Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2004(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0283/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0283/2008

Keskustelut :

PV 03/09/2008 - 17
CRE 03/09/2008 - 17

Äänestykset :

PV 04/09/2008 - 7.6
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0407

Puheenvuorot
Keskiviikko 3. syyskuuta 2008 - Bryssel EUVL-painos

17. Tietokonepohjaisia paikanvarausjärjestelmiä koskevat käytännesäännöt (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
PV
MPphoto
 

  Puhemies. (IT) Esityslistalla on seuraavana Timothy Kirkhopen liikenne- ja matkailuvaliokunnan puolesta laatima mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietokonepohjaisia paikanvarausjärjestelmiä koskevista käytännesäännöistä (KOM(2007)0709 – C6-0418/2007 – 2007/0243(COD)) (A6-0248/2008).

 
  
MPphoto
 

  Peter Mandelson, komission jäsen. − (EN) Arvoisa puhemies, ehdotuksella, josta arvoisat jäsenet keskustelevat tänään, pyritään uudistamaan sääntöjä, jotka on annettu vuonna 1989 lentoyhtiöiden tarjoamien palvelujen markkinoista.

Tietokonepohjaiset paikanvarausjärjestelmät, TPJ:t, ovat välittäjiä lentoyhtiöiden ja matkatoimistojen välillä lentolippujen myyntiketjussa. 1990-luvun alussa tietokonepohjaiset paikanvarausjärjestelmät olivat käytännössä ainoa keino myydä lentolippuja. TPJ:t myös kuuluivat lentoyhtiöiden määräysvaltaan. Tämän takia viimeksi mainituille oli houkuttelevaa käyttää hyväkseen asemaansa TPJ:ssä esimerkiksi vaikuttamalla saatavilla olevien paikkojen tietoihin oman etunsa mukaisesti.

TPJ:iä koskevilla käytännesäännöillä luodaan muutamia suojatoimia väärinkäytösten estämiseksi. Niillä täydennetään kilpailulainsäädäntöä, koska niillä luodaan toimenpiteitä alakohtaisiin riskeihin puuttumiseksi. Niillä vaaditaan, että kaikkia järjestelmään osallistuvia yrityksiä on kohdeltava syrjimättömästi. Kaikkien lentoyhtiöiden on esimerkiksi maksettava samat maksut. Lisäksi säännöillä säädetään emoyhtiöiden – eli TPJ:n omistavien tai sitä hallinnoivien yritysten – erityisistä velvollisuuksista.

Käytännesäännöt ovat estäneet tehokkaasti kaikenlaisen väärinkäytön. Käytännesääntöjen antamisen jälkeen lentolippujen myynnin markkinat ovat muuttuneet huomattavasti, koska on kehitetty vaihtoehtoisia myyntikanavia. Nykyisin lähes puolta varauksista ei enää tehdä TPJ:n kautta, vaan ne tehdään Internet-sivuilla tai lentoyhtiöiden palvelunumerojen kautta. Näiden vaihtoehtoisten myyntikeinojen kilpailulle aiheuttama paine on vähentänyt merkittävästi riskiä väärinkäytöksiin TPJ:n kautta.

Uuden tilanteen takia myös käytännesääntöjä on mukautettava. Käytännesäännöissä asetetut säännöt rajoittavat merkittävästi liikkumavaraa neuvotteluissa TPJ:n ja lentoyhtiöiden välillä. TPJ:t eivät näin ollen kilpaile keskenään aidosti, ja lentoyhtiöiden ja matkustajien niille suorittamat maksut kasvavat koko ajan.

Komission ehdotuksen tarkoituksena on sallia suurempi neuvotteluvara ja erityisesti mahdollisuus asettaa hinta TPJ:n käytöstä perittävälle maksulle. Tämä antaa lentoyhtiöille mahdollisuuden neuvotella hintojen alentamisesta TPJ:ien kanssa. Kilpailun lisääminen TPJ:ien välillä auttaa alentamaan kustannuksia ja parantamaan niiden tarjoamien palvelujen laatua.

Lisäksi ehdotuksella säilytetään suojatoimet ja vahvistetaan niitä väärinkäytösten estämiseksi ja kuluttajien suojelemiseksi. Erityisesti tarkoituksena on ylläpitää ja vahvistaa tarjottujen tietojen puolueettomuutta ja henkilötietojen suojelua.

Lisäksi ehdotuksella pyritään säätämään TPJ:ien emoyhtiöiden erityisistä velvollisuuksista. Emoyhtiöitä koskeva määritelmä on herättänyt kiivasta keskustelua, koska kyseisille yrityksille asetetut vaatimukset aiheuttavat suurta taakkaa.

Käytännesääntöjen uudistaminen antaa mahdollisuuden vähentää niiden palvelujen tarjoamisesta aiheutuvia kustannuksia samalla kun taataan kuluttajien etujen suojeleminen. Tähän on tarvetta pikaisesti, kun otetaan huomioon teollisuutemme kilpailukyky, sillä yritystemme kilpailijat hyötyvät jo vapaammasta ympäristöstä ja alhaisemmista myyntikustannuksista.

Tämän takia olen tyytyväinen vauhtiin, jolla parlamentti on käsitellyt tätä asiaa. Esitän kiitokseni työstä, jonka esittelijänne Tim Kirkhope on tehnyt, ja kiitän myös TRAN-valiokuntaa sekä niitä valiokuntia, jotka antoivat asiasta lausunnon.

 
  
MPphoto
 

  Timothy Kirkhope, esittelijä. − (EN) Arvoisa puhemies, olen erittäin iloinen siitä, että voimme käydä tänä iltana keskustelun tästä tärkeästä asiasta, ja olen ylpeä saadessani esitellä tämän uuden ehdotuksen eurooppalaisten kuluttajien aseman parantamiseksi.

TPJ:iä koskevien käytännesääntöjen tarkistaminen ja käsiteltävänä oleva sopimus antavat mahdollisuuden saattaa tärkeä asiakohta hyvissä ajoin ja onnistuneesti päätökseen. Uusien käytännesääntöjen tarkoituksena on antaa uutta pontta matkailualalle, joten mitä nopeammin ne otetaan käyttöön, sitä nopeammin me huomaamme niistä saatavat hyödyt – lentolippujen alhaisemmat hinnat, suuremman valinnanvapauden ja suuremman avoimuuden. TPJ:ien pitäisi tietenkin voida neuvotella vapaasti lentoliikennepalvelujen tarjoamisen ehdoista, mutta tarkistukseni mukaan TPJ.ien on kilpailtava lentoyhtiöiden osallistumisesta aggressiivisemmin alhaisempien varausmaksujen ja laadukkaampien palvelujen avulla. Tämä hyödyttää suuresti eurooppalaisia kuluttajia.

Ensimmäisenä on valinnanvapaus: kuluttajien valinnanvapaus lisääntyy, ja heidän pitäisi myös saada parempaa palvelua matkatoimistoiltaan. Suurempi kilpailu myös edistää niiden tietojen laatua, jotka ovat matkatoimistojen ja näin ollen myös kuluttajien saatavilla.

Toisena on hinta: tämä puolestaan tarkoittaa, että lentolippujen hinnat, jotka pysyvät nykyisten järjestelmien takia keinotekoisen korkeina, voisivat komission tutkimuksen mukaan laskea jopa kymmenellä prosentilla.

Kolmantena on avoimuus: tiukempien suojakeinojen avulla matkatoimistoja ja kuluttajia voidaan suojella paremmin markkinoiden väärinkäytöksiltä ja vääristymiseltä. Säännöt pitävät sisällään kaksi tärkeää suojakeinoa. Toinen niistä koskee tarkastussäännöksiä. Mielestäni on tarpeen harkita uudelleen kyseisiä säännöksiä, ja näin ollen niistä saadaan tehokkaampia, joten komissiolla on asetuksen myötä käytössään tärkeämpi väline TPJ:ien toiminnan valvomiseksi.

Neljäntenä on määritelmä siitä, mikä on tai ei ole emoyhtiö. Tämä kysymys on ollut suurimmassa asemassa koko mietinnössä ja sitä varten tekemässäni työssä. On tärkeää, että siinä onnistutaan, koska emme halua lentoyhtiöiden sijoittavan TPJ:iin siksi, että ne haluavat vaikuttaa liiketoiminnan harjoittamiseen muiden mahdolliseksi vahingoksi.

Haluan sanoa kollegoilleni, jotka ovat tehneet kovasti töitä tämän mietinnön puolesta, että uskon, että käsiteltävänä olevalla sopimuksella saamme vankan mutta joustavan ratkaisun, jossa käsitellään kaikkia esille ottamianne huolenaiheita. Jotkut ovat ehdottaneet, että huomenna järjestettäisiin kohta kohdalta -äänestys, mutta suoraan sanottuna määritelmän soveltamisala olisi liian laaja. Toistan sen, minkä olen ilmoittanut kirjallisesti kyseisille henkilöille. Ratkaisuvaltaa koskevan viittauksen poistaminen ei selvennä asianmukaisesti tarkistuksen 12 näkökohtia, mikä oli sen alkuperäinen tarkoitus. Itse asiassa voi olla, että tällaisen poiston jälkeen sääntöä tulkitaan niin, että mikä tahansa sijoittaja voidaan katsoa emoyhtiöksi, sillä järjestelmätoimittajan muulla hallintoelimellä voidaan tarkoittaa käytännössä mitä tahansa elintä. Pitäisikö mikä tahansa lentoyhtiö, joka osallistuu TPJ.hin ja jolla on pelkästään oikeus saada tietoja esimerkiksi vuosittaisista päätöksistä tai vain vuotuisista tilinpäätöksistä, määritellä emoyhtiöksi? Tuskinpa.

ALDE-ryhmä ehdotti, että kysymys olisi siirrettävä takaisin valiokuntaan – että meidän olisi tutkittava tarkasti kyseisten TPJ:ien omistajuutta ja hallintorakennetta. Jotta tämä olisi mahdollista, komission olisi annettava uusi asetus. Komission toteamus siitä, että sen on tarkasteltava asiaa tapauskohtaisesti, ei mielestäni ole osoitus heikosta määritelmästä. Me päinvastoin keskustelimme tästä pitkään valiokunnassa, ja teetin asiasta riippumattoman tutkimuksen auttaakseni valiokuntaa. Varmistin, että varjoesittelijät tiesivät kaikissa vaiheissa epävirallisesta yhteydenpidosta neuvostoon. He nimenomaan hyväksyivät sen, mitä sopimuksessa esitetään. Viivytin tarkoituksella tämän asian käsittelyä yhdellä kuukaudella, koska halusin varmistaa, että kaikki näkemykset oli otettu huomioon täysimääräisesti – ympäristökysymykset, hyvä Eva Lichtenberger, ja täysimääräinen vapauttaminen, hyvä Robert Evans.

Pyydänkin, että tuette tätä ehdotusta huomenna. Meidän on annettava äänestyksessä tukemme lentolippujen alhaisemmille hinnoille, suuremmalle valinnanvapaudelle ja suuremmalle avoimuudelle. Meidän kaikkien velvollisuutena on suojella kuluttajien oikeuksia ja tiedottaa niistä ja tehdä paras mahdollinen sopimus kuluttajien kannalta tarkasteltuna. Se on edelleen tärkeintä. Poliittiset eleet eivät ole oma painopistealani, mutta painopistealanani on tehdä paras mahdollinen sopimus kaikkia niitä kuluttajia varten, joita me täällä EU:ssa edustamme.

 
  
MPphoto
 

  Wolfgang Bulfon, sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnon valmistelija. (DE) Arvoisa puhemies, eurooppalaiset kuluttajat valittavat elintarvikkeiden korkeista hinnoista, ja mielestäni yhtenä syynä hintojen kohtuuttomaan nousuun on vähittäismarkkinoiden keskittyminen muutamaan suureen toimijaan.

Minulla on syytä pelätä, että tällaista kehitystä voi tapahtua jatkossa myös matkatoimistojen osalta. Tällä mietinnöllä ehdotetulla tietokonepohjaisia paikanvarausjärjestelmiä koskevien käytännesääntöjen vapauttamisella voidaan varmistaa suurempi kilpailu kyseisillä markkinoilla. Pelkään kuitenkin, että ainoastaan suuret matkanjärjestäjät selviävät jatkossa, jos ne tekevät useita sopimuksia TPJ-palvelujen tarjoajien kanssa. Tämä on kuitenkin tarpeen, jotta kuluttajille annettaisiin valinnanvaraa. Pienet toimijat, joilla ei ole varaa tehdä useita sopimuksia TPJ-palvelujen tarjoajien kanssa, putoavat kelkasta.

Aina kun Yhdysvaltoja käytetään tässä yhteydessä esimerkkinä kuluttajaystävällisestä kilpailusta, minun on muistutettava, että jäsenvaltioissa ei ole lentoyhtiöitä, jotka osallistuisivat edelleen tietokonepohjaisiin paikanvarausjärjestelmiin. Tämän takia suosittelen, että termi ”emoyhtiö” määritellään tiukasti.

 
  
MPphoto
 

  Georg Jarzembowski, PPE-DE-ryhmän puolesta.(DE) Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, haluan ryhmäni puolesta kiittää vilpittömästi esittelijää Timothy Kirkhopea. Hän on esitellyt erittäin tasapainoisen mietinnön ja tehnyt tiivistä yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa. Hänen versiollaan, josta hän on neuvotellut puheenjohtajavaltio Ranskan kanssa, kuluttajille tarjotaan parempaa suojaa arveluttavia lento- ja rautatieliikennetarjouksia vastaan selkeiden avoimuutta koskevien sääntöjen avulla, ja samalla myös varmistetaan oikeudenmukainen kilpailu rautatieyritysten ja lentoyhtiöiden välillä.

Uudelleenlaaditussa versiossa muuten ilmoitetaan, että Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä on ensimmäisenä ryhmänä estänyt vuonna 2005 komission yrityksen poistaa tämä asetus vanhentuneena. Me tarvitsemme sitä – ja me osoitamme sen äänestyskäyttäytymisellämme – kuluttajien suojelemiseksi. Vaikka yhä useammat matkustajat todellakin varaavat lippunsa suoraan lentoyhtiöiltä tai Internetistä, suurin osa kuluttajista turvautuu edelleen matkatoimistoihinsa, joiden puolestaan pitää voida turvautua tietokonepohjaisessa paikanvarausjärjestelmässä esitettyihin syrjimättömiin ja aitoihin tarjouksiin. Ilmoitettujen hintojen on vastaisuudessa sisällettävä kaikki verot ja kustannukset, jotta matkatoimistot voivat esittää kuluttajille aidosti avoimia ja verrattavissa olevia tarjouksia.

Emoyhtiöiden avoimuutta ja kilpailukykyä olisi myös säänneltävä jatkossa tiukemmin, jotta järjestelmissä ei voida esittää puolueellisia tarjouksia, jotka ovat epäedullisia muiden lentoyhtiöiden ja kuluttajien kannalta tarkasteltuna.

Tässä yhteydessä minun on jälleen käännyttävä esittelijän puoleen ja vedottava kollegoihini. Uskon, että versio, josta olemme sopineet puheenjohtajavaltio Ranskan kanssa, tarjoaa asianmukaista suojaa sitä vastaan, että emoyhtiöt harjoittaisivat myönteistä syrjintää tiettyjen lentoyhtiöiden hyväksi. Kaikki kuuluisan 48 tarkistuksen tekemät muutokset ovat siis täysin turhia, ja jos tämä hyväksytään huomenna, koko asian hyväksyminen viivästyisi tai siitä tulisi kyseenalaista. Vetoan teihin, jotta te tekisitte huomenna selvän, lopullisen päätöksen kuluttajien suojelemiseksi.

 
  
MPphoto
 

  Robert Evans, PSE-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, minäkin haluaisin kiittää Timothy Kirkhopea hänen väsymättömästä yhteistyöstään ja tuestaan kaikille valiokunnan jäsenille.

Kaksi vuotta sitten tutkin Internetissä toimivan matkatoimiston verkkosivuja, matkasivuja, ostaakseni lipun Lontoosta San Franciscoon. Internet-sivu, tai tietokone, ilmoitti minulle, ettei Lontoosta ollut suoria lentoja San Franciscoon, ja suositteli yhteyslentoa New Yorkin kautta muistaakseni United-yhtiön koneella. Tietenkin tarjolla on suoria lentoja, mutta kyseisen Internet-sivun toimialaan ei kuulunut niiden välittäminen.

Tämä kuitenkin osoitti minulle yksinkertaisessa muodossa ongelman, johon yritämme puuttua tällä tarkistuksella – kuten komission jäsen Mandelson totesi, tarkistuksella, jota on valmisteltu noin 20 vuotta tai kauemminkin.

Meidän on tunnustettava todelliset muutokset, jotka ovat tapahtuneet teknologiassa kyseisenä ajanjaksona. Nyt suurimmalla osalla ihmisistä, ja varsinkin kaikilla matkatoimistovirkailijoilla, on käytössään Internet. Olen edellisten puhujien kanssa samaa mieltä siitä, että meidän velvollisuutenamme on varmistaa oikeudenmukaisuus ja yhdenvertainen pääsy markkinoille, ja kuten komission jäsen Mandelson sanoi, oikeudenmukaiset säännöt, tehokkaat säännöt, ja että meidän on suojeltava kuluttajia ja varmistettava kilpailu. Mutta arvoisa komission jäsen Mandelson, te myös totesitte, että olette tyytyväinen vauhtiin, jolla asiat on hoidettu. Vaikka olen samaa mieltä tavoitteistanne ja haluan aina tehdä asiat mahdollisimman nopeasti – ja tuen hintojen avoimuutta ja kuluttajansuojaa koskevia Timothy Kirkhopen tavoitteita – olen sitä mieltä, että yrittäessämme saada asian päätökseen nopeasti, olemme harhautuneet kannasta, jonka liikennevaliokunta otti toukokuun lopussa, ja että neuvoston ottama kanta, niin sanottu kompromissikanta, eroaa kannasta, jota me tuimme liikennevaliokunnassa. Komission eilen antamassa selvityksessä komission jäsen toteaa, että kaikki aiemmin tehdyt analyysit on tehtävä uudelleen uudesta näkökulmasta tarkasteltuna ja että komission on tutkittava jokaista tapausta erikseen. Mielestäni tämä tarkoittaa, että asia ei ole riittävän selkeä, emmekä me ole ottaneet kantaa, jonka useat tällä puolella istuvat jäsenet ja muiden ryhmien jäsenet varmasti haluaisivat ottaa ja jossa me voisimme todeta täydellä varmuudella, että kanta, jonka Timothy Kirkhope on toivonut saavuttaneensa, todella on juuri sellainen. Tämän takia suosittelen, että ryhmäni tukisi ehdotusta, jonka Eva Lichtenberger uskoakseni esittelee piakkoin.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger, Verts/ALE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisat puhemies ja komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, jos meidän olisi pitänyt selvitä tämän mietinnön viime viikkoina aiheuttamasta kirjeenvaihdosta ratsain kulkevan viestinviejän avulla, olisimme epäilemättä näännyttäneet muutaman hevosen. Nykyaikaisten viestintävälineiden avulla olemme voineet pitää toisiimme jatkuvaa yhteyttä ja pitää toisemme jatkuvasti ajan tasalla.

Suurin kiitos tästä kuuluu kuitenkin Timothy Kirkhopelle, joka on esimerkillisesti tiedottanut asiasta jäsenille, on aina pitänyt yhteyttä varjoesittelijöihin ja on itse asiassa tehnyt kaikkensa välittääkseen valiokunnan pyynnöt neuvostolle. Neuvosto ei kuitenkaan ole tehnyt hänen työstään helppoa. Päinvastoin. Ehdotettiin sanamuotoa – saimme myös seurata käsittelyä – jolla vääristäviä kilpailukäytäntöjä olisi itse asiassa vain peitetty tehokkaammin – ja minä vastustan tätä!

Rehellisesti sanottuna jopa kilpailua vääristävien lentoyhtiöiden kotimaat menestyisivät täällä, jos ne suhtautuisivat vakavammin kuluttajansuojaan tarjoamalla oikeudenmukaista tietoa ja noudattamalla ehdotuksiamme tämän varmistamiseksi. Käytännesäännöt eivät ole voimakkain väline, jota voimme käyttää. Meidän on tehtävä tämä selväksi. Sitäkin tärkeämpi on selkeä sanamuoto, joka saa meidän vakuuttuneeksi siitä, että säännöillä ei avata toista takaovea.

Haluaisin yhdessä kollegani Jeanine Hennis-Plasschaertin kanssa taata tämän selkeyden palauttamalla asian valiokunnan käsiteltäväksi. Mielestäni tämä on erittäin tärkeä kysymys. Meidän on pidettävä kiinni siitä, että me suojelemme kuluttajia, ja meidän on hyväksyttävä se, mitä tästä vääjäämättä seuraa.

Kiitän kuitenkin kollegoitani ja erityisesti esittelijää siitä, että ympäristönsuojelua koskevat huolenaiheet ovat saaneet vastakaikua tässä mietinnössä, sikäli kuin se on tällä alalla mahdollista. Esitän jälleen kerran vilpittömät kiitokseni kollegoilleni ja esittelijälle.

 
  
MPphoto
 

  Stanisław Jałowiecki (PPE-DE).(PL) Arvoisat puhemies ja komission jäsen, kollegani Bogusław Liberadzki ja minä esitimme tähän mietintöön tarkistuksen. Sen tarkoituksena oli, että lentoyhtiöt vetäytyisivät lentolippujen keskusvarausjärjestelmistä kolmen vuoden kuluessa. Tarkistusta pidettiin radikaalina, eikä se saanut puolelleen vaadittua enemmistöä. On pantava merkille, että tässä radikaaliudessa on loppujen lopuksi kyse vain sen periaatteen täytäntöönpanosta, joka ilmeisesti on tunnustettu yleisesti Euroopan unionissa ja joka koskee yhdenvertaisia mahdollisuuksia kilpailukykyisillä markkinoilla.

Liikenne- ja matkailuvaliokunta hyväksyi äskettäin version, jota voidaan pitää väliaikaisesti erittäin hyvänä ratkaisuna. Väliaikaisesti, matkalla kohti – kyllä, tämä pitää paikkansa – osallistamisen täysimääräistä lopettamista. Samalla asiaan tehtiin muutoksia neuvostossa: esitetyillä tarkistuksilla, jotka lisäävät sisältöä Euroopan komission alun perin esittämään versioon, vahvistetaan kolmen kantajan eli Lufthansan, Iberian ja Air Francen asemaa. Olemme saaneet tietää, että tässä on onnistuttu ja että ne saavat tämän takia asiakkaita.

Kenties suurempana saavutuksena on se, että esittelijä vastusti eturyhmien valtavaa painostusta. Voin kuvitella tämän, koska myös meidän, yksittäisten Euroopan parlamentin jäsenten, oli toimittava samalla tavalla. Nämä eturyhmät edustavat kuitenkin yrityksiä, jotka taistelevat yhtäläisistä mahdollisuuksista. Niillä ei kuitenkaan niitä ole, koska muutamien kansallisten yritysten edut on asetettu etusijalle. Toisaalta emme kutsu näitä yrityksiä eturyhmiksi, erityisesti kun kyseisiä etuja ajaa valtio, joka sattuu toimimaan Euroopan unionin puheenjohtajavaltiona. Silloin kaikki on hyvin, ja silloin mainitaan ainoastaan loistava yhteistyö neuvoston kanssa.

Eikö tämä ole tekopyhyyttä? Eikö ole vielä suurempaa tekopyhyyttä kutsua tätä mietintöä käytännesäännöiksi? Keneen näitä sääntöjä olisi tarkistetussa muodossa tarkoitus soveltaa, kun emoyhtiön määritelmällä itse asiassa jätetään tällainen yhtiö soveltamisalan ulkopuolelle?

 
  
MPphoto
 

  Gilles Savary (PSE).(FR) Arvoisa puhemies, ei ensinnäkään ole tekopyhää sanoa, että kuluttajat kärsivät. Euroopassa ei ole yhtäkään kuluttajaa, joka tietäisi, mitä tietokonepohjaisella paikanvarausjärjestelmällä tarkoitetaan. Ei yhtäkään! Kaikki kuluttajat käyttävät yksityisiä varausjärjestelmiä, Internetiä tai puhelinta.

Nykyisin tässä asiassa on kyse lentoyhtiöiden välisestä suhteesta ja tiedoista, jotka ne antavat lennoistaan, erityisesti matkatoimistoille. Tässä tekstissä asiaa moralisoidaan, ja sillä otetaan käyttöön erittäin voimakkaat avoimuutta ja ei-yksinomaisuutta koskevat periaatteet. Kyseessä on teksti, jonka lähestymistapa on kilpailulainsäädännön ja sulautumisten valvomisen osalta perinteinen.

Useat eturyhmät yrittävät käyttää sitä hyväkseen häätääkseen johtokunnista ne henkilöt, jotka kehittivät Euroopassa suurimmat tietokonepohjaiset varausjärjestelmät. Se olisi erittäin vakavaa, koska me olemme täällä vain säätäneet kilpailusäännöistä ja menetelmistä niiden valvomiseksi. Me emme ole koskaan pakottaneet ketään ottamaan tiettyä asemaa tai luomaan tiettyä osakkeenomistajapohjaa. Tämän takia, hyvät naiset ja herrat, annan äänestyksessä puoltavan ääneni kompromissille, jonka Timothy Kirkhope on saanut aikaan taidokkaasti ja kovalla työllä neuvoston ja kaikkien neuvostoon kuuluvien jäsenvaltioiden – muistaakseni – sekä Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välillä.

Olisi parempi äänestää tämän kompromissin puolesta kuin ryhtyä uudelleen sotaan eturyhmiä vastaan, kun otetaan huomioon useat pelissä olevat edut, ja olisi myös parempi estää se, että tätä tekstiä muutettaisiin merkittävästi, millä tehtäisiin karhunpalvelus kuluttajille.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Rack (PPE-DE).(DE) Arvoisa puhemies, esittelijää Timothy Kirkhopea on kiitetty tänään – aivan oikeutetusti – jo useaan otteeseen siitä, että hän saanut valiokunnassa aikaan selvän yksimielisyyden erittäin monimutkaisesta asiasta tehden yhteistyötä varjoesittelijöiden sekä muiden kollegoiden kanssa. Toivon, että näin tehdään myös myöhemmin tämän aamun aikana.

Juuri äsken mainittiin, että kovinkaan monet jäsenet eivät keskustelun aluksi edes tienneet, mitä ilmauksella TPJ tarkoitetaan. Nykyisin tiedämme, mitä sillä tarkoitetaan, ja nykyisin tiedämme, miten tärkeistä kysymyksistä olemme aivan oikeutetusti keskustelleet. Vilpittömät kiitokset jälleen kerran tästä hyvästä työstä toivottavasti hyvän EU:n säädöksen osalta.

Olemme sisällyttäneet tähän mietintöön useita eri aiheita: Vaikka tämä mietintö on erittäin tekninen, se on nyt merkittävä myös muulla tavoin. Kuluttajia suojellaan niin, että hintojen näyttömenetelmällä esitetään todellakin lopullinen kokonaishinta, eikä sitä voida peittää erilaisilla erikois- tai lisähinnoilla.

Me olemme – koska ryhmäämme on aina moitittu tästä – edistyneet merkittävästi. Me olemme todenneet, että emme halua puhua ainoastaan rautatieliikenteen erityiskohtelusta, vaan haluamme tietää lyhyiden ja keskipitkien lentojen osalta varmasti, että on hyvät mahdollisuudet siihen, että rautatieliikenne sisällytetään soveltamisalaan tässä yhteydessä. Kuten aiemmin jo todettiin, me olemme myös osoittaneet hiilidioksidin kulutuksen tai vaatineet sen osoittamista – kaiken lisäksi – jotta voimme määritellä vertailun avulla, mitä haluamme saavuttaa ja miten kuluttaja voi osallistua asiaan.

 
  
MPphoto
 

  Ulrich Stockmann (PSE).(DE) Arvoisa puhemies, haluaisin keskittyä emoyhtiöiden määritelmää koskevaan kiistanalaiseen kysymykseen. Määritelmän tarkoituksena on todellakin estää TPJ:n osakkeita omistavia lentoyhtiöitä väärinkäyttämästä asemaansa. Nykyisin tämä selvästikin koskee Air Francea, Iberiaa ja Lufthansaa, jotka ovat vähemmistöosakkaina Amadeusissa. Komission nykyinen käytäntö, jonka perusteella se tarkastelee tätä tapauskohtaisesti silloin, kun epäillään väärinkäytöksiä, on osoitettu toimivaksi. Vaikutusvallan väärinkäyttöä koskevat asiat on ratkaistu ja niistä on esitetty syytteet. Tähän mennessä näin on käynyt kahdessa tapauksessa. Ei ole mitään järkevää syytä muuttaa mitään tässä pohjimmiltaan toimivaksi osoitetussa käytännössä.

Emoyhtiön määritteleminen sen perusteella, miten suuri vaikutus sillä on kilpailulainsäädännön kannalta päätöksiin, on tämän toimivaksi osoitetun käytännön mukaista toimintaa. Ilmaus on ollut toimiva jo 40 vuoden ajan. Jotkut jäsenet kuitenkin haluavat, että kaikki osakkaina olevat lentoyhtiöt määritellään automaattisesti emoyhtiöiksi. Lentoliikenteen markkinoilla tämä tarkoittaa suunnatonta ja tarpeetonta puuttumista nykyiseen kilpailutilanteeseen. Tästä ei myöskään olisi mitään hyötyä kuluttajille. Hyvälle neljännelle sijalle pääsisivät esimerkiksi British Airways, American Airlines ja muut, jotka hyötyisivät tällaisesta muutoksesta kilpailutilanteessa. Lisäksi ainoan eurooppalaisen tietokonepohjaisen varausjärjestelmän olisi toimittava yhdysvaltalaisiin kilpailijoihin verrattuna epäedullisessa kilpailuasemassa tiukasti kilpailluilla Euroopan markkinoilla. Katson, että tämä on poliittisesti kohtuutonta, jopa leväperäistä, ja tämän takia suosittelen, että aikaan saatu kompromissi hyväksyttäisiin.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE).(RO) Kollegamme Timothy Kirkhopen aikaansaama kompromissi perustuu syrjimättömyyden, vaikuttavuuden ja avoimuuden periaatteiden vahvistamiseen. Kaikki nämä periaatteet hyödyttävät lopullista edunsaajaa eli Euroopan kansalaista.

Ensinnäkin sillä estetään mahdolliset lentoliikenteen harjoittajiin kohdistuvat väärinkäytökset sekä se, että viimeksi mainittu häiritsisi toimistojen hyvää toimintaa.

Lisäksi sillä varmistetaan avoimuus ja estetään kuluttajien harhaanjohtaminen lentojen valikoiman, keston, operaattoreiden ja lisäksi myös hinnan osalta sekä varmistetaan henkilötietojen suojeleminen.

Lisäksi edunsaajille annetaan mahdollisuus valita lyhyitä matkoja varten rautatieliikennevaihtoehto, mikä saattaa aikanaan tuoda ympäristöä koskevia hyötyjä, koska ne vähentävät hiilidioksidipäästöjä.

Valitettavasti on muutamia näkökohtia, joita ei säännellä käytännesäännöillä ja jotka eivät kuulu sen soveltamisalaan. Kyseessä on hintapolitiikka halpalentoyhtiöissä, joiden ei tarvitse tehdä yhteistyötä tietokonepohjaisten paikanvarausjärjestelmien kanssa. Katson, että kaikkien matkalippujen varaus- ja ostojärjestelmien, myös halpalentoyhtiöiden osalta, on hyväksyttävä näiden käytännesääntöjen perustana olevat järkevät periaatteet.

Kuluttajien näkökulmasta tarkasteltuna on puolestaan valitettavaa, että kyseisiä yrityksiä ei ole sisällytetty TPJ:iin. Sen lisäksi, että sisällyttäminen lisäisi matkustajien valinnanvapautta, se myös synnyttäisi myönteistä painetta palvelujen laadun ja hintojen avoimuuden varmistamiseen.

Tässä yhteydessä pyydän Euroopan komissiota ja jäsenvaltioita vahvistamaan valvontaa ja soveltamaan asiasta vastaavien elinten välityksellä tarvittaessa rangaistuksia kuluttajien suojelemiseksi, sillä yritykset, joita ei ole lueteltu TPJ:issä, ovat heidän kannaltaan tarkasteltuna edullinen, mutta pettävä liikkumiskeino. Tuen ja suosittelen myös ehdotusta siitä, että TPJ:n olisi jatkossa harkittava mahdollisuutta sisällyttää järjestelmään myös tavanomaiset linja-autopalvelut.

 
  
MPphoto
 

  Brian Simpson (PSE). - (EN) Arvoisa puhemies, kiitän esittelijää hänen mietinnöstään ja tunnustan hänen ponnistelunsa sopimuksen tekemiseksi ensimmäisessä käsittelyssä tästä tärkeästä asiakirjasta.

Ensimmäisessä käsittelyssä olisi todellakin voitu tehdä sopimus, jos neuvosto olisi hyväksynyt liikennevaliokunnan kannan. Esittelijä on oikeassa. Me keskustelimme siitä yksityiskohtaisesti liikennevaliokunnassa, ja pääsimme asiasta yhteisymmärrykseen liikennevaliokunnassa. Myöhemmin kävi kuitenkin niin, että liikennevaliokunnan näkemys muuttui.

Valitettavasti neuvoston puuttuminen asiaan ja sen jälkeen esitetyt neuvoston tarkistukset eivät ainoastaan tehneet asiaa sekavaksi, vaan myös aiheuttivat vakavaa huolta kuluttajajärjestöjen, matkatoimistojen ja matkustajajärjestöjen keskuudessa.

Näin ollen ehdotuksella, jonka esittelijä esittää neuvoston kautta, on merkittäviä vaikutuksia paitsi oikeudellisesti, myös kansainvälisesti. Mitkään kaksi tarkistusta eivät ole aiemmin aiheuttaneet EU:n lainsäädännön alalla näin suurta sekasortoa ja hämmennystä liikennevaliokunnan demokraattisen kannan vahingoksi.

Joidenkin ihmisten mielestä tämä ei ole ongelma, mutta todellisuudessa neuvoston puuttuminen on aiheuttanut suurta epävarmuutta sekä moraalisesti että oikeudellisesti.

Epäillään, että neuvosto luo porsaanreikiä tiettyjen suurten lentoyhtiöiden suojelemiseksi, erityisesti emoyhtiöiden tapauksessa. Myös liiallinen kiirehtiminen sopimuksen tekemiseksi voi johtaa huonoon lainsäädäntöön. Tämän takia tuen kehotusta, jonka mukaan tämä mietintö olisi vedettävä takaisin valiokuntaan, jotta me voimme puuttua kaikkiin esitettyihin huolenaiheisiin ja korjata tämän lainsäädännön, emme tärkeimpiä lentoyhtiöitämme varten, vaan kuluttajiemme varten, sillä heidän edustajansa kertovat meille, että he eivät pidä neuvoston lisäyksistä.

 
  
MPphoto
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE).(SK) Aivan aluksi haluan kiittää esittelijää Timothy Kirkhopea näyttöä koskevien säännösten sisällyttämisestä asetukseen, joka koskee tietokonepohjaisia paikanvarausjärjestelmiä eli TPJ:iä koskevia käytännesääntöjä. Matkatoimistot käyttävät näyttöjä, näyttöruutuja, esittääkseen TPJ:n sisältämät tiedot, ja tämän takia on olennaista, että matkatoimistot saavat puolueetonta ja tasapuolista tietoa.

Uskon, että puolueettomien näyttöjen käyttäminen lisää matkatuotteiden ja osallistuvien lentoyhtiöiden tarjoamien palvelujen avoimuutta ja kuluttajien luottamusta. Matkatoimistot voivat käyttää oikeudenmukaisia arviointikriteerejä tarjotakseen kuluttajille avoimimmat vaihtoehdot – esimerkiksi pääasiallisen näytön avulla voidaan arvioida sopivimpia matkavaihtoehtoja, joita lento- ja rautatieoperaattorit aikataulujen perusteella tarjoavat.

Arvostan sitä, että esittelijä on ponnistellut hintojen avoimuuden takaamiseksi viittaamaan suoraan tuotteen HINTAAN, sillä nykyinen KULJETUSHINNAN määritelmä ei sisällä kaikkia hinnan muodostavia tekijöitä, mikä johtaa kuluttajia usein harhaan.

Uskon, että tällä mietinnöllä edistetään oikeudenmukaista kilpailua TPJ:ien välillä, mikä hyödyttää pääasiassa kuluttajia, jotka voivat ostaa matkatuotteita ja niihin liittyviä laadukkaita palveluja suotuisin hinnoin.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE).(RO) Tietokonepohjaisia paikanvarausjärjestelmiä koskeviin käytännesääntöihin liittyvällä asetuksella säädetään säännöistä, joita lento- ja rautatieliikenteen harjoittajien on noudatettava varauksien tekemisen yhteydessä.

Nykyisin paikkojen varaaminen matkatoimistojen käyttämien tietokonepohjaisten paikanvarausjärjestelmien kautta on kalliimpaa. Korostan, että matkustajien henkilötietoja on suojeltava. Katson, että matkustajien pitäisi voida valita sopivin lippu ja että tätä varten matkustajille pitäisi antaa tietoja asianmukaisesti ja täysimääräisesti.

Vaadin, että tätä vaatimusta sovelletaan syrjimättömästi kaikkiin jakelukanaviin ja riippumatta matkatoimistojen matkustajien asuinpaikasta. Tietyt jakelukanavat, kuten Internet, noudattavat syrjimättömyyden periaatetta, mutta tietokonepohjaiset paikanvarausjärjestelmät edellyttävät tiettyjä asioita matkatoimistoilta, mikä usein johtaa korkeampiin hintoihin ja syrjintään matkustajien asuinpaikan perusteella.

Katson, että tämä asetus on tärkeä; meidän olisi aina otettava huomioon kuluttajat, ja vaadin jälleen kerran, että henkilötietoja on suojeltava.

 
  
MPphoto
 

  Marian Zlotea (PPE-DE).(RO) Tästä asiasta vastaavana PPE-DE-ryhmään kuuluvana INFO-valiokunnan valmistelijana haluan ensinnäkin onnitella esittelijää hänen työstään sekä laaditusta mietinnöstä. Haluaisin korostaa tämän mietinnön merkitystä aidon kilpailun varmistamisessa tietokonepohjaisten paikanvarausjärjestelmien alalla.

Me emme myöskään saisi koskaan unohtaa kuluttajien oikeuksia, ja meidän olisi varmistettava, että he hyötyvät näiden käytännesääntöjen tarkistuksista. Kuluttajille olisi annettava kaikki yksityiskohtaiset tiedot matkasta, jonka he aikovat tehdä. On myös erittäin tärkeää, että he tietävät lippujen täsmällisen hinnan ja että heitä ei johdeta harhaan mahdollisilla piilokustannuksilla.

Haluaisin myös korostaa, että tärkeintä on se, että näistä Internet-sivuista vastuussa olevat yritykset eivät enää kuulu hallituksiin, koska ne ovat aina salanneet kustannuksia.

Lopuksi haluan vakuuttaa esittelijälle, että annan huomenna äänestyksessä täysimääräisen tukeni tälle ehdotukselle.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki (PSE).(PL) Arvoisa puhemies, haluaisin antaa täyden tukeni Brian Simpsonin esittämälle kannalle. Hän on osoittanut, että emoyhtiön uusi määritelmä on erittäin epäselvä. Täydentävä ilmaus ”käyttää ratkaisuvaltaa” herättää seuraavan kysymyksen: käyttääkö Lufthansa, joka omistaa 22 prosenttia Amadeusin osakkeista, ratkaisuvaltaa? Entäpä Lufthansa, Air France ja Iberia, joiden osakkuus on 44 prosenttia: onko silloin kyse ratkaisuvallasta? Tätä asiaa on tarkasteltava kaikista näkökulmista: me joko hyväksymme tarkistuksen 48 tai lähetämme tämän luonnoksen takaisin valiokuntaan, jossa sitä käsitellään uudelleen. Muuten ajatus kilpailusta todellakin kärsii.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender (PSE).(ES) Arvoisa puhemies, suhtaudun myönteisesti tähän sopimukseen, joka perustuu konsensukseen ja johon kaikki eivät näin ollen ole sataprosenttisen tyytyväisiä.

Haluaisin antaa tunnustusta ponnisteluille komissiossa, neuvostossa ja tietenkin myös parlamentissa, jonka edustajana ovat toimineet liikennevaliokunta, sen esittelijä ja varjoesittelijät.

Katson, että kuluttajien huolenaiheisiin on vastattu markkinointitietonauhoja eli MIDT-nauhoja koskevan ongelman osalta, mukaanluettuina juniin ja päästöihin liittyvät uudet ratkaisut, jotka ovat nokkelia ja joilla vastataan tähän uuteen ongelmaan.

Katson, että valvontajärjestelmiä, joihin on nyt sisällytetty myös kilpailu, on vahvistettu. Näin ollen nykyiset pyrkimyksemme kolmen yrityksen poistamiseksi järjestelmästä vain vähentävät kyseistä kilpailua, joka hyödyttää kuluttajia, kuten me kaikki varsin hyvin tiedämme.

 
  
MPphoto
 

  Peter Mandelson, komission jäsen. − (EN) Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää jäseniä tämän keskustelun korkeasta tasosta. Olen tyytyväinen useimpiin ehdotettuihin tarkistuksiin. Niillä selvennetään hyödyllisesti useita kohtia, erityisesti kun kyseessä on matkavaihtoehtojen puolueeton näyttö matkatoimistojen näyttöruuduilla ja henkilötietojen suojelu.

Haluaisin kiittää parlamenttia siitä, että se on uskaltanut ottaa esille emoyhtiöitä koskevan kiperän kysymyksen. Haluaisin esittää komission kannan tähän asiaan. Me kaikki tiedämme, että kyseessä on erittäin herkkä kysymys, joka on saanut aikaan erittäin voimakasta edunvalvontaa. Tässä vaiheessa komissio tukee puheenjohtajavaltion ja esittelijän välillä tehtyä kompromissia, jota jäsenvaltiot ovat tukeneet yksimielisesti.

Tarkistuksella 13 esitetyllä uudella määritelmällä poistetaan kaikki epäselvyys ja oikeudellinen epävarmuus. Näin ollen komissio voisi analysoida asiaa ja määritellä, hallitseeko jokin yritys TPJ:ää ja käyttääkö jokin yritys, jolla on oikeuksia TPJ:n hallituksessa ja joka osallistuu hallituksen toimintaan, päätäntävaltaa TPJ:ssä. Tämä lähestymistapa perustuu komission kilpailun alalla saamaan pitkään kokemukseen, jonka ansiosta se voi vahvistaa osakkaiden todellisen vallan ja vaikutusvallan esimerkiksi analysoimalla oikeudet, jotka liittyvät osakkuuteen ja osakkaiden välisiin sopimuksiin. Tämän perusteella katson, että käsiteltävänä olevan tekstin ansiosta komissio voi harjoittaa valtaoikeuksiaan täysimääräisesti, kun se toteuttaa toimia vastaanottamansa kantelun perusteella tai omasta aloitteestaan, mikä vahvistaa huomattavasti sen oikeuksia, ja että se voi myös määritellä kussakin yksittäistapauksessa, ja milloin tahansa, mitkä yritykset ovat emoyhtiöitä, joiden on vastattava kyseisestä asemasta johtuvista tärkeimmistä velvollisuuksista.

Kun kyseessä on matkatoimiston tunnistaminen TPJ:n MIDT-nauhojen sisältämistä tilastotiedoista, tuen myös kompromissitekstiä, jossa on löydetty kultainen keskitie sen osalta, että matkatoimistoja on suojeltava tietojen väärinkäytöksiä vastaan ja että tiedot ovat toisaalta hyödyllisiä lentoyhtiöiden strategisen suunnittelun kannalta tarkasteltuna. Uskon, että me luomme tällä tekstillä sääntelykehyksen, jossa otetaan huomioon markkinoiden kehittyminen ja jolla annetaan matkustajille mahdollisuus hyötyä kilpailun lisääntymisestä lento- ja junalippujen jakelun alalla, mutta jolla kuitenkin säilytetään suojakeinot väärinkäytösten estämiseksi.

Tämän perusteella katson, että on todellakin tärkeää jatkaa sopimuksen tekemistä ensimmäisessä käsittelyssä tämän vaalikauden aikana. Kaikki toimijat odottavat uutta lainsäädäntöä, jolla vähennetään operaattoreiden hallinnollisia kustannuksia. Emoyhtiöiden määritelmää koskeviin huolenaiheisiin vastaamiseksi voin sitoutua siihen, että komissio antaa nykyisen kompromissin puitteissa virallisen ilmoituksen, jolla selvennetään sitä, miten se aikoo tulkita kyseistä määritelmää soveltaessaan asetusta. Tällainen ilmoitus vastaisi ilmoituksia, joita komissio on toisinaan antanut kilpailua koskevien kysymysten osalta. Tämä ilmoitus julkaistaisiin virallisessa lehdessä ennen asetuksen voimaantuloa, jotta taataan tarvittava oikeusvarmuus kaikkien sidosryhmien osalta. Minä todellakin toivon, että te suhtaudutte tähän ehdotukseen myönteisesti.

Luulenpa, että olen käsitellyt kaikki tärkeimmät tässä keskustelussa esille otetut kysymykset. Kuten tavallista, lähetän parlamentin sihteeristölle täysimääräisen luettelon tarkistuksista ja komission kannan kuhunkin tarkistukseen.

Komission kanta parlamentin tarkistuksiin

Kirkhopen mietintö (A6-0248/2008)

Komissio voi hyväksyä tarkistukset 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 27, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 45 ja 48.

Komissio voi hyväksyä tarkistukset 10, 19, 26 ja 28 periaatteessa.

Komissio voi hyväksyä tarkistukset 1, 2, 3, 18, 25 ja 47 uudelleen laadittuina.

Komissio voi hyväksyä tarkistuksen 33 osittain.

Komissio ei voi hyväksyä tarkistuksia 12, 13, 15, 24, 29, 39, 40, 41, 42 ja 46.

 
  
  

PUHETTA JOHTI
varapuhemies Mechtild ROTHE

 
  
MPphoto
 

  Timothy Kirkhope, esittelijä. − (EN) Arvoisa puhemies, haluan kiittää komission jäsentä siitä, että hän esitti erittäin selvästi kantansa ja että hän vahvisti, että kun olemme saaneet käsittelymme päätökseen parlamentissa – toivottavasti myönteisesti huomenna – hän ja komission muut työntekijät voivat tehdä ja tekevät lisää töitä sen varmistamiseksi, että parlamentin toiveet pannaan täytäntöön.

Haluan kiittää kollegoitani heidän panoksestaan, vaikka en olekaan samaa mieltä kaikista heidän tulkinnoistaan. Tämä on luultavasti ymmärrettävää, koska kyseessä on epäilemättä erittäin monimutkainen kysymys. Huolimatta erittäin avoimesta tavasta, jolla olen työtä tehnyt, jotkut sen lopullisen muodon tulkinnat vääjäämättä politisoidaan tai ne jopa käsitetään väärin.

Uskon kuitenkin, että on kuluttajan etujen mukaista ja myös selventämisen takia tarpeen edetä sovitulla tavalla. Olen ylpeä tekemästäni työstä. Olen myös ylpeä työstä, jonka muut ovat tehneet auttaakseen minua. Varjoesittelijöiden hymyt ja hyväksynnät käsittelyn aikana valoivat minuun luottamusta siihen, että he tukevat minua paitsi tänä iltana, myös huomenna ryhmiensä kanssa.

Tämän takia toivon, että ottaen huomioon komission jäsenen tänä iltana esittämät erittäin järkevät ja myönteiset huomiot ja niiden kuulemisen jälkeen he palaavat tänne huomenna ja antavat meille mahdollisuuden edistyä tässä asiassa täysin yksimielisesti, jotta varmistetaan, että Eurooppa on tulevina vuosina parempi paikka matkustajille, parempi paikka kuluttajille ja parempi paikka kilpailulainsäädännön täytäntöönpanolle.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (DE) Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan torstaina 4. syyskuuta klo 12.00.

Kirjalliset kannanotot (142 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE-DE), kirjallinen. – (FR) Hyvät naiset ja herrat, tekstistä, josta keskustelemme tänä iltana, käytiin eläväistä keskustelua matkailu- ja liikennevaliokunnassa, eikä syyttä suotta, koska kyseessä on tärkeä säädös matkailu- ja lentoliikennealan sekä kansalaisten kannalta tarkasteltuna.

Ei ollut helppoa löytää tasapainoa lentoyhtiöiden välisen kilpailun ylläpitämisen ja matkatoimistojen riippumattomuuden takaamisen välillä niin, että matkustajat voisivat saada hyödyllisiä ja puolueettomia tietoja.

Esittelijän ja puheenjohtajavaltio Ranskan yhdessä hyväksymällä tekstillä noudatetaan näitä vaatimuksia, ja olen siihen tyytyväinen.

On sovittu emoyhtiötä koskevasta tasapainoisesta määritelmästä, mikä on olennaista terveen kilpailun takaamiseksi erilaisten tietokonepohjaisten paikanvarausjärjestelmien välillä.

Toivon, että huomisessa äänestyksessä teksti hyväksytään ensimmäisessä käsittelyssä, jotta sitä voidaan soveltaa nopeasti.

Kiitän mielenkiinnostanne.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), kirjallinen.(PL) Tietokonepohjaisten paikanvarausjärjestelmien (TPJ) pääasiallisena tarkoituksena on palvella asiakasta. Siksi onkin tärkeää varmistaa avoimuus lentolippuvarausten markkinoilla, erityisesti siinä tapauksessa, että lentoyhtiöt voivat rajoittaa kilpailua markkinoilla, koska ne ovat osakkaina tietokonepohjaisissa paikanvarausjärjestelmissä.

Tilanne lentoliikenteen markkinoilla on tietenkin muuttunut merkittävästi viime vuosien aikana, ja useimmat lentoyhtiöt ovat myyneet osakkeensa TPJ:istä, mikä ei tarkoita, että kaikki lentoyhtiöt olisivat tehneet niin. Tärkeintä on kuitenkin se, että paikanvarausjärjestelmien osakkuudesta huolimatta lentoyhtiöt eivät voi vaikuttaa järjestelmien toimintaan niin, että niissä sovellettaisiin erityiskohtelua kyseisten yhtiöiden operoimille reiteille. Tämän on käytävä selvästi ilmi emoyhtiön määritelmästä.

Käytännesääntöjen yksinkertaistamisella lisätään mahdollisuuksia markkinatoimijoiden välisiin neuvotteluihin (lentoyhtiöt ja TPJ:t voivat vapaasti neuvotella maksusta, jonka TPJ perii tekemästään varauksesta). Nykyisin säännöksillä lisätään TPJ:n kustannuksia ja rajoitetaan TPJ:n joustavuutta räätälöidä palveluitaan lentoyhtiöiden ja matkatoimistojen erityistarpeisiin. Tämä johtuu siitä, että yksittäiset TPJ:t eivät voi määritellä maksutasoa yksitellen.

Toivon, että esitettyjen tarkistusten avulla lisätään kilpailua lentolippujen myynnin markkinoilla asiakkaan eduksi, erityisesti kun kyseessä on nykyisen valikoiman laajentaminen ja lentolippujen alhaisempi lopullinen hinta.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (PPE-DE), kirjallinen. – (EN) Tuen tätä mietintöä, jossa kehotetaan yksinkertaistamaan ja nykyaikaistamaan sääntöjä, joita sovelletaan tietokonepohjaisiin paikanvarausjärjestelmiin, joita tavallisille kuluttajille tarkoitetut matkatoimistot käyttävät lentolippujen varaamiseen.

Nykyiset TPJ:iä koskevat säännöt ainoastaan tukahduttavat kilpailua ja ylläpitävät korkeita kuljetushintoja. Näillä ehdotuksilla edistetään kilpailua niiden yritysten välillä, jotka vastaavat näiden järjestelmien tarjoamisesta. Ne myös toivottavasti alentavat kuljetushintoja ja lisäävät matkustajien valinnanvapautta.

Nykyisin kuluttajien kannalta järkevimpänä vaihtoehtona on lippujen varaaminen suoraan lentoyhtiöltä. Uusilla käytännesäännöillä lisätään hintojen avoimuutta, millä edistetään matkailualaa ja taataan se, että kuluttajat voivat käydä oikeudenmukaista kauppaa.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö