Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/2624(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B6-0389/2008

Debaty :

PV 04/09/2008 - 12.2
CRE 04/09/2008 - 12.2

Głosowanie :

PV 04/09/2008 - 13.2
CRE 04/09/2008 - 13.2

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0412

Debaty
Czwartek, 4 września 2008 r. - Bruksela Wydanie Dz.U.

13.2. Wieszanie ludzi w Iranie (głosowanie)
PV
  

Przed głosowaniem:

 
  
MPphoto
 

  Marco Cappato (ALDE). - (IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Proponuję umieścić następujące poprawki na końcu rezolucji. Przepraszam, że robię to w ostatniej chwili, ale wiąże się to z moratorium ONZ na stosowanie kary śmierci, w której Parlament wyraził już trzykrotnie swoje zdanie. Dlatego uważam tę jedynie ustną poprawkę za możliwą do zaakceptowania.

Dwa nowe ustępy, które proponuję, mają następujące brzmienie. Przeczytam je bardzo wolno w języku angielskim.

„Domaga się, by na następnym Zgromadzeniu Ogólnym NZ przedstawić rezolucję, nakazującą wszystkim krajom, które stosują karę śmierci, udostępnienie Sekretarzowi Generalnemu NZ i opinii publicznej wszelkich informacji na temat kary śmierci i ekzekucji, tak aby przezwyciężyć tajemnicę państwową dotyczącą kary śmierci, która stanowi również bezpośrednią przyczynę większej liczby egzekucji”.

Drugi ustęp otrzymuje brzmienie:

„Domaga się, by nowa rezolucja przewidywała mianowanie specjalnego wysłannika Sekretarza Generalnego ONZ, którego zadaniem będzie monitorowanie sytuacji, zapewnienie maksymalnej przejrzystości w systemie stosowania kary śmierci oraz sprzyjanie międzynarodowemu procesowi ukierunkowanemu na wdrożenie rezolucji ONZ w sprawie moratorium na stosowanie kary śmierci”.

(IT) Zdaję sobie sprawę, że jest to, powiedzmy, dodatkowy temat związany ze sprawą Iranu, ale to także wymaga podjęcia błyskawicznych działań. W związku z tym proszę państwa o zaakceptowanie tego dodatku do naszej rezolucji.

 
  
  

(Parlament zaakceptował poprawkę ustną)

 
  
MPphoto
 

  Raül Romeva i Rueda, autor. Panie przewodniczący! Obie poprawki dotyczą przede wszystkim artykułu 9. Otrzymaliśmy specjalną prośbę od Wysokiego Komisarza Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR), aby nie wspominać o tym w rezolucji. Sądzę, że jest to absolutnie akceptowalne i zgodnie z tą poprawką proszę o usunięcie z tekstu rezolucji fragmentu: „rozpoczęcia współpracy szczególnie z UNHCR i innymi organizacjami”: Proszę zauważyć, że ta poprawka ma obejmować także poprawkę ustną pana posła Hutchinsona, w której prosił on o uwzględnienie członków opozycji.

Odnośnie do punktu K preambuły, my także mieliśmy tę samą prośbę w związku z tą samą zasadą, o której już wspomniałem. Tutaj wyrazy, o których usunięcie z rezolucji prosimy, brzmią: „na mocy art. 27 czwartej konwencji genewskiej”. Należy także zauważyć, że włączamy także poprawkę ustną pana posła Kelama. Biorąc od uwagę fakt, że jest to specjalna prośba od UNHCR, nalegam, abyśmy je uwzględnili.

 
  
MPphoto
 

  Paulo Casaca, w imieniu grupy PSE. − (PT) Panie przewodniczący! Uważam, że należy skorygować to, co właśnie zostało powiedziane. Mogę zagwarantować tej izbie, że Wysoki Komisarz ONZ nigdy tego nie zasugerował ani też nie zgadza się z tym, co powiedział przed chwilą nasz kolega poseł. Dlatego też apeluję do tej izby o niegłosowanie za przedstawionymi dopiero co propozycjami. To zakwestionowałoby najważniejszy punkt, podkreślony przez pana komisarza, tj. ochronę, jaką zapewnia konwencja genewska więźniom obozu Ashraf. Dlatego też nie powinniśmy akceptować tej poprawki w kształcie takim, w jakim została złożona. Muszę także zauważyć, że byłoby to całkowicie sprzeczne z propozycją mojego kolegi, pana posła Hutchinsona, a także naszego kolegi z Grupy Europejskiej Partii Ludowej. W związku z powyższym zdecydowanie odrzucam tę poprawkę ustną.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt, w imieniu grupy PPE-DE. (DE) Panie przewodniczący! Chciałbym powiedzieć, że nasza grupa także jest przeciwna tej poprawce ustnej i uważa, że należy pozostawić wzmiankę o konwencji, co wynegocjowaliśmy na początku tygodnia.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE-DE). - Panie przewodniczący! Jestem przeciwny połączeniu w punkcie preambuły K mojej poprawki ustnej, które polega na zastąpieniu wyrazów „byłych członków” wyrazem „współpracowników” z usunięciem wzmianki o konwencji genewskiej. Pan komisarz właśnie potwierdził, że czwarta konwencja genewska ma zastosowanie również do osób przebywających w Ashraf. Dlatego pragnę prosić państwa o poparcie pierwszej części tej poprawki, która jest taka sama, jak poprawka pana posła Hutchinsona, lecz o sprzeciwienie się usunięciu wzmianki o konwencji genewskiej.

 
  
MPphoto
 

  Mogens Camre, w imieniu grupy UEN. Panie przewodniczący! Pragnę dołączyć do moich dwóch przedmówców, gdyż grupa UEN także jest przeciw wszelkim zmianom w treści poprawek ustnych, które zostały wydrukowane w aktach.

 
  
MPphoto
 

  Alain Hutchinson, autor. − (FR) Panie przewodniczący! Pragnę jedynie potwierdzić, że nie poprzemy poprawki, która została złożona przez naszego kolegę posła, ale złożyliśmy poprawkę ustną do artykułu 9, która przyjmuje taki sam kierunek postępowania, jak ta, którą on przedłożył i tego kierunku się będziemy trzymać.

 
  
  

(Poprawka ustna złożona przez posła Romeva i Rueda nie została zaakceptowana. Poprawki ustne złożone przez pana posła Kelama i pana posła Hutchinsona zostały zaakceptowane.)

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności