Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/2004(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0283/2008

Indgivne tekster :

A6-0283/2008

Forhandlinger :

PV 03/09/2008 - 17
CRE 03/09/2008 - 17

Afstemninger :

PV 04/09/2008 - 7.6
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0407

Forhandlinger
Onsdag den 3. september 2008 - Bruxelles EUT-udgave

17. Adfærdskodeks for edb-reservationssystemer (forhandling)
Video af indlæg
PV
MPphoto
 

  Formanden. − Næste punkt på dagsordenen er betænkning af Timothy Kirkhope for Transport- og Turismeudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en adfærdskodeks for edb-reservationssystemer (KOM(2007)0709 - C6-0418/2007 - 2007/0243(COD)) (A6-0248/2008).

 
  
MPphoto
 

  Peter Mandelson, medlem af Kommissionen. - (EN) Hr. formand, det forslag, som de ærede medlemmer forhandler om i dag, forsøger at modernisere regler, der blev vedtaget i 1989 om markedet for distribution af luftfartstjenester.

Edb-reservationssystemer (CRS'er) fungerer som mellemled mellem luftfartsselskaber og rejsebureauer i salgskæden for flybilletter. I starten af 1990'erne var edb-reservationssystemer praktisk taget den eneste kanal til salg af flybilletter. Endvidere var alle CRS'er kontrolleret af luftfartsselskaber. Sidstnævnte var derfor mere fristede til at misbruge deres position i CRS'er ved f.eks. at anvende partiske skærmpræsentationer i deres favør.

Adfærdskodeksen for brugen af CRS'er opstiller en række sikringssystemer til at forhindre misbrug. Den supplerer konkurrencelovgivningen, da den tilføjer foranstaltninger til håndtering af sektorspecifikke risici. Den kræver, at alle virksomheder, der deltager i systemet, behandles uden diskrimination. F.eks. skal alle luftfartsselskaber betale samme gebyr. Adfærdskodeksen fastsætter også særlige krav til modertransportselskaber - dvs. de selskaber, der ejer eller kontrollerer CRS'erne.

Adfærdskodeksen har været meget effektiv til at forhindre alle former for misbrug. Siden adfærdskodeksen blev indført, har markedet for salg af flybilletter imidlertid ændret sig betydeligt med udviklingen af alternative salgskanaler. I dag foregår næsten halvdelen af alle reservationer ikke længere gennem et CRS men på hjemmesider eller gennem luftfartscallcentre. Det konkurrencemæssige pres fra disse alternative salgsmetoder har mindsket risikoen for misbrug gennem et CRS ganske betydeligt.

Den nye situation kræver også en justering af adfærdskodeksen. De regler, der er fastsat i adfærdskodeksen, begrænser i høj grad forhandlingsfriheden mellem CRS'erne og luftfartsselskaberne. CRS'erne konkurrerer derfor egentlig ikke med hinanden, og luftfartsselskabernes og passagerernes gebyrbetalinger til dem er stigende.

Kommissionens forslag forsøger at give større forhandlingsfrihed samt i særdeleshed mulighed for at fastsætte priser med hensyn til gebyret for brugen af et CRS. Det vil gøre det muligt for luftfartsselskaberne at forhandle om en reduktion af raterne med CRS'erne. En øget konkurrence mellem CRS'erne vil medvirke til at reducere omkostningerne og forbedre kvaliteten af de tjenesteydelser, de leverer.

Samtidig bevarer og styrker forslaget sikringssystemerne til forebyggelse af misbrug og til forbrugerbeskyttelse samt i særdeleshed neutraliteten af de leverede oplysninger samt beskyttelsen af personoplysninger.

Endvidere lægger forslaget særlige forpligtelser på CRS-modertransportselskaberne. Definitionen på "modertransportselskab" har affødt ophedede debatter, da disse virksomheder pålægges meget tyngende forpligtelser.

Moderniseringen af adfærdskodeksen vil gøre det muligt at nedbringe distributionsomkostningerne for deres tjenesteydelser, samtidig med at man sikrer beskyttelsen af forbrugernes interesser. Der er et presserende behov herfor i forhold til vores industris konkurrenceevne, da vores virksomheders konkurrenter allerede nyder godt af et liberaliseret miljø og lavere salgsomkostninger.

Jeg glæder mig derfor over den hast, hvormed Parlamentet har taget denne sag op. Jeg vil gerne udtrykke min påskønnelse af arbejdsindsatsen fra Deres ordfører, hr. Tim Kirkhope, fra Transport- og Turismeudvalget og fra de udvalg, der afgav deres udtalelser.

 
  
MPphoto
 

  Timothy Kirkhope, ordfører. - (EN) Hr. formand! Jeg er virkelig glad for, at vi havde mulighed for at forhandle om denne vigtige sag i aften, og jeg er stolt over at præsentere dette nye forslag til forbedring af de europæiske forbrugeres stilling.

Revisionen af CRS-adfærdskodeksen og den aftale, vi har på bordet, repræsenterer en chance for en tidlig og vellykket afslutning på et vigtigt stykke arbejde. Den nye kodeks er udformet med henblik på at bringe ny energi ind i rejsesektoren, så jo før den indføres, desto hurtigere vil vi se fordelene deraf - lavere priser på flybilletter, større udvalg og større gennemsigtighed. CRS'er skal selvfølgelig frit kunne forhandle om betingelserne for distributionen af deres luftfartstjenester, men under min revision vil CRS'erne være nødt til at konkurrere mere aggressivt med hinanden om luftfartsselskabernes deltagelse på grundlag af lavere reservationsgebyrer og bedre servicekvalitet. Det vil give store fordele for de europæiske forbrugere.

For det første med hensyn til udvalg. Forbrugerne vil få et større udvalg og bedre service fra deres rejsebureauer. Større konkurrence vil også fremme kvaliteten af de oplysninger, der er tilgængelige for rejsebureauerne og dermed forbrugerne.

For det andet med hensyn til pris. Ifølge Kommissionens undersøgelser skulle det til gengæld betyde, at prisen på flybilletter, der holdes kunstigt høje under det nuværende system, kan falde med op til 10 %.

For det tredje med hensyn til gennemsigtighed. Med skrappere sikringssystemer vil rejsebureauer og forbrugere være bedre beskyttede mod markedsmisbrug og konkurrenceforvridning. De to vigtigste sikringssystemer er indbyggede. Det ene vedrører revisionsbestemmelser. Jeg skønnede det nødvendigt at overveje disse bestemmelser på ny, og som resultat heraf vil de vise sig mere effektive, og forordningen giver Kommissionen et vigtigt redskab til at overvåge CRS'ernes aktiviteter.

For det fjerde med hensyn til definitionen på et modertransportselskab. Dette spørgsmål har domineret hele betænkningen samt mit arbejde med den. Det er vigtigt at gøre dette ordentligt, da vi ikke ønsker, at luftfartsselskaberne skal investere i CRS'er med henblik på at påvirke virksomhedernes drift - evt. til skade for andre.

Jeg vil gerne sige til mine kolleger, der har arbejdet så hårdt med denne betænkning, at vi efter min mening med den aftale, vi har på bordet, har en solid men fleksibel tekst, der tager hensyn til alle de bekymringer, der er kommet til udtryk. Nogle har foreslået, at vi skal anmode om en afstemning om de enkelte dele, men det vil helt ærligt give os for bredt et definitionsområde. Jeg gentager, hvad jeg skriftligt har fortalt disse mennesker. En sletning af henvisningen til "afgørende indflydelse" vil ikke give den nyttige afklaring af elementerne i ændringsforslag 12, der var hensigten med den. Efter en sådan sletning kunne teksten tolkes sådan, at enhver investor kan regnes for et modertransportselskab, da "et andet ledelsesorgan hos en systemleverandør" kan betyde bogstavelig talt alting. Skal et luftfartsselskab, der deltager i et CRS med ret til udelukkende at modtage oplysninger vedrørende f.eks. årlige beslutninger eller bare årsregnskabet, defineres som et modertransportselskab? Bestemt ikke.

Med hensyn til forslaget fra ALDE-Gruppen om, at spørgsmålet skal sendes tilbage til fornyet udvalgsbehandling - at vi skal gennemføre en grundig undersøgelse af ejerskabs- og ledelsesstrukturen i det pågældende CRS - vil det kræve en ny forordning at gøre det. Når Kommissionen erklærer, at den er nødt til at undersøge det fra sag til sag, ser jeg det ikke som et bevis på, at vi har en svag definition. Tværtimod diskuterede vi det indgående i udvalget, og jeg bestilte en uafhængig undersøgelse for at hjælpe udvalget. Jeg sørgede for at holde skyggeordførerne fuldt informerede på alle niveauer om status for de uformelle kontakter med Rådet. De erklærede sig specifikt enige i aftalens indhold. Jeg tilbageholdt med vilje sagen i en måned, mens jeg sørgede for, at der blev taget behørigt hensyn til alle synspunkter - miljøspørgsmål, fru Lichtenberger; fuld liberalisering, hr. Evans.

Så i morgen beder jeg om Deres støtte. Vi skal stemme for lavere priser på flybilletter, større udvalg og større gennemsigtighed. Vi har alle sammen en pligt til at beskytte og informere om forbrugernes rettigheder og til at give forbrugerne den bedst mulige handel. Det er fortsat vores prioritet. Gestuspolitik er ikke min prioritet, men det er min prioritet at få den bedst mulige aftale for alle de forbrugere, vi repræsenterer her i Europa.

 
  
MPphoto
 

  Wolfgang Bulfon, ordfører for udtalelsen fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. - (DE) Hr. formand! De europæiske forbrugere stønner under vægten af høje fødevarepriser, og en af årsagerne til de overdrevne prisstigninger er formentlig detailmarkedets koncentration på nogle få store aktører.

Jeg har grund til at tro, at en lignende udvikling også fremover kan forekomme for rejsebureauer. Den liberalisering af adfærdskodeksen for edb-reservationssystemer, der foreslås i denne betænkning, skal sikre større konkurrence på markedet. Jeg frygter imidlertid, at kun de store rejsearrangører vil kunne overleve i fremtiden ved at indgå adskillige CRS-leverandørkontrakter. Det bliver imidlertid nødvendigt for at give forbrugerne et stort udvalg. De små aktører, der ikke har råd til at indgå adskillige kontrakter med CRS-udbydere, vil falde ved vejen.

Hver gang nogen bruger USA som et eksempel på forbrugervenlig konkurrence i denne forbindelse, må jeg huske, at der ikke findes nogen luftfartsselskaber i medlemsstater, der fortsat deltager i et edb-reservationssystem. Jeg vil derfor anbefale en streng definition på udtrykket "modertransportselskab".

 
  
MPphoto
 

  Georg Jarzembowski, for PPE-DE-Gruppen. - (DE) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg vil gerne på vegne af min gruppe oprigtigt takke ordføreren hr. Kirkhope. Han har præsenteret en meget afbalanceret betænkning, og han har arbejdet meget tæt sammen med skyggeordførerne. Hans version, som han har forhandlet på plads med det franske formandskab, tilbyder forbrugerne bedre beskyttelse mod tvivlsomme fly- og togtilbud på basis af klare bestemmelser om gennemsigtighed, der samtidig sikrer fair konkurrence mellem jernbane- og luftfartsselskaber.

I øvrigt dokumenterer den omarbejdede version, at Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater som første gruppe med rette standsede Kommissionens forsøg i 2005 på at afskaffe denne forordning som værende forældet. Vi har brug for den - hvilket vi skal bevise under afstemningen - til at beskytte forbrugerne. Selv om et stigende antal rejsende faktisk reserverer deres billetter direkte hos luftfartsselskaberne eller på internettet, vil størstedelen af forbrugerne fortsat være afhængige af deres rejsebureauer, der til gengæld skal kunne stole på ikkediskriminerende og ægte tilbud i edb-reservationssystemet. De anførte priser skal fremover omfatte alle skatter og afgifter, så rejsebureauerne kan levere helt gennemsigtige og sammenlignelige tilbud til forbrugerne.

Moderselskaberne skal fremover også være underlagt skrappere bestemmelser vedrørende gennemsigtighed og konkurrence, så systemerne ikke kan give særligt fordelagtige tilbud til nogle kunder på bekostning af andre luftfartsselskaber og forbrugerne.

Jeg må vende tilbage til ordføreren og appellere til mine kolleger. Efter min mening giver den version, vi er blevet enige med det franske formandskab om, tilstrækkelig beskyttelse i forhold til moderselskaber over for positiv særbehandling af visse luftfartsselskaber. Enhver forandring afstedkommet af den berømte ændring i ændringsforslag 48 er derfor ganske overflødig, og hvis det bliver vedtaget i morgen, vil det forsinke vedtagelsen af det hele eller tilmed sætte spørgsmålstegn ved det. Jeg opfordrer Dem til at træffe en tydelig og endelig afgørelse i morgen for at beskytte forbrugerne.

 
  
MPphoto
 

  Robert Evans, for PSE-Gruppen. - (EN) Hr. formand! Jeg vil også gerne takke hr. Kirkhope for hans aldrig svigtende samarbejde og støtte til alle medlemmerne af udvalget.

For to år siden søgte jeg hos et internetbaseret rejsebureau på en rejsehjemmeside efter en billet fra London til San Francisco. Ifølge hjemmesiden eller computeren var der ingen direkte flyforbindelser fra London til San Francisco, og jeg blev anbefalet et forbindelsesfly via New York med vist nok United. Der findes selvfølgelig direkte flyforbindelser, men man kunne blot ikke få adgang til dem via den konkrete hjemmeside.

Men for mig tydeliggjorde det det problem, som vi forsøger at løse med denne revision, der - som hr. kommissær Mandelson sagde - går mindst 20 år tilbage i tiden.

Vi må erkende de ægte teknologiske ændringer, der er sket i den periode. Nu har et stort flertal af befolkningen samt alle rejsebureauer adgang til internettet, og jeg er enig med de foregående taleres udtalelser om, at vi har pligt til at sikre fair og lige adgang til markedet samt - som hr. kommissær Mandelson sagde - fair og effektive regler, forbrugerbeskyttelse og konkurrence. Men, hr. Mandelson, De sagde også, at De er tilfreds med den hastighed, hvormed det hele er foregået. Jeg deler Deres målsætninger og ønsker altid at gøre ting hurtigst muligt - og hr. Kirkhopes målsætninger om prisgennemsigtighed og forbrugerbeskyttelse - men efter min mening er vi med vores tempo for gennemførelsen drevet bort fra i hvert fald den holdning, som Transportudvalget vedtog sidst i maj, og den holdning, som Rådet er nået frem til, den såkaldte kompromisholdning, er forskellig fra den holdning, vi gik ind for i Transportudvalget. I Kommissionens afklaring i går taler han om, at "alle tidligere analyser skal gøres om under et nyt perspektiv, og Kommissionen skal undersøge alle sager fra sag til sag". Jeg synes ikke, at det er tydeligt nok, og vi er ikke nået frem til en holdning, hvor i hvert fald mange mennesker fra denne side og i andre grupper ønsker at være, og hvor vi helt sikkert kan sige, at den holdning, hr. Kirkhope håber at være nået frem til, faktisk er sådan. Derfor vil jeg anbefale min gruppe at støtte et forslag, som fru Lichtenberger vist nok snart vil stille.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger, for Verts/ALE-Gruppen. - (DE) Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Hvis vi skulle have håndteret den korrespondance, som denne betænkning har genereret i de seneste uger, via en bereden budbringer, ville vi utvivlsomt have udmattet en del heste. De moderne kommunikationsmidler har gjort det muligt for os at være i konstant kontakt og at være konstant opdateret.

Den største kredit for informationsniveauet skal gives til hr. Kirkhope, der på eksemplarisk vis har holdt medlemmerne informeret, der altid har korresponderet med skyggeordførerne, og som faktisk har gjort sit yderste for at overbringe udvalgets anmodninger til Rådet. Rådet har imidlertid ikke gjort hans arbejde let. Tværtimod. Der blev foreslået formuleringer - vi kunne udmærket følge, hvad der foregik - der faktisk kun ville have ført til en mere effektiv tilsløring af konkurrenceforvridende metoder, hvilket jeg protesterer imod!

Jeg må helt ærligt sige, at selv hjemlandene for de konkurrenceforvridende flyselskaber ville stå sig godt ved at tage forbrugerbeskyttelse mere alvorligt og levere fair information og følge vores opfordringer herom. Adfærdskodeksen er ikke det stærkeste instrument, vi råder over. Det skal vi gøre os klart. Det er vigtigere med en tydelig formulering, der sørger for, at der ikke åbnes flere bagdøre.

Sammen med min kollega fru Hennis-Plasschaert vil jeg gerne sikre en sådan klarhed ved at sende forslaget tilbage til fornyet udvalgsbehandling. Det finder jeg meget vigtigt. Vi er nødt til at holde fast i, at vi beskytter forbrugerne, og så må vi også acceptere de indlysende konsekvenser heraf.

Jeg vil imidlertid takke mine kolleger og i særdeleshed ordføreren for, at bekymringerne vedrørende miljøbeskyttelse har nydt genklang i denne betænkning, for så vidt som det var muligt i denne sektor. Jeg vil endnu en gang oprigtigt takke mine kolleger og ordføreren.

 
  
MPphoto
 

  Stanisław Jałowiecki (PPE-DE). - (PL) Hr. formand, hr. kommissær! Min kollega hr. Liberadzki og jeg har stillet et ændringsforslag til denne betænkning. Hensigten med det var, at luftfartsselskaberne inden tre år skulle trække sig ud af det centrale reservationssystem for flybilletter. Dette ændringsforslag blev betragtet som værende radikalt, og det fik ikke det nødvendige flertal. Bemærk, at denne radikalisme trods alt kun er en gennemførelse af det i EU alment anerkendte princip om lige muligheder på et marked med fri konkurrence.

Udvalget om Transport og Turisme vedtog for nylig en version, der kan betragtes som overgangsmæssigt udmærket. Overgangsmæssigt, på vej - ja, det er rigtigt - til en fuld inddragelse af medbestemmelsen. Samtidig undergik sagen en forandring i Rådet. Ændringsforslagene styrkede i højere grad end de oprindelige versioner fra Kommissionen positionen for de tre luftfartsselskaber Lufthansa, Iberia og Air France. Vi hører, at det er en succes, og at de får flere kunder af denne grund.

Det er sikkert også en succes, at ordføreren modstod et enormt pres fra lobbyister. Det kan jeg forestille mig at han måtte gøre, på samme måde som vi individuelle medlemmer af Europa-Parlamentet har måttet gøre. Disse lobbyister er repræsentanter for virksomheder, der kæmper for en fair chance. Det har de imidlertid ikke fået, da interesserne hos nogle få nationale virksomheder er landet øverst. På den anden side kalder vi ikke disse virksomheder for lobbyister - i særdeleshed ikke når disse interesser præsenteres af det land, der tilfældigvis har EU-formandskabet. Så er alt godt, og man nævner det udmærkede samarbejde med Rådet.

Er det ikke hyklerisk? Er det ikke endnu mere hyklerisk at kalde denne betænkning for en adfærdskodeks? Hvem formodes denne adfærdskodeks at gælde for i sin ændrede version, når den nye definition på et modertransportselskab effektivt udelukker dette transportselskab?

 
  
MPphoto
 

  Gilles Savary (PSE). - (FR) Hr. formand! Det er først og fremmest hyklerisk at sige, at forbrugerne lider overlast. Der findes ikke én forbruger i Europas gader, der ved, hvad et edb-reservationssystem for luftfartsselskaber er. Ikke én! Alle forbrugere bruger private bookingsystemer, internettet eller telefonen.

I dag handler det om forholdet mellem luftfartsselskaberne og de informationer, de udleverer om deres flyafgange til specielt rejsebureauerne. Teksten moraliserer og introducerer meget stærke principper for gennemsigtighed og ikkeeneret. Det er en tekst, der har traditionelle synspunkter vedrørende konkurrencelovgivning og kontrol med fusioner.

En række interessegrupper bruger den til at forsøge at tvinge de personer ud af bestyrelsen, der i Europa skabte det største edb-reservationssystem. Det er en meget alvorlig sag, fordi vi aldrig har gjort andet her end at håndhæve konkurrenceregler og metoder til at kontrollere dem. Vi har aldrig tvunget nogen til at vedtage en særlig status eller en særlig aktionærbasis. Derfor vil jeg stemme på det kompromis, som hr. Kirkhope på kløgtig og hårdarbejdende vis har fundet frem til mellem Rådet, så vidt jeg husker alle Rådets medlemmer, Europa-Parlamentet og Kommissionen.

Det vil være bedre at stemme for dette kompromis end at genoptage en krig med interessegrupperne i lyset af de mange interesser, der står på spil, og at forhindre denne tekst i i sidste ende at blive modificeret i betydelig grad, hvilket ville være en bjørnetjeneste for forbrugerne.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Rack (PPE-DE). - (DE) Hr. formand, ordføreren hr. Kirkhope er med rette blevet takket adskillige gange i dag for nu at have skabt klar konsensus om et meget kompliceret emne i udvalget og i samarbejde med skyggeordførere såvel som med kolleger, og det fortsætter forhåbentlig også denne formiddag.

Det er netop blevet sagt, at selv udtrykket "CRS" ikke var noget, som ret mange medlemmer kendte ved starten på debatten. I dag ved vi, hvad det betyder, og vi ved også, hvilke vigtige emner, vi med rette har diskuteret. Jeg vil atter takke ham mange gange for den fine indsats med det, der forhåbentlig bliver et godt europæisk retligt instrument.

Vi har fundet plads til et indhold i denne betænkning, der nu nødvendigvis har en vigtig funktion ud over dens meget tekniske natur, selv i en anden sammenhæng. Forbrugerne beskyttes, mens en endelig totalpris faktisk kan vises med prismærkningsmetoden, og den kan ikke skjules med forskellige specialpriser eller supplerende priser.

Vi har - fordi vores gruppe altid bliver bebrejdet dette - gjort betydelige fremskridt. Vi har erklæret, at vi ikke ønsker udelukkende at tale om fortrinsbehandling for jernbaner, men vi ønsker at vide med sikkerhed med hensyn til kort- og mellemdistanceflyvninger, at jernbanetransporten har en rimelig chance for at blive medtaget. Som det allerede er nævnt, har vi også bevist CO2-forbruget eller forlangt, at det bliver bevist - tillige - for at fastslå ved sammenligning, hvad vi ønsker at udrette, og hvad forbrugerne kan bidrage med.

 
  
MPphoto
 

  Ulrich Stockmann (PSE). - (DE) Hr. formand! Jeg vil gerne koncentrere mig om det kontroversielle problem med at definere moderselskaber. Formålet med definitionen er bestemt at forhindre luftfartsselskaber med en andel i et CRS i at misbruge deres position. I øjeblikket gælder det tydeligvis for Air France, Iberia og Lufthansa, der har en minoritetsandel i Amadeus. Den aktuelle praksis, hvor Kommissionen undersøger dette fra sag til sag i tilfælde af mistanke om misbrug, er blevet afprøvet. Tilfælde med misbrug af indflydelse er blevet løst og indbragt for domstolene. Det er hidtil sket to gange. Der er ingen fornuftige grunde til at ændre noget i denne i alt væsentligt afprøvede praksis.

Definitionen på et moderselskab baseret på udtrykket med hensyn til konkurrencelovgivning om den afgørende indflydelse er i overensstemmelse med denne afprøvede praksis. Udtrykket har nu bevist sig selv i 40 år. Nogle medlemsstater ønsker imidlertid, at ethvert luftfartsselskab med en kapitalandel automatisk skal defineres som et moderselskab. For lufttransportmarkedet betyder det en massiv og unødvendig indblanding i den aktuelle konkurrencesituation. Det ville heller ikke være nogen fordel for forbrugerne. De fire vindere ville f.eks. være British Airways, American Airlines og andre, der ville have gavn af en sådan forskydning i konkurrencesituationen. Ydermere ville det eneste europæiske edb-reservationssystem være nødt til at acceptere en konkurrencemæssig disfavør med hensyn til amerikanske konkurrenter på det meget konkurrenceprægede europæiske marked. Det finder jeg politisk urimeligt og tilmed forsømmeligt, og jeg vil derfor anbefale, at man accepterer det fundne kompromis.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE). - (RO) Hr. formand! Kompromisløsningen fra vores kollega hr. Kirkhope bygger på en styrkelse af principperne om ikkediskrimination, effektivitet og gennemsigtighed, der alle er en klar fordel for den endelige modtager, nemlig den europæiske borger.

Først og fremmest undgår man både potentielle misbrug rettet direkte mod luftfartsselskaber samt potentiel indblanding fra sidstnævnte i agenturernes aktivitet.

For det andet sikres gennemsigtigheden, ligesom man undgår en vildledning af forbrugeren med hensyn til valg af flyafgange, varighed, operatører og sidst men ikke mindst prisen, ligesom man sikrer beskyttelsen af personlige data.

For det tredje får deltagende personer også muligheden for at vælge varianten jernbanetransport til korte ruter, hvilket kan give miljømæssige fordele over tid gennem en reduktion af CO2-emissionerne.

Desværre er der nogle få aspekter, som adfærdskodeksen ikke regulerer, og som ikke er medtaget i dens anvendelsesområde. Det gælder afgiftspolitikkerne hos lavprisselskaberne, der ikke er underlagt et samarbejde med edb-reservationssystemerne. Efter min mening bør de sunde principper bag denne adfærdskodeks benyttes af alle systemer til reservation og køb af transportdokumenter, herunder også lavprisselskaberne.

Fra forbrugerens synspunkt er det beklageligt, at disse virksomheder ikke er integreret i CRS. Ud over at give mange flere muligheder for passagererne ville en sådan integration også skabe et positivt pres for at sikre kvaliteten af tjenesteydelser og prisgennemsigtighed.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at bede Kommissionen og medlemsstaterne om at styrke kontrollerne og anvende sanktioner gennem de relevante organer, hvor det måtte være nødvendigt, for at beskytte forbrugerne for hvem de virksomheder, der ikke findes i edb-reservationssystemerne, repræsenterer en økonomisk overkommelig men bedragerisk mobilitetsmulighed. Jeg støtter og anbefaler også forslaget om, at man fremover skal overveje muligheden for også at indføre regelmæssige bustjenester i edb-reservationssystemerne.

 
  
MPphoto
 

  Brian Simpson (PSE). - (EN) Hr. formand! Jeg takker ordføreren for hans betænkning og anerkender hermed hans forsøg på at nå til enighed med Europa-Parlamentet om dette vigtige dokument under førstebehandlingen.

Det havde bestemt været muligt at nå til enighed under førstebehandlingen, hvis Rådet havde accepteret Transportudvalgets holdning. Ordføreren har ret. Vi diskuterede det meget indgående i Transportudvalget, og vi nåede også frem til en holdning i Transportudvalget, men efterfølgende er Transportudvalget holdning blevet ændret.

Desværre gjorde Rådets indblanding og efterfølgende ændringsforslag ikke kun teksten mere grumset, men det gav også anledning til alvorlige bekymringer hos forbrugerorganisationer, rejsebureauer og passagersammenslutninger.

Efterfølgende har det, som ordføreren nu foreslår via Rådet, fået alvorlige følger ikke kun lovgivningsmæssigt men også internationalt. Aldrig tidligere inden for EU-lovgivningen har to ændringsforslag skabt så stor ødelæggelse og forvirring til skade for Transportudvalgets demokratiske position.

Der er nogen, der ikke har et problem med det, men virkeligheden er den, at Rådets indblanding har skabt stor usikkerhed både moralsk og juridisk.

Der er mistanke om, at Rådet skaber smuthuller for at beskytte visse store luftfartsselskaber, specielt da det gælder for moderselskaber. Den overdrevne iver efter at nå frem til en aftale kunne også resultere i dårlig lovgivning. Derfor støtter jeg opfordringen til at tage denne betænkning til fornyet udvalgsbehandling, så vi kan se på alle de nævnte forbehold og få lovgivningen på plads - ikke for vores største luftfartsselskaber men for vores forbrugere, hvis repræsentanter fortæller os, at de ikke bryder sig om Rådets tilføjelser.

 
  
MPphoto
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). - (SK) Hr. formand! Jeg vil først og fremmest takke ordføreren hr. Timothy Kirkhope for at medtage bestemmelser om skærmpræsentationer i forordningen om en adfærdskodeks for edb-reservationssystemer (CRS). Rejsebureauer bruger skærmpræsentationer, skærme, til visning af CRS-informationer, og derfor er det helt afgørende, at rejsebureauerne modtager neutrale og afbalancerede oplysninger.

Jeg tror, at brugen af upartiske skærmpræsentationer øger gennemsigtigheden af de rejseprodukter og -tjenester, der udbydes af de deltagende luftfartsselskaber, samt forbrugernes tillid. Rejsebureauerne kan bruge rimelige evalueringskriterier til at tilbyde det mest gennemsigtige sortiment af muligheder for forbrugerne. F.eks. vil hovedskærmpræsentationen gøre det muligt at få adgang til den mest velegnede rejsemulighed, der tilbydes af et rutefly- eller et jernbaneselskab.

Jeg påskønner ordførerens indsats for at sikre prisgennemsigtighed ved direkte henvisning til PRISEN på et produkt, da den aktuelle definition på BILLETPRIS ikke omfatter alle priselementerne, hvilket ofte er vildledende for forbrugerne.

Jeg tror, at denne betænkning vil fremme en fair konkurrence mellem CRS'er, hvilket primært vil gavne forbrugerne, der kan købe rejseprodukter af høj kvalitet til en favorabel pris.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). - (RO) Hr. formand! Forordningen om en adfærdskodeks for edb-reservationssystemer opstiller de regler, som luftfarts- og jernbanetransportselskaberne skal overholde, når de foretager reservationer.

Den nuværende situation indikerer, at reservationer foretaget via de edb-reservationssystemer, som rejsebureauerne anvender, fører til højere priser. Jeg insisterer på behovet for at beskytte passagerernes personlige data. Efter min mening bør passagererne have mulighed for at vælge den mest belejlige billet, og til dette formål skal passagererne have tilstrækkelige og fyldestgørende oplysninger.

Jeg insisterer på, at kravet ikke skal indeholde forskelsbehandling hverken mellem distributionskanalerne eller i forhold til bopælen for rejsebureauernes passagerer. Visse distributionskanaler som f.eks. internettet overholder princippet om ikkeforskelsbehandling, men edb-reservationssystemerne kræver visse betingelser opfyldt af rejseselskaberne, hvilket ofte fører til højere priser og forskelsbehandling på basis af passagerernes bopæl.

Jeg finder denne forordning vigtig. Vi bør altid tage hensyn til forbrugeren, og jeg insisterer endnu en gang på persondatabeskyttelse.

 
  
MPphoto
 

  Marian Zlotea (PPE-DE). - (RO) Hr. formand! Som fiktiv ordfører for udtalelsen om dette spørgsmål i INFO-udvalget fra PPE-DE vil jeg først og fremmest gerne ønske ordføreren tillykke med hans arbejde samt for den udarbejdede betænkning. Jeg vil gerne understrege betydningen af denne betænkning med hensyn til at sikre reel konkurrence på markedet for edb-reservationssystemer.

Vi bør desuden aldrig se bort fra forbrugernes rettigheder, og vi bør sikre, at de drager fordel af ændringerne af denne adfærdskodeks. Forbrugerne bør få alle detaljerede oplysninger om den rejse, de agter at foretage. Det er også meget vigtigt, at de kender den nøjagtige billetpris og ikke vildledes på grund af eventuelle skjulte omkostninger.

Jeg vil også gerne understrege, at det vigtigste er, at de virksomheder, der er ansvarlige for disse websteder, ikke længere er repræsenteret i bestyrelserne, da de altid har skjulte omkostninger.

Jeg vil gerne afslutningsvis forsikre ordføreren om, at jeg vil give betænkningen min fulde støtte under afstemningen i morgen.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki (PSE). - (PL) Hr. formand! Jeg støtter fuldt ud hr. Simpsons holdning. Han har vist, at den nye definition på et modertransportselskab er meget uklar. Tilføjelsen "at få afgørende indflydelse" giver anledning til spørgsmålet: har Lufthansa med sin aktiepost på 22 % af Amadeus en afgørende indflydelse? Hvad med Lufthansa, Air France og Iberia, der tilsammen har 44 % - er det en afgørende indflydelse? Det skal betragtes fra alle mulige vinkler. Enten vedtager vi ændringsforslag 48, eller også sender vi dette forslag tilbage til fornyet udvalgsbehandling og omarbejdning. Ellers går det helt sikkert ud over konkurrencebegrebet.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender (PSE). - (ES) Hr. formand! Jeg vil gerne lykønske os med den aktuelle aftale, der netop tager udgangspunkt i konsensus, og som derfor ikke tilfredsstiller nogen fuldt ud.

I den henseende vil jeg gerne anerkende Kommissionens, Rådets og naturligvis også Parlamentets indsats, idet sidstnævnte er repræsenteret ved Transportudvalget, dets ordfører samt de stedfortrædende ordførere.

Jeg synes, at de er kommet med et svar på forbrugernes bekymringer over problemet med databånd med markedsføringsinformationer (MIDT), herunder også nyhederne i forbindelse med togene og aspekterne omkring emissionerne, som er nyskabende og kommer med et svar på denne nye problematik.

Jeg synes, at kontrolsystemet er blevet styrket, idet der indføres konkurrence. Hvis man derfor nu ønsker at smide tre selskaber ud af systemet, vil det kun bidrage til at formindske konkurrencen, der som bekendt er til fordel for forbrugerne.

 
  
MPphoto
 

  Peter Mandelson, medlem af Kommissionen. - (EN) Hr. formand! Jeg vil gerne rose de ærede medlemmer for den høje standard af denne forhandling. Jeg glæder mig over de fleste af ændringsforslagene. De afklarer adskillige punkter på nyttig vis - specielt med hensyn til den neutrale visning af rejsemuligheder på rejsebureauets skærm samt beskyttelsen af personoplysninger.

Jeg vil gerne takke Parlamentet for at have haft modet til at tage det vanskelige spørgsmål om modertransportselskaber op. Jeg vil gerne præsentere Kommissionens holdning i denne henseende. Vi ved alle, at det er et utroligt følsomt emne, der har givet anledning til intensiv lobbyvirksomhed. På dette afgørende tidspunkt støtter Kommissionen det kompromis, som formandskabet og ordføreren er nået frem til, og som fik enstemmig støtte fra medlemsstaterne.

Den nye definition i ændringsforslag 13 fjerner enhver flertydighed eller juridisk usikkerhed. Kommissionen vil således kunne gennemføre en analyse og afgøre, om et selskab kontrollerer edb-reservationssystemet, og om et selskab, der har rettigheder og deltager i forvaltningen af edb-reservationssystemet, har afgørende indflydelse på det. Dette koncept bygger på Kommissionens mangeårige erfaring på konkurrenceområdet, hvilket sætter den i stand til at vurdere en aktionærs sande magt og indflydelse - f.eks. ved at analysere de rettigheder, der er forbundet med aktieposten, samt de aftaler, der indgås mellem aktionærerne. I lyset af dette mener jeg, at nærværende tekst vil gøre det muligt for Kommissionen, når den handler på foranledning af en indkommen klage eller på eget initiativ, at udnytte sine beføjelser fuldt ud, at styrke sine beføjelser betydeligt og i hvert enkelt tilfælde og når som helst at undersøge, hvilke selskaber der er modertransportselskaber, og som dermed skal påtage sig de store forpligtelser, der er forbundet hermed.

Med hensyn til identifikationen af rejsebureauet i de statistiske data fra CRS MIDT støtter jeg også kompromisteksten, der har fundet en balance mellem behovet for at beskytte rejsebureauer imod urigtig brug af data og nytten af de pågældende data i forbindelse med luftfartsselskabernes strategiske planlægning. Efter min mening indfører vi med denne tekst retsbestemmelser, der tager hensyn til udviklingen af markedet og sætter de rejsende i stand til at nyde godt af en konkurrencemæssig indsprøjtning i distributionen af fly- og togbilletter, samtidig med at man bibeholder sikkerhedsforanstaltninger, der kan forhindre misbrug.

På dette grundlag finder jeg det vigtigt at gå videre med en aftale under førstebehandlingen under denne forsamling. Den nye lovgivning forventes af alle aktører, og den vil reducere operatørernes administrationsomkostninger. For at imødekomme de bekymringer, der er givet udtryk for med hensyn til definitionen på et modertransportselskab, kan jeg love, at Kommissionen inden for rammerne af det nuværende kompromis vil udsende en åbningsskrivelse om, hvordan den agter at fortolke den pågældende definition ved anvendelse af forordningen. En sådan skrivelse vil ligne de skrivelser, som Kommissionen fra tid til anden udsender i konkurrenceanliggender. Skrivelsen vil blive offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende inden forordningens ikrafttræden for at give alle interesserede parter den nødvendige retssikkerhed. Jeg håber meget, at De kan acceptere dette forslag.

Jeg tror, at jeg har dækket de vigtigste punkter, der er dukket op under denne forhandling. Jeg vil som sædvanlig sende en komplet liste over ændringsforslagene samt Kommissionens holdning til hvert enkelt af disse til Parlamentets sekretariat.

(EN) Kommissionens holdning til Parlamentets ændringer

Betænkning af Kirkhope (A6-0248/2008)

Kommissionen kan acceptere ændringsforslag 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 27, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 45 og 48.

Kommissionen kan principielt acceptere ændringsforslag 10, 19, 26 og 28.

Kommissionen kan acceptere ændringsforslag 1, 2, 3, 18, 25 og 47 med ny formulering.

Kommissionen kan delvis acceptere ændringsforslag 33.

Kommissionen kan ikke acceptere ændringsforslag 12, 13, 15, 24, 29, 39, 40, 41, 42 og 46.

 
  
  

FORSÆDE: Mechtild ROTHE
Næstformand

 
  
MPphoto
 

  Timothy Kirkhope, ordfører. - (EN) Fru formand! Jeg vil gerne takke kommissæren for den ekstremt tydelige udlægning af hans holdning samt bekræftelsen på, at der efter at Parlamentet har afsluttet sin behandling (forhåbentlig på positiv vis i morgen) er mere arbejde, end han og andre medlemmer af Kommissionen kan og vil udføre for at sikre, at Parlamentets ønsker føres ud i livet.

Jeg vil gerne takke mine kolleger for deres bidrag, selv om jeg ikke er enig i alle deres udlægninger. Det er nok forståeligt, fordi det bestemt er en meget kompliceret sag. Trods min meget åbne tilgang til arbejdet er det uundgåeligt, at nogle af fortolkningerne af resultatet vil blive politiseret eller måske tilmed misforstået.

Jeg mener imidlertid, at det er i forbrugerens og afklaringens interesse, at vi går videre på den aftalte måde. Jeg er stolt af det arbejde, jeg har gjort. Jeg er også stolt af det arbejde, som andre har gjort for at hjælpe mig. Smilene og accepten fra skyggeordførerne under forhandlingerne gav mig troen på, at de vil støtte mig ikke kun i aften men også i morgen sammen med deres grupper.

Derfor håber jeg, at de efter nærmere overvejelser og efter at hørt kommissærens meget fornuftige og positive bidrag i aften vil komme tilbage i morgen og sætte os i stand til at komme videre i komplet enstemmighed for at sørge for, at Europa bliver et bedre sted for de rejsende, for forbrugerne og for håndhævelsen af konkurrencepolitikken i de kommende år.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. − Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted torsdag den 4. september kl. 12.00.

Skriftlige erklæringer (artikel 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE-DE), skriftlig. - (FR) Mine damer og herrer! Den tekst, der er til forhandling i aften, var genstand for livlige diskussioner i Udvalget om Transport og Turisme, og det ikke uden grund, da der er tale om en vigtig lov for turisme- og luftfartsindustrien såvel som for borgerne.

Det var ikke let at finde en balance mellem at bevare konkurrencen mellem luftfartsselskaberne og sikre rejsebureauernes uafhængighed, samtidig med at passagererne får mulighed for at modtage nyttige og upartiske oplysninger.

Den tekst, som ordføreren og det franske formandskab er blevet enige om, respekterer disse krav, hvilket glæder mig.

Man er blevet enige om en afbalanceret definition på begrebet "modertransportselskab", og det er vigtigt for at sikre en sund konkurrence mellem de forskellige edb-reservationssystemer.

Forhåbentlig vil morgendagens afstemning godkende teksten under førstebehandlingen, så den hurtigt kan komme i anvendelse.

Mange tak for Deres opmærksomhed.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), skriftlig. - (PL) Edb-reservationssystemerne (CRS'erne) skal primært tjene kundernes interesser. Derfor er det så vigtigt at sikre gennemsigtighed på markedet for reservation af flybilletter - specielt i de tilfælde, hvor luftfartsselskaberne gennem aktieposter i edb-reservationssystemerne kan begrænse konkurrencen på markedet.

Situationen på luftfartsmarkedet har ændret sig betydeligt i løbet af de seneste par år, og de fleste luftfartsselskaber har skilt sig af med deres aktier i CRS'erne, hvilket ikke betyder, at det er noget som alle luftfartsselskaber har gjort. Det vigtigste er imidlertid, at bortset fra at købe aktier i reservationssystemer, har luftfartsselskaberne ikke mulighed for at øve en indflydelse på systemernes funktion, der kan sikre forskelsbehandling til de ruter, de betjener, og det skal afspejles på behørig vis i definitionen på et "modertransportselskab".

En forenkling af adfærdskodeksen vil øge potentialet for forhandling mellem markedsdeltagerne (luftfartsselskaberne og CRS'erne vil frit kunne forhandle om betalingsniveauet for en reservation foretaget med CRS'erne). I øjeblikket øger bestemmelserne CRS'ernes omkostninger, samtidig med at de begrænser deres fleksibilitet med hensyn til at skræddersy deres tjenesteydelser efter luftfartsselskabernes og rejsebureauernes specifikke behov gennem de manglende muligheder for at differentiere afgiftsområdet for de enkelte CRS'er.

Forhåbentlig vil ændringsforslagene medføre øget konkurrence på markedet for salg af flybilletter til fordel for kunderne - i særdeleshed med hensyn til udvidelsen af det aktuelle udvalg og en lavere slutpris for flybilletter.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (PPE-DE), skriftlig. - (EN) Jeg støtter denne betænkning, der anbefaler en forenkling og en modernisering af reglerne vedrørende de edb-reservationssystemer, som de store rejsebureauer bruger til bestilling af flybilletter.

De nuværende regler vedrørende CRS tjener kun til at kvæle konkurrencen og bevare høje billetpriser. Disse forslag vil fremme konkurrencen mellem de selskaber, der står for leveringen af disse systemer, og de vil forhåbentlig resultere i lavere billetpriser og et større udvalg for de rejsende.

I øjeblikket er den mest attraktive mulighed for forbrugerne normalt at bestille billetterne direkte hos flyselskabet. Den nye adfærdskodeks vil give større prisgennemsigtighed, give rejsesektoren et løft og sikre forbrugeren en rimelig handel.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik