Показалец 
Пълен протокол на разискванията
PDF 1198k
Вторник, 2 септември 2008 г. - Брюксел Редактирана версия
1. Откриване на заседанието
 2. Внасяне на документи: вж. протоколи
 3. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюция): вж. протоколи
 4. Социален пакет (първа част) (разискване)
 5. Време за гласуване
  5.1. Създаване на програма „Младежта в действие“ (2007–2013 г.) (A6-0274/2008, Katerina Batzeli) (гласуване)
  5.2. Създаване на програма „Култура“ (2007–2013 г.) (A6-0273/2008, Katerina Batzeli) (гласуване)
  5.3. Насърчаване на активното европейско гражданство (2007–2013 г.) (A6-0275/2008, Katerina Batzeli) (гласуване)
  5.4. Програма за действие за обучение през целия живот (A6-0276/2008, Katerina Batzeli) (гласуване)
  5.5. Сключване на протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕО и Узбекистан, като се има предвид присъединяването към ЕС на България и Румъния (A6-0306/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (гласуване)
  5.6. Сключване на Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество ЕО-Киргизстан, за да се вземе предвид присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз (A6-0307/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (гласуване)
  5.7. Сключване на протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество ЕО-Таджикистан, за да се вземе предвид присъединяването на България и Румъния към ЕС (A6-0320/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (гласуване)
  5.8. Отговорността на Черна гора във връзка с дългосрочните заеми, отпуснати на Република Сърбия и Черна гора (бивша Федерална република Югославия) (A6-0281/2008, Helmuth Markov) (гласуване)
  5.9. Изменение на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти (A6-0311/2008, Neil Parish) (гласуване)
  5.10. Сключване от името на Европейската общност на Споразумението за риболов в южен Индийски океан (A6-0315/2008, Philippe Morillon) (гласуване)
  5.11. Проект на коригиращ бюджет № 5/2008 на Европейския съюз за финансовата 2008 г. (A6-0328/2008, Kyösti Virrankoski) (гласуване)
  5.12. Европейска съдебна мрежа (A6-0292/2008, Sylvia-Yvonne Kaufmann) (гласуване)
  5.13. Прилагане на принцип за взаимно признаване на съдебни решения по наказателни дела (A6-0285/2008, Armando França) (гласуване)
  5.14. Рибарство и аквакултури в рамките на интегрираното управление на крайбрежните зони в Европа (A6-0286/2008, Ioannis Gklavakis) (гласуване)
  5.15. Използване на Визовата информационна система (ВИС) съгласно Кодекса на шенгенските граници (A6-0208/2008, Mihael Brejc) (гласуване)
  5.16. Укрепване на Евроюст (A6-0293/2008, Renate Weber) (гласуване)
  5.17. Оценка на Дъблинската система (A6-0287/2008, Jean Lambert) (гласуване)
  5.18. Някои въпроси, свързани с автомобилното застраховане (A6-0249/2008, Nickolay Mladenov) (гласуване)
  5.19. Координирана стратегия за засилване на борбата с данъчните измами (A6-0312/2008, Sharon Bowles) (гласуване)
 6. Обяснение на вот
 7. Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 8. Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 9. Представяне от Съвета на проекта на общия бюджет - Финансовата 2009 г. (разискване)
 10. Електронни съобщителни мрежи и услуги - Създаване на Европейски орган за пазара на електронни съобщения - Пълноценно използване на предимствата от цифровия дивидент в Европа: общ подход към използването на радиочестотния спектър, освободен при преминаване към цифрово радиоразпръскване - Електронни съобщителни мрежи и услуги: защита на правото на неприкосновеност на личния живот и защита на потребителите (разискване)
 11. Време за въпроси (въпроси към Съвета)
 12. Последващи действия след искане за защита на имунитет: вж. протокола
 13. Специален доклад на Европейския омбудсман вследствие на проектопрепоръката към Европейската комисия в жалба 3453/2005/GG (разискване)
 14. Равенство между жените и мъжете — 2008 г. (разискване)
 15. Европейска агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA) (разискване)
 16. Влияние на маркетинга и рекламите върху равенството между жените и мъжете (разискване)
 17. Клонирането на животни с цел снабдяване с храни (разискване)
 18. Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 19. Закриване на заседанието


  

PRESIDE: MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepresidente

 
1. Откриване на заседанието
Видеозапис на изказванията
  

(Se abre la sesión a las 9.05 horas)

 

2. Внасяне на документи: вж. протоколи

3. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюция): вж. протоколи

4. Социален пакет (първа част) (разискване)
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 

  El Presidente. − El siguiente punto son las Declaraciones de la Comisión y del Consejo sobre el Paquete social (Primera parte).

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Špidla, člen Komise. − Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, Komise před dvěma měsíci přijala obnovenou sociální agendu. Je navržena tak, aby pomohla Unii řešit sociální problémy, kterým Evropa musí ve 21. století čelit. Obsahuje ambiciózní a soudržný soubor opatření v oblasti sociální politiky, který umožní Evropanům chopit se příležitostí, jež před nimi stojí.

Jak již bylo řečeno, obnovená sociální agenda byla projednána ministry práce a sociálních věcí na neformálním zasedání Rady ve složení pro sociální politiku, které se konalo počátkem července v Chantilly.

S potěšením jsem přijal zprávu o velmi pozitivním přijetí obnovené sociální agendy členskými státy a se zájmem očekávám závěry, které by Rada měla přijmout koncem letošního roku. Tento balíček jsem měl již možnost předložit na Konferenci předsedů a Výboru pro zaměstnanost. Takže nastala vhodná doba pro hlubokou rozpravu zde v Parlamentu. Jsem přesvědčen, že dnešní výměna názorů nám pomůže přiblížit se konsenzu v otázce, jakou sociální Evropu chceme pro evropské občany budovat.

Dovolte mi, abych připomenul dosavadní vývoj. Tento komplexní balíček je výsledkem dvouletého společného úsilí. Komise spolupracovala se všemi zúčastněnými stranami – sociálními partnery, občanskou společností, členskými státy a regionálními a místními orgány. Balíček tvoří soudržný celek, který zdůrazňuje propojení s jinými oblastmi, jako je vzdělávání, zdraví, životní prostředí, informační společnost a hospodářství, a jasně ukazuje, že hospodářské a sociální cíle jsou dvěma stranami téže mince a musí v úzké součinnosti pracovat ve prospěch lidí. Je to ambiciózní balíček, jehož snahou je nabídnout praktické odpovědi na obavy lidí a zlepšit jejich životní podmínky. Je to rovněž velmi obsáhlý balíček – největší, jaký kdy Komise přijala naráz – 18 iniciativ předložených společně se sdělením. A více než 20 dalších týkajících se širokého okruhu témat je v jednání.

Dnes se zaměřím na dvě opatření – na návrh antidiskriminační směrnice a na přepracování směrnice o zřízení evropské rady zaměstnanců. Nejprve mi však dovolte pár slov o základních principech tohoto balíčku.

Obnovená sociální agenda vychází ze tří hlavních zásad – příležitosti, přístup a solidarita. My, Evropané, oceňujeme hodnotu jednotlivců a chceme, aby všichni měli rovnou šanci rozvíjet svůj potenciál. Znamená to odstranit překážky, které musí lidé překonávat, a vytvořit takové podmínky, které umožní všem chopit se poskytnutých příležitostí při současném respektování evropské rozmanitosti a vyvarování se vzájemných nesvárů.

Z víry Evropanů v rovnost vyplývá jejich sdílený smysl pro sociální solidaritu. Solidaritu mezi generacemi, mezi regiony, mezi těmi, kdo jsou na tom lépe, a těmi, kteří jsou na tom hůře, mezi bohatšími a méně bohatými členskými státy. A rovněž s našimi sousedy a přáteli v jiných světadílech, jelikož solidarita je nedílnou součástí fungování evropské společnosti a našich styků s ostatními zeměmi světa.

Dámy a pánové, je vám známo, že rozsah právní ochrany proti diskriminaci se v současné době v EU různí podle důvodů diskriminace. Diskriminace se však neomezuje jen na jednu oblast. Proto jsme navrhli v rámci balíčku horizontální směrnici zakazující diskriminaci na základě věku, sexuální orientace, náboženského vyznání a zdravotního postižení mimo oblast zaměstnání. Horizontální směrnice přinese členským státům, hospodářským subjektům a občanům největší jasnost a právní jistotu.

Tento návrh reaguje na opakované výzvy ze strany Parlamentu a naplňuje politický závazek, který Komise přijala při nástupu do funkce. Je to flexibilní nástroj, jenž staví na zásadách již přijatých v členských státech a zakotvených ve stávajících předpisech.

Rád bych zdůraznil, že řešení všech důvodů diskriminace stejným způsobem neznamená, že se ve všech oblastech musí uplatňovat uniformní pravidla. V pojišťovnictví a bankovnictví bude například možné činit rozdíly v zacházení na základě věku nebo zdravotního postižení. Tyto rozdíly však budou muset být podloženy přesvědčivými důvody a spolehlivými statistickými údaji. Starší osoby se budou moci dále těšit zvýhodněným sazbám ve veřejné dopravě a při kulturní akcích. A nadále bude možné omezit přístup k určitému zboží z důvodu ochrany zdraví lidí, např. u prodeje alkoholu nezletilé mládeži.

Směrnice zahrnuje veškeré poskytování veškerého zboží a služeb a vztahuje se jak na podniky, tak na soukromé osoby, avšak pouze v případě, že se jedná o komerční poskytování zboží a služeb.

Směrnice bude rovněž přiměřená, pokud jde o zátěž, kterou přináší v souladu s pojmem přiměřené úpravy zakotvené jak ve stávajících antidiskriminačních směrnicích, tak v Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením, kterou členské státy a Evropské společenství podepsaly.

Navrhovaná směrnice zakazuje diskriminaci, avšak současně ctí ostatní základní práva a svobody, včetně ochrany soukromého a rodinného života a úkonů prováděných v této souvislosti, jakož i svobodu náboženského vyznání a svobodu sdružování.

Dalším problémem, na který bych chtěl upozornit, je diskriminace Romů, kterou Komise opakovaně odsoudila jako neslučitelnou se zásadami EU. Balíček obsahuje sdělení o našem obnoveném závazku k zajišťování rovných příležitostí a boji proti diskriminaci a pracovní dokument útvarů Komise o nástrojích a politikách Společenství pro začleňování Romů.

Je to odezva na žádost Evropské rady z prosince 2007, aby Komise přezkoumala stávající politiky a nástroje a předložila Radě zprávu o dosaženém pokroku.

Podle pracovního dokumentu útvarů Komise existují potřebné legislativní, finanční a koordinační nástroje a jsou i využívány, ale stále ještě ne v dostatečné míře. Obnovená sociální agenda zahrnuje několik iniciativ zaměřených na zvýšení schopnosti Unie účinněji reagovat na změny. Jsme přesvědčeni, že zvláštní úloha v této souvislosti patří evropskému sociálnímu dialogu a evropským radám zaměstnanců. Směrnice o zřízení evropských rad zaměstnanců již nějakou dobu volala po aktualizaci.

V současné době existuje v Unii 820 evropských rad zaměstnanců, které zastupují 15 milionů pracovníků. Avšak případy z nedávné doby ukazují, že neplní svou úlohu zcela a že zaměstnanci často nejsou dobře informováni nebo konzultováni ohledně restrukturalizace podniků. Iniciativa si proto klade za cíl posílit na nadnárodní úrovni roli sociálního dialogu v podnicích.

Je to vyvážený návrh, který by měl zaručit, že zástupci zaměstnanců jsou dostatečně informováni a konzultováni při rozhodování o záležitostech, které se jich týkají, a zároveň umožnit podnikům přizpůsobit se globalizaci.

Komise by samozřejmě raději dala přednost řešení předběžně vyjednanému sociálními partnery. Avšak skutečnost, že se je loni v červnu nepodařilo přimět k jednání u kulatého stolu, přinutila Komisi předložit návrh ze své vlastní iniciativy.

Oceňuji nicméně společný dopis sociálních partnerů, který v srpnu zaslali Radě a Parlamentu. Vážíme si úsilí, které obě strany vynaložily k dosažení dohody o tomto složitém tématu. A jsem také rád, že se rozhodly přijmout návrh Komise jako základ, od kterého se bude odvíjet další práce. Pevně doufám, že až Parlament přistoupí k prvnímu čtení, bude mít praktické návrhy sociálních partnerů na paměti. Věřím, že k řešení dospějeme co nejrychleji. Komise se v rámci svých kompetencí vynasnaží cestu k němu maximálně usnadnit.

A nyní několik slov o dopadech globalizace. Restrukturalizace podniků je někdy nevyhnutelná, avšak její dopady na zaměstnance a jejich rodiny mohou být velmi bolestivé. Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci existuje právě proto, aby v takových situacích pomáhal. Zatím fond pomohl 7 250 zaměstnancům najít novou práci. Z toho můžeme mít radost, ale je třeba zajistit, aby možnosti fondu byly dostupné všem, kteří z jeho pomoci mohou mít užitek.

Ve zprávě obsažené v balíčku o sociální agendě stojí, že z 500 milionů eur, které jsou každoročně k dispozici, byla v roce 2007 použita pouze 4 %. Je proto nutné zamyslet se nad tím, jak zlepšit výsledky činnosti fondu.

Co se týče mobility pracujících, chtěl bych uvést, že směrnice o vysílání pracovníků z roku 1996 podporuje volný pohyb služeb a zároveň nabízí ochranu proti zneužívání pracujících a zaručuje jim dodržování základních práv ve členských zemích, do kterých jsou vysíláni. Nedávné rozsudky Soudního dvora v této otázce přinesly řadu otazníků. Reakce na ně jsou zcela legitimní a my na ně musíme společně nalézt odpověď. K projednávání tohoto tématu svolám na 9. října fórum, kde se bude tato složitá problematika projednávat s politickými orgány, sociálními partnery, zástupci evropských institucí a odborníky z oblasti práva a ekonomie.

Komise bude samozřejmě nadále naslouchat všem hlasům, avšak v této chvíli nevidíme potřebu směrnici měnit. V každém případě však zajistíme, aby nebyl rozpor mezi základními svobodami zakotvenými ve Smlouvě a základními právy občanů.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, tato nová sociální agenda potvrzuje závazek Evropské unie podporovat silný a opravdový sociální rozměr Evropy, sociální Evropy, která bude plnit očekávání našich spoluobčanů. To samozřejmě není možné bez zahrnutí vzdělávacího rozměru, který je velmi významný. V této souvislosti bych chtěl zmínit následující 3 dokumenty:

1. Doporučení Rady k mobilitě mladých dobrovolníků v Evropě,

2. Sdělení „Zlepšení kompetencí pro 21. století: Agenda pro evropskou spolupráci ve školách“,

3. Zelená kniha: Migrace a mobilita: Výzva pro evropské vzdělávací systémy.

Je naším společným přáním sociální rozměr Evropy posilovat a prohlubovat. Osmnáct opatření obsažených v balíčku představuje první kroki naší snahy zaměřené tímto směrem. Vím, že se na vás, jejichž úkolem je reprezentovat hlas veřejnosti, mohu spolehnout, že tyto návrhy a politické dokumenty hluboce a pečlivě zvážíte. To má zásadní význam pro jejich budoucí osud.

 
  
MPphoto
 

  Xavier Bertrand, président en exercice du Conseil. − Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs les députés, parlons d'Europe sociale. Parlons d'Europe sociale et je suis heureux d'en parler aujourd'hui devant le Parlement européen, au Parlement européen, acteur-clé du jeu institutionnel, partenaire essentiel avec lequel la présidence française veut travailler le plus étroitement possible.

Je l'ai dit et je tiens à le répéter devant vous, 2008 doit être l'année de la relance de l'Europe sociale. Une relance attendue, à mon sens, par tous les acteurs européens. Le Sommet de Luxembourg en juin, la réunion de Chantilly en juillet, auront été des étapes de ce redémarrage. Nous avons voulu en effet que la présidence française aborde d'emblée la question de la rénovation de l'Agenda social européen, dont vient de parler le commissaire Špidla. C'est une question-clé qui suppose que nous soyons capables de définir ensemble une ambition sociale pour l'Europe et de traduire cette ambition dans des initiatives concrètes. Les échanges de Chantilly, auxquels a participé le Parlement, en la personne du président de la commission, M. Andersson, nous ont permis de réaffirmer un certain nombre de valeurs communes qui nous rassemblent et qui définissent justement l'ambition des Européens en matière sociale. Ces valeurs sont le dialogue social, la solidarité entre les générations, la lutte contre la pauvreté et les discriminations, l'égalité entre les hommes et les femmes, la protection sociale, la mobilité professionnelle, l'importance des services d'intérêt général pour assurer la cohésion sociale ou encore la responsabilité sociale des entreprises. Vu de Pékin, de Washington, du Cap, de New Delhi ou même de Brisbane, ces valeurs font l'originalité du modèle social européen.

Les échanges de Chantilly ont été l'occasion de redire qu'elles ont toutes leur place au sein de la stratégie européenne de développement, au sein de la stratégie de Lisbonne. Autrement dit, ce qui a été rappelé à Chantilly, c'est que ce modèle social, ces valeurs communes, sont un atout pour les Européens dans la mondialisation.

Pourquoi? Parce que l'économie de la connaissance et de l'innovation ne peut se construire que si l'accent est mis sur le développement du capital humain et de la formation tout au long de la vie. Parce que toute l'économie est perdante quand des catégories entières de la population demeurent durablement éloignées de l'emploi, ne participent pas à la production de richesses, demeurent privées de l'accès au marché des biens et des services. Parce que les travailleurs aussi sont plus productifs lorsqu'ils bénéficient de bonnes conditions de travail et d'une protection sociale qui leur offre une assurance contre les aléas de la vie.

Le progrès économique n'implique pas de renoncer au progrès social, bien au contraire. Pour moi – et je ne suis pas le seul – les deux sont indissociables. Sans progrès social, les ressorts du progrès économique s'épuisent tôt ou tard. L'Europe doit donc avancer sur ses deux jambes: progrès économique, oui; progrès social, oui.

Cette conviction que nous avons collectivement rappelée ne nous a pas empêchés de faire un autre constat: le modèle social européen doit s'adapter, pour tenir compte de la mondialisation, du changement climatique, du changement démographique et de la diversité croissante des sociétés européennes. Il faut donc adapter nos marchés du travail en y introduisant de la flexicurité, c'est-à-dire de nouvelles sécurités et de nouvelles flexibilités, en même temps, pour les salariés comme pour les employeurs.

Et d'ailleurs les choses bougent. Le mot faisait peur, le mot inquiétait. Alors qu'aujourd'hui la flexicurité, c'est le nom d'une mission européenne, qui rassemble l'ensemble des acteurs européens, y compris les partenaires sociaux. C'est un mot qui est rentré dans le vocabulaire communautaire, plutôt quotidien d'ailleurs, ce qui prouve bien que les choses changent, que les mentalités changent.

Un autre défi pour faire progresser notre modèle social consiste à garantir la cohésion sociale, en luttant contre les formes nouvelles de la pauvreté, notamment celles qui touchent les enfants. Il est temps de préparer ensemble, davantage encore, nos sociétés à ce changement démographique, en renforçant la solidarité entre les générations et donc en assurant l'accès à des services sociaux d'intérêt général de qualité.

Ce travail d'adaptation est engagé depuis plusieurs années. Grâce à l'action de la Commission, du Conseil des ministres, du Parlement européen et des partenaires sociaux, nous faisons avancer des initiatives concrètes pour répondre aux préoccupations des citoyens européens. Comment assurer à la fois la libre circulation des travailleurs en Europe et le maintien des droits de ceux qui sont mobiles sur le marché? Comment améliorer la gestion des restructurations en y impliquant les travailleurs à l'échelle européenne? Comment assurer l'accès à l'emploi et à l'insertion par l'emploi et comment mieux lutter contre les discriminations?

Ce travail va se poursuivre pendant la présidence française. D'autant plus que les échéances électorales à venir font du second semestre de l'année 2008 – je le dis très franchement – la dernière fenêtre de tir pour obtenir des résultats pendant cette législature sur un certain nombre de dossiers. Nous sommes, les uns et les autres, face à nos responsabilités devant nos concitoyens européens.

Les Européens attendent ces résultats. Les réactions aux récents arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes en sont la preuve. Sur ce dossier, le Parlement européen peut nos aider, comme sur beaucoup d'autres sur lesquels je voudrais vous dire un mot.

D'abord la révision de la directive sur les comités d'entreprise européens, dont Vladimír Špidla vient de parler à l'instant. Il s'agit d'un projet très important, qui va permettre de renforcer le dialogue social en Europe. L'actuelle directive s'applique à plus de 14 millions de travailleurs, concentrés dans 820 entreprises. Avec la révision, le nombre des travailleurs concernés est encore amené à s'étendre.

À Chantilly, nous avons pu réunir les représentants de la Confédération européenne des syndicats et les représentants de Business Europe, pour recueillir leurs points de vue sur la proposition de révision présentée par la Commission. Ils ont indiqué qu'ils acceptaient cette proposition comme base de travail et que des discussions pouvaient s'engager pour surmonter les divergences. Ils sont aujourd'hui en train de parachever un certain nombre de propositions communes dont ils pourront indiquer le contenu.

Si tel est le cas, si les partenaires sociaux présentent des propositions communes sur la révision de la directive, notre travail, le travail du Parlement, du Conseil, pourra être facilité. Pourquoi, alors, ne pas pouvoir trouver un accord en première lecture le plus rapidement possible? Et si possible, donc, avant la fin de l'année?

Deuxième chantier: je veux bien sûr parler de la proposition de directive relative à la lutte contre les discriminations hors du champ de l'emploi, également présentée par la Commission le 2 juillet. Il en a été très largement question à Chantilly et la présidence a ouvert dès le mois de juillet des négociations sur ce texte. Dans ce dossier, le Parlement sera consulté mais je veux souligner que la proposition de la Commission, qui couvre quatre motifs de discrimination, a tenu compte de la résolution adoptée par le Parlement sur le rapport de Mme Elizabeth Lynne au printemps dernier.

Troisième dossier dont nous avons aussi beaucoup parlé: les services sociaux d'intérêt général. Tous les États membres en parlent. Tous parlent de la même chose, même si, je suis d'accord, tous ne disent pas exactement la même chose. Mais avec l'adoption du protocole additionnel au traité de Lisbonne, avec l'évaluation du paquet Altmark, nous avons l'occasion de rappeler la contribution de ces services à la cohésion sociale en Europe, ainsi que la nécessité de garantir leur qualité et l'importance de sécuriser leur cadre juridique. Nous souhaitons travailler à l'élaboration d'une feuille de route avec la Commission, notamment, et avec toutes celles et ceux qui veulent apporter leur contribution, de façon à fixer un certain nombre d'objectifs intermédiaires pour continuer à avancer dans ce dossier si important.

Enfin, il est bien sûr question des directives relatives au travail intérimaire et au temps de travail. Sur ces deux dossiers, la balle est dans le camp du Parlement européen, pour la seconde lecture. Il nous faut essayer d'éviter une procédure de conciliation. Des millions de travailleurs intérimaires en Europe attendent avec impatience l'entrée en vigueur de la directive relative au travail intérimaire et il y a urgence pour un certain nombre d'États membres à régler le problème du temps de garde. Je ne peux donc qu'encourager le Parlement, sur ce sujet, à nous indiquer les issues, en tenant compte, là encore, des équilibres qui existent et dont j'ai bien conscience, mais sur ce point également nous sommes attendus, nous sommes regardés.

Je n'oublie pas non plus, au titre de la mobilité, la recherche d'un accord sur le règlement d'application en matière de coordination des régimes de sécurité sociale.

Sur ces différents dossiers, la présidence française a besoin du soutien du Parlement européen pour aboutir à des résultats concrets. Ces résultats – vous le savez mais je voudrais le répéter – sont attendus par les Européens, qui nous demandent de mettre l'ambition sociale européenne au service de leur quotidien, de faire entrer davantage l'Europe dans leur vie de tous les jours. Nous savons qu'aujourd'hui ce n'est pas de moins d'Europe dont nous avons besoin, c'est de plus d'Europe. Nous savons bien aujourd'hui que ce n'est pas de moins d'Europe sociale dont nous avons besoin, c'est de plus d'Europe sociale. Nous savons, Mesdames et Messieurs, exactement quels défis nous devons relever.

 
  
MPphoto
 

  Joseph Daul, au nom du groupe PPE-DE. – Monsieur le Président, Monsieur le Président en exercice du Conseil, cher Xavier Bertrand, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le Commissaire Špidla, chers collègues, le groupe du Parti Populaire Européen et des Démocrates Européens est très attaché à la défense de la justice sociale. La défense des modèles sociaux européens dans la mondialisation est l'une de nos priorités. Et pour cette raison, en tant que président du groupe PPE, je salue la proposition de la Commission relative au nouveau paquet social. Ce texte apporte un certain nombre de solutions à des questions fondamentales pour nos sociétés comme le changement démographique, la mondialisation et la lutte contre la pauvreté.

Pour mon groupe, la Commission devrait aller encore plus loin et prendre davantage de mesures concrètes. La lutte contre la pauvreté, l'intégration sur le marché du travail des populations qui en sont exclues, la promotion de la mobilité des travailleurs et l'amélioration de leur formation, sont des domaines qui appellent un programme précis, des mesures concrètes et un engagement fort de la part de l'Union européenne et de ses États membres.

Le changement démographique est un défi majeur pour nos économies. Les travailleurs seniors, les femmes, les jeunes et surtout les personnes souffrant d'un handicap et, de manière générale, toutes les personnes qui sont restées à l'écart du marché du travail pendant une longue période doivent pouvoir bénéficier d'une nouvelle chance. Nous devons donc favoriser et promouvoir l'intégration et la réintégration de ces personnes sur le marché du travail. Pour cela, nous attendons des mesures concrètes visant à promouvoir la formation tout au long de la vie.

Pour les personnes intégrées sur le marché du travail, des inégalités persistent. Nous sommes très préoccupés par la persistance des inégalités de rémunération entre hommes et femmes. C'est une chose qui ne devrait plus exister dans l'Europe de 2008. De la même façon, il faut réconcilier la vie professionnelle avec la vie familiale, avec la création de structures d'accueil appropriées. Nous appelons aussi la Commission et le Conseil à prendre des mesures concrètes dans ce domaine. Mon groupe est opposé à toute forme de discrimination. Nous sommes donc favorables à l'objectif de la Commission de combler les vides juridiques qui persistent dans la législation actuelle dans ce domaine. En particulier, la lutte contre les discriminations à l'égard des personnes handicapées doit être renforcée.

Chers collègues, pour défendre les modèles sociaux, en cette période de mondialisation, nous pensons que l'outil le plus efficace dont nous disposons est celui de la croissance économique. Mais nous sommes convaincus que, pour atteindre les objectifs fixés par la stratégie de Lisbonne, nous devons aborder le problème par le biais des entreprises, car ce sont elles les leviers fondamentaux de la création d'emplois. Il faut améliorer l'image de l'entrepreneur en Europe et pousser les jeunes à créer leurs entreprises. Nous devons aussi promouvoir un environnement compétitif pour nos entreprises mais nous devons en particulier soutenir les petites et moyennes entreprises, qui sont les acteurs essentiels de la création d'emplois.

Dans cette perspective, nous appelons tous les acteurs concernés à développer l'application de la flexicurité en Europe. Le concept de flexicurité a démontré son efficacité dans les pays qui l'ont mise en place. Il permet aux entreprises de disposer de la flexibilité dont elles ont besoin pour être compétitives sur le marché mondial tout en protégeant les travailleurs. Je salue l'intention de la Commission de promouvoir le dialogue social. Pour nous, en effet, un partenariat basé sur la confiance au sein des entreprises est un élément clé du succès des entreprises sur le marché.

Messieurs les Présidents, chers collègues, dans les traités actuels la question sociale demeure de la compétence essentielle des États membres. Cela peut, et doit, évoluer mais, d'ici-là, nous devons respecter le principe de subsidiarité. Nous n'avons pas d'autre choix. Et cela ne doit pas empêcher la Commission, et je l'y invite, d'effectuer des études d'impact, de dénoncer les inégalités pour évaluer les conséquences sociales de toute nouvelle proposition législative. Les défis sociaux et sociétaux auxquels nous avons à faire face sont considérables: nous devons réformer nos économies, adapter nos économies pour qu'elles soient plus compétitives, pour qu'elles fassent moins d'exclus. Il n'y aura pas de progrès social sans économie, mais il n'y aura pas d'économie compétitive sans progrès social. Le groupe du PPE-DE est plus que jamais déterminé à obtenir des résultats sur ces questions.

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz, im Namen der PSE-Fraktion. – Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wenn man die Reden meiner Vorredner, von Herrn Kommissar Špidla, Minister Bertrand, von Ihnen, Herr Kollege Daul, hört, ist ja alles in Ordnung. Sie sind auf dem guten Weg: 2008 wird das Jahr der Wiederbelebung des sozialen Europas.

Das hört sich alles schön an, aber die Realität ist bitterer. Die Realität sieht anders aus! Die Realität ist, dass es eine enorme soziale Ungleichheit in der Europäischen Union gibt! Es gibt immer mehr enorm steigende Gewinne bei stagnierenden Löhnen. Die Einkommensschere klafft immer weiter auseinander. Der Kaufkraftverlust der einfachen Leute in der Europäischen Union ist bei den dramatischen Steigerungen der Energiepreise ein richtiges Verarmungsprogramm! Das ist das Problem, mit dem wir uns im sozialen Europa auseinandersetzen müssen und nicht mit schönen Worten! Das, was Sie auf den Weg bringen, Herr Špidla, ist schön. Das begrüßen wir!

Meine Kolleginnen und Kollegen, wir werden im Detail darauf eingehen, was wir zu den einzelnen Vorschlägen sagen. Deshalb kann ich ein paar grundsätzliche Bemerkungen dazu machen, was wir vom sozialen Europa erwarten. Wenn vor fünfzehn Jahren Menschen in der Europäischen Union – egal in welchem Land – das Gefühl hatten, dass irgendetwas falsch läuft, dass irgendein Standard, den man im nationalen Rahmen entwickelt hatte, in Gefahr war, dann haben die Leute gesagt: Das muss Europa regeln, das müssen wir auf europäischer Ebene regeln, weil die Leute damals glaubten, dass die europäischen Regelungen im europäischen Rahmen einen die Staatengrenzen überschreitenden Schutz schaffen.

Heute, fünfzehn Jahre später, müssen sie jemandem einmal sagen: Das regeln wir in Europa. Dann haben viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Angst, weil sie glauben, dass dieses Europa, so wie es heute aufgestellt ist, ihren sozialen Schutz nicht mehr gewährleistet.

Wenn Sie einmal das irische Referendum und das Wahlverhalten von jungen Leuten genau analysieren, dann sagen diese jungen Leute: Europa ist eine tolle Idee. Aber so, wie es heute organisiert und aufgestellt ist, ist es nicht gut organisiert, ist es nicht gut aufgestellt. Da wir in einen Wahlkampf gehen, muss man auch einmal die Frage stellen: Woher kommt die Situation vor fünfzehn Jahren, als es sozialpolitischen Optimismus für Europa gab? Und woher kommt der Pessimismus heute? Da müssen wir als Sozialdemokraten sagen: Europa wird rechts regiert! Sie halten eine schöne sozialdemokratische Rede, Herr Minister – das ist wunderbar, was Sie hier sagen! Aber wie hat sich Ihre Regierung denn bei der Arbeitszeitrichtlinie im Rat verhalten?

(Beifall)

Ihre Regierungspartei ist ein Mitglied der Europäischen Volkspartei. Die Europäische Volkspartei stellt den überwiegenden Anteil der Regierungschefs in der Europäischen Union. Sie stellen die absolute Mehrheit der Kommissare in der Kommission, sie stellen den Kommissionspräsidenten. Sie sind die stärkste Fraktion in diesem Hause, aber wenn man Ihnen zuhört, haben Sie mit der sozialen Fehlentwicklung in Europa überhaupt nichts zu tun. Europa wird rechts regiert, und zwar in die falsche Richtung, und das muss bei der Europawahl korrigiert werden!

(Beifall)

Sie werden eine gute Chance bekommen, wenn es darum geht, das in die Tat umzusetzen, was Sie eben gesagt haben. Das soziale Europa ist für uns eine Schlüsselfrage, haben Sie gesagt. Für unsere Fraktion, ja! Was bedroht eigentlich die Menschen stark in der Europäischen Union? Unkontrollierte Finanzmärkte! Unkontrollierte Hedgefonds und Private-Equity-Unternehmen, die irgendwelche Unternehmen kaufen, auspressen, die Arbeitnehmer auf die Straße setzen – nur für die Profitmaximierung der Anleger.

Mein Kollege Paul Nyrup Rasmussen hat einen sehr guten Bericht vorgelegt. Wir brauchen hier die qualifizierte Mehrheit, damit die Kommission eine Initiative zur Kontrolle der Hedgefonds, zur Kontrolle der Private-Equity-Unternehmen ergreifen kann. Wer verweigert denn die Zustimmung dazu? Sie, die EVP, Ihre Abgeordneten im Wirtschaftsausschuss sind dagegen!

Deshalb muss in aller Klarheit gesagt werden, dass der Kampf um ein soziales Europa auch der Kampf um ein Konzept ist. Sie haben richtigerweise gesagt, Herr Bertrand: Die Europäische Union war ein Erfolgsmodell, weil ökonomischer Fortschritt mit sozialem Fortschritt gekoppelt wurde. Das war immer die Philosophie, übrigens auch der Christdemokraten in Europa. Jahrzehntelang waren das zwei Seiten der gleichen Medaille, bis der neoliberale Mainstream zu Beginn der 90er Jahre angefangen hat, uns zu erzählen, dass weniger Löhne, längere Arbeitszeiten und weniger Mitbestimmung im Betrieb die Grundvoraussetzung für mehr Wachstum seien. Jahrzehntelang haben uns doch Leute – auch in der Kommission sitzen sie heute noch in hellen Scharen herum, Leute, denen die Pferderennbahn wichtiger ist als das soziale Europa, die aber hier für den Binnenmarkt zuständig sind – erzählt und erzählen es noch heute – Herr Trichet vorneweg bei jeder Pressekonferenz –, die Löhne in Europa seien zu hoch – vielleicht für die Vorstandsmitglieder der Europäischen Zentralbank, das kann sein, aber nicht für normale Arbeitnehmer in Europa!

Wir werden also dafür sorgen müssen, dass es insgesamt auch einen politischen Richtungswechsel gibt, einen Richtungswechsel dahin, dass das europäische Sozialmodell tatsächlich wieder dahin zurückkehrt, wo Sie es haben wollen, Herr Bertrand, nämlich dass jeder ökonomische Fortschritt, den die Europäische Union erzielt, auch zu einem sozialen Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger in der Europäischen Union wird.

Klar, im weltweiten Wettbewerb von Peking bis Brisbane – da haben Sie Recht – kann die EU nur bestehen, wenn wir diesen Binnenmarkt entwickeln. Das wollen wir: Wir wollen einen fähigen Binnenmarkt. Wir wollen einen leistungsfähigen, einen wettbewerbsfähigen europäischen Kontinent. Aber wir wollen ihn, damit ein Mehrwert geschaffen wird, von dem alle profitieren, nicht nur die Anleger großer Konzerne, großer Aktiengesellschaften, großer Banken.

Wenn es in Europa die Philosophie gibt, dass Leute europäische Preise ergattern, die bei Pressekonferenzen zur Leistungsbilanz ihrer Firma sagen: Wir haben Milliarden Überschüsse in ganz Europa gemacht, für die wir in Europa keine Steuern zahlen, weil wir sie europäisch machen und nicht national und deshalb national nicht besteuert werden; damit das so bleibt und unsere Aktionäre weiterhin ihren Profit haben, setzen wir zehntausend Leute auf die Straße – solange das die Realität des sozialen Europas ist, können wir hier diskutieren, soviel wir wollen, die Leute werden sich nicht hinter Europa stellen.

Wir wollen aber den europäischen Gedanken stabilisieren, die Integration voranbringen! Deshalb: Ein soziales Europa misst sich an Ihren Taten. Das gilt, Herr Bertrand, für Sie im Rat und hier im Parlament, Herr Daul, für Sie.

 
  
MPphoto
 

  Graham Watson, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, this social package is a welcome step forward in the building of a European community which cares for its citizens.

The people who cast votes against the European Constitution and the Lisbon Treaty sent a clear message. The message is they will not give the European Union new powers simply because we want them. Our people want to know what kind of European Union we are building.

This package is extensive and controversial, and we must make sure that people know the benefits that it will bring to their lives.

There is much to praise, as Commissioner Špidla says, in the European Works Council Directive and, of course, in the proposal on patients’ rights in cross-border health care, for which my group has fought so hard.

But I want today to concentrate on two specific measures in this package. First, the revision of the Globalisation Adjustment Fund, which helps people who have lost their jobs to find new ones. At present, a thousand posts must be under threat before a company can apply. Liberals and Democrats welcome the proposal to lower that threshold and to simplify claims procedures, not because the European Union should plan work for Europe – that role is best filled by the internal market – nor in the belief that the EU should provide unemployment benefit – that is for Member States. Rather, we welcome this proposal because it is based on a sound liberal principle: that employment is the best source of welfare.

With growth grinding to a halt and some Member States already in recession, this policy will help prevent a spiral of sudden job losses that create welfare dependency.

Second, the Anti-Discrimination Directive: my group has fought for this from the beginning of this Commission’s term of office.

The definition of discrimination will now cover the main spectrum of minorities – older people, gay people, disabled people, people of all faiths and none – and it will apply to clients and consumers, as well as employees.

This, too, is a liberal measure which will proffer practical benefits, the kinds that come from knowing you can do your job and live your life free from the tyranny of prejudice.

The draft directive should go further than it does. There are still loopholes, still opportunities for discrimination to rear its head. Why, for example, Commissioner, is it right to outlaw discrimination in the workplace, but to allow Member States to use discriminatory schoolbooks in the classroom?

Nonetheless, Europe is breaking down the barriers of discrimination, piece by piece. My group welcomes the commitment of the Commission and the Council to further that process, just as we insist on the full involvement of this House in framing the measures that complete it.

In February Mr Barroso brought to us a major package of measures to fight climate change. Today, the Commission’s proposals on social policy demonstrate to its detractors that Europe cares for community cohesion and that liberal economic policies need be no threat to progressive policies for a healthy environment and a society served by solidarity.

Mr Schulz bemoans the predominance of centre-right governments in the European Union, but we live in a democracy and people choose their governments. They are distinctly unconvinced by what the Socialists are offering.

 
  
MPphoto
 

  Jan Tadeusz Masiel, w imieniu grupy UEN. – Panie Przewodniczący! Grupa Unia na rzecz Europy Narodów z radością przyjmuje nowy pakiet socjalny dla Unii Europejskiej. Wymiar socjalny Europy jest tą naszą charakterystyką, która najbardziej wyróżnia nas wśród innych potęg światowych, takich jak Stany Zjednoczone czy Chiny. To w dużej mierze właśnie wokół wartości socjalnych budowała się na Zachodzie Europa XX wieku. Model socjalny stał się cennym modelem dla nowych państw członkowskich w 2004 i 2007 roku po przystąpieniu do Unii Europejskiej, bowiem w wielu z nich, po odzyskaniu niepodległości politycznej i gospodarczej pod koniec lat 80, próbował odradzać się kapitalizm w swoim najgorszym wydaniu, gwałcący prawa pracowników i nieszanujący godności ludzkiej.

W XXI wieku wszyscy stoimy w obliczu globalizacji, która może być szansą, ale także i zagrożeniem dla ludzkości. To właśnie z Brukseli powinien popłynąć silny sygnał do państw członkowskich zachęcający do zachowania i zwiększania zdobyczy socjalnych, które służą wszystkim mieszkańcom Unii Europejskiej.

 
  
MPphoto
 

  Jean Lambert, on behalf of the Verts/ALE Group. – Mr President, I very much welcome what the Minister has said this morning, and hope that much of it will be echoed by the Council, although the evidence so far does not give us great cause for confidence that it will.

Many of us still see question marks hanging over our protection of the social aspect in the face of market dominance. We are invited in this package to consider the impact of the recent European Court of Justice rulings. Well, many of us have indeed considered them and consider them extremely worrying, when we are constantly being asked to justify measures on the basis of their not disturbing markets rather on the basis of their delivering a high quality of services and quality of workers rights etc. This is evidenced in the social package, where we are now looking at recognising the fact that we have poverty among people actually in work, and that we are still looking at a growing gap between rich and poor. While welcoming the sentiments on dealing with poverty expressed in the Commission’s package, what we are really looking for is concrete action.

We obviously welcome the horizontal directive on equalities. That is something we have championed throughout this Parliament. It is important for all sorts of reasons, not least because it now actually offers the possibility of full participation in society.

We also welcome many of the proposals on the Roma. We welcome the Commission’s commitment and want to see all Member States responding positively, rather than entrenching prejudice and bigotry. Training on equal opportunities is an important part of the skills agenda, especially for those delivering policy in the areas concerned.

We welcome the existence, at least, of the proposals on the European Works Councils, although we have a number of criticisms about what is in them. As regards the mobility aspect of the package, we now also need to be looking at the impact of mobility in social terms: what happens to people, in particular the economically inactive who move and find themselves disbarred from Member States’ health-care systems; what happens to people as they age, having moved to other Member States, and what will their future bring?

We also welcome the proposal on ‘New skills for new jobs’, and trust this really will link in with the climate change agenda, which also needs to look at new skills in old jobs, because most of the workforce have now passed the stage of formal education, making lifelong learning crucial. We must ask how we are going to deliver the skills we actually need in order to make our climate change targets practicable.

 
  
MPphoto
 

  Gabriele Zimmer, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Herr Präsident! Mir sind bei der jetzigen Diskussion drei Gedanken im Gedächtnis verblieben. Zum einen der Satz von Innenminister Bertrand, 2008 zum Jahr der Wiederbelebung des Sozialen zu machen. Dann der Satz von Kommissar Špidla, dass das Sozialpaket den Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger innerhalb der Europäischen Union entspricht, und Herr Schulz, von Ihnen die Aussage, dass Europa von rechts regiert wird.

Ich denke, dass alle drei Sätze sehr kritisch zu hinterfragen sind. Zum einen: Wie kann eine französische Präsidentschaft erklären, 2008 zum Jahr der Wiederbelebung des Sozialen zu machen, wenn Sie sich weigern, diesen Punkt als Schwerpunkt der französischen Präsidentschaft überhaupt zu nennen? Das Sozialpaket entspricht aus meiner Sicht in keiner Weise den Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger, weil es die sozialen Spaltungen innerhalb der Europäischen Union eben überhaupt nicht überwindet und noch nicht einmal etwas dafür tut, diese sozialen Spaltungen zu stoppen, noch nicht einmal dafür, sie einzufrieren, sondern mit diesem Paket wird es weitergehen.

Und drittens, Herr Schulz, kann ich Ihnen die Karte gerne zurückgeben. Bereits in den neunziger Jahren, als die sozialdemokratischen Regierungen an der Macht waren, wurde diese Entwicklung eingeleitet. Wir müssten also von Ihnen erwarten, dass Sie erklären: Nach Lissabon 2010 wird es ein neues Konstrukt, eine neue Strategie geben, die ganz klar die Verteidigung des europäischen Sozialmodells in den Vordergrund stellt und die Prioritäten wieder anders setzt.

Zum Sozialpaket selbst: Es entspricht nicht den Erwartungen. Wir wollen endlich aus jener Entwicklung herauskommen, bei der die Zahl jener Jobs abnimmt, von denen Menschen nicht leben können. Dies darf als Kriterium innerhalb der Europäischen Union endlich nicht mehr gelten, sondern es muss bezahlbare Arbeit in den Vordergrund gestellt werden.

Dieses Sozialpaket enthält keine Ansage dafür, dass dort, wo sie notwendig ist, eine soziale Fortschrittsklausel für alle europäischen Verträge kommt. Und es gibt auch keine Antwort darauf, dass denjenigen, die wesentliche Partner bei der Verteidigung der sozialen Rechte innerhalb der Europäischen Union sind, mit der Richtlinie über einen europäischen Betriebsrat mehr an Handwerkzeug, mehr an Kampfmitteln in die Hand gegeben wird. Es wird lediglich der Status-quo beschworen und gesagt: Wir halten das alles bei der jetzigen Linie, hier wird nichts mehr drauf gesetzt.

Wir lehnen dieses Paket in seiner Unkonkretheit und in seiner Fehlentwicklung ab. Die Kolleginnen und Kollegen aus meiner Fraktion werden in den weiteren Beiträgen zu den einzelnen Punkten noch Stellung nehmen.

 
  
MPphoto
 

  Derek Roland Clark, on behalf of the IND/DEM Group. – Mr President, the Lisbon Treaty was dismissed by the legitimate Irish referendum, so of course you need a big programme to divert attention. Hence this new package. Well, it is not really new. It is a rehash of earlier proposals. But it is big. It has EU legislation, social dialogue, cooperation, funding, partnership, dialogue, communication... and that is just one page.

Allow me to focus on funding. A prosperous economy will provide the funds, but you have lumbered yourselves with the euro, where the ECB’s interest rate is trying to cover such diverse economies. One size fits all, some say. Actually it is one size that fits no one.

In the UK the Bank of England cannot get it right for all our regions. Indeed, the weekend papers remarked that the economic North-South divide in the UK is now greater than ever before.

The EU is protectionist. You are afraid of globalisation. Do not fight it. Do not combat it. Join it. Join the world market of an ever-growing population. Encourage enterprise by slashing red tape. Call a halt to the never-ending stream of directives and regulations which only hinder business. Accept the rest of the world on even terms and the European economy will increase, bringing the greatest social package of all: more and better jobs.

In conclusion, one notes that it falls to the French presidency to kick-start this venture, but will they? According to EurActiv on 3 July, the Commission and the French presidency have both declared social policy a priority in 2008. But if we read the Deutsche Welle of 2 July, French President Nicolas Sarkozy has made it clear that social policy will not be a top priority. Issues like immigration, climate change and energy will take centre stage.

So which statement do you believe? For my part I think the French will do as they always do and look after themselves. For that I congratulate them. I wish my government did the same.

 
  
MPphoto
 

  Carl Lang (NI). - Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Ministre, c'est de coutume dans cette assemblée de nous gargariser de mots du domaine social. Malheureusement, le modèle social européen n'est plus qu'un mythe, car la réalité sociale dans notre pays, la France, en particulier et dans ma région, Nord-Pas-de-Calais, tout particulièrement, c'est un état de régression sociale, d'angoisse sociale, de précarité sociale, de chômage de masse et de dénatalité, elle-aussi, tout à fait inquiétante et massive.

Nous raisonnons comme si le modèle social des années soixante existait toujours, c'est-à-dire, un modèle de financement social basé sur le plein emploi et s'appuyant sur une population active nombreuse. Or, depuis trente ans, nous avons à faire à un chômage de masse et nous subissons une dénatalité considérable, entraînant à terme, en passant du baby boom au papy boom, un état de choc de financement de notre système de retraite.

Cessons de considérer que nous devons défendre le modèle social européen, mais préparons-nous à réorganiser le modèle social européen et, compte tenu de l'analyse économique et historique que nous faisons, cela doit s'appliquer à partir de deux notions: premièrement, la mise en place d'une politique familiale de reconquête de la natalité, faute de quoi, nous serons incapables, dans les décennies qui viennent, de financer notre système de retraites et, deuxièmement, la mise en œuvre d'une politique de reconquête du marché intérieur et de retour à l'emploi.

Pour reconquérir le marché intérieur au sein de l'Union européenne nous devrons réindustrialiser et malheureusement, si nous continuons à nous soumettre au dogme, quasi religieux, du libre-échange et du libéralisme sauvage, nous ne pourrons pas faire ce qui est nécessaire afin que nos entreprises soient capables d'être compétitives dans notre propre marché intérieur.

Voilà pourquoi c'est autour de cette notion de préférence nationale et communautaire et de protection nationale et communautaire que nous devrons axer, à l'avenir, notre engagement et notre exigence de reconquête sociale.

 
  
MPphoto
 

  Thomas Mann (PPE-DE). - Herr Präsident! Die Lissabon-Strategie für Wachstum und Beschäftigung hat zu mehr und besseren Arbeitsplätzen beigetragen – ein Erfolg, der in Frage gestellt wird von denen, die sich nur schwer zurechtfinden im Europa der Veränderung, des outsourcing, der Rationalisierung, der Übernahme von Unternehmen. Wer sich persönlich als jederzeit austauschbar empfindet, für den ist der Exportboom unserer Wirtschaft weit weg. Als eine der Gegenmaßnahmen brauchen wir eine in sich stimmige neue Sozialstrategie. Das vorliegende Paket aber ist so umfangreich, dass es nicht möglich ist, es bis 2009 umzusetzen. Das schwächt die Glaubwürdigkeit des eigentlich positiven Ansatzes.

Herr Kommissar Špidla, es kann nicht um Aktionismus gehen. Es geht um Nachhaltigkeit. Es kann aber auch nicht um das gehen, was Herr Schulz gerade zelebriert hat, nämlich Wahlkampf pur. Aber er hat ja schon den Saal verlassen. Wir tragen mit Verantwortung dafür, dass Menschen nicht ausgegrenzt werden, dass sie sich nicht in Parallelgesellschaften oder Scheinwelten zurückziehen. Es fängt schon in den Schulen an: Die erschreckend hohe Zahl der Schulabbrecher muss deutlich verringert werden, damit sich die Schere zwischen Nichtqualifizierten und Qualifizierten nicht noch weiter öffnet. Also brauchen wir motivierenden Unterricht. Von früh an müssen Fähigkeiten und Talente gefördert werden – eine Investition, die sich in jedem Fall lohnt. Unser Konzept des lebenslangen Lernens bringt dann den europäischen Mehrwert, den Herr Schulz vorhin vermisst hat. Auch durch unsere Bildungsprogramme Sokrates, Leonardo und Erasmus, die dringend auf die berufliche Welt abzustimmen sind. Dafür muss der Schulterschluss mit den KMU gelingen. Die kleinen und mittelständischen Unternehmen haben die meisten Arbeitsplätze, sie haben die Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen. Aber Sie müssen auch daran arbeiten, dass sie nicht aufhören, in Fortbildung und Weiterbildung zu investieren. Sonst gehen uns die innovationen aus.

Eine Ressource liegt immer noch sträflich brach: die älteren Arbeitnehmer. Ihr Schatz an Erfahrung, Kreativität und Belastbarkeit muss endlich genutzt werden können. Noch stehen sie hier weit abgeschlagen am Ende der demografischen Arbeitsstatistiken.

Letztlich muss der Zusammenhalt der Gesellschaft gestärkt werden. So brauchen wir beim europäischen Betriebsrat einen tragfähigen Kompromiss zwischen den Sozialpartnern. Wir werden im Ausschuss für Beschäftigung unseren Beitrag dazu leisten. Wir brauchen auch den Ausgleich zwischen den Regionen, und dafür liefern wir den Europäischen Sozialfonds, den Regionalfonds, den Globalisierungsfonds. Aber wir halten nach wie vor einen Bereich für höchst kritisch, nämlich das Thema Nichtdiskriminierung. Wir lehnen als EVP-Fraktion die horizontale Richtlinie ab. Die ohnehin herrschende Rechtsunsicherheit wird weiter zunehmen, die nationalen Gestaltungsmöglichkeiten werden weiter eingeschränkt. Damit die Sozialagenda insgesamt gelingt, müssen unsere Mitgliedstaaten die Hauptzuständigen bleiben. Auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene ist effizienter zu koordinieren und zu kommunizieren, und bewährte Praktiken müssen endlich nicht nur angeschaut oder hinterfragt werden, sondern auch einmal übernommen werden. Dann ist die Chance groß, dass der angestrebte und notwendige soziale und wirtschaftliche Wandel gelingt und die Idee des sozialen Europa lebendig wird.

 
  
  

PRESIDÊNCIA: MANUEL ANTÓNIO DOS SANTOS
Vice-Presidente

 
  
MPphoto
 

  Harlem Désir (PSE). - Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Monsieur le Président en exercice du Conseil, chers collègues, ce nouvel agenda social arrive tard et il est une réponse faible face à la précarité, aux inégalités, aux effets de la crise économique qui frappent aujourd'hui les salariés et nombre de nos concitoyens en Europe.

Plus de 70 millions de personnes frappées par la pauvreté, même là où le chômage baisse, la précarité et les contrats atypiques qui se développent, il y a effectivement besoin d'un socle social fort, d'une Europe qui protège. C'est un des thèmes de la présidence française de l'Union européenne. Et vous nous avez dit, Monsieur le Ministre, que l'année 2008 devait être l'année du retour, de la relance de l'Europe sociale. Malheureusement, votre présidence n'a pas fait de la question de la dimension sociale une des quatre priorités de sa présidence. Nous sommes aujourd'hui en fin de mandat de la Commission européenne et nous avons des propositions, dont certaines, il faut reconnaître, répondent enfin à des demandes du Parlement européen, et en particulier de notre groupe: une véritable directive contre les discriminations qui concerne tous les champs et pas simplement le handicap; la mise à l'ordre du jour − enfin − du renforcement, de la révision de la directive sur les comités d'entreprises européens, des dispositions pour assurer que nos principes et la législation déjà existante en matière d'égalité salariale hommes et femmes seront véritablement appliqués dans les États membres.

Mais que de manques, que de lacunes, dans ce nouvel agenda social! Et j'en mentionnerai principalement deux. L'un, c'est la réponse aux arrêts récents de la Cour de justice – Laval, Rüffert, Viking – qui ont mis en cause la lutte contre le dumping social au sein de l'Union européenne. Nous pensons qu'il ne suffit pas, comme le propose la communication de la Commission, de dire que la Commission va fournir des éclairages juridiques, des clauses d'interprétation concernant cette directive, mais qu'il faut prendre acte du fait – et nous avons organisé au sein de ce Parlement des auditions sous l'égide de la commission de l'emploi et des affaires sociales – qu'il y a des failles dans la directive et qu'il faut que la législation de l'Union fasse clairement apparaître, à la faveur d'une révision de la directive sur le détachement des travailleurs, qu'en aucun cas les libertés économiques de l'Union, la liberté d'établissement des entreprises, ne peuvent jouer contre les droits fondamentaux des travailleurs, contre leur droit à la négociation collective, contre leurs droits salariaux, contre leur droit de grève qui leur permet, si cela est nécessaire, de défendre leurs intérêts.

Nous demandons donc qu'une révision de cette directive soit mise à l'ordre du jour et que soit établie une clause de sauvegarde sociale qui garantisse qu'aucune directive à l'avenir, qu'aucune politique de l'Union européenne, qu'aucun des principes du traité, ne pourront être utilisés aux dépens des droits des travailleurs; que jamais plus, comme nous l'avions vu dans la version initiale de la directive services, c'est-à-dire la version Bolkestein, au travers du principe du pays d'origine, on ne puisse mettre en cause le respect des droits des travailleurs là où il est plus élevé dans un pays que dans un autre de l'Union.

Deuxièmement, vous nous avez dit, Monsieur Bertrand, que les services sociaux d'intérêt général, que les missions d'intérêt général, devaient être promus pour l'équilibre de notre modèle social. Il n'y a aucune proposition de directive sur les services d'intérêt économique général. On ne pourra pas protéger correctement les services sociaux d'intérêt général, mettre en œuvre les dispositions de l'article 14 du traité de Lisbonne, qui prévoient la possibilité d'adopter une disposition, si le Conseil n'adresse pas une demande à la Commission et si la Commission n'utilise pas son droit d'initiative pour qu'enfin nous puissions débattre d'un cadre juridique qui protège les missions de service public, qui garantisse l'autonomie des collectivités locales, notamment pour leurs services publics locaux, et qui nous assure que, désormais, les arrêts de la Cour de justice ne mettront pas en cause cet élément fondamental du modèle social européen et que les citoyens n'auront pas le sentiment, effectivement, comme le disait M. Schulz, que l'Europe joue contre leur modèle social, mais au contraire que la Commission et les institutions européennes protègent leur modèle social.

 
  
MPphoto
 

  Bernard Lehideux (ALDE). - Monsieur le Président, même si la Commission s'est prêtée à un habile exercice de communication en présentant, en paquets a-t-on dit, des textes de nature et de qualité très inégales, elle a enfin utilisé son droit d'initiative sur des sujets importants et va dans la bonne direction et il faut s'en réjouir.

La balle est donc désormais dans notre camp et peut-être surtout dans celui du Conseil. Chacun sait que le Parlement sera exigeant et cherchera à élaborer des textes novateurs, répondant aux besoins des citoyens européens. En sera-t-il de même du Conseil? Nous savons que l'on peut en douter. J'espère qu'ils vous entendront, Monsieur le Ministre.

Les effets d'annonce qui accouchent de textes ambigus et non contraignants décrédibilisent gravement notre action. Prenons trois sujets parmi beaucoup d'autres.

Depuis longtemps, je fais partie de ceux qui demandent une directive globale pour lutter contre toutes les formes de discrimination. Nous devrons nous appuyer, pour cela, sur le rapport Lynne de mai 2008, beaucoup plus ambitieux que la proposition de la Commission.

Deuxième exemple: les comités d'entreprise. Nous serons attentifs à ce que le texte clarifie leurs compétences transnationales. La consultation des partenaires sociaux est en effet de plus en plus cruciale en cas de restructurations dans les entreprises intervenant dans plusieurs pays de l'Union. Nous veillerons ce que la consultation des salariés puisse intervenir en amont des restructurations et que les comités d'entreprise disposent des moyens de se prononcer sur des questions souvent très techniques.

Troisième exemple: les services sociaux d'intérêt général. Nous avons assez perdu de temps dans ce domaine. Les opérateurs sont dans le flou. L'incertitude juridique est maximale et nuit à la qualité de services qui sont absolument nécessaires à la cohésion de nos sociétés. Pourtant, nous nous apprêtons à perdre une année supplémentaire. Ceci n'est pas responsable.

Voilà qui montre, à mes yeux, que le travail de la Commission, qui paraît large et balayant beaucoup de domaines d'action, est insuffisant parce qu'il laisse volontairement de côté des points essentiels.

Je conclus avec une exigence: le paquet social ne doit être qu'une étape. Je suis convaincu que la méthode ouverte de coordination a atteint ses limites dans un certain nombre de domaines. Nous devons décider d'aller vers davantage de coopération mais aussi vers davantage d'harmonisation, dès que cela est possible.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (UEN). - Panie Przewodniczący! Przedstawiciel Rady apelował: „Więcej Europy socjalnej!” Odpowiem Panu Ministrowi: więcej zdrowego rozsądku! To lepsze. Unia Europejska może oczywiście wiele proponować, ale podkreślajmy, że polityka społeczna to obszar suwerennej decyzji poszczególnych krajów członkowskich. Reasumując: mniej retoryki, a więcej konkretów!

Unia Europejska proponuje aż 19 interesujących inicjatyw, z czego tylko 3 są propozycjami legislacyjnymi. Być może najważniejsza z nich, ta o transgranicznych usługach medycznych, dzisiaj nie będzie dyskutowana. Bardzo tego żałuję i szkoda, że na tę debatę będziemy musieli czekać, aż francuski minister zdrowia pojawi się na naszym posiedzeniu. Kończąc, warto podkreślić, że kraje członkowskie Unii Europejskiej przeznaczają aż 27% PKB na politykę społeczną, a USA 15%. Tylko pytanie, czy te środki są dobrze wydatkowane.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Schroedter (Verts/ALE). - Herr Präsident, sehr geehrter Herr Kommissar, sehr geehrter Herr Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen! Erst das Nein in Irland, der Sieg der Gegner des gemeinsamen Europas, scheint die Kommission wach gerüttelt zu haben. Längst hatte die Kommission sich nämlich mit ihrer neoliberalen Politik von den Interessen der Bürgerinnen und Bürger in der Union entfernt. Die Forderung nach einem sozialeren Europa steht längst auf der Tagesordnung.

Es ist einfach peinlich, wenn dann am Ende der Amtsperiode die Versäumnisse der letzten Jahre endlich auf den Tisch gelegt werden. Ich finde es auch dreist, wenn das Ganze dann auch noch unter dem vollmundigen Titel einer erneuerten Sozialagenda verkauft wird. Die Dossiers vom Juli sind längst überfällig. Schaut man in den Inhalt, scheint die Kommission aber noch immer nicht gelernt zu haben. Bis auf zwei Ausnahmen ist darin nichts von Solidarität, Chancengleichheit, sozialem Ausgleich und Partizipation zu entdecken. Im Gegenteil, überwiegend findet sich auch dort die neoliberale Grundeinstellung wieder.

Die Kommission fordert mehr Mobilität von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Gleichzeitig strengt sie Gerichtsurteile an, in denen der Schutz entsandter Arbeitnehmer abgebaut wird. Im Nachhinein sagt sie: In einem Forum lösen wir das Problem! Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer brauchen aber Schutz und nicht ein Forum! Glauben Sie wirklich, dass es denen, die täglich auf Lohn verzichten, hilft, wenn sie ihre Probleme erst in einem Forum diskutieren wollen? Auch bringt die seit neun Jahren überfällige Revision der Betriebsräte-Richtlinie nicht das, was Sie versprechen Herr Kommissar! Da muss das Parlament nämlich erheblich nachbessern. Zum Beispiel fehlen Sanktionsmechanismen.

Aber gehen wir weiter zum Thema Solidarität. Die Gesundheits-Richtlinie öffnet entgegen der Kritik die Tür für mehr Marktfähigkeit der Gesundheitsdienstleistungen und greift damit in die Solidaritätssysteme der Mitgliedstaaten ein. Sie gefährdet die Solidarität, statt sie zu unterstützen. Es gibt nur wenige Dossiers des Pakets, welche die von den Bürgerinnen und Bürgern gewünschte fortschrittliche Politik in Bezug auf das soziale Europa wirklich symbolisieren. Ich möchte da ganz besonders die neue Richtlinie gegen Diskriminierung außerhalb von Beruf und Beschäftigung nennen. Allerdings war die auch seit 2004 angekündigt. Nur auf Druck des Parlaments hat die Kommission sie endlich vorgelegt. Es wird auch hier ganz deutlich sein, dass das Parlament diese Richtlinie in der Mehrheit tragen wird. Sie muss allerdings an vielen Stellen auch verbessert werden, besonders in Bezug auf die Rechte der behinderten Menschen.

Insgesamt ist der Name „Sozialpaket” einfach eine Täuschung. Die soziale Bilanz der Kommission ist aus meiner Sicht ein Armutszeugnis.

 
  
MPphoto
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης (GUE/NGL). - Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, τα τελευταία χρόνια η πολιτική σας, ο φονταμενταλισμός της αγοράς, έχει αυξήσει επικίνδυνα τις ανισότητες και έχει συρρικνώσει το κοινωνικό κράτος.

Το πακέτο που μας παρουσιάσατε με παχιά λόγια είναι ένα αδειανό πουκάμισο. Από τις 19 προτάσεις μόνον τρεις έχουν νομοθετικό χαρακτήρα και μία από αυτές, η πρόταση για τις διασυνοριακές υπηρεσίες υγείας, φέρνει τον Bolkenstein από την πίσω πόρτα γιατί υιοθετεί νεοφιλελεύθερες συνταγές.

Την ώρα που μας λέτε παχιά λόγια για να παρουσιάσετε ένα άδειο πουκάμισο, η κυβέρνηση Σαρκοζί έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στο Συμβούλιο για να περάσει μια άθλια οδηγία για τον χρόνο εργασίας που συνιστά μεγάλη κοινωνική οπισθοδρόμηση.

Αντί να μας λέτε λοιπόν παχιά λόγια προσπαθώντας να διασκεδάσετε τις εντυπώσεις εν όψει Eυρωεκλογών, αμήχανοι μετά το "όχι" των Ιρλανδών, καλόν είναι να παρουσιάσετε συγκεκριμένα μέτρα και να διαθέσετε και πόρους από τον κοινοτικό προϋπολογισμό.

Και μια κουβέντα για τον κύριο Schulz, αν με ακούει. Είναι αλήθεια ότι οι κυβερνήσεις της Δεξιάς έχουν συμβάλει πολύ στην κατεδάφιση του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Σε μερικές χώρες όμως, κύριε Schulz, όπως στη χώρα σας, τη Γερμανία, ή την Ολλανδία ή την Αυστρία το κάνανε μαζί με τους Σοσιαλδημοκράτες.

 
  
MPphoto
 

  Hanne Dahl (IND/DEM). - Hr. formand! Jeg vil gerne bruge min taletid i dag til at fokusere på den sundhedspolitiske dagsorden. Det foreliggende forslag til direktiv om patienters rettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsrettigheder er forbedret væsentligt i forhold til det oprindelige forslag. Men desværre er der ikke ændret ved den grundlæggende præmis for alt, hvad der hører hjemme under det indre marked. Hensynet til det frie marked vinder altid over hensynet til mennesket.

Vi ønsker alle - det siger sig selv - at kunne få den bedst mulige behandling hurtigst muligt, hvis vi bliver alvorligt syge. Desværre sikrer direktivet ikke på nogen måde dette. Det sikrer, at de bedst stillede patienter fra de bedst stillede lande i EU får den bedst mulige behandling. Det indebærer en stor risiko for en opdeling af patienter i en A- og en B-gruppe. De ressourcestærke patienter vil have mulighed for at søge den optimale behandling i andre lande, hvorimod dem uden midler og kræfter ikke vil have denne mulighed.

Direktivet sikrer retten til behandling i et andet land til den pris, behandlingen ville have kostet i ens hjemland. Hermed indbygges der også en risiko for A- og B-lande. Prisen på den samme behandling vil naturligvis variere fra land til land. Det foreliggende direktiv lader markedets betingelser gælde, men risikoen er stor. Når markedet regerer, bliver taberne altid dem, der ikke kan klare sig på markedets betingelser.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI). - Herr Präsident! Auf ständig neue Teuerungswellen und steigende Armut ist eine Reaktion auf europäischer Ebene meines Erachtens nach längst überfällig. Der neue Entwurf für ein europaweites Sozialpaket geht ansatzweise und erfreulicherweise ja auch in die richtige Richtung. Zu begrüßen ist etwa, dass man den Zugang zur Gesundheitsversorgung in anderen europäischen Ländern erleichtern will. De facto werden beispielsweise Urlaubsgäste heute oft allzu schamlos mit horrenden Arztrechnungen ausgenutzt, die ihnen bei der Rückkehr nicht oder nur teilweise erstattet werden. Umgekehrt werden zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten Millionen Euro geschuldet – reine Willenserklärungen reichen da nicht aus.

Auch reicht es nicht aus, sich etwa bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf an die Fahne zu heften. Damit sich wieder mehr Menschen Kinder leisten können, ist es notwendig, sich gegen das Lohn- und Sozialdumping zu wenden, was leider Gottes weitgehend unterlassen wird. Es kann nicht angehen, dass öffentliche Aufträge einerseits EU-weit ausgeschrieben werden müssen und dann die an die Vergabe verknüpfte Zahlung des tariflichen Mindestlohns vom EuGH als nicht mit der Entsende- und Dienstleistungsrichtlinie vereinbar aufgehoben wird. Da zeigt die EU ihr wahres Gesicht als reine Wirtschaftsgemeinschaft, welche die sozial Schwachen mit Peanuts und leeren Worten abspeist.

Mit leeren Phrasen lassen sich die EU-Bürger nicht länger ruhigstellen und können der Geburtenrückgang und die steigende Armut nicht abgefangen werden. Papier ist vielleicht geduldig – die Bürger sind es zweifellos nicht mehr.

 
  
MPphoto
 

  Philip Bushill-Matthews (PPE-DE). - Mr President, let me start by thanking Martin Schulz for reminding everybody that the centre-right is the largest grouping in this Parliament, that the centre-right has the largest number of Commissioners and, indeed, that the centre-right has the largest number of governments in the EU Member States. I would remind him in turn that there is a reason for that: the reason is that it is what the people have decided. The people have decided this because they have recognised the growing gulf between the rhetoric of the left and the reality, and they have rejected it. I would also remind him, as a good democrat, to remember that the people are, of course, always right.

Turning to the social package in general, on our side we welcome the thoughtful comments of the Commissioner and his initiative regarding the revised Social Agenda, in particular the theme which reminds all of us that the EU is about people, about giving people more and better opportunities, and in particular equipping and empowering them to cope with the challenge of change.

I would just like to pick up three points very briefly from the excellent contribution from my colleague, Joseph Daul. One is the important role here of the Member States, of subsidiarity. Many Member States have different approaches, but all of them should take heart from the themes and the direction that he has outlined.

The second point is about the importance of jobs. Harlem Désir talked very appropriately about the rights of workers. We respect the importance of the rights of workers, but my political group would also highlight the rights of non-workers – those people who currently do not have a job, who have been frozen out of the job market for whatever reason, and who want to have a job. They are increasingly important, especially in these difficult times of global credit crunch where unemployment is likely to get worse before it gets better. So we have to make certain that everything that we do helps the creation of jobs and helps more individuals into those jobs.

The third point concerns small and medium-sized enterprises (SMEs), which he also mentions. I noted in yesterday’s Financial Times that there was a reference to the agreement within the UK regarding temporary workers, and the SMEs said that they had not even been consulted about that. The point I would make is not a UK point, but there is a genuine problem – and I say this to the Commissioner – of really involving SMEs in the consultation process, because SMEs are not only the largest number of employers but they also have the largest number of employees. We know from the problem of referenda – on the Lisbon Treaty, for example – that if you try to impose something from the top, it does not work: you have to connect with the people, and more people work for SMEs.

Finally, concerning European works councils – to which both the Commissioner and the President-in-Office have referred, and on which I am rapporteur – certainly my political group will recognise the reality that there has been welcome agreement from the social partners. I personally do not like the agreement very much, but I absolutely welcome the fact that there is an agreement and I believe we in Parliament should try to build on that, as we will also try to build on the agreement regarding working time and temporary workers; we wish to move fast, because we want to deliver real social progress rather than just make pretty political speeches with an eye to the next election.

 
  
MPphoto
 

  Magda Kósáné Kovács (PSE). - Köszönöm, elnök úr! A szociális csomag előzetes bizottsági bejelentése reménnyel töltötte el a szociális kérdések megoldásáért felelősséget érző szociáldemokrata pártokat és polgárokat. A felhalmozott adósságok és a frissen felvetett kérdések sora ugyanis már-már megdöbbentő képet rajzolt arról, hogy erőfeszítéseik ellenére milyen kevésre jutottunk, és mennyi a meg nem oldott probléma. Tény, hogy az utóbbi másfél évtized gazdasági növekedése nem szüntette meg a szakadékot a gazdagok és szegények között, sőt, elmélyítette azt. A szegénység rivalizálása pedig új dimenziót kapott. Minden országnak vannak szegényei, és az egyes tagországokban a szegénység mértéke és minősége különböző, de tudjuk, hogy egyformán fáj. Akármennyi fog elkészülni a szociális ütemtervben előre jelzett másfél tucat dokumentumból, az európai polgároknak az Unióval való azonosulását csak az tudja erősíteni, ami konkrét és kézzelfogható, és a rivalizáló szegénység egymásnak feszülése helyett a közös felemelkedés lehetőségét kínálja.

Öröm a számomra, hogy a Tanács, illetve az Európai Parlament több felhívása nyomán a Bizottság állapotfelmérést készített a romák helyzetéről, és az őket érintő gyakorlatokról. Sajnos azonban nem vázolja fel egy hosszú távú romapolitika kereteit. Kérdés az is, hogy ez a dokumentum buzdít-e eléggé konkrét cselekvésre, kilátásba helyezi-e a pontos értékelést, vagy a kívánatos gyakorlattól eltérő tagországi lépések elmaradását. Úgy érzem, a kellő határozottság hiányzik.

A másik öröm a diszkriminációs irányelv nekünk. A Parlament és a Bizottság is megosztott volt abban, hogy a megkülönböztetés tilalmát átfogó irányelvben kell leszabályozni, és a szociális-liberális álláspontnak megfelelően végül nem rangsoroltuk a diszkriminált csoportokat. Várhatóan az irányelv is lehetővé teszi majd a sokszorosan veszélyeztetett személyek és csoportok átfogó védelmét. Nagyon nagy szükség van erre, mert a gyűlöletkeltők, a rasszisták, a csupán az érdemeseknek juttatni akarók a rivalizáló szegények között is támogatókra találhatnak. A választóknak mindig igazuk van, de populizmussal meg lehet őket téveszteni. Köszönöm.

 
  
MPphoto
 

  Gérard Deprez (ALDE). - Monsieur le Président, Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Commissaire, chers collègues, en tant que membre et président accessoirement de la commission des libertés publiques, je me limiterai à la proposition de directive antidiscrimination.

Je commencerai, Monsieur le Commissaire, par vous féliciter pour avoir réussi finalement à faire adopter par la Commission une proposition de directive qui vise à lutter contre les discriminations basées sur la religion, les convictions, le handicap, l'âge et l'orientation sexuelle. Jusqu'il y a peu de temps, vous le savez, nous avons craint – nous étions inquiets et nous l'avons fait savoir – que vous ne vous limitiez à une mini-directive, qui n'aurait visé que les discriminations basées sur l'âge et le handicap.

Par ailleurs, je ne vous surprendrai pas en disant que je regrette que, sur une matière aussi fondamentale, notre Parlement ne soit que "consulté", mais j'ai cru percevoir une ouverture de la présidence à l'égard des propositions ou des suggestions qui seraient formulées par le Parlement européen. Nous allons donc nous mettre directement au travail, Monsieur le Commissaire, et je vois personnellement trois aspects du texte que nous allons tenter d'améliorer.

D'abord faire un effort de précision en ce qui concerne certains concepts ou les limites entre certains concepts. Je vise notamment la zone dite des différences de traitement objectivement fondées. Il est clair que je ne les conteste pas mais il ne faut pas que ces différences de traitement objectivement fondées se transforment de manière directe ou indirecte en discrimination. Cela arrive vite.

Deuxièmement, il ne faut pas non plus que la directive soit vidée de sa substance par le recours intempestif à des concepts tels que ceux de sécurité publique ou d'ordre public, comme cela me semble, par exemple, être le cas actuellement dans un grand pays du Sud de l'Union européenne que je ne citerai pas.

Troisièmement, faire un effort en matière de sanctions. Quand vous écrivez dans l'article 4 "Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en exécution de la présente directive", Monsieur le Commissaire, on ne va pas très loin.

Bref, j'espère que cette directive, qui suscite tant d'espoirs, ne se révèlera pas, à l'expérience, une vraie grande mini-directive, généreuse dans les principes mais très vague dans son dispositif.

 
  
MPphoto
 

  Wojciech Roszkowski (UEN). - Panie Przewodniczący! Wzrost gospodarczy powinien służyć poprawie położenia materialnego społeczeństw. Jeśli jednak postawimy na pierwszym miejscu wygodę i bezpieczeństwo społeczne, możemy zapomnieć o tym, że społeczny model gospodarki oznacza w praktyce biurokratyzację. Jeśli zapomnimy przy tym także, że najpewniejszą podstawą polityki społecznej jest wzrost gospodarczy, możemy zagubić się w pięknie brzmiących sloganach, które nie będą miały związku z rzeczywistością, a mogą ponadto, tak jak zapisy o niedysryminacji, gwałcić zasady subsydialności i zdrowego rozsądku.

Jak wyjść z tego błędnego koła? Odnowiona agenda społeczna daje tylko częściową odpowiedź na to wyzwanie. Zbyt wiele jest tam mowy o prawach i przywilejach, a za mało o tym, że nie można ich zaspokoić bez dobrze zorganizowanego wysiłku i odpowiedzialności za efekt ekonomiczny na każdym szczeblu. Od każdego wedle jego możliwości, a każdemu wedle jego potrzeb. To jest utopia, która musi wytworzyć deficyt dóbr i usług odpowiedniej jakości.

 
  
MPphoto
 

  Tatjana Ždanoka (Verts/ALE). - Mr President, following on from my colleagues I would like to speak about the fight against discrimination. First of all I would like to thank the Commission for its courage in coming with a horizontal approach in the draft directive on equal treatment outside the workplace. We have to take into account that some Member States keep blocking the adoption of this necessary document.

Nevertheless, there is room for the European Parliament to make improvements. I do not understand why there is an opt-out for private persons as regards supply of goods and services. The existing Race Directive does not include such an opt-out. Unfortunately, multiple discrimination is also not appropriately addressed in this draft, so I hope that we will all work on this directive further.

 
  
MPphoto
 

  Jacky Hénin (GUE/NGL). - Monsieur le Président, après 51 ans d'existence, les institutions de l'Union découvrent le social. Découverte relative car le social est absent des priorités de la présidence française; découverte dérangeante pour des institutions si proches des milieux d'affaires et qui confondent l'intérêt général des peuples de l'Union avec les intérêts particuliers des marchés financiers; découverte faite sous pression des "non" irlandais, hollandais et français et des multiples mouvements sociaux dans l'Union porteurs de revendications sur les salaires.

Oui, la Commission et la majorité de ce Parlement se voient contraintes d'admettre que l'Union n'est pas seulement peuplée d'actionnaires et de consommateurs, mais aussi de salariés, dont le travail crée la richesse européenne.

Ainsi la Commission se voit contrainte d'exhumer la directive sur les comités européens d'entreprise: l'effort est méritoire mais le contenu est faible. Les comités européens d'entreprise doivent devenir un véritable lieu de démocratie sociale, donnant aux salariés les pouvoirs d'intervention nécessaires sur les choix stratégiques des entreprises.

Oui, l'Europe a besoin, d'urgence, d'une authentique démocratie sociale qui empêche les mauvais coups, comme celui de porter le temps de travail à presque 70 heures par semaine.

Alors, pour les salariés, allons plus vite, beaucoup plus vite.

 
  
MPphoto
 

  Nils Lundgren (IND/DEM). - Herr talman! Under denna session ska vi debattera förnyad social agenda, millenniummål och mycket annat. Om ett par timmar ska vi rösta om kulturprogram, märkning av ekologiska produkter, krav på skatteharmonisering. Över lag allt frågor som unionen bör hålla sig borta från.

Denna politiska maktkoncentration innebär att avståndet mellan styrande och styrda växer. Indignationen stiger bland medborgarna. Etablissemanget tvingas ta till allt hårdare medel för att köra över folkviljan. Det vore långt bättre att ta fram en rapport om vad vi ska mena med begreppet subsidiaritet och ha en grundlig debatt om detta. Det bör vi göra innan vi försöker reglera centralt hur parterna på arbetsmarknaden ska bete sig i 27 mycket olika länder.

I mitt eget land är ilskan stor över att EU och dess domare kan ta sig friheten att kommendera fram en annan ordning på arbetsmarknaden än den som har vuxit fram under betydande nationell endräkt under de senaste 70 åren.

 
  
MPphoto
 

  Jana Bobošíková (NI). - Dámy a pánové, návrh směrnice o provádění zásady rovného zacházení, která zakazuje jakoukoliv formu diskriminace mimo pracoviště, je předpis nadbytečný, který bychom vůbec neměli projednávat. Upozorňuji, že diskriminaci už v tuto chvíli zakazují tři unijní směrnice, Listina základních práv a svobod OSN, Listina základních práv EU a Úmluva OSN o ochraně práv zdravotně postižených osob. Rovné zacházení upravuje i Amsterodamská smlouva a Lisabonská strategie.

Upozorňuji rovněž, že směrnice požaduje dvě velmi nebezpečné věci. Požaduje pozitivní diskriminaci a požaduje princip přenesení důkazního břemene ze strany žalující na stranu žalovanou. To je v rozporu s evropskými právními tradicemi a může to přinést nespravedlnosti a nové křivdy.

Dámy a pánové, jsem přesvědčena, že Evropská unie je zatím stále demokratický a civilizačně kulturní prostor, ve kterém se člověk se skutečnými schopnostmi skutečně prosadí, a prostor, který podává pomocnou ruku slabším. Lidské schopnosti vrozené přírodou a rozvíjené vzděláním jsou ale individuální a u každého člověka jiné, tudíž logicky nerovné. Pokud se nerovnosti tohoto typu pokoušíme odstraňovat předpisy, pak arogantně přehlížíme kulturní odlišnosti a zasahujeme do přirozeného vývoje společnosti, a co je nejhorší, stavíme rovnost výš než svobodu volby. Proto by směrnice o rovném zacházení neměla vůbec vzniknout.

 
  
MPphoto
 

  Juan Andrés Naranjo Escobar (PPE-DE). - Señor Presidente, señor Comisario, señor Presidente del Consejo, Señorías, este paquete social sólo podrá fructificar y ser eficaz si somos capaces de consensuar lo esencial en las iniciativas claves. Es evidente que el desempleo es el mayor de todos los males sociales que hay que combatir, es lo que más desestabiliza a una sociedad y el origen de otros males subordinados. Por eso, la mejor política social es la que ayuda a crear empleo.

Debemos huir del falso dilema entre solidaridad y competitividad, porque no son realidades incompatibles. Pero, para hacer una política social sana y eficaz y erradicar la pobreza, necesitamos crecimiento y estabilidad. Por eso, nuestro modelo social necesita adaptarse a la nueva realidad. La globalización también trae oportunidades y el que se adapta gana, y los que no, pierden.

Europa no se enfrenta a una crisis clásica de crecimiento, ni a unos problemas coyunturales, sino a cambios profundos y de nuestro acierto hoy en tomar buenas decisiones dependerá el bienestar de futuras generaciones. El envejecimiento y el declive demográfico ya han llegado a Europa, no son una amenaza sino una realidad, cerrar los ojos no sirve de nada.

¿Cuál son nuestras respuestas a día de hoy a sus muchas consecuencias? Muy pocas. Por ejemplo, no tenemos instrumentos ni alicientes para hacer posible una jubilación flexible y programada, que permita elegir a los ciudadanos trabajar más allá de la edad media de salida del mercado de trabajo. Alcanzar un nivel homogéneo de protección contra la discriminación y la exclusión es esencial, pero la proliferación de legislación europea no garantiza la erradicación de la discriminación; por ello hay que trabajar desde la escuela para erradicar estas malas prácticas sociales.

El fracaso y el abandono escolar son un drama en nuestros días y pueden ser una tragedia para el mañana. En este terreno nos jugamos mucho; y es aquí donde tenemos que poner inteligencia y valor añadido de la Unión para parar y poner fin a esta situación.

En definitiva, Señorías, no necesitamos renunciar a nuestro modelo social, sino renovarlo con mayor flexibilidad, mayor movilidad y mayor seguridad para que no deje en el camino a los más desprotegidos.

 
  
MPphoto
 

  Stephen Hughes (PSE). - Mr President, I would like to thank Commissioner Špidla for the fact that we have a social package at all because, as I have said many times before, his task in the Barroso Commission cannot be easy.

The package itself actually illustrates the tensions inside the Barroso Commission, between those, on the one hand, who want to stick to the neoliberal agenda come hell or high water, and those on the other who see an urgent need to make Europe matter to its citizens.

Our people need to be assured that Europe is part of the solution, and not part of the problem, when it comes to tackling the issues raised by globalisation, demographic change, climate change and other global challenges.

If that is what we need to do, I am sad to say that this package simply is not up to the task. It is a grudging package of too little, too late. Even the good elements are spoiled by the knowledge of just how grudgingly they were included. The horizontal directive to combat discrimination is a good example. It is in the package, but we all know just how bitterly President Barroso opposed its inclusion, right up to the 11th hour.

The European works council directive proposal is another example. The content is extremely weak when compared to the earlier communication from the Commission to the social partners. I think that the neoliberal forces in the Commission and their allies here need to wake up and recognise the reality we face. Many millions of our citizens are living in fear, poverty and exclusion, and more and more have joined them during the Barroso years.

All in all, I see this as a belated attempt by President Barroso to persuade the Left here that he has a social conscience, and that he is worthy of support for a second term as Commission President.

Well I am not fooled, and many of my colleagues are not fooled either. As I have said, it is much too little and much too late – much too late, in fact, to guarantee safe passage of the sparse worthwhile elements before the election next year.

President Barroso is insulting the intelligence not only of the Left in this House but also of the millions of citizens out there who deserve better.

 
  
MPphoto
 

  Ona Juknevičienė (ALDE). - Mr President, the Commission’s first year report on the European Globalisation Fund states that over 13 000 redundant employees in eight Member States are being helped. 3.7% of available funds have been distributed. Obviously it is very slow.

The Commission’s suggestions are to simplify procedures, broadly promote the programme, spread best experience and expand the duration of assistance, and I welcome these measures. The fund was established to show solidarity with the redundant employees of companies failing due to globalisation. Therefore it is most important that these funds reach real people who need help. They shall not be distributed among intermediaries, trainers or brochure publishers. In one year we will find out what the actual results are. It is not how much money has been distributed, but how many redundant employees found new jobs.

I call on the Commission and Member States to establish proper criteria and benchmarks in order to evaluate the results achieved. We must ensure efficient use of the European budget.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). - Panie Przewodniczący! Chciałabym wyrazić zadowolenie, że odnowiona agenda społeczna zawiera w pakiecie dalszych działań dyrektywę dotyczącą usprawnienia funkcjonowania Europejskich Rad Zakładowych.

Niedawno debatowaliśmy nad problemami, jakie rodzi nieprecyzyjność zapisów dyrektywy, której celem było zapewnienie pracownikom prawa do informacji i konsultacji. Niezwykle istotna jest też dyrektywa dotycząca pracy tymczasowej i zwalczania ubóstwa zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Z nadzieją przyjmuję nacisk, jaki położono na sytuację młodzieży, jej dostęp do edukacji i zdrowia, zapobieganie jej wykluczeniu. Mobilność zawodowa przyszłych pracowników jest ich życiową szansą, ale też szansą dla gospodarki. Podkreślenie ochrony praw pacjenta jest istotną kwestią w dbałości o ochronę zdrowia społeczeństw. Jednakże ważnym jej uzupełnieniem będzie przygotowywana Zielona Księga pracowników sektora opieki zdrowotnej, na którą oczekujemy.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL). - Senhor Presidente, este chamado pacote social limita-se a semear ilusões face à gravidade das desigualdades sociais dos cerca de 80 milhões de pessoas em situação de pobreza, incluindo cada vez mais milhões de trabalhadores com trabalho precário e mal pago e milhões de desempregados, enquanto prosseguem os lucros escandalosos de grupos económicos e financeiros e as deslocalizações de multinacionais.

As verdadeiras causas desta situação foram escamoteadas, ou seja, a persistência nas políticas neoliberais que a proposta de directiva sobre os serviços de saúde quer intensificar, a flexibilidade laboral que as propostas sobre o tempo de trabalho querem agravar, o ataque aos serviços públicos e aos sectores produtivos estratégicos para o desenvolvimento.

Por isso, insistimos num verdadeiro pacote social, que rejeite a nova proposta de directiva sobre o tempo de trabalho, que promova a diminuição da jornada de trabalho sem perda de salários, que revogue o pacto de estabilidade e a liberal Estratégia de Lisboa, que altere os critérios e a falsa autonomia do Banco Central Europeu, que crie, em alternativa, um pacto de emprego e progresso social, que promova o investimento e o apoio às micro e pequenas empresas e aos serviços públicos, e que respeite a dignidade de quem trabalha.

 
  
MPphoto
 

  Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Υπουργέ, "οι άνθρωποι είναι εκείνοι που καθορίζουν την αξία των πραγμάτων" έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, και, γι' αυτό, αν οι άνθρωποι αναλάβουν την ευθύνη για την εκτέλεση αυτού του πακέτου που μας παρουσιάστηκε σήμερα, αν μπορέσουν να συντονίσουν τα παλιά με τα καινούρια μέτρα, τις παλιές προτάσεις με τις καινούριες, τότε πράγματι οι άνθρωποι δεν θα είναι πόροι, αλλά θα είναι παράγοντες δράσης ως εργοδότες, ως εργαζόμενοι, ως άνεργοι, ως επιχειρηματίες, μικροί και μεγάλοι, άνδρες ή γυναίκες, νέοι ή ηλικιωμένοι, χωρίς διακρίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση με σεβασμό της δημοκρατίας και της επικουρικότητας, χωρίς την ξύλινη γλώσσα για το ποιος κυβερνά, αν κυβερνά η Δεξιά ή οι Σοσιαλιστές, όπως ακούστηκε. Έχω δίπλα τον συνάδελφό μου Csaba Őry ο οποίος μου λέει ότι στο κράτος του η Σοσιαλιστική Κυβέρνηση καταπολεμά τις κοινωνικές παροχές.

Έτσι λοιπόν δεν μπορούμε να ρίχνουμε τις ευθύνες στην παγκόσμια κρίση, πρέπει να την δούμε θετικά. Ακόμα και τη δική μας κρίση, τη δημογραφική κρίση, πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο τρόπο και να θυμηθούμε τις παλιές δεσμεύσεις, τις αποφάσεις της Βαρκελώνης για τον συνδυασμό οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, την Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την Οικογένεια, το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία, την κοινή μεταναστευτική πολιτική, την ενίσχυση της κινητικότητας από την εκπαίδευση και κατάρτιση στην κινητικότητα στις θέσεις εργασίας με σεβασμό της διαφορετικότητας, των παραδόσεων, της γλώσσας των μετακινουμένων εργαζομένων, την καταπολέμηση της κοινωνικής διάκρισης, τα δικαιώματα των αδυνάτων, τα δικαιώματα των παιδιών που έχουμε προασπίσει ως Ευρωπαϊκή Ένωση, την καταπολέμηση της φτώχειας, στην οποία θα αφιερώσουμε και ένα έτος, το 2010· πρέπει να ενισχύσουμε την κοινωνική συνοχή, αλλά και τη γεωγραφική συνοχή των περιφερειών μας με μέσα τον διάλογο, την καλή θέληση και τη διαφάνεια στη χρήση των χρηματοδοτικών μηχανισμών.

 
  
MPphoto
 

  Alejandro Cercas (PSE). - Señor Presidente, señor Comisario, señor Ministro, me uno a los colegas que opinan que esta agenda es un paso hacia adelante, pero un paso muy modesto, y que, desde luego, está muy lejos de las necesidades que tenemos hoy en Europa. Por tanto, señor Comisario, lamento decirle que estaba usted en un error cuando afirmaba, hace un momento, que esta agenda despeja las inquietudes de los ciudadanos. Los ciudadanos están inquietos y tienen muy buenas razones para estarlo ante una Unión Europea que no resuelve los problemas básicos que les preocupan cada día.

Tiene la agenda un título grandilocuente, es la agenda para el siglo XXI. Lamentablemente presenta una característica que ya ha sido denunciada: es un compromiso interno con las contradicciones que tenemos en Europa, con los que queremos más Europa y con los que quieren que haya menos Europa, y es, por tanto, un bosque de retóricas y un desierto de contenidos concretos. Sólo tres directivas están siendo glosadas, y bastante críticamente, por parte de la izquierda europea.

¿Son éstas las ambiciones de la Europa para el siglo XXI? Pues no, señor Comisario. Hablar de los problemas sociales no es sólo nuestra ambición. La Unión Europea —no sólo Europa— necesita soluciones y es muy difícil que se alcancen esas soluciones si, como se dice en la agenda, las soluciones tienen que encontrarse a escala nacional. A escala nacional hay unas soluciones y, a escala de la Unión Europea, debe haber otras soluciones, y la construcción del mercado interior debe ir acompañada de unas normas que humanicen, que impidan el dumping social, que ejecuten todas y cada una de las competencias consagradas en los Tratados.

Está bien hablar de los problemas, pero mejor está resolverlos y no crear problemas nuevos con directivas como la del tiempo de trabajo.

Señor Comisario, Europa necesita iniciativas más fuertes; Europa está necesitada de una agenda mucho más beligerante para estar cerca de los ciudadanos, y espero que en las próximas elecciones —y no es una cuestión puramente retórica— los europeos que están pidiendo otras políticas den a los políticos europeos una nueva dimensión más social.

 
  
MPphoto
 

  Sophia in 't Veld (ALDE). - Mr President, I welcome the long-awaited proposal on completion of the anti-discrimination package, which means that we can finally end the hierarchy of rights. A European Union in which some Europeans are more equal than others has failed in its mission.

I completely concur with the wise words of Gérard Deprez: the directive needs substantial improvement. It contains far too many escape clauses, which risk codifying existing discriminatory practices rather than ending them. Family law and public order are, and remain, a national competence, but in practice they are being used – or misused – as a pretext for discrimination, mainly against homosexuals. It is a shame that the Commission seems to be condoning this.

Freedom of religion is a fundamental right and one that I will defend ferociously, but it is an individual right: it is not a collective right for certain groups that entitles them to discriminate and not apply the law.

Finally, I would like to add that, ironically, this package seems to provide a higher level of protection against discrimination on all grounds apart from gender discrimination. The gap between the directive on gender discrimination and this directive will have to be closed.

 
  
MPphoto
 

  Κυριάκος Τριανταφυλλίδης (GUE/NGL). - Κύριε Πρόεδρε, η συζήτηση για το κοινωνικό πακέτο μας αναγκάζει να είμαστε επικριτικοί καθώς, πέρα από τη χρονική συγκυρία η οποία προκαλεί καχυποψία έναντι των προθέσεων του πακέτου, έχουμε έντονες διαφωνίες και με το περιεχόμενο.

Το πακέτο ήρθε σε μια περίοδο με αυξανόμενες αντιδράσεις και λαϊκή δυσαρέσκεια για το κοινωνικό πρόσωπο της Ευρώπης. Και αυτό δεν το λέμε εμείς, αλλά τα ίδια τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την απαισιοδοξία για το μέλλον, που επικρατεί ανάμεσα στους ευρωπαίους πολίτες και ιδιαίτερα τους νέους, ολοένα να αυξάνεται.

Μήπως το πακέτο στοχεύει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών ενόψει Ευρωεκλογών;

Ως Αριστερά δεν μπορούμε να αποδεχθούμε το περιεχόμενο του πακέτου, καθώς οι νομοθετικές του ρυθμίσεις εμβαθύνουν τη φιλελευθεροποίηση της αγοράς, όπως συμβαίνει με την προτεινόμενη οδηγία για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη η οποία είναι βασισμένη στις προηγούμενες προτάσεις Bolkenstein.

Παράλληλα, η πρόταση της Επιτροπής που αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη οδηγεί σε ταξικό διαχωρισμό της υγείας, αφού θα δίνει τη δυνατότητα στους πιο πλούσιους και μορφωμένους να «ψωνίζουν» υγειονομική περίθαλψη εκεί και όπου είναι πιο συμφέρον γι’ αυτούς.

Το ζητούμενο για μια πιο κοινωνική Ευρώπη είναι η ευρύτερη φιλοσοφία και όχι απλά η ανακοίνωση μέτρων που δεν αγγίζουν την ουσία των προβλημάτων και που παραμένουν μέσα στα στενά όρια του χαρακτήρα της Ένωσης σήμερα.

 
  
MPphoto
 

  Anja Weisgerber (PPE-DE). - Herr Präsident! Europa ist mehr als ein Gemeinsamer Markt! Europa ist neben einer Wirtschaft, auch eine Wertegemeinschaft. Ich verstehe Europa als Antwort auf die Globalisierung. In einer globalisierten Welt gibt ein gewisser sozialer Rahmen auf europäischer Ebene den notwendigen Schutz. Das ist die Idee des sozialen Europas, die ich auch unterstütze.

Auf der anderen Seite müssen wir aber auch im internationalen Wettbewerb bestehen. In der Lissabon-Strategie betonen wir unser Ziel, die Union zum wettbewerbsfähigsten wissensbasierten Wirtschaftsrahmen der Welt zu entwickeln. Dabei müssen wir unser Hauptaugenmerk insbesondere auf die kleinen und mittleren Unternehmen richten, denn diese sind die Stütze der wirtschaftlichen Entwicklung.

Wir müssen auch die Frage zulassen: Wie wirken sich Regelungen auf diese Betriebe aus? Die Antidiskriminierungspolitik ist dafür ein gutes Beispiel. Ich bin gegen Diskriminierung, ganz klar. Aber eine umfassende Rahmenrichtlinie ist meiner Meinung nach und nach der Ansicht von weiteren 261 Europaabgeordneten nicht der richtige Weg, vor allem nicht, um die Betroffenen zu schützen. Wir erreichen genau das Gegenteil und bewirken eher eine Ausgrenzung dieser Menschen. Es ist eine große Rechtsunsicherheit entstanden aufseiten der Mitgliedstaaten wie auch aufseiten der europäischen Bürger. Derzeit laufen zahlreiche Vertragsverletzungsverfahren gegen 14 Mitgliedstaaten wegen mangelhafter Umsetzung der bereits bestehenden vier Richtlinien. Wir sollten zunächst das bestehende Recht umsetzen, bevor wir neue Regelungen schaffen. Mit einer neuen Antidiskrimierungs-Rahmenrichtlinie bekommen wir eben nicht die Klarheit, die Kommissar Špidla angekündigt hat.

Die neuen Regelungen werfen viele Fragen auf. Wer kann sich z.B. auf das Merkmal Religion/Weltanschauung berufen – auch Scientology oder rechtsradikale Gruppierungen? Muss nun jedes noch so kleine Restaurant eine Rollstuhlrampe haben, um einen barrierefreien Zugang zu garantieren? Die Richtlinie sieht da zwar bei Unverhältnismäßigkeit der Maßnahme eine Ausnahme vor, aber wer bestimmt diese Maßnahmen, eine mitgliedstaatliche Regelung oder eine Gerichtsentscheidung? Unpräzise, ausufernde Regelungen wie die Rahmenrichtlinie sind nicht praxistauglich, und was das wichtigste ist: Sie helfen den Betroffenen nicht. Das ist nicht die Idee des sozialen Europas. So wird es nicht funktionieren.

 
  
MPphoto
 

  Anne Van Lancker (PSE). - Voorzitter, mijnheer de commissaris, mijnheer de minister, ik was destijds rapporteur voor het sociaal actieplan dat ons werd voorgelegd door Anna Diamantopoulou en werd afgerond onder het vorige Franse voorzitterschap onder leiding van Martine Aubry. Wat mij verontrust, beste collega's, is hoe in de loop van de zittingsperiodes de Europese sociale ambities systematisch afgekalfd zijn. Daar zijn volgens mij duidelijk politieke redenen voor. Het is opvallend hoe de Commissie blijft benadrukken dat sociaal beleid vooral een nationale aangelegenheid moet blijven. Het sociaal pakket, mijnheer de commissaris, bevat heel interessante werkdocumenten en mededelingen, maar slechts vier wetgevende initiatieven. Hoe welkom ook, dat is toch wel een heel magere oogst! Alsof het garanderen van sociale rechten, het creëren van een sociaal level playing field geen Europese opdracht meer is in een Europa van de 27.

Samen met het EVV en de sociale organisaties verwachten wij, bovenop dit sociaal pakket, op wetgevend vlak minstens versterkte wetgeving inzake detachering, die de sociale rechten veiligstelt, betere wetgeving om de loonkloof tussen mannen en vrouwen weg te werken, een kaderwet voor de bescherming van sociale diensten en bindende engagementen in de strijd tegen armoede. Wat we nodig hebben is een echt sociaal pact met een samenhangende visie en een serieus engagement voor een sociaal Europa om aan de burgers ten minste te tonen dat Europa meer is dan een markt alleen. Ik hoop, mijnheer Bertrand, dat we vooralsnog op de steun van het Franse voorzitterschap kunnen rekenen in deze strijd.

 
  
MPphoto
 

  Elizabeth Lynne (ALDE). - Mr President, for years I have campaigned with others for comprehensive anti-discrimination legislation to outlaw discrimination in access to goods and services for disabled people and older people. I know that employment is covered on all grounds already, but for years we have been promised action and then nothing has happened.

Today we can say that we are on the brink of achieving that legislation, not just covering age and disability but sexual orientation and religion, as I called for in my report. I would like to thank the Commission for bringing this forward and Commissioner Špidla in particular for his tenacity. We know that the proposed legislation is not perfect and we will want to see changes. It would also have been better if it had been subject to codecision. But, having said that, I am delighted to be able to stand here and say that we are at long last on our way to seeing all EU citizens treated as equals.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL). - Κύριε Πρόεδρε, το λεγόμενο «κοινωνικό πακέτο» που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί αποτυχημένη προσπάθεια να εκτονωθεί η αγανάκτηση που προκαλεί στους εργαζόμενους η αντιλαϊκή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αντιμετωπιστεί το αυξανόμενο ρεύμα αμφισβήτησης αυτής της πολιτικής και του ίδιου του οικοδομήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκφράστηκε και με το ηχηρό «όχι» του ιρλανδικού λαού.

Η εργατική τάξη και τα φτωχά λαϊκά στρώματα βρίσκονται στο επίκεντρο σκληρής πολύχρονης αντιλαϊκής επίθεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να αυξηθεί η κερδοφορία των ευρωενωσιακών μονοπωλιακών ομίλων.

Βρίσκονται αντιμέτωποι με την απελευθέρωση και την ιδιωτικοποίηση δημόσιων τομέων και υπηρεσιών στρατηγικής σημασίας, την πλήρη διάλυση των εργασιακών σχέσεων, την υπονόμευση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, τη γενικευμένη εφαρμογή της ευελιξασφάλειας, των προσωρινών ελαστικών μορφών απασχόλησης, την επέκταση της οδηγίας Bolkenstein και στον τομέα των υπηρεσιών υγείας.

Υιοθετείται από το Συμβούλιο ο διαχωρισμός του εργάσιμου χρόνου σε ενεργό και ανενεργό, υποχρεώνοντας τους εργαζόμενους να εργάζονται 65 και 77 ώρες την εβδομάδα. Στην Ελλάδα εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι πετάγονται έξω από το θεσμό των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων.

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία – κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα την ανοχή σας για λίγα δευτερόλεπτα γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρά τα στοιχεία που θα σας αναφέρω – θέλω να επισημάνω το εξής: σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία κάθε τεσσεράμισι δευτερόλεπτα ένας εργαζόμενος εμπλέκεται σε ένα ατύχημα και σε κάθε τρεισήμισι λεπτά ένας εργαζόμενος χάνει τη ζωή του. Εφτά εκατομμύρια ατυχήματα το χρόνο, …………….

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Manfred Weber (PPE-DE). - Herr Präsident, Herr Kommissar, Herr Minister, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte zunächst auf zwei Punkte der Debatte eingehen. Zum Ersten: Europa wird nicht rechts regiert, sondern Europa wird bürgerlich und liberal regiert. Bei meinem Heimatland darf ich darauf hinweisen, dass wir eine sozialdemokratische Regierung hatten, die am Ende eine Bilanz von 5 Millionen Arbeitslosen hatte. Heute haben wir 3 Millionen Arbeitslose, d. h., 2 Millionen Menschen gehen heute wieder einer Beschäftigung nach. Das ist wirkliche Sozialpolitik, das ist sozial.

Das Zweite: Mich ärgert es persönlich als Mitglied dieses hohen Hauses, dass wir selbst unsere europäische Idee so schlecht reden. Europa ist heute ein soziales Projekt. Wenn ich daran denke, dass der Binnenmarkt Millionen von Arbeitsplätzen schafft, Wohlstand und Zukunftsperspektiven für Menschen schafft, und wenn ich darauf verweisen darf, dass wir mit der Kohäsionspolitik, mit dem europäischen Sozialfonds Milliarden an Mitteln in die Hand nehmen, um europäisch solidarisch zu handeln und europäisch solidarisch zu sein, dann bitte ich trotz aller Probleme darum, unser eigenes Projekt nicht schlecht zu reden.

Ich möchte vor allem auf die Diskriminierungsfrage eingehen, weil sie bei uns im Innenausschuss bearbeitet wird. Jeder sagt nein zur Diskriminierung. Sie ist Gift für unsere Gesellschaft, und Europa muss beim Kampf gegen Diskriminierung Vorbild sein. Das wird jeder in diesem Hohen Haus hoffentlich so unterstreichen.

Aber es sind auch Fragen erlaubt. Erstens: Ist es verhältnismäßig? Die Frage der kleinen mittelständischen Unternehmen ist bereits angesprochen worden.

Zweitens: Wie sieht es mit der Umsetzung der bestehenden Rechtslage aus? Evaluation auf dem Papier ist durchgeführt worden. Aber wie sieht es in der Praxis mit der Umsetzung der bestehenden Richtlinien aus? Danach muss man fragen, bevor man neue schafft.

Drittens: Haben wir wirklich Defizite in der europäischen Gesetzgebung? Ist nur Europa für dieses Themenfeld zuständig? Alle EU-Mitgliedstaaten sind Demokratien, alle EU-Mitgliedstaaten haben rechtstaatliche Strukturen. Deswegen: Muss Europa in diesem Bereich denn unbedingt netter, sympathischer und überzeugender werden? Können wir nicht auch einmal darauf vertrauen, dass die Subsidiarität wirkt und die Mitgliedstaaten ihre Aufgaben in diesen Grundfragen selbst in den Griff bekommen?

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE). - Panie Przewodniczący! Projekt Europy socjalnej jest wspaniałym celem, dla osiągnięcia którego już wiele uczyniono. Jednakże istniejące nierówności i nowe wyzwania globalne stwarzają ryzyko permanentnych podziałów socjalnych w naszych społeczeństwach, na różnych płaszczyznach: pomiędzy dziećmi z rodzin bogatych oraz tymi z rodzin biednych, pomiędzy dobrze wykształconymi i tymi słabiej, pomiędzy kobietami i mężczyznami, imigrantami i Europejczykami od pokoleń, osobami o różnych orientacjach seksualnych, w różnym wieku czy stanie zdrowia. Mógłbym tak długo wymieniać. Walka z nierównościami w miejscu pracy oraz poza nim to nasze fundamentalne zadanie. Unia Europejska i państwa członkowskie muszą odpowiadać na rzeczywiste potrzeby, stwarzać rzeczywiste możliwości i nowe nadzieje w interesie wszystkich Europejczyków.

Nowy pakiet inicjatyw Komisji w zakresie europejskiego modelu społecznego stanowi zdecydowanie zbyt długo oczekiwane i niepełne uzupełnienie podejmowanych na poziomie krajowym działań w walce o polepszenie poziomu życia obywateli, wzmocnienie ich praw i przeciwdziałanie dyskryminacji. Liczę, że dzięki nowej dyrektywie dotyczącej równego traktowania, o którą jako grupa socjalistyczna od dawna zabiegaliśmy, będziemy mogli mówić, że rzeczywiście walczymy ze wszystkimi formami dyskryminacji. Pozytywnym elementem pakietu socjalnego jest rewizja dyrektywy dotyczącej Europejskich Rad Zakładowych, która obecnie spełnia swoją rolę instrumentu dialogu społecznego. Nadal mamy do czynienia z niepełną ochroną pracowników przy dramatycznych procesach restrukturyzacji wymuszanych przez globalizację. Legislacja dotycząca polityki społecznej ma również ogromne znaczenie dla politycznego obudzenia Europy i Europejczyków i przywrócenia wiary we wspólny projekt, szczególnie w obliczu kryzysu instytucjonalnego i zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego.

 
  
  

PRÉSIDENCE DE M. GÉRARD ONESTA
Vice-président

 
  
MPphoto
 

  Jean Marie Beaupuy (ALDE) - Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Commissaire, les longs et animés débats que nous avons eus à propos des fonds européens de mondialisation résonnent encore à mes oreilles. Notre collègue, Mme Bachelot, avec laquelle j'ai travaillé, tout comme avec mon collègue Cottigny, pour ce fonds, nous a amenés à prendre des décisions extrêmement importantes. Et que voyons-nous aujourd'hui? À peine 4 % de l'aide qui était prévue a été utilisée en 2007 pour ce fonds européen.

Monsieur le Commissaire, vous avez déjà dit, et écrit, que vous envisagiez de réviser les critères. Cette révision des critères est-elle à la hauteur des problèmes posés? Que nenni! Quand il manque 96 % de la consommation de cette aide, il faut en réalité se poser la question de fond: l'objectif que nous poursuivions en adoptant cette décision relative au Fonds européen de mondialisation est-il bien posé au niveau de l'objet même? Nous nous trouvons face à des défis démographiques, vous en avez parlé, et face à de nombreux défis économiques, compte tenu de l'aspect mondial, des aspects technologiques.

Je vous demande, Monsieur le Commissaire, s'agissant de ce fonds de mondialisation, de revoir non seulement les critères, mais également l'objet même de nos interventions.

 
  
MPphoto
 

  Peter Liese (PPE-DE). - Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich kann meine Enttäuschung über die Erklärungen von Rat und Kommission nicht verbergen. Es wurden viele Worte über das soziale Europa gemacht, und ein Teil der Vorschläge der Kommission zielt meiner Ansicht nach über das Ziel hinaus – zur Antidiskriminierungsrichtlinie ist von den Fraktionskollegen einiges gesagt worden. Aber wenn es dann bei den Schutzrechten von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sehr konkret wird, dann kneifen Rat und Kommission.

Der Ratspräsident hat immerhin den Kompromiss zu Leiharbeit und Zeitarbeit angesprochen, der im Juni beschlossen wurde, aber irgendwie – ich glaube aus Scham – haben Rat und Kommission die Arbeitszeitrichtlinie beschlossen. Denn das, was da im Juni im Rat verabschiedet wurde, ist nun wirklich kein Ruhmesblatt für das soziale Europa. Ich war, bevor ich ins Parlament kam, angestellter Arzt in einem Krankenhaus und ich weiß, dass viele angestellte Ärzte und viele andere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sich zunächst einmal gefreut haben, dass der EuGH festgestellt hat, dass Bereitschaftszeit Arbeitszeit ist. Nun weiß ich auch, dass es bei der Umsetzung Schwierigkeiten gibt und dass man Bereitschaftszeit vielleicht gewichten und die Kosten und die unterschiedliche Belastung berücksichtigen muss. Aber was der Rat gemacht hat, nämlich das EuGH-Urteil praktisch komplett zurückzudrehen und sogar jene Aspekte, bei denen der Kommissionsvorschlag noch einige Verbesserungen gegenüber der früheren Rechtslage vorgesehen hatte, zu ignorieren, das geht nicht.

Wir brauchen einen Kompromiss, und das Parlament hat hier in erster Lesung den Weg vorgezeichnet, etwa dass wir einen Quotienten nehmen können. Aber wenn man beispielsweise im Krankenhaus ist und jede Minute ein schwerkranker Patient kommen kann, dessen Leben bedroht ist, dann kann man das nicht als Ruhezeit bezeichnen, wie das nach dem Ratskompromiss möglich wäre. Also muss hier nachgebessert werden, sonst nützt uns das ganze Gerede über das soziale Europa nicht.

 
  
MPphoto
 

  Ευαγγελία Τζαμπάζη (PSE). - Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμε Προεδρεύοντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αξιότιμε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, οι τρέχουσες οικονομικές και κοινωνικές συγκυρίες απαιτούν την ενδυνάμωση της κοινωνικής Ευρώπης. Σήμερα, το 16% του ευρωπαϊκού πληθυσμού βρίσκεται στα όρια της φτώχειας, ενώ οι διακρίσεις εξακολουθούν να παραμένουν έντονες και ευρύτατα διαδεδομένες.

Οικονομικές πολιτικές που διευρύνουν την ανεργία και την ανασφάλεια ενισχύουν την κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών σε βάρος της Ευρώπης και της προοπτικής της. Στο πλαίσιο αυτό η ανανεωμένη κοινωνική ατζέντα αποτελεί ένα βήμα μετά από ένα μεγάλο διάστημα αδράνειας στον τομέα της κοινωνικής νομοθεσίας.

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη ότι από τη δέσμη προτάσεων μόνον τρεις είναι νομικά δεσμευτικές, ενώ οι υπόλοιπες είναι συστάσεις και μη νομοθετικές ανακοινώσεις, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι ο αντίκτυπος του νέου κοινωνικού πακέτου στις ζωές των ευρωπαίων πολιτών θα είναι περιορισμένος.

Υπάρχουν καλές προθέσεις, όπως η νέα πρόταση οδηγίας κατά των διακρίσεων που αποτελεί σημαντική επιτυχία της Σοσιαλιστικής Ομάδας καθώς υπήρξε υποστηρικτής της πρότασης για μία οριζόντια οδηγία προκειμένου να δοθεί ένα τέλος στο ιεραρχικό σύστημα κοινοτικής προστασίας από τις διακρίσεις. Ωστόσο, η νέα κοινωνική ατζέντα παρουσιάζει έλλειμμα φιλόδοξων στόχων, ασάφειες και περιέχει σημαντικούς περιορισμούς και ελλείψεις.

Γι’ αυτό απαιτούνται σαφή μέτρα πολιτικής, ανάσχεσης των ραγδαίως αυξανόμενων ανισοτήτων και βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας.

 
  
MPphoto
 

  Viktória Mohácsi (ALDE). - Elnök úr! Biztos úr elvárásai gyönyörűen megfogalmazódtak beszédében, azonban a rendelkezésünkre álló dokumentumok nem ezt tükrözik. Apró, kicsi szemantikai probléma van: nem lehetőségek bővítésének kell nevezni a diszkriminációt. Négy éve csak a roma gyerekek szegregációjáról beszélek folyamatosan. Emellett gyermekeink fele, több millió roma gyermek fogyatékosnak van minősítve. Mi ez, ha nem diszkrimináció? A horizontális irányelv megalkotása során a szegregáció témakörének elhagyása megbocsáthatatlan bűn. Vonja be munkájába Barrot biztos urat is, valamint ne hagyja figyelmen kívül a Parlament követeléseit sem! Legalább négy rezolúcióban kérjük a roma integrációs csomagot törvénnyel, költségvetéssel, és a bizottságok koordinálását végző csoportot a jövőben megalkotott programok hatékony implementációja érdekében. Nem oldhatja meg Spidla biztos úr egyedül ezt a kérdést. Köszönöm.

 
  
MPphoto
 

  Iva Zanicchi (PPE-DE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, il testo sul pacchetto sociale che ci è stato appena presentato traccia una sfida importante per l'evoluzione dell'Europa nell'ottica di quella strategia di Lisbona che i decisori europei hanno assunto come linea guida per un proficuo e inarrestabile processo di integrazione, modernizzazione e sviluppo di questa nostra casa comune.

Vengono tracciate iniziative in tema di occupazione, affari sociali, istruzione, giovani, salute, società dell'informazione e affari economici, tutti aspetti fondamentali che vanno direttamente ad incidere nella vita quotidiana di tutti noi cittadini europei e che per questo necessitano di un lavoro complesso, concertato e soprattutto trasparente.

Quale membro della commissione lavoro e affari sociali vorrei sottolineare l'importanza e la necessità di questa proposta che, tra i temi già citati, si adopera affinché si arrivi ad un tentativo completo di affrontare, studiare e risolvere tematiche quali il cambiamento demografico, la globalizzazione e l'importanza del fattore umano.

Mi compiaccio dell'intenzione della Commissione di rivedere le direttive (CE) 9285 e 9639 per quanto riguarda il congedo di maternità, un'iniziativa questa intesa a migliorare le condizioni della vita familiare per tutte quelle donne che, in parallelo alla vita domestica, affrontano quotidianamente il mondo del lavoro.

Vorrei poter avere dalla Commissione due risposte su argomenti quali la lotta alla povertà – e non si parla della povertà nei paesi del Terzo mondo ma bensì nell'interno dei confini comunitari – problema che di anno in anno affligge sempre di più ogni singolo membro dell'Unione europea. Al riguardo chiedo: qual sarà la metodologia che la Commissione adotterà in maniera concreta per risolvere un problema che, ripeto, anno dopo anno, affligge sistematicamente le economie europee e di conseguenza direttamente gli standard di vita di milioni di cittadini europei?

In secondo luogo, vorrei sapere – anche per ragioni di sesso mi sento direttamente coinvolta – cosa ha intenzione di fare la Commissione contro le discriminazioni che ancora oggi nel 2008 perdurano nella società nei confronti delle donne soprattutto nel campo lavorativo e nello specifico ciò che riguarda il salario? Quali sono le misure concrete che si devono attuare affinché questo squilibrio cessi di esistere?

Per concludere, vorrei ringraziare il Commissario Špidla per il lavoro svolto nel redigere questo documento. Ringrazio i rappresentanti del Consiglio e tengo particolarmente a sottolineare ancora una volta l'importanza di questo pacchetto sociale che si colloca nel quadro dell'agenda sociale rinnovata.

 
  
MPphoto
 

  Jan Cremers (PSE). - Voorzitter, collega's, geachte minister en commissaris, de sociale agenda van de Commissie bevat naast welkome voorstellen op het gebied van antidiscriminatie en grensoverschrijdende gezondheidszorg het langverwachte voorstel over de Europese ondernemingsraden. Voorts spreekt de Commissie zich vooralsnog uit tegen de herziening van de detacheringsrichtlijn, een richtlijn die na enkele zeer controversiële uitspraken van het Europese Hof van Justitie sterk onder vuur is komen te liggen. Ik wil beide thema's kort aanroeren.

Allereerst de Europese informatie- en consultatierechten van werknemers. We weten allemaal waar het aan schort. Een te lage naleving (slechts 1 op de 3 betroffen ondernemingen heeft een Europese ondernemingsraad), te vrijblijvende informatie- en adviesrechten en een gebrek aan faciliteiten. Ik betreur in hoge mate dat de Commissie heeft nagelaten een sanctioneringsbeleid bij niet-naleving voor te stellen. Ook blijven in mijn ogen de subsidiaire voorschriften achter bij de situatie die wenselijk is en die in goede voorbeelden ook is overeengekomen, namelijk meerdere en regelmatige bijeenkomsten per jaar, die goed kunnen worden voorbereid met de benodigde training en ondersteuning. Eén bijeenkomst per jaar is niet veel meer dan symboolpolitiek en daarvoor is het sociaal overleg in de onderneming veel te belangrijk.

Ten tweede de detacheringsrichtlijn. Bij de eerste beperking die het Europese Hof doorvoerde ten aanzien van de in een lidstaat geldende arbeidsvoorwaarden, leek het nog te gaan om een beleidswijziging in het Europese recht, geïnitieerd door het Hof, zonder de steun van de Europese wetgever. Na de Luxemburg-case is duidelijk dat ook de Commissie bewust uit is op ontmanteling van de principes die in de richtlijn zijn vervat. Wat ooit was bedoeld als richtlijn om werknemers te beschermen tegen uitbuiting en oneerlijke concurrentie in geval van grensoverschrijdende dienstverlening is zo door toedoen van het Hof en de Commissie verworden tot een gevaar voor de in een lidstaat geldende verplichtingen met betrekking tot de te respecteren arbeidsvoorwaarden. De Commissie dient haar wetgevende taak op dit terrein opnieuw op te pakken en ervoor te zorgen dat lidstaten in de toekomst in staat blijven hun algemeen geldende regels op gebied van arbeidsrecht en cao's toe te passen.

 
  
MPphoto
 

  Evelyne Gebhardt (PSE). - Herr Präsident! Ich habe nur Fragen zu stellen: Warum so spät, und warum so sachte? Warum erklären wir im September letzten Jahres, dass wir das Jahr 2008 zum Jahr des Sozialen ausrufen, zählen es aber nicht zu den Prioritäten der Ratspräsidentschaft? Warum hat die Rechte bei der Dienstleistungsrichtlinie jahrelang gegen die sozialen Rechte gekämpft, wenn sie heute behauptet, wir seien doch ganz sozial? Warum wurde im Juli in meinem Ausschuss gegen den Bericht Hamon und für den Bericht Handzlik gestimmt, also genau das Gegenteil von dem, was heute hier erklärt worden ist? Warum ist das denn so?

Seien Sie doch ehrlich und sagen Sie, was Sie machen, anstatt den Bürgerinnen und Bürgern das Gegenteil zu sagen! Darum muss ich Sie einfach einmal bitten, das ist wirklich notwendig. Aber warum ist das so? Schlicht und einfach deshalb, weil Ihr Rechten die falsche Philosophie habt. Ihr geht davon aus, dass die Menschen für die Wirtschaft da sind. Wir Sozialdemokraten sagen, das Gegenteil ist wahr: Die Wirtschaft ist für die Menschen da, und so müssen wir Politik gestalten.

 
  
MPphoto
 

  Gabriela Creţu (PSE). - Speram ca aceste propuneri să impulsioneze reducerea decalajelor sociale dintre cetăţenii europeni. Din păcate, pachetul ne pune doar în faţa unui alt decalaj, cel dintre unele bune intenţii şi instrumentele necesare realizării lor.

Se întâmplă şi acolo unde există reglementare europeană care obligă statele membre la măsuri.

Un exemplu este discriminarea salarială a femeilor pe piaţa muncii. Aici există legislaţie, angajamente repetate, fără vreo ameliorare în ultimii opt ani. Presupunând însă că angajatorii ar fi înţeles avantajele economice ale plăţii corecte şi obligaţiile lor legale, dificultăţile sunt insurmontabile. Lipseşte un sistem de evaluare a muncii pe baze nediscriminatorii, care să constituie criteriul comun de comparare a activităţilor diferite. Fără acesta, principiul plăţii egale la muncă de valoare egală rămâne o iluzie, ca şi reducerea decalajului sectorial.

Sistemele de clasificare ale profesiilor sunt defectuoase, acolo unde există. Avem deja decizii ale Curţii, care admit că, luând ca bază munca fizică, ele desconsideră diferite abilităţi necesare muncii şi creează discriminări.

Metoda coordonării deschise are obiective sociale lăudabile, dar lipsesc până şi indicatorii care măsoară unele din aceste obiective în lista indicatorilor comuni.

Concluzia este tristă: dezinteresul pentru problemele de gen este egalat doar de lipsa voinţei politice pentru reglementări comune efective pe piaţa muncii.

 
  
MPphoto
 

  Donata Gottardi (PSE). - Signor Presidente, Signor Commissario, signor Ministro, onorevoli colleghi, nonostante le analisi e le indagini, comprese quelle sulla corretta trasposizione delle direttive contro le discriminazioni, i nodi principali restano quelli dell'effettività e dell'innovazione.

Come si può progettare l'attesa, nuova, direttiva che viene chiamata "direttiva orizzontale", ma per il momento altro non è se non l'estensione oltre il lavoro della protezione di un insieme di fattori, se il tema delle azioni positive tuttora è affrontato come salvaguardia di misure non vietate e non come sollecitazione di misure da promuovere?

Qualche segnale in avanti – ma troppo timido – arriva dalla comunicazione per un generale impegno rinnovato in materia, che si chiude con la richiesta di una migliore applicazione degli strumenti dedicati ai rom, quasi ad invocare quello che non si riesce a fare. Stiamo scrivendo solo parole? In questo ambito temo proprio di sì! Ad esempio sembra ormai inutile presentare interrogazioni alla Commissione segnalando casi di discriminazione e veri e propri arretramenti da parte di legislazioni nazionali o subnazionali.

Troppo spesso, quasi sempre, la risposta si limita a ricordare l'esistenza della normativa europea di tutela: acqua fresca, nessun intervento, silenzio! Eppure stiamo vivendo nella messa in discussione del principio cardine della parità di trattamento e mi riferisco anche ai lavoratori distaccati crossborder.

La nuova agenda sociale rinnovata forse è un buon esercizio, ma il pacchetto di temi proposti assomiglia più ad un puzzle, composto da tessere che non avevano ancora trovato collocazione a fine legislatura che ha un insieme di interventi finalizzato ad un vero progetto di innovazione. E a proposito di discriminazione e di stereotipi, signor Ministro, ringrazi il suo Presidente per la cravatta.

 
  
MPphoto
 

  Richard Falbr (PSE). - Vážený pane předsedo, vzhledem k tomu, že slova málo a pozdě zazněla při hodnocení sociálního balíčku již mnohokrát, přidám svoje hodnocení: Hora porodila myš. Moje otázka zní: „Co jste dělali čtyři roky?“. Předkládali sociálně nepřijatelné návrhy, jejichž vyvrcholením byl Radou a Komisí tolik opěvovaný návrh směrnice o pracovní době. A tak nezbývá než chápat návrh sociálního balíčku přes některé jeho kladné stránky za propagandu, která má hlavě Evropské komise získat nálepku „sociální“. Většina z návrhů se vůbec nestačí projednat, a tak půjde jen o plácnutí do vody. Bylo přece tak snadné říci nahlas, že společný trh je pro lidi a ne lidi pro trh, že stanoví-li se závazná pravidla pro chování firem na trhu, pak je nutné stanovit minimální pravidla pro postavení zaměstnanců EU, minimální mzdu stanovenou procentem z průměrné mzdy ve všech členských státech, stejné zacházení a stejné mzdy pro zaměstnance pracující v jiné zemi než ve své vlastní. Stačilo prohlásit, že Unie prosadí respektování úmluv Mezinárodní organizace práce o maximální délce pracovní doby, svobodě odborového sdružování a kolektivního vyjednávání.

Soutěž členských států o to, kdo bude mít nižší daně, mzdy a méně jasnou úpravu postavení odborů pokračuje vesele dál a otevřená metoda koordinace je jen další neúčinnou formou řešení toho, co nikdo dělat nechce. A těm, kdo kritizují francouzské předsednictví, bych rád řekl: „Počkejte si na české předsednictví. To budete koukat.“. Před několika týdny vetoval prezident zákon o zákazu diskriminace, prý jde o zbytečnost.

 
  
MPphoto
 

  Karin Jöns (PSE). - Herr Präsident! Bei der Sozialen Agenda – ich komme nicht umhin, das auch zu sagen – fehlt mir jegliches Herzblut. Kein einziges heißes Eisen wird überzeugend angepackt. Eine Reform der Europäischen Betriebsräte ohne die Möglichkeit zu mehr Sitzungen und ohne Sanktionsmechanismen bei Verstößen, das kann es ja wohl nicht sein. Ebenso geht es nicht, dass jegliche Bereitschaft fehlt, die Entsenderichtlinie zu reformieren.

Herr Kommissar, keine klare Positionierung zur Arbeitszeit in einer Sozialen Agenda, das beweist einmal mehr, dass auch diese Kommission nicht vor 65 Stunden Arbeitszeit in der Woche zurückschreckt. Mit einem sozialen Europa, das meine Fraktion anstrebt, das wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wollen, hat das nichts mehr zu tun.

Und dem Rat sage ich: Es ist unerträglich, wie Sie die Sozialpartner bei der Reform der Richtlinie über die Europäischen Betriebsräte unter Druck setzen – um es vornehm auszudrücken.

Meine Fraktion wird dieses Spiel nicht mitmachen. Wenn Europas Arbeitnehmerschaft sich nicht völlig von Europa abwenden soll, müssen wir sie besser vor den Folgen der Globalisierung schützen und auch rasch den Weg für grenzüberschreitende Tarife ebnen.

 
  
MPphoto
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE). - Doresc să aduc în discuţie câteva idei legate de pachetul legislativ din agenda social-europeană.

Apreciez foarte mult iniţiativele Comisiei Europene în acest domeniu şi cele prezentate în comunicarea ei intitulată „Îmbunătăţirea competenţelor pentru secolul XXI – cooperarea europeană între şcoli”.

Dincolo de aceste iniţiative, doresc însă să propun Comisiei Europene lansarea unui proiect pilot de instituire a unei burse europene pentru copii din zonele defavorizate economic şi geografic.

La nivel european, 19 milioane de copii şi tineri sunt supuşi riscului sărăciei şi 6 milioane abandonează învăţământul liceal în fiecare an. În România, de exemplu, tinerii din mediul rural şi cei din regiunile muntoase sau izolate au, conform unui studiu Eurobarometru, şanse de 5% de a efectua studii universitare. Acest procent este foarte departe de obiectivul Uniunii europene de 85% al tinerilor care au acces la educaţia secundară universitară.

Statele membre nu dispun de mijloacele financiare necesare să îndrepte singure această situaţie îngrijorătoare. Uniunea Europeană, prin urmare, trebuie să lupte prin orice modalitate posibilă, legislaţie, fonduri, politici europene, care să promoveze oportunităţile şi accesul la educaţie al tuturor tinerilor.

 
  
MPphoto
 

  Proinsias De Rossa (PSE). - Mr President, the leader of the ALDE Group, Mr Watson, says that a job is the best social welfare. Unfortunately there are too many millions of people in Europe working for less than what they might get if they were drawing social welfare. The poor and the low-paid die younger, suffer more physical and mental illness, are hospitalised more, are imprisoned more, are excluded from participating fully in society, are denied full cultural, civil, social, and indeed secure lives, and their children are largely condemned to the same vicious cycle of deprivation – unless, that is, we as politicians pursue social and economic policies which are integrated and interdependent. People must be treated as citizens, not as economic units.

Does this agenda achieve this? Regretfully, no. This is not to deny the positive elements – for instance the horizontal directive on discrimination. Nor indeed do I deny that Commissioner Špidla has struggled hard in a hostile environment to get this package approved. We will work with him to make it better. The Commission and the Council have nine months to prove their bona fides on social Europe. The people will then give their verdict.

 
  
MPphoto
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN). - Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Poruszamy dziś bardzo ważne sprawy, które dotyczą kwestii zatrudnienia, spraw społecznych, ochrony zdrowia. To wszystko ma swój wymiar odnoszący się do rodziny, podstawowej komórki społecznej. Odnosi się to także do osób niepełnosprawnych, emerytów i rencistów. Dotyczy to również bardzo bolesnego problemu bezrobocia. Właściwe ustawienie relacji między płacą a pracą oraz godziwe zabezpieczenie socjalne nie jest czyjąś łaską. To nasz obowiązek w trosce o przyszłość Europy. Nakłady na politykę społeczną realizowane przez państwa członkowskie winny być lepiej ukierunkowane, podobnie jak europejski fundusz społeczny.

Dziś nasz kontynent starzeje się i to bardzo szybko. Czy jednak widzimy mankamenty europejskiej polityki wobec rodziny? Jak odnosimy się do płacy rodzinnej? Gdzie jest nasza solidarność w ubóstwie? Właśnie, solidarność. Stawiam te pytania w tym czasie, gdy obchodzimy 28. rocznicę powstania tego ruchu i związku zawodowego, który przyczynił się do wielkich zmian w Europie.

 
  
MPphoto
 

  Maria Petre (PPE-DE). - Mă bucur că discutăm azi redemararea pachetului social.

Europa are nevoie de progres social, Europa în ansamblu, cu membrii ei mai vechi şi mai noi. Europa unită se confruntă cu aceleaşi provocări: îmbătrânire demografică, pierderea locurilor de muncă din perspectiva globalizării, sărăcie în rândul copiilor.

Salut, domnule comisar Špidla, abordarea dumneavoastră în privinţa solidarităţii între generaţii. Avem nevoie de un nou suflu aici, dar salut în egală măsură reiterarea ideii de solidaritate între regiuni, pentru că aici măsurăm cel mai fidel coeziunea socială sau lipsa acesteia.

 
  
MPphoto
 

  Jan Andersson (PSE). - Herr talman! Jag ber om ursäkt för min sena ankomst. Jag hade ett möte i Sverige sent igår kväll och har precis anlänt hit. Jag vet inte vad som har diskuterats tidigare, men låt mig börja med att säga att vi naturligtvis välkomnar det sociala paketet. Vi tycker att det kommer aningen för sent och att det kunde ha kommit tidigare under perioden, men nu är det i alla fall här. Det är klart att ambitionerna i parlamentet är något större än i paketet, men jag vill ändå lyfta fram tre positiva saker som vi kan arbeta med.

Själv jobbar jag mycket med domarna i EG-domstolen och konsekvenserna av dem. Jag välkomnar den mer öppna attityd som nu finns i kommissionen, t.ex. det forum som nu ska hållas. Jag hoppas att det ska bli bra.

En annan positiv sak är ILO-konventionen som också är knuten till domarna i EG-domstolen, alltså att medlemsländerna uppmanas att underteckna ILO-konventionen.

För det tredje, programmet för social integrering som kommer att presenteras i oktober och kampen mot fattigdom, utanförskap och annat. Jag hoppas att vi kan ha ett gott samarbete kring de här frågorna. De är oerhört viktiga.

 
  
MPphoto
 

  Richard Corbett (PSE). - Mr President, if you have a market at European level – which we do, with the single European market – you of course need common rules for that common market so that it works fairly and efficiently, not least in the social field. That is why we set employment standards and employment law and rules to protect workers’ rights – the Working Time Directive, health and safety legislation, the Parental Leave Directive, information and consultation of workers.

Yet the British Conservative Party – and I see that there is not a single member of that party present in the Chamber to discuss this at the moment – wants the United Kingdom to opt out completely from the Social Chapter of the Treaty, should they ever come back to power in the United Kingdom. Do they think for one moment that the rest of the European Union would accept that one single Member State opts out of the obligations that we have jointly developed at European level to govern our market? Do they really think that sort of unfair competition, by lowering health and safety standards and weakening the rights of workers, would be acceptable? Of course it would not! The British Conservatives are a recipe for disaster for Britain and for Europe.

 
  
MPphoto
 

  Xavier Bertrand, président en exercice du Conseil. − Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs les députés, débat passionné, mais débat sur l'Europe sociale, qui nous rassemble déjà par la tenue de ce débat. Débat qui montre aussi combien il est difficile, aujourd'hui, de dissocier le traitement des questions sociales au plan communautaire, des débats politiques nationaux. C'est le signe, d'une certaine façon, que l'intégration européenne progresse aussi.

La présidence a été prise à partie par certains. Je ne reviendrai pas sur les différents aspects de cette prise à partie, je ne suis pas là pour polémiquer, je suis là, comme vous, pour faire avancer l'Europe sociale.

L'Europe sociale est-elle une priorité de la présidence française? Question qui a été posée. Oui, clairement, et vous savez d'ailleurs que sur ce point, ce n'est pas aux ambitions de départ, aux ambitions initiales que nous serons jugés, les uns et les autres, mais tout simplement aux résultats. Nous savons aujourd'hui, que les conditions sont davantage réunies pour que ces résultats soient là, positifs, et positifs pour l'Europe sociale. Je crois résolument au pragmatisme.

Alors, sur ces différents sujets, le Président Nicolas Sarkozy l'a rappelé dans son discours au Parlement, comités d'entreprises, intérim notamment, nous nous sommes engagés, par exemple, à faire aboutir le premier, le second aujourd'hui est entre les mains du Parlement, je l'ai indiqué. Et chacun, encore une fois, doit prendre toutes ses responsabilités. Je ne reviendrai pas sur les questions telles que: le gouvernement, quand il appartient au PPE, pourrait-il être davantage social qu'un autre? Je voudrais tout simplement dire qu'en ce qui me concerne, en France, je suis ministre du travail et de la solidarité. Car, si vous voulez partager des richesses, il faut les avoir créées au préalable. Et comment est-ce qu'on les crée? Par le travail. Voilà comment on crée aussi les richesses. Je ne voudrais pas non plus, sur ce point, rappeler qu'à l'époque, en 1993, quand la fameuse directive temps de travail a été présentée, c'était un gouvernement socialiste en France, et une ministre socialiste, qui s'appelait Mme Aubry, qui donc a défendu cette directive qui contenait l'opt-out. Alors, aujourd'hui, que fait-on, notamment, concernant cette fameuse directive? Regardons les choses telles qu'elles sont: est-ce que oui ou non, cette directive apporte une amélioration par rapport à la situation d'aujourd'hui où nous sommes dans un véritable no man's land au-delà des 48 heures? Chacun le sait en conscience. Mais seulement il est important de dire que, si cette directive ne correspond pas forcément à l'idée initiale de 1993, qui était la disparition de l'opt-out, elle apporte aujourd'hui un encadrement et des garanties supplémentaires par rapport à la situation non pas d'hier mais d'aujourd'hui. Est-ce qu'on a le droit de le dire? Bien sur que oui, parce que je crois aux vertus de la pédagogie dans le débat public et dans le débat politique. Soit l'opt-out continue de se diffuser, soit effectivement, il est encadré car nous savons aujourd'hui que les problèmes de temps de garde posent des problèmes importants en raison, notamment, de la jurisprudence existante. Ou alors nous avons la possibilité d'être pragmatiques, de considérer que c'est une avancée et d'accepter une révision qui permet de régler déjà un certain nombre de problèmes et d'améliorer une situation même si bien évidemment le résultat d'aujourd'hui ne correspond pas forcément à la vision de toutes et tous et je suis bien placé pour comprendre cette position.

Il y a maintenant la question des arrêts de la Cour. L'enjeu n'est pas de porter un jugement sur un jugement, loin s'en faut. Mais il faut voir justement par rapport aux arrêts de la Cour quelle est la situation aujourd'hui créée. Quelle est la situation juridique nouvelle? Et il est nécessaire que les États concernés en premier s'expriment sur ce point. J'ai eu cette discussion avec mes homologues. Il faut aussi que les partenaires sociaux s'expriment sur ce sujet, et pas forcément séparément. Ensemble, ce serait bien mieux, de façon à ce que nous puissions en tirer toutes les conclusions. De ce point de vue, la présidence abordera ce débat sans aucun a priori. Faut-il réviser la directive? Je l'ai entendu à différentes reprises et pas seulement dans cette enceinte. La réponse à cette question, à mon sens, doit venir à l'issue du débat et pas forcément au début de ce débat. Ou alors on a des a priori, ce qui n'est pas mon cas.

Sur les services sociaux d'intérêt général, l'ensemble des États membres, me semble-t-il, sont attachés à maintenir l'organisation justement des missions des services d'intérêt général propres à chaque pays. Mais convenons-en, il y a des divergences sur ce qu'il y a à faire au plan communautaire. Certains considèrent que la subsidiarité est la seule bonne réponse, d'autres, qu'il faut un cadre juridique communautaire. Ce débat, visiblement, ne saurait être tranché dans l'immédiat. Notre proposition d'une feuille de route avec la Commission vise à assurer un traitement concret de ces dossiers au travers des échéances prévues à l'agenda de l'Union.

D'autres sujets ont été évoqués, nombreux, passionnants. Concernant la lutte contre les discriminations, la présidence s'est engagée à faire avancer la nouvelle directive. Pour aboutir, vous le savez, il faut l'unanimité des États membres.

Alors j'ai entendu, à différentes reprises, le terme disponibilité. Cela tombe bien, car il faut de la disponibilité pour permettre l'efficacité. Nous avons aujourd'hui sur ce sujet à regarder les choses clairement en face. Est-ce que l'Europe sociale est en mesure d'avancer oui ou non? Pour moi, la réponse est claire, c'est oui, et nous devons faire avancer l'Europe sociale. L'année 2008 est avancée? Oui, j'en conviens. Est-il trop tard? Certainement pas! Il n'est jamais trop tard. Voulons-nous avancer? Visiblement, oui. Mais la question est: faisons-nous avancer l'Europe sociale ensemble? Alors là, Mesdames et Messieurs les députés, à chacun de prendre ses responsabilités!

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Špidla, člen Komise. − Dámy a pánové, myslím si, že hloubka a vášnivost debaty jasně ukázala, že sociální Evropa se dala opět na pochod. Debata se zabývala řadou detailních problémů a myslím si, že není třeba na ně reagovat konkrétně, protože bude příležitost v dalších jednáních prohloubit argumentaci, najít odpovídající rovnováhy. Přesto mi dovolte, abych zareagoval na některé věci obecněji.

Zaprvé tato agenda, proto je tak rozsáhlá, považuje sociální agendu a sociální politiku za projev komplexního politického přístupu a za výsledek komplexního přístupu v řadě politikách. Je to jisté pojetí mainstreamu, čili nikoliv sociální politika omezená kdesi na okraji, s řadou nepochybně zajímavých a technických aspektů, ale přesto jistým způsobem marginalizovaná.

Tato agenda postavila sociální politiku do centra politiky Evropy. Samozřejmě objevila se otázka, zda tato agenda, a to myslím si, že je třeba odmítnout zcela vážně, nemá nějaký jednoduchý technický instrumentální politický zájem. Nemá, protože přístup k ní byl formulován před řadou let. Je to také v řadě dokumentů Evropské komise, které projednával i Parlament. Nesouvisí tudíž s žádnou jakkoliv významnou událostí, jako např. bylo irské referendum.

Tato agenda mimo jiné také ukazuje, že Komise je rozhodnuta a navrhla agendu jako postup, který se snaží využít všech nástrojů, které jsou Evropské komisi a na evropské úrovni dané, legislativu, otevřenou metodu koordinace a všechny další metody. Proto obsahuje nejenom legislativní návrhy, ale i samozřejmě návrhy komunikací a návrhy dalších dokumentů.

Chci zdůraznit, že tato agenda je konkrétní v rámci možností, které jsou ovlivnitelné Evropskou komisí. Jednotlivé návrhy budou nepochybně procházet debatou v Parlamentu, jistěže budou mnohdy i pozměněny, ale přesto jsou to konkrétní návrhy, nad kterými lze diskutovat. V debatě se také objevila úvaha, byť dílčí, a myslím si, že je třeba na ni zareagovat, že návrhy, které jsou zaměřeny do oblasti zdravotnictví, jsou jakýmisi zadními dveřmi direktivy Bolkenstein v oblasti zdravotní péče. Není tomu tak. Tyto návrhy nejsou koncipovány jako volné poskytování služeb, nýbrž budou usnadňovat přístup Evropanů ke zdravotní péči. Nepochybně je v těchto návrzích řada velmi delikátních aspektů a je zřejmé, že budou vážně a hluboce diskutovány, ale přesto jejich základní trend a výsledek bude zlepšení zdravotní péče pro evropské občany.

Další myšlenka, kterou bych chtěl velmi podtrhnout, je myšlenka boje proti chudobě. Boj proti chudobě je formulován zřetelně a v debatě padla dosti jasná otázka: „Jakými metodami?“. Agenda nepředpokládá, že existuje jedna jediná účinná metoda boje proti chudobě, ale hodlá atakovat chudobu z řady aspektů. Snaha omezit předčasné ukončování školní docházky je bojem proti chudobě. Snaha otevřít prostor pro vzdělávání po celou dobu života je bojem proti chudobě. Jasně formulovaný záměr, že v důchodových systémech je na prvním místě ekvita a sociální účinnost, i to je bojem proti chudobě. Otázka diskriminace a direktivy o antidiskriminaci jsou také otázkou boje proti chudobě, protože otevření přístupu lidem, kteří jsou hendikepovaní, zabránění diskriminace lidí, kteří zestárli ve službách, apod. jsou současně bojem proti chudobě.

Byla také otevřena otázka rovnosti příležitostí mužů a žen. Chci konstatovat, že jiné direktivy kryjí rovnost příležitostí mužů a žen, a z tohoto hlediska nebylo nezbytně nutné zařazovat explicitně rovnost mezi muži a ženami do direktivy, která byla navržena.

Objevila se také debata ve vztahu ke konvencím ILO. Chci jasně zdůraznit, že tato agenda nepochybně ukazuje, jak silně se Komise a Evropa angažují v konceptu důstojné práce na globální úrovni. Stejně tak jako direktiva, která bude naplňovat dohodu sociálních partnerů v maritimní oblasti, je jasným přístupem toho, jak se Evropa dívá na jednotlivé konvence ILO. Ve všech

dokumentech jsou evropské státy vyzývány, aby co nejrychleji ratifikovaly celkový soubor, který tyto dokumenty představují.

Dámy a pánové, debata byla hluboká a místy tvrdá. Myslím si, že to je debata, která je na úrovni významu evropské sociální politiky.

 
  
MPphoto
 

  Le Président. - Le débat est clos.

Le vote aura lieu au cours de la prochaine période de session, quelque part sur le territoire européen.

Déclarations écrites (article 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Filip (PPE-DE), în scris. – Domnule preşedinte, pe fondul declaraţiilor convenţionale potrivit cărora 2008 va fi anul de relansare a Europei sociale, aşa-numitul pachet social reprezintă un set de iniţiative legislative a căror convergenţă rămâne deocamdată la stadiul de dorinţă. Poate a venit momentul să abordăm mai tranşant şi mai aplicat un set de problematici al căror impact direct asupra cetăţenilor e mai mare ca oricând.

Pe fond trebuie să ne asumăm misiunea de a asigura pentru toţi cetăţenii comunitari condiţii nediscriminatorii de viaţă şi muncă. În primul rând, reluarea discuţiilor despre un salariu minim comunitar apare în acest cadru nu doar oportună, ci şi necesară. În al doilea rând, acelaşi lucru este valabil şi pentru crearea unor condiţii unitare în toate ţările UE privind piaţa comunitară a muncii. Nu e corect ca şi astăzi atitudinea multor guverne din UE faţă de cetăţenii europeni să fie diferenţiată în funcţie de ţara UE de provenienţă.

În acelaşi context apare semnificativă iniţiativa Comisiei de a îmbunătăţi vizibilitatea şi metodele de lucru din cadrul Strategiei UE din domeniul integrării şi protecţiei sociale şi de a-şi consolida interacţiunea cu alte politici. Am luat act cu satisfacţie de propunerea de către Comisie a unei directive orizontale privind combaterea discriminării în alte domenii decât ocuparea forţei de muncă.

 
  
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE-DE), írásban. – Az Európai Bizottság megújult szociálpolitikai menetrendjének egyik legfontosabb eredménye kell, hogy legyen az európai romákat európai állampolgárokként megillető jogok helyreállítása és társadalmi leszakadásuk megállítása. Örülök, hogy a dokumentum ezt alátámasztja.

A romák a Menetrend által említett területeken lényegesen rosszabb helyzetben vannak, mint a többségi társadalom, így az oktatás, a munkaerőpiac, a lakhatási körülmények, a hátrányos megkülönböztetés és az egészségügy területén is.

A munkanélküliség elleni harc hasznos eszközét jelenthetik olyan élethosszig tartó tanulási programok, amelyek megfelelő foglalkoztatási és önfoglalkoztatási képességekhez juttatják a romákat.

Az anti-diszkriminációs eszközöket át kell ültetni a nemzeti jogokba, hogy a hátrányos megkülönböztetés elszenvedői bírósághoz fordulhassanak, a nemzeti hatóságok és esélyegyenlőségi szervek pedig felismerjék és szankcionálják a jogsértéseket.

A Strukturális Alapok jóval hatékonyabban képesek lehetnek csökkenteni a romák társadalmi kirekesztését, ehhez azonban legalább tanácskozási jogot kell adni a roma civilszervezeteknek az alapokból finanszírozott tervezetek kiválasztása, tervezése, végrehajtása és értékelése terén, valamint szükséges sikeres pályázatok elkészítésére felkészítő programokat indítani roma civilszervezetek részére.

Reméljük, hogy ezekre a kérdésekre a Szociálpolitikai Menetrend megfelelő választ tud majd adni. Fontosnak tartom, hogy e témákat a szeptember 16-án megrendezendő nagyszabású roma konferencián megvitassuk, és remélem, hogy a romák társadalmi befogadásának kérdése önállóan és a szociális menetrend részeként is felkerül majd az Európai Tanács napirendjére.

 
  
MPphoto
 
 

  Sirpa Pietikäinen (PPE-DE), kirjallinen. – Arvoisa puhemies, hyvät kollegat,

komission sosiaalipaketti on kauan odotettu uudistus unionin sosiaalisen ulottuvuuden rakentamiseen. Monien kollegoideni tapaan olisin kuitenkin halunnut nähdä komission ottavan astetta rohkeamman ja kunnianhimoisemman otteen ehdotuksiinsa ja uudistuksiinsa. Erityisesti julkisten palvelujen perusturvan osalta paketti jäi mielestäni vaillinaiseksi.

Paketti sisältää kuitenkin monta hyvää ehdotusta. Haluaisin kiittää komissiota erityisesti siitä, että se päätyi keskustelujen jälkeen laatimaan horisontaalisen, kaikki syrjinnän perusteet kattavan syrjinnänvastaisen direktiivin. Eri tavoin ja eri syistä syrjintää kohtaavia kansalaisia ei tule asettaa eriarvoiseen asemaan. Horisontaalinen lähestymistapa on ainoa oikea takaamaan yhdenvertaisen kohtelun kaikille. Myös ehdotus Euroopan yritysneuvostojen roolin vahvistamisesta on erittäin tervetullut.

Suhteessa vähemmän julkisuutta saanut direktiiviehdotus potilaiden oikeuksista rajat ylittävässä terveydenhuollossa koskettaa konkreettisesti monen eurooppalaisen arkipäivää. Euroopan rajojen auetessa ja mahdollisuuksien lisääntyessä myös terveydenhuollon alalla on erityisen tärkeää tehdä selväksi, kenen ja millainen on vastuu potilaan terveydestä. Komission direktiiviehdotus on tervetullut selkiytys Euroopan-laajuisiin sääntöihin.

Puutteistaan huolimatta paketti on ehdottomasti askel oikeaan suuntaan ja toivon komission jo lähitulevaisuudessa jatkavan ponnistelujaan Euroopan kansalaisten sosiaalisen turvallisuudentunteen parantamiseksi. Tähän liittyen haluaisin kiirehtää komissiota suunnitelmista laatia direktiivi äitiysloman pidentämiseksi 14:stä 18 viikkoon. Direktiivin suo tulevan käytäntöön mahdollisimman nopeasti. Soisin kuitenkin komission ehdotuksessaan keskittyvän erityisesti vanhempainvapaan pidentämiseen ja tuovan näin ollen parannuksen molempien vanhempien oikeuksiin ja mahdollisuuksiin jäädä kotiin lapsen syntymän jälkeen.

 
  
MPphoto
 
 

  Katrin Saks (PSE), kirjalikult. – Martin Schultz'il on kindlasti õigus kui ta ütleb, et sotsiaalpakett oleks võinud olla tugevam. Komisjon oleks paketi pidanud esitama varem, et oleksime saanud selle olulise küsimusega tegeleda mitte siis, kui valimised lähenevad vaid varem kui on aega kaaluda kõik nüansid hoolikalt läbi selle olulise paketi juures, ja oluline ta kahtlemata on.

Muu hulgas tahaksin esile tõsta komisjoni teatise Euroopa Globaliseerumisfondi kohta. Kuigi toetati mitut tuhandet inimest näiteks Saksamaalt, Prantsusmaalt, Portugalist ja Soomest näitab ülevaade 2007. aastast näitab, et üsna suur osa Fondist on jäänud kasutamata.

Ka Leedu tekstiilitöötajad said augustis EGFist hüvitist. See on hea märk, et ka uued liikmesriigid võivad edukalt leida toetust globaliseerumise mõjude vastu.

Komisjon uurib lähiajal kriteeriume, mis puudutavad toetuse määramist. Tahaksin rõhutada, et ka väikestes riikides nagu Eesti on globaliseerumise tõttu nii mõnigi ettevõte pidanud koondama sadu inimesi. EGFist toetuse taotlemise lihtsustamine võimaldaks kindlasti lihtsustada abi ka neile.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), în scris. – Tratatul de la Lisabona recunoaste faptul ca Uniunea trebuie sa se bazeze pe o economie sociala de piata care sa ofere cetatenilor sai acces la conditii decente de munca si viata, la servicii de educatie, de sanatate si de protectie sociala.

Populatie Uniunii imbatraneste. Daca in 2007, cetatenii cu varsta de peste 65 de ani reprezentau 17% din populatia Uniunii, in 2030 acest procent va ajunge la 24,6%.

Ultimele statistici Eurostat arata ca incepand cu 2015 numarul deceselor va depasi numarul nasterilor, ducand astfel la diminuarea numarului cetatenilor europeni de la 521 milioane in 2015 la 506 milioane in 2060.

In aceste conditii imigrarea pare sa ramana principalul factor de crestere a populatiei Uniunii. Dar fluxurile migratorii afecteaza in mod diferit Statele Membre. Daca intre 1985 si 2007 Irlanda a inregistrat o crestere a populatiei de 21,8%, in Bulgaria populatia a scazut cu 14,4% in aceeasi perioada.

Care sunt solutiile oferite de pachetul social la aceste provocari? Cetatenii Uniunii asteapta masuri ferme pentru crearea de locuri de munca bine platite, pentru garantarea accesului la servicii de educatie, sanatate si protectie sociala de calitate.

Pachetul social reprezinta polita de asigurare a viitorului Uniunii, fiind esential pentru dezvoltarea sa pe termen lung.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), in writing. – There is no doubt that the European social model needs to be reformed. Especially, that the outdated welfare system still dominates in many of the larger Member States. Any talk of a European social model seems like a step in the wrong direction.

No social agenda or social policy document published by the Commission is likely to promote real economic growth or job creation. With the US economic crisis swiftly appearing on the shores of our continent, our governments should react to make sure that our citizens feel as little of the negative impact of a recession as possible. EU bureaucracy will not stop an economic crisis or a recession. Member States should focus on liberalising their economies, lowering taxes and interest rates, and cutting red tape especially for small-businesses.

Centralised intervention in the economy has always failed. The top-down measures proposed by the Commission might not only not help our citizens fend off unemployment but may actually hinder employment and economic growth.

 
  
  

(La seance, suspendue a 11H45, est reprise a 12H05)

 
  
  

IN THE CHAIR: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice-President

 
  
MPphoto
 

  Димитър Стоянов (NI). - Г-н председател, искам да уведомя Парламента, че в нарушение на Акта за имунитетите на Европейските общности, на 30 юли аз бях арестуван и пребит от полицията, и бях заплашван, че ще ми бъде прерязано гърлото.

Срамно е, че още Парламентът не е взел никакво отношение към това престъпление, което беше извършено спрямо мен. И аз искам да попитам колегите, които са се събрали в тази зала: „Какво чакате, колеги, наистина да ми прережат гърлото? Да се изпълнят заплахите и да ме убият? Какво чакате повече?“ Беше извършена една жестока несправедливост спрямо член на Европейския парламент и вие си мълчите. Благодаря за вниманието.

 
  
MPphoto
 

  President. − Thank you for informing us of that, Mr Stoyanov. We will pass that on to the relevant body within the institution.

 

5. Време за гласуване
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 
 

  President. − The next item is the vote.

(For the results and other details on the vote: see minutes.)

 

5.1. Създаване на програма „Младежта в действие“ (2007–2013 г.) (A6-0274/2008, Katerina Batzeli) (гласуване)
  

– Before the vote:

 
  
MPphoto
 

  Κατερίνα Μπατζελή, Εισηγήτρια. − Κύριε Πρόεδρε, σχετικά με τις τέσσερις εκθέσεις οι οποίες θα ψηφισθούν, θα ήθελα να επισημάνω, εκ μέρους της Επιτροπής Πολιτισμού, ότι τα πολυετή προγράμματα στον τομέα του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της νεολαίας, της συμμετοχής του πολίτη στα κοινοτικά δρώμενα, αποτελούν μία από τις σημαντικότερες δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Για το λόγο αυτό, οι αποφάσεις σχετικά με την επιλογή και τη χρηματοδότηση των επιμέρους δράσεων που καλύπτουν τα προγράμματα αυτά οφείλουν να στηρίζονται σε σαφή και αντικειμενικά κριτήρια, αλλά και απλουστευμένες διαδικασίες που δεν προκαλούν περιττές καθυστερήσεις για τους ευρωπαίους πολίτες.

Στόχος των τεσσάρων εκθέσεων επιτροπολογίας που καλείται να υιοθετήσει σήμερα η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι να εξασφαλιστούν διαφανείς ταχείες και αποτελεσματικές διαδικασίες ενδυναμώνοντας όμως ταυτόχρονα και το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σ’ αυτό το πλαίσιο των διαδικασιών.

Είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό και αισιόδοξο για τη μελλοντική διοργανική συμφωνία το γεγονός ότι οι προτάσεις αυτές εκ μέρους του Κοινοβουλίου έγιναν δεκτές τόσο από την Επιτροπή όσο και από το Συμβούλιο.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή, το Συμβούλιο υπό τη Σλοβενική Προεδρία, αλλά και τη σημερινή Γαλλική Προεδρία για το πνεύμα της συνεργασίας και της συμφωνίας, για τον τρόπο διαχείρισης των τεσσάρων αυτών κοινοτικών προγραμμάτων.

 

5.2. Създаване на програма „Култура“ (2007–2013 г.) (A6-0273/2008, Katerina Batzeli) (гласуване)

5.3. Насърчаване на активното европейско гражданство (2007–2013 г.) (A6-0275/2008, Katerina Batzeli) (гласуване)

5.4. Програма за действие за обучение през целия живот (A6-0276/2008, Katerina Batzeli) (гласуване)

5.5. Сключване на протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕО и Узбекистан, като се има предвид присъединяването към ЕС на България и Румъния (A6-0306/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (гласуване)

5.6. Сключване на Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество ЕО-Киргизстан, за да се вземе предвид присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз (A6-0307/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (гласуване)

5.7. Сключване на протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество ЕО-Таджикистан, за да се вземе предвид присъединяването на България и Румъния към ЕС (A6-0320/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (гласуване)

5.8. Отговорността на Черна гора във връзка с дългосрочните заеми, отпуснати на Република Сърбия и Черна гора (бивша Федерална република Югославия) (A6-0281/2008, Helmuth Markov) (гласуване)

5.9. Изменение на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти (A6-0311/2008, Neil Parish) (гласуване)

5.10. Сключване от името на Европейската общност на Споразумението за риболов в южен Индийски океан (A6-0315/2008, Philippe Morillon) (гласуване)

5.11. Проект на коригиращ бюджет № 5/2008 на Европейския съюз за финансовата 2008 г. (A6-0328/2008, Kyösti Virrankoski) (гласуване)

5.12. Европейска съдебна мрежа (A6-0292/2008, Sylvia-Yvonne Kaufmann) (гласуване)

5.13. Прилагане на принцип за взаимно признаване на съдебни решения по наказателни дела (A6-0285/2008, Armando França) (гласуване)
  

– Before the vote:

 
  
MPphoto
 

  Armando França, relator. − Este relatório foi um bom exemplo de entendimento e de cooperação no Parlamento e de cooperação entre o Parlamento e o Conselho. Por isso, agradeço aos colegas deputados, aos representantes do Conselho, aos técnicos e a todos quantos se envolveram neste complexo e difícil relatório.

A decisão-quadro será muito importante para a justiça penal na União Europeia. Promove o princípio do reconhecimento mútuo, assegura o reforço dos direitos de defesa e garantia dos acusados, torna mais célere e eficaz a execução das sentenças penais tomadas à revelia, contribui para combater a criminalidade na Europa. Além disso, a futura decisão-quadro contribuirá para fortalecer o primado da lei e o Estado de direito e para promover a construção europeia. O forte consenso obtido na Comissão LIBE foi decisivo e seria bom que aqui e agora se repetisse. Obrigado a todos.

 

5.14. Рибарство и аквакултури в рамките на интегрираното управление на крайбрежните зони в Европа (A6-0286/2008, Ioannis Gklavakis) (гласуване)
  

Before the vote:

 
  
MPphoto
 

  Ιωάννης Γκλαβάκης, Εισηγητής. − Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα αναφερθώ εν συντομία στην ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών με στόχο την προστασία, με ιδιαίτερη βαρύτητα στην αλιεία και την ιχθυοκαλλιέργεια. Η συζήτηση για την έκθεση ματαιώθηκε λόγω συζήτησης για την κατάσταση στη Γεωργία, θέμα επείγον και σημαντικό. Γι’ αυτό και η σημερινή μου τοποθέτηση.

Η έκθεσή μου αφορά κυρίως την προστασία του περιβάλλοντος και γι’ αυτό ζητώ την υπερψήφισή σας. Σημειώνω ότι από την Επιτροπή Αλιείας υπερψηφίστηκε ομόφωνα.

Στην έκθεσή μου έχω διάφορες προτάσεις από τις οποίες τέσσερις είναι οι σημαντικότερες. Πρώτον, η ολοκλήρωση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού. Δεύτερον, ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός αλλά και η συνέχιση των συνομιλιών με τη συμμετοχή όλων των κλάδων και ιδιαίτερα των αλιέων. Τρίτον, πιθανόν η σύσταση κεντρικού συντονιστικού οργάνου, διότι παρατηρήσαμε έλλειψη συντονισμού των φορέων τα προηγούμενα χρόνια. Και τέταρτον, καταρτισμός χρονοδιαγράμματος, διότι από το 2002, που υπήρξε μια παρόμοια συζήτηση, έγιναν κάποιες δράσεις χωρίς χρονικό προσδιορισμό.

Προτείνω, αυτά που θα αποφασισθούν να γίνουν με χρονικό προγραμματισμό. Επειδή πιστεύω ότι όλοι μας επιθυμούμε την προστασία των θαλασσών, γι’ αυτό ζητώ τη θετική σας ψήφο και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 

5.15. Използване на Визовата информационна система (ВИС) съгласно Кодекса на шенгенските граници (A6-0208/2008, Mihael Brejc) (гласуване)

5.16. Укрепване на Евроюст (A6-0293/2008, Renate Weber) (гласуване)
  

– Before the vote on Amendment 19:

 
  
MPphoto
 

  Evelyne Gebhardt (PSE). - Herr Präsident! Ich hatte schon vor der Abstimmung darauf hingewiesen, dass es einen mündlichen Kompromissänderungsantrag gibt, den ich mit Frau Weber und mit Herrn Demetriou abgesprochen habe – einen Kompromiss zwischen den Änderungsanträgen 37 und 39. Dieser Kompromiss würde folgendermaßen lauten:

‘Other forms of offences where there are factual indications that a criminal organisation or serious crimes are involved.’

So würde der Kompromiss lauten, und damit wären die beiden Änderungsanträge 37 und 19 abgedeckt.

 
  
  

(The oral amendment was accepted.)

 

5.17. Оценка на Дъблинската система (A6-0287/2008, Jean Lambert) (гласуване)

5.18. Някои въпроси, свързани с автомобилното застраховане (A6-0249/2008, Nickolay Mladenov) (гласуване)

5.19. Координирана стратегия за засилване на борбата с данъчните измами (A6-0312/2008, Sharon Bowles) (гласуване)
MPphoto
 
 

  President. − That concludes the vote.

 

6. Обяснение на вот
Видеозапис на изказванията
  

Oral explanations of vote

 
  
  

- Report: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A6-0292/2008)

 
  
MPphoto
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). - Herr Präsident! Ich konnte meine Erklärung aufgrund der Lautstärke nicht abgeben und möchte das jetzt nachholen. Ich habe für den Bericht Kaufmann gestimmt, weil es hier um eine Klarstellung geht, dass das Justizielle Netz eine Notwendigkeit ist, weil es während der letzten zehn Jahre im Zusammenhang mit dem Rechtshilfeverfahren effektiv gearbeitet hat. Es geht jetzt aber darum, eine klare Abgrenzung zu Eurojust zu machen. Beide Institutionen haben ihre Rechtfertigung. Das Ziel ist, eine gegenseitige Ergänzung bzw. eine Zusammenarbeit von Eurojust und dem Europäischen Justiziellen Netz herzustellen und damit die Sicherheit für die Mitgliedstaaten zu gewährleisten.

 
  
  

- Report: Armando França (A6-0285/2008)

 
  
MPphoto
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). - Herr Präsident! Zur Vollstreckung von Abwesenheitsurteilen: Es hilft uns in der Europäischen Union nichts, wenn wir eine ausgezeichnete Zusammenarbeit der Polizei auf der einen Seite haben, und realisieren auf der anderen Seite aber eine Strafverfolgung, nicht optimal funktioniert.

Hier haben wir, glaube ich, mit diesem Beschluss eine Lücke geschlossen. Durch die gegenseitige Anerkennung der Urteile im Strafvollzug wird nun ein Strafvollzug, eine Vollstreckung über Grenzen hinweg auch bei Abwesenheit möglich. Das ist ein entscheidender Schritt, um durch die Justizarbeit die Polizei in ihrer Arbeit zu unterstützen.

 
  
  

- Report: Mihael Brejc (A6-0208/2008)

 
  
MPphoto
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). - Herr Präsident! Es geht hier um die Möglichkeit, die wir endlich erhalten, dass das Visasystem im Zusammenhang mit den Übertritten an den Schengener Außengrenzen auch genutzt und überprüft wird. Wir wissen, dass viele Illegale deshalb illegal in der Europäischen Union sind, weil Visa abgelaufen oder ungültig geworden sind. Mit dieser Kooperation zwischen dem Schengen-System und dem Visa-Informationssystem schaffen wir Voraussetzungen, damit der Visamissbrauch in der Europäischen Union beendet und die legale Ein- und Ausreise in die Europäische Union sichergestellt wird.

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI). - Voorzitter, ik heb uiteraard geen bezwaar, zoals de meeste mensen neem ik aan, tegen verbeteringen die zouden worden aangebracht aan het visa-informatiesysteem van de Schengen-landen, maar wat hier voorligt in dit verslag is eigenlijk te zot voor woorden. Het visasysteem zou waarachtig worden versoepeld omdat er wachttijden aan de grenzen opduiken! Iedereen die wel eens heeft gereisd in de wereld, weet dat er nu eenmaal wachtlijsten zijn en dat deze soms ook noodzakelijk zijn. Ik vraag mij af, welke evaluatie zou mogelijk zijn om grenswachters te doen beslissen wanneer er gevaar dreigt en wanneer niet. Wie weet vanwaar eventueel terroristisch en ander gevaar komt?

Bovendien heb ik er bezwaar tegen dat we hier eens te meer achter de feiten aan lopen. De Europeanisering van onze grenscontroles is ondoordacht gebeurd, onvoorbereid en onder druk van ideologische scherpslijpers die de veiligheid van de burgers ondergeschikt achten aan het grote ideaal van de nieuwe Europese Sovjetunie.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). - Mr President, I rise – as is becoming traditional on these occasions – to point out that the harmonisation of European policy in the fields of justice and home affairs has only the flimsiest of legal bases. Much in the reports on which we have just voted – the Kaufmann, França, Brejc, Weber and Lambert reports – is there to give force to aspects of policy, to initiatives and, in the case of Eurojust, to an entire institution, that have no proper legal mandate. It is true that such a mandate would have been provided by the European Constitution or Lisbon Treaty, but it is equally the case – as it seems periodically necessary to remind this Chamber – that the Constitution was rejected three times: by 55% of French voters, by 62% of Dutch voters and by 54% of Irish voters.

The ability to have a monopoly on penal coercion via a criminal justice system is perhaps the supreme defining attribute of statehood. We can define a state as a territory with agreed rules enforced by a common authority. If the European Union wishes to give itself that supreme attribute of statehood, it should have the decency to ask its peoples’ permission first in referendums. Pactio Olisipiensis censenda est!

 
  
  

- Report: Renate Weber (A6-0293/2008)

 
  
MPphoto
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). - Herr Präsident! Es geht um die Stärkung von Eurojust. Auch dieses Instrumentarium dient letzten Endes dazu, die polizeiliche Kooperation zu verstärken und effektiv zu machen. Es hat sich gezeigt, dass sehr viele Institutionen innerstaatlich mit der Justizkooperation befasst sind. Daher ist es sehr sinnvoll, was wir hier zu realisieren vorschlagen, nämlich innerhalb der Mitgliedstaaten und zwischen den Mitgliedstaaten ein Koordinierungssystem einzurichten, damit eben die Effizienz der Zusammenarbeit gewährleistet ist, insbesondere in Terrorismusfragen und auch in anderen Bereichen organisierter Kriminalität.

Was ich als besonders positiv herausstreichen möchte, ist, dass dann Verbindungsrichter und -staatsanwälte in Drittstaaten eingerichtet werden sollen, ähnlich wie wir das bei der Polizei bereits haben, und dass dann die Kooperation mit diesen Drittstaaten auch entsprechend verbessert werden kann. Das heißt, die Europäische Union baut mit diesem System einen weiteren Sicherheitsgürtel vor der Europäischen Union auf.

 
  
  

- Reports: Jean Lambert (A6-0287/2008), Sharon Bowles (A6-0312/2008)

 
  
MPphoto
 

  David Sumberg (PPE-DE). - Mr President, may I begin by saying what a great pleasure it is to see you in the chair here in Brussels for a full plenary session. One small step for Mr McMillan-Scott; one giant leap, perhaps, for the European Parliament. Who knows? Do not hold your breath.

I rise in relation to the Lambert report – and also in relation to the Bowles report, if you are calling me on that. The Lambert report I find difficult to support. There are references in it to the idea of distributing illegal immigrants among the vast majority of EU countries, which I think is completely impractical. More important from the United Kingdom’s point of view is the fact that, uniquely or semi-uniquely (because Cyprus is in the same position) we are an island. Therefore I think it is important for the United Kingdom to retain control of its own borders, controlled by the United Kingdom authorities not by the European Union which has large and leaky borders. Therefore I think the Lambert report is unacceptable on that basis.

The Bowles report is unacceptable because, although it has some good intentions, it is effectively blaming tax havens for the high taxation many of us have to endure. But the reason why we endure high taxation – certainly in the United Kingdom – is because we have a Labour Government bent and determined to increase the tax take and burden the British people and the British taxpayer with it.

The essence of high taxation is a national problem and should remain so, and governments nationally should take responsibility for it. It should not be a responsibility of the European Union.

 
  
  

- Report: Jean Lambert (A6-0287/2008)

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI). - Voorzitter, de rapporteur, mevrouw Lambert, heeft het zeker bij het rechte eind wanneer zij zegt dat de Dublin-doelstellingen qua asielshopping in geen enkel geval zijn verwezenlijkt, wel integendeel. Dat klopt. Zij heeft ook gelijk wanneer zij zegt dat het systeem onvermijdelijk een onevenredig grote last legt bij de lidstaten die aan de grenzen van de Europese Unie liggen. Dat klopt ook. Het is dus een goede zaak dat voor steun aan deze landen wordt gepleit.

Anderzijds mis ik toch wel een aantal belangrijke zaken in dit verslag en ben ik het ook helemaal niet eens met de meeste vooronderstellingen en doelstellingen van de rappoereur, integendeel. Een voorbeeld: in de evaluatie door de Commissie luidde het reeds dat het Dublin-systeem leidt tot het onderduiken van tienduizenden asielzoekers, en toch pleit de rapporteur tegen detentiemaatregelen. Dat kan toch niet meer ernstig zijn. De nauwe samenwerking tussen de Europese lidstaten op het vlak van asiel kan zijn vruchten afwerpen, maar dan moet eerst een einde gemaakt worden aan een hele rits politiek correcte dogma's waarvan dit verslag bol staat.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI). - Voorzitter, het is binnen een tijdspanne van één minuut onmogelijk om op te sommen wat er allemaal problematisch is met het verslag-Lambert en ik zal me dus beperken tot een paar elementen. Wat de bescherming van kinderen betreft, stelt het verslag dat in geval van onduidelijkheid over de leeftijd de kinderen het voordeel van de twijfel krijgen. Zoiets klinkt wel goed, maar in feite is het een regelrechte uitnodiging voor nog meer fraude met identiteitspapieren.

Verder stelt het verslag dat de definitie van gezinslid te beperkt zou zijn, wat opnieuw een open uitnodiging is voor nog meer misbruiken. In Afrika bijvoorbeeld is ongeveer iedereen familie van iedereen en als we daarmee rekening moeten houden, dan kunnen maar beter direct alle poorten open gooien.

Het verslag verzet zich ook tegen de toegang tot de Eurodac-gegevensbank voor de politiediensten en het gerecht van de lidstaten omdat - ik citeer - "hierdoor het risico zou toenemen dat asielzoekers gestigmatiseerd raken". Dat is een belachelijke overweging, te meer omdat Eurodac juist een schat aan informatie zou kunnen inhouden in de strijd tegen illegale immigratie, internationale criminaliteit en terrorisme.

 
  
  

- Report: Sharon Bowles (A6-0312/2008)

 
  
MPphoto
 

  Christoph Konrad (PPE-DE). - Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Bericht Bowles enthält zu Recht auch die Problematik Mehrwertsteuerbetrug – immerhin ein Volumen von 20 Milliarden Euro im Jahr. Ich unterstütze diese Vorschläge, die dazu gemacht worden sind. Allerdings ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir einen Systemwechsel, eine Strukturreform in diesem Bereich brauchen. Was wir von der Kommission in diesem Zusammenhang hören, ist immer nur der Hinweis: Wir wollen in dieser Frage die Zusammenarbeit zwischen den Staaten stärken, und wir wollen in diesem Bereich evaluieren, recherchieren usw.

Bei dem Volumen an Betrug, das wir dort haben, ist es an der Zeit, dass die Kommission die reformwilligen Staaten, die tatsächlich dieses Reverse-Charge-Verfahren einführen wollen, unterstützt und die passive Haltung aufgibt. Dies ist auch eine Aufforderung an Herrn Kovács, hier endlich umzudenken. Ich hoffe, dass wir noch in dieser Legislaturperiode einen entsprechenden Vorschlag erhalten und die Vorschläge der Staaten Österreich und Deutschland unterstützt werden.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Strejček (PPE-DE). - Mr President, I voted against the Bowles report.

There are three points I would like to stress. First, the report calls for better tax and fiscal coordination. I suppose it to be harmful to tax competition, because tax competition is sound and fruitful. Second, the way to eliminate tax fraud is not through a reduction in competition but by the strict elimination of tax exemptions. Third, tax fraud in VAT should be eliminated by the unification of VAT rates, which will result in the fast reduction of exemptions and loopholes.

The Bowles report offers different remedies. That is why I voted against.

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling (PPE-DE). - Monsieur le Président, comme je l'ai dit hier, je suis contre toute fraude fiscale et j'ai demandé à la Commission et au Conseil de faire diligence pour remédier à la fraude fiscale désastreuse en matière de TVA, 20 milliards par an ont été cités, soit près d'un cinquième du budget de l'Union européenne.

J'ai fait référence à un modèle développé par RT VAT, une organisation qui nous l'a présenté ici au Parlement, qui permettrait de réduire la fraude fiscale en matière de TVA de plus ou moins 275 millions d'euros par jour et de réduire la charge administrative, notamment pour les PME. Je crois que la Commission devrait analyser ces propositions, car les modèles sont là. Évidemment, il faut la volonté politique pour les adopter.

Je n'ai malgré tout pas pu voter pour le rapport, parce que les amendements de mon groupe − notamment l'amendement visant la phrase qui dit qu'une concurrence fiscale saine contribuera à préserver et à accroître les recettes fiscales des États membres et celui qui s'oppose à l'extension du champ d'application de la directive sur la fiscalité de l'épargne − n'ont pas été votés. Or nous nous opposons clairement à l'extension du champ d'application de cette directive à l'ensemble des entités juridiques et à toutes les sources de revenus financiers.

Je crois que, dans cet ordre d'idées, il ne faut pas oublier que trop d'impôt tue l'impôt et les États membres qui veulent ces extensions devraient être très vigilants parce qu'à Macao, à Singapour et à Hong Kong on se frotte déjà les mains à l'idée que nous allions dans cette direction. Voilà les raisons pour lesquelles je n'ai quand même pas voté pour le rapport parce que je veux que cela soit clair et précis.

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE). - Mr President, I just wanted a word on the Bowles report, which was on a coordinated strategy to improve the fight against fiscal fraud. To read that, one would think it would be very difficult to be against the report or indeed any parts of it.

The reality is that while I fully support a coordinated approach in the fight against fiscal fraud – and we do need serious examination and coordination in this area – any suggestion of tax approximation and/or a decrease in tax competition throughout the EU of 27 Member States as part of the solution in the fight against fiscal fraud is wholly unacceptable.

I am not sure if Europe – as in the Commission – realises the damage that is being done in Member States by constant references to centralising, controlling or reducing Member State competence in the tax area in any way. It was a huge issue – albeit a non-issue in terms of relevance to the Lisbon Treaty – during the debate on our referendum on 12 June. Would that we could, but we could not dissuade those that feared Europe – as in the European institutions’ wish to control tax centrally in varying degrees for varying reasons – that the Lisbon Treaty lent any support to that concept. Please be very wary of messing in this particular area.

 
  
  

- Reports: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A6-0292/2008)

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI). - Voorzitter, ik heb niet tegen het verslag-Kaufmann gestemd, alhoewel ik er absoluut niet van overtuigd ben dat een betere werking van politie en justitie en een betere bestraffing van zelfs grensoverschrijdende criminaliteit persé moet verlopen via de Europeanisering van onze justitie of via het oprichten van een Europees parket. Wel integendeel.

Ik pleit er echter wel voor dat er een zeer vergaande en verbeterde samenwerking moet komen tussen alle soevereine Europese veiligheidsdiensten en in die zin kan ik een aantal aanbevelingen, verbeteringen van het verslag-Kaufmann, verbeteringen aan het Europees justitieel netwerk, grotendeels goedkeuren. Een en ander mag echter niet leiden tot een wereldvreemde, overbetaalde en arrogante Europese justitie, zoals we die de afgelopen maanden hebben gekend, met een bemoeizucht die ver de noodzakelijke samenwerking tussen soevereine lidstaten overschrijdt. Ik heb me daarom, om die tweede reden, onthouden bij de eindstemming over het verslag-Kaufmann.

 
  
  

Written explanations of vote

 
  
  

- Report: Katerina Batzeli (A6-0274/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), par écrit. – J’ai voté en faveur de la résolution législative approuvant, en 1ère lecture de la procédure de codécision, la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 1719/2006/CE établissant le programme "Jeunesse en action" pour la période 2007-2013 sur la base du rapport de ma collègue Grecque Katerina Batzeli. Je suis heureux et je soutiens les amendements ayant permis de remplacer la procédure de comitologie de type consultative par une obligation faite à la Commission européenne d'informer le Parlement européen et les États membres sans délai de toutes les mesures prises pour mettre en œuvre la décision sans l'assistance d'un comité afin de permettre une mise en œuvre plus rapide et plus efficace des décisions de sélection.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), per iscritto. − Ho votato a favore della relazione della collega Batzeli e saluto con favore il cospicuo aumento dei fondi relativo. Il programma "Gioventù in azione" ha rappresentato in questi anni un importante strumento per coinvolgere le nuove leve della nostra Unione all'interno del grande progetto europeo: un legame basilare per avvicinare, dunque, le nuove generazioni all'Europa, rendendole protagoniste di alcune iniziative davvero interessanti da un punto di vista politico e culturale. Ben fa la Commissione europea a proseguire su questa strada: come giovane rappresentante di questo Parlamento, conoscendo l'impegno ed i propositi del Commissario Figel, posso sicuramente essere ottimista sulla riuscita del nuovo programma 2007-2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Слави Бинев (NI), в писмена форма. − Уважаеми господин Президент, уважаеми колеги,

Програмата "Младежта в действие" е инструмент, който ни помага да ангажираме нашите деца в градивни дейности, чрез които да изградят в себе си дух на лидерство, солидарност и толерантност. В същото време, тя е най-добрият начин да покажем на младите хора, че сме загрижени за разрешаването на техните проблемите и да ги приобщим към идеята за общият европейски дом! Поради тази причина високата ефективност при управление на средствата, предназначени за младежта на Европа, е от ключово значение за бъдещето на съюза.

Насърчаването на инициативността, намаляването на административното бреме и постигане на най-висока прозрачност са сред основните приоритетите на този Парламент. Госпожа Бацели предлага решения, които намаляват времето, за което средствата достигат до спечелилите проекти, което е позитивен знак към младите хора. В същото време измененията отстояват мястото на Европейския парламент в контрола на изразходването на средствата на общността. За това дадох своя глас в полза на доклада за изменения в програмата „Младежта в действие“.

Поздравявам докладчика за отлично свършената работа!

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE), in writing. − I was very happy to vote in favour of this report, as I believe the Youth in Action programme is an excellent initiative. Schemes such as these will be vital in encouraging engagement between young people and Europe.

This engagement is sorely needed. Time and again I hear from my constituents that the European Union does nothing for them. Without funding for civil society programmes, those who believe in the importance of the European project will have a hard time confronting criticism of democratic deficits and unresponsive institutions.

And this negativity is particularly strong among the young. Whenever I visit schools in my constituency I am struck by their cynicism about the EU's role. A report such as this therefore represents a timely response to a pressing – and growing – problem.

But the report has faced opposition from scaremongers who claim it will strengthen the Commission. What is clear is that all information provided will need to be objective if it is to be effective. Yet I would ask Members to question how strengthening civil society and the role of the young citizen could possibly give the Commission more power.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. − Kultur handlar om grundläggande långsiktiga frågor för länder och civilisationer. Just därför menar Junilistan att kulturpolitiken bör skötas av politiker som står nära medborgarna och alltså i huvudsak bör hanteras på nationell nivå. Vi anser att kulturprogram i EU:s budget har fått alltför frikostiga anslag till en verksamhet som i allt väsentligt bör ligga på medlemsstaterna. Vi är allmänt för större resurser till kultur, men mot att större resurser fördelas av EU-organ som står långt från medborgarna.

Vid omröstningen om dagens fyra Batzeli-betänkanden hade vi bara att ta ställning till ändringsförslag av mer teknisk art om upplägget vid genomförandet av programmen. Vi valde dock att rösta nej till dessa betänkanden för att markera att vi motsätter oss att så stora kultursatsningar sker på EU-nivå.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. − I welcome Katerina Batzeli’s report on the Youth in Action Programme. Grants provided by the programme are a key element in allowing young Europeans to fully benefit from the opportunities the EU offers. The report aims to reduce bureaucracy and simplify the decision making involved in the selection of grants. I therefore support its recommendations.

 
  
  

- Report: Katerina Batzeli (A6-0273/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), par écrit. – J’ai voté en faveur de la résolution législative approuvant, en 1ère lecture de la procédure de codécision, la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 1855/2006/CE établissant le programme"Culture" (2007-2013) sur la base du rapport de ma collègue Grecque Katerina Batzeli. Je suis heureux et je soutiens les amendements ayant permis de remplacer la procédure de comitologie de type consultative par une obligation faite à la Commission européenne d'informer le Parlement européen et les États membres sans délai de toutes les mesures prises pour mettre en œuvre la décision sans l'assistance d'un comité afin de permettre une mise en œuvre plus rapide et plus efficace des décisions de sélection.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicodim Bulzesc (PPE-DE), în scris. − Am votat în favoarea acestui raport deoarece urmăreşte reducerea timpului de decizie pentru acordarea finanţărilor europene prin intermediul programului Cultura 2007-2013.

Experienţa anilor trecuţi a arătat că procedura de acordare a fondurilor prin intermediul acestui mecanism este destul de lentă şi operatorii culturali europeni pot avea probleme financiare din această cauză.

Având în vedere că instituţiile culturale şi artiştii care solicită aceste fonduri au, în general, o situaţie financiară delicată, consider că orice măsură menită să faciliteze accesul la fondurile europene este binevenită.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. − Katerina Batzeli’s report on the Culture Programme for 2007-2013 streamlines the process by which financial support through the programme is decided. Making that process more efficient will benefit programmes such as the European Capitals of Culture. I therefore voted in support of the report.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN), na piśmie. − Panie Przewodniczący!

Poddane pod głosowania sprawozdania Kateriny Batzeli, a dotyczące programów „Młodzież w działaniu (2007-2013)”, „Kultura (2007-2013)”, „Europa dla Obywateli (2007-2013)” i „Program działań w zakresie uczenia się przez całe życie” wykazują, że stosowane procedury związane z przyjmowaniem wieloletnich programów w dziedzinie kultury, kształcenia młodzieży i aktywnego obywatelstwa wyraźnie utrudniają ich przygotowywanie i wdrażanie. Rodzi się więc pytanie: czy wynika to z biurokratycznego stylu funkcjonowania Komisji Europejskiej, czy z braku rozumienia tego ważnego obszaru aktywności obywatelskiej?

Kultura i edukacja nie znoszą biurokracji. Stąd wynika wielokrotne opowiadanie się Komisji Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego „za szybką, skuteczną i przejrzystą procedurą, która jednak chroniłaby prawo do kontroli i informacji w procesie decyzyjnym”. Bez szybkich decyzji nie będzie oczekiwanych efektów. Fakty te w pełni uzasadniają głosowania za sprawozdaniami, zwłaszcza że szeroko rozumiana kultura jest dobrem narodów, gwarancją ich rozwoju i siły przetrwania.

 
  
  

- Report: Katerina Batzeli (A6-0275/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), par écrit. – J’ai voté en faveur de la résolution législative approuvant, en 1ère lecture de la procédure de codécision, la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 1904/2006/CE établissant, pour la période 2007-2013, le programme "L'Europe pour les citoyens" visant à promouvoir la citoyenneté européenne active et, ce, sur la base du rapport de ma collègue Grecque Katerina Batzeli. Je suis heureux et je soutiens les amendements ayant permis de remplacer la procédure de comitologie de type consultative par une obligation faite à la Commission européenne d'informer le Parlement européen et les États membres sans délai de toutes les mesures prises pour mettre en œuvre la décision sans l'assistance d'un comité afin de permettre une mise en œuvre plus rapide et plus efficace des décisions de sélection.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), per iscritto. − Grazie Presidente, come per le precedenti relazioni, convintamene esprimo il mio voto favorevole al lavoro della collega Batzeli.

Il programma "Europa per i cittadini" ha rappresentato in questi anni un'occasione importante nel difficile sforzo per avvicinare l'Europa agli europei: troppo spesso, in passato, l'Europa è stata considerata come un qualcosa di lontano e distante, un'entità burocratica avulsa dalla realtà quotidiana dei cittadini.

Oggi, che ci troviamo in seduta plenaria eccezionalmente a Bruxelles, abbiamo l'occasione di dare un segnale che sarebbe recepito assai positivamente dai cittadini europei: iniziamo il ragionamento per giungere a una sede unica a Bruxelles del Parlamento Europeo. Sempre meno i nostri cittadini comprendono infatti le ragioni di questo "trasferimento" mensile che comporta crescenti sforzi in termini economici e organizzativi. Si inizi a discutere, senza tabù, tale questione.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. − I welcome the proposals to cut bureaucracy in the decision-making process for the Europe for Citizens programme. More efficient selection of grants for town-twinning and support for civil society will improve the EU’s capacity to encourage its citizens to engage with Europe. With this in mind, I voted in support of Katerina Batzeli’s report on the programme ‘Europe for Citizens’ 2007-2013 to promote active citizenship.

 
  
  

- Report: Katerina Batzeli (A6-0276/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), par écrit. – J’ai voté en faveur de la résolution législative approuvant, en 1ère lecture de la procédure de codécision, la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 1720/2006/CE établissant un programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie et, ce, sur la base du rapport de ma collègue Grecque Katerina Batzeli. Je suis heureux et je soutiens les amendements ayant permis de remplacer la procédure de comitologie de type consultative par une obligation faite à la Commission européenne d'informer le Parlement européen et les États membres sans délai de toutes les mesures prises pour mettre en œuvre la décision sans l'assistance d'un comité afin de permettre une mise en œuvre plus rapide et plus efficace des décisions de sélection.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. − The lifelong learning programme helps finance education schemes like Erasmus. It is through such schemes that people across Europe not only experience Europe’s cultural richness, but also the wealth of learning opportunities the EU offers. I therefore voted in favour of Katerina Batzeli’s report on an ‘Action programme in the field of lifelong learning’.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Es ist kontraproduktiv, einerseits das eigene Volk zum Lernen anzuhalten, andererseits aber mit den „Blue-Card“-Plänen aufzuwarten. Denn durch die Zunahme an atypischen Verhältnissen und den verstärkten Konkurrenzdruck ist eine gute Grund- und weiterführende Ausbildung jetzt schon kein Schutz mehr vor Arbeitslosigkeit.

Es gibt genug gut ausgebildete Leute, die von den Unternehmen nur deshalb abgelehnt werden, weil letztere auf der Suche nach möglichst billigen Mac-Job-Doktoren oder -Magister sind bzw. nur mehr atypische Arbeitsverhältnisse anbieten wollen.

Grundsätzlich ist der als Vorwand genommene Facharbeitermangel durch Ausbildungsoffensiven zu beseitigen; falls unmöglich, ist ein Saisoniermodell zu bevorzugen. So wird sichergestellt, dass es zu keiner weiteren Massenzuwanderung kommt.

 
  
MPphoto
 
 

  Dumitru Oprea (PPE-DE), în scris. − Am votat în favoarea raportului doamnei Katerina Batzeli din mai multe considerente.

Este binecunoscut faptul că educaţia şi formarea sunt priorităţi esenţiale pentru Uniunea Europeană, în vederea realizării obiectivelor de la Lisabona. Scopul programului de învăţare permanentă trebuie să fie păstrarea unei societăţi flexibile, autonome, bazate pe cunoaştere, cu o dezvoltare economico-culturală cantitativă şi calitativă, toate pe linia şi în spiritul unei (mai) puternice coeziuni sociale. De aceea, formarea continuă trebuie să implice toţi factorii sociali.

Evident, ca orice program de asemenea anvergură, trebuie să fie clar, coerent, monitorizat şi evaluat în mod regulat, după fiecare etapă de aplicare, pentru a permite (re)ajustări, în special cu privire la priorităţile punerii în aplicare a măsurilor.

Programele de formare continuă ar trebui să se orienteze însă şi spre persoanele aflate în perioada de maturitate. Faptul că, de cele mai multe ori, accentul se pune pe educaţia din prima perioadă a vieţii, după care intervine plafonarea individului, fiecare cetăţean trebuie să fie stimulat şi motivat să participe la o formă de învăţare continuă, care să-i asigure o potenţială plasare pe piaţa muncii, indiferent de vârstă.

Acest lucru este cu atât mai important în momentul în care ne raportăm şi la statisticile privind îmbătrânirea forţei de muncă şi scăderea populaţiei active.

 
  
MPphoto
 
 

  Mihaela Popa (PPE-DE), în scris. − Întreaga Europă se confruntă astăzi cu o serie de schimbări esenţiale şi dramatice pentru cetăţenii de toate vârstele.

Importanţa educaţiei şi a formării în cadrul strategiei de la Lisabona pentru creştere şi ocuparea forţei de muncă a fost recunoscută, Consiliul European subliniind în mod repetat rolul educaţiei şi al formării în ceea ce priveşte competitivitatea pe termen lung a Uniunii Europene.

Astăzi noi nu mai putem preconiza că oamenii vor rămâne o viaţă întreagă în acelaşi sector de activitate sau în acelaşi loc. Evoluţia lor profesională va urma căi imprevizibile şi ei vor avea nevoie de o gamă largă de competenţe generale pentru a se putea adapta.

Pentru a-i pregăti pentru viaţă şi societate, este necesar ca şcolile să-i ghideze în direcţia învăţării pe toata durata vieţii, un program de largă amploare al Uniunii Europene, care îi vede pe oameni capabili să înveţe la orice vârstă, rămânând astfel membri vii şi activi ai societăţii.

De aceea am votat cu toată convingerea acest raport, pentru că este necesar să dezvoltăm programele destinate acestor deziderate, referindu-mă, în special la ţările recent aderate la UE.

 
  
  

- Report: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0306/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Zlotea (PPE-DE), în scris. − Acordul de parteneriat şi cooperare (APC) între Comunităţile Europene şi statele lor membre, pe de o parte, şi Republica Uzbekistan, pe de altă parte, a intrat în vigoare la data de 1 iulie 1999, înainte de extinderea Uniunii Europene ce a inclus Republica Bulgaria şi România. Protocolul la APC trebuia să fie elaborat pentru a permite noilor state membre (România şi Bulgaria) să adere la acest acord.

Consider că Parlamentul ar trebui să aibă mai multe iniţiative de acest gen, ţinând cont de parteneriatele semnate şi cu celelalte ţări din regiune. Corelat cu situaţia din regiune, se impune în acest an realizarea unui parteneriat Uniunea Europeană - Azerbaidjan, acordând Europei posibilitatea de a continua proiectele sale energetice.

Azerbaidjanul trebuie să primească o atenţie deosebită din partea Uniunii Europene, plecând şi de la realitatea unei politici foarte echilibrate a acestei ţări în zonă şi de la disponibilitatea acestei ţări de a contribui la realizarea proiectelor energetice ale Uniunii Europene.

 
  
  

- Report: Helmuth Markov (A6-0281/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), par écrit. – A la suite du référendum qui a eu lieu au Monténégro le 21 mai 2006 sur l'indépendance du pays et au cours duquel la majorité des électeurs (55,4 %) se sont prononcés en faveur de l'indépendance du Monténégro, le parlement monténégrin a proclamé l'indépendance totale du Monténégro au titre du droit international, le 3 juin 2006. La Serbie a reconnu l'indépendance du Monténégro, et le 5 juin 2006, le parlement serbe a adopté une décision définissant la Serbie comme l'État successeur de l'Union étatique de Serbie-et-Monténégro qui a été le nouveau nom de la République fédérale de Yougoslavie aux termes de la nouvelle charte constitutionnelle du 4 février 2003. C’est dans ce contexte que j’ai voté la résolution législative du Parlement européen approuvant telle quelle, selon la procédure de consultation, la proposition de décision du Conseil établissant une responsabilité distincte du Monténégro et réduisant proportionnellement la responsabilité de la Serbie concernant les prêts à long terme accordés par la Communauté à l'Union étatique de Serbie-et-Monténégro (ancienne République fédérale de Yougoslavie).

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), in writing. − I shall be voting in favour of Helmut Markov’s report. I believe it is absolutely essential for stability and security in Europe that we do all we can to help both Serbia and Montenegro recover from the economic and social upheaval that took place with the break-up of Yugoslavia and the subsequent disastrous wars.

I would hope that, in particular, infrastructure and transportation would feature prominently. If we are to be realistic in our aspirations for both countries, then this agreement is essential and should be strongly supported. It is my hope that at some future date both Serbia and Montenegro can join the European Union.

This agreement is the first step on the road to that aspiration.

 
  
  

- Report: Neil Parish (A6-0311/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), par écrit. – J’ai voté, sur la base du rapport de mon excellent collègue Britannique Neil Parish, la résolution législative approuvant telle quelle, suivant la procédure de consultation, la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement de juin 2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques. Normalement le règlement du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques devait s’appliquer obligatoirement à compter du 1er janvier 2009. L'objet de la présente proposition est de reporter l'utilisation obligatoire du logo UE dans l'attente de la création d'un nouveau logo permettant de contribuer à évite la confusion dans l'esprit des consommateurs à la suite d'un changement rapide des logos UE et éviter une charge financière supplémentaire pour les opérateurs tenus de modifier leurs emballages et imprimés dans un délai très court. C’est ainsi qu’il est proposé de différer jusqu’au 30 juin 2010 l’utilisation obligatoire du logo UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), in writing. − I back this report from the Committee on Agriculture and Rural Development on organic production and labelling on organic products. I am not entirely convinced that it is always better to absolutely maximise organic production and consumption. I believe science has improved food productivity and food safety in some important areas. My own consumption reflects this belief. Nevertheless, those who take a more fundamentalist view are entitled to be reassured that ‘organic’ really is organic, and not just a label used to extract a price premium from gullible and ill-informed consumers.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. − Efterfrågan på ekologiskt producerade livsmedel och andra varor är stor och växande och för att denna efterfrågan skall kunna tillgodoses måste naturligtvis konsumenterna kunna identifiera dem på marknaden. Det krävs alltså märkning för att marknaden skall fungera i detta avseende.

Vi har emellertid redan tidigare röstat nej till EU-märkning av ekologiska produkter, eftersom det är vår övertygelse att marknadskrafterna, med medvetna europeiska konsumenter i spetsen, själva klarar denna uppgift. Om det krävs politisk reglering av frågan om märkning av ekologiska produkter bör denna ske på nationell nivå.

Vid omröstningen om detta betänkande stod vi dock bara inför frågan om att senarelägga den obligatoriska användningen av EU-logotypen på ekologiska produkter. Detta förslag har vi röstat ja till.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of the Parish report which accepts the Commission’s proposal to delay the introduction of the use of a compulsory EU organic label. It should be noted, however, that voluntary use of such a label is not prohibited and any such moves which are of benefit to consumers should be encouraged.

 
  
  

- Report: Philippe Morillon (A6-0315/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström och Åsa Westlund (PSE), skriftlig. − Vi har röstat för betänkandet eftersom de ändringar som parlamentet föreslår skulle innebära att parlamentets samtycke krävs för ingående av avtal. Vi är för en övergripande översyn av EU:s fiskeavtal och ser detta som ett positivt första steg som ger oss större möjligheter att påverka.

Vi tar de vetenskapliga rapporter som visar på att haven håller på att fiskas ut på stort allvar. Därför ser vi inte heller EU:s fiskeavtal som ett långsiktigt hållbart sätt att bekämpa fattigdom och stödja utveckling. Vi vill ändra EU:s fiskepolitik så att den leder till en återuppbyggnad av fiskebestånden. Vi vill också genom förändringar av EU:s handels- och biståndspolitik och olika former av partnerskap stödja en hållbar utveckling i de länder där fiskeavtalen med EU idag utgör en stor inkomstkälla.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − I supported the Morillon report relating to the Southern Indian Ocean Fisheries Agreement. I consider that fishing nations should control their own fisheries whilst cooperating internationally through regional fisheries organisations.

The EU has a coastal interest in the Indian Ocean and accordingly must fulfil obligations under the UN Convention on the Law of the Sea. I look forward, however, to the day when France, and other EU nations, have direct control of their own fishing interests.

 
  
MPphoto
 
 

  Margie Sudre (PPE-DE), par écrit. – Le Parlement européen vient de donner son avis conforme à l'accord relatif aux pêches du sud de l'océan Indien, signé par la Communauté européenne en 2006. Ayant des intérêts de pêche dans la zone, du fait de la présence de La Réunion, la Communauté était en effet tenue de coopérer avec les autres parties impliquées dans la gestion et la conservation des ressources de cette région, aux termes de la convention des Nations unies sur le droit de la mer.

Cette nouvelle organisation régionale de pêche met en place un cadre institutionnel spécifique, dont la pièce maitresse est le Comité scientifique permanent. La principale mission de ce dernier est d'apporter une évaluation scientifique des ressources halieutiques et de l’impact de la pêche sur le milieu marin, en tenant compte des caractéristiques environnementales de la zone. De plus, l'accord encourage la coopération dans le domaine de la recherche scientifique.

Sur la base de ces recommandations scientifiques, les parties seront pleinement en mesure d'élaborer des mesures de conservation et de gestion les mieux à mêmes de répondre aux défis qui touchent la zone. Cet accord constitue un réel pas en avant dans la promotion de la ressource halieutique et du développement durable.

 
  
  

- Report: Kyösti Virrankoski (A6-0328/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), par écrit. – J’ai voté la résolution du Parlement européen prise sur la base du rapport de mon collègue Kyösti Virrankoski relative à l'avant-projet de budget rectificatif n° 5 au budget 2008 (APBR n° 5/2008) qui couvre la révision des prévisions relatives aux ressources propres traditionnelles (RPT, c'est-à-dire les droits de douane, les droits agricoles et les cotisations «sucre»), les assiettes TVA et RNB et la budgétisation des corrections britanniques correspondantes ainsi que de leur financement, qui ont pour effet de modifier la répartition entre États membres de leurs contributions au budget de l'UE au titre des ressources propres.

 
  
  

- Report: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A6-0292/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), par écrit. – J’ai voté la résolution législative approuvant, selon la procédure de consultation, l'initiative de plusieurs États membres destinée à renforcer le Réseau judiciaire européen sur la base du rapport de ma collègue Allemande Sylvia-Yvonne Kaufmann et qui invite, tout d’abord, tant le Conseil que la Commission à traiter en priorité toute proposition ultérieure visant à modifier le texte de l’initiative dans le cadre de la procédure d'urgence, comme le prévoit le traité de Lisbonne et dès que ce dernier sera entré en vigueur. Je soutiens le renforcement du volet « protection des données » et le fait que les points de contact du Réseau judiciaire informent les membres nationaux d'EUROJUST d’un certain nombre d’informations. En particulier je salue la référence à la future décision-cadre relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen, Carl Lang et Fernand Le Rachinel (NI), par écrit. – Une fois n'est pas coutume, Bruxelles, veut faire passer par la fenêtre ce que les peuples français et néerlandais, en 2005, et irlandais, en juin 2008, ont rejeté par la porte du referendum : la création d'un parquet européen unique.

La tentation est trop forte pour nos apprentis sorciers européistes. Coûte que coûte, il faut dépasser et faire fi des objections, refus et légitimes résistances des peuples d'Europe afin de communautariser de force l'ensemble des questions relatives à la justice, à la sécurité et à l'immigration.

L'Europe se trompe. La nécessaire coopération entre États en matière judiciaire, policière ou encore pénale ne doit pas être la soumission à un ordre juridique supranational établi en dépit de toutes les disparités existantes entre les systèmes et traditions juridiques des États membres.

Nous ne voulons pas cet ordre juridique supranational qui irait à l'encontre même des principes et valeurs qui nous sont propres.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, esprimo il mio voto favorevole nei confronti della relazione della collega Kaufmann sulla Rete di Giustizia Europea. Ne condivido il senso e l'obiettivo, quello di rafforzare le strutture già esistenti e di unificare la loro azione. Infatti, i notevoli mutamenti occorsi negli ultimi anni in materia di cooperazione giudiziaria penale hanno reso necessaria l'istituzione e il rafforzamento di strutture di assistenza e coordinamento a livello europeo.

Nonostante il principio del mutuo riconoscimento stia cominciando a essere applicato anche nella pratica, permangono difficoltà concrete e si moltiplicano i casi transnazionali di particolare complessità ove l'assistenza e il sostegno alle competenti autorità giudiziarie nazionali diventa sempre più necessario.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), skriftlig. − Jag är emot att alls inbegripa religion, sexualitet, politisk övertygelse etc. som relevanta uppgifter att skicka som information mellan myndigheter, men i detta betänkande nämns endast detta i samband med inflytandeskydd och som ett försök att strama upp befintlig lagstiftning. Därför röstar jag för.

 
  
  

- Report: Armando França (A6-0285/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), par écrit. – J’ai voté la résolution législative, prise sur la base du rapport de mon collègue Portugais Armando França et soutenant l'initiative de plusieurs États membres (République de Slovénie, République française, République tchèque, Royaume de Suède, République slovaque, Royaume-Uni et République fédérale d'Allemagne) et destinée à modifier une série de décisions-cadres (2002/584/JAI relatives au mandat d'arrêt européen, 2005/214/JAI concernant la reconnaissance mutuelle des sanctions pécuniaires, 2006/783/JAI relative au principe de reconnaissance mutuelle des décisions de confiscation et 2008./.../JAI relative au principe de reconnaissance mutuelle des jugements en matière pénale) en vue de prévoir les cas d'exécution des décisions rendues par défaut. Je soutiens le renforcement du volet « droits des personnes jugées par défaut » de l’initiative, en proposant une série de garanties procédurales et le fait de chercher à éliminer les approches divergentes quant aux motifs de "non-reconnaissance" des décisions visées.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), por escrito. Votei favoravelmente o relatório de Armando França sobre a aplicação do princípio do reconhecimento mútuo de decisões em matéria penal, porque considero importante o estabelecimento de regras uniformes para o reconhecimento mútuo das decisões judiciais proferidas na ausência do arguido.

Felicito o relator pelas propostas apresentadas neste relatório, que considero fundamentais para a harmonização das garantias processuais, em todos os Estados-Membros, e também para o reforço da protecção de direitos fundamentais, como o direito à defesa e o direito ao julgamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), in writing. − I will be supporting this report on mutual recognition of judgments in criminal matters. I take the view that those convicted of crimes should not be able to hide within the interstices of the European Union. Anyone convicted within one Member State should be considered guilty across the Union. If we doubt the independence and integrity of courts in any State of the Union, that State should have its membership suspended. Otherwise, just as we make no distinction between criminals in Manchester or London, neither should we if it is Madrid or Lisbon.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), schriftelijk. − Ik heb tegen het verslag "Toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op strafrechtelijke beslissingen" van rapporteur Franca gestemd, omdat dit verslag een harmonisering van strafrecht op Europees niveau beoogt.

Ik vind dat strafrecht onder de bevoegdheden van de lidstaten valt en niet onder de bevoegdheden van de EU. Er dient dus geen harmonisering plaats te vinden.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), schriftelijk. − Ik heb tegen het rapport  "Toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op strafrechtelijke beslissingen" van rapporteur Franca gestemd, omdat dit rapport een harmonisering van strafrecht op Europees niveau wil bereiken. Ik vind dat strafrecht onder de bevoegdheden van de lidstaten valt en niet onder de bevoegdheden van de EU.  Uiteraard ben ik voor het recht op goede vertegenwoordiging bij de verdediging. Er dient echter geen harmonisering plaats te vinden.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE-DE), în scris. − Recunoaşterea reciprocă este „piatra de temelie” a cooperării judiciare la nivel european şi orice clarificare a instrumentelor de aplicare a acestui principiu este salutară.

Decizia aprobată astăzi este binevenită. Doresc însă să atrag atenţia asupra unei alte probleme, respectiv modul în care unele state membre pun în practică instrumente importante precum mandatul de arestare european.

În ianuarie 2007, autorităţile române au emis un mandat european de arestare pe numele cetăţeanului ceh Frantișek Priplata, condamnat la opt ani de închisoare pentru instigare la omor deosebit de grav, în cazul asasinării, în anul 2000, a unui lider sindical român. Republica Cehă, pe teritoriul căreia se află condamnatul, aplică însă procedura de predare numai pentru fapte săvârşite după data de 1 noiembrie 2004.

Drept urmare, la opt ani de la comiterea faptei, condamnatul nu a fost încă extrădat şi nu a început executarea pedepsei.

Consider că statele membre care înţeleg să aplice în acest fel instrumentele din domeniul cooperării judiciare ar trebui să mediteze serios asupra oportunităţii menţinerii acestor rezerve.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), în scris. − Am votat în favoarea raportului Armando França privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce pentru hotărârile de confiscare şi a Deciziei-cadru 2008./.../JAI privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce a hotărârilor judecătoreşti în materie penală care impun pedepse sau măsuri privative de libertate în scopul executării lor în Uniunea Europeană. 

Există tot mai numeroase cazuri în care infractori periculoşi se folosesc de libertatea de circulaţie şi de desfiinţarea frontierelor din cadrul Uniunii Europene pentru a evita judecata. 

Susţin necondiţionat acest raport deoarece el asigură o reglementare unitară în materie de sentinţe "in absentia", reglementare deosebit de necesară pentru a se evita posibila blocare a sistemului judiciar de cei care fug de justiţie dintr-o ţară în alta a Uniunii Europene.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), skriftlig. − Parlamentets ändringsförslag fokuserar på ett förstärkt skydd av enskilda personer och syftar alltså till att förbättra existerande regelverk. Därför röstar jag ja.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), na piśmie. − Wyrażam pełne poparcie dla inicjatywy mającej na celu zmianę przepisów prawnych dotyczących stosowania zasady wzajemnego uznawania wyroków.

Należy dołożyć wszelkich starań, by współpraca sądowa między państwami członkowskimi była jak najbardziej efektywna. Jednocześnie należy dążyć do tego, by wszelkie prawa obywateli, w tym podstawowe prawo proceduralne, jakim jest prawo do obrony, były w pełni przestrzegane.

Moim zdaniem, zaproponowane zmiany nie tylko znacznie ułatwią współpracę między sądami, ale przede wszystkim będą służyć umacnianiu praw obywateli wobec wymiaru sprawiedliwości w całej Unii Europejskiej, w szczególności prawa do obrony oraz do wystąpienia o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 
  
  

- Report: Ioannis Gklavakis (A6-0286/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström och Åsa Westlund (PSE), skriftlig. − I detta initiativbetänkande lyfter man fram fiske och vattenbruk inom ramen för den integrerade förvaltningen av kustområden i Europa. 

En ekologiskt hållbar förvaltning av vatten- och fiskeresurserna är naturligtvis viktig för att skydda vår livsmiljö. Tyvärr blundar man i betänkandet för de problem som fiskerisektorn i EU dras med. Därför har vi valt att lägga ned våra röster. Överkapaciteten i fiskeflottorna runt om i EU leder till ett alltför stort uttag av fisk. Detta hotar havens ekosystem och tillgången på matfisk. 

Vi vill se en kraftig utskotning av fiskefartyg och fiskekvoter som sätts utifrån biologiskt säkra och vetenskapliga grunder. Självklart måste de arbetstagare som drabbas vid omstruktureringarna erbjudas arbetsmarknadsbildning och rimligt ekonomiskt stöd för att kunna ta arbete i andra delar av ekonomin som behöver arbetskraft.

 
  
MPphoto
 
 

  Emanuel Jardim Fernandes (PSE), por escrito. Votei favoravelmente o relatório do meu colega GKLAVAKIS, que felicito pela qualidade do mesmo, sobre as pescas e a aquicultura no contexto da Gestão Integrada da Zona Costeira (GIZC) na UE, já que salienta a importância económica e social destas actividades para as regiões costeiras, apelando a que recebam apoio financeiro no quadro da GIZC. Também por esta razão, é essencial que os governos nacionais e regionais das regiões ultraperiféricas preparem estratégias integradas de GIZC para assegurar o desenvolvimento equilibrado das suas regiões costeiras.

Também apoio firmemente a sugestão apresentada pelo relator de utilizar o Fundo Europeu das Pescas para financiamento a longo prazo de medidas no quadro da GIZC, já que são acções contributivas para o desenvolvimento sustentável de regiões pesqueiras, numa perspectiva transversal de todas as actividades marítimas exercidas nas mesmas.

Finalmente, importa salientar que, até hoje, o planeamento regional tem sido baseado grandemente em actividades em terra, falhando quanto a tomar em consideração o impacto do desenvolvimento costeiro em determinadas actividades marinhas, gerando a degradação de habitats marinhos, pelo que uma nova abordagem é fundamental.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − The Gklavakis report rightly recognises the importance of fishing to coastal communities and the retention of cultural traditions. All too often, this very human aspect of the fishing industry seems to have been overlooked in the implementation of the CFP. The report correctly notes the need for bodies at EU, national and regional levels to cooperate in matters of coastal management, and I consider that, within this context, coastal areas and nations must take the lead role, with the EU acting as a facilitator.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastiano (Nello) Musumeci (UEN), per iscritto. − La pesca e l'acquacoltura rappresentano due delle principali attività per lo sviluppo socioeconomico delle zone costiere dell'Unione europea. È necessario pertanto che esse vengano gestite in modo da garantire sia uno sfruttamento sostenibile della pesca che la richiesta crescente di prodotti ittici.

A tal fine, occorre che gli Stati UE implementino una serie di misure destinate a salvaguardare le zone costiere e a promuovere un ambiente marino pulito. Data la natura transfrontaliera di numerosi processi costieri, si rende necessaria la cooperazione fra gli Stati membri e fra questi e gli Stati extracomunitari contigui.

Una delle misure riguarda la pianificazione dello sviluppo immobiliare ad uso turistico. Il settore del turismo rappresenta in molte regioni una voce importante del PIL locale. Reputo però necessario sostenere un turismo "ecocompatibile", ossia che interagisca con le politiche a favore della protezione paesaggistica ed ambientale.

Occorre altresì un coordinamento riguardo l'attività industriale: si pensi, ad esempio, all'importanza di una efficace politica comune nella gestione delle acque reflue al fine di rendere compatibile un'importante attività economica con la necessaria e doverosa preservazione dell'ambiente marino.

La pesca costiera e artigianale rappresenta un'importantissima fonte di guadagno per migliaia di famiglie ed è portatrice di una plurisecolare tradizione che l'Europa, a mio parere, deve sostenere e preservare.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), per iscritto. − Esprimo il mio voto favorevole sulla relazione Gklavakis che sottolinea la necessità di una strategia europea di attenzione alle zone costiere nell’ottica di uno sviluppo sostenibile.

Una strategia a favore di una gestione integrata delle zone costiere, infatti, può costituire il quadro appropriato per lo sfruttamento sostenibile di queste zone e delle attività in esse condotte. Condivido pienamente la posizione del relatore quando sostiene la necessità di una programmazione a lungo termine che tenga conto di tutte le istanze coinvolte.

Plaudo pertanto a tale parere e sottolineo inoltre l'esigenza che questi deve essere solo inizio di una maggiore attenzione verso il settore e invito la Commissione ad attuare una politica seria in materia.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM), in writing. − I abstained on this vote because I am in favour of sustainable fisheries everywhere and I support the coastal communities and fishermen of Ireland. The Common Fisheries Policy, while focusing on both of these ends, has led to the opposite: destruction of the marine environment, decrease of fish and impoverishment of the marine environment.

 
  
  

- Report: Mihael Brejc (A6-0208/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), par écrit. – Sur la base du rapport de mon excellent collègue Slovène Mihael Brejc, j’ai voté la résolution législative approuvant, en 1ère lecture de la procédure de codécision, la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 562/2006 en ce qui concerne l'utilisation du système d'information sur les visas (VIS) dans le cadre du code frontières Schengen. Compte tenu des attentes des citoyens européens en matière de sécurité intérieure, je soutiens totalement les modifications qu’il convient d’apporter au code frontières Schengen pour garantir l’utilisation efficace du système d’information sur les visas (VIS) aux frontières extérieures. Cette proposition de règlement a pour objectif de fixer des règles communes relatives à l’obligation d’utiliser le VIS (c’est-à-dire une recherche systématique à l'aide du numéro de la vignette visa, en combinaison avec la vérification des empreintes digitales) aux frontières extérieures et, partant, de poursuivre l’élaboration d’une gestion intégrée des frontières dans l'Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen, Carl Lang et Fernand Le Rachinel (NI), par écrit. – Contrairement à ce qu'elle veut afficher, l'Europe n'a pas réalisé de progrès dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice. Bien au contraire, la suppression des contrôles aux frontières nationales a provoqué, depuis l'application des criminels accords de Schengen, une augmentation exponentielle de la criminalité organisée et des trafics en tous genres.

L'Union européenne, véritable apprentie sorcière en matière de sécurité, avec ses méthodes qui se révèlent bien trop souvent dangereuses pour la sécurité des États et de leurs peuples, nous a imposé cet espace d'insécurité et d'absence de libertés et de justice.

Le code de frontières Schengen ne servira à rien car ce sont les fondements même des Accords de Schengen qui sont mauvais et à rejeter.

La sécurité commune n'existera que si chaque État retrouve sa pleine souveraineté en matière de gestion de ses frontières et de sa politique migratoire. Le paroxysme de l'aberration est définitivement atteint quand il s'agit ici de transférer toujours plus de responsabilités à cette Union déjà paralysée.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), schriftlich. Ich stimme für den Bericht von Mihael Brejc über die Nutzung des Visa-Informationssystems im Rahmen des Schengener Grenzkodex.

Die gemeinsamen Regeln für die Schengener Außengrenzen müssen geändert werden, die Anwendung des Visa-Informationssystems effizienter und einheitlicher gestaltet werden. Das muss mit viel Augenmaß und vorsichtig passieren, da Datenschutz und Menschenrechte immer im Vordergrund stehen und eingehalten werden müssen.

Eine flächendeckende Überprüfung der Fingerabdrücke an den Grenzen mit Hilfe des Visa-Informationssystems führt zu unnötig langen Staus und zu langen Grenzaufenthalten auch für Bürger, die kein Visum benötigen.

Durch den Bericht sind nun lediglich stichprobenweise Abfragen im Informationssystem durchzuführen. Der Grenzbeamte überprüft weiterhin, ob der Einreisende über alle Voraussetzungen für die Einreise in die EU verfügt. Er kann aber selbst entscheiden, ob er zusätzlich eine Abfrage vornehmen möchte. Mit diesem Vorgehen wird die Sicherheit in einem sehr hohen Maße auch weiterhin gewährleistet, der Aufenthalt an den Grenzen jedoch nicht länger als unbedingt nötig.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Die Aufrüstung des Visa-Systems ist sicherlich dazu geeignet, künftig Betrugsbekämpfung zu erleichtern, und ist daher – unter der Prämisse, dass der Datenschutz sichergestellt ist – zu begrüßen. Wenn künftig für die Vergabe von Schengen-Visa die Speicherung von Fingerabdrücken und Gesichtsaufnahmen nötig ist, wird dies zu erheblichen Umstellungen in den Botschaften führen. In Deutschland wird diskutiert, dass einige Botschaften dazu personell und räumlich nicht in der Lage sind. Die im Zuge dessen debattierte mögliche Auslagerung der Datenspeicherung an Fremdfirmen ist jedoch höchst bedenklich. Damit eröffnen sich neue Potentiale für künftige Visa-Skandale.

Das Visa-System hat gute Ansätze, ist aber insgesamt noch nicht ausreichend durchdacht, weswegen ich dem vorliegenden Bericht auch nicht zustimmen konnte.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), per iscritto. − Esprimo il mio voto favorevole alla relazione Brejc. Condivido, infatti, la proposta e le sue finalità. Le nostre frontiere sono, in particolari periodi, sottoposte ad un’alta affluenza di persone che intendono entrare nello spazio Schengen.

È vero che la proposta introduce un affievolimento del normale regime di controlli, ma è anche vero che essa mira a tutelare il viaggiatore, risparmiandogli lunge ore di attesa alle frontiere per espletare i controlli. Occorre però che tale deroga rimanga tale e non diventi regola generale, e sono concorde asu fatto che la durata e la frequenza della deroga vengano limitate al massimo. In tal senso plaudo, in ultima analisi, all'introduzione delle specifiche condizioni ricorrenti le quali tale deroga può essere posta in essere.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), na piśmie. − Wyrażam swoje poparcie dla zmiany rozporządzenia nr 562/2006 w odniesieniu do korzystania z wizowego systemu informacyjnego VIS na mocy kodeksu granicznego Schengen.

Uważam, iż każdorazowe kontrole posiadania VIS przy przekraczaniu granic przez obywateli państw trzecich posiadających wizę jest niepotrzebne i zbyt czasochłonne. Powoduje ono zbyt długie oczekiwanie na przekroczenie granicy.

Zmniejszenie natężenia dokonywanych kontroli nie wpłynie w mojej ocenie na poziom bezpieczeństwa w UE. Dlatego też ograniczenie kontroli przeprowadzanych przez wykwalifikowanych komendantów straży granicznych do wyrywkowego sprawdzania VIS uważam za celowe rozwiązanie.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Zlotea (PPE-DE), în scris. − Am votat astăzi în favoarea raportului Brejc, deoarece, pentru eficienţa controalelor de frontieră la frontiera externă, utilizarea SIV (Sistemul de Informaţii privind Vizele) este de o importanţă fundamentală. Sistemul de Informaţii privind Vizele trebuie consultat sistematic de către agenţii de poliţie de frontieră pentru orice persoană care deţine o viză pentru a asigura securitatea la frontieră.

Extinderea zonei Schengen a eliminat barierele în Uniunea Europeană. Cetăţenii din ţările terţe încă sunt controlaţi doar o singura data la intrare. 50% din imigranţii ilegali intră în UE legal, dar depăşesc perioada de şedere, deoarece nu există un sistem de control al vizelor.

Dorim ca Europa să fie mai sigură, dar în acelaşi timp primitoare pentru cei care vin în scopuri turistice sau de afaceri. Modificarea votată astăzi în Parlamentul European este în avantajul cetăţenilor UE şi al cetăţenilor provenind din state terţe, care nu au nevoie de viză, deoarece astfel s-ar reduce considerabil ambuteiajele de la punctele de trecere a frontierei terestre.

 
  
  

- Report: Renate Weber (A6-0293/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), par écrit. – Sur la base du rapport de ma collègue Roumaine, Renate Weber, j’ai voté la résolution législative du Parlement européen qui soutient l'initiative de plusieurs États membres (Belgique, la Tchéquie, l’Estonie, l’Espagne, la France, l’Italie, le Luxembourg, les Pays Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Slovénie, la Slovaquie et la Suède) destinée à renforcer EUROJUST. Je soutiens le renforcement du volet « protection des données » de la proposition et le fait que le Parlement européen soit davantage informé pour mieux contrôler les tâches et missions d’EUROJUST qui a été institué en 2002 en tant qu'organe de l'Union européenne doté de la personnalité juridique afin de promouvoir et d'améliorer la coordination et la coopération entre les autorités judiciaires compétentes des États membres. Il ressort ainsi de l’expérience acquise par EUROJUST, que son efficacité opérationnelle doit être renforcée en faisant notamment en sorte que le statut de ses membres nationaux fasse l'objet d'un rapprochement. Je soutiens, également, la cellule de coordination d’urgence, les systèmes nationaux de coordination, les partenariats avec les autres instruments communautaires de sécurité et de protection (EUROPOL, FRONTEX, OLAF) et la possibilité pour EUROJUST de détacher des magistrats de liaison dans des pays tiers.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Gaubert (PPE-DE), par écrit. – Je me félicite de l'adoption du rapport de Mme Lambert sur l'évaluation du système de Dublin. Ce rapport rappelle à juste titre que, dans l’ensemble, les objectifs du système ont en grande partie été atteints mais qu'en raison du manque de données précises il n’a pas été possible d’évaluer le coût du système. Certaines inquiétudes persistent, tant au niveau de l’application pratique qu’au niveau de l’efficacité du système.

Le rapport ouvre le débat sur l’avenir de la politique d’asile commune européenne qui a été lancée en juin 2007 avec la publication du Livre vert.

Ce rapport souligne que les aspects suivants du système doivent être clarifiés ou modifiés: respect du principe de base de non-refoulement; les demandeurs doivent recevoir toute information utile sur le système de Dublin dans une langue qu'ils comprennent et avoir accès à une aide juridique durant toute la procédure, ils doivent en outre bénéficier d'un droit d'appel suspensif contre toute décision de transfert; les critères de détermination de l'âge des mineurs devraient être harmonisés; des mécanismes devraient être conçus afin de geler les transferts vers des États qui ne respectent manifestement pas les droits des demandeurs.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. – Ce texte a pour mission principale, sous couvert de renforcement des capacités opérationnelles d'Eurojust dans la lutte contre différentes formes de criminalité, de satisfaire l'obsession du politiquement correct des tenants de la police de la pensée.

L'objectif de contrôle de tous les propos sous menace de pénalisation, qu'ils soient écrits ou proférés en réunion, est à peine voilé. En effet, déjà différentes voix se sont élevées au sein du Parlement européen afin d'adopter une directive-cadre tendant à pénaliser le prétendu racisme et la xénophobie et à créer pour sa rapide transposition, un parquet européen unique, c'est-à-dire un nouveau Torquemada du "politiquement correct" de l'Union.

Malheureusement, plus le Parlement européen, institution qui s'autoproclame temple de la démocratie, acquiert de pouvoir décisionnel, plus les libertés fondamentales, notamment les libertés de recherche, d'opinion et d'expression sont bafouées. En réalité, cette Europe totalitaire est bien plus dangereuse que les soit disants monstres qu'elle prétend combattre. Il s'agit avant tout pour les tenants de l'idéologie euro-mondialiste et immigrationiste d'éliminer leurs gênants adversaires, par l'adoption de législations européennes pénales répressives.

Nous ne l'acceptons pas.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL), γραπτώς. – H πρόταση του Συμβουλίου και η σχετική Έκθεση για την τροποποίηση του Kανονισμού της Eurojust αναβαθμίζουν ακόμη περισσότερο τον κατασταλτικό αυτό μηχανισμό της ΕΕ.

Διευρύνει τις αρμοδιότητές της σχεδόν σε όλους τους τομείς ποινικών υποθέσεων, ενισχύει τη δυνατότητα παρέμβασής της στις εθνικές δικαστικές αρχές, καθιστά υποχρεωτική τη διαβίβαση πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων (ακόμη και στοιχείων DNA) από τα κράτη μέλη στη Eurojust, δημιουργεί δίκτυο εθνικών συνδέσμων της Eurojust και ενισχύει τη σύνδεσή της με άλλους κατασταλτικούς μηχανισμούς της ΕΕ (Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο, FRONTEX) και τρίτων χωρών. H ενίσχυσή της προστίθεται στην ενδυνάμωση της Europol, το γενικευμένο φακέλωμα των εργαζομένων της ΕΕ και των αλλοδαπών με τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων παρακολούθησης Σέγκεν και VIS, την ένταξη της Σύμβασης του Προύμ στο κοινοτικό δίκαιο. Πίσω από τα προσχήματα της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος βρίσκεται η προσπάθεια θωράκισης της εξουσίας του κεφαλαίου, απέναντι στις εντεινόμενες λαϊκές αντιδράσεις που γεννάει η πολιτική της ΕΕ και των κυβερνήσεων των κρατών μελών. H γιγάντωση των μηχανισμών καταστολής σε εθνικό και ευρωενωσιακό επίπεδο φανερώνει ακόμη πιο καθαρά τον αντιδραστικό χαρακτήρα της ΕΕ και κάνει επιτακτική περισσότερο από ποτέ την πάλη των λαών για αντίσταση και ανατροπή του ίδιου του ιμπεριαλιστικού αυτού οικοδομήματος.

 
  
  

- Report: Jean Lambert (A6-0287/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), in writing. − The Maltese Islands are the Southern frontier of the EU. Situated in the middle of the Mediterranean, they are receiving a disproportionate number of irregular immigrants. The majority file for asylum status.

Frontex – which was hailed by Government representatives as a solution to curtailing the number of irregular immigrants – has been a complete failure.

We have been requesting the sharing of the burden, with little or no response. Now that this legislature has entered its final year, we are proposing mechanisms for burden-sharing. Finally we are acknowledging the need ‘to help alleviate the disproportionate load which could fall on certain Member States, in particular the border Member states’.

The fact that we have acknowledged the need ‘for the provision of mechanisms other than financial to correct the adverse effects of the implementation of this system for the smaller Member States at the Union's external borders’ is most welcome, as it refers to Malta in everything but name.

The EU has not lived up to its spirit of solidarity where this issue is concerned. It is about time that we cut the rhetoric and get down to the substance.

The EU must realise that its smallest state cannot continue to absorb the vast number of immigrants seeking refuge and asylum.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), par écrit. – J’ai voté le rapport de ma collègue Britannique Jean Lambert relatif au «système de Dublin» en saluant le travail effectué par le rapporteur pour notre groupe PPE, mon ami Patrick Gaubert. Ce dispositif vise à déterminer l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l'un des États membres de l'UE, de la Norvège ou de l'Islande. Si, d'une manière générale, les objectifs du système de Dublin, notamment la mise en place d'un mécanisme clair et viable pour déterminer l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile, ont dans une large mesure été réalisés. Mais, au-delà du coût qui n’a pas été évalué, des problèmes persistent sur l’efficacité du système et les applications pratiques. Le tout montrent l’urgence d’une politique européenne de l’immigration et de l’asile et je salue le travail effectué par l’actuel président du conseil compétent, mon ami monsieur Brice Hortefeux, ministre de la République française de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire qui vient de présider, à Paris, les 8 et 9 septembre 2008, la conférence ministérielle européenne consacrée au droit d’asile.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE-DE), v písemné formě. − Hlasoval jsem proti zprávě o hodnocení Dublinského systému, protože se domnívám, že by nevedla ke zlepšení systému, ale naopak k vytvoření překážek jeho účinného fungování.

Především považuji za nutné varovat před zavedením automatického odkladného účinku při odvolání proti rozhodnutí o přemístění žadatele do jiného členského státu. Rovněž velmi zdrženlivý postoj k používání institutu zajištění za účelem přemístění žadatele o azyl do státu příslušného k posouzení jeho žádosti o azyl rozhodně nepřispěje ke zvýšení efektivity systému, ale naopak k jeho zpochybnění a znejistění.

Zpráva tak vlastně směřuje k odebrání nebo alespoň oslabení nástrojů, kterými mohou členské státy zajistit vynutitelnost svých rozhodnutí v rámci Dublinského systému a s tím nelze souhlasit. Pochybné, protože nijak nedefinované lidské hledisko při posuzování žádostí o azyl nemůže vést k tomu, že rozhodnutí členského státu zůstanou v případě nespolupráce žadatele jen na papíře.

Rovněž se nemohu ztotožnit s výzvou k zavedení evropských mechanismů sdílení břemene, protože jsem toho názoru, že stávající mechanismy finanční kompenzace států s největším nápadem žádostí o azyl jsou plně dostačující a není důvod zasahovat do svrchovanosti členských států v oblasti azylu další regulací.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen, Carl Lang et Fernand Le Rachinel (NI), par écrit. – C'est avec une certaine ironie que l'on observe que, pour la première fois, un rapport du Parlement européen qualifie de "fardeau" les arrivées massives d'immigrants sur le territoire d'un Etat membre de l'Union.

L'immigration ne serait-elle plus une chance, un atout pour tous les peuples européens ?

Que l'on se rassure tout de suite, l'absurdité de l'obligation d'accueil des demandeurs d'asile et le respect absolu du principe de non refoulement ne sont absolument pas remis en cause. Seules les insuffisances du système de Dublin visant à définir l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile sont mises en lumière. Constat évident compte tenu de l'augmentation constante des flux migratoires à destination de pays souvent situés à la périphérie Sud de l'Union.

Ce rapport, une fois de plus, propose une solution erronée aux problèmes techniques et humains liés aux déferlantes migratoires. Ce n'est pas un système commun d'asile, forcément inefficace sur un territoire sans cesse plus étendu et aux frontières perméables, qu'il convient de mettre en œuvre. Bien au contraire, il faut laisser aux Etats membres le droit à l'autodétermination en matière de migration et de gestion de leurs frontières.

 
  
MPphoto
 
 

  Kωvσταντίνος Δρούτσας (GUE/NGL), γραπτώς. – Tο σύστημα του Δουβλίνου απέδειξε και στην πράξη ότι αποτελεί έναν μηχανισμό για την προώθηση της γενικότερης αντιπροσφυγικής πολιτικής της EE. Oι διάφορες αδικίες στην εφαρμογή του, που διαπιστώνει και η ίδια η Έκθεση, επιβεβαιώνουν τον αντιδραστικό χαρακτήρα του.

H ΕΕ, η οποία έχει σοβαρό μερίδιο ευθύνης για τη δημιουργία εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων, με τη στήριξη αντιλαϊκών καθεστώτων, την υποδαύλιση εμφύλιων συγκρούσεων, τους πολέμους και τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις της, αντί να παράσχει στα θύματά της άσυλο και να σεβαστεί τα δικαιώματά τους, σκληραίνει συνεχώς τα τελευταία χρόνια τη στάση της απέναντί τους.

Στην κατεύθυνση αυτή εντάσσονται το απαράδεκτο "πινγκ-πονγκ" των αιτούντων άσυλο από χώρα σε χώρα της ΕΕ, που καθιερώνει ο κανονισμός του Δουβλίνου, η δημιουργία του FRONTEX για την απώθηση των προσφύγων από τα σύνορα της ΕΕ, η πρόσφατη Oδηγία για την κράτησή τους έως και 18 μήνες, η ομολογημένη διεύρυνση της χρήσης του EURODAC και για άλλους σκοπούς φακελώματός τους, η απάνθρωπη συνολικά μεταχείρισή τους.

Προκύπτει λοιπόν η ανάγκη της έντασης του αγώνα για την κατάργηση του κανονισμού αυτού και γενικότερα της αντιπροσφυγικής πολιτικής της ΕΕ, για το σεβασμό του δικαιώματος του αιτούντος άσυλο να καταφύγει σε οποιαδήποτε χώρα αυτός κρίνει ως καταλληλότερη, για τη συμμόρφωση των κρατών-μελών με τη Σύμβαση της Γενεύης του 1951.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. Consideramos que o relatório integra pontos positivos na avaliação do sistema de Dublin relativo aos pedidos de asilo nos Estados-Membros que são seus signatários.

Entre outros aspectos:

- Valorizamos a denúncia que faz quanto às transferências de requerentes de asilo para Estados-Membros que não garantem um tratamento cabal e justo; à definição restritiva de membro de família; ou que o alargamento do acesso à base de dados EURODAC implique o risco de a informação passar para países terceiros;

- Assim como valorizamos as propostas de assegurar aos requerentes de asilo um direito de recurso com efeito suspensivo automático contra uma decisão de transferência de responsabilidade para outro Estado-Membro; da salvaguarda do princípio da não repulsão e que um pedido jamais possa ser encerrado por questões processuais; a salvaguarda do reagrupamento familiar e do princípio do interesse superior da criança (avaliação da idade, não detenção, definição de membro de família...).

No entanto, discordamos do seu enquadramento e aceitação de instrumentos vigentes ao nível da UE e do seu apoio a um aprofundamento da comunitarização da política de asilo, perspectiva federalista que, aliás, consideramos estar na causa dos actuais retrocessos relativamente aos requerentes de asilo que se verificam ao nível da União Europeia.

Daí a nossa abstenção.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Hedh (PSE), skriftlig. − Jag röstade för Jean Lamberts initiativbetänkande (A6-0287/2008) om Dublinsystemet, även om det innehåller ställningstaganden som jag inte delar. Anledningen till att jag röstade ja är att jag delar den starka kritik som finns i betänkandet om hur de nuvarande EU-reglerna underminerar asylsökandes rättigheter, till exempel genom överföring av asylsökande till medlemsstater som inte kan garantera en fullständig och rättvis behandling. Däremot är jag emot fullständig harmonisering av EU:s asylpolitik.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of my colleague, Ms Lambert’s, report on the evaluation of the Dublin system. In particular, I would like to highlight the sections which emphasise that in decisions relating to children, the best interests of the child must be paramount at all times.

In my own country, Scotland, we have the disgraceful situation at the Dungavel detention centre, where children of asylum seekers are effectively imprisoned. Such practices can never be described as being in the best interests of the child, and I support the Scottish Government’s efforts to close that institution and return responsibility for immigration to Scottish control.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Es ist wichtig, dass im Rahmen der Asylverfahren einige Regeln geklärt sind, und dazu zählt auch die Abklärung der Zuständigkeit, um eine Mehrfach-Antragstellung auszuschließen. Während der Innenausschuss mehr Schutz von Kindern in Asylverfahren fordert, tauchen an Europas Grenzen immer mehr allein reisende Kinder auf, die den besonderen Schutz vor Abschiebung und Zurückweisung ausnutzen wollen. Sie riskieren ihr Leben immer und immer wieder auf der Suche nach neuen, raffinierteren Fluchtwegen.

Wenn das, was zum Schutz gedacht ist, dergestalt zum Lockmittel für immer neue Risiken avanciert, werden wir uns neue Wege überlegen müssen.

Der vorliegende Bericht enthält einige Ansätze, ist aber insgesamt meines Erachtens nicht weitgehend genug, weshalb ich ihm auch nicht zustimmen konnte.

 
  
MPphoto
 
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης (GUE/NGL), γραπτώς. – Υπερψήφισα την έκθεση Λάμπερτ σχετικά με την αξιολόγηση του συστήματος του Δουβλίνου, διότι εκφράζει τις ανησυχίες σχετικά με τις ελλείψεις του συστήματος και καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα εναντίον των κρατών που δεν διασφαλίζουν πλήρη και δίκαιη αντιμετώπιση των αιτήσεων ασύλου που δέχονται.

Mετά την απαράδεκτη πρόταση οδηγίας για την επαναπροώθηση που υπερψηφίστηκε τον Ιούνιο, το Ευρωκοινοβούλιο υπογραμμίζει σήμερα ότι οι αιτούντες άσυλο έχουν δικαιώματα από την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τα κράτη μέλη υποχρεώσεις.

H Ελλάδα αποτελεί συστηματικό παραβάτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο, με τις απαράδεκτες συνθήκες στα κέντρα υποδοχής και ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά αποδοχής αιτήσεων. ´Hδη ορισμένα κράτη μέλη έχουν αρνηθεί να εφαρμόσουν τον κανονισμό του Δουβλίνου όταν αρμόδια χώρα είναι η Ελλάδα και κάποια ακόμη συζητούν να πράξουν το ίδιο. Kαλούμε την Επιτροπή να προτείνει ουσιαστικά και αποτελεσματικά μέτρα για να διασφαλιστεί η ορθή αντιμετώπιση των αιτούντων άσυλο από τις ελληνικές αρχές.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (PSE), în scris. − Legislaţia şi practicile în materie de azil diferă încă între statele membre, iar solicitanţii de azil sunt trataţi în mod diferit de la un stat la altul.

Dacă nu se ajunge la un nivel satisfăcător şi uniform de protecţie în întreaga Uniune Europeană, sistemul de la Dublin va produce întotdeauna rezultate nesatisfăcătoare, atât din punct de vedere tehnic, cât şi uman, iar solicitanţii de azil vor continua să aibă motive întemeiate de a adresa cererea lor unui anumit stat membru pentru a putea beneficia de deciziile cele mai favorabile la nivel naţional.

Numărul mare al solicitărilor multiple şi numărul redus al transferurilor efectuate indică deficienţe în cadrul sistemului de la Dublin şi necesitatea creării unui sistem comun de azil european.

Punerea în aplicare a Regulamentului de la Dublin poate avea ca rezultat distribuirea inegală a responsabilităţii, în cazul persoanelor care solicită protecţie, în detrimentul unor state membre, expuse în mod special fluxurilor migratoare doar din cauza poziţiei lor geografice.

Din evaluarea Comisiei rezultă că, în 2005, cele 13 state membre aflate la frontierele externe ale Uniunii s-au confruntat cu provocări tot mai mari în urma aplicării sistemului de la Dublin, astfel încât, criteriul privind prima ţară de intrare, prevăzut de sistemul de la Dublin, a pus într-o situaţie foarte dificilă statele membre de la frontierele externe.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), skriftlig. − I detta initiativbetänkande fokuseras på möjliga förbättringar och förstärkningar av asylsökandes skydd, men jag tar avstånd från påståendet i betänkandet att en gemensam asylpolitik skulle lösa detta problem.

Trots detta röstar jag för eftersom betänkandet till övervägande del är positivt för de asylsökande och det är detta som är betänkandets fokus.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), skriftlig. − Europaparlamentet har idag antagit ett betänkande som tydligt och kritiskt pekar ut svagheterna med det nuvarande Dublinsystemet. Det råder ingen tvekan om att vi behöver en gemensam migrations- och asylpolitik på EU-nivå i ett allt mer gränslöst Europa. Frågan är bara hur det ska åstadkommas.

Folkpartiet delar en stor del av kritiken och anser det välbefogat att skicka en skarp signal om att en ändring i mer humanitär riktning bör initieras. Därför röstade jag ja, med vissa reservationer.

I ändringsförslag 5 kritiseras vissa länder för att oskäligt frihetsberöva asylsökande genom att placera dem i förvar. Jag ansåg att denna kritik borde kvarstå, inte minst som Sverige är ett av de länder som historiskt gjort sig skyldiga till just detta. Däremot delar jag inte den kommunistiska gruppens förslag om att helt förbjuda användandet av förvar, även om jag anser att det endast är något som bör tillämpas som en sista utväg. Jag lade ned min röst om ändringsförslag 6, som handlade om att införa "en aktiv skyldighet för organisationer som Röda korset och Röda halvmånen att spåra släktingar". En sådan skyldighet kan bara åläggas en myndighet och bör inte läggas på en civil organisation. Eftersom varken ursprungstexten eller ändringsförslaget uttryckte någon annan önskan lade jag ned min röst.

 
  
MPphoto
 
 

  Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL), skriftlig. − Selv om Jean Lamberts betænkning om evaluering af Dublinsystemet (A6-0287/2008) indeholder synspunkter og forslag, som jeg ikke deler, valgte jeg at stemme for betænkningen ved den endelige afstemning. Det gjorde jeg først og fremmest for at udtrykke min tilslutning til betænkningens klare kritik af den måde, som de eksisterende EU-regler undergraver asylsøgeres rettigheder på, f.eks. ved at tilskynde til overførsel af asylansøgere til medlemslande, der ikke kan garantere en fuldstændig og retfærdig behandling af deres ansøgninger.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), schriftelijk. − De afspraken over Dublin II berusten op de politieke fictie dat bij het behandelen van asielvragen er wederzijds vertrouwen is tussen de 27 lidstaten en dat alle lidstaten op eenzelfde hoogstaande wijze hun verantwoordelijkheid opnemen.

Zelf heb ik een onderzoek gedaan naar de opvang van Tsjetsjeense vluchtelingen in Polen omdat een aantal Tsjetsjeense vluchtelingen vanuit België op grond van Dublin teruggestuurd waren naar Polen. Het protest ter zake was zeer groot. Vandaar dus een eigen onderzoek. De beelden ervan zijn trouwens te bekijken op mijn website.

Zolang er geen toereikend en samenhangend niveau van bescherming bestaat in alle 27 lidstaten blijft Dublin II mijn inziens niet veel meer dan politieke fictie en creëert het grove onrechtvaardigheid. Ik heb in Polen met eigen ogen kunnen vaststellen dat de uitgangspunten van de Dublin-regeling geen realiteit zijn. De kwaliteit van de opvang, de opvang van kinderen en het niet-verlenen van onderwijs, de hygiënische voorwaarden waaronder vluchtelingen moeten verblijven, de gebrekkige gezondheidszorg: het zijn evenzoveel zaken die erg verschillen van lidstaat tot lidstaat.

Het verslag Lambert legt de vinger op de zere wonde, gaat uit van een correcte analyse en brengt oplossingen aan op tal van terreinen. Het verdient onze volle steun.

 
  
  

- Report: Nickolay Mladenov (A6-0249/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), na piśmie. − Jedną z konsekwencji swobodnego przepływu osób w Unii Europejskiej jest wzrost transgranicznych podroży samochodem. Rodzi to konieczność ustanowienia na szczeblu UE przepisów w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, tak aby skutecznie chronić poszkodowanych.

Dla osiągnięcia tego celu niezwykle istotna jest skuteczność systemu przedstawicieli ds. roszczeń, wyznaczonego przez zakład ubezpieczeń w kraju stałego miejsca zamieszkania poszkodowanego. Ma on obowiązek poinformować poszkodowanego, jak można dochodzić swojego roszczenia wobec obcokrajowca. Zaufanie konsumentów zostałoby zwiększone, gdyby jako jeden z elementów pakietu informacji, udostępnianych przed zawarciem umowy, konsument otrzymał wyczerpujące informacje na temat zasad funkcjonowania systemu przedstawicieli ds. roszczeń, jego zastosowania i korzyści dla poszkodowanego.

Kolejną istotną kwestią podniesioną przez posła sprawozdawcę jest obowiązkowy charakter ubezpieczenia od ochrony prawnej we wszystkich państwach członkowskich. Popieram stanowisko posła sprawozdawcy, iż utrzymanie obecnie istniejącego systemu o dobrowolnym charakterze jest rozwiązaniem właściwym. W tym przypadku wzrost zaufania konsumentów byłby niewielki w odniesieniu do wzrostu kosztów samego ubezpieczenia, czy obciążeń w postaci opóźnień wynikających z sądowego rozstrzygania sporów, jakie konsument musiałby ponosić w przypadku systemu o obowiązkowym charakterze. Niezbędne jest natomiast podjęcie działań w celu podniesienia świadomości w kwestii dostępności ubezpieczenia od ochrony prawnej, w szczególności w nowych państwach członkowskich.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − The Mladenov report gives an appropriate degree of prominence to consumer organisations in the evaluation of motor insurance. Consumer bodies do indeed have an important role to play in this area, alongside the EU’s institutions, Member States and the insurance industry itself.

 
  
MPphoto
 
 

  Arlene McCarthy (PSE), in writing. − I would like to thank Mr Mladenov, our Committee rapporteur.

This report on aspects of motor vehicle insurance is a good example of how Europe is delivering practical and pragmatic benefits of EU membership for its citizens.

With 1.2 million road accidents in Europe every year, regrettably some citizens will be victims of a car accident, as a driver, passenger or pedestrian.

Yet many people are not aware that EU law exists to help resolve insurance claims without having to deal with a foreign insurance company in a foreign language.

This EU law exists to enable citizens to go home and get the claim settled quickly and easily in their own language.

The 4th Motor Insurance Directive also ensures assistance for accident victims by setting up information centres in each Member State.

As the law does not currently provide for compulsory cover for legal costs, citizens should consider the option of taking out legal protection insurance.

Of course, as the Parliament's rapporteur on mediation, I hope parties will use alternative dispute resolution to find a settlement to conflicts while avoiding the costs and delays of court proceedings.

It is with concrete, practical measures like this law that we can demonstrate Europe's value to our citizens.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), na piśmie. − W latach 2003–2005 około 17 tys. obywateli państw trzecich odesłano do innego państwa UE, aby tam rozpatrzono ich wniosek o udzielenie azylu. 12 proc. stanowiły wnioski osób, które już w przeszłości ubiegały się o azyl.

Obecnie szanse na uzyskanie azylu bardzo różnią się w poszczególnych krajach UE, co najlepiej widać na przykładzie Irakijczyków. W Niemczech mają 75 proc. szansy na otrzymanie azylu, w Grecji zaledwie 2 proc.

Zlikwidowanie zjawiska „krążących uchodźców”, wtórnej migracji i składania wniosków o azyl jednocześnie w różnych krajach poprzez wprowadzenie systemu, w którym jedno państwo członkowskie będzie odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosków o udzielenie azylu, jest rozwiązaniem korzystnym dla UE.

 
  
  

- Report: Sharon Bowles (A6-0312/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström och Åsa Westlund (PSE), skriftlig. − Skattebedrägerier orsakar stora ekonomiska förluster för medlemsstaterna och minskar möjligheterna att upprätthålla och utveckla kvalitén på de samhällstjänster vi finansierar gemensamt via skattsedeln.   

Vi lade dock ned våra röster i slutomröstningen på grund av flera ändringsförslag där skattekonkurrens mellan medlemsstaterna ses som något positivt och där inställningen till skatteparadisens skadliga effekter för medlemsstaternas ekonomier tonas ned.    

Vi valde också att rösta mot den skrivning i andra delen av punkt tre som ger en väl positiv bild av skatteharmonisering mellan medlemsländerna.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), par écrit. – J’ai voté la résolution du parlement européen prise sur le rapport d’initiative préparé par ma collègue Britannique Sharon Bowles et relatif à sur une stratégie coordonnée en vue d'améliorer la lutte contre la fraude fiscale, en réponse à un communication de la Commission sur le même sujet. Les recettes fiscales, c'est-à-dire le montant total des impôts et cotisations sociales obligatoires, ont représenté, en 2004, 39,3% du PIB dans l'Union européenne, soit 4 100 milliards d’euros. Très peu d'estimations sont disponibles quant à l'importance des impôts non collectés en raison de la fraude fiscale qui est estimée à plus ou moins 2 à 2,5% du PIB. Si la fiscalité relève de compétences nationales, la fraude fiscale constitue une entrave au bon fonctionnement du marché intérieur dans la mesure où elle entraîne des distorsions de concurrence entre les contribuables. Il n’est pas contestable que le combat de la fraude fiscale possède une dimension européenne, notamment, au plan international, par le phénomène de mondialisation de l'économie.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Votámos contra esta resolução final, dado que a maioria do Parlamento Europeu escamoteia as verdadeiras causas da principal fraude fiscal - a existência de paraísos fiscais - apesar de, num ponto ou noutro, haver algumas propostas positivas que votámos favoravelmente .

Embora o relatório da Comissão Parlamentar contivesse algumas propostas positivas, designadamente referências explícitas aos paraísos fiscais e à sua responsabilidade maior na fraude e na erosão fiscal, o que reduz receitas públicas e diminui a capacidade dos Estados de pôr em prática políticas públicas de apoio social, na votação, em plenário, várias destas posições foram rejeitadas ou enfraquecidas.

A maioria política existente no Parlamento Europeu não quer verdadeiramente acabar com os paraísos fiscais que albergam as grandes fortunas e os lucros fabulosos das mais-valias bolsistas, dos diversos tráficos mais ou menos clandestinos. Querem alimentar um dos centros dos lucros escandalosos do capitalismo, mesmo que isso signifique menores ganhos para os Estados e menores possibilidades de resposta em políticas públicas ao serviço dos trabalhadores e das populações.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. – Monsieur le Président, mes chers collègues, le rapport de Mme Bowles est typique de cette assemblée: il propose des solutions à des problèmes qui n'existeraient pas sans l'Europe de Bruxelles, solutions qui de surcroît ne feraient qu'aggraver ces problèmes ou en créer de nouveaux.

En l'occurrence, les solutions proposées pour lutter contre la fraude fiscale consistent à réclamer une taxation dans le pays d'origine, avec la création d'une chambre de compensation qui ferait dépendre les recettes fiscales des États des transferts effectués par les autres États membres. Ou encore à facturer la TVA au taux de l'État membre importateur (au lieu de l'exonération actuelle) ou à appliquer le mécanisme de l'autoliquidation, propositions qui se solderaient, si elles étaient retenues, par des casse-têtes administratifs et fiscaux insolubles pour les entreprises. En outre, pour les administrations fiscales, l'accès direct aux données informatiques sur les contribuables des autres États membres serait généralisé. La fiscalité sur l'épargne et le droit pénal concernant les fraudes seraient uniformisés. Un certain nombre de taux réduits de TVA seraient supprimés.

Tout cela montre bien que le véritable objectif n'est pas tant de lutter contre la fraude, qui est un problème préoccupant et réel, mais bel et bien d'en finir avec la souveraineté fiscale des États membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. − Kampen mot skattebedrägerier är givetvis värd allt stöd. Vi har därför röstat ja till förslaget till betänkande i dess helhet, trots att det innehåller åtskilliga ogenomtänkta och omotiverade inslag. I punkt 3 står att för "att ett momssystem grundat på ”ursprungsprincipen” ska kunna fungera i praktiken måste skatterna mellan länderna harmoniseras så att skattekonkurrens kan undvikas". Vi vill inte stödja en sådan skrivning.

En harmonisering av moms och skattesystem mellan medlemsländerna är ett mycket farligt steg bort från nationellt självbestämmande på ett av politikens mest fundamentala områden. Europaparlamentet ska inte uttala sig på detta svepande sätt i en så viktig fråga.

Skattekonkurrens har också fördelar genom att länder kan gå före och utveckla effektivare skatter eller andra lösningar för att finansiera offentliga utgifter om de står fria från ogenomtänkta EU-bestämmelser.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing. − I fully support the fight against fiscal fraud and recognise that there needs to be close cooperation between administrative authorities in each Member State and the Commission in order to achieve this.

However, I do not support the inference in the explanatory memo that the introduction of the CCCTB is in any way necessary to counter fiscal fraud. At this stage the CCCTB is only a technical proposition, there is no communication proposed and as such it is premature to suggest that it could help in the fight against fiscal fraud.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), na piśmie. − Panie Przewodniczący, głosuję za przyjęciem sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego skoordynowanej strategii w celu poprawy walki z oszustwami podatkowymi (2008/2033(INI)).

Pani Sharon Bowles słusznie zauważa, że oszustwa podatkowe mają poważne konsekwencje dla budżetów krajowych. Prowadzą one do naruszania zasady sprawiedliwego opodatkowania i mogą zakłócać konkurencję.

Zakłócenia spowodowane przez nadużycia finansowe związane z VAT wpływają na ogólną równowagę systemu zasobów. Straty w zakresie VAT wynoszą według różnych źródeł 60–100 mld euro rocznie w całej Unii, co powoduje zwiększenie potrzeby pobierania od państw członkowskich zasobów własnych opartych na dochodzie narodowym brutto (DNB).

Zgadzam się więc z inicjatywą pani Bowles. Uważam, że należy zapobiegać zakłóceniom spowodowanym przez nadużycia finansowe związane z VAT. Aby zagwarantować sprawne funkcjonowanie Wspólnoty musimy dbać o sprawiedliwość i przejrzystość jej systemu zasobów.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. In den letzten 10 Jahren reden wir um den heißen Brei herum und konnten uns noch immer nicht auf Methoden verständigen, mit denen wir dem Mehrwertsteuerbetrug – bei dem immerhin Steuern im Ausmaß von 2-2,5 % der Wirtschaftsleistung hinterzogen werden – wirksam einen Riegel vorschieben.

Das Reverse-Change-System klingt auf dem Papier ganz nett, scheint aber noch zu unausgegoren, weshalb nach wie vor einmal mehr hauptsächlich bessere Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten eingefordert wird.

Gerade im Betrugsbereich haben wir einige Mitgliedstaaten, die mit besonderer Betrugsanfälligkeit und laxen Kontrollen auffallen, gleichzeitig herrscht inakzeptables Laissez-faire bei der Wiedereinziehung. Der Parlamentsbericht erscheint mir nicht aussagekräftig und bietet meines Erachtens auch keine neuen Lösungen an, weshalb ich mich der Stimme enthalten habe.

 
  
MPphoto
 
 

  John Purvis (PPE-DE), in writing. − The UK Conservative delegation regrets that it is unable to support the report by Mrs Bowles. We recognise that tax fraud is a serious problem and that it needs to be tackled with great urgency, and in particular that a solution needs to be found to the so called "carousel" fraud in respect of VAT.

Nevertheless, the failure of the report to positively support tax competition and sovereignty; its unrealistic approach towards tax havens; and its lack of recognition of the direct link between high taxation and high levels of tax avoidance and evasion lead us to request that the European Union think very seriously before proposing tax measures that may only serve to create capital flight, discourage inward investment or indeed encourage even more fiscal fraud.

 
  
MPphoto
 
 

  Eoin Ryan (UEN), i scríbhinn. − Táim sásta tacaíocht a thabhairt don tuarascáil seo a aithníonn an gá atá le straitéis a fhorbairt chun dul i ngleic le calaois chánach. Cé gur faoi inniúlacht na mBallstát don chuid is mó é na beartais éifeachtacha a chur i bhfeidhm tá comhoibriú ar leibhéal na hEorpa riachtanach. Ní ceart, áfach, ualach riaracháin díréirach a chur ar ghnó, go háirithe ar ghnóthais bheaga agus mheánmhéide agus i gcomhthéacs bheartas an Choimisiúin an ró-oifigiúlachas agus an t-ualach maorlathach a laghdú.

Thugas tacaíocht do leasú an údair a chuireann béim ar an tábhacht do ghéilleagar an Aontais Eorpaigh iomaíocht chóir a spreagadh i leith cánach. Tá díomá orm go ndearna an t-údar céanna tagairt do CCCTB sa mheabhrán mínithe. Níl dóthain staidéir déanta ar CCCTB chun a áitiú go mbeadh tionchar dearfach ag a leithéid de chóras cánach agus is dóigh go bhfuil níos mó fianaise ann gur a mhalairt a bheadh an cás. Bunaithe ar dhrochthuairimíocht atá an ráiteas seo agus ós rud é nach bhfuil sé ach sa mheabhrán mínithe ní féidir linn vótáil ar an ábhar seo. De thoradh sin, ba mhaith liom an deis seo a thapú mo dhíomá a chur in iúl agus agóid a dhéanamh ar an mbonn sin.

 

7. Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
  

(The sitting was suspended at 12.50 and resumed at 15.00.)

 
  
  

VORSITZ: HANS-GERT PÖTTERING
Präsident

 

8. Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
Видеозапис на изказванията

9. Представяне от Съвета на проекта на общия бюджет - Финансовата 2009 г. (разискване)
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 

  Der Präsident. − Als nächster Punkt folgt die Aussprache über die Vorlage des Entwurfs des Gesamthaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2009 durch den Rat. Ich darf dazu Herrn Minister Éric Woerth als Vertreter der Ratspräsidentschaft willkommen heißen.

 
  
MPphoto
 

  Éric Woerth, président en exercice du Conseil. − Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, c'est à la fois un honneur et un plaisir pour moi d'intervenir dans votre hémicycle aujourd'hui et cela pour deux raisons: tout d'abord parce que votre assemblée incarne le cœur de la démocratie européenne. La présidence française est très respectueuse de votre action au service de la construction européenne et la meilleure preuve de notre volonté de faire avancer ensemble la construction de l'Europe a été donnée par le Président de la République française lors de son intervention à Strasbourg au mois de juillet. C'est ce même état d'esprit qui m'anime et que partagent mes collègues du gouvernement français. Ensuite, parce que le projet de budget pour l'exercice 2009, que je vous présente aujourd'hui, a été adopté à l'unanimité par le Conseil le 17 juillet dernier. Cette unanimité prouve que ce projet de budget est équilibré et permet à l'ensemble des gouvernements de l'Union européenne de s'y reconnaître.

Nos premiers contacts ont permis d'établir une base solide pour la suite de la procédure budgétaire. Le trilogue et la concertation se sont déroulés dans un climat constructif. Nous nous sommes déjà mis d'accord sur 6 déclarations et je suis convaincu que nous parviendrons à nous rejoindre sur bien d'autres sujets d'intérêt commun.

Je peux vous assurer que le Conseil est prêt à poursuivre ce dialogue de qualité afin d'obtenir un accord sur le budget pour 2009 satisfaisant pour tous.

Cet accord devra répondre à trois principes: assurer le financement des priorités politiques de l'Union européenne – et nous avons défini un cadre financier pour la période qui va de 2007 à 2013, que nous devons mettre en œuvre afin d'atteindre notamment nos objectifs en termes de compétitivité, de cohésion et de croissance. Deuxième principe: respecter les règles de discipline budgétaire et de bonne gestion financière définies dans l'accord interinstitutionnel. Les dépenses doivent rester dans les limites fixées par cet accord et des marges suffisantes doivent être préservées sous les plafonds des différentes rubriques. Enfin, les crédits doivent être réajustés en fonction de la stricte réalité des besoins. Il convient notamment de tirer les enseignements des exécutions passées pour déterminer les capacités réelles de mise en œuvre des politiques sectorielles. D'ailleurs, depuis l'instauration des perspectives financières en 1988, le budget communautaire a toujours fait l'objet d'une sous-exécution en crédits de paiement. L'exécution tend à s'améliorer grâce à l'action de la commissaire, Mme Dalia Grybauskaité, mais les incertitudes liées à l'exercice 2009 restent évidemment importantes et rien ne permet d'affirmer à ce stade que 2009 marquera un changement par rapport aux années précédentes.

Il importe en outre de préserver les intérêts des contribuables européens - c'est d'autant plus vrai dans le contexte économique actuel -, il convient donc d'éviter autant que possible toute inscription de crédit qui ne pourrait être consommée. C'est donc l'objectif d'un budget réaliste et équilibré qui a servi de fil conducteur aux travaux du Conseil.

Avant de vous en présenter le résultat, je voudrais dire un mot de la facilité pour répondre à la flambée des prix alimentaires dans les pays en développement. Ce sujet sera au cœur de nos discussions au cours des prochaines semaines. Le Conseil européen des 19 et 20 juin a donné une impulsion politique forte en se félicitant de la volonté de la Commission de présenter une proposition visant à instaurer un nouveau fonds de soutien à l'agriculture dans les pays en développement. Mais le mandat du Conseil européen à ce sujet est très clair: c'est dans le strict respect des perspectives financières actuelles qu'une solution devra être trouvée.

Je sais que cette vision n'est pas partagée aujourd'hui par le Parlement européen. C'est toutefois la grille de lecture que le Conseil suivra lors de l'examen de la proposition adoptée par la Commission le 18 juillet dernier.

Enfin, je vous rappelle que le Conseil européen a réaffirmé pas plus tard qu'hier sa volonté d'accompagner la reconstruction de la Géorgie, y compris dans les zones d'Ossétie du Sud et d'Abhkazie, au delà des 6 millions d'euros d'aide d'urgence déjà débloqués. L'Union prendra donc l'initiative de réunir à bref délai une conférence internationale en vue d'aider à la reconstruction de la Géorgie. Le Conseil européen d'hier a enfin demandé au Conseil et à la Commission d'en engager la préparation.

Je souhaiterais maintenant vous présenter les grandes lignes du projet de budget 2009 établi par le Conseil.

Nous proposons un budget de 134 milliards d'euros en crédits d'engagement, ce qui représente une réduction de 469 millions d'euros par rapport à l'avant-projet de budget. L'augmentation des crédits d'engagement par rapport à 2008 s'élève donc à 2,8 % et les capacités d'engagement de l'Union sont donc tout à fait préservées.

Quant aux crédits de paiement, le Conseil a opéré un ajustement limité à 1,7 milliard d'euros par rapport à l'avant-projet de budget. Ainsi que vous l'avez souhaité les années précédentes, le Conseil n'a pas procédé à des coupes transversales aveugles sur l'ensemble des rubriques. Cette réduction repose au contraire sur une analyse détaillée de l'exécution en 2007 et en 2008 ainsi que sur une approche réaliste des capacités de mise en œuvre, d'exécution, des programmes communautaires. Le projet de budget s'élève par conséquent en crédits de paiement à 115 milliards d'euros.

La diminution du niveau des crédits de paiement en 2009 n'est pas – je voudrais insister sur ce point – une surprise. Elle avait été anticipée dès l'adoption du cadre financier 2007-2013. Si le plafond des crédits de paiement 2009 est donc nettement inférieur à ceux de 2008 et 2010, cela s'explique notamment par l'évolution des crédits de la politique de cohésion qui sera caractérisée en 2009 par la fin de la programmation 2000-2006 et une montée en charge progressive de la programmation 2007-2013. Nous ne disposons d'ailleurs d'aucune indication qui témoignerait d'un démarrage accéléré de nouveaux programmes. Au contraire, le dispositif de suivi de l'adoption des systèmes de gestion et de contrôle ainsi que des projets majeurs montre les lenteurs qui affectent leur lancement. Ainsi, sur 433 programmes, il n'y en a que deux, en Hongrie, pour lesquels des paiements intermédiaires ont été réalisés.

Le niveau de crédits de paiement de notre projet de budget est donc réaliste et adapté aux besoins de l'Union.

Quelques éléments méritent d'être soulignés rubrique par rubrique.

Sur la rubrique "compétitivité pour la croissance et l'emploi": le Conseil attache une grande importance à la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne. Il a donc veillé à en assurer un financement approprié, notamment pour les programmes de recherche et de développement technologique, les réseaux transeuropéens et l'amélioration de la qualité de l'éducation et de la formation tout au long de la vie. Le Conseil a limité l'augmentation des crédits d'engagement en se fondant sur l'analyse des capacités de mise en œuvre, comme je le disais, des programmes.

Je tiens toutefois à souligner que, dans ce cadre, l'augmentation des crédits d'engagement reste très soutenue pour les programmes prioritaires. Ainsi, par rapport à 2008, le programme-cadre de recherche connaît une hausse de 10 %, le programme pour l'innovation et la compétitivité de 16 % et le programme "formation tout au long de la vie", essentiel pour les citoyens européens, augmente de 6 %.

Ces exemples illustrent bien la stratégie ciblée adoptée par Conseil. Le Conseil a par ailleurs diminué les crédits de paiement (471 millions d'euros) en faisant porter la baisse sur plusieurs lignes ciblées de manière à tirer des conséquences de l'exécution.

Sur la rubrique 1B "Cohésion pour la croissance et l'emploi": le Conseil a accepté le montant des crédits d'engagement proposé par la Commission dans l'avant-projet de budget. Pour les crédits de paiement, nous avons eu une approche équilibrée en procédant, d'une part, à une augmentation de 50 millions d'euros pour les États et les régions de la convergence et, d'autre part, à une réduction de 300 millions d'euros dans le domaine de la compétitivité régionale.

Cela conduit à une réduction globale raisonnable de 250 millions d'euros de crédits de paiement et je me réjouis que nous soyons parvenus à une déclaration commune sur les fonds structurels et de cohésion ainsi que sur les programmes de développement rural.

Sur la rubrique "Conservation et gestion des ressources naturelles": le Conseil a retenu une réduction limitée de 382 millions d'euros des crédits d'engagement et de 497 millions d'euros des crédits de paiement. Elle concerne principalement les lignes budgétaires liées aux interventions de marché et à l'apurement comptable et, dans une proportion raisonnable, au développement rural.

Je précise que la ligne relative au programme alimentaire, à la distribution gratuite des fruits et légumes, au lait destiné aux écoliers et aux actions de promotion a été préservée. Nous avons également maintenu les montants proposés par la Commission pour les politiques environnementales.

Sur la rubrique 3 "Citoyenneté, liberté, sécurité et justice": le Conseil a légèrement augmenté les marges disponibles sous les plafonds pour atteindre un niveau global de 76 millions d'euros en opérant des réductions ciblées de 20 millions d'euros en crédits d'engagement. Je souligne, dans ce contexte, l'importance que la présidence française attache au programme d'immigration. Le montant proposé dans l'avant-projet de budget pour l'agence Frontex a ainsi été repris.

Sur la rubrique 4 "L'Union européenne en tant que partenaire mondial": nous avons souhaité anticiper les besoins liés à la Palestine et au Kosovo sans attendre la lettre rectificative de la Commission, qui devrait être adoptée la semaine prochaine. Nous avons donc mis en réserve un montant supplémentaire par rapport à l'avant-projet de budget de 100 millions d'euros pour la Palestine et de 60 millions pour le Kosovo.

Concernant la PESC, le Conseil a accepté à titre conservatoire des crédits d'engagement et de paiement inscrits dans l'avant-projet de budget qui sont conformes aux montants prévus dans l'accord institutionnel du 17 mai 2006. S'agissant des crédits de paiement, la réduction opérée s'élève à 393 millions, mais la moitié de cette réduction porte sur la réserve pour l'aide d'urgence et, comme vous le savez, le Conseil estime d'ailleurs que le financement de cette réserve peut être obtenu par un redéploiement des crédits de paiement, à l'instar de ce qui a été observé ces dernières années.

Enfin, sur la rubrique "Administration": le Conseil a retenu une augmentation maîtrisée des crédits administratifs de 3,8 % qu'il estime compatible avec le bon fonctionnement des institutions. La marge disponible sur la rubrique 5 s'élève donc à 224 millions d'euros. Le Conseil a bien entendu accepté les 250 postes liés à l'élargissement de 2007. Nous avons, par ailleurs, procédé à des réductions ciblées fondées sur l'exécution passée, de préférence aux réductions horizontales, qui étaient presque traditionnelles.

Enfin, dernier point sur les agences décentralisées: nous avons tenu compte du cycle de vie des agences. On ne peut pas traiter de façon identique les agences en vitesse de croisière et les agences dont la compétence se développe, c'est-à-dire des agences qui sont en phase de développement, et nous avons tenu compte des surplus générés par certaines agences au cours des exercices antérieurs. C'est le cas pour Frontex et pour Eurojust, deux agences qui relèvent de nos priorités.

Pour conclure, il me semble donc que ce projet de budget 2009 représente un point d'équilibre entre l'ambition que nous avons tous, évidemment, pour notre Union européenne et la juste budgétisation dont nous sommes redevables vis-à-vis des citoyens. C'est évidemment essentiel pour partager cette confiance nécessaire dans le projet européen.

La perception de votre Assemblée sera probablement différente mais nous sommes seulement au début de la procédure budgétaire et nous disposons de temps pour rapprocher nos points de vue sur l'architecture du budget 2009 et répondre aux défis qui nous sont lancés par les nouvelles propositions de la Commission. Je suis sûr que les trois institutions mettront donc tout en œuvre pour dégager, d'ici à la concertation de novembre, dans deux mois, un accord global sur toutes ces questions et je souhaite que cet accord constitue le meilleur des compromis possibles à la fois pour les institutions et pour les citoyens européens. Vous pouvez bien évidemment compter sur mon total engagement dans cette perspective.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Ganz herzlichen Dank, Herr Minister Woerth! Sie hätten es verdient gehabt, dass wir hier eine etwas größere Präsenz zeigen. Aber wir entscheiden über vieles mit der Qualität der Abgeordneten. Heute geht es ja um eine erste Diskussion, und ein früherer Minister, der Ihr Amt einmal wahrgenommen hat, ist hier ebenfalls anwesend.

 
  
MPphoto
 

  Jutta Haug, Berichterstatterin. − Herr Präsident, Frau Kommissarin, Herr Ratspräsident! Sie haben gerade gesagt: Wir sind am Anfang des Haushaltsverfahrens. Für das Parlament ist das eigentlich nicht so. Wir haben das Haushaltsverfahren und die Diskussion über das Haushaltsverfahren und unseren Haushalt 2009 schon zu Anfang des Jahres begonnen. Wir sind also schon ein großes Stück weitergekommen. Wir sind uns im Parlament vor allen Dingen auch einig darüber, dass weder die Kommission mit ihrem Haushaltsvorentwurf noch der Rat mit seinem Entwurf, der ja dann den Haushaltsvorentwurf der Kommission, sowohl was die Verpflichtungsermächtigungen, als auch was die Zahlungsermächtigungen angeht, noch mal abgesenkt hat, geglänzt hat. Wir sind durchaus nicht der Meinung, dass das ein ambitionierter Haushalt ist, der den Anforderungen gerecht wird, die an uns als Europäische Union in allen möglichen Politikbereichen gestellt werden.

Insbesondere hat das Parlament seine geregelten Schwierigkeiten damit, dass wir überall und immer davon reden, dass wir den Kampf gegen den Klimawandel aufnehmen wollen, aber sich das nicht genügend im Haushalt niederschlägt. Wir als Parlament – das können Sie ja auch an dem Votum ablesen, das das Plenum dem Verhandlungsteam des Haushaltsausschusses im Juli mit überwältigender Mehrheit gegeben hat – werden dafür sorgen, dass an vielen Stellen im Haushalt der Kampf gegen den Klimawandel verstärkt werden kann, und zwar mit europäischen Mitteln. Wir sind nicht der Meinung, dass eine so große Lücke zwischen den Verpflichtungsermächtigungen und den Zahlungsermächtigungen, wie sie die Kommission vorgeschlagen hat – nämlich von 15%, die der Rat dann noch mal vergrößert hat – bleiben kann.

Wir werden also an der Stelle dafür sorgen, dass wir einen Haushalt kriegen, der mehr der Haushaltswahrheit und der Haushaltsklarheit entspricht. Ich denke, dass wir, im Herbst sicherlich die eine oder andere strittige Diskussion haben werden. Aber ich bin voller Hoffnung, dass wir zu guten Ergebnissen kommen werden, wenn wir dann auch bestimmte Dinge miteinander verabreden.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Lewandowski, sprawozdawca. − Panie Przewodniczący! Jesienią wchodzimy jak zwykle w decydującą fazę procedury budżetowej, tym razem na rok 2009. Naszym obowiązkiem jest odnotowanie i uwzględnienie wszystkich zmian, które zaszły od czasu przedstawienia wstępnych propozycji budżetowych.

Dla mnie, jako sprawozdawcy budżetu Parlamentu Europejskiego i innych instytucji europejskich, największym problemem i trudnością jest niepewność co do losów traktatu lizbońskiego. Prognozy budżetowe na rok 2009 budowane były w oparciu o najbardziej prawdopodobny scenariusz, czyli wejścia w życie tego traktatu, który rozszerzał zasadniczo kompetencje współdecydowania Parlamentu Europejskiego. Skoro w tej chwili istnieje znak zapytania, normalną reakcją budżetową jest odseparowanie tych wydatków, które są bezpośrednio związane z traktatem lizbońskim od preliminarza wydatków na przyszły rok i tego typu prośbę wystosowaliśmy do wszystkich instytucji europejskich. Mamy odpowiedź ze strony Parlamentu Europejskiego. Jest ona w tej chwili analizowana, jeszcze nie jest oficjalnym dokumentem Prezydium Parlamentu Europejskiego, ale uwzględnia ów postulat odseparowania wydatków związanych z traktatem lizbońskim, które mogą być uwzględnione w przyszłości, jeżeli sytuacja w tym zakresie się zmieni.

Oczywiście niepewność dotycząca traktatu lizbońskiego, rzutująca na budżet roku 2009, nie uchyla innych zasad, na których należy budować plan wydatków europejskich w roku 2009. To znaczy, że mamy do czynienia z nowymi zasadami wynagradzania posłów z nowym regulaminem dotyczącym wynagradzania i zatrudniania asystentów, trzeba sfinansować koszty kampanii europejskiej, trzeba uwzględnić dynamikę cen rozmaitych nośników energii, która rzeczywiście miała miejsce w roku 2008. Przede wszystkim jednak jest to rok wyborczy i należy zadbać o rygor i dyscyplinę finansową, dlatego że rozrost biurokracji europejskiej, czy administracji europejskiej, inaczej mówiąc, w roku wyborczym nie jest najlepszym komunikatem dla ludzi, do których zwracamy się o odnowienie mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.

Chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na jedną rzecz, która nie dotyczy mnie jako sprawozdawcy Parlamentu Europejskiego, ale jako uczestnika wspólnoty demokratycznych narodów, dbałych o prawa człowieka i suwerenność europejskich narodów. Mianowicie powinniśmy zareagować również w wymiarze budżetowym na to, co się stało w Gruzji. Sądzę, że w pierwszym czytaniu Parlament Europejski jest w stanie zająć stanowisko w tej kwestii, gdyż trudno będzie przekonać podatników europejskich do kontynuowania bezwarunkowej pomocy dla Rosji, skoro wydaje ona pieniądze na wojny poza swoimi granicami.

 
  
MPphoto
 

  Kyösti Virrankoski, BUDG-valiokunnan varapuheenjohtaja. − Arvoisa puhemies, arvoisa ministeri, arvoisa komission jäsen, ensinnäkin haluan lausua kiitokseni siitä, että ensi vuoden talousarvioesitys on saatu parlamentin käsittelyyn. Samalla haluan lausua pahoitteluni, että valiokuntamme puheenjohtaja Reimer Böge ei voi olla läsnä keskustelussa, koska hänellä on samaan aikaan tärkeitä velvollisuuksia kotimaassaan. Siksi käytän hänen puolestaan budjettivaliokunnan puheenvuoron.

Haluan kiittää neuvostoa ja sen puheenjohtajavaltiota rakentavasta yhteistyöstä, sillä saimme aikaan heinäkuun budjettisovittelussa tärkeitä yhteisiä julistuksia, jotka koskevat muun muassa rakenne- ja koheesiorahastojen toimeenpanoa, Euroopan solidaarisuusrahastoa ja globalisaatiorahastoa sekä henkilöstömenoja. Tämä lupaa myönteistä ilmapiiriä myös marraskuun sovittelussa. Valitettavasti neuvosto ei ollut yhtä yhteistyökykyinen, mitä tuli lukuisien uusien toimien rahoittamiseen, jota käsiteltiin ja sisällytettiin päätöslauselmiin muun muassa kesäkuun Eurooppa-neuvostossa.

Jo komission alustava talousarvioesitys oli varsin niukka. Maksusitoumusmäärärahat olivat 134,4 miljardia euroa eli 2,6 miljardia alle rahoitusnäkymien ja maksumäärärahat vielä niukemmat eli 116,7 miljardia euroa. Tämä vastaa maksuissa vain 0,90 prosenttia EU:n bruttokansantulosta, mikä on huomattavasti alle äärimmilleen tingityn rahoituskehyksen, keskimäärin 1 prosenttia. Neuvosto on leikannut budjettia lisää yhteensä 500 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahojen osalta ja 1,8 miljardia euroa maksumäärärahojen osalta.

Mielestäni budjetti ei vastaa EU:n eikä parlamentin prioriteetteja juuri niukkuuden vuoksi. Erittäin vaarallista on, että leikkauksia on tehty otsakkeeseen 1, joka on kestävän kasvun ja työllisyyden kannalta avainasemassa. Maksumäärärahojen vähyys uhkaa erityisesti rakennepolitiikkaa, joka on yksi parlamentin tärkeitä prioriteetteja. Sen toimeenpano muutenkin on viivästynyt jo paljon.

On aivan selvää, että talousarviossa on tarkasteltava erityisesti otsaketta 1, mutta myös otsaketta 4, joka näyttää vuodesta toiseen olevan kroonisesti alirahoitettu. Tälläkin hetkellä on vaikeuksia Kosovon ja Palestiinan suhteen.

Haluan nostaa esiin vielä kaksi asiaa: ensimmäinen on elintarvikeapuinstrumentti, Food Facility Instrument. Komissio esittää noin yksi miljardia euroa elintarvikeavun ja -tuotannon kehittämiseen kehitysmaissa. Parlamentti kannattaa tätä, mutta valittaa, että komissio ei ole esittänyt sopivia instrumentteja. Toimielinten välinen sopimus tarjoaa tähän hyvän mahdollisuuden, ja budjettivaliokunta on valmis ja halukas kunnioittamaan toimielinten välistä sopimusta myös tässä asiassa.

Euroopan parlamentti on valmis tukemaan myös Georgian jälleenrakentamista. Myös tässä budjettimenettely antaa mahdollisuuksia. Toivomme, että seuraavassa lahjoittajien konferenssissa, kun komissio antaa Euroopan unionin puolesta lupauksia, niistä keskustellaan etukäteen budjettiviranomaisten kanssa.

 
  
MPphoto
 

  Dalia Grybauskaitė, Member of the Commission. − Mr President, I would like to recall the very good atmosphere of our negotiations which we began in the spring, finalising them before the summer vacation. I hope that we will be able to proceed in this manner throughout the whole procedure.

I would like to draw your attention to the fact that we will have four main blocks of problems in our negotiations. The first one concerns the level of the payment appropriations, which have been cut by the Council by EUR 1.8 billion. In the evaluation of the Commission’s proposal, Parliament thinks it is too modest and the Council thinks it is too ambitious; so I hope that we will be able to find a compromise and a proper budget for Europe by the final stage of our negotiations.

The second block of problems is concentrated in Heading 4, and here I would like to mention three elements: additional resources for Kosovo and Palestine; the emergency aid reserve, especially as there will be needs requiring a fast response this year and next year; and of course the upcoming donors’ conference to help Georgia, and here – at least today – we do not yet have a decision on the table.

The third block which the Commission sees as a problem concerns administrative expenditure, where as usual the Council approves posts but cuts the financial funding. This means that for the Commission, at this stage and with these proposals, it will not be possible to recruit additional staff, although 250 enlargement-related posts have been approved.

The fourth block concerns the food facility. At the Council’s prompting, we made a proposal which has not yet at this stage been approved as an instrument by the Parliament. So this is the fourth block of our negotiations which I see as problematic.

So, in general, there are only these four points which may cause difficulties. For the rest it is very well prepared and very well calculated, and I think that for the most part we can very rapidly reach agreement. If we maintain the spirit of cooperation which we have today, I hope that we will solve all our problems.

 
  
MPphoto
 

  Éric Woerth, Président en exercice du Conseil. − Monsieur le Président, tout d'abord, merci pour ces échanges. Je voudrais dire à Mme Haug que ce budget traduit évidemment une ambition, même si les niveaux ne sont pas tout à fait les mêmes lorsque vous évoquez les différentes rubriques. Mais nous partageons, naturellement, la même ambition et nous devons évidemment faire converger nos auditions. Nous avons maintenant deux mois pour le faire.

Ensuite, Monsieur le député Lewandowski, s'agissant de vos propos sur les conséquences du traité de Lisbonne, nous partageons votre souhait qui est en réalité de considérer que le processus de ratification n'est pas parvenu à son terme et qu'il est donc sage de ne pas inscrire ces dépenses dans le budget. Je pense que nous partageons la même opinion, bien évidemment, sur ce point. Vous avez évoqué la Géorgie. Le commissaire européen l'a effectivement citée dans les points principaux que nous devons régler, et le Conseil s'est prononcé là-dessus. Nous devons donc travailler maintenant à donner vie aux axes politiques fixés hier après-midi.

Monsieur Virrankoski, en ce qui concerne l'avant-projet, vous dites qu'il est déjà très restreint et que, en réalité, nous le restreignons plus encore. Certes. Mais d'abord, il faut effectuer une distinction entre les crédits d'engagement et les crédits de paiement. Dans les crédits d'engagement, il y a une augmentation d'un peu moins de 3 % par rapport à l'année 2008. Je crois que c'est le signe d'une ambition. Concernant les crédits de paiement, il est vrai, une réduction de proportion à peu près identique est prévue. J'ai essayé d'expliquer que nous avons effectué une analyse très détaillée, que ce n'est pas là le fruit d'une méthode anonyme, aveugle, de réduction des crédits de paiement. Il s'agit simplement du résultat d'une analyse de la consommation exacte, réaliste, des politiques. J'ai essayé d'expliquer, rubrique par rubrique. Sur la rubrique 1, pour y revenir rapidement, il est vrai qu'il y a une réduction, mais en même temps, à l'intérieur de cette réduction, est prévue une augmentation de 50 millions d'euros pour les États et les régions de la convergence, je souhaitais l'indiquer. Et sur la rubrique 4, le commissaire européen l'a indiqué, il y une augmentation des crédits pour la Palestine et pour le Kosovo et la moitié de la réduction des crédits contenus dans le projet de budget porte sur la réserve d'urgence qui peut être financée, comme ça a été le cas jusqu'à présent, par redéploiement. Évidemment, nous avons jusqu'au mois de novembre pour avoir une discussion très approfondie sur des points précis, clairement définis et périmétrés, et nous nous emploierons à trouver le meilleur des compromis, c'est-à-dire un compromis qui fasse avancer, bien évidemment.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Das war eine wichtige Zwischenaussprache über den Haushalt. Sie haben alle auch sehr schnell die Krise und den Krieg um Georgien aufgegriffen. Ich habe dazu ja gestern vor dem Europäischen Rat eine Erklärung abgegeben und fühle mich mit meiner gestrigen Stellungnahme dort in Übereinstimmung mit allen Seiten der europäischen Institutionen. Vielen Dank!

 

10. Електронни съобщителни мрежи и услуги - Създаване на Европейски орган за пазара на електронни съобщения - Пълноценно използване на предимствата от цифровия дивидент в Европа: общ подход към използването на радиочестотния спектър, освободен при преминаване към цифрово радиоразпръскване - Електронни съобщителни мрежи и услуги: защита на правото на неприкосновеност на личния живот и защита на потребителите (разискване)
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 

  Der Präsident. − Als nächster Punkt folgt die gemeinsame Aussprache über

– den Bericht von Catherine Trautmann im Namen des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie über den Zugang zu elektronischen Kommunikationsnetzen und zugehörigen Einrichtungen sowie deren Zusammenschaltung und der Richtlinie 2002/20/EG über die Genehmigung elektronischer Kommunikationsnetze und -dienste [KOM(2007)0697 – C6-0427/2007 – 2007/0247(COD)] (A6-0321/2008),

– den Bericht von Pilar del Castillo Vera im Namen des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie über die Einrichtung der Europäischen Behörde für die Märkte der elektronischen Kommunikation [KOM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249(COD)] (A6-0316/2008),

– den Bericht von Patrizia Toia im Namen des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie über die Ausschöpfung der digitalen Dividende in Europa: Ein gemeinsames Konzept für die Nutzung der durch die Digitalumstellung frei werdenden Frequenzen [2008/2099(INI)] (A6-0305/2008) und

– den Bericht von Malcolm Harbour im Namen des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation und der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 über die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz [KOM(2007)0698 – C6-0420/2007 – 2007/0248(COD)] (A6-0318/2008).

 
  
MPphoto
 

  Luc Chatel, président en exercice du Conseil. − Monsieur le Président, Madame la Commissaire, Mesdames et Messieurs les députés, pour mesurer l'importance stratégique pour l'Europe des télécommunications et des nouvelles technologies de l'information, il suffit de regarder quelques chiffres: les technologies en matière de télécom représentent à elles seules un quart de la croissance européenne et 40% de nos gains de productivité. Et si on regarde un certain nombre d'études, on s'aperçoit que l'écart de croissance depuis douze ans entre les États-Unis et l'Europe est pour moitié lié aux différentiels de développement de nos technologies en matière d'information et de communication. Il est donc nécessaire pour notre continent, pour nos pays, d'investir durablement dans ce secteur. La révision rapide de notre cadre réglementaire européen des communications électroniques est donc d'une importance majeure pour favoriser la compétitivité, la croissance de l'économie européenne.

Comme j'ai eu l'occasion de l'indiquer lors de mon audition par la commission ITRE, l'objectif de la présidence française est de parvenir à un accord politique au Conseil du 27 novembre prochain, dont le contenu devra bien sûr s'appuyer le plus possible sur les positions du Parlement européen. Pour cela, le Conseil a prévu une quinzaine de réunions de travail tout au long de ce deuxième semestre de l'année 2008. Je voudrais donc, en quelques minutes, vous faire part de la position qui prédomine aujourd'hui au niveau du Conseil sur les principaux thèmes qui sont abordés par les trois rapporteurs, Mme Trautmann, Mme Del Castillo et M. Harbour. Mon collègue, Eric Besson, quant à lui, traitera du rapport de Mme Toia sur la question des dividendes numériques.

Je voudrais saluer le travail tout à fait considérable qui a été effectué par les trois rapporteurs dont je vais évoquer les sujets. À mon sens, ils constituent une clarification de la situation et permettent d'engager les discussions du Conseil sur une nouvelle base, et je voudrais souligner la convergence de vues qui existe entre nos deux institutions, le Parlement et le Conseil.

Je voudrais d'abord féliciter Mme Catherine Trautmann pour les travaux qu'elle a menés jusqu'à présent en tant que rapporteur sur la directive amendant les directives-cadres "Accès" et "Autorisations". Je voudrais saluer sa volonté de prendre en compte le défi du déploiement des réseaux de nouvelle génération, qui est une préoccupation partagée par l'ensemble des acteurs du secteur et par les États membres.

Madame le député, votre rapport souligne la nécessité de continuer à promouvoir la concurrence, en particulier la concurrence par les infrastructures, c'est le point de vue du Conseil. Votre rapport suggère un recours plus fréquent à la segmentation géographique des marchés afin de pouvoir lever les obligations ex ante là où la concurrence est effective. Ce deuxième point fait davantage débat au sein du Conseil.

Concernant la régulation des marchés, notamment la proposition d'extension du pouvoir de veto de la Commission aux remèdes proposés par les régulateurs. Mme Trautmann souligne dans son rapport que la Commission devrait jouer un rôle d'arbitre et non de juge, elle propose par conséquent un mécanisme de co-régulation permettant de saisir le groupe rénové des régulateurs, par exemple, lorsque les remèdes proposés par l'un d'entre-eux, sont contestés par la Commission. Ainsi, le rapporteur du Parlement cherche un compromis entre le statu quo et le pouvoir de veto qui avait été initialement proposé par la Commission et qui suscite – vous le savez – un certain nombre d'oppositions de la part des États membres. Il s'agit réellement d'une avancée par rapport au texte initial sur un sujet qui est extrêmement sensible pour le Conseil et qui ne semble pas, aujourd'hui, totalement disposé à donner autant de pouvoir à la Commission.

Autre sujet vivement débattu: la séparation fonctionnelle. Le rapport de Mme Trautmann propose de maintenir l'introduction de la séparation fonctionnelle en tant que remède exceptionnel pour les autorités de régulation nationales. Ce remède exceptionnel serait davantage encadré dans son application, l'accord préalable de la Commission devant être requis avec un avis favorable du BERT. De manière générale, la démarche qui est adoptée par le rapporteur semble rejoindre, sur ce sujet, le compromis qui se dégage au sein du Conseil, à savoir: maintenir l'introduction de ce remède tout en évitant sa banalisation.

Enfin, autre point important de cette négociation: la gestion des fréquences. Votre rapporteur se montre, comme le Conseil, favorable à une approche graduelle de l'évolution de la gestion du spectre qui concilie les principes de neutralité mis en avant par la Commission avec la complexité de la gestion de cette ressource, qui est rare. Le rapport issu des votes en commission ITRE introduit par ailleurs un élément nouveau en préconisant la création d'un comité de la politique du spectre radio (RSPC) destiné à conseiller à la fois le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la politique du spectre. Ce comité serait chargé d'établir un programme législatif stratégique sur l'utilisation du spectre. Sur ce point le Conseil a, me semble-t-il, bien intégré la demande légitime du Parlement européen d'être mieux associé à la définition des grandes orientations en matière de gestion des fréquences, cependant vous savez que le Conseil est également attaché à ne pas multiplier les instances en charge de cette ressource et à préserver la réactivité qui est nécessaire sur ces marchés et sur cette ressource qui est stratégique pour l'innovation.

Sur le rapport de Mme Pilar Del Castillo sur l'autorité européenne, dont je tiens à saluer la qualité, je rappelle qu'il est consacré à une question éminemment sensible et qu'il témoigne encore d'une convergence de vue entre le Parlement et le Conseil. Ce rapport, Madame le député, conclut que l'autorité européenne, sous la forme initialement proposée, n'est pas la solution appropriée pour renforcer la coopération entre régulateurs et favoriser l'harmonisation des pratiques, c'est également la position du Conseil. Vous vous opposez à la création d'un super régulateur européen et vous proposez la mise en place d'une entité qui soit plus proche des régulateurs, le BERT, plus indépendant vis-à-vis de la Commission européenne et doté d'une organisation et d'une gouvernance plus simples que celles initialement proposées. Le Conseil est sensible à tous ces arguments mais, vous le savez, une majorité d'États membres sont, aujourd'hui encore, réticents au principe de la création d'une entité communautaire. Le Conseil devra donc, dans les prochaines semaines, trouver un équilibre entre deux options: l'institutionnalisation d'une entité de droit privé regroupant les régulateurs européens ou la création d'une entité communautaire dont l'indépendance devra être garantie.

Enfin, Monsieur le Président, mes derniers commentaires concerneront le rapport de M. Malcolm Harbour, que je tiens à remercier pour la qualité de ses travaux, et je salue notamment le fait qu'il prenne en compte l'intérêt fondamental des consommateurs. Le Parlement, comme le Conseil, soutient les initiatives de la Commission qui visent à renforcer la protection des consommateurs, sujet qui a pris de l'ampleur récemment avec la croissance du service des communications dans la vie de nos concitoyens.

Le rapport de M. Harbour propose notamment de détailler les informations devant figurer sur les contrats, de renforcer les mesures à prendre par les États membres en faveur des utilisateurs handicapés ou encore, de réduire les délais de portabilité afin de renforcer la concurrence. Le Conseil souscrit globalement à toutes ces dispositions.

La question de la protection de la vie privée, qui a été traitée en coopération renforcée avec M. Alvaro en commission des libertés publiques, me semble également un point important à aborder et je me félicite, par exemple, de la prise en compte des communications non sollicitées via SMS.

Enfin, sur la question spécifique du droit d'auteur, le rapport de M. Harbour propose de maintenir une obligation générale d'information des abonnés par les fournisseurs de réseaux des services de communications électroniques sur les utilisations illégales des réseaux et des services. Il propose également d'encourager la coopération entre parties prenantes afin de favoriser la diffusion d'offres légales. Ces dispositions paraissent équilibrées mais il faudra tenir compte de la grande sensibilité de ce sujet, tant pour votre assemblée que pour le Conseil.

En conclusion, Monsieur le Président, avant de céder la parole à mon ami, Eric Besson, sur la question des dividendes numériques, sur les sujets dont j'ai la responsabilité, nous avons le sentiment que les positions du Parlement et celles du Conseil convergent avec, il est vrai, un certain nombre de nuances sur le degré de précision à apporter au sein de cette directive. Nous nous attacherons naturellement à poursuivre une coopération étroite afin de rendre possible des compromis dans les trois institutions le plus rapidement possible.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Danke, Herr Staatssekretär Chatel. Herr Staatssekretär Chatel ist Staatssekretär beim Wirtschaftsministerium.

Es ist heute eine Premiere, dass wir einen zweiten Vertreter des Rates hören, nämlich Herrn Staatssekretär Eric Besson, Staatssekretär beim Premierminister.

 
  
MPphoto
 

  Eric Besson, président en exercice du Conseil. − Monsieur le Président, Madame la Commissaire, Mesdames et Messieurs les députés, il me revient, comme vient de le dire mon collègue Luc Chatel, de m'exprimer devant vous à propos du sujet si important du dividende numérique.

Le 12 juin 2008, le Conseil a adopté des conclusions relatives à la communication de la Commission intitulée "Tirer pleinement parti du dividende numérique en Europe: pour une démarche commune d'utilisation du spectre libéré par le passage au numérique". L'extinction de la radiodiffusion analogique permettra de libérer des fréquences dans la bande UHF, particulièrement intéressante en termes de propriétés de propagation. Le passage à la radiodiffusion numérique constitue donc une opportunité sans précédent, dont il faut tirer le meilleur parti. C'est l'objet du rapport de Mme Toia, sur lequel vous allez vous prononcer, et je veux ici saluer la qualité des travaux qu'elle a menés.

La valeur totale des services de communication électronique qui dépendent de l'utilisation du spectre radioélectrique s'élève, dans l'Union européenne, comme le montre Mme Toia dans son rapport, à plus de 250 milliards d'euros, soit environ 2,2 % du produit intérieur brut européen annuel. Une bonne gestion du spectre peut contribuer de manière significative aux objectifs de compétitivité et de croissance économique de la stratégie de Lisbonne et répondre à un vaste éventail de besoins de citoyens européens en matière sociale, culturelle et économique. Concrètement, une utilisation rationnelle et judicieuse du dividende numérique contribuera à la diminution de la fracture numérique, en particulier pour les régions défavorisées éloignées ou rurales. Il est nécessaire, comme le souligne à juste titre votre rapporteur, de réattribuer les fréquences libérées par le passage au numérique le plus rapidement possible.

Je peux d'ores et déjà vous indiquer que le Conseil partage pour l'essentiel la vision du rapporteur selon laquelle une approche coordonnée de l'utilisation du dividende numérique à l'échelle européenne permettra d'optimiser son usage. L'identification d'une sous-bande harmonisée au profit de nouveaux services de communication électronique permettra, en effet, aux opérateurs et aux équipementiers de bénéficier d'un marché de taille suffisante. Cette question revêt un caractère stratégique pour le positionnement industriel et politique de l'Europe.

L'Europe, si elle parvient à se coordonner sur le dividende numérique, comme elle l'a fait pour le GSM, a devant elle une opportunité historique, celle de relancer pour les vingt années à venir une grande politique au service de son industrie et de ses consommateurs. Le Conseil considère toutefois, comme l'ont souligné les ministres en juin dernier, qu'il faut respecter le principe d'une utilisation souple du dividende numérique. Cela doit se faire sans préjudice des contraintes nécessaires pour éviter des interférences nuisibles ou pour promouvoir des objectifs d'intérêt général comme, par exemple, une grande disponibilité du service ou le pluralisme des médias et la diversité culturelle et linguistique. Les réflexions nationales relatives à l'affectation doivent progresser rapidement mais la démarche communautaire, pour être acceptée, doit rester conciliable avec les arbitrages nationaux en cours sur la réutilisation des fréquences.

Je conclus en disant que le Conseil invite donc la Commission – et je sais qu'elle le fait déjà – à procéder aux études et aux consultations nécessaires afin de définir une assise cohérente pour l'utilisation coordonnée du spectre. La Commission est également invitée à soutenir et à assister les États membres dans cet objectif. Le Conseil attendra donc avec grand intérêt le rapport de la Commission sur les résultats de ce processus et sur toute autre mesure se révélant nécessaire d'ici décembre 2008.

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, Member of the Commission. − Mr President, I wish to begin by thanking the rapporteurs, Catherine Trautmann, Pilar del Castillo Vera, Patrizia Toia and Malcolm Harbour, for very difficult work and very constructive proposals. I would like to thank Parliament generally, because the work has been very hard, and I know it has involved a very thorough and extensive preparation – hearings with the stakeholders and the consideration of literally of hundreds of amendments – and I know that you have also been working against the clock, but it is often in such circumstances that the best results are achieved, and that certainly applies here.

No matter how adequate the existing regulatory framework is in many respects, everybody agrees that there is a real need to improve it. Why? We have to reinforce the protection of consumers by ensuring that they can exercise a properly informed choice between a variety of competing products and services. We have to ensure that when Member States manage their national spectrum – which is a very precious resource, as has already been said – they realise social and economic benefits because their management is efficient, transparent and flexible and because there is better coordination at EU level. We have to make sure that our regulatory system will facilitate and not hinder investments in next-generation networks so that Europe remains competitive in the 21st century.

Finally – and this underlies all our endeavours – we must reinforce the internal market. This is not about paying lip service but about equipping the EU with an efficient competitive single market that brings economy of scale not only to the electronic communications sector but also to the citizens and to the wider economy. It is this economy at large which benefits and which has to be reinforced. Let us take advantage of our European continent: let us get rid of the barriers that lead to the fragmentation and to less economic and social efficiency.

All of these four fundamental subjects – consumer protection, spectrum, investment and the internal market – are very important, and Parliament has understood that. I must congratulate Parliament for identifying the underlying problems and having made the right diagnosis for putting forward real solutions.

Let me now pass to the internal-market mechanisms. That is where the stakes are highest and where the discussion ahead with the Council still promises to be very difficult. I say this in spite of the recognition by the ministers themselves at the end of the Slovenian presidency that we need to improve the consistency of the internal market for electronic communications.

Recognition is all very well, but what are the solutions? Parliament has rightly seen that there is just one debate – not two – when it comes to the body and to the mechanisms for improving the functioning of the internal market, in particular the Article 7 mechanisms for notification of national market reviews. Those are the two sides of the same internal market coin – they belong together.

We all know that the existing arrangements for cooperation between national regulators within the Community framework – i.e. the European Regulators Group (ERG) – have to be improved if they are to be useful. That is why the Commission welcomes the amendments that build on the Commission’s proposal for a more transparent, accountable and effective form of cooperation.

Above all, the Commission welcomes Parliament’s proposals for a Community body. Such a Community body, with all it entails, has to be fit for purpose: it has to operate in such a way that it is efficient, fair and reliable, and also above the suspicion that it is perhaps closer to some regulators than to others. That is why, if we are to be coherent, we must also be coherent with the financing. National financing, in whatever proportion, will call a body’s credibility into question and will open the door to administrative and legal uncertainty.

We know from experience that hybrid financing creates problems, so we have to avoid creating such problems. In this respect, I would like to warn Parliament to be on its guard against what I call the Belgian football club approach, which I must explain to you. You know that the ERG was created by the Commission as an adviser to the Commission. Recently, the national regulators established a private body law under Belgian law to act as a secretariat to the International Regulators Group – the IRG. The IRG operates outside the Community framework – it has a membership beyond the 27 Member States – and in practice nobody understands where the IRG begins and where the ERG ends. The Commission wanted to end this confusion by establishing a clearly defined and accountable authority. We certainly do not want a Belgian private body, alien to the Community approach and the guarantees it provides, to become involved in European decision-making.

That is why there is still a need for further consideration on a number of legal and institutional issues concerning the establishment of the body, in particular its governance structure. We have to find the right means to safeguard the independence of the national regulators in a way that guarantees a Community-based approach.

But, above all, I must stress the fact that the body is a means to an end and not the end in itself. The body is nothing more than an instrument in order to improve regulatory consistency. That is why the other side of the internal market coin is so important and that is why the European Parliament is absolutely right to reinforce the Article 7 consistency procedure for notifying national market reviews in which, by the way, the body will play its part.

Parliament’s new arbitration mechanism in Article 7a shows that the Commission and Parliament stand together in seeing the need for operational consistency mechanisms that will make a real difference.

Parliament’s solution is to enable the Commission to step in to require a national regulator to change its regulatory approach if, after a peer review by the body, a problem has been identified. We have to discuss further details of Parliament’s approach so as to respect the institutional balance laid down in the Treaty, but what I find absolutely right is the logic of the approach taken, which is to find a balance between the interests of subsidiarity and those of the internal market, and then to draw clear operational conclusions.

Thanks to a peer review carried out through the body, there is a means to benefit from the pooled experience of the national regulators, alongside their sensitivity to what are legitimate local differences. It surely makes sense that when the body advises that there is an internal market problem, in conjunction with the concerns raised by the Commission as the guardian of the Treaty, then there should be consequences.

In the interests of the internal market and of legal (and ‘legal’ also means business) certainty, there must be a power for the Commission to require the notifying national regulator to change its approach in such a case, because we cannot accept that, having been through the very lengthy Article 7 review process the notifying national regulator can say ‘thank you very much for your point of view, but I prefer my approach’, and to simply act as if nothing had happened.

That is why I congratulate Parliament, which is right to say that the whole process cannot simply end in a whimper. Industry, consumers and taxpayers will not appreciate it if we build sophisticated and time-consuming regulatory systems which are not capable of making a difference. That is why the system needs to have a backstop, namely that ultimately there can be a binding decision of the Commission.

I mentioned earlier the importance of creating a regulatory framework friendly to new investments. That is why the Commission, in its proposal, not only maintained but reinforced the competition-based approach to regulation as competitive markets drive new investment. That is also why the Commission is grateful to the Committee on Industry, Research and Energy for trying to make the telecom rules more investment-friendly, especially as regards the large investments that are needed to modernise the old copper wires by putting fast optical fibre network into place.

These outdated local loops – and that is the vast majority of European households and small businesses which depend on being connected to the internet – represent the choke point of the high-speed internet, the point where the information superhighway slows down to a crawl, and that is why I applaud Parliament’s move to encourage infrastructure competition on these next-generation access networks by proactively promoting the sharing of the ducts that house the new fibres, and the risk-sharing of new facilities. These efforts are welcome and are in line with the recommendation that I am currently preparing to give guidance for national regulators on these issues.

But the upgrading of the choke points in the high-speed internet must not become a new and enduring bottleneck for competition in the future, and we have plenty of evidence that the transition to fibre will make the business case for alternative investors much more difficult, because unbundling of fibre is currently neither technically nor economically possible, which means that alternative operators must invest in their own fibre or use a bitstream service of the incumbent.

We have to face the facts: in many geographical zones, where infrastructure competition proves not to be feasible, appropriate regulation will continue to be the only way to keep competition alive. Competition brings lower prices, better quality of services and more choice, so that consumers are the real winners.

But I do not kid myself. I can see that Parliament shares these concerns. Choice needs to be real; consumers need to be empowered to make the best out of competition, and to be empowered means they need to be informed. That is why the enhanced ability to switch your supplier is so important. I welcome Parliament’s support on the need to ensure that number portability is completed within one day. If it can happen in Australia within two hours, then one day should be entirely feasible in Europe.

I also welcome the clarity that Parliament has added with the changes on enhanced consumer information, so that consumers really know what service they are getting from their providers and can make useful comparisons. This enhanced transparency also serves to support the open architecture of the internet, which we underline; which we want; which we defend. If there are any restrictions on accessing the internet, it is imperative that the consumers are clearly informed of what those restrictions are, and I am glad to see that both the Commission and Parliament stand in agreement on these points.

However, what I find more difficult is to understand why Parliament has changed the text in such a way that subscribers are not similarly empowered and informed when it comes to the privacy of their personal data. I know that Parliament takes the protection of consumers and of citizens’ fundamental rights very seriously, and that is why I am so surprised that the breach notification requirements in the Commission’s proposals are diluted by the changes now on the table.

The default position should be that subscribers know of a breach of security concerning their personal data so that they can take precautions, and it cannot be left to the service provider to determine whether such a breach is likely to cause a subscriber harm – it is the subscriber and his own data which have to be protected. How, for example, can a provider know how sensitive that information is in an individual case? I would, therefore, urge Parliament to reconsider its position on this issue.

Finally, concerning spectrum: I had no need to persuade Parliament of the importance of this subject. That is why the Commission welcomes the politicisation of the debate surrounding the spectrum issue. This debate goes far beyond the technical level. Even if it will continue to owe a great deal to the hard work and solutions produced by the Radio Spectrum Committee, much has been achieved by the radio spectrum decision. We should preserve this. But Parliament is right: more progress depends on integrating a political layer to this process, so that the stakes can be properly debated. A more efficient – and that means a more coordinated – approach among Member States brings about the prospect of a win-win scenario, whereby the achievement of social and cultural goals is enhanced alongside the great benefit for Europe’s economy.

Important progress in maximising the digital dividend and other questions related to this can only be assured with the strategy and important political decisions agreed both by Parliament and the Council. So the Commission supports Parliament’s legitimate goal of greater involvement in setting spectrum policy and accepts in principle the changes Parliament is proposing.

Of course, the Council will have its say. I wish to signal that the Commission will stand by Parliament in this debate and will help the Council to arrive at an agreement with Parliament.

 
  
  

PRÉSIDENCE DE MME MARTINE ROURE
Vice-présidente

 
  
MPphoto
 

  Catherine Trautmann, rapporteur. − Madame la Présidente, Madame la Commissaire, Messieurs les Ministres et chers collègues, la révision du cadre que nous examinons doit, pour être justifiée, apporter des améliorations tangibles, d'une part, pour les consommateurs, en termes de prix, d'accès, de vitesse de débit et, d'autre part, pour les entreprises, en termes de perspective d'une concurrence juste et d'investissements nouveaux et de compétitivité.

Qui dit multitude d'acteurs dit intérêts divergents, voire contradictoires. J'ai pris, pour ma part, très en amont le soin d'écouter toutes les positions, d'envoyer aussi des signes rapides et fiables dans le but d'établir ou de rétablir la confiance des entreprises et celle des consommateurs.

Les communications électroniques sont une véritable opportunité pour la croissance européenne. Le secteur représente 3 % du PIB européen. Encore faut-il savoir pleinement tirer les bénéfices de ce potentiel dans l'Union au niveau des investissements et du développement des services. Cela passe par la concurrence, mais ne s'y arrête pas. Il s'agit bien de créer les conditions d'un développement durable et responsable, autrement dit un écosystème de cette économie de la connaissance que nous appelons tous de nos vœux.

Nous devons à présent considérer les TIC comme une ressource en tant que telle. C'est donc bien un enjeu public/privé qui impose de miser sur une régulation flexible et sur la responsabilité de toutes les parties prenantes au moyen d'une coopération entre régulateurs et Commission, de la même façon qu'entre opérateurs et clients par le contrat.

Je dénombre quatre piliers que je me suis attachée à renforcer: le service au consommateur, que ce soit en termes d'accès – par un déploiement territorial plus ambitieux –, de prix juste ou de qualité; une activité industrielle soutenue, pour garantir l'emploi et l'innovation, le progrès technologique étant également un facteur de baisse de prix; la compétitivité de nos entreprises, petites et grandes, qui garantit une concurrence durable dans nos territoires et les investissements nécessaires, notamment dans la fibre, pour renforcer notre rang à l'échelle mondiale; enfin, la sécurité juridique, c'est-à-dire la fiabilité du système au travers de la responsabilisation des acteurs et de leur coopération mutuelle, en particulier entre régulateurs eux-mêmes, mais aussi avec la Commission.

J'ai été heureuse de constater que sur cette base, la commission ITRE a accepté, souvent à une large majorité, mes propositions de compromis et je remercie mes collègues pour leur grande disponibilité, malgré des délais parfois courts, mais qui nous permettent aujourd'hui d'être dans les temps pour tenir l'objectif d'un renouvellement de cette régulation avant la fin de la mandature. Ce résultat est collectif.

Je crois pour ma part que les acteurs du secteur ont répondu plutôt positivement à ces orientations et j'espère qu'elles inspireront tout autant nos partenaires du Conseil. J'ai bien écouté MM. les ministres et leurs appréciations, ainsi que Madame la Commissaire, et je les remercie pour leurs avis éclairés et positifs pour la plupart.

Pour revenir sur les points qui sont encore en débat, évoquons la question des remèdes.

Sans faire injure à la compétence des régulateurs nationaux, un consensus s'est fait jour en faveur d'une application plus cohérente des remèdes à l'échelle de l'Union. Toutefois, le veto sur les remèdes que la Commission a proposés fait l'objet d'une unanimité – ou quasi-unanimité –, contre lui. Dans le mécanisme que j'ai prévu, à chaque entité sa juste place: la Commission peut soulever un doute sur un remède mais ne peut le remettre en cause totalement que si BERT émet concommittemment une opinion négative. Inversement, dans l'hypothèse de la séparation fonctionnelle, il faut un double accord de la Commission et de BERT. Ainsi encadrée, cette séparation demeure une menace tangible mais elle ne peut être dégainée à la légère.

S'agissant du spectre, nos propositions vont dans le sens d'une flexibilité accrue de la gestion de cette ressource rare mais de manière progressive et proportionnée, parallèlement à l'introduction d'éléments d'optimisation de cette gestion. La première pierre pour nous est celle d'une véritable politique européenne du spectre qui peut être posée dès l'adoption du paquet, à l'occasion d'une grande conférence au début du prochain mandat.

Les nouveaux réseaux: ils étaient absents de la proposition de la Commission, ou insuffisamment évoqués, alors que l'Europe est déjà engagée dans cette révolution technologique. Il nous a semblé essentiel de donner dès maintenant aux États membres et aux régulateurs des orientations et des outils pour encourager les investissements et encadrer, si nécessaire, le déploiement. À ce titre, nos propositions ont été validées par un panel d'experts reconnus juste avant les congés d'été.

Un dernier problème est apparu sur le tard, celui de la protection de la propriété intellectuelle. Je regrette que ce débat ait interféré à ce point dans l'examen du paquet, je ne crois pas que ce soit le lieu pour approfondir les mécanismes permettant le strict respect de la propriété intellectuelle.

Je veux simplement dire que je souhaite que nous puissions terminer l'examen de ce paquet dans la sérénité, sans se laisser perturber par cette question, certes importante, puisque les contenus créatifs font l'objet d'une communication de la Commission. Les autres points, je les aborderai dans les deux minutes qui me resteront pour conclure.

 
  
MPphoto
 

  Pilar del Castillo Vera, Ponente. − Señora Presidenta, quisiera comenzar destacando lo que ha dicho el Secretario de Estado Chatel: el sector de las comunicaciones electrónicas es responsable del 25 % del crecimiento europeo y del 40 % de la productividad. En suma, esa cifra viene a confirmar lo que ya estableció la Agenda de Lisboa sobre la necesidad de desarrollar una economía europea basada en el conocimiento, donde el gran motor de ese desarrollo es precisamente el sector de las comunicaciones electrónicas.

Ese mismo conocimiento y sensibilidad ha demostrado la Comisión al plantear un conjunto de medidas que redefinen el marco regulatorio que se aprobó en 2002. Una serie de mercados han sido desregulados y todavía quedan algunas importantes regulaciones ex ante con la finalidad de impulsar definitivamente la competitividad del mercado interior.

Pero yo me voy a centrar, lógicamente, en la posición del Parlamento. Una posición ─Sr. Chatel, representante del Consejo, Sra. Viviane Reding, representante de la Comisión, Señorías─ que tiene un denominador común, lo que hace que la posición del Parlamento sea, en mi opinión, una posición extraordinariamente consistente, coherente y potente. Y ese denominador común de los informes que ha elaborado el Parlamento y han aprobado las respectivas comisiones, es, simplemente, el concepto de corresponsabilidad.

El informe de mi colega, la señora Trautmann, está basado en la corresponsabilidad. La propuesta de creación de un organismo de reguladores nacionales está basada en la corresponsabilidad. Hemos entendido, en ambos casos, que la corresponsabilidad es el instrumento que necesita todavía hoy el mercado de las telecomunicaciones electrónicas en Europa, y todo lo que se ha propuesto deriva de ese concepto de corresponsabilidad, tanto lo que se refiere a la interacción en corregulación de la Comisión y el organismo de reguladores nacionales, cuyo acrónimo bien conocido ya es BERT, como lo que se refiere a la organización y también a la financiación de ese organismo de reguladores nacionales.

Como el tiempo apremia y los debates han sido ya largos y seguirán siéndolo en el futuro, debo remitirme ahora exclusivamente al organismo de reguladores nacionales. Se trata de una propuesta que se acomoda a ese concepto de corresponsabilidad y a esa situación de desarrollo de un mercado básicamente exitoso, que todavía requiere de algunas apoyaturas ex ante para ajustarse plenamente a las normas de la competencia, y que está basado en esa cooperación entre la Comisión y los Estados miembros a partir de los organismos reguladores. En ese contexto, frente a la situación actual, este organismo tiene una mejor definición de sus funciones, de su estructura, de su responsabilidad y de su rendición de cuentas y también de su financiación.

Y en ese sentido, quisiera decir, señora Comisaria, Señorías, señor Chatel, que es fundamental mantener la coherencia y la consistencia. La cofinanciación que yo he propuesto y defiendo para ese organismo regulador se corresponde con el concepto de corresponsabilidad, que es la espina dorsal de toda la propuesta que propugna el Parlamento, tanto en el informe de la señora Trautmann como en el mío propio.

Lo que no sería en cambio consistente y coherente es que por la puerta de atrás se colara un mecanismo de financiación estrictamente basado en la financiación comunitaria, que no se correspondería con el resto y que, por tanto, crearía una disfunción enorme en el concepto y en la razón de esta reforma que propone el Parlamento.

Estoy convencida de que tanto el Parlamento como la Comisión y el propio Consejo buscamos, así lo hemos demostrado, los mismos objetivos y apelo al equilibrio y al buen entendimiento que hemos tenido hasta ahora para seguir en esa dirección. Lo merece el sector que estamos tratando.

 
  
MPphoto
 

  Patrizia Toia, relatrice. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel mondo delle telecomunicazioni ogni risorsa che consente la trasmissione di voci, dati e immagini è un bene prezioso. Ecco perché l'idea che ci sarà in giro, tra qualche anno, una notevole e addirittura una grande quantità spettro radio, cioè di frequenze libere e disponibili per nuovi usi, rappresenta una grande opportunità sociale e culturale oltre che economica e commerciale: c'è infatti chi ha ben quantificato già il valore commerciale del dividendo digitale.

Dobbiamo avere dunque una politica adeguata a livello europeo, che sappia valorizzare al massimo questa risorsa, che sappia insomma fare dell'Europa un driver e non un assemblatore di tante politiche nazionali. È noto infatti che in altre aree del mondo, penso al Giappone, agli USA, si sta già utilizzando con grande risultato questa risorsa e tutto ciò va a segnare un vantaggio competitivo e indiscusso delle aziende di queste aree del mondo.

C'è dunque un tempo da recuperare – o comunque da utilizzare rapidamente – e anche se lo switch over del digitale sarà completato in Europa nel 2012 – data che va assolutamente e tassativamente rispettata – noi dobbiamo già ora, senza indugi, impegnarci al massimo sia per la riforma dello spettro radio che sul dividendo digitale.

Lo spettro radio è una risorsa naturale e quindi un bene pubblico. Il suo valore deve essere utilizzato dunque sia per uno sfruttamento economico, ma anche a vantaggio della collettività, quindi un valore sociale, ad esempio garantendo una larga accessibilità a tutti i cittadini, anche a quelli svantaggiati, portando servizi a banda larga nelle aree più remote del nostro paese e con ciò superando quel divario digitale che ancora caratterizza tante parti dell'Europa, e non penso solo alle aree rurali ma anche ad aree urbanizzate e industriali.

Dicevo che il tempo è importate per il dividendo digitale e io penso che dobbiamo utilizzare quest'ultima fase della legislatura per fare qualche passo avanti insieme: Stati membri ed Europa. Lo dico alla Commissione e al Consiglio: passi avanti insieme, nella direzione di una più evidente risposta alle esigenze di armonizzazione, che renda più efficace ed ottimale – l'abbiamo detto tutti – l'uso del dividendo digitale. Auspichiamo un forte coordinamento in sede europea e la capacità di parlare una sola voce nei negoziati internazionali aperti, penso, a Ginevra.

La nostra relazione segna alcuni punti. Ne cito solo qualcuno: la necessità di una strategia win win come diceva il Commissario, cioè una destinazione delle risorse che soddisfi sia gli operatori dell'audiovisuale e dei media – oggi già presenti sul campo anche per garantire pluralismo culturale e difesa delle identità culturali – sia anche per una risposta e uno spazio adeguato a settori delle telecomunicazioni che hanno bisogno di sviluppare nuovi servizi, una più ampia rete di tecnologie e anche una risposta a nuove esigenze dei moderni consumatori. Ciò significa che media e telecomunicazioni potranno giocare insieme, in parità e in collegamento.

Ma c'è un terzo soggetto che io vorrei vedere vincitore accanto a questi: sono quegli utenti anche senza licenza, che sono rappresentati dai non profit, dalle realtà locali, dalle reti delle piccole comunità dei territori e dalle associazioni di interesse generale. Un altro punto, e mi avvio a concludere, Presidente, è quello su cui, l'hanno detto anche i rappresentanti del Consiglio, ci sono anche opinioni differenti, in Parlamento come tra i diversi Stati membri, e riguarda cioè il livello di collaborazione tra le diverse responsabilità che vi sono in questa materia.

Io credo che dobbiamo, da un lato conciliare – e su questo il Parlamento è convenuto – sia, diciamo, il rispetto della responsabilità degli Stati membri in materia di competenza di assegnazione dell'uso delle frequenze ma anche valorizzare insieme quella necessità indispensabile di armonizzazione, perché tutti dobbiamo capire che se non ci si armonizza, se non ci si coordina, se non si decide insieme anche il valore dello spettro si riduce economicamente e socialmente. Penso all'esempio positivo e felice del GSM.

Allora, sulla base di analisi dei costi/benefici nei paesi, sulla base di progetti nazionali, sul dividendo che la nostra relazione richiede, sulla base di tutta una discussione che si deve fare negli Stati, aperta agli operatori, ai cittadini, la più larga possibile, io credo che tutti insieme alla fine, con una forte capacità anche politica a livello europeo, dobbiamo evidenziare il valore aggiunto di una gestione europea di questa risorsa e anche questa credo sia una sfida per l'economia e la società europea.

 
  
MPphoto
 

  Malcolm Harbour, rapporteur. − Madam President, it is a privilege for me to be back here as rapporteur for the second time, because I was rapporteur for this directive in 2001. It has also been a privilege to work with my colleagues, Mrs Trautmann and Mrs del Castillo, because this has been a team effort. This is a package.

As the Commissioner said, it has been a major achievement. That is why we want to reform and improve consumers’ rights, so that they are well informed and able to take advantage of the offers that are available and able to encourage innovation.

We need a structure that will work, of course, and I would remind the Commissioner that it was this Parliament that argued for the Commission’s role under Article 7. We supported that role, against the Council at the time. Nobody is more aware than this Parliament of the importance of getting the balance right, but, in looking at the team position, I would almost say that it is time for the regulators not just to accept responsibility, at a national level, for implementing the regulation consistently, but also to take on a share of that Community policymaking work. In my view, whatever we end up with will only work if they have a stake in that body – I will leave you to decide what I mean by that!

I want to pay tribute to all members of the team that worked with me on improving this directive. I thank both the Minister and the Commissioner for the kind remarks they have made about the improvements we have put forward. It is a combination of work on users’ rights and on the E-Privacy Directive.

In this Parliament, responsibility for data protection and the residual expertise lies with the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs. In my view, it was a mistake to package the two together, but I think we have managed it successfully. My colleague Alexander Alvaro will respond on those aspects, and the Commissioner should thank him for actually putting in the details of how data-breach notification works, because it was entirely unacceptable for the Commission to send us a proposal in which all the implementing details were delegated to a committee. Those are big political decisions. I agree with you that we still have a bit of work to do, but you should certainly thank him in the first place for doing that job for you.

As far as my side is concerned, I am disappointed that the whole of the universal service aspect is coming later. We are doing this in two bites. We are awaiting your report, which will come shortly. I have made the most of the users’ rights aspects, but we still have work to do. By that I mean that we want those empowered, well-informed consumers to make their choices on the basis of maximum clear information on price, on what is in the service, on whether there are any restrictions, and on whether the cost of a handset is included if they take a longer contract. We want them to be able to shop easily and to be able to transfer their number quickly, and I am glad you support us on that point. We also want them to be able to study the length of the contract and for the length of contract not to be used as a restriction when they try to move.

We also want to look at consumers’ entitlements. They are entitled to data security. They are entitled to secure and available networks. They are entitled to networks where operators are not blocking anti-competitively a particular content or service. We agree with your idea of having a new quality of service obligation, and think we have improved on that. This is a very important entitlement. Consumers are entitled to good quality universal emergency services and to caller location services. Disabled users in particular are entitled to those services as well, and to better services.

However, I feel that consumers are also entitled to be informed about some of the problems they might encounter, be this potential for infringing copyright, potential for unauthorised use or potential, for example, for buying things that could damage their health, like counterfeit medicines. Why should we not demand that electronic service providers carry public service messages in the same way that television channels do at the moment? That is what we are talking about, colleagues. We are not talking about this as a mechanism for enforcing copyright, which is the responsibility of national governments, but we are talking about making life easier and better for consumers.

We have a bit of work to do, Commissioner, but I am pleased to say that I have agreement on a large packet of compromises and I am confident that they will be adopted. I look forward to working with the French presidency to meet the ambitious timetable, because Europe needs us to meet that timetable.

 
  
MPphoto
 

  Jutta Haug, Verfasserin der Stellungnahme des mitberatenden Haushaltsausschusses. − Frau Präsidentin! Dem Haushaltsausschuss geht es bei der Gesetzgebung zur elektronischen Kommunikation, dem so genannten Telekom-Paket, selbstverständlich um den Teil, der den europäischen Haushalt Geld kosten soll. Uns geht es also um die Agentur – als Behörde für die Märkte der elektronischen Kommunikation von der Kommission vorgeschlagen und von den Kollegen im Fachausschuss abgeändert zum Gremium der Europäischen Regulierungsbehörden für Telekommunikation (BERT).

Um es klar zu sagen: Wir haben weder für die eine noch für die andere Konstruktion so ohne weiteres Geld genug in der Kategorie 1A. Deshalb begrüßen wir sehr, dass die Kollegen unsere Änderungsanträge an Bord ihres Berichtes genommen haben und dass sie einen Konstruktionsvorschlag machen, der unseren Haushalt weniger belastet. Nur müssen wir alle gemeinsam aufpassen, dass wir BERT zum europäischen Gremium machen und dass wir als Europäisches Parlament die Kontrolle über BERT behalten. Ich darf auch daran erinnern, dass sich das Parlament und der Rat nach Artikel 47 der Interinstitutionellen Vereinbarung über die Finanzierung von BERT einigen müssen.

 
  
MPphoto
 

  Karsten Friedrich Hoppenstedt, Verfasser der Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses für Wirtschaft und Währung. − Herr Präsident! Als Verfasser der Stellungnahme zum ersten Teil – Bessere Rechtsetzung – im ECON verweise ich auf meinen Bericht, aber drei Punkte sind mir besonders wichtig: erstens die Förderung und der Ausbau von Glasfasernetzen – der so genannten next generation networks: Zur Förderung dieser NGN müssen u.a. Risiko-Kosten-Beteiligung sowie das Ductsharing berücksichtigt werden. Neben den TK-Unternehmen müssen aber auch öffentliche Unternehmen beim Ductsharing mit einbezogen werden.

Zweitens: Den Zentralisierungsbestrebungen – dies ist schon angedeutet worden – der Kommission durch Behörde, Vetorecht und Komitologieverfahren sollte eine klare Absage erteilt werden. Drittens: Die genaue Zuteilung der Frequenzen sollte noch nicht festgelegt werden, solange nicht zahlreiche Vorfragen geklärt sind: Ist die EU zuständig? Wo ist sie zuständig? Welchen Umfang hat die digitale Dividende wirklich? Und welche Auswirkungen haben konkrete Aufteilungsmodelle?

Es darf auch nicht zu einer Gefährdung der sekundären Dienste wie der drahtlosen Mikrofonsysteme kommen, denn das sind die Verantwortlichen für große Übertragungen wie bei Olympischen Spielen. Daher müssen die Ergebnisse der bereits laufenden Untersuchungen der Fachgremien in die politische Entscheidungsfindung über die Aufteilung des Spektrums mit einfließen.

Ich hoffe, dass wir dann gemeinsam einen europäischen Mehrwert aller Beteiligten erzielen.

 
  
MPphoto
 

  Gunnar Hökmark, rapporteur for the opinion of the Committee on Economic and Monetary Affairs. − Madam President, Europe’s ability to be the leader in the field of telecoms and mobile internet is dependent on our ability to open up to new innovations and new services.

From that perspective, it would be dangerous to try and defend old structures and old players. We need to open up, and that is why it is so important to use the digital dividend in a way that frees up the whole of the spectrum for new services and new opportunities, while at the same time defending old broadcasters and their services of today.

The possibility of developing different services in all parts of the spectrum must be freed up. Where infrastructure competition is not there already, we must ensure that there is real competition via a functional separation.

 
  
MPphoto
 

  Robert Goebbels, Verfasser der Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses für Wirtschaft und Währung. − Frau Präsidentin! In sechzig Sekunden und im Namen meines Kollegen Bernard Rapkay hier einige kurze Anmerkungen. Gerade für uns Sozialisten ist die Schaffung eines gut funktionierenden Binnenmarktes für Telekommunikation eine sehr große Priorität. Wir begrüßen die aktive Rolle der Kommission in diesem Bereich. Insbesondere sind die Konsumenten vor den offensichtlichen Machtmissbräuchen der großen Betreiberfirmen zu schützen. Es gibt offensichtlich noch immer zu viel Luft bei den Gebühren. Die Initiativen der Kommission in Sachen Roaming zeigen, dass auch in einer Marktwirtschaft Eingriffe in die Preisgestaltung notwendig sind. Wir ziehen es vor, die sichtbare Hand der Kommission zu sehen anstatt die unsichtbare Hand des Marktes, die oft die Hand der Taschendiebe in der Börse der Konsumenten ist.

Je terminerai, Madame la Présidente, en remerciant tous les rapporteurs et surtout Catherine Trautmann, qui a abattu un travail formidable, grâce auquel nous pourrons disposer, demain, d'une très large majorité.

 
  
MPphoto
 

  Sophia in 't Veld, Rapporteur voor advies van de Commissie economische en monetaire zaken. − Voorzitter, dit pakket bevat op zich goede voorstellen voor de bescherming van de rechten en de privacy van consumenten, maar het is helaas onsamenhangend en schept daardoor juridische onzekerheid voor zowel bedrijven als gebruikers want de reikwijdte is volstrekt onduidelijk.

Ik heb het gevoel dat de Commissie zich meer heeft laten leiden door de interne institutionele structuren en de juridische grondslag dan dat ze de werkelijkheid als uitgangspunt heeft genomen. Want waar hebben het eigenlijk precies over? Gaat het over telefonie? Dat is toch volstrekt achterhaald! Of gaat het over mobiele telefonie? En wat is Skype dan? Wat zijn betaaldiensten per telefoon? Is dat ook telecom? En RFID-netwerken? Dat blijft onduidelijk. Waarom komen er regels inzake de melding van inbreuken voor telecom- en internetaanbieders, maar niet bijvoorbeeld voor banken, verzekeraars of de sociale dienst, die vaak gebruik maken van dezelfde gegevens? En wat als die door een bedrijf verzamelde persoonsgegevens door een ander worden gebruikt, bijvoorbeeld overheidsdiensten, politie, justitie, zoals is vastgelegd in de richtlijn betreffende de bewaring van gegevens? Wie is er dan verantwoordelijk voor die gegevens? Wat heeft de burger daaraan? Waar kan ik terecht als burger?

Ten slotte denk ik dat we dringend moeten beginnen met de Verenigde Staten te overleggen over transatlantische en wereldwijde standaarden op dit gebied.

 
  
MPphoto
 

  Reino Paasilinna, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnon valmistelija. − Arvoisa puhemies, arvoisat ministerit ja arvoisat komissaarikollegat, erityisesti rouva Trautmann, nyt on kysymys oikeastaan tietoyhteiskunnan ihmisoikeuksista, joita parannamme päämääränä demokratia ja hyvä liiketoiminta. Parannus on siis välttämätöntä ja parannamme yksityisyyden suojaa ja turvallisuutta, kuten roskapostikysymystä. Vaadimme julkisuusperiaatetta ja säädämme palvelujen saatavuudesta, joka ei ole vähäinen asia, huokea hinta on välttämätöntä ja esimerkiksi laajakaista kaikille on kansalaisoikeus. Vanhusten ja vammaisten asemaa olemme erityisesti nyt vahvistaneet, ja se on minusta inhimillinen ja oikea tavoite.

Toiseksi verkkoihin on saatava kilpailua ja estettävä se, että operaattorit estävät kilpailua. Sen sijaan sitä pitäisi lisätä eikä sellaisia päätelaitteita saa tehdä, joilla voidaan kuunnella vain yhtä operaattoria. Sehän olisi yhtä hullua kuin radio, jossa olisi vain yksi asema.

Broadcastereille on taattava nyt ja aina omat taajuudet, koska niillä ei ole koskaan rahaa osallistua huutokauppaan. Se on oikeastaan tietoyhteiskunnan vahva perusta, ja se meidän täytyy aina säilyttää. Siitä huolimatta tarvitsemme toimintatilaa 3G:lle, ja sitä järjestetään. On myös varauduttava siihen, että uusille tekniikoille ja uusille innovaatioille on tilaa.

Ja vielä lopuksi: mitä oikeudenmukaisempi, mitä kehittyneempi teknisesti ja taloudellisesti Eurooppa on, sitä paremmin me pärjäämme niin demokratiana tietoyhteiskunnassa kuin yhteisönä, joka täyttää Lissabonin tavoitteet, jotka tällä hetkellä tuntuvat kaukaisilta. Se on meidän käsissämme ja tässä on sellainen lakipaketti, joka on askel oikeaan suuntaan.

 
  
MPphoto
 

  Marian Zlotea, raportorul pentru aviz al Comisiei IMCO. − Doamnă preşedinte, stimaţi colegi, doamnă comisar, stimaţi miniştri, aş dori să îi felicit pe raportorii implicaţi în lucrul cu pachetul Telecom.

Consider că raportul doamnei Trautmann reprezintă o poziţie echilibrată şi susţin amendamentele de compromis propuse. Mă bucur în acelaşi timp că au fost acceptate anumite amendamente, în special cele privind armonizarea spectrului, precum şi anumite măsuri legate de serviciile de telecomunicaţii globale.

Creşterea economică europeană, precum şi bunăstarea consumatorilor depind de un sector dinamic şi competitiv al telecomunicaţiilor. Pieţele competitive au la dispoziţie mai multă bandă largă (broad band), noii veniţi pe piaţă au adus viteze crescute şi servicii inovatoare.

Directiva-cadru din pachetul de telecomunicaţii trebuie să se orienteze spre creşterea investiţiilor; de asemenea, trebuie să avem în vedere şi reţelele de generaţii viitoare, next generation networks, iar opţiunile consumatorilor trebuie să fie mai diversificate, ducând la costuri mai scăzute şi servicii mai bune în folosul acestora.

În încheiere, aş dori să îmi exprim încrederea în schimbările pe care dorim să le aducem pachetului Telecom, care vor fi în beneficiul consumatorilor, oferindu-le acestora o gamă variată, costuri mai scăzute şi servicii mai diversificate.

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog, A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság fogalmazója. − Köszönöm szépen, elnök asszony! Bátran elmondhatjuk, hogy az elmúlt évtizedben az elektronikus, kommunikációs ágazatban az Unió sikereket könyvelhet el. Ezzel együtt még mindig vannak határon átnyúló problémák és egyenlőtlenségek a szélessávú hozzáférés, a digitális társadalom terjedése és a szolgáltatások tekintetében. Ha valóban egy „közös" piacot akarunk, akkor meg kell teremteni ennek a feltételeit.

Az elmúlt hónapokban lezajlott viták eredményeként az ún. BERT létrehozása mellett tettük le a voksunkat, amely egyszerűsítené a nemzeti szabályozó hatóságok együttműködését, és tényleges részvételt garantálna. Mi továbbra is úgy gondoljuk, hogy a BERT-nek számon kérhetőnek és átláthatónak kell lenni az európai intézmények számára. Ennek pedig feltétele a közösségi finanszírozás, látszólag a tagállami társfinanszírozás nagyobb függetlenséget és hatékonyságot biztosítana, ez azonban nincs így: kivonnánk az Európai Unió kontrollja alól és az Európai Parlament kontrollja alól ezt a szervezetet. Ehhez nem járulhatunk hozzá. Továbbra is küzdenünk kell a Bizottsággal együtt a fogyasztók érdekvédelméért, mind azért, hogy az újra terjedő, új technológiák költségeit csak annyiban fizettessük meg velük, amennyire ez szükséges, és hogy a roominghoz hasonlóan a számlázással kapcsolatban se tudják becsapni a fogyasztókat. Köszönöm.

 
  
MPphoto
 

  Μανώλης Μαυρομμάτης, Εισηγητής της γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας. − Κυρία Πρόεδρε, ως εισηγητής της γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτισμού, θα ήθελα να επισημάνω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία η αντιμετώπιση των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών ως ισάξιου θεμελιώδους δικαιώματος.

Θα πρέπει όλοι, και κυρίως οι νομοθέτες, να έχουμε κατά νου ότι, αν δεν προστατευθεί η πνευματική δημιουργία και αν, στο όνομα της διαφύλαξης των προσωπικών δεδομένων, καταπατούνται τα νόμιμα δικαιώματα των δημιουργών, τότε θα περιοριστεί και το καλλιτεχνικό περιεχόμενο που διατίθεται στους χρήστες.

Η πειρατεία και η παράνομη διανομή μουσικής και ταινιών στο Διαδίκτυο είναι μια πραγματικότητα που δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί. Ωστόσο, στην άλλη πορεία της τεχνολογίας οι ζημιωμένοι είναι οι δημιουργοί που είτε το θέλουμε είτε όχι είναι η πηγή του υλικού που προσφέρεται.

Επομένως, εκ μέρους της Επιτροπής Πολιτισμού, καλώ όλους τους συναδέλφους όλων των επιτροπών και πολιτικών ομάδων να προστατεύσουμε την ευρωπαϊκή δημιουργικότητα και, ως εκ τούτου, να διαφυλάξουμε το καλλιτεχνικό περιεχόμενο που διατίθεται στα νέα μέσα επικοινωνίας.

 
  
MPphoto
 

  Cornelis Visser, Rapporteur voor advies van de Commissie cultuur en onderwijs. − Voorzitter, commissaris Reding heeft met het telecompakket opnieuw haar daadkracht laten zien. Met betrekking tot het Commissievoorstel over het digitaal dividend heb ik vanuit de Commissie cultuur en onderwijs, constructief samengewerkt met mevrouw Toia. Ook wil ik hierbij de voorzitter van de Commissie industrie, onderzoek en energie, mevrouw Niebler, vanwege de Commissie cultuur en onderwijs bedanken voor de goede samenwerking.

Voor de Commissie cultuur en onderwijs vormen radio en televisie cruciale middelen voor de verspreiding van cultuur en taal. Door de omschakeling van analoge naar digitale televisie komt er op dit moment ruimte in het spectrum vrij. Er is voor deze frequenties grote belangstelling van de aanbieders van mobiele telefonie en breedbandinternet. De Commissie cultuur en onderwijs is niet tegen technologische vernieuwing, maar ze wil bescherming van de rechten van de huidige gebruikers, namelijk de publieke en commerciële omroepen. De culturele en taalkundige diversiteit van de uitzendingen moet voldoende gewaarborgd blijven en ook moeten de belangen van de consument en diens investeringen in televisieapparatuur gewaarborgd zijn.

 
  
MPphoto
 

  Gyula Hegyi, rapporteur for the opinion of the Committee on Culture and Education. − Mr President, it is important to underline that the telecom evolution is not only a technological and economic process, but also a social and cultural event. We should maintain and sanction the leading role of Europe in this process.

Two aspects should be taken into consideration: general and democratic access to electronic communications services, which means that everyone should have the right to access such services, and also the principle that culture and educational heritage should be transmitted and respected. The Committee on Culture has tried to strike a balance between these interests.

As the draftsperson in the Committee on Culture on the Body of European Regulators in Telecom (BERT), I only focused on the aspects which come under the responsibility of the Committee on Culture. The BERT should be open to contacts not only with industry and the consumer groups, but with culture interest groups as well, as they can provide useful and reliable information on cultural aspects.

I think if we use the telecom evolution properly, the whole process can contribute to making Europe the world’s leading knowledge society – which is our main goal.

 
  
MPphoto
 

  Ignasi Guardans Cambó, rapporteur pour avis de la commission de la culture et de l'éducation. − Madame la Présidente, mes félicitations d'abord aux rapporteurs pour leur travail.

La commission de la culture a pris dès le début ce dossier très au sérieux et ce parce qu'on ne peut plus légiférer sur le réseau électronique ou sur le spectre en ignorant la réalité des contenus qui y circulent et l'utilisent. Ceci ne peut pas se faire avec des critères purement techniques, voire économiques, qui ne tiendraient pas compte des objectifs de politique culturelle et de la défense de la diversité. La réalité d'un monde numérique nous oblige à travailler ensemble, opérateurs de télévision et fournisseurs de services électroniques, et à légiférer pour un marché intérieur des télécommunications, qui est devenu inséparable du marché audiovisuel.

Il nous faut aussi une réponse équilibrée au problème des contenus illégaux sur Internet, qui met chacun devant ses propres responsabilités dans une lutte qui doit nous intéresser tous pour protéger et les enfants et la culture telle que nous la connaissons.

Je soutiens donc l'ensemble de ces textes tels qu'ils sont arrivés jusqu'ici avec l'espoir que notre débat et le vote final ne soient pas contaminés par des pressions extérieures pas assez informées.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, autorka projektu opinii Komisji Prawnej. − Pani Przewodnicząca! Unijne ramy prawne w dziedzinie telekomunikacji powstały w latach 90, skutecznie uwalniając krajowe rynki od państwowych monopoli. Efektem był znaczny spadek cen połączeń oferowanych przez konkurujących operatorów. W ostatnich latach byliśmy świadkami rewolucyjnych zmian technologicznych – telefonia komórkowa, rozwój internetu i sieci bezprzewodowych zmieniły diametralnie oblicze telekomunikacji. Prawo Unii Europejskiej musi odzwierciedlać te przemiany, także w aspekcie społecznym.

Około 15% Europejczyków to ludzie niepełnosprawni, a w 2020 r. 25% społeczeństwa stanowić będą osoby starsze. To właśnie ci ludzie o specjalnych potrzebach powinni mieć zapewniony łatwiejszy dostęp do usług telekomunikacyjnych. Konieczne jest umożliwienie na terenie całej Unii bezpłatnego dostępu do wspólnego numeru alarmowego 112, także użytkownikom telefonii internetowej, oraz do innych usług elektronicznej komunikacji głosowej. Ponadto klienci muszą mieć prawo do rzetelnej informacji nie tylko o obowiązkach prawnych wynikających z korzystania z danej usługi, na przykład w odniesieniu do praw autorskich, ale i o nałożonych prawnie ograniczeniach. Kluczem do lepszej ochrony konsumenta będzie przede wszystkim precyzyjne zdefiniowanie odpowiedzialności krajowych organów regulacyjnych w zakresie codziennego egzekwowania praw konsumentów.

 
  
MPphoto
 

  Manuel Medina Ortega, Ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos. − Señora Presidenta, la ponente, señora Trautmann, ha dicho que las cuestiones de propiedad intelectual no deberían mezclarse en este debate. Estoy de acuerdo con ella, porque creo que la protección de la propiedad intelectual, al igual que la protección de la intimidad y otros conceptos jurídicos, ya están definidos en otros marcos jurídicos.

Sin embargo, conviene recordar en este momento que la protección de la propiedad intelectual no deja de ser importante en cuanto al mantenimiento de los contenidos. Se ha dicho que las telecomunicaciones son como grandes autopistas en las cuales se puede circular libremente; pero en la autopista, si alguien comete un delito, la policía interviene. No se puede robar un automóvil, llevarlo por la autopista y, cuando la policía interviene, decir que existe la libertad de circulación por la autopista.

Creo que es importante, desde el punto de vista del Parlamento, que reiteremos la importancia de la protección de la propiedad intelectual, que reiteremos la protección de la vida privada, que reiteremos, incluso, el derecho de las personas a su propia intimidad, que en este momento está siendo violada por las grandes compañías de telecomunicaciones.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Alvaro, Verfasser der Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres. − Frau Präsidentin! Wenn Sie mir noch die Redezeit der drei Vorredner geben, dann ist das gar nicht mehr so verkehrt. Im Übrigen sollten wir feststellen, ich dachte, ich hätte zweieinhalb Minuten.

Aber um die nicht zu verschwenden, danke ich den Kollegen Malcolm Harbour, Catherine Trautmann und Pilar del Castillo Vera für die wirklich hervorragende Zusammenarbeit. Malcolm hat das eben schon angesprochen. Wir sind sehr reibungslos und auch vertrauensvoll im Wege der verstärkten Zusammenarbeit an das Thema herangegangen. Das strukturelle Defizit, beide Richtlinien zusammenzulegen, lässt sich leider nun auch nicht mehr beheben.

Nichtsdestotrotz, in der Kürze der Zeit: Ich bin sehr froh, dass die Kommission insgesamt das Thema Datenschutz angesprochen hat – wenn auch etwas stiefmütterlich. Denn, Frau Kommissarin, Sie würden mir wahrscheinlich nicht Ihre Kreditkartendaten, Ihre Telefonnummer und Ihre Adresse geben, selbst wenn ich freundlich frage. Das Problem ist nur: Wenn Sie im Netz unterwegs sind, wird vieles von dem gegebenenfalls schon dort sein, wo Sie es nicht vermuten möchten und wo Sie es nicht haben möchten. Insofern bin ich froh, dass ich es in der Zusammenarbeit mit anderen Fraktionen und den Kollegen ermöglichen konnte, dass dieses Recht des Verbrauchers auf die Vertraulichkeit seiner Daten und den Schutz persönlicher Systeme hier eingearbeitet wird.

Ich sehe, dass sich die Zeit dem Ende zuneigt, aber ich hoffe, dass wir noch Möglichkeiten haben, das eine oder andere durchzudiskutieren. Insofern, Nochmals vielen Dank für die gute Zusammenarbeit, und vielleicht entwickeln wir den Datenschutz im Sinne des Verbrauchers für Europa weiter.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Niebler, im Namen der PPE-DE-Fraktion. – Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, liebe Herren Ratsvorsitzende, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Auch von meiner Seite zunächst ein Dankeschön an unsere Berichterstatter, Frau Trautmann, Herrn Harbour, Kollegin del Castillo und Frau Toia, sowie an alle Schattenberichterstatter, zum einen für die gute Arbeit, die alle geleistet haben, zum anderen auch für die gute Zusammenarbeit mit denen, die in das Dossier nicht so eingebunden waren.

Der letzte Rechtsrahmen zur Liberalisierung der Märkte stammt aus dem Jahr 2002. Dass der Markt wichtig ist, ist heute schon betont worden. Immerhin – wenn ich noch eine Zahl in Erinnerung rufen darf – sind allein in der Europäischen Union über 300 Milliarden Euro im Telekommunikationssektor umgesetzt worden. Tausende von Arbeitsplätzen hängen an diesem Markt, und deshalb ist es wichtig, dass wir hier den Rechtsrahmen, der sich seit 2002 bewährt hat, doch so weiterentwickeln, dass diese Erfolgsgeschichte in Europa fortgeschrieben werden kann. Dazu müssen wir unseren Rechtsrahmen natürlich vor allen Dingen auch an die neuen technologischen Entwicklungen anpassen.

Ich möchte in meiner auch kurzen Zeit zwei Punkte herausgreifen, die mir persönlich besonders wichtig sind. Zum einen das Thema Investitionen in die Hightech-Infrastruktur in Europa. Wir stehen in Europa vor der großen Herausforderung, möglichst bald und möglichst viel in diese neuen Hochleistungsbreitbandnetze zu investieren. Das ist eine Grundvoraussetzung, um Europa wettbewerbsfähig zu machen. Wir müssen die rechtlichen Voraussetzungen schaffen, damit sich diese Investitionen lohnen. Auf der anderen Seite dürfen wir aber auch keine neuen Monopole schaffen und die Märkte nicht zementieren.

Wir haben bei uns im Ausschuss vorgesehen, dass es zu einer fairen Verteilung der Risiken beim Bau der neuen Netze kommt und dass diese Risikoverteilung künftig bei den Regulierungsbehörden berücksichtigt werden muss.

Ferner haben wir uns intensiv mit dem Thema Frequenzpolitik befasst. Wir sind für eine flexiblere Frequenzpolitik in Europa. Ich bin der Meinung, dass es auch eine gute Lösung geben wird, die digitale Dividende aufzuteilen, auf der einen Seite den berechtigten Interessen der Rundfunkanbieter Rechnung zu tragen, aber trotzdem so viel Flexibilität auch für neue Dienste einzubringen.

 
  
MPphoto
 

  Erika Mann, im Namen der PSE-Fraktion. – Frau Präsidentin! Ich möchte nur auf zwei Punkte eingehen. Ich möchte mit dem Punkt anfangen, wo wir mit der Kollegin Pilar del Castillo Vera noch einige Themen zu klären haben. Und zwar betrifft das die Frage, wie die Unabhängigkeit und die Autonomie der zukünftigen kleinen Agentur gewährleistet werden kann und welche Form der Finanzierung am besten dazu passt. Da gibt es sehr unterschiedliche Vorstellungen. Ich würde gerne vonseiten des Rates wissen, wie sich die Debatten darüber im Rat gestalten und wie der Rat sowohl die Konstruktion des Sekretariats oder von BERT – je nachdem, welchen Namen man nimmt – gewährleistet sehen möchte und wie der Rat – ich denke, die Kommissarin hatte völlig recht mit ihrem Hinweis darauf, dass wir eine europäische Struktur wollen und nicht Strukturen gründen möchten, die sich nicht an das europäische Rechtssystem anschmiegen – sich vorstellt, wie die Finanzierung erfolgen soll.

Es stehen ja zwei Wege zur Diskussion: zum einen die von der Kollegin angeregte gemischte Finanzierung und zum anderen der Vorschlag, den ich gemacht habe und den meine Fraktion unterstützt, dass wir eine Finanzierung aus dem Gemeinschaftshaushalt nehmen. Aber wie auch immer, es ist interessant zu hören, wie sich der Rat, der ja darüber heftige Kontroversen geführt hat, und auch die nationalen Regulierer jetzt dazu stellen.

Meine zweite Frage, ebenfalls an den Rat, betrifft die Frage der Finanzierung der neuen Netze. Auch dort haben wir unterschiedliche Anträge angenommen – bei der Abstimmung im Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie unter anderem auch einen Antrag von mir, der sich noch einmal ein wenig detaillierter damit beschäftigt hat, wie eine Risikoteilung aussehen könnte, wenn Unternehmen entsprechende Investitionen vornehmen und Wettbewerber von Anfang an Zugang zu den Netzen haben sollen. Soweit ich höre, hat der Rat hier andere Vorstellungen und möchte nicht so sehr ins Detail gehen und den Unternehmen nicht die Gewährleistung geben, dass irgendeine Risikoteilung erfolgen kann. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie sich dazu äußern würden.

 
  
MPphoto
 

  Patrizia Toia, a nome del gruppo ALDE. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, il rallentamento della crescita economica e produttiva in Europa interessa purtroppo anche il settore delle telecomunicazioni che risente oggi di molta criticità. È un settore che richiede investimenti, che vive di innovazione e di ricerca, che ha bisogno anche di tempi medi per poter fare le proprie scelte. Credo quindi che abbiamo il dovere di dare tutto il sostegno possibile e che anche il nostro pacchetto di revisione del quadro regolatorio può offrire un sostegno al rilancio di questo settore dando un quadro giuridico stabile, certo ed efficace.

Credo che questo sia il senso del nostro lavoro in Parlamento, nella commissione ITRE. Abbiamo lavorato con questo obiettivo: offrire un quadro, lo diceva la collega Trautmann, rispetto al precedente meno complesso, più chiaro, più efficace; convinti come siamo che a volte non c'è bisogno di regole in più, di leggi in più, ma di strumenti certi ed efficaci per applicare le regole che ci sono e a volte deregolamentare anche il quadro esistente.

Abbiamo lavorato per creare un mercato competitivo, aperto cercando di dirimere anche l'eterna questione tra vecchi operatori, addirittura operatori storici, ex monopolisti, e nuovi operatori, dicendo che ci può essere spazio per tutti in un quadro equilibrato se c'è capacità imprenditoriale, se c'è progettualità e se ci sono anche le risorse disponibili.

Infine, credo che abbiamo sottolineato – io in particolare credo che questo sia un punto cruciale – che in un quadro più flessibile e deregolamentato è centrale il ruolo della regolazione, delle diverse responsabilità, della catena delle responsabilità e io condivido l' accenno che veniva fatto anche dalla Commissaria: è importante che ci sia chiarezza di competenze e definizioni di compiti nei diversi soggetti che si occupano dello strumento essenziale della regolazione.

Infine, un'ultima cosa, che poi è stata ripresa da molti colleghi e dalla relatrice il cui valore e lavoro abbiamo tutti apprezzato, il ruolo del consumatore: spesso sta sullo sfondo, lo vorremmo riportare al centro, messo sotto la luce di ingrandimento, perché il consumatore, direi, è il vero attore fondamentale del mercato insieme alle imprese.

 
  
MPphoto
 

  Roberts Zīle, UEN grupas vārdā. – Paldies, priekšsēdētājas kundze! Vēlētos iesākt ar pateicību visiem elektronisko komunikāciju paketes ziņotājiem par darbu, jau sākot ar uzklausīšanu organizēšanu un beidzot ar ziņojumu sagatavošanu. Vēlos arī pateikties komisārei V. Redingai par drošu un aktīvu darbību elektronisko komunikāciju jomā, gan par viesabonēšanu, gan arī par šo paketi. Tajā pašā laikā neesmu pārliecināts, ka vairāku komiteju uzlabojumi Komisijas iesniegtajos projektos radīs labāku resursu izmantošanu, konkurenci vienotā Eiropas Savienības tirgū un efektivitāti patērētājiem. Tikai daži argumenti.

Pirmkārt, iespējams, ka nacionālo regulatoru veidota kopīga struktūra BRT būs demokrātiskāka regulējošā struktūra nekā Komisijas piedāvātā autoritāte, taču var gadīties, ka BRT darbosies pēc kooperatīva sliktākajiem principiem un vājinās Komisijas iespējas regulējamiem lēmumiem. Otrs piemērs — funkcionālā telekomunikāciju uzņēmumu sadalīšana, atdalot pieeju tīkliem no citiem mazumtirdzniecības produktiem, bija drosmīgs Komisijas priekšlikums. Šķiet, ka šī sadalīšanas prasība kā izņēmuma pasākums, ko veiks nacionālais regulators, daudzos tirgos nekad netiks lietots. Nav noslēpums, ka mazākās Eiropas Savienības valstīs regulatoru spēja pieņemt šādus izņēmuma pasākumus pret lielajām kompānijām būs ļoti limitēta, tāpēc neesmu pārliecināts, ka šoreiz Parlaments spers soli uz priekšu vienota Eiropas tirgus nostiprināšanā salīdzinājumā ar Eiropas Komisijas priekšlikumu.

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Frau Präsidentin! Ich möchte den vielen „Dankeschöns“ ein ganz besonderes aus meiner Sicht hinzufügen. Ich war im Industrieausschuss für die Rahmenrichtlinie zuständig, und es ist den besonderen medienpolitischen Instinkten von Catherine Trautmann und auch ihrer Fähigkeit zu einem sehr strukturierten systematischen Arbeiten zu verdanken, dass wir als Parlament eine Fehlorientierung in der Medienpolitik durch den Bericht zur Rahmenrichtlinie möglicherweise verhindern konnten. Wir werden sehen.

Frau Kommissarin, meiner Meinung nach haben wir als Parlament bei der Rahmenrichtlinie sowohl zum Wettbewerbsrecht als auch insbesondere zum Frequenzhandel entscheidende Veränderungen vorgenommen. Ich fand, dass Ihre ersten Vorschläge für die Rahmenrichtlinie allein auf den Markt orientiert waren und die digitale Dividende enorm übertrieben haben. Gott sei Dank hat es darauf unter den Abgeordneten des Kultur- und dann auch des Industrieausschusses kein positives Echo gegeben. Im Gegenteil: Meine Kollegen haben öffentliche kulturelle und politische Interessen sowie Gemeinwohlinteressen in den Mittelpunkt der Beratungen gestellt, und das schlägt sich im Bericht Trautmann für mich insbesondere in folgenden Punkten nieder:

Funkfrequenzen werden als öffentliches Gut definiert und bleiben auch in der Kompetenz der Mitgliedstaaten. Insbesondere dem Rundfunk, aber auch meinungsbildenden Diensten wird Vorrang gegeben. Ihr Versuch, den Rundfunk in eine defensive Rolle zu drängen, ist gescheitert, Frau Kommissarin. Die Einführung europaweiter Dienste wird erleichtert – das ist gut, darin sind wir uns sicher einig. Für die weitere Harmonisierung der Frequenzen sind auch in erster Linie die Mitgliedstaaten zuständig. Wenn es Schwierigkeiten gibt, entscheidet nicht alleine die Kommission, sondern das Parlament ist beteiligt. BERT spielt eine große Rolle. Dass die Finanzierung europäisch sein muss, ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Ich hoffe, wir kriegen das hin.

Ich möchte außer zur Rahmenrichtlinie und zu dem Punkt über die Frequenzen zu zwei anderen Berichten etwas sagen. Zunächst zum Bericht Harbour. Herr Kollege Harbour, in Ihrem Bericht ist wirklich für die Verbraucher und die Verbraucherinteressen einiges sehr gut angelegt. Da werden auch behinderte Bürger mit ihren Interessen in Zukunft besser berücksichtigt. Ich finde auch, dass Sie sogar durch die Pflichtbereichsregelung zu Medienpluralismus beitragen.

Nicht einverstanden ist meine Fraktion aber mit dem Versuch, in diesem Bericht auch Urheberrechte zu regeln. Wir halten davon gar nichts. Weder das französische Modell – das richtet sich auch an die Ratspräsidentschaft – noch das „Three Strikes“-Modell werden von uns unterstützt. Im Gegenteil! Wir machen uns, wenn wir uns das ansehen, sowohl weiter Sorgen um das Urheberrecht als auch um die Privatheit, den Schutz der privacy im Internet.

Zum Bericht Alvaro ein letzter Satz: Herr Kollege Alvaro, Sie haben jetzt wieder sehr engagiert über Datenschutz geredet. Ich finde im Moment so, wie Sie das in Ihren Reden suggerieren, noch keine konsequente Linie zum Beispiel zum Schutz der IP-Adressen. Die Erfahrungen mit dem Telekom-Skandal und dem Handel mit Adressen über Callcenter zeigen, dass IP-Adressen höchsten Schutz genießen müssen, und hoffe, dass wir uns in den nächsten 14 Tagen darauf verständigen.

 
  
MPphoto
 

  Eva-Britt Svensson, för GUE/NGL-gruppen. – Fru talman! Jag hoppas att många av våra medborgare följer den här debatten och engagerar sig före omröstningen eftersom det rör så stora förändringar, bland annat när det gäller Internettjänster.

För Europeiska enade vänstern är det framför allt tre områden vi särskilt vill lyfta fram:

För det första är GUE/NGL-gruppen emot förslaget att etablera en ny europeisk myndighet på området. Det blir dyrare och krångligare. Det är onödigt att inrätta ytterligare en europeisk myndighet.

För det andra måste större vikt läggas vid geografiska skillnader och olika infrastruktur när det gäller elektroniska tjänster. Vi måste vara tydligare med att tillgången för konsumenterna måste vara lika så att inte fler klyftor byggs in i våra samhällen. Det får inte förekomma några skillnader när det gäller tillgången till elektroniska tjänster för dem som bor i större städer och ekonomiskt starkare regioner och dem som bor i ekonomiskt svaga regioner och glesbygd. När inte samhället/staten utan privata aktörer ska ta över så viktiga infrastrukturinvesteringar är risken uppenbar att inte alla medborgare får samma tillgång till samma kostnader.

För det tredje reagerar vänstergruppen mot det stora inflytande olika industrilobbygrupper har haft. Telekomförslagen ska inte påverka upphovsrätten, men det har speciellt lobbyindustrin ändå fått gehör för i förslaget. Lobbygruppernas förslag vilka accepterats av alla grupper utom Europeiska enade vänstern - vilken som enda grupp röstade emot i utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd - öppnar möjligheter till kontroll av nedladdning och fri tillgång till exempelvis webbplatserna myspace och youtube.

Ändringsförslagen kom in sent bakvägen och utan att det har varit någon större debatt bland medborgarna om de här stora förändringarna. I t.ex. Sverige har vi haft en omfattande debatt om fildelning. Jag arbetar mot beslut om att förbjuda fildelning på nationell nivå och jag gör det också på EU-nivå. Risken att man nu tar beslut på EU-nivå är större än när det gäller nationella beslut eftersom lobbygrupperna har haft stort inflytande och påverkan i EU-systemet och eftersom många medborgare saknar tillräcklig information när vi diskuterar frågorna på EU-nivå. Jag hoppas på en stark medborgerlig opinion för att garantera yttranderätten och tillgången på Internettjänster!

 
  
MPphoto
 

  Nils Lundgren, för IND/DEM-gruppen. – Fru talman! Mitt andra namn är Sisyfos. Jag är vald av 15 procent av svenska folket för att här i Europaparlamentet göra motstånd mot att EU ger sig in på ständigt nya områden och därmed fortsätter att centralisera och byråkratisera det europeiska samhället. Detta är ett sisyfosarbete.

Telekom är ett av de områden där EU har en viktig funktion att fylla och jag ser med tillfredsställelse förslaget till telekompaket som handlar om förbättrad konkurrens och stärkt integritetsskydd, men det tycks oundvikligt att vi också får centralisering och byråkratisering. Här finns framför allt två inslag som jag vänder mig emot. För det första så föreslås att spektrum som frigörs genom digitalisering ska fördelas enligt EU-regler. För det andra föreslås en ny europeisk myndighet för elektronisk kommunikation.

Jag uppmanar kammaren att avvisa båda dessa förslag. Frigjort spektrum ska fördelas av medlemsländerna och den naturliga lösningen är att utveckla de organ för europeiska tillsynsmyndigheter på telekommunikationsområdet som redan finns.

 
  
MPphoto
 

  Десислав Чуколов (NI). - Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, учудвам се колко неща се казаха днес, в тази зала, а никой не наблегна на запазване на поверителността на кореспонденцията. Призовавам ви когато се обсъжда нещо толкова важно, по никакъв начин да не вземаме пример от САЩ.

Знаете, че използвайки претекста, наречен „борба с тероризма и пиратството“ наднационалната олигархия се опитва да постави колкото се може повече граждани под тотален, безусловен и неотчитаем пред гражданското общество контрол. Поверителността на личната ни кореспонденция трябва да се съхрани на всяка цена. Повтарям ви пак: на всяка цена!

В България сега се контролират всички телефонни разговори. От следващата година управляващите у нас искат да има пълен и безусловен достъп до всички log файлове и разменени електронни съобщения от всеки един компютър. Това не се прави от безпомощност. В България, както и в Европа, има достатъчно грамотни и обучени специалисти, които могат да се борят срещу всякакъв вид компютърна престъпност. Това се прави, пак повтарям, с цел да се поставят под тотален контрол гражданите.

Правото на свобода гарантира и правото ни на човешко достойнство. Всеки, който се опитва да отнеме достойнството ни трябва да бъде порицан и изобличен, а да не му се дава медиен комфорт да прокарва своите намерения по този начин.

Преди време в България се проведе вяла дискусия по въпроса за правата на гражданите в електронния свят. Единственият извод, който се направи тогава е, че каквото и да искат гражданите, случва им се това, което им се налага. С абсолютна твърдост гарантирам на всички граждани в България, че партия „Атака“ още в началото на управлението си през следващата година ще отмени всички посегателства над кореспонденцията и следенето в интернет.

В заключение искам да ви кажа, че ако един път ни се ограничи правото на частна кореспонденция, това винаги ще си остане така. Дори терористите да започнат да използват и гълъби за кореспонденция. Този, който заменя свободата си за сигурност, не заслужава нито свободата си, нито сигурността си. Благодаря ви за вниманието.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE-DE). - Frau Präsidentin, sehr geehrte Kommissarin Reding, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zuerst möchte ich der Kommissarin gratulieren. Wir haben jetzt die zweite Stufe der Reduktion bei den Roaming-Gebühren in der Sprachtelefonie. Ich glaube, dass sich diese Regulierung in der Praxis sehr gut bewährt hat. Trotzdem werden am Ende der Ferien wieder Schockrechnungen zu unseren Konsumenten kommen, weil im Bereich der SMS und vor allem im Bereich des Datenroamings in Wahrheit im Markt zu wenig Fortschritte gemacht werden.

Deshalb fordere ich auch die Kommissarin auf, hier tätig zu werden und für die europäischen Konsumenten einen europäischen Binnenmarkt zu schaffen. Wir müssen feststellen, dass der europäische Binnenmarkt in diesem Bereich noch nicht funktionsfähig ist und dass es hier dringend erforderlich ist, den europäischen Binnenmarkt einzurichten, insbesondere bei der schrittweisen Einführung eines gemeinsamen flexiblen Frequenznutzungsplans. Eine effiziente Verwaltung dieser knappen Ressource ist ganz besonders wichtig.

Die digitale Dividende ist eine historische Chance, und auch für die Fernsehanstalten wird es wichtig sein, im 3G-Bereich ihre Sendungen verbreiten zu können, sodass wir einen europäischen Medienraum bekommen. Hier gibt es neue Chancen auch im Bereich der europäischen Kommunikation.

Ferner möchte ich darauf hinweisen, dass es wichtig ist, die Beschlüsse der World Radio Conference auch dementsprechend umzusetzen, und ich fordere die Kommission auf – nachdem es hier im BERT nicht vorgesehen ist –, eine eigene Behörde oder eine eigene Gruppe einzurichten, die sich mit diesen Themen auseinandersetzt und kompetente Leitlinien für die Kooperation erlässt.

Ich glaube auch, dass BERT zu 100 % aus Gemeinschaftsmitteln finanziert werden sollte, weil wir ganz einfach eine Behörde oder eine Institution brauchen, die sich für den europäischen Binnenmarkt einsetzt, und weil die Regulatoren in den Mitgliedsländern mehr Rechte in den anderen Ländern erhalten sollten.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). - Stimaţi colegi, stimate colege, dezvoltarea societăţii informaţionale se bazează pe reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice.

Trecerea de la televiziunea analogică la cea digitală până în 2012 va elibera la nivel european o gamă semnificativă de frecvenţe, permiţând astfel dezvoltarea de noi tehnologii şi soluţii inovatoare, care să impulsioneze competitivitatea europeană în acest sector. Pentru a beneficia pe deplin de dividendul digital în Europa, Parlamentul European sprijină o abordare comună, flexibilă şi echilibrată a utilizării acestuia, permiţând, pe de o parte, difuzorilor să continue să ofere şi să îşi extindă serviciile şi, pe de altă parte, operatorilor de comunicaţii electronice să folosească această resursă pentru a oferi servicii noi care privesc utilizări sociale şi economice importante şi subliniază că dividendul digital ar trebui alocat respectând principiul neutralităţii tehnologice.

Utilizarea dividendului digital poate ajuta la atingerea obiectivelor strategiei de la Lisabona prin furnizarea de servicii sociale interoperabile îmbunătăţite, cum ar fi e-guvernare, e-sănătate, e-learning, în special pentru cei care trăiesc în zone defavorizate, izolate sau în zonele rurale.

Recunoscând dreptul statelor membre de a determina utilizarea dividendului digital, susţinem că o abordare coordonată la nivel comunitar ameliorează în mod semnificativ valoarea dividendului digital şi este cea mai eficientă cale de a evita interferenţele dăunătoare între statele membre şi între statele membre şi ţări terţe, şi de a garanta că utilizatorii spectrului beneficiază de toate avantajele pieţei interne.

Încrederea consumatorilor în serviciile societăţii informaţionale depinde de calitatea serviciilor de comunicaţii electronice, de securitatea acestora şi de protecţia datelor cu caracter personal. Este esenţial ca autorităţile naţionale de reglementare să asigure consultarea tuturor furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice înainte de adoptarea unor măsuri specifice în domeniul securităţii şi integrităţii reţelelor de comunicaţii electronice. De asemenea, consider că statele membre ar trebui să instituie măsuri pentru a promova crearea unei pieţe pentru produse şi servicii accesibile pe scară largă, care să integreze facilităţi destinate utilizatorilor cu handicap.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Alvaro (ALDE). - Frau Präsidentin! Dies gibt mir unverhofft die Möglichkeit, auf den Beitrag von Frau Harms einzugehen, was ich mit allergrößtem Vergnügen mache. Denn der Unterschied zwischen Suggestion und Tatsache wird, glaube ich, durchaus in dem Bericht bemerkbar. Wir haben ein Bundesverfassungsgerichturteil, das ein neues Grundrecht geschaffen hat, wesentlich umgesetzt. Das Recht auf die Vertraulichkeit und die Integrität informationstechnischer Systeme ist als Erstes in diesem Gesetzgebungsakt aufgenommen worden. Damit sind wir schneller als jeder andere Mitgliedstaat gewesen, erst recht schneller als mein eigener. Öffentlich zugängliche private Netze sind mit aufgenommen worden, Sachen wie Facebook, Bebo usw., die bis jetzt völlig außerhalb des Anwendungsbereichs zu dieser Richtlinie lagen. Cookies, ähnliche Software oder sonstige Applikationen, die Nutzerdaten ohne vorherige Zustimmung des Verbrauchers quasi nach Hause funken, wird es das in Zukunft nicht mehr geben? Wir haben grundsätzlich die vorherige Zustimmung des Verbrauchers bei allem, was sich auf seinem Rechner, Handy oder sonstigem an Drittanwendungen oder auch an Zugriffsmöglichkeiten befindet. Standortdaten können in Zukunft nur anonym oder mit vorheriger Zustimmung des Verbrauchers erfasst werden. Unerwünschtes Marketing, nervige SMS, dumme E-Mails, sonstige Dinge – all dies wird mit dieser Richtlinie klar ausgeschlossen. Die Benachrichtigung der Datenschutzbehörden wird in Zukunft zwingend sein, sobald irgendeine Behörde persönliche Daten von irgendjemandem abfragt.

Nicht zuletzt haben wir der Benachrichtigungspflicht bei Sicherheitsverletzungen und dem Verlust von Daten einen klareren Rahmen gegeben, als es bis dato der Fall war. Aber weil wir eben auch bei Suggestionen waren: Ich möchte nicht unterschlagen, dass wir darüber nachdenken, wie wir mit IP-Adressen umgehen, weil IP-Adressen – und das darf man nicht durcheinander werfen – nicht diese Daten sind, die gehandelt werden – das sind persönliche Daten, Kreditkartendaten usw. –, und selbst wenn sie es wären – nur um das kurz zu erklären –, ist eine IP-Adresse nicht zwingend ein persönliches Merkmal, zumindest nicht dann, wenn Ihr Kühlschrank nach Hause funkt.

(Die Präsidentin unterbricht den Redner)

 
  
MPphoto
 

  Seán Ó Neachtain (UEN). - A Uachtaráin, tá sé riachtanach go mbeadh fáil ag gach uile dhuine i ngach uile pharóiste, beag nó mór, faoin tuath nó sna bailte nó sna cathracha ar bhanda leathan agus ar theicneolaíocht nua-aimseartha. Bíonn comhlachtaí a lonnaíonn iad féin i gceantair áirithe ag brath go mór ar sheirbhís idirlín sciobtha. Mura bhfuil seirbhís bhanda leathan i gceantair áirithe ní bheifear in ann infheistíocht agus comhlachtaí a mhealladh chun cur fúthu sna ceantair sin.

Tá sé thar a bheith riachtanach go dtabharfadh rialtais aghaidh ar an míchothromaíocht atá idir ceantair tuaithe agus ceantair uirbeacha maidir le seirbhísí digiteacha agus banda leathan go háirithe ó thaobh iomaíocht agus infheistíocht a chinntiú do na ceantair sin. Tá seo thar a bheith soiléir i mo thír féin, in Éirinn, áit a bhfuil an mhíchothromaíocht ann mar gheall go bhfuil comhlacht príobháideach, Eircom, i seilbh an ghréasáin idirlín agus go bhfuil éagothromaíocht uafásach idir na ceantair tuaithe agus na ceantair uirbheacha. Bheinn ag iarraidh ar an gCoimisinéir féachaint air seo mar, de réir cosúlachta, níl an rialtóir náisiúnta ná an rialtas in ann é seo a dhéanamh.

 
  
MPphoto
 

  David Hammerstein (Verts/ALE). - Es evidente que sólo queda una mera sombra del proyecto ambicioso que presentó hace un año la Comisión Europea. Es una lástima por muchos motivos, pues los consumidores necesitan una gestión europea independiente y no un club de reguladores nacionales fuertemente influidos por los campeones nacionales.

Los Verdes estamos en contra de convertir la Agencia Europea de Regulación de Mercado de las Comunicaciones en un simple club de reguladores financiado por los mismos, carente de transparencia y sin control suficiente o capacidad de veto por parte de la Comisión Europea. La independencia de ese nuevo órgano está en entredicho.

Es también una lástima que, a causa de las presiones de las grandes telecos, no se facilite el acceso a las grandes infraestructuras de telecomunicaciones a las nuevas empresas innovadoras y se obligue a la duplicidad de las infraestructuras.

Los Verdes defendemos la neutralidad tecnológica y la desagregación funcional para acabar con las posiciones dominantes de las grandes telecos estatales. Sin embargo, el Parlamento Europeo se ha mostrado demasiado tímido, influido por los lobbies, obviando el interés de las nuevas empresas más innovadoras, que ya están dando gran parte de los servicios inalámbricos en Europa y que favorecen a los consumidores.

Lamento decir que, en general, se ha perdido una oportunidad para dar mucho más valor añadido europeo al mercado de las telecomunicaciones. Nos preocupan en particular algunas propuestas peligrosas del informe Harbour que vulneran claramente el principio de neutralidad de la red como medio de comunicación, atentan contra la privacidad de los usuarios, amenazan la libertad en Internet y, sobre todo, superan claramente el ámbito legal del paquete de telecomunicaciones al hablar de contenidos, al hablar de lo que es lícito o ilícito, legal o ilegal, de la propiedad intelectual, al hablar de filtros de información.

Este paquete trata de la infraestructura del mercado, de los consumidores y no sobre cómo convertir los servidores de Internet en policías digitales.

 
  
MPphoto
 

  Hanne Dahl (IND/DEM). - Hr. formand! Telekommunikationspakken indeholder i sin nuværende form mange gode tiltag. Den almindelige forbruger får lettere adgang, og det bliver billigere, i takt med at gennemsigtigheden øges inden for markedet. Men pakken indeholder dog også nogle meget uheldige elementer, som den foregående taler var inde på. Spørgsmålet om at definere, hvad der er lovligt og ulovligt indhold på hjemmesider, åbner døren for overvågning, registrering og kontrol med al vores kommunikation og handel over internettet. Og det i en grad, der er lande, vi normalt ikke anser for demokratiske, værdig!

Vi kan ikke tillade registrering, ligesom vi ikke kan tillade serviceudbyderne vilkårligt at lukke for trafik, som nogen anser for skadelig. Det svarer til, at vi ansatte en hær af kontrollanter på Europas postkontorer til at pille breve ud, som man anså for at være skadelig læsning for modtageren. Hvem er det lige, der skal have lov til at læse mine kærestebreve? Vi må sikre, at fremtidens lovgivning ikke bliver en elektronisk spændetrøje, men i stedet en ramme, hvori fremtidens kultur, samfundsdebat og interaktive liv kan udfolde sig.

 
  
MPphoto
 

  Jerzy Buzek (PPE-DE). - Pani Przewodnicząca! Chciałem zacząć od gratulacji dla pani komisarz Reding. W rok po regulacjach związanych z roamingiem mamy kolejny pakiet, bardzo ważny szczególnie dla konsumentów. I gratulacje dla sprawozdawców, bo należało zgrać aż cztery sprawozdania. I wydaje mi się, że to zgranie jest bardzo dobre.

Chciałem powiedzieć, że ochrona konsumentów, o której mowa w regulacjach, w sprawozdaniu pana Harboura, wiąże się bardzo blisko z rozdziałem dywidendy, dlatego że to konsumenci właśnie oczekują odpowiedniego rozdziału tej dywidendy cyfrowej. I ważna byłaby – tak jak było proponowane w czasie wystąpienia pani komisarz Reding – optymalizacja wykorzystania widma w skali europejskiej, koordynacja. Telewizja i telefonia komórkowa – to się proponuje jako głównych beneficjentów dywidendy – ale ja chciałem podkreślić jedną ważną rzecz: bezprzewodowy internet. Na wielu terytoriach Europy bezprzewodowy internet jest jedyną możliwością dostępu szerokich milionów obywateli do internetu. Szczególnie dotyczy to terytoriów wiejskich albo odległych terytoriów europejskich. I chciałem powiedzieć, że jeśli wzrost gospodarczy z tego właśnie sektora, o którym mówimy, jest szczególnie silny, to na bezprzewodowy internet szerokopasmowy należy przeznaczyć znaczną część dywidendy, która powstaje.

Drugi punkt ważny – badania dla optymalizacji i wykorzystania dywidendy. Joint Research Centre mogłoby takie badania przeprowadzić. I chciałem zapytać Panią Komisarz, czy to rzeczywiście jest przedmiotem jakichś rozważań. Były trzy sprawy najważniejsze: możliwość wyboru dla konsumentów, regulacje muszą pomagać inwestycjom i konkurencyjności oraz wzmocnienie rynku wewnętrznego. Uważam, że wymaga to lobbingu nie tylko na terenie Parlamentu, ale i na terenie Rady, a więc w każdym kraju członkowskim.

 
  
MPphoto
 

  Eric Besson, président en exercice du Conseil. − Madame la Présidente, je vous remercie de me laisser prendre la parole maintenant et je vous prie de m'excuser de devoir ensuite rejoindre Paris.

Mon collègue Luc Chatel répondra à beaucoup des questions qui ont été posées. Je vais me contenter de dire deux mots sur les propos de M. Harbour concernant l'absence de débat sur le périmètre du service universel. Je souhaite d'abord exprimer un point d'accord avec le rapporteur sur ce qu'il a dit, sur le fait que l'accès au haut débit est un enjeu majeur pour nos sociétés, qu'il s'agisse d'accès à la connaissance ou de services essentiels. Comme M. Harbour l'a exprimé, l'accès au haut débit ne fait pas partie du périmètre actuel du service universel. La présidence française souhaite simplement ouvrir le débat sur les moyens de garantir, sur l'ensemble du territoire européen, l'accès au haut débit.

Lorsqu'on écoute les divers États membres, on constate que différents scénarios peuvent être envisagés. D'abord celui de l'inclusion du haut débit au sein de la directive sur le service universel, ensuite celui de la liberté, qui consiste à permettre aux seuls États membres qui le souhaiteraient d'inclure l'accès au haut débit dans leur service universel, et enfin une position intermédiaire, qui consisterait à dire que l'inclusion du haut débit dans le périmètre du service universel devient obligatoire dans les États membres lorsque le haut débit a atteint une maturité suffisante. Donc, l'occasion nous est donnée, ensemble, sous la présidence française, d'ouvrir ce débat et d'essayer de rapprocher les points de vue, ce qu'essaie de faire également la Commission.

Je voudrais simplement ajouter un mot à l'attention de Mme Harms, pour lui dire qu'il ne s'agit pas, dans notre esprit, d'opposer le développement d'Internet et la protection des droits d'auteur. À l'heure de la convergence, il faut à la fois développer les contenants, les réseaux, et les contenus et, donc, favoriser la création et les auteurs. La France, vous l'avez rappelé, est attachée aux droits d'auteur mais la présidence française ne cherche pas à imposer l'exemple, que nous allons promouvoir en France, de prévention et de réponse graduée, ce que nous appelons la loi création et Internet.

Nous sommes enfin très conscients, comme vous l'avez dit, des nécessités de protéger à la fois la vie privée et les données personnelles. Cela ne nous paraît absolument pas incompatible avec d'autres préoccupations.

 
  
MPphoto
 

  Bernadette Vergnaud (PSE). - Madame la Présidente, Messieurs les Secrétaires d'État, Madame la Commissaire, chers collègues, après des mois de discussions, qui ne sont d'ailleurs toujours pas achevées, je crois pouvoir affirmer que grâce au travail de M. Harbour et du rapporteur fictif, nous sommes parvenus à des compromis tout à fait favorables aux consommateurs. Ainsi, une meilleure concurrence doit être assurée par une série de dispositions visant notamment à obliger les opérateurs à proposer des durées de contrats acceptables et à rendre effective la portabilité du numéro en cas de changement d'opérateur, dans un délai d'une journée.

En matière de protection, la réglementation générale sur la protection des consommateurs devra s'appliquer au secteur des télécom, des mécanismes de contrôle des coûts sont prévus ainsi que l'amélioration des procédures de recours extra judiciaires en cas de litige.

Un autre point très important concerne l'accès aux services d'urgence et à la localisation de l'appel qui devra être obligatoirement disponible de manière fiable, quelle que soit la technologie utilisée.

La protection de la vie privée a aussi fait partie des priorités, de même que la protection des enfants, les fournisseurs d'accès devant fournir gratuitement aux clients les logiciels de contrôle parental.

Toutes ces avancées se devaient d'être assurées pour le plus grand nombre. De nombreuses mesures concernent donc l'égal accès pour les usagers handicapés, les personnes à faibles revenus et les PME n'ont pas été oubliées. De même, le rapport insiste sur la nécessité d'élargir le champ d'application du service universel au haut débit notamment et l'inscription de ce point dans les priorités de la présidence française est une très bonne chose.

Je voudrais maintenant évoquer la question des contenus et des droits d'auteur, qui a eu tendance à éclipser le reste des améliorations contenues dans ce texte. Notre objectif a toujours été de fournir aux consommateurs une information générale sur le respect des droits d'auteur, conformément à la proposition initiale de la Commission. Jusqu'au vote final, nous travaillerons à améliorer la formulation des compromis en veillant au respect du principe de neutralité d'accès au contenu. Certains amendements adoptés dans la directive "Vie privée" sont en revanche réellement problématiques et nous veillerons à les supprimer.

Je tiens encore à remercier mes collègues et j'attends des propositions plus précises de la présidence afin d'améliorer encore ce texte d'ici la prochaine session plénière.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE). - Mr President, the telecom package is an important step forward in modernising and harmonising telecommunications in Europe. I worked on the citizens’ rights directive and, together with the rapporteur, Mr Harbour, we did a lot of work and we reached consensus on many issues.

This directive will ensure better protection of consumer rights in electronic communications. Number portability, and privacy protection and security in telecommunications are other examples of improvements brought by this directive.

We had a very delicate discussion on network neutrality. My opinion is that extreme network neutrality, as we experienced in some amendments, will make networks more congested, slower, less efficient and more expensive. Network management is necessary to run efficient and intelligent networks and to maximise the overall user experience and value. I am very satisfied that we agreed on amendments regarding the emergency number 112 and, after the directive has been adopted, Member States will make further efforts to inform and educate the public on the use of 112. The 112 number will be made accessible from the entire EU territory and Member States will have to ensure the implementation of caller location.

In addition, access to emergency services through 112 may be blocked in case of repeated misuse by the user and 112 will be more accessible to people with disabilities.

I also hope that the amendment regarding the establishment of an EU-wide early warning system will be adopted. This amendment does not require an agency in Brussels to be set up but the definition of common standards about the warning system to be done jointly by the relevant authorities of the Member States. Of course, the warning would be launched at the local level, but on the basis of common standards that would ensure that all potentially affected citizens of the EU could get and understand this message and act in a way that will save their lives.

I am very sure that the telecom package will support the efforts of companies in improving their performance and investment in new technologies and at the same time will consolidate the consumer rights of European citizens.

 
  
  

IN THE CHAIR: Diana WALLIS
Vice-President

 
  
MPphoto
 

  Leopold Józef Rutowicz (UEN). - Pani Przewodnicząca! Społeczność europejska i światowa jest w coraz większym zakresie uzależniona od łączności elektronicznej. Łączność ta jest nerwem gospodarki, wykorzystywana jest w edukacji, administracji, ochronie zdrowia, w mediach, w szkoleniu przez całe życie. Oprócz ogromnych korzyści, łączność ta niesie jednocześnie szereg zagrożeń bezpośrednio dla obywateli, instytucji i przedsiębiorstw.

Oczekiwania obywateli, którzy są słabszymi uczestnikami systemu, to m.in.: szeroki dostęp do systemu przy możliwie niskich cenach jego usług, na przykład zniesienie roamingu pomiędzy państwami Unii Europejskiej i wykluczenie zagrożeń dla użytkowników łączności, o których mowa m.in. w sprawozdaniu pana Harboura. Oczekiwania te musimy realizować na bazie nowoczesnych technologii, konkurencyjności, przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej, szczególnie na obszarach wiejskich i górskich. Ze względu na wzajemne przenikanie i powiązania wymagań i mechanizmów regulacyjnych oraz przejrzystość należy zastanowić się, czy nie ująć omawianych przepisów w jeden przepis. Dziękuję wszystkim sprawozdawcom za wkład pracy.

 
  
MPphoto
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). - Madam President, channels of communications are vitally important to our lives today. The availability of broadband needs to be ensured, particularly for those in remote areas and those who are challenged, such as the visually impaired. While we enjoy the freedom which the internet affords, we must recognise that with freedom come responsibilities.

I am a committed proponent of net neutrality. As the world becomes more globalised it is crucial that people have the ability to communicate freely. However, this freedom, which is of great value, must be used with respect. It must be recognised that without this respect the internet harbours the potential for abuse.

We have taken action on some of the worst abuses on the internet, such as paedophilia. However, other abuses also need to be tackled. Internet service providers must play their part in preventing their platform being used for destructive forces like libel, hate and exploitation. I would say to the Commissioner that we need to do everything in our power to protect freedom and, at the same time, to promote responsibility on the internet.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Toubon (PPE-DE). - Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Commissaire, chers collègues, le travail a été remarquable. Le résultat qui est atteint par nos commissions est équilibré et, Monsieur le Président en exercice du Conseil, vous avez eu raison de vouloir en tenir pleinement compte et je voudrais simplement féliciter mes collègues Mme Catherine Trautmann, Mme Pilar del Castillo et M. Malcolm Harbour pour leur travail.

Je suis d'autant plus à l'aise pour dire à Catherine Trautmann que je ne suis pas d'accord avec elle lorsqu'elle veut exclure totalement toute référence à la propriété intellectuelle. Au delà des plateformes et des canaux dont nous parlons, en particulier dans le texte dont elle a la responsabilité, ce qui importe à tous c'est ce que ces plateformes et ces canaux permettent de connaître. À quoi ils permettent d'accéder, c'est-à-dire les contenus. Et nos collègues Guardans, Medina ou Mavrommatis l'ont dit excellemment et je les soutiens.

Il y avait dans le texte de la Commission deux références, il aurait mieux valu les conserver. Aujourd'hui la discussion porte sur une référence aux directives de 2001 et 2004 sur les droits d'auteur et sur la coopération entre les parties prenantes. Pour quoi faire? Pour promouvoir les offres légales, c'est-à-dire des contenus qui permettent d'asseoir la prospérité de notre industrie et notre diversité culturelle. On a fait, dans une offensive contre ces textes dont j'ai entendu quelques échos encore ici sur ces bancs, un épouvantail, par exemple, des accords olivennes. Mais le modèle que nous devons suivre c'est le memorandum of understanding adopté le 24 juillet par le gouvernement britannique, l'OFCOM et les différentes parties prenantes. Que je sache ils ne sont pas des partisans de la bureaucratie et de la dictature sur l'Internet.

Il s'agit de ne pas empêcher d'appliquer les lois de nos États, de faire en sorte de concilier les droits fondamentaux et de ne pas empêcher ce qui pourra mettre la nouvelle technologie, la nouvelle économie, au service de notre diversité culturelle, de nos industries proactives, de l'intelligence et du talent des Européens qui sont la meilleure arme et notre meilleur atout dans la compétition mondiale.

 
  
MPphoto
 

  Evelyne Gebhardt (PSE). - Frau Präsidentin! Wie Frau Vergnaud möchte ich diesen einen Teil des Berichts von Herrn Harbour begrüßen, der den Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher anbelangt und in dem sehr viele sehr gute Beschlüsse gefasst worden sind. Der universelle Zugang zu diesen Diensten ist eine ganz wichtige Sache, und das kann nicht genug hervorgehoben werden. Dieser Teil hat auch die volle Unterstützung meiner Fraktion, das kann ich Ihnen, Herr Harbour, noch einmal zusichern.

Es gibt allerdings Teile, die müssen nachbearbeitet werden. Das ist ganz richtig. Frau Reding, Sie haben in Ihren Einführungssätzen gesagt, Sie wundern sich, dass das Europäische Parlament den Datenschutz vermindern will. Ich möchte Ihnen dazu sagen: Das gilt nicht für das Parlament – denn das Parlament wird erst in zwei Wochen abstimmen, und erst dann werden wir sehen, welche Position das Parlament in diesen Fragen hat. Bis dahin werden wir all die Dinge, die noch im Argen liegen, nachbearbeiten. Ich verspreche Ihnen, dass es mit unserer Fraktion keine Verminderung des Datenschutzes geben wird. Wenn in den Bereichen Datenschutz, Zugang zum Netz und Netzneutralität im Parlament keine zufrieden stellende Einigung zustande kommt, wird meine Fraktion auch nicht zustimmen können, und dann werden wir sehen, wie wir weiterkommen.

 
  
MPphoto
 

  Erna Hennicot-Schoepges (PPE-DE). - Madame la Présidente, Madame la Commissaire, je vous félicite de votre engagement et je félicite bien sûr mes collègues rapporteurs et surtout Mme Trautmann, qui a fait un énorme effort pour arriver à ce consensus qu'elle a voulu neutre et exempt de distinction sectorielle. Cependant, en ce qui concerne les droits d'usage du spectre, il faut souligner que les cycles d'investissement et d'amortissement sont différents selon les secteurs. Or, les dispositions du texte en matière d'allocation et d'harmonisation des fréquences et des licences mettent les opérateurs satellites dans une situation délicate d'insécurité juridique étant donné la nature particulière de leur activité. Des garanties sont certes données par l'article 8 a), nouveau, proposé par le rapporteur, mais il faut encore qu'il soit plus clairement formulé dans le respect de la subsidiarité et des règles de l'UIT. Des questions subsistent également sur la nature et l'étendue du mandat de négociation de la Commission.

En ce qui concerne le rapport de M. Harbour, je voudrais soulever la question de la définition des services de téléphonie accessibles au public, telle que définie dans l'article 1, point 2 b). Elle devrait s'appliquer uniquement aux services bidirectionnels, et cela en accord avec la définition donnée dans la directive "Vie privée". La VOIP ou les consoles de jeux ne sont en aucune manière comparables aux services de téléphonie traditionnelle. Leur assimilation en tant que tels risquerait de créer un cadre réglementaire empêchant l'innovation et mettant entre les mains d'utilisateurs non avertis des outils qui ne sont, à leurs yeux, pas destinés à certains usages, par exemple, la possibilité d'émettre un appel d'urgence à partir d'une console de jeux, qui peuvent établir une communication unidirectionnelle. Il faudrait donc limiter la définition aux services bidirectionnels.

En ce qui concerne les droits d'auteur, je soutiens tous mes collègues qui ont soulevé ce problème.

 
  
MPphoto
 

  Francisca Pleguezuelos Aguilar (PSE). - En primer lugar, quiero felicitar a los ponentes, pues han hecho un buen trabajo. Esta reforma cumple los objetivos previstos y se adapta a los nuevos tiempos y a los nuevos retos, tanto para las empresas como para los consumidores.

Pero permítanme detenerme en un punto particular del informe Harbour. Es verdad que el ponente ha hecho un magnífico trabajo, pero creo que no conviene abordar ese conjunto de enmiendas finales que tratan el tema de los contenidos en la red en este sitio, en esta directiva, ya que esas enmiendas, en definitiva, lo que hacen es permitir que los prestadores de servicios intermediarios puedan filtrar y bloquear los contenidos que circulan en la red, por lo que, al final, son los consumidores los que van a perder su propio anonimato.

Señorías, esa postura es contraria al artículo 12 de la Directiva de Comercio Electrónico, que ya establece que los prestadores de servicios intermediarios tienen que actuar como intermediarios neutrales cuando transmiten informaciones electrónicas.

Por tanto, en un Estado de Derecho no podemos hacer en la red cosas que no haríamos en otras comunicaciones. Por eso pido que el señor Harbour retire esas enmiendas para recuperar el equilibrio entre los derechos de autor y los derechos del usuario de Internet.

 
  
MPphoto
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). - Úvodom by som sa chcela poďakovať spravodajcom za výborne pripravené správy. Práca na legislatívnych balíčkoch nikdy nie je jednoduchá, a práve preto oceňujem ich koherentnosť.

Chcela by som opäť zdôrazniť základný cieľ tohto balíčka, a tým sú lepšie komunikačné služby pri používaní mobilných telefónov, širokopásmového pripojenia na internet či káblovej televízie pre spotrebiteľov. Myslím, že vďaka nášmu spravodajcovi Malcolmovi Harbourovi budú spotrebitelia lepšie a skôr informovaní.

Keď sa spotrebitelia rozhodujú o zmene operátora, častokrát nemajú k dispozícii porovnateľné ponuky a proces prenositeľnosti čísla stále trvá neprimerane dlho. Vítam preto správu Malcolma Harboura, na základe ktorej operátori musia spotrebiteľom poskytovať transparentné a hlavne porovnateľné ceny a zmena operátora a zachovanie si existujúceho čísla bude možná počas jedného dňa.

Napriek tomu, že by som každému priala, aby nikdy nemusel vytočiť číslo 112 pre tiesňové volanie, je treba prízvukovať, že na základe tejto smernice bude mať záchranná služba prístup k informáciám o polohe volajúceho, a tým bude vedieť poskytnúť prvú pomoc rýchlejšie a účinnejšie.

Prechodom na digitálne vysielanie sa uvoľní spektrum, ktoré by v budúcnosti mohlo zabezpečiť širokopásmové pripojenie k internetu aj v najodľahlejších kútoch EÚ. Vážená pani komisárka, verím, že Komisia bude dozerať na čo najefektívnejšie využitie týchto „digitálnych dividend“ v záujme každého spotrebiteľa.

 
  
MPphoto
 

  Σταύρος Λαμπρινίδης (PSE). - Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ζούμε σε έναν κόσμο όπου όλοι, κυβερνήσεις, ιδιωτικές εταιρείες αλλά και εγκληματίες επιδιώκουν να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή και πιο ανεξέλεγκτη πρόσβαση στα ηλεκτρονικά μας δεδομένα.

Γι' αυτό το λόγο, οι όποιες αλλαγές στην "e-privacy directive" θα πρέπει να κάνουν αυτό ακριβώς που υπονοεί ο τίτλος της, δηλαδή τη διασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής προστασίας των προσωπικών μας δεδομένων και της ιδιωτικής μας ζωής.

Για τον παραπάνω λόγο είμαι αντίθετος με κάθε προσπάθεια να αποδυναμωθεί ο ορισμός του τι αποτελεί προσωπικό και επομένως υπό την προστασία του νόμου δεδομένο των ευρωπαίων πολιτών. Οι επιδιωκόμενες εξαιρέσεις, ειδικά για τις διευθύνσεις IP, καταστρατηγούν από την πίσω πόρτα την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Και δεν θεωρώ ότι οι πάροχοι υπηρεσιών Διαδικτύου επιτρέπεται να κρίνουν οι ίδιοι ποιες παραβιάσεις της ασφάλειας των δικτύων τους βλάπτουν τους χρήστες τους και ποιες όχι, και επομένως να αποφασίζουν οι ίδιοι πότε θα ειδοποιήσουν τους χρήστες και τις αρχές για ακόμα και κατάφωρες παραλείψεις τους.

Σέβομαι το ρόλο και την προσφορά των ιδιωτικών εταιρειών, αλλά τα οικονομικά συμφέροντα των μεγάλων εταιρειών του Διαδικτύου δεν μπορεί να υπαγορεύουν τους νόμους που υιοθετεί η Ευρώπη για την υπεράσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών της.

 
  
MPphoto
 

  Ruth Hieronymi (PPE-DE). - Frau Präsidentin! Vielen Dank allen Berichterstattern für ihre wirklich hervorragende Arbeit. Aber ich möchte hier zwei Punkte ansprechen. Die Europäische Union ist nicht nur eine Wirtschaftsgemeinschaft, sondern auch eine Wertegemeinschaft, und deshalb ist der private Datenschutz ein zentrales Anliegen. Aber gleichzeitig dürfen der technische Fortschritt und der Schutz kultureller und kreativer Werke nicht zueinander im Widerspruch stehen. Beide sind entscheidende Wettbewerbsfaktoren für die Zukunft. Deshalb bitte ich gemeinsam mit vielen Kollegen, die sich heute gemeldet haben, nachdrücklich um eine Stärkung der Position der Rechteinhaber, derjenigen, die ihr Urheberrecht geschützt haben wollen. Alle anderen brauchen diesen Schutz nicht; deshalb die Einführung von Kooperationsmodellen mit den Internetprovidern. Ein Schritt in diese Richtung entspricht der Konvergenz der Technologie, auch der Konvergenz der Stärkung des Urheberrechts.

 
  
MPphoto
 

  Κατερίνα Μπατζελή (PSE). - Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, η διαχείριση και η κατανομή του ραδιοφάσματος απαιτείται να εξασφαλίζει πλήρη και αποτελεσματική πρόσβαση όλων των πολιτών στο δημόσιο αυτό αγαθό.

Οι προτάσεις των εκθέσεων της κ. Trautmann και της κ. Toia για το ραδιοφάσμα και για το ψηφιακό μέρισμα θέτουν κατ' αρχήν σε σωστές βάσεις το ζήτημα, επισημαίνοντας πάνω απ' όλα την κοινωνική, πολιτιστική και δημοκρατική σημασία και τις νέες δυνατότητες του ψηφιακού μερίσματος, που οφείλουμε να προσδώσουμε στον ευρωπαίο πολίτη.

Η συζήτηση για το ψηφιακό μέρισμα δεν θα πρέπει να προσανατολιστεί στο ακραίο δίλημμα εμπορευσιμότητας ή κοινωνικής ωφελείας του. Η χάραξη ουσιαστικής στρατηγικής σε εθνικό επίπεδο, η δυνατότητα κάθε κράτους μέλους να οριοθετήσει τους στόχους του δημόσιου συμφέροντος και την εκπλήρωσή τους, αλλά και ο συντονισμός τους είναι το απόλυτο δυνατό κοινοτικό επίπεδο που μπορούμε να προσδώσουμε.

Η νέα προσέγγιση της Επιτροπής, όμως, για μεγαλύτερη εναρμόνιση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τον τρόπο κατανομής του ραδιοφάσματος και βάσει κοινών κριτηρίων διαχείρισης, όπως η αρχή της ουδετερότητας των υπηρεσιών και η επέκταση της αρχής της γενικής άδειας, φαίνεται να παραβλέπει τον κοινωφελή χαρακτήρα του ραδιοφάσματος προκρίνοντας αυτόν τον εμπορικό.

Γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι θα πρέπει να διαφωνήσουμε και να προχωρήσουμε στις προτάσεις τις οποίες προτείνουν οι δικοί μας εισηγητές.

 
  
MPphoto
 

  Dumitru Oprea (PPE-DE). - Prin raportul dezbătut există oportunitatea de a impulsiona, prin exploatarea dividendului digital, utilizarea pe scară mare a tehnologiilor în bandă largă la nivelul zonelor rurale, izolate sau defavorizate, având în vedere că mai sunt multe localităţi în care tehnologia digitală lipseşte cu desăvârşire sau accesul la serviciile digitale nu este posibil datorită lipsei infrastructurii.

Susţinem accelerarea elaborării de către statele membre aflate în urmă, cum este şi cazul României, a unor strategii naţionale privind dividendul digital, prin care să fie puse în practică măsurile ce vor permite accesul mai rapid şi mai uşor al cetăţenilor la serviciile sociale interoperabile, în special cele care permit accesul la sistemele educaţionale, de formare profesională şi sănătate.

Tragem un semnal de alarmă asupra grijii care trebuie acordate pentru asigurarea unei transparenţe cât mai ridicate în privinţa realocării frecvenţelor eliberate şi a investiţiilor în noile generaţii de infrastructuri, astfel încât să aibă acces la ele toate ţările din Uniunea Europeană.

 
  
MPphoto
 

  Arlene McCarthy (PSE). - Madam President, I want to take the opportunity as Chair of the Committee on Internal Market and Consumer Protection (IMCO) to thank Mr Harbour and the shadows for producing what I hope this Parliament will consider a balanced and workable proposal on universal services.

I want to draw the attention of this House to one provision – an amendment I made and backed by the committee – to make the introduction of the 116000 missing child hotline a legal obligation on all Member States. The Commissioner will be aware that a recent report has shown that, a full 18 months after its introduction in 2007, only seven Member States have assigned the missing child hotline. The voluntary approach is clearly not working. Across Europe every year approximately 130 000 children go missing.

These statistics show that this is an area where Europe can help, must act and must identify, track down and recover missing children. Therefore I urge the European Commission and the Member States to support this provision, to speed up the implementation of the missing child hotline and give a major boost to Europe’s efforts for an EU-wide missing children amber alert system.

 
  
MPphoto
 

  Pierre Pribetich (PSE). - Madame la Présidente, je voudrais saluer Mmes Trautmann, Pilar del Castillo et Toia et M. Harbour pour la qualité du travail accompli.

Tirer pleinement parti du dividende numérique? That's the question. La radiodiffusion numérique libère et libérera des fréquences, en effet. Si je prends le soin d'utiliser deux temps du verbe libérer, c'est pour rappeler que cette évolution ne s'opérera pas de manière instantanée, sur un claquement de doigts, ce qui fut souvent oublié dans le raisonnement d'acteurs. Par ailleurs, le montant des investissements risque d'effrayer bon nombre d'investisseurs avant de récupérer cette manne providentielle de 250 milliards. Il faut donc prendre en compte la diffusion de ces contraintes dans nos politiques.

Je profite de ce temps de parole compressé pour rappeler l'impérieuse nécessité de définir une politique européenne des fréquences où le Parlement sera un acteur majeur, impliqué, conscient des contraintes de la physique des ondes électromagnétiques, de la gestion fréquentielle du spectre, respectueux des instances de normalisation pour pouvoir être en capacité d'optimiser cette ressource rare avec toujours en tête l'intérêt général de nos concitoyens européens.

Je voudrais aussi rappeler à Madame le Commissaire que le déploiement des réseaux de fibres optiques, pour reprendre la formule de Jean Cocteau, a certes besoin de grandes déclarations d'amour mais qu'il faut des actes d'amour, avec des financements européens inscrits dans le budget pour les concrétiser, pour concrétiser ces réseaux à large bande et surseoir ainsi à la fracture numérique des territoires de l'Union.

 
  
MPphoto
 

  Luc Chatel, président en exercice du Conseil. − Madame la Présidente, je voudrais, au terme de ce débat, d'abord vous remercier, Mesdames et Messieurs les députés européens, et j'ai trouvé qu'à la fois la qualité de vos débats et l'engagement qui est le vôtre sur ce sujet, témoignent de l'importance du sujet télécom dans les débats européens d'aujourd'hui. Nous sommes à la recherche, aujourd'hui en Europe, de sujets stratégiques économiquement mais qui parlent à nos concitoyens. Les télécom illustrent très bien un enjeu stratégique considérable – vous avez rappelé son impact potentiel sur la croissance européenne – mais intéressent en même temps, des sujets qui touchent à la vie quotidienne de nos concitoyens et l'Europe a besoin de ce type de sujet. Finalement, les télécom, c'est un peu l'Europe à visage humain.

Je voudrais me féliciter des convergences importantes de vue que j'ai noté à l'issue de ce débat entre le Parlement et le Conseil, notamment sur l'amélioration de la gestion des fréquences, sur le renforcement de la protection des consommateurs, sur l'encadrement de l'utilisation de la séparation fonctionnelle afin d'éviter sa banalisation, qui est un sujet qui a été relevé à plusieurs reprises. Je note, en revanche, que nos institutions devront encore travailler sur un certain nombre de points pour trouver un compromis. Je pense bien sûr à l'introduction du pouvoir de veto de la Commission sur les remèdes, je pense évidemment à la forme juridique et au financement de l'alternative à l'autorité européenne de régulation, son rôle, son champ de compétence, semblant, pour leur part, être partagés entre le Parlement et le Conseil.

Je voudrais très rapidement revenir sur trois sujets: le premier, c'est précisément la question du financement de cette nouvelle entité qui a été évoquée à plusieurs reprises. Vous savez, Mesdames et Messieurs les députés, que les États membres ne se sont pas encore précisément exprimés sur cette question et il est clair que le mode de financement dépendra principalement de la forme juridique et des attributions de l'entité. Vous savez – comme je l'ai indiqué tout à l'heure – qu'une majorité d'États membres demeure aujourd'hui réticente au principe de création d'une entité complémentaire. Le Conseil devra donc trouver un équilibre entre les options qui ont été évoquées cet après-midi.

Sur la question, qui a été évoquée également, des réseaux de nouvelle génération. Je crois que, comme l'a très bien souligné Mme Trautmann à juste titre, pour promouvoir de nouveaux réseaux, des réseaux de nouvelle génération, la première nécessité est de continuer à promouvoir la concurrence, en particulier la concurrence par les infrastructures, qui permet d'encourager les investisseurs, qui permet d'encourager le partage des risques entre les différents opérateurs. Vous savez que des réflexions sont actuellement en cours au sein du Conseil. Il y a cependant une urgence à traiter ces sujets qui nécessitent des actions complémentaires et davantage de court terme. Vous savez qu'il y a un projet de recommandation de la Commission à cet effet et peut-être, Mme la commissaire pourra-t-elle nous apporter quelques précisions.

Le troisième sujet que je comptais aborder, qui est revenu également à plusieurs reprises dans vos débats, c'est bien sûr la question de la protection des données personnelles et, de manière plus générale, des questions liées au contenu, par rapport au contenant. Eric Besson vous a en partie répondu sur ce sujet, je crois que l'objectif de la présidence n'est pas d'opposer l'un à l'autre ou d'imposer un modèle, mais j'ai été sensible à un certain nombre d'interventions qui se sont manifestées cet après-midi pour indiquer que si nous construisons tout cela, cette économie du futur, source de croissance pour demain, c'est bien sûr pour l'économie européenne, mais c'est aussi pour permettre à notre culture, à nos acteurs dans ce domaine, de se diffuser davantage sur le plan mondial. Donc, je crois qu'on ne peut pas séparer les deux sujets, même si je sais que par ailleurs, dans d'autres cénacles des débats importants sont en cours sur le sujet. On doit avoir à l'esprit que cette modernisation des contenants doit être aussi destinée à favoriser la diffusion de nos contenus et la protection des droits d'auteurs de manière à préserver la création dans l'Union européenne.

Voilà, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés européens, Madame la Commissaire, ce que je souhaitais vous indiquer à l'issue de nos débats.

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, membre de la Commission. − Madame la Présidente, que voulons-nous? Nous voulons que tous les citoyens, où qu'ils habitent, où qu'ils voyagent, aient un accès rapide à des services multiples, sûrs et à des prix abordables. Nous voulons que tous les citoyens aient accès à un contenu riche, reflétant la diversité culturelle européenne.

Nous voulons que les entreprises stratégiquement fortes contribuent, par le développement de nouvelles infrastructures et de contenus multiples, à la croissance économique et à la création d'emplois. Et nous voulons que soit établi un marché intérieur sans entrave, faisant de l'Europe le continent de la connectivité, de la communication et des nouvelles technologies, mais nous souhaitons aussi que l'Europe soit le continent de la protection des droits des consommateurs et de la vie privée des citoyens. Voilà ce que nous voulons tous ici et je crois que l'expression multiple, diverse, du Parlement tend vers cette direction et souhaite l'adoption de décisions équilibrées, pour rendre possible l'établissement d'un consensus.

Tout ça, bien sûr, a été rendu possible grâce au travail des rapporteurs. Je voudrais leur rendre hommage parce qu'ils ont souvent réussi à faire la quadrature du cercle. C'est un travail formidable qui a été fourni par nos rapporteurs mais aussi par les commissions parlementaires et par les coordinateurs.

Dans les semaines à venir, nous devrons tous essayer – la Commission, le Conseil, le Parlement – de faire de ceci un projet vivant, un projet capable de développer notre continent et de générer un consensus entre le Conseil et le Parlement européen. Quant à moi et à mes collaborateurs de la Commission, nous jouerons le rôle des honest brokers pour rendre cela possible.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Trautmann, rapporteur. − Madame la Présidente, au terme de ce débat, je voudrais remercier le Conseil, remercier Mme la commissaire, pour l'écoute attentive dont ils ont fait preuve et qui leur a permis de constater la très grande convergence de points de vue, la grande cohérence de notre Parlement sur le paquet télécom.

Rien de plus commun qu'un téléphone mobile, qu'une télévision, que la possibilité de communiquer. L'Acte unique avait fait de la liberté, de la mobilité des personnes et des biens un droit fondamental, une liberté fondamentale. S'agissant de la communication, ainsi que l'a dit tout à l'heure notre collègue Paasilinna, il s'agit aussi d'un droit fondamental et du moyen de donner une âme, une existence, un lien dans l'espace européen. Il convient donc de réussir ce paquet télécom et d'avoir l'ambition qui convient.

J'invite donc le Conseil à ne pas avancer avec un compromis ou avec un sens du compromis qui irait trop dans le sens de la déconstruction des points d'équilibre auxquels nous sommes parvenus. Nous avons le sentiment que nous avons déjà entre nous, et grâce à mes collègues Malcolm Harbour, Pilar del Castillo, Alexander Alvaro, etc – on ne peut pas tous les citer – déjà fait œuvre de raison et de volonté commune.

Je voudrais aussi dire, puisque j'ai été interpellée tout à l'heure par M. Toubon, qu'on ne peut pas me reprocher ici une volonté de ne pas tenir compte du soutien nécessaire à la création en Europe. Je crois qu'elle correspond véritablement à un vecteur d'innovation, à une richesse et à une plus-value intellectuelle qui est absolument indispensable dans le monde d'aujourd'hui.

Mais nous devons aussi tenir compte de la liberté que nous devons garantir avec nos textes – nous avons voté des textes extrêmement importants sur la protection des données personnelles, et nous sommes les seuls à l'avoir fait aujourd'hui dans le monde. Nous devons concilier ces deux aspects. Il n'y a pas de contradiction. C'est la même ambition, consacrer en effet ce qui relève de la liberté de création comme ce qui relève de la liberté de chaque individu. C'est dans cet esprit que nous irons encore vers l'amélioration de nos propositions.

 
  
MPphoto
 

  Pilar del Castillo Vera, Ponente. − Señora Presidenta, en esta intervención final quiero agradecer al Consejo su disponibilidad, que ha demostrado nuevamente hoy. También quiero agradecer, y mucho, a la Comisión, en particular a la Comisaria, la sensibilidad que ha demostrado siempre en su defensa incombustible —diría yo— de un mercado de las comunicaciones electrónicas más competitivo y de la protección de los consumidores. Y quiero manifestar asimismo mi agradecimiento, muy en primer lugar, a mis colegas, que, tanto hoy aquí como en tantas jornadas anteriores, han demostrado hasta qué punto son sensibles a la importancia que tiene este sector para el crecimiento económico europeo y, por tanto, para el empleo y para el bienestar de todos los ciudadanos de Europa.

Ahora simplemente quiero pedir al Consejo que, en este período final hasta la conclusión de la actual Presidencia, conceda a este paquete de «telecom» como mínimo una prioridad similar a la que otorga a la energía ─que es muy importante, pero este paquete no lo es menos─, para que podamos avanzar a partir de este punto de equilibrio que hemos encontrado y que acaba de señalar mi colega Trautmann.

El Parlamento ofrece una serie de propuestas, en general bastante equilibradas, diría yo, que posteriormente, en las negociaciones con el Consejo y con la Comisión, podrán llegar a buen puerto. Muchas gracias. Esperamos mucho de la Presidencia en ese sentido.

 
  
MPphoto
 

  Patrizia Toia, relatrice. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche da parte mia un ringraziamento a tutti gli shadow e voglio sottolineare solo due punti. È stato detto qui che abbiamo avuto un approccio concreto e penso che questo filo, diciamo, contraddistingue tutto il nostro lavoro, nelle intese fatte e in quelle che si dovranno fare.

Approccio concreto significa che abbiamo guardato con realismo agli interessi in gioco, al valore delle industrie, al lavoro dei lavoratori di questo settore e quindi al peso che ha nell'insieme dell'economia europea, ma anche molto al ruolo del cittadino, del consumatore, a partire da quelli più fragili che possono avere vantaggi dall'arrivo del digitale se naturalmente accompagnati in questa trasformazione, so che alcuni paesi, la Francia stessa, stanno facendo campagne d'informazione e di accompagnamento a questo passaggio, ma possono anche avere disagi questi cittadini se non appunto seguiti.

Quindi abbiamo guardato proprio dal punto di vista del consumatore, dell'utente, dalla possibilità di avere servizi nuovi, servizi anche di telecomunicazione, più adeguati alle nuove esigenze, a una possibilità di essere più informati, più inseriti insomma nel grande gioco delle reti informatiche. Penso che quando l'Europa assume questo approccio, cioè il mercato anche dal punto di vista del consumatore, è un'Europa che si fa vicina ai cittadini e penso che l'iniziativa sul roaming e sui costi abbia fatto conoscere positivamente l'Europa a moltissimi cittadini e giovani, che forse non capivano bene quale peso avesse nelle decisioni concrete per la loro vita e per le loro finanze e il loro budget anche personale.

Il secondo riferimento è quello di un approccio equilibrato. Credo che un approccio equilibrato tra i molti interessi in gioco, anche contrastanti – li citava la Trautmann – ma anche tra i molti settori interessati: penso al dividendo digitale. Avere detto che c'è spazio per i diversi operatori dalle telecomunicazioni ai media audiovisivi in un modo che ha visto l'incontro tra le istanze della commissione cultura a quella della commissione industria, ecc. , penso che voglia dire anche qui abbiamo cercato e io spero che ci si sia riusciti ad avere un approccio equilibrato.

Infine, auspicherei che ci fosse un forte approccio europeo. Sarebbe per me veramente incomprensibile se le istanze di sussidiarietà legittime, le competenze inalienabili degli Stati membri, impedissero però di valorizzare quel valore aggiunto che l'Europa deve assolutamente riuscire a valorizzare. Il mio è un appello alla Commissione e al Consiglio perché esaltino anche questa capacità di coordinamento e armonizzazione, per me di guida politica dell'Europa.

 
  
MPphoto
 

  Malcolm Harbour, rapporteur. − Madam President, I find myself in the uncharacteristic position of having the last word in this major debate so I will perhaps make a few broad-ranging remarks at the end.

But first of all I would like, regarding my own report, to thank the many colleagues who have contributed and have reinforced the determination of our committee to make and carry forward those improvements. I would like to assure my colleagues that over the next couple of weeks we will be working to make those further improvements, particularly around the areas of data protection, on which we had a very successful meeting this morning: I think we can reach an agreement there. On the question of data-breach notification, it is perhaps not surprising that we still have work to do because that was an entirely fresh piece of work that we did. I cordially invite the Commission, who have already been involved, to help us complete the drafting because, after all, it was not in their original proposal.

The other point I want to make is addressed to Mrs Harms, as she is the only representative of the Green Party here. I was absolutely astounded to hear from her colleague, David Hammerstein Mintz – who I get on very well with – that he considers my report to be dangerous to net neutrality. We have spent a lot of time crafting a new proposal to actually allow regulators to intervene if they see net neutrality being trespassed upon. Yet Mr Hammerstein Mintz comes to this Chamber, without talking to me beforehand and without submitting any alternative, and tells me my report is dangerous. All I would say to Mrs Harms is that if the Green Group continue with this sort of scaremongering and demonising of our report, it will be dangerous for consumers because it will endanger everything else. I cordially invite them to come round our table and to say why our report is dangerous. Let us see if we can satisfy their concerns. Many of you may well even be receiving daily e-mails. I had one telling me that this report is a danger to net neutrality. All I can say to you is that our intention is entirely the opposite.

In conclusion, we now all have a huge responsibility to help the French presidency reach agreement. I want to emphasise that point. There is a lot of uncertainty out in the real world, among the people who are poised to make the big investments – the next-generation networks – who want this package settled as soon as possible. We can help do that by working together as we have done successfully. It is a really big responsibility. I pledge from my side – and I know my colleagues will come with me on this – that we will spare no effort in working with the French Presidency. I want to pay particular tribute to Mr Chatel and Mr Besson for their deep engagement to this whole process and their real knowledge of the issues. Together I am sure we can get this package through in the quickest possible time.

 
  
MPphoto
 

  President. − The debate is closed.

The vote will take place at the next part-session.

Written statements (Rule 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Belet (PPE-DE), schriftelijk. – De nieuwe telecomwet die we vandaag bespreken, heeft verreikende gevolgen voor ons allen als internet- en telecom-gebruikers.

Er komt een betere bescherming van onze privacy op het internet. Persoonlijke informatie die op de computer bewaard wordt of die via het internet doorgestuurd wordt (ook je surf-profiel!), mag niet gebruikt (misbruikt) worden tenzij je daarvoor vooraf uitdrukkelijk toestemming gegeven hebt.

Samenwerking tussen inhoudindustrie (vnl. muziek en film) en telecomoperatoren wordt aangemoedigd om het probleem van piraterij (illegaal downloaden) aan te pakken. Het is belangrijk dat consumenten goed geïnformeerd worden over wat kan en niet kan op het net, maar in geen geval mag de toegang tot het internet ontzegd worden.

Telefoonnummers zullen gemakkelijker meegenomen kunnen worden als je van operator verandert. Het overdragen van een nummer mag maximum 1 dag duren, behalve bij maatregelen om kwaad opzet te beletten.

Hopelijk kunnen we hierover snel een akkoord bereiken en kunnen abonnees zo snel mogelijk de vruchten plukken van deze verbeteringen.

 
  
MPphoto
 
 

  Bairbre de Brún (GUE/NGL), i scríbhinn. – Sa domhan ardchónasctha, domhandaithe sa lá atá inniu ann ba chóir go mbeadh an príobháideachas pearsanta agus cosaint sonraí mar thosaíocht againn uile. Maidir leis an bpríobháideachas níor chóir dúinn é a chomhghéilleadh mar a tharla anseo i dtuarascáil Harbour. Ní hé gnó comhlachta náisiúnta nó Eorpaigh é monatóireacht ionsáite a dhéanamh ar an úsáid a bhaineann daoine as an idirlíon.

Ní mór do Pharlaimint na hEorpa gníomhú chun na heilimintí is aischéimnithí a thug sí isteach sa treoir seo a chealú. Mar atá faoi láthair, d'fhéadfadh, leis an treoir seo, méadú teacht ar an bhaint atá ag gnóthaí agus comhlachtaí stáit leis an úsáid phríobháideach a bhaineann daoine aonair as líonraí cumarsáide. Ní féidir cosaint ar chearta maoine intleachtúla a úsáid mar leithscéal, rud a cheadódh do chomhlachtaí neamhfhreagracha teacht ar shonraí pearsanta agus ar shonraí príobháideacha.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE-DE), írásban. – A napirenden lévő jogszabálycsomag elfogadása fontos előrelépés a szélessávú kommunikációs technológiák térnyerése szempontjából. Ezek elterjedése kulcsfontosságú annak érdekében, hogy szándékunknak megfelelően Európa valóban a legversenyképesebb térségek egyikévé váljon. A hatékony telekommunikációs szabályozás már csak azért is kiemelt törekvésünk kell, hogy legyen, mivel a szóban forgó szektor fejlődése nagyban hozzájárulhat a foglalkoztatottság növeléséhez.

A piacnyitás a telekommunikáció terén a kilencvenes évek második felétől mind nagyobb lendületet kapott, észrevehetően javítva a szolgáltatások színvonalát. Úgy véljük azonban, hogy a verseny erősítése, következésképp a fogyasztói árak letörése terén még jócskán akad tennivaló. Mindemellett, az új technológiák megjelenése is időszerűvé teszi a jelenlegi jogszabályok felülvizsgálatát.

Örömteli fejleménynek tartjuk, hogy az új keretszabályozás kiemelt pillére az eddigi frekvencia-elosztási gyakorlat felülvizsgálata. Meglátásunk szerint ebben a kérdésben a versenyképesség növelése érdekében a technológiai semlegesség elvének kell érvényesülnie. Szintén fontos eredmény, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok együttműködése is új keretet kap a jövőben.

Üdvözlendő tény, hogy az új szabályozásnak korántsem elhanyagolható fogyasztóvédelmi vívmányai is vannak. Átláthatóbb viszonyokat teremt a díjszabás tekintetében, emellett megerősíti a szolgáltató-váltás szabadságát. Úgy véljük, hogy az elfogadásra váró keretszabályozás jelentősége abban rejlik, hogy úgy fokozza a piaci versenyt, hogy nem hagyja figyelmen kívül a fogyasztók megfelelő szintű védelmét.

 

11. Време за въпроси (въпроси към Съвета)
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 

  President. − The next item is Question Time (B6-0457/08).

The following questions are addressed to the Council.

 
  
  

Question No 1 by Manuel Medina Ortega (H-0527/08)

Subject: Policy on the supply of agricultural products

In view of the fact that fear of a food shortage has caused alarm at international level (thus prompting certain countries to restrict or impose special taxes on agricultural products intended for export), is the Council now considering the possibility that the common foreign and security policy should focus on the security of the supply of those products and encompass specific agreements with the main countries which supply them?

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Jouyet, président en exercice du Conseil. − Madame la Présidente, Monsieur le député, lors de sa réunion des 19 et 20 juin dernier, le Conseil européen a reconnu que la récente flambée des prix des denrées alimentaires est une source d'inquiétude, une source d'inquiétude dans l'Union européenne où la crise touche notamment les ménages à faibles revenus, inquiétude aussi au niveau international en particulier en ce qui concerne les pays en développement. Ce phénomène a des causes complexes: la première d'entre elles est la croissance de la demande mondiale, et notamment celle des principales économies émergentes, la seconde a trait à l'augmentation des coûts de production et de transport, qui sont liés au renchérissement des hydrocarbures, la troisième cause est liée au fonctionnement des marchés financiers, une spéculation qui existe sur les marchés mondiaux et sur les marchés alimentaires locaux et, enfin, il y a eu de mauvaises récoltes qui ont été engendrées dans certains grands pays producteurs par de mauvaises conditions climatiques. Le Conseil "Affaires générales et relations extérieures" du mois prochain reviendra sur ces questions en tenant compte, d'une part, de la nécessité de développer la sécurité alimentaire en travaillant de manière coordonnée dans le cadre des Nations unies, mais aussi des institutions financières internationales et du G8. Il y aura les réunions du Fonds monétaire et de la Banque mondiale et je me réjouis de la création par le Secrétaire général des Nations unies, M. Ban Ki-moon, d'une équipe de haut niveau sur la crise alimentaire. L'Union européenne jouera pleinement son rôle dans la mise en œuvre de la déclaration de la Conférence de haut niveau de la FAO qui s'est tenue à Rome le 5 juin dernier. Il faudra aussi, bien évidemment, profiter des prochaines sessions, celles des Nations unies et de la Banque mondiale, pour développer et faire en sorte qu'il y ait un approfondissement des travaux visant au développement des productions vivrières dans les pays en développement qui sont touchés.

Comme vous le voyez, ce sont, pour l'essentiel, les politiques agricoles, les politiques de développement, les politiques commerciales, qui sont en jeu dans cette crise alimentaire et qui peuvent contribuer à sa solution. La politique extérieure de sécurité commune, à laquelle fait référence l'honorable parlementaire, peut y contribuer mais, d'une manière plus périphérique, notamment dans le cadre du dialogue politique qu'elle a avec les États tiers afin d'inciter les États tiers à l'Union européenne à élaborer de meilleures politiques agricoles pour contribuer à la sécurité alimentaire des pays en développement et aussi pour renforcer l'intégration régionale dans les zones qui sont les plus touchées.

 
  
MPphoto
 

  Manuel Medina Ortega (PSE). - Muchas gracias por su respuesta. Veo que, en efecto, el Consejo está preocupado por este tema.

Quiero recordar que, a lo largo de la historia de Europa, el hambre ha sido una de las constantes, por ejemplo, la famosa hambre de la patata en Irlanda, que llevó a despoblar la isla y otras muchas partes de Europa, como el hambre en Ucrania.

Estamos en un momento en que hemos tenido un recordatorio de lo que puede ocurrir; estamos hablando de una comunidad de 500 millones de personas, que, en gran parte, se alimentan de productos procedentes del exterior.

¿No cree el Consejo que ha llegado el momento de formular una política general de seguridad alimentaria global e incluir esa política de seguridad alimentaria en las políticas generales de la Unión Europea para garantizar que no se vuelvan a reproducir este tipo de hambrunas en el futuro?

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Jouyet, président en exercice du Conseil. − M. Medina Ortega a parfaitement raison. Je pense que dans le cadre, notamment, de la réflexion que nous devons avoir sur la politique agricole commune, dans le cadre des réunions que nous tiendrons au sujet de la politique de développement et aux échanges et aux sommets que nous tiendrons, à cet égard, notamment avec les pays en développement, on doit mettre la question de l'approvisionnement et de la sécurité alimentaire – ce sont deux choses distinctes, il faut certes les combiner mais ce sont deux éléments qui peuvent être distincts – au cœur, effectivement, des préoccupations du Conseil. C'est en tout cas une des ambitions de la présidence française, notamment pour le Conseil européen du mois d'octobre, que d'évoquer ces questions et d'avoir une réflexion, ensemble, sur ces sujets.

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI). - Rather than the bizarre notion, proffered in the question, of looking at food security under the common foreign and security policy, would it not be better to return to food security as an original prime objective of the CAP, as President Sarkozy promised in his notable speech at the Paris Agricultural Show in February? He set food security, and the EU contributing more to food production in the world, as his top objectives in revamping the CAP. What progress can the French Minister report towards the attainment of those objectives?

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE-DE). - Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Präsident! Wir haben hier einen Paradigmenwechsel von zu viel Produktion in Europa zu einer Angst um die Versorgungssicherheit. Glauben Sie, dass die WTO-Verhandlungen, die ja jetzt unter der Präsidentschaft Frankreichs geführt wurden, bis Dezember noch eine Chance haben, einen dementsprechend positiven Abschluss zu finden?

Glauben Sie, dass für unsere Landwirtschaft der Weltmarkt eine Riesenchance sein könnte? Wir haben ja gesehen, dass die Preise enorm gestiegen sind und dass mit diesen Preisen natürlich nicht nur unsere Landwirtschaft – in Frankreich, in Großbritannien und vor allem in den neuen Ländern – völlig neue Einkommenschancen hat, sondern dass vor allem in den ärmsten der armen Länder, in den least developed countries, große Chancen auf Einkommen bestehen würden.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Jouyet, président en exercice du Conseil. − Pour répondre à M. Allister, je crois que, effectivement, la sécurité alimentaire doit être au cœur de la réflexion que nous devons avoir sur la politique agricole commune, c'est un des objectifs que nous souhaitons promouvoir dans le cadre de la révision des objectifs de la politique agricole commune, et, par conséquent, dans cette réflexion globale on doit essayer de ne pas avoir uniquement des objectifs quantitatifs dans le cadre de la politique agricole commune mais aussi d'avoir des éléments qui soient plus qualitatifs et qui assurent à chacun de nos concitoyens, où qu'ils soient, de disposer de produits alimentaires de qualité.

En ce qui concerne la question qui été posée par M. Rübig, je souhaite indiquer qu'effectivement, nous sommes portés aujourd'hui par des cours mondiaux qui sont élevés et c'est une chance pour les exportations européennes. Compte tenu de l'ensemble des besoins mondiaux, il faut aussi constater que nous pouvons, dans différents domaines, nous avérer être des importateurs ou découvrir que notre production ne suffit pas. Dans le cadre des négociations commerciales multilatérales, comme vous le savez, l'Europe a fait son devoir, a fait un certain nombre de concessions en ce qui concerne les rénovations, dans le cadre, notamment, des accords qui avaient été trouvés dans le cadre de la politique agricole commune. Il se trouve – et nous le regrettons – que les blocages sont venus d'autres pays. Il est vrai que, dans le cadre d'un cycle de Doha consacré au développement, les aspects liés à la sécurité alimentaire, à la production alimentaire équilibrée à l'intérieur de la planète, devraient être davantage pris en compte qu'ils ne le sont actuellement.

 
  
MPphoto
 
 

  President. − Question No 2 by Marie Panayotopoulos-Cassiotou (H-0529/08)

Subject: European Youth Pact

All areas of policy, in particular facilities for education and lifelong learning, employment and mobility, social integration, health and the possibility of independence and support for initiatives concerning entrepreneurship and voluntary work, concern young people in the European Union. Will the Council, therefore, say how it intends to implement the European Youth Pact (7619/05) and to invest in policies which have an impact on young people?

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Jouyet, président en exercice du Conseil. − Madame la députée, vous soulignez avec raison qu'il existe toute une série de domaines d'action qui ont une incidence sur les jeunes, et c'est parfaitement juste. Merci. C'est une politique qui est transversale par nature. C'est précisément l'objet du pacte européen pour la jeunesse, adopté en 2005 par le Conseil européen, puisqu'il vise à intégrer la dimension jeunesse dans diverses politiques en ligne avec la stratégie de Lisbonne.

Nos objectifs sont simples, à savoir améliorer le potentiel éducatif en Europe, la formation, la mobilité des jeunes, l'insertion professionnelle et l'inclusion sociale des jeunes. Nous savons que nous devons, ensemble, rendre ce pacte encore plus efficace et qu'il nous faut des résultats concrets. Pour nous aider, la Commission va établir, à partir de 2009, tous les trois ans, un rapport sur la jeunesse. Ce rapport fournira une analyse approfondie de la situation des jeunes en Europe et permettra ainsi de mieux mettre en évidence leurs préoccupations.

Les responsabilités de l'Union sont certes importantes, mais celles des États membres, aujourd'hui, au regard des traités, sont encore plus essentielles et nous devons faire en sorte de valoriser, au sein de l'Union, les bonnes pratiques, qu'elles soient nationales, locales ou régionales. Nous devons faire en sorte de mettre en œuvre toutes les synergies entre les acteurs, comme les entreprises, les établissements scolaires, les associations, les organismes compétents en matière d'emploi, les animateurs de jeunesse, les chercheurs, les familles, et aussi les partenaires sociaux et, dans ce contexte, la présidence du Conseil souhaite tout particulièrement promouvoir la mobilité transfrontalière des jeunes. Cette question va être évoquée lors du Conseil des 20 et 21 novembre, sur la base d'un rapport d'experts de haut niveau qui a été animé par Mme Maria João Rodriguez sur la mobilité. Nous souhaitons faire en sorte que Erasmus, qui est par exemple un grand succès, soit élargi. Nous savons que cela ne sera pas fait du jour au lendemain, mais nous souhaitons que ce soit démocratisé, que ce soit davantage étendu.

Nous souhaitons que les programmes de formation des apprentis, type Leonardo, soient également développés au niveau européen. Nous prévoyons, sous présidence française, de faire une grande manifestation à cet égard pour développer cette mobilité des apprentis. De même, sous présidence française, nous souhaitons faire de la santé des jeunes l'une de nos priorités dans le domaine de la politique de la jeunesse en vue de faire mieux connaître les questions de santé propres aux jeunes, que cela concerne l'hygiène, la lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme et, bien sûr, la drogue.

En 2009, le Conseil participera activement au processus général d'évaluation de la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse, et sur ce point, compte tenu du caractère de longue haleine de cette action, il est important qu'il y ait une continuité d'action entre les différentes présidences et c'est dans ce sens que nous avons travaillé avec les présidences qui nous suivront, les présidences tchèque et suédoise, de façon à assurer une continuité dans cette politique déterminante pour assurer une nouvelle génération européenne.

 
  
MPphoto
 

  Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (PPE-DE). - Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ τον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου για την απάντησή του και εύχομαι καλή επιτυχία στους στόχους της Γαλλικής Προεδρίας.

Είναι σίγουρο ότι μετά τη σύναψη του Συμφώνου υπήρξε και μία συμφωνία του Συμβουλίου για ποσοτική επιτυχία στόχων: 10% μείωση της αποχής από τη σχολική εκπαίδευση, μείωση της ανεργίας των νέων με συγκεκριμένα ποσοστά και συγκεκριμένη απόσταση από την απόκτηση του πτυχίου.

Κατά πόσον αυτά έχουν επιτευχθεί τη στιγμή που οι στατιστικές μάς πληροφορούν ότι η ανεργία των νέων είναι ακόμη πολύ υψηλή;

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Jouyet, président en exercice du Conseil. − Il est vrai que le taux de chômage des jeunes reste très important, même si ces dernières années la situation s'était améliorée, en moyenne, dans le cadre de l'Union.

Je crois qu'il y a trois actions sur lesquelles nous devons mettre l'accent. Il s'agit tout d'abord de faire en sorte qu'il y ait véritablement, au niveau de la formation, une meilleure adéquation avec les besoins du marché, notamment du marché du travail, et de faire en sorte que les axes de formation soient davantage en ligne avec la stratégie de compétitivité qui est menée dans le cadre de Lisbonne.

Le deuxième point concerne la mise en place d'un dialogue avec les employeurs, avec les partenaires sociaux, de façon à ce qu'il y ait une meilleure responsabilité sociale des entreprises pour favoriser l'insertion sociale des jeunes. Et là, chacune des entreprises, sur le territoire européen, et notamment les plus grandes, a une responsabilité particulière.

Enfin, troisièmement, je crois aussi que nous devons viser, au niveau éducatif, à constituer également des réseaux d'excellence et à favoriser la mobilité entre nos pays ainsi que la facilitation de la reconnaissance des diplômes et des qualifications, pour une plus grande fluidité sur le marché du travail européen.

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried (PSE). - Frau Präsidentin, Herr Minister! Ich möchte auf einen Teilumstand hinweisen, der mir in dieser Frage sehr wichtig erscheint. Bei allen Umfragen, die es auf europäischer Ebene gibt, kommt immer wieder heraus, dass gerade junge Menschen von dieser Europäischen Union am meisten begeistert sind. Junge Menschen sind es auch, die glauben, am meisten von dieser Union profitieren zu können – im Gegensatz zu den stärksten Gegnern, die meistens alte, verbissene, desillusionierte Männer sind.

Mich würde interessieren, inwieweit Sie im Zuge dieses Plans und vielleicht auch darüber hinaus Projekte vorhaben, die dieses Interesse der jungen Menschen, dieses Ja zu Europa noch stärken könnten.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Jouyet, président en exercice du Conseil. − Madame la Présidente, Monsieur le député, je serai peut-être moins manichéen que vous dans la présentation. Je pense effectivement qu'il y a un enthousiasme des jeunes en faveur de l'Europe et, c'est vrai, qu'il faut saisir cela, ce qui ne veut pas dire que ceux qui sont d'une autre génération, qui l'ont construite, soient moins enthousiastes. Vous avez les deux malheureusement au niveau européen. Les enquêtes d'opinion montrent aussi − on l'a vu récemment encore − que les oppositions peuvent parfois être plus radicales et nous devons travailler davantage en profondeur.

Au sujet du pacte qui est prévu pour mobiliser la jeunesse et rendre l'Europe plus concrète, je crois très profondément qu'il faut faciliter la mobilité transfrontalière de nos jeunes et qu'il faut − grâce à ces programmes dont on doit accroître les moyens, je sais que cela prendra plusieurs années, que c'est un effort de long terme − que dans la révision du cadre des politiques communes, nous ayons des programmes qui fassent en sorte que la mobilité de nos jeunes et de nos enfants soient davantage accrue, que ce soit pour les étudiants, que ce soit– comme je l'ai dit – pour les apprentis ou pour les jeunes salariés dans le cadre de stages ou de formation professionnelle.

Je crois que c'est ainsi qu'on va vraiment réussir à rendre l'Europe plus concrète, que l'on va pouvoir faire fructifier leur enthousiasme et faire en sort qu'ainsi nous ayons, conformément à ce que vous souhaitez et à ce que je souhaite aussi, nous ayons une nouvelle génération européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  President. − Question No 3 by Robert Evans (H-0532/08)

Subject: EU overseas territorial anomalies

Does the Presidency deem it anomalous to have a country in South America considered to be a part of the European Union when at the same time we are stalling entry negotiations with Croatia, Turkey and other European States, who clearly have a stronger geographical claim?

In the current post-Irish referendum climate, how does Council envisage processing applications such as these? Has this ever been discussed in Council?

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Jouyet, président en exercice du Conseil. − M. Evans, je suis content que vous soyez là parce que je voudrais bien comprendre le sens de la question. Il se peut que je ne l'aie pas bien comprise, vous allez donc peut-être la préciser.

Dans le continent sud-américain, il y a des régions ultrapériphériques qui sont des territoires qui font partie intégrante de l'Union européenne et qui bénéficient, à ce titre, de politiques spécifiques. Mais il n'y a pas, en tant que tel, d'État d'Amérique du Sud qui soit membre de l'Union européenne – mais je prends toute précaution, il se peut que je n'aie pas saisi toutes les subtilités de la question.

En ce qui concerne la Turquie et la Croatie, depuis l'ouverture des négociations avec ces pays, des progrès notables ont été réalisés. Dans le cas, par exemple, de la Turquie, le criblage, qui constitue la première étape formelle pour chaque chapitre, a été mené à bien pour 23 chapitres et huit chapitres ont été ouverts à la négociation, dont un a été provisoirement clos. En ce qui concerne notre présidence, nous estimons pouvoir ouvrir deux chapitres supplémentaires en ce qui concerne la Turquie.

S'agissant de la Croatie, le criblage est terminé. 21 chapitres ont été ouverts, dont trois sont provisoirement clos. Il y a eu une conférence d'adhésion le 25 juillet dernier et le chapitre relatif à la circulation des marchandises, le premier chapitre, qui était assez sensible, a été ouvert et le chapitre 20, sur la politique d'entreprise et la politique industrielle, a été clos. L'avancement des négociations – comme vous le savez – dépend principalement des résultats atteints par les pays candidats. Les progrès réalisés pour satisfaire les critères d'ouverture et de clôture de chapitre ainsi que les exigences prévues dans le cadre des négociations, y compris les partenariats pour l'adhésion tels que révisés, constituent des éléments essentiels à cet égard et, bien évidemment, nous nous référons à un jugement de la Commission. Je le répète, je serais très heureux, si j'ai répondu un peu à côté, que vous puissiez préciser la portée exacte de votre question, cher Monsieur Evans.

 
  
MPphoto
 

  Robert Evans (PSE). - I will give a bit of clarification and put my question more broadly. The President-in-Office has answered some of the points that I raised and I thank him for that. He is right. My position is that I think it is an anomaly that we allow countries like French Guiana to be a full part of the European Union with all the benefits and advantages entailed – not just French territories, but Martinique and Guadeloupe come to mind.

And yet within Europe – and the President-in-Office has referred to the negotiation process that is taking place with Croatia and perhaps with Turkey – we put up resistance; there are countries in the European Union which are not happy about that.

But then there are other anomalies closer at hand – the Channel Islands, Jersey and Guernsey, which are not in the European Union, exempt from legislation. They are tax havens where rich people are allowed to avoid paying everything that everyone else does.

Is this position, or are these anomalies, discussed in Council? Can the President-in-Office defend the situation where French Guiana is part of the European Union, and does he think this will continue, not just in the short term but in the long term? Could he look into his crystal ball and give me a bit of insight into the way the European Union is going in a global sense?

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Jouyet, président en exercice du Conseil. − Merci Monsieur Evans. En fait, je craignais d'avoir saisi le sens de votre question, pour ne pas entendre la précision complémentaire apportée. Plus sérieusement, premièrement, les régions ultrapériphériques, l'outre-mer, tout ce que l'on appelle l'overseas, font partie de l'Union européenne, et en sont une part importante, où que se trouvent ces territoires et qu'ils soient liés à la France, à l'Espagne, au Portugal, au Royaume-Uni ...

Vous avez fait référence aux départements d'outre-mer qui existent. Ces départements sont français depuis le 17e siècle. Leurs habitants sont citoyens français depuis 1848 – donc ce n'est pas une nouveauté – et tout cela a été pris en compte dès le début, dès le pacte constitutif de ce qu'a été la Communauté européenne, puis l'Union européenne.

L'autre point que vous soulignez – mais je crois qu'il s'agit là d'un effort d'influence de l'Europe au-delà des mers qui doit être prolongé – concerne le type de politique qui doit être conduit. Il y a là un effort qui, je crois, est important à faire, non pas parce que c'est français, mais parce que – je le répète – il s'agit également d'une question d'influence.

L'autre point que vous avez souligné, qui constitue une des préoccupations du Conseil, concerne – là aussi, sans faire de nominalisme – un sujet difficile, à savoir les moyens de faire en sorte que nous n'ayons pas de places offshore, qu'elles soient situées outre-mer ou qu'elles soient situées dans le cadre continental ou proche du continent. Cela, il est vrai, constitue un problème. Il y a eu un certain nombre de travaux qui ont été conduits dans le cadre du Conseil Ecofin. Il y a eu un certain nombre de propositions qui ont été faites, et nous souhaitons toujours faire en sorte que nous puissions lutter effectivement contre les paradis fiscaux, tant dans le cadre de l'Union que dans le cadre des conventions internationales auxquelles l'Union est partie prenante.

 
  
MPphoto
 

  Justas Vincas Paleckis (PSE). - Norėčiau paklausti ne visai rimtai, gal vis dėlto galvojama apie pavadinimo pakeitimą į Europos ir Pietų Amerikos Sąjungą? Po to galbūt, jei dar įstos ir Turkija, galima ir Aziją prijungti? Na, o rimčiau norėčiau paklausti, – vis dėlto Europos Sąjungos piliečiai labai mažai žino apie tas užjūrio teritorijas. Gal informacinėje kampanijoje, kurią vykdo Europos Sąjunga, galima būtų daugiau informuoti apie tai, kažkaip priartinti jas, ir ypač jaunus Europos Sąjungos piliečius padaryti geriau suprantančius tas teritorijas, kad nebeiškiltų tokie klausimai, kaip iškyla šiandien?

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE). - My thanks to the Council. I may have missed it, but I did not hear the Minister’s response to the second part of Mr Evans’s question in relation to the post-Irish referendum climate at Council. First of all, could he indicate exactly what the post-Irish referendum climate at Council is, and whether it is impacting on the processing of the applications from Croatia, Turkey and the other European states which are named? In other words, what is the position now; post the Irish referendum, at the Council table in relation to these applications?

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Jouyet, président en exercice du Conseil. − Tout d'abord pour répondre à M. Paleckis, je crois qu'il a tout à fait raison. C'est vrai, il y a un effort de pédagogie et d'information à faire pour mieux faire connaître ces régions lointaines, mais européennes, aux citoyens européens. Je note qu'elles figurent sur les billets en euros, c'est déjà un progrès. Mais, il faut aller plus loin et un effort d'information et de communication est nécessaire. Je voudrais dire à Mme Doyle que la question telle qu'elle est posée, est très large. Il s'agit donc de la centrer sur ce que sont les négociations en cours. En ce qui concerne le Conseil, les négociations en cours se poursuivent sur la base des propositions faites par la Commission sur la base des rapports de criblage, une base qui est tout à fait normale.

Nous avons indiqué également que nous étions prêts à approfondir les relations avec un certain nombre d'autres pays, je pense aux pays des Balkans notamment, et que nous souhaitions, compte tenu des efforts qui avaient été faits, au-delà de la Croatie, avoir un renforcement des relations avec la Serbie mais aussi avec d'autres pays, je pense à la Bosnie, au Monténégro, notamment.

Enfin, après, il y a ce qui a trait aux partenariats. Nous aurons un sommet important entre l'Union européenne et l'Ukraine le 9 septembre et dans le contexte actuel de la guerre entre la Russie et la Géorgie, nous comptons également essayer de développer le partenariat avec l'Ukraine et, comme vous le savez, hier nous avons pris en compte le fait que nous devions renforcer la relation avec la Géorgie. Cela, c'est pour le point des négociations en cours.

Après se pose le problème de ce qu'est le traité de Lisbonne et là, si nous n'avons pas le traité de Lisbonne, un certain nombre d'États membres dont celui que je représente − si je quitte la casquette de présidence de l'Union −, ont dit qu'effectivement le traité actuel était un traité à vingt-sept et que, pour élargir, nous avions effectivement besoin du traité de Lisbonne. Voilà où en sont très honnêtement les réflexions dans le cadre du Conseil chère Madame Doyle.

 
  
MPphoto
 
 

  President. − Question No 4 by Avril Doyle (H-0534/08)

Subject: Border Adjustment Measures (BAMs) on less carbon-efficient imports

Could the Council please outline its views on Border Adjustment Measures (BAMs) on less carbon-efficient imports from third countries in the post-2012 trading period of the EU ETS?

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Jouyet, président en exercice du Conseil. − Votre question très importante a fait l'objet de réflexions au Conseil européen, notamment lors de sa session de mars dernier, où il a été indiqué que, dans un contexte mondial très concurrentiel, le risque de fuites de carbone existe dans certains secteurs, tels que les industries à haute intensité énergétique, qui sont particulièrement exposées à la concurrence internationale. C'est un vrai problème, qu'il faut analyser et résoudre dans le cadre d'une nouvelle directive établissant un système d'échange de quotas dans la Communauté.

La meilleure façon de traiter la question des fuites de carbone et de préserver ainsi l'efficacité du système communautaire d'échange de quotas d'émission reste la conclusion d'un accord international, Madame Doyle, mais il est clair que nous devons nous préparer aussi à agir si nous n'avons pas d'accord international et, actuellement, nous discutons pour voir quelles sont les mesures qui peuvent être le mieux appropriées pour s'assurer de la compétitivité de notre industrie, tout en faisant en sorte que l'Union soit la plus exemplaire en ce qui concerne la lutte contre les gaz à effet de serre.

Il est important de le faire, selon nous, de façon à ce que les industriels, quels qu'ils soient, aient suffisamment de visibilité pour leurs investissements, et notamment à un moment où la conjoncture économique s'est dégradée et où nous avons à faire face à un ralentissement de la croissance internationale, dont tout laisse à penser qu'elle sera également dans la même situation l'année prochaine.

Dans la proposition de directive, la Commission s'engage, à la lumière des résultats des négociations internationales, à présenter un rapport d'analyse accompagné de propositions appropriées pour faire face aux problèmes possibles liés aux risques de fuites de carbone.

Il y a deux options possibles: soit adapter la proportion de quotas reçus à titre gratuit et/ou intégrer dans le système communautaire les importateurs de produits fabriqués par les secteurs industriels à forte intensité énergétique, tout en veillant à la compatibilité de ce système avec les normes de l'Organisation mondiale du commerce. Nous souhaitons, en tant que présidence du Conseil, que le Conseil, bien sûr, mais aussi votre Assemblée, puissent préciser ces éléments de façon à ce que l'Europe dispose d'une base industrielle qui soit propre et compétitive et que nous sachions, le plus tôt possible, quels seront les mécanismes applicables, cela avant 2011.

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE). - I accept that border adjustment measures must be part of our toolkit, but on the shelf, used as a carrot and not as a stick in facing any international negotiations where, in good faith, we tried to arrive at an international agreement to combat climate change. Could the Minister please comment on Article 20 of the WTO which allows for such a contingency, that is, a ban where conservation of exhaustible ‘natural resources’ are threatened? Will carbon dioxide reduction goals come within that definition as clean air has heretofore? I would like the Minister to develop his thoughts on this.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Jouyet, président en exercice du Conseil. − Madame la Présidente, Madame Doyle, je crois, d'une part, qu'il faut étudier les différentes mesures possibles, vous avez raison, dans un esprit incitatif, de façon à faire en sorte que l'on ne s'exonère pas des obligations visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et, d'autre part, qu'il faut trouver le bon équilibre par rapport à des revendications des industriels qui ne sont pas toujours "fair" sur ce plan là. En ce qui concerne l'article 20, nous pensons que cette mesure répond effectivement à un objectif légitime de conservation des ressources naturelles épuisables, au sens de l'article 20 de l'OMC et d'après les expertises que nous avons, est ainsi conforme aux règles du droit commercial international.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - I should like to welcome the Minister to this part-session here in Brussels, rather than in Strasbourg, and say how much I look forward to seeing the French presidency at future part-sessions here in Brussels, rather than in Strasbourg.

As a follow-up to that, would he accept that one of the best ways to tackle global poverty is to encourage entrepreneurs in poor countries to start businesses and to create wealth through trade? Given his apparent interest in border adjustment measures – which are really import taxes – how does he respond to the criticism that border adjustment measures are anti-development measures and really a European imperialist protectionist measure to keep out exports from developing countries and to keep poor people in poverty?

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Jouyet, président en exercice du Conseil. − Madame la Présidente, je vais rester dans mon rôle de Président et rester calme vis-à-vis de ces attaques absolument injustifiées et déplacées, parce que nous ne sommes certainement pas les seuls à faire du commerce dans les pays pauvres!

Plus sérieusement, je crois que les mécanismes auxquels nous réfléchissons, et je réponds par-là même à ce qu'a dit Mme Doyle tout à l'heure, ne sont pas un bâton à l'égard des pays en développement. Mais très objectivement, il faut bien, dans le cadre de l'équilibre entre compétitivité et lutte contre les gaz à effet de serre, que nous ayons un bon équilibre par rapport à nos grands partenaires. Et nos grands partenaires sont les États-Unis qui, que je sache, n'ont pas les mêmes obligations aujourd'hui que nous dans ce domaine là, c'est le Japon, qui a également moins d'obligations et qui fait moins d'efforts, c'est la Russie, dont on m'explique à longueur de temps qu'elle n'a pas les mêmes valeurs et qu'il faut également savoir lui parler de manière réaliste, et qu'elle est une grande puissance émergeante, c'est le Brésil, c'est l'Inde et c'est bien sûr la Chine, qui est membre de l'Organisation Mondiale du Commerce. Par conséquent, je ne vois vraiment pas en quoi nous cesserions d'être réalistes et nous devrions être naïfs. Nous devons à la fois mener une lutte exemplaire contre le réchauffement climatique. L'Europe est leader en ce domaine, doit le rester et doit garder un avantage dans les négociations internationales, notamment à Copenhague l'année prochaine. Mais, dans ce cadre-là, elle n'a absolument aucun complexe à avoir en défendant ses intérêts par rapport à des puissances qui sont au moins aussi riches que nous. Et ainsi que cela a été rappelé par d'autres intervenants lors des précédentes questions, nous connaissons, nous aussi, nos poches de pauvreté en Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  President. − Question No 5 by Colm Burke (H-0536/08)

Subject: High-Level Forum on Aid Effectiveness in Accra (Ghana) in September

The High-Level forum on Aid Effectiveness in Accra, which is due to take place this September, presents a real opportunity for donors and partner governments to make further commitments that can be timetabled and monitored to make aid work better for the poor.

How can the Council and Member States commit more ambitiously to the targets of the Paris Declaration of 2005? Can the Council and Member States guarantee that not only will governments attempt to improve the efficiency of aid delivery through this declaration, but that the effectiveness of aid – in terms of how it brings about real improvements in the lives of the poor – will also be addressed? Can the Council give an updated response to Parliament’s Resolution (P6_TA(2008)0237) on the follow-up to the Paris Declaration of 2005 on Aid Effectiveness? Now that we are at the halfway mark, how does the Council propose to make governments accountable for meeting their MDG commitments, given the fact that there has been a drop in EU aid figures from 0.41% of GNI in 2006 to 0.38% in 2007, a decrease of about 1.5 billion euros?

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Jouyet, président en exercice du Conseil. − M. Burke, votre question concerne trois aspects qui sont très liés à la coopération et au développement: l'efficacité de l'aide, les objectifs du Millénaire pour le développement et le volume de l'aide.

Votre question est véritablement d'actualité, au moment où se tient le troisième Forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide à Accra, qui se réunit à partir d'aujourd'hui, et à moins d'un mois de la réunion de haut niveau sur les objectifs du Millénaire pour le développement, qui va se tenir à New York le 25 septembre. La Conférence internationale de suivi sur le financement du développement, chargée d'examiner la mise en œuvre du consensus de Monterey, sera un autre événement majeur, qui se déroulera à Doha, du 29 novembre au 2 décembre prochain.

Sur toutes ces conférences le Conseil travaille activement et il a adopté un certain nombre de conclusions depuis le mois de juin dernier. En ce qui concerne l'efficacité de l'aide, le Conseil reconnaît qu'en dépit de progrès, il y a beaucoup à faire. Il faut identifier les secteurs ou les projets où l'Union peut faire la différence et apporter une valeur ajoutée par rapport aux autres donateurs. Il faut sans doute aussi utiliser les systèmes nationaux et mieux responsabiliser les bénéficiaires de l'aide. C'est l'objectif que nous avons notamment dans le cadre de la réunion d'Accra et nous souhaitons avoir une déclaration stratégique qui soit ambitieuse, dans le cadre du plan d'action d'Accra et qui soit assortie d'objectifs forts, précis et mesurables et d'un calendrier pour leur mise en œuvre, pour que nos partenaires soient sensibilisés au fait d'avoir une plus grande efficacité dans l'octroi de l'aide.

Le deuxième point concerne les objectifs du Millénaire pour le développement. Leur réalisation dans le cadre du développement durable relève d'une responsabilité commune de tous les partenaires, qu'il s'agisse des pays donateurs ou des pays bénéficiaires, qui doivent respecter les engagements qui ont été pris. Le programme d'action de l'Union européenne sur ces objectifs du Millénaire a été adopté au Conseil en juin dernier et nous avons fixé un certain nombre d'objectifs intermédiaires pour les réaliser.

Enfin en ce qui concerne le volume de l'aide, il est vrai que nous sommes préoccupés par la réduction du volume collectif de l'aide publique au développement, qui est passée de 47,7 milliards en 2006 à 46 milliards d'euros en 2007. Mais, malgré cette réduction, l'Europe reste le principal donateur, notamment en Afrique et la diminution du volume de l'aide, nous l'espérons, ne sera que provisoire. Si les statistiques qui sont fournies par les différents États membres sont justes, nous devrions, en termes d'APD, avoir un volume qui sera très important en 2008 et les objectifs que nous avions dans le cadre du Millénaire pour 2010 et 2015 devraient être atteints. C'est pour cela que le Conseil a demandé aux États membres de fournir des calendriers prévisionnels indicatifs sur l'évolution de leur aide publique au développement.

 
  
MPphoto
 

  Colm Burke (PPE-DE). - Concerning cooperation within developing countries, I came across one case where the EU was giving EUR 1.2 million to a project in Ethiopia, and found that 17% VAT was being applied by the Ethiopian Government. I wonder, therefore, whether we have made any progress in dealing with developing countries that are receiving development aid.

I also wonder whether we have had any indications from Member States at this stage as to what provisions they are making in their 2009 budgets for aid contributions in 2009. Will there be a reduction owing to the economic downturn in many countries, and is the presidency being proactive with Member States to ensure that this is not the case?

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Jouyet, président en exercice du Conseil. − Il me faudra revenir devant M. Burke pour lui donner des réponses plus complètes parce qu'à ce stade, je n'ai pas d'éléments sur les évolutions des propositions des États membres sur le budget 2009 proprement dit. Ce que j'ai dit, c'est que nous avons demandé à avoir des budgets indicatifs. Mais je propose à M. Burke de revenir devant lui et que les services du Conseil lui donnent les éléments tout à fait précis dès qu'ils les auront reçus – nous n'avons que des éléments partiels m'indique-t-on – afin qu'il dispose de ces éléments très prochainement en ce qui concerne le budget 2009. Si M. Burke me le permet, j'agirai de même en ce qui concerne l'Éthiopie, afin de voir si, effectivement, les aides liées à l'application de la TVA ont été respectées.

 
  
MPphoto
 
 

  President. − Question No 6 by Jim Higgins (H-0538/08)

Subject: EU mission in Chad

Could the Council give an update on the deployment of the EUFOR mission to Chad? Have any unforeseen problems arisen and, if so, what have been the main lessons learnt from this experience?

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Jouyet, président en exercice du Conseil. − M. Higgins, les trois bataillons multinationaux qui composent les forces EUFOR au Tchad et en République centrafricaine sont maintenant pleinement opérationnels, à l'Est du Tchad, et dans la République centrafricaine. La force qui comprend environ 3 200 hommes peut maintenant conduire l'ensemble des missions qui lui sont assignées par le Conseil. Je rappelle que participent également à cette force l'Albanie, la Croatie et la Russie, qui va prochainement déployer sur le terrain quatre hélicoptères. L'Ukraine a engagé des négociations mais n'a pas donné suite à ce jour.

L'opération – comme vous le savez – est commandée par votre compatriote le général Nash, auquel la présidence du Conseil tient à rendre un hommage particulier pour son professionnalisme.

À la suite de la mission conjointe d'évaluation Union européenne/Nations unies qui s'est déroulée du 18 au 24 juin au Tchad et en République centrafricaine, M. Solana a rendu son rapport et fait des recommandations quant aux dispositions de suivi de l'opération par les Nations unies. Le rapport de M. Solana a été approuvé par le Conseil le 25 juin dernier et nourrit le rapport du Secrétaire général des Nations unies, qui sera débattu prochainement au Conseil de sécurité.

Depuis son déploiement, l'EUFOR a agi de manière impartiale, indépendante et neutre, je tiens à le souligner. Elle a contribué à la sécurisation de l'Est du Tchad et du Nord-Est de la République centrafricaine en déployant en quelques mois, loin des bases européennes et dans un environnement très hostile, une force significative et dissuasive par sa seule présence, en patrouillant dans l'ensemble de la zone et en contribuant à réduire l'insécurité, en mettant des escortes au profit d'organisations humanitaires qui le demandaient, en facilitant les ouvertures d'itinéraires, en protégeant les sites souhaités ou en offrant des solutions alternatives pour qu'elles puissent réaliser leurs missions et, enfin, elle a contribué aussi à faire en sorte que la police et la gendarmerie locales puissent agir davantage et élargir leur rayon d'action habituel.

Agissant dans le cadre de son mandat, son action a été remarquée lors des attaques rebelles sur Gozbeida et Biltine, à la mi-juin dernier, puisqu'elle a évacué puis hébergé et sécurisé environ 300 personnels humanitaires qui le demandaient et elle a empêché également le pillage du marché de la localité de Gozbeida. Les troupes irlandaises qui sécurisaient un site de déplacés ont par ailleurs dû riposter à des tirs directs avec une grande efficacité.

En juillet, lors des affrontements entre communautés dadjo et mouro à Kerfi, l'EUFOR a dépêché une compagnie renforcée pour sécuriser la zone et évacuer une trentaine de personnels humanitaires.

La coordination – je veux le souligner – entre l'EUFOR et la mission des Nations unies, la MINURCA, qui intervient en République centrafricaine et au Tchad, est très bonne et, comme je l'ai indiqué, la coordination entre l'EUFOR et les organismes humanitaires est également excellente.

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE-DE). - Nuair a thiocfaidh deireadh leis an séasúr báistiúil nach dócha go mbrisfidh cogadh amach idir fórsaí an rialtais agus fórsaí na gceannaircí? An féidir leis an gComhairle a insint dúinn na bailte eile atá ullmhaithe chun páirt a ghlacadh sa mhisean chomh fada agus a bhaineann le trúpaí, le gléasra agus b'fhéidir le hairgead chomh maith?

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Jouyet, président en exercice du Conseil. − L'EUFOR n'ayant pas été impliquée dans les affrontements entre le gouvernement et les rebelles, elle veille scrupuleusement à réaliser sa mission de la manière la plus impartiale et à rester véritablement à l'écart des affrontements liés aux problèmes domestiques qui opposent le gouvernement et les rebelles. Elle met en œuvre son mandat de manière neutre, ne s'ingérant pas dans les affaires internes du Tchad et de la République centrafricaine, et elle fait en sorte, essentiellement, de contribuer à sécuriser l'Est du Tchad et le Nord-Est de la République centrafricaine. À chaque fois qu'elle est intervenue dans les affrontements et les incidents que j'ai indiqués, c'était parce que les missions humanitaires étaient en danger. C'est dans le cadre de la protection de ces missions qu'elle est intervenue.

 
  
MPphoto
 

  Colm Burke (PPE-DE). - I was in Chad in March of this year three weeks after the rebel offensive. I spent six days there meeting different groups, and one of the things that came across to me was the need to bring representatives of the rebel groups to the table. I am just wondering if any progress has been made on that, either by the UN or by the European Union in the sense that, at the moment, I understand that there are between 7 000 to 10 000 people under 18 years of age carrying arms. If any progress is to be made, then the rebel groups have to be brought to the table by someone. I am just wondering whether any progress has been made on that.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). - I just wanted to ask the Minister briefly about his views on the future of this mission. It is, I believe, supposed to end next March. Does he foresee the mission continuing under the UFOR flag for perhaps a further six months after that, or perhaps continuing under the UN flag? Does he envisage any possibility that the mission might end next March? As I said, I would just like his views on the future of the mission.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Jouyet, président en exercice du Conseil. − Je crois, pour répondre à M. Burke et à Mme Harkin, que nous avons toutes les raisons d'être fiers de cette mission. C'est la plus grande mission – je le rappelle – de politique européenne de sécurité et de défense qui ait jamais été déployée.

Nous insistons − pour répondre à Mme Harkin − pour qu'il y ait une transition qui soit faite dans les meilleurs délais avec les Nations unies et faire en sorte que la MINURCAT puisse, à terme, prendre le relais de la mission EUFOR. Le représentant spécial de l'Union européenne sur le terrain, l'ambassadeur Brylle, est en contact avec les groupes rebelles existants. Ce serait mentir de dire que tout va bien.

Je crois que cette mission est absolument nécessaire, qu'elle apporte véritablement tout ce qu'elle peut aux populations déplacées, aux populations qui souffrent. Nous sommes face à un véritable drame humanitaire, mais il est vrai aussi que la mission manque encore de moyens – ce que nous ne cessons de dire et de déplorer – et que le renforcement de ces moyens est toujours au centre des préoccupations du Conseil avant que les Nations unies puissent prendre le relais. Il s'agira de toute façon d'une entreprise de longue haleine. Nous préférons donc, pour répondre à Mme Harkin, qu'il y ait transition plutôt que prolongation.

 
  
MPphoto
 
 

  President. − Questions which have not been answered for lack of time will be answered in writing (see Annex).

 
  
  

That concludes Question Time.

(The sitting was suspended at 19.05 and resumed at 21.00.)

 
  
  

PRESIDE: MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepresidente

 

12. Последващи действия след искане за защита на имунитет: вж. протокола
Видеозапис на изказванията

13. Специален доклад на Европейския омбудсман вследствие на проектопрепоръката към Европейската комисия в жалба 3453/2005/GG (разискване)
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 

  El Presidente. − El siguiente punto es el informe de Proinsias De Rossa, en nombre de la Comisión de Peticiones, sobre el Informe especial del Defensor del Pueblo Europeo a raíz del proyecto de recomendación a la Comisión Europea sobre la reclamación 3453/2005/GG (2007/2264(INI)) (A6-0289/2008).

 
  
MPphoto
 

  Proinsias De Rossa, rapporteur. − Mr President, I am pleased to be here tonight, although I would have preferred it to have been a bit earlier. Nevertheless it is important that this report be debated in Parliament.

This report concerns a complaint of maladministration against the Commission. The case has been referred to the European Parliament by way of a special report from the European Ombudsman. Referring a special report to the European Parliament is the last substantive step the Ombudsman may take in seeking a satisfactory response on behalf of a citizen. It is therefore a rare occasion on which reports of this kind are taken here.

My report, on behalf of the Committee on Petitions, endorses the Ombudsman’s conclusion that the failure of the Commission to deal with the petitioner’s complaint within what was objectively established by the Ombudsman as several years’ unjustified delay constitutes an instance of maladministration.

I would emphasise here that this report does not deal with the content of European law but with the manner in which the Commission failed to deal with a complaint, and I therefore want to indicate that I am not accepting the single amendment which has been tabled by the GUE/NGL Group to this report, which seeks to introduce elements relating to the law itself.

In the original complaint to the Commission in 2001, the complainant, a doctor working in Germany, requested that the Commission open infringement proceedings against Germany, arguing that that country infringed Council Directive 93/104/EC, commonly known as the ‘Working Time Directive’. The case was that Germany’s transposition of that Directive insofar as the activity of doctors and hospitals was concerned, in particular as regards time spent on call by these doctors, was in breach of the Directive. In the complainant’s view, this resulted in a considerable risk for both staff and patients.

The Ombudsman found with regard to that compliant that the 15 months it had taken the Commission before it started to deal with the complaint was a case of maladministration.

In the mean time, new German legislation seeking to properly transpose the Directive was put in place, and the Commission informed the complainant that it needed time to examine this new legislation in order to consider its compatibility with Community law and whether or not it had dealt effectively with the complaint that had been made.

Then, in 2004, it informed the complainant that it had adopted new proposals to amend the original Directive, and it would examine the complaint in the light of those proposals. One year later, in 2005, the complainant again had to turn to the Ombudsman to the effect that the Commission was ignoring the Ombudsman’s earlier findings.

There is no evidence, since that proposal was prepared in 2004, that the Commission has taken any further steps in order to proceed with its investigation of the doctor’s complaint. Instead of taking one of two possible decisions – either to initiate formal infringement proceedings or to close the case – the Commission abstained from taking any further action as regards its investigation. Indeed, the fact that the Directive was due for amendment (which, incidentally, has still not occurred – and this is now 2008) is in no way relevant to the complaint. Community law does not envisage the possibility of disregarding existing laws and judgments on the grounds that new rules are being considered and may be introduced.

My report further asks the Commission to provide a list naming the Member States whose legislation is not in line with all the provisions of the Working Time Directive and specifying the action it is taking with regard to this. It urges the Commission to take prompt action in accordance with its prerogatives in all cases and in all Member States where the transposition of implementation, or implementation of the existing directives, does not comply with the law laid down by the legislative branch, and indeed the European Court of Justice. I recommend this report to the House.

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Špidla, člen Komise. − Dámy a pánové, děkuji za možnost zaujmout stanovisko k vystoupení pana poslance a zaujmout stanovisko obecně k případu, který je projednáván. Stížnost týkající se směrnice o pracovní době souvisí s rozsudky Soudního dvora ve věci SIMAP a Jaeger o době pracovní pohotovosti, jak již bylo řečeno. Což je otázka, kterou se směrnice výslovně nezabývala. Navíc vyvolával výklad Soudního dvora podle mnoha členských zemí zásadní problémy a měl dalekosáhlý dopad na financování a organizaci veřejného zdravotnictví a péče a záchranných služeb.

Ve snaze čelit obtížím vyvolaným těmito rozsudky pořádala Komise v roce 2004 rozsáhlé konzultace. Dospěla k závěru, že vhodným řešením je navrhnout pozměňovací právní předpis, který by ujasnil použití směrnice v oblasti pracovní pohotovosti a náhradní doby odpočinku. Tento pozměňovací právní předpis předložila Komise v roce 2004. Vzhledem k výjimečné důležitosti těchto otázek pro služby veřejného zdraví a péče Komise rozhodla v roce 2004, že nebude zahajovat řízení pro porušení práva v těch případech, kdy se právo změní pozměňovacím návrhem. Komise uznává, že v tomto případě je lhůta mimořádně dlouhá, ale důvody jsem uvedl.

Vzhledem k tomu, že stávající acquis zůstává v platnosti do okamžiku, kdy pozměňovací legislativní návrh vstoupí v platnost, ponechala Komise otevřenou jak tuto konkrétní stížnost, tak i jiné stížnosti týkající se této otázky. Nadále pak zahajovala v oprávněných případech řízení pro porušení práva v souvislosti se stížnostmi, které se týkaly směrnice o pracovní době, avšak nespadaly do působnosti pozměňovacího návrhu.

Komise rovněž nadále pečlivě monitoruje a analyzuje následné změny platných vnitrostátních předpisů ve všech členských státech, reakci zákonodárců, vnitrostátních soudů a sociálních partnerů na rozhodnutí Soudního dvora. To je velmi důležité, protože otázky vznesené v konkrétní stížnosti, na kterou se zpráva zaměřuje, jsou ve skutečnosti aktuální pro více než jeden členský stát.

Komise v brzké době předloží Parlamentu, tak v průběhu asi dvou měsíců, podrobnou zprávu o uplatňování směrnice o pracovní době, ve které poskytne komplexní a aktuální informaci o souladu s acquis včetně rozsudků SIMAP-Jaeger ve všech 27 členských státech. Zpráva obsahuje už i reakci na některé návrhy ve stávající zprávě.

Pokud jde o závěry týkající se správy řízení pro porušení práva obecně, je Komise názoru, že vzhledem ke specifickému kontextu stížností v rámci směrnice o pracovní době, které se týkají úpravy doby pracovní pohotovosti, není vhodné z nich vyvozovat obecné závěry o správě řízení pro porušení práva, kterou Komise běžně provádí. Lhůta jednoho roku pro rozhodnutí o stížnostech obdržených Komisí je většinou přiměřená, je to však stanoveno výslovně jako obecná zásada, kterou nelze uplatňovat ve všech případech.

 
  
MPphoto
 

  Alejandro Cercas, ponente de opinión de la Comisión EMPL. – Señor Presidente, señor Comisario, hablo en mi nombre, pero también en nombre de los treinta y cuatro diputados de la Comisión de Empleo que votaron el pasado mes de mayo favorablemente el informe de propia iniciativa que preparamos para este debate. Y todos estamos de acuerdo con el informe y valoramos y apreciamos lo que ha hecho el señor De Rossa, que tiene todo nuestro apoyo.

Queremos decir, en breves segundos, que estamos preocupados no sólo por el fondo de la cuestión de las guardias médicas y de la directiva del tiempo de trabajo, sino porque estamos en presencia de una situación que nos preocupa: los ciudadanos europeos no reciben respuesta cuando solicitan información a la Comisión.

Estamos preocupados, en segundo lugar, porque la Comisión parece entender que hay una vacatio legis cuando inicia trámites de modificación de las directivas.

Aunque es muy breve el tiempo de que dispongo, no dejo de decirle al señor Comisario que, independientemente de lo que pensemos nosotros o de lo que piense la Comisión sobre la jurisprudencia o el Derecho vigente, su obligación es aplicar los Tratados y seguir adelante, y que no tiene ninguna capacidad para dejar en suspenso ninguna norma ni nada que afecte al acervo comunitario.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness, on behalf of the PPE-DE Group. – Mr President, I should like to thank Mr De Rossa for his report.

I listened very carefully to the Commission’s response, and I would like to repeat that this report is about how the Commission dealt with a complaint. While the subject matter was obviously very controversial and topical, what we are talking about here tonight in this debate is how the Commission deals with complaints. We support the Ombudsman’s conclusions in relation to the inordinate delay, as acknowledged by the Commission this evening in this House.

Let me just say that, on the point of complaints, people get in touch with the Commission because they have a problem and expect some sort of response – perhaps not an immediate one, but certainly nothing that takes months and years.

I would bring to your attention an issue concerning Equitable Life, where we had some light-touch regulation and not great clarity about how Community law was actually being implemented – and we have seen the dire consequences of that particular issue.

Lastly, there is a current complaint with the Commission about the application of Irish planning law. While the Commission was very active and supportive initially, I fear that there is now a silence. I would like some progress on that issue.

 
  
MPphoto
 

  Μαρία Ματσούκα, εξ ονόματος της ομάδας PSE. – Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση αυτή, αν και μη νομοθετικού περιεχομένου, είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ερμηνεία και την εξέλιξη του ευρωπαϊκού δικαίου. Για το λόγο αυτό συγχαίρω το Διαμεσολαβητή για την πρωτοβουλία σύνταξης της ειδικής έκθεσης, όσο και το συνάδελφό μου κ. De Rossa για τη στήριξη της θέσης ότι η διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής, όταν αφορά τον χειρισμό των καταγγελιών, δεν επιδέχεται αυθαίρετες ερμηνείες και μάλιστα σε βάρος των πολιτών.

Η εμπιστοσύνη που επιθυμούμε να έχουν οι ευρωπαίοι πολίτες στην Ένωση χτίζεται όχι μόνο με τη θέσπιση νομοθεσίας που προστατεύει τα δικαιώματά τους, αλλά κυρίως με την ορθή εφαρμογή της.

Η Επιτροπή οφείλει να τιμά το ρόλο της ως θεματοφύλακα των Συνθηκών και να μην επιτρέπει η κωλυσιεργία στις αποφάσεις του Συμβουλίου σύμφωνα με την αναθεώρηση του ευρωπαϊκού δικαίου να καταλύει την εφαρμογή του ισχύοντος δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει επιπλέον να είναι άμεσα αποτελεσματική όπου οι διαδικασίες το επιτρέπουν.

Η Επιτροπή υποχρεούται να καταδεικνύει την απροθυμία ή την αδυναμία των κρατών να εφαρμόσουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Έτσι, αφενός οι πολίτες θα μάθουν να ελέγχουν τις εθνικές τους αρχές ως προς τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις, αφετέρου δε οι κυβερνήσεις θα υποχρεούνται επιτέλους να λογοδοτούν για τις δεσμεύσεις αυτές.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, I should like to congratulate the rapporteur, Mr De Rossa, on his excellent report. As a member of the Committee on Petitions, I am always very conscious of the fact that for many EU citizens we are the face of the EU. When I say ‘we’ I mean the Committee on Petitions itself, and the Commission, which also evaluates petitions. In this particular instance, the complainant was effectively ignored and the Ombudsman’s verdict was that this constituted maladministration.

I am pleased to see that the rapporteur and the Committee on Petitions agree with his position. European citizens have a right to expect that the Commission, as the guardian of the Treaties, will ensure that European legislation is implemented in a timely and effective manner. They have the right to expect a timely response as well as an effective one, and while the Commission has discretion as to how to proceed in a certain case – i.e. whether or not to instigate infringement proceedings – it does not have the discretion to fail to adopt a position within a reasonable amount of time, which was the case in this matter.

With regard to Amendment 1, this is a matter that needs to be dealt with, but separately from this report.

Finally, just a personal comment on the work of the Committee on Petitions: sending in a petition is, for many citizens, their only contact with the EU institutions. It is crucial that this system works in an effective and transparent manner. The Commission is part of the process, but so too is Parliament. We must ensure that sufficient resources are available to the committee to carry out its work in an effective and timely manner.

To fully understand this issue, we need to put ourselves in the shoes of the petitioner and see it from their perspective. As an individual or a small group they are taking on the system. If the system does not respond in an effective manner they see it as a bureaucratic nightmare, and this alienates the petitioner and probably everybody they speak to about the matter. For the sake of the public and of the EU, that is something we must not do.

 
  
MPphoto
 

  Marcin Libicki, w imieniu grupy UEN. – Panie Przewodniczący! Ja występuję tutaj w imieniu Unii na Rzecz Europy Narodów, ale występuję też w drugiej roli, jako przewodniczący Komisji Petycji, i bardzo się cieszę, że dzisiaj, tu, wszyscy, którzy dotychczas zabierali głos, są członkami Komisji Petycji, a nawet Pan Przewodniczący dzisiejszych obrad również jest członkiem Komisji Petycji, a więc znamy te sprawy bardzo dobrze.

Proszę Państwa! To, co stało się przyczyną tego dzisiejszego sprawozdania pana De Rossy, któremu gratuluję doskonałego sprawozdania, to sprawozdanie Rzecznika Praw Obywatelskich, z którym my, jako Komisja Petycji z ramienia Parlamentu Europejskiego, na stałe współpracujemy. My wiemy, że współpraca z Rzecznikiem Praw Obywatelskich układa się bardzo dobrze. Wszyscy, którzy tu jesteśmy, stykamy się z jego pracą na co dzień. Bo to właśnie Komisja Petycji z ramienia Parlamentu Europejskiego jest upoważniona do kontaktów z Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Proszę Państwa! Obserwacja nas wszystkich, którzy tutaj zabieramy głos, że przewlekłość postępowania jest zmorą instytucji europejskich, ale przez to jest zmorą również obywateli europejskich, jest zupełnie oczywista. I tutaj musimy prosić, żeby Komisja Europejska dołożyła jednak wszelkich starań, żeby wywiązywać się szybciej ze wszystkich tych obowiązków, które są na nią nałożone.

Chciałbym zwrócić uwagę na ten punkt sprawozdania pana De Rossy, który jest kluczowy – punkt pierwszy: „Parlament Europejski popiera zalecenie Rzecznika Praw Obywatelskich dla Komisji”. Popiera, tak jak zwykle popiera, bo tak jak zwykle uważamy, że jego żądania i postulaty są słuszne.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Schroedter, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich wende mich als erstes an den Kommissar. Herr Kommissar, heute früh haben Sie versucht uns zu erklären, welch tolles Programm für gute Arbeit und ein soziales Gesicht der EU die Kommission für die Bürgerinnen und Bürger in Europa bereit hält. Wenn es aber darum geht, konkrete Maßnahmen zu ergreifen, dann kneift die Kommission.

Im vorliegenden Fall handelt es sich nur um eine Beschwerde eines deutschen Arztes und um die Maßnahme, darauf zu reagieren. Es ging schlichtweg nur darum, wenigstens die vorhandenen Mindestnormen bezüglich der Arbeitszeit in der Europäischen Union zu überprüfen. Nicht mal das kriegt die Kommission zustande. Ihre Reaktion war alles andere als das, was man von einer Hüterin der Verträge erwartet. Sie schweigen jahrelang, und dann weichen Sie auch noch die Normen auf. Das ist das, was die Bürgerinnen und Bürger als Betrug an ihren Rechten empfinden. Sie haben mit diesem Schweigen und den Änderungen an der Arbeitszeitrichtlinie dem Projekt der Europäischen Union massiv geschadet. Das muss an dieser Stelle mal festgestellt werden.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE). -<