Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/2056(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0272/2008

Ingediende teksten :

A6-0272/2008

Debatten :

PV 22/09/2008 - 25
CRE 22/09/2008 - 25

Stemmingen :

Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0421

Volledig verslag van de vergaderingen
Maandag 22 september 2008 - Brussel Uitgave PB

25. Scorebord interne markt (korte presentatie)
Video van de redevoeringen
Notulen
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. − Aan de orde is het verslag (A6-0272/2008) van Charlotte Cederschiöld, namens de Commissie interne markt en consumentenbescherming, over het scorebord van de interne markt [2008/2056(INI)].

 
  
MPphoto
 

  Charlotte Cederschiöld, rapporteur. (SV) Mijnheer de Voorzitter, ik ben ontzettend blij te kunnen vaststellen dat er grote vorderingen zijn gemaakt sinds we ons verslag over de interne markt hebben aangenomen in de parlementaire commissie. Het nieuwe scoreboard voor de interne markt, dat in juli is gepresenteerd, liet zien dat de lidstaten hun tot nu toe beste resultaat hebben bereikt qua omzetting van internemarktregels in nationale wetgeving. Het doel dat de staatshoofden en regeringsleiders zich hadden gesteld, namelijk een omzettingsdeficit van 1 procent, is bereikt, en we hebben een winnaar met 0 procent omzettingsvertraging: Bulgarije. Mijn complimenten! Laten we hopen dat deze positieve trend zich voortzet en dat onze burgers voortaan volledig profijt zullen trekken van onze interne markt.

We moeten meer nadruk leggen op een correcte implementatie. In ons verslag roepen we de leden van het Europees Parlement en de Commissie op tot het opnemen van nieuwe en verfijndere instrumenten en indicatoren, die meer en grondiger informatie verschaffen, om de burgers in staat te stellen tot het meten en verhelpen van de verliezen die zij en het bedrijfsleven lijden doordat de regeringen van de lidstaten hun verplichtingen niet altijd op tijd of op de juiste wijze nakomen.

In het bijzonder moeten we de controle en de beoordeling van de implementatie uitbreiden, en wel in directe aansluiting op de nationale implementatie. Iedereen wint er namelijk bij dat op die manier gerechtelijke procedures kunnen worden vermeden. We moeten manieren vinden om inbreukprocedures überhaupt te voorkomen, en als ze er toch van komen, ze te versnellen. Door implementatiewerkgroepen en netwerken kunnen verschillen in implementatie en onnodige gold plating worden voorkomen. Door een goed functionerend SOLVIT en door sectorspecifiek onderzoek door de Commissie kunnen overblijvende problemen in een vroege fase worden ontdekt. SOLVIT moet een steeds sterker instrument worden en zal dat ook worden.

Een van de grote vraagstukken tijdens de discussie hier in het Parlement was de relatie tot het scoreboard voor de consumentenmarkten. Ik wil graag van de gelegenheid gebruikmaken om hier en nu te benadrukken dat we geen overhaast besluit moeten nemen. Zoals we hebben gemerkt, vervult het scorebord van de interne markt zijn functie van drukmiddel, en er is nog een groot ontwikkelingspotentieel. Voorlopig is het op zijn plaats om de twee scorebords apart te laten groeien, zodat ze elk voor zich hun kwaliteiten ontwikkelen. Daarna moeten we onderzoeken of het waardevol is – en dat is waarschijnlijk zo – om ze eventueel te combineren. Het scorebord voor de consumentenmarkten is zoals bekend nog steeds een zeer onrijp product, terwijl zijn tegenhanger voor de interne markt reeds fungeert als een sterke drijfveer voor een geharmoniseerde EG-wetgeving. Ondanks de pressie die het in dat opzicht uitoefent, staan de lidstaten er zeer positief tegenover. Het is met andere woorden een geweldig effectief instrument, dat we moeten behouden maar misschien ook nog verder moeten uitbreiden naar andere terreinen.

Ik moet ook de terreinen noemen waar de situatie het ernstigst is. Dat zijn milieu, belastingen, douane, energie en vervoer. Op deze terreinen moet men volgens mij nieuwe modellen uitproberen en moet men misschien het model van de dienstenrichtlijn ter hand nemen, dat wil zeggen dat de implementatie in zeer nauwe samenwerking met de Commissie plaatsvindt. Dat is aan te bevelen. Ik hoop dat er meer gelegenheden komen om dit uiterst belangrijke onderwerp in de toekomst te bediscussiëren, op jaarlijkse internetfora en door versterkte netwerken, administratieve samenwerkingsverbanden en misschien een nieuwe Raad Interne Markt binnen de Raad van Ministers. Dat zou ik waarderen. Een regelmatige actualisering is zoals bekend een methode die bijdraagt tot de ontwikkeling op dit gebied. Ik wil graag iedereen bedanken die bij het werk op dit gebied betrokken is geweest, want ik ben ervan overtuigd dat onze inspanningen de grondslag hebben gelegd voor toekomstige samenwerking in de EU.

 
  
MPphoto
 

  Ján Figeľ, Commissie. (EN) Mijnheer de Voorzitter, we hebben een hele reeks verslagen onder dit nieuwe systeem. Het doet me genoegen mevrouw Cederschiöld te kunnen feliciteren met haar verslag, want dit is een gebied dat niet zo gemakkelijk te evalueren is. Het verslag is heel belangrijk door zijn gedetailleerdheid en ook door de verdere stappen die het voor de toekomst voorstelt. Het is een verslag over het scorebord van de interne markt, ook al heeft mevrouw Cederschiöld net over andere gebieden gesproken, en het bevat veel zeer interessante en bruikbare ideeën over de inhoud en het aandachtsgebied van het scorebord in de komende jaren.

Een late of onjuiste omzetting van EU-wetgeving door de lidstaten ontneemt burgers en bedrijven hun rechten uit hoofde van het communautair recht. Zij ondermijnt ook het vertrouwen in en de geloofwaardigheid van de EU als een Gemeenschap die is gebaseerd op de rechtsstaat. Een tijdige en juiste omzetting en toepassing van het EU-recht in onze lidstaten is dan ook van groot belang. Dit verslag bevestigt en bekrachtigt opnieuw het belang dat hieraan wordt gehecht. De Commissie verwelkomt dit zeer.

De resultatenlijst van de lidstaten op het gebied van de tijdige en juiste omzetting van EU-wetgeving is de afgelopen jaren aanzienlijk verbeterd. Dat is goed nieuws. Vandaag hebben al achttien lidstaten het streefpercentage voor 2009 van 1 procent of minder omzettingsdeficit gehaald, zoals dat in maart 2007 is overeengekomen door onze staatshoofden en regeringsleiders. Andere lidstaten zijn erg dicht bij dit streefpercentage van maximaal 1 procent. Dit betekent dat het gemiddelde omzettingsdeficit nu al op 1 procent ligt, ruim voor de deadline van 2009. Dit zijn heel positieve ontwikkelingen en de Commissie hoopt dat de trend in 2009 zal worden voortgezet.

Het scorebord van de interne markt heeft al een heel belangrijke rol gespeeld in de ondersteuning van de inspanningen van de lidstaten. Het zal die ook in de toekomst blijven spelen. Er zit nu vaart in en dit scorebord zorgt ervoor dat de lidstaten onderling druk op elkaar uitoefenen om de prestaties te verbeteren.

Zoals de rapporteur echter heeft gezegd, houdt een goede tenuitvoerlegging van het EU-recht niet op bij een tijdige en juiste omzetting van de richtlijnen. De autoriteiten moeten die richtlijnen in de praktijk ook doeltreffend toepassen. De nationale autoriteiten moeten er bovendien voor zorgen dat burgers en bedrijven hun rechten uit hoofde van het Verdrag zelf efficiënt en doeltreffend kunnen uitoefenen.

Ik ben het met mevrouw Cederschiöld eens dat de tijd is gekomen om te onderzoeken of de reikwijdte van het scorebord kan worden vergroot, en om te kijken naar andere aspecten van de toepassing van het EU-recht, voorbij de omzetting alleen.

Met zijn grotere gerichtheid op schendingen van het communautair recht anders dan een late omzetting, met inbegrip van meer informatie over afzonderlijke sectoren, is het laatste scorebord van juli 2008 een eerste stap in deze richting, en we beginnen een breder beeld te krijgen. De Commissie verkent momenteel of meer kwalitatieve gegevens over de toepassing van het EU-recht kunnen worden gepresenteerd, mogelijk met speciale aandacht voor sectoren waar de problemen met de correcte toepassing van het EU-recht het meest acuut lijken te zijn, waaronder, zoals gezegd, de energie- en transportsector.

Het streven is om in het eerste kwartaal van 2009 een uitgebreider scorebord te publiceren. Ik denk dat dit helemaal in overeenstemming is met de voorstellen die mevrouw Cederschiöld in haar verslag heeft gedaan.

Ik neem ook nota van het standpunt dat in het verslag wordt ingenomen en gepresenteerd over de relatie tussen het scorebord van de interne markt en het scorebord van de consumentenmarkten, en dat de scoreborden gescheiden moeten worden gehouden.

Dank u nogmaals voor het verslag en uw aandacht.

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. − Het debat is gesloten.

De stemming vindt morgen plaats.

Schriftelijke verklaringen (artikel 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), schriftelijk.(SK) Een goed functionerende interne markt staat of valt bij de kwaliteit van de Gemeenschapswetgeving en een tijdige tenuitvoerlegging daarvan. Een correcte omzetting en toepassing van internemarktrichtlijnen is van invloed op het concurrentievermogen en het economische en sociale evenwicht binnen de EU.

Zo is de richtlijn inzake voor de bouw bestemde producten, die vervangen moet worden door een verordening waaraan ik op dit moment als schaduwrapporteur meewerk, zo omgezet dat CE-markering in vier lidstaten vrijwillig is en in de andere lidstaten verplicht. Deze situatie stelt de productiesector voor enorme problemen.

Geschillen over onduidelijke bepalingen en een onjuiste tenuitvoerlegging van afgeleid recht eindigen dikwijls bij het Europees Hof van Justitie.

Het is in mijn ogen een enorme stap vooruit als we "one-stop-shops" inrichten waar mensen die zich binnen de interne markt verplaatsen, terecht kunnen voor hulp bij alle relevante juridische en praktische kwesties.

Een open en competitieve markt vraagt om beter gerichte en striktere instrumenten voor een betere bestrijding van namaak en piraterij. Ik wil erop wijzen dat mijn collega's en ik Schriftelijke Verklaring 67/2008 hebben opgesteld om aandacht te vragen voor namaak en piraterij, praktijken die een toenemende bedreiging vormen voor de Europese economie, werkgelegenheid en creativiteit.

Wij moeten prioriteit geven aan de bescherming van consumenten die dikwijls zonder het te weten een namaakproduct kopen, in de veronderstelling dat het het echte artikel is, en die daarmee hun eigen gezondheid en veiligheid in gevaar kunnen brengen.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), schriftelijk. (RO) Het tijdig invoeren, het juist omzetten en het correct toepassen van de richtlijnen inzake de interne markt vormen fundamentele voorwaarden voor het efficiënt functioneren van de interne markt en van de bescherming van de consument, daar zij consequenties hebben voor het concurrentievermogen en het economisch en sociaal evenwicht binnen de EU.

Het scorebord is een belangrijk instrument voor de uitwerking van beleid; daarom wordt de Commissie verzocht wordt het hierin opgenomen scala van informatie en indicatoren uit te diepen, onder andere de kwaliteit, de kwaliteit en sociale omstandigheden van arbeiders, alsmede de impact op het milieu en klimaatveranderingen.

Roemenië bezet de zevende plaats binnen de EU voor wat betreft het omzetten van de internemarktrichtlijnen , met een gemiddeld omzettingstekort van 0,8 procent in december 2007, ten opzichte van het door staatshoofden en regeringsleiders vastgestelde doel van 1 procent voor 2009. In het verslag wordt ook benadrukt dat vertraging of onjuiste toepassing van de Europese normen ten koste gaat van consumenten en ondernemingen en verzoekt de lidstaten opnieuw inspanningen te leveren voor het bevorderen van de diensten van SOLVIT ( een netwerk voor het oplossen van problemen, waarbinnen lidstaten van de EU buiten rechte samenwerken om problemen op te lossen die zijn voortgekomen uit het onjuist toepassen door publieke overheden van de wetgeving aangaande de interne markt. .

Ik feliciteer de rapporteur met haar arbeid.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid