Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/0121(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0140/2008

Keskustelut :

PV 03/09/2008 - 3
CRE 03/09/2008 - 3

Äänestykset :

PV 03/09/2008 - 7.1
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0392

Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 3. syyskuuta 2008 - Bryssel EUVL-painos

3. Aineiden ja seosten luokitus, merkinnät ja pakkaaminen - Aineiden ja seosten luokitus, merkinnät ja pakkaaminen (direktiivien 76/768/ETY, 88/378/ETY, 1999/13/EY, 2000/53/EY, 2002/96/EY ja 2004/42/EY mukauttaminen) - Aineiden ja seosten luokitus, merkinnät ja pakkaaminen (asetuksen (EY) N:o 648/2004 mukauttaminen) (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
Pöytäkirja
MPphoto
 

  Puhemies. − (EN) Esityslistalla on seuraavana yhteiskeskustelu

– Amalia Sartorin ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta laatimasta mietinnöstä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivin 67/548/ETY ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta (KOM(2007)0355 - C6-0197/2007 - 2007/0121(COD)) (A6-0140/2008),

– Amalia Sartorin ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta laatimasta mietinnöstä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi neuvoston direktiivien 76/768/ETY, 88/378/ETY, 1999/13/EY ja direktiivien 2000/53/EY, 2002/96/EY ja 2004/42/EY muuttamisesta niiden mukauttamiseksi aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivin 67/548/ETY ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta annettuun asetukseen (EY) … (KOM(2007)0611 - C6-0347/2007 - 2007/0212(COD)) (A6-0142/2008) ja

– Amalia Sartorin ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta laatimasta mietinnöstä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 648/2004 muuttamisesta sen mukauttamiseksi aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivin 67/548/ETY ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta annettuun asetukseen (EY) N:o ... (KOM(2007)0613 - C6-0349/2007 - 2007/0213(COD)) (A6-0141/2008).

 
  
MPphoto
 

  Günter Verheugen, komission varapuheenjohtaja. (DE) Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, haluaisin kollegani komission jäsenen Stavros Dimasin puolesta ensin kiittää esittelijä Amalia Sartoria hänen ponnekkaasta työstään tässä vaikeassa asiassa. Tämän kovan työn vuoksi neuvoston kanssa päästiin sopimukseen jo ensimmäisessä käsittelyssä, ja komissio on siitä hyvin ilahtunut. Kyse on jälleen kerran kemikaaleista ja ihmisten ja ympäristön suojelemisesta niiden mahdollisilta haitallisilta vaikutuksilta.

Kemikaalit eivät ole ainoastaan Euroopan ongelma tai eurooppalainen monopoli. Niitä tuotetaan, niillä käydään kauppaa ja niitä kulutetaan kaikkialla maailmassa, ja kemikaalien käyttöön liittyvät riskit ovat samat kaikkialla. Siten on järkevää, että olemme pyrkineet luomaan maailmanlaajuisen järjestelmän, jolla kuvataan ja merkitään kyseiset riskit. Tänään hyväksyttävällä lainsäädännöllä luodaan perusta yhtenäisille maailmanlaajuisille ympäristö-, terveys- ja turvallisuustiedoille, jotka koskevat mahdollisesti vaarallisia kemikaaleja.

Terveyden ja ympäristön suojeleminen on avoimempaa ja vertailukelpoisempaa ainoastaan, kun yhdenmukaisia standardeja käytetään kemikaalien mahdollisesti aiheuttamien vaarojen määrittämiseksi ja merkitsemiseksi. Emme saa myöskään aliarvioida taloudellista hyötyä. Eurooppalaiset yritykset saavat säästöjä, koska niiden ei tarvitse arvioida kemiallisia vaaroja koskevia menettelyitä, joita sovelletaan eri valtioihin eri kriteerien ja järjestelmien perusteella. Kemikaalien ammattikäyttäjät ja kuluttajat kaikkialla maailmassa hyötyvät myös yhdenmukaistamisesta. Kemikaaleja käyttävien henkilöiden ei enää tarvitse tutustua useisiin järjestelmiin, jotta he saavat tietoonsa, mitä vaaroja kemikaali voi aiheuttaa.

Esittelijän ehdottama kompromissi on tasapainoinen, ja siinä otetaan erityisesti huomioon säännöksien käytännöllisyyttä ja selkeyttä koskevat näkökohdat. Yhteisön toisen lainsäätäjän ehdottamia tarkistuksia on useita, mutta ne eivät muuta komission alkuperäisen ehdotuksen perusrakenteen periaatteita merkittävällä tavalla. Siten komissio voi hyväksyä nämä ehdotukset. Jopa silloin, kun komissio laati ehdotuksia, se ei kajonnut nykyiseen hyvin korkeatasoiseen ihmisten terveyden turvaamiseen ja ympäristönsuojeluun. Olen erittäin tyytyväinen, että parlamentti ja neuvosto ovat samaa mieltä perustavanlaatuisesta näkökannastamme. Parlamentin, neuvoston ja komission tiivis ja rakentava yhteistyö edisti merkittävästi neuvotteluprosessia, ja kuten sanoin, tämä merkitsee, että voimme hyväksyä kaikki esittelijä Amalia Sartorin ehdottamat tarkistukset.

 
  
MPphoto
 

  Amalia Sartori, esittelijä. (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, kuten jo mainitsin komission jäsenelle, meillä on viime kuukausien aikana ollut monta tilaisuutta käsitellä kemiallisten aineiden ja seosten luokitusta, merkitsemistä ja pakkaamista koskevia kysymyksiä. Tämä järjestelmä tunnetaan lyhenteellä ”GHS”, ja olen asiasta vastaava esittelijä.

Sen sijaan, että keskustellaan jälleen teknisistä yksityiskohdista, haluaisinkin aloittaa kiittämällä kollegoitani sekä varjoesittelijöitä, joiden kanssa tehtiin hyvää ja avointa yhteistyötä ja joiden kanssa vuoropuhelu oli rakentavaa ja erityisen miellyttävää. Haluaisin erityisesti kiittää kaikkia tuesta ja luottamuksesta, joiden ansiosta minun oli mahdollista saattaa neuvottelut myönteiseen päätökseen neuvoston ja komission kanssa.

Haluaisin myös kiittää asianmukaisten valiokuntien lausuntojen valmistelijoita − Anne Laperrouzea teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan puolesta ja Andreas Schwabia sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan puolesta − jotka osallistuivat valiokuntien tehostetun yhteistyön menettelyn mukaisesti. Näiden kahden valiokunnan hyväksymät lausunnot itse asiassa rikastuttivat ehdotusta, ja siitä saatiin siten tehokkaampi ja vaivattomampi loppukäyttäjille, eli kuluttajille, yrityksille, ammattijärjestöille, valvontaviranomaisille ja jäsenvaltioille. Haluaisin antaa tunnustusta meitä avustaneiden parlamentin virkamiesten ja poliittisten ryhmien sekä komission ja neuvoston edustajien erinomaiselle työlle.

Viime kuukausien aikana olemme kaikki pyrkineet mahdollisimman pieneen tarkistusten määrään ja yhteisymmärrykseen erityisistä kompromissiratkaisuista. Kaksi kuukautta muiden toimielinten kanssa käytyjen teknisten kolmikantaneuvotteluiden jälkeen olemme päässeet tyydyttävään kompromissiratkaisuun neuvoston kanssa, ja neuvoston pysyvien edustajien komitea hyväksyi sen 27. kesäkuuta. Jos tänään järjestetyn äänestyksen tulos on myönteinen, voimme hyväksyä ratkaisun jo ensimmäisessä käsittelyssä.

Meidän on tämän uuden lainsäädännön osalta toisaalta noudatettava kansainvälisen tason sitoumuksia ja siten varmistettava, että lainsäädäntömme on yhdenmukainen Yhdistyneiden Kansakuntien GHS:n sisällön kanssa, ja meidän on noudatettava oman REACH-lainsäädäntömme mukaisia määräaikoja.

Tämän uuden asetuksen perustella voimme paremmin suojella käyttäjiä näiltä aineilta sekä edistää yritystemme kilpailukykyä ja tehokkuutta. Näiden uusien sääntöjen − jotka eivät ole täysin samanlaisia kaikkialla maailmassa − perusteella pyrimme välttämään sen, että samaa tuotetta pidetään enemmän tai vähemmän vahingollisena eri valtioissa. Näin ei ole toimittu tähän saakka. Tämä ei ole ainoastaan epäloogista, koska samalla aineella on samat riskit sen käyttöpaikasta riippumatta, vaan myös erityisen riskialtista, kun tuotteita viedään maasta toiseen ja niitä käyttävillä ihmisillä ei ole mitään käsitystä tuotteiden aiheuttamista vaaroista.

Katsonkin, että käyttäjien ja tämän alan työntekijöiden, erityisesti useiden pienten ja keskisuurten yritysten, näkökulmasta meidän ehdotuksemme voi olla asianmukainen kaikille kansalaisille ja eurooppalaisille sekä muiden valtioiden kansalaisille.

 
  
MPphoto
 

  Anne Laperrouze, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnon valmistelija. − (FR) Arvoisat puhemies ja komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, haluaisin aluksi onnitella esittelijäämme Amalia Sartoria sekä muiden ryhmien varjoesittelijöitä. Uskon, että tekemämme työn − joka ei ollut helppo, koska kyseessä oli 2 000 sivua tekstiä − ansiosta olemme voineet todella edistyä asiassa.

Puhun ensiksi teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan puolesta, koska olin sen lausunnon valmistelija, ja sen jälkeen poliittisen ryhmäni puolesta.

Teollisuusvaliokunta on tehnyt useita tarkistuksia, ja mainitsen niistä keskeisimmät lyhyesti.

Pienten ja keskisuurten yritysten tilanne oli otettava huomioon. Ne osoittivat kiinnostusta asiaan komission alustavan kuulemisen aikana. Komissio järjesti asiasta kuulemisen Internetissä 21.8.−21.10.2006, ja 360:stä alle 250 työntekijän yrityksestä 45 prosenttia vastasi siihen.

Valiokuntamme halusi korostaa, että tarpeellisen tiedon tarjoamisen lisäksi GHS:n tavoite on suojella kuluttajia ja ympäristöä. Valiokuntamme kehotti jäsenvaltioita ottamaan käyttöön menettelyn, jolla avustetaan kaikkia palveluntarjoajia ja erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä tietyillä tuotantoaloilla ja jolla määritellään näiden aineiden ja seosten asianmukainen luokitus, merkitseminen ja pakkaaminen.

Valiokuntamme halusi myös varmistaa yhdenmukaisuuden REACH-asetuksen kanssa, minkä vuoksi teimme tarkistuksia tonnimääristä.

Yritimme välttää pakkaamista koskevan lainsäädännön päällekkäisyyksiä, minkä lisäksi valiokuntamme halusi ennakoida mahdollisia asetuksen säännösten tulkinnasta johtuvia toimittajien ja jäsenvaltioiden välisiä riita-asioita, ja se halusi säätää menettelystä yhdenmukaistetun luokituksen varmistamiseksi.

Puhun nyt ALDE-ryhmän varjoesittelijän tehtävässäni, ja käsittelen joitain lähestymistapaamme koskevia periaatteita.

Pidämme tätä aloitetta luonnollisesti myönteisenä. Kokonaisvaltainen lähestymistapa on täysin yhdenmukainen terveyden ja ympäristön tehokkaampaa suojelua ja tuotteilla käytävää kauppaa koskevien tavoitteiden kanssa.

Koska kyseessä on maailmanlaajuinen järjestelmä, on tärkeää, että tulevan asetuksen nojalla ei aiheuteta eurooppalaisille yrityksille esteitä, joita ei vaadita niiden kansainvälisiltä kilpailijoilta. Yhdenmukaisuus REACHin kanssa on toivottavaa määräaikojen ja tonnimääriin perustuvan lähestymistavan sekä liitteiden ja etenkin liitteen VI osalta.

Lopputuotteeseen merkittyjen tietojen osalta − kun otetaan huomioon, että komissio on päättänyt ottaa mukaan valmistusta seuraavan vaiheen − pääasiallisena periaatteena oli painottaa tiedon laatua ja tarkoituksenmukaisuutta eikä sen määrää. Ryhmämme piti tärkeänä painottaa muiden tietolähteiden, erityisesti kansalaisjärjestöjen ja teollisuuden, olemassaoloa ja arvoa. Se halusi myös painottaa viestintäkanavien, kuten Internetin merkitystä. Tiettyjen tietojen luottamuksellisuutta on myös suojeltava. Tämän lainsäädännön perusteella ei myöskään saa lisätä eläinkokeita.

Tiukan aikataulun sekä liitteiden monimutkaisuuden vuoksi muistutan parlamentin jäsenten päätöksestä, että he eivät tee niihin tarkistuksia. Tavoitteena oli myös helpottaa neuvotteluita. Tämä oli melkoinen myönnytys parlamentilta. Panimme kuitenkin merkille tässä tapauksessa, että yksi liitteistä aiheuttaa asianmukaisille teollisuudenaloille vakavan ongelman välittömän yhdenmukaisuuden ja täytäntöönpanon osalta.

Liitteessä VI vahvistetaan yhdenmukaistettu luettelo yhteisön tasolla luokitelluista aineista. Samantapainen luettelo on jo kuitenkin olemassa, ja teollisuus käyttää olemassa olevaa luetteloa seosten luokituksen ja merkintöjen osalta. Kun tiedon siirtäminen toteutettiin, luetteloon tehtiin muutoksia. Luetteloa on sovellettava heti, kun GHS tulee voimaan, mutta teknisten mukautusten vuoksi määräaika on ainakin 18 kuukautta.

Muutos vaikuttaa moniin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. On tärkeää päästä sopimukseen neuvoston kanssa ensimmäisessä käsittelyssä, ja tietojen julkaiseminen on saatava päätökseen mahdollisimman nopeasti, jotta teollisuudella ja käyttäjillä on mahdollisuus sopeutua uuteen järjestelmään ja saattaa se toimintakykyiseksi vuoden 2008 loppuun mennessä.

Pyydän siksi komissiota ehdottamaan ratkaisua, jolla teollisuudelle annetaan riittävästi aikaa noudattaa asetuksen vaatimuksia ilman, että sille aiheutetaan suhteettomia seurauksia.

Kolmikantaneuvotteluiden teksti − lukuun ottamatta liitettä koskevaa ongelmaa − vaikutti minusta asianmukaiselta. Haluaisin nostaa esiin joitain keskeisiä kohtia. Olemme keskustelleet hitaasti hajoavista, biokertyvistä ja myrkyllisistä aineista (PBT-aineista). Ne eivät sisälly Yhdistyneiden Kansakuntien GHS-järjestelmään. Euroopan parlamentti on saanut aikaan, että komissio edistää niiden luokittelemista YK:n tasolla. Parlamentti on myös varmistanut, että ”silmille ärsytystä aiheuttava” luokka on siirretty alaluokaksi. Se olisi epäilemättä johtanut eläinkokeiden määrän kasvuun eikä olisi tarjonnut mitään todellista lisäarvoa. Huomautamme, että tämän asetuksen nojalla ihmisille tehtävät kokeet kielletään ja että Yhdistyneiden Kansakuntien GHS-järjestelmä on dynaaminen prosessi. On kehitetty menettely, jota soveltamalla Yhdistyneiden Kansakuntien GHS-järjestelmän muutokset otetaan huomioon Euroopan GHS:ssä. Luottamuksellisuutta suojellaan tasapainoisella tavalla.

Yhdenmukaisuus REACH-asetuksen kanssa varmistetaan, ja parlamentti hyväksyi luetteloa koskevien sääntöjen ja ilmoitusten osalta pitoisuusrajaksi nollan, vaikka halusimme alun perin, että tiettyihin tuoteluokkiin sovelletaan yhden tonnin pitoisuusrajaa. Tämä nollaraja hyväksyttiin, koska tutkimusta ja kehittämistä varten tarkoitetut aineet ja seokset eivät kuulu soveltamisalaan.

Uskon, että olemme tehneet hyvää työtä. Toivon menestyksekästä äänestystä ja sitä, että GHS-järjestelmä pannaan asianmukaisesti täytäntöön.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab, sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnon valmistelija. (DE) Arvoisat puhemies ja komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, haluaisin ensiksi sanoa, että Amalia Sartorin ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta ehdottama kompromissi otettiin tyytyväisenä vastaan sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnassa. Uskomme, että tämä ratkaisu on erittäin hyvä kompromissi ja erittäin hyvä ratkaisu sekä Euroopan sisämarkkinoiden kemian alan yrityksille, joista useimmat toimivat maailmanlaajuisesti, että kuluttajille. Olemme päässeet erittäin hyvään kompromissiin erityisesti heikossa asemassa olevien kuluttajien kannalta.

Tämä oli mahdollista vain, koska esittelijöiden välillä tehtiin ystävällistä ja luottamusta herättävää yhteistyötä. Haluaisin erityisesti kiittää Amalia Sartoria tavasta, jolla hän johti neuvotteluita − mukaan lukien kolmikantaneuvottelut − koska lopuksi tämä oli hyvin tärkeää, jotta päästiin kaikkien kannalta myönteiseen ratkaisuun.

Olen erityisen tyytyväinen tulokseen, koska katson, että sisämarkkinoiden ja yritysten − erityisesti kemian alan yritysten, joiden kokemukset Euroopan tasosta eivät ole olleet täysin myönteisiä REACH-lainsäädännön vuoksi − näkökulmasta Yhdistyneiden Kansakuntien kansainvälisiksi suuntaviivoiksi luoma kemikaalien maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintäjärjestelmä (GHS) voidaan panna täytäntöön Euroopan sisämarkkinoilla käytännöllisellä ja vähän hallinnollista taakkaa aiheuttavalla tavalla. Tämä antaa suoraa kilpailuetua Euroopan sisämarkkinoilla toimiville yrityksille, koska yhdenmukaistettu luokitus on merkittävä edistysaskel nykyiseen järjestelmään verrattuna. Nykyisessä järjestelmässä on tietyillä aloilla joitain eroja.

Arvoisa komission jäsen Verheugen, keskustelimme kolmikantaneuvotteluissa lyhyesti, että näiden kulutustavaroiden kuljetusta koskevaa lainsäädäntöä ei ole vielä yhdenmukaistettu ja että siksi olisi harkittava, voimmeko keskittyä kemikaalien kuljetusta koskevaan lainsäädäntöön tulevien kuukausien aikana.

Toiseksi, liitteiden jättäminen ennalleen oli oikein, ja haluaisin tältä osin kiittää Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmän jäsentä Anne Laperrouzea, jonka kanssa olimme myös erittäin hyvässä yhteistyössä, koska tämän vuoksi pystyimme välttämään sen, että keskustelusta ei kehittynyt samanlaista kuin REACH-lainsäädännön yhteydessä. Tämä merkitsi, että emme voineet parantaa joitakin kohtia, mutta uskon kuitenkin jälkeenpäin, että tämä oli oikea toimintatapa.

Haluaisin kuitenkin ilmaista tukeni Anne Laperrouzen toiveelle soveltaa liitteeseen VI sisältyvien aineiden − joita tarkistettiin kyseisessä liitteessä − määräaikaan siirtymäkautta, koska kuulemisprosessin alussa emme voineet ennakoida, että ne eivät kuuluisi päättämämme ratkaisun piiriin. Arvoisa komission jäsen Verheugen, olisin erittäin kiitollinen, jos voisitte vastata minulle lyhyesti tästä asiasta puheenvuorossanne.

Kemiallisten kulutustavaroiden käyttäjät eivät ole yleensä perehtyneet näiden tuotteiden koostumukseen. GHS-järjestelmästä puhuessamme pidimme erityisen tärkeänä, että se pannaan täytäntöön siten, että se olisi kuluttajille käytännöllinen. Vaikka jokaista tapausta ei ollut mahdollista harkita yksityiskohtaisesti, me löysimme ratkaisun − ainakin kaikkein tavanomaisimpien kulutustavaroiden, kuten pesujauheiden ja pesuaineiden osalta − jonka avulla kuluttajat saavat tietoja näihin tuotteisiin sisältyvien kemikaalien määristä. Tämän ratkaisun avulla niitä voidaan käyttää tulevaisuudessa samalla tavoin kuin aikaisemmin.

Voin ehkä antaa esimerkin: Aikaisemmin käytettiin ainoastaan usean litran pullossa olevaa astianpesuainetta. Näiden tuotteiden valmistusta ja käyttöä koskeva teknologia säästää yhä enemmän ympäristöä, joten astianpesuaineen tarvittavaa määrää on voitu vähentää yhä enemmän niin, että keittiöissämme on nykyään enää korkeintaan 300 tai 500 millilitran pesuainepulloja.

Kemikaalien määrä näissä tuotteissa on epäilemättä lisääntynyt, mutta tämä on kuluttajien kannalta yhdenmukaista nykyisen GHS-ratkaisun kanssa, koska me tiedämme, että ihmiset käyttävät näitä tuotteita päivittäin, joten meidän ei tarvitse yliluokitella niitä.

Mainitsin kaikki sisämarkkinoita koskevat olennaiset kohdat. Kiitos huomiostanne.

 
  
MPphoto
 

  Guido Sacconi, PSE-ryhmän puolesta. (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, tämänkaltaisessa tilanteessa, jossa olemme kaikki samaa mieltä, keskustelussa on todennäköisesti toistoa. Haluaisin omasta puolestani esittää kolme hyvin lyhyttä poliittista näkökohtaa, sillä olen täysin samaa mieltä edellisten puheenvuorojen esittäjien näkökantojen kanssa.

Ensimmäinen kohta on luonnollisesti se, että on tunnustettava, että esittelijämme on toiminut alusta saakka hyvin päättäväisesti. Hän osoitti heti ensimmäisistä kokouksista lähtien voimakasta poliittista tahtoa saada asia käsiteltyä ensimmäisessä käsittelyssä, ja hän itse asiassa melkein pakotti ja painosti meidät siihen. Me kaikki olimme kuitenkin vakuuttuneita tarpeesta panna lainsäädäntö täytäntöön nopeasti, jotta kaikki aineet saataisiin luokiteltua välittömästi ja jotta edistyttäisiin merkittävästi tiukempia standardeja kuluttajien − olen samaa mieltä asiasta − sekä työntekijöiden terveyden suojelemiseksi eri aloilla ja erityisesti vaikeassa tilanteessa olevissa pienissä yrityksissä.

Toiseksi, olemme välttäneet jatkuvasti olemassa olleen vaaran REACHin hyväksymistä koskevien keskustelujen avaamisesta uudelleen, ja olin tästä seikasta erittäin tyytyväinen. Kansainvälisen tason osalta panen tyytyväisenä merkille, että REACHia pidetään kansainvälisenä vertailukohtana muissa maissa. Ne käyttävät sitä mallina oman lainsäädäntönsä hyväksymiseksi.

Joka tapauksessa äänestämme pian aineiden luokittelua koskevista säännöksistä, joita on mukautettava ja sopeutettava siten, että ne vastaavat kemiallisten aineiden ja seosten luokitusta, merkitsemistä ja pakkaamista koskevaa pääasiallista asetusta ilman, että niihin lisätään mitään uusia seikkoja.

Tämä merkitsee, kuten kaikki kollegat tietävät, että GHS-järjestelmä ei ole viimeinen sana aineiden luokituksen ja merkitsemisen alalla. PBT-aineista on keskusteltu paljon. Emme saisi unohtaa, että tämä on jatkuva prosessi. Toteutamme jo olemassa olevia toimia ja luokittelemme aineita, joista YK on jo suorittanut riskianalyysin. Heti kun meillä on uusia riskikategorioita ja tuloksia uusista tutkimuksista, GHS-järjestelmää saatetaan ajan tasalle vastaavasti, joten tämä on jatkuva prosessi.

 
  
MPphoto
 

  Liam Aylward, UEN-ryhmän puolesta. – (GA) Arvoisa puhemies, ympäristöllä ja kansanterveydellä on vaikutuksia jokaiseen kansalaiseen, ja tämä lainsäädäntö liittyy läheisesti kumpaankin seikkaan. Parlamentti äänesti nyt käytössä olevan REACH-järjestelmän puolesta. Sillä suojellaan ihmisten terveyttä ja ympäristöä kemikaalien aiheuttamilta vaaroilta. REACH-asetuksen tavoitteena on varmistaa, että valmistajat ja maahantuojat rekisteröivät, luokittelevat ja myöntävät luvat kemikaaleille. Tämän järjestelmän keskeinen osa on tiedon tarjoaminen yleisölle näiden kemikaalien merkitsemisestä.

Voin vain ylistää tätä lainsäädäntöä sekä komission jäsentä siitä, että EU:lle saatiin järjestelmä, joka vastaa UNGHS:ää (Yhdistyneiden Kansakuntien kemikaalien maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettua luokitus- ja merkintäjärjestelmää). Kansalaisille tiedotetaan kemikaalien vaaroista merkeillä, joilla osoitetaan räjähdys- ja palovaarat sekä syöpäriskit ja myrkytysriskit. Teollisuus hyötyy, sillä maailman kaikki maat hyväksyvät GHS-järjestelmän. Yleisö luottaa enemmän kemikaaleihin, joissa on varoitusmerkit sekä selkeät ja tarkat merkinnät.

 
  
MPphoto
 

  Carl Schlyter, Verts/ALE-ryhmän puolesta.(SV) Puhumme paljon toimien toteuttamisesta ilmastonmuutoksen vuoksi, mutta jos meillä olisi todella ympäristöä koskeva kokonaisvaltainen lähestymistapa, olisimme myös kopioineet suoraan YK:n lainsäädännön. Nyt poistamme välitöntä myrkyllisyyttä koskevan kategorian 5. Miksi teemme näin? Sen oudon syyn vuoksi, että muussa tapauksessa olisi enemmän aineita, joita pitäisi luokitella tai merkitä. Syyllä ei ole siis mitään tekemistä ympäristöä tai terveyttä koskevan logiikan kanssa. Emme halua kopioida kategoriaa 5, koska tämä merkitsee aineiden määrän lisäämistä huolimatta siitä, että koko asiassa on keskeistä se, että meillä on yhteinen maailmanlaajuinen standardi. Sillä helpotetaan kaupankäyntiä ja tässä tapauksessa myös edistetään ympäristöä ja tiedon tarjoamista kuluttajille. Toimin sen puolesta, että ottaisimme uudelleen käyttöön välitöntä myrkyllisyyttä koskevan kategorian 5, mutta en onnistunut siinä.

Toinen seikka, jossa olimme jäljessä ja jonka itse asiassa onnistuimme toteuttamaan yhdessä neuvoston kanssa, oli se, että estimme ehdotuksen madalletusta 10 kilogramman raja-arvosta. Haluaisin kiittää neuvostoa, että se piti pintansa. Myös komissio on toteuttanut myönteisiä toimia. Jos ehdotukset olisi hyväksytty, niin REACH-järjestelmälle olisi aiheutettu haittaa. REACH-toimissa on kyse kemikaalien arvioinnista, niiden vaarallisuuden määrittämisestä sekä niiden rekisteröinnistä. Niissä arvioidaan ja rekisteröidään ainoastaan 30 000 yleisimmin käytettyä kemikaalia, niitä joiden pitoisuus on korkein. Muita 70 000 käyttämäämme kemikaalia käsiteltäisiin tässä lainsäädännössä. Tämän syyn vuoksi on erittäin hyvä, että tämä raja-arvo säilytettiin ja että mitään kemikaalien luokitusta koskevaa matalampaa raja-arvoa ei otettu käyttöön. Jos ehdotus olisi mennyt läpi, REACHia ei olisi voitu täydentää GHS-järjestelmällä. Olen hyvin iloinen, että tämä ei ollut kyseessä, ja voin siten tukea ehdotusta.

Olen myös tyytyväinen siitä, että onnistuimme estämään tarpeettomat jaot eläinkokeita − esimerkiksi silmien ärsytystä mittaavia testejä − koskeviin kategorioihin.

Kahden onnistuneen toimen vuoksi voimme äänestää tämän mietinnön puolesta. Haluaisin kuitenkin korostaa, että vaikka emme ole onnistuneet sisällyttämään ehdotukseen erittäin vaarallisia PBT-kemikaaleja tai luetteloa ensisijaisista tutkittavista kemikaaleista, olemme kuitenkin saaneet aikaan tekstin, jossa todetaan, että edistämme asiaa YK:n tasolla ja että tämä järjestelmä sisällytetään YK:n järjestelmään. Haluaisin, että komissio toimii aktiivisesti tämän tavoitteen toteuttamiseksi, sillä se on erittäin tärkeää. Muussa tapauksessa kemikaaleja koskeva politiikkamme epäonnistuu täysin. On erittäin tärkeää, että nämä aineet sisällytetään nopeasti YK:n järjestelmään, koska emme onnistuneet ottamaan tässä asiassa ensimmäistä askelta.

Miten käy kuluttajille? He eivät ole tarpeeksi hyvin perillä kemikaalien aiheuttamia vaaroja koskevista seikoista, mikä on pettymys. Heille taataan kuitenkin kunnolliset standardit ja perusturva, jonka avulla heitä suojellaan vaarallisilta kemikaaleilta. Kyseessä on loppujen lopuksi kompromissi, johon kukaan ei ole tyytyväinen. Tämä on ehkä hyvin tavanomaista.

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle, PPE-DE-ryhmän puolesta.(EN) Arvoisa puhemies, kemikaalit ovat luonnollinen ja tärkeä osa ympäristöämme. Käytämme kemikaaleja joka päivä, vaikka emme usein ajattele asiaa. Nykyinen maailma ei tulisi toimeen ilman niitä. Niillä pidetään ruokamme tuoreena, elimistömme puhtaana, niillä autetaan kasveja kasvamaan, ja niitä käytetään polttoaineena ajoneuvoissamme. Kemikaalit antavat meille asianmukaisesti käytettynä ja oikein käsiteltynä mahdollisuuden elää pidemmän ja terveemmän elämän.

Ehdotettu asetus on kohtuullinen ja tasapainoinen. Sillä täydennetään REACH-asetusta ja yhdenmukaistetaan EU:n aineiden ja seosten luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevaa lainsäädäntöä YK:n maailmanlaajuisesti yhdenmukaistetun järjestelmän kanssa.

Jos haluamme hyödyntää kemikaalien tarjoamat edut kohtuullisin kustannuksin, meidän on hyväksyttävä riskien olemassaolo. Meidän on siis löydettävä tasapaino riskien ja hyödyn välillä. Samalla on hallittava kemikaalien riskejä huolellisten merkintöjen, tieteelliseen tietoon perustuvan asetuksen ja innovatiivisen tekniikan avulla. Meidän on myös löydettävä tasapaino sen välillä, että pannaan asianmukaisesti täytäntöön Euroopan unionin kansainväliset velvoitteet, jotka allekirjoitettiin Yhdistyneiden Kansakuntien talous- ja sosiaalineuvostossa syyskuussa 2002 pidetyssä Johannesburgin kestävän kehityksen huippukokouksessa, ja että toisaalta vältetään yrityksille aiheutuvaa tarpeetonta rasitetta epäkäytännöllisillä ja liian vaativilla merkinnöillä.

Esitin tästä asiasta useita tarkistuksia ehdotukseen. Mielestäni on erityisen tärkeää varmistaa, että tuotteiden luokitus ei aiheuta epäselvyyttä kuluttajille tai terveydenhuollon palveluntarjoajille. Liian paljon tietoja on sama asia kuin ei mitään tietoja. Tämän syyn vuoksi tein tarkistuksen sellaisten tuotteiden pakkauksista, joiden muoto on hankala tai jotka ovat niin pieniä, että merkinnän liittäminen on teknisesti mahdotonta. Tällaisissa tapauksissa varoitusmerkinnät on asetettava muulla sopivalla tavalla, kuten tuotteeseen sidotulla merkinnällä.

Haluaisin kiittää erityisesti esittelijä Amalia Sartoria hänen tuestaan tarkistuksilleni sekä hyvästä työstä mietinnön laadinnassa.

Vaikka nykyiset säännökset kemikaalien vaarallisten ominaisuuksien tunnistamisesta ja tiedottamisesta ovat samantapaisia monessa suhteessa, jotkut erot voivat olla niin merkittäviä, että tämä johtaa eri luokitukseen, eri merkintöihin ja käyttöturvallisuustiedotteisiin. Maailmanlaajuisesti yhdenmukaistetussa järjestelmässä (GHS) toivottavasti yhdistetään nämä eri luokitukset tehokkaasti. Kemikaalien käyttöä koskevat hyödyt ovat paljon suuremmat kuin riskit erityisesti sen jälkeen, kun otettiin käyttöön kemikaalien rekisteröintiä, arviointia ja lupamenettelyä koskeva lainsäädäntö eli REACH.

Meidän kaikkien on kuitenkin oltava tietoisia siitä, että kemikaalit − tuotannon eri vaiheista niiden käsittelyyn, kuljetukseen ja käyttöön − voivat aiheuttaa mahdollisia riskejä ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Tässä yhteydessä Yhdistyneiden Kansakuntien ja EU:n GHS-sopimuksen olisi tarkoitus parantaa ihmisten terveyden ja ympäristön suojelua. Sillä tarjotaan myös selkeyttä yrityksille ja erityisesti kansainväliseen kauppaan osallistuville yrityksille.

Kemikaalien mahdolliset, mutta hallittavissa olevat riskit merkitsevät, että on tarpeen saada aikaan lainsäädäntö kemikaalien pakkaamiseen ja merkitsemiseen sovellettavasta maailmanlaajuisesti yhdenmukaisesta lähestymistavasta. Olen tässä yhteydessä tyytyväinen, että neuvosto ja parlamentti sopivat 27. kesäkuuta tekstistä, ja onnittelen jälleen esittelijää hänen työstään tässä monimutkaisessa, mutta erittäin tärkeässä asiassa.

 
  
MPphoto
 

  Jens Holm, GUE/NGL-ryhmän puolesta. – (SV) Etenkin kemikaalien tuotannossa työskentelevät joutuvat erityisen alttiiksi. Suomalaisen tutkimuksen mukaan noin 32 miljoonaa Euroopan unionin kansalaista altistuu joka päivä syöpää aiheuttaville kemikaaleille työpaikallaan.

Meidän velvollisuutemme on kieltää kaikkein vaarallisimmat kemikaalit sekä valvoa yleisesti kaikkia kemikaaleja. Tämä on tarkoituksena kemikaaleja koskevassa REACH-lainsäädännössä, josta päätimme viime vuonna. REACHin tuloksista voidaan keskustella. Henkilökohtaisesti katsoin, että lopputulosta vesitettiin ja teollisuus lobbasi sen palasiksi, mutta ainakin tämä maailman laajin kemikaaleja koskeva lainsäädäntö on olemassa.

GHS, kemikaalien maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintäjärjestelmä, jatkaa ja täydentää REACHia. GHS-järjestelmän tavoitteena on antaa tietoja kemikaaleista työntekijöille ja kuluttajille. Tavoitteena on ympäristössämme olevien tuhansien aineiden ja seosten luokittelu ja merkitseminen. GHS on itse asiassa YK:n yleissopimus, joka on nyt pantava täytäntöön EU:n tasolla. Kun GHS-järjestelmä on pantu täytäntöön − ikävä kyllä vasta vuonna 2010 aineiden ja vuonna 2015 seosten osalta − kaikki kemikaalit on helppo tunnistaa. Kyse on paremmasta tiedottamisesta miljoonille työntekijöille, jotka joutuvat päivittäin kosketuksiin kemikaalien kanssa, sekä kuluttajille, joiden on tiedettävä, mitä he ostavat. Merkitseminen auttaa myös parantamaan yleisesti kansanterveyttä ja ympäristöä.

Teollisuus hyötyy enemmän johdonmukaisesta lainsäädännöstä, jolla helpotetaan kansainvälistä kauppaa. Tämä on merkittävä edistysaskel, ja siksi Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä/Pohjoismaiden vihreä vasemmisto tukee tätä kompromissia.

On kuitenkin valitettavaa, että emme edenneet tarpeeksi pitkälle. Kemikaalit, jotka ovat myrkyllisiä, biokertyviä ja hitaasti hajoavia, PBT-aineita, ei merkitä. Tämä kompromissi merkitsee sen sijaan, että PBT-aineita koskevaan kysymykseen puututaan YK:n tasolla. Tämä on vakava puute sopimuksessa. Miksi ei päätetä, että PBT-kemikaaleilla pitäisi olla sama asema kuin kaikilla muillakin aineilla ja että ne pitäisi myös merkitä. Nyt voidaan toivoa, että muut maat edistävät PBT-aineita koskevaa kysymystä. Uskon myös, että näin toimitaan pitkällä aikavälillä.

Kyseessä on tästä huolimatta järkevä kompromissi, jonka ansiosta miljoonat eurooppalaiset, työntekijät ja kuluttajat, saavat enemmän tietoa kymmenistä tuhansista käytössä olevista kemikaaleista. Tämä on merkittävä ja tärkeä päätös niille, jotka kärsivät syövästä, allergioista tai ihosairauksista kemikaalien vuoksi.

 
  
MPphoto
 

  Graham Booth, IND/DEM-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, REACH-asetus aiheuttaa nyt huomattavia vaikeuksia tuotantoteollisuudelle ja erityisesti pienille yrityksille. Eläinkokeiden määrä lisääntyy jyrkästi. Asiakirjassa A6-0140/2008 Unescon maailmanhallituksen kiihkoilijat antavat vielä enemmän ohjeita siitä, miten edellisen ajatuksen tulokset luokitellaan, merkitään ja pakataan.

Euroopan unioni janoaa aivan samalla lailla demokratian vastaista maailmanhallintoa, ja Euroopan unionin muodostama kaupallinen ja poliittinen eliitti rientää panemaan täytäntöön näitä ohjeita aivan kuin ne panivat täytäntöön REACHin. Ne antoivat valtavan määrän vakuutuksia hyvistä aikeistaan, joilla voidaan tällä hetkellä suojella tai pettää niiden niin kutsuttuja sidosryhmiä, mutta joilla ei auteta näiden toimien vuoksi lukuisia työpaikkansa menettäneitä.

Yleinen mielipide otetaan hieman huomioon tarkistuksissa 10, 12, 39 ja 42, joissa eläinkokeiden rajoittaminen nousee etusijalle ennen kuin toimitaan lainsäädännön varsinaisen tarkoituksen mukaisesti. Ymmärrän, että tämä aiheutuu vaikutusvaltaisten ympäristöalan ryhmien painostuksesta. EU on niistä erittäin riippuvainen kannatuksensa vuoksi. Se, että kädellisten eläinten hyvinvointi asetetaan ihmisten hyvinvoinnin edelle, mikä todetaan tarkistuksessa 40, menee liian pitkälle näiden ryhmien lepyttämisessä. Se, että yleensä löydetään mitään, jonka puolesta voidaan äänestää, on huomionarvoisen harvinaista EU:n lainsäädännön epäoikeudenmukaisessa ja pakkomielteisessä prosessissa.

Muilta osin ei ole mitään syytä, miksi demokraattiset kansallisvaltiot − joissa on riippumaton oikeuslaitos ja kansalaisten vapaa pääsy oikeusjärjestelmiin − eivät ottaisi käyttöön järkeviä turvallisuusstandardeja. Ylikansalliset määräykset voivat vaikuttaa helpolta vaihtoehdolta, mutta niillä edistetään keskitettyä valtaa, josta puuttuu vastuuvelvollisuus ja jota ohjataan ilman valtuuksia, ja ne eivät ole siten ainoastaan ikäviä vaan niiden pääasiallinen vaikutus on kerrassaan hirvittävä.

Johdanto-osan 7 kappaleessa esitetty väite, että tällä lainsäädännöllä luodaan kilpailuetua yhteisön toimialoille ja, kuten tarkistuksessa 1 lisätään, erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, on yksinkertaisesti naurettava. Kuten tavanomaista, EU:n suurten yritysten herrat hyötyvät pienempien kilpailijoidensa epäonnistumisesta. Heistä kehittyy yhä suurempia pienemmällä alueella tai he pakenevat ulkomaille, jotta heidän ei tarvitse nöyristellä EU:lle ja sen naurettaville rajoituksille. Kauppiaat harjoittavat kaupankäyntiä paljon kannattavammin toistensa kanssa kuin meidän kanssamme. Nousukausi on ohi. Lama on alkanut, ja EU:n lainsäädäntö, kuten asiakirja A6-0140/2008, aiheuttaa enemmän taakkaa, ja kansantaloutemme uppoavat kuin kivet.

Jokainen tämän helpon rahan laitoksen matkustaja voi kertoa äänestäjilleen mitä haluaa omalla kielellään eikä hänen tarvitse pelätä, että hän kuulisi sattumalta, mitä hänen kollegansa muissa valtioissa kertovat äänestäjilleen. Ei ole mitään yleistä EU:n valitsijakuntaa, eikä sitä voi olla olemassakaan ennen kuin ehkä vuosisadan tai parin jälkeen, jolloin jokainen puhuu yhtä kieltä. Ennen sitä EU:n demokratia on vitsi, synkkä ja vaarallinen vitsi. Teidän etuoikeutenne ovat valtavat. Miksi teidän pitäisi välittää tästä tai muusta järjettömästä ja haitallisesta lainsäädännöstä, jonka jatkuvasti hyväksytte automaattisesti. Miksi minä välittäisin asiasta, koska jään eläkkeelle tämän kuun lopussa. Kun luin tarkistuksen 28, ymmärsin, miksi olen saanut tarpeekseni kaikesta tästä hölynpölystä. Tarkistuksessa sanotaan, että valmisteella tarkoitetaan seosta tai liuosta, joka koostuu kahdesta tai useammasta aineesta ja että seos ja valmiste ovat synonyymejä. Miten me selviäisimme, ellei tämä holhousvaltio selittäisi meille näitä seikkoja. Miten ihmeessä olen selvinnyt 68 vuoden ikään, kun pikkulapsena purin sänkyni puukehysten lyijyä sisältävää maalia? Oletan, että tämä antoi vasta-aineilleni jotain tekemistä silloin, kun meillä vielä oli vasta-aineita.

Jokainen raskas määräys vie meitä lähemmäs EU:n romahtamista. Olen siitä iloinen, mutta olen pahoillani vahingoista, joita aiheutatte 27 entiselle demokratialle katastrofaalinen vuosi toisensa jälkeen.

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI).(EN) Arvoisa puhemies, minusta on aivan selvää, että koska kemikaaleja valmistetaan ja kaupataan maailmanlaajuisesti, niiden vaarojen kuvaileminen pakkauksissa ei saisi vaihdella eri maiden välillä, koska se aiheuttaa haittaa kuluttajille ja niille, jotka kuvaavat vaaran asianmukaisesti.

Huomautan kuitenkin, että tämänhetkinen ”maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu” järjestelmä ei ole kovin maailmanlaajuinen. Se on enemmänkin satunnainen kuin maailmanlaajuinen. Mietin, aikovatko muut maat seurata EU:n esimerkkiä ja ottaa käyttöön tämän YK:n järjestelmän, ja mikä vaikutus tällä on EU:n yrityksiin, jos ne eivät toimi niin.

Meidän on löydettävä tasapaino näiden toimien toteuttamisessa. Ensinnäkin on ratkaisevan tärkeää, että tuotteita ei yliluokitella, sillä se hämmentäisi kuluttajia ja terveydenhuollon palveluntarjoajia.

Toiseksi meidän on pantava nämä kansainväliset velvoitteet täytäntöön siten, että yrityksillemme ei aiheuteta tarpeetonta rasitusta. Moni yritys on esittänyt huolenaiheita täytäntöönpanon aiheuttamista kustannuksista. Tietotekniikan ja koulutuksen menot sekä pakkauskustannukset muodostuvat korkeiksi. Emme saa aliarvioida tätä asiaa erityisesti pienten yritysten osalta. Haluan toistaa huolenaiheen siitä, että pienet ja keskisuuret yritykset voivat joutua kärsimään erityisesti, jos ne käyvät kauppaa ulkomailla, missä tapauksessa nämä kustannukset voivat muodostua niille liian suuriksi.

 
  
MPphoto
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE).(FI) Arvoisa puhemies, muistissamme on vielä hyvin taannoisen kemikaaliasetuksen REACHin käsittely, joka oli tämän vaalikauden yksi työläimmistä lainsäädäntöpaketeista. Nyt käsittelemämme asetus aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta osin perustuu ja täydentää vasta voimaanastunutta REACH-asetusta. Siksi se aiheutti etukäteen paljon kysymyksiä.

Komission asettama toive ensimmäisen käsittelyn sopimuksesta tuntui aluksi liian kunnianhimoiselta, siinä määrin parlamentti oli aiemmin osoittanut kiinnostustaan kemikaalilainsäädäntöön. En siksi voi kuin ihailla kollega Sartorin ansiokasta työtä ja johtajuutta tämän teknisen mietinnön kanssa ja sitä, kuinka hänen onnistui välttää kiusaus muokata asetusta liikaa ja esimerkiksi sisällyttää liitteisiin uusia kappaleita ja aineiden luokituksia, jotka olisivat hidastaneet ja jopa estäneet asetuksen voimaansaattamisen.

Valiokunnissa työstämämme mietintö on omiaan saavuttamaan asetukselle annetut tavoitteet, etenkin lainsäädännön yhtenäistämisessä ja yksinkertaistamisessa. GHS ja REACH täydentävät toisiaan ja eivät pelkästään helpota kemikaalin tuottajien ja jälleenmyyjien työtä, vaan selkeiden ja turvallisten merkintöjen seurauksena edesauttavat kuluttajien luottamuksen palauttamista.

Valiokuntatyön alkaessa oli huoli, että GHS-asetuksen myötä esimerkiksi suuri joukko pesuaineita tulisi luokiteltua samalla tavalla syövyttäviksi. Näin esimerkiksi putkenavaajalla ja käsitiskiaineella olisi ollut sama luokitus ja pakkausmerkinnät, jolloin tuloksena olisi tilanne, jossa kuluttajat eivät pystyisi erottamaan vaarallisia tuotteita miedommista pesuaineista. Nyt aineiden luokitukset vastaavat kuitenkin mahdollisimman hyvin niiden todellista potentiaalista vaaraa.

Tämän YK-tason sopimukseen perustuvan järjestelmän tavoite on, että kemikaalien luokituksessa ja merkinnöissä sekä kuljetusmääräyksiä että myyntiä ja käyttöä koskevissa määräyksissä käytetään samoja perusteita kaikkialla maailmassa. Sopimuksen mukaisesti sen tulisi olla täysin toiminnassa vuonna 2008. Meillä on vielä muutama kuukausi aikaa.

 
  
MPphoto
 

  Gyula Hegyi (PSE).(EN) Arvoisa puhemies, aineiden ja seosten luokituksen, merkintöjen ja pakkaamisen maailmanlaajuinen yhdenmukaistaminen on myönteinen seikka, ja Euroopan unionin pitäisi toimia johtavassa asemassa, jotta kansalaisia suojellaan vaarallisilta kemikaaleilta. Koko aloite on peräisin Yhdistyneiltä Kansakunnilta, ja se on siksi maailmanlaajuinen hanke. Maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu järjestelmä on lupaava merkki maailmanlaajuisesta yhteistyöstä ympäristökysymyksissä. Siksi tuen Amalia Sartorin mietinnön mukaisen kompromissin hyväksymistä.

Olen esittänyt yli 20 tarkistusta, jotta kemikaalien asianmukainen merkitseminen ja turvallinen käyttö varmistetaan. Ympäristövaliokunta hyväksyi 17 näistä tarkistuksista. Ympäristövaliokunta hyväksyi kuitenkin useita esittelijän tarkistuksia, joilla heikennettäisiin kuluttajien oikeuksia saada tietoja tuotteissa olevien kemikaalien vaaroista.

Äänestin sosialistiryhmän kanssa näitä ehdotuksia vastaan, koska kuluttajien etu on elintärkeä meille. Olen tyytyväinen, että uuteen kompromissiin ei sisälly näitä kuluttajien edun vastaisia tarkistuksia, ja siksi ehdotan, että se hyväksytään. En ole täysin tyytyväinen kompromissiin, mutta emme voi kokonaan lykätä GHS-järjestelmän sisällyttämistä lainsäädäntöömme.

Meidän pitäisi hyväksyä perusperiaatteena, että yritysten ei pitäisi vedota liiketoiminnan luottamuksellisuuteen, kun ne saattavat vaarallisia kemikaaleja markkinoille. Kuluttajilla on puolestaan oltava kaikki tarpeellinen tieto vaaroista.

Ongelmat ovat tietenkin yksityiskohdissa, joten näemme, miten GHS toimii käytännössä, miten teollisuus esittää varoitusmerkit tuotteissa, ja ymmärtävätkö kuluttajat merkkejä ja varoituksia. Tämän tiedon on oltava selkeää ja helposti ymmärrettävää. Toivon, että GHS on asianmukainen väline, kun REACHin tuloksia esitellään suurelle yleisölle. Kuluttajamme luottaisivat siten enemmän kemikaaleihin, ja tämä edistäisi myös teollisuuttamme.

Avustajani Gergely Simon, joka on tehnyt paljon työtä tämän ja muiden asioiden eteen, lähtee parlamentista pian. Haluaisin kiittää häntä pyrkimyksistä kohti yhteistä tavoitettamme, eli kemiallisesti turvallisempaa Eurooppaa.

 
  
MPphoto
 

  Hiltrud Breyer (Verts/ALE).(DE) Arvoisa puhemies, tiedämme kaikki, että kemikaaleja tuotetaan ja niillä käydään kauppaa kaikkialla maailmassa ja että vaarat ja riskit ovat myös maailmanlaajuisia. Tarvitsemme siis suuntaviivoja eli selkeää luokittelua ja merkintöjä, joita sovelletaan maailmanlaajuisesti. Olisin toivonut, että Euroopan unioni toimii kantavana voimana, jotta otetaan käyttöön erittäin selkeät merkinnät ja vahva kuluttajansuoja, mutta olen kuullut tänään monen puheenvuoron esittäjän toteavan, että EU:n pitäisi itse asiassa jarruttaa asiaa.

Voin hyväksyä tämän poliittisen sopimuksen, mutta en ole kovin tyytyväinen siihen. On totta, että olemme edistyneet merkittävästi siinä, että ihmisille ja ympäristölle taataan parempi turvallisuus. Olen myös tyytyväinen, että ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnöstä huolimatta merkintöjä koskevien raja-arvojen, jotka olivat aivan liian myönteisiä teollisuudelle − luokittelua koskevien tietojen määrä olisi pitänyt sisällyttää merkintään − osalta onnistuimme rajoittamaan vahinkoja neuvotteluissa neuvoston ja komission kanssa. Olen tyytyväinen, että enää ei ole tonnimäärään perustuvia raja-arvoja merkintöjä koskevien vaatimusten osalta ja että teollisuudelle ei ole enää porsaanreikiä. Olen myös tyytyväinen, että ehdotetussa luokittelujärjestelmässä pyritään keskittymään eläinkokeiden sijasta vaihtoehtoisiin toimiin.

Olisin kuitenkin halunnut, että hitaasti hajoavien, biokertyvien ja myrkyllisten aineiden merkintöjä olisi parannettu ja että olisi luotu uusi välitöntä myrkyllisyyttä koskeva kategoria, koska se on erityisen ajankohtainen ja koska meidän olisi pitänyt osoittaa, että olemme halukkaita ryhtymään toimiin sen vuoksi. Uskon, että olemme antaneet tänään tärkeän viestin ihmisten ja ympäristön turvallisuuden lisäämisestä, mutta emme voi jäädä lepäämään laakereillamme. Tämä aihe pitää meitä ilmeisesti kiireisenä tulevaisuudessa, ja siinä on paljon parantamisen varaa.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Claude Martinez (NI).(FR) Arvoisa puhemies, käytössä on jo kansainväliset tilinpäätösstandardit, Codex Alimentariusin kansainväliset elintarvikestandardit, kansainväliset veroja koskevat standardit ja Yhdistyneiden Kansakuntien malli kaksinkertaista verotusta koskevasta verosopimuksesta. Nyt luodaan kansainväliset standardit kemiallisten aineiden luokitukselle, merkinnälle, pakkaamiselle ja tonnimäärille.

Yhdistyneiden Kansakuntien talous- ja sosiaalineuvoston vuoden 2002 kansainvälinen lainsäädäntö yleisestä yhdenmukaistetusta järjestelmästä saatetaan osaksi yhteisön lainsäädäntöä.

Kansainvälinen yhdenmukaistaminen tuo etua kaikille − kuluttajille, käyttäjille, pk-yrityksille − mutta näiden 2 000 sivun, menettelyn, liitteen ja luettelon lisäksi tämä asetus osoittaa, että Euroopan standardit eivät riitä maailmanlaajuisiin ongelmiin vastaamiseksi. Maailmanlaajuisiin ongelmiin tarvitaan maailmanlaajuisia ratkaisuja, mikä merkitsee, että Yhdistyneen kuningaskunnan pääministeri Gordon Brown on oikeassa: kansallisvaltioiden ja kansainvälisen tason välillä Euroopan taso on yhä vanhempi ja vanhanaikainen ja lopulta käyttökelvoton.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Hyvät naiset ja herrat, enää ei voida hyväksyä, että Euroopan yhteismarkkinoilla on käytössä erilaisia kansallisia kauppalainsäädäntöjä erityisesti vaarallisten aineiden alalla. Vaarallisten kemiallisten aineiden ja seosten luokittelun ja merkintöjen yhdenmukaistaminen on hyvä uutinen kuluttajille, sillä ehdotetulla yhdenmukaistamisella parannetaan heidän terveytensä ja ympäristön suojelua. Euroopan teollisuuden kilpailukyvylle on myös hyvä uutinen, että tätä monimutkaista lainsäädäntöä, joka koskee vaarallisten aineiden kuljetusta, toimitusta ja käyttöä, sovelletaan Euroopan unionin lisäksi muissa valtioissa ympäri maailmaa YK:n suositusten ansiosta.

Asetus liittyy läheisesti REACH-asetukseen, mutta sillä otetaan myös käyttöön vaaraluokat ja -kategoriat. Merkintöihin sisältyvät ohjeet käyttöä varten sekä pakolliset graafiset symbolit ja merkit, joita ymmärtävät ihmiset kaikkialla maailmassa. Uusilla pakkauksia ja sulkimia koskevilla vaatimuksilla pyritään estämään, että lapset eivät aukaise niitä. Ohjeilla säädetään myös näkövammaisille tarkoitetuista tunnuksista. Kritiikkiä on esitetty korkeista kustannuksista, jotka aiheutuvat uudelleenmerkitsemisestä, käyttöturvallisuustiedotteiden luomisesta sekä uuden pakkaamistekniikan käyttöönotosta. Olen kuitenkin vakuuttunut, että nämä lyhyen aikavälin kustannukset ovat alhaisemmat kuin pitkän aikavälin säästöt niissä kustannuksissa, jotka liittyvät tuotteiden määränpään mukaan valittujen nykyisten pakkausmerkintöjen kumoamiseen. Täytäntöönpanon määräaika, joka jakautuu vuosille 2010−2015, on myös asianmukainen teollisuudelle.

Arvostan suuresti sitä, että Amalia Sartori on onnistunut saavuttamaan erinomaisen kompromissin parlamentin ja neuvoston välillä. Komission ehdotuksen säännöksistä on käyty keskusteluja kuukausien ajan, ja Sartori on pystynyt saamaan aikaan merkittäviä parannuksia ja tasapainottamaan ehdotusta. Siksi pyydänkin, että hyväksymme ehdotuksen huomenna ensimmäisessä käsittelyssä. Tämä on esimerkki erinomaisesta työstä, jota parlamentin esittelijät tekevät neuvoston ja komission yksikköjen kanssa.

 
  
MPphoto
 

  Genowefa Grabowska (PSE).(PL) Arvoisa puhemies, keskustelemme tänään erittäin tärkeästä asetuksesta, joka sai alkunsa keskusteluista ja myöhemmin YK:n päätöksestä. Tässä keskustelussa, jonka kruunasi se, että talous- ja sosiaalineuvosto hyväksyi kemikaalien maailmanlaajuisesti yhdenmukaistetun luokitus- ja merkintäjärjestelmän, jäsenvaltiot – eikä ainoastaan YK – olivat asiassa erittäin aktiivisia, ja niillä sekä ennen kaikkia Euroopan unionilla ja komissiolla oli asiassa merkittävä tehtävä. Tämä merkitsee, että aikaansaatu järjestelmä on myös meidän järjestelmämme. Siksi on hyvä seikka, että hyväksymme tänään lainsäädännön kemikaalien käytöstä. Toimimme näin yhdenmukaisesti tämän järjestelmän kanssa ja samalla varmistamme, että kansalaisiamme, EU:n kansalaisia, suojellaan ja että myös ympäristöämme suojellaan vaarallisten aineiden käytön vaikutuksilta. Tavoitteena on yhdenmukaistaa vaarallisten aineiden luokitusta ja merkitsemistä siten, että parannetaan terveyden suojelemisen tasoa sekä myös ympäristön tilaa.

Kemiallisilla aineilla on sama vaikutus ihmisiin kaikkialla maailmassa. Kun ostamme tuotteen, meidän ei tarvitse tietää, mitä se sisältää. Meidän on kuitenkin tiedettävä, että ostamme turvallisen tuotteen. Meidän pitäisi voida luottaa tuottajaan ja hankittuun tuotteeseen. Tehtävä, johon on puututtava, on merkitseminen, koska siinä on vielä suuria eroja. Tietty tuote merkitään vaaralliseksi yhdessä valtiossa, myrkylliseksi toisessa ja vahingolliseksi kolmannessa valtiossa. On mahdotonta ajatella, että talous tai kemiallisten aineiden kauppa toimisi tällä tavoin. Tämän vuoksi olen erittäin tyytyväinen tästä mietinnöstä ja keskustelusta tänään. Mielestäni olemme saaneet aikaan jotain hyvin tärkeää.

Haluaisin kiinnittää huomionne vielä yhteen asiaan eli merkinnöissä annettavia tietoja koskeviin vaikutuksiin. Kyse on tiedoista, jotka jätteitä käsittelevien tahojen on tiedettävä. Kemiallisten tuotteiden aiheuttamat jätteet, jotka ovat nyt ja tulevaisuudessa erittäin tärkeä asia ympäristömme kannalta, on sisällytettävä tähän osaan. Tämä osa koskee kemiallisen tuotteen ja aineiden käsittelyn elinkaaren loppuosaa ja siten myös vaarallisten jätteiden loppukäsittelyä. Euroopan kansalaisille pitää antaa kunnon tuotteet, ja heidän on voitava luottaa niiden kemialliseen turvallisuuteen.

 
  
MPphoto
 

  Luca Romagnoli (NI).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, Amalia Sartorin erinomaista työtä voidaan pitää parhaana mahdollisena lainsäädännöllisenä toimena, jolla saatetaan kemiallisia aineita koskevat näkökohdat ajan tasalle ja parannetaan niiden sääntelyä. On myös erinomaista, että mietinnössä ei pyritä ainoastaan noudattamaan YK:n yhdenmukaistamisohjelmaa, vaan se vaikuttaa johdonmukaiselta myös siinä, että sillä vastataan tuottajien ja kuluttajien tarpeisiin sekä myös ympäristön tarpeisiin, jos tätä voidaan pitää objektiivisesti mahdollisena.

Kuten tavallista, jotkut kollegani eivät ole täysin tyytyväisiä. Minusta vaikuttaa siltä, että tämä johtuu ideologisesta radikalisoitumisesta teknologian ja tieteen kehityksen edessä, ja että meitä pyritään aivan liian usein pakottamaan toimiin ympäristönsuojelun verukkeella. Sattumalta, aivan eri syistä kuin tähän mennessä on mainittu, Euroopan unionin ulkopuoliset valtiot, etenkin Kiina, asettavat talouden etusijalle ja sallivat kemikaalien valmistuksen, kuljetuksen ja varastoinnin olosuhteissa, jotka rikkovat vakavasti kaikkea sitä, mitä me haluamme aivan oikeutetusti suojella täällä parlamentissa.

Amalia Sartorin mietintö on todellinen edistysaskel, ja sen perusteella yhdenmukaistetaan aineiden luokittelua sekä vaarallisten aineiden ja seosten merkintöjä ja pakkauksia. Tämä edistää epäilemättä turvallisuutta ja ehkäisee riskejä, joita aiheutuu kuluttajien ja työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle sekä ympäristölle.

Tällä hetkellä on mahdollista, että maat voivat luokitella saman aineen hyvin eri tavoin voimassa olevien eri luokittelujärjestelmien mukaan, ja nämä erot voivat olla niin suuret, että se muodostaa vaaran. Aineet, jotka on Euroopassa luokiteltu vaaralliseksi, voivat olla Kiinan kaltaisissa valtioissa saatavilla ilman mitään varoittavia merkintöjä.

Tämä tilanne aiheuttaa epäreilua kilpailuetua ja on lisäksi vakava uhka kuluttajille kaikkialla. Tämä seikka, hyvät naiset ja herrat, pitää valitettavasti paikkansa erityisesti kansainvälisillä markkinoilla, vaikka usein kritisoittekin tätä näkemystä.

 
  
MPphoto
 

  Åsa Westlund (PSE).(SV) Arvoisa puhemies, minun on myönnettävä, että ennen kuin aloitin työn ympäristökysymyksistä, tietoni kemikaaleista olivat melko vähäiset. Mitä enemmän olen niistä oppinut, sitä epäileväisemmäksi olen tullut, koska käytämme nykyään hyvin monia kemikaaleja. Luin jonkin aikaa sitten esimerkiksi, että siivoukseen käytettävien kemikaalien kulutus on lisääntynyt tavallisissa kotitalouksissa huomattavasti kotimaassani Ruotsissa. Kukaan ei tiedä, miten tämä todella vaikuttaa ihmisten terveyteen. Tiedämme ainoastaan, että jo nyt useat lapset, eivät ainoastaan Ruotsissa, joutuvat kiireelliseen hoitoon joka vuosi, koska he ovat nielleet kotitalouden kemikaaleja, jotka ovat välittömästi myrkyllisiä. Tämä siitä huolimatta, että nykyään kemikaalituotteissa on varoitusmerkintä, jossa tiedotetaan kyseisestä vaarasta.

Myöhemmin tänään tehtävän päätöksen vuoksi tämä varoitus valitettavasti häviää monista tuotteista. Olen yrittänyt yhdessä joidenkin kollegojen kanssa saada tämän asian muutettua ja varmistaa, että kulutustavaroiden merkinnät pidetään ennallaan. Näin ei tehdä. Pahoittelen tätä syvästi, koska tämä merkitsee, että kuluttajalle tärkeät tiedot menetetään.

Olen silti tyytyväinen, että EU saa nyt yhdenmukaistetun luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevan lainsäädännön, joka täydentää REACH-asetusta ja että se on laadittu nykyisen vapaaehtoisuuteen perustuvan kansainvälinen järjestelmän mukaisesti. Tämä tekee asian helpommaksi kuluttajille ja yrityksille. Tänään tehdyn päätöksen jälkeen on äärimmäisen tärkeää, että kaikki toimivaltaiset kansalliset viranomaiset pyrkivät vastuullisesti antamaan tietoa uudesta merkintäjärjestelmästä yritysten lisäksi myös laajemmin eri kuluttajaryhmille.

Haluaisin käyttää tämän tilaisuuden hyväkseni ja pyytää komissiota ja komission jäsentä Günter Verheugenia seuraamaan, millä tavoin ja miten menestyksekkäästi tämä todella toteutetaan, jotta tiedämme, ymmärtävätkö Euroopan kuluttajat, mitä merkitseminen tarkoittaa tästä lähtien.

 
  
MPphoto
 

  Rovana Plumb (PSE).(RO) Arvoisa puhemies, tämä asetusehdotus yhdessä kahden muun − pesuaineista annetun asetuksen sekä muun lainsäädännön muuttamista koskevan päätöksen − kanssa merkitsee Euroopan ja kansainvälisen lainsäädännön yhdenmukaistamista kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevien seikkojen osalta. Tämän lainsäädännön soveltamisella on myönteisiä vaikutuksia ihmisten terveyteen, ympäristönsuojeluun ja kemianteollisuuteen. On erittäin tärkeää kehittää kaupankäyntiä kehittäminen turvallisesti ja lisätä kuluttajien tietoisuutta.

GHS-järjestelmän täytäntöönpanon olisi vastattava tuottajien osalta REACHin täytäntöönpanoa. Tuottajia on Euroopan unionissa noin 27 000, ja niistä 95 prosenttia on pk-yrityksiä. Kaupankäynti kehittyy EU:n ulkopuolisten valtioiden kanssa, ja niiden osuus koko Euroopan unionin viennistä on 25 prosenttia. Pyydän, että komissio ei luovu ehdotuksesta valvoa uutta asetusta koko tuotteen elinkaaren hallinnan aikana mukaan lukien silloin, kun tuotteesta tulee jätettä.

Onnittelen esittelijää hänen työstään.

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog (PSE).(HU) Kiitos, arvoisa puhemies. Ensinnäkin haluan kiittää komissiota ja esittelijöitä, koska he ovat onnistuneet saamaan aikaan rakentavaa keskustelua YK:n ehdotuksesta ja REACH-suunnitelmasta, joka hyväksyttiin aiemmin, ja tämä on edistänyt asiaa. Sisämarkkinavaliokunnan ja kuluttajien sekä yritysten näkökulmasta suurin hyöty ovat standardoidut merkinnät. Emme saa unohtaa, että kemialliset aineet eivät ole turvallisempia, koska niissä on merkintöjä. Turvallisemmalla kuluttajakäyttäytymisellä ja paremmilla valinnoilla lisätään turvallisuutta, joten meidän on todettava, että tämä lainsäädäntöesitys on edistysaskel tässä asiassa, ja sitä olisi pidettävä myönteisenä. Lopuksi haluaisin sanoa ja kiinnittää huomionne siihen, että Euroopan unioni on yhdistänyt voimansa YK:n kanssa, ja meidän on nyt tehtävä kaikkemme, yhteistyössä YK:n kanssa, jotta varmistetaan, että muutkin valtiot hyväksyvät myös sen. Tätä ehdotetaan siksi, että lainsäädäntöämme seurataan myös muualla maailmassa, muiden maiden kemianteollisuudessa, transatlanttisessa talousneuvostossa ja muilla kansainvälisillä foorumeilla Kiitos huomiostanne.

 
  
MPphoto
 

  Alessandro Foglietta (UEN).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, haluaisin onnitella esittelijä Amalia Sartoria sekä varjoesittelijöitä ja neuvostoa sekä komissiota, että GHS-paketista päästiin sopimukseen ensimmäisessä käsittelyssä.

Olemme onnistuneet saavuttamaan asettamamme tavoitteen, joka oli uuden järjestelmän perustaminen ajoissa ja nopeasti yhdenmukaisesti REACH-asetuksen kanssa. Samalla varmistetaan korkeatasoinen ympäristön ja terveyden suojeleminen sekä vastataan yritysten kaupallisiin tavoitteisiin. Ne voivat siten suuntautua paremmin ulkomaisille markkinoille

Kun GHS-järjestelmä toimii, yritykset voivat käyttää yhtä aineiden luokitusjärjestelmää, joka on yhdenmukaistettu kansainvälisellä tasolla. Järjestelmän ansiosta on helpompi tutustua aineita koskevaan lainsäädäntöön Euroopan kemikaaliviraston avulla. Tämän asetuksen, joka koskee vaarallisten aineiden ja seosten luokittelua ja merkintää Euroopan unionissa kansainvälisten perusteiden mukaisesti, ansiosta voimme varmistaa, että yrityksemme ovat valmiit avautumaan kansainvälisille markkinoille. Tästä on kuluttajille kiistattomia etuja. He voivat helposti tunnistaa vaarallisia aineita, kuten myrkyllisiä, syövyttäviä ja ärsyttäviä aineita.

GHS-merkintäjärjestelmällä, jossa on yhdenmukaiset ja helposti luettavat merkinnät, voidaan edistää päivittäisessä käytössä olevien aineiden, esimerkiksi pesuaineiden ja saippuoiden, riskien tunnistamista. Sen lisäksi GHS-järjestelmä − jonka perusteella monissa aineissa on käytettävä erityisiä turvalaitteita pakkauksen sulkemisen varmistamiseksi − auttaa suojelemaan lapsiamme vaarallisilta onnettomuuksilta, jotka aiheutuvat myrkyllisten tai syövyttävien aineiden nielemisestä vahingossa.

GHS vaatii jonkin verran ponnisteluita yrityksiltä, erityisesti pieniltä ja keskisuurilta yrityksiltä, joiden pitäisi luottaa uuteen järjestelmään. Järjestelmällä otetaan itse asiassa käyttöön seitsemän uutta vaaraluokkaa ja uusi kuljetusjärjestelmän luokitus. Olen siksi erityisen tyytyväinen sopimukseen neuvoston kanssa. Siinä otettiin huomioon tuki, tiedonvälitys ja käyttöönottovaiheen vaatimukset erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten osalta.

Sopimuksessa on lisäksi otettu huomioon parlamentin kaikkien ryhmien yhdenmukaisesti esittämä toive, että eläinkokeita tehdään mahdollisimman vähän ja että ne pitää korvata mahdollisimman laajasti vaihtoehtoisin keinoin. Kaikkien näiden syiden vuoksi ryhmäni äänestää esitetyn paketin puolesta.

 
  
MPphoto
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE). − (SV) Haluaisin vain vastata siihen, mitä kollegani Graham Booth sanoi täällä siitä, että ympäristöliike haluaa suojella ihmisiä, mutta ei eläimiä. Hän on luultavasti käsittänyt asian väärin. Kyse on luokituksesta. Asiakirjoissa, joihin hän viittaa, todetaan, että meidän ei pitäisi muuttaa kemiallista seosta vain luokitusta varten, jotta päästään tietyn raja-arvon alle ja että eläinkokeita ei saa suorittaa paljon vain siksi, että vältetään merkinnät. Tämä johtaisi siihen, että käyttöön tulisi kemiallisia seoksia, jotka sisältävät vaarallisia aineita, mutta nämä aineet olisivat erilaisia eivätkä siten saisi merkintää koskevaa raja-arvoa. Näissä tapauksissa tehtäisiin eläinkokeita vain siksi, että kierretään merkintää koskeva vaatimus. Tämän seikan vuoksi me tarvitsemme näitä asiakirjoja.

Tässä suhteessa eläinten ja ihmisten terveys kulkee käsi kädessä. Eläinkokeet vältetään, mutta ihmiset saavat asianmukaista tietoa kemikaaleista, jotta he voivat toteuttaa oikeita toimenpiteitä suojautuakseen niiltä. Graham Booth on todella ymmärtänyt asian väärin.

 
  
  

Puhetta johti
varapuhemies Martine ROURE

 
  
MPphoto
 

  Günter Verheugen, komission varapuheenjohtaja. (DE) Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, tämä erittäin intensiivinen ja vilkas keskustelu on osoittanut, että olemme tekemisissä tärkeän ja kauaskantoisen asian kanssa. Uskon, että voimme tänään todeta, että tämä on askel, joka päättää monien vuosien ajan tehdyn tiiviin lainsäädäntötyön, joka koskee kemianteollisuutta sekä kemikaalien valmistusta ja käyttöä Euroopassa.

Haluaisin esittää tämän hyvin selvästi. Mietin Hiltrud Beyerin hyvin asianmukaista kommenttia siitä, kuka ohjaa kehitystä ja kuka jarruttaa. On selvää, että Euroopan unioni on esikuva koko maailmalle kemikaaleja koskevan lainsäädännön alalla. Missään muualla ei ole sellaisia säädöksiä, joita olemme esittäneet ja missään muualla ei kemianteollisuudelle esitetä sellaisia vaatimuksia, mitä me olemme esittäneet. Sen vuoksi komissio on hyvin vahvasti sitä mieltä, että alan horisontaalisen lainsäädännön yhteydessä tarvitsemme muutaman vuoden, jonka aikana panemme täytäntöön päättämämme toimet. Meidän ei pitäisi välittömästi toteuttaa muita laaja-alaisia hankkeita. On perusteltua, että asiaa tarkastellaan uudelleen REACH-lainsäädännön mukaan, ja meidän pitäisi noudattaa lainsäätäjän säätämiä määräaikoja hyvin tarkasti. Tämä merkitsee, että komissio antaa kertomukset ja ehdotukset aina ajoissa. Horisontaalisten aloitteiden osalta haluaisin toistaa, että komissio ei aio tehdä muita ehdotuksia lähitulevaisuudessa.

Voin myös vakuuttaa teitä tämän järjestelmän maailmanlaajuisesta tehokkuudesta. Kaikki käytössäni oleva tieto osoittaa, että kaikkialla maailmassa pyritään todella vakavasti toteuttamaan Yhdistyneiden Kansakuntien esittämää järjestelmää. Me olemme varmasti kärjessä todellisen täytäntöönpanon osalta. Luulen, että monet suuret maat ovat odottaneet, mitä täällä tapahtuu tänään, koska he haluavat perustaa oman lainsäädäntönsä ja täytäntöönpanonsa siihen, mitä me teemme Euroopan unionissa. Uskon, että nämä menettelyt toteutetaan monissa muissa maissa.

Andreas Schwab esitti erittäin mielenkiintoisen kysymyksen: pitäisikö meillä olla siirtymäkautta koskeva määräaika, jonka aikana liitteestä VI poistetut raja-arvot toistaiseksi säilytetään. Ne poistettiin puolueiden välisen kompromissin tuloksena. Voin sanoa vain, että siirtymäkauden määräajat eivät ole ongelma komissiolle. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että ne ovat välttämättömiä ja asianmukaisia, mutta tämä puute lainsäädännössä ei ole syntynyt sattumalta. Se on osa yleistä kompromissia. Kun kaikki olosuhteet otetaan huomioon, en pidä asianmukaisena, että jos komissio sallii siirtymäkauden määräajat muutamille tuotteille, niin kompromissi voi epäonnistua. Varmistamme kuitenkin, että se, mitä lainsäätäjät halusivat, toteutetaan sopivalla tavalla.

Jaan ne huolenaiheet, jotka on ilmaistu eläinkokeista. Toivon hartaasti, että tämä lainsäädäntö ei lisää eläinkokeiden määrää. On tärkeää, että kokeiden tekeminen kädellisillä eläimillä kielletään ehdottomasti tässä lainsäädännössä. Haluan sanoa uudelleen painokkaasti, että komissio pyrkii kaikin keinoin rajoittamaan eläinkokeita mahdollisimman paljon. Minulle tämä merkitsee sitä, että meidän pitää lisätä pyrkimyksiä, jotta löydetään tunnustettuja vaihtoehtoisia menetelmiä, joiden avulla eläinkokeet voidaan korvata. Jokainen, joka on huolissaan tästä asiasta, saa minut puolelleen.

Haluaisin lopuksi sanoa, että uskon, että meillä on nyt lainsäädäntö, jolla tuodaan etua kaikille osapuolille. Olen hyvin kiitollinen kaikille, jotka osallistuivat sen laadintaan.

 
  
MPphoto
 

  Amalia Sartori, esittelijä. (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, olen hyvin iloinen käydystä keskustelusta. Haluan kiittää kaikkia puheenvuoron esittäneitä kollegoitani, ja olen kiitollinen tuesta tekemälleni työlle. Tulos oli mahdollinen ainoastaan kollegoideni antaman avun ansiosta. Apuna olivat myös varjoesittelijät sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan sekä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnon valmistelijat. Vaikuttaa siltä, että suurin osa puheenvuoron esittäneistä jäsenistä on tyytyväinen lopputulokseen.

Pidän myönteisenä esitettyä näkemystä, että GHS-järjestelmä on jatkuva prosessi ja että se on menettely, jonka olemme luoneet työtä varten. Näissä tilanteissa on kyse juuri tästä. Olemme tietoisia, että maailma muuttuu ja kehittyy edelleen, ja se on syy siihen, että tässä asetuksessa sekä REACH-asetuksessa ja muissa asetuksissa pyrimme ottamaan käyttöön hyvin täsmällisen ja tarkan lainsäädännön ja jättämään tilaa näihin kriteereihin perustuville tuleville muutoksille. Kriteerit on kuitenkin määrätty ennalta. Tämä kävi ilmi myös komission jäsenen juuri esittämästä puheenvuorosta, jossa hän puhui mahdollisuudesta tukea asiasta käytyä keskustelua.

Olemme tietoisia, että hyväksymme tänään asetuksen, jota tuetaan laajasti. Sillä tuodaan etua kuluttajille ja työntekijöille tällä alalla, ja he muodostavat suurimman osan väestöstä. Tiedämme kaikki, että näitä sääntöjä käytetään viitekehyksenä sekä kiistattomana vertailukohtana. Maailma muuttuu edelleen, ja näiden sääntöjen muutoksista vastaa komissio.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (FR) Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan tänään.

Kirjalliset kannanotot (142 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (PSE), kirjallinen.(RO) Ehdotus panna täytäntöön kemikaalien maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintäjärjestelmä (GHS) on tärkeä edistysaskel, jolla suojellaan ympäristöä ja kuluttajia, jotka haluavat enemmän valinnanmahdollisuuksia, sekä yrityksiä, jotka haluavat osallistua kansainvälisille markkinoille.

Yhdenmukaisilla merkinnöillä ja yhtenäisellä kemikaalien aiheuttamaa vaaraa koskevalla kuvauksella varmistetaan, että kuluttajat luottavat paremmin näihin tuotteisiin. Tämä edistää kansainvälistä kauppaa, sillä teollisuus voi käyttää samoja merkintöjä kaikilla alueilla, jonne se vie tuotteita. Lisäksi aineiden luokittelun yhdenmukainen järjestelmä on olennaista sille, että sisämarkkinoilla varmistetaan tavaroiden vapaa liikkuvuus.

Meidän on kuitenkin varmistettava, että tällä asetuksella ei lisätä selkärankaisilla eläimillä tehtäviä kokeita luokitusperusteiden yhdenmukaistamisen vuoksi. On varmistettava, että kyseisiä kokeita tehdään ainoastaan, jos saman laadun takaavia vaihtoehtoisia ratkaisuja ei ole.

Maailmanlaajuisesti yhdenmukaistetun luokitusjärjestelmän perusteella olisi mahdollista käyttää menettelyjä, joihin ei liity eläinkokeita, vaikka niiden vahvistaminen on pitkä ja kallis byrokraattinen prosessi. Koska eläinkokeita ei ole koskaan virallisesti vahvistettu, vaihtoehtoisten kokeiden käyttämisen varmistaminen on taakka, mutta tämän alan tutkimusta olisi kannustettava.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Seeber (PPE-DE), kirjallinen. – (DE) Kuluttajat joutuvat nykymaailmassa yhä useammin kosketuksiin eri aineiden ja joskus vaarallisten aineiden kanssa.

Tiettyjen tuotteiden, kuten paljon käytettävien päivittäistuotteiden, osalta on hyvin tärkeää tietää, mitä aineita niihin sisältyy, jotta niitä voidaan käyttää turvallisesti ja jotta ne eivät vaaranna terveyttä. Kemikaalien maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintäjärjestelmä (GHS) kehitettiin Yhdistyneissä Kansakunnissa vuonna 2002. EU osallistuu siihen aktiivisesti, ja kaikki jäsenvaltiot panevat sen täytäntöön tänä vuonna. Yksi tämän järjestelmän tärkeimmistä eduista on se, että sillä tarjotaan yhdenmukaiset riskien tunnistamista osoittavat merkinnät. Kuluttajat ja elinkeinonharjoittajat voivat siten nähdä yhdellä silmäyksellä, sisältyykö tuotteeseen tiettyjä aineita, jotka voivat olla vaarallisia. Lisäksi tällä järjestelmällä otetaan käyttöön standardoidut määritelmät, kuten LD50 (LD-50-arvo, mediaani tappava annos), jotka osoittavat selkeästi aineeseen liittyvät riskit. Yhteisö ja Euroopan parlamentti ovat ottaneet tavoitteekseen rajoittaa mahdollisimman paljon eläinkokeita, kun aineita testataan.

Lisäksi jäsenvaltioiden viranomaisille on annettu tarkemmat ja selkeämmät ohjeet. GHS-järjestelmän onnistunut täytäntöönpano on merkittävä virstanpylväs Euroopan sisämarkkinoiden toteuttamisessa, ja se on myös hyödyllinen kansainvälisen kaupan näkökulmasta.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö