Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Dinsdag 23 september 2008 - BrusselUitgave PB
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken: zie notulen
 3.Mondelinge vragen (indiening): zie notulen
 4.Terrorismebestrijding - Bescherming van persoonsgegevens (debat)
 5.Stemmingen
  5.1.Communautaire statistieken over de externe handel met derde landen (A6-0267/2008, Helmuth Markov) (stemming)
  5.2.Aanpassing aan de regelgevingsprocedure met toetsing - Bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (A6-0314/2008, Miroslav Ouzký) (stemming)
  5.3.Statistische registratie van het goederenvervoer over de weg (A6-0258/2008, Georg Jarzembowski) (stemming)
  5.4.Europees Jaar van de creativiteit en innovatie (2009) (A6-0319/2008, Katerina Batzeli) (stemming)
  5.5.Categorieën van ambtenaren en overige personeelsleden van de Europese Gemeenschappen waarop de bepalingen van het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Gemeenschappen van toepassing zijn (A6-0339/2008, Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (stemming)
  5.6.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2008 (A6-0353/2008, Kyösti Virrankoski) (stemming)
  5.7.Vervolg op de conferentie van Monterrey van 2002 over ontwikkelingsfinanciering (A6-0310/2008, Thijs Berman) (stemming)
  5.8.Scorebord interne markt (A6-0272/2008, Charlotte Cederschiöld) (stemming)
  5.9.Verbetering van de kwaliteit van de lerarenopleiding (A6-0304/2008, Maria Badia i Cutchet) (stemming)
  5.10.Het Bologna-proces en studentenmobiliteit (A6-0302/2008, Doris Pack) (stemming)
  5.11.Aanpassing van rechtshandelingen aan het nieuwe comitologiebesluit (A6-0345/2008, József Szájer) (stemming)
  5.12.Hedgefondsen en private equity (A6-0338/2008, Poul Nyrup Rasmussen) (stemming)
  5.13.Transparantie van institutionele investeerders (A6-0296/2008, Klaus-Heiner Lehne) (stemming)
  5.14.Wijziging van Verordening (EG) nr. 999/2001 wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft (A6-0279/2008, Gyula Hegyi) (stemming)
  5.15.Afvalstoffenstatistieken (A6-0282/2008, Johannes Blokland) (stemming)
  5.16.Aanpassing van een aantal besluiten aan Besluit 1999/468/EG van de Raad, gewijzigd bij Besluit 2006/512/EG - Aanpassing aan de regelgevingsprocedure met toetsing (Deel twee) (A6-0100/2008, József Szájer) (stemming)
  5.17.Exploitatie en in de handel brengen van natuurlijk mineraalwater (herschikking) (A6-0298/2008, József Szájer) (stemming)
  5.18.Kleurstoffen voor geneesmiddelen (herschikking) (A6-0280/2008, József Szájer) (stemming)
  5.19.Voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen (herschikking) (A6-0295/2008, József Szájer) (stemming)
  5.20.Technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens (herschikking) (A6-0299/2008, József Szájer) (stemming)
  5.21.Extractiemiddelen die bij de productie van levensmiddelen en bestanddelen daarvan worden gebruikt (herschikking) (A6-0284/2008, József Szájer) (stemming)
  5.22.Terrorismebestrijding (A6-0323/2008, Roselyne Lefrançois) (stemming)
  5.23.Bescherming van persoonsgegevens (A6-0322/2008, Martine Roure) (stemming)
  5.24.Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften (2007) (A6-0336/2008, David Hammerstein) (stemming)
  5.25.De toestand en de vooruitzichten van de landbouw in berggebieden (A6-0327/2008, Michl Ebner) (stemming)
 6.Stemverklaringen
 7.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 8.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 9.Communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart - Onderzoek van ongevallen in de zeescheepvaartsector - Aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen - Havenstaatcontrole (herschikking) - Gemeenschappelijke voorschriften voor met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties en voor de desbetreffende werkzaamheden van maritieme instanties (herschikking) - Gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties (herschikking) (debat)
 10.Welkomstwoord
 11.Communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart - Onderzoek van ongevallen in de zeescheepvaartsector - Aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen - Havenstaatcontrole (herschikking) - Gemeenschappelijke voorschriften voor met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties en voor de desbetreffende werkzaamheden van maritieme instanties (herschikking) - Gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties (herschikking) (voortzetting van het debat)
 12.Daden van zeepiraterij (debat)
 13.Vragenuur (vragen aan de Raad)
 14.Migratie naar de tweede generatie van het Schengeninformatiesysteem (SIS II) (besluit) – Migratie naar de tweede generatie van het Schengeninformatiesysteem (SIS II) (verordening) (debat)
 15.Internationale overeenkomst van 2006 inzake tropische houtsoorten – Internationale Overeenkomst inzake tropisch hout van 2006 (debat)
 16.Procedures voor het Hof van Justitie (Wijziging van artikel 121 van het Reglement) (debat)
 17.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 18.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 19.Sluiting van de vergadering
Debatten
Uitgave PB (805 kb)
 
Debatten
Uitgave PB (1999 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid