Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0243(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0248/2008

Predkladané texty :

A6-0248/2008

Rozpravy :

PV 03/09/2008 - 18
CRE 03/09/2008 - 18

Hlasovanie :

PV 04/09/2008 - 7.1
CRE 04/09/2008 - 7.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0402

Rozpravy
Streda, 3. septembra 2008 - Brusel Verzia Úradného vestníka

18. Európska prístavná politika (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 

  Predsedajúca . − Ďalším bodom rokovania je správa (A6-0308/2008), ktorú predkladá pán Josu Ortuondo Larrea, v mene Výboru pre dopravu a cestovný ruch, o európskej prístavnej politike [2008/2007(INI)].

 
  
MPphoto
 

  Josu Ortuondo Larrea spravodajca. (ES) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, dámy a páni, pozdĺž približne stotisíc kilometrov pobrežia zjednotenej Európy máme viac ako tisícdvesto obchodných prístavov, ako aj niekoľko stoviek ďalších, ktoré sú rozosiate pozdĺž tridsaťšesťtisíc kilometrov vnútrozemských vodných ciest. Prechádza cez ne 90 % nášho medzinárodného obchodu, ako aj 40 % ton na kilometer obchodu v rámci Spoločenstva.

Prístavy vytvárajú pol milióna pracovných miest a zaručujú rozvoj celých regiónov. Majú tiež kľúčový význam pre pravidelnú osobnú a nákladnú lodnú dopravu, ktorá zabezpečuje sociálnu súdržnosť ostrovov a ďalších oblastí, ktoré sú ľahšie a trvalo udržateľne prístupné po mori. Niet preto pochýb, že hovoríme o odvetví, ktoré má veľký význam pre náš blahobyt. Naše prístavy však čelia veľkým výzvam, vrátane nárastu medzinárodného dopytu po doprave, ktorý sa zvyšuje dokonca rýchlejšie, než je miera globálneho hospodárskeho rastu.

V tejto súvislosti stojí za zmienku pokrok v navigačných technológiách, logistických telekomunikáciách a vyťažovaní, záväzky v oblasti znižovania znečistenia a skleníkových plynov, zabezpečenie nových investícií a modernizácia odbornej prípravy pracovníkov, ktorí riadia a riešia tieto otázky. Prístavy však čelia aj výzve udržiavať dialóg a koordinovaný postup s oblasťami vo svojom okolí, susedmi, mestami a regiónmi, a rozvinúť čo najlepšie prepojenie a výhodnosť vo vzťahu k iným spôsobom dopravy, pre ich spoločný zisk a aby sa hľadali čo najharmonickejšie a trvalo udržateľné plánované riešenia.

Prístavy sú však aj súčasťou nášho vnútorného trhu, a preto musia spĺňať príslušné parametre Spoločenstva. Výbor pre dopravu a cestovný ruch, ktorý ma poveril úlohou spravodajcu pre túto záležitosť, sa rozhodol z vlastnej iniciatívy pripraviť správu, ktorú po prerokovaní a odsúhlasení rôznymi skupinami teraz predkladáme na plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu.

Vo svojej analýze sme usúdili, že európska prístavná politika by mala mať za cieľ podporovať konkurencieschopnosť námornej dopravy a poskytovanie vysokokvalitných moderných služieb, zvyšovanie bezpečnosti, rýchle služby, nízke ceny a rešpekt k životnému prostrediu, premenu európskej námornej dopravy na priestor bez bariér.

Domnievame sa, že technologický a hospodársky pokrok, ako aj rozšírenie Panamského prieplavu zvýraznia súčasný trend smerom k väčším lodiam a prinesú zmeny v medzinárodných trasách. Domnievame sa tiež, že zároveň v Európe, kde nie je veľa prístavov s dostatočnou hĺbkou umožňujúcou plavbu veľkých lodí, budú sa rozvíjať pomocné prístavy a tiež malé a stredné prístavy, čím sa posilní pobrežná a riečna doprava.

Pre takúto budúcnosť potrebujeme integrovanú európsku politiku na posilnenie konkurencieschopnosti a územnej súdržnosti a je tiež potrebné zdvojnásobiť úsilie o zníženie znečistenia vôd a emisií CO2, preto požadujeme, aby teraz používané palivo bolo do roku 2020 nahradené naftou. Potrebujeme, aby prístavné orgány spolupracovali navzájom a tiež s miestnymi a regionálnymi orgánmi, ako aj dopravnými združeniami, nie iba z oblasti námornej a riečnej dopravy, ale aj železničnej, leteckej a cestnej dopravy.

Domnievame sa, že právna istota právneho rámca Spoločenstva v námornej oblasti, vyplývajúca z medzinárodného právneho rámca, závisí od rýchleho schválenia námorného balíka Erika III a my žiadame, aby sa k tomu pristupovalo s najväčším úsilím a s čo najväčším konsenzom.

Európske prístavy si niekedy konkurujú s prístavmi v tretích krajinách, ktoré robia diskriminačnú politiku; preto potrebujeme zoznam prekážok. Chápeme, že technologické zmeny budú mať veľké finančné následky, a že preto by mali mať aj regióny možnosť využívať štrukturálne fondy na financovanie nákupu moderných technologických zariadení, vytvárania pracovných miest v inovatívnych odvetviach a rehabilitovania mestských oblasti uvoľnených presunom prístavných zariadení.

Komunikujeme s Komisiou, aby vydala usmernenia pre štátnu pomoc prístavom v roku 2008, rozlišujúce medzi infraštruktúrou prístupu a obrany, ktorá by mala byť z toho vyňatá, a infraštruktúrou spojenou s projektmi, a tak, aby pomoc, určená na zlepšenie životného prostredia alebo na zníženie zaťaženia a obmedzenie používania ciest, nebola považovaná za štátnu pomoc, alebo keď je to nevyhnutné na zabezpečenie súdržnosti, ako v prípade ostrovov.

Súhlasíme s rozšírením požiadaviek na transparentnosť v tejto oblasti, ale namiesto absolútneho záväzku žiadame, aby boli z toho vyňaté prístavy, ktoré nedosahujú zníženú minimálnu hranicu ročného príjmu.

Napokon, podporujeme poskytovanie zodpovedajúcej kvalifikácie prístavným robotníkom a žiadame, aby sa týmito otázkami zaoberal Európsky výbor pre sociálny dialóg.

 
  
MPphoto
 

  Peter Mandelson, člen Komisie. − Vážená pani predsedajúca, dovoľte mi začať poďakovaním Výboru pre dopravu a cestovný ruch za to, že predložil svoju víziu prístavnej politiky, a pánovi Ortuondo Larreovi, spravodajcovi, za jeho správu. Správa uznáva úsilie, ktoré Komisia vynaložila pri vypracovávaní skutočne európskej prístavnej politiky, a to nás spája.

Oznámenie o európskej prístavnej politike je reakciou na potreby a obavy tohto odvetvia, ako ich Komisia vyhodnotila po širokých konzultáciách s prístavným odvetvím od novembra 2006 do júna 2007.Výsledky konzultácií ukázali, že panuje zhoda v otázke výziev, ktorým čelia európske prístavy: zvýšený dopyt po medzinárodnej doprave, technologické zmeny, záväzky na obmedzovanie skleníkových plynov a ďalších emisií, potreba dialógu, potreba zaistiť rovnaké podmienky.

Aby sme dokázali čeliť týmto výzvam, potrebujeme efektívny a účinný európsky prístavný systém. Oznámenie je myslené ako prehľad súčasného stavu prístavného odvetvia, ktoré charakterizuje veľká rozmanitosť z hľadiska veľkosti, úlohy, dopravy a metód riadenia. Správa Parlamentu správne zaznamenáva túto rozmanitosť. Ako sa jednoznačne hovorí v oznámení, Komisia nemieni do tejto rozmanitosti zasahovať.

Súhlasím s Parlamentom, že dôležitosť našich prístavov sa nespája len hospodárskymi faktormi, ale aj s úlohou prístavov v spoločnosti. Parlament skutočne zdôrazňuje význam prístavov nielen pre námornú, riečnu a kombinovanú dopravu v Európe a v medzinárodnom meradle, ale aj ako zdroj zamestnanosti a faktor integrácie obyvateľstva.

Z toho logicky vyplýva, že toto odvetvie si zaslúži celoeurópsky prístup. Opatrenia uvedené v oznámení, s ktorými súhlasí priemysel a dokonca po nich jednoznačne volá, treba uviesť do praxe: usmernenia o štátnej pomoci, usmernenia o uplatňovaní právnych noriem pre oblasť životného prostredia, európsky priestor námornej dopravy bez bariér a sociálny dialóg. Už sme s tým začali a snažíme sa dosiahnuť hmatateľné výsledky v blízkej budúcnosti.

Komisia prijala oznámenie, ktoré navrhuje jasný rámec a akčný plán, umožňujúci európskym prístavom, aby čelili výzvam dneška a zajtrajška, aby prilákali investorov a aby sa plne zapojili do rozvoja siete kombinovanej dopravy.

Som pevne presvedčený, že oznámenie a praktické opatrenia, ktoré z neho vyplynú, prinesú kladné a užitočné výsledky, umožňujúce európskym prístavom naďalej hrať kľúčovú úlohu v logistickom reťazci a úlohu stredísk rastu a zamestnanosti.

 
  
MPphoto
 

  Pierre Pribetich, spravodajca Výboru pre regionálny rozvoj požiadaného o stanovisko. (FR) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, ako spravodajca Výboru pre regionálny rozvoj požiadaného o stanovisko, by som úprimne rád zablahoželal pánovi Ortuondovi k jeho základným odporúčaniam pre nevyhnutný rozvoj európskych prístavov. Chcel by som mu tiež zablahoželať k tomu, že zohľadnil všetky naše návrhy a poďakovať mu v mene všetkých svojich kolegov.

V rámci EÚ je voľný pohyb tovaru a ľudí základom nášho rastu a prejavom našej solidarity. Sieť prepravy tovaru (90 % medzinárodného obchodu a dopravy) si vyžaduje, aby každé spojenie, každý uzol bol optimalizovaný z hľadiska prietoku. Prístav 21. storočia neunikne dôsledkom tejto novej mobility. Ako súčasť mesta musí byť zahrnutý do trvalo udržateľného plánovania miest, v súlade s hlavnými, proaktívnymi cieľmi boja proti klimatickej zmene. Optimalizovať sa musí aj ako súčasť regionálneho rozvoja, v zmysle integrovaného prístupu Lipskejcharty. Európska prístavná politika, s ktorou spájame svoje nádeje, musí preto reagovať na tieto dôležité potreby, ako aj na ciele, stanovené v tejto správe, a musí byť preto zahrnutá v našom celkovom prístupe.

 
  
MPphoto
 

  Corien Wortmann-Kool, v mene skupiny PPE-DE.(NL) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, prístavy v Európe sú hnacou silou hospodárstva. Nie menej ako 90 % európskeho medzinárodného obchodu prechádza cez prístavy. To musí byť výzvou pre pána Mandelsona ako komisára pre zahraničný obchod. Každý rok ide o prepravu viac ako 3 miliónov ton tovaru z celého sveta. Prístavy zamestnávajú viac ako pol milióna Európanov. Údaje o raste sú tiež značné. Rast prináša možnosti, ale aj problémy: použiteľná infraštruktúra, dobré prepojenie so zázemím, kapacita životného prostredia. Toto je ten dôvod, prečo je tak dôležité, aby Európa nebrzdila prístavy, ale pomohla im a riešila ich problémy.

Toto si nevyžaduje smernicu o prístavných službách alebo právne predpisy, ale vyžaduje si to prehľadné usmernenia. Dôležité je, že Európska komisia urýchľuje proces prijímania usmernení k nejasným a niekedy dokonca rozporuplným právnym predpisom o životnom prostredí. Vágna terminológia a rozporuplné znenie vedú k súdnym odvolaniam a k zastaveniu dôležitých projektov. Komisia ešte musí oznámiť termín predloženia týchto usmernení. Môže priniesť do tejto veci jasno už dnes večer?

Potrebné je zaviesť aj usmernenia pre štátnu pomoc. Základnou podmienkou je rovnosť podmienok medzi európskymi prístavmi. Čo sa týka prístavov, dôležité sú aj požiadavky na transparentnosť. Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov podporuje Európsku komisiu a je proti presadzovaniu limitov, ktoré obhajuje náš spravodajca. Budeme preto hlasovať proti týmto častiam správy. Budeme tiež hlasovať proti pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice / Nordickej zelenej ľavice, pretože sú v protiklade k solídnym návrhom gréckej vlády a nebolo by dobré pre Európsky parlament, keby sme ich zamietli. Môj grécky kolega bude o nich o chvíľu hovoriť.

 
  
MPphoto
 

  Emanuel Jardim Fernandes, v mene skupiny PSE.(PT) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, dámy a páni, chcel by som zablahoželať pánovi spravodajcovi ku kvalite jeho správy a poďakovať ďalším poslancom za ich otvorenosť a príspevky, najmä pánovi Willimu Piecykovi, ktorý nás nedávno opustil. V roku 2006 Parlament druhýkrát odmietol návrh o prístupe na trh pre prístavné služby. Návrh v tej dobe presadzoval opatrenia v prospech väčšej transparentnosti, zdravšej konkurencie, menšieho množstva pochybnej práce, lepšieho vzdelávania zamestnancov i zvýšenej bezpečnosti a zdôrazňoval, že neregulovaná liberalizácia európskeho prístavného systému je kontraproduktívna. Táto správa posilňuje vtedajší postoj.

Ako tieňový spravodajca pre socialistickú skupinu v Európskom parlamente som vždy podporoval nasledujúce body, ktoré obsahuje záverečná správa: treba využívať existujúce možnosti európskeho financovania alebo štátnej pomoci na rozvoj a nákup moderných a ekologicky zodpovedných zariadení a na ich lepšie zapojenie do siete európskych prístavov; treba, aby miestne a regionálne orgány využívali možnosti prístavov na rozvoj svojich regiónov, podporovaním väčšieho kombinovania dopravy a hospodárskej súťaže medzi prístavmi; treba zlepšiť terajšie sociálne podmienky v námornom odvetví, najmä lepšou odbornou prípravou, celoživotným vzdelávaním a zlepšovaním podmienok bezpečnosti na pracoviskách; treba posilniť konkurenčnú pozíciu Európskej únie ako svetovej námornej veľmoci, najmä posilnením regulačných rámcov v oblasti námornej bezpečnosti a finančných stimulov, pravidiel podpory verejným alebo súkromným investorom s rozličným pozadím; treba existujúce prístavy lepšie prispôsobiť prísnym environmentálnym požiadavkám, najmä v súvislosti s obmedzovaním skleníkových plynov; treba posilniť súčasný regulačný rámec prístavov ako premenné veličiny, ktoré podmieňujú globálnu rovnováhu; treba prispôsobiť európsky prístavný systém mimoriadne rýchlemu technologickému rozvoju bez podceňovania vplyvu na životné prostredie; treba uznať, že niektoré investície zo strany verejných orgánov sa nemusia považovať za štátnu pomoc, najmä pre okrajové regióny a ostrovy, keď sú tieto investície nevyhnutné na zaistenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti, pokiaľ z nich nemá úžitok len jeden užívateľ alebo prevádzkovateľ a ak berú do úvahy konkrétnu situáciu okrajových regiónov, ako to uznáva Zmluva o Európskej únii.

 
  
MPphoto
 

  Anne E. Jensen, v mene skupiny ALDE. – (DA) Vážená pani predsedajúca, skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu podporuje stratégiu novej európskej prístavnej politiky Komisie. Teraz, keď boli neúspešné dva návrhy smernice o prístavoch, treba to znovu premyslieť. Navyše, séria rokovaní zorganizovaných Komisiou, na ktorých sa zúčastnili všetci akcionári prístavov, ukázali potrebu vyjasnenia pravidiel vládnej podpory, aby sa zabezpečila spravodlivá hospodárska súťaž medzi prístavmi, ako aj environmentálnych pravidiel. Preto je teraz správnou stratégiou zo strany Komisie, pripraviť usmernenia pre štátnu podporu. Je potrebné prijať rozhodnutia o mnohých podrobnostiach. Môže sa objaviť otázka, ako ďaleko do prístavu sa cesta považuje za verejný projekt a od ktorého bodu je za ňu zodpovedný prístav. Usmernenia musia dať jasné odpovede na tento druh otázok. Je dôležité, aby v otázkach štátnej pomoci vládla otvorenosť a transparentnosť a ja by som v tejto súvislosti chcela vyjadriť svoju srdečnú podporu odporúčaniam pána spravodajcu.

Komisia poskytne aj vysvetlenie, ako sa majú interpretovať právne predpisy EÚ v oblasti životného prostredia vo vzťahu k rozširovaniu a rozvoju prístavov. Z celkového pohľadu, rozširovanie prístavov zlepšuje podmienky pri presadzovaní námornej dopravy, ktorá je vhodnejšia z hľadiska životného prostredia. Prirodzene, rozvoj prístavov by nemal ísť na úkor životného prostredia. Jasnejšie pravidlá tiež zabezpečia, aby sa otváranie environmentálnych problémov nestávalo v skutočnosti iba prostriedkom na spomalenie a skomplikovanie rozširovania prístavov; problémov, ktoré neboli otvorené zo skutočných obáv o životné prostredie.

Komisia podporí rozvoj siete prístavov a zabezpečí prílev vhodných podporných investícií. Veľkým problémom je to, ako dostaneme tovar do prístavu a z prístavu, a preto by podporné programy EÚ v budúcnosti mali viac odrážať potrebu dobrých dopravných spojení po zemi, pričom by sa to nemalo týkať len regionálnej podpory, ale zrejme aj programov ako Marco Polo.

Efektívnosť prístavov zvýšime širším využívaním nových technológií a obmedzením byrokracie. Navyše sa domnievam, že by bolo dobrým výsledkom rokovacieho procesu, ak by bol dialóg medzi sociálnymi partnermi v budúcnosti konštruktívnejší. Byť zamestnancom prístavu znamená byť súčasťou kultúry, ale v moderných prístavoch je to aj vysoko odborná práca, ktorá sa vykonáva na nebezpečnom pracovisku. To si vyžaduje zamerať sa na vzdelávanie a odbornú prípravu. Myslím si tiež, že je dobré, keď sa odborná príprava stala súčasťou súboru nástrojov, ktoré pripravila Komisia. Chcela by som popriať pánovi Ortuondovi, aby mal šťastie so svojou výbornou správou a teším sa, ako bude Komisia realizovať akčný plán.

 
  
MPphoto
 

  Pedro Guerreiro, v mene skupiny GUE/NGL. (PT) Vážená pani predsedajúca, nemôžeme podporiť hodnotenie tejto iniciatívy Európskej komisie, keďže ju považujeme za pokus, ako posledné východisko, o podporu liberalizácie prístavných služieb na úrovni Európskej únie. Komisia vo svojom oznámení uvádza, ako čelila potrebe uviesť do súladu prístavy a riadenie ich rozvoja s transparentnosťou, hospodárskou súťažou a všeobecne s právnymi predpismi EÚ, ako aj zaviesť skutočný vnútorný trh do námornej dopravy v Európe, kvôli čomu predloží legislatívny návrh, ktorého účelom bude rozšíriť pôsobnosť pravidiel hospodárskej súťaže vnútorného trhu Európskej únie na riadenie prístavov.

Je zrejmé, že Komisia nemá právomoc privatizovať. Snaží sa však vytvoriť podmienky také, že keď sa privatizácie objavia, urobia to v rámci Európskej únie cez liberalizáciu prístavných služieb, napríklad, čo sa týka služby prístavných koncesií, a teraz citujem „tak, aby nedošlo k obmedzeniu otvorenej hospodárskej súťaže“, alebo čo sa týka verejného financovania všetkých obchodných prístavov, citujem „bez výnimky“.

Z toho dôvodu sa domnievame, že by v správe Európskeho parlamentu mala byť výslovná zmienka o odmietnutí akéhokoľvek nového pokusu o liberalizáciu prístavných služieb na úrovni Európskej únie, čo sa týka verejného financovania, prístavných koncesií, technicko-námorných služieb alebo služieb manipulácie s nákladom. Odvetvie prístavov je verejnou službou strategického významu pre hospodársky a sociálny rozvoj, životné prostredie, obranu a suverenitu každého členského štátu; preto by sa nemalo liberalizovať na úrovni EÚ.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Blokland, v mene skupiny IND/DEM. – (NL) Vážená pani predsedajúca, rád by som začal poďakovaním pánovi Ortuondo Larreovi za jeho správu o európskej prístavnej politike. K tejto správe chcem poznamenať, že nespravodlivá hospodárska súťaž medzi európskymi prístavmi sa musí skončiť. Je neprijateľné, že jeden európsky prístav si musí pomáhať komerčne, kým druhý žije zo štátnej pomoci.

Moja prvá požiadavka voči Európskej komisii sa týka práve tohto. Môže pán komisár Mandelson prisľúbiť, že zverejní usmernenia pre štátnu pomoc prístavom do konca rok 2008?

Rád by som tiež vyzval Európsku komisiu, aby do konca roku 2008 zverejnila aj usmernenia pre uplatňovanie právnych predpisov Spoločenstva v oblasti životného prostredia. Komplikovanosť a neprehľadnosť týchto právnych predpisov v súčasnosti stojí v ceste rozvoju európskych prístavov.

 
  
MPphoto
 

  Sylwester Chruszcz (NI).(PL) Vážená pani predsedajúca, som poslancom parlamentu, ktorý denne prichádza do styku s námorným hospodárstvom. Prístavy majú veľký význam nielen pre dopravu v Európe, ale aj ako dôležitý prvok v hospodárstve a ako zdroj zamestnanosti. Námorná doprava a morské prístavy prispievajú k jednotnému trhu EÚ a spájajú ho so svetovým hospodárstvom. Ich efektívne fungovanie a stabilný rozvoj majú zásadný význam pre konkurencieschopnosť Európskej únie a pre Európu, vo svete pokračujúcej globalizácie. Aj keď cezhraničný rozsah tohto odvetvia si vyžaduje koordináciu prístavnej politiky na európskej úrovni, základy tejto politiky sa nedajú klásť bez prihliadania na miestne a vnútroštátne potreby. Vzhľadom na to prijímam s opatrným optimizmom tieto, koniec koncov, obmedzené prostriedky vplyvu Európskej únie na jednotlivé členské štáty v podobe mäkkých zákonov, inými slovami usmernení, a odstraňovanie administratívnych prekážok integrovanej a trvalo udržateľnej námornej politiky.

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE-DE). - (GA) Vážená pani predsedajúca, vítam úvodné odporúčanie Komisie. Je to veľmi užitočný dokument a ja by som rád poblahoželal pánovi spravodajcovi k jeho náročnej práci pri príprave tejto správy. Správa zdôrazňuje, že prístavy sú veľmi dôležitou infraštruktúrou. V Európskej únii je viac ako 1200 obchodných prístavov, ktoré priamo alebo nepriamo zamestnávajú pol milióna ľudí. Rád by som privítal tú časť správy, ktorá zdôrazňuje význam dobrých vnútrozemských spojení s prístavmi. Napríklad v Írsku sotva sú nejaké vlakové prepojenia s prístavmi a nie je tam žiadne prepojenie s vnútroštátnymi alebo medzinárodnými letiskami.

Minister dopravy v Írsku, ktorý je členom Strany zelených, pripustil, že situácia s uhlíkovými emisiami v Írsku je veľmi zlá, zhoršuje sa a vzhľadom na situáciu v doprave sa ešte nepochybne ďalej výrazne zhorší. Je to nepochybne spôsobené neexistujúcimi železničnými spojeniami medzi prístavmi a letiskami. Vývozcovia a dovozcovia v Írsku nemajú na výber, iba použiť motorové vozidlá, a to je škandalózne. Vždy ma veľmi poteší, keď Výbor pre dopravu a cestovný ruch vydáva správu, ako je táto, ktorá schvaľuje právne predpisy Európskej únie v oblasti životného prostredia.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki (PSE).(PL) Vážená pani predsedajúca, využijem možnosť poďakovať pánovi Ortuondo Larreovi za jeho správu. Robím to ako jeden z tých, ktorí pred dvomi rokmi podnietili odmietnutie návrhu smernice o prístupe k prístavným službám.

Som za to, aby sa s prístavmi zaobchádzalo ako s prvkami infraštruktúry, a teda aby verejný sektor niesol strategickú zodpovednosť za rozvoj prístavov. Prístavy nemusia byť riadené štátom, ale verejný sektor musí byť za ne zodpovedný. Rovnako mi vyhovuje, že hovoríme o verejnej podpore. Zrejme niečo také potrebujeme a pravidlá hry nám nepochybne dobre poslúžia.

Rád by som zdôraznil význam stabilizácie podmienok pre zamestnancov prístavu. Je to skupina ľudí, ktorí, spoločne s prístavom ako prvkom infraštruktúry, tvoria zdroj hospodárskeho potenciálu. Posledným bodom, na ktorý som chcel upriamiť pozornosť, je potreba modernizovať prístup k prístavom, inými slovami, cesty, železničné trate a vnútrozemské vodné cesty, aby vzniklo centrum kombinovanej dopravy.

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Rada by som sa poďakovala pánovi spravodajcovi a dúfam, že táto správa bude tentoraz úspešná.

Moja domovská krajina, Estónsko, je tiež námornou krajinou a teší ma, že sa táto správa sústreďuje na odstraňovanie prekážok v odvetví prístavov vo viacerých členských štátoch.

Prístavy majú veľký význam pre hospodársky a sociálny rozvoj a konkurencieschopnosť celej Európskej únie, ale my budeme schopní udržať krok so svetom globálnej hospodárskej súťaže, iba ak budeme nadpriemerní z hľadiska inovácie a najlepší z pohľadu kvality.

V námornej krajine sú námorné záležitosti neoddeliteľnou súčasťou komplexného logistického systému a sú integrálnou súčasťou celého hospodárskeho systému krajiny. Námorná doprava je tiež dôležitým dopravným prostriedkom v rámci Európskej únie, a preto vítam iniciatívu na vytvorenie jednotného priestoru námornej dopravy bez bariér.

Som toho názoru, že Európska únia by nemala znevýhodňovať námornú dopravu na krátke vzdialenosti v porovnaní s inými spôsobmi dopravy a že tovar, preclený na území Spoločenstva, by už nemal podliehať ďalším colným kontrolám v Európe.

Je potrebné stanoviť spoločné pravidlá riadenia činnosti prístavov v Európskej únii. Zároveň je však pre Európsku úniu dôležité zvýšiť podporu svojim vlastným prístavom na vyváženie nespravodlivej hospodárskej súťaže zo strany prístavov tretích krajín.

Jedným z dôležitých slovných spojení v diskusii o prístavoch je „námorná bezpečnosť“; zlepšenia v tejto oblasti sú potrebné a spolupráca medzi námornými záchrannými koordinačnými strediskami sa nepochybne musí zlepšiť.

Dúfam, že všetky kroky, uvedené v správe (môj vymedzený čas dvoch minút mi, samozrejme, neumožňuje venovať sa všetkým), pomôžu zvýšiť konkurencieschopnosť námornej dopravy Európskej únie a prispejú k rozvoju európskej prístavnej politiky.

 
  
MPphoto
 

  Hélène Goudin (IND/DEM). - (SV) Vážená pani predsedajúca, keď bola v roku 2006 predložená na diskusiu smernica o prístavoch, strana Junilistan jasne a dôrazne hlasovala proti nej. Dôvodom nášho nesúhlasu s touto smernicou je to, že európske prístavy už teraz fungujú dobre a sú konkurencieschopné, dokonca aj z medzinárodného hľadiska. Správa, o ktorej teraz diskutujeme, obsahuje viacero prvkov obsiahnutých už v smernici o prístavoch, proti ktorej sme hlasovali. Navyše, správa obsahuje mnoho návrhov, ktoré sú rovnako hrozivé ako nežiaduce.

Navrhuje sa, napríklad, aby tovar, preclený na území Spoločenstva, bol vyňatý z colnej kontroly. To je veľký problém, najmä v súvislosti s pašovaním, napríklad, drog. Malo by byť vecou každého členského štátu, aby rozhodol, či sa kontajner otvorí alebo nie.

Toto je správa, ktorá páchne nepotrebnou reguláciou, skrytým protekcionizmom a veľkými nákladmi pre daňových poplatníkov. Preto vás vyzývam, aby ste zajtra hlasovali proti nej.

 
  
MPphoto
 

  Roberto Fiore (NI).(IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, mestečká a mestá sa rozvinuli okolo našich prístavov a tieto prístavy sú spojené s rozvojom našich ľudí. Je preto životne dôležité, aby naše prístavy boli príkladné, legitímne a aby ich prevádzka bola prísne v súlade so zákonom.

Nanešťastie, musím poukázať na to, že v Taliansku sú dva prístavy, Neapol a Gioia Tauro, v ktorých sa zistilo závažné porušovanie zákona. Prebieha tam organizovaný ilegálny dovoz výrobkov, napríklad z Číny, a ten potom podkopáva hospodársku štruktúru krajiny. Ďalej sú tam organizácie mafie, ktoré organizujú jasne nelegálny dovoz drog a zbraní a pokračujú v podkopávaní hospodárstva, zákona a poriadku v našej krajine a v Európe ako celku.

Preto by príslušné orgány a Európsky parlament mali pozorne sledovať túto situáciu, kde, nanešťastie, stále panuje neporiadok, mafia vládne a nie je tam kontrola ani vhodná regulácia.

 
  
MPphoto
 

  Lambert van Nistelrooij (PPE-DE). - (NL) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, pán spravodajca, dámy a páni, myslím si, že predložený návrh je lepší, než ten, ktorý bol predstavený minule. Obsahuje oveľa väčší priestor na decentralizáciu zodpovednosti. Zvyšuje aj úlohu členských štátov a o tom by som chcel, ako člen Výboru pre regionálny rozvoj, ešte raz diskutovať.

Prekvapuje ma však, že na jednej strane je veľmi jasne definovaná pozícia prístavov, ale na druhej strane, nevyhnutné prepojenie zázemia v mnohých prípadoch zaostáva. Jedným príkladom sú Antverpy tu, v Belgicku, a druhým oblasť Porúria. Už roky sa diskutuje o rozbehnutí projektu Železné Porýnie, železničného spojenia, ktoré by konečne zastavilo súvislý prúd kontajnerov, ktoré majú vodiči áut neustále pred sebou na diaľnici. Situácia je absurdná: všetko by mohlo byť iné, ale hlavnú zodpovednosť nesú národné štáty.

Platí to aj pre Holandsko, kde bola vybudovaná trať Betuwe Line z Antverp do oblasti Porúria, do ktorej sa investovali miliardy eur. Predstavte si môj úžas: na nemeckej hranici chýba optimálne prepojenie. To je určite niečo, o čom musíme diskutovať. Vzhľadom na nárast medzinárodnej dopravy cez prístavy, tieto tepny, musíme prijať prísnejší integrovaný prístup.

Viem o tom, že Európska komisia pracuje na dokumente o územnej súdržnosti, ktorú si treba uvedomovať nielen v západnej Európe, v starých členských štátoch, ale aj v nových členských štátoch a za ich hranicami. V tom je jednoduché nájsť priestor na trochu viac usmernenia. Nehovorím o tvrdých zákonoch a reguláciách, ale o vzájomnom preskúmaní si svojej zodpovednosti. Nehovorím ani o míňaní peňazí zo štrukturálnych fondov. Miliardy eur sa nalievajú do rozvoja prístavov a zoskupení, bez vhodnej koordinácie so zázemím. Toto je posolstvo, o ktorom chcem hovoriť. Môžem sa opýtať pána komisára, či táto prioritná oblasť figuruje v zelenej knihe o územnej súdržnosti, ktorá sa má predstaviť v októbri?

 
  
MPphoto
 

  Ramona Nicole Mănescu (ALDE).(RO) Rada by som poblahoželala pánovi spravodajcovi za prácu a úsilie, ktoré vynaložil pri príprave tohto dokumentu.

Námorná doprava a prístavy predstavujú dva kľúčové prvky siete, spájajúcej európsky jednotný trh so svetovým hospodárstvom a sú nevyhnutné pre obslúženie 90 % európskeho medzinárodného trhu. Z pohľadu regionálneho rozvoja prístavy predstavujú jeden zo základných prvkov súdržnosti v Európe, vďaka rozvoju kapacity cestovného ruchu, ako aj vytvoreniu viac ako pol milióna pracovných miest, čo spoločne dynamizuje a rozvíja najvzdialenejšie regióny.

V tejto súvislosti k regionálnemu rozvoju zásadne prispievajú také aspekty, ako je zlepšovanie imidžu prístavov a ich lepšia integrácia do mestského života, ich modernizácia s využívaním možností, ktoré ponúkajú Európsky fond regionálneho rozvoja (FEDER) a kohézne fondy, ako aj zapojenie miestnych a námorných orgánov do riadenia kvality vody a ovzdušia.

Pre konkurencieschopnú európsku politiku je nevyhnutný spoločný pohľad, so zosúladením hospodárskych, environmentálnych, sociálnych a bezpečnostných aspektov. Mali by sme si tiež všímať podporu programov spolupráce v susedstve Únie a politiky rozširovania, ako aj prepojenie prístavných oblastí s transeurópskymi dopravnými sieťami.

Na záver by som chcela upriamiť pozornosť na prístavy v Čiernom mori, ktoré, hoci úspešne spĺňajú všetky požiadavky na terminály, stále musia byť dopĺňané vnútrozemskými prístavmi a vodnými cestami, aby zvládli kombinovanú dopravu a obchod s členskými štátmi, ktoré samé nesusedia s morom.

Preto si myslím, že Dunaj predstavuje potenciál, ktorý by sa mal využiť s perspektívou vybudovania logistického koridoru, spájajúceho oblasť Čierneho mora, východnej brány do Európy, so západnou Európou. Preto by Únia mala venovať zvláštnu pozornosť oblasti Čierneho mora, ktorá by sa mohla stať pre Európu pólom rastu a rozvoja, a tak prispievať k znižovaniu rozdielov medzi najvzdialenejšími a centrálnymi regiónmi.

 
  
MPphoto
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). - Vážená pani predsedajúca, ako správa správne poukazuje, prístavy nie sú dôležité iba pre dopravu, ale dávajú našim občanom prácu, majú výrazný vplyv na naše hospodárstva, a sú strategické pre bezpečnosť a obranu našich členských štátov. Z politického hľadiska by sme sa mali prednostne sústrediť na ich modernizáciu a rozvoj celého odvetvia, ktoré zahŕňa všetky ďalšie logistické operácie spojené s prístavmi. Pri rozširovaní akéhokoľvek priemyslu by sme mali mať stále na pamäti životné prostredie, najmä keď ide o naše morské a vnútrozemské vodné cesty. Kým naša politika môže chrániť životné prostredie a sociálny dosah, mali by sme riešiť problémy spojené s krajinami mimo EÚ, ktoré bránia nášmu úspechu v tomto odvetví, pretože neuplatňujú rovnaké pravidlá a ochranné opatrenia ako my.

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI). - Vážená pani predsedajúca, odsek 44 tejto správy vyzýva členské štáty, aby uplatňovali cezhraničný prístup na využívanie existujúcich kapacít pri spolufinancovaní prístavnej infraštruktúry.

Jednoducho povedané, znamená to, že jeden štát by nemal zdvojovať zariadenia existujúce v susednom štáte a nemal by byť voči nim zaujatý. A práve presne to sa môže stať v mojom volebnom obvode v Severnom Írsku, čo je oblasť, ktorú pán komisár dobre pozná.

Mesto Warrenpoint na jazere Carlingford Lough bolo najmä pomocou nedávnej veľkej investície vybudované na veľmi úspešný trajektový prístav so systémom roll-on, roll-off. Iba šesť míľ odtiaľ, v Greenore, v Írskej republike, na tom istom jazere, sa plánuje výstavba podobného zariadenia s použitím verejných peňazí, cez spoločnosť, ktorej spoluvlastníkom je vláda v Dubline.

Veľa počúvam od politikov z Írska, ako chcú pomáhať a spolupracovať so Severným Írskom, tak sa ich musím opýtať, prečo sa pokúšajú nahradiť a zničiť náš prístav v meste Warrenpoint.

Dúfam, že Komisia sa bude zaujímať o tento prípad, pozrie sa aj na otázku štátnej pomoci a príde na to, že takáto akcia je úplne nezlučiteľná s akoukoľvek rozumnou prístavnou politikou.

 
  
MPphoto
 

  Margaritis Schinas (PPE-DE).(EL) Vážená pani predsedajúca, bez konkurenčných prístavov nebude EÚ schopná splniť výzvu globalizovaného obchodu – 90 % nášho vývozu dopraviť po mori, ani nebude schopná odľahčiť svoje hlavné cesty v prospech morských trás.

Prístavy sa však nakoniec budú musieť dostať z doby kamennej. Musia prestať byť rukojemníkmi odborov a musia fungovať transparentne, prerezať červenú pásku a otvoriť sa komerčnejším vyhliadkam.

Grécka vláda spustila veľmi ambiciózny program presunu časti prístavných operácií na nezávislých súkromných prevádzkovateľov, ktorí prinesú novú dynamiku, nie iba do gréckeho hospodárstva, ale aj do širšej oblasti juhovýchodnej Európy.

Chcel by som preto vyzvať svojich kolegov poslancov, aby podporili túto možnosť a odmietli pozmeňujúce a doplňujúce návrhy od mnohých ľavicových poslancov, ktorých cieľom je podkopať a oslabiť význam gréckeho programu pre námorné prístavy.

 
  
MPphoto
 

  Colm Burke (PPE-DE). - Vážená pani predsedajúca, srdečne vítam túto správu. Integrovaná prístavná politika je nevyhnutnosťou, ak máme podporiť obchod a investície a zároveň využívať environmentálne výhody námornej dopravy. Obrovské zisky môže priniesť väčšia spolupráca medzi prístavmi a jednotlivými členskými štátmi.

V mojom meste Cork a tamojších prístavoch je návrh novej služby medzi miestnym prístavom a prístavom v Španielsku. V súčasnosti nie je žiadne trajektové spojenie medzi týmito členskými štátmi. Výhody z toho budú mať nielen Írsko a Španielsko, ale aj Spojené kráľovstvo a Francúzsko. Automobilová nákladná doprava medzi Írskom a Španielskom teraz musí prechádzať cez Spojené kráľovstvo a Francúzsko a pridáva sa tak k zaťaženiu ich ciest. Nákladné automobily teraz zmiznú z preťažených diaľnic a náklad sa bude prevážať kratšou trasou cez more, čím sa ušetrí čas, peniaze a emisie oxidu uhličitého.

Treba však dodať varovanie. Prístav, o ktorom som hovoril, sa nedávno pokúšal premiestniť do oblasti mimo mesta, do hlbšej vody. Nanešťastie, tento plán zamietol plánovací úrad, ktorý sa nezodpovedá vláde. Zdôvodnil to tým, že do novej navrhovanej lokality nie je železničné spojenie. Vláda nemá žiadnu politiku železničnej nákladnej dopravy. To ukazuje nedostatok integrovaného myslenia, keď politické rozhodovanie nie je koordinované naprieč vládnymi agentúrami. Preto vítam túto správu.

 
  
MPphoto
 

  Marusya Ivanova Lyubcheva (PSE). - (BG) Vážený pán komisár, táto správa je uspokojivá pre ľudí, ktorí žijú pri mori. V kontexte novej politiky Európskej únie, novej námornej politiky, je veľmi dôležité uplatňovať účinnú prístavnú politiku. Keďže prístavy sú otvorenými dverami každej krajiny do sveta a z dvadsiatich siedmych krajín sa dvadsaťštyri považuje za námorné krajiny, prístavná politika je veľmi dôležitá pre hospodársky rozvoj mnohých regiónov.

Pre miestne komunity je nevyhnutné podieľať sa na tom čo sa deje na ich území a podieľať sa na určovaní prístavnej politiky. Potrebná je ochrana životného prostredia v morských teritóriách a pobrežných zónach, pretože je to mimoriadne dôležité. Tento rok bulharské pobrežie Čierneho mora trikrát znečistili ropné škvrny. Mali by sme sa opäť vrátiť k otázke návrhu smernice o uplatňovaní minimálnych požiadaviek v súlade s Medzinárodnou konvenciou o prevencii znečisťovania mora ropou.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Vážená pani predsedajúca, naša diskusia o európskej prístavnej politike prebieha v čase veľmi dynamických zmien v lodiarskom priemysle. Na jednej strane vidíme perspektívy rozvoja tohto priemyslu. Počet objednávok rastie a dopyt po veľkých kontajnerových lodiach sa zvyšuje. Na druhej strane musíme mať na pamäti, že naši konkurenti sú vo veľmi silnej pozícii. Takmer 75 % kontajnerových lodí v súčasnosti vyrábajú ázijské krajiny – Južná Kórea, Japonsko a Čína. Naše lodenice sú tlačené do defenzívy a so svetovou konkurenciou sa vyrovnávajú ešte ťažšie. Ďalším problémom, ktorému čelí priemysel, je nízky výmenný kurz dolára. V tejto situácii hrozí z dlhodobejšieho hľadiska mnohým lodiarskym podnikom bankrot.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE).(RO) Približne 30 % pohybu tovaru v Európe sa odohráva v prístavoch Rotterdam, Antverpy a Hamburg a 20 % v deviatich najväčších prístavoch Stredozemného mora. Vstup Rumunska a Bulharska poskytol Európskej únii prístup k Čiernemu moru, konkrétne priamy prístup k významným prístavom, ako sú Konstanca, Mangalia, Varna a Burgas, ako aj k prístavom na Dunaji: Galati, Braila, Tulcea a Sulina.

Mnohé európske prístavy zápasia s rozdielmi medzi skladovacími kapacitami a kapacitami nakládky a vykládky, so zlou organizáciou terminálov, s nedostatkom ciest a nedostatočným prístupom z mora alebo pevniny, dlhými čakacími dobami, nedostatočnou bezpečnosťou pre nákladné autá, vlaky a lode, nízkou produktivitou a nadmernými, pomalými a drahými formalitami.

Za priority považujem investície do budovania nových zariadení a zlepšovania existujúcich, budovanie zariadení na spracovávanie odpadu, znižovanie emisií, zjednodušovanie procedúr, transparentnosť verejného financovania, ochrana zdravia a bezpečnosti pri práci. Štrukturálne fondy, štátna pomoc, programy Naiades a Marco Polo sú iba niektoré z dostupných nástrojov Spoločenstva.

 
  
MPphoto
 

  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE).(EL) Vážená pani predsedajúca, dovoľte mi najskôr poďakovať spravodajcovi, pánovi Ortuondo Larreovi, za jeho skvelú prácu, za pozornosť, ktorú venoval návrhom poslancov a za jeho spoluprácu s politickými skupinami. Ďakujem aj Európskej komisii za predloženie vyzretého, komplexného návrhu, ktorý berie do úvahy všetky výzvy a aspekty modernej politiky námorných prístavov.

Konkrétne by som chcela zdôrazniť otázku, ktorá bola nakoniec zahrnutá, po návrhoch, ktoré som predložila ja a ďalší poslanci: pozornosť by sa mala venovať ostrovným oblastiam. Prístavy v týchto regiónoch treba posilniť. Bolo by treba zdôrazniť, že povolené by malo byť štátne financovanie, aby sa regionálne a ostrovné prístavy mohli posilniť a zvládnuť výzvu hospodárskej a územnej súdržnosti.

Domnievam sa, že toto je reálny príspevok k cieľom EÚ, solidarite, konkurencieschopnosti a súdržnosti.

 
  
MPphoto
 

  Josu Ortuondo Larrea spravodajca. (ES) Vážená pani predsedajúca, chcel by som doplniť svoje predchádzajúce poznámky výzvou Komisii, aby podporila výmenu a šírenie osvedčených postupov v odvetví prístavov všeobecne a s ohľadom konkrétne na inovácie a odbornú prípravu zamestnancov, aby sa zlepšila kvalita služieb, konkurencieschopnosť prístavov a atraktívnosť pre investorov.

Vítame fakt, že každoročne 20. mája bude Európsky námorný deň, s dňom otvorených dverí, čo pomôže verejnosti lepšie pochopiť prácu a význam odvetvia prístavov pre naše životy a náš blahobyt. Vyzývame prevádzkovateľov, aby znížili počet prepravovaných prázdnych kontajnerov a Komisiu, aby podporila jednotný harmonizovaný prepravný doklad pre každý kontajner v Európskej únii, a tiež zjednodušenie colných postupov pre tovar, ktorý prišiel z destinácií v rámci Spoločenstva alebo do nich smeruje, nech sú na rovnakej úrovni, ako je to v prípade cestnej, železničnej alebo leteckej dopravy. Vyzývame tiež Komisiu, aby pokračovala vo svojom úsilí o zmenu opatrenia Spojených štátov, ktoré plánujú monitorovať všetky kontajnery, ktoré tam pošleme, a aby bol tento systém nahradený spoluprácou založenou na vzájomnom uznávaní autorizovaných hospodárskych subjektov a bezpečnostných noriem, schválených Svetovou colnou organizáciou.

Záverom by som sa rád poďakoval tieňovým spravodajcom, všetkým svojim kolegom, ktorí mali príspevky a sekretariátom Výboru pre dopravu a cestovný ruch a Výboru pre regionálny rozvoj, za ich pomoc a výrazný príspevok ku konečnému výsledku tejto správy, ako aj členom Komisie a riaditeľstva B Generálneho riaditeľstva pre vnútornú politiku Únie, ktorí pre nás vypracovali skvelú správu na túto tému. Ďakujem všetkým a dúfam, že zajtra budeme mať dostatočnú podporu, aby sme presadili túto dôležitú správu.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca . − Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok, 4. septembra.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia