Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2066(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0327/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0327/2008

Keskustelut :

PV 22/09/2008 - 28
CRE 22/09/2008 - 28

Äänestykset :

PV 23/09/2008 - 5.25
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0438

Sanatarkat istuntoselostukset
Maanantai 22. syyskuuta 2008 - Bryssel EUVL-painos

28. Vuoristoalueiden maatalouden tilanne ja näkymät (lyhyt esittely)
Puheenvuorot videotiedostoina
Pöytäkirja
MPphoto
 
 

  Puhemies. − (ES) Esityslistalla on seuraavana Michl Ebnerin maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puolesta laatima mietintö maatalouden tilanteesta ja näkymistä vuoristoalueilla (2008/2066(INI)) (A6-0327/2008).

 
  
MPphoto
 

  Michl Ebner, esittelijä. (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, saanen ilmaista tyytyväisyyteni siitä, että myös komission jäsen käsittelee tätä kysymystä. Toivon, että tämä näkyy paitsi hänen lyhyessä puheenvuorossaan myös komission työssä, koska meillä on luonnollisesti velvollisuus varmistaa, että Euroopan komission toimet vastaavat asianmukaisesti toiveitamme ja ajatuksiamme.

Mietintöni, tai pikemminkin maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan, joka hyväksyi sen yksimielisesti, mietinnön otsikko "Mietintö maatalouden tilanteesta ja näkymistä vuoristoalueilla" on ymmärrettävä siten, että otsikko edustaa vain osaa mietinnön varsinaisesta sisällöstä.

Mietinnössä todetaan, että meidän on muotoiltava politiikka alueille, jotka käsittävät jopa puolet joidenkin jäsenvaltioiden, kuten Itävallan, Italian ja Espanjan, pinta-alasta ja yli kolmanneksen joidenkin muiden jäsenvaltioiden pinta-alasta ja joilla asuu yhteensä 19 prosenttia EU:n väestöstä. Näitä alueita voidaan kuvata ainutkertaisen epäedullisessa asemassa oleviksi alueiksi monien maatalouteen ja elämään maaseudulla liittyvien näkökohtien osalta, ja ne ovat äärimmäisen haavoittuvia. Esimerkiksi Alpeilla maapallon lämpenemisen vaikutukset tuntuvat paljon akuutimmin kuin alavilla alueilla.

Vuoristoalueet ovat monessa suhteessa muita huonommassa asemassa jyrkkien rinteiden, sääolojen, eroosion, korkeuserojen, korkean sijainnin ja kivikkoisen maaston vuoksi. Tästä syystä tarvitsemme kokonaisstrategian näitä alueita varten eikä pelkästään maatalouspolitiikkaa, joka on ollut tuloksekasta ja jota on vaalittava mutta joka ei yksin riitä vuoristoalueiden ongelmien ratkaisemiseen.

Vanhat hyväksi havaitut reseptit on siten säilytettävä, mutta vanhoja ja uusia reseptejä on yhdisteltävä, jos maatalous halutaan säilyttää vuoristoalueiden elinehtona. Tähän lähestymistapaan on myös sisällytettävä muita tärkeitä tekijöitä, nimittäin luonnonvarojen kestävän käytön eri muodot, liikenneverkkojen – paitsi fyysisen liikenteen myös Internet-yhteyksien ja viestintäverkkojen – luominen ja parantaminen, kunnallisten ja paikallisten palvelujen parantaminen ja kehittäminen, mitä haja-asutus vaikeuttaa entisestään näillä alueilla, sekä sosiaalisen rakenteen vahvistaminen.

Strategiaan on sisällytettävä uusia piirteitä, kuten perus- ja jatkokoulutuksen voimakkaampi painottaminen, maiseman biologisen monimuotoisuuden huomioon ottaminen ja edellä mainittu ilmastonmuutokseen mukautuminen. Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan yksimielisesti hyväksymässä mietinnössä käsitellään näitä kysymyksiä 13:ssa johdanto-osan kappaleessa ja 72 kohdassa. Tavoitteena on kehittää puitestrategia nykyisten alakohtaisten toimien pohjalta. Tästä syystä mietinnössä kehotetaan Euroopan komissiota laatimaan kuuden kuukauden kuluessa toissijaisuusperiaatteen mukaisesti ja sopusoinnussa jäsenvaltioiden kansallisten toimintasuunnitelmien kanssa integroitu strategia, johon sisältyy laaja valikoima välineitä.

Toivon, että mietintö hyväksytään täysistunnossa samalla tavalla kuin valiokunnassa. Pyydän komission jäsentä esittämään asiamme komissiolle ja muistuttamaan siitä, että vuoristoalueiden asukkaat antavat oman panoksensa kaikkien EU:n kansalaisten puolesta ja että se myös hyödyttää kaikkia EU:n kansalaisia. Heidän panokselleen on näin ollen annettava asianmukainen arvostus. Se edistää ympäristön tilaa ja maanosamme matkailuarvoa ja on otettava huomioon, koska sillä estetään väestökato sellaisilta alueilta kuin Piedmont, Lombardia sekä Ranskalle ja Espanjalle kuuluvilta alueilta.

 
  
MPphoto
 

  Ján Figeľ, komission jäsen. (EN) Arvoisa puhemies, tämä on mietinnöistä viimeinen muttei vähäisin. Voin vakuuttaa esittelijä Ebnerille, että komissio pitää mietintöön sisältyviä suosituksia tärkeinä. Haluan ilmaista kiitollisuuteni hänelle sekä maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalle mietinnöstä, jossa todellakin tähdennetään vuoristomaatalouden merkitystä Euroopan unionille – esittelijä puhui vuoristoalueiden prosenttiosuudesta jäsenvaltioiden pinta-alasta – mutta myös sitä, miten tärkeä maatalous on ympäristönsuojelulle, laadukkaiden tuotteiden tuottamiselle sekä kulttuurimaisemien säilyttämiselle osana eurooppalaista perintöämme.

Tästä syystä vuoristoalueet saavat erityistukea yhteisessä maatalouspolitiikassa. Tukea annetaan luonnonoloihin liittyvien haittojen korvaamiseksi viljelijöille. Lisäksi vuoristoalueet saavat useista muista maaseudun kehittämistoimista, kuten maatalouden ympäristöohjelmista, tukea vuodenaikojen mukaisen siirtymisen laitumelta toiselle ja laiduntamiskäytäntöjen säilyttämiseen. Näillä toimilla myös tuetaan laadukkaiden maataloustuotteiden tuottamista ja edistetään maatilatoimintojen monipuolistamista, kuten maatilamatkailua.

Komission viimeaikaisissa ehdotuksissa, erityisesti niin sanotussa terveystarkastuksessa, käsitellään myös vuoristoalueiden kaltaisia huonommassa asemassa olevia alueita. Maitokiintiöjärjestelmän vaiheittaisen käytöstä poistamisen yhteydessä erityistä tukea voidaan antaa edelleen taloudellisesti haavoittuvilla tai ympäristöllisesti herkillä alueilla maito-, naudanliha-, lampaanliha- ja vuohenliha-aloilla.

Mietinnössä kehotetaan komissiota laatimaan kokonaisstrategia vuoristoalueita ja vuoristomaataloutta varten.

Me kaikki tiedämme, että on hyvin erilaisia vuoristoalueita, joiden taloudelliset ja sosiaaliset tilanteet eroavat toisistaan. Olisi näin ollen hyvin vaikeaa määritellä kattava yhteisön strategia ja yksityiskohtainen toimintasuunnitelma, jossa käsitellään kaikkia näitä erilaisia tilanteita.

Maaseudun kehittämistä koskevat EU:n tukijärjestelmät ja koheesiopolitiikka muodostavat kuitenkin tarkoituksenmukaisen ja yhtenäisen kehyksen, jossa jäsenvaltiot määrittelevät omat kansalliset ensisijaiset tavoitteensa ja alueidensa vahvuuksiin ja heikkouksiin parhaiten soveltuvat järjestelmät. Tämä Euroopan unionin hajautettu lähestymistapa antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden räätälöidä ohjelmia juuri vuoristoalueita varten, samalla kun toisaalta varmistetaan strategioiden yleinen johdonmukaisuus.

Arvoisat parlamentin jäsenet, en voi nyt käsitellä kaikkia mietinnössä esitettyjä ehdotuksia, mutta voin vakuuttaa teille, että komissio tutkii mietinnön johtopäätökset hyvin yksityiskohtaisesti.

Haluan kiittää vielä kerran Michl Ebneriä, valiokuntaa ja kaikkia teitä.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. − (ES) Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan huomenna.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 142 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Bourzai (PSE), kirjallinen. – (FR) Vuoristomaatalous on ratkaiseva tekijä sekä paikallistalouden kehityksen että ympäristönsuojelun kannalta (esim. ilmastonmuutoksen torjunta, biologinen monimuotoisuus, yleisölle avoimien ja turvallisten virkistys- ja matkailualueiden tarjoaminen).

Korkeaan sijaintiin, pinnanmuodostukseen ja ilmastoon liittyvät erityishaitat, joista vuoristoviljelijät kärsivät, oikeuttavat korvaukset, joilla tasataan luonnonhaittoja, ja suoran tulotuen, jolla tasapainotetaan viljelijöiden korkeampia tuotantokustannuksia ja kasvavaa roolia paikallisympäristönsä hoidossa.

Keskeisiin kysymyksiin kuuluu mielestäni ensinnäkin se, ettei maataloustukia pitäisi irrottaa kokonaan tuotannosta kotieläintuotannossa, koska se uhkaa johtaa työpaikkojen menetyksiin. Toiseksi on tuettava maitoalaa, koska sillä on keskeinen asema huonommassa asemassa olevilla alueilla. Kolmanneksi nuorille toimintansa aloittaville viljelijöille annettavaa tukea on lisättävä, ja neljänneksi on kannustettava ylä- ja alajuoksun käyttäjien yhteisvastuullisuutta vesihuollosta.

Kannatan myös todellisen yhdennetyn eurooppalaisen strategian laatimista vuoristoalueita varten, jotta varmistetaan, että vuoristoalueiden erityispiirteet otetaan huomioon yhteisön eri politiikanalojen toimien muotoilussa.

 
  
MPphoto
 
 

  Urszula Gacek (PPE-DE), kirjallinen. (PL) Euroopan parlamentin mietinnössä maatalouden tilanteesta ja näkymistä vuoristoalueilla velvoitetaan perustellusti Euroopan komissio esittämään kuuden kuukauden kuluessa strategia vuoristoalueita varten.

Tämä on konkreettinen askel kohti niiden erityisolojen huomioon ottamista, joissa 19 prosenttia EU:n kansalaisista asuu ja työskentelee.

Euroopan parlamentin ehdotus, joka liittyy Puolaan kuuluvalla Podhalen alueella asuvien ihmisten jokapäiväisiin ongelmiin, ansaitsee tukemme.

Vuoristoalueita koskevien suuntaviivojen oikeudellisena perustana on tähän saakka ollut yksinomaan maatalouspolitiikka. Mietinnössä myös painotetaan tarvetta tukea maataloutta tasausmaksuin ja laadukkaita tuotteita edistämällä.

Vuoristoalueilla on kuitenkin monia muita ongelmia, joihin EU:n pitäisi puuttua, koska niihin kuuluu monia erilaisia taloudellisia, sosiaalisia ja elämänlaatuun liittyviä kysymyksiä. Tästä syystä on erittäin hyvä asia, että mietinnössä mainitaan liikenneverkkoihin ja Internet-yhteyksiin liittyvät ongelmat. Yhteisöjä olisi lisäksi tuettava sekä taloudellisesti että kehittämällä alueellisia erityisratkaisuja kunnallisen palvelutason parantamiseksi.

Meidän on samanaikaisesti muistettava, miten tärkeä asema "vuoristolaisilla" on kansallisten perinteiden sekä luonnonympäristöä koskevan perinnetiedon säilyttämisessä. Kestävien sosiaalisten rakenteiden merkitys ja ympäristön kestävään käyttöön liittyvät tarpeet ansaitsevat erityishuomiota.

Tässä yhteydessä Podhalen alue on kiistatta paras esimerkki hyvistä käytännöistä.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioannis Gklavakis (PPE-DE), kirjallinen.(EL) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, haluan onnitella jäsen Ebneriä hänen mietinnöstään. Vuoristoalueet ovat erityisen tärkeitä EU:ssa, koska ne käsittävät yli 50 prosenttia pinta-alasta joissakin jäsenvaltioissa, joissa maatalousväestön osuus on edelleen huomattava.

Tällaisten alueiden erityiset fyysiset ominaispiirteet (jyrkät rinteet, korkeuserot) asettavat ne huonompaan asemaan muihin EU:n alueisiin verrattuna. Vaikeat olot maataloustuotannolle, korkeat kuljetuskustannukset, riittämättömät liikenne- ja viestintäverkot sekä ihmisten ja palvelujen kuljettamisesta aiheutuvat kustannukset vaikuttavat vuoristoalueilla asuvien ihmisten talouteen ja jokapäiväisiin elinoloihin.

Toisaalta vuoristoalueiden tuottajat tunnetaan laadukkaista maataloustuotteistaan ja asiantuntemuksestaan metsien ja laidunmaiden kestävässä hyödyntämisessä. Näitä ominaispiirteitä onkin vahvistettava ja hyödynnettävä heidän kilpailukykynsä ja kulttuuri-identiteettinsä vahvistamiseksi.

Tarvitaan siten strategia, jossa otetaan huomioon kyseisten alueiden erityispiirteet ja jolla autetaan uusiin haasteisiin vastaamisessa, kehitetään vaihtoehtoisia työllistymismuotoja ja estetään väestökato. Tällaisessa strategiassa olisi myös huolehdittava erityisesti hyvin haavoittuvassa asemassa olevista alueista, kuten tulen tuhoamista vuoristoalueista.

 
  
MPphoto
 
 

  Rumiana Jeleva (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Pienten ja eristyneiden maaseutuyhteisöjen ja erityisesti vuoristoalueiden ihmiset ovat mielestäni muita huonommassa asemassa ja kohtaavat rasitteita ja vaikeuksia jokapäiväisessä elämässään. Heidän tarpeidensa pitäisi olla ensisijaisten tavoitteidemme listan kärjessä, koska perustarpeita, kuten palvelujen saatavuutta, ei useinkaan voida taata. He ovat jatkuvan paineen alaisina päivittäisten taloudellisten ja käytännön ongelmien vuoksi, jotka aiheuttavat heille huolta. Jos tarkastellaan tilannetta kotimaassani Bulgariassa, minusta näyttää siltä, että inhimilliset perustarpeet täyttävät enimmäkseen useimpien maaseudun asukkaiden ajatukset. Siksi pitkän aikavälin kehittämisstrategiat puuttuvat usein kokonaan.

Lisäksi on selvää, että maaseutupolitiikka on edelleen lapsenkengissä eikä vastaa todellisuutta maaseutualueilla. Aluepolitiikan ja maaseudun kehittämispolitiikan toimet olisi hajautettava niiden mukauttamiseksi paikallisiin oloihin. On kehitettävä konkreettisia, joustavia ja räätälöityjä alueellisia ja paikallisia ohjelmia, jotka koskevat työllisyys- ja sosiaalietuja. Meidän on siten keskityttävä inhimillisten voimavarojen kehittämiseen ja valmiuksien lisäämiseen erityisesti nuorten, naisten ja vähemmistöjen kohdalla. Lisäksi pienissä ja syrjäisissä kylissä olisi kehitettävä järkevämpiä toimintalinjoja, joissa otetaan huomioon olemassa olevat paikalliset luonnonvarat ja inhimilliset voimavarat sekä asukkaiden tarpeet.

 
  
MPphoto
 
 

  Sepp Kusstatscher (Verts/ALE), kirjallinen. (DE) Mietintöön sisältyvät kaikki mahdolliset asiat. Se on todellinen sillisalaatti ja muistuttaa maataloutta ja vuoristoalueita käsittelevän aivoriihen pikaisen kokoontumisen tulosta. Mietintö on lista toiveita ja vaatimuksia, täynnä tyhjiä sanoja ja latteuksia sekä toistoa ja ristiriitaisuuksia, eikä mietintöä voida tukea, vaikka jokainen löytääkin siitä jotain itselleen mieluista.

Suurin ristiriita on mietinnössä ympäristö- ja sosiaalikysymyksistä esitettyjen ylevien ajatusten sekä Michl Ebnerin ja hänen puolueensa häikäilemättömän päivänpolitiikan välillä.

Aidosti kestävän lähestymistavan maatalouteen ja elintarviketuotantoon on oltava hyvin keskeinen osa EU:n maatalouspolitiikkaa, jotta sen toteuttaminen on mahdollista. Vesivaroja, maaperää ja biologista monimuotoisuutta tuhoavien on vastattava siitä saastuttaja maksaa -periaatteen mukaisesti. Meidän on kannustettava sellaista maataloutta, jossa todella suojellaan ilmastoa ja pyritään saattamaan markkinoille monipuolinen valikoima terveellisiä kuluttajatuotteita. Luonnonmukaiselle tuotannolle on annettava entistä merkittävämpi rooli. Me vihreät emme tue politiikkaa, jossa tuetaan maailmanmarkkinoiden merkittäviä toimijoita. Me haluamme vahvistaa paikallisia ja alueellisia elintarvikemarkkinoita, varmistaa viljelijöille kohtuullisen toimeentulon ja taata kuluttajille tuoreet ja terveelliset elintarvikkeet. Tällainen menettelytapa on myös paras tapa suojella maatalousmaisemaa ja ympäristöä.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE), kirjallinen. – (FR) Ebnerin mietinnössä maatalouden tilanteesta ja näkymistä vuoristoalueilla korostetaan näiden alueiden, jotka muodostavat 40 prosenttia EU:n pinta-alasta, piirteitä ja tarpeita.

Nämä alueet kärsivät luonnonhaitoista, mikä vaikeuttaa tuotantoa ja rajoittaa liikkumista. Ne ansaitsevat siten erityishuomiota.

Kehotankin komissiota laatimaan yleissuunnitelman, joka perustuu tähän asti toteutettujen toimien jatkamiseen ja myös yhdentämiseen niiden tehostamiseksi. Tämä tarkoittaisi tasausmaksujen maksamista edelleen luonnonhaittojen korvaamiseksi, taloudellisen tuen antamista nuorille viljelijöille ja maitoalan merkityksen korostamista. Natura 2000 -verkostoon kuuluvien vuoristoalueiden autioituminen on estettävä. Lopuksi on painotettava metsästyksen ja kalastuksen roolia maan kunnossapidossa.

Tällainen strategia antaa näille alueille mahdollisuudet vastata kilpailukykyä ja kestävää kehitystä koskeviin haasteisiin. Ne ovat nimittäin paitsi talouskasvua mahdollisesti edistäviä tekijöitä myös perinteiden vaalijoita, ja perinteet puolestaan tuottavat laadukkaita tuotteita ja myötävaikuttavat maiseman säilymiseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin-Ioan Nechifor (PSE) , kirjallinen. (RO) Vuoristoalueet muodostavat merkittävän osan Euroopan unionista. Mikä tärkeämpää, perinteet, kulttuuri ja kieli säilyvät näillä alueilla paljon paremmin muihin 27 jäsenvaltion alueisiin verrattuna. Valitettavasti kansalliset hallitukset eivät toteuta yhdennettyjä aluekehitysstrategioita, ja vuoristoalueilla on suuria puutteita, jotka johtavat hitaasti mutta vakaasti väestökatoon. Unionin motto on "moninaisuudessa yhtenäinen", joten pidän myönteisenä parlamentin päätöstä pyytää komissiota laatimaan yhdennetty strategia vuoristoalueiden voimavarojen kestävää kehittämistä ja hyödyntämistä varten. Näin annetaan yhtäläiset mahdollisuudet EU:n kansalaisille, jotka haluavat elää vuoristoalueiden vaikeammissa oloissa. Kun otetaan huomioon parhaillaan käytävät keskustelut tukien irrottamisesta tuotannosta vuoristoalueilla, katson, että meidän velvollisuutemme Euroopan parlamentin jäseninä on pyrkiä vaikuttamaan siihen, että vuoristoalueiden taloudellista tukemista jatketaan. Vuoristoalueista tulee siten suojeltuja alueita, jotka pystyvät turvaamaan oman kestävän kehityksensä ja tarjoamaan keitaan eurooppalaisille ja kansainvälisille matkailijoille.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE-DE), kirjallinen. (RO) Kolmasosa kotimaani Romanian pinta-alasta on vuoristoa, ja vuoristoalueiden asukkaat ovat huonommassa asemassa muihin maaseudun asukkaisiin verrattuna.

Ebnerin mietintöön sisältyvät ehdotukset ovat myönteisiä, ja olen vakaasti sitä mieltä, että johdonmukainen vuoristoalueita koskeva EU:n strategia, joka on välttämätön ja kiireellinen, edistäisi erittäin merkittävästi elinolojen paranemista näillä alueilla.

Samanaikaisesti haluan korostaa, että yhtä pikaisesti tarvitaan parempia säännöksiä, jotka koskevat maaseudun kehittämiseen myönnettävää yhteisön rahoitusta.

Esimerkiksi Romanian viranomaiset ovat käynnistäneet useita Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston rahoittamia ohjelmia, joilla tuetaan pienyrityksiä ja matkailua. Pienyritykset ja täysihoitolat ovat erityisen tärkeitä vuoristoalueiden tukemisessa.

Näitä toimia, joihin liittyy paljon erilaisia paperitöitä, koskevat ohjeet hakijoille julkaistiin päivää ennen istuntokauden alkamista, vaikka ne oli laadittu jo elokuussa.

Tämä loukkaa selkeästi periaatetta, jonka mukaan mahdollisille tuensaajille on annettava tietoa oikeudenmukaisesti ja avoimesti.

EU:n lainsäädännössä olisi mielestäni edellytettävä tällaisten tilanteiden välttämistä, koska ne tekevät EU:n rahoitustoimet hyödyttömiksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), kirjallinen.(SK) Vuoristoalueet voivat tarjota korkealuokkaisia maataloustuotteita ja monipuolistaa maataloustuotteiden valikoimaa EU:n markkinoilla. Näin ollen maaseudun kehittämisen ja rakenteellisen tuen yhteensovittamista on lisättävä.

Kestävä, nykyaikainen ja monikulttuurinen maatalous on välttämätöntä vuoristoalueilla. Biomassan ja maatalousmatkailun hyödyntäminen lisää paikallisten asukkaiden tuloja. Tiettyjen eläin- ja kasvilajien suojelu, perinteiden vaaliminen ja erityisesti matkailutoimintojen edistäminen auttavat torjumaan ilmastonmuutosta suojelemalla biologista monimuotoisuutta ja sitomalla hiilidioksidia pysyvien laidunten ja metsien avulla. Kestävä metsien hyödyntäminen mahdollistaa energian tuottamisen puun jäännöstuotteista.

Hyvät kollegat, haluan korostaa vesihuollon merkitystä vuoristoalueilla. On tärkeää, että komissio kannustaa paikallis- ja alueviranomaisia kehittämään ylä- ja alajuoksun käyttäjien yleistä yhteisvastuullisuutta ja että se osoittaa riittävästi varoja vesivarojen kestävän käytön tukemiseen näillä alueilla.

Vuoristoalueet ovat erityisen alttiita ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Onkin tärkeää edistää sellaisten toimien välitöntä toteuttamista, joilla suojellaan näitä alueita luonnonkatastrofeilta, erityisesti metsäpaloilta.

Olen vakuuttunut, että vuoristoalueet tarvitsevat uusia keinoja niiden suojelemiseksi tulvilta ja että näissä toimissa on painotettava tulvien ennaltaehkäisyä. Viljelijät ja metsänhoitajat voivat samanaikaisesti tukea tulvia ennalta ehkäiseviä toimia yhteisen maatalouspolitiikan perusteella maksettavien aluekohtaisten suorien tukien avulla.

 
  
MPphoto
 
 

  Theodor Dumitru Stolojan (PPE-DE), kirjallinen. (RO) Pidämme jäsen Ebnerin mietintöä myönteisenä. Romanian pinta-alasta 33 prosenttia on vuoristoa. Kuten muissakin eurooppalaisissa maissa, vuoristoalueita uhkaavat väestökato ja tiettyjen taloudellisten toimintojen loppuminen.

Tarvitsemme yhdennettyä EU:n strategiaa vuoristoalueiden kestävää kehitystä varten. Pyydämme painottamaan tässä yhteydessä erityisesti maatalouden, ekologisten tuotteiden, maaseutumatkailun sekä liikenne- ja viestintävälineiden tukemista vuoristoalueilla. Samanaikaisesti vaadimme, että nuoria perheitä pitäisi kannustaa perustamaan maaseutumatkailuun keskittyviä tiloja alueen taloudellisten mahdollisuuksien elvyttämiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Dushana Zdravkova (PPE-DE) , kirjallinen.(BG) Edustan jäsenvaltiota, jolla on ilmeisiä ongelmia maataloudessa ja erityisesti vuoristomaataloudessa, ja haluankin antaa tukeni jäsen Ebnerin mietinnölle, jossa käsitellään meille erityisen tärkeän maatalouden tilannetta ja näkymiä tällaisilla alueilla.

Kuten mietinnössä tähdennetään, Bulgariassa on uhkana väestökato ja sosiaalisen elämän köyhtyminen paikallisyhteisöissä, joissa maanviljely on jopa vaarassa loppua kokonaan. Yhteisiä tilatukea koskevia toimia voidaan tuskin soveltaa näihin alueisiin (esim. vaatimus eläinten vähimmäismäärästä). Niinpä tarvitaan erityistä rahoitustukea maidontuottajille sekä muita konkreettisia rahoitustoimia, jotka olisi hyväksyttävä mietintöön sisältyvien ehdotusten toteuttamisen yhteydessä. Vain siten voidaan suojella eläinten geenivaroja ja inhimillisiä voimavaroja sekä kokonaisuutena ottaen näiden alueiden ainutlaatuisuutta, kun otetaan huomioon niiden erittäin suuri merkitys tietyille jäsenvaltioille ja koko EU:lle. Tästä hyötyvät myös muut alat, kuten ympäristönsuojelu, matkailu, pienet ja keskisuuret yritykset sekä koulutus. Vaadinkin, että yhteisessä maatalouspolitiikassa laaditaan yhteiset säännöt suoria tukijärjestelmiä varten ja erityisten tukijärjestelmien luomiseksi vuoristoalueille.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö