Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2056(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0272/2008

Внесени текстове :

A6-0272/2008

Разисквания :

PV 22/09/2008 - 25
CRE 22/09/2008 - 25

Гласувания :

Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0421

Пълен протокол на разискванията
Понеделник, 22 септември 2008 г. - Брюксел Редактирана версия

25. Индекс на вътрешния пазар (кратко представяне)
Видеозапис на изказванията
Протокол
MPphoto
 
 

  El Presidente. − El siguiente punto es el informe de Charlotte Cederschiöld, en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, sobre el Cuadro de indicadores del mercado interior (2008/2056(INI)) (A6-0272/2008).

 
  
MPphoto
 

  Charlotte Cederschiöld, föredragande. − Herr talman! Jag är väldigt glad över att konstatera att stora framsteg har gjorts sen vi röstade igenom vårt inremarknadsbetänkande i utskottet. I den nya resultattavla som presenterades i juli framkom att medlemsstaterna nått sitt bästa resultat någonsin när det gäller att införliva inremarknadsreglerna i den nationella lagstiftningen. Stats- och regeringschefernas uppsatta mål om en procents genomsnittligt införlivandeunderskott har uppnåtts och vi har en vinnare med noll procent försenade införlivanden, Bulgarien. Chapeau, hatten av! Låt oss hoppas att den här positiva trenden fortsätter och att våra medborgare tillåts dra full nytta av vår inre marknad framöver.

Vi måste fästa ökad vikt vid ett korrekt genomförande. I vårt betänkande uppmanar vi ledamöter av Europaparlamentet och kommissionen att inkludera nya och förfinade verktyg och fler och fördjupade parametrar för att ge medborgarna metoder att mäta och komma till rätta med de förluster de och näringslivet lider av på grund av att medlemsstaterna inte alltid gör det de ska i tid eller på ett korrekt sätt.

I all synnerhet måste vi utveckla kontrollen och hur implementeringen går till och göra det i direkt anslutning till det nationella genomförandet. Alla vinner nämligen på att man på det sättet undviker rättsliga domstolsförfaranden. Vi måste hitta sätt att i första hand undvika och i andra hand skynda på processen vid överträdelser. Genom implementeringsgrupper och nätverk kan skillnader i genomförande liksom onödig gold plating undvikas. Genom ett välfungerande Solvit och genom sektorsgenomgångar från kommissionen kan kvarvarande problem upptäckas i ett tidigt skede. Solvit bör och kommer att bli ett allt starkare instrument.

En av de stora frågorna under diskussionen här i parlamentet har varit relationen till konsumentresultattavlan. Jag vill gärna ta tillfället i akt här och nu att understryka att vi inte bör skynda på med något beslut ännu. Som vi märkt fyller inremarknadsresultattavlan sin funktion i form av påtryckningsmedel, och det finns fortfarande stora utvecklingsmöjligheter. Till vidare är det lämpligt att låta de två växa separat, så att var och en utvecklar sina kvaliteter. Därefter får vi närmare undersöka värdet av att sannolikt, eventuellt, slå dem samman. Konsumentresultattavlan är ju fortfarande en helt omogen produkt, medan inremarknadsmotsvarigheten redan fungerar mycket pådrivande för en harmoniserad EG-lagstiftning. Trots dess kraft i det avseendet är medlemsstaterna mycket positiva till den. Det är med andra ord ett väldigt effektivt instrument, som vi ska bevara men kanske också överföra längre fram på andra områden.

Jag ska också nämna vilka områden som är svårast. Det är miljö-, skatt-, tull-, energi- och transportområdena som ligger sämst till. Här tror jag att man ska försöka med nya modeller och kanske plocka upp tjänstedirektivsmodellen, genomförandet där, det vill säga ett väldigt nära samarbete med kommissionen. Det är att rekommendera. Jag hoppas att det kommer fler tillfällen att diskutera det här oerhört viktiga ämnet framöver, på årliga inremarknadsforum, förstärkta närverk, administrativa samarbeten, kanske ett nytt inremarknadsråd på rådet, det skulle jag uppskatta. En återkommande uppdatering är ju en metod som bidrar till att utveckla det här området. Jag ska be att få tacka alla som har varit engagerade i den här frågan, för jag är övertygad att det som vi gjort lägger grunden till ett EU-samarbete i framtiden.

 
  
MPphoto
 

  Ján Figeľ, Member of the Commission. − Mr President, we have a series of reports under this new system, and I am pleased to be able to congratulate Charlotte Cederschiöld on her report, because this is an area which is not so easy to evaluate. The report is very important in terms of its detail and also of the further steps for the future it proposes. It is a report on the internal market scoreboard, although Mrs Cederschiöld has just been speaking about other areas, and contains many very interesting and useful ideas on the content and focus of the scoreboard in the years to come.

Late or incorrect transposition of EU legislation by Member States deprives our citizens and businesses of their rights under Community law. It also undermines the trust and credibility of the EU as a Community based on the rule of law. Therefore, timely and correct transposition and application of EU law in our States is of key importance. This report confirms and reinforces the importance attached to this issue, which the Commission very much welcomes.

The Member States’ track record on timely and correct transposition of EU law has improved substantially in recent years, which is good news. Today, 18 Member States have already achieved the 1% threshold or lower transposition deficit target for 2009, agreed by our Heads of State and Government in March 2007. Other Member States are very close to this target of 1% maximum. It means that the average transposition deficit is at 1% already, which is well in advance of the 2009 deadline. These are very positive developments and the Commission hopes that in 2009 the trend will be further confirmed.

The internal market scoreboard has already played a very important role in supporting Member States’ efforts. It will continue to do so in the future. There is a momentum, and this scoreboard is generating peer pressure among the Member States to improve performance.

However, as the rapporteur said, good implementation of EU law does not stop with timely and correct transposition of directives. Those directives must be applied effectively on the ground by the authorities. Moreover, national authorities must ensure that citizens and businesses can exercise their rights under the Treaty itself, efficiently and effectively.

I agree with Mrs Cederschiöld that the time has come to examine whether the scope of the scoreboard could be widened, and to look at other aspects of the application of EU law, beyond mere transposition.

With its increased focus on infringements of Community law other than late transposition, including more information on individual sectors, the latest scoreboard of July 2008 represents a first step in this direction, and we are starting to take a broader view. The Commission is currently exploring whether more qualitative data on the application of EU law can be presented, possibly with a special focus on sectors where problems of good application of EU law appear to be the most acute including – as was mentioned – the energy and transport sectors.

The ambition is to publish a more comprehensive scoreboard in the first quarter of 2009. I believe that this is very much in line with the suggestions made by Mrs Cederschiöld in her report.

I also take note of the line taken and presented in the report on the relationship between the internal market scoreboard and the consumer scoreboard, and that the scoreboards should be kept separate.

Thank you once again for the report and your attention.

 
  
MPphoto
 

  El Presidente. − Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar mañana.

Declaraciones por escrito (artículo 142 del Reglamento)

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), písomne. – Nevyhnutným predpokladom účinného fungovania vnútorného trhu je kvalita právnych predpisov Spoločenstva a ich včasné vykonávanie. Správna transpozícia a správne uplatňovanie smerníc v oblasti vnútorného trhu ovplyvňujú konkurencieschopnosť, hospodársku a sociálnu rovnováhu v EÚ.

Napríklad smernica o stavebných výrobkoch, ktorú by sme mali nahradiť nariadením, na ktorom v súčasnosti pracujem ako tieňová spravodajkyňa EPP-ED, bola trasponovaná takým spôsobom, že označenie CE je v 4 členských štátoch nepovinné a v ostatných povinné. Vo výrobnom odvetví táto situácia spôsobuje veľké problémy.

Nejasné ustanovenia a nesprávne vykonávanie sekundárnych právnych predpisov veľakrát končí podaním na Európskom súdnom dvore.

Za veľmi dôležitý krok pokladám zriaďovanie jednotných kontaktných miest, kde európski občania dostanú pomoc v prípade akýchkoľvek právnych a praktických záležitostí, ktoré súvisia s ich pohybom na vnútornom trhu.

V záujme otvoreného a konkurenčného vnútorného trhu sú potrebné cielenejšia a prísnejšie nástroje na skvalitnenie boja proti falšovaniu a pirátstvu. Dávam do pozornosti PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE č. 67/2008, ktoré sme pripravili spolu s kolegyňami, aby sme upozornili na falšovanie a pirátstvo, ktoré predstavujú čoraz väčšiu hrozbu v oblasti európskeho hospodárstva, zamestnanosti a tvorivosti.

Našou prioritnou úlohou musí byť ochrana spotrebiteľov, ktorí si často omylom zakúpia napodobeniny výrobkov, mysliac si, že sú pravé, čím môžu ohroziť svoje zdravie a bezpečnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), în scris. – Punerea în aplicare la timp, transpunerea corectă şi aplicarea corectă a directivelor privind piaţa internă reprezintă condiţii fundamentale pentru funcţionarea eficientă a pieţei interne, a protecţiei consumatorilor, având consecinţe asupra competitivităţii şi echilibrului economic şi social în cadrul UE.

Tabloul de bord este un important instrument de elaborare de politici, sens în care se solicită Comisiei să aprofundeze gama informaţiilor şi a indicatorilor cuprinşi în acesta, inter alia calitatea, condiţiile sociale ale lucrătorilor, precum şi impactul asupra mediului şi schimbările climatice.

România ocupa locul 7 în cadrul UE în ceea ce priveşte transpunerea directivelor pieţei interne, înregistrând un deficit mediu de transpunere de 0,8% în decembrie 2007, faţă de obiectivul de 1% stabilit de şefii de stat şi guvern pentru anul 2009. Raportul subliniază şi faptul că întârzierea sau aplicarea incorectă a normelor europene afectează consumatorii şi întreprinderile şi solicită statelor membre să depună mai multe eforturi pentru a promova serviciile reţelei SOLVIT (SOLVIT este o reţea de soluţionare a problemelor, în cadrul căreia statele membre ale UE conlucrează pentru a soluţiona, fără utilizarea procedurilor legale, problemele survenite datorită aplicării necorespunzătoare a legislaţiei privind piaţa internă, de către autorităţile publice).

Felicit raportoarea pentru munca depusa.

 
Правна информация - Политика за поверителност