Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/2624(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B6-0389/2008

Debatten :

PV 04/09/2008 - 12.2
CRE 04/09/2008 - 12.2

Stemmingen :

PV 04/09/2008 - 13.2
CRE 04/09/2008 - 13.2

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0412

Debatten
Donderdag 4 september 2008 - Brussel Uitgave PB

13.2. Executies door ophanging in Iran (stemming)
PV
  

Vóór de stemming:

 
  
MPphoto
 

  Marco Cappato (ALDE). - (IT) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ik stel voor om de volgende amendementen op het einde van de resolutie in te voegen. Mijn excuses dat ik dit op het laatste moment doe, maar het heeft te maken met het VN-moratorium op de doodstraf, waarover het Parlement zich al bij drie gelegenheden heeft uitgesproken. Daarom meen ik dat een louter mondeling amendement aanvaardbaar is.

De twee paragrafen die ik wil voorstellen luiden als volgt. Ik lees ze heel langzaam in het Engels voor:

(EN) “verzoekt om indiening op de Algemene Vergadering van de VN van een resolutie die alle landen die de doodstraf kennen, oproept aan de secretaris-generaal van de VN en aan het publiek alle informatie inzake de doodstraf en de executies ter beschikking te stellen, om het staatsgeheim over de doodstraf te ondervangen, dat ook een rechtstreekse oorzaak is van een groot aantal executies”.

De tweede paragraaf luidt als volgt:

“vraagt dat de nieuwe resolutie voorziet in de aanstelling van een bijzondere gezant van de secretaris-generaal die tot taak heeft toezicht te houden op de toestand, te zorgen voor een maximale transparantie van het doodstrafuitvoeringssysteem en een intern proces te bevorderen dat gericht is op de uitvoering van de VN-resolutie inzake het moratorium op executies”.

(IT) Ik ben me ervan bewust dat hiermee in zekere zin een nieuw onderwerp met betrekking tot de kwestie Iran wordt geïntroduceerd, maar het is ook een kwestie die om snelle actie vraagt. Ik vraag u daarom met deze toevoeging aan onze resolutie in te stemmen.

 
  
  

(Het Parlement stemt in met de indiening van het mondeling amendement)

 
  
MPphoto
 

  Raül Romeva i Rueda, auteur. (EN) Mijnheer de Voorzitter, de twee amendementen hebben allereerst betrekking op paragraaf 9. We hebben een specifiek verzoek van de UNHCR om niet in de resolutie te worden genoemd. Ik denk dat dit volkomen aanvaardbaar is en, overeenkomstig dit amendement, vraag ik om de woorden “en meer bepaald met de UNHCR en andere organisaties samen te werken” te schrappen. We maken u erop attent dat we in dit amendement ook het mondeling amendement van de heer Hutchinson opnemen, waarin hij ook vroeg om de oppositieleden erbij in te sluiten.

Wat overweging K betreft hadden we ook hetzelfde verzoek in verband met hetzelfde principe dat ik al heb genoemd. Hier vragen we om uit de resolutie de woorden te schrappen “overeenkomstig artikel 27 van het vierde Verdrag van Genève”. Tevens dient hier ook te worden opgemerkt dat we hierin ook het mondeling amendement van de heer Kelam opnemen. Gezien het feit dat dit een specifiek verzoek van de UNHCR is, dring ik erop aan dat we ze in aanmerking nemen.

 
  
MPphoto
 

  Paulo Casaca, namens de PSE-Fractie. − (PT) Mijnheer de Voorzitter, naar mijn mening dient wat zojuist is gezegd te worden gecorrigeerd. Ik kan dit Huis verzekeren dat de VN-Hoge Commissaris op geen enkel moment deze suggestie geeft gedaan, noch dat hij instemt met hetgeen zojuist door onze collega is gezegd. Daarom roep ik het Huis op om niet te stemmen voor wat er is voorgesteld. Dit zou aanleiding geven tot twijfel omtrent het belangrijkste punt, zoals wordt onderstreept door de commissaris, namelijk de bescherming die de Conventie van Genève de gevangenen in kamp Ashraf biedt. Daarom moeten we dit amendement zoals het is ingediend niet aanvaarden. Ik moet er ook op wijzen dat dit volledig in tegenstelling zou zijn tot hetgeen werd voorgesteld door mijn collega de heer Hutchinson en ook door onze collega van de Fractie van de Europese Volkspartij. Ik ben dan ook absoluut tegen dit mondeling amendement.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt, namens de PPE-DE-Fractie. (DE) Mijnheer de Voorzitter, ik wil alleen maar zeggen dat ook onze fractie tegen dit mondeling amendement is en van mening is dat de Conventie genoemd moet blijven worden, zoals overeengekomen aan het begin van de week.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE-DE). - (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik ben er echt op tegen om in overweging K mijn mondeling amendement, dat “gewezen leden” wil vervangen door “sympathisanten”, te koppelen aan weglating van de vermelding van de Conventie van Genève. De commissaris heeft zojuist bevestigd dat de Vierde Conventie van Genève ook voor de ingezetenen van Ashraf geldt, dus ik zou u willen vragen het eerste deel van dit amendement, dat hetzelfde is als dat van de heer Hutchinson, te steunen, maar om te stemmen tegen verwijdering van de vermelding van de Conventie van Genève.

 
  
MPphoto
 

  Mogens Camre, namens de UEN-Fractie. (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik wil me aansluiten bij de laatste twee sprekers, omdat de UEN-Fractie ook tegen elke wijziging is in de bestaande mondelinge amendementen zoals vastgelegd in de gedrukte stukken.

 
  
MPphoto
 

  Alain Hutchinson, auteur. − (FR) Mijnheer de Voorzitter, ik wil alleen bevestigen dat we het amendement dat hier is ingediend door onze collega niet steunen, maar dat we een mondeling amendement hebben ingediend op paragraaf 9 dat dezelfde strekking heeft als het door het betreffende parlementslid voorgestelde amendement en dat we uiteraard aanhouden.

 
  
  

(De mondelinge amendementen van de heer Romeva i Rueda worden niet aangenomen. De mondelinge amendementen van de heer Kelam en de heer Hutchinson worden aangenomen.)

 
Juridische mededeling - Privacybeleid