Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-0060/2008

Indgivne tekster :

O-0060/2008 (B6-0159/2008)

Forhandlinger :

PV 02/09/2008 - 15
CRE 02/09/2008 - 15

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Forhandlinger
Tirsdag den 2. september 2008 - Bruxelles EUT-udgave

15. ENISA (Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed) (forhandling)
Video af indlæg
PV
MPphoto
 

  Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er mundtlig forespørgsel af Giles Chichester og Angelika Niebler for PPE-DE-Gruppen til Kommissionen om ENISA (O-0060/2008 - B6-0159/2008).

 
  
MPphoto
 

  Angelika Niebler, ordfører. - (DE) Hr. formand, fru kommissær, mine damer og herrer! I 2004 blev det europæiske agentur for net- og informationssikkerhed, bedre kendt som ENISA, oprettet. Dets hovedopgave er at forbedre net- og informationssikkerheden i EU og fremme tættere samarbejde medlemsstaterne imellem.

ENISA’s mandat er utvivlsomt komplekst. Computervirusser, spammail, phishing og trojanere er reelle trusler i de virtuelle datas verden. Hacking truer private og offentlige net. Alt dette forvolder enorme skader på vores moderne kommunikationssamfund. Sikkerhed er vores computersystemers akilleshæl. Det er på det område, vi er sårbare og udsat for fare. Når jeg siger det på den måde, forstår De sikkert, hvor vigtigt dette agentur er for os.

ENISA har ikke noget stort personale, men det har stadig denne mammutopgave at udføre. Dette rejser det legitime spørgsmål om, hvorvidt ENISA faktisk kan udføre sine opgaver på den måde, som det fungerer for øjeblikket. Vi har mange gange både her i Parlamentet og i andre organer diskuteret, hvordan ENISA kan videreudvikles. Det seneste forslag fra Kommissionen var, at ENISA blev slået sammen med den planlagte europæiske myndighed for telekommunikationsmarkeder. Parlamentet og Rådet støttede ikke det forslag. I stedet for besluttede Parlamentet og Rådet inden sommerferien, at ENISA’s mandat skulle forlænges med tre år.

Hovedformålet med vores forespørgsel til Kommissionen er at sikre, at denne debat bliver struktureret i løbet af de næste tre år. Ved at fremsætte forespørgslen ønsker vi også at tage tyren ved hornene og opfordre Kommissionen til at give udtryk for sin holdning til de spørgsmål, som efter vores opfattelse er afgørende. Kan ENISA i sin nuværende form udføre de opgaver, der forventes af det? Overvejer Kommissionen at erstatte ENISA med en anden organisation? Er det absolut nødvendigt, at disse opgaver udføres af et EU-agentur? Hvilke generelle ændringer af ENISA’s struktur bør efter Kommissionens opfattelse overvejes?

Jeg glæder mig til at høre Kommissionens svar. Jeg er meget spændt på at høre, hvor langt overvejelserne er fremme i Kommissionen. I Parlamentet bliver vi naturligvis efterfølgende opfordret til at danne os vores egen mening om ENISA’s fremtidige form.

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, medlem af Kommissionen. - (EN) Hr. formand! Medlemmerne er bekendt med, at ENISA’s mandat i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af ENISA automatisk udløber den 13. marts 2009.

Kommissionen mener imidlertid, at det er afgørende at sikre kontinuiteten i net- og informationssikkerhedsaktiviteterne. Det synspunkt delte Parlamentet og Rådet under debatterne om forslaget til en ændringsforordning om forlængelse af ENISA’s mandat. Derfor er det instrument, der forlænger ENISA’s mandat med yderligere tre år, berettiget.

Det er rigtigt, at der i den evaluering af ENISA, som Kommissionen indledte i 2006, blev påpeget en række problemer, men agenturets positive resultater i betragtning af de begrænsede midler, det har til rådighed, blev også understreget. Kommissionen reagerede på de påpegede problemer ved at stille et forslag til forordning om oprettelse af telekommunikationsmyndigheden.

Vi bemærker i dag, at Rådet og Parlamentet er enige om, at ENISA bør holdes adskilt fra et nyt organ, der skal oprettes som et alternativ til telekommunikationsmyndigheden, og Kommissionen mener stadig, at der er behov for et effektivt organ, som kan overvåge sikkerheds- og integritetsanliggender. Det er grunden til, at det er vigtigt at fortsætte ENISA’s arbejde.

Jeg er imidlertid også overbevist om, at udfordringerne i forbindelse med netsikkerhed vil kræve en stærk og samordnet europæisk reaktion. De seneste internetangreb i Estland og ligeledes i Georgien - det alvorlige internetangreb i Georgien i løbet af sommeren synes at være gået ubemærket hen - har vist, at et land alene kan være meget sårbart.

Derfor opfordrer jeg Europa-Parlamentet og Rådet til i begyndelsen af 2009 at indlede en omfattende debat om Europas tilgang til netsikkerhed og bekæmpelse af internetangreb og til at tage ENISA’s fremtid med i disse overvejelser.

Under debatten om forlængelse af ENISA-forordningen blev der i både Parlamentet og Rådet efterlyst en debat om målene med en mulig moderniseret net- og informationspolitik og om de mest hensigtsmæssige midler til at nå disse mål. Det blev erklæret udtrykkeligt, at forlængelsen af ENISA ikke måtte påvirke resultatet af den debat. For at fremme en sådan debat vil Kommissionens tjenestegrene i andet halvår af 2008 udarbejde et spørgeskema, som skal anvendes til offentlig onlinehøring om de mulige mål med en moderniseret net- og informationssikkerhedspolitik på EU-plan og om midlerne til at nå disse mål. Det sker naturligvis i samråd med ENISA og dets bestyrelse.

 
  
MPphoto
 

  Nikolaos Vakalis, for PPE-DE-Gruppen. - (EL) Hr. formand, fru kommissær! Europa-Parlamentet og Rådet har godkendt forlængelsen af ENISA’s mandat til udgangen af 2012. Denne forlængelse på tre år giver mulighed for yderligere debat om ENISA’s fremtid og det videre spørgsmål om øget net- og informationssikkerhed i Europa.

Efter min opfattelse bør revisionsproceduren indledes omgående. Den bør omdanne organet fra et midlertidigt til et permanent organ, og dette skal frem for alt ledsages af en samtidig personaleforøgelse og en ajourføring af artikel 2 og 3 i organets forretningsorden, som er overordentligt vigtige. Denne løsning vil give organet mulighed for hurtigst muligt at indlede arbejdet i henhold til et ajourført og forbedret mandat.

Jeg vil gerne minde Dem om - og det er også Kommissionens synspunkt - at kun et europæisk agentur kan garantere net- og informationssikkerheden. Jeg vil også påpege, at langt størstedelen af partnerne i dag er enige i, at ENISA er det organ, der er bedst egnet og kvalificeret til at udvikle en ny, dynamisk europæisk politik for net- og informationssikkerhed.

ENISA har tidligere været kritiseret voldsomt. Jeg vil imidlertid minde om, at man i forbindelse med evalueringsrapporten i 2007 kun kunne evaluere ENISA’s første funktionsår, og derfor er evalueringen ikke længere pålidelig eller aktuel. De seneste evalueringer udført af uafhængige organer har afsløret sandheden. Det er afgørende, at der stilles tilstrækkelige ressourcer til rådighed, så organet kan fungere mere effektivt.

Til sidst vil jeg sige, at den græske regering ønsker at støtte en bæredygtig løsning, og derfor har den påtaget sig at dække udgifterne til vedligeholdelse af et ENISA-kontor i Athen for at lette organets arbejde og drift.

 
  
MPphoto
 

  Anni Podimata, for PSE-Gruppen. - (EL) Hr. formand, fru kommissær, mine damer og herrer! De forhold, der ligger til grund for dagens debat om den mundtlige forespørgsel fra Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater om ENISA, har ændret sig meget, siden denne forespørgsel blev fremsat. For det første har Rådet og Europa-Parlamentet godkendt forlængelsen af organets mandat frem til 2012.

Samtidig har Rådet og Europa-Parlamentet været skeptiske over for Kommissionens forslag om oprettelse af en europæisk myndighed for markedet for elektronisk kommunikation. I stedet for foreslår Rådet og Europa-Parlamentet BERT-henstillingen med grundlæggende ansvar for bedre gennemførelse af rammebestemmelserne for telekommunikationstjenester uden at blive involveret i spørgsmål om netsikkerhed og -integritet.

Disse spørgsmål er imidlertid overordentligt vigtige, hvilket De, fru kommissær, med rette påpegede for et øjeblik siden og i Deres erklæring tidligere i dag. De understregede, at de seneste internetangreb mod Estland og andre lande viser, hvor vigtigt det er, at vi omgående præsenterer en overbevisende og samordnet europæisk reaktion.

Det er netop den rolle, som ENISA kan og skal spille, når det fungerer i henhold til et ajourført og forbedret mandat med klart definerede opgaver og mål, og naturligvis når det har de fornødne midler og menneskelige ressourcer til rådighed.

Denne gang håber jeg, at Kommissionen virkelig vil yde et væsentligt bidrag ved at hjælpe ENISA i dets bestræbelser på at styrke nettenes sikkerhed og integritet. Det er afgørende for at fremme virksomhedernes og de europæiske borgeres tillid til europæiske net.

 
  
  

FORSÆDE: Luigi COCILOVO
Næstformand

 
  
MPphoto
 

  Jorgo Chatzimarkakis, for ALDE-Gruppen. - (DE) Hr. formand, fru kommissær! Netsikkerhed - det lyder som et specialiseret videnområde, men nets sikkerhed har indflydelse på stadig flere sider af vores dagligliv: mobilkommunikation, internettet, der som en blæksprutte presser sig ind på flere og flere områder af de daglige aktiviteter, omgivende intelligens - den computerintelligens, der er bygget ind i vores omgivelser, f.eks. for at hjælpe ældre eller kontrollere komplekse arbejdsprocesser. Alt dette viser, at vi bliver stadig mere afhængige af disse avancerede former for teknologi. De styrer vores liv og væksten i økonomien.

Hvor afhængige vi er blevet, blev for nylig demonstreret i Estland. Kommissæren nævnte, at Georgien også var ramt. Folk er mindre opmærksomme på det tilfælde, men hvis vi havde brug for et mere iøjnefaldende eksempel end Estland, kunne vi finde det der. Vi så, hvordan en moderne netværksdrevet økonomi pludselig blev afhængig af den faktor, af den teknologi, hvordan den blev angrebet, og hvordan dens sikkerhed var alvorligt truet. Det er også grunden til, at Kommissionen, hvor kommissær Liikaanen på det tidspunkt sad på posten, med rette anerkendte behovet for et agentur for netsikkerhed. Det er grunden til, at vi blev overrasket, da ENISA blev evalueret efter kun et år, før det havde fået de fornødne ressourcer, og der blev sat spørgsmålstegn ved selve agenturets eksistens. Det chokerede os på det tidspunkt, og derfor glæder det mig, at vi har denne debat nu.

Hvorfor satte vi spørgsmålstegn ved dette agentur efter blot et år? Hvordan agter De, agter vi, at udforme ENISA’s mandat på en sådan måde, at det kan fungere som et agentur, der arbejder på de samme betingelser som de agenturer, der findes i USA, Japan og Kina?

Jeg takker Dem for Deres anerkendelse af ENISA’s resultater efter den anden evaluering. Alligevel diskuterer medlemmerne af Parlamentet dag efter dag dette kulturskifte, disse klimaændringer, der påvirker vores økonomier, der tvinger os til at opgive vores økonomiske afhængighed af fossile brændstoffer og gå over til andre energikilder. Hver dag går vi op i dette arbejde med liv og sjæl. Vi ved alle sammen, at den eneste løsning er at ændre vores systemer. Til det formål har vi brug for intelligente løsninger, og vi har brug for netsikkerhed, for sikkerhed er afgørende. Det er grunden til, at jeg er taknemmelig for, at vi holder denne debat som led i opbygningen af et ENISA med flere ressourcer og af større netsikkerhed.

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, medlem af Kommissionen. - (EN) Hr. formand! Jeg vil runde af med at sige, at der er enstemmig støtte i Rådet og bred støtte i Europa-Parlamentet til at forlænge ENISA’s mandat med tre år. Begge lovgivningsmagtens parter blev enige om at nå til enighed under førstebehandlingen hurtigst muligt og inden den gældende forordnings automatiske udløb.

Jeg forstår, at Rådet agter at sætte vedtagelsen af ændringsforordningen øverst på dagsordenen for et kommende rådsmøde. Dermed vil problemet være løst, og efter at Kommissionen har forelagt et dokument om de problemer, der ligger til grund for internetangreb, kan Parlamentet begynde at behandle det og indlede en reel debat om vores fremtidige tiltag på det område.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. - Forhandlingen er afsluttet.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik