Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Вторник, 23 септември 2008 г. - БрюкселРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Внасяне на документи: вж. протоколи
 3.Въпроси за устен отговор (внасяне): вж. протокола
 4.Борба срещу тероризма - Защита на личните данни (разискване)
 5.Време за гласуване
  5.1.Статистика на Общността за външната търговия с трети държави (A6-0267/2008, Helmuth Markov) (гласуване)
  5.2.Защита на видове от дивата флора и фауна - изпълнителни правомощия на Комисията (A6-0314/2008, Miroslav Ouzký) (гласуване)
  5.3.Статистически справки при автомобилен превоз на товари по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (A6-0258/2008, Georg Jarzembowski) (гласуване)
  5.4.Европейска година на творчеството и иновациите (2009 г.) (A6-0319/2008, Katerina Batzeli) (гласуване)
  5.5.Определяне на категориите на длъжностните лица и други служители на Европейските общности, за които се прилагат разпоредбите на член 12, член 13, втори параграф и член 14 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Общностите (A6-0339/2008, Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (гласуване)
  5.6.Проект на коригиращ бюджет № 6/2008 на Европейския съюз за финансовата 2008 г. (A6-0353/2008, Kyösti Virrankoski) (гласуване)
  5.7.Последващи действия във връзка с Конференцията в Монтерей относно финансирането за развитие, проведена през 2002 г. (A6-0310/2008, Thijs Berman) (гласуване)
  5.8.Индекс на вътрешния пазар (A6-0272/2008, Charlotte Cederschiöld) (гласуване)
  5.9.Подобряване на качеството на подготовката на учителите (A6-0304/2008, Maria Badia i Cutchet) (гласуване)
  5.10.Болонският процес и мобилността на студентите (A6-0302/2008, Doris Pack) (гласуване)
  5.11.Привеждане на правните актове в съответствие с новото Решение за комитология (A6-0345/2008, József Szájer) (гласуване)
  5.12.Хедж фондове и фондове за дялово участие (A6-0338/2008, Poul Nyrup Rasmussen) (гласуване)
  5.13.Прозрачност на институционалните инвеститори (A6-0296/2008, Klaus-Heiner Lehne) (гласуване)
  5.14.Изменение на Регламент (ЕО) № 999/2001 във връзка с изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (A6-0279/2008, Gyula Hegyi) (гласуване)
  5.15.Статистика на отпадъците, по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (A6-0282/2008, Johannes Blokland) (гласуване)
  5.16.Адаптиране на някои актове към процедурата по регулиране с контрол, Регламент „Омнибус“ - част втора (A6-0100/2008, József Szájer) (гласуване)
  5.17.Експлоатация и търговия с натурални минерални води (преработка) (A6-0298/2008, József Szájer) (гласуване)
  5.18.Оцветителите, които могат да се добавят към лекарствени препарати (преработка) (A6-0280/2008, József Szájer) (гласуване)
  5.19.Храни, предназначени за специфична хранителна употреба (преработка) (A6-0295/2008, József Szájer) (гласуване)
  5.20.Прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета (преработка) (A6-0299/2008, József Szájer) (гласуване)
  5.21.Екстракционни разтворители, използвани в производството на храни и хранителни съставки (преработка) (A6-0284/2008, József Szájer) (гласуване)
  5.22.Борба срещу тероризма (A6-0323/2008, Roselyne Lefrançois) (гласуване)
  5.23.Защита на личните данни (A6-0322/2008, Martine Roure) (гласуване)
  5.24.Разисквания на Комисията по петиции през парламентарната 2007 г. (A6-0336/2008, David Hammerstein) (гласуване)
  5.25.Състояние и перспективи за земеделието в планинските региони (A6-0327/2008, Michl Ebner) (гласуване)
 6.Обяснение на вот
 7.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 8.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 9.Създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация - Разследване на произшествия в областта на морския транспорт - Отговорност на превозвачите на пътници по море в случай на произшествия - Държавен пристанищен контрол (преработка) - Проверка и преглед на кораби и за съответните дейности на морските администрации (преработка) - Проверка и преглед на кораби (преработка) (разискване)
 10.Приветствие с добре дошли
 11.Създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация - Разследване на произшествия в областта на морския транспорт - Отговорност на превозвачите на пътници по море в случай на произшествия - Държавен пристанищен контрол (преработка) - Проверка и преглед на кораби и за съответните дейности на морските администрации (преработка) - Проверка и преглед на кораби (преработка) (продължение на разискването)
 12.Пиратски атаки (разискване)
 13.Време за въпроси (въпроси към Съвета)
 14.Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС ІІ) (решение) - Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС ІІ) (регламент) (разискване)
 15.Сключване от името на Европейската общност на Международното споразумение за тропическия дървен материал от 2006 г. - Международно споразумение за тропическия дървен материал от 2006 г. (разискване)
 16.Производства пред Съда на Европейските общности (изменение на член 121 от Правилника) (разискване)
 17.Решения относно някои документи: вж. протоколи
 18.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 19.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (1048 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (1205 kb)
Правна информация - Политика за поверителност