Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/2252(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0260/2008

Predkladané texty :

A6-0260/2008

Rozpravy :

PV 04/09/2008 - 4
CRE 04/09/2008 - 4

Hlasovanie :

PV 04/09/2008 - 7.9
CRE 04/09/2008 - 7.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0410

Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 4. septembra 2008 - Brusel Verzia Úradného vestníka

4. Hodnotenie európskeho akčného plánu pre životné prostredie a zdravie na obdobie rokov 2004 – 2010 v polovici trvania (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Ďalším bodom je správa (A6-0260/2008), ktorú predložila Frédérique Riesová v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín o hodnotení v polovici trvania európskeho akčného plánu pre životné prostredie a zdravie na obdobie rokov 2004 – 2010 (2007/2252(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Frédérique Ries, spravodajkyňa. − (FR) Vážená pani predsedajúca, pani ministerka – a chcela by som oceniť, že ste prišli, aby ste sa zúčastnili na tejto diskusii, pán komisár Dimas, dámy a páni – zdravie a životné prostredie nie sú vždy kompatibilnými témami, najmä dnes na začiatku 21. storočia. Naši občania sú vystavení znečisteniu v rôznych podobách, pričom často je toto znečistenie spôsobené kombináciou rôznych faktorov a nevyhnete sa mu, či žijete v meste alebo na vidieku, pri mori alebo v horách.

Preto nie je náhodou, že podľa najnovších štatistík Eurostatu sa šesť z desiatich Európanov domnieva, že je veľmi alebo relatívne veľmi pravdepodobné, že znečistenie životného prostredia ovplyvňuje ich zdravie a tiež, a toto je dôležité, že Európska únia nie je dostatočne aktívna v tejto oblasti, ktorá je dnes ráno témou našej rozpravy.

Predovšetkým by som chcela poďakovať svojim kolegom a najmä tieňovým spravodajcom tejto správy pani Ferreirovej, pánovi profesorovi Trakatellisovi, pani Breyerovej, pani Belohorskej a pani de Brúnovej za vynikajúcu spoluprácu od začiatku tohto osobitného projektu v roku 2003. Naozaj to bolo v roku 2003, keď Európska komisia spustila tento proces prostredníctvom Environmentálnej a zdravotnej stratégie známej ako iniciatíva SCALE, ktorá sa zameriavala na zdravie detí, rok po ktorej nasledovalo začatie vykonávania akčného plánu, ktorý by mal trvať až do roku 2010. Toto je iniciatíva, o ktorej sa domnievame, že je neprimeraná, keďže Parlament počas svojho februárového rokovania v roku 2005 prijal uznesenie, ktoré bolo, musíme uznať, dosť kritické, pričom táto kritika bola podložená jednoduchým hodnotením, že akčný plán si vo svojej podstate nemôže stanoviť jediný cieľ vytvárania väčšieho objemu údajov a vedenia výskumu, dokonca aj v prípade, keď sú tieto údaje a výskum nevyhnutnými. Preto sme sklamaní, a o to viac, keďže jeden členský štát za druhým, najmä Francúzsko so svojím národným plánom pre zdravie a životné prostredie spolu s mnohými nemeckými spolkovými republikami, Belgickom, Luxemburskom, Holandskom a inými krajinami vypracovali vlastné ambiciózne národné plány.

Ako ďaleko sme sa za tie tri roky dostali v znižovaní počtu ochorení, ktoré sú spôsobené vplyvmi znečistenia? Na úrovni Spoločenstva, ako sa mi zdá, sme sa nedostali ďaleko, a preto by som teraz chcela predložiť riadne hodnotenie situácie v polovici obdobia uplatňovania akčného plánu. V každom prípade sa Európska únia, ako neustále pripomíname, môže pochváliť tým, že dosiahla mnoho úspechov v boji proti rôznym formám znečistenia. Keďže je nemožné všetky ich vymenovať, patria medzi ne nedávno prijaté právne predpisy o kvalite okolitého ovzdušia, ktoré sú výsledkom vášho dôrazného úsilia, pán komisár, balík o pesticídoch, ktorý by mal byť v blízkej budúcnosti ukončený a samozrejme iniciatíva REACH, v rámci ktorej sa stanovuje kontrola viac než 10 000 chemických látok a navrhuje sa nahradenie tých, ktoré spôsobujú najväčšie problémy. Tiež by som chcela spomenúť ďalší významný aspekt, ktorým je konkrétne financovanie, ktoré Komisia poskytla počas uplynulých troch rokov viac než 38 projektom zameraným na zdravie a životné prostredie v rámci šiesteho výskumného rámcového programu, ktoré predstavuje približne viac než 200 miliónov EUR. V iných oblastiach a vzhľadom na problematické hodnotenie vplyvu tohto plánu, ktorý doteraz nesplnil svoj účel, by som povedala, že náš celkový dojem je viac menej zmiešaný.

Návrh nášho uznesenia, ktoré dnes predkladáme, sa preto zameriava na potrebu obnovy zásady prevencie, ktorú presadzuje aj pani ministerka. Podobne ako ona, aj ja sa úprimne domnievam, že musíme napraviť chybu a obnoviť túto zásadu, ktorá spočíva v konaní, a nie v absencii konania, ako som už spomínala, a musíme zabezpečiť, aby sa uplatňovala ako súčasť politiky Spoločenstva v súlade s článkom 174 ods. 2 zmluvy a v súlade s judikatúrou Súdneho dvora. Domnievam sa, že v tejto oblasti je dôležité, aby sme sa pokúsili o prenesenie dôkazného bremena v prípade všetkých právnych predpisov o výrobkoch – a toto stanovujeme v odseku 13 nášho uznesenia – keďže je správne, a samozrejme evidentné, že výrobcovia a dovozcovia by mali byť zodpovední za dokázanie skutočnosti, že výrobok nie je škodlivý. Chcela by som dodať, že to je to, čomu, možno mylne, verí väčšina spotrebiteľov.

Druhou oblasťou, ktorej sa venujeme a ktorá je rovnako podstatná, je záležitosť zhrnutá v odsekoch 23 až 25, konkrétne je to otázka zmeny klímy. Túto kľúčovú otázku skúmame v úzkej spolupráci s odborníkmi z WHO. Najčastejšie zisťovanou skutočnosťou je podľa týchto odborníkov jav zvýšenej intenzity a frekvencie vĺn horúčav. Ako by sme mohli zabudnúť na to, že v dôsledku letných vĺn horúčav v roku 2003 bolo v niektorých európskych krajinách zaznamenaných viac než 70 000 úmrtí? Zdá sa, že v tejto súvislosti musí byť zavedený systém preventívnych opatrení, napríklad obmedzené vystavenie sa teplu, systém včasného varovania a samozrejme pomoc pre starších občanov. Chcela by som tiež zdôrazniť, že zvýšenie teplotných hodnôt so sebou prináša rozšírenie istých vírusov, akým je napríklad vírus tropickej horúčky chikungunya, ktorý zasiahol Taliansko v roku 2007 a zatiaľ čo toto ochorenie, aspoň podľa odborníkov, predstavuje sprievodný jav, možno bolo skorým varovným signálom mnohých pandémií v Európe. Samozrejme takáto situácia vyžaduje reakciu, ktorá je primeraná možnému rozsahu problému a prinajmenšom riadny systém koordinácie medzi Komisiou, Európskym strediskom pre prevenciu a kontrolu chorôb v Štokholme a rôznymi európskymi vládami.

Svoj príspevok by som chcela ukončiť poukázaním na situáciu, ktorá bola pre odvetvie zdravotníctva telenovelou, ságou leta 2008, ktorá zahŕňala mnohé krajiny ako Francúzsko, Belgicko a iné a hovorím o záplave informácií, článkov a štúdií, pričom mnohé z nich si protirečia, zameraných na dokázané a nedokázané zdravotné riziká mobilných telefónov, a najmä na hrozbu, ktorú predstavujú pre najzraniteľnejšie skupiny, najmä deti. V tomto prípade to nebol veľmi, ak nie nadmerne, mediálne uvedomelý David Servan-Schreiber, ktorý ako prvý začal zvoniť na poplach. To, čo uvádzame v odsekoch 21 a 22 nášho uznesenia je jednoduché: všetky tieto rôzne štúdie sa snažia dokázať, že elektromagnetické polia pôsobia na ľudské zdravie; okrem toho je potrebné pripomenúť, že limitné hodnoty vystavenia neboli zmenené a doplnené od roku 1999, a preto sú naďalej oficiálnou normou Európskej únie, pričom zároveň musíme vyriešiť problém rozchádzajúcich sa vedeckých názorov na to, či vlny GSM predstavujú zdravotné riziko, alebo nie.

Je pravdepodobné, že táto vedecká neistota bude pretrvávať. Raz príde čas, keď sa politickí činitelia musia rozhodnúť a o to sa snažíme v uznesení, ktoré dnes predkladáme.

 
  
MPphoto
 

  Nathalie Kosciusko-Morizet, úradujúca predsedníčka Rady. (FR) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, pani Riesová, dámy a páni, európski občania z každej krajiny sa celkom oprávnene znepokojujú nad otázkou kvality životného prostredia a čoraz viac ich trápi otázka vzťahu medzi životným prostredím a zdravím.

Ministri životného prostredia sa mali možnosť touto otázkou zaoberať v decembri minulého roku a Rada v súčasnosti tejto záležitosti pripisuje väčší význam. V tejto oblasti existujú nevyjasnené otázky, a keďže ich je mnoho, skutočnosti a prepojenie medzi znečistením a zdravím ešte stále nebolo riadne určené. V tomto prípade máme na mysli ochorenia dýchacích ciest, astmu, alergie, rakovinu a endokrinné disruptory, najmä tie, ktoré ovplyvňujú najzraniteľnejšie vrstvy obyvateľstva, ako už zdôraznila pani Riesová vrátane detí, tehotných žien, starších osôb a znevýhodnených osôb.

Do novej stratégie Európskej únie na podporu trvalo udržateľného rozvoja, ktorú prijali štátni a vládni predstavitelia v júni 2006, bolo celkom správne zahrnuté verejné zdravie ako jedna z kľúčových výziev, ktorej čelíme, pričom cieľom je nediskriminačne podporovať zdravie a skvalitniť ochranu pred zdravotnými rizikami, všetko sa musí dosiahnuť, a ešte sa k tomu vrátim, prostredníctvom masívnych preventívnych opatrení.

Existuje niekoľko spôsobov zlepšenia súčasnej situácie a všetky boli uvedené. Medzi odvetvím zdravotníctva a odvetvím životného prostredia, ktoré sa bohužiaľ niekedy vyvíjajú v rozdielnych smeroch, existuje lepšia spolupráca. Existuje potreba skvalitniť životné prostredie a to je to, o čo sa snažíme, najmä prostredníctvom práce na smernici o integrovanej kontrole a prevencii znečisťovania a na návrhu smernice o kvalite pôdy, o ktorej tu dnes budeme hovoriť, ako aj potreba, ktorú v súčasnosti pociťujeme, a ktorou je skvalitnenie odborných poznatkov Spoločenstva v tejto oblasti. Spolupracujeme na medzinárodnej úrovni, a najmä v rámci Svetovej zdravotníckej organizácie. A na záver je tu cieľ, o ktorého splnenie sa snažíme veľmi praktickým spôsobom a ktorým je skvalitnenie spôsobu, akým sú otázky životného prostredia začleňované do každej relevantnej politiky, plánu a programu, a najmä pri príležitosti programu pre zdravie a životné prostredie, ktorý sa vykonáva v období rokov 2004 – 2010. V skratke, je dôležité, aby sme toto preskúmanie v polovici trvania plánu doviedli k úspešnému záveru, aby sme tak zabezpečili, že prijaté opatrenia budú čo najúčinnejšie.

Podobne ako pani Riesová by som tiež chcela zdôrazniť potrebu preventívnych opatrení vo všetkých oblastiach činnosti a vo všetkých bodoch, ktoré uvádzate vo svojej správe.

Rada vo svojich záveroch z decembra minulého roku, presne tak isto ako dnes Parlament, vyhlásila, že je potrebné urýchlene konať. Musíme rýchlo reagovať, aby sme mali pred samotnými udalosťami náskok. Musíme konať v súlade so zásadami prevencie a v súlade so zásadami obozretnosti, čo v každom prípade znamená vytvorenie nových nástrojov schopných anticipovať a analyzovať potenciálne hrozby hneď ako sa objavia a hneď ako vznikne podozrenie, pričom neskôr budú schopné nahliadať na tieto rôzne problémy z rôznych hľadísk, akými sú napríklad hľadiská zmeny klímy alebo biologickej bezpečnosti, čo sú oblasti, ktoré sú prepojené s ľudským zdravím.

 
  
MPphoto
 

  Stavros Dimas, člen Komisie. (EL) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, približne pred rokom Komisia prijala hodnotenie v polovici trvania európskeho akčného plánu pre životné prostredie a zdravie na obdobie rokov 2004 – 2010. Toto hodnotenie je správou o vykonávaní akčného plánu do dnešného dňa.

Teší ma, že reakcia Európskeho parlamentu na toto hodnotenie v polovici trvania plánu je pozitívna a že podobne ako Komisia sa domnieva, že vzájomný vzťah medzi životným prostredím a zdravím je veľmi dôležitý. Som osobitne potešený skutočnosťou, že francúzske predsedníctvo dnes a prostredníctvom pani ministerky aj pri predchádzajúcich príležitostiach, preukázalo svoju plnú podporu tejto problematike, ktorá je pre európskych občanov veľmi dôležitá.

Ako iste viete, cieľom európskeho akčného plánu pre vzťah medzi životným prostredím a zdravím je zlepšiť poskytovanie informácií a stimulovať výskum v oblasti životného prostredia a ľudského zdravia, s cieľom lepšie porozumieť hrozbám a rizikovým faktorom, ktoré životné prostredie predstavuje pre ľudské zdravie. Vedúci politickí činitelia na európskej a vnútroštátnej úrovni budú takto schopní vytvoriť účinnejšie právne predpisy na ochranu zdravia európskych občanov.

Plán sa vzťahuje na 13 špecifických smerovaní na obdobie rokov 2004 – 2010. Bol vypracovaný na základe rozsiahlej konzultácie s odborníkmi a subjektmi pôsobiacimi v európskom odvetví životného prostredia a výskumu.

V akčnom pláne sa kladie dôraz na zásadný význam úzkej spolupráce medzi odbormi životného prostredia, zdravia a výskumu na vnútroštátnej, ako aj na európskej úrovni. Táto spolupráca je kľúčovou pre riešenie vzájomného vplyvu, ktorý na seba môžu mať životné prostredie a zdravie najlepším možným spôsobom.

Štyri roky po prijatí akčného plánu ma teší, že môžem povedať, že táto úzka spolupráca medzi rôznymi odvetviami je dnes konsolidovaná. Podľa vlaňajšieho preskúmania v polovici trvania plánu ide zjavne o veľmi pozitívny vývoj.

Dovoľte mi uviesť konkrétny príklad. Členské štáty dnes spolupracujú, s cieľom koordinovať európsky prístup k otázke ľudského biomonitoringu. Do tejto spolupráce sú zapojené ministerstvá výskumu, zdravotníctva a životného prostredia.

Domnievam sa, že je dôležité doplniť, že po schválení vlaňajšej správy o pokroku, Komisia tiež začala s inými významnými činnosťami, najmä v oblasti ľudského biomonitoringu, vzťahu medzi zmenou klímy a zdravím, kvality vzduchu vo vnútri budov, výskumu životného prostredia a zdravia a elektromagnetických polí. Preto ma teší, že tieto otázky boli začlenené do správy Európskeho parlamentu.

Dovoľte sa mi v stručnosti sa vyjadriť k najnovšiemu vývoju. Komisia v súčasnosti prijíma širší prístup k problematike kvality ovzdušia vo vnútri budov. Tento prístup tiež zodpovedá uzneseniu Európskeho parlamentu z roku 2005. Bolo podniknutých množstvo krokov, ktoré presahujú rámec osobitných cieľov akčného plánu. Napríklad Komisia finančne podporila nové výskumné projekty, bola zriadená pracovná skupina odborníkov a bola schválená zelená kniha o tabakovom dyme a vedeckých stanoviskách. Ešte stále je potrebné rozhodnúť o právnych prostriedkoch zameraných na riešenie problematiky ovzdušia vo vnútri budov čo najlepším možným spôsobom.

Pokiaľ ide o ľudský biomonitoring, Komisia ľutuje, že návrh, ktorý predložilo konzorcium 24 členských štátov, nebolo posúdené ako vhodné na financovanie na základe 7. rámcového programu. V každom prípade bude tento mesiac uverejnená výzva na predkladanie návrhov v oblasti ľudského biomonitoringu.

Komisia bude pokračovať v prípravnej práci na pilotnom projekte v rámci siete ERA-NET a v rámci správnej dohody so Spoločným výskumným centrom v Ispre v úzkej spolupráci s členskými štátmi.

Pokiaľ ide o elektromagnetické polia, Komisia nepretržite monitoruje vedecký vývoj prostredníctvom Vedeckého výboru pre vznikajúce a novoidentifikované zdravotné riziká a prostredníctvom siete MNT pre elektromagnetické polia, ktorá je projektom 6. rámcového programu.

Komisia podporuje výskum väčšiny dôležitých oblastí, s cieľom určiť, či by mali byť zrevidované limitné hodnoty vystavenia stanovené v odporúčaní Rady. Komisia nedávno požiadala každý Vedecký výbor pre vznikajúce a novoidentifikované zdravotné riziká o prehodnotenie svojho stanoviska na základe najnovších údajov a správ.

Vzťah medzi zmenou klímy a zdravím je podľa hodnotenia v polovici trvania plánu jednoznačne otázkou rastúceho významu. Týmto vzťahom sa budeme zaoberať v bielej knihe o prispôsobení sa zmene klímy, ktorá by mala byť už čoskoro prijatá.

Tieto informácie dokazujú, že Komisia pripisuje veľký význam čoraz väčšej miere začlenenia rozmeru zdravia do európskej politiky životného prostredia. Nedávno prijaté právne predpisy, ako napríklad predpisy o chemických látkach, REACH a nová smernica o kvalite okolitého ovzdušia, posilňujú ochranu životného prostredia a zdravia a sú príkladmi vzájomne prínosného spôsobu, akým je možné pristupovať k životnému prostrediu a zdraviu v záujme európskych občanov.

A na záver mi dovoľte poďakovať pani spravodajkyni, pani Riesovej, za jej správu, vynikajúcu prácu a nesmierny záujem, ktorý preukázala o otázku vzťahu medzi životným prostredím a zdravím. Tiež by som chcel opätovne pripomenúť jasný zámer Komisie pokračovať vo svojom úsilí vynakladanom na vykonávanie akčného plánu pre životné prostredie a zdravie. Komisia je odhodlaná vytvoriť účinné právne predpisy v oblasti životného prostredia a zabezpečiť správne vykonávanie existujúcich právnych predpisov, s cieľom chrániť životné prostredie, ako aj zdravie európskych občanov.

Majúc na mysli všetko uvedené bude Komisia zohrávať aktívnu úlohu v prípravách na piatu ministerskú konferenciu o životnom prostredí a zdraví, ktorej organizácia je naplánovaná na júl 2009.

 
  
MPphoto
 

  Françoise Grossetête, v mene skupiny PPE-DE. – (FR) Vážená pani predsedajúca, dovoľte mi v prvom rade privítať pani Kosciusko-Morizetovú, ktorej presvedčenie a odhodlanie v tejto oblasti sú podobne ako odhodlanie pána komisára, dobre známe. Samozrejme, chcela by som tiež pogratulovať pani Riesovej k jej vynikajúcej práci, ktorú odviedla pri práci v oblasti, ktorá má pre našich občanov osobitný význam a ktorá je osobitne citlivá. Hippokrates raz povedal, že k štúdiu medicíny je potrebné štúdium klímy. Napriek tomu, že v každom prípade uznávame úsilie, ktoré Európska komisia vynaložila od začiatku vykonávania akčného plánu pre životné prostredie a zdravie v roku 2004, istým spôsobom ľutujeme, že táto iniciatíva nevychádza zo skutočnej politiky prevencie, ktorá sa zameriava na zníženie počtu ochorení, ktoré ovplyvňujú environmentálne faktory a z politiky, ktorá sleduje splnenie jasných a číselne vyjadrených cieľov. Keď sa pred desiatimi rokmi diskutovalo o zmene klímy, zdravotné riziká ako také sa nikdy neuvádzali. Dnes časté vlny horúčav, záplavy, požiare a prírodné katastrofy všetkých druhov v rámci Európskej únie menia podstatu týchto ochorení, ktoré sú spôsobené baktériami a vírusmi a ktoré sú prenášané niektorými druhmi hmyzu. Preto by sme mali lepšie porozumieť následkom, ktoré tieto skutočnosti môžu mať na ľudské zdravie, a najmä na zdravie najzraniteľnejších členov spoločnosti, aby sme boli schopní lepšie zvládať riziká, ktoré z toho vplývajú. Tam, kde sa program pre zdravie na roky 2008 – 2013 zameriava na opatrenia zamerané na faktory, ktoré tradične ovplyvňujú zdravotný stav, konkrétne životosprávu, fajčenie, spotrebu alkoholu a užívanie drog, sa súčasný akčný plán na obdobie 2004 – 2010 zameriava na určité nové výzvy v oblasti zdravotníctva a zaoberá sa určujúcimi environmentálnymi faktormi, ktoré vplývajú na ľudské zdravie. Rovnako mám na mysli kvalitu ovzdušia, elektromagnetické vlny, ktoré tu už dnes boli spomenuté, znepokojujúce nanočastice, ako sme mali možnosť vidieť v rámci programu REACH, látky, ktoré sú klasifikované ako karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre reprodukčné orgány, endokrinné disruptory a všetky zdravotné riziká, ktoré so sebou prináša zmena klímy a ktoré som už spomínala. Tiež by som chcela zdôrazniť, že zatiaľ čo ochorenia dýchacích ciest sú druhou najčastejšou príčinou smrti, pokiaľ ide o ich výskyt, početnosť a náklady, v EÚ predstavujú najčastejšiu príčinu smrti detí vo veku do päť rokov a rozsah tohto problému sa neprestáva zväčšovať, konkrétne vo vzťahu k znečisteniu vonkajšieho ovzdušia a vzduchu vo vnútri budov.

Pokiaľ ide o mestské environmentálne zdravie, a najmä kvalitu vzduchu vo vnútri budov, Komisia by mala vyvíjať činnosť na boj proti domácemu znečisteniu vzhľadom na skutočnosť, že Európania trávia v priemere 90 % svojho času vnútri budov. Uvedomujeme si, že táto problematika, tento vzťah medzi životným prostredím a zdravím, je osobitne významnou a citlivou záležitosťou a musíme nájsť vhodné riešenie tejto otázky v záujme našich občanov a čo najskôr.

 
  
MPphoto
 

  Anne Ferreira, v mene skupiny PSE. – (FR) Vážená pani predsedajúca, pani Kosciusko-Morizetová, pán komisár, dámy a páni, tiež by som chcela uvítať prácu, ktorú predkladá naša kolegyňa a odhodlanie, ktoré preukázala pri riešení tejto problematiky. Ide o odhodlanie, ktoré zastávam aj ja, pretože vzťah medzi životným prostredím a zdravím, ktorý sa vo veľkej miere uznáva, si vyžaduje reakciu v podobe našich politických opatrení.

Preto je nevyhnutné posunúť sa vpred, s cieľom aktualizovať naše znalosti v tejto oblasti a osobitne vykonávať činnosti určené na obmedzenie negatívneho vplyvu na naše životné prostredie a ľudské zdravie.

Boli jasne určené rôzne oblasti problematiky a akčný plán sa na ne zameriava. Bolo potrebné zohľadniť nielen vplyvy zmeny klímy a navrhnúť metódy hodnotenia rizika, ale aj diskutovať o iných faktoroch, akými sú napríklad elektromagnetické polia.

Rovnako ma teší skutočnosť, že správa odkazuje na dokument z roku 2007, ktorý vydala Európska environmentálna agentúra a v ktorom sa dokazuje, že látky znečisťujúce ovzdušie, a najmä látky spájané s jemnými časticami a prízemným ozónom, predstavujú významné ohrozenie riadneho vývoja detí a znižujú priemernú dĺžku života v EÚ.

Je mi však ľúto, že do textu neboli začlenené problémy súvisiace so zdravím pri práci. Nemali by sme zabúdať, že milióny ľudí dnes trpia ochoreniami, ktoré sú prepojené s ich pracovným prostredím, a ktorých príčiny môžu byť rôzne: stres, intenzita práce, rôzne znečisťujúce látky, poškodenia podporno-pohybovej sústavy spojené s nedostatočnou ergonómiou na pracovisku a podobne. Dúfam, že iné výbory zvážia tieto záležitosti.

Ako povedala pani Riesová, najväčším problémom je tiež skutočnosť, že zaostávame. Zdá sa mi, že Komisia nie je dostatočne aktívna pri plnení záväzkov, ktoré si stanovila. Tu by som napríklad poukázala na otázku nanočastíc, tému, ktorá je v súčasnosti predmetom mnohých správ a ktorá je veľmi kontroverzná.

Napríklad v oznámení Komisie z roku 2007 o cieľoch na roky 2004 – 2006 som sa dočítala, že jej zámerom je preskúmať možné vplyvy nanočastíc na zdravie a životné prostredie. Na základe uvedeného sa na roky 2007 – 2010 ustanovuje výskum možného rizika, ktoré nanočastice predstavujú pre ľudské zdravie. Znamená to tri roky skúmania problematiky a ďalšie tri vykonávania výskumu. Zdá sa mi, že by sme mohli byť účinnejší.

Nepochybne má tento neprimeraný prístup viacero dôvodov: nedostatok ľudských zdrojov a nedostatok finančných prostriedkov. Akú dôveryhodnosť však môže EÚ očakávať, ak nedokáže dodržať vlastné záväzky? Uvedomujeme si, že v tejto oblasti môžu Európania uznať hodnotu pridanú prostredníctvom európskeho rozmeru. A preto ich nesklamme.

Svoj príspevok ukončím otázkou určenou Rade a Komisii. Pán komisár, hovorili ste o spolupráci medzi rôznymi útvarmi a medzi výskumnými tímami, čo je určite dobré opatrenie. Existuje aj koordinácia rôznych vnútroštátnych plánov pre životné prostredie a zdravie vypracovaných na vládnej úrovni a európskym akčným plánom? A na záver, pani ministerka, keď opäť dostanete slovo, možno by ste nám mohli povedať, či napríklad Francúzsko zosúladilo svoje úsilie s úsilím, ktoré vynakladá v rámci programu „Grenelle d´environment“?

 
  
MPphoto
 

  Lena Ek, v mene skupiny ALDE. (SV) Vážená pani predsedajúca, obyčajne hovorím, že EÚ musí konať obmedzenejšie, avšak prísnejšie, inými slovami, že by sme pri vykonávaní našich činností mali dodržiavať zásadu subsidiarity. Tento akčný plán patrí presne do tohto typu oblasti. Chcela by som sa vyjadriť k niekoľkým záležitostiam, ktorým sa naša spravodajkyňa, pani Riesová, venuje vo svojej správe. Jej kritika nedostatku kvantifikovaných cieľov a ukazovateľov je veľmi vážna. Musíme to k akčnému plánu pridať. Rovnako je vážna kritika pani Riesovej a niekoľkých iných poslancov týkajúca sa skutočnosti, že preventívne opatrenia nie sú dostatočné. Táto kritika je zameraná na tento materiál a musíme ju v našej prebiehajúcej práci zohľadniť.

Osobitne by som chcela zdôrazniť tri oblasti: zraniteľné skupiny, endemické ochorenie a vzťah medzi klímou v zdravím. Musíme sa zlepšiť vo vnímaní rozdielov medzi liečbou a medikáciou dospelých a detí a mužov a žien. Je škandalózne, že táto zásada ešte stále nie je samozrejmosťou a neuplatňuje sa v medicínskom výskume a liečbe.

Práca, ktorá sa začala v oblasti mobility pacientov na vnútornom trhu je neskutočne významná pre rôzne skupiny pacientov, napríklad pacientov, ktorí prekonali zranenie krčnej chrbtice, ktorí sa stretávajú s rôznymi štandardami v rôznych členských štátoch.

Teší ma zameranie francúzskeho predsedníctva na Alzheimerovu chorobu, jedno z našich najväčších endemických ochorení, potrebujeme však aj koordinovaný prístup napríklad v prípade cukrovky, astmy a reumatizmu. Rovnako je to aj prípad pracovných úrazov.

V súčasnosti sme svedkami veľkých pandémií a väčšieho šírenia vírusov, baktérií a parazitov v Európe a vo svete, trendu, ktorý bol veľmi dlhý čas potlačený. Samozrejme, množstvo z týchto skutočností súvisí so zmenou klímy.

Baktérie, ktoré sú rezistentné voči antibiotikám, sú naším najnaliehavejším zdravotným problémom, keďže v prípade ochorení spôsobených týmito baktériami naše lieky nezaberajú. Je hanba, že vývoj nových antibiotík sa vo veľkej miere vo veľkých farmaceutických spoločnostiach zastavil. Dúfam, že predsedníctvo a Komisia budú čo najskôr venovať pozornosť riešeniu tohto veľmi vážneho a veľkého problému!

Rovnako potrebujeme aj analýzu rôznych scenárov zmeny klímy. Aký vplyv bude mať celkové zvýšenie teploty o dva stupne, štyri stupne alebo dokonca viac na zdravie v Európe? V súčasnosti takéto materiály nie sú dostupné. Ak máme byť schopní urobiť konkrétne a dobré rozhodnutia týkajúce sa balíka pre zmenu klímy, potrebujeme aj dôveryhodný materiál týkajúci sa rôznych scenárov zmeny klímy, ktoré v budúcnosti budeme musieť riešiť.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, v mene skupiny UEN. (PL) Vážená pani predsedajúca, vo svojom príspevku v mene skupiny UEN v diskusii o hodnotení v polovici trvania európskeho akčného plánu pre životné prostredie a zdravie na obdobie rokov 2004 – 2010 by som chcel upozorniť na nasledujúce otázky.

V prvom rade si veľmi vhodné opatrenia zamerané na zlepšenie prírodného prostredia a boj proti zmene klímy vyžadujú dodatočné finančné zdroje. Kvôli tejto skutočnosti sa verejné orgány a hospodárske subjekty v nových členských štátoch ocitajú v osobitne zložitej situácii. Nové členské štáty sa zjavne zameriavajú najmä na to, aby dobehli rozvinutejšie krajiny Európskej únie v oblasti rozvoja.

V druhom rade sa Európska únia snaží zaujať vedúce postavenie, napríklad v oblasti znižovania objemu emisií oxidu uhličitého, avšak Komisia vyčlenila limity bez toho, aby zohľadnila, o koľko musia jednotlivé členské štáty pokročiť v oblasti rozvoja. V dôsledku tejto situácie bol pre moju krajinu, Poľsko, vyčlenený nižší objem emisií oxidu uhličitého. Hneď to viedlo k zvýšeniu cien elektriny o 10 až 20 percent. Bojím sa len pomyslieť na to, o koľko vzrastú ceny elektriny po roku 2013, keď elektrárne budú musieť nakupovať svoje emisné kvóty na otvorenom trhu. Týmto spôsobom sa z citlivého opatrenia zameraného na zníženie objemu emisií oxidu uhličitého, a tým aj na boj proti zmene klímy, stalo zaťaženie pre spotrebiteľov a viedlo k rozširujúcej sa spoločenskej nespokojnosti.

Po tretie, príslušné opatrenia, ktoré sú obsiahnuté v správe o zdravotnej starostlivosti si tiež vyžadujú dodatočné finančné zdroje. Pre menej rozvinuté členské štáty je osobitne zložité tieto zdroje získať, keďže už teraz majú vážne problémy pri financovaní veľmi základnej zdravotnej starostlivosti pre svojich občanov. Na záver by som sa chcel poďakovať pani Riesovej za veľmi komplexnú a podrobnú správu o vplyve prírodného prostredia na ľudské zdravie.

 
  
MPphoto
 

  Hiltrud Breyer,mene skupiny Verts/ALE. – (DE) Vážená pani predsedajúca, sme v polovici vykonávania tohto akčného plánu a to je čas na hodnotenie. Hodnotíme všetko, čo bolo dodnes dosiahnuté a otázka, na ktorú si musíme odpovedať znie: „Dosiahli sme nejaké viditeľné výsledky?“

Komisia sedí so založenými rukami a tvrdí, že je spokojná. Avšak, ak sme chorí zo vzduchu, ktorý dýchame a z vody, ktorú pijeme, je najvyšší čas, aby Európa začala konať a stala sa hnacím motorom nového celkového prístupu k takýmto zdravotným rizikám. Z tohto dôvodu nemôžeme akčný plán vnímať jednoducho ako dodatok k existujúcej politike EÚ, musia sa v ňom stanovovať nové kritériá.

Teší ma skutočnosť, že Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín prijal veľmi kritické stanovisko k tomuto akčnému plánu a požaduje jeho značné skvalitnenie. Sme pevne presvedčení o tom, že akčný plán je odsúdený na neúspech, pokiaľ nebude založený na iniciatívnej politike prevencie a jedna vec musí byť jasná: bez jednoznačných číselne vyjadrených cieľov, bude len psom, ktorý šteká, ale nehryzie.

Teší nás, že správa o životnom prostredí je veľmi ekologická, najmä v prípade nanotechnológie. Je zrejmé, že potenciálne nové riziká neboli v akčnom pláne primerane zohľadnené. Samozrejme je poburujúce, že v prípade rizík spojených s nanotechnológiou Európska komisia skrýva hlavu do piesku a tvrdí, že v súčasnosti platné právne predpisy sú dostatočne primerané. Vieme, že práve opak je pravdou. V skutočnosti je vývoj nanotechnológie umožnený v právnom vákuu.

Vynára sa aj problém elektrosmogu. Vieme, že elektromagnetické žiarenie predstavuje veľký a narastajúci problém, a preto je neprijateľné pre nás ako Európsky parlament, aby sme zvyšovali limitné hodnoty, ktoré sú aj tak stanovené na veľmi vysokých úrovniach. Ďalšou otázkou je kvalita ovzdušia vnútri budov. EÚ stanovila ciele v oblasti ochrany proti jemným časticiam, avšak prečo zabudla na kvalitu ovzdušia vnútri budov, keď väčšinu času trávime v uzavretých miestnostiach? Komisia nemôže ďalej ignorovať tento problém.

Vyzývame Komisiu, aby predložila jasné návrhy právnych predpisov zameraných na zvýšenie kvality ovzdušia vo všetkých príslušných oblastiach, akými sú stavebné projekty, lepidlá používané v nábytkárstve atď.

Veľmi nám záleží aj na dosiahnutí lepšej ochrany osobitne zraniteľných skupín, akými sú deti a tehotné ženy a zásada prevencie by mala byť smerodajnou zásadou našich právnych predpisov vo všetkých týchto oblastiach. Prirodzene by sme chceli dosiahnuť viac, avšak dúfame, že Komisia sa pri tom nezastaví. V tejto oblasti činnosti si nemôžeme dovoliť zastaviť sa a dúfame, že dokážeme v tejto práci napredovať.

 
  
MPphoto
 

  Bairbre de Brún, v mene skupiny GUE/NGL.(GA) Chcela by som uvítať túto správu od pani Riesovej.

Vyzývam Komisiu a členské štáty, aby sa opätovne v plnej miere zaviazali splniť ciele akčného plánu pre životné prostredie a zdravie a k posilneniu plánu prostredníctvom zvýšenia miery jeho ambícií a prispôsobenia našim potrebám. Osobitne ma teší príspevok od pána komisára Dimasa. Zvýšený počet prípadov určitých druhov rakoviny nám naznačuje, že si nemôžeme dovoliť zaspať na vavrínoch.

Osobitne by som chcela zdôrazniť, že opatrenia v oblasti duševného zdravia majú nesmierny význam. Poruchy duševného zdravia sú hlavným rizikovým faktorom v prípade samovrážd v Írsku a samovraždy ako také sú najväčšou príčinou úmrtia našich mladých ľudí. EÚ by mala vo väčšej miere podporovať rozvoj vhodných stratégií prevencie, akákoľvek činnosť na úrovni EÚ alebo na medzinárodnej úrovni zameraná na pomoc pri podpore duševného zdravia by bola veľmi vítaná.

Tiež podporujem výzvu k činnosti v oblasti kvality vzduchu vo vnútri budov a bezpečnosti chemických zlúčenín používaných pri výrobe zariadení a nábytku. Komisia prijala niekoľko významných opatrení, avšak potrebujeme komplexnú politiku v oblasti kvality vzduchu vnútri budov vzhľadom na rozsah ochorení dýchacieho systému v EÚ.

Rovnako musíme poskytnúť podporu pre MSP, s cieľom zabezpečiť, aby boli schopné dodržiavať súlad s environmentálnymi zdravotnými predpismi a aby boli schopné prijať kroky na skvalitnenie vplyvu, ktorý majú na životné prostredie. V mojom volebnom obvode bol v tejto oblasti podporený úžasný projekt v rámci programu Interreg.

Naša klíma sa mení a tento proces so sebou prináša nové výzvy v oblasti zdravia, ako aj životného prostredia. Musíme priamo a účinne čeliť novým hrozbám pre naše životné prostredie a zdravie, ktoré predstavuje zmena klímy.

Mnohé bolo dosiahnuté, avšak je potrená ambícia a citlivé konkrétne opatrenia a ja by som dnes na túto skutočnosť chcela upozorniť Európsku komisiu!

 
  
MPphoto
 

  Irena Belohorská (NI). - (SK) Ďakujem, pán komisár, aj vám, pani ministerka, že ste si prišli vypočuť naše názory. Ďakujem spravodajkyni Frédérique Ries za vypracovanie tejto správy. Ide o veľmi ambiciózny program, ktorý sa dá – ak vôbec – hodnotiť veľmi ťažko. Navyše hodnotíme plnenie ambicióznych cieľov vo veľmi rôznorodom prostredí 27 členských štátov s rozdielnymi zdravotnými systémami, ale aj s rozdielnou diverzitou životného prostredia.

Jedna z najzávažnejších obáv do budúcna je rakovina. Viackrát sme sa stretli s prognózami do budúcna, ktoré sú veľmi hrozivé. Existujú štatistiky, ktoré poukazujú, že toto ochorenie má za následok mohutný úbytok populácie najmä v produktívnom a poproduktívnom veku. V mnohých prípadoch je jasne dokázaný vplyv životného prostredia na zdravotný stav obyvateľstva.

Nemenej dôležitá je – a to zdôrazňujem zo správy najviac – informovanosť obyvateľstva, jednak o vplyvoch životného prostredia na zdravie a vznik závažných ochorení a jednak možnosť rôznych mimovládnych organizácií napomáhať túto činnosť.

Minca má dve strany, kde na jednej strane hrá veľkú úlohu informovanosť zo strany Európskej únie, prípadne miestnych inštitúcií, ale na druhej strane je veľmi dôležitý aj prístup obyvateľstva, ako sa k týmto informáciám a faktom postaví a ako s nimi naloží.

Prevencia sa stáva účinná iba vtedy, ak je zodpovedným spôsobom porozumená a interpretovaná, a pri týchto splnených podmienkach je možné aj sledovať odozvu v reálnych číslach. Hodnotiť plán z krátkodobého hľadiska je možné, ale hlavné následky uplatňovania stanovených nástrojov možno najlepšie pozorovať a kvantifikovať z dlhodobého hľadiska.

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE). - Vážená pani predsedajúca, napriek tomu, že toto hodnotenie je veľmi vítané, domnievam sa, že by bola v tejto diskusii potrebná väčšia miera úprimnosti, a tiež si musíme pripustiť, že nemôžeme chrániť ľudí, našich občanov, pred nimi samotnými, a nemôžeme ani prijímať predpisy vo všetkých prípadoch život ohrozujúcich situácií. Riskujeme stratu podpory obyvateľstva EÚ, ak k nemu vyšleme signál, že našou úlohou je upravovať každý aspekt života, a to je práve spôsob, akým si našu činnosť ľudia vysvetľujú. Musíme byť veľmi opatrní, pokiaľ ide o sprostredkovanie skutočného posolstva projektu EÚ.

Rovnako by som chcela požiadať o ubezpečenie, že väčšina z tohto plánu nepozostáva z premenovania a preskupenia už naplánovaných projektov. Potrebujeme lepšie vykonávanie existujúcich právnych predpisov EÚ na úrovni členských štátov a lepšie monitorovanie a presadzovanie zo strany Komisie. Podľa môjho názoru je prioritným rozsiahlejšie hodnotenie a diskusia o rozšírení a účinnosti existujúcich právnych predpisov.

Pokiaľ ide o nové právne predpisy, tento Parlament by sa mal v prvom rade zaoberať balíkom pre klímu a energetiku. Zmena klímy bude mnohými spôsobmi ovplyvňovať zdravie, napríklad vo forme podvýživy vyplývajúcej z nedostatku potravín v niektorých častiach sveta, úmrtí a zranení v dôsledku extrémnych stavov počasia, akými sú napríklad vlny horúčav, záplavy, búrky a požiare a následných sociálnych problémov; vo forme zvýšenej záťaže rôznych hnačkových ochorení, zvýšenej početnosti ochorení srdca a dýchacieho systému; vážnych problémov s nedostatkom vody – viac než 40 % sveta bude do 10 rokov trpieť problémami čiastočne súvisiacimi s nedostatkom vody – a pitnej vody. Veľmi vítam skutočnosť, že v tomto uznesení o hodnotení v polovici trvania plánu sa uznávajú vplyvy zmeny klímy na zdravie.

Pokiaľ ide o ďalší bod, ktorý je veľmi vážnou otázkou, a stále Popoluškou, pokiaľ ide o spôsob, akým sa mu venujeme na európskej úrovni a na úrovni členských štátov, a týmto bodom je európske duševné zdravie. Jeden zo štyroch Európanov aspoň raz za život trpí problémami súvisiacimi s duševným zdravím. Len v Írsku sa náklady na poruchy duševného zdravia odhadujú na 4 % z nášho HDP a bohužiaľ vlani si život zobralo viac ako 460 ľudí, čo bol počet zaznamenaných samovrážd. Predstavuje to nárast o 12 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom, v roku 2006 – v Írsku, v krajine, ktorá je na popredných miestach v rebríčkoch najlepších miest na život, myslím, že hneď za Luxemburskom. (Netuším, kto zostavuje kritériá pre tieto rebríčky.) Musíme ich však spochybniť.

Tento problém s duševným zdravím v Európe a súvisiacimi problémami si zasluhuje pozornosť a primerané stratégie na prevenciu v tejto najdôležitejšej oblasti. Prognóza pani spravodajkyne, že akčný plán je odsúdený na neúspech, celkovo alebo čiastočne, je znepokojujúca a chcela by som, aby nás Komisia, ale aj predsedníctvo, uistili, že k tomu nedôjde.

 
  
MPphoto
 

  Evangelia Tzampazi (PSE).(EL) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, gratulujem pani spravodajkyni k jej komplexnej a kohéznej správe, v ktorej objektívne hodnotí pokrok dosiahnutý v oblasti vykonávania európskeho akčného plánu na obdobie rokov 2004 – 2010, pričom zároveň poukazuje na nedostatky a nové informácie.

Dovoľte mi zdôrazniť niekoľko otázok týkajúcich sa kvality vzduchu vnútri budov a jeho vplyvu na ľudské zdravie, najmä na zdravie najzraniteľnejších skupín, akými sú deti a staršie osoby. Vzhľadom na to, že trávime 90 % svojho času vnútri, musí Európska komisia urýchlene pristúpiť k vypracovaniu stratégie v tejto oblasti, pričom sa zameria na stanovenie usmernení, ako aj na ochranu občanov, ktorí sú vystavení viacerým zdrojom biologického a chemického znečistenia.

Je dôležité, aby bol zriadený vhodný rámec na obmedzenie vystavenia chemickým látkam. Osobitný dôraz sa musí klásť na stav verejných budov, úradov a škôl, aby sme mohli chrániť najzraniteľnejšie skupiny.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski (UEN). - (PL) Vážená pani predsedajúca, vzťah medzi zdravím a životným prostredím je zrejmý ako vzťah medzi životným prostredím a poľnohospodárstvom, pretože citlivé a rozumné poľnohospodárstvo pomáha pri ochrane životného prostredia.

Bohužiaľ čelíme určitému vývoju v oblasti poľnohospodárstva, ktorý je škodlivý pre životné prostredie. Malé rodinné poľnohospodárske podniky miznú a európske poľnohospodárstvo sa stáva čoraz viac industrializovaným, čo vedie k poškodeniu životného prostredia. V rámci poľnohospodárskej politiky by sme sa mali viac snažiť chrániť menšie rodinné poľnohospodárske podniky, pretože sú prevádzkované ekologickejším spôsobom.

Ďalšou hrozbou sú GMO. Neprestávajú sa rozširovať, napriek mnohým vážnym obavám týkajúcim sa negatívnych vplyvov geneticky modifikovaných plodín na životné prostredie a na ľudské zdravie a zdravie zvierat. Európska únia by mala byť obozretná, pokiaľ ide o GMO. Podporujem správu, ktorú predložila pani Riesová a chcel by som jej pogratulovať k vynikajúcej práci, ktorú odviedla.

 
  
MPphoto
 

  Satu Hassi (Verts/ALE).(FI) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, úprimne ďakujem pani spravodajkyni, pani Riesovej, za jej vynikajúcu prácu. Bohužiaľ musím súhlasiť s kritikou, ktorá odznela na margo samotného programu. Opiera sa o existujúce opatrenia a nenaznačuje smerovanie vpred.

V čase, keď sú ľudia nadšení novými objavmi sa opäť raz ignoruje zásada prevencie. Táto situácia sa dnes opakuje v prípade nanomateriálov a elektromagnetických polí. Z nanomateriálov sa stáva čoraz bežnejší jav, dokonca sú súčasťou spotrebného tovaru, avšak právne predpisy zaostávajú, a to napriek tomu, že výskumníci varujú pred možným nebezpečenstvom, ktoré by mohli nanomateriály predstavovať pre zdravie. Ak nebudeme brať tieto nebezpečenstvá vážne, z nanomateriálov sa môže stať zdravotný problém v rozsahu problému s azbestom. Rovnako aj v prípade elektromagnetických polí, ktorým sú vystavené stovky miliónov ľudí napriek tomu, že o ich vplyve vieme len veľmi málo. V niektorých krajinách, ako napríklad v Taliansku, musí byť medzi základňami a školami dodržaný bezpečnostný odstup 500 metrov, pričom vo Fínsku sa tieto základne nachádzajú dokonca na strechách škôl. V týchto prípadoch sú potrebné nové európske normy, v ktorých sa zohľadňujú vedecké zistenia.

 
  
MPphoto
 

  Jana Bobošíková (NI). - (CS) Vážené dámy a vážení páni, v plnej miere súhlasím s tým, ako sa v správe kolegyne Riesovej hodnotí plán pre životné prostredie a zdravie. Podobne ako pani spravodajkyňa sa aj ja domnievam, že plán je takmer nezhodnotiteľný a že je odsúdený na neúspech. Niektoré z cieľov tohto plánu, ako napríklad prevencia samovrážd alebo komunikačná stratégia o vplyve zmeny klímy na ľudské zdravie vzbudzujú údiv. Plán je nedostatočne zabezpečený, či už z finančného, ale najmä z organizačného hľadiska. Vykonávané činnosti sú nejasné, a namiesto odpovedí vedú k pochybnostiam a otázkam. Dokument je dokonca duplicitný s podobným plánom Svetovej zdravotníckej organizácie.

Európsky akčný plán pre životné prostredie je tak, bohužiaľ, len ďalším predmetom oprávnenej kritiky na adresu plytvania prostriedkov daňových poplatníkov a zbytočnej byrokracie zo strany Bruselu. Domnievam sa, že by Komisia mala vykonávanie tohto plánu hneď zastaviť, užšie spolupracovať so Svetovou zdravotníckou organizáciou a ďalší cyklus plánu pre zdravie na európskej úrovni by vôbec nemala vyhlasovať.

 
  
MPphoto
 

  Edite Estrela (PSE).(PT) Chcela by som začať gratuláciou na adresu pani Riesovej k jej práci. Vzťah medzi znečisteným životným prostredím a zdravotnými rizikami je dnes zrejmý. Dnes existuje viac ochorení, ktoré súvisia s environmentálnymi faktormi a zmenou klímy, sú nimi napríklad ochorenia dýchacieho systému, alergie a rôzne druhy rakoviny.

Globálne otepľovanie je zdrojom nových pandémií. Štúdie dokazujú, že suchá a povodne majú na svedomí viac ľudských životov ako prírodné katastrofy. Nedostatočná kvalita vzduchu v školách a zdravotníckych zariadeniach tiež spôsobuje vážne problémy.

Čoraz viac ľudí podlieha rôznym ochoreniam v dôsledku znečistenia ovzdušia vo veľkých mestách a vnútri budov, v dôsledku znečistenia vody a dokonca aj pozemných vôd, v dôsledku kontaminácie poľnohospodárskej pôdy výrobkami na ochranu rastlín a v dôsledku nedostatku čistenia odpadových vôd a komunálneho odpadu. Je potrebné prijať opatrenia na prevenciu budúcich problémov.

 
  
MPphoto
 

  Luca Romagnoli (NI). - (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, správe, ktorú predložila pani Riesová, sa nedá nič vyčítať, najmä vzhľadom na to, že spravodajkyňa monitoruje vykonávanie plánovaných činností Komisie detailne a s veľkou pozornosťou, a tiež kladie otázky a požaduje ďalšie opatrenia v oblasti stratégie na prevenciu, ktorá musí byť európskej politickej činnosti vlastná.

Podobne ma teší požiadavka, aby Komisia vydala zelenú knihu o kvalite vzduchu vnútri budov a chcel by som poukázať na ohľaduplnosť pani spravodajkyne v oblasti vplyvov elektromagnetických polí na ľudské zdravie.

V konečnom dôsledku môžem schváliť všetko, čo uvádza v správe pani Riesová a dúfam, že táto správa získa v Parlamente čo najširšiu podporu.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE).(RO) Zmena klímy ovplyvňuje vo výraznej miere ľudské zdravie prostredníctvom zmnoženia určitých infekčných a parazitických ochorení, ktoré spôsobuje najmä nárast teploty.

Frekvencia vĺn horúčav, záplav a požiarov na neobrábanej pôde môže viesť k vzniku iných ochorení, neprimeranému hygienickému stavu a úmrtiam.

Počas leta Rumunsko v čoraz väčšej miere čelilo obdobiam horúčav, záplav a búrok. Tieto letné záplavy pripravili tisícky rumunských občanov o prístrešie a základné hygienické podmienky.

Žiadam Komisiu, aby poskytla Rumunsku primeranú finančnú podporu určenú na zníženie vplyvov týchto prírodných katastrof.

Zníženie objemu emisií z dopravy, ktoré predstavujú 70 % znečistenia mestského prostredia prispeje k skvalitneniu ovzdušia. Smernice, ako napríklad smernica o kvalite pohonných hmôt, zníženie objemu emisií z cestných vozidiel a podpora ekologických vozidiel mestskej dopravy prispejú k zníženiu znečistenia životného prostredia.

Napriek tomu je však dôležité, aby sa ich vykonávanie a dosiahnuté výsledky monitorovali.

 
  
MPphoto
 

  Daciana Octavia Sârbu (PSE).(RO) Medzinárodná správa o elektromagnetických poliach a ich vplyve na ľudské zdravie s názvom BioInitiative je znepokojivá a uvádzajú sa v nej zistenia o skutočnosti, že existujúce limitné hodnoty, pokiaľ ide o ochranu pred neionizujúcim žiarením, sú zastarané a je nevyhnutné urýchlené opatrenie na účely obmedzenia vystavenia ľudí žiareniu, ktoré generujú zariadenia využívané operátormi mobilných telefónnych sietí.

Vedecké štúdie dokazujú, že toto žiarenie spôsobuje zdravotné problémy, akými sú napríklad poruchy spánku, detská leukémia, výrazné zvýšenie stresu a skutočnosť, že používanie mobilného telefónu počas obdobia desiatich rokov zdvojnásobuje nebezpečenstvo mozgového nádoru. V novom akčnom pláne pre zdravie sa musia zohľadniť tieto riziká, ktoré narastajú vzhľadom na rozvoj nových technológií a ktoré sa rozširujú do vidieckych oblastí a rozvojových krajín.

Potrebujeme pokračovať vo výskume v tejto oblasti a v oblastiach súvisiacich s duševným zdravím, akými sú stres a depresia, s cieľom určiť, či môžu byť skutočne spájané s neionizujúcim žiarením.

 
  
MPphoto
 

  Genowefa Grabowska (PSE). - (PL) Vážená pani predsedajúca, chcela by som pogratulovať pani spravodajkyni k jej správe na túto tému, ktorá je pre nás Európanov taká dôležitá. Chcela by som sa zamerať na jednu konkrétnu otázku a zdôrazniť význam biologického monitorovania. Ide o postup, ktorým sa kvantifikuje vzťah medzi znečistením životného prostredia a zdravím Európanov. Nemali by sme šetriť zdrojmi, pokiaľ ide o túto stratégiu. Mali by sme investovať do výskumu a potom vykonávať jeho zistenia. Okrem toho by sme nemali mať len plné ústa sľubov v prípade zásady prevencie. Túto zásadu by sme mali uplatňovať kedykoľvek, keď nemáme istotu o možnom negatívnom vplyve konkrétnej environmentálnej záležitosti na naše zdravie. Zásada prevencie rovnako pomáha pri predchádzaní šírenia ochorení. Pomôže pri predchádzaní šírenia alergií a skvalitní spôsob, akým Európania žijú a fungujú. Domnievam sa, že Európska únia musí urobiť viac v oblasti environmentálnych ochorení a prijať účinnejšie opatrenia v záujme občanov. Očakávam, že Komisia sa takýmto spôsobom zachová.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). - (SK) Dovoľte zablahoželať spravodajkyni pani Riesovej k jej správe, ktorá poukázala na stav plnenia akčného plánu a zároveň predložila viacero odporúčaní do ďalšieho obdobia.

Vítam opatrenia Európskej komisie, ktoré zaviedla v záujme zlepšenia ovzdušia vo vnútorných priestoroch. Ako lekár považujem tento krok za veľmi dôležitý. V kanceláriách, v školách, v domoch každý z nás trávi drvivú väčšinu svojho času v uzavretom priestore. Jeho vysoké znečistenie môže viesť k astmatickým ochoreniam, k alergiám, ale aj k rakovine. Preto podporujem návrh na vydanie zelenej knihy a vytvorenie skutočnej európskej stratégie v tejto oblasti.

Ďalej považujem za dôležité upriamiť našu pozornosť na elektromagnetické žiarenie. Technický pokrok môže v prípade nesprávneho alebo prehnaného používania predstavovať isté zdravotné riziká, či už v podobe porúch spánku, Alzheimerovej choroby, leukémie a ďalších. Európske spoločenstvo sa preto musí aktívnejšie angažovať a zaujať stanovisko k tejto novodobej hrozbe a docieliť aj vymožiteľnosť.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE).(RO) Chcela by som dodať jednu skutočnosť, ktorou je, že obyvateľstvo Únie starne a domnievam sa, že európsky akčný plán pre životné prostredie a zdravie by sa mal zameriavať na problémy starších ľudí.

Časová perspektíva roku 2010 nie je veľmi blízko. Domnievam sa, že sú potrebné dlhodobá perspektíva a primeraná stratégia. Nemali by sme zabúdať, že miera pôrodnosti za uplynulé roky klesla. V niektorých členských štátoch je miera detskej úmrtnosti stále vysoká. Hospodárska udržateľnosť Únie je založená na mladom a zdravom európskom obyvateľstve a v dôsledku toho Únia potrebuje vypracovať konkrétny akčný plán na účely zabezpečenia prirodzeného rastu potrieb spoločenstva.

Svoj príspevok ukončím pripomenutím potreby výskumu v oblasti epidemiológie s podporou Komisie, s cieľom určiť vplyv elektromagnetického žiarenia na ľudské zdravie.

 
  
MPphoto
 

  Nathalie Kosciusko-Morizet, úradujúca predsedníčka Rady. (FR) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, dámy a páni, chcela by som zdôrazniť skutočnosť, že mnohí z poslancov, ktorí prispeli do tejto diskusie, nadviazali na iné oblasti z environmentálnej problematiky a domnievam sa, že je to správne, a keďže je to tak, v skutočnosti nás vyzývate, aby sme sa snažili o lepšiu koordináciu a väčšiu integráciu rôznych politík v oblasti životného prostredia. Napríklad som si zaznamenala odkazy na zmenu klímy, ktoré uviedli pani Eková, pani Ţicǎuová a dokonca aj pán Kuźmiuk, a to napriek tomu, že jeho príspevok smeroval inde a odkazy na poľnohospodárske problémy, ktoré uviedol pán Wojciechowski, spoločne s odkazom na smernicu o komunálnych odpadových vodách, ktorý uviedla pani Estrelová. Všetky tieto oblasti sú vzájomne prepojené a táto zjavná komplexnosť nám musí poskytnúť dodatočnú motiváciu, ktorá je potrebná na skvalitnenie našich vedomostí o environmentálnych zdravotných otázkach. Áno pani Doylová, predsedníctvo sa v každom prípade snaží ísť týmto smerom. Bude sa o to snažiť prostredníctvom smerníc, na ktorých sa v súčasnosti pracuje, konkrétne je to smernica o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania, návrh smernice o ochrane pôdy a balík pre energetiku a klímu, keďže nezabúdam na vzťah so zmenou klímy. Prostredníctvom týchto smerníc svojím spôsobom riešime problémy a určujeme vzťah s rôznymi známymi ochoreniami, akým je napríklad rakovina, ako spomínala aj pani Belohorská.

Čelíme však aj novým problémom a množstvo poslancov ich spomenulo vo svojich príspevkoch do dnešnej diskusie. Problematika elektromagnetických vĺn bola do istej miery preskúmaná a teraz mám na mysli konkrétne štúdiu Interphone, avšak existujú aj nové technológie, ktoré neustále prichádzajú na trh a určite nás v každom prípade prinútia prijať nesmierne dlhodobý prístup. Rovnako myslím aj na kvalitu vzduchu vnútri budov, téma, ktorú ste mnohí spomenuli, pričom by sme mali túto oblasť považovať za prioritnú, keďže ide o problém, ktorý tu bol vždy prítomný. Výskum v tejto oblasti však nie je taký rozsiahly ako výskum kvality vonkajšieho ovzdušia, a to napriek tomu, že 90 % času trávime vnútri budov.

Pani Ferreirová sa pýtala na to, či existuje napríklad prepojenie na vnútroštátnej úrovni vo Francúzsku s programom Grenelle a európskym akčným plánom. V rámci programu Grenelle sme odviedli množstvo práce v oblasti problematiky životného prostredia a zdravia a stretli sme sa s rovnakými problémami, o ktorých ste hovorili aj tu. Predovšetkým poznáme ochorenia, oblasti, ktoré sú kvalitne preskúmané, a kde je potrebné dosiahnuť ďalší pokrok vrátane otázky rakoviny naviazanej na environmentálne príčiny. Potom existujú nové oblasti, v ktorých naše opatrenia môžu byť ďalekosiahlejšie. V programe Grenelle sme napríklad zaviedli ustanovenie na klasifikáciu všetkých nanočastíc, na zavedenie povinného postupu ohlasovania pre nanočastice, ktoré sú uvedené na trh, na poskytnutie lepšieho systému regulácie a monitorovania v oblasti vzduchu vo vnútri budov a na zavedenie lepších kontrol vnútorných zariadení a nábytku, z ktorých niektoré predstavujú pre kvalitu vzduchu vo vnútri budov problémy.

Pani Ferreirová sa pýtala na koordináciu a na to, či existuje koordinácia medzi vnútroštátnymi plánmi pre životné prostredie a zdravie a európskym akčným plánom. Je zjavné, že akékoľvek prepojenie tohto druhu bude spôsobovať problémy. V súčasnosti sa nachádzame v štádiu, v ktorom každý členský štát pripravuje svoj vlastný plán na základe vlastných problémových oblastí. Vzhľadom na to sa domnievam, že opatrenie zamerané na koordináciu by sme mohli zaviesť potom, ako ukončíme túto počiatočnú fázu a toto nám bude slúžiť ako základ pre najbližšiu fázu v procese. A na záver, ak mi dovolíte vážená pani predsedajúca, by som chcela upozorniť na skutočnosť, pričom sa vôbec nehodlám dotknúť pánov poslancov, ktorí sú tu prítomní a samozrejme im ďakujem za ich príspevky, že dnes ráno sa do diskusie zapájali najmä pani poslankyne tohto Parlamentu a nevidím v tom problém, ale príležitosť a možno náznak nádeje.

 
  
MPphoto
 

  Stavros Dimas, člen Komisie. (EL) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, ďakujem vám za konštruktívnu diskusiu, ktorú sme viedli o významnej otázke vzťahu medzi životným prostredím a zdravím. Domnievam sa, že táto diskusia bola veľmi dobrou príležitosťou na to, aby sme si vymenili stanoviská k pokroku, ktorý bol dosiahnutý a k výskumu vykonávanému v kľúčových oblastiach, s cieľom určiť, či je potrebné zrevidovať limitné hodnoty vystavenia stanovené v odporúčaní Rady.

Komisia nedávno požiadala svoj Vedecký výbor pre vznikajúce a novoidentifikované zdravotné riziká o prehodnotenie svojho stanoviska, s cieľom zohľadniť najnovšie informácie uvedené v správe.

Najnovší vývoj a iniciatívy, ktoré Komisia prijíma v oblasti osobitnej problematiky vzťahu životného prostredia a zdravia sú veľmi významné. Dokazujú, že okrem spolupráce vytváranej na strednodobom a dlhodobom základe medzi odvetviami životného prostredia, zdravotníctva a výskumu je možné prijať bezprostredné opatrenia zamerané na ďalšie začlenenie rozmeru zdravia do politiky životného prostredia, pričom bude tento prístup prínosný pre životné prostredie, ako aj zdravie.

A teraz by som prešiel ku koordinácii, ktorú uviedla jedna z poslankýň. Ku koordinácii medzi rôznymi vnútroštátnymi akčnými plánmi pre životné prostredie a zdravie dochádza v prvom rade prostredníctvom Fóra pre životné prostredie a zdravie pod záštitou Európskej komisie a v druhom rade prostredníctvom WHO, na ktorej príslušných činnostiach sa Komisia aktívne zúčastňuje.

Pokiaľ ide o nanomateriály, pred šiestimi týždňami, 17. júna 2008, Komisia prijala oznámenie o rozsahu pôsobnosti právnych predpisov EÚ týkajúcich sa nanomateriálov, v ktorom sa zdôrazňuje význam uplatňovania zásady prevencie v tejto oblasti.

Právne predpisy EÚ nemôžu priamo odkazovať na pojem „nanomateriály“, avšak malo by sa akceptovať, že právne predpisy EÚ do výraznej miery pokrývajú nebezpečenstvá spojené s nanomateriálmi. Komisia, samozrejme, dospela k záveru, že presadzovanie existujúcich právnych predpisov je potrebné posilniť a že príslušné texty, akými sú špecifikácie a technické návody je potrebné zrevidovať, s cieľom prispôsobiť ich používaniu nanomateriálov. Komisia bude tiež, samozrejme, pokračovať v podpore príslušného výskumu, s cieľom doplniť nedostatky v našich vedomostiach.

Vzťah medzi zmenou klímy a zdravím je zjavne jednou z otázok, ktorá je podľa hodnotenia v polovici vykonávania plánu čoraz významnejšia a teší ma, že to dnes zdôraznilo mnoho rečníkov. Tejto problematike sa budeme venovať v bielej knihe o prispôsobení sa zmene klímy, ktorá by mala byť čoskoro schválená.

Pokiaľ ide o poznámku nášho poľského kolegu poslanca, ktorá sa priamo nedotýka diskutovanej témy, avšak je veľmi významná v kontexte balíka pre energetiku a zmenu klímy, musím vyjasniť, že akékoľvek zvýšenie cien elektrickej energie v Poľsku a v iných krajinách, kde sú ceny elektrickej energie regulované, nebude spôsobené zavedením dražieb v rámci európskeho systému emisných kvót skleníkových plynov. Toto zvýšenie spôsobí potreba ďalších investícií do odvetvia energetiky, keďže do tohto odvetvia nebude nikto investovať, ak nebude ponúkať primeranú perspektívu zisku z investícií. K zvýšeniu dôjde aj kvôli liberalizácii odvetvia energetiky a zjednoteniu energetického trhu EÚ.

Účasť na systéme obchodovania s emisiami CO2 na účely boja proti zmene klímy bude predstavovať okolo 15 % a je potrebné poznamenať – a musím túto skutočnosť zdôrazniť, keďže som nedávno čítal vyhlásenia poľských predstaviteľov v mnohých novinách o tom, že systém spôsobí hospodársky problém v Poľsku atď. – samozrejme, musím úplne vyjasniť, že akýkoľvek objem finančných prostriedkov, ktorý bude na nákup emisných kvót CO2 potrebný, zostane v príslušnej krajine, napríklad v Poľsku. A nielen to, Poľsko bude mať dodatočnú výhodu vo výške 1 miliardy EUR z redistribúcie, ktorá bude výsledkom dražby kvót v krajinách EÚ, v ktorých príjem na hlavu je vyšší ako priemer EÚ.

Tieto obavy sú preto nepodložené. Poľsko zo systému a z balíka, o ktorom bude diskutovať Európsky parlament a Komisia, len získa.

Akčný plán je účinným prostriedkom zapojenia všetkých subjektov z odvetví životného prostredia, zdravotníctva a výskumu na úrovni členských štátov a Spoločenstva, s cieľom zohľadniť vzťah medzi životným prostredím a zdravím účinnejším spôsobom pri formulovaní politiky životného prostredia.

Je potrebné intenzívnejším spôsobom sledovať tento cieľ, v spolupráci so všetkými zainteresovanými stranami a s podporou Európskeho parlamentu. Ešte raz mi dovoľte zdôrazniť, že ma teší súčasná spolupráca a podpora francúzskeho predsedníctva.

 
  
  

PREDSEDÁ: PÁN VIDAL-QUADRAS
podpredseda

 
  
MPphoto
 

  Frédérique Ries, spravodajkyňa. − (FR) Vážený pán predsedajúci, chcela by som poďakovať každému jednému poslancovi a poslankyni za vysokú kvalitu dnešnej diskusie. Domnievam sa, že táto oblasť je v centre záujmu Európanov a je jednou, ktorá leží na srdci „Európe občanov“. Toto je dôležité. Chcela by som poďakovať každému kolegovi a všetkým poslancom a poslankyniam za ich stanoviská a hodnotenia, ako aj za návrhy, ktoré predložili, pričom väčšina z nich bola naozaj ambiciózna. Nebudem ich tu všetky menovať, keďže tak už urobili pani ministerka a pán komisár Dimas.

Chcela by som sa vrátiť len k problematike elektromagnetických polí.

Pani Kosciusko-Morizetová spomenula štúdiu Interphone, avšak zameriavame sa na jadro problému. Zistenia tejto štúdie ešte neboli v celistvosti uverejnené presne preto, že niektorí ich považujú za vzájomne sa vylučujúce, zatiaľ čo množstvo vedcov, ktorí sa na tejto štúdii podieľali a ktorí pracujú v Izraeli teraz zdôraznili vzťah medzi vystavením sa vlnám GSM a vznikom rakoviny príušnej žľazy. Preto predtým, ako prijmeme nejaké opatrenia, očakávame dôkazy. Ako som už spomínala, v prípadoch, keď sú vedci neistí je na politikoch, aby robili rozhodnutia.

Na záver by som spomenula náš pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1, ktorý bol predložený v pléne a chcela by som vás vyzvať, aby ste ho podporili, keďže ho predložila väčšina parlamentných skupín. V skutočnosti potvrdzuje, že keď sa technológie vyvíjajú a menia, čo je prípad tejto osobitnej oblasti, mali by sa zmeniť a doplniť aj limitné hodnoty vystavenia, v opačnom prípade nerobíme nič preto, aby sme pomohli spotrebiteľom, ktorí môžu byť ohrození. Veľmi dúfam, že francúzske predsedníctvo podporí tento návrh na zmenu a doplnenie odporúčania z roku 1999.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. − Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční dnes o 12.00 hod..

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Gyula Hegyi (PSE), písomne. (HU) Správa pani Riesovej sa týka významných otázok súvisiacich s hodnotením v polovici trvania európskeho akčného plánu pre životné prostredie a zdravie. V rámci tohto obmedzeného priestoru by som sa chcel venovať problematike sladkých vôd. V Maďarsku a v mnohých iných krajinách Únie vedie celosvetová zmena klímy v zásade k extrémnemu objemu zrážok.

Obdobia záplav sa striedajú s mesiacmi sucha a táto situácia si vyžaduje novú stratégiu v oblasti vodného hospodárstva. S každou kvapkou sladkej vody musíme hospodáriť zodpovedne. Môžeme to dosiahnuť len prostredníctvom spolupráce na úrovni Únie a najneskôr v rámci rozpočtového obdobia, ktoré začína v roku 2013 musíme vyčleniť rozsiahle zdroje Spoločenstva na vodné hospodárstvo. S týmto je spojené aj zabezpečenie zdravej pitnej vody na území Únie a využívanie liečivej vody a geotermálnej energie ako zdroja tepla.

Niekoľko desiatok tisíc európskych občanov umrelo počas vĺn horúčav v mestách a zmierňovanie teplôt tiež vyžaduje vodu. Prostredníctvom využitia projektov pre vodu v rozvojovom svete by naši vynikajúci odborníci mohli poskytnúť pomoc v rámci projektov Únie. Nezabúdajme na to, že sladká voda je pravdepodobne najdôležitejším pokladom dvadsiateho prvého storočia!

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE-DE), písomne.(RO) Považujem za vhodné, že do správy bol začlenený odkaz na povinnosť Komisie a členských štátov podporovať akčný plán pre životné prostredie a zdravie detí v Európe. Problematika zdravia európskych detí si zasluhuje všetku potrebnú pozornosť vzhľadom na vážne problémy, ktorým čelia členské štáty.

Chcel by som vás informovať o znepokojujúcej štatistike, ktorá je výsledkom tohtoročného výskumu na rumunských školách. Jeden zo štyroch žiakov trpí chronickým ochorením. Podľa oficiálnej správy sú hlavnými príčinami týchto ochorení nevhodná strava, nedostatok fyzickej činnosti a školské tašky, ktoré sú príliš ťažké. Najčastejšími druhmi ochorení sú problémy so zrakom, oneskorený rast, deformácie chrbtice, rečové poruchy a anémia.

Mnohí žiaci a deti v predškolskom veku trpia nadváhou, pričom príčinou obezity je konzumácia jedál rýchleho občerstvenia. Okrem toho, že žijú v prírodnom prostredí, ktoré je čoraz nebezpečnejšie pre ich zdravie sa zdá, že ani sociálne prostredie, v ktorom sa deti vyvíjajú, nie je veľmi vhodné. Z tohto dôvodu sa domnievam, že celá Európa by mala veľmi vážne zvážiť problematiku zdravia detí ešte predtým, než sa dostaneme do situácie, že nebudeme vedieť, ako bude vyzerať Európa zajtrajška.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Rogalski (UEN), písomne.(PL) Dodržiavanie ľudských práv, demokracie a právneho štátu sú niekoľkými z priorít Európskej únie. V nevyhnutných prípadoch Únia stanovuje reštriktívne opatrenia známe ako sankcie, ak sú potrebné na dosiahnutie uvedených cieľov. Sankcie by mali byť riešením len v prípadoch vážnych hrozieb alebo porušení ľudských práv, prípadne vtedy, keď sa zmierenie alebo diplomatické opatrenia preukázali ako neúčinné.

K sankciám sa môže pristúpiť aj v prípadoch nenapraviteľného poškodenia prirodzeného životného prostredia, keď takéto poškodenie ohrozuje bezpečnosť, a tak predstavuje aj vážne porušenie ľudských práv. Avšak uplatňovanie tzv. dvojitého metra nie je pripustené. Týmto mám na mysli nedostatok konzistentnosti či rovnosti pri stanovovaní alebo vykonávaní sankcií. Sankcie, ktoré najčastejšie stanovuje Európska únia, majú podobu zamietania žiadostí o víza a embarga na vývoz a dovoz zbraní. Okrem iného sa sankcie využívajú ako zbraň vo vojne proti teroru.

Postup zostavovania čiernych zoznamov s názvami inštitúcií a subjektov prepojených na teroristickú činnosť je významnou súčasťou protiteroristickej politiky EÚ.

Je potrebná koordinovaná medzinárodná činnosť, s cieľom zlepšiť efektívnosť stanovených sankcií.

Únia by mala pokračovať v stanovovaní vhodne zacielených inteligentne sformulovaných sankcií na účely riešenia osobitných problémov, pričom minimalizuje humanitárne následky alebo negatívne vplyvy na jednotlivcov, proti ktorým tieto sankcie nie sú namierené.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia