Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Wtorek, 23 września 2008 r. - BrukselaWydanie Dz.U.
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów: patrz protokół
 3.Pytania ustne (składanie): patrz protokół
 4.Zwalczanie terroryzmu – Ochrona danych osobowych (debata)
 5.Głosowanie
  5.1.Statystyka Wspólnoty w zakresie handlu zagranicznego z państwami trzecimi (A6-0267/2008, Helmuth Markov) (głosowanie)
  5.2.Ochrona gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (A6-0314/2008, Miroslav Ouzký) (głosowanie)
  5.3.Sprawozdania statystyczne w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy w zakresie uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (A6-0258/2008, Georg Jarzembowski) (głosowanie)
  5.4.Europejski Rok Kreatywności i Innowacji (2009) (A6-0319/2008, Katerina Batzeli) (głosowanie)
  5.5.Zmiana rozporządzenia (Euratom, ECSC, EEC) 549/69 określającego kategorie urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich, do których mają zastosowanie przepisy art. 12, art. 13 ust. 2 i art. 14 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot (A6-0339/2008, Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (głosowanie)
  5.6.Projekt budżetu korygującego nr 6/2008 – agencje wykonawcze (A6-0353/2008, Kyösti Virrankoski) (głosowanie)
  5.7.Dalsze działania związane z konferencją z Monterrey z 2002 w sprawie finansowania rozwoju (A6-0310/2008, Thijs Berman) (głosowanie)
  5.8.Tabele wyników rynku wewnętrznego (A6-0272/2008, Charlotte Cederschiöld) (głosowanie)
  5.9.Poprawa jakości kształcenia nauczycieli (A6-0304/2008, Maria Badia i Cutchet) (głosowanie)
  5.10.Proces boloński i mobilność nauczycieli (A6-0302/2008, Doris Pack) (głosowanie)
  5.11.Dostosowanie aktów prawnych do nowej decyzji w sprawie komitologii (inicjatywa legislacyjna) (A6-0345/2008, József Szájer) (głosowanie)
  5.12.Fundusze hedgingowe i niepubliczne rynki kapitałowe (A6-0338/2008, Poul Nyrup Rasmussen) (głosowanie)
  5.13.Przejrzystość inwestorów instytucjonalnych (A6-0296/2008, Klaus-Heiner Lehne) (głosowanie)
  5.14.Zmiana rozporządzenia (WE) nr 999/2001 w zakresie uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (A6-0279/2008, Gyula Hegyi) (głosowanie)
  5.15.Statystyki odpadów (A6-0282/2008, Johannes Blokland) (głosowanie)
  5.16.Dostosowanie niektórych aktów do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą, rozporządzenie ‘omnibus’, część druga (A6-0100/2008, József Szájer) (głosowanie)
  5.17.Naturalne wody mineralne (wersja przekształcona) (A6-0298/2008, József Szájer) (głosowanie)
  5.18.Substancje barwiące, które mogą być dodawane do produktów leczniczych (wersja przekształcona) (A6-0280/2008, József Szájer) (głosowanie)
  5.19.Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego (wersja przekształcona) (A6-0295/2008, József Szájer) (głosowanie)
  5.20.Badania przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep (wersja przekształcona) (A6-0299/2008, József Szájer) (głosowanie)
  5.21.Rozpuszczalniki do ekstrakcji stosowane w produkcji środków spożywczych i składników żywności (wersja przekształcona) (A6-0284/2008, József Szájer) (głosowanie)
  5.22.Zwalczanie terroryzmu (A6-0323/2008, Roselyne Lefrançois) (głosowanie)
  5.23.Ochrona danych osobowych (A6-0322/2008, Martine Roure) (głosowanie)
  5.24.Działalność Komisji Petycji w roku parlamentarnym 2007 (A6-0336/2008, David Hammerstein) (głosowanie)
  5.25.Rolnictwo na obszarach górskich (A6-0327/2008, Michl Ebner) (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 7.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 8.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokół
 9.Wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków – Dochodzenia w sprawach wypadków w sektorze transportu morskiego - Odpowiedzialność przewoźników pasażerskich na morzu z tytułu wypadków – Kontrola państwa portu (przekształcenie) – Organizacje dokonujące inspekcji i przeglądów na statkach (przekształcenie) (ciąg dalszy debat)
 10.Powitanie
 11.Wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków – Dochodzenia w sprawach wypadków w sektorze transportu morskiego – Odpowiedzialność przewoźników pasażerskich na morzu z tytułu wypadków – Kontrola państwa portu (przekształcenie) – Organizacje dokonujące inspekcji i przeglądów na statkach (przekształcenie) (ciąg dalszy debat)
 12.Piractwo na morzu (debata)
 13.Tura pytań (Rada)
 14.Migracja do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) - Migracja do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (debata)
 15.Umowa międzynarodowa w sprawie drewna tropikalnego z 2006 r. - Umowa międzynarodowa w sprawie drewna tropikalnego z 2006 r. (debata)
 16.Zmiana art. 121 Regulaminu (debata).
 17.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 18.Porządek obrad następnego posiedzenia : patrz protokół
 19.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wydanie Dz.U. (796 kb)
 
Debaty
Wydanie Dz.U. (1859 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności