Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/0121(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A6-0140/2008

Forhandlinger :

PV 03/09/2008 - 3
CRE 03/09/2008 - 3

Afstemninger :

PV 03/09/2008 - 7.1
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0392

Forhandlinger
Onsdag den 3. september 2008 - Bruxelles EUT-udgave

3. Klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger - Klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (ændring af direktiv 76/768/EØF, 88/378/EØF, 1999/13/EF, 2000/53/EF, 2002/96/EF og 2004/24/EF - Klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (tilpasning af forordning (EF) nr. 648/2004) (forhandling)
Video af indlæg
PV
MPphoto
 

  Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er forhandling under ét om

- betænkning af Amalia Sartori for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring af direktiv 67/548/EØF og forordning (EF) nr. 1907/2006 (KOM(2007)0355 - C6-0197/2007 - 2007/0121(COD)) (A6-0140/2008),

- betænkning af Amalia Sartori for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om ændring af Rådets direktiv 76/768/EØF, 88/378/EØF, 1999/13/EF og direktiv 2000/53/EF, 2002/96/EF og 2004/42/EF med henblik på at tilpasse disse til forordning (EF) nr. … om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring af direktiv 67/548/EØF og forordning (EF) nr. 1907/2006 (KOM(2007)0611 - C6-0347/2007 - 2007/0212(COD)) (A6-0142/2008) og

- betænkning af Amalia Sartori for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 648/2004 med henblik på tilpasning til forordning (EF) nr. … om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring af direktiv 67/548/EØF og forordning (EF) nr. 1907/2006 (KOM(2007)0613 - C6-0349/2007 - 2007/0213(COD)) (A6-0141/2008).

 
  
MPphoto
 

  Günter Verheugen, næstformand i Kommissionen. - (DE) Fru formand, mine damer og herrer! Først vil jeg gerne også på vegne af min kollega Stavros Dimas takke ordføreren, fru Sartori, for det intensive arbejde med dette vanskelige forslag. Dette intensive arbejde har imidlertid gjort det muligt at enes med Rådet ved førstebehandlingen, hvilket Kommissionen udtrykkeligt hilser velkommen. Det drejer sig atter engang om kemikalier og menneskenes og naturens beskyttelse mod deres eventuelle farlige virkninger.

Kemikalier er intet europæisk problem, intet europæisk monopol. De produceres, forhandles og anvendes over hele verden, og de risici, der er forbundet med anvendelsen af kemikalier, er de samme overalt i verden. Derfor er det nærliggende, at vi har arbejdet for et system, der skal gælde globalt, og med hvilket disse risici kan beskrives og mærkes. Det, vi beslutter i dag, skaber grundlaget for globalt ensartede miljø-, sundheds- og sikkerhedsinformationer om mulige farlige kemikalier.

Kun når der anvendes ensartede målestokke for de risici, der udgår fra kemikalier, og disse mærkes tilsvarende, bliver sundheds- og miljøbeskyttelsen gennemsigtig og sammenlignelig på globalt plan. Her må vi heller ikke undervurdere de økonomiske fordele ved systemet. De europæiske virksomheder vil spare penge, fordi de ikke længere skal vurdere risikoinformationerne, der jo er lovpligtige i alle lande, ved hjælp af forskellige kriterier og i forskellige systemer. Samtidig vil også de professionelle brugere af kemikalier og forbrugerne overalt i verden profitere af en sådan harmonisering. Man vil altså som bruger af kemikalier ikke længere skulle kende til flere systemer for at vide, hvilken risiko, der er forbundet med et kemikalie.

Det er et afbalanceret kompromis, som ordføreren har fremlagt, og det tager især hensyn til, at bestemmelserne skal kunne praktiseres og være klare. De ændringer, der er foreslået af de medvirkende lovgivere, er ganske vist talrige, men de ændrer ikke væsentligt ved hverken grundtanken eller grundstrukturen i Kommissionens oprindelige forslag. Kommissionen kan derfor godt affinde sig med disse forslag. Allerede da vi udarbejdede forslaget, lagde Kommissionen vægt på at bevare det allerede eksisterende høje beskyttelsesniveau for menneskers sundhed og miljøet uændret. Jeg er meget tilfreds med, at parlamentet og Rådet er enige med os i denne grundholdning. Det tætte og konstruktive samarbejde mellem parlamentet, Rådet og Kommissionen har gavnet forhandlingsprocessen, og som sagt kan vi i overensstemmelse hermed bakke op om alle de kompromisforslag, som ordføreren, fru Sartori, har stillet.

 
  
MPphoto
 

  Amalia Sartori, ordfører. - (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Som kommissæren allerede har understreget, har vi i de sidste par måneder beskæftiget os flere gange med spørgsmålet om klassificering, mærkning og emballering af kemiske stoffer og blandinger, bedre kendt under forkortelsen GHS, som jeg er ordfører for.

Derfor vil jeg gerne - i stedet for at komme ind på spørgsmålets tekniske detaljer igen - starte med at takke mine kolleger og skyggeordførerne, som jeg har samarbejdet med om at skabe en konstruktiv og yderst tilfredsstillende dialog baseret på et omfattende samarbejde og gennemsigtighed. Jeg vil navnlig gerne takke alle for deres støtte og tillid til mig. Det gav mig mulighed for at opnå et godt resultat i forhandlingerne med Rådet og Kommissionen.

Jeg vil også gerne takke ordførerne for udtalelserne fra de relevante udvalg - fru Laperouze, ordfører for Udvalget om Industri, Forskning og Energi, og hr. Schwab, ordfører for Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse - som deltog inden for rammerne af den forstærkede samarbejdsprodecure. Udtalelserne fra disse to udvalg supplerede og forbedrede faktisk forslaget og gjorde det mere effektivt og simpelt for slutbrugerne, nemlig forbrugerne, virksomhederne, brancheforeningerne, kontrolmyndighederne og medlemsstaterne. Jeg vil således gerne minde om det glimrende arbejde, som Parlamentets tjenestemænd og de gruppemedlemmer, der hjalp os, har udført, og det samme gælder repræsentanterne for Kommissionen og Rådet.

I de sidste par måneder har vi alle arbejdet på at mindske antallet af ændringsforslag mest muligt og nå til enighed om nogle bestemte kompromisløsninger. Efter to måneders tekniske forhandlinger og trilogmøder med de andre institutioner er vi nået frem til en tilfredsstillende kompromispakke sammen med Rådet, som blev vedtaget af Coreper den 27. juni, og som gør det muligt for os at afslutte spørgsmålet under førstebehandlingen, hvis afstemningen i dag ender med en vedtagelse.

Med denne nye lovgivning skal vi nemlig på den ene side overholde de forpligtelser, som vi har indgået på internationalt plan, og dermed sikre sammenhængen i indholdet mellem FN's GHS og vores egen lovgivning, og på den anden side skal vi overholde de eksisterende frister, der allerede er taget højde for i vores Reach-lovgivning.

Med den nye forordning kan vi beskytte brugerne af disse stoffer bedre og samtidig gøre vores virksomheder mere konkurrencedygtige og effektive. Disse nye regler - der er ens over hele verden - forhindrer, at det samme produkt bliver anset for at være mere eller mindre skadeligt i de forskellige lande. Hidtil har dette ikke været tilfældet. Det er ikke alene ulogisk, eftersom det samme stof er lige farligt overalt, men også yderst risikabelt, når disse produkter eksporteres fra det ene land til det andet og ender med at blive brugt af personer, der ikke ved, hvor farligt det anvendte produkt er.

Derfor mener jeg, at vores forslag - ikke bare for brugerne og arbejdstagerne i denne sektor, men også og ikke mindst for de mange små og mellemstore virksomheder - kan udgøre en effektiv løsning, og det gælder ikke bare alle de europæiske borgere, men folk i hele verden.

 
  
MPphoto
 

  Anne Laperrouze, ordfører for udtalelsen fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi. - (FR) Fru formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Først vil jeg gerne lykønske fru Sartori, vores ordfører, og skyggeordførerne fra de andre grupper. Jeg mener, at det arbejde, vi har gjort med denne tekst, som med sine 2.000 sider ikke var et nemt stykke arbejde, har ført til reelt fremskridt.

Jeg vil først og fremmest tale på vegne af Udvalget om Industri, Forskning og Energi, hvis udtalelse jeg er ordfører for, og dernæst på vegne af min politiske gruppe.

Industriudvalget har vedtaget forskellige ændringsforslag, hvoraf jeg kort vil nævne de mest væsentlige.

Det var nødvendigt at tage højde for SMV'ernes situation. Disse gav udtryk for deres interesse for denne sag under Kommissionens indledende høring. Ud af 360 virksomheder svarede 45 %, som havde under 250 medarbejdere, på Kommissionens online høring mellem den 21. august og den 21. oktober 2006.

Vores udvalg ønskede at understrege den kendsgerning, at formålet med GHS, ud over at tilvejebringe nødvendige oplysninger, er at beskytte forbrugerne og miljøet. Vores udvalg opfordrede medlemsstaterne til at indføre en procedure, hvorved alle leverandører, navnlig SMV, inden for konkrete produktgrupper kan få hjælp til at fastlægge den korrekte klassificering, emballering og etikettering af sådanne stoffer og blandinger.

Vores udvalg ønskede også, at der skulle være overensstemmelse med Reach og stillede derfor ændringsforslag om mængden.

Sluttelig ville vores udvalg - og ikke kun ud fra et ønske om at undgå en gentagelse af lovgivningen om emballering - foregribe mulige tvister med hensyn til fortolkningen af forordningens bestemmelser mellem leverandør og medlemsstat, i dette tilfælde, og behovet for en procedure til harmonisering af klassificeringen.

Jeg kommer nu til min rolle som skyggeordfører for ALDE-Gruppen. Jeg vil fremhæve nogle af de principper, der ligger til grund for vores tilgang.

Vi hilser naturligvis dette initiativ velkommen. En global tilgang er helt i overensstemmelse med målet om yderligere beskyttelse af sundheden og miljøet samt handel med produkter.

Idet det drejer sig om et globalt system, er der vigtigt, at den fremtidige forordning ikke medfører forpligtelser for de europæiske virksomheder, som deres internationale konkurrenter ikke er underlagt. Det er ønskeligt, at der er overensstemmelse med Reach, såvel med hensyn til tidsfrister som hvad angår mængden eller bilagene, særlig bilag VI.

Eftersom Kommissionen har valgt at medtage efterproduktionsafsnittet, skal der med hensyn til de oplysninger, som foreligger på det færdige produkt, gives prioritet til oplysningernes kvalitet og relevans frem for deres kvantitet. I vores gruppe følte vi, at det var vigtigt at anerkende eksistensen og værdien af andre informationskilder, særlig ngo'er og industrien, men også betydningen af kommunikationsværktøjer, såsom internettet. Nogle oplysninger skal endvidere behandles fortroligt. Endelig må denne lovgivning ikke medføre en stigning i dyreforsøg.

Jeg husker, at parlamentsmedlemmerne, på grund af den stramme plan og bilagenes kompleksitet, besluttede ikke at ændre disse. Formålet med dette var også at fremme forhandlingerne. Det var en stor indrømmelse fra Parlamentets side. Vi har nu imidlertid bemærket, at et af bilagene giver anledning til alvorlige problemer med hensyn til den umiddelbare overensstemmelse og gennemførelse for de pågældende industrier.

Bilag VI indeholder en liste over stoffer med harmoniseret klassificering på EU-plan. En tilsvarende liste eksisterer imidlertid allerede, og industrien anvender denne eksisterende liste til klassificering og mærkning af blandinger. Men under indførelsen blev listen ændret, og denne skal anvendes, når GHS træder i kraft, selv om tidsrammen for dette, hvad angår de tekniske tilpasninger, er på mindst 18 måneder.

Mange SMV'er er bekymrede over denne ændring. Det er vigtigt, at vi når til enighed med Rådet under førstebehandlingen, samt at vi snarest muligt ophører med at offentliggøre bestemmelser for at give industrien og brugerne tid til at tilpasse sig det nye system og gøre det operationelt inden udgangen af 2008.

Som følge heraf anmoder jeg Kommissionen om at fremsætte en løsning, der giver industrien tilstrækkelig tid til at bringe sig i overensstemmelse med forordningens forpligtelser og undgå uforholdsmæssige konsekvenser.

Efter trepartsmødet, synes jeg, at den tekst, der skal stemmes om, bortset fra problemet med bilaget, virker god. Jeg vil blot gerne fremhæve nogle iøjnefaldende punkter. Vi har talt en del om PBT'er. Disse er ikke omfattet af FN's GHS. Det er lykkedes Parlamentet at få Kommissionen til at presse på for at få disse klassificeret på FN-plan. Det er også lykkedes Parlamentet at fjerne inddelingen af kategorien "øjenirritation" i underkategorier, hvilket utvivlsomt ville have medført en stigning i omfanget af dyreforsøg uden at tilføre nogen reel merværdi. Vi kan også oplyse, at der ikke må foretages forsøg på mennesker i overensstemmelse med bestemmelserne i blot denne forordning, og at FN's GHS er en dynamisk proces - man har fundet en mekanisme, som gør det muligt at tage ændringer i FN's GHS i betragtning i EU's GHS. I øvrigt beskyttes fortrolighed på en afbalanceret måde.

Der er garanteret overensstemmelse med Reach, og Parlamentet har accepteret en nultolerancetærskel for fortegnelse og anmeldelse, selv om vi oprindelig ønskede en tærskelværdi på 1 t for visse produktkategorier. Denne nultolerancetærskel blev accepteret, fordi stoffer og blandinger, som udelukkende anvendes til F&U-formål, ikke falder ind under anvendelsesområdet.

Jeg synes, vi har udført et godt stykke arbejde, og jeg håber på en god afstemning og på en god anvendelse af GHS.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab, ordfører for udtalelsen fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse - (DE) Fru formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Indledningsvis vil jeg gerne sige, at det kompromis, som fru Sartori har forelagt for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, med stor tilfredshed er taget til efterretning af det rådgivende Udvalg om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Vi tror, at vi med denne løsning har fundet et rigtigt godt kompromis og en rigtig god løsning både for den kemiske industri på det europæiske indre marked, der som regel også er aktiv globalt, og for forbrugerne, og at vi har opnået en virkelig god balance på området netop også for følsomme forbrugere.

Dette har kun været muligt, fordi vi har haft et venskabeligt og tillidsfuldt samarbejde mellem ordførerne. Her må jeg især takke fru Sartori hjerteligt for hendes måde at lede forhandlingerne på - også i trilog - som til syvende og sidst har været afgørende for en løsning, som opfylder alle forventninger.

Jeg er tilfreds med resultatet, fordi jeg tror, at et globalt harmoniseret system til klassificering og mærkning af kemikalier (GHS) set ud fra det indre markeds, virksomhedernes og netop den kemiske industris synspunkt, der jo i forbindelse med Reach ikke altid har gjort positive erfaringer med det europæiske niveau, kan gennemføres meget ubureaukratisk og praksisnært på det europæiske indre marked som en global ordning, der er udarbejdet af FN. Det vil i første omgang give de virksomheder, der er aktive på det europæiske indre marked, konkurrencemæssige fordele på dette marked, fordi den ensartede mærkning er et betydeligt fremskridt i forhold til den eksisterende ordning, der på visse perifere områder stadig er forskellig.

Hr. kommissær Verheugen! Under forhandlingerne i trilogen har vi jo også kort talt om, at transportlovgivningen for disse forbrugsvarer stadig ikke er reguleret ensartet, og at det absolut er værd at overveje at rette vores fokus mod transporten af kemikalier engang i løbet af de næste måneder.

For det andet var det rigtigt, og her er jeg enig med fru Laperrouze fra Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa, som vi også har haft et godt samarbejde med, ikke at åbne bilagene, fordi vi ved hjælp af dette skaktræk har kunnet undgå en diskussion som ved Reach. Det har så i enkelte tilfælde betydet, at et eller flere punkter, som vi gerne havde forbedret, ikke er blevet behandlet. Men set i bakspejlet tror jeg, at det var den rigtige fremgangsmåde.

Alligevel vil jeg gerne udtrykkeligt tilslutte mig fru Lapperouzes ønske om, at der skabes en overgangsperiode for de stoffer, der er ændret i bilag 6, og som vi ikke kunne overskue i starten af drøftelserne, da vi havde kæmpet os frem til denne løsning. Det ville glæde mig overordentligt meget, hvis De kort kunne komme ind på dette i Deres svar.

Brugerne af kemiske forbrugsvarer er som regel ikke fortrolige med disse varers sammensætning. Derfor har vi ved drøftelserne om GHS lagt særlig vægt på, at vi gennemfører ordningen på en måde, der er praksisnær for forbrugerne. Her har vi, selv om ikke alle enkelttilfælde har kunnet kigges efter i sømmene, i det mindste for de almindelige forbrugsvarer som f.eks. vaskepulver og opvaskemiddel fundet en løsning, der opfylder målsætningen om på den ene side at informere forbrugerne om de mængder kemikalier, der findes heri, men samtidig også fremover muliggør den vante håndtering af disse produkter på samme måde som hidtil.

Måske kan jeg nævne et eksempel. Tidligere var det kun muligt at benytte opvaskemidler, hvis man anvendte store flasker, der rummede flere liter. Ved hjælp af den stadig mere miljøvenlige produktionsteknik og anvendelse af disse produkter har mængderne af disse opvaskemidler kunnet reduceres stadig mere, og i vores køkkener står der i dag beholdere, der kun rummer 0,3 eller 0,5 l.

Naturligvis er koncentrationen af de kemikalier, der er indeholdt i disse midler, utvivlsomt blevet større. Men dette er for forbrugerne absolut foreneligt med den foreliggende GHS-løsning, fordi vi ved, at forbrugerne omgås disse produkter dagligt, og en overklassificering derfor kunne undgås på dette sted.

Dermed har jeg behandlet alle punkter, der er vigtige for det indre marked.

 
  
MPphoto
 

  Guido Sacconi, for PSE-Gruppen. - (IT) Fru formand, mine damer og herrer! I en situation som denne, hvor vi alle er enige, risikerer vi at gentage os selv under forhandlingen. Jeg vil kun komme med tre meget korte politiske bemærkninger, eftersom jeg er helt enig med de parlamentsmedlemmer, der lige har talt.

For det første vil jeg naturligvis gerne rose ordføreren for hendes ihærdige arbejde lige fra starten. Allerede på de første møder udviste hun politisk beslutsomhed med det formål at afslutte spørgsmålet under førstebehandlingen - hun tvang os faktisk næsten til det ved at vride armene om på ryggen af os - men vi var alle overbevist om, at det var nødvendigt. Det var nødvendigt med en hurtig vedtagelse af lovgivningen for at opnå en rettidig klassificering af alle stoffer og tage et væsentligt skridt i retning af strengere bestemmelser for at beskytte forbrugernes sundhed og - hvilket jeg er enig i - sundheden hos de arbejdstagere, der anvender disse stoffer inden for mange forskellige sektorer, navnlig i de små virksomheders noget vanskeligere kontekst.

For det andet har vi undgået en af de farer, der lurede, nemlig faren for at genoptage de gamle diskussioner, som vi havde afsluttet med vedtagelsen af Reach-forordningen, som lå mig særligt på sinde. Hvad angår den internationale dimension, tror jeg også, at vi kan være tilfredse med, at Reach i stadig større grad bliver brugt som forbillede på internationalt plan af andre lande, der bruger den som model, når de tilpasser deres egen lovgivning.

Under alle omstændigheder vil de bestemmelser om stoffernes klassificering, som vi skal stemme om nu, blive tilpasset og suppleret, så de svarer til den væsentligste lovgivning om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger, uden at der tilføjes nogen nye elementer.

Endelig skal det understreges, hvilket alle parlamentsmedlemmerne ved, at GHS ikke er det sidste ord, der bliver sagt i spørgsmålet om klassificering og mærkning af stoffer. Man har talt meget om PDT. Vi må ikke glemme, at der er tale om en igangværende proces, hvor man i øjeblikket implementerer det, der allerede eksisterer, og klassificerer de stoffer, som FN allerede har foretaget en risikoanalyse af. Når der foreligger nye resultater om risikokategorierne, og når der er foretaget nye analyser, bliver GHS opdateret tilsvarende. Det er således en løbende proces.

 
  
MPphoto
 

  Liam Aylward, for UEN-Gruppen. - (GA) Fru formand! Miljøet og folkesundheden berører alle borgere, og denne lovgivning vedrører direkte begge aspekter. Parlamentet stemte for Reach-systemet, der nu er blevet indført, og som beskytter folkesundheden og miljøet mod farlige kemikalier. Formålet med Reach er at sikre, at fabrikanter og importører registrerer, klassificerer og godkender kemikalier. Et vigtigt element i systemet er at give borgerne oplysninger gennem mærkning af disse kemikalier.

Jeg kan kun rose denne lovgivning og kommissæren, idet EU-systemet sidestilles med FN's GHS - FN's globale harmoniserede system for klassificering og mærkning (UNGHS - UN Globally Harmonised System of Classification and Labelling). Borgerne vil blive informeret om farerne ved kemikalier gennem piktogrammer, der viser risikoen for eksplosion, ildebrand, kræft og forgiftning. Dette vil sikre industrien en række fordele, i takt med at lande over hele verden accepterer GHS-systemet, og borgerne vil få større tillid til kemikalier, der mærkes med symboler og anden klar og specifik mærkning.

 
  
MPphoto
 

  Carl Schlyter, for Verts/ALE-Gruppen. - (SV) Hr. formand! Vi taler meget om, at vi tager initiativer på klimaområdet, men hvis vi havde haft et helhedssyn på miljøområdet, ville vi også her have kopieret FN-lovgivningen direkte. Nu udtager vi altså kategori 5, akut toksicitet. Og hvorfor gør vi det? Jo, det gør vi af den bizarre grund, at antallet af stoffer, som skulle klassificeres og mærkes, ellers ville blive øget. Der ligger altså ikke nogen form for miljømæssig eller sundhedsmæssig logik bag. Nej, vi vil ikke kopiere kategori 5, da antallet af stoffer så ville blive øget, selv om formålet med det hele er, at vi skulle have en fælles global standard, som skulle gøre tingene lettere for både handelen og, i dette tilfælde, også for miljøet samt gøre det lettere at informere forbrugerne. Jeg kæmpede for, at vi skulle genindføre kategori 5, akut toksicitet, men det lykkedes desværre ikke.

En anden ting, vi stod bag og rent faktisk fik gennemført sammen med Rådet, var at stoppe forslaget om en reduceret klassificeringsgrænse på 10 kg. Jeg vil gerne takke Rådet for, at det stod fast på sit. Selv Kommissionen ydede en positiv indsats. Hvis forslaget var gået igennem, ville Reach være blevet undermineret. Reach handlede om at undersøge kemikalier, vurdere, om de er farlige, og registrere dem. Men Reach evaluerer og registrerer kun de 30.000 mest anvendte kemikalier, og det dem med højest volumen. De øvrige 70.000 kemikalier, vi anvender, skulle håndteres med denne lovgivning. Derfor er det rigtig godt, at vi beholdt den, og at der ikke blev tale om nogen nedre grænse for, hvornår der skal klassificeres. Hvis forslaget var gået igennem, ville Reach ikke have haft sit supplement i GHS. Jeg er rigtig glad for, at det ikke blev sådan, og derfor støtter jeg dette.

Jeg er også glad for, at det lykkedes os at stoppe en unødig opdeling i kategorier for dyretest, f.eks. øjenirritationstest.

Med de to sejre bag os kan jeg stemme for betænkningen. Jeg vil så virkelig understrege, at nu da det ikke lykkedes os at få de meget farlige PBT-kemikalier og en prioriteringsliste for undersøgelse med her og nu, så fik vi i hvert fald en tekst om, hvordan vi skal håndtere dette på FN-plan, og at det skal inkluderes i FN-systemet. Nu ønsker jeg virkelig at se Kommissionen arbejde hårdt for at opnå det mål, for det er meget vigtigt. Ellers får vi en helt mislykket kemikaliepolitik. Det er meget vigtigt, at disse stoffer nu kommer hurtigt gennem FN-systemet, eftersom det ikke lykkedes os at tage det første skridt her.

Hvad sker der så for forbrugerne? De bliver ikke så velinformerede, som de kunne være blevet, om kemikaliers farlighed, og det er trist. Men de får under alle omstændigheder en anstændig standard og en grundlæggende beskyttelse mod farlige kemikalier. Så i sidste ende blev det et kompromis, som ingen er tilfreds med, og det er måske typisk det, der sker.

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle, for PPE-DE-Gruppen. - (EN) Fru formand! Kemikalier er en naturlig og vigtig del af miljøet. Selv om vi ofte ikke tænker over det, anvender vi kemikalier hver dag. Den moderne verden kunne ikke fungere uden kemikalier. De holder vores fødevarer friske, vores kroppe rene, de hjælper vores planter med at gro og de anvendes som brændstof i vores biler. Hvis vi anvender og håndterer kemikalierne korrekt, giver de os mulighed for at leve et længere og sundere liv.

Dette forslag til forordning, der supplerer Reach og sidestiller EU's system for klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger med FN's globale harmoniserede system, er et fornuftigt og afbalanceret forslag.

Hvis vi ønsker at udnytte fordelene ved kemikalier, uden at dette bliver urimeligt omkostningskrævende, er vi nødt til at acceptere de potentielle risici. Vi er derfor nødt til at finde en balance mellem risici og fordele og kontrollere risiciene ved kemikalier gennem en omhyggelig mærkning, videnskabeligt baseret lovgivning og innovative teknologier. Vi er også nødt til at finde en balance mellem en korrekt gennemførelse af EU's internationale forpligtelser, som vi indgik inden for rammerne af De Forenede Nationers Økonomiske og Sociale Råd efter verdenstopmødet om bæredygtig udvikling, der blev afholdt i Johannesburg i september 2002, og samtidig undgå at pålægge virksomhederne unødvendige byrder i form af en upraktisk og alt for krævende mærkning.

Jeg har i denne forbindelse stillet en række ændringsforslag til forslaget. Det er efter min opfattelse navnlig vigtigt at sikre, at klassificeringen af produkter ikke skaber forvirring hos forbrugere og leverandører af sundhedstjenester. Alt for mange oplysninger er det samme som ingen oplysninger. Dette er baggrunden for mit ændringsforslag om emballering af produkter, der f.eks. har en særlig form, eller som er så små, at det er teknisk umuligt at mærke dem. I disse tilfælde bør mærkningsoplysninger om risici gives på en anden passende måde, f.eks. ved hjælp af et vedhæftet mærkat.

Jeg vil navnlig gerne takke ordføreren, fru Sartori, for hendes støtte til mine ændringsforslag og for hendes fremragende indsats i forbindelse med udarbejdelsen af denne betænkning.

Selv om de eksisterende bestemmelser vedrørende identificering og videregivelse af oplysninger om kemikaliers farlige egenskaber på mange områder er ens, er nogle af forskellene store nok til at resultere i forskellige klassificeringer, mærkninger og sikkerhedsdatablade. Det globale harmoniserede system (GHS) vil forhåbentlig forene disse forskellige klassificeringer på en effektiv måde. Fordelene ved anvendelsen af kemikalier mere end opvejer risiciene, navnlig efter indførelsen af lovgivningen om registrering, vurdering og godkendelse af kemikalier, den såkaldte Reach-forordning.

Vi skal være klar over, at kemikalier kan indebære potentielle risici for menneskers sundhed og miljøet i de enkelte faser, lige fra produktion til håndtering, transport og anvendelse. Det forventes i denne forbindelse, at GHS-aftalen mellem FN og EU vil sikre en bedre beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet, og den vil desuden skabe større klarhed for virksomhederne, navnlig de virksomheder, der er involveret i international handel.

De potentielle, men kontrollérbare risici ved kemikalier understreger behovet for en lovgivning baseret på en globalt harmoniseret tilgang til emballering og mærkning af kemikalier, og det glæder mig i denne forbindelse, at Rådet og Parlamentet blev enige om en tekst den 27. juni, og jeg ønsker på ny vores ordfører tillykke med hendes arbejde med dette komplekse, men meget vigtige spørgsmål.

 
  
MPphoto
 

  Jens Holm, for GUE/NGL-Gruppen. - (SV) Hr. formand! Det er især dem, der arbejder med fremstilling af kemikalier, der rammes særligt hårdt. Ifølge en finsk undersøgelse udsættes ca. 32 millioner EU-borgere hver dag for kræftfremkaldende kemikalier på arbejdspladsen.

Det er vores pligt at forbyde de farligste kemikalier og i almindelighed føre kontrol med alle kemikalier. Det var det, der var formålet med kemikalieloven Reach, som vi vedtog sidste år. Man kan diskutere resultatet af Reach. Jeg synes selv, at slutresultatet blev udvandet og pillet fra hinanden af industrilobbyen, men nu findes den i hvert fald - verdens mest omfattende kemikalielov.

GHS, det globale harmoniserede system for klassificering og mærkning af kemikalier, er en fortsættelse af og et supplement til Reach. GHS tager sigte på at informere arbejdere og forbrugere om kemikalierne. Formålet er, at de tusindvis af stoffer og blandinger, der findes rundt omkring os, skal klassificeres og mærkes. GHS er faktisk en FN-konvention, som vi nu skal gennemføre på EU-plan. Når GHS er blevet gennemført - det bliver desværre ikke før 2010 for stoffer og så sent som 2015 for blandinger - skal alle kemikalier være lette at identificere. Det handler om bedre information til de millioner af arbejdere, som hver dag kommer i kontakt med kemikalier, og til forbrugere, som skal vide, hvad de køber. Mærkningen kommer også til at føre til en bedre folkesundhed generelt og for miljøet.

Industrien kan glæde sig til en mere overensstemmende lovgivning, som kommer til at lette den internationale handel. Det er et stort skridt fremad, og det er grunden til, at vi i GUE/NGL-Gruppen støtter dette kompromis.

Men det er beklageligt, at vi ikke nåede helt frem. Kemikalier, som er giftige, persistente og bioakkumulative, de såkaldte PBT'er, vil ikke blive mærket. I stedet betyder dette kompromis, at spørgsmålet om PBT'er bliver håndteret på FN-plan. Det er en alvorlig mangel i aftalen. Hvorfor ikke bestemme, at PBT-kemikalierne skal have samme status som alle de andre og også mærkes? Nu må man håbe, at andre lande udøver pres med hensyn til spørgsmålet om PBT-kemikalierne. Jeg tror også, det bliver tilfældet på sigt.

På trods heraf er dette et godt kompromis, som kommer til at betyde, at millioner af europæere - arbejdere og forbrugere - får mere information om de titusindvis af kemikalier, vi er omgivet af. For alle, som rammes af kræft, allergi eller hudsygdomme som følge af kemikalier, er dette en stor og vigtig beslutning!

 
  
MPphoto
 

  Graham Booth, for IND/DEM-Gruppen. - (EN) Fru formand! Nu hvor Reach-forordningens forfærdelige indvirkning på produktionsindustrien, navnlig de mindre virksomheder, begynder at kunne mærkes, og antallet af dyreforsøg stiger kraftigt, kommer der en række yderligere instrukser i form af A6-0140/2008 fra fanatikerne i verdensregeringen UNESCO om, hvordan resultaterne af dens tidligere idé skal klassificeres, mærkes og emballeres.

Den erhvervsmæssige og politiske elite, som EU bygger på, og som har et fælles stærkt ønske om antidemokratisk global dominans, skynder sig at efterleve disse instrukser, præcis som de gjorde i forbindelse med gennemførelsen af Reach. De forsikrede igen og igen om deres gode hensigter, der muligvis kan beskytte eller narre deres såkaldte aktører her og nu, men som ikke vil tilfredsstille de mange arbejdsløse, som allerede er begyndt at blive resultatet af disse foranstaltninger.

Magthaverne anerkender den offentlige mening i meget begrænset omfang i ændringsforslag 10, 12, 39 og 42 om prioritering af reduktionen af dyreforsøg under visse omstændigheder frem for overholdelse af lovgivningen til punkt og prikke. Jeg har ladet mig fortælle, at dette skyldes pres fra de indflydelsesrige miljøgrupper, hvis støtte EU er stærkt afhængig af, og det er vel at strække sig for langt for at imødekomme dem at prioritere ikkemenneskelige primaters velfærd højere end menneskers velfærd, hvilket sker i ændringsforslag 40. Det er imidlertid en sjældenhed at finde noget, der fortjener en positiv modtagelse i den undertrykkende og tvangsagtige EU-lovgivningsproces, der er værd at bemærke.

Hvad det øvrige angår, er der ingen grund til, at fornuftige sikkerhedsstandarder ikke kan vedtages på frivillig basis af demokratiske nationalstater med uafhængige domstole og fri offentlig adgang til domstolene. Overstatslige bestemmelser forekommer muligvis at være en nem løsning, men den tildelte centraliserede magt, der ikke drages til ansvar, forskrift på grundlag af forskrift uden mandat, er ikke blot deres svaghed, men den primære forfærdelige konsekvens af sådanne bestemmelser.

Påstanden i betragtning 7 om, at denne lovgivning vil sikre en konkurrencemæssig fordel for industrien, og som tilføjet i ændringsforslag 1, især for små og mellemstore virksomheder, er ganske enkelt latterlig. Som altid vil EU's magtfulde store virksomheder drage fordel af deres mindre konkurrenters undergang. De vil blive endnu større fisk i en mindre dam eller vende sig mod tredjelande, og handelsvirksomheder i tredjelande vil overhovedet ikke underkaste sig EU og EU's latterlige restriktioner, men vil handle med hinanden med langt større fortjeneste end med os. Opsvinget er forbi. Recessionen er indtruffet, og vores økonomier synker som stene som følge af EU-regulering, herunder A6-0140/2008.

Ethvert parlamentsmedlem, der er med på denne fede fidus, kan fortælle sine vælgere, hvad det passer ham, på deres eget sprog uden at være bange for, at de vil overhøre, hvad hans kolleger i andre stater fortæller sine vælgere. Der er ikke et samlet EU-vælgerkorps, og det vil der ikke være, før alle om måske 100 eller 200 år taler det samme sprog, og indtil da vil EU-demokratiet være en vittighed, og endda en sort og farlig vittighed. Parlamentsmedlemmernes privilegier er imidlertid enorme. Hvorfor skulle De bekymre Dem om dette eller om de vanvittige love, som virker imod hensigten, og som De til stadighed gummistempler? Og hvorfor skulle De tage notits af, at jeg går på pension ved månedens udgang? Da jeg læste ændringsforslag 28, gik det op for mig, hvorfor jeg har fået nok af alt dette idioti. Der står: "Præparat: blandinger eller opløsninger, der er sammensat af to eller flere stoffer. Udtrykkene "blandinger" og "præparater" er ensbetydende. Hvordan i alverden skulle vi overleve uden denne overdrevne barnepigestat, der forklarer os den slags, og hvordan i alverden er det lykkedes mig at nå den modne alder af 68 år, selv om jeg brugte mine barndomsår på at gnave blyholdig maling af trærammen på min tremmeseng? Jeg går ud fra, at det gav mine antistoffer noget at bestille, dengang vi rent faktisk havde antistoffer.

Enhver byrdefuld regulering bringer EU tættere på et sammenbrud. Det glæder mig, men jeg fordømmer den skade, som De påfører 27 tidligere demokratier for hvert katastrofale år, der går.

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI). - (EN) Fru formand! Det er efter min opfattelse helt åbenlyst, at beskrivelsen af farer på emballagen ikke bør variere fra land til land, idet kemikalier fremstilles og handles globalt. Dette ville være til skade for forbrugerne og til ulempe for de virksomheder, der beskriver farerne nøjagtigt.

Jeg har imidlertid bemærket, at for indeværende er det "globalt harmoniserede" system ikke særlig globalt. Det er mere sporadisk end globalt. Gad vide, om andre lande vil følge EU's eksempel og indføre dette FN-system, og hvad kan følgerne blive for virksomheder i Europa, hvis dette ikke sker?

Vi skal finde en balance i forbindelse med gennemførelsen af disse foranstaltninger. For det første er det af afgørende betydning, at der ikke sker en overklassificering af produkter, hvilket kunne forvirre forbrugere og leverandører af sundhedstjenester.

For det andet er vi nødt til at opfylde disse internationale forpligtelser uden at pålægge vores virksomheder unødvendige byrder. En række virksomheder har givet udtryk for bekymring over gennemførelsesomkostningerne. Der vil være store udgifter til it, uddannelse og nyemballering, som vi ikke må undervurdere, navnlig for små virksomheder. Jeg er enig i, at SMV'er kunne blive ofre, navnlig hvis de handler med tredjelande, hvor disse omkostninger meget vil kan være højere, end de kan bære.

 
  
MPphoto
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE). - (FI) Fru formand! Vi har ikke glemt forhandlingen om den nye europæiske kemikalieforordning Reach. Det har været en af de vanskeligste lovgivningspakker i denne periode. Den forordning om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger, som vi behandler nu, er til dels baseret på og supplerer den Reach-forordning, som netop er trådt i kraft. Derfor gav den anledning til en række spørgsmål på forhånd.

Kommissionens ønske om en aftale ved førstebehandlingen forekom i starten at være for ambitiøst, da Parlamentet tidligere havde givet udtryk for sin interesse i kemikalielovgivning. Jeg kan derfor kun beundre min kollega fru Sartoris troværdige indsats og ledelse af udarbejdelsen af denne tekniske betænkning, og at det er lykkedes hende at undgå fristelsen til at revidere forordningen for meget og f.eks. indføje nye punkter og klassificeringer af stoffer i bilagene, hvilket ville have forsinket og endog forhindret forordningens ikrafttræden.

Den betænkning, som vi behandlede i udvalgene, vil sandsynligvis kunne opfylde forordningens målsætninger, navnlig om harmonisering og forenkling af lovgivningen. GHS og Reach supplerer hinanden og vil ikke blot lette arbejdet for producenterne og distributørerne af kemikalier. En klar og sikker mærkning vil genskabe forbrugertilliden til kemikalier.

Da vi påbegyndte arbejdet i udvalget, var medlemmerne bekymret over, om GHS-forordningen ville betyde, at en lang række vaske- og rengøringsmidler f.eks. også ville blive klassificeret som ætsende. Hvis dette var tilfældet, ville f.eks. midler til rensning af rør og flydende opvaskermidler få samme klassificering og emballagemærkning, således at forbrugerne ikke ville være i stand til at skelne mellem farlige produkter og mildere vaske- og rengøringsmidler. Nu afspejler klassificeringerne af stoffer imidlertid deres reelle potentielle farer i forventeligt omfang.

Formålet med dette system, der er baseret på en FN-aftale, er, at der skal anvendes de samme kriterier for klassificering og mærkning af kemikalier og for bestemmelser om transport, salg og anvendelse af kemikalier over hele verden. Aftalen vil være fuldt operationelt inden udgangen af 2008, og vi har således endnu et par måneder at løbe på.

 
  
MPphoto
 

  Gyula Hegyi (PSE). - (EN) Fru formand! Den globale harmonisering af klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger skal hilses velkommen, og EU bør spille en ledende rolle med hensyn til at beskytte vores borgere mod farlige kemikalier. Det er FN, der står bag hele initiativet, og det er således et globalt projekt. Det globalt harmoniserede system er et lovende tegn på globalt samarbejde på miljøområdet. Derfor støtter jeg vedtagelsen af kompromisteksten i forbindelse med Sartori-betænkningen.

Jeg har stillet over 20 ændringsforslag for at sikre en korrekt mærkning og sikker anvendelse af kemikalier. 17 af disse ændringsforslag blev støttet af Miljøudvalget. Miljøudvalget vedtog imidlertid også en række ændringsforslag stillet af ordføreren, der vil forringe forbrugernes rettigheder med hensyn til information om farerne ved kemikalier i produkter.

Jeg stemte imod disse forslag sammen med Den Socialdemokratiske gruppe, fordi forbrugernes interesser er af afgørende betydning for os. Det glæder mig, at det nye kompromis ikke omfatter disse ændringsforslag, der går imod forbrugernes interesser, og jeg foreslår derfor medlemmerne at stemme for. Jeg er ikke helt tilfreds med kompromisteksten, men vi kan ikke forsinke indførelsen af GHS i vores lovgivning.

Lad os acceptere, at virksomheder som et grundlæggende princip ikke bør henvise til hensynet til beskyttelse af fortrolige forretningsoplysninger, når de markedsfører farlige kemikalier. Forbrugerne skal have ret til alle nødvendige oplysninger om farer.

Djævelen ligger naturligvis i detaljen, og vi må således se, hvordan GHS kommer til at fungere i praksis, hvordan industrien vil angive faresymbolerne på produkterne, og om forbrugerne forstår symbolerne og advarslerne. Oplysningerne bør være klare og let forståelige. I det hele taget håber jeg, at GHS vil blive et godt redskab til at præsentere resultatet af Reach for borgerne, således at forbrugerne får større tillid til kemikalier, hvilket også vil være til industriens fordel.

Min assistent, Gergely Simon, der har arbejdet meget med dette spørgsmål og med andre spørgsmål, forlader Parlamentet i den nærmeste fremtid. Jeg vil gerne takke ham for hans bidrag til vores fælles målsætning, nemlig et Europa med større kemikaliesikkerhed.

 
  
MPphoto
 

  Hiltrud Breyer (Verts/ALE). - (DE) Fru formand! Vi ved alle, at kemikalier produceres og markedsføres over hele verden, men risiciene er også globale. Derfor har vi brug for retningslinjer i form af klare globale klassifikationer og mærkninger. Jeg havde gerne set, at EU fungerede som lokomotiv for en meget klar mærkning og en stærk forbrugerbeskyttelse. Men jeg har hørt rigtig mange talere her, der ønsker, at EU ikke skal være et lokomotiv, men derimod skal tage plads i bremsehuset.

Jeg kan leve med denne politiske enighed, men lykkelig for den er jeg ikke. Vi har ganske vist opnået, at der er taget et vigtigt skridt i retning af større sikkerhed for mennesker og miljø. Det glæder mig også, at det til trods for, at betænkningen fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed er alt for venligsindet over for industrien, når det gælder tærskelværdierne for mærkningen - datamængderne ved klassifikationen skulle jo anføres på etiketten - er lykkedes at begrænse skaderne under forhandlingerne med Rådet og Kommissionen. Det glæder mig, at der ikke længere findes nogen mængdemæssig tærskelværdi for mærkningspligten og ingen accepterede smuthuller for industrien, og at det fastlagte klassificeringssystem fokuserer på alternativer til dyreforsøg.

Men jeg havde også gerne set, at mærkningen af vanskeligt nedbrydelige, bioakkumulerende og toksiske stoffer var blevet forbedret, og at vi havde indført en ny kategori for akut toksicitet, for det er et virkelig aktuelt punkt, hvor vi skulle have vist vilje til at handle. Vi har derfor efter min mening i dag sendt et vigtigt signal om større sikkerhed for mennesker og miljø. Men vi må ikke hvile på laurbærrene. Vi må derfor også fremover beskæftige os med emnet, og da skal der udbedres en hel del ting.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Claude Martinez (NI). - (FR) Fru formand! Der findes allerede globale regnskabsregler, globale fødevarestandarder i Codex Alimentarius, globale skattestandarder og FN-baserede konventioner om dobbelt beskatning. Nu skal vi have globale standarder for mærkning, klassificering, emballering og mængden af kemiske stoffer.

Den globale lovgivning fra FN's Økonomiske og Sociale Udvalg fra 2002, det generelle harmoniserede system, gennemføres i fællesskabsretten.

Global harmonisering er bestemt nyttig for alle - forbrugere, brugere, SMV'er - men ud over disse 2.000 sider og procedurer, bilag og lister viser forordningen, at den europæiske standardisering ikke er tilstrækkelig til at håndtere globale problemer. Globale problemer kræver globale løsninger, hvilket betyder, at den britiske premierminister, Gordon Brown, har ret i, at det europæiske niveau, sammenlignet FN-niveau og globalt niveau, bliver mere og mere forældet og, i sidste instans, ubrugeligt.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). - (CS) Fru formand, mine damer og herrer! Det er ikke længere acceptabelt, at der gælder forskellige nationale bestemmelser om handel, navnlig med farlige stoffer, i det indre marked. Harmonisering af klassificeringen og mærkningen af farlige stoffer er en god nyhed for forbrugerne, da den foreslåede harmonisering øger beskyttelsen af deres sundhed og miljøet. Det er også en god nyhed for den europæiske industris konkurrenceevne, at denne komplekse forordning om transport, salg og anvendelse af farlige stoffer ikke kun kommer til at gælde i EU, men også i andre lande verden over takket være FN's henstillinger.

Forordningen hænger sammen med Reach, men der indføres desuden fareklasser og -kategorier. Etiketterne kommer til at omfatte håndteringsinstrukser og obligatoriske grafiske symboler og piktogrammer, der er forståelige for mennesker i hele verden. Nye krav til emballage og lukninger vil sikre, at beholdere ikke åbnes af børn, og der vil desuden være mærkning for blinde. Kritikerne advarer mod de store omkostninger forbundet med ny emballering, udarbejdelsen af "sikkerhedsdatablade" og indførelsen af nye emballeringsteknologier. Jeg er imidlertid overbevist om, at disse udgifter på kort sigt vil være lavere end de langsigtede besparelser som følge af ophævelsen af den nuværende forskelligartede mærkning af produkter alt afhængig af bestemmelsessted. Der er også blevet taget tilstrækkeligt hensyn til industrien i forbindelse med fastsættelsen af gennemførelsesperioden, der strækker sig over perioden 2010-2015.

Det glæder mig meget, at det er lykkedes Amalia Sartori at nå frem til et fremragende kompromis med Parlamentet og Rådet. Efter mange måneders diskussion om bestemmelserne i Kommissionens forslag lykkedes det hende at sikre store forbedringer og en balance, og jeg opfordrer derfor kraftigt medlemmerne til at vedtage forslaget i morgen ved førstebehandlingen. Det er et eksempel på det fremragende arbejde, der udføres af Parlamentets ordførere i samarbejde med Rådets og Kommissionens hold.

 
  
MPphoto
 

  Genowefa Grabowska (PSE). - (PL) Fru formand! Vi drøfter i dag en meget vigtig forordning udarbejdet på grundlag af en debat og en efterfølgende FN-afgørelse. Alle medlemsstater, og ikke blot FN, spillede en meget aktiv og vigtig rolle i denne debat, der mundene ud i Det Økonomiske og Sociale Råds vedtagelse af et globalt harmoniseret system for klassificering og mærkning, navnlig EU, men også Kommissionen. Det system, der blev udformet her, er således også vores system. Det er således positivt, at vi nu tilpasser vores bestemmelser om anvendelse af kemikalier til dette system, samtidig med at vi sikrer og ønsker at sikre, at vores borgere - EU-borgerne - beskyttes, og at vores miljø også beskyttes mod følgerne af anvendelsen af farlige stoffer, idet formålet med denne harmonisering, klassificering og mærkning af farlige stoffer er at forbedre sundhedsbeskyttelsesniveauet samt miljøets tilstand.

Kemi har samme indvirkning på mennesker verden over. Når man køber et produkt, er det ikke nødvendigt at vide, hvad det består af. Man bør imidlertid vide, at man køber et sikkert produkt. Man bør kunne stole på producenten og på det indkøbte produkt. Vi skal i denne forbindelse sætte ind med mærkning, der stadig varierer meget. Et produkt, der mærkes som farligt i en stat, er giftigt i en anden stat og skadeligt i en tredje stat. Økonomien og handelen med kemiske stoffer kan overhovedet ikke fungere på denne måde. Derfor glæder jeg mig over vores betænkning og drøftelse i dag. Vi drøfter efter min opfattelse et meget vigtigt spørgsmål.

Jeg vil gerne henlede opmærksomheden på et sidste aspekt, nemlig konsekvenserne af behovet for at informere om mærkning. Jeg tænker på de oplysninger, som alle de aktører, der beskæftiger sig med affaldshåndtering, har brug for. Kemiske affaldsprodukter der har og fortsat vil have enorm betydning for vores miljø, skal også omfattes af affaldshåndtering, der afslutter hele cyklussen for håndtering af kemiske produkter og stoffer og senere hen for bortskaffelse af et farligt produkt. Lad os give de europæiske borgere et godt produkt, og lad os give dem en følelse af kemisk sikkerhed.

 
  
MPphoto
 

  Luca Romagnoli (NI). - (IT) Fru formand, mine damer og herrer! Det glimrende stykke arbejde, som fru Sartori har udført, lader til at være et optimalt lovgivningsresultat, når det gælder om at ajourføre visse aspekter af behandlingen af kemiske stoffer og således sikre en bedre regulering af dem. Det er prisværdigt, at betænkningen ikke alene er i tråd med FN's harmoniseringsprogram, men også er konsekvent og tager højde for både producenternes og forbrugernes krav samt miljøkravene, for så vidt som dette er objektivt muligt.

Som sædvanlig er nogle af parlamentsmedlemmerne ikke helt tilfredse, og jeg har indtrykket af, at det skyldes en ideologisk radikalisering over for den teknologiske og videnskabelige udvikling, hvor man alt for ofte forsøger at pådutte os noget under påskud af at ville beskytte miljøet. Sjovt nok gør man af helt andre årsager det samme i lande uden for EU, først og fremmest Kina, som lader økonomien gå forud for alting og tillader fremstilling, transport og oplagring af kemikalier på betingelser, der er i alvorlig strid med alt det, vi med rette ønsker at beskytte her.

Sartori-betænkningen er et vigtigt skridt i den rigtige retning, eftersom den harmoniserer stoffernes klassificering og mærknings- og emballeringsbestemmelserne for farlige stoffer og blandinger. Dette er så afgjort med til at forbedre sikkerheden og forebygge risiciene for forbrugernes og arbejdstagernes sundhed og sikkerhed og for miljøet.

Som det er nu, kan det samme stof blive klassificeret på meget forskellige måder i de enkelte lande, eftersom de anvender forskellige klassificeringssystemer, og disse forskelle kan være så store, at de udgør en risiko. F.eks. bliver stoffer, der i Europa klassificeres som farlige, i Kina markedsført uden særlige advarsler på etiketten.

Ikke alene skaber denne situation en uretfærdig konkurrencefordel, den udgør også en alvorlig fare for alle forbrugerne, og selv om De ofte kritiserer dette, er det desværre i endnu højere grad tilfældet på et globalt marked.

 
  
MPphoto
 

  Åsa Westlund (PSE). - (SV) Fru formand! Jeg må erkende, at min viden om kemikalier var relativt begrænset, da jeg begyndte at arbejde med miljøspørgsmål. Jo mere jeg har lært, jo mere skeptisk forholder jeg mig dog til, at vi anvender en så stor mængde kemikalier i samfundet i dag. For ikke så længe siden læste jeg f.eks., at forbruget af kemikalier, som anvendes til rengøring i almindelige husholdninger, er steget dramatisk i mit hjemland, Sverige. Der er ingen, der ved, hvordan det rent faktisk påvirker vores sundhed. Men vi ved, at flere børn allerede i dag, alene i Sverige, tvinges til at tage på skadestuen hvert år, fordi de har indtaget husholdningskemikalier, som er akut toksiske, på trods af at kemikalierne i dag netop er forsynet med en advarselsmærkning med information om, at de er akut toksiske.

Denne advarsel vil nu som følge af vores beslutning senere i dag desværre forsvinde fra mange produkter. Jeg forsøgte sammen med nogle parlamentsmedlemmer at ændre på dette og få gennemført, at denne mærkning af almindelige husholdningsprodukter skulle bibeholdes. Sådan bliver det ikke. Det beklager jeg dybt, da det betyder, at vigtige forbrugerinformationer går tabt.

Alligevel bifalder jeg, at EU nu får en harmoniseret klassificerings-, mærknings- og emballeringslovgivning som supplement til Reach, og at den er blevet udarbejdet på grundlag af den frivillige internationale ordning, som allerede findes. Det gør tingene lettere for både forbrugerne og virksomhederne. Når vi har truffet denne beslutning her i dag, er det afgørende, at alle nationale ansvarlige myndigheder påtager sig deres ansvar og på en god måde får informeret om den nye mærkningsordning, ikke alene over for virksomhederne, men også bredt over for forskellige forbrugergrupper.

Jeg vil derfor opfordre Kommissionen og Günter Verheugen til at følge op på, hvordan og med hvilke resultater dette rent faktisk sker, så vi ved, om de europæiske forbrugere forstår, hvad mærkningen betyder fra nu af.

 
  
MPphoto
 

  Rovana Plumb (PSE). - (RO) Fru formand! Med dette forslag til forordning samt de andre to forslag, forordningen om vaske- og rengøringsmidler og beslutningen om at ændre følgelovgivningen, harmoniseres den europæiske og globale lovgivning om klassificering, emballering og mærkning af kemikalier. Gennemførelsen af denne lovgivning vil få gunstige indvirkninger for menneskers sundhed, miljøbeskyttelsen og den kemiske industri, og det er meget vigtigt at sikre, at handelen udvikles under sikre forhold, og at forbrugerne informeres.

Gennemførelsen af GHS skal samordnes med håndhævelsen af Reach-direktivet for producenter, dvs. de omkring 27.000 producenter i EU, hvoraf 95 % er SMV'er, og med udviklingen af handelen med lande uden for EU, der tegner sig for 25 % af EU's handel. Jeg opfordrer Kommissionen til ikke at opgive forslaget om håndhævelse af den nye forordning i hele produktets livscyklus, herunder når produktet er blevet til affald.

Jeg vil gerne lykønske ordføreren med hendes arbejde.

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog (PSE). - (HU) Fru formand! Jeg vil gerne indledningsvis takke kommissionen og ordførerne, fordi det er lykkedes dem at skabe en konstruktiv debat om FN-forslaget og den Reach-plan, som vi vedtog tidligere, og dette har ført til fremskridt. Set ud fra Udvalget om det Indre Markeds, forbrugernes og virksomhedernes synspunkt er den største fordel standardiseret mærkning. Vi må ikke glemme, at kemiske stoffer ikke bliver mere sikre på grund af mærkningen! Hvis forbrugerne anvender disse stoffer på en mere sikker måde og foretager et bedre valg, vil sikkerheden blive øget, og vi må derfor fastslå, at dette lovforslag er et fremskridt i denne forbindelse, og at det bør hilses velkommen. Endelig vil jeg gerne henlede opmærksomheden på, at EU har bakket op om FN, og vi skal nu i samarbejde med FN gøre vores yderste for at sikre, at resten af verden også indfører en sådan lovgivning. Jeg foreslår dette, således at andre lande i verden, inden for rammerne af det transatlantiske økonomiske råd og i andre internationale fora vil følge vores eksempel og indføre en sådan lovgivning om kemikalieindustrien.

 
  
MPphoto
 

  Alessandro Foglietta (UEN). - (IT) Fru formand, mine damer og herrer! Jeg vil gerne lykønske ordføreren, fru Sartori, skyggeordførerne, Rådet og Kommissionen med indgåelsen af aftalen om GHS-pakken under førstebehandlingen.

Det er lykkedes os at nå den målsætning, vi havde sat os, nemlig hurtigt at få det nye system op at køre i overensstemmelse med Reach-forordningen, idet vi samtidig sikrer et højt miljø- og sundhedsbeskyttelsesniveau og opfylder de handelsmæssige krav fra virksomhederne, der nu får nemmere ved at komme ind på de udenlandske markeder.

Når først GHS er trådt i kraft, kan virksomhederne arbejde efter et fælles klassificeringssystem for stoffer, der er harmoniseret på internationalt plan, og som bl.a. giver nemmere adgang til lovgivningen om stoffer via Det Europæiske Kemikalieagentur. Med denne forordning, der anvender de internationale kriterier for klassificering og mærkning af farlige stoffer og blandinger i EU, bliver virksomhederne klar til at bevæge sig ind på det globale marked. Den medfører også klare fordele for forbrugerne, som lettere vil kunne genkende de farlige stoffer såsom giftige, irriterende og ætsende stoffer.

GHS-mærkningssystemet, som er let at forstå med sine ensartede piktogrammer, vil gøre det nemmere at identificere risikoen ved de stoffer, der er indeholdt i hverdagsprodukter såsom vaskemidler og sæbe. Desuden vil GHS, som kræver særlige sikkerhedslukninger for at forsegle emballagen for mange stoffer, være med til at beskytte børnene mod farlige ulykker i hjemmet som følge af indtagelse af giftige eller ætsende stoffer ved et uheld.

GHS vil selvfølgelig kræve en vis indsats fra virksomhedernes side, ikke mindst de små og mellemstore virksomheder, som skal blive fortrolige med det nye system. Systemet indfører nemlig syv nye risikokategorier og en ny klassificering af transportsystemet. Derfor glæder det mig meget, at vi fik en aftale i stand med Rådet, hvor man også tager højde for behovet for støtte, information og indkøring, ikke mindst for de små og mellemstore virksomheder.

I aftalen tages der også højde for det ønske, som alle parlamentsgrupper gav udtryk for om at begrænse dyreforsøg og enhver gentagelse af dem mest muligt. Af alle disse årsager vil min gruppe stemme for den foreslåede pakke.

 
  
MPphoto
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE). - (SV) Fru formand! Jeg vil bare svare på det, Graham Booth sagde om, at miljøbevægelsen vil beskytte mennesker, men ikke dyr. Jeg tror, han har misforstået det. Det handler om klassificering. I de tekster, som Graham Booth refererer til, står der, at man ikke må foretage blandinger med en kemisk blanding udelukkende for at havne under en vis grænse med henblik på klassificering, at man ikke må udføre en masse dyretest for at undgå mærkning. Det ville nemlig betyde, at vi får kemikalieblandinger, som indeholder farlige stoffer, men af forskellige slags, og som derfor ikke når helt op til mærkningsgrænsen. Formålet skulle i disse tilfælde altså være at udføre dyretest alene for at undgå mærkning. Det er derfor, vi har brug for disse tekster.

På dette område går dyresundhed og menneskesundhed hånd i hånd. Dyreforsøg undgås, men mennesker får ordentlig information om kemikalierne, så de kan vedtage konkrete foranstaltninger for at beskytte sig mod dem. Graham Booth har virkelig misforstået det!

 
  
  

FORSÆDE: Martine Roure
Næstformand

 
  
MPphoto
 

  Günter Verheugen, næstformand i Kommissionen. - (DE) Fru formand, mine damer og herrer! Denne meget intensive og helt igennem livlige forhandling har vist, at vi har at gøre med et vigtigt og vidtrækkende emne. Jeg er sikker på, at vi i dag nok kan konstatere, at det mangeårige intensive lovgivningsarbejde vedrørende den kemiske industri og produktionen og anvendelsen af kemikalier i Europa har nået en afslutning med dette skridt.

Jeg vil også med al tydelighed sige følgende om det smukke billede, som fru Breyer har anvendt: Vi sidder i lokomotivet, og hvem er det, der sidder i bremsehuset? Én ting skal man ikke være i tvivl om: Hvad angår kemikalielovgivning, er EU hele verdens lokomotiv. Intetsteds findes der bestemmelser som dem, vi har indført, og intetsteds stilles der krav til den kemiske industri, som vi gør. Kommissionen er afgjort af den formening, at vi i forbindelse med den horisontale lovgivning for denne sektor nu har brug for et par år til at realisere alt det, vi allerede har besluttet, og at vi ikke straks igen bør lægge store planer. Reach-lovgivningen fastsætter jo af gode grunde kontrolperioder, og vi bør også virkelig overholde de kontrolperioder nøje, som lovgivningen foreskriver. Dvs. at Kommissionen altid vil fremlægge betænkningerne og stille forslagene rettidigt. Men hvad angår store horisontale initiativer, så siger jeg endnu en gang, at Kommissionen ikke har til hensigt at stille yderligere forslag inden for en overskuelig fremtid.

Også med hensyn til dette systems globale effektivitet kan jeg berolige Dem. Alle de informationer, jeg har til rådighed, viser, at alle, der er berørt på verdensplan, arbejder intensivt på at gennemføre det system, som FN har vedtaget. Vi ligger entydigt i spidsen, hvad angår den faktiske gennemførelse. Jeg tror, at en hel række vigtige lande i verden netop venter på, hvad der er sket her i dag, fordi de i forbindelse med deres egen lovgivning, ved deres egen gennemførelse, gerne vil holde sig det for øje, som vi gør i EU. Jeg regner med, at vi nu i en hel række lande meget hurtigt vil opleve, at processerne afsluttes.

Hr. Schwab har opkastet et meget interessant spørgsmål om, hvorvidt vi bør have overgangsperioder for de konserveringsgrænseværdier i bilag 6, der er blevet strøget i forbindelse med kompromiset mellem lovgiverne. Jeg kan kun sige, at Kommissionen ikke har noget problem med overgangsperioder. Personligt anser jeg dem endog for absolut nødvendige og rimelige. Det, der ikke står i loven, er imidlertid ikke tilfældigt. Det er en del af det samlede kompromis, og ved afvejningen af alle forhold mener jeg ikke, at det havde været rigtigt af Kommissionen at lade kompromiset at falde på gulvet på grund af dette spørgsmål om overgangsperioder. Men vi vil være opmærksomme på, at lovgiverens hensigt realiseres på passende måde.

Jeg har de samme betænkeligheder som dem, der er bekymret over dyreforsøg. Jeg håber meget, at denne lovgivning ikke medfører en stigning i antallet af dyreforsøg. Det er vigtigt, at dyreforsøg med primater under alle omstændigheder er forbudt i forbindelse med denne lovgivning. Jeg vil endnu en gang helt tydeligt sige, at denne Kommissions politik med al energi sigter mod, at dyreforsøg skal mindskes mest muligt. For mig betyder det i første omgang, at vi skal øge vores bestræbelser yderligere for at finde frem til anerkendte, alternative metoder, der kan erstatte dyreforsøg. Alle, der nærer bekymringer i så henseende, vil finde mig på deres side.

Lad mig afslutningsvis sige, at jeg tror, at vi her har et stykke lovgivning foran os, som udgør en win-win-situation for alle berørte parter. Jeg er meget taknemmelig over for alle, der har bidraget til dette arbejde.

 
  
MPphoto
 

  Amalia Sartori, ordfører. - (IT) Fru formand, mine damer og herrer! Jeg er yderst tilfreds med den forhandling, vi har haft. Jeg vil gerne takke alle de parlamentsmedlemmer, der talte, og jeg vil også gerne takke dem for deres opbakning til det arbejde, jeg har udført, og som kun var muligt med deres hjælp og med hjælp fra skyggeordførerne og ordførerne for udtalelserne fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Det lader til, at det overvejende flertal af talerne er tilfredse med de resultater, vi har opnået.

Jeg deler den holdning, at GHS også er en løbende proces, og at det desuden er en arbejdsmetode, som vi har fastlagt. Det er netop tilfældet i disse situationer, og vi er bevidste om, at verden hele tiden ændrer sig. Derfor har vi både i denne forordning, i Reach-forordningen og i andre forordninger sørget for navnlig at opstille nogle meget præcise og klare rammebestemmelser og at gøre plads til fremtidige ændringer på baggrund af nogle kriterier, der er fastsat på forhånd. Det var også det, som kommissæren gav udtryk for i sin tale lige før, når det gælder muligheden for at tilslutte sig en del af den forhandling, der har fundet sted.

Vi er bevidste om, at vi i dag vedtager en forordning, der er bred enighed om, og som vil være en fordel for forbrugerne og arbejdstagerne inden for denne sektor, nemlig det altovervejende flertal af befolkningen. Vi ved, at der er tale om regler, der skal bruges som referenceramme og som et fast og urørligt udgangspunkt. Verden er dog hele tiden i forandring, og det vil Kommissionen tage sig af under henvisning til disse regler.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. - Forhandlingen under ét er afsluttet.

Afstemningen finder sted i dag.

Skriftlige erklæringer (artikel 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (PSE), skriftlig. - (RO) Forslaget til en afgørelse om indførelse af det globalt harmoniserede system for klassificering, emballering og mærkning af kemikalier (GHS) er af afgørende betydning for beskyttelsen af miljøet, for forbrugerne, der vil få mere magt til at vælge, samt for virksomheder, der ønsker at komme ind på det internationale marked.

Den harmoniserede anvendelse af etiketter og den ensartede beskrivelse af farerne ved kemikalier øger forbrugertilliden til sådanne produkter og letter endvidere international handel, idet virksomhederne vil få mulighed for at påtvinge de samme etiketter i alle de regioner, de eksporterer til. Det harmoniserede system for klassificering af stoffer er desuden af afgørende betydning for mulighederne for at sikre den frie bevægelighed for varer på det indre marked.

Vi skal imidlertid sikre, at denne forordning ikke øger antallet af forsøg med hvirveldyr med det formål at harmonisere klassificeringskriterierne, men at de kun udføres, hvis der ikke er nogen alternative løsninger, der sikrer den samme kvalitet.

Det globalt harmoniserede system for klassificering bør gøre det muligt at anvende metoder, der ikke omfatter dyreforsøg, selv om valideringen af disse metoder indebærer en lang og bekostelig bureaukratisk proces. Idet dyreforsøg aldrig er blevet officielt valideret, forekommer godkendelsen af alternative test at være en byrde, men forskningen på dette område bør fremmes.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Seeber (PPE-DE), skriftlig. - (DE) I vores moderne verden kommer forbrugerne stadig oftere i berøring med forskellige og nogle gange også farlige stoffer.

Ved anvendelse af visse produkter også i dagligdagen er det nødvendigt med informationer om de stoffer, der er indeholdt, af hensyn til en sikker og ikkesundhedsskadelig anvendelse. Det globalt harmoniserede system til klassificering og mærkning af kemikalier, der i 2002 blev udviklet på FN-niveau med livlig deltagelse fra EU, skal i år implementeres af alle medlemsstater. En vigtig fordel ved dette system er anvendelsen af almengyldige piktogrammer. Forbrugere og virksomheder kan dermed straks se, om et produkt indeholder særlige stoffer, som også kan være farlige. Derudover indføres der med dette system ensartede definitioner, f.eks. LD50 (lethal dose 50), der giver klare informationer om stoffets farlighed. Fællesskabet og vi i Europa-Parlamentet har sat os for, at dyreforsøg så vidt muligt skal undgås ved vurdering af stofferne.

Derudover er definitionerne blevet præciseret, og der er udarbejdet klarere anvisninger til myndighederne i medlemsstaterne om, hvordan de bør handle. Den vellykkede implementering af det globalt harmoniserede system til klassificering og mærkning af kemikalier udgør en vigtig milepæl ved realiseringen af det europæiske indre marked, der også er til gavn for den internationale handel til gode.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik