Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/0214(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0201/2008

Pateikti tekstai :

A6-0201/2008

Debatai :

PV 03/09/2008 - 4
CRE 03/09/2008 - 4

Balsavimas :

PV 03/09/2008 - 7.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0395

Posėdžio stenograma
Trečiadienis, 2008 m. rugsėjo 3 d. - Briuselis Tekstas OL

4. Vandenilinių variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimas (diskusijos)
Kalbų vaizdo įrašas
Protokolas
MPphoto
 

  Pirmininkė. – Kitas klausimas yra Anjos Weisgerber pranešimas Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto vardu (A6-0201/2008) dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl vandenilinių variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, iš dalies keičiančio Direktyvą 2007/46/EB (COM(2007)0593 – C6-0342/2007 – 2007/0214(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Günter Verheugen, Komisijos Pirmininko pavaduotojas. − (DE) Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, vėl kalbame apie ateities automobilį; tai tema, kurią Europos Parlamentas šią savaitę jau intensyviai nagrinėjo svarstydamas kitą klausimą.

Šiandien mes aptariame techninę galimybę, kuri galėtų mums padėti spręsti transporto priemonių keliamas aplinkos problemas. Leiskite man pakartoti: galimybė, kuri galėtų mums padėti. Mes nežinome, ar jos potencialas gali būti realizuotas plačiu mastu, tačiau mes turime kiek įmanoma pasinaudoti proga. Būtent apie tai ir kalbame.

Mes visi sutinkame, kad tvarus judumas bus vienas pagrindinių iššūkių, kuriuos turėsime spręsti ateinančiais metais. Mes nenorime suvaržyti Europos gyventojų teisės į individualų judumą. Kita vertus, negali būti jokių abejonių, kad šia teise į individualų judumą – paprastai sakant, teise vairuoti automobilius, turėti ir naudoti automobilį – turi būti naudojamasi tokiu būdu, kad nebūtų nenaikinama mūsų aplinka, ir tai reiškia, kad mums reikalingi automobiliai, kurie nekenkia aplinkai.

Tarp kitko, tai būtinai reikalinga ne tik dėl aplinkos būklės; tai taip pat vis svarbiau ir ekonominiu požiūriu. Tradicinis vidaus degimo variklis nebeatitinka laiko dvasios dėl labai didelio kuro vartojimo, ir mes turime daryti viską, kas manoma, kad sumažintume iškastinio kuro naudojimą, kur jis bebūtų.

Šiomis aplinkybėmis iškyla klausimas, ar mes galime palengvinti vandeniliu varomų transporto priemonių plėtrą. Šia idėja remiasi Komisijos pateiktas pasiūlymas dėl reglamento dėl vandenilinių variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo.

Aš pirmiausia norėčiau padėkoti pranešėjai A. Weisgerber už jos konstruktyvų ir sėkmingą darbą rengiant šį pasiūlymą. Labai džiaugiuosi, kad šis jos darbas suteikė galimybę pasiekti susitarimą pirmajame svarstyme.

Šiuo metu mes dar nežinome, kokia technologija yra geriausia siekiant tvaraus judumo. Skaitydami laikraščius ir žiūrėdami televiziją kiekvieną dieną susiduriate su skirtingomis išvadomis. Vieni kalba apie kuro elementus, kiti – apie elektrinį automobilį, treti – apie naujoviškus našius akumuliatorius. Yra daug alternatyvų, konkuruojančių su vandenilio energija; bet kokiu atveju šios alternatyvos yra elektriniai varikliai ir kuro elementai.

Mūsų užduotis yra nustatyti būtinus saugos reikalavimus daug žadančioms technologijoms griežtai laikantis technologinio neutralumo principo. Aišku, vandenilio technologijos irgi priklauso šioms technologijoms. Vandenilis gali pakeisti tradicinį kurą ir padėti gerokai sumažinti žalingus kelių transporto padarinius aplinkai. Tačiau taip pat norėčiau pridurti, kad visas šitas apmąstymai turi prasmės tik tuo atveju, jei mes galime gaminti vandenilį aplinką tausojančiu būdu. Jei vandenilis bus gaminamas naudojant aplinką teršiančią energiją, tai mes tik vieną problemą pakeisime kita.

Pasiūlytu reglamentu vandeniliu varomos transporto priemonės bus integruotos į Europos tipo pritarimo sistemą. Tad vandeniliu varomoms transporto priemonėms bus taikomos tokios pačios sąlygos, kaip ir tradicinėms transporto priemonėms, ir visai Europos Sąjungai pakaks vieningo leidimo. Tokia leidimo suteikimo tvarka yra mažiau apsunkinanti ir reikalauja mažiau išlaidų. Gamintojai gali sutvarkyti visus formalumus vienoje įstaigoje ir sutaupyti didelę dalį išlaidų. Tai stiprina Europos pramonės konkurencingumą ir sumažina administracinę naštą.

Vandenilis turi ir kitų savybių nei tradicinis kuras, t. y. benzinas ir dyzelis, todėl pasiūlyme prioritetas teikiamas būtinų saugos reikalavimų nustatymui. Visų pirma turime užtikrinti, kad vandenilio laikymas transporto priemonėje būtų visiškai saugus. Šiuo reglamentu bus pasiekta, kad visos vandeniliu varomos transporto priemonės Europos Sąjungos keliuose bus tokios pat saugios, kaip ir tradiciškai varomos transporto priemonės. Be to, tai turi taip pat sustiprinti visuomenės pasitikėjimą neįprastomis naujomis technologijomis. Pasiūlymu taip pat įvedama transporto priemonių atpažinimo sistema siekiant, kad jas lengvai galėtų atpažinti gelbėjimo tarnybos.

Glaudus Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendradarbiavimas turėjo teigiamos įtakos derybų rezultatams, todėl aš galiu tik pritarti visiems pasiūlytiems pakeitimams, kuriuos pateikė pranešėja A. Weisgerber.

 
  
MPphoto
 

  Anja Weisgerber, pranešėja. − (DE) Gerb. pirmininke, Komisijos nary, ponios ir ponai, iškastinio kuro atsargos yra ribotos. Paklausa auga, kartu auga ir kainos – tai kiekvieną dieną matome degalinėse. Tikimybė, kad nafta, gamtinės dujos ir anglys ateityje pasibaigs, yra viena kainų augimo priežasčių. Todėl turime jau šiandien tirti technologijas, kurios ateityje galėtų pakeisti iškastinį kurą.

Viena iš šių alternatyvų – ir Komisijos narys visiškai teisingai pabrėžė, kad tai yra tiktai viena alternatyvų – yra vandenilio technologija. Be abejo, vandenilio transporto priemonės nėra dar paruoštos rinkai, tačiau siekiant tai pakeisti vykdomi įvairūs projektai. Ką tik padrąsinančiu pranešimu užbaigtas ES greitkelių projektas.

Vasario mėn. ES mokslinių tyrimų ministrai nusprendė kurti ilgalaikę viešąją ir privačią partnerystę, kurios tikslas būtų 2015–2025 m. parengti tinkamą rinkai vandenilio ir kuro elementų technologiją. Į šią mokslinių tyrimų programą per keletą ateinančių metų planuojama investuoti iš viso maždaug 940 mln. EUR; pusę šios sumos skirtų valstybinės institucijos, kitą pusę – privatūs investuotojai.

Mes matome, kad yra paruošta dirva parengti vandenilines transporto priemones rinkai. Šiuo metu vis dar aukštos kuro elementų kainos negali būti laikomos argumentu prieš vandenilio technologijas, nes toks yra visų ateities technologijų kelias. Pirmoji 0,5 megapikselių skaitmeninis fotoaparatas buvo sukurtas prieš daugelį metų kelionei į kosmosą ir kainavo maždaug 10 mln. EUR, o dabar skaitmeninį fotoaparatą turi beveik kiekvienas.

Šiuo pasiūlymu dėl reglamento turi būti pirmą kartą nustatyti techniniai vandenilinių variklinių transporto priemonių patvirtinimo reikalavimai. Siekiant skatinti šios technologijos plėtrą ir kartu užtikrinti aukštą saugos bei aplinkos apsaugos lygį, būtina nustatyti vienodus patvirtinimo kriterijus.

Šiuo metu EB tipo patvirtinimo sistema neapima vandenilinių transporto priemonių, todėl šioms transporto priemonėms valstybės narės gali teikti savo leidimus. Vienose valstybėse narėse tokia veikla vykdoma, kitose ji visiškai nežinoma. Tokia patvirtinimo praktika kelia pavojų, kad kiekviena valstybė narė nustatys savo patvirtinimo reikalavimus ir kad bendra vidaus rinka bus sutrikdyta. Dėl to gamintojai patirtų didelių išlaidų ir kiltų pavojus saugumui.

Vandenilis yra vienas ateities energijos nešėjų. Todėl mūsų užduotis, kurią mes vykdome priimdami šį reglamentą, yra nustatyti suderintus patvirtinimo kriterijus, kad būtų sukurtos politinės sistemos sąlygos šios ateities technologijos taikymui. Aš džiaugiuosi, kad visose frakcijose pavyko pasiekti susitarimą per pirmąjį svarstymą ir kad bendradarbiavimas su Taryba ir Komisija buvo toks kokybiškas. Todėl ypač už puikų bendradarbiavimą dėkoju šešėliniams pranešėjams, kuriuos norėčiau įvardyti –W. Bulfonui ir T. Mandersui. Būtent šis bendradarbiavimas leido pasiekti susitarimą pirmajame svarstyme. Mūsų dėmesys jo metu buvo sutelktas į vandeniliu varomų transporto priemonių ženklinimo klausimą.

Vandeniliu varomos transporto priemonės yra tokios pat saugios, kaip ir keleiviniai automobiliai, varomi dyzeliu arba benzinu. Pagal reglamentą turės būti atliekami tokie pat griežti jų saugumo bandymai, kaip ir numatyti visoms kitoms transporto priemonėms. Vis dėlto būtų tikslinga, kad gelbėjimo tarnybos, atvykstančios į nelaimingo atsitikimo vietą, žinotų, jog tai – vandenilinė transporto priemonė. Tokiu atveju jos galėtų atsižvelgti į tam tikras jų ypatybes. Tačiau dėl to į vandeniliu varomas transporto priemones neturėtų būti žiūrima priešiškai, nes, kaip jau sakiau, jos yra tokios pat saugios, kaip ir transporto priemonės, varomos kitu kuru. Tai – labai svarbus punktas, kurį aš šiandien noriu paaiškinti.

Todėl mes siūlome, kad vandenilio transporto priemonių sudedamosioms dalims, kuriose yra vandenilio, būtų taikomas nekrentantis į akis, neišskiriantis ženklinimas. Dirbdami su Komisija ir Taryba mes toliau pagerinome Komisijos tekstą ir žodį „ženklinimas“ pakeitėme žodžiu „atpažinimas“, nes ateityje šis ženklinimas turėtų ir galėtų būti pakeistas elektroninio identifikavimo sistema. Tai – automatinio signalo siuntimo gelbėjimo tarnyboms avarijos atveju sistema, pavadinta eCall.

Buvo iškelta ir kitų klausimų. Baigdama galbūt aš trumpai grįšiu prie klausimo dėl vandenilio degalinės infrastruktūros, tačiau dabar nekantriai laukiu gyvos diskusijos ir nekantrauju išgirsti, ką jūs turite pasakyti.

 
  
MPphoto
 

  Alojz Peterle, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos komiteto nuomonės referentas. (SL) Aš norėčiau padėkoti savo kolegei Dr. A. Weisgerber už jos puikų pranešimą ir išreikšti savo pasitenkinimą dėl to, kad taip greitai pasiekėme tokio aukšto laipsnio sutarimą su Taryba. Šis reglamentas sudaro puikias prielaidas naujos energetikos ir aplinkos politikos, kuri, be abejo, turės teigiamą poveikį sveikatos apsaugai. Aš sutinku su Komisijos nariu, kad mes turime kiek galima pasinaudoti šia galimybe. Šis reglamentas yra vienas pirmųjų žingsnių; tai – dalis atsako į šiuolaikinius energetikos ir aplinkosaugos iššūkius, kai vandenilis atlieka vieną svarbiausių vaidmenų.

Labai svarbu pasinaudoti tinkamomis varomosiomis jėgomis, kad būtų užtikrintos geros plėtros sąlygos. Šiuo atžvilgiu taip pat turėtume atsižvelgti į visus mūsų gyventojams rūpimus klausimus, pvz., susijusius su infrastruktūra. Šiais laikais, kai vis labiau didėja energijos poreikiai, būtina veiksmingai spręsti vystymosi dinamiškumo, ypač greitesnės naujų technologijų plėtros, problemas. Manau, kad naujos technologijos turi labai didelių galimybių, sudaro sąlygas decentralizuotai vandenilio gamybai vystyti; be to, naudojant ir saulės energijos gavybos technologijas, būtų galima išskaidyti gamybą ir sumažinti priklausomybę nuo šiuo metu žinomų energijos šaltinių. Mano nuomone, Komisija galėtų sėkmingai skatinti ir greitinti vystymąsi šia kryptimi.

 
  
MPphoto
 

  Malcolm Harbour, PPE-DE frakcijos vardu. – Gerb. pirmininke, aš noriu šiltai padėkoti komiteto vardu dirbusiai Anjai Weisgerber kaip pranešėjai ir, žinoma, kaip mano frakcijos narei; ji, mano nuomone, dar kartą parodė savo sugebėjimą parengti sudėtingą techninių dokumentų aplanką ir labai veiksmingai dirbo kaip nuomonės pranešėja rengiant dokumentus dėl išmetamų teršalų. Esu sužavėtas, kad ji parengė savo pačios pranešimą, ir dėkoju, kad ji taip kruopščiai atliko šią svarbią užduotį. Aš žinau, kiek darbo tai reikalauja, nes pats buvau visos Tipo patvirtinimo direktyvos pranešėjas.

Taip pat noriu padėkoti Günteriui Verheugenui ir jo komandai Komisijoje už spartų darbą, kad šis svarbus pasiūlymas, kuriuo remiantis į pagrindinę Tipo patvirtinimo direktyvą bus veiksmingai įtraukti specifiniai reikalavimai vandenilinėms transporto priemonėms, būtų mums pateiktas laiku. Beje, manau, tai parodo, kad pagaliau pasiekėme svarbių rezultatų, susijusių su bendra motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimo sistema, ir kad galime lanksčiai reaguoti ir veikti šių naujų technologijų atveju.

Atsižvelgdamas į tai tik noriu pabrėžti, ką pasakė jau daug kolegų, bet ypač iš savo perspektyvos, kaip dirbęs su Komisija Parlamento CARS 21 darbo grupės, kuri buvo sudaryta siekiant parengti konkurencingos automobilių pramonės reglamentavimo sistemą XXI amžiuje (tai ir reiškia CARS 21), narys – kad tai tikrai XXI amžiaus pasiūlymas. Tačiau svarbus dalykas yra tas, kad šis pasiūlymas gamybos pramonei – ir ne tik dideliems gamintojams, bet ir daugeliui įmonių, dalyvaujančių kuriant sistemas ir sudedamąsias dalis, kurios padės pereiti prie vandeniliu varomų transporto priemonių – suteikia aiškų teisinį pagrindą, kuriuo remdamosi dabar jos galės dirbti. Jos neturės laukti. Tai didžiulė nauda, be to, mes turėsime vieną visos Europos sistemą – vieną sistemą – ir tai reiškia, kad, vykdydami šiuos reikalavimus, galėsite parduoti savo transporto priemonę bet kur.

Bet iš tikrųjų to nepakanka, ir aš džiaugiuosi, kad Anja Weisgerber įtraukė į savo pranešimą konkretų prašymą Komisijai pareikšti, kad mes norime, jog vandenilių transporto priemonių saugos reikalavimai taptų pasauliniais reikalavimais. Vandenilių transporto priemonių standartai rengiami visame pasaulyje. Dabar kaip tik tinkamas laikas pavesti tai pasaulinei transporto priemonių darbo grupei, nes turėtume, kaip ketiname, tęsti darbą toliau ir nustatyti pasaulinius standartus vandenilinėms transporto priemonėms. Kartu mes norime, kad Europa pirmautų vystant šias technologijas, ir galime pasiekti abu tikslus remdamiesi šiuo pasiūlymu.

 
  
MPphoto
 

  Wolfgang Bulfon, PSE frakcijos vardu. – (DE) Gerb. pirmininke, Komisijos nary, ponai ir ponios, vienoda visoje ES leidimų vandeniliu varomoms transporto priemonėms suteikimo tvarka pašalintų bent vieną kliūtį plėtojant tausojančias aplinką judumo formas. Jau yra keletas daug žadančių vietos visuomeninio transporto srities projektų, kurie priartina masinį vandeniliu varomų keleivinių automobilių naudojimą. Tačiau turi būti iškeltas ir klausimas, kaip vandenilis bus gaunamas. Nuo to, ar CO2 balansas bus teigiamas, labai priklausys, kaip ateityje bus išgaunamas vandenilis. Nebus jokios naudos, jei išgaunant vandenilį bus išmetamas didesnis CO2 kiekis, nei jo sumažinama naudojant vandenilio energiją. Kartu taip pat turime užtikrinti, kad būtų sukurta ir pastatyta atitinkama degalinių infrastruktūra, nes ir vandeniliu varomi automobiliai turi būti pripildomi degalų. Tai visų pirma iššūkis valstybėms narėms.

Aiškūs šio pranešimo nurodymai sukuria teisinį pagrindą, kuris sudaro sąlygas tolesnei šios daug žadančios technologijos ir daugelio kitų naujovių plėtrai. Šių Rūmų pirmininkas H. G. Pöttering galėtų iš savo paties patirties papasakoti apie vandeniliu varomas transporto priemones. Bent jau vertėtų pasinaudoti jo patirtimi atitinkamai pritaikant Parlamento automobilių parką. Tai būtų pasiūlymas, vertas aptarimo.

Baigdamas norėčiau širdingai padėkoti A. Weisgerber už jos draugišką bendradarbiavimą rengiant ir pateikiant šį pranešimą.

 
  
MPphoto
 

  Vladko Todorov Panayotov, ALDE frakcijos vardu. – (BG) Vandeniliu varomų transporto priemonių įtraukimas į bendrą Europos bendrijos teisinę sistemą yra ypatingos reikšmės, nes šiuo metu taikoma tipo patvirtinimo įstatyminė tvarka neužtikrina, kad į visą Europos Sąjungos rinką galėtų būti teikiamos tokios pačios kokybės transporto priemonės.

Europos Sąjungos reglamento priėmimas užtikrintų, kad visos į rinką pateiktos vandeniliu varomų transporto priemonės būtų pagamintos, išbandytos ir identifikuotos pagal bendrus standartus ir kad jų saugos lygis būtų bent jau toks pats, kaip ir tradicinių automobilių. Bendras reglamentas taip pat užtikrintų, kad būtų suvienytos pastangos siekiant vandenilį kaip kurą įdiegti tvariu būdu, kad bendras poveikis aplinkai, pradėjus naudoti vandenilį kaip variklinių transporto priemonių kurą, būtų teigiamas. Visos Europos reglamentas taip pat turi numatyti bendrus reikalavimus dėl šitų motorinių transporto priemonių stebėsenos ir reikalingos infrastruktūros – degalinių.

Europos Sąjungos reglamento priėmimas taip pat garantuotų vienodų standartų taikymą pateikiant ir eksploatuojant vandeniliu varomas transporto priemones, pagamintas trečiosiose šalyse, – Jungtinėse Valstijose, Azijos ekonominėje bendrijoje, – ir padėtų ginti Europos interesus.

Leiskite man atkreipti dėmesį į tai, kad nesiimant veiksmų Europos Sąjungos lygmeniu valstybės narės priimtų skirtingus standartus dėl vandeniliu varomų transporto priemonių, ir dėl to susidarytų nepalanki padėtis bendroje rinkoje, kadangi dėl stambios gamybos būtų taupomos lėšos ir sutrikdyta šių transporto priemonių plėtra.

Nuo tada, kai vieno vienintelio patvirtinimo pakaks kiekvienam transporto priemonės tipui, kad jis galėtų būti pateiktas į Europos Sąjungos rinką, ES valstybės narės turėtų atverti kelią vandeniliu varomoms transporto priemonėms. Patvirtinimas paspartins šių žalos aplinkai nedarančios motorinių transporto priemonių technologijos įdiegimą, o šios technologijos savo ruožtu sudarys sąlygas tam, kad greičiau pasireikštų nauda aplinkai naudojant vandeniliu varomas transporto priemones.

Paskutinis, bet ne mažiau svarbus dalykas, yra tai, kad investicijoms į vandeniliu varomų transporto priemonių gamybą, jų gamybos medžiagas bei stebėsenos priemones, kurios prisidėtų prie spartesnio vandenilio technologijos diegimo Europos Sąjungos šalyse, turėtų būti suteiktas papildomas impulsas.

 
  
MPphoto
 

  Leopold Józef Rutowicz, UEN frakcijos vardu. (PL) Gerb. pirmininke, Komisijos nary, vandeniliu varomų transporto priemonių naudojimas turės poveikį aplinkos ir sveikatos apsaugai bei šiltnamio efektui ir, atsižvelgiant į tradicinio angliavandenilio kuro stygių, yra svarbus politiniu bei ekonominiu požiūriu. Svarbiausias žingsnis, kuris turi būti padarytas tam, kad jas būtų galima pradėti eksploatuoti, yra direktyvos dėl vandenilinių variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo priėmimas. Aš noriu pateikti dvi pastabas dėl direktyvos projekto ir pakeitimų.

Pirma, projekte nekalbama apie būtinybę atlikus tipo patvirtinimą tikrinti techninės priežiūros ir naudojimo instrukcijas. Labai vertingas energetikos požiūriu vandenilio kuras yra ypač pavojingas produktas, ir transporto priemonių vartotojai susidurs su juo pirmą kartą.

Antra, projekte turi būti numatyta, kad po vienų metų nuo įsigaliojimo atliekama reglamento peržiūra siekiant įvertinti jo ir nustatytų šios srities tarptautinių normų įgyvendinimo rezultatus.

Sąjungos už tautų Europą frakcija pritaria direktyvos priėmimui. Dėkoju A. Weisgerber už dalykišką pranešimą.

 
  
MPphoto
 

  Jaromír Kohlíček, GUE/NGL frakcijos vardu. – (CS) Ponai ir ponios, skaitydamas pasiūlymo dėl reglamento, kurį svarstome, aiškinamąją dalį buvau nemaloniai nustebintas. Viena vertus, vandenilis sudaro galimybę kaupti energiją ir, antra vertus, praktiškai ženklia dalimi mažina išmetamų teršalų kiekį. Tačiau direktyvoje numatomas klasifikavimas pagal tradicines sistemas. Paprastai tariant, tai apima vandenilio naudojimą sudeginant jį degimo kameroje.

Be vandenilio ir metano deginimo problemos, dar vienas dalykas, kurį žinau nuo savo disertacijos apie degimą, yra tas, jog normaliems varikliams taip pat reikės naudoti šlapalą, kad būtų išmetami švarūs degimo produktai, atitinkantys „EURO 5“ ir „EURO 6“ standartus, nustatančius išmetamo oksido ribines vertes.

Vienas Europos Sąjungos siekių yra plėtoti vandenilio naudojimą transporto srityje artimoje ateityje; iki 2020 m. jo naudojimas turėtų nepaprastai išaugti. Tiesa, kad siekiant spręsti technines problemas dėl vandenilio laikymo ir naudojimo būtinos aiškios, vieningos taisykles, įskaitant reikalavimus dėl vandenilio sistemų ženklinimo. Šiuo klausimu visiškai sutinku su pranešėja. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad daugelyje šalių transporto priemones, turinčias slėgio bakus, draudžiama statyti uždarose erdvėse, ypač požeminėse automobilių stovėjimo aikštelėse. Tam irgi būtinas paprastas ženklinimas.

Vandenilio kuro elementai yra viena daug žadančių bandomųjų transporto priemonių variklių sistemų. Daugelyje Europos Sąjungos miestų ilgą laiką buvo eksploatuojami autobusai, kuriuose naudojamas šis energijos šaltinis. Manau, kad reglamente po diskusijos bus numatyti vieningi pagrindiniai reikalavimai vandeniliu varomų automobilių įrangai. Tikiuosi, kad tai suteiks geresnį pagrindą tolimesnei sparčiai įvairių vandenilinių transporto priemonių sistemų sudedamųjų dalių plėtrai ir operatyviam patvirtinimui. Tai stipriai pagreitintų visų pirma vandenilio elementų faktinį naudojimą, tačiau vandenilis neturi būti plačiai naudojamas „tradicinėse“ sistemose, kitaip tariant, vidaus degimo varikliuose, nes, mano nuomone, tai neturi jokios prasmės. Su šia išlyga aš GUE/NGL frakcijos vardu šiltai rekomenduoju pritarti dokumentui.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab (PPE-DE).(DE) Gerb. pirmininke, Komisijos nary, ponai ir ponios, A. Weisgerber pranešimas yra puikus pavyzdys to, kaip Europos politika prisitaiko prie kintančių rinkų ir iš anksto imasi iniciatyvos kurti standartus bei teisinius pagrindus, skirtus technologinėms naujovėms. Taryba po kelių mėnesių ketina svarstyti standartizavimo klausimus ir padaryti atitinkamas išvadas. Šioje diskusijoje bus keliami klausimai ir dėl to, kaip skubiai standartai pritaikomi prie technologijų pažangos, kaip skubiai įstatymų leidėjai reaguoja į technologijų pažangą ir kaip skubiai standartai pritaikomi prie ekonominės tikrovės. Manau, kad šis pranešimas dėl vandeniliu varomų transporto priemonių tipo patvirtinimo padės Europai atsidurti priešakinėse pozicijose rengiant bendrą reguliavimo platformą vandenilinių transporto priemonių kūrimui.

Teisingai buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad iki šiol vis dar nenustatyta, ar galų gale vandenilio kaip variklinių transporto priemonių kuro naudojimas atitiks tvarumo principą ir bus tvarus ekologiniu požiūriu. To kol kas negalima atmesti. Todėl manau, kad šiuo pranešimu sukuriamas tinkamas pagrindas tolimesniems Europos vidaus rinkos pagrindinių mokslinių tyrimų institutų ir ypač svarbiausių įmonių moksliniams tyrimams. Labai svarbu, taip pat atsižvelgiant į diskusijas dėl su transporto priemonėmis susijusios CO2 politikos ir norą pasiekti didesnę skirtingų technologijų įvairovę, kad galų gale būtų tikrai nustatyta, kokia transporto priemonė ir kokia variklių technologija yra geriausia aplinkai ir žmonėms.

Kalbant apie vidaus rinką, manau, kad šis pranešimas ypač sveikintinas, nes tiktai harmonizavus vandeniliu varomų transporto priemonių tipo patvirtinimo skirtingose valstybėse narėse taisykles gali būti pasiekta tikrai integruota vidaus rinka ir pasinaudotas šios rinkos sinergijos efektu. Kaip jau buvo nurodyta anksčiau, galiausiai šiuo pagrindu taip pat turėtų būti sukurti pasaulio mastu galiojantys patvirtinimo reikalavimai. Tikėkimės, kad to pasieksime. Linkiu visiems sėkmės!

 
  
MPphoto
 

  Arlene McCarthy (PSE). - Gerb. pirmininke, norėčiau padėkoti pranešėjai A. Weisgerber ir šešėliniams pranešėjams už šio pranešimo parengimą ir pasiektą puikų susitarimą su Taryba ir Komisija išsaugant Parlamento prioritetus. Tuo metu, kai benzino kainos Europoje išaugo du kartus, o Europos gyventojai ir žmonės visame pasaulyje labiau nei kada nors anksčiau yra susirūpinę dėl klimato kaitos padarinių, suprantama, kad mums reikalinga nauja viltis dėl ateities kuro.

Visos Europos teisės aktas dėl vandeniliu varomų automobilių gali paruošti dirvą serijinei šių automobilių gamybai ir nelabai tolimoje ateityje suteikti Europos vairuotojams realias alternatyvas. Alternatyviomis kuro rūšimis varomų transporto priemonių pardavimai, pvz., vien Jungtinėje Karalystėje išaugo nuo vos kelių šimtų 2000 m. iki daugiau nei 16000 pernai. Elektrinių ir kitų alternatyvių automobilių pardavimas išaugo, tačiau vandeniliniai automobiliai dar negaminami serijiniu būdu. Manau, kad šis naujas teisės aktas paskatins šių transporto priemonių kūrimą, kartu užtikrindamas, kad jie būtų patikimi ir saugūs. Pagal pasiūlytą teisės aktą numatyta iki 2015 m. Europoje pradėti masinę gamybą, o iki 2025 m. vandeniliu varomi automobiliai turi sudaryti 5 proc. viso ES automobilių parko.

Vandenilinių automobilių nauda aplinkai priklausys nuo to, iš kokio energijos šaltinio bus išgaunamas vandenilis. Jų naudojimas gali tiesiogiai sumažinti oro taršą, susijusią su benzino naudojimu, ir sumažinti mūsų priklausomybę nuo naftos, tačiau padėti stabdyti pasaulinį atšilimą galės tik tuo atveju, jei vandenilis bus gaminamas tvariu būdu. Todėl tvirtai palaikau A. Weisgerber derybų keliu pasiektus pakeitimus, kuriais siekiama užtikrinti, kad vandenilinis kuras būtų gaminamas tvariu būdu iš, kiek tai įmanoma, atsinaujinančių energijos šaltinių.

Svarbu pabrėžti, kad vandeniliu varomi automobiliai gali būti tokie pat saugūs kaip ir varomi benzinu ir kad eismo įvykio atveju avarinės tarnybos turi žinoti, koks tai automobilis. Todėl A. Weisgerber garantavo, kad gelbėjimo tarnybos šias transporto priemones galės lengvai atpažinti. Šis teisės aktas numato tai, ką Europos Sąjungos lygmeniu gali padaryti tik tvirtoje vidaus rinkoje. Jis užtikrina visos Europos rinką prekėms, kurioms taikomos bendros taisyklės ir aukšti saugos reikalavimai. Būtent ši rinka gali gaminti ateities vandenilinius automobilius, ir aš tikiu, kad šis teisės aktas, jei mes už jį balsuosime, yra labai svarbus siekiant šio tikslo.

 
  
MPphoto
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE).(LT) Komisijos pasiūlymas dėl vandenilinių variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo yra labai svarbus sprendžiant alternatyvių transporto degalų paieškos, aplinkos apsaugos ir klimato kaitos bei žmonių sveikatos problemas. Norėčiau atkreipti dėmesį į keletą aspektų, kurie yra labai svarbūs kuriant vandenilinius automobilius.

Visų pirma, pagrindinė vandenilinio transporto problema yra ne jų gamyba, bet vandenilio pasipildymas. Kol kas visoje Europoje yra tik maždaug 40 vandenilio degalinių, pvz., Prancūzijoje veikia dvi tokios degalinės, Ispanijoje viena, o valstybėse narėse, įstojusiose į Europos Sąjungą 2004 m. ir 2007 m., tokių degalinių iš viso nėra. Tiek degalinių turi vien tik JAV Kalifornijos valstija. Todėl pritariu pranešėjai, jog būtina kuo skubiau sukurti standartizuotą vandenilio degalinių tinklą visoje ES. Be tinkamos infrastruktūros vandeniliu varomi automobiliai liks tik vienetiniais modeliais.

Antra, vandenilis yra tik energijos nešėjas, o ne energijos šaltinis, todėl svarbu, kad vandenilinis kuras būtų gaminamas tvariu ir aplinką tausojančiu būdu. Būtina aktyviau vykdyti mokslinius tyrimus, kurie įgalintų išvengti iškastinio kuro naudojimo vandenilio gamybai ir pasiūlytų alternatyvius būdus skaidyti vandenį į vandenilį ir deguonį. Vienas iš tokių būdų galėtų būti fotolizė, tačiau tam dar reikalingi išsamūs moksliniai tyrimai, be to, netarši vandenilio gamyba leistų jį panaudoti ir kitose, ne tik transporto srityse.

Trečia, pritariu Komisijos pasiūlymui naudoti vandenilio ir gamtinių dujų mišinius, bet tik kaip pereinamojo laikotarpio kurą ir tik tose valstybėse, kurios turi gerai išvystytą gamtinių dujų infrastruktūrą. Be to, noriu pabrėžti, kad vandeniliu varomų automobilių kūrimo ir gamybos srityje labiausias pažengusios JAV ir Kanada, jas vejasi Japonija, todėl neturėtume atsilikti.

 
  
MPphoto
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE).(PL) Gerb. pirmininke, ateitis su vandeniliu varomais automobiliais yra jaudinanti perspektyva. Nors turės praeiti dar daug laiko, kol ši technologija bus plačiai taikoma, vis dėlto nepaprastai svarbu, kad šio transporto priemonių tipo patvirtinimo reikalavimai būtų suderinti jau dabar.

Pagrindinis šiandien mūsų svarstomo reglamento tikslas yra nustatyti ES galiojančius vandeniliu varomų transporto priemonių tipo patvirtinimo kriterijus siekiant užtikrinti tinkamą rinkos veikimą. Skirtingi įvairių valstybių narių tipo patvirtinimo kriterijai dabar trikdo šios rinkos veikimą, dėl to gamintojai patiria dideles išlaidas, kyla pavojus saugumui ir – to neturime pamiršti – atsiranda didelių kliūčių vandenilio technologijos plėtrai ES. Mes privalome spręsti šį klausimą šalį ypač todėl, kad viltys pakeisti naftą transporto sektoriuje siejamos būtent su vandeniliu kartu su biodegalais ir elektros energija. Tačiau galbūt svarbiausias dalykas yra tai, kad degant vandeniliui išmetamas ne anglies dvideginis, medžiaga, kuri yra kenksminga aplinkai, bet vandens garai, ir akivaizdi to pasekmė yra mažesnė oro tarša bei mažesnis išmetamo CO2 kiekis; būtent tam mes skiriame dideles pastangas, taip pat ir Europos Parlamente.

Tai, ar bus pasiekti visi šie tikslai, neabejotinai priklausys nuo šių technologijų paplitimo, kuris – kaip teisingai pažymėjo pranešėja, kurią sveikinu su labai geru pranešimu – priklauso, be kita, nuo vandenilio degalinių tinklo egzistavimo. Tokios degalinės turėtų atsirasti tuo pačiu metu visose valstybėse narėse, kad kiekvienas Europos vartotojas galėtų jomis naudotis. Taip pat tikiuosi, kad transporto priemonių gamintojai reaguos į augančią vandeniliu varomų transporto priemonių paklausą, kad šioje srityje galėtų tinkamai veikti bendra rinka.

 
  
MPphoto
 

  Matthias Groote (PSE).(DE) Gerb. pirmininke, Komisijos nary, pranešėja, ponai ir ponios, manau, kad tai – geras pavyzdys to, kad politika yra pajėgi veikti, nes ateityje vandeniliu varomoms transporto priemonėms bus galima gauti tipo patvirtinimo leidimus, nors pati technologija dar neprieinama.

Mes daug kalbame apie transporto priemonių, ypač sunkvežimių, išmetamo CO2 kiekio mažinimą. Tai galėtų būti vienas išmetamo CO2 kiekio sumažinimo būdų, bet svarbu – ir aš kalbu kaip Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos komiteto, kurio šešėlinis pranešėjas aš buvau, narys – kad vandenilis būtų išgaunamas iš atnaujinančios energijos šaltinių. Tai taip pat suteikia mums galimybę kaupti energiją iš atnaujinančių energijos šaltinių; ją tada mes galėtume panaudoti transporto priemonėms, ir tai būtų tinkamas kelias. Mes neturėtume šito pamiršti ateityje.

Taip pat svarbu sukurti degalinių infrastruktūrą. Tai, pvz., rodo patirtis, susijusi su suslėgtomis gamtinėmis dujomis (CNG) varomais automobiliais, kuriems skirta infrastruktūra vis dar yra labai fragmentiška. Šias transporto priemones galima įsigyti, bet klientai, vairuotojai, vis dar susilaiko nuo jų pirkimo, nes nėra užtikrintas kuro prieinamumas. Būsimose diskusijose turime būtinai sutelkti į tai dėmesį.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki (PSE).(PL) Gerb. pirmininke, norėčiau pasinaudoti šia proga ir pasveikinti pranešėją, taip pat ir Komisiją, su iniciatyva, kuria siekiama ieškoti naujų transporto priemonėms skirtų energijos šaltinių ir šaltinių, iš kurių galėtų būti gaunama energija.

Iškelti trys svarbūs tikslai: pirma, mūsų siekis išsivaduoti iš priklausomybės nuo naftos. Antrasis tikslas yra susijęs su CO2 emisija. Pagaliau trečiasis tikslas – ir jis yra labai svarbus – stabilizuoti ir sumažinti transporto priemonių naudotojams jų eksploatavimo išlaidas.

Mano nuomone, aptariamas dokumentas apima šias tris sritis: viena jų – vandeniliu varomų transporto priemonių ženklinimas; antroji – reikalavimai degalinėms (jų išdėstymas ir įdiegimas). Pagaliau, trečioji sritis, kurią aš laikau svarbia, yra saugus vandenilio transporto priemonių veikimas. Šis reglamentas, pirma, sukuria teisinę sistemą, nustatančią, kaip turi būti naudojama ši energija, ir, antra, numato infrastruktūros reikalavimus, užtikrinančius, kad būtų tikrai tenkinamos pagrindinės ex ante naujos technologijos plėtros sąlygos.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE).(RO) Transporto sektoriuje turi būti dedamos nuolatinės pastangos siekiant pateikti į rinką alternatyviuosius degalus naudojančias transporto priemones, dėl kurių labai pagerėtų miesto oro kokybė.

Bendri vandenilių variklinių transporto priemonių patvirtinimo standartai reikalingi siekiant užtikrinti saugų vandenilio naudojimą transporto priemonei varyti. Naudojant vandenilį kaip kurą ar kaip kuro elementus, arba vidaus degimo varikliuose, neišskiriami nei anglies turintys teršalai, nei šiltnamio efektą sukeliančios dujos. Vandenilinių variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimas yra pagrįstas techninėmis specifikacijomis ir su vandenilio naudojimu susijusių sudedamųjų dalių reikalavimų vykdymu.

Dėl tam tikrų vandenilio savybių gelbėjimo tarnyboms gali tekti taikyti specialias šioms transporto priemonėms skirtas priemones. Aš pabrėžiu, kad valstybės narės turi investuoti į alternatyvaus kuro laikymui ir paskirstymui būtiną infrastruktūrą, nes be jos negalės augti mažiau teršalų išmetančių transporto priemonių skaičius.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki (PSE).(PL) Gerb. pirmininke, kadangi nenorėjau viršyti skirto laiko, t. y. vienos minutės, negalėjau suprantamai išdėstyti svarbaus dalyko, kurį aš norėčiau pabrėžti kaip sprendimo privalumą. Mes pateikiame siūlomą sprendimą gerokai iš anksto, taip sudarydami sąlygas naujovėms. Tai taip pat gali reikšti stimulą ieškoti tolesnių technologijų, todėl norėčiau išsakyti savo pripažinimą Komisijos nariui G. Verheugenui ir Komisijai.

 
  
MPphoto
 

  Günter Verheugen, Komisijos Pirmininko pavaduotojas. − (DE) Gerb. pirmininke, ponai ir ponios, esu labai patenkintas matydamas, kad šios diskusijos pademonstravo neabejotiną sutarimą daugeliu atžvilgių: pirma, bendrą sutarimą, kad vandenilio technologija yra įdomi galimybė siekiant spręsti mūsų energetikos problemas; antra, sutarimą dėl to, kad vandenilio technologija yra įdomi galima alternatyva ir kelių transporto srityje; ir trečia, labai platų sutarimą dėl to, kad vandenilio technologija, žinoma, yra prasminga tik tuo atveju, jei bendras jos poveikis aplinkai būtų teigiamas, t. y. jei vandenilis būtų išgaunamas iš švarių energijos šaltinių. Tai – labai svarbus rezultatas.

Taip pat norėčiau informuoti jus, kad Komisija Septintojoje mokslinių tyrimų pagrindų programoje ypatingą reikšmę skyrė vandenilio technologijos kūrimui. Bendroje technologijų iniciatyvoje vandenilio technologijos, ir ne tik transporto priemonių, tyrimams numatyta 800 mln. EUR. Nenorėčiau, kad susidarytų įspūdis, jog skiriame 800 mln. EUR vandenilio kaip kuro technologijos tyrimams. Tai tik projekto dalis; paties projekto tikslas yra sukurti aiškius principus, kuriais remiantis būtų galima nustatyti, kokiu mastu vandenilis iš tikrųjų gali prisidėti prie esminio mūsų visuomenės išmetamo CO2 kiekio sumažinimo.

Aš, kaip ir Parlamento Pirmininkas H. G. Pöttering, turėjau progą kurį laiką naudotis vandeniliu varomu automobiliu. Man asmeniškai susidarė įspūdis, kad techninės problemos, susijusios su vandenilio naudojimu transporto priemonėse, yra iš esmės išspręstos. Taigi technologija sukurta. Ji įgyvendinama. Visiškai trūksta – ir tai kelis kartus jau buvo minėta – tik infrastruktūros.

Galiu įsivaizduoti, kad priėmus šį pasiūlymą ir taip paskatinus pramonę mes ateityje turėsime spręsti ir klausimą, kurį šioje diskusijoje iškėlė W. Bulfon. Tai klausimas dėl to, ar, tarkim, tie, kas valdo didelius transporto priemonių, naudojamų daugiausia vietiniam susisiekimui, parkus, pvz., parlamentai, įskaitant šį Parlamentą ir nacionalinius parlamentus, vyriausybės ir Europos Komisija, neturėtų, kai tai įvykdoma, parodyti gero pavyzdžio ir įgyvendindami savo viešojo pirkimo politiką palengvinti šio tipo transporto priemonių įvedimą į rinką. Šiuo metu tai dar tik nepasiekiama svajonė, tačiau apie tai atėjus laikui turėtume pagalvoti.

Leiskite man dar kartą padėkoti pranešėjai už tikrai puikų darbą, taip pat visiems kalbėtojams frakcijų ir komitetų vardu, kurie parodė, kad mes turime bendrą viziją apie transporto priemonių Europoje ateitį.

 
  
MPphoto
 

  Anja Weisgerber, pranešėja. − (DE) Gerb. pirmininke, ponai ir ponios, dėkoju už labai įdomius pasisakymus. Taip pat norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams, Komisijai, Tarybos atstovams ir personalui už nuostabų bendradarbiavimą, kuris leido pasiekti politinę vienybę per pirmąjį svarstymą.

Kaip matome, vandenilio technologija yra ateities technologija. Vandenilis gali būti dalis atsako į iššūkius, susijusius su klimato kaita ir poreikiu mažinti išmetamų teršalų kiekį. Tai – aplinką tausojanti alternatyva iškastiniam kurui; vandenilio, kaip energijos nešėjo, naudojimas – kaip buvo teisingai pasakyta: jis tikrai yra energijos nešėjas – gali būti visiškai tvarus tik tada, jei vandenilis išgaunamas iš atnaujinančios arba branduolinės energijos. Šia kryptimi mes turime veikti ateinančiais metais.

Mane žavi idėja apie tai, kad būtų taikomas visiškai pavojaus nekeliantis vandenilio ciklas, kurio metu vandenilis pagaliau būtų gaunamas iš atnaujinamos energijos ir po to išgarintas. Ši mintis tikrai patraukli. Aš palaikiau šią technologiją dar prieš pradėdama dirbti Europos Parlamente, taip pat ilgą laiką dirbau remdama ją visuomeniniais pagrindais.

Šiandien mes nustatėme teisines gaires. Mes sudarėme būtinas išankstines sąlygas, kad galėtume galų gale priimti vieningus tipo patvirtinimo reikalavimus. Mes taip pat nurodėme kelią tipo patvirtinimo reglamentavimui tarptautiniu mastu ir nustatėme būsimą mokslinių tyrimų ir plėtros kryptį.

Technologija, kaip teisingai pasakė Komisijos narys G. Verheugen, jau sukurta. Dabar svarbūs kiti klausimai, liečiantys infrastruktūrą. Degalinių infrastruktūros klausimas spręs viešoji ir privačioji partnerystė. Galbūt tada mums pavyks pasiekti, kad netolimoje ateityje vandeniliu varomos transporto priemonės mūsų gatvėse būtų ne tik bandomieji pavyzdžiai.

Dar kartą dėkoju už puikų bendradarbiavimą.

 
  
MPphoto
 

  Pirmininkas. – Diskusijos baigtos.

Balsavimas vyks šiandien.

Raštiški pareiškimai (142 straipsnis)

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), raštu. (SK) Žaliavų, skirtų tradiciniam angliavandenilių kurui gaminti, atsargos nuolat senka, todėl vis reikšmingesni tampa naujų alternatyvių variklių sistemų, skirtų automobilių pramonei, moksliniai tyrimai ir plėtra.

ES septintoje pagrindų programoje numatė 800 mln. EUR vandenilio technologijų tyrinėjimams. Tyrinėjimo pagrindu galima daryti išvadą, kad vandenilis yra ideali alternatyva tradiciniam iškastiniam kurui. Vandenilis, kaip būsimas kelių transporto priemonių kuras, atveria naujas nepaprastai palankias aplinkai galimybes. Jis nekelia anglies junginių ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų taršos. Pirmi automobilių prototipai jau buvo sėkmingai išbandyti Europos ekonominėje erdvėje.

Siekiant užtikrinti tinkamą vidaus rinkos darbą ir aukštą gyventojų ir aplinkos saugumo laipsnį, reikia parengti Europos lygmens taisykles dėl vandeniliu varomų transporto priemonių tipo. ES lygmeniu vienodos tipo patvirtinimo taisyklės – minimali būtina sąlyga tam, kad būtų sudarytos prielaidos pateikti į rinką vandeniliu varomas transporto priemones. Sėkmingas naujų technologijų įdiegimas taip pat priklauso nuo savalaikės tinkamo vandenilio degalinių tinklo statybos.

Manau, kad šios dienos diskusijos padidins Europos vartotojų pasitikėjimą naujų technologijų automobilių pramonėje naudojimu ir padidins tokių transporto priemonių santykinę dalį Europos rinkoje.

Esu įsitikinusi, kad tik techniniu požiūriu gerai pasirengusi ES sugebės tinkamai konkuruoti su JAV, Japonija ir Korėja, kurios vysto plačią šios srities veiklą. Turėdama tai omenyje, laikau šią iniciatyvą ypač tinkama.

 
  
  

(Posėdis sustabdytas 11.00 val. ir atnaujintas 11.30 val.)

 
  
  

PIRMININKAVO: Gerard ONESTA
Pirmininko pavaduotojas

 
Teisinė informacija - Privatumo politika