Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-0070/2008

Predkladané texty :

O-0070/2008 (B6-0455/2008)

Rozpravy :

PV 04/09/2008 - 5
CRE 04/09/2008 - 5

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Rozpravy
Štvrtok, 4. septembra 2008 - Brusel Verzia Úradného vestníka

5. Ochrana pôdy (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 

  Predsedajúci. − Ďalším bodom je rozprava o otázke na ústne zodpovedanie, ktorú Rade v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín predložil Miroslav Ouzký, ktorá sa týka pokroku, ktorý sa dosiahol v Rade v súvislosti s rámcovou smernicou o ochrane pôdy (O-0070/2008 - B6-0455/2008).

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Ouzký, autor. − Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi zdôrazniť, že v septembri 2006 Komisia prijala návrh rámcovej smernice o ochrane pôdy, s cieľom chrániť pôdu v Európskej únii. Tento návrh vyvolal veľmi živú a zaujímavú diskusiu v mojom výbore, vo Výbore pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Pani spravodajkyňa Christina Gutiérrez-Cortinesová sa veľmi snažila o dosiahnutie kompromisu.

Stanovisko bolo prijaté v prvom čítaní Európskeho parlamentu 14. novembra 2007. Odvtedy je nejasné, kedy bude Rada schopná prijať spoločnú pozíciu a kedy ju predloží Európskemu parlamentu.

Na začiatku júna preto môj výbor predložil Rade otázku na ústne zodpovedanie, s cieľom zistiť, aký pokrok bol dosiahnutý v Rade od prijatia stanoviska Parlamentu. V mene svojho výboru by som chcel Radu požiadať, aby sa vyjadrila k dosiahnutému pokroku. Okrem toho by sa členovia môjho výboru radi dozvedeli, kedy bude Rada v súlade so súčasným plánovaním schopná predložiť svoju spoločnú pozíciu týkajúcu sa rámcovej smernice o ochrane pôdy Európskemu parlamentu.

 
  
MPphoto
 

  Nathalie Kosciusko-Morizet, úradujúca predsedníčka Rady. (FR) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, pán Ouzký, v šiestom environmentálnom akčnom pláne Európskeho spoločenstva sa uznáva, že pôda je obmedzeným zdrojom a je prostriedkom, ktorý podlieha environmentálnym obmedzeniam. V programe sa snažíme o vymedzenie osobitnej stratégie na ochranu pôdy v absolútnych a jednoznačných pojmoch. V tejto stratégii sa zohľadňujú zásady subsidiarity a regionálnej diverzity, ktorým každý veľmi dobre rozumie.

Vo februári 2007 – a tu sa vraciam do histórie, Rada zorganizovala poradnú diskusiu o oznámení Komisie o tematickej stratégii a o návrhu na smernicu. V decembri 2007 preskúmala návrhy kompromisného riešenia smerníc, ktoré vypracovalo portugalské predsedníctvo, ktoré odviedlo na tomto návrhu veľmi veľa práce a v týchto návrhoch sa vzalo do úvahy stanovisko, ktoré vyjadril Európsky parlament v prvom čítaní. Bohužiaľ, a napriek nesmiernemu úsiliu portugalského predsedníctva, nebolo v tomto čase možné dosiahnuť politickú dohodu. Nesúhlas mal viacero podôb. Niektoré členské štáty spochybňovali samotnú oprávnenosť iniciatívy, inými slovami potrebu zaviesť právne predpisy Spoločenstva na ochranu pôdy; iné členské štáty sa domnievali, že rámcová smernica poskytne väčšiu mieru flexibility a osobitne pomôže zohľadniť vnútroštátne politiky, ktoré sa už vykonávajú, politiky, ktoré neboli primerane uznané v návrhu smernice v predloženom znení. Odvtedy sa rôzne členské štáty mali čas zamyslieť a Francúzsko hodlá túto diskusiu v Rade opätovne otvoriť. Stanoviská Európskeho parlamentu budú prirodzene kľúčovou súčasťou našich diskusií a obnovenia diskusie, ktorú by sme teraz radi doviedli do konca. Sme si vedomí skutočnosti, že ste museli nájsť rovnováhu medzi tými, ktorí nechceli narušiť legitímne právomoci členských štátov v oblasti ochrany pôdy a tými, ktorí vyzývali na ambiciózny harmonizovaný systém pravidiel Spoločenstva. Domnievame sa, že stanovisko Parlamentu predstavuje dobrý základ na vytvorenie vyváženého balíka, na ktorom sa všetci môžeme podieľať.

Túto iniciatívu sme preto dnes opätovne otvorili napriek tomu, že je príliš skoro povedať, či budeme schopní v Rade dospieť k dohode alebo nie, a ak áno, kedy sa tak stane a na akom základe. Nebolo by z mojej strany správne, aby som uvádzala akékoľvek údaje v tejto súvislosti. Môžem však sľúbiť, že francúzske predsedníctvo urobí, čo bude v jeho silách, a opakujem, že pritom zohľadní stanovisko, ktoré vyjadril Parlament, ktorý bol schopný dospieť k vlastnej vyváženej pozícii, ktorá je z toho dôvodu v rámci tejto náročnej diskusie veľmi hodnotná. Zároveň sme realistickí, keďže ide o veľmi citlivý dokument, ako si už každý všimol počas predchádzajúcich diskusií, a dokonca aj v tom najlepšom prípade sa druhé čítanie nebude konať skôr ako po voľbách do EP budúci rok. Z tohto dôvodu sa neponáhľame a využijeme čas, ktorý je potrebný na dosiahnutie možného súhlasného stanoviska vo veci, ktorá sa v minulosti preukázala ako nesmierne komplexná.

 
  
MPphoto
 

  Cristina Gutiérrez-Cortines, v mene skupiny PPE-DE.(ES) Vážený pán predsedajúci, svoje pripomienky by som chcela priamo adresovať pani ministerke, pretože sa domnievam, že pochopí, že ide o úplne novú záležitosť.

Komisia v súlade so svojim bežným postupom predložila záväznú a do určitej miery redukcionistickú smernicu. Tu, v Parlamente, sme si však uvedomili, že k takému komplexnému systému, akým je pôda, môžeme pristupovať len na komplexnom a teoretickom základe. A to z toho dôvodu, že pôda ovplyvňuje zachovávanie CO2, je prostredím pre ľudský život a vplýva na systém produkcie, poľnohospodárstvo, prírodné katastrofy a tvorbu infraštruktúry. V skratke, ovplyvňuje všetko a pochopili sme, že v prípade 27 krajín s veľmi dlhou právnou skúsenosťou, mnohé z nich nemôžu uplatňovať smernicu vychádzajúcu zo zjednodušujúcich kritérií a rozsiahlej komitológie. Vzhľadom na uvedené sme po prvýkrát v histórii tohto Parlamentu vypracovali smernicu, ktorá bola otvorená, flexibilná, založená na systematických kritériách samostatnej organizácie a ktorá bola zameraná na nový vývoj v oblasti článku 249 zmluvy, v ktorom sa stanovuje, že členské štáty sa musia snažiť o dosiahnutie rovnakých cieľov a musia ich dosiahnuť, avšak je im poskytnutá sloboda, pokiaľ ide o ich uplatňovanie.

V rámci tejto smernice sú rešpektované existujúce právne predpisy, existujúce katalógy a správne systémy každej krajiny. Pre krajiny, ktoré sú schopné dokázať, že splnili ciele stanovené v tejto smernici, neexistujú nové povinnosti. Mnohé z týchto krajín v celistvosti splnili všetky tieto ciele. Mnohí poslanci však nepochopili tento vzťah medzi slobodou a komplexnosťou. Tento poriadok je možný v rámci otvoreného systému a tento otvorený systém môže existovať v rámci samostatnej organizácie. Radšej sa obrátili chrbtom k právnemu predpisu, ktorý ovplyvňuje život a zem.

Nechápem, ako si vlády, ktoré znepokojuje zmena klímy, môžu dovoliť namietať voči smernici, ktorá sa zaoberá problémami pôdy, zeme a zmeny klímy a prostredníctvom ktorej sa podporuje prevencia katastrof, zalesňovanie, poľnohospodárstvo a produktivita v rámci ktorej sa dodržiavajú všetky predchádzajúce dohody.

Opakujem, že musíme pochopiť, čo je sloboda, keďže mnohí nevedia, ako v nej majú žiť.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender, v mene skupiny PSE. – (ES) Vážený pán predsedajúci, pani ministerka, pán komisár, dámy a páni, na všetky dôležité prírodné zdroje a prostredia, akými sú voda, ovzdušie a druhy a prirodzené prostredie fauny a flóry sa vzťahujú osobitné právne predpisy Spoločenstva, pričom pre pôdu, ktorá je neobnoviteľným vzácnym zdrojom, ako práve povedala pani ministerka, nemáme systém ochrany.

Toto opomenutie preto musí byť urýchlene napravené, keďže v jeho dôsledku všetci trpíme, najmä v čase nedostatku potravín a diskusií o základných hospodárskych a energetických alternatívach, ktoré v zásade vychádzajú z dostupnosti pôdy.

Doplnenie tejto medzery v právnych predpisoch Spoločenstva poslúži k zdôrazneniu opatrení, ktoré zastávame v rámci boja proti zmene klímy vrátane aspektov, akými je boj proti rozširujúcej sa erózii a rozširovaniu púšte a nezabúdajúc na vážny problém kontaminácie pôdy alebo zástavby tejto pôdy v dôsledku rýchleho a neudržateľného rozvoja, ktorý nie je len príčinou súčasnej hospodárskej krízy, ale zaberá aj taký základný zdroj, akým je pôda.

Okrem toho začlenenie tejto otázky do európskeho inštitucionálneho právneho systému bude slúžiť ako stimul na skvalitnenie legislatívneho procesu, prostredníctvom umiestnenia tejto otázky do koherentného rámca vychádzajúceho z nariadení a eventuálne z európskeho financovania, ktoré môžeme prepojiť so zdrojmi určenými na boj proti zmene klímy.

Nemali by sme zabúdať na nebezpečenstvá, ktoré ohrozujú tento vyčerpateľný a neobnoviteľný zdroj do väčšej či menšej miery na celom území všetkých členských štátov Európskej únie vrátane významných cezhraničných oblastí.

Existuje viacero členských štátov, ako povedala moja kolegyňa pred chvíľou, ktoré nemajú osobitný záujem o normalizáciu ochrany pôdy na európskej úrovni. Nemali by zabúdať na to, že to, čo tento Parlament v minulosti prijal nie je len flexibilným, prispôsobiteľným a ambicióznym právnym nástrojom, ale aj nástrojom, ktorý nie je nadmerne normatívny. Ide o nástroj, ktorý môže pomôcť pri sprísňovaní a zefektívňovaní boja proti zmene klímy.

Pôda má tiež veľmi dôležitú funkciu ako zásobáreň surovín a ako zásobáreň uhlíka, pričom neuvádzam návrhy, o ktorých sa v súčasnosti diskutuje, a ktoré sú zamerané na skladovanie CO2 alebo vplyvy, ktoré sa uvádzajú v právnych predpisoch o nedostatku vody.

Tento návrh smernice je v Rade blokovaný od novembra 2007. Je to neprijateľné. Prešiel takmer rok odkedy tento Parlament vydal svoje stanovisko, a preto sa domnievam, že je potrebné urobiť všetko pre nápravu tejto situácie.

V takejto situácii by členské štáty disponovali osobitným právnym predpisom na ochranu pôdy zameraného nielen na ochranu životného prostredia, ale aj na boj proti zmene klímy a odlesňovaniu a rozširovaniu púšte, ku ktorým dochádza. Rovnako by to viedlo k vytvoreniu nových oblastí výskumu, inovácie a uplatňovaniu technológií, k vytváraniu pracovných miest a sociálnych možností, a najmä by to zlepšilo kvalitu života európskych občanov.

Svoj príspevok by som chcela ukončiť povzbudením predsedníctva Rady k tomu, aby napredovalo vo svojom úsilí o prijatie tejto dôležitej smernice. Nebuďte sklamaná, pani Kosciusko-Morizetová. Všetci si uvedomujeme, že v rámci Rady došlo k povzbudivým zmenám v pozícii, avšak mali by ste vedieť, že nedovolíme, aby táto smernica prišla o svoj obsah.

Vážená pani Kosciusko-Morizetová, prezident vašej krajiny často preukazuje veľkú odvahu a ambície v istých oblastiach a v postoji k výzvam, ktoré sú dôležité. Ochrana pôdy musí byť jednou z nich.

 
  
MPphoto
 

  Jan Mulder, v mene skupiny ALDE. – (NL) Vážený pán predsedajúci, jedným z bodov, ktoré vo svojom príspevku uviedla úradujúca predsedníčka Rady bolo tvrdenie, že v tomto prípade ide o veľmi citlivú záležitosť. V plnej miere s týmto tvrdením súhlasím. Zájdem ešte ďalej. Domnievam sa, že som prvým rečníkom, ktorý môže priamo povedať, že nevidí potrebu takejto smernice. Nerozumiem tomu, prečo by Európania mali mať ďalšiu smernicu. Prečo si to myslím?

V prvom rade už máme množstvo smerníc týkajúcich sa pôdy, ktoré ovplyvňujú stav pôdy a pôdneho prostredia. Len si spomeňte na smernicu o vode, smernicu o podzemných vodách, smernicu o dusičnanoch, 18 smerníc týkajúcich sa krížového súladu. Všetky z nich majú vplyv na stav pôdy. V Európe, a platí to vo Francúzsku a kdekoľvek inde, sme zaťažení príliš veľkým množstvom administratívnych pravidiel. Priemerný poľnohospodár potrebuje viac času na vyplnenie rôznych formulárov ako na svoju bežnú prácu na farme. Ak by sme mali mať k tomu všetkému ďalšiu smernicu, potom by to už nemohlo byť horšie.

V prvom rade by sme mali počkať na výsledky vykonávania smerníc, ktoré sme už prijali. Zistiť či nepostačujú a či primeraným spôsobom prispievajú k obnove pôdy a jej dobrému stavu. Smernica o podzemných vodách nadobudne účinnosť až v roku 2009, a preto je úplne zbytočné zavádzať ešte predtým novú smernicu. Komisia vypracovala návrh a vypočítala, aké budú prínosy. V týchto výpočtoch mi však chýba administratívne zaťaženie, ku ktorému všetko toto povedie v prípade tých, na ktorých sa bude vzťahovať. Ešte raz to zopakujem. Príliš veľa času sa plytvá na administratívne úlohy, na vypĺňanie formulárov, na stretnutia a ešte na neviem čo iné.

Čo môžeme v tejto chvíli urobiť? Komisia by mohla zohrávať veľmi dôležitú úlohu pri výmene skúseností. Existujú isté krajiny, ktoré už urobili mnoho pre obnovu pôdy, pre obnovu jej dobrého stavu a existujú krajiny, ktoré tak neurobili. Krajiny, ktoré sa podujali splniť túto úlohu tak urobili bez pomoci Európy. Prečo by sme nemohli využiť tento dobrý príklad v krajinách, ktoré stále čelia problémom?

Opakujem, že sa domnievam, že v súčasnosti sme príliš byrokraticky zaťažení a že Európa a Európska únia vo všeobecnosti nebudú o nič populárnejšie u občanov, ak budú kopiť jedno nariadenie na druhé a potom im povie, aby sa s tým vyrovnali ako vedia. Nie, dovoľte nám znížiť administratívnu záťaž a sledovať príklad členských štátov, ktoré môžu ako príklad slúžiť iným krajinám.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski, v mene skupiny UEN. (PL) Vážený pán predsedajúci, chcel by som sa poďakovať pánovi Ouzkému za otázku, ktorú predložil, pretože aj mňa zaujíma, ako dlho ešte bude trvať dokončenie legislatívnej práce v oblasti ochrany pôdy. V čoraz väčšej miere pociťujeme potravinovú krízu a počet obyvateľov narastá zatiaľ čo sa čoraz menej pôdy využíva na poľnohospodárske účely a vyčerpávajú sa aj možnosti na zintenzívnenie poľnohospodárskej výroby. Vzhľadom na takúto situáciu je osobitne potrebnou citlivá ochrana pôdy.

Najlepšiu ochranu pôdy je možné zabezpečiť prostredníctvom zdravého poľnohospodárstva a poľnohospodárskej výroby. Pôda, ktorá sa nevyužíva na poľnohospodárske účely, sa rýchlo znehodnotí. Všetci si dobre uvedomujeme, že výrazný objem poľnohospodárskej pôdy je neobhospodarovaný a znehodnocuje sa. Táto situácia sa musí zmeniť. Poľnohospodárska politika Európskej únie by mala zabezpečiť, aby bolo ziskové obhospodarovať poľnohospodársku pôdu a právne predpisy by mali povzbudzovať k takémuto hospodáreniu s pozemkami. V rámci tejto diskusie som sa s vami chcel o tieto postrehy podeliť.

 
  
MPphoto
 

  Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, v mene skupiny Verts/ALE. (DE) Vážený pán predsedajúci, zástupkyňa Rady vyhlásila, že v Rade existujú kontroverzné postoje k tejto otázke a v Európskom parlamente existujú tiež.

Základom tejto kontroverznosti je nasledovné. Všetko závisí od našej definície pôdy. Je pôda zásobárňou plodnosti, ktorej úlohou je poskytnúť zdroje výživy pre naše plodiny a ktorá predstavuje základ života v ekologickom systéme poľnohospodárstva s vysokou úrovňou schopnosti zachytávania CO2? Alebo je pôda len jednoduchou látkou, ktorá podporuje rastliny v systéme poľnohospodársko-priemyselnej výroby, ktorá zahŕňa využívanie ropy, chemických a genetických technológií a má nesmierne nebezpečný vplyv na klímu? Tieto dva pohľady na túto problematiku existujú aj v rámci Európskej únie. Disponujeme pôdou, ktorá bola z poľnohospodárskej výroby vyňatá.

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka prijal stanovisko, ktoré viedlo k určitej kontroverznosti, pretože spravodajca, ktorý bol vymenovaný, chcel smernicu odmietnuť. Väčšina vo výbore potom vydala stanovisko, ktoré bolo v súlade s citlivým prístupom k pôdohospodárstvu a ktoré bolo predložené aj v správe. Z hľadiska poľnohospodárstva by bolo nesmierne prínosné, keby táto smernica bola prijatá.

Nemôžem pochopiť a už vôbec nedokážem podporiť nesúhlas zo strany združení tradičných poľnohospodárov. Podľa môjho názoru škodia sami sebe, pretože poľnohospodárstvo vytváralo našu kultúrnu scénu počas celej histórie a je schopné udržať si túto pozíciu aj dnes.

Nemôžem podporiť stanovisko, že prijatie smernice povedie k vytvoreniu byrokratickej záťaže. Pán Mulder, povedali ste, že už dnes k tomu dochádza v niektorých krajinách, pričom jednou z nich je Nemecko. Nechceme nadmernú byrokratickú záťaž. Prečo by nemali byť príklady, ktoré ste uviedli, začlenené do rámcovej smernice s jasnou zásadou subsidiarity, zohľadňujúc regionálne, kultúrne, sociálne a klimatické podmienky, aby sa rozhodnutia mohli prijímať v praxi, podľa toho čo je a čo nie je potrebné?

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo, v mene skupiny GUE/NGL.(PT) Vážený pán predsedajúci, sme si vedomí, že ide o veľmi citlivú oblasť, pretože ochrana pôdy, ktorá je vzácnym a neobnoviteľným zdrojom, je významná vzhľadom na to, že od nej závisia poľnohospodárstvo a ochrana biodiverzity a pretože predstavuje platformu pre ľudskú činnosť nielen pre mestá a infraštruktúru, ale aj pre prírodu a vidiek. Vzhľadom na to je jej ochrana kľúčová pre zachovanie nášho dedičstva, prírodných zdrojov, kvality povrchových a podzemných vôd, zdravia a ľudského života.

Ako veľmi dynamický systém, ktorý vykonáva množstvo funkcií a poskytuje služby, ktoré sú pre ľudskú činnosť a prežitie ekosystémov nevyhnutné, je ochrana pôdy spoločnou nevyhnutnosťou v našom spoločnom živote a v ochrane budúcich generácií. Znamená to, že sa na ňu nesmú vzťahovať pravidlá hospodárskej súťaže. Pôda však do veľkej miery podlieha aj zneužívaniu, špekuláciám s pozemkami a znehodnocovaniu a kontaminácii vrátane hraničných oblastí, čo znamená, že je potrebná lepšia spolupráca medzi členskými štátmi a definícia spoločných cieľov v súlade so zásadou subsidiarity a sociálnou funkciou zeme.

Existujú rôzne politiky Spoločenstva, ktoré majú vplyv na pôdu a ktoré môžu ohroziť jej ochranu. Z tohto dôvodu potrebujeme ďalšie štúdium rizík a rôznych hľadísk na problematiku pôdy, s cieľom vymedziť primerané opatrenia na ochranu pôdy. Jedným z veľmi dôležitých príspevkov by bola zmena spoločnej poľnohospodárskej politiky na účely poskytnutia širšej podpory rodinných poľnohospodárskych podnikov a malých a stredných poľnohospodárskych podnikov.

Práve v tejto súvislosti potrebujeme pozíciu Rady a monitorovanie jej vývoja.

 
  
MPphoto
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE). - (FR) Vážený pán predsedajúci, mojou prvou reakciou v rámci diskusie, ktorá sa konala o tomto návrhu rámcovej smernice, bolo položiť si otázku, či skutočne takýto text potrebujeme a či je takéto riešenie skutočne primerané. V súčasnosti disponujeme mnohými právnymi predpismi v oblasti ochrany pôdy, odpadu, pesticídov, ochrany prírodného prostredia, podzemných vôd atď. Okrem toho v rámci „lepšej tvorby práva“, čo je koncepcia, na ktorej tu v Parlamente už istý čas pracujeme, si uvedomujem, že nie je dôležité robiť dojem, že opäť raz nechávame všetko zomlieť v mlynčeku zvanom Komisia a kopíme jedno nariadenie na druhé. Rovnako som sa zamýšľala nad našimi miestnymi zástupcami a našimi starostami obcí, ktorým táto rámcová smernica len zvýši množstvo povinností.

Existuje však ešte aj iná skutočnosť. Skutočnosťou je, že ľudské postupy úplne zlyhali pri slušnom zaobchádzaní s pôdou a že existujú systematické snahy o zapojenie sa do metód intenzívnej výroby, a tým o ochudobnenie pôdy a prijatie mestských postupov, ktoré viedli k jej znehodnoteniu. Domnievam sa, že pani Gutiérrezová, ktorej prácu by som opísala ako pozoruhodnú, nám predstavila prijateľné návrhy v úsilí o priblíženie rôznych názorových skupín, pretože si naozaj uvedomujme, že v rámci Parlamentu existujú výrazne protichodné názory, a podobne je tomu aj v Rade a že prostredníctvom vypočutia Parlamentu konečne dospela k predloženiu návrhov, ktoré sú súhlasnými do tej miery, akú bolo možné dosiahnuť. Predložila sériu vyvážených pozícií, v ktorých sa dodržiava zásada subsidiarity, najmä pokiaľ ide o výber metód, ktorých prijatie sa od členských štátov požaduje, s cieľom zaviesť ochranu pôdy do praxe. Vyhla sa akémukoľvek zvýšeniu administratívnej záťaže prostredníctvom naliehavej výzvy, aby sme napravili chyby, ku ktorým došlo v minulosti v rámci poľnohospodárskych, priemyselných a urbanistických postupov, v ktorých sa až dodnes nebrala do úvahy ochrana pôdy.

Teraz by som sa chcela obrátiť na Radu. Ak nám predsedníctvo Rady oznámi, že nevidí dôvod na to, aby sa ponáhľalo, chce nám tým naznačiť, že táto záležitosť bude opäť odložená? Rada túto záležitosť odloží v čase, keď existuje skutočná potreba, vzhľadom na rozdielnosti medzi členskými štátmi, prijať pozície, ktoré sú v rámci dodržiavania zásady subsidiarity jasne zamerané na zachovanie a ochranu pôdy.

 
  
MPphoto
 

  Edite Estrela (PSE).(PT) Vážený pán predsedajúci, ako povedala pani ministerka, ide o citlivú a veľmi komplexnú záležitosť, v otázke ktorej nie je jednoduché dosiahnuť konsenzus 27 členských štátov alebo, ako sme videli, hoci len v tomto Parlamente. Ako povedala moja kolegyňa Inés Ayalová, pôda je neobnoviteľným zdrojom, ktorý má vzťah s prírodnými katastrofami a poľnohospodárskou výrobou a do rámca ktorého patria také citlivé a náročné otázky, akými je využívanie pôdy, rozvoj a zachovanie prírody.

Ide o množstvo záujmov a mnohí kolegovia spochybňujú, či je takáto smernica vôbec potrebná. Iní spochybňujú jej flexibilitu. Veľmi prísny právny rámec nie je vždy tým najlepším spôsobom na dosiahnutie sledovaných cieľov, spôsobom, v rámci ktorého sa zohľadňuje rôznorodosť jednotlivých situácií. Podľa môjho názoru je táto smernica významná a potrebná na účely zachovania rovnováhy ekosystému.

 
  
MPphoto
 

  Neil Parish (PPE-DE). - Vážený pán predsedajúci, mohol by som pani úradujúcej predsedníčke Rady povedať, že je od nej pekné, že vhodila loptu do hracej plochy, ale chcel by som jej navrhnúť, aby ju znova odložila. Pretože, podľa môjho názoru, v skutočnosti túto smernicu nepotrebujeme. Domnievam sa, že predchádzajúce predsedníctvo Rady sa zachovalo úplne správne, keď vyhlásilo, že ju nechce. Vo veľkej miere hovorím to isté, čo pán Jan Mulder, keď spomeniem, že máme smernicu o dusičnanoch a smernicu o podzemných vodách. Všetky tieto záležitosti sú základom činnosti v oblasti pôdy a zabezpečujú, že pôdu v Európskej únii čistíme.

Súhlasím s pánom Graefe zu Baringdorf, že poľnohospodári sú naozaj správcami pôdy a že pôda je veľmi dôležitá pre všetko, čo pestujeme, avšak naozaj potrebujeme smernicu o pôde? Problémom tejto smernice je, že sa doteraz snažila o zahrnutie všetkých oblastí. Snažíme sa riešiť problematiku priemyselnej pôdy a priemyselného znečistenia, hovoríme o mestskom rozvoji a potom o poľnohospodárskych pozemkoch a poľnohospodárskej pôde.

Je nezmyselné predkladať takýto právny predpis v tomto štádiu. Myslím, že jedným z problémov, ktorému tu v Európskej únii čelíme – a domnievam sa, že tak robíme s tým najlepším úmyslom – je skutočnosť, že ak niečo potrebujeme urobiť, hneď prijímame právne predpisy. Myslím, že to nie je správne. Domnievam sa, že by sme sa na chvíľu mali zastaviť a premýšľať. Myslím, že Rada urobila správne. Domnievam sa, že nenastal čas, aby sa táto otázka vrátila do Parlamentu. Navrhol by som, aby bola táto otázka prerokovaná v novej Komisii a v novej Rade počas najbližšieho parlamentného zasadnutia. Môžu znovu preskúmať, aká je situácia.

Chcel by som podporiť členské štáty, ktoré nekontrolujú využívanie priemyselnej pôdy a priemyselné znečistenie, aby tieto kontroly zaviedli na vnútroštátnej úrovni. Nezasahujme z európskej úrovne, pretože si nemyslím, že by sme to potrebovali. Domnievam sa, že sa chceme uistiť, že nezvyšujeme úroveň byrokratického zaťaženia. ľudia už majú plné zuby ďalších byrokratických povinností. Preto by som pani úradujúcu predsedníčku Rady chcel požiadať, aby nenechala túto loptu v hracom poli, ale aby si ju opäť zobrala.

 
  
MPphoto
 

  Glenis Willmott (PSE). - Vážený pán predsedajúci, v prvom rade by som chcela kolegom a francúzskemu predsedníctvu pripomenúť, že v prvom čítaní, ktoré sa konalo 14. novembra 2007 hlasovalo významné množstvo poslancov Európskeho parlamentu, konkrétne 295 v neprospech tejto smernice.

Niet pochybností o tom, že existujú výrazné obavy týkajúce sa nákladov navrhovanej smernice, najmä častí venovaných kontaminovanej pôde a vnútroštátnym zoznamom.

Subsidiarita je v tomto prípade kľúčovou otázkou vzhľadom na to, že pôda má obmedzené cezhraničné vplyvy na rozdiel od ovzdušia a vody, ktoré sa samozrejme pohybujú a presúvajú. Prostredníctvom navrhovanej smernice bude množstvo členských štátov, ktoré majú vlastné účinné opatrenia nútených zrušiť ich, keďže nebudú v súlade so smernicou.

Nejde o to, že by sme nepotrebovali žiadnu činnosť EÚ v oblasti ochrany pôdy – samozrejme tematická stratégia obsahuje množstvo dobrých návrhov – avšak akákoľvek nová stratégia EÚ v oblasti ochrany pôdy by mala pridať hodnotu a doplniť, nie nahradiť, existujúce domáce politiky členských štátov.

 
  
MPphoto
 

  Hartmut Nassauer (PPE-DE). - (DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, ochrana pôdy je nesmierne dôležitou úlohou, ktorej cieľom je zabezpečiť zdravé poľnohospodárske prostredie pre budúce generácie. Chcel by som zdôrazniť všetko, čo bolo doteraz v tejto súvislosti povedané. Avšak žiadny z argumentov nenaznačuje, že ochrana pôdy by mala byť európskou úlohou. Nie každý problém v Európe je nevyhnutne problémom pre Európu. Pôda je miestnym, lokalizovaným prostriedkom. Spravidla kontaminácia pôdy nemá žiadne cezhraničné vplyvy, a preto neexistuje dôvod na to, aby sa z ochrany pôdy stala úloha Európskej únie a nemá v skutočnosti ani žiadnu európsku pridanú hodnotu. Mnohé z európskych krajín už zaviedli právne predpisy na ochranu pôdy, ktoré veľmi dobre fungujú, a preto neexistuje najmenší dôvod na to, aby sme stanovovali európske predpisy v krajinách, ktoré tak neurobili. Alebo sa domnievate, pán komisár – celkom vážne – že vždy, keď členské štáty neprijímajú opatrenia vo vlastnej oblasti právomocí, by Komisia mala zakročiť? To by bolo absurdné.

Z dôvodov subsidiarity je ochrana pôdy úlohou členských štátov a tie sú celkom schopné postarať sa o túto záležitosť. Vzhľadom na to Rada vrátane vašej krajiny, pani ministerka, dočasne pozastavila túto iniciatívu. Veľmi dúfam, že francúzske predsedníctvo od tohto postupu neupustí. Nepochybujem o tom, že by mohlo byť užitočné vypracovať európsku stratégiu na ochranu pôdy a rovnako by som nemal problém s tým, keby Európa finančne prispela v prípadoch, kde nebola dosiahnutá optimálna ochrana pôdy. Napriek tomu však kategoricky odmietam harmonizované právne predpisy v oblasti ochrany pôdy stanovené pre všetkých, financované Spoločenstvom, jednoducho preto, že v niektorých krajinách právne predpisy na ochranu pôdy neexistujú. To nie je cieľom Európy. Predstavovalo by to úplne zbytočnú byrokraciu, ktorá všetkých občanov znechutí ešte predtým, ako by vyjadrili svoj názor vo voľbách alebo v referende. Takéto postupy musia skončiť.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (PSE). - (HU) Akokoľvek je tvrdenie pána Graefe zu Baringdorf o tom, že poľnohospodári chránia pôdu, pravdivé, nepochybne sme počas uplynulých desaťročí zaznamenali významnú stratu čistoty pôdy v dôsledku intenzívneho poľnohospodárstva a nadmerného využívania hnojív a chemických látok. V minulosti sa to vzťahovalo na staré aj nové členské štáty. Počas uplynulých dvadsiatich rokov nové členské štáty v skutočnosti nemali prostriedky na hnojivá alebo chemické látky a z tohto dôvodu sa napríklad na hektár pôdy v Maďarsku používa štyrikrát menej hnojiva ako v Holandsku. Skutočným riešením otázky je preto spôsob hospodárenia, a teda v budúcnosti budeme musieť využívať metódy, prostredníctvom ktorých sa chráni biosféra a pôda, a ktoré znižujú toto zaťaženie pôdy, a preto sú potrebné úplne nové metódy a nové prístupy na účely ochrany pôdy, keďže je to v záujme všetkých európskych poľnohospodárov. V tomto systéme je množstvo neracionálnych záležitostí, napríklad po žatve sa nevysádzajú plodiny, a tým sa stráca energia. Mohli by sa vysádzať kompostovateľné plodiny, čím by sa mohlo napríklad znížiť zaťaženie hnojenia. Ďakujem vám za pozornosť.

 
  
MPphoto
 

  Ioannis Gklavakis (PPE-DE).(EL) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, pani úradujúca predsedníčka Rady, všetci sa zhodneme na tom, že chceme, aby bola naša pôda chránená. Ide o pôdu, ktorá živí naše obyvateľstvo a chceme, aby nám naďalej poskytovala potraviny, predovšetkým zdravé potraviny. Pôda, ako všetci vieme, je životným prostredím a chceme ju chrániť, avšak mám vážne obavy, že ju ničíme.

V smernici o ochrane pôdy sa jasne rozlišuje medzi znečistením spôsobeným poľnohospodárstvom a priemyselným znečistením. Pokiaľ ide o znečistenie spôsobené poľnohospodárstvom, vidíme, že existujú snahy o nápravu v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a mnohé snahy v rámci jej kontroly stavu a nedávno sme tu diskutovali o správe o výraznom znížení používania chemických látok v poľnohospodárstve. Všetko toto úsilie sa vynakladá v rámci poľnohospodárstva.

Hlavným problémom je však oblasť priemyselného znečistenia. Nás vo Výbore pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka znepokojuje vplyv, ktorý má zvyšujúca sa kontaminácia pôdy na našu poľnohospodársku výrobu a na životné prostredie.

Toto znečistenie je zrejmé v pôde a vo vode, a preto je vhodné prijať ukazovatele a kritériá hodnotenia predtým, ako sa dostaneme do bodu, z ktorého niet návratu. A preto naliehavo žiadam, aby sme pravidelne monitorovali znečistenie ovzdušia, čo veľmi starostlivo robíme, ako aj znečistenie pôdy. Mali by sme to robiť najmä vo vysoko industrializovaných oblastiach.

Som presvedčený, že francúzske predsedníctvo zohľadní stanoviská členských štátov a nájde všeobecne prijateľné riešenie tejto otázky.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). - (PL) Vážený pán predsedajúci, prešiel rok odkedy sme v prvom čítaní prijali svoje stanovisko týkajúce sa smernice o ochrane pôdy. Napriek tomu nebola Rada schopná dospieť k dohode. Niekoľko členských štátov stále predstavuje blokujúcu menšinu. Dnes máme nádej na dosiahnutie kompromisu v rámci francúzskeho predsedníctva. Príspevok zástupkyne Francúzska nasvedčuje tomu, že táto nádej existuje.

Vypočuli sme si kritiku projektu, ktorá vychádza z tvrdenia, podľa ktorého povedie k zvýšeniu byrokratickej záťaže alebo zdvojí existujúce vnútroštátne právne predpisy a predpisy Spoločenstva. Domnievam sa, že opak je pravdou. Takáto smernica je potrebná, pretože povedie k zjednoteniu právnych predpisov v tejto oblasti a spojí na úrovni Únie všetko úsilie vynakladané na ochranu pôdy. Okrem miestneho a regionálneho úsilia je činnosť na úrovni Únie potrebná, ak chceme zastaviť proces znehodnocovania pôdy. Pôda je naším spoločným vlastníctvom. Musia byť preto stanovené spoločné zásady a ciele a musia byť prijaté príslušné opatrenia. Pre všetkých občanov Únie je dôležité, aby sa dozvedeli, akú dôležitú úlohu pôda zohráva v ekosystéme a tiež v našom každodennom živote a v hospodárstve.

Bohužiaľ na území mnohých členských štátov sa stále nachádzajú nebezpečné látky. Mám na mysli skládky odpadu a chemické zbrane, ktoré po sebe zanechala sovietska armáda. Niektoré krajiny nie sú schopné riešiť tieto problémy samostatne. Je preto potrebné primerané povzbudenie a pomoc členských štátov zameraná na to, aby týmto krajinám pomohli s likvidáciou takéhoto materiálu. Existuje naliehavá potreba primeraných ustanovení, ktoré umožnia, aby znehodnotená pôda mohla byť opäť používaná a tiež obmedzia znehodnocovanie pôdy a zabezpečia, aby bola pôda využívaná trvalo udržateľným spôsobom. Všetko toto by bolo určite krokom správnym smerom, pokiaľ ide o ochranu prírodného prostredia a pokiaľ ide o zachovanie pôdy, ktorá je takým cenným prírodným zdrojom. V tejto súvislosti by smernica mala byť veľmi užitočná. Práca na právnom predpise by preto mala pokračovať. Okrem toho sa táto otázka musí konzultovať s nezávislými odborníkmi a ich stanoviská by sme mali zohľadniť.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). - Vážený pán predsedajúci, dnes ráno som sa rozprávala s farmárkou, bohužiaľ s farmárkou, ktorá sedí a pozerá sa na zmáčané polia, keďže v Írsku a v iných častiach severnej Európy je tohtoročná žatva veľmi biedna. Domnievam sa, že dnes ráno by sme mali myslieť na týchto poľnohospodárov. Táto mladá farmárka, ktorá je odborne vyškolená, čítala smernicu o pôde a skutočne sa obáva, že niekoho ako ona, kto využíva minimálnu kultiváciu, čím robí správnu vec pre pôdu, bude táto smernica penalizovať, najmä počas nevhodných poveternostných podmienok. Vie, o čom hovorí. Domnievam sa, že na to, aby sme mali kvalitnú pôdu, nepotrebujeme smernicu. Potrebujeme, aby členské štáty prebrali zodpovednosť a predovšetkým potrebujeme kvalitné poľnohospodárske poradenstvo podporené kvalitným výskumom zameraným na faktory ovplyvňujúce kvalitu pôdy na vnútroštátnej úrovni.

Domnievam sa, že jedným z veľkých problémov, ktorým čelíme a určite mu čelíme v Írsku, je veľmi zlé plánovanie, ktoré vedie k veľkým problémom so záplavami a s nimi spojenými ťažkosťami. Nechajme to na členských štátoch. Nasmerujme ich, ale nezaťažujme ich ďalšou smernicou, ktorá sa pridá k tým 18-tim, ktoré poľnohospodári musia dodržiavať.

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson (PPE-DE). - Vážený pán predsedajúci, chcel by som Komisii a Rade povedať, aby sa s touto smernicou nikam neponáhľali. V skutočnosti, pokiaľ ide o mňa, mohli by o nej diskutovať navždy. Podľa mňa túto smernicu ani nepotrebujeme, ani jej prijatie nie je nutné.

Poľnohospodári sú zavalení veľkým množstvom administratívy a byrokracie už dnes a vidia, že toto zaťaženie prichádza z Bruselu. Toto by mohla byť tá povestná posledná kvapka a pohár pretečie.

Samozrejme, pôda je veľmi dôležitá a musíme ju chrániť, avšak nikdy som nestretol poľnohospodára, ktorý by neochraňoval pôdu na svojom pozemku, keďže jeho budúcnosť od nej závisí. Potreby rôznych častí Európy sa veľmi rôznia. Pôda si vyžaduje inú podporu na severe ako na juhu, na východe ako na západe.

Ide o citlivú otázku. Prosím, vezmite si túto smernicu a pochovajte ju. Ako povedal pán Mulder, máme dosť postačujúcich smerníc. Úmysly môžu byť dobré, avšak tento dobrý úmysel nepotrebujeme.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Rack (PPE-DE). - (DE) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, Európska únia by mala konať v rámci rozsahu svojich právomocí v oblastiach, v ktorých dokáže skutočne vytvoriť európsku pridanú hodnotu prostredníctvom zavedenia vlastných pravidiel. V tejto osobitnej oblasti nevidím žiadnu pridanú hodnotu. To, čo vidím, sú určité krajiny, ktoré nepreberajú vlastnú zodpovednosť na domácej scéne, alebo tak aspoň dodnes neurobili, alebo sa jednoducho domnievajú, že týmto spôsobom môžu získať prístup k európskym prostriedkom. Nedokážem tu definovať žiadnu pridanú hodnotu. Čo však vidím sú dodatočné náklady a viac administratívneho zaťaženia, najmä pre krajiny, ktoré už svoje záväzky na vnútroštátnej úrovni splnili a prijali racionálne opatrenia na ochranu pôdy.

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI). - Vážený pán predsedajúci, ochrana pôdy je samozrejme potrebná, avšak nie je potrebná ďalšia smernica EÚ. Ako povedal pán Mulder, máme už nadbytok smerníc a množstvo pravidiel krížového súladu. Je to záležitosť členských štátov. Ktorý národ nechá svoju pôdu erodovať a znehodnocovať? Naozaj, ktorý poľnohospodár potrebuje Brusel, aby mu povedal, že nemá svoj majetok znehodnocovať? Však je to absurdné. Zasahovanie zo strany Bruselu len prispeje k už teraz netolerovateľnému administratívnemu zaťaženiu poľnohospodárov, ktorých čas trávený staraním sa o svoju pôdu sa stále zmenšuje v porovnaní s časom, ktorý trávia vypĺňaním hlúpych formulárov. Parlament a Komisia by sa mali zbaviť tohto zlozvyku a zabudnúť na túto smernicu.

 
  
MPphoto
 

  Robert Sturdy (PPE-DE). - Vážený pán predsedajúci, v plnej miere súhlasím s vyhláseniami kolegov, ktoré odzneli v rámci tzv. postupu catch-the-eye.

Ak by Komisia mala záujem, môže sa prísť pozrieť na moju farmu, na ktorej sa pestujú rastliny a chová dobytok od roku 3 000 pred Kristom. Nachádza sa a jednej z najlepších zemí. V skutočnosti vyrábame štyri a pol tony pšenice na aker, čo predstavuje viac než 10 ton pšenice na hektár, ak to môžeme kombinovať, samozrejme.

Staráme sa o pôdu a hospodárime s ňou. Nechajte to na ľudí, ktorí sa v tom vyznajú. Neprichádzajte s byrokraciou z Bruselu, pretože nám robíte len zlé meno a my predsa prichádzame aj s dobrými vecami. Vytrvajte a snažte sa o dobré veci, avšak toto nechajte na členských štátoch.

 
  
MPphoto
 

  Nathalie Kosciusko-Morizet, úradujúca predsedníčka Rady. (FR) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, v prvom rade mi dovoľte povedať, že už si neželám, aby v tejto otázke nebolo jasno. Predsedníctvo je touto smernicou veľmi motivované a je presvedčené o potrebe zavedenia takejto smernice v tejto oblasti. Chcela by som tiež pripomenúť, že takýto postoj bol zaujatý už skôr a že nie je len postojom súčasného predsedníctva a nemôžem akceptovať narážky, ktoré v tejto súvislosti odzneli. V decembri 2007, keď sa konala prvá diskusia v Rade, boli určité členské štáty – a v dnešnej rozprave rezonovalo isté echo tejto diskusie, ktoré boli formálne proti zásade smernice. Iné členské štáty boli v tom čase už v procese formulácie vnútroštátnych politík v tejto oblasti a napriek tomu sa domnievali, že prijatie smernice bolo dobrou myšlienkou, v danom návrhu, ktorý bol predložený, sa nedostatočne dodržiava zásada subsidiarity a nedostatočne sa zohľadňuje vykonané úsilie vrátane veľmi technických záležitostí. Vtedy bolo Francúzsko jedným z tejto skupiny štátov. Dnes, keď predsedáme Európskej rade a naďalej sme verní tomuto postoju sme veľmi motivovaní a odhodlaní dospieť k dohode na smernici o ochrane pôdy. V tejto súvislosti, a boli sme toho svedkami aj dnes, existujú veľké nezhody a sú v podstate pravdivým odrazom situácie, ktorá prevláda v Európskej rade. Počas súčasného francúzskeho predsedníctva sa snažíme dosiahnuť dohodu, ktorá, ako dúfame, povedie k úspechu. Ako však všetci vidíme, nebude to vôbec ľahké.

 
  
MPphoto
 

  Stavros Dimas, člen Komisie. Vážený pán predsedajúci, ďakujem za možnosť prispieť do tejto diskusie, ktorá vyplynula z otázky na ústne zodpovedanie, ktorú predložil Parlament Rade. Dovoľte mi vyhlásiť, že Komisia opätovne potvrdzuje svoj záväzok k dosiahnutiu dohody na smernici o ochrane pôdy a urobí všetko preto, aby tento cieľ dosiahla.

Komisia predložila svoj návrh na základe uznesení Parlamentu a Rady, v ktorých tieto inštitúcie vyzývali ku komplexnému prístupu Európskej únie k ochrane pôdy. Veľmi jasne si spomínam, pán Nassauer, že koncom jari 2006 som dostal od nemeckej vlády list, v ktorom sa uvádza, že väčšina, ak nie všetky, nemeckých spolkových republík požaduje smernicu na ochranu pôdy. Vítame silnú podporu Parlamentu, ktorú prejavuje smernici o ochrane pôdy, a to napriek tomu, že zavádza zmeny a doplnenia do návrhu Komisie. Dúfam, že sme schopní dosiahnuť dostatočnú úroveň komplexnosti, o ktorej hovorila pani Gutiérrez-Cortinesová.

Je nám ľúto, že Rada nebola schopná dospieť k politickej dohode v decembri napriek nesmiernemu objemu práce, ktorý odviedlo portugalské predsedníctvo, podpore 22 členských štátov a flexibilite, ktorú preukázala Komisia. Zdôrazňujem, že kým sme v tejto politickej slepej uličke, pôda sa naďalej znehodnocuje, čo veľmi jasne preukázalo vedecké spoločenstvo napríklad na konferencii na vysokej úrovni o pôde a zmene klímy, ktorú nedávno zorganizovala Komisia.

Preto vítam záväzok Francúzska k obnoveniu práce a teším sa na konštruktívnu spoluprácu s Francúzskom a ostatnými členskými štátmi na tom, aby sme zabezpečili, že v Rade dosiahneme politickú dohodu, prostredníctvom ktorej bude čo najskôr zabezpečená vysoká úroveň ochrany pôdy.

Komisia však musí zabezpečiť, aby konečné znenie mohlo byť vykonané a aby predstavovalo pridanú hodnotu v porovnaní so súčasnou úrovňou ochrany pôdy. Ubezpečujem vás, že ja som odhodlaný túto úlohu dokončiť.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. − Rozprava sa skončila.

 
  
  

PREDSEDÁ: PÁN PÖTTERING
predseda

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia