Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2047(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0325/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0325/2008

Keskustelut :

PV 02/09/2008 - 14
CRE 02/09/2008 - 14

Äänestykset :

PV 03/09/2008 - 7.8
CRE 03/09/2008 - 7.8
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0399

Sanatarkat istuntoselostukset
Tiistai 2. syyskuuta 2008 - Bryssel EUVL-painos

14. Naisten ja miesten tasa-arvo – 2008 (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
Pöytäkirja
MPphoto
 

  Puhemies. − (ES) Esityslistalla on seuraavana Iratxe García Pérezin naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta laatima mietintö naisten ja miesten tasa-arvosta – 2008 (2008/2047(INI)) (A6-0325/2008).

 
  
MPphoto
 

  Iratxe García Pérez, esittelijä. − (ES) Arvoisat puhemies ja komission jäsen, haluaisin puheenvuoroni aluksi esittää komissiolle kiitokseni naisten ja miesten tasa-arvoa vuonna 2008 koskevasta kertomuksesta, jossa tarkastellaan kattavasti tasa-arvoulottuvuuden valtavirtaistamiseen tähtäävää politiikkaa sekä erityisiä myönteisiä syrjintätoimenpiteitä. Meidän on myönnettävä, että komission kertomuksessa keskitytään työhön liittyviin kysymyksiin, joten siinä ei oteta huomioon muita kysymyksiä ja vaikeita tilanteita, joita naiset kohtaavat. Tämän takia me olemme yrittäneet sisällyttää ne tähän parlamentin mietintöön.

Haluan myös kiittää kaikkia kollegoitani, jotka ovat omilla ponnisteluillaan auttaneet parantamaan alkuperäistä mietintöä. On yleisesti hyväksytty tosiasia, että kaikesta saavutetusta edistymisestä huolimatta on vielä tehtävä paljon.

Tässä yhteydessä pahimpana vihollisenamme on todennäköisesti omahyväisyys. Jos emme tiedosta haasteita ja työtä, joka meidän on vielä tehtävä, me emme voi edistyä tasa-arvoa koskevissa asioissa.

Tämän mietinnön lähtökohtana on tasa-arvoasioiden valtavirtaistamista koskeva periaate, ja mietinnössä otetaan esille useita kysymyksiä, jotka liittyvät kyseiseen periaatteeseen. Ne kaikki ovat tärkeitä, emmekä me voi jättää yhtään niistä huomiotta: naisten sisällyttäminen työmarkkinoille, kotiväkivalta, naiset ja koulutus, perhe- ja työelämän välinen tasapaino sekä haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät, kuten maahanmuuttajanaiset tai vammaiset naiset. Kaikki nämä näkökohdat on pidettävä mielessä ja niitä on tutkittava ja analysoitava kattavasti. Haluaisin kuitenkin minulle varatun ajan puitteissa keskittyä näkökohtiin, jotka katson tärkeimmiksi.

Kotiväkivalta on yksi aikamme suurimmista vitsauksista, ei vain Euroopassa vaan ympäri maailmaa. Kyseessä on sosiaalinen vääryys, jossa naiset joutuvat kärsimään miesten väkivaltaisesta kohtelusta vain siksi, että he ovat naisia, koska sovinistiset arvot ovat yhteiskunnassamme juurtuneet vielä melko syvälle.

Näin ollen on tarpeen kannustaa siihen, että tätä yhteiskunnallista ruttoa torjutaan jäsenvaltioissa lainsäädännöllä. Hyvänä esimerkkinä on Espanja, jossa kansalliseen oikeusjärjestykseen sisällytettiin muutama vuosi sitten kotiväkivallan vastainen laki; lailla tunnustetaan pahoinpideltyjen naisten oikeudet ja pannaan täytäntöön kattavaa politiikkaa, joka koskee erilaisia kysymyksiä väkivallan ehkäisemisestä siitä kärsineiden naisten kohteluun ja osallistamiseen uudelleen yhteiskuntaan.

Naisten ja työmarkkinoiden osalta meidän pitäisi tiedostaa, että olemme vielä kaukana Lissabonin strategian tavoitteiden saavuttamisesta. Naisten työllistymisaste on noussut, mutta naisten työttömyysaste on edelleen paljon korkeampi kuin miesten. Tämän takia meidän on toteutettava Euroopan komissiossa ja jäsenvaltioissa poliittisia toimenpiteitä, jotka kannustavat naisia tulemaan työmarkkinoille samoin ehdoin kuin miehiäkin.

Toinen tosiasia, jota emme voi ohittaa, ovat palkkaerot; erotus on pysynyt 15 prosentissa vuodesta 2003 lähtien. Tarvitaan parempia toimenpiteitä, jotka liikeyritykset ja liitot hyväksyvät.

Me myös ehdotamme tässä mietinnössä, että yhteisön toimielinten ja jäsenvaltioiden olisi julistettava 22. helmikuuta kansainväliseksi palkkatasa-arvon päiväksi. Naisen olisi työskenneltävä 52 päivää enemmän vuodessa, jotta hän saisi saman palkan kuin mies.

Työn ja vapaa-ajan välisen tasapainon osalta meidän on puututtava siihen tosiasiaan, että 85 prosenttia nykyisistä epävirallisista hoitajista on naisia. Tarvitsemme lisää julkisia palveluja, jotka tarjoavat hoitoa lapsille ja huollettaville.

Jos tarkastelemme naisten osallistumista julkiseen elämään, meidän on vastaavasti tuettava aloitteita, joilla pyritään lisäämään osallistumista yhteiskunnallisten järjestöjen, liittojen ja poliittisten puolueiden avulla. Vaalikiintiöt olivat ratkaisevan tärkeä askel, ja ne on pidettävä voimassa edelleen, kun pyrimme tasa-arvoon demokraattisessa päätöksenteossa.

Lisäksi on tärkeitä näkökohtia, kuten pääsy koulutukseen, yhteiskunnallisten stereotypioiden kumoaminen sekä maaseutuyhteisöihin kuuluvia naisia koskevat kysymykset ja heihin liittyvät ongelmat, joita emme voi jättää huomiotta. Meidän on tehtävä yhteistyötä tässä asiassa. Meidän on tehtävä tiivistä yhteistyötä järjestöjen kanssa ja tehtävä naisten ja miesten tasa-arvoa koskevasta Euroopan unionin perusperiaatteesta todellisuutta, koska siten voimme kehittyä Euroopaksi, jossa on enemmän lainsäädäntöä ja joka on yhteiskunnallisesti oikeudenmukaisempi.

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Špidla, komission jäsen. (CS) Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, komissio on tyytyväinen mietintöön ja päätöslauselmaesitykseen naisten ja miesten tasa-arvosta Euroopan unionissa. Mietinnön hyväksyminen osoittaa, että parlamentti on sitoutunut naisten ja miesten tasa-arvon edistämiseen, ja se vahvistaa myös parlamentin tuen komission toimintatavalle. Haluaisin kiittää ennen kaikkea esittelijää Iratxe Garcia Péreziä tuesta, jota hän osoitti Euroopan komission tällä alalla toteuttamille toimille.

Naisten ja miesten tasa-arvo on yksi Euroopan unionin perusarvoista. Se on myös ala, jolla Eurooppa on usein ennakoinut yhteiskunnallista kehitystä. Viime vuosina se on myös käynnistänyt tärkeitä ja kunnianhimoisia aloitteita. Naisten ja miesten tasa-arvon saavuttamista koskevan suunnitelman hyväksyminen osoittaa komission valmiuden kehittää Eurooppaa kaikin mahdollisin tavoin naisten ja miesten kannalta aidosti tasa-arvoiseksi paikaksi kaikkien alojen osalta.

Lisäksi komissio panee merkille, että parlamentin päätöslauselmaesityksessä korostetaan tiettyjä näkökohtia, jotka on sisällytetty suunnitelman painopistealoihin. Tällä tarkoitetaan erityisesti naisten asemaa työmarkkinoilla, työn ja vapaa-ajan välistä tasapainoa, tasapainoista pääsyä johtotehtäviin sekä naisiin kohdistuvan väkivallan torjumista. Tämä toimintatapa vastaa komission politiikkaa tällä alalla, ja siihen kuuluu kysymyksiä, joita korostettiin vuotta 2008 koskevassa kertomuksessa.

Vaikka edistyminen naisten ja miesten tasa-arvon alalla on ilmeistä, meidän on vielä toteutettava tärkeitä toimia. Meidän on jatkettava ponnistelujamme ja vahvistettava oikeusperustaa.

Komissio katsoo esittelijän tavoin, että työn ja vapaa-ajan välinen tasapaino on keskeisessä asemassa naisten ja miesten tasa-arvon toteutumisessa. Tiedämme kaikki, että naiset ovat niitä, jotka ovat pääasiassa vastuussa perheestä ja kodista. Tämän takia naisten on miehiä useammin keskeytettävä opintonsa ja uransa, eivätkä he usein palaa takaisin niiden pariin. Naisten työllistymisen lisäämiseksi on näin ollen erittäin tärkeää, että tarjolla on korkealaatuista ja edullista lastenhoitoa. Komissio esittelee tulevien viikkojen aikana kertomuksen tällä alalla tapahtuneesta kehityksestä.

Komissio on myös vuosina 2006 ja 2007 kuullut työntekijöiden ja työnantajien edustajia työn ja vapaa-ajan välisestä tasapainosta. Heinäkuussa 2008 ne ilmoittivat aikovansa neuvotella vanhempainvapaasta. Komissio ei ole tällä hetkellä antamassa ehdotuksia tästä aiheesta.

Komissio aikoo esitellä lähitulevaisuudessa aloitepaketin, joka liittyy työn ja vapaa-ajan väliseen tasapainoon, erityisesti lastenhoitoa koskevan kertomuksen, sekä äitiysvapaata koskevaa direktiiviä muuttavan ehdotuksen direktiiviksi ja ehdotuksen direktiiviksi, jolla muutetaan vuonna 1986 annettua direktiiviä avustavista aviopuolisoista. On mahdotonta hyväksyä avustavien aviopuolisojen nykyistä tilannetta maataloudessa ja muilla aloilla, joilla toimii perheyrityksiä. Ei voida hyväksyä sitä, että ihmisillä, jotka tekevät joissakin valtioissa säännöllisesti töitä perheyrityksissä, ei ole mitään oikeutta sosiaaliturvaan ja että he ovat suuressa hädässä, jos pariskunta eroaa, perheen elättäjä kuolee tai jos he joutuvat taloudellisiin vaikeuksiin.

Tasa-arvopolitiikka on ratkaisevan tärkeää torjuttaessa vastakkaiseen sukupuoleen kohdistuvaa väkivaltaa, koska se perustuu eroon naisten ja miesten välisessä vahvuudessa. Sukupuoleen perustuvan väkivallan vastaisilla tehokkailla toimenpiteillä voidaan toisaalta edistää naisten oikeuksien suojelemista yhteiskunnassa ja tasa-arvon edistämistä.

Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ei voida hyväksyä. Raiskaukset, tyttöjen seksuaalinen hyväksikäyttö, naiskauppa seksuaalista tai työhön liittyvää hyväksikäyttöä varten, kotiväkivalta, työpaikka-ahdistelu sekä perinteiset tai ulkonäön tuhoavat käytännöt – kuten esimerkiksi sukuelinten silpominen – vahingoittavat naisten terveyttä, vapautta, ihmisarvoa sekä fyysistä ja henkistä koskemattomuutta. Toimenpiteidemme pitää olla perusteellisia ja poikkeuksellisen tehokkaita, erityisesti niissä tapauksissa, joissa naisiin kohdistuvasta väkivallasta on vastuussa kansainvälinen järjestäytynyt rikollisuus, kuten ihmiskaupan osalta.

Tästä syystä komissio katsoo, että se osana vuoden 2009 työohjelmaa tarkistaa ja laatii uudelleen lainsäädännön, joka koskee ihmiskauppaa, hyväksikäyttöä ja lasten seksuaalista hyväksikäyttöä, joka on hirvittävä, lähinnä tyttöihin kohdistuva rikos.

Lopuksi haluaisin todeta, että tasa-arvopolitiikka on erittäin tärkeässä asemassa mielipiteiden ja käyttäytymisen muuttamisessa. Tämän takia se on keskeisessä asemassa paitsi naisten ja miesten oikeudellisen tasa-arvon, myös heidän tosiasiallisen tasa-arvon osalta. Näin ollen komissio on tyytyväinen tukeen, jonka Euroopan parlamentti on sille antanut tällä päätöslauselmaesityksellä.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin, työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon valmistelija. − (EN) Arvoisa puhemies, haluaisin aluksi sanoa, että kyseessä on erittäin kattava mietintö, jossa korostetaan monia niistä kysymyksistä, joita on käsiteltävä naisten ja miesten välisen tasa-arvon takaamiseksi.

Olen tyytyväinen erityisesti huomatessani, että mietinnössä käsitellään naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, koska aivan liian useat ihmiset ovat sitä mieltä, että naisiin kohdistuva väkivalta on naisia koskeva ongelma, vaikka itse asiassa kyseessä on yhteiskunnallinen ongelma, emmekä voi ratkaista kyseistä ongelmaa ennen kuin asiaa käsitellään yhteiskunnallisena ongelmana.

Lisäksi yhdyn esittelijän lausuntoon naisten köyhyyden lisääntymisestä ja ryhmistä, jotka ovat erityisessä vaarassa, sekä siitä keskeisestä kysymyksestä, joka koskee yhtäläistä oikeutta eläkkeisiin ja sosiaalietuuksiin.

Tässä yhteydessä olisin toivonut, että mukaan olisi otettu lausuntoni 14 kohta, jossa käsittelen tätä erityisesti hoitajia koskevaa kysymystä. Kun otetaan huomioon, että työelämässä mukana olevien ja sen ulkopuolella olevien välinen suhde on 2:1 vuoteen 2030 mennessä, perheistä huolehtivien henkilöiden merkitys kasvaa, ja kun otetaan huomioon, että EU:ssa on jo 100 miljoonaa hoitajaa – miehiä ja naisia, mutta pääosin naisia – jotka eivät saa asianmukaisia sosiaalietuuksia tai eläkkeitä, meidän on varmistettava, että tästä hoitajien sukupolvesta ei tule seuraavaa köyhien sukupolvea, kun vanhukset lisäävät naisten köyhyyttä.

Lopuksi henkilökohtainen huomautus 9 kohdasta, joka ei kuvasta työllisyyden valiokunnan näkemyksiä. Katson, että tekstin pitäisi olla ehdollinen siten, että siinä todetaan, että on kunnioitettava kansallisia lainsäädäntömenettelyjä tarkasteltaessa aborttia koskevaa kysymystä. Maastrichtin sopimukseen on liitetty pöytäkirja, jolla varmistetaan, että EU:n lainsäädäntö ei kumoa Irlannin perustuslain 40 pykälän 3 momentin 3 alamomentin säännöksiä syntymättömien lasten suojelemisesta.

Irlannissa käydyn Lissabonin sopimusta koskevan keskustelun aikana useat kansalaiset sanoivat minulle, että EU aikoi edistää abortin laillistamista Irlannissa. Vaikka kerroin, että tämä ei pitänyt paikkaansa, monet olivat edelleen sitä mieltä, että parlamentti ajoi tällaista uudistusta. Tämän takia katson, että aikomuksemme on tehtävä selväksi. Aiheena eivät ole näkemykset abortista. Omat näkemykseni luultavasti poikkeavat esittelijän näkemyksistä, mutta tässä ei ole kyse siitä. Kysymyksenä on toissijaisuus, ja kansalaisten pitäisi voida luottaa siihen riippumatta siitä, mitä mieltä he ovat abortista. Uskon, että meidän kaikkien täällä parlamentissa olisi myös kunnioitettava sitä.

 
  
MPphoto
 

  Maria Badia i Cutchet, kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan lausunnon valmistelija. − (ES) Arvoisa puhemies, haluaisin aluksi onnitella esittelijää sopivasta lähestymistavasta hänen laatiessaan tätä mietintöä naisten ja miesten tasa-arvosta.

Kulttuurivaliokunnan lausunnon valmistelijana haluaisin korostaa valiokuntamme tärkeimpiä ponnisteluja, jotka tietenkin liittyvät vastuualaamme kuuluviin kysymyksiin, kuten koulutukseen, kulttuuriin, urheiluun ja viestintään.

Ensinnäkin me ehdotimme yhtäläisen kohtelun edistämistä kouluissa ja sukupuoleen liittyvien stereotypioiden poistamista, sillä ne ovat edelleen liian yleisiä joissakin tiedotusvälineissä; toimenpiteiden toteuttamista työvoiman jaottelun muuttamiseksi koulutusjärjestelmien eri vaiheissa, jotta sekä mies- että naisopettajat osallistuvat yhtäläisesti opetukseen koulutuksen kaikissa vaiheissa; kaikenlaisen sukupuoleen perustuvan palkkasyrjinnän torjumista koulutuksen, kulttuurin ja urheilun ja viestinnän aloilla; sekä naisten osallisuuden lisäämistä hallintoelimissä niillä aloilla, joilla naiset ovat vähemmistönä.

Kuten esittelijä totesi, tehtävää on vielä paljon. Mieleeni muistuu Machadon lausahdus – hän sanoi: ”Kulkija, ei edessäsi ole valmista tietä, vaan sinä itse löydät oman tiesi”, koska hyvät ystävät, me saavutamme tasa-arvon jo taistelemalla sen puolesta.

 
  
MPphoto
 

  Marie Panayotopoulos-Cassiotou, PPE-DE-ryhmän puolesta. – (EL) Arvoisa puhemies, onnittelen poliittisen ryhmäni puolesta valiokuntaa sen mietinnöstä. On myös syytä onnitella kollegaani, sillä hän on esittänyt parlamentin näkemyksen omassa mietinnössään, vaikka joidenkin kysymysten osalta me esitimme tarkistuksia mietinnön parantamiseksi ja osoittaaksemme mietinnön avulla, että me tunnustamme, mitä on tapahtunut tasa-arvoa koskevan etenemissuunnitelman ja sukupuolten tasa-arvoa koskevan sopimuksen nojalla.

Määrällinen menestyksemme on ollut merkittävää. Meidän on vielä parannettava sitä, miten toimenpiteet pannaan täytäntöön. Meidän on varmistettava tehokas täytäntöönpano ja laajempi oikeussuoja niin, että kuhunkin jäsenvaltioon nimetään toimivaltainen elin kanteluja varten. Näin voidaan tehdä asettamalla rangaistuksia, jotka perustuvat suhteellisuusperiaatteeseen.

Me myös haluamme, että toissijaisuutta ja vapaata valintaa koskevat periaatteet säilytetään. Kun kyseessä on tasapaino työ- ja perhe-elämän välillä, me toivomme, että soveltamisalaan eivät kuuluisi pelkästään työssäkäyvät naiset. Soveltamisalaan pitäisi kuulua työttömien, niiden, jotka päättävät hoitaa yksinomaan kotitalouksiaan, niiden, jotka työskentelevät vapaissa ammateissa, ja niiden, jotka toimivat itsenäisinä ammatinharjoittajina perheyrityksissä.

Me haluamme vahvistaa äitiys- ja perhevapaata. Uskomme, että komissiolta odottamassamme tiedonannossa meille esitetään hyvä ehdotus tämän asian osalta.

Koska naiset opiskelevat ja työskentelevät enemmän, he ansaitsevat sen, että heille maksetaan kaikenlaisista palveluista.

 
  
MPphoto
 

  Zita Gurmai, PSE-ryhmän puolesta. (HU) Kiitos. Arvoisat puhemies ja komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, komission säännölliset arviot, jotka antavat meille selkeän kuvan todellisesta tilanteesta, ovat erittäin tärkeitä pyrittäessä sukupuolten tasa-arvon toteutumiseen. Tiedetään hyvin, että komission jäsen Špidla on sitoutunut tähän asiaan. Ensimmäinen sukupuolten tasa-arvoa koskeva kertomus laadittiin viisi vuotta sitten, ja onkin vain oikein, että me odotamme nyt tuloksia. Naisten ja miesten tasa-arvoa vuonna 2008 koskevan kertomuksen mukaan edistystä on tapahtunut, mutta valitettavasti kertomuksessa mainitaan myös jotkut lukkiutuneet alat, joilla ei ole tapahtunut havaittavaa edistystä.

Palkkaero miesten ja naisten välillä on pysynyt 15 prosentissa kuluneiden viiden vuoden aikana, ja kollegani mainitsi, että tämä tarkoittaa 54 päivää, tai päiviä 22. helmikuuta asti. Naisten ja miesten osuuden välinen suhde on edelleen epäsuotuisa päätöksenteossa, ja tiedotusvälineiden antama kuva naisista on epäedullinen. Suurimpana ongelma on se, että erityisesti työllisyydessä ja muilla siihen liittyvillä aloilla ei ole tapahtunut merkittävää edistymistä, vaikka kyseiset alat ovat ratkaisevan tärkeitä osittain EU:n väestörakennetta koskevien haasteiden takia ja osittain talouskasvun ja tasa-arvon takaamisen kannalta. Nämä painopistealat edellyttävät sitä, että naisten osallisuutta työmarkkinoilla lisätään määrätietoisesti.

Lissabonin strategian kvantitatiivisena saavutuksena ovat ne 12 miljoonaa uutta työpaikkaa, jotka on luotu ja joista 7,5 miljoonaa on annettu naisille. Tämä ei kuitenkaan tarkoita laadun paranemista. Pakollinen osa-aikainen viikko, suunniteltu 65 tunnin työviikko, monialaiset ja alakohtaiset työmarkkinat ja jaottelu johtavat valitettavasti siihen, että työn ja henkilökohtaisen elämän yhteensovittaminen on edelleen vaikea ongelma, joka pahenee lastenhoidosta vastaavien elinten puutteen kasvamisen takia. Pidän tarpeellisena sitä, että jäsenvaltiot laativat paremmin koordinoituja strategioita ja menetelmiä ja panevat ne tehokkaasti täytäntöön käytännössä, ja että ne myös tarjoavat todellista poliittista tukea. Haluaisin onnitella kollegaani hänen työstään; hän on esitellyt erinomaisen mietinnön.

 
  
MPphoto
 

  Raül Romeva i Rueda, Verts/ALE-ryhmän puolesta. – (ES) Arvoisa puhemies, haluaisin tietenkin aluksi kiittää ystävääni ja kollegaani Iratxe Garcíaa työstä, jonka hän on tehnyt tätä mietintöä varten. Katson, että kyseessä on tärkeä ja kattava asiakirja. Haluaisin myös korostaa ainakin neljää näkökohtaa, jotka on otettu esiin mietinnössä ja jotka esittelijä mainitsi puheenvuorossaan, sillä ne ovat tärkeitä myös omalle ryhmälleni.

Ensimmäisenä on se, että EU:n toimielinten on ryhdyttävä toimenpiteisiin sovinistisen väkivallan nykyisen aallon takia ja että niiden on tehtävä niin lainsäädännön osalta ja siten, että ne luovat selvän oikeusperustan, jonka avulla voidaan torjua kaikenlaista naisiin kohdistuvaa väkivaltaa; tämän pitäisi tarkoittaa myös muun muassa turvapaikkaoikeuden tunnustamista sukupuoleen perustuvan vainon takia.

Jotta varmistettaisiin naisten suurempi osallistuminen päätöksentekoon, olisi myös tärkeää, että kaikki toimielimet ja poliittiset puolueet tutkisivat tätä asiaa ja toteuttaisivat sen osalta erityisiä toimenpiteitä – me emme tässä yhteydessä sulje pois mahdollisia vaalikiintiöitä.

Lisäksi on tärkeää lopultakin tunnustaa, että naisten täysimääräisen emansipaation varmistamiseksi naisten pitää olla niitä, jotka tekevät päätöksen omista seksuaali- ja lisääntymisterveyttä koskevista oikeuksistaan.

Neljänneksi ilmaisen pahoitteluni viimeaikaisesta edistymisen puutteesta naisten ja miesten välisen palkkaeron, pahamaineisen ”palkkakuilun” osalta. Onkin tärkeää, että komissio ja jäsenvaltiot arvioivat strategioita ja toimenpiteitä, jotka yhteistuumin työmarkkinaosapuolten kanssa toteutettuina voivat auttaa korjaamaan tämän tilanteen.

 
  
MPphoto
 

  Eva-Britt Svensson, GUE/NGL-ryhmän puolesta. (SV) Arvoisa puhemies, minäkin haluaisin onnitella esittelijää tästä mietinnöstä ja annan sille täysimääräisen tukeni. Kannatan myös työmarkkinoita koskevia tarkistuksia, jotka Ilda Figueiredo on esittänyt. Puheaikani kestää vain yhden minuutin, joten en ota esille erityisiä poliittisia kysymyksiä. Haluan vain sanoa yhden asian, jonka katson mainitsemisen arvoiseksi.

Esittelijä luettelee erilaisia toimenpiteitä, jotka on toteutettava, jotta naisten ja miesten välinen tasa-arvo voi toteutua. Esittelijän luettelossa on yhteensä 45 kohtaa. Toistan: 45 kohtaa! EU ja sen jäsenvaltiot ovat pitkään väittäneet asettavansa etusijalle naisten ja miesten yhtäläiset oikeudet, mutta tässä mietinnössä voidaan kuitenkin osoittaa 45 eri alaa, joita on muutettava. Tämä saa riittää, ja toteankin vain sanovani ”kyllä” tälle mietinnölle ja ”kyllä” ennen kaikkea sille, että nyt ryhdytään konkreettisiin toimiin!

 
  
MPphoto
 

  Urszula Krupa, IND/DEM-ryhmän puolesta. (PL) Arvoisa puhemies, katson, että tärkeä osa tätä mietintöä on pyyntö siitä, että työntekijöiden pitäisi voida palata helpommin töihin äitiys- tai vanhempainvapaasta johtuvan uran keskeytymisen jälkeen ja että olisi poistettava erot palkassa ja koulutuksessa.

On kuitenkin vaikeaa hyväksyä suoraa syysuhdetta useisiin ihmisiin vaikuttavien elämänongelmien ja sen tosiasian välillä, että kyseinen henkilö on nainen. Yhteiskunnallisen elämän kohteleminen sukupuolten välisenä taisteluna niin, että uusi vihollinen valitaan aiemman luokkataistelua koskevan mallin mukaisesti, antaa sitä puolustaville ihmisille rajattoman oikeuden puuttua ihmiselämän kaikkiin näkökohtiin, myös perheen toimintaan.

Ongelmana Euroopassa ei ole miesten ja naisten välinen kamppailu. Ongelmana on oikeuksien ja moraalisten periaatteiden kunnioittamatta jättäminen, mikä käy erityisesti ilmi rajattomana ahneutena ja itsekkyytenä. Naisena kannatan sitä, että yhtäläiset oikeudet eivät johtaisi tasa-arvoon miesten kanssa kaikkien näkökohtien osalta, vaan että ne ennemmin johtaisivat järjestelyihin, joilla suojellaan naisia ja lievitetään heidän taakkaansa. Jos heitä ei enää kohdeltaisi kasvottomana työvoimana, he voisivat edistää luovalla tavalla monia talouden aloja.

 
  
MPphoto
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE).(SK) Tässä naisen ja miesten tasa-arvoa vuonna 2008 käsittelevässä mietinnössä tiivistetään Euroopan parlamentin mietintö, joka on jo annettu ja joka herätti paljon uusia ajatuksia, jotka on pantava täytäntöön käytännössä. Katson, että mietintö kuvastaa naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan työtä, ja siksi haluaisinkin aluksi kiittää Iratxe García Pérezia sen laatimisesta.

Jotta Lissabonin tavoitteet voitaisiin saavuttaa, työmarkkinoilla on erittäin tärkeää hyödyntää täysimääräisesti naisten tarjoamat mahdollisuudet. On myös tärkeää, että naiset voivat osallistua mahdollisimman tehokkaasti yliopistokoulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen ja että heidän käytössään on myös uutta teknologiaa ja tietoyhteiskunta, jotta he voivat toimia kilpailukykyisesti työmarkkinoilla.

Ihailen suuresti naisia, jotka johtavat suuria yrityksiä ja myös pieniä perheyrityksiä ja jotka luovat uusia työmahdollisuuksia. Päivittäisten vaimon ja äidin tehtävien lisäksi bisnesnainen hoitaa johtotehtäviä yrityksessään ja ottaa vastuun perheensä hyvinvoinnin lisäksi myös yrityksen menestymisestä. Me yhteiskunnassa emme aina anna riittävää tunnustusta tämän tehtävän merkitykselle yhteiskunnan kannalta tarkasteltuna. Johtotehtävissä toimivien naisten on selvittävä useista ylimääräisistä esteistä, jotka liittyvät erityisesti perhettä koskeviin velvollisuuksiin.

Perhe- ja työelämän yhteensovittaminen on yksi tärkeimmistä edellytyksistä naisten työllisyyden lisäämiseksi. Tämän takia on olennaisen tärkeää ehdottaa toimenpiteitä, jotta isiä kannustettaisiin ottamaan vanhempainvapaata, jolloin äitiysvapaa jaettaisiin molempien vanhempien kesken.

Useat naiset tietävät nykyisin, että he eivät saa tärkeitä virkoja sosiaalisten tukiohjelmien ansiosta, vaan yksinomaan heidän omien kykyjensä ansiosta. Liittokansleri Angela Merkel on ilmiselvä esimerkki siitä, että myös meillä naisilla on oma vankka asemamme maailman politiikassa.

Historiankirjoista saamme lukea useista miesten uroteoista. Naiset ovat vain taustatekijöinä. Olen vakuuttunut siitä, että meidän tehtävänämme on korostaa niitä yhteiskuntaamme kuuluvia naisjoukkoja, joita ilman maailma ei voisi kehittyä.

 
  
MPphoto
 

  Gabriela Creţu (PSE).(RO) Hyvät kollegat, on asioita, joista puhutaan paljon, mutta joiden osalta ei juurikaan toteuteta toimia. Sosiaalipakettia koskevassa keskustelussa me käsittelimme niiden välineiden puutetta, joiden avulla voitaisiin soveltaa periaatetta saman palkan maksamisesta samanarvoisesta työstä ja joilla voitaisiin pienentää naisten ja miesten välistä palkkaeroa. Ilman niitä sitoumuksemme ovat vain tyhjiä sanoja ja lainsäädäntömme hyödytöntä.

On myös kysymyksiä, joiden osalta toteutetaan vain vähän tai ei lainkaan toimia ja joista me emme edes keskustele. Kukaan ei juurikaan keskustele niistä 100 000 naisesta, jotka vuosittain joutuvat ihmiskaupan uhreiksi, paitsi täällä, myöhään illalla; luultavasti koska he ovat tavaroita, eivät kansalaisia. Useimmat heistä joutuvat ihmiskaupan uhreiksi prostituution takia. Me vaadimme painokkaampia yhdennettyjä toimenpiteitä ihmiskauppaa harjoittavia verkostoja vastaan sekä koordinoituja toimenpiteitä prostituution kysynnän vähentämiseksi. Jos kysyntää ei ole, ei ole myöskään syytä harjoittaa ihmiskauppaa.

Ei myöskään puhuta niiden naisten tilanteesta, jotka työskentelevät taloudenhoitajina kotiympäristössä; he ovat näkymättömiä. Koska heillä ei ole sosiaalisia oikeuksia tai he saavat minimipalkkaa, he voivat joutua hyväksikäytön uhreiksi samoin kuin naiset omissa perheissään, mukaan luettuna vaara riistämiseen. Ulkomailla työskentelevien henkilöiden osalta on todettava, että poliittisten oikeuksien käyttämättä jättäminen lisää heidän sosiaalisen ja taloudellisen tilanteensa haavoittuvaisuutta. Tilanteen asianmukainen sääntely ei ole ainoastaan nykyinen lainsäädännöllinen ongelma, vaan sillä voitaisiin estää myös iäkkäämpien naisten köyhyyden pysyminen samalla tasolla myös tulevaisuudessa.

Toinen asia, josta emme voi puhua, ovat naiset kotimaani hallituksessa, koska heitä ei yksinkertaisesti ole. Arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, mielestämme on aika ryhtyä sanoista tekoihin.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL). - (PT) Arvoisa puhemies, todisteet osoittavat, että naisia kohtaan esiintyy vielä syrjintää ja että syrjintä vaikuttaa lopulta naistyöntekijöihin, joiden palkat ovat keskimäärin yli 15 prosenttia alhaisemmat kuin miesten. Joissakin valtioissa, myös Portugalissa, tämä osuus on jopa yli 25 prosenttia – tämä tilanne on jopa pahentunut viime vuosien aikana.

Tämän takia kehotamme lisäämään työllisyyttä, maksamaan kohtuullista palkkaa, noudattamaan sosiaalisia normeja ja terveyttä ja turvallisuutta koskevia normeja ja lyhentämään työpäivää ilman palkkaan tehtäviä pidätyksiä. Näin voitaisiin luoda uusia työpaikkoja, joissa naisille annetaan tiettyjä oikeuksia, ja näin myös varmistettaisiin työ- ja perhe-elämän parempi yhteensovittaminen.

On kannustettava hyväksymään toimenpiteitä erityisesti naisiin vaikuttavan työn epävarmuuden torjumiseksi ja työehtoneuvottelujen osuuden edistämiseksi naisten ja miesten puolustamisessa. Lisäksi on kannustettava hyväksymään julkisia toimenpiteitä ja toimia naisten seksuaali- ja lisääntymisterveyttä koskevien palvelujen parantamiseksi ja heidän tietämyksensä lisäämiseksi heidän oikeuksistaan ja heille tarjolla olevista julkisista palveluista, kuitenkin niin, että samalla kunnioitetaan heidän ihmisarvoaan.

 
  
MPphoto
 

  Godfrey Bloom (IND/DEM). - (EN) Arvoisa puhemies, valitettavasti naisia syrjitään valtavasti Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tiedän, että omalla valiokunnallani – naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalla – on sydän paikallaan. Suurin osa syrjinnästä aiheutuu kuitenkin siitä, että työlainsäädäntö on nuoria naisia työhönottavien pienyritysten osalta niin raskasta, että ne yksinkertaisesti syyllistyvät naisten piilosyrjintään.

Mielestäni tämä on klassinen esimerkki lainsäädännöstä, jonka vaikutukset ovat tahattomat. Säädöksiä annetaan yksi siellä toinen täällä, mutta itse asiassa niillä ei ole mitään vaikutusta, mikä vahvistaa tätä kantaa.

En halua kuulostaa röyhkeältä, mutta kun katson ympärilleni valiokunnassani – naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnassa – huomaan, että heidän ajattelutapansa on jämähtänyt 1970-luvulle – he eivät ole siirtyneet eteenpäin. Pelkäänpä, että elämä ei ole enää samanlaista, ja kun kuulen ihmisten puhuvan naisten emansipaatiosta, olen pahoillani, mutta englantilaisena minun on todettava, että se tapahtui jo kauan aikaa sitten. En tiedä, mitä ongelmia muilla valtioilla on, mutta pyydän, että te ette syytäisi tätä kaikkea Yhdistyneelle kuningaskunnalle, sillä meillä ei ole tätä ongelmaa, koska – toistan uudelleen, että teillä on sydän paikallaan, sillä lainsäädännön vaikutukset ovat tahattomat – te teette tästä asiasta täyttä potaskaa.

 
  
MPphoto
 

  Mary Honeyball (PSE). - (EN) Arvoisa puhemies, saattaa olla hyödyllinen sattuma, että puhun Godfrey Bloomin jälkeen, sillä vaikuttaa siltä, että hän elää edelleen 1800-luvulla. Hän on todellakin mies, joka tunnetaan hänen vähän aikaa sitten esittämästään huomautuksesta siitä, että naisten pitäisi siivota myös jääkaapin takaa ja että se on yksi naisten tärkeimmistä tehtävistä heidän elämänsä aikana. Jos minä olen se, joka ei ole siirtynyt eteenpäin, olen siitä ylpeä, sillä en halua, että nimeäni liitetään millään tavalla tällaisiin huomautuksiin, varsinkaan englantilaisena naisena.

Se, mitä haluan sanoa, on että tässä erinomaisessa mietinnössä on otettu esiin useita tärkeitä kysymyksiä, ja kiitän siitä esittelijää. Kiitän myös komission jäsentä hänen esittämistään huomautuksista. Yksi asia, johon haluan tarttua, on kysymys ihmiskaupasta. Lontoon edustajana – ja itse asiassa Lontoota edustavana naisena – olen erityisen kiinnostunut tästä aiheesta, koska Lontoo on yksi niistä paikoista, joihin naiskauppa vaikuttaa erityisesti.

Tällä hetkellä pyydetään, että jäsenvaltiot allekirjoittaisivat Euroopan neuvoston yleissopimuksen ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta. Vaikka jotkut jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet sopimuksen, on myös muita – itse asiassa 15 valtiota – jotka eivät ole sitä vielä allekirjoittaneet, ja vaikuttaa tosiaan siltä, että kaksi valtiota ei halua sitä tehdä. Tämän takia pyydän, että kaikki EU:n jäsenvaltiot ratifioisivat tämän ihmiskaupan vastaisen yleissopimuksen ja että kaikki täällä, mukaan luettuna naisten oikeuksien valiokunnan jäsenet, sitoutuisivat menemään hallitustensa luo ja painostamaan niitä tekemään vielä nykyistä enemmän töitä naiskauppaa koskevan häpeällisen ja julman alan osalta.

 
  
MPphoto
 

  Věra Flasarová (GUE/NGL).(CS) Arvoisa komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, olen tyytyväinen Iratxe García Pérezin esittelemään mietintöön ja Euroopan komission kertomukseen. Tilastot osoittavat, että naistyöntekijöiden osuus on kasvanut viime vuosina 57,2 prosentin tasolle. Tämä kuulostaa hienolta, mutta kuten mietinnössä todetaan, kärsimme edelleen useista ongelmista. Naiset toimivat edelleen vain yhdessä kolmasosassa johtoasemista yksityisyrityksissä ja muilla aloilla, mukaan luettuna politiikka. Suurimmassa osassa uusista työpaikoista työsuhteesta ei tehdä pysyvää työsopimusta, joten tulevaisuudennäkymät ovat epävarmat. Tällaiset työpaikat ovat niitä, joihin usein otetaan naispuolisia työntekijöitä. Naiset katsotaan edelleen henkilöiksi, joiden tärkeimpänä vastuuna on huolehtia perheestä, ja heidän ansiotulonsa katsotaan vain perheen varojen täydennykseksi. Tämän takia yhtä päteville naisille maksetaan samasta työstä edelleen huonompaa palkkaa kuin miehille. Tällaiset stereotypiat ovat edelleen yksi keino syrjiä naisia työmarkkinoilla. Mielestäni työnantajat eivät ole riittävän innokkaita antamaan naisille etuuksia, jotka auttaisivat heitä lastenhoidossa, ja näin ollen edistämään heidän kehittymistään ammateissaan ja urillaan.

 
  
MPphoto
 

  Mihaela Popa (PPE-DE).(RO) Me puhumme tarpeesta torjua naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, tarpeesta kannustaa naisten osallistumista kansalaistoimintaan ja asiasta, joka kuuluu kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan toimialaan – naisten ja miesten välisistä koulutuseroista.

Vaikka naiset pärjäävät paremmin koulutuksen alalla, sukupuolten välillä on edelleen palkkaeroja työmarkkinoilla. Kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan jäsenenä esitin henkilökohtaisesti tarkistusta lausuntoon, jonka CULT-valiokunta laati tästä mietinnöstä. Mielestäni on ratkaisevan tärkeää, että joukkotiedotusvälineistä karsitaan pois kuvat naisista alentavissa tilanteissa, kun otetaan huomioon vaikutus, joka joukkotiedotusvälineillä on yleisiin käsityksiin ja asenteisiin.

Naisten ja miesten tasa-arvon takaaminen kaikilla Euroopan unionin poliittisilla toiminta-aloilla on edelleen ajankohtainen ongelma länsimaisessa yhteiskunnassa.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE-DE).(SK) Mietintö alkaa kohdalla, jossa todetaan, että naisten ja miesten välinen tasa-arvo on Euroopan unionin perusperiaate, jota on sovellettu jo yli 50 vuoden ajan. Mietinnön toisessa osassa kuitenkin jatketaan 46 kohdalla, jotka sisältävät suosituksia, kehotuksia tai pyyntöjä siitä, että tätä periaatetta olisi kunnioitettava. Joukossa on myös perustavanlaatuisia suosituksia, kuten yhtäläinen oikeus varainkäyttöön, koulutukseen, terveydenhuoltoon tai palkkaan. Lisäksi pyydetään torjumaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, naiskauppaa ja niin edelleen.

Tällaiset mietinnöt ovat tietenkin tärkeitä, ja onnittelen esittelijää. Toisaalta mietinnössä kuitenkin mainitaan, että jo hyväksyttyjä asiakirjoja ei ole pantu täytäntöön asianmukaisesti. Siinä viitataan riittämättömään valvontaan ja rangaistuksiin. Siinä kuitenkin myös korostetaan niiden poliitikkojen epärehellisyyttä, jotka ilmoittavat julkisesti tukevansa naisten ja miesten tasa-arvoa, mutta jotka eivät sitä kunnioita käytännössä, minkä takia odotuksemme ovat alhaiset.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). - (PL) Arvoisa puhemies, kun analysoimme päätöslauselmaa naisten ja miesten tasa-arvosta, sitä on vaikeaa olla kannattamatta. Viittaan erityisesti kohtiin, jotka koskevat naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja sitä, että heihin kohdistuvasta väkivallasta on tiedotettava jo varhaisesta vaiheesta lähtien. Me kaikki tiedämme hyvin, että asianmukainen kasvatus ja koulutus ovat paras keino karsia naisiin kohdistuvaa syrjintää ja väkivaltaa.

EU:n kansalaiset tietävät melko vähän naiskaupasta, eivätkä he juurikaan ole tietoisia siitä, että tätä hirvittävää ja julmaa kauppaa, jota ei voida hyväksyä sivistyneessä maailmassa, esiintyy vielä nykyäänkin. Tämän takia katson, että tiedotuskampanjaa varten olisi osoitettava merkittäviä varoja.

On kuitenkin huomautettava, että keskusteltavina olevista vaikeista ongelmista huolimatta viime vuosina on kuitenkin edistytty merkittävästi naisten ja miesten tasa-arvon toteutumisessa, mikä voidaan havaita erityisesti maaseudulla.

 
  
MPphoto
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE).(RO) Arvoisa puhemies, naisten ja miesten tasa-arvon pitäisi olla Euroopan yhteiskunnan perusperiaatteena.

Viimeisin eurobarometritutkimus osoittaa, että maaseudulla asuvat naiset eivät osallistu päätöksentekoon yhteisöissä, joihin he kuuluvat, eikä heillä ole vakaata työsuhdetta, joten useat heistä hoitavat ainoastaan kotiaskareita – joillakin alueilla tämä osuus on jopa 98 prosenttia. Yli 50 prosenttia naisista haluaa kuitenkin päästä Euroopan työmarkkinoille ja suorittaa tutkinnon, joka auttaisi heitä työllistymään julkishallinnossa tai maatalous-, sosiaali- tai koulutusaloilla. Lisäksi huomattava osa naisista haluaa hyötyä avustuksista, joita tarjotaan Euroopan tasolla liikeyrityksen perustamista varten.

Näin ollen katson, että olisi tuettava aloitteita, joilla pyritään lisäämään maaseudun naisten osallisuutta yhteiskuntaan ja joilla pyritään parantamaan pysyvästi talouskehitystä heidän kotialueillaan ja osallistamaan heitä pysyvästi kyseiseen kehitykseen. Syrjinnän estäminen edellyttää ponnisteluja koko Euroopalta. Euroopan sosiaalirahaston ja paikallishallintoja ja -viranomaisia koskevan kumppanuuden kehittämisohjelmien kaltaisten ohjelmien olisi osoitettava suurempia määrärahoja naisten tukemiseen maaseutualueilla.

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Špidla, komission jäsen. (CS) Hyvät naiset ja herrat, kiitos keskustelusta. Kehitystä tarkasteltaessa voidaan yleisesti ottaen todeta, että merkittävää kehitystä on tapahtunut, mutta hyvät naiset ja herrat, on selvää, että tavoitteet ovat vielä kaukana. Tämän takia komissio pyrkii käymään kattavia neuvotteluja hyödyntäen kaikkia sen käytettävissä olevia välineitä. Olen viitannut esimerkiksi valmisteltavina oleviin lainsäädäntöehdotuksiin ja aikeeseen tiukentaa ihmiskaupasta annettavia rangaistuksia.

Haluaisin myös todeta, että ponnistelut tasa-arvon saavuttamiseksi pohjautuvat tietenkin syvään eettiseen perustaan, ja vaikka me emme löytäisi mitään sosiaaliseen tasapainoon tai sosiaalijärjestelmien tai talouden tasapainoon perustuvia syitä, on kuitenkin oikein ja tarpeellista edistyä asiassa jatkuvasti. Haluaisin kuitenkin huomauttaa, että yhdenvertaiset mahdollisuudet ovat Euroopan unionin ensisijainen painopisteala, eikä yhteiskunnalla, joka ei voi tarjota yhdenvertaisia mahdollisuuksia, ole pitkän aikavälin tulevaisuutta maailmanlaajuisessa kilpailussa. Kyseessä ei ole vain oikeudenmukainen ja eettisesti kiistaton, vaan myös hyödyllinen asia. Tästäkin syystä katson, että meidän on ehdottomasti edistyttävä tässä asiassa, sillä emme voi tyytyä kehitykseen, jota voidaan tietyssä yhteydessä tulkita edistymiseksi, mutta jonka osalta monet saavutukset voidaan toisaalta kuitenkin katsoa vain vähäisiksi.

 
  
MPphoto
 

  Iratxe García Pérez, esittelijä. − (ES) Arvoisa puhemies, olen tyytyväinen kaikkien niiden kollegoideni sanoista, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron tässä kohdassa, koska katson, että puheenvuorojen perusteella voidaan päätellä, että vaikka painopistealamme ovat erilaisia ja näkemyksemme poikkeavat hieman toisistaan, kaikki meistä ovat samaa mieltä yleisestä tavoitteesta.

Haluaisin myös kertoa komission jäsenelle, että olen erittäin tyytyväinen hänen puheeseensa ja hänen osallistumiseensa tähän keskusteluun. Jokaikinen meistä allekirjoittaisi hänen puheensa täysin. Tämän takia haluan kertoa, kuinka tyytyväinen siihen olen, mutta haluaisin kuitenkin lisätä, että tarvitsemme nyt aitoa poliittista tahtoa panna täytäntöön kaikki aloitteet, jotka ovat tällä hetkellä käsiteltävinä. Näin ollen komission jäsen saa parlamentin tuen, jos hän korostaa edelleen tämän asian tärkeyttä ja jatkaa sinnikkäästi ponnistelujaan kaikkien näiden aloitteiden täytäntöönpanemiseksi.

Haluaisin vain huomauttaa yhdestä asiasta: miesten merkityksestä naisten ja miesten tasa-arvon edistämisessä.

On ratkaisevan tärkeää, että miehet otetaan mukaan tähän tehtävään. Se, että miespuoliset kollegat ovat tänään osallistuneet tähän keskusteluun voi mielestäni olla osoituksena siitä, että miesten on seistävä naisten rinnalla tasa-arvon edistämisessä.

Mainitsen lopuksi asian, jonka eräs kollega otti tässä keskustelussa esille sanoessaan, että naiset ovat jankuttaneet samoja vanhoja fraaseja 1800-luvusta lähtien. Haluaisin huomauttaa hänelle, että omassa kotimaassani naiset vaativat 1800-luvulla äänioikeutta: he eivät edes saaneet äänestää. Tämän takia tässä on kyse ihan muusta asiasta.

Emme voi kieltää, etteikö asiassa ole edistytty huomattavasti. Meidän on kiitettävä kaikkia niitä naisia ja kaikkia niitä järjestöjä, jotka ovat ponnistelleet tasa-arvon edistämiseksi. Tämä ei kuitenkaan saa estää meitä tunnustamasta ilmiselvää tosiasiaa: tavoitteet ovat vielä kaukana, ja meidän on vielä tehtävä paljon töitä. Jos me kaikki, sekä miehet että naiset, pysymme vahvana tahdossamme, naisten ja miesten välinen tasa-arvo voi toteutua.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. − (ES) Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan huomenna klo 11.30.

Kirjalliset kannanotot (142 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Sylwester Chruszcz (NI), kirjallinen. – (PL) Hyvät naiset ja herrat, tässä keskustelussa on käsitelty useita eri aiheita. Korostan kysymystä äitiys- ja vanhempainvapaasta. Eurooppa on kohdannut väestörakennetta koskevan ongelman, joka johtuu maanosaamme vaikuttavien taloudellisten ongelmien lisäksi myös siitä, että nuorille äideille ei ole annettu asianmukaista tukea. On erittäin tärkeää, että lapsen saaneelle äidille annetaan tukea, jolla hänelle ja hänen lapselleen tarjotaan tarvittavaa turvaa ja jolla varmistetaan, että häntä ei estetä palaamasta työelämään tai yhteiskunnalliseen elämään.

Äitejä on suojeltava niin, että he voivat palata myöhemmin työpaikkoihinsa ja hoitaa perheitään asianmukaisesti, ja meidän on korostettava sen varmistamista, että näihin järjestelyihin suhtaudutaan yhtä vakavasti kaikkialla Euroopassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (PSE) , kirjallinen. – (RO) Vaikka Romania on yksi Euroopan unionin tähtioppilaista sukupuolten välisen eriarvoisuuden vähentämiseen tähtäävien oikeudellisten puitteiden ja hallituksen aloitteiden ja ohjelmien lukumäärän osalta, sen toiminta on kuitenkin puutteellista niiden tärkeiden näkökohtien osalta, jotka korostavat ja pahentavat naisten ja miesten välistä eriarvoisuutta.

Tarkasteltaessa naisten pääsyä johtotehtäviin Romania on luettelon viimeisimpien maiden joukossa Euroopassa. Parlamentin 331 jäsenestä ainoastaan 37 on naisia, mikä tarkoittaa hieman yli 11 prosenttia kokonaismäärästä. Romanian paikallishallinnossa naisten osuus on kuitenkin jopa alhaisempi. Ruotsissa parlamentissa on lähes yhtä monta nais- ja miesjäsentä. Lisäksi Romaniassa lähes kolmasosa naisista on osa-aikaisessa työsuhteessa, kun taas miehien osalta osa-aikaisen työn osuus on vain 7,7 prosenttia. Naisten palkka on myös keskimäärin 15 prosenttia alhaisempi kuin miesten.

Tilanne liittyy tiiviisti sukupuolia koskeviin stereotypioihin, joiden takia suurin osa kotitaloustöistä jää naisten vastuulle. Valitettavasti sukupuolten eriarvoisuutta ja siihen liittyviä ennakkoluuloja esiintyy perheympäristön lisäksi myös romanialaisten koulutuksellisessa ympäristössä. Tutkimukset osoittavat, että Romanian koulutustoimet edistävät sukupuolen perusteella eriytyviä ajattelutapoja, samoin kuin sosiaaliekonomiset ohjaustoimet, jotka ovat opettajien vastuulla.

Tämän takia korostan, että mietintöön on sisällytettävä kysymykset, jotka koskevat koulutuksen merkitystä sukupuolten eriarvoisuuden torjumisessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE), kirjallinen.(FR) Naisten ja miesten tasa-arvo on Euroopan unionin perusperiaate. Vuoden 2008 kertomuksen luvut kuitenkin osoittavat, että tasa-arvo ei ole vielä toteutunut. Itse asiassa palkkakuilu on pysynyt 15 prosentissa vuodesta 2003 lähtien.

Tämän takia katson, että meidän on vahvistettava EU:n lainsäädäntöä esimerkiksi vakuuttamalla työnantajat siitä, että niiden on tarkistettava korvauksia ja palkkoja, jotta kyseistä palkkaeroa voidaan kaventaa.

On myös tärkeää tarkastella niiden maaseudulla asuvien naisten erityistilannetta, joita ei koskaan luokitella työssäkäyviksi henkilöiksi työmarkkinoilla. Koska heidän ammatillista asemaansa ei ole määritelty tarkasti, kyseiset naiset, jotka varmasti tekevät työtä, koska he auttavat aviomiehiään perhetiloilla, kohtaavat useita taloudellisia ja oikeudellisia ongelmia hakiessaan eläkettä tai sosiaalietuuksia. Tuen kaikkia toimenpiteitä, joilla parannetaan kyseisten naisten tilannetta.

Lopuksi totean, että olen tyytyväinen ehdotettuihin toimenpiteisiin, joilla pyritään parantamaan seksuaali- ja lisääntymisterveyttä koskevien palvelujen tarjoamista naisille. Tällaisten palvelujen saatavuus on ratkaisevan tärkeä edellytys heidän oikeuksiensa käyttämiselle.

 
  
MPphoto
 
 

  Dumitru Oprea (PPE-DE), kirjallinen. – (RO) Katson, että syrjintä sukupuolen perusteella johtuu pääasiassa vanhasta ajattelutavasta, joka on vielä vallalla nyky-yhteiskunnassa: mies tukee taloudellisesti perhettään, ja naisella on omat sosiaaliset tehtävänsä. Tämä ajattelutapa voidaan havaita kaikissa valtioissa, mutta erityisesti heikossa asemassa olevilla alueilla. Ilmiö voitaisiin torjua asianmukaisella koulutuksella.

Tässä yhteydessä uskon, että meidän olisi myös otettava huomioon se tosiasia, että koko yhteiskunnan nykykehitys on johtanut siihen, että naisten osallistuminen työelämään on lisääntynyt ja että heidän asemansa yhteiskunnassa on parantunut selvästi. Ongelmia voi kuitenkin esiintyä perhetasolla, erityisesti sen osalta, miten vanhemmat osallistuvat lastensa hoitamiseen tai miten he osallistuvat heidän kasvattamiseen ja kouluttamiseen. Ajanpuute, kiireinen työaikataulu ja houkuttelevat ulkomaat ovat johtaneet siihen, että vanhemmat eivät voi valvoa lapsiaan yhtä tehokkaasti lomien aikana eivätkä koulupäivien aikana klo 14.00–18.00.

Tämän takia on löydettävä ratkaisuja, jotta huoli siitä, mitä lapsi tekee vanhempien työaikana, voidaan poistaa kehittämällä kouluissa tai niiden ulkopuolella toimintaa, joka korvaisi vanhempien valvonnan puuttumisen.

Itse asiassa koululaisten iltapäiväkerhotoimintaa olisi laajennettava ja siitä olisi tehtävä hanke, joka hyödyttää perhettä, yhteisöä, kyseistä valtiota ja Eurooppaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), kirjallinen.(RO) Haluaisin onnitella esittelijää ja korostaa tämän mietinnön sisällön merkitystä Lissabonin strategian puitteissa asetettujen talouskasvua koskevien tavoitteiden saavuttamisessa.

Sekä Euroopan unionin että jäsenvaltioiden olisi tarjottava parempaa yhteiskuntamallia. Saavutetusta edistymisestä huolimatta naiset ja miehet ovat edelleen eriarvoisia, ja tämän takia meidän on ryhdyttävä toimiin.

Haluaisin kiinnittää huomiota ongelmaan, josta monet naiset kärsivät päivittäin ja jonka osalta vain harvat heistä saavat myönteisen tuomion, nimittäin seksuaaliseen häirintään.

Romaniassa tehdyn kansallisen tutkimuksen mukaan 90 prosentissa tapauksista seksuaalisen häirinnän uhrit olivat naisia, ja joka yhdeksäs kaupunkilainen olisi kokenut jossakin tilanteessa seksuaalista häirintää. Yli 55 prosentissa tapauksista ahdistelija on ollut uhrin esimies.

Katson, että tämän alan strategioita ja toimenpiteitä on arvioitava uudelleen, jotta parannetaan naisten elinoloja ja ammatillisia oloja, ja jäsenvaltioiden olisi nopeutettava sitä yhteisön lainsäädännön täytäntöönpanoa, joka koskee naisten ja miesten tasa-arvoa työmarkkinoilla, myös seksuaalista häirintää.

 
  
MPphoto
 
 

  Theodor Dumitru Stolojan (PPE-DE) , kirjallinen.(RO) On tullut aika luopua stereotypioista ja toimia vankkumattomasti yhtäläisten mahdollisuuksien tarjoamiseksi sekä miehille että naisille. Viimeisen vuosikymmenen aikana on kiistattomasti edistytty naisten edustuksen lisäämisessä Euroopan huipputason politiikassa, mutta kehitys ei ole silti ollut riittävää. Palkkaerot ovat päinvastoin pysyneet suhteellisen samalla tasolla viime vuosien aikana. Eurooppalaiset yritykset edistävät edelleen perustavanlaatuista syrjäytymistä, ja tarvitaan voimakkaita ja rohkeampia toimenpiteitä sekä paljon tehokkaampaa tiedotusvälineissä toteutettavaa kampanjaa tätä tarkoitusta varten.

Myös naisten yleinen osallistuminen päätöksentekoprosessiin on selvästikin vääristynyt Romaniassa, joka on ainoa valtio, jossa ei ole yhtäkään naisministeriä ja jossa parlamentin jäsenistä vain yhdeksän prosenttia on naisia. Romanian yhteiskunnan velvollisuutena on torjua tällaista ajattelutapaa, syrjintää sukupuolen perusteella sen kaikissa muodoissa.

Uskon, että vaalikiintiöt vaikuttavat myönteisesti naisten edustukseen. Voimme käyttää Pohjoismaita ja muitakin valtioita mallina parhaista käytännöistä. Riippumatta siitä, päätämmekö valita suhteelliseen edustukseen perustuvan vaalijärjestelmän takaamalla sen, että nais- ja miesehdokkaita on toisiaan vastaava määrä ja että heille annetaan tiedotusvälineissä yhtä paljon näkyvyyttä (Belgia), vai otammeko käyttöön lailla vahvistetut naisten ja miesten osuutta sääntelevät kiintiöt (Suomi, Ruotsi, Espanja ja Ranska), uskon, että voimme kuitenkin parantaa Romaniassa niiden naisten tilannetta, jotka haluavat osallistua tällaiseen poliittiseen, taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen elämään.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö