποψη του Κοινοβουλίου που εκφράζει με την έκθεσή της, αν και σε ορισμένα σημεία έχουμε προτείνει σχετικές τροπολογίες προκειμένου να τη βελτιώσουμε και να δείξουμε με την έκθεση του Κοινοβουλίου ότι αναγνωρίζουμε τα όσα έγιναν με βάση το χάρτη πορείας για την ισότητα, με βάση το σύμφωνο για την ισότητα.

Η ποσοτική επιτυχία είναι μεγάλη. Μας μένει να βελτιώσουμε την ποιότητα εφαρμογής των μέτρων, καθώς και την εξασφάλιση αποτελεσματικής εφαρμογής και διευρυμένης έννομης προστασίας μέσω ορισμού αρμόδιου φορέα για καταγγελίες σε κάθε κράτος μέλος, μέσω ορισμού κυρώσεων με βάση την αρχή της αναλογικότητας.

Η αρχή της επικουρικότητας επίσης θέλουμε να τηρείται και θέλουμε να τηρείται η αρχή της ελεύθερης επιλογής. Ιδίως στο θέμα της εργασίας στην οικογένεια, σε συνδυασμό με την επαγγελματική ζωή, δεν θέλουμε να καλύπτονται μόνον οι εργαζόμενες, αλλά και οι άνεργες και όσες αποφασίζουν να έχουν μοναδική απασχόληση το σπίτι τους, καθώς και οι ελεύθερες επαγγελματίες ή οι αυτοαπασχολούμενες σε οικογενειακές επιχειρήσεις.

Οι άδειες μητρότητας, οι οικογενειακές άδειες, θέλουμε να ενισχυθούν και πιστεύουμε ότι η Επιτροπή με την ανακοίνωση που περιμένουμε θα μας καλύψει στο σημείο αυτό με μια καλή πρόταση.

Οι γυναίκες σπουδάζουν περισσότερο, δουλεύουν περισσότερο, τους αξίζει και να αμείβονται για κάθε είδους παροχή υπηρεσιών.

 
  
MPphoto
 

  Zita Gurmai, a PSE képviselőcsoport nevében. – Köszönöm, tisztelt elnök úr! Biztos úr! Kedves képviselőtársaim! A nemek közötti esélyegyenlőség megteremtésének útján rendkívül fontosak a Bizottság rendszeres értékelései, amelyek alapján egyértelmű képet kapunk a tényleges helyzetről. Špidla biztos úr elkötelezettsége ez ügyben jól ismert. A nemek közötti esélyegyenlőségről először öt éve készült jelentés, mára már joggal várhatunk eredményeket. A 2008-as nemek közötti esélyegyenlőségről készített jelentés szerint tapasztalhatók előrelépések, ám sajnos olyan megfagyott területeket is megemlít, ahol elmozdulás szinte nem tapasztalható.

A nemek közötti bérszakadék az elmúlt öt évben 15%-on stagnált, említette képviselőtársam, 54 napot jelent, ez jelenti a február 22-ét, amit említett. A női-férfi arány továbbra is kedvezőtlen a döntéshozatalban, a médiában a nőkről sugallt kép előnytelen. A legnagyobb probléma az, hogy épp a foglalkoztatás területén és az azzal összefüggő kérdésekben nincs jelentős előrelépés, holott ezek lennének igazán kulcsfontosságúak, egyrészt az EU demográfiai kihívásai, másrészt a gazdasági növekedés, valamint az esélyegyenlőség biztosítása miatt. E kiemelt prioritások határozottan a nők munkaerőpiacra való fokozottabb bevonását követelik meg.

A Lisszaboni Stratégia mennyiségi sikere a megteremtett 12 millió új munkahely, amelyből 7,5 milliót nők tölthettek be, nem jelent egyúttal minőségi javulást. A kényszerű részmunkaidő, a tervezett 65 órás munkahét, a horizontális és vertikális munkaerőpiac, a szegregáció sajnos ahhoz vezetnek, hogy a munka és a magánélet összeegyeztethetősége továbbra is megoldatlan kérdés, amelyet a gyermekgondozási intézmények hiánya tovább fokoz. További összehangolt stratégiák és módszerek kidolgozását és hatékony gyakorlati megvalósítását, valamint a tényleges politikai támogatást tartom szükségesnek a tagállamok részéről. Gratulálok a képviselő asszony munkájához, kiváló teljesítményt nyújtott.

 
  
MPphoto
 

  Raül Romeva i Rueda, en nombre del Grupo Verts/ALE. – Señor Presidente, quisiera, evidentemente, felicitar, en primer lugar, a la amiga y colega Iratxe García por el trabajo en el marco de este informe, el cual me parece importante y completo a la vez. Asimismo, quisiera destacar al menos cuatro de los puntos que se mencionan en el informe, y que la misma ponente ha señalado en su intervención, y que son, evidentemente, también importantes para mi Grupo.

El primero, la necesidad de que, ante la actual ola de violencia machista, las instituciones europeas den un paso adelante, tanto en materia legislativa como para establecer una base jurídica clara que permita combatir toda forma de violencia contra las mujeres, lo que debería incluir, por ejemplo, el reconocimiento del derecho de asilo por motivos de persecución basada en el género.

Segundo, de cara a garantizar una mayor participación de las mujeres en la toma de decisiones, es necesario que todas las instituciones, así como los partidos políticos, estudien y tomen medidas concretas al respecto, entre las cuales no debería excluirse la utilización de las cuotas electorales.

Tercero, es preciso reconocer, de una vez por todas, que, para garantizar la total emancipación de las mujeres, es fundamental que sean ellas quienes decidan sobre sus derechos en materia de salud sexual y reproductiva.

Y cuarto, lamentando la falta de progresos en relación con la diferencia de retribución del género en los últimos años, el famoso y ya conocido PEGAB, se impone que la Comisión y los Estados miembros evalúen las estrategias y acciones que, en colaboración con los actores sociales, deberían permitir corregir esta situación.

 
  
MPphoto
 

  Eva-Britt Svensson, för GUE/NGL-gruppen. – Herr talman! Jag vill också gratulera föredraganden till detta betänkande och jag stöder det fullt ut. Jag vill också stödja ändringsförslag lagda av min kollega Ilda Figueiredo gällande arbetsmarknaden. Jag har bara en minuts talartid nu så jag tar inte upp några speciella politiska frågor. Jag vill bara konstatera en sak som jag tycker värd att påpeka.

Föredraganden tar upp olika åtgärder som behöver vidtas för jämställdheten. När hon gör det så blir det sammanlagt 45 punkter. Jag upprepar: 45 punkter! I EU och dess medlemsstater som sedan länge sagt sig prioritera lika rättigheter för män och kvinnor så visar detta betänkande 45 olika områden som behöver förändras. Mer behöver inte sägas, förutom att jag säger ja till betänkandet och framför allt ja till konkreta åtgärder nu!

 
  
MPphoto
 

  Urszula Krupa, w imieniu grupy IND/DEM. – Panie Przewodniczący! Za pozytywny element sprawozdania uważam wezwanie do ułatwienia pracownikom powrotu do pracy po okresie przerwy, wynikającym z urlopów macierzyńskich i opiekuńczych, oraz wyrównanie dysproporcji między wynagrodzeniami czy wykształceniem.

Jednak trudno jest się zgodzić z istnieniem bezpośredniego związku przyczynowego między problemami życiowymi dotykającymi wielu ludzi, a faktem bycia kobietą. Traktowanie życia społecznego jako walki płci, z kreowaniem nowego wroga na wzór poprzedniej walki klas, daje zwolennikom prawo do nieograniczonej ingerencji w każdą dziedzinę ludzkiego życia, w tym funkcjonowanie rodziny.

Problemem w Europie nie jest walka między mężczyznami a kobietami, ale brak poszanowania prawa i zasad moralnych, zwłaszcza niepohamowana chciwość i egoizm. Jako kobieta wolałabym, aby równouprawnienie nie spowodowało zrównania we wszystkim z mężczyznami, ale doprowadziło do uregulowań odciążających i ochronnych dla kobiet, które nietraktowane jako bezosobowa siła robocza, wnosiłyby twórczy wkład w wiele dziedzin gospodarki.

 
  
MPphoto
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). - Táto správa o rovnosti žien a mužov – 2008 sumarizuje už schválené správy Európskeho parlamentu, ktoré priniesli veľa zaujímavých podnetov, ktoré je potrebné uplatniť v praxi. Chápem ju ako zrkadlo práce Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť, preto by som v úvode chcela poďakovať kolegyni García Pérez za jej vypracovanie.

Na splnenie lisabonských cieľov je nevyhnutné v maximálnej možnej miere využiť značný potenciál žien na pracovnom trhu. Rovnako je dôležité pre ženy zabezpečiť lepšie možnosti prístupu k postgraduálnemu štúdiu a celoživotnému vzdelávaniu, ako aj prístup k novým technológiám a informatizovanej spoločnosti, aby dokázali obstáť v pracovnej konkurencii.

Poznám veľa úspešných žien, ktoré riadia veľké podniky, ale aj malé rodinné firmy, a vytvárajú nové pracovné príležitosti. Žena – podnikateľka preberá na seba popri svojej každodennej úlohe byť ženou, matkou, i úlohu manažérky vo svojom podniku a stará sa nielen o úspechy svojej rodiny, ale i o úspech svojho podniku. Nie vždy si spoločnosť dostatočne uvedomuje, aká je táto úloha ženy pre spoločnosť dôležitá. Ženy sú na vedúcich miestach nútené čeliť mnohým dodatočným prekážkam, súvisiacim najmä s ich povinnosťou v rodine.

Zosúladenie rodinného a pracovného života je jedným z hlavných predpokladov zvyšovania zamestnanosti žien. Preto je potrebné navrhnúť opatrenia, ktoré budú motivovať otcov k nastúpeniu na rodičovskú dovolenku, čím by sa čas materskej dovolenky rozdelil medzi oboch rodičov.

Dnes je mnohým ženám jasné, že na významné miesta sa nedostávajú na základe nejakého podporného sociálneho programu, ale len na základe vlastných schopností. Kancelárka Angela Merkel je jasným príkladom, že my ženy máme svoje pevné miesto aj vo svetovej politike.

Ak sa poriadne začítame do učebníc histórie, dozvieme sa veľa o hrdinských činoch mužov. Ženy sa vyskytujú len v pozadí. Som presvedčená, že je našou povinnosťou zviditeľniť bezmenné zástupy angažovaných žien, bez ktorých by sa svet neposúval ďalej.

 
  
MPphoto
 

  Gabriela Creţu (PSE). - Stimaţi colegi, există aspecte despre care se vorbeşte mult, dar se face puţin. În dezbaterea privind pachetul social, am vorbit despre lipsa instrumentelor care să facă aplicabil principiul plăţii egale la muncă de valoare egală şi respectiv să reducă decalajul salarial dintre femei şi bărbaţi. Fără ele, angajamentele sunt doar vorbe, iar legislaţia inutilă.

Există şi aspecte despre care se face foarte puţin sau nimic, dar despre care nici nu se vorbeşte. Nu se prea vorbeşte despre cele 100 000 de femei traficate anual, decât aici, seara târziu; probabil pentru că sunt mărfuri, nu cetăţeni. Majoritatea sunt traficate pentru prostituţie. Solicităm acţiuni integrate mai ferme împotriva reţelelor de trafic, dar şi măsuri concertate pentru descurajarea cererii în prostituţie. Fără cerere, traficul îşi pierde raţiunea de a fi.

Nu se vorbeşte nici despre situaţia femeilor care lucrează drept menajere şi îngrijitoare în spaţiul domestic; ele sunt invizibile. Fără drepturi sociale sau cu drepturi minime, ele înfruntă acelaşi risc de abuz ca şi femeile în propriile familii, inclusiv riscul exploatării. Pentru cele care lucrează în alte ţări, la fragilitatea situaţiei sociale şi economice se adaugă neexercitarea drepturilor politice. O reglementare corectă a situaţiei lor nu e doar o problemă de dreptate prezentă, ea ar preveni menţinerea ratei înalte de sărăcie printre femeile în vârstă în viitor.

Nici despre femeile din guvernul ţării mele nu se poate vorbi, pentru că nu există. Domnule comisar, stimaţi colegi, considerăm că a venit timpul să trecem de la declaraţii despre ceea ce ar trebui să fie făcut la a face ceea ce trebuie.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL). - Senhor Presidente, a realidade mostra que as discriminações das mulheres continuam, atingindo fundamentalmente as mulheres trabalhadoras cujos salários são, em média, inferiores em mais de 15% aos salários dos homens. Tal discriminação atinge nalguns países mais de 25%, como acontece em Portugal, situação que aliás se agravou nos últimos anos.

Por isso, insistimos na valorização do trabalho, em salários dignos e no cumprimento das normas sociais, de saúde e de segurança, na diminuição da jornada de trabalho sem perda de salários, o que pode contribuir para a criação de mais empregos com direitos para as mulheres e para uma melhor conciliação entre o trabalho e a vida familiar.

É preciso incentivar a adopção de medidas de combate à precariedade laboral que afecta particularmente as mulheres e valorizar a negociação colectiva na defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras. É preciso incentivar a adopção também de medidas e acções públicas que visem melhorar o acesso das mulheres a serviços de saúde sexual e reprodutiva, a maior informação sobre os seus direitos e sobre os serviços públicos à sua disposição, no respeito pela sua dignidade.

 
  
MPphoto
 

  Godfrey Bloom (IND/DEM). - Mr President, there is enormous discrimination against women in the United Kingdom, sadly. I know my own committee – the Committee on Women’s Rights and Gender Equality – have their heart in the right place. However, most of the discrimination comes because the employment laws are so onerous for small businesses recruiting young women that they simply discriminate in a covert way.

I think it is the classic law of unintended consequence. You make a law here, you make a law there, and what actually happens is that nothing happens, which actually reinforces the position.

I do not mean to sound ungallant, but when I look round my committee – the Committee on Women’s Rights and Gender Equality – I see that their mindset is deeply locked in the 1970s – they have not moved on. I am afraid that life is not like that any more, and when I hear people talk about the emancipation of women, I am sorry, but as an Englishman, that happened a very long time ago. I do not know what problems other countries have, but please do not lay all this on the United Kingdom, where we do not have the problem, because, although, again, I say your heart is in the right place (the law of unintended consequences), you are making a real bollocks of it.

 
  
MPphoto
 

  Mary Honeyball (PSE). - Mr President, it may be a useful coincidence that I am speaking after Godfrey Bloom, who seems to inhabit somewhere deep within the 19th century. He is, indeed, the man famous for saying, not so very long ago, that women should clean behind the fridge and that that was one of their major roles in life. If it is me who has not moved on, then I am proud, because I do not wish to be associated in any way, particularly as an Englishwoman, with comments such as those.

What I do want to say is that this excellent report has raised very many important issues, and I thank the rapporteur for that. I also thank the Commissioner for the comments he made. One particular point I wish to pick up on is the whole question of trafficking. As a representative from London – and, indeed, a woman representative from London – I have had a particular interest in this subject, because London is one of the places very much affected by trafficking in women.

Member States are currently being asked to sign the Council of Europe Convention on Action against Trafficking. Although some of the Member States have signed this, there are others – 15, in fact – that have not yet signed, and indeed there are two that do not seem prepared to do so. I would therefore ask that all EU Member States ratify this convention against trafficking, and that everyone here, including all the members of the Committee on Women’s Rights, take it upon themselves to go back to their governments and push them to do even more work than they may already be doing about the whole vile and evil trade of trafficking in women.

 
  
MPphoto
 

  Věra Flasarová (GUE/NGL). - Dámy a pánové, pane komisaři, oceňuji zprávu předloženou kolegyní Pérezovou i Evropskou komisí. Statistiky, které říkají, že se v posledních letech zvýšila zaměstnanost žen až na úroveň 57,2 %, vyznívají příznivě, nicméně, jak zpráva dokládá, přetrvává celá řada problémů. Ženy mají stále jen třetinový podíl na vedoucích pozicích v soukromých firmách i v ostatních oblastech včetně politiky. Velká část nově vznikajících pracovních míst není kryta pracovními smlouvami na dobu neurčitou, a je tedy z hlediska perspektiv nejistá. A právě tato místa dostávají velmi často ženy. Je na ně přímo stále nahlíženo jako na osoby, jejichž hlavní povinností zůstává péče o rodinu, zatímco výdělek v práci představuje pouze doplněk k rodinnému rozpočtu. Proto jsou ženy stále ve srovnání s muži za stejnou práci i při stejné kvalifikaci placeny hůře. Tyto stereotypy stále představují jeden z nástrojů diskriminace žen na pracovních trzích. Za velmi nedostatečnou považuji rovněž ochotu zaměstnavatelů poskytovat ženám úlevy, které by jim pomohly v péči o rodinu a zároveň jim usnadňovaly další profesní a kariérní růst.

 
  
MPphoto
 

  Mihaela Popa (PPE-DE). - Vorbim de necesitatea combaterii violenţei împotriva femeii, de încurajarea participării femeii la viaţa civică şi de un aspect care se înscrie în activitatea Comisiei pentru cultură - discrepanţele între nivelul de educaţie al femeilor şi bărbaţilor.

În condiţiile în care femeile obţin rezultate mai bune decât bărbaţii în domeniul educaţiei, pe piaţa muncii se manifestă în continuare un dezechilibru salarial între sexe. Personal, ca membru al Comisiei pentru cultură şi educaţie, am depus un amendament la avizul elaborat de CULT cu privire la acest raport. Consider că este esenţial să eliminăm din mass-media imaginile care prezintă femeia în ipostaze degradante, având în vedere impactul pe care îl au mijloacele de comunicare în masă asupra percepţiilor şi atitudinilor publice.

Asigurarea egalităţii între femei şi bărbaţi în toate domeniile de acţiune ale politicilor Uniunii Europene este, încă, o chestiune de actualitate în societatea occidentală.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE-DE). - Správa začína paragrafom, že rovnosť medzi ženami a mužmi je základným princípom Európskej únie. Princípom, ktorý platí viac ako päťdesiat rokov. V druhej časti však správa pokračuje štyridsiatimi šiestimi paragrafmi, v ktorých sú odporúčania, pozvania alebo žiadosti, aby bol tento princíp rešpektovaný. A to sú také základné odporúčania ako rovnaký prístup k fondom, k vzdelaniu, k zdravotnej starostlivosti alebo k odmeňovaniu. Je to žiadosť o boj proti násiliu voči ženám, žiadosť proti obchodovaniu so ženami a mnohé ďalšie.

Takéto správy sú určite dôležité a blahoželám pani spravodajkyni. Na druhej strane však hovoria o nedostatočnej aplikácii už prijatých dokumentov. Svedčia o nedostatočnej kontrole a sankciách. Svedčia však aj o neúprimnosti politikov, ktorí navonok deklarujú rovnosť medzi ženami a mužmi, ale v praxi ju nerešpektujú, a preto tie očakávania nie sú také, ako by sme chceli.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). - Panie Przewodniczący! Analizując rezolucję w sprawie równości kobiet i mężczyzn, trudno jej nie poprzeć. Szczególnie zwracam uwagę na punkty odnoszące się do przemocy wobec kobiet oraz dotyczące edukacji od najmłodszych lat, edukacji mówiącej o dyskryminacji kobiet. Wiemy przecież, że wychowanie, edukacja, to najlepsza droga, aby wykorzenić dyskryminację i przemoc wobec kobiet.

Wiedza obywateli Unii na temat handlu kobietami oraz świadomość istnienia tego okropnego, brutalnego i niedopuszczalnego w cywilizowanym świecie procederu w naszych czasach jest dość skromna. Dlatego uważam, że znaczne środki powinny być przeznaczone na kampanię informacyjną.

Należy jednak zaznaczyć, że pomimo tych wielu trudnych problemów, o których tu mówimy, to w ostatnim okresie obserwujemy znaczący postęp w zakresie równości kobiet i mężczyzn; szczególnie widać to na obszarach wiejskich.

 
  
MPphoto
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE). - Domnule preşedinte, egalitatea între femei şi bărbaţi trebuie să fie un principiu de bază al societăţii europene.

Ultimul sondaj Eurobarometru indică faptul că femeile din mediul rural nu sunt implicate în luarea deciziilor în comunităţile din care fac parte, nu au o slujbă stabilă şi cea mai mare parte dintre ele îşi asumă doar responsabilităţi domestice, procentul ajungând în unele zone la 98%. Cu toate acestea, peste 50% dintre femei doresc să aibă acces pe piaţa europeană a muncii, precum şi să dobândească o calificare care să le faciliteze obţinerea unei slujbe în administraţia publică, agricultură, asistenţă socială sau învăţământ. De asemenea, un procent important doresc să beneficieze de facilităţile care există la nivel european pentru a demara o afacere.

De aceea, consider că trebuie susţinute iniţiativele femeilor din zonele rurale de a se implica activ în societate, de a se perfecţiona continuu şi de a participa la dezvoltarea economică a zonei din care provin. Eliminarea discriminării necesită un efort european combinat. Programe precum Fondul social european şi Progres în parteneriat cu guvernele şi autorităţile locale trebuie să aloce fonduri şi mai mari în sprijinul femeilor din mediul rural.

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Špidla, člen Komise. − Dámy a pánové, děkuji za diskuzi. Obecně, když posuzujeme vývoj, dá se konstatovat, že je zaznamenatelný pokrok, ale dámy a pánové, je naprosto zřejmé, že ještě zdaleka nejsme u cíle. To je také důvod, proč se Komise snaží jednat komplexně využívajíce veškeré nástroje, které jsou k dispozici. Zmínil jsem se např. o legislativních návrzích, které jsou již připraveny, nebo o záměru zpřísnit sankce za obchod s lidmi.

Chci také konstatovat, že úsilí o rovnost má samozřejmě své hluboké etické důvody a i kdybychom nenalézali žádné důvody z hlediska rovnováhy společnosti, z hlediska stability sociálních systémů, z hlediska ekonomiky, přesto by bylo nutné a správné být konsekventní. Ale chci konstatovat, skutečná rovnost příležitostí je předností, je výhodou pro Evropskou unii a žádná společnost, která nedokáže dosáhnout rovnosti příležitostí, nemá v globální konkurenci dlouhodobě jakoukoli budoucnost. Čili je to nejenom spravedlivé a eticky nepochybné, ale je to současně i výhodné. Myslím si, že i z tohoto důvodu je velmi podstatné, abychom pokročili a nespokojili se s vývojem, který jistě v některých aspektech můžeme interpretovat jako pokrok, ale na druhé straně nalézáme velmi mnoho věcí, kde naše výsledky jsou ještě skromné.

 
  
MPphoto
 

  Iratxe García Pérez, Ponente. − Señor Presidente, congratularme por las palabras de todos los compañeros y compañeras que han intervenido en este punto, porque creo que se puede verificar que, pese a los matices y ciertas diferencias, el objetivo común es compartido por todos y cada uno de nosotros y nosotras.

También decirle al señor Comisario que estoy muy satisfecha con su intervención, con las palabras que ha pronunciado a lo largo de este debate. Firmaríamos todos y cada uno de nosotros su discurso al completo. Por lo tanto, mostrarle mi satisfacción, pero decirle que ahora lo que queda es una voluntad política real para hacer efectivas todas las iniciativas que están en estos momentos encima de la mesa. Por lo tanto, nos tendrá a este Parlamento de su lado si sigue insistiendo y persiste en el empeño de llevar a cabo todas estas iniciativas.

Simplemente apuntar una cuestión: la importancia del papel del hombre en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres.

Involucrar a los hombres en este trabajo es fundamental. El que hoy haya compañeros que hayan participado de este debate creo que puede ser un reflejo de que también los hombres deben estar al lado de las mujeres en la lucha por la igualdad.

Y finalizar mencionando una cuestión señalada en este debate por parte de un compañero, que hacía referencia a que las mujeres seguíamos hablando de la misma forma que en el siglo XIX. Me gustaría señalarle que en mi país, en el siglo XIX, las mujeres reivindicaban el derecho al voto, ni siquiera podían votar. Por lo tanto, es una diferencia clara.

Se ha avanzado mucho —no podemos negarlo—. Tenemos que agradecer a todas aquellas mujeres, a aquellas organizaciones, que han trabajado por la lucha de la igualdad. Pero eso no puede significar negar la evidencia: todavía queda un largo camino por recorrer, que todavía tenemos mucho que trabajar. Con la insistencia de todos nosotros y nosotras debemos conseguir la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.

 
  
MPphoto
 

  El Presidente. − Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas.

Declaraciones por escrito (artículo 142 del Reglamento)

 
  
MPphoto
 
 

  Sylwester Chruszcz (NI), na piśmie. – Szanowni Państwo

Wiele wątków poruszono w tej debacie, ja chciałbym zwrócić państwa uwagę na kwestię urlopów macierzyńskich i wychowawczych. Europa stoi przed problemem demograficznym, który nie jest tylko spowodowany problemami ekonomicznymi trawiącymi nasz kontynent, ale również nie objęciem młodych matek należytą pomocą. Jest rzeczą niezmiernie ważną by kobiety, które urodziły dziecko były objęte taką pomocą, która zapewni jej i dziecku odpowiednie zabezpieczenie i nie wykluczy jej z przyszłego życia zawodowego lub nawet społecznego.

Powinno ono dać jej taką ochronę by w odpowiednim czasie mogła wrócić na swoje miejsce pracy lub godnie zająć się rodziną. Powinniśmy kłaść duży nacisk na to by te uregulowania były równie poważnie traktowane na całym naszym kontynencie.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (PSE), în scris. – România, deşi în ceea ce priveşte cadrul legislativ si numărul de iniţiative si programe guvernamentale vizând reducerea inegalităţii de gen este printre elevii buni ai Uniunii Europene, suferă de carente în câteva privinţe importante ce accentuează si perpetuează inegalitatea între femei si bărbaţi.

În privinţa accesului femeilor la funcţii de conducere, România este printre ultimele locuri din Europa. Din 331 de membri ai Parlamentului, doar 37 sunt femei, adică puţin peste 11 % din total. Procentul femeilor din administraţia locala din România este însa si mai mic. Suedia numără aproape tot atâtea femei parlamentare cât bărbaţi. De asemenea, în România o treime din femei lucrează într-un regim de timp de lucru parţial, pe lângă doar 7,7 % din bărbaţi, pentru o remuneraţie în medie cu 15 procente sub cea a bărbaţilor.

Aceasta situaţie este strâns corelata cu persistenta stereotipurilor de gen ce face ca majoritatea sarcinilor casnice sa cada în sarcina femeilor. Inegalitatea de gen si prejudecăţile aferente sunt din nefericire prezente nu numai în cadrul familial ci în însuşi cadrul educativ al românilor. Studiile arata ca activităţile şcolare în România tind sa formeze mentalităţi diferenţiate pe sex, ca de altfel si activităţile de orientare socio-economica organizate de cadrele didactice.

Subliniez deci importanta includerii în raport a punctelor privind importanta educaţiei pentru eliminarea inegalităţii de gen.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE), par écrit. – L'égalité entre les hommes et les femmes est un principe fondamental de l'Union européenne.

Pourtant, les chiffres du rapport 2008 témoignent d'une situation toujours inégalitaire.

En effet, l'écart de rémunération est toujours de 15% depuis 2003.

Au vu de cette situation, il me paraît nécessaire de renforcer la législation européenne en imposant, par exemple, aux employeurs l'obligation de réaliser des audits sur les salaires en vue de résorber l'écart de rémunération constaté.

Il est également important de se pencher sur la situation particulière des femmes en zones rurales qui ne sont jamais déclarées "actives" sur le marché du travail officiel. Ces femmes, qui travaillent bel et bien puisqu'elles aident leur mari au sein de l'exploitation familiale, rencontrent, suite à l'absence d'un statut professionnel clair, de nombreuses difficultés financières et juridiques en ce qui concerne l'accès à la retraite ou à la sécurité sociale. Je soutiendrai toute initiative permettant d'améliorer la situation des personnes concernées.

Enfin, je me félicite des mesures proposées visant à améliorer l'accès des femmes aux services de santé sexuelle et reproductive. Cet accès est en effet la condition indispensable de l'exercice de leur liberté.

 
  
MPphoto
 
 

  Dumitru Oprea (PPE-DE), în scris. – Consider că menţinerea discriminărilor dintre sexe se datorează, în primul rând, mentalităţilor învechite existente încă în societăţile moderne: bărbatul întreţine financiar familia, iar femeia are grija socială a ei. Aceste mentalităţi se manifestă în toate statele, dar mai cu seamă în zonele defavorizate. Printr-o educaţie adecvată acest fenomen poate fi înlăturat.

În acest context, cred că se impune să se ia în considerare şi faptul că evoluţia societăţii actuale, în ansamblul ei, a condus la o implicare din ce în ce mai mare a femeii în viaţa activă, statutul ei în societate îmbunătăţindu-se vizibil. Pot apărea însă probleme la nivelul familiei, legate în special de grija părinţilor faţă de copii, implicarea în creşterea şi educarea acestora. Lipsa timpului, programul de lucru încărcat, mirajul străinătăţii, conduc la un control diminuat al părinţilor asupra copiilor în timpul vacanţelor, precum şi în intervalul orar 14:00-18:00 din perioada de activitate şcolară.

De aceea, trebuie identificate soluţii pentru a elimina îngrijorarea legată de ceea ce face copilul în timpul în care părintele este la lucru, prin dezvoltarea unor activităţi în interiorul şcolilor sau în afara lor, care să asigure acoperirea lipsei de supraveghere din partea părinţilor. Practic, să fie extinsă metoda Şcoala după şcoală, care să devină un proiect util familiei, comunităţii, ţării, Europei.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), în scris. – Doresc să felicit raportorul şi să subliniez importanţa conţinutului acestui raport pentru realizarea obiectivelor asumate de creştere economică în contextul strategiei de la Lisabona.

Atât Uniunea Europeană, cât şi statele membre trebuie să ofere un model mai bun pentru societate. În ciuda progresului care a fost făcut, inegalitatea dintre femei şi bărbaţi persistă şi de aceea trebuie să acţionăm.

Doresc să atrag atenţia asupra unei probleme cu care foarte multe femei se confruntă zilnic şi la care foarte puţine primesc o sentinţă favorabilă, şi mă refer aici la hărţuirea sexuală.

Potrivit unui studiu naţional realizat în România, 90% dintre cazuri, victimele hărţuirii sexuale au fost femei, iar 1 din 9 persoane din mediul urban s-a confruntat cu o situaţie de hărţuire sexuală. În peste 55% din cazuri, agresorul a fost şeful profesional al subiectului.

Consider că se impune o reevaluare a strategiilor şi acţiunilor din acest domeniu în vederea creşterii standardelor de viaţă şi profesionale ale femeilor, iar statele membre trebuie să urgenteze aplicarea legislaţiei comunitare care vizează egalitatea de tratament între femei şi bărbaţi pe piaţa muncii, inclusiv în ceea ce priveşte hărţuirea sexuală.

 
  
MPphoto
 
 

  Theodor Dumitru Stolojan (PPE-DE), în scris. – A sosit timpul să renunţăm la stereotipii şi să acţionăm hotărât pentru a acorda şanse egale reale femeilor şi bărbaţilor. Progresele sunt neîndoielnice în ultimii zece ani în ceea ce priveşte creşterea reprezentativităţii femeilor în politica europeană de vârf, dar încă insuficiente. În schimb, discrepanţele de remunerare s-au menţinut relativ constante în ultimii ani. Societăţile europene rămân încă tributare excluziunii de fond şi se impun decizii ferme, mult mai curajoase, alături de o campanie mediatică mult mai eficientă în acest sens.

Participarea generală a femeilor la procesul decizional suferă şi în România distorsiuni evidente, fiind singura ţară în care nici măcar o femeie nu ocupă vreun post de ministru, iar în Parlament femeile ocupă numai 9%. Societatea românească are datoria de a lupta cu mentalităţile, cu discriminările de gen sub toate formele sale cotidiene.

Am încredere în efectele pozitive ale folosirii cotelor electorale pentru reprezentarea femeilor. Modele de bune practici regăsim în ţările nordice, dar nu numai. Indiferent dacă se optează pentru un sistem electoral bazat pe reprezentarea proporţională prin garantarea parităţii de gen a candidaţilor, dar şi a vizibilităţii egale în media (Belgia) sau pentru cote distributive stabilite prin lege (Finlanda, Suedia, Spania, Franţa), cred că în România se poate ameliora mult situaţia femeilor care îşi doresc o astfel de implicare în viaţa politică, economică şi socială.

 
Правна информация - Политика за поверителност