Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/0243(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0248/2008

Předložené texty :

A6-0248/2008

Rozpravy :

PV 03/09/2008 - 18
CRE 03/09/2008 - 18

Hlasování :

PV 04/09/2008 - 7.1
CRE 04/09/2008 - 7.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0402

Rozpravy
Středa, 3. září 2008 - Brusel Vydání Úř. věst.

18. Evropská přístavní politika (rozprava)
Videozáznamy vystoupení
PV
MPphoto
 

  Předsedající . − Dalším bodem jednání je zpráva (A6-0308/2008), kterou předkládá pan Josu Ortuondo Larrea, jménem Výboru pro dopravu a cestovní ruch, o evropské přístavní politice [2008/2007(INI)].

 
  
MPphoto
 

  Josu Ortuondo Larrea zpravodaj. (ES) Vážená paní předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, podle přibližně sta tisíc kilometrů pobřeží sjednocené Evropy máme víc než tisíc dvě stě obchodních přístavů, jakož i několik stovek dalších, které jsou rozeseté podél třiceti šesti tisíc kilometrů vnitrozemských vodních cest. Prochází přes ně 90 % našeho mezinárodního obchodu, jakož i 40 % tun na kilometr obchodu v rámci Společenství.

Přístavy vytváří půl milionu pracovních míst a zaručují rozvoj celých regionů. Mají také klíčový význam pro pravidelnou osobní a nákladní lodní dopravu, která zabezpečuje sociální soudržnost ostrovů a dalších oblastí, které jsou lehčí a trvale udržitelně přístupné po moři. Není proto pochyb, že hovoříme o odvětví, které má velký význam pro náš blahobyt. Naše přístavy však čelí velkým výzvám, včetně nárůstu mezinárodní poptávky po dopravě, která se zvyšuje dokonce rychleji, než je míra globálního hospodářského růstu.

V této souvislosti stojí za zmínku pokrok v navigačních technologiích, logistických telekomunikacích a vytěžovaní, závazky v oblasti snižování znečištění a skleníkových plynů, zajištění nových investic a modernizace odborné přípravy pracovníků, kteří řídí a řeší tyto otázky. Přístavy však čelí i výzvě udržovat dialog a koordinovaný postup s oblastmi ve svém okolí, sousedy, městy a regiony, a rozvinout co nejlepší propojení a výhodnost ve vztahu k jiným způsobům dopravy, pro jejich společný zisk a aby se hledali co nejharmoničtější a trvale udržitelné plánované řešení.

Přístavy jsou však i součástí našeho vnitřního trhu, a proto musí splňovat příslušné parametry Společenství. Výbor pro dopravu a cestovní ruch, který mě pověřil úlohou zpravodaje pro tuto záležitost, se rozhodl z vlastní iniciativy připravit zprávu, kterou po projednání a odsouhlasení různými skupinami teď předkládáme na plenárním zasedání Evropského parlamentu.

Ve své analýze jsme usoudili, že evropská přístavná politika by měla mít za cíl podporovat konkurenceschopnost námořní dopravy a poskytování vysoce kvalitních moderních služeb, zvyšování bezpečnosti, rychlé služby, nízké ceny a respekt k životnému prostředí, přeměnu evropské námořní dopravy na prostor bez bariér.

Domníváme se, že technologický a hospodářský pokrok, i rozšíření Panamského průplavu zvýrazní současný trend směrem k větším lodím a přinese změny v mezinárodních trasách. Domníváme se také, že se zároveň v Evropě, kde není mnoho přístavů s dostatečnou hloubkou umožňující plavbu velkých lodí, budou rozvíjet pomocné přístavy a také malé a střední přístavy, čím se posilní pobřežní a říční doprava.

Pro takovouto budoucnost potřebujeme integrovanou evropskou politiku na posílení konkurenceschopnosti a územní soudržnosti a je také potřebné zdvojnásobit úsilí o snížení znečištění vod a emisí CO2, proto požadujeme, aby nyní používané palivo bylo do roku 2020 nahrazeno naftou. Potřebujeme, aby přístavní orgány spolupracovaly navzájem a také s místními a regionálními orgány, jakož i dopravními sdruženími, nikoli pouze z oblasti námořní a říční dopravy, ale i železniční, letecké a silniční dopravy.

Domníváme se, že právní jistota právního rámce Společenství v námořní oblasti, vyplývající z mezinárodního právního rámce, závisí na rychlém schválení námořního balíku Erika III a my žádáme, aby se k tomu přistupovalo s největším úsilím a s co největším konsensem.

Evropské přístavy si někdy konkurují s přístavy ve třetích zemích, které praktikují diskriminační politiku; proto potřebujeme seznam překážek. Chápeme, že technologické změny budou mít velké finanční následky, a že proto by měly mít i regiony možnost využívat strukturální fondy na financování nákupu moderních technologických zařízení, vytváření pracovních míst v inovativních odvětvích a rehabilitace městských oblastí uvolněných přesunem přístavných zařízení.

Komunikujeme s Komisí, aby usměrnila státní pomoc přístavům v roce 2008, rozlišovala mezi infrastrukturou přístupu a obrany, která by z toho měla být vyňata, a infrastrukturou spojenou s projekty, a tak, aby pomoc, určená na zlepšení životního prostředí nebo na snížení zatížení a omezení používání silnic, nebyla považována za státní pomoc, nebo pokud je to nezbytné na zajištění soudržnosti, jako v případě ostrovů.

Souhlasíme s rozšířením požadavků na transparentnost v této oblasti, ale namísto absolutního závazku žádáme, aby z toho byly vyňaty přístavy, které nedosahují sníženou minimální hranici ročního příjmu.

Nakonec, podporujeme poskytování odpovídající kvalifikace přístavním dělníkům a žádáme, aby se těmito otázkami zabýval Evropský výbor pro sociální dialog.

 
  
MPphoto
 

  Peter Mandelson, člen Komise. − Vážená paní předsedající, dovolte mi začít poděkováním Výboru pro dopravu a cestovní ruch za to, že předložil svou vizi přístavní politiky, a panu Ortuondo Larreovi, zpravodaji, za jeho zprávu. Zpráva uznává úsilí, které Komise vynaložila při vypracovávaní skutečně evropské přístavní politiky, a to nás spojuje.

Oznámení o evropské přístavní politice je reakcí na potřeby a obavy tohoto odvětví, jak je Komise vyhodnotila po širokých konzultacích s přístavním odvětvím od listopadu 2006 do června 2007. Výsledky konzultací ukázaly, že panuje shoda v otázce výzev, kterým čelí evropské přístavy: zvýšená poptávka po mezinárodní dopravě, technologické změny, závazky na omezování skleníkových plynů a dalších emisí, potřeba dialogu, potřeba zajistit stejné podmínky.

Abychom dokázali čelit těmto výzvám, potřebujeme efektivní a účinný evropský přístavní systém. Oznámení je myšleno jako přehled současného stavu přístavního odvětví, které charakterizuje velká rozmanitost z hlediska velkosti, úlohy, dopravy a metod řízení. Zpráva Parlamentu správně zaznamenává tuto rozmanitost. Jak se jednoznačně praví v oznámení, Komise nemíní do této rozmanitosti zasahovat.

Souhlasím s Parlamentem, že důležitost našich přístavů se nepojí jen s hospodářskými faktory, ale i s úlohou přístavů ve společnosti. Parlament skutečně zdůrazňuje význam přístavů nejen pro námořní, říční a kombinovanou dopravu v Evropě a v mezinárodním měřítku, ale i jako zdroj zaměstnanosti a faktor integrace obyvatelstva.

Z toho logicky vyplývá, že toto odvětví si zaslouží celoevropský přístup. Opatření uvedená v oznámení, s kterými souhlasí průmysl a dokonce po nich jednoznačně volá, je třeba uvést do praxe: hlavní směry státní pomoci, hlavní směry uplatňovaní právních norem pro oblast životného prostředí, evropský prostor námořní dopravy bez bariér a sociální dialog. Už jsme s tím začali a snažíme se dosáhnout hmatatelných výsledků v blízké budoucnosti.

Komise přijala oznámení, které navrhuje jasný rámec a akční plán, umožňující evropským přístavům, aby čelily výzvám dneška a zítřka, aby přilákaly investory a aby se plně zapojily do rozvoje sítě kombinované dopravy.

Jsem pevně přesvědčen, že oznámení a praktická opatření, které z něho vyplynou, přinesou kladné a užitečné výsledky, umožňující evropským přístavům nadále hrát klíčovou úlohu v logistickém řetězci a úlohu středisek růstu a zaměstnanosti.

 
  
MPphoto
 

  Pierre Pribetich, zpravodaj Výboru pro regionální rozvoj požádaného o stanovisko. (FR) Vážená paní předsedající, dámy a pánové, jako zpravodaj Výboru pro regionální rozvoj požádaného o stanovisko, bych upřímně rád poblahopřál panu Ortuondovi k jeho základním doporučením pro nezbytný rozvoj evropských přístavů. Chtěl bych mu také poblahopřát k tomu, že zohlednil všechny naše návrhy a poděkovat mu jménem všech svých kolegů.

V rámci EU je volný pohyb zboží a lidí základem našeho růstu a projevem naší solidarity. Síť přepravy zboží (90 % mezinárodního obchodu a dopravy) si vyžaduje, aby každé spojení, každý uzel byl optimalizován z hlediska přítoku. Přístav 21. století neunikne důsledkům této nové mobility. Jako součást města musí být zahrnut do trvale udržitelného plánování míst, v souladu s hlavními cíly boje proti klimatické změně Optimalizovat se musí i jako součást regionálního rozvoje, ve smyslu integrovaného přístupu Lipské charty. Evropská přístavní politika, s kterou spojujeme své naděje, musí proto reagovat na tyto důležité potřeby, jakož i na cíle, stanovené v této zprávě, a musí být proto zahrnuta do našeho celkového přístupu.

 
  
MPphoto
 

  Corien Wortmann-Kool, jménem skupiny PPE-DE.(NL) Vážená paní předsedající, pane komisaři, přístavy v Evropě jsou hnací silou hospodářství. Ne méně než 90 % evropského mezinárodního obchodu prochází přes přístavy. To musí být výzvou pro pana Mandelsona jako komisaře pro zahraniční obchod. Každý rok jde o přepravu více než 3 milionů tun zboží z celého světa. Přístavy zaměstnávají víc než půl milionu Evropanů. Údaje o růstu jsou také značné. Růst přináší možnosti, ale i problémy: použitelná infrastruktura, dobré propojení se zázemím, kapacita životního prostředí. Toto je ten důvod, proč je tak důležité, aby Evropa nebrzdila přístavy, ale pomohla jim a řešit jejich problémy.

To si nevyžaduje směrnici o přístavných službách nebo právní předpisy, ale vyžaduje si to přehledné směry. Důležité je, že Evropská komise urychluje proces přijímání hlavních směrů k nejasným a někdy dokonce rozporuplným právním předpisům o životním prostředí. Vágní terminologie a rozporuplné znění vedou k soudním odvoláním a k zastavení důležitých projektů. Komise musí ještě oznámit termín předložení těchto směrů. Může vnést do této věci jasno už dnes večer?

Potřebné je zavést i směry pro státní pomoc. Základní podmínkou jsou stejné podmínky pro všechny evropské přístavy. Co se týče přístavů, důležité jsou i požadavky na transparentnost. Skupina Evropské lidové strany (křesťanských demokratů) a evropských demokratů podporuje Evropskou komisi a je proti prosazování limitů, které obhajuje náš zpravodaj. Budeme proto hlasovat proti těmto částem zprávy. Budeme také hlasovat proti pozměňovacím a doplňkovým návrhům Konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice, protože jsou v protikladu k solidním návrhům řecké vlády a nebylo by dobré pro Evropský parlament, kdybychom je zamítli. Můj řecký kolega bude o nich za chvíli hovořit.

 
  
MPphoto
 

  Emanuel Jardim Fernandes, jménem skupiny PSE.(PT) Vážená paní předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, chtěl bych poblahopřát panu zpravodaji ke kvalitě jeho zprávy a poděkovat dalším poslancům za jejich otevřenost a příspěvky, zejména panu Willimu Piecykovi, který nás nedávno opustil. V roce 2006 Parlament podruhé zamítl návrh o přístupu na trh pro přístavní služby. Návrh v té době prosazoval opatření ve prospěch větší transparentnosti, zdravější konkurence, menšího množství pochybné práce, lepšího vzdělání zaměstnanců i zvýšení bezpečnosti a zdůrazňoval, že neregulovaná liberalizace evropského přístavního systému je kontraproduktivní. Tato zpráva posiluje tehdejší postoj.

Jako stínový zpravodaj pro socialistickou skupinu v Evropském parlamentu jsem vždy podporoval následující body, které obsahuje závěrečná zpráva: je třeba využívat existující možnosti evropského financování nebo státní pomoci na rozvoj a nákup moderních a ekologicky odpovědných zařízení a na jejich lepší zapojení do sítě evropských přístavů; je třeba, aby místní a regionální orgány využívaly možnosti přístavů na rozvoj svých regionů, podporováním většího kombinování dopravy a hospodářské soutěže mezi přístavy; je třeba zlepšit současné sociální podmínky v námořním odvětví, zejména lepší odbornou přípravou, celoživotním vzděláváním a zlepšováním podmínek bezpečnosti na pracovištích; je třeba posílit konkurenční pozici Evropské unie jako světové námořní velmoci, zejména posílením regulačních rámců v oblasti námořní bezpečnosti a finančních stimulů, pravidel podpory veřejným nebo soukromým investorům s rozličným pozadím; je třeba existující přístavy lépe přizpůsobit přísným požadavkům životního prostředí, zejména v souvislosti s omezováním skleníkových plynů; je třeba posilnit současný regulační rámec přístavů jako proměnné veličiny, která podmiňuje celkovou rovnováhu; je třeba přizpůsobit evropský přístavní systém mimořádně rychlému technologickému rozvoji bez podceňování vlivu na životné prostředí; je třeba uznat, že některé investice ze strany veřejných orgánů se nemusí považovat za státní pomoc, zejména pro okrajové regiony a ostrovy, když jsou tyto investice nezbytné pro zajištění hospodářské, sociální a územní soudržnosti, pokud z nich nemá užitek jen jeden uživatel nebo provozovatel a pokud berou v úvahu konkrétní situaci okrajových regionů, jak uznává Smlouva o Evropské unii.

 
  
MPphoto
 

  Anne E. Jensen, jménem skupiny ALDE. – (DA) Vážená paní předsedající, skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu podporuje strategii nové evropské přístavní politiky Komise. Teď, když byly neúspěšné dva návrhy směrnice o přístavech, je třeba to znovu promyslet. Navíc, série jednání zorganizovaných Komisí, na kterých se zúčastnili všichni akcionáři přístavů, ukázala potřebu vyjasnění pravidel vládní podpory, aby se zabezpečila spravedlivá hospodářská soutěž mezi přístavy, jakož pravidel životního prostředí. Proto je teď ze strany Komise správnou strategií, připravit hlavní směry pro státní podporu. Je potřeba přijmout rozhodnutí o mnohých podrobnostech. Může se objevit otázka, jak daleko do přístavu se silnice považuje za veřejný projekt a od kterého bodu je za ní odpovědný přístav. Hlavní směry musí dát jasné odpovědi na tento druh otázek. Je důležité, aby v otázkách státní pomoci vládla otevřenost a transparentnost a já bych v této souvislosti chtěla vyjádřit svou srdečnou podporu doporučením pana zpravodaje.

Komise poskytne i vysvětlení, jak se mají interpretovat právní předpisy EU v oblasti životního prostředí ve vztahu k rozšiřování a rozvoji přístavů. Z celkového pohledu, rozšiřování přístavů zlepšuje podmínky při prosazovaní námořní dopravy, která je vhodnější z hlediska životního prostředí. Přirozeně, rozvoj přístavů by neměl být na úkor životního prostředí. Jasnější pravidla také zajistí, aby se otevření problémů životního prostředí nestávalo ve skutečnosti pouze prostředkem ke zpomalení a zkomplikování rozšiřování přístavů; problémů, které nebyly otevřeny z obav o životní prostředí.

Komise podpoří rozvoj sítě přístavů a zabezpečí příliv vhodných podpůrných investicí. Velkým problémem je to, jak dostaneme zboží do přístavu a z přístavu, a proto by podpůrné programy EU v budoucnosti měly víc odrážet potřebu dobrých dopravných spojení po zemi, přičemž by se to nemělo týkat jen regionální podpory, ale zřejmě i programů jako Marco Polo.

Efektivitu přístavů zvýšíme širším využíváním nových technologií a omezením byrokracie. Navíc se domnívám, že by bylo dobrým výsledkem procesu jednání, kdyby byl dialog mezi sociálními partnery v budoucnosti konstruktivnější. Být zaměstnancem přístavu znamená být součástí kultury, ale v moderních přístavech je to i vysoce odborná práce, která se provádí na nebezpečném pracovišti. To si vyžaduje zaměřit se na vzdělávání a odbornou přípravu. Myslím si také, že je dobré, kdyby se odborná příprava stala součástí souboru nástrojů, které připravila Komise. Chtěla bych popřát panu Ortuondovi, aby měl se svou výbornou zprávou štěstí a těším se, jak bude Komise realizovat akční plán.

 
  
MPphoto
 

  Pedro Guerreiro, jménem skupiny GUE/NGL. (PT) Vážená paní předsedající, nemůžeme podpořit hodnocení této iniciativy Evropské komise, jelikož ji považujeme za pokus, jakožto poslední východisko, o podporu liberalizace přístavných služeb na úrovni Evropské unie. Komise ve svém oznámení uvádí, jak čelila potřebě uvést do souladu přístavy a řízení jejich rozvoje s transparentností, hospodářskou soutěží a všeobecně s právními předpisy EU, jakož i zavést skutečný vnitřní trh do námořní dopravy v Evropě, kvůli čemuž předloží legislativní návrh, jehož účelem bude rozšířit působnost pravidel hospodářské soutěže vnitřního trhu Evropské unie na řízení přístavů.

Je zřejmé, že Komise nemá pravomoc privatizovat. Snaží se však vytvořit takové podmínky, že pokud se privatizace objeví, učiní to v rámci Evropské unie přes liberalizaci přístavných služeb, například, co se týče služby přístavných koncesí, a nyní cituji „tak, aby nedošlo k omezení otevřené hospodářské soutěže“, nebo co se týče veřejného financování všech obchodních přístavů, cituji „bez výjimky“.

Z toho důvodu se domníváme, že by ve zprávě Evropského parlamentu měla být výslovná zmínka o odmítnutí jakéhokoli nového pokusu o liberalizaci přístavných služeb na úrovni Evropské unie, co se týče veřejného financování, přístavních koncesí, technicko-námořních služeb nebo služeb manipulace s nákladem. Odvětví přístavů je veřejnou službou strategického významu pro hospodářský a sociální rozvoj, životní prostředí, obranu a suverenitu každého členského státu; proto by se nemělo liberalizovat na úrovni EU.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Blokland, jménem skupiny IND/DEM. – (NL) Vážená paní předsedající, rád bych začal poděkováním panu Ortuondo Larreovi za jeho zprávu o evropské přístavní politice. K této zprávě chci poznamenat, že nespravedlivá hospodářská soutěž mezi evropskými přístavy se musí skončit. Je nepřijatelné, že jeden evropský přístav si musí pomáhat komerčně, zatímco druhý žije ze státní pomoci.

Můj první požadavek vůči Evropské komisi se týká právě tohoto. Může pan komisař Mandelson přislíbit, že zveřejní hlavní směry pro státní pomoc přístavům do konce roku 2008?

Rád bych také vyzval Evropskou komisi, aby do konce roku 2008 zveřejnila i hlavní směry pro uplatňování právních předpisů Společenství v oblasti životního prostředí. Komplikovanost a nepřehlednost těchto právních předpisů v současnosti stojí v cestě rozvoji evropských přístavů.

 
  
MPphoto
 

  Sylwester Chruszcz (NI).(PL) Vážená paní předsedající, jsem poslancem parlamentu, který denně přichází do styku s námořním hospodářstvím. Přístavy mají velký význam nejen pro dopravu v Evropě, ale i jako důležitý prvek v hospodářství jako zdroj zaměstnanosti. Námořní doprava a mořské přístavy přispívají k jednotnému trhu EU a spojují ho se světovým hospodářstvím. Jejich efektivní fungování a stabilní rozvoj mají zásadní význam pro konkurenceschopnost Evropské unie a pro Evropu, ve světě pokračující globalizace. I když si přeshraniční rozsah tohoto odvětví vyžaduje koordinaci přístavní politiky na evropské úrovni, základy této politiky se nemohou klást bez přihlížení k místním a vnitrostátním potřebám. Vzhledem k tomu přijímá s opatrným optimismem tyto, konec konců, omezené prostředky vlivu Evropské unie na jednotlivé členské státy v podobě měkkých zákonů, jinými slovy usměrnění, a odstraňování překážek integrované a trvale udržitelné námořní politiky.

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE-DE). - (GA) Vážená paní předsedající, vítám úvodní doporučení Komise. Je to velmi užitečný dokument a já bych rád poblahopřál panu zpravodaji k jeho náročné práci při přípravě této zprávy. Zpráva zdůrazňuje, že přístavy jsou velmi důležitou infrastrukturou. V Evropské unii je víc než 1200 obchodních přístavů, které přímo nebo nepřímo zaměstnávají půl milionu lidí. Rád bych přivítal tu část zprávy, která zdůrazňuje význam dobrých vnitrozemských spojení s přístavy. Například v Irsku sotva jsou nějaká vlaková spojení s přístavy a není tam žádné spojení s vnitrostátními nebo mezinárodními letišti.

Ministr dopravy v Irsku, který je členem Strany zelených, připustil, že situace s uhlíkovými emisemi v Irsku je velmi zlá, zhoršuje se a vzhledem k situaci v dopravě se ještě nepochybně dále výrazně zhorší. Je to nepochybně způsobeno neexistujícím železničním spojením mezi přístavy a letišti. Vývozci a dovozci v Irsku nemají na výběr, pouze použít motorové vozidlo, a to je skandální. Vždy mě velmi potěší, když Výbor pro dopravu a cestovní ruch vydává zprávu, jako je tato, která schvaluje právní předpisy Evropské unie v oblasti životného prostředí.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki (PSE).(PL) Vážená paní předsedající, využiji možnosti poděkovat panu Ortuondo Larreovi za jeho zprávu. Činím to jako jeden z těch, kteří před dvěma lety podnítili odmítnutí návrhu směrnice o přístupu k přístavním službám.

Jsem pro, aby se s přístavy zacházelo jako s prvky infrastruktury, a tedy aby veřejný sektor nesl strategickou odpovědnost za rozvoj přístavů. Přístavy nemusí být řízeny státem, ale veřejný sektor musí být za ně odpovědný. Stejně tak mi vyhovuje, že hovoříme o veřejné podpoře. Zřejmě něco také potřebujeme a pravidla hry nám nepochybně dobře poslouží.

Rád bych zdůraznil význam stabilizace podmínek pro zaměstnance přístavu. Je to skupina lidí, kteří společně s přístavem jako prvkem infrastruktury tvoří zdroj hospodářského potenciálu. Posledním bodem, na který jsem chtěl upozornit, je potřeba modernizovat přístup k přístavům, jinými slovy, silnice, železniční trati a vnitrozemské vodní cesty, aby vzniklo centrum kombinované dopravy.

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Ráda bych poděkovala panu zpravodaji a doufám, že tato zpráva bude tentokrát úspěšná.

Moje domovská země, Estonsko, je také námořní zemí a teší mě, že se tato zpráva soustřeďuje na odstraňování překážek v odvětví přístavů ve více členských státech.

Přístavy mají velký význam pro hospodářský a sociálny rozvoj a konkurenceschopnost celé Evropské unie, ale my budeme schopní udržet krok se světem globální hospodářské soutěže, pouze když budeme nadprůměrní z hlediska inovace a nejlepší z pohledu kvality.

V námořní zemi jsou námořní záležitosti neoddělitelnou součástí komplexního logistického systému a jsou integrální součástí celého hospodářského systému země. Námořní doprava je také důležitým dopravním prostředkem v rámci Evropské unie, a proto vítám iniciativu na vytvoření jednotného prostoru námořní dopravy bez bariér.

Jsem toho názoru, že Evropská unie by neměla znevýhodňovat námořní dopravu na krátké vzdálenosti v porovnaní s jinými způsoby dopravy a že zboží, proclené na území Společenství, by už nemělo podléhat dalším celním kontrolám v Evropě.

Je potřebné stanovit společná pravidla řízení činnosti přístavů v Evropské unii. Zároveň je však pro Evropskou unii důležité zvýšit podporu svých vlastních přístavů k vyvážení nespravedlivé hospodářské soutěže ze strany přístavů třetích zemí.

Jedním z důležitých slovních spojení v diskusi o přístavech je „námořní bezpečnost“; zlepšení v této oblasti jsou potřebná a spolupráce mezi námořními záchrannými koordinačními středisky se nepochybně musí zlepšit.

Doufám, že všechny kroky, uvedené ve zprávě (můj vymezený čas dvou minut mi, samozřejmě, neumožňuje věnovat se všem), pomohou zvýšit konkurenceschopnost námořní dopravy Evropské unie a přispějí k rozvoji evropské přístavní politiky.

 
  
MPphoto
 

  Hélène Goudin (IND/DEM). - (SV) Vážená paní předsedající, když byla v roce 2006 předložena k diskusi směrnice o přístavech, strana Junilistan jasně a důrazně hlasovala proti. Důvodem našeho nesouhlasu s touto směrnicí je to, že evropské přístavy už teď fungují dobře a jsou konkurenceschopné, dokonce i z mezinárodního hlediska. Zpráva, o které teď diskutujeme, obsahuje vícero prvků obsažených již ve směrnici o přístavech, proti které jsme hlasovali. Navíc, zpráva obsahuje mnoho návrhů, které jsou stejně hrozivé jako nežádoucí.

Navrhuje se, například, aby zboží, proclené na území Společenství, bylo vyňato z celní kontroly. To je velký problém, zejména v souvislosti s pašováním, například, drog. Mělo by být věcí každého členského státu, aby rozhodl, zda se kontejner otevře nebo ne.

Toto je zpráva, která páchne nepotřebnou regulací, skrytým protekcionismem a velkými náklady pro daňové poplatníky. Proto vás vyzývám, abyste zítra hlasovali proti.

 
  
MPphoto
 

  Roberto Fiore (NI).(IT) Vážená paní předsedající, dámy a pánové, městečka a města se rozvinuly okolo našich přístavů a tyto přístavy jsou spojené s rozvojem našich lidí. Je proto životně důležité, aby naše přístavy byly příkladné, legitimní a aby jejich provoz byla přísně v souladu se zákonem.

Naneštěstí, musím poukázat na to, že v Itálii jsou dva přístavy, Neapol a Gioia Tauro, ve kterých se zjistilo závažné porušování zákona. Probíhá tam organizovaný ilegální dovoz výrobků, například z Číny, a ten potom podkopává hospodářskou strukturu země. Dále jsou tam organizace mafie, které organizují zjevně nelegální dovoz drog a zbraní a pokračují v podkopávání hospodářství, zákona a pořádku v naší zemi a v Evropě jako celku.

Proto by příslušné orgány a Evropský parlament měly pozorně sledovat tuto situaci, kde, naneštěstí, stále panuje nepořádek, mafie vládne a není tam kontrola ani vhodná regulace.

 
  
MPphoto
 

  Lambert van Nistelrooij (PPE-DE). - (NL) Vážená paní předsedající, pane komisaři, pane zpravodaji, dámy a pánové, myslím si, že předložený návrh je lepší, než ten, který byl představen minule. Obsahuje daleko větší prostor pro decentralizaci odpovědnosti. Zvyšuje i úlohu členských států a o tom bych chtěl, jako člen Výboru pro regionální rozvoj, ještě jednou diskutovat.

Překvapuje mě však, že na jedné straně je velmi jasně definována pozice přístavů, ale na druhé straně, nezbytné propojení zázemí v mnoha případech zaostává. Jedním z příkladů jsou Antverpy zde, v Belgii, a druhým oblast Porúří. Už roky se diskutuje o rozběhnutí projektu Železné Porýní, železničního spojení, které by konečně zastavilo souvislý proud kontejnerů, které mají řidiči aut neustále před sebou na dálnici. Situace je absurdní: vše by mohlo být jiné, ale hlavní odpovědnost nesou národní státy.

Platí to i pro Holandsko, kde byla vybudována trať Betuwe Line z Antverp do oblasti Porúří, do které se investovaly miliardy eur. Představte si můj úžas: na německé hranici chybí optimální propojení. To je určitě něco, o čem musíme diskutovat. Vzhledem k nárůstu mezinárodní dopravy přes přístavy, tyto tepny, musíme přijmout přísnější integrovaný přístup.

Vím o tom, že Evropská komise pracuje na dokumentě o územní soudržnosti, kterou si je třeba uvědomovat nejen v západní Evropě, ve starých členských státech, ale i v nových členských státech a za jejich hranicemi. V tom je jednoduché najít prostor pro trochu víc usměrnění. Nemluvím o tvrdých zákonech a regulacích, ale o vzájemném přezkoumání odpovědnosti. Nemluvím ani o méně penězích ze strukturálních fondů. Miliardy eur se lijí do rozvoje přístavů a seskupení, bez vhodné koordinace se zázemím. To je poselství, o kterém chci hovořit. Mohu se zeptat pana komisaře, zda tato prioritní oblast figuruje v zelené knize o územní soudržnosti, která se má představit v říjnu?

 
  
MPphoto
 

  Ramona Nicole Mănescu (ALDE).(RO) Ráda bych poblahopřála panu zpravodaji za práci a úsilí, které vynaložil při přípravě tohoto dokumentu.

Námořní doprava a přístavy představují dva klíčové prvky sítě, spojující evropský jednotný trh se světovým hospodářstvím a jsou nezbytné pro obsloužení 90 % evropského mezinárodního trhu. Z pohledu regionálního rozvoje přístavy představují jeden ze základních prvků soudržnosti v Evropě, díky rozvoji kapacity cestovního ruchu, jakož i vytvoření víc než půl milionu pracovních míst, což společně dynamizuje a rozvíjí nejvzdálenější regiony.

V této souvislosti k regionálnímu rozvoji zásadně přispívají také aspekty, jako je zlepšování obrazu přístavů a jejich lepší integrace do městského života, jejich modernizace s využíváním možností, které nabízí Evropský fond regionálního rozvoje (FEDER) a kohezní fondy, jakož zapojení místních a námořních orgánů do řízení kvality vody a ovzduší.

Pro konkurenceschopnou evropskou politiku je nezbytný společný pohled se sladěním hospodářských, environmentálních, sociálních a bezpečnostních aspektů. Měli bychom si také všímat podpory programů spolupráce v sousedství Unie a politiky rozšiřování, jakož i propojení přístavních oblastí s transevropskými dopravnými sítěmi.

Na závěr bych chtěla upozornit na přístavy v Černém moři, které, i když úspěšně splňují všechny požadavky na terminály, stále musí být doplňovány vnitrozemskými přístavy a vodními cestami, aby zvládly kombinovanou dopravu a obchod s členskými státy, které samy nesousedí s mořem.

Proto si myslím, že Dunaj představuje potenciál, který by se měl využít s perspektivou vybudování logistického koridoru, spojujícího oblast Černého moře, východní brány do Evropy, se západní Evropou. Proto by Unie měla věnovat zvláštní pozornost oblasti Černého moře, která by se mohla stát pro Evropu pólem růstu a rozvoje, a tak přispět ke snižování rozdílů mezi nejvzdálenějšími a centrálními regiony.

 
  
MPphoto
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). - Vážená paní předsedající, jak správně poukazuje zpráva, přístavy nejsou důležité pouze pro dopravu, ale dávají našim občanům práci, mají výrazný vliv na naše hospodářství, a jsou strategické pro bezpečnost a obranu našich členských států. Z politického hlediska bychom se měli přednostně soustředit na jejich modernizaci a rozvoj celého odvětví, které zahrnuje všechny další logistické operace spojené s přístavy. Při rozšiřovaní jakéhokoli průmyslu bychom měli mít stále na paměti životní prostředí, zejména když jde o naše mořské a vnitrozemské vodní cesty. Pokud naše politika může chránit životní prostředí a sociální dosah, měli bychom řešit problémy spojené se zeměmi mimo EU, které brání našemu úspěchu v tomto odvětví, protože neuplatňují stejná pravidla a ochranná opatření jako my.

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI). - Vážená paní předsedající, oddíl 44 této zprávy vyzývá členské státy, aby uplatňovaly přeshraniční přístup na využívání existujících kapacit při spolufinancování přístavní infrastruktury.

Jednoduše řečeno, znamená to, že jeden stát by neměl kopírovat zařízení existující v sousedním státě a neměl by být vůči nim zaujatý. A právě přesně to se může stát v mém volebním obvodě v Severním Irsku, což je oblast, kterou pan komisař dobře zná.

Město Warrenpoint na jezeře Carlingford Lough bylo zejména pomocí nedávné velké investice přebudováno na velmi úspěšný trajektový přístav se systémem roll-on, roll-off. Pouze šest mil odtud, v Greenore, v Irské republice, na tom samém jezeře, se plánuje výstavba podobného zařízení s použitím veřejných peněz, přes společnost, jejímž spoluvlastníkem je vláda v Dublinu.

Slyším často od politiků z Irska, že chtějí pomáhat a spolupracovat se Severním Irskem, a proto se jich musím zeptat, proč se pokoušejí nahradit a zničit náš přístav ve městě Warrenpoint.

Doufám, že Komise se bude zajímat o tento případ, podívá se i na otázku státní pomoci a přijde na to, že takováto akce je úplně neslučitelná s jakoukoli rozumnou přístavní politikou.

 
  
MPphoto
 

  Margaritis Schinas (PPE-DE).(EL) Vážená paní předsedající, bez konkurenceschopných přístavů nebude EU schopná splnit výzvu globalizovaného obchodu – 90 % našeho vývozu dopravit po moři, ani nebude schopná odlehčit své hlavní cesty ve prospěch mořských tras.

Přístavy se však nakonec budou muset dostat z doby kamenné. Musí přestat být rukojmím odborů a musí fungovat transparentně, přeřezat červenou pásku a otevřít se komerčnějším vyhlídkám.

Řecká vláda spustila velmi ambiciózní program přesunu časti přístavných operací na nezávislé soukromé provozovatele, kteří přinesou novou dynamiku, nikoli pouze do řeckého hospodářství, ale i do širší oblasti jihovýchodní Evropy.

Chtěl bych proto vyzvat své kolegy poslance, aby podpořili tuto možnost a odmítli pozměňovací a doplňkové návrhy od mnohých levicových poslanců, jejichž cílem je podkopat a oslabit význam řeckého programu pro námořní přístavy.

 
  
MPphoto
 

  Colm Burke (PPE-DE). - Vážená paní předsedající, srdečně vítám tuto zprávu. Integrovaná přístavní politika je nezbytností, pokud máme podpořit obchod a investice a zároveň využívat environmentální výhody námořní dopravy. Obrovské zisky může přinést lepší spolupráce mezi přístavy a jednotlivými členskými státy.

V mém městě Cork a tamějších přístavech je návrh nové služby mezi místním přístavem a přístavem v Španělsku. V současnosti není žádné trajektové spojení mezi těmito členskými státy. Výhody z toho budou mít nejen Irsko a Španělsko, ale i Spojené království a Francie. Automobilová nákladní doprava mezi Irskem a Španělskem teď musí procházet přes Spojené království a Francii a přidává se tak k zatížení jejich silnic. Nákladní automobily teď zmizí z přetížených dálnic a náklad se bude převážet kratší trasou přes moře, čímž se ušetří čas, peníze a emise oxidu uhličitého.

Je třeba však dodat varování. Přístav, o kterém jsem hovořil, se nedávno pokoušel přemístit do oblasti mimo město, do hlubší vody. Naneštěstí, tento plán zamítl plánovací úřad, který není odpovědný vládě. Zdůvodnil to tím, že do nově navrhované lokality není železniční spojení. Vláda nemá žádnou politiku železniční nákladní dopravy. To ukazuje na nedostatek integrovaného myšlení, kde politické rozhodování není koordinováno napříč vládními agenturami. Proto vítám tuto zprávu.

 
  
MPphoto
 

  Marusya Ivanova Lyubcheva (PSE). - (BG) Vážený pane komisaři, tato zpráva je uspokojivá pro lidi, kteří žijí u moře. V kontextu nové politiky Evropské unie, nové námořní politiky, je velmi důležité uplatňovat účinnou přístavní politiku. Jelikož jsou přístavy otevřenými dveřmi každé země do světa a z dvaceti sedmi zemí se dvacet čtyři považují za námořní země, přístavní politika je velmi důležitá pro hospodářský rozvoj mnoha regionů.

Pro místní komunity je nezbytné podílet se na tom, co se děje na jejich území a podílet se na určování přístavní politiky. Potřebná je ochrana životního prostředí v mořských teritoriích a pobřežních zónách, protože je to mimořádně důležité. Tento rok bulharské pobřeží Černého moře třikrát znečistily ropné skvrny. Měli bychom se opět vrátit k otázce návrhu směrnice o uplatňování minimálních požadavků v souladu s Mezinárodní konvencí o prevenci znečisťování moře ropou.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Vážená paní předsedající, naše diskuse o evropské přístavní politice probíhá v čase velmi dynamických změn v loďařském průmyslu. Na jedné straně vidíme perspektivy rozvoje tohoto průmyslu. Počet objednávek roste a poptávka po velkých kontejnerových lodích se zvyšuje. Na druhé straně musíme mít na paměti, že naši konkurenti jsou ve velmi silné pozici. Téměř 75 % kontejnerových lodí v současnosti vyrábí asijské země – Jižní Korea, Japonsko a Čína. Naše loděnice jsou tlačené do defenzívy a se světovou konkurencí se vyrovnávají ještě hůře. Dalším problémem, kterému čelí průmysl, je nízký výměnný kurz dolaru. V této situaci hrozí z dlouhodobějšího hlediska mnohým loďařským podnikům bankrot.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE).(RO) Přibližně 30 % pohybu zboží v Evropě se odehrává v přístavech Rotterdam, Antverpy a Hamburg a 20 % v devíti největších přístavech Středozemního moře. Vstup Rumunska a Bulharska poskytl Evropské unii přístup k Černému moři, konkrétně přímý přístup k významným přístavům, jako jsou Konstance, Mangalia, Varna a Burgas, jakož i k přístavům na Dunaji: Galati, Braila, Tulcea a Sulina.

Mnohé evropské přístavy zápasí s rozdíly mezi skladovacími kapacitami a kapacitami nakládky a vykládky, se špatnou organizací terminálů, s nedostatkem silnic a nedostatečným přístupem z moře nebo pevniny, dlouhými čekacími dobami, nedostatečnou bezpečností pro nákladní auta, vlaky a lodě, nízkou produktivitou a nadměrnými, pomalými a drahými formalitami.

Za priority považuji investice do budování nových zařízení a zlepšování existujících, budování zařízení na zpracování odpadu, snižování emisí, zjednodušování procedur, transparentnost veřejného financování, ochrana zdraví a bezpečnosti při práci. Strukturální fondy, státní pomoc, programy Naiades a Marco Polo jsou pouze některé z dostupných nástrojů Společenství.

 
  
MPphoto
 

  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE).(EL) Vážená paní předsedající, dovolte mi nejprve poděkovat zpravodaji, panu Ortuondo Larreovi, za jeho skvělou práci, za pozornost, kterou věnoval návrhům poslanců a za jeho spolupráci s politickými skupinami. Děkuji i Evropské komisi za předložení vyzrálého, komplexního návrhu, který bere v úvahu všechny výzvy a aspekty moderní politiky námořních přístavů.

Konkrétně bych chtěla zdůraznit otázku, která byla nakonec zahrnuta, po návrzích, které jsem předložila já a další poslanci: pozornost by se měla věnovat ostrovním oblastem. Přístavy v těchto regionech je třeba posilnit. Bylo by je třeba zdůraznit, že povoleno by mělo být státní financování, aby se regionální a ostrovní přístavy mohly posilnit a zvládnut výzvu hospodářské a územní soudržnosti.

Domnívám se, že toto je reálný příspěvek k cílům EU, solidaritě, konkurenceschopnosti a soudržnosti.

 
  
MPphoto
 

  Josu Ortuondo Larrea zpravodaj. (ES) Vážená paní předsedající, chtěl bych doplnit své předcházející poznámky výzvou Komisi, aby podpořila výměnu a šíření osvědčených postupů v odvětví přístavů všeobecně a s ohledem konkrétně na inovace a odbornou přípravu zaměstnanců, aby se zlepšila kvalita služeb, konkurenceschopnost přístavů a atraktivnost pro investory.

Vítáme fakt, že každoročně 20. května bude Evropský námořní den, se dnem otevřených dveří, což pomůže veřejnosti lépe pochopit práci a význam odvětví přístavů pro naše životy a náš blahobyt. Vyzýváme provozovatele, aby snížili počet přepravovaných prázdných kontejnerů a Komisi, aby podpořila jednotný harmonizovaný přepravní doklad pro každý kontejner v Evropské unii, a také zjednodušení celních postupů pro zboží, které přišlo z destinací v rámci Společenství nebo do nich směřuje, ať je na stejné úrovni, jako je to v případě silniční železniční nebo letecké dopravy. Vyzýváme také Komisi, aby pokračovala ve svém úsilí o změnu opatření Spojených států, které plánují monitorovat všechny kontejnery, které tam pošleme, a aby byl tento systém nahrazen spoluprací založenou na vzájemném uznávání autorizovaných hospodářských subjektů a bezpečnostních norem, schválených Světovou celní organizací.

Závěrem bych rád poděkoval stínovým zpravodajům, všem kolegům, kteří měli příspěvky, a sekretariátům Výboru pro dopravu a cestovní ruch a Výboru pro regionální rozvoj, za jejich pomoc a výrazný příspěvek ke konečnému výsledku této zprávy, jakož i členům Komise a ředitelství B Generálního ředitelství pro vnitřní politiku Unie, kteří pro nás vypracovali skvělou zprávu na toto téma. Děkuji všem a doufám, že zítra budeme mít dostatečnou podporu, abychom prosadili tuto důležitou zprávu.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající . − Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat ve čtvrtek, 4. září.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí